ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.351.slv

Uradni list

Evropske unije

C 351

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
30. november 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2013/C 351/01

Akcijski načrt EU za boj proti drogam (2013–2016)

1

 

Evropska komisija

2013/C 351/02

Menjalni tečaji eura

24

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2013/C 351/03

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

25

2013/C 351/04

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

25

2013/C 351/05

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

26

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2013/C 351/06

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka ukrepa, delnega vmesnega pregleda in delnega vmesnega pregleda po uradni dolžnosti protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

27

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2013/C 351/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus) ( 1 )

37

2013/C 351/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.7023 – Publicis/Omnicom) ( 1 )

38

2013/C 351/09

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.7068 – Goldman Sachs/Kingdom of Denmark/DONG Energy) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

39

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/1


AKCIJSKI NAČRT EU ZA BOJ PROTI DROGAM (2013–2016)

2013/C 351/01

KAZALO

Uvod

1.

Zmanjšanje povpraševanja po drogah

2.

Zmanjšanje ponudbe

3.

Usklajevanje

4.

Mednarodno sodelovanje

5.

Obveščanje, raziskovanje, spremljanje in vrednotenje

Priloga 1 –

15. Splošni kazalniki za akcijski načrt EU za boj proti drogam (2013–2016) (obstoječi mehanizmi poročanja)

Priloga 2 –

Slovar kratic

Uvod

Uporaba prepovedanih drog in zloraba drog na splošno sta po vsej Evropi velik problem za posameznike, družine in skupnosti. Ne gre le za zdravstvene in socialne posledice zlorabe drog, trg prepovedanih drog je tudi pomemben element kriminalnih dejavnostih v evropski družbi in seveda tudi na svetovni ravni.

Svet je decembra 2012 sprejel strategijo EU na področju drog za obdobje 2013–2020, ki naj bi prispevala k zmanjšanju povpraševanja po drogah in ponudbe drog v EU. S strateškim pristopom, ki podpira in dopolnjuje nacionalne politike ter je okvir za usklajene skupne ukrepe obenem pa tudi podlaga in politični okvir za zunanje sodelovanje EU na tem področju, naj bi poleg tega zmanjšali zdravstveno in socialno tveganje ter škodo, ki jo droge povzročajo. To se bo doseglo s celostnim, uravnoteženim in strokovno utemeljenim pristopom.

Cilji strategije so:

prispevati k opaznemu zmanjšanju uporabe drog, odvisnosti od drog ter z drogami povezanega zdravstvenega in socialnega tveganja ter škode;

prispevati k razbitju trga prepovedanih drog in opaznemu zmanjšanju razširjenosti prepovedanih drog;

spodbujati usklajevanje s poglobljeno razpravo o razvoju in izzivih na področju drog ter analize tega razvoja na ravni EU in mednarodni ravni;

nadalje izboljšati dialog in sodelovanje med EU ter tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter forumi na področju drog;

prispevati k boljšemu razumevanju vseh vidikov fenomena drog in učinka posredovanj, da se vzpostavi trdna, celovita in strokovno utemeljena podlaga politik in ukrepov.

Tako kot strategija EU na področju drog je tudi ta akcijski načrt EU za boj proti drogam zasnovan na temeljnih načelih zakonodaje EU in upošteva temeljne vrednote Unije – spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, solidarnosti, pravne države in človekovih pravic. Temelji tudi na konvencijah ZN, tj. mednarodnem pravnem okviru, ki med drugim ureja obravnavanje vprašanja uporabe prepovedanih drog, in Splošni deklaraciji človekovih pravic.

V načrtu so določeni ukrepi, s katerimi se bodo dosegli cilji strategije. Navedeni so za posamezni področji ukrepanja iz strategije:

zmanjšanje povpraševanja po drogah in

zmanjšanje ponudbe drog,

ter za vsako od treh prečnih tem strategije:

usklajevanje,

mednarodno sodelovanje ter

obveščanje, raziskovanje, spremljanje in vrednotenje.

Ukrepi so usklajeni s cilji strategije EU na področju drog za obdobje 2013–2020. Pri njihovi pripravi je bilo upoštevano, da morajo biti oprti na dokaze, znanstveno utemeljeni, realni, časovno opredeljeni in merljivi, obenem pa imeti jasen pomen in dodano vrednost za EU. V akcijskem načrtu so navedeni časovni razpored, nosilci, kazalniki ter mehanizmi za zbiranje podatkov/ocenjevalni mehanizmi.

Na podlagi obstoječih mehanizmov poročanja je v Prilogi I navedenih nekaj splošnih kazalnikov, ki omogočajo lažje ugotavljanje splošne učinkovitosti tega akcijskega načrta EU za boj proti drogam in pri poročanju ne pomenijo dodatne obremenitve. V načrtu se po potrebi sklicuje na nekatere od njih. Načrt vključuje tudi kazalnike na podlagi programskih, evalvacijskih in drugih virov podatkov. Uporaba teh kazalnikov je odvisna od postopkov zbiranja podatkov v posameznih državah članicah ali na ravni institucij EU.

Akcijski načrt v skladu z določilom iz strategije, da bi bilo treba njeno podrobno izvajanje določiti v dveh zaporednih akcijskih načrtih, zajema štiriletno obdobje od leta 2013 do leta 2016. Drugi akcijski načrt za obdobje 2017–2020 bo pripravljen do leta 2016 na podlagi zunanje vmesne ocene strategije EU na področju drog, pri čemer bodo upoštevane tudi vse druge ustrezne strategije in ocene.

1.   Zmanjšanje povpraševanja po drogah

Prispevati k opaznemu zmanjšanju uporabe prepovedanih drog, problematične uporabe drog, odvisnosti od drog ter zdravstvene in socialne škode, ki nastane zaradi drog, ter prispevati k zvišanju povprečne starosti ob prvi uporabi drog

Cilj

Ukrep

Časovni razpored

Nosilec

Kazalnik(i)

Zbiranje podatkov/ocenjevalni mehanizmi

1.

preprečiti uporabo drog in, drugič, zvišati povprečno starost ob prvi uporabi drog

1.

izboljšati razpoložljivost in učinkovitost preventivnih ukrepov ob upoštevanju:

(a)

dejavnikov tveganja pri prebivalstvu, kot so starost, spol, kulturni in socialni dejavniki;

(b)

dejavnikov tveganja, povezanih z razmerami, kot so brezdomstvo, uporaba drog ponoči ter na mestih, kjer ljudje običajno preživljajo prosti čas, delovno mesto, ter vožnja pod vplivom drog; in

(c)

dejavnikov tveganja, povezanih s posamezniki, kot so duševno zdravje, problematično obnašanje in psihosocialni razvoj ter drugih dejavnikov, za katere je znano, da vplivajo na dovzetnost posameznika za uporabo drog, kot so genetski vplivi in družinske okoliščine

stalni ukrepi

države članice

splošna kazalnika 1 in 12

obseg strokovno utemeljenih splošnih in okoljskih preventivnih ukrepov na ravni držav članic

obseg ciljno usmerjenih preventivnih ukrepov na ravni držav članic, vključno z ukrepi, namenjenimi družinam in skupnostim

obseg indikativnih preventivnih ukrepov na ravni držav članic

poročanje EMCDDA

nacionalna poročila Reitox

poročanje držav članic o rezultatih ukrepov

2.

hkrati s preprečevanjem uporabe drog z izboljšanimi in bolj ciljno usmerjenimi preventivnimi in odvračilnimi ukrepi zvišati tudi povprečno starost ob prvi uporabi prepovedanih drog

stalni ukrepi

države članice

splošni kazalniki 1, 5 in 12

obseg strokovno utemeljenih preventivnih in odvračilnih ukrepov na ravni držav članic, namenjenih mladim v družini in skupnosti ter mladim, vključenim v formalno/neformalno izobraževanje

poročanje EMCDDA

poročanje držav članic o rezultatih ukrepov

3.

povečati osveščenost o nevarnostih in posledicah uporabe prepovedanih drog ter drugih psihoaktivnih snovi

stalni ukrepi

države članice

Komisija

EMCDDA

splošna kazalnika 5 in 12

raven osveščenosti širše javnosti in mladih o zdravem načinu življenja ter nevarnostih in posledicah uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi

poročanje EMCDDA

raziskave Eurobarometra

ESPAD

HBSC

4.

omogočiti bolj strokovno ukrepanje glede zlorabe opiatov in drugih psihoaktivnih zdravil na recept in „v prosti prodaji“

2014–2016

države članice

HDG

EMA

EMCDDA

primerjava podatkov s strani držav članic o obsegu in vzorcih predpisovanja psihoaktivnih zdravil v obdobju do leta 2014

število pobud za spodbujanje ustrezne uporabe opiatov in drugih psihoaktivnih zdravil na recept in „v prosti prodaji“

poročanje držav članic

poročilo v okviru projekta Alice RAP

2.

povečati učinkovitost zdravljenja zasvojenosti z drogami in rehabilitacije, vključno s storitvami za posameznike, ki trpijo za komorbidnostjo, da bi zmanjšali uporabo prepovedanih drog, problematično uporabo drog, razširjenost odvisnosti od drog ter z drogami povezano zdravstveno in socialno tveganje in škodo, hkrati pa podprli zdravljenje problematičnih in odvisnih uporabnikov drog ter njihovo (ponovno) vključevanje v družbo

5.

razviti ter povečati raznovrstnost, razpoložljivost, obseg in dostopnost celostnih in integriranih zdravstvenih storitev, vključno s tistimi, ki se nanašajo na uporabo več drog hkrati (hkratna uporaba prepovedanih drog in/ali dovoljenih snovi, tudi alkohola)

stalni ukrepi

države članice

splošni kazalniki 1, 6 in 11

obseg raznovrstnosti celovitih in integriranih storitev zdravljenja na ravni držav članic, vključno s tistimi, ki se nanašajo na uporabo več drog hkrati

podatki držav članic o trajanju in rezultatih zdravljenja

poročanje EMCDDA

nacionalna poročila Reitox

portal najboljših praks EMCDDA

6.

razširiti ponudbo storitev rehabilitacije/zdravljenja s poudarkom na storitvah:

(a)

ki so usmerjene v neprekinjeno oskrbo posameznika s celostno obravnavo primera in medagencijskim sodelovanjem;

(b)

ki podpirajo (ponovno) vključevanje problematičnih in odvisnih uporabnikov drog v družbo (tudi z večjo zaposljivostjo) ter

(c)

ki prispevajo k diagnostičnemu postopku ter zdravljenju psihične in fizične komorbidnosti, povezane z uporabo drog

stalni ukrepi

države članice

splošni kazalnik 11

podatki držav članic o:

obsegu povečanja storitev rehabilitacije/zdravljenja ob uporabi pristopov celostne obravnave primerov in medagencijskega sodelovanja

obsegu povečanja posebnih programov za uporabnike drog, ki trpijo za komorbidnostjo, pri katerih tesno sodelujejo službe, ki delujejo na področju duševnega zdravja in rehabilitacije/zdravljenja uporabnikov drog

ravni in trajanju abstinence posameznikov od prepovedanih drog in/ali dovoljenih drog po zaključenem zdravljenju

dostopnosti različnih možnosti zdravljenja, prilagojenih potrebam posameznikov, ki začnejo ponovno uporabljati droge

poročanje EMCDDA

poročanje držav članic o rezultatih ukrepov

7.

zagotoviti, da bo v okviru zdravstvenih in svetovalnih storitev na voljo več možnosti za zmanjšanje tveganja in škode, da bi omilili negativne učinke uporabe drog in opazno zmanjšali število smrti, ki so posredno ali neposredno povezane z drogami, ter pojavnost nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s krvjo in so povezane z uporabo drog, med drugim HIV in virusnega hepatitisa, pa tudi spolno prenosljivih bolezni in tuberkuloze

stalni ukrepi

države članice

splošni kazalniki 2, 3, 4 in 11

obseg povečanja razpoložljivosti in dostopnosti strokovno utemeljenih ukrepov za zmanjšanje tveganja in škode v državah članicah

poročanje EMCDDA

nacionalna poročila Reitox

poročanje držav članicah o storitvah

8.

pospešiti razvoj, dostopnost in obseg zdravstvenih ukrepov za uporabnike drog v zaporih in po prestani zaporni kazni, da bi bili deležni enako kakovostne oskrbe, kot je na voljo v skupnosti

stalni ukrepi

države članice

splošni kazalnik 10

dostopnost storitev za uporabnike drog v zaporih in obseg, v katerem zdravstvene politike in prakse v zaporih vključujejo modele oskrbe, pri katerih se upoštevajo najboljše prakse pri ocenjevanju potreb in stalni oskrbi zapornikov med prestajanjem zaporne kazni

obseg zmanjšanja telesnih ali duševnih zdravstvenih težav zapornikov, povezanih z drogami

raven zagotavljanja neprekinjene oskrbe zapornikov po izpustitvi iz zapora s storitvami v zaporu in tistimi v skupnosti, pri čemer je poseben poudarek na preprečevanju jemanja prevelikih odmerkov drog

poročanje EMCDDA

nacionalna poročila Reitox

poročanje držav članicah o storitvah

3.

uporabiti usklajene in kakovostne pristope ter upoštevati najboljše prakse pri zmanjševanju povpraševanja po drogah

9.

sprejeti dogovor in začeti izvajati minimalne standarde kakovosti EU, ki bodo pomagali zapolniti vrzeli med znanostjo in prakso pri:

(a)

okoljskih, splošnih, izbirnih in indikativnih preventivnih ukrepih;

(b)

zgodnjem odkrivanju in intervencijskih ukrepih;

(c)

ukrepih za zmanjšanje tveganja in škode ter

(d)

zdravstvenih in rehabilitacijskih ukrepih, vključevanju v družbo ter ukrepih zdravljenja

2014–2016

Svet

HDG

države članice

Komisija

EMCDDA

doseženo soglasje med državami članicami o minimalnih standardih kakovosti na podlagi predhodnih pripravljalnih študij EU

portal najboljših praks EMCDDA

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

2.   Zmanjšanje ponudbe drog

Prispevati k opaznemu zmanjšanju razširjenosti in ponudbe prepovedanih drog v EU

Cilj

Ukrep

Časovni razpored

Nosilec

Kazalnik(i)

Zbiranje podatkov/ocenjevalni mehanizmi

4.

izboljšati učinkovitost usklajevanja in sodelovanja med organi kazenskega pregona v EU pri preprečevanju nezakonitih dejavnosti v zvezi z drogami ter po potrebi usklajevanje z zadevnimi ukrepi, določenimi v okviru političnega cikla EU

10.

čim bolj izkoristiti razpoložljive instrumente, kanale in komunikacijska sredstva za izmenjavo obveščevalnih podatkov in informacij na področju kazenskega pregona, ki se uporabljajo za primerjavo in analiziranje informacij v zvezi z drogami

stalni ukrepi

države članice

Europol

Eurojust

COSI

splošni kazalnik 7

obseg izvajanja visoko učinkovitih dejavnosti na podlagi obveščevalnih podatkov in ciljno usmerjenih dejavnosti, skupnih operacij, pobud za skupne preiskovalne enote in čezmejno sodelovanje, pri katerih je posebna pozornost namenjena kriminalnim združbam, ki se ukvarjajo z nezakonitimi dejavnostmi, povezanimi z drogami

povečana uporaba sistemov Europola za izmenjavo informacij, analize in strokovno podporo na področju drog

rezultati projektov ter dvostranskih in večstranskih pobud v okviru EMPACT

poročanje EMCDDA

poročanje agencij EU

poročila vodij projektov EMPACT

11.

opredeliti in ustrezno prednostno obravnavati najresnejše nevarnosti, povezane z organiziranim kriminalom na področju drog

2014

Svet

COSI

Europol

države članice

Komisija

določene so prednostne naloge v okviru političnega cikla EU in za področje kriminala za obdobje 2014–2017

sklepi Sveta o političnem ciklu EU

EU SOCTA

ocena EMPACT

12.

izboljšati usposabljanje CEPOL za uslužbence organov kazenskega pregona na področju izdelave prepovedanih drog in trgovine z njimi, predvsem glede metod in tehnik:

(a)

źa uspešno soočanje z uporabo novih komunikacijskih tehnologij pri izdelavi prepovedanih drog in trgovini z njimi;

(b)

krepitev ukrepov na področju zaplembe premoženja;

(c)

ukrepe proti pranju denarja ter;

(d)

odkrivanje in uničevanje nezakonitih laboratorijev za izdelavo drog in prostore, kjer se prideluje marihuana

2014–2016

države članice

CEPOL

Europol

COSI

Komisija

ocena potreb na področju usposabljanja, izdelana do konca leta 2014

razpoložljivost zadevnih usposabljanj in udeležba na njih

število uradnikov na področju kazenskega pregona, ki so bili usposobljeni in nato dejansko napoteni na ustrezna delovna mesta

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

letno poročilo CEPOL

programi usposabljanj CEPOL

ocena EMPACT

13.

izboljšati dejavnosti za boj proti narkotikom s povečanjem in spremljanjem učinkovitosti regionalnih platform za izmenjavo informacij in regionalnih platform na področju varnosti, da bi preprečili in izkoreninili nove grožnje, do katerih prihaja zaradi spreminjajočih se poti trgovanja z drogami

stalni ukrepi

Komisija

države članice

Europol

COSI

regionalne platforme za izmenjavo informacij

regionalne platforme za izmenjavo na področju varnosti

splošni kazalnik 7

število dejavnosti na podlagi obveščevalnih podatkov, ki so presekale in onemogočile poti trgovanja z drogami

raven izmenjave informacij z učinkovitim delovanjem mreže uradnikov za zvezo

poročanje EMCDDA

platforme za izmenjavo na področju varnosti/platforme za izmenjavo informacij in poročila o oceni

EU SOCTA

ocena EMPACT

14.

okrepiti ukrepe za preprečevanje preusmeritev predhodnih snovi in sestavin za pridobivanje predhodnih snovi, ki se uporabljajo pri prepovedani proizvodnji drog

stalni ukrepi

države članice

Europol

Komisija

CUG

COSI

število primerov in količina ustavljenih ali zaseženih pošiljk predhodnih snovi, namenjenih za prepovedano uporabo

rezultati projektov EMPACT

uporaba spletnega sistema za opozarjanje pred izvozom in pogostejša uporaba sistema poročanja o primerih predhodnih snovi

število skupnih sestankov glede nadaljnjega ukrepanja in drugih dejavnostih v zvezi s preprečevanjem preusmeritev predhodnih snovi in sestavin za pridobivanje predhodnih snovi

poročila organov kazenskega pregona EU in držav članic

ocena EMPACT

poročila vodij projektov

15.

preprečevanje čezmejne trgovine z drogami in izboljšanje varnosti na mejah zlasti v morskih pristaniščih, na letališčih in kopenskih mejnih prehodih v EU, z okrepljenimi ukrepi pristojnih organov kazenskega pregona, med drugim tudi izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov

stalni ukrepi

države članice

Europol

CCWP

COSI

večje število skupnih večdisciplinarnih operacij in operacij, pri katerih sodeluje več agencij, ter pobud za čezmejno sodelovanje

število dejansko dogovorjenih memorandumov o soglasju med organi kazenskega pregona in zadevnimi subjekti, kot so letalski prevozniki, ponudniki storitev hitre letalske pošte, ladijski prevozniki, pristaniški organi in kemična podjetja

rezultati projektov EMPACT

učinkovitejša izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov o čezmejni trgovini z drogami, med drugim z uporabo razpoložljivih sistemov za nadzor meja

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

ocena EMPACT in poročila vodij projektov

poročanje držav članic

16.

razviti in postopoma uvesti ključne kazalnike glede ponudbe drog s standardizacijo, izboljšanjem in racionalizacijo zbiranja podatkov na tem področju, začenši s trenutno dostopnimi podatki

2013–2016

Komisija

države članice

Svet

HDG

EMCDDA

Europol

izdelan in dogovorjen časovni načrt uvedbe ključnih kazalnikov na področju ponudbe drog

dosežen dogovor med državami članicami o ključnih kazalnikih na področju ponudbe drog

pregled obstoječih podatkovnih zbirk o ponudbi drog v državah članicah

poročanje EMCDDA

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

5.

izboljšati pravosodno sodelovanje in zakonodajo v EU

17.

izboljšati pravosodno sodelovanje v EU pri preprečevanju čezmejne trgovine z drogami in pranja denarja ter pri zaplembah premoženjskih koristi, pridobljenih z organiziranimi kaznivimi dejanji, povezanimi z drogami

2013–2016

Svet

Komisija

države članice

Eurojust

sprejetje in pravočasna izvedba dogovorjenih ukrepov in zakonodaje EU na področju (a) zaplembe in povrnitve sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji; (b) pranja denarja; (c) približevanja kaznivih dejanj in kazni v zvezi s trgovino z drogami v EU

večje število finančnih preiskav in zaplemb v zvezi s premoženjskimi koristmi, pridobljenimi z organiziranimi kaznivimi dejanji, povezanimi z drogami, doseženo s pravosodnim sodelovanjem v EU

pravočasno in učinkovito odzivanje na prošnje za medsebojno pomoč in ob izdaji evropskega naloga za prijetje v zvezi s trgovino s prepovedanimi drogami

poročanje Eurojusta

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

18.

pripraviti in sprejeti nove zakonodajne ukrepe EU za obravnavo pojavljanja, uporabe in hitrega širjenja psihoaktivnih snovi

2013–2016

Komisija

Svet

HDG

države članice

zakonodaja EU je sprejeta

izvajanje zakonodaje EU v državah članicah

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

19.

okrepiti zakonodajo EU o predhodnih snoveh za droge, da bi preprečili njihovo preusmerjanje, ne da bi pri tem ovirali zakonito trgovino

stalni ukrepi

Svet

Komisija

države članice

sprejetje in izvajanje uredb Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah za droge, ki spreminjata Uredbo Sveta (ES) št. 111/2005 in Uredbo (ES) št. 273/2004

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

letno poročilo EU o predhodnih sestavinah za droge

20.

ukrepati proti uporabi nekaterih farmakološko aktivnih snovi (kot so opredeljene v Direktivi 2011/62/EU), ki se uporabljajo kot sredstva za redčenje prepovedanih drog

stalni ukrepi

države članice

Komisija

EMA

EMCDDA

Europol

število zaplemb aktivnih snovi, ki se uporabljajo za redčenje prepovedanih drog

pravočasen začetek izvajanja novih zakonodajnih zahtev EU, katerih cilj je zaščititi dobavno verigo za aktivne snovi, iz Direktive 2011/62/EU, tj. direktive o ponarejenih zdravilih

poročila CCWP in CUG

poročanje držav članic

21.

kjer je ustrezno, bi države članice morale za storilce, odvisne od drog, v skladu s svojimi zakonodajnimi okviri zagotoviti alternative prisilnim kaznim (kot so izobraževanje, zdravljenje, rehabilitacija, nadaljnja oskrba po zdravljenju in vključevanje v družbo)

2015

države članice

večje možnosti in več dejansko uporabljenih alternativ zaporni kazni za storilce, ki so odvisni od drog, zlasti v obliki izobraževanja, zdravljenja, rehabilitacije, nadaljnje oskrbe po zdravljenju in vključevanja v družbo

intenzivnejše spremljanje, izvajanje in ocenjevanje alternativ prisilnim kaznim

nacionalna poročila Reitox

6.

učinkovito se odzvati na sedanje in nove trende pri dejavnostih v zvezi s prepovedanimi drogami

22.

opredeliti strateške odzive na vlogo, ki jo imajo nove komunikacijske tehnologije in gostiteljstvo s tem povezanih spletnih mest pri proizvodnji, trženju, nakupu in razpečevanju prepovedanih drog, vključno z nadzorovanimi novimi psihoaktivnimi snovmi

stalni ukrepi

Svet

Komisija

HDG

države članice

Europol

COSI

rezultati na področju ukrepov kazenskega pregona za preprečevanje kaznivih dejanj, povezanih z drogami, prek interneta

večje število skupnih operacij in pobud čezmejnega sodelovanja

poročilo o napredku pri izvajanju prednostnih nalog političnega cikla EU

ocena EMPACT in poročila vodij projektov

poročanje držav članic

poročila agencij EU

3.   Usklajevanje

Države članice in EU naj učinkovito usklajujejo politiko na področju drog

Cilj

Ukrep

Časovni razpored

Nosilec

Kazalnik(i)

Zbiranje podatkov/ocenjevalni mehanizmi

7.

zagotoviti učinkovito usklajevanje v EU na področju drog

23.

izboljšati izmenjavo informacij med HDG in drugimi ustreznimi delovnimi skupinami Sveta

stalni ukrepi

predsedstvo

Svet

ESZD

HDG

raven upoštevanja strategije EU na področju drog/akcijskega načrta v programih drugih delovnih skupin Sveta, vključno s COAFR, COASI, COEST, COLAT in COWEB

poročanje delovnih skupin Sveta

24.

vsako predsedstvo lahko skliče sestanke nacionalnih koordinatorjev na področju drog, po potrebi pa tudi drugih skupin, da bi obravnavali nove trende, učinkovite ukrepe in druge spremembe politik, ki prinašajo dodano vrednost za strategijo EU na področju drog in države članice

dvakrat letno

predsedstvo

države članice

obseg, v katerem nacionalni koordinatorji na področju drog na sestankih obravnavajo razvoj, trende in nova spoznanja v okviru političnih odzivov ter tako omogočajo učinkovitejše obveščanje in izmenjavo informacij

poročanje predsedstva

25.

HDG bo omogočila (a) spremljanje izvajanja akcijskega načrta prek tematskih razprav in (b) vsakoletni dialog o stanju na področju drog v Evropi

(a)

dvakrat letno

(b)

enkrat letno

predsedstvo

HDG

države članice

Komisija

EMCDDA

Europol

obseg izvajanja akcijskih načrtov

pravočasno izvedeni dialogi v okviru HDG o najnovejših trendih in podatkih na področju drog

poročanje predsedstva

26.

zagotoviti doslednost in stalnost ukrepanja držav članic in EU med vsemi predsedovanji, da bi še izboljšali integrirani, usklajeni in strokovno utemeljeni pristop k vprašanju drog v EU

dvakrat letno

predsedstvo

trojka predsedstev

države članice

Komisija

HDG

EMCDDA

Europol

raven doslednosti in stalnosti ukrepanja med predsedovanji

napredek pri uresničevanju prednostnih nalog strategije EU na področju drog med posameznimi predsedovanji

poročanje predsedstva

27.

zagotoviti usklajevanje politik in odzivov EU na področju drog ter podpirati mednarodno sodelovanje med EU, tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami

stalni ukrepi

ESZD

Komisija

HDG

države članice

raven doslednosti in usklajenosti ciljev, pričakovanih rezultatov in predvidenih ukrepov EU na področju drog

vključitev prednostnih nalog, povezanih z vprašanjem drog, v strategije ustreznih organov EU

intenzivnejše sodelovanje med HDG in geografskimi/regionalnimi delovnimi skupinami, vključno s COAFR, COASI, COEST, COLAT in COWEB

letno poročilo, ki ga pripravi ESZD za HDG

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

28.

doseči, da bodo viri na ravni EU in na ravni držav članic usklajeni in na ustrezni ravni, da bodo lahko uresničene prednostne naloge strategije EU na področju drog

letno

države članice

Komisija

ESZD

Svet

HDG

splošni kazalnik 14

znesek financiranja na ravni EU in po potrebi na ravni držav članic

obseg usklajevanja finančnih programov, povezanih z vprašanjem drog, med različnimi delovnimi skupinami Sveta

poročanje EMCDDA

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

8.

zagotoviti učinkovito usklajevanje politike glede drog na nacionalni ravni

29.

uskladiti ukrepanje glede politike drog med vladnimi službami/ministrstvi in pristojnimi agencijami na ravni držav članic ter zagotoviti ustrezno večdisciplinsko zastopanost ali tovrsten prispevek v delegacijah v HDG

stalni ukrepi

države članice

splošni kazalnik 14

učinkovitost horizontalnega usklajevanja politike na področju drog na ravni držav članic

število prečnih ukrepov za zmanjšanje povpraševanja po drogah in ponudbe drog na ravni držav članic

poročanje EMCDDA

nacionalna poročila Reitox

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

poročanje držav članic

9.

zagotoviti sodelovanje civilne družbe pri načrtovanju politike na področju drog

30.

spodbujati in podpirati dialog in sodelovanje s civilno družbo ter znanstveno skupnostjo pri načrtovanju in izvajanju politik na področju drog v državah članicah in na ravni EU

stalni ukrepi

države članice

Komisija

HDG

predsedstvo

pravočasno izvedeni dialogi med forumom civilne družbe EU o drogah in HDG med vsakim predsedovanjem

sodelovanje foruma civilne družbe EU pri pregledu izvajanja akcijskega načrta EU za boj proti drogam

raven sodelovanja civilne družbe pri načrtovanju in izvajanju politike na področju drog v državah članicah in EU, pri čemer je posebna pozornost namenjena vključevanju uporabnikov drog, uporabnikov storitev, povezanih z drogami, in mladih

pravočasno izveden dialog med znanstveno skupnostjo (naravoslovje in družboslovje, tudi nevrološke vede in vedenjske raziskave) in HDG

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

povratne informacije foruma civilne družbe EU o drogah in predstavnikov civilne družbe na ravni držav članic

poročanje držav članic

povratne informacije znanstvene skupnosti prek znanstvenega odbora EMCDDA

4.   Mednarodno sodelovanje

Okrepiti celovit in uravnotežen dialog ter sodelovanje med EU, tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami pri vprašanjih s področja drog

Cilj

Ukrep

Časovni razpored

Nosilec

Kazalnik(i)

Zbiranje podatkov/ocenjevalni mehanizmi

10.

strategijo EU na področju drog vključiti v splošen okvir zunanje politike EU kot del celovitega pristopa, ki dosledno in usklajeno v celoti izkorišča raznovrstne politike ter diplomatske, politične in finančne instrumente, ki so na voljo EU

31.

zagotavljati usklajenost notranjih in zunanjih vidikov politike EU na področju drog ter vprašanja v zvezi z drogami v celoti vključiti v politični dialog in okvirne sporazume med EU in njenimi partnerji ter med tista vprašanja in izzive, za katere se EU zavzema na svetovni ravni

stalni ukrepi

Komisija

ESZD

predsedstvo

HDG

države članice

splošni kazalnik 13

izrazitejše odražanje prednostnih političnih nalog na področju drog v zunanjih politikah in ukrepih EU

vključitev prednostnih nalog v zvezi z drogami v strategije EU glede tretjih držav in regij

število doseženih dogovorov ter pripravljenih strateških dokumentov in akcijskih načrtov

poročanje ESZD

vmesni pregled strategije EU na področju drog

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

32.

zagotoviti, da se prednostne naloge politike in ravnotežje med zmanjšanjem povpraševanja in ponudbe primerno odražajo v izbirah politike ter načrtovanju in izvajanju zunanje pomoči, zlasti v državah izvora in tranzitnih državah, tudi prek projektov, ki zajemajo:

(a)

razvoj integriranih, uravnoteženih in strokovno utemeljenih politik na področju drog;

(b)

zmanjševanje ponudbe;

(c)

preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge in sestavin za pridobivanje predhodnih sestavin;

(d)

zmanjšanje povpraševanja po drogah ter

(e)

alternativne razvojne ukrepe

stalni ukrepi

Komisija

države članice

ESZD

obseg, v katerem se politične prednostne naloge EU na področju drog, zlasti ravnotežje med zmanjševanjem povpraševanja in ponudbe, odražajo v financiranih prednostnih nalogah in projektih

raven izvajanja usklajenih ukrepov in akcijskih načrtov med EU ter tretjimi državami in regijami

število tretjih držav, katerih nacionalne strategije in akcijski načrti zajemajo integrirane politike na področju drog

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

poročanje ESZD o načrtovanju programov

spremljanje in ocenjevanje s strani držav članic

33.

izboljšati zmogljivosti in okrepiti vlogo delegacij EU, da bi lahko proaktivno sodelovale pri vprašanjih na področju politike drog

2013–2016

ESZD

Komisija

države članice

delegacijam EU zagotoviti ustrezno strokovno podporo, usposabljanje in politične smernice

okrepljene regionalne mreže med delegacijami EU glede vprašanj, povezanih z drogami

okrepljeno sodelovanje z državami članicami

poročanje ESZD o delegacijah EU

34.

zagotoviti ustrezne ravni financiranja EU in držav članic ter strokovnega znanja za nadaljnjo krepitev in podporo prizadevanjem tretjih držav pri obvladovanju in preprečevanju prepovedane pridelave rastlin, iz katerih se pridobivajo droge, prek ukrepov za razvoj podeželja, da bi obvladali izzive za javno zdravje, varnost in zaščito

stalni ukrepi

države članice

ESZD

Komisija

število nacionalnih politik, strategij in akcijskih načrtov v tretjih državah, ki vključujejo integrirane pristope k vprašanju prepovedane pridelave rastlin, iz katerih se pridobivajo droge

izboljšave glede kazalnikov človekovega razvoja na območjih, kjer se pridelujejo droge

število projektov in programov za razvoj podeželja, ki jih financirajo EU in države članice na območjih, kjer se pridelujejo ali bi se lahko pridelovale rastline, iz katerih se pridobivajo prepovedane droge

poročila o dolgoročnem zmanjšanju prepovedane pridelave rastlin, iz katerih se pridobivajo droge, na zadevnem območju

sistemi EU in držav članic za spremljanje in ocenjevanje projektov in programov ter tovrstna poročila

poročila o človekovem razvoju UNDP

poročila tretjih držav

35.

spodbujati in izvajati pristop EU k alternativnemu razvoju (skladno s strategijo EU na področju drog 2013–2020, pristopom EU k alternativnemu razvoju in vodilnimi načeli Združenih narodov o alternativnem razvoju 2013) v sodelovanju s tretjimi državi ob upoštevanju človekovih pravic, varnosti ljudi in specifičnih okvirnih pogojev, kot so:

(a)

vključitev alternativnega razvoja v širši program držav članic, spodbujanje tretjih držav, ki to želijo, naj alternativni razvoj vključijo v nacionalne strategije;

(b)

prispevek k pobudam, usmerjenim v zmanjševanje revščine, konfliktov in ranljivosti prek podpore trajnostnemu in zakonitemu načinu preživljanja ob upoštevanju vprašanjaspola, za ljudi, ki so bili ali so še vključeni v prepovedano pridelavo drog

stalni ukrepi

države članice

Komisija

ESZD

število nacionalnih politik, strategij ter akcijskih načrtov v tretjih državah, ki zajemajo:

integrirane pristope k vprašanju prepovedane pridelave drog in

učinkovito organizirane pobude alternativnega razvoja

število ovrednotenih projektov, v okviru katerih so bili doseženi pozitivni rezultati glede trajnostnega in zakonitega načina preživljanja ob upoštevanju vprašanj spola

izboljšanje kazalnikov človekovega razvoja

izvedbena poročila tretjih držav o nacionalnih strategijah na področju drog

sistem EU in držav članic za spremljanje in ocenjevanje projektov in programov ter tovrstno poročilo

poročila o človekovem razvoju UNDP

36.

podpirati tretje države ter civilno družbo v teh državah pri razvoju in izvajanju pobud za zmanjšanje tveganja in škode, zlasti ob vse večji nevarnosti prenosa virusov, ki se prenašajo s krvjo in so povezani z uporabo drog, med drugim HIV in virusnega hepatitisa, pa tudi spolno prenosljivih bolezni in tuberkuloze

stalni ukrepi

države članice

Komisija

ESZD

število in kakovost oblikovanih pobud za zmanjšanje tveganja in škode

razširjenost smrti, povezanih z drogami, v tretjih državah, ter virusov, povezanih z drogami, ki se prenašajo s krvjo, med drugim HIV in virusnega hepatitisa, pa tudi spolno prenosljivih bolezni in tuberkuloze

poročila tretjih držav

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

poročila SZO

37.

podpirati tretje države pri preprečevanju organiziranega kriminala, povezanega z drogami, vključno s trgovino z drogami, z:

(a)

izmenjavo obveščevalnih podatkov in najboljših praks;

(b)

krepitvijo zmogljivosti za boj proti drogam in razvojem strokovnega znanja v državah izvora in tranzitnih državah;

(c)

sodelovanjem z mednarodnimi partnerji, da bi obvladali spodbujevalce trgovine z drogami, npr. korupcijo, šibke institucije, slabo upravljanje in pomanjkanje finančnega regulativnega nadzora;

(d)

krepitvijo sodelovanja na področju opredelitve in odvzema premoženjske koristi, zlasti z vzpostavitvijo temu posvečenih nacionalnih platform ter

(e)

krepitvijo regionalnega in medregionalnega sodelovanja

stalni ukrepi

države članice

ESZD

Komisija

Europol

število in učinkovitost projektov in programov

trajno zmanjšanje trgovine z drogami

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

poročanje držav članic

poročanje Europola

poročanje ESZD

letno poročilo UNODC o drogah po svetu

38.

okrepiti sodelovanje ter posodobiti in uresničevati dialoge, izjave in akcijske načrte EU na področju drog s partnerji, med drugim:

(a)

državami pristopnicami, državami kandidatkami in možnimi državami kandidatkami;

(b)

državami evropske sosedske politike;

(c)

Združenimi državami Amerike, Rusko federacijo;

(d)

drugimi prednostnimi državami ali regijami, zlasti:

Afganistanom in Pakistanom

republikami Srednje Azije

Kitajsko

Latinsko Ameriko in Karibi (CELAC)

Afriko, zlasti Zahodno (Afriko)

stalni ukrepi

trojka predsedstev

Komisija

ESZD

države članice

splošni kazalnik 13

okrepljeno sodelovanje z ustreznimi partnerji na področju drug

organizirani dialogi

doseženi dogovori o izjavah

uresničitev programov in akcijskih načrtov

poročanje ESZD

vmesni pregled strategije EU na področju drog

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

matrike za poročanje EU

izvedbena poročila o ustreznih akcijskih načrtih

39.

izboljšati posvetovalni mehanizem Dublinske skupine z boljšim usklajevanjem in sodelovanjem na ravni EU, boljšim izvajanjem in razširjanjem priporočil iz mini poročil Dublinske skupine

stalni ukrepi

Dublinska skupina

Komisija

ESZD

države članice

raven dejavnosti v vseh strukturah Dublinske skupine, vključno s številom uspešno uresničenih priporočil Dublinske skupine

poročila Dublinske skupine

40.

organizirati letni dialog o pomoči EU in držav članic tretjim državam na področju drog, ki ga spremlja pisno poročilo o stanju

od 2014

Komisija

ESZD

države članice

izvedba letnega dialoga o financiranju

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

poročila držav članic

poročanje ESZD

sistem za spremljanje in ocenjevanje projektov in programov ter tovrstna poročila

41.

zagotoviti, da se spodbujanje in varstvo človekovih pravic v celoti vključita v politične dialoge ter upoštevata pri načrtovanju in izvajanju ustreznih programov in projektov v zvezi z drogami, tudi z razvojem orodja za usmerjanje in oceno učinka na področju človekovih pravic

stalni ukrepi

Komisija

ESZD

države članice

učinkovita vključenost vprašanja človekovih pravic v zunanje ukrepe EU na področju drog

orodje za usmerjanje in oceno učinka na področju človekovih pravic je razvito in se uporablja

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

letno poročilo COHOM o človekovih pravicah

poročila držav članic

11.

izboljšati usklajenost pristopa EU in prepoznavnost EU v Združenih narodih (ZN) ter okrepiti usklajenost EU z mednarodnimi telesi, povezanimi s področjem drog

42.

prispevati k pripravi programa o mednarodni politiki na področju drog, vključno z:

(a)

ukrepanjem EU in delegacij držav članic v Generalni skupščini ZN in v Komisiji za droge;

(b)

pripravo, usklajevanjem in sprejetjem skupnih stališč EU in skupnih resolucij v Generalni skupščini ZN in v Komisiji za droge ter enotnim odločnim stališčem EU v teh in drugih mednarodnih forumih;

(c)

postopkom vmesnega pregleda politične deklaracije ZN in akcijskega načrta iz leta 2009 o mednarodnem sodelovanju pri oblikovanju celovite in uravnotežene strategije za reševanje svetovne problematike drog ter

(d)

na posebnem zasedanju Skupščine ZN leta 2016 o drogah

stalni ukrep

ESZD

predsedstvo

države članice

Komisija

Svet

HDG

splošni kazalnik 13

učinkovito spodbujanje politik EU v ZN in v Komisiji za droge

število skupnih stališč EU, ki jih podprejo druge regije in mednarodni organi

pogostost primerov, v katerih EU zastopa enotno stališče v mednarodnih forumih in dialogih s tretjimi državami

število uspešno sprejetih resolucij EU v ZN in v Komisiji za droge

izid vmesnega pregleda politične deklaracije ZN in akcijskega načrta o mednarodnem sodelovanju pri oblikovanju celovite in uravnotežene strategije za reševanje svetovne problematike drog iz leta 2009

sprejetje dokumenta o skupnem stališču za posebno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov leta 2016 in odraz stališč EU v zaključnem dokumentu te skupščine

poročanje ESZD

vmesni pregled strategije EU na področju drog

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

konvergenčni kazalnik

vmesni pregled

zaključni dokument posebnega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov

43.

okrepiti partnerstva z Uradom Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), Skupnim programom Združenih narodov za boj proti aidsu (UNAIDS) in drugimi ustreznimi agencijami ZN, mednarodnimi in regionalnimi telesi ter pobudami (npr. Svet Evrope in pobuda v okviru Pariškega pakta)

stalni ukrepi

Svet

ESZD

Komisija

predsedstvo

HDG

splošni kazalnik 13

število izmenjav informacij in dejavnosti med EU in ustreznimi mednarodnimi in regionalnimi organi, organizacijami ter v okviru pobud na zadevni ravni

učinkovitost partnerstev z ustreznimi organi

poročanje ESZD

vmesni pregled strategije EU na področju drog

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

12.

podpirati postopek prilagajanja pravnemu redu EU na področju drog in uskladitve z njim v državah pristopnicah, državah kandidatkah in možnih državah kandidatkah

44.

zagotoviti usmerjeno strokovno pomoč, po potrebi pa tudi druge oblike pomoči in podpore, da bi olajšali prilagajanje pravnemu redu EU na področju drog in uskladitev z njim v državah pristopnicah, državah kandidatkah in možnih državah kandidatkah

stalni ukrepi

Komisija

države članice

EMCDDA

Europol

Eurojust

FRONTEX

ESZD

večja skladnost s pravnim redom EU v državah

število in kakovost zaključenih projektov

vzpostavljene nacionalne strategije na področju drog in nacionalne strukture za usklajevanje na tem področju

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

poročila držav pristopnic, držav kandidatk in možnih držav kandidatk

5.   Obveščanje, raziskovanje, spremljanje in vrednotenje

Prispevati k boljšemu razumevanju vseh vidikov fenomena drog in učinka posredovanj, da se vzpostavi trdna, celovita in strokovno utemeljena podlaga politik in ukrepov

Cilj

Ukrep

Časovni razpored

Nosilec

Kazalnik(i)

Zbiranje podatkov/ocenjevalni mehanizmi

13.

zagotoviti ustrezne naložbe v raziskave, zbiranje podatkov, spremljanje, vrednotenje in izmenjavo informacij o vseh vidikih fenomena drog

45.

spodbujati ustrezno financiranje večdisciplinarnih raziskav in študij v zvezi z drogami na ravni EU, tudi prek finančnih programov EU (2014–2020)

2014–2016

države članice

Komisija

EMCDDA

znesek in vrsta financiranja EU, zagotovljenega za različne programe in projekte

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

46.

zagotoviti, da projekti, ki jih podpira EU:

(a)

upoštevajo prednostne naloge iz strategije EU na področju drog in akcijskega načrta za boj proti drogam;

(b)

upoštevajo vrzeli pri oblikovanju politik;

(c)

prinašajo jasno dodano vrednost ter zagotavljajo usklajenost in sinergije; ter

(d)

ne pomenijo podvajanja z raziskavami v okviru drugih programov in teles;

(e)

upoštevajo pomen vedenjskih raziskav in nevroloških ved

2014–2016

Komisija

EMCDDA

vključenost prednostnih nalog iz strategije EU na področju drog in akcijskega načrta za boj proti drogam v merila za financiranja in ocenjevalna merila pri raziskavah v zvezi z drogami, ki jih financira EU

število, učinek, dopolnjevanje in vrednost raziskovalnih štipendij, ki jih financira EU, in dodeljenih naročil, na področju drog

število člankov in poročil o raziskavah v zvezi z drogami, ki jih financira EU, objavljenih v vplivnih recenziranih publikacijah

letna razprava v okviru Horizontalne delovne skupine za droge v zvezi s projekti, ki se ukvarjajo z drogami in jih financira EU

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

poročila o raziskovalnih projektih

priporočila znanstvenega odbora

EMCDDA o prednostnih nalogah na področju raziskav indeks znanstvenih navedkov in podobna biometrična orodja

strateški raziskovalni program in projekti, ki izhajajo iz mrež evropskega raziskovalnega prostora (ERA-net), v zvezi z zmanjšanjem povpraševanja in ponudbe drog

47.

spodbujati znanstveno ocenjevanje politik in ukrepov na nacionalni ravni, ravni EU ter mednarodni ravni

2013–2016

Komisija

države članice

EMCDDA

splošni kazalnik 14

redno poročilo o napredku Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju strategije in akcijskega načrta

zaključena zunanja vmesna ocena strategije/akcijskega načrta – 2016

evropske smernice za ocenjevanje objavljenih nacionalnih strategij in akcijskih načrtov na področju drog

priprava študij o učinkovitosti in učinku politik na področju drog v EU in na mednarodni ravni

zaključeno vrednotenje izvajanja priporočil Sveta iz leta 2003 o preprečevanju in zmanjševanju zdravstvenega škode, povezane z odvisnostjo od drog

poročanje EMCDDA

poročilo Komisije o napredku na vsaki dve leti

vmesno poročilo o oceni strategije EU na področju drog

poročanje EMCDDA

poročanje znanstvenega odbora EMCDDA

poročanje v okviru Alice RAP, LINKSCH in ERA-net

nacionalna poročila Reitox

14.

še naprej zagotavljati mreženje in sodelovanje ter razviti zmogljivosti v okviru infrastrukture znanja EU in širše, kar zadeva obveščanje, raziskave, spremljanje in ocenjevanje na področju drog, zlasti prepovedanih

48.

v sodelovanju z zadevnimi akterji po potrebi še naprej zagotavljati izčrpne analize:

(a)

razmer v EU na področju drog;

(b)

dinamike uporabe drog med prebivalstvom na splošno in v ciljnih skupinah ter

(c)

odzivov na uporabo drog

stalni ukrep

EMCDDA

Europol

države članice

splošni kazalniki 1 do 15

opredeliti sedanje pomanjkljivosti v bazi znanja in razviti okvir na ravni EU za čim boljše analiziranje obstoječih zbirk podatkov

število pregledov in analiz glede na tematiko, kar zadeva položaj v zvezi z drogami

poročanje EMCDDA

poročanje držav članic

49.

okrepiti usposabljanje za osebe, ki se ukvarjajo z vprašanjem drog

2014–2016

države članice

EMCDDA

CEPOL

število pobud na ravni držav članic in EU, namenjenih usposabljanju strokovnih delavcev z vidika zmanjšanja povpraševanja po drogah in ponudbe drog

število izvedenih pobud na ravni držav članic in na ravni EU za usposabljanje strokovnih delavcev glede zbiranja podatkov in poročanja o zmanjšanju povpraševanja po drogah in zmanjšanju ponudbe drog

poročila držav članic

poročilo EMCDDA o usposabljanju

letno poročilo CEPOL

letna poročila Retoix

50.

izboljšati zbiranje podatkov, raziskave, analize in poročanje o:

(a)

zmanjšanju povpraševanja po drogah;

(b)

zmanjševanju ponudbe drog;

(c)

novih trendih, npr. uporabi več drog hkrati in zlorabi nadziranih zdravil na recept, ki ogroža zdravje in varnost;

(d)

virusih, ki se prenašajo s krvjo, v povezavi z uporabo drog, med drugim HIV in virusnem hepatitisu, pa tudi spolno prenosljivih boleznih in tuberkulozi;

(e)

psihični in fizični komorbidnosti;

(f)

težavah z drogami med zaporniki ter dostopnosti in obsegu ukrepov in storitev za zmanjšanje povpraševanja po drogah v zaporih ter

(g)

drugih posledicah uporabe drog

stalni ukrepi

države članice

Komisija

EMCDDA

Europol

ECDC

EMA

boljša dostopnost in uporaba strokovno utemeljenih in znanstveno verodostojnih kazalnikov glede zmanjšanja ponudbe drog in povpraševanja po drogah

obseg novih raziskav na ravni držav članic v zvezi s porajajočimi se trendi, npr. uporabo več drog hkrati in zlorabo nadziranih zdravil na recept, boleznimi, ki se prenašajo s krvjo, v povezavi z uporabo drog, med drugim HIV in virusni hepatitisom, pa tudi spolno prenosljivimi boleznimi in tuberkulozo, psihično in fizično komorbidnostjo ter drugimi posledicami uporabe drog

študija na ravni EU ogroženosti skupnosti zaradi drog in vplivu tega na posameznike, družine in skupnosti, ki so najbolj prizadeti, pa tudi učinkovitih odzivih nanje

sprejetje strokovno utemeljenih in znanstveno verodostojnih kazalnikov glede težav v zvezi z drogami med zaporniki

poročanje EMCDDA

poročanje držav članic

usklajeno sporočanje podatkov s strani organov EU, vključno z EMCDDA

EU SOCTA

51.

izboljšati zmogljivosti odkrivanja, ocenjevanja in učinkovitega odzivanja na pojav in uporabo novih psihoaktivnih snovi ter spremljati, kako te nove snovi vplivajo na število in profil uporabnikov

stalni ukrepi

Komisija

države članice

EMCDDA

Europol

splošni kazalnik 6

obseg novih epidemioloških, farmakoloških in toksikoloških raziskav v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi, ki jih podpirajo države članice in programi EU na področju raziskav

obseg izmenjave informacij, najboljših praks in obveščevalnih podatkov

obseg toksikoloških analiz in analiz zdravstvenih podatkov glede novih psihoaktivnih snovi, ki si jih izmenjujejo toksikološki laboratoriji

poročanje EMCDDA

izvedbeno poročilo EMCDDA-Europola

poročila laboratorijev in raziskovalnih inštitutov

nacionalna poročila Reitox

52.

okrepiti prizadevanja za izmenjavo forenzičnih znanstvenih podatkov, vključno z referenčnimi laboratorijskimi standardi, glede novih psihoaktivnih snovi, in sicer s krepitvijo sodelovanja prek obstoječih mrež, npr. delovne skupina evropske mreže inštitutov za sodno medicino za vprašanja s področja drog, ob upoštevanju sklepov Sveta PNZ o viziji evropske forenzične znanosti do leta 2020

2016

Komisija

države članice

EMCDDA

splošni kazalnik 15

obseg delitve forenzičnih znanstvenih podatkov o novih psihoaktivnih snoveh

dostopnost referenčnih laboratorijskih standardov za forenzične znanstvene laboratorije in inštitute

poročanje EMCDDA/ Europola

poročilo Komisije o napredku za vsaki dve leti

53.

izboljšati sposobnost opredeljevanja, ocenjevanja in odzivanja na ravni držav članic in EU na: (a) spremembe vedenjskih vzorcev pri uživanju drog in (b) izbruhe epidemij

stalni ukrepi

države članice

EMCDDA

ECDC

EMA

število in učinkovitost pripravljenih in izvedenih novih pobud na področju javnega zdravja v zvezi z drogami

število in učinkovitost obstoječih pobud, ki se prilagodijo zaradi upoštevanja uživanja drog ali izbruhov epidemij

število in učinek poročil o zgodnjem opozarjanju, ocen tveganja in opozoril

nacionalna poročila Reitox

poročila v zvezi s sistemom zgodnjega opozarjanja

poročanje EMCDDA

15.

okrepiti razširjanje rezultatov spremljanja, raziskav in vrednotenja na ravni EU in na nacionalni ravni

54.

države članice še naprej podpirajo prizadevanja za spremljanje in izmenjavo informacij na ravni EU, tudi sodelovanje z nacionalnimi kontaktnimi točkami Reitox, ter ustrezno podporo za te točke

stalni ukrepi

države članice

EMCDDA

prosti dostop do objavljenih rezultatov študij, ki jih financira EU

obseg financiranja nacionalnih kontaktnih točk Reitox in drugih virov, ki ustreza zahtevam

število in učinkovitost ukrepov za razširjanje nacionalnih kontaktnih točk Reitox

razširjanje na spletu, vključno z OpenAire in Cordis

spletišče EMCDDA

nacionalna poročila Reitox


PRILOGA 1

15 Splošni kazalniki za akcijski načrt EU za boj proti drogam (2013–2016) (obstoječi mehanizmi poročanja)

1.

odstotek prebivalstva, ki trenutno uživa droge (v zadnjem mesecu), ki je droge zaužil nedavno (v preteklem letu) in ki je kadar koli v življenju zaužil droge (uživanje v življenju), glede na vrsto droge in na starostno skupino (splošna raziskava prebivalstva (EMCDDA))

2.

pričakovani trendi glede razširjenosti problema in uživanja drog za vbrizganje (problematična uporaba drog (EMCDDA))

3.

trendi glede smrti zaradi drog in smrtnosti med uporabniki drog (v skladu z nacionalnimi opredelitvami) (smrti zaradi drog (EMCDDA))

4.

razširjenost in pojavnost nalezljivih bolezni, ki nastanejo zaradi uporabe drog, med drugim HIV in virusnega hepatitisa, pa tudi spolno prenosljivih bolezni in tuberkuloze, med uporabniki drog za vbrizganje (nalezljive bolezni, povezane z drogami (EMCDDA))

5.

trendi glede starosti ob prvi uporabi prepovedanih drog (Evropska raziskava o alkoholu in drogah med šolano mladino– ESPAD), z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju – HBSC, splošna raziskava prebivalstva (ključni epidemološki kazalnik EMCDDA)

6.

trendi glede števila oseb, vključenih v zdravljenje zasvojenosti z drogami (povpraševanje po zdravljenju (EMCDDA)) in pričakovano skupno število oseb v zdravljenju zasvojenosti z drogami (povpraševanje po zdravljenju ter zdravstveni in družbeni odzivi (EMCDDA))

7.

trendi glede števila in količin zaseženih prepovedanih drog (zasegi drog (EMCDDA): marihuana, heroin, kokain, crack, amfetamini, metamfetamini, ekstazi, LSD in druge snovi)

8.

trendi glede maloprodajnih cen in čistosti prepovedanih drog (cena in čistost (EMCDDA): marihuana, heroin, kokain, crack, amfetamini, metamfetamini, ekstazi, LSD in druge snovi ter sestava drog v tabletkah)

9.

trendi glede števila začetnih poročil o kršitvah zakonov o drogah, razvrščeni po drogi in vrsti kršitve (ponudba in posedovanje) (kršitve na področju drog (EMCDDA))

10.

razširjenost uporabe drog med zaporniki (uporaba drog v zaporih (EMCDDA))

11.

ocena dostopnosti, obsega in kakovosti storitev ter ukrepov na področju preprečevanja, zmanjševanja škode, socialne integracije in zdravljenja (zdravstveni in družbeni odzivi (EMCDDA))

12.

na dokazih temelječi ukrepi na področju preprečevanja, zdravljenja, socialne integracije in okrevanja ter njihov pričakovani učinek na razširjenost drog in problematično uporabo drog (portal najboljših praks EMCDDA)

13.

odločen dialog in sodelovanje na področjih, povezanih z drogami, z drugimi regijami, tretjimi državami, mednarodnimi organizacijami in drugimi stranmi (zunanja vmesna ocena strategije/akcijskega načrta, poročanje ESZD)

14.

razvoj glede nacionalnih strategij na področju drog, ocenjevanja, zakonodaje, mehanizmov usklajevanja in pričakovanih javnofinančnih odhodkov v državah članicah EU (EMCDDA)

15.

sistem zgodnjega opozarjanja na nove psihotropne snovi (EMCDDA/Europol)


PRILOGA 2

Slovar kratic

Alice RAP

Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project – projekt poročanja o zasvojenostih in življenjskih stilih v sodobni Evropi

ASEAN

Združenje držav jugovzhodne Azije

CCWP

Svet EU – Delovna skupina za carinsko sodelovanje

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Skupnost latinskoameriških in karibskih držav

CEPOL

Evropska policijska akademija

CICAD

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas – Medameriška komisija za nadzor nad zlorabo drog

CND

Komisija za droge OZN

COAFR

Svet EU – Delovna skupina za Afriko

COASI

Svet EU – Delovna skupina za Azijo/Oceanijo

COEST

Svet EU – Delovna skupina za Vzhodno Evropo in Srednjo Azijo

COHOM

Svet EU – Delovna skupina za človekove pravice

COLAT

Svet EU – Delovna skupina za Latinsko Ameriko

Komisija

Evropska komisija

COSI

Svet EU – Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti

COWEB

Svet EU – Delovna skupina za Zahodni Balkan

CUG

Svet EU – Skupina za carinsko unijo

ECDC

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

ECOWAS

Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav

ESZD

Evropska služba za zunanje delovanje

EMA

Evropska agencija za zdravila

EMCDDA

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

EMPACT

Evropska multidisciplinarna platforma proti kriminalnim grožnjam

ENFSI

Evropska mreža inštitutov forenzične znanosti

ERA-net

mreža Evropskega raziskovalnega prostora

ESPAD

Evropska raziskava o alkoholu in drogah med všolano mladino

EU SOCTA

ocena ogroženosti zaradi organiziranega kriminala in hudih kaznivih dejanj v EU

FRONTEX

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

HBSC

raziskava o z zdravjem povezanem vedenju otrok v šolskem obdobju

HDG

Svet EU – Horizontalna delovna skupina za droge

INCB

Mednarodna uprava za kontrolo narkotikov (ZN)

PNZ

pravosodje in notranje zadeve

LINKSCH

projekt LINKSCH je primerjalna študija dveh največjih trgov za droge, marihuane in heroina, z vidika tranzitnih verig, ki delujejo med Srednjo Azijo in EU ter Severno Afriko in EU

MS

država članica

PEN

spletni sistem opozarjanja pred izvozom, ki sta ga razvila Urad Združenih narodov za droge in kriminal ter Mednarodna uprava za kontrolo narkotikov (ZN)

PICS

sistem poročanja o pojavih predhodnih sestavin

predsedstvo

šestmesečno predsedstvo Sveta Evropske unije

trojka predsedstev

skupina treh zaporednih šestmesečnih predsedstev Sveta Evropske unije

Reitox

Reśeau Europeén d’Information sur les Drogues et les Toxicomanies – Evropska informacijska mreža na področju drog in odvisnosti od drog

SOCTA

ocena ogroženosti zaradi organiziranega kriminala in hudih kaznivih dejanj

UN

Združeni narodi

UNAIDS

Skupni program Združenih narodov za boj proti aidsu

UNGASS

posebno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov

UNODC

Urad Združenih narodov za droge in kriminal

WCO

Svetovna carinska organizacija.

SZO

Svetovna zdravstvena organizacija (ZN)


Evropska komisija

30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/24


Menjalni tečaji eura (1)

29. novembra 2013

2013/C 351/02

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3611

JPY

japonski jen

139,21

DKK

danska krona

7,4589

GBP

funt šterling

0,83275

SEK

švedska krona

8,9075

CHF

švicarski frank

1,2298

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

8,3200

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

27,391

HUF

madžarski forint

301,10

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7030

PLN

poljski zlot

4,2060

RON

romunski leu

4,4385

TRY

turška lira

2,7475

AUD

avstralski dolar

1,4934

CAD

kanadski dolar

1,4394

HKD

hongkonški dolar

10,5523

NZD

novozelandski dolar

1,6698

SGD

singapurski dolar

1,7082

KRW

južnokorejski won

1 440,32

ZAR

južnoafriški rand

13,8610

CNY

kitajski juan

8,2956

HRK

hrvaška kuna

7,6405

IDR

indonezijska rupija

15 980,55

MYR

malezijski ringit

4,3905

PHP

filipinski peso

59,447

RUB

ruski rubelj

45,1550

THB

tajski bat

43,644

BRL

brazilski real

3,1587

MXN

mehiški peso

17,7743

INR

indijska rupija

84,9740


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/25


Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

2013/C 351/03

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev o zaprtju ribolova, kot prikazuje preglednica:

Datum in čas zaprtja

29.10.2013

Trajanje

29.10.2013–31.12.2013

Država članica

Nizozemska

Stalež ali skupina staležev

HER/2A47DX

Vrsta

atlantski sled (Clupea Harengus)

Cona

območji IV in VIId ter vode EU območja IIa

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

65/TQ40


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.


30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/25


Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

2013/C 351/04

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev o zaprtju ribolova, kot prikazuje preglednica:

Datum in čas zaprtja

24.10.2013

Trajanje

24.10.2013–31.12.2013

Država članica

Francija

Stalež ali skupina staležev

HER/4AB.

Vrsta

sled (Clupea Harengus)

Cona

vode EU in norveške vode območja IV severno do 53° 30′ severno

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

63/TQ40


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.


30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/26


Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

2013/C 351/05

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev o zaprtju ribolova, kot prikazuje preglednica:

Datum in čas zaprtja

15.11.2013

Trajanje

15.11.2013–31.12.2013

Država članica

Evropska unija (vse države članice)

Stalež ali skupina staležev

COD/N3M

Vrsta

Trska (Gadus Morhua)

Cona

NAFO 3M

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

66/TQ40


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/27


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka ukrepa, delnega vmesnega pregleda in delnega vmesnega pregleda po uradni dolžnosti protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

2013/C 351/06

Po objavi obvestila o bližnjem izteku (1) protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, je Evropska komisija („Komisija“) prejela zahtevek za pregled v skladu s členom 11(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna uredba“).

Poleg tega se je Komisija na lastno pobudo odločila, da začne delni vmesni pregled protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe. Obseg pregleda je omejen na preiskavo oblike ukrepa in škode.

1.   Zahtevki za pregled zaradi izteka ukrepa, za delni vmesni pregled in za začetek delnega vmesnega pregleda po uradni dolžnosti

1.1    Zahtevek za pregled zaradi izteka ukrepa

Zahtevek za pregled zaradi izteka ukrepa sta 2. avgusta 2013 vložili družbi SA Citrique Belge in Jungbunzlauer Austria AG („vložnika“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo 100 % proizvodnje citronske kisline v Uniji.

1.2    Zahtevek za delni vmesni pregled, katerega obseg je omejen na preiskavo dampinga, kar zadeva družbo Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd („Laiwu Taihe“)

Zahtevek za delni vmesni pregled sta ista vložnika vložila 10. oktobra 2013 v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo 100 % proizvodnje citronske kisline v Uniji.

Obseg delnega vmesnega pregleda je omejen na preiskavo dampinga, kar zadeva družbo Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd („Laiwu Taihe“).

1.3    Delni vmesni pregled po uradni dolžnosti

Komisija se je na lastno pobudo odločila, da začne delni vmesni pregled protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe. Obseg pregleda je omejen na preiskavo oblike ukrepa in škode.

2.   Možnost zahtevka za pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe

Če katera od zainteresiranih strani meni, da je potreben pregled ukrepov zaradi razlogov, ki jih to obvestilo o začetku ne vsebuje (npr. ponovni izračun stopnje dampinga), lahko navedena stran zahteva pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

Strani, ki želijo zahtevati takšen pregled, lahko stopijo v stik s Komisijo na zgoraj navedenem naslovu.

Če bodo taki zahtevki vloženi pravočasno in ne bodo ogrozili zaključka zgoraj navedenih pregledov v predpisanem roku, si bo Komisija prizadevala, da bo te zahtevke upoštevala v okviru sedanje preiskave.

3.   Izdelek, ki se pregleduje

Izdelka, ki se pregledujeta, sta citronska kislina in trinatrijev citrat dihidrat („izdelek, ki se pregleduje“ ali „citronska kislina“), ki sta trenutno uvrščena pod oznaki KN 2918 14 00 in ex 2918 15 00 ter imata poreklo iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) oziroma zadevne države.

4.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 1193/2008 (3).

Komisija je s sklepom 2008/899/ES (4) sprejela cenovne zaveze, ki jih je ponudilo sedem kitajskih proizvajalcev izvoznikov skupaj s Kitajsko gospodarsko zbornico uvoznikov in izvoznikov kovin, rudnin in kemikalij („CCCMC“).

Komisija je s sklepom 2012/501/EU (5) umaknila zavezo, ki jo je ponudil en proizvajalec izvoznik, in sicer družba Laiwu Taihe.

5.   Razlogi za pregled

5.1    Razlogi za pregled zaradi izteka ukrepa

Zahtevek temelji na izhodišču, da bi iztek veljavnosti ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje dampinga in ponovitev škode industriji Unije.

5.1.1   Domneva o verjetnosti nadaljevanja dampinga

Ker LRK („zadevna država“) v skladu z določbami člena 2(7) osnovne uredbe velja za deželo brez tržnega gospodarstva, sta vložnika določila normalno vrednost za proizvajalce izvoznike iz LRK, ki jim ni bila odobrena tržnogospodarska obravnava v okviru preiskave, ki je privedla do veljavnih ukrepov, na podlagi cene v tretji državi s tržnim gospodarstvom, in sicer v Kanadi. Za tiste družbe, ki jim je bila v okviru preiskave, ki je privedla do veljavnih ukrepov, odobrena tržnogospodarska obravnava, je bila normalna vrednost določena na podlagi konstruirane normalne vrednosti (proizvodni stroški, prodajni, splošni in administrativni stroški (PSA-stroški) ter dobiček) v LRK zaradi domnevne odsotnosti reprezentativne domače prodaje. Domneva o verjetnosti nadaljevanja dampinga temelji na primerjavi normalne vrednosti, kot je razloženo zgoraj, z izvoznimi cenami (na ravni franko tovarna) izdelka, ki se pregleduje, ko je prodan za izvoz v Unijo.

Na podlagi tega so izračunane stopnje dampinga za zadevno državo znatne.

5.1.2   Domneva o verjetnosti ponovitve škode

Vložnika trdita, da obstaja verjetnost ponovitve škode. V zvezi s tem sta vložnika predložila dokaze prima facie, da bi se v primeru izteka ukrepov trenutna količina uvoza izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države v Unijo verjetno povečala zaradi neizrabljenih proizvodnih zmogljivosti v zadevni državi, obstoja trgovinskih ovir za zadevno državo v ZDA, Braziliji, na Tajskem in v Ukrajini ter privlačnosti trga Unije. Poleg tega se prav tako trdi, da se blago v druge tretje države izvaža po precej nižjih cenah kot v Unijo.

Vložnika nazadnje trdita, da so razlog za odpravo škode predvsem ukrepi in da bi v primeru izteka njihove veljavnosti ponovni pojav znatnega uvoza po dampinških cenah iz zadevne države verjetno povzročil ponovno škodo industriji Unije.

5.2    Razlogi za delni vmesni pregled

Zahtevek v skladu s členom 11(3) temelji na dokazih prima facie, ki sta jih predložila vložnika, in sicer da so se za Laiwu Taihe v zvezi z dampingom okoliščine, na podlagi katerih so bili uvedeni obstoječi ukrepi, spremenile in da so te spremembe trajne.

Vložnika sta predložila dokaze prima facie, ki so pokazali, da je od obdobja zadnje preiskave Laiwu Taihe povečal svoje proizvodne zmogljivosti in izbor izdelkov. Vložnika sta prav tako predložila izračun stopnje dampinga na podlagi primerjave konstruirane normalne vrednosti (proizvodni stroški, prodajni, splošni in administrativni stroški (PSA-stroški) ter dobiček) v LRK zaradi domnevne odsotnosti reprezentativne domače prodaje z izvozno ceno družbe Laiwu Taihe za Unijo, ki je pokazala, da se zdi stopnja dampinga višja od sedanje stopnje ukrepov.

Zato vložnika zatrjujeta, da nadaljevanje ukrepov na sedanji ravni, ki je temeljilo na predhodno določeni stopnji dampinga, ni več ustrezno za izravnavo učinkov škodljivega dampinga.

5.3    Razlogi za delni vmesni pregled po uradni dolžnosti

Komisija ima na voljo dovolj dokazov prima facie, da so se v zvezi z obliko ukrepov in škodo okoliščine, na podlagi katerih so bili uvedeni veljavni ukrepi, spremenile in da so te spremembe trajne.

Zlasti naj bi bilo iz informacij, ki so na voljo Komisiji, mogoče razbrati, da so se spremenile spremenljivke v zvezi s stroški, na katerih je temeljila neškodljiva cena za izračun minimalne uvozne cene družb. Take spremembe so imele pomemben vpliv na celovito uspešnost industrije Unije.

Zdi se, da je ta razvoj dogodkov trajne narave in zato utemeljuje potrebo po pregledu trenutne oblike ukrepov in oceni ugotovitev glede škode. Zato se glede na navedeno zdi, da nadaljevanje ukrepov na sedanji ravni za izravnavo učinkov škodljivega dampinga ni več ustrezno.

6.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregleda zaradi izteka ukrepov, delni vmesni pregled, ki je omejen na preiskavo stopnje dampinga za družbo Laiwu Taihe, in delni vmesni pregled po uradni dolžnosti glede oblike ukrepov in škode, zato začenja preglede v skladu s členom 11(2) in (3) osnovne uredbe.

S pregledom bo ugotovila, ali bi iztek veljavnosti ukrepov lahko privedel do nadaljevanja ali ponovitve dampinga izdelka, ki se pregleduje, s poreklom iz zadevne države in nadaljevanje ali ponovitev škode industriji Unije.

Preiskava bo prav tako ocenila potrebo po nadaljevanju, odpravi ali spremembi obstoječih ukrepov.

6.1.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

6.1.1.1   Postopek za izbiro proizvajalcev izvoznikov, ki jih je treba preiskati v LRK

Ker lahko pregled zaradi izteka ukrepa in delni vmesni pregled vključujeta veliko število proizvajalcev izvoznikov iz LRK in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavi, ki je privedla do ukrepov, ki so predmet tega pregleda, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah v skladu s Prilogo I k temu obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe Ljudske republike Kitajske, lahko pa se obrne na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza v Unijo, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevne države in združenja proizvajalcev izvoznikov, po potrebi po organih zadevne države.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, izbranim v vzorec, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom LRK.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, in vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

V izpolnjenem vprašalniku morajo proizvajalci izvozniki med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje, prodaji izdelka, ki se pregleduje, na domačem trgu zadevne države in prodaji izdelka, ki se pregleduje, v Uniji.

6.1.1.2   Postopek za družbo Laiwu Taihe

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi z družbo Laiwu Taihe, poslala vprašalnik družbi Laiwu Taihe.

Če ni določeno drugače, mora družba Laiwu Taihe izpolnjen vprašalnik poslati v 37 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

V izpolnjenem vprašalniku mora proizvajalec izvoznik med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje, prodaji izdelka, ki se pregleduje, na domačem trgu zadevne države in prodaji izdelka, ki se pregleduje, v Uniji.

Komisija bo tej družbi poslala tudi obrazec zahtevka za TGO. Če ni določeno drugače, mora družba Laiwu Taihe izpolnjen obrazec zahtevka za TGO poslati v 21 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. V skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe lahko družba Laiwu Taihe, če meni, da pri njegovi proizvodnji in prodaji izdelka, ki se pregleduje, prevladujejo razmere tržnega gospodarstva, predloži ustrezno utemeljen zahtevek („zahtevek za TGO“). TGO se odobri, če se pri oceni zahtevka za TGO ugotovi, da so merila iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe (6) izpolnjena. Če se družbi Laiwu Taihe odobri TGO, se stopnja dampinga te družbe, kolikor najbolj mogoče in brez poseganja v uporabo razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18 osnovne uredbe, izračuna na podlagi njene lastne normalne vrednosti in izvoznih cen v skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe.

6.1.2   Izbor tretje države s tržnim gospodarstvom za namen pregleda zaradi izteka ukrepa in delnega vmesnega pregleda, v zvezi z družbo Laiwu Taihe omejenega na damping

Ob upoštevanju zgoraj navedenih določb oddelka 6.1.1.2 se bo normalna vrednost za uvoz iz LRK določila na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe.

V prejšnji preiskavi je bila Kanada uporabljena kot tretja država s tržnim gospodarstvom za namene določitve normalne vrednosti za LRK. Za namen sedanje preiskave namerava Komisija ponovno uporabiti Kanado. Zainteresirane strani so pozvane, da o ustreznosti te izbire predložijo pripombe v 10 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

6.1.3   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (7)  (8)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se pregleduje, iz LRK v Unijo so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi.

Ker lahko pregled zaradi izteka ukrepa in delni vmesni pregled vključujeta veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavi, ki je privedla do ukrepov, obravnavanih v tem pregledu, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, zahtevane v Prilogi II k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Da bi Komisija pridobila informacije, za katere meni, da so potrebne za njeno preiskavo, bo vzorčenim nepovezanim uvoznikom poslala vprašalnike. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

V vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, in prodajo izdelka, ki se pregleduje.

6.2    Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode

Za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode za industrijo Unije so proizvajalci izdelka, ki se pregleduje, v Uniji pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

6.2.1   Preiskava proizvajalcev Unije

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci Unije, poslala vprašalnike znanim proizvajalcem Unije: družbam Citrique Belge SA in Jungbunzlauer Austria AG.

Če ni določeno drugače, morata omenjena proizvajalca Unije izpolnjeni vprašalnik poslati v 37 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

V vprašalniku morata med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb ter njihovem finančnem in ekonomskem stanju.

Komisija poziva vse proizvajalce Unije in združenja proizvajalcev Unije, ki zgoraj niso navedeni, da se ji javijo najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, po možnosti po elektronski pošti, in od nje zahtevajo vprašalnik.

6.3    Postopek za presojo interesa Unije

Če bo v postopku potrjena verjetnost nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode, bo v skladu s členom 21 osnovne uredbe odločeno, ali bi bila ohranitev protidampinških ukrepov, po potrebi spremenjenih na podlagi vmesnih pregledov, v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja ter reprezentativne potrošniške organizacije so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Reprezentativne potrošniške organizacije morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom v preiskavi.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

6.4    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

6.5    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

6.6    Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (9).

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ta povzetek mora biti dovolj podroben, da zajame bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti svoje ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in številko telefaksa. Vsa pooblastila in podpisana potrdila, priložena izpolnjenim obrazcem za TGO ali vprašalnikom, ali kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, pa se predložijo pisno na papirju, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če zainteresirana stran stališč in zahtevkov ne more predložiti v elektronski obliki, mora v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe o tem takoj obvestiti Komisijo. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22956505

E-naslov: TRADE-CITRIC-ACID-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-CITRIC-ACID-INJURY@ec.europa.eu

7.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

8.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz Generalnega direktorata za trgovino. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z verjetnostjo nadaljnjega ali ponovnega pojava dampinga in škode ter v zvezi z interesom Unije.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

9.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

10.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (10).


(1)  UL C 60, 1.3.2013, str. 9.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(3)  UL L 323, 3.12.2008, str. 1.

(4)  UL L 323, 3.12.2008, str. 62.

(5)  UL L 244, 8.9.2012, str. 27.

(6)  Proizvajalec izvoznik mora zlasti dokazati, da: (i) so njegove poslovne odločitve in stroški posledice tržnih razmer, brez večjega vmešavanja države; (ii) imajo družbe jasen seznam osnovnih računovodskih evidenc, ki se neodvisno revidirajo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in se uporabljajo za vse namene; (iii) ni večjih izkrivljanj, prenesenih iz nekdanjega sistema netržnega gospodarstva; (iv) stečajno in lastninsko pravo zagotavljata pravno varnost in stabilnost ter (v) se valute menjajo po tržnih tečajih.

(7)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo I k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. Za opredelitev povezane strani glej opombo 3 Priloge II k temu obvestilu.

(8)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(9)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(10)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA I

Image

Image


PRILOGA II

Image

Image


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/37


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus)

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 351/07

1.

Komisija je 31. oktobra 2013 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Telefónica Deutschland Holding AG („Telefónica Deutschland“), nemško hčerinsko podjetje družbe Telefónica SA („Telefónica SA“, Španija), z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad sredstvi, obveznostmi in pogodbenimi obveznostmi podjetja E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG („E-Plus“, Nemčija) ter sredstvi, obveznostmi in pogodbenimi obveznostmi, povezanimi s tekočim poslovanjem podjetja E-Plus.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Telefónica Deutschland: operater mobilnega omrežja, ki deluje v Nemčiji. Zagotavlja brezžične telekomunikacijske storitve, kot so klici, SMS in MMS sporočila, mobilne podatkovne storitve ter v manjšem obsegu stacionarne telekomunikacijske storitve končnim uporabnikom v Nemčiji. Telefónica Deutschland zagotavlja tudi storitve vzpostavljanja mobilnih klicev, storitve zaključevanja mobilnih klicev, storitve grosističnega dostopa, storitve mednarodnega gostovanja in druge mobilne telekomunikacijske storitve,

za E-Plus: operater mobilnega omrežja, ki deluje v Nemčiji. E-Plus zagotavlja brezžične telekomunikacijske storitve, kot so klici, SMS in MMS sporočila, ter mobilne podatkovne storitve končnim uporabnikom v Nemčiji. E-Plus zagotavlja tudi storitve vzpostavljanja mobilnih klicev, storitve zaključevanja mobilnih klicev, storitve grosističnega dostopa, storitve mednarodnega gostovanja in druge mobilne telekomunikacijske storitve.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).


30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/38


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.7023 – Publicis/Omnicom)

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 351/08

1.

Komisija je 25. novembra 2013 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero skupini Publicis Groupe SA („Publicis“, Francija) in Omnicom Group, Inc. („Omnicom“, ZDA) vstopata v smislu člena 3(1)(a) Uredbe o združitvah v polno združitev.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Publicis: mednarodna skupina za komunikacije in oglaševanje,

Omnicom: globalno podjetje za oglaševanje, trženje in korporativne komunikacije.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.7023 – Publicis/Omnicom na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).


30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/39


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.7068 – Goldman Sachs/Kingdom of Denmark/DONG Energy)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 351/09

1.

Komisija je 26. novembra 2013 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero Kraljevina Danska (Danska) in podjetje Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, ZDA) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem DONG Energy A/S („DONG“, Danska). Kraljevina Danska ima trenutno izključni nadzor nad podjetjem DONG.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Kraljevina Danska: prek podjetja DONG je med drugim dejavna na energetskih trgih,

Goldman Sachs: podjetje, dejavno po vsem svetu na področjih investicijskega bančništva, storitev za institucionalne stranke, naložb in posojil ter upravljanja naložb,

DONG: podjetje, dejavno v Severni Evropi, in sicer na naslednjih trgih: raziskovanje in izkoriščanje nafte in zemeljskega plina, razvoj, gradnja in upravljanje vetrnih elektrarn na morju, proizvodnja električne energije in toplote, trgovanje z zemeljskim plinom in električno energijo ter prodaja in distribucija električne energije in zemeljskega plina.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.7068 – Goldman Sachs/Kingdom of Denmark/DONG Energy na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

MADO 1

1210 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).