ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.CA2014.074.slv

Uradni list

Evropske unije

C 74A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
13. marec 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2014/C 074A/01

Razpis javnega natečaja – EPSO/AD/276/14 – Upravni uslužbenci (AD 5)

1

PREGLED NATEČAJEV UL C A

Spodaj je naveden seznam UL C A, objavljenih v tekočem letu.

Če ni drugače navedeno, so bili UL objavljeni v vseh jezikovnih različicah.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

13.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 74/1


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA

EPSO/AD/276/14

UPRAVNI USLUŽBENCI (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj, s katerim bo na podlagi preverjanj oblikoval rezervni seznam kandidatov za zaposlitev upravnih uslužbencev (1).

Namen tega natečaja je sestaviti rezervni seznam kandidatov za zapolnitev prostih delovnih mest uradnikov v institucijah Evropske unije.

Kandidati morajo pred prijavo obvezno prebrati Splošna pravila za javne natečaje, ki so objavljena v Uradnem listu Evropske unije C 60 A z dne 1. marca 2014 in na spletišču urada EPSO.

Splošna pravila so sestavni del besedila natečaja ter vsebujejo pravila v zvezi z natečajnim postopkom in pogoji za prijavo.

KAZALO

I.

SPLOŠNO

II.

OPIS NALOG

III.

SPREJEMNI POGOJI

IV.

PRISTOPNI TESTI

V.

OCENJEVALNI CENTER

VI.

REZERVNI SEZNAM

VII.

PRIJAVA

I.   SPLOŠNO

Število uspešnih kandidatov: 137

II.   OPIS NALOG

Razred AD 5 je tisti, v katerem diplomanti začnejo poklicno pot upravnih uslužbencev v evropskih institucijah. Upravni uslužbenci, zaposleni v tem razredu, lahko v institucijah pod nadzorom opravljajo tri glavne vrste delovnih nalog: oblikovanje politik, operativno izvajanje in upravljanje virov. Iščemo zlasti kandidate z zmožnostmi za poklicno napredovanje.

Splošna naloga upravnih uslužbencev je pomagati nosilcem odločanja pri izvajanju nalog njihove institucije ali organa.

Med njihovimi glavnimi nalogami, ki se lahko med institucijami razlikujejo, so:

oblikovanje, izvajanje, spremljanje ter nadzorovanje programov in akcijskih načrtov,

upravljanje virov, med katerimi so tudi človeški viri, finančna sredstva in oprema,

pomoč nosilcem odločanja v obliki pisnih ali ustnih prispevkov,

priprava osnutkov za analizo politik,

zunanje komuniciranje ter poročanje in notranje komuniciranje,

odnosi z zunanjimi deležniki in državami članicami,

usklajevanje in posvetovanje med službami in institucijami v zvezi s politikami,

usklajevanje delovnih skupin, ki jih ustanovijo države članice, institucije in drugi zunanji deležniki,

priprava pogodb, razpisov za zbiranje predlogov in povabil k oddaji ponudb ter sodelovanje v komisijah za ocenjevanje spremljanja izbirnih postopkov ter izbiro predlogov.

III.   SPREJEMNI POGOJI

Kandidati morajo na zadnji dan roka za elektronsko prijavo izpolnjevati vse naslednje splošne in posebne pogoje:

1.

Splošni pogoji

(a)

Biti državljani države članice Evropske unije;

(b)

uživati vse državljanske pravice;

(c)

izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

(d)

predložiti ustrezna potrdila, ki dokazujejo primernost za opravljanje predvidenega dela.

2.

Posebni pogoji

2.1

Diploma

Kandidati morajo imeti stopnjo izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju.

Študenti zadnjega letnika univerzitetnega študija lahko sodelujejo na natečaju, če bodo diplomirali najpozneje 31. julija 2014.

2.2

Delovne izkušnje

Delovne izkušnje niso zahtevane.

2.3

Znanje jezikov (2)

Jezik 1

Glavni jezik:

temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije.

Jezik 2

Drugi jezik (ki ne sme biti isti kot jezik 1):

zadovoljivo znanje angleščine, francoščine ali nemščine.

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (veliki senat) v zadevi Italijanska republika proti Komisiji, C-566/10 P, želijo institucije Unije navesti razloge za omejitev izbire drugega jezika na tem javnem natečaju na omejeno število uradnih jezikov Unije.

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire drugega jezika na tem natečaju določene v skladu z interesom službe, saj morajo biti novo zaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

Glede na dolgoletno prakso institucij Unije v zvezi z jeziki, ki se uporabljajo za notranje komuniciranje, ter ob upoštevanju potreb služb glede zunanjega komuniciranja in obravnave dokumentov so najpogosteje uporabljeni jeziki še vedno angleščina, francoščina in nemščina. Poleg tega so angleščina, francoščina in nemščina najbolj razširjeni drugi jeziki v Evropski uniji, pa tudi največ ljudi se jih uči kot drugi jezik. To potrjuje trenutne izobraževalne in strokovne standarde, po katerih se šteje, da je treba za delovno mesto v institucijah Unije obvladati vsaj enega od teh jezikov. Zato skušamo uravnotežiti interes službe ter potrebe in sposobnosti kandidatov ter pri tem upoštevati posebno področje tega natečaja. V tem smislu je legitimno, da se preverjanja organizirajo v teh treh jezikih. S tem skušamo zagotoviti, da kandidati ne glede na izbiro prvega uradnega jezika vsaj enega od teh treh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da lahko opravljajo svoje delo. Ocena posebnih sposobnosti tako institucijam Unije omogoča, da v okolju, ki je podobno dejanskemu delovnemu okolju, ocenijo, ali so kandidati sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo.

Iz istih razlogov je omejena izbira jezika za komuniciranje med kandidati in institucijo ter jezika, v katerem se pripravi prijava. Prav tako ta zahteva omogoča primerjavo in preverjanje navedb kandidatov v njihovi prijavi.

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave vsi kandidati, vključno s tistimi, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, nekatera preverjanja opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med temi tremi jeziki.

Zgoraj navedeno ne vpliva na poznejše jezikovno usposabljanje, katerega namen je pridobiti sposobnost opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 45(2) kadrovskih predpisov.

IV.   PRISTOPNI TESTI

Pristopne teste organizira urad EPSO in se opravljajo na računalniku. Komisija določi stopnjo težavnosti in potrdi vsebino testov, ki jih predlaga urad EPSO.

1.

Povabilo

Na testiranje bodo povabljeni kandidati, ki bodo prijavo potrdili pravočasno (glej oddelek VII).

Opozorilo:

1.

s potrditvijo prijave kandidati izjavljajo, da izpolnjujejo splošne in posebne pogoje iz oddelka III;

2.

za sodelovanje pri testih morajo kandidati rezervirati datum; to morajo nujno storiti v roku, o katerem bodo obveščeni prek računa EPSO.

2.

Vrsta in ocenjevanje testov

Niz testov, sestavljenih iz vprašanj izbirnega tipa, za oceno kandidatovih splošnih sposobnosti na naslednjih področjih:

Test (a)

verbalno razumevanje

ocenjevanje: 0 do 20 točk

Test (b)

numerično razumevanje

ocenjevanje: 0 do 10 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 5 točk

Test (c)

abstraktno razmišljanje

ocenjevanje: 0 do 10 točk

 

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri testih (a) in (c) skupaj: 15 točk

Test (d)

situacijski test

ocenjevanje: 0 do 40 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 24 točk

3.

Jezik testov

Jezik 1 pri testih (a), (b) in (c)

Jezik 2 pri testu (d)

V.   OCENJEVALNI CENTER

1.

Povabilo

V ocenjevalni center bodo povabljeni kandidati, ki

so zbrali najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri vseh pristopnih testih,

so (3) dosegli eno najvišjih skupnih ocen pri testih (a), (c) in (d) ter

na podlagi navedb ob elektronski prijavi (4) izpolnjujejo splošne in posebne pogoje iz oddelka III.

Kandidate je mogoče izločiti na podlagi testa (b), vendar se točke, dosežene pri tem testu, ne prištejejo k točkam drugih testov, na podlagi katerih se določijo kandidati, ki bodo povabljeni v ocenjevalni center.

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center, je približno 2,5-kratno število uspešnih kandidatov, ki je navedeno v tem razpisu natečaja, in bo objavljeno na spletišču urada EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Ocenjevalni center

Splošne sposobnosti (5) kandidatov, katerih vsebino potrdi komisija, bodo v ocenjevalnem centru ocenjene na podlagi naslednjih elementov:

(e)

študija primera,

(f)

skupinska vaja,

(g)

ustna predstavitev,

(h)

strukturirani razgovor.

Kandidati bodo povabljeni k študiji primera (6), ki je sestavni del preverjanj v ocenjevalnem centru, in k drugim elementom preverjanj v ocenjevalnem centru. Ta stopnja bo načeloma potekala v Bruslju in bo trajala en dan ali en dan in pol.

Vsaka sposobnost se bo preverjala glede na spodnjo predlogo:

 

Študija primera

Skupinska vaja

Ustna predstavitev

Strukturirani razgovor

Analitično mišljenje in reševanje problemov

x

 

x

 

Komuniciranje

x

 

x

 

Kakovost in učinkovitost

x

 

x

 

Usposabljanje in razvoj

 

x

 

x

Razporeditev in organizacija dela

x

x

 

 

Vzdržljivost

 

 

x

x

Skupinsko delo

 

x

 

x

Vodstvene sposobnosti

 

x

 

x

3.

Jezik med preverjanjem v ocenjevalnem centru

Jezik 2

4.

Ocenjevanje

0 do 10 točk za vsako od splošnih sposobnosti

Najmanjše število točk za zadovoljivo oceno:

 

3 točke za vsako sposobnost in

 

50 točk od 80 za vseh 8 splošnih sposobnosti skupaj

VI.   REZERVNI SEZNAM

1.

Vpis na rezervni seznam

Komisija vpiše na rezervni seznam ime kandidata:

če je kandidat (7) zbral najmanjše število točk za zadovoljivo oceno in dosegel eno najvišjih skupnih ocen pri elementih v ocenjevalnem centru (glej število uspešnih kandidatov v oddelku I) in

če kandidat na podlagi dokazil izpolnjuje vse sprejemne pogoje.

Preverjanje dokazil se izvede po padajočem vrstnem redu uspešnosti, dokler ni doseženo število kandidatov, ki jih je mogoče vpisati na rezervni seznam in ki dejansko izpolnjujejo vse sprejemne pogoje.

Dokazila kandidatov pod tem pragom se ne bodo preverjala. Če se med preverjanjem ugotovi, da navedb (8) kandidatov iz njihovih elektronskih prijav ni mogoče potrditi z ustreznimi dokazili, bodo zadevni kandidati izključeni iz natečaja.

2.

Razvrstitev

Seznam se sestavi po abecednem redu.

VII.   PRIJAVA

1.

Elektronska prijava

Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavo po postopku, navedenem na spletišču urada EPSO, natančneje v Navodilih za prijavo.

Rok (vključ no s potrditvijo): 15. april 2014 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.

2.

Prijavna dokumentacija

Kandidati, sprejeti v ocenjevalni center, morajo predložiti (9) popolno prijavno dokumentacijo (podpisan obrazec za elektronsko prijavo in dokazila), ko pridejo na preverjanja v ocenjevalni center.

Podrobnosti: glej točko 2.1.7 Splošnih pravil za javne natečaje.


(1)  V tem natečaju se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu.

(2)  Glej skupni evropski referenčni okvir za jezike – zahtevana stopnja za jezik 1 je C1, za jezik 2 pa B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati povabljeni v ocenjevalni center.

(4)  Te informacije se na podlagi dokazil preverijo pred sestavo rezervnega seznama (glej točko 1 oddelka VI in točko 2 oddelka VII).

(5)  Te sposobnosti so podrobno opisane v točki 1.2 Splošnih pravil za javne natečaje.

(6)  Zaradi organizacijskih razlogov se lahko študije primera organizirajo v izbirnih centrih držav članic, neodvisno od drugih preverjanj v ocenjevalnem centru.

(7)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati uvrščeni na rezervni seznam.

(8)  EPSO bo preverjal navedbe o izpolnjevanju splošnih pogojev, komisija pa navedbe o izpolnjevanju posebnih pogojev.

(9)  Datum preverjanj v ocenjevalnem centru bo kandidatom pravočasno sporočen prek računa EPSO.