ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.CA2014.081.slv

Uradni list

Evropske unije

C 81A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
20. marec 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2014/C 081A/01

Razpis javnega natečaja – EPSO/AD/277/14 – Upravni uslužbenci (AD 5) na področju revizije

1

PREGLED NATEČAJEV UL C A

Spodaj je naveden seznam UL C A, objavljenih v tekočem letu.

Če ni drugače navedeno, so bili UL objavljeni v vseh jezikovnih različicah.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

20.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 81/1


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA

EPSO/AD/277/14

UPRAVNI USLUŽBENCI (AD 5) NA PODROČJU REVIZIJE

(2014/C 81 A/01)

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj, s katerim bo na podlagi preverjanj oblikoval rezervni seznam kandidatov za zaposlitev upravnih uslužbencev (1).

Namen tega natečaja je oblikovati rezervni seznam kandidatov za zapolnitev prostih delovnih mest uradnikov v institucijah Evropske unije v Luxembourgu in zlasti na Evropskem računskem sodišču.

Kandidati morajo pred prijavo obvezno prebrati Splošna pravila za javne natečaje, ki so objavljena v Uradnem listu Evropske unije C 60 A z dne 1. marca 2014 in na spletišču urada EPSO.

Splošna pravila so sestavni del besedila natečaja ter vsebujejo pravila v zvezi z natečajnim postopkom in pogoji za prijavo.

KAZALO

I.

SPLOŠNO

II.

OPIS NALOG

III.

SPREJEMNI POGOJI

IV.

PRISTOPNI TESTI

V.

OCENJEVALNI CENTER

VI.

REZERVNI SEZNAM

VII.

PRIJAVA

I.   SPLOŠNO

Število uspešnih kandidatov: 40

II.   OPIS NALOG

Diplomanti svojo kariero upravnih uslužbencev v evropskih institucijah začnejo v razredu AD 5. Upravni uslužbenci, zaposleni v tem razredu, lahko v institucijah pod nadzorom nadrejenih opravljajo tri glavne vrste delovnih nalog: oblikovanje politik, operativno izvajanje in upravljanje virov. Iščemo zlasti kandidate z zmožnostmi za poklicno napredovanje.

Glavna naloga upravnih uslužbencev na področju revizije je pomagati vodjem in drugim nadrejenim pri izvajanju nalog njihove institucije.

Ti upravni uslužbenci delajo tudi na področju finančne revizije, revizije poslovanja in notranje revizije. Revizorji ponujajo zagotovila in svetovalne storitve na vseh področjih delovanja Evropske unije, da se izboljšata upravljanje in vodenje. V okviru njihovih nalog se lahko od njih zahteva, da posredujejo ne le v državah članicah EU, ampak tudi v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kar pomeni, da morajo biti na voljo za občasna pogosta potovanja, omejena na krajša obdobja.

Pripravljeni morajo biti na delo v mednarodnih in večkulturnih skupinah ter redno nadgrajevati svoje strokovno znanje z usposabljanji, ki so jim na voljo.

Delovne naloge zahtevajo široko paleto znanj na področjih, kot so pravo, računovodstvo, javno upravljanje, finance in ekonomija, vodenje projektov na različnih področjih v pristojnosti EU, informacijske tehnologije, revizijske metode in metode ocenjevanja itd.

Poklicna kariera v institucijah omogoča stalne priložnosti izobraževanja in notranje mobilnosti.

Glavne naloge upravnih uslužbencev na področju revizije so zlasti:

zunanja revizija, finančna revizija, revizija skladnosti in dobrega finančnega poslovodenja, vključno z načrtovanjem, izvajanjem in poročanjem,

kontrola in preverjanje dokumentacije in na kraju samem, analize, ocene in izboljšanje nadzornih sistemov, vodenje projektov in programov,

notranja revizija, metodološka pomoč, svetovanje in usposabljanje,

usklajevanje med službami in posvetovanje o vprašanjih s področja revizije,

priprava mnenj, nasvetov in priporočil za področja, povezana z nalogami njihove institucije.

III.   SPREJEMNI POGOJI

Kandidati morajo na zadnji dan roka za elektronsko prijavo izpolnjevati vse naslednje splošne in posebne pogoje:

1.

Splošni pogoji

(a)

Biti državljani države članice Evropske unije;

(b)

uživati vse državljanske pravice;

(c)

izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

(d)

predložiti ustrezna potrdila, ki dokazujejo primernost za opravljanje predvidenega dela.

2.

Posebni pogoji

2.1

Diploma

Kandidati morajo imeti raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju v zvezi z navedenim področjem, ali poklicno usposabljanje/kvalifikacije na enaki ravni, povezane z navedenim področjem.

Študenti zadnjega letnika univerzitetnega študija lahko sodelujejo na natečaju, če bodo diplomirali najpozneje 31. julija 2014.

2.2

Delovne izkušnje

Delovne izkušnje niso zahtevane.

2.3

Znanje jezikov (2)

Jezik 1

Glavni jezik:

temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije

Jezik 2

Drugi jezik (ki ne sme biti isti kot jezik 1):

zadovoljivo znanje angleščine, francoščine ali nemščine

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (veliki senat) v zadevi Italijanska republika proti Komisiji (C-566/10 P) želijo institucije Unije navesti razloge za omejitev izbire drugega jezika na tem javnem natečaju na omejeno število uradnih jezikov Unije.

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire drugega jezika na tem natečaju določene v skladu z interesom službe, saj morajo biti novo zaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

Glede na dolgoletno prakso institucij Unije v zvezi z jeziki, ki se uporabljajo za notranje komuniciranje, ter ob upoštevanju potreb služb glede zunanjega komuniciranja in obravnave dokumentov so najpogosteje uporabljeni jeziki še vedno angleščina, francoščina in nemščina. Poleg tega so angleščina, francoščina in nemščina najbolj razširjeni drugi jeziki v Evropski uniji, pa tudi največ ljudi se jih uči kot drugi jezik. To potrjuje trenutne izobraževalne in strokovne standarde, po katerih se šteje, da je treba za delovno mesto v institucijah Unije obvladati vsaj enega od teh jezikov. Uravnotežiti skušamo interes službe ter potrebe in sposobnosti kandidatov ter pri tem upoštevati posebno področje tega natečaja. V tem smislu je legitimno, da se preverjanja organizirajo v teh treh jezikih. S tem skušamo zagotoviti, da kandidati ne glede na izbiro prvega uradnega jezika vsaj enega od teh treh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da lahko opravljajo svoje delo. Ocena posebnih sposobnosti tako institucijam Unije omogoča, da v okolju, ki je podobno dejanskemu delovnemu okolju, ocenijo, ali so kandidati sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo.

Iz istih razlogov se omeji izbira jezika za komuniciranje med kandidati in institucijo ter jezika, v katerem se pripravi prijava. Hkrati ta zahteva omogoča primerjavo in preverjanje navedb kandidatov v njihovi prijavi.

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave vsi kandidati, vključno s tistimi, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, nekatera preverjanja opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med temi tremi.

Zgoraj navedeno ne vpliva na poznejše jezikovno usposabljanje, katerega namen je pridobiti sposobnost opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 45(2) kadrovskih predpisov.

IV.   PRISTOPNI TESTI

Pristopne teste organizira urad EPSO in se opravljajo na računalniku. Komisija določi stopnjo težavnosti in potrdi vsebino testov, ki jih predlaga urad EPSO.

1.

Vabilo

Na teste bodo povabljeni kandidati, ki bodo prijavo potrdili pravočasno (glej oddelek VII).

Opozorilo:

1.

s potrditvijo prijave kandidati izjavljajo, da izpolnjujejo splošne in posebne pogoje iz oddelka III;

2.

za sodelovanje pri testih morajo kandidati rezervirati datum; to morajo nujno storiti v roku, o katerem bodo obveščeni prek računa EPSO.

2.

Vrsta in ocenjevanje testov

Niz testov, sestavljenih iz vprašanj z več možnimi odgovori, za oceno kandidatovih sposobnosti razumevanja:

Test (a)

test verbalnega razumevanja

ocenjevanje: 0 do 20 točk

Test (b)

test numeričnega razumevanja

ocenjevanje: 0 do 10 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 5 točk

Test (c)

test abstraktnega razmišljanja

ocenjevanje: 0 do 10 točk

 

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri testih (a) in (c) skupaj: 15 točk

Test (d)

situacijski test

ocenjevanje: 0 do 40 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 24 točk

3.

Jezik testov

Jezik 1: testi (a), (b) in (c)

Jezik 2: test (d)

V.   OCENJEVALNI CENTER

1.

Vabilo

V ocenjevalni center bodo povabljeni kandidati, ki

so dosegli najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri pristopnih testih,

so (3) dosegli eno najvišjih skupnih ocen pri preverjanjih (a), (c) in (d) ter

na podlagi navedb ob elektronski prijavi (4) izpolnjujejo splošne in posebne pogoje iz oddelka III.

Kandidate je mogoče izločiti na podlagi testa (b), vendar se točke, dosežene pri tem testu, ne prištejejo k točkam drugih testov, na podlagi katerih se določijo kandidati, ki bodo povabljeni v ocenjevalni center.

Število kandidatov, sprejetih v ocenjevalni center, je približno 2,5-kratno število uspešnih kandidatov, ki je navedeno v tem razpisu natečaja, in bo objavljeno na spletišču urada EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Ocenjevalni center

Kandidati sodelujejo v dveh vrstah preverjanj, katerih vsebino potrdi komisija:

posebne sposobnosti:

posebne sposobnosti s področja natečaja bodo ocenjene samo na podlagi študije primera,

splošne sposobnosti  (5), ocenjene na podlagi naslednjih elementov:

(e)

študija primera s področja natečaja;

(f)

skupinska vaja;

(g)

ustna predstavitev;

(h)

strukturiran razgovor.

Kandidati bodo povabljeni k študiji primera s področja natečaja (6) (ki je sestavni del preverjanj v ocenjevalnem centru) in k drugim elementom preverjanj v ocenjevalnem centru. Ta stopnja bo načeloma potekala v Luxembourgu in bo trajala en dan ali en dan in pol.

Vsaka od splošnih sposobnosti se bo testirala po spodnji predlogi:

 

Študija primera

Skupinska vaja

Ustna predstavitev

Strukturiran razgovor

Analitično razmišljanje in reševanje problemov

x

 

x

 

Komunikacija

x

 

x

 

Kakovost in učinkovitost

x

 

x

 

Učenje in razvoj

 

x

 

x

Razporeditev in organizacija dela

x

x

 

 

Vzdržljivost

 

 

x

x

Skupinsko delo

 

x

 

x

Vodstvene sposobnosti

 

x

 

x

3.

Jezik ocenjevalnega centra

Jezik 2

4.

Ocenjevanje in vrednotenje

Posebne sposobnosti na področju natečaja

0 do 20 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 10 točk

vrednotenje: 25 % končne ocene

Splošne sposobnosti

od 0 do 10 točk za vsako od splošnih sposobnosti

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno:

 

3 točke za vsako sposobnost in

 

50 točk od 80 za vseh 8 splošnih sposobnosti skupaj

vrednotenje: 75 % končne ocene

VI.   REZERVNI SEZNAM

1.

Vpis

Komisija vpiše na rezervni seznam imena kandidatov, ki:

so (7) zbrali najmanjše število točk za zadovoljivo oceno in dosegli eno najvišjih skupnih ocen pri elementih v ocenjevalnem centru (glej število uspešnih kandidatov v oddelku I) ter

na podlagi dokazil izpolnjujejo vse sprejemne pogoje.

Preverjanje se nadaljuje po padajočem vrstnem redu uspešnosti, dokler ni doseženo število kandidatov, ki jih je mogoče vpisati na rezervni seznami in dejansko izpolnjujejo vse sprejemne pogoje.

Dokazila kandidatov pod tem pragom se ne bodo preverjala. Če se med preverjanjem ugotovi, da navedbe (8) kandidatov iz njihovih elektronskih prijav niso podprte z ustreznimi dokazili, bodo zadevni kandidati izključeni iz natečaja.

2.

Razvrstitev

Seznam se oblikuje po abecednem redu.

VII.   PRIJAVA

1.

Elektronska prijava

Kandidati se prijavijo prek interneta po postopku, navedenem na spletišču urada EPSO, natančneje v Navodilih za prijavo.

Rok (vključno s potrditvijo): 23. april 2014 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.

2.

Predložitev prijavne dokumentacije

Kandidati, sprejeti v ocenjevalni center, morajo predložiti (9) popolno prijavno dokumentacijo (podpisan obrazec za elektronsko prijavo in dokazila), ko pridejo na preverjanje v ocenjevalni center.

Podrobnosti: glej točko 2.1.7 Splošnih pravil za javne natečaje.


(1)  Na tem natečaju se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu.

(2)  Glej skupni evropski referenčni okvir za jezike – najnižja zahtevana stopnja: jezik 1 = C1, jezik 2 = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr).

(3)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati povabljeni v ocenjevalni center.

(4)  Te informacije se na podlagi dokazil preverijo pred sestavo rezervnega seznama (glej točko 1 v oddelku VI in točko 2 v oddelku VII).

(5)  Te sposobnosti so podrobno opisane v točki 1.2 Splošnih pravil za javne natečaje.

(6)  Zaradi organizacijskih razlogov se lahko študije primera organizirajo v izbirnih centrih držav članic, neodvisno od drugih preverjanj v ocenjevalnem centru.

(7)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati uvrščeni na rezervni seznam.

(8)  EPSO bo preverjal navedbe o splošnih pogojih, komisija pa navedbe o posebnih pogojih.

(9)  Datum preverjanj v ocenjevalnem centru bo kandidatom pravočasno sporočen prek računa EPSO.