ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.386.slv

Uradni list

Evropske unije

C 386

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
14. december 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2012/C 386/01

Štirinajsto letno poročilo v skladu s členom 8(2) Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme

1

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

14.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 386/1


ŠTIRINAJSTO LETNO POROČILO V SKLADU S ČLENOM 8(2) SKUPNEGA STALIŠČA SVETA 2008/944/SZVP, KI OPREDELJUJE SKUPNA PRAVILA GLEDE NADZORA IZVOZA VOJAŠKE TEHNOLOGIJE IN OPREME

2012/C 386/01

UVOD

V poročilu so navedene dejavnosti EU in njenih držav članic v okviru izvajanja Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (1) v letu 2011 in 2012. Poročilo glede podatkov o izvozu konvencionalnega orožja zajema koledarsko leto 2011.

V letih 2011 in 2012 so EU in njene države članice še naprej izvajale Skupno stališče 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme in ki je leta 2008 nadomestilo Kodeks ravnanja EU glede izvoza orožja, ki je veljal od junija 1998. V členu 15 Skupnega stališča je določeno, da se navedeno stališče pregleda tri leta po sprejetju. Zato je Delovna skupina Sveta EU za izvoz konvencionalnega orožja (COARM) v drugi polovici leta 2011 začela pripravljalno delo za pregled. V preteklih mesecih je bila izvedena temeljita ocena določb in izvajanja Skupnega stališča, v kateri je bilo potrjeno, da so določbe Skupnega stališča in instrumenti, določeni na podlagi tega stališča, še naprej ustrezni za izpolnjevanje ciljev, ki jih je Svet določil leta 2008, in trdna osnova za usklajevanje politik izvoza orožja držav članic. Svet si bo v prihodnjih mesecih še naprej prizadeval za iskanje načinov, kako izboljšati izvajanje Skupnega stališča. Predhodni rezultati postopka pregleda bodo predvidoma vključeni v sklepe Sveta do konca leta 2012.

Merilom in načelom Skupnega stališča 2008/944/SZVP so se uradno pridružile naslednje tretje države: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Islandija, Kanada, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Norveška. Delovna skupina COARM je leta 2011 razvila poseben sistem za izmenjavo informacij med EU in nekaterimi tretjimi državami, ki so se pridružile Skupnemu stališču.

V letih 2011 in 2012 so se spodbujale učinkovite nacionalne ureditve za nadzor izvoza orožja v izbranih tretjih državah v okviru Sklepa Sveta 2009/1012/SZVP z dne 22. decembra 2009 o podpori dejavnostim EU za spodbujanje nadzora nad izvozom orožja ter uveljavljanje načel in meril iz Skupnega stališča 2008/944/SZVP v tretjih državah (2).

EU in njene države članice so imele še naprej vodilno vlogo v procesu sprejemanja pogodbe o trgovini z orožjem ter so se temeljito pripravile na Konferenco ZN o pogodbi o trgovini z orožjem 2012, ki je potekala julija 2012, in na vse sestanke pripravljalnega odbora leta 2011 in 2012 ter na njih dejavno sodelovale. EU se še vedno zavzema za hiter in uspešen zaključek pogajalskega procesa v zvezi s pogodbo o trgovini z orožjem v začetku leta 2013. Prizadevanja EU so bila usmerjena tudi v ozaveščanje tretjih držav z dvostranskimi posvetovanji in organizacijo regionalnih seminarjev za ozaveščanje v okviru Sklepa Sveta 2010/336/SZVP (3).

I.   IZVAJANJE SKUPNEGA STALIŠČA 2008/944/SZVP

1.   Prenos Skupnega stališča 2008/944/SZVP v nacionalno zakonodajo ali upravne predpise

Države članice so zaprošene, da določbe iz Skupnega stališča prenesejo v svoje nacionalne sisteme za nadzor izvoza. Skupno stališče pomeni posodobitev kodeksa ravnanja EU pri izvozu orožja, ki ga je nadomestilo decembra 2008.

Med drugim razširja nadzor na posredovanje, tranzitno poslovanje in nematerialne prenose tehnologij, vsebuje pa tudi okrepljene postopke za uskladitev izvoznih politik držav članic.

Države članice morajo zagotoviti popoln prenos Skupnega stališča v njihove nacionalne zakonodaje ali upravne predpise. Stanje glede prenosa Skupnega stališča v nacionalne ureditve za nadzor izvoza orožja držav članic je razvidno iz priložene tabele C.

2.   Navodila za uporabnike

Navodila za uporabnike so ključen pripomoček, v katerem so povzete dogovorjene smernice za izvajanje operativnih določb Skupnega stališča 2008/944/SZVP in razlaga meril zanje. Navedena so v členu 13 Skupnega stališča.

Ta navodila je pripravila Delovna skupina Sveta za izvoz konvencionalnega orožja (COARM) in se po potrebi posodabljajo. V prvi vrsti so namenjena uradnikom, pristojnim za izdajo izvoznih dovoljenj, in s tem znatno in pragmatično prispevajo k usklajevanju politik in postopkov, ki jih države članice uporabljajo za izvoz orožja. Navodila so javen dokument, na voljo na spletni strani Evropske službe za zunanje delovanje (4).

Navodila za uporabnike med drugim vsebujejo poglavja o naslednjih vprašanjih:

(a)   Obvestila o zavrnitvi in posvetovanja

Obvestila o zavrnitvi in dvostranska posvetovanja še naprej vsakodnevno potekajo prek elektronskega sistema EU COREU. Izmenjava informacij je pravočasna, kar zagotavlja preglednost politik izvoza orožja držav članic v razmerju do določenih končnih namembnih držav in končnih uporabnikov.

Prejete zavrnitve, pa tudi rezultati dvostranskih posvetovanj, so zajeti v osrednji elektronski zbirki podatkov o zavrnitvah, ki jo upravlja EU. Zbirka podatkov, ki jo upravlja Evropska služba za zunanje delovanje, je dinamičen sistem, ki odraža politike držav članic glede nadzora izvoza orožja. Število zavrnitev glede na namembno državo in glede na kategorijo iz seznama vojaškega blaga v letu 2011 je navedeno v vrstici (d) v razpredelnicah iz tabele A.I (v prilogi tega poročila); število poizvedb, ki jih je izdala ali sprejela posamezna država članica, ter število poizvedb glede na namembno državo je označeno v tabeli B.I oziroma B.II.

(b)   Najboljše prakse pri razlagi meril

Delovna skupina COARM je razvila najboljše prakse za tolmačenje meril iz Skupnega stališča 2008/944/SZVP, izhajala pa je iz nacionalnih najboljših praks in upoštevala prispevke drugih zadevnih interesnih skupin.

Njihov namen je doseči večjo skladnost med državami članicami pri uporabi meril Skupnega stališča, med drugim z opredelitvijo dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju vlog za izvozno dovoljenje. Uporaba najboljših praks je namenjena uradnikom, pristojnim za izdajo izvoznih dovoljenj, in drugim uradnikom v vladnih službah in agencijah. Ti uradniki s svojim strokovnim znanjem prispevajo k postopku odločanja v zvezi z regionalnimi, pravnimi (npr. pravo človekovih pravic, mednarodno javno pravo), tehničnimi, razvojnimi vprašanji ter vprašanji, povezanimi z varnostjo in vojsko.

3.   Pregled Skupnega stališča 2008/944/SZVP

V členu 15 Skupnega stališča je določeno, da se navedeno stališče pregleda tri leta po sprejetju. Zato je Delovna skupina Sveta EU za izvoz konvencionalnega orožja (COARM) v drugi polovici leta 2011 začela pripravljalno delo za pregled, temeljita ocena določb iz Skupnega stališča pa je bila izvedena leta 2012. Sodelovanje zadevnih zainteresiranih strani, kot so Evropski parlament in predstavniki civilne družbe, je bilo zagotovljeno z organizacijo vrste tematskih sestankov.

Na podlagi izvedene ocene je bilo ugotovljeno, da so določbe Skupnega stališča in instrumenti, določeni na podlagi tega stališča, še naprej ustrezni za izpolnjevanje ciljev, ki jih je Svet določil leta 2008, in trdna osnova za usklajevanje politik izvoza orožja držav članic. Predhodni rezultati postopka pregleda bodo predvidoma vključeni v sklepe Sveta do konca leta 2012.

Obenem je bilo ugotovljeno, da je mogoče doseči nadaljnji napredek pri izvajanju Skupnega stališča in zagotavljanju največje možne usklajenosti držav članic na področju izvoza konvencionalnega orožja. Svet si bo v zvezi s tem v prihodnjih mesecih še naprej prizadeval za iskanje načinov, kako izboljšati izvajanje Skupnega stališča.

4.   Ozaveščanje zunaj EU

V členu 11 Skupnega stališča so države članice pozvane, naj „si močno prizadevajo, da bi spodbudile druge države, ki izvažajo vojaško tehnologijo ali opremo, da upoštevajo merila tega skupnega stališča“. V letu 2011 in do sedaj v letu 2012 so države članice in EU nadaljevale usklajene dejavnosti ozaveščanja (glej priloženo tabelo D).

Na podlagi Sklepa 2009/1012/SZVP so bila dodeljena sredstva za pet seminarjev regionalnega ozaveščanja in štiri izmenjave osebja s tretjimi državami, ki so z EU tesno povezane. Tehnična izvedba je bila zaupana nemškemu zveznemu uradu za ekonomijo in nadzor izvoza (BAFA).

Leta 2011 sta potekala četrti in peti seminar za ozaveščanje iz Sklepa 2009/1012/SZVP, in sicer maja 2011 v Podgorici, Črni gori, za države Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija) ter novembra 2011 v Kijevu, Ukrajini, za vzhodnoevropske in kavkaške partnerske države, ki sodelujejo v evropski sosedski politiki (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Republika Moldavija in Ukrajina).

Kar zadeva izmenjave osebja, predvidene v sklepu Sveta, je Madžarska junija 2011 gostila študijski obisk hrvaških nadzornikov za izvoz orožja, Portugalska pa je oktobra 2011 gostila študijski obisk nadzornikov iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Črne gore. Tudi Poljska je novembra 2011 gostila študijski obisk nadzornikov za izvoz orožja iz Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Črne gore, Češka pa januarja 2012 študijski obisk nadzornikov iz Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Črne gore. Te izmenjave osebja so nadzornikom iz držav kandidatk za EU omogočile, da so se seznanili z izkušnjami držav članic glede vsakodnevnega izvajanja carinskih zadev, ki so povezane z izvozom orožja, nadzora posredovanja in tranzita, poročanja in preglednosti, notranjih programov skladnosti izvoznikov ter glede nacionalnega izvajanja mednarodnih sankcij in sankcij EU.

V drugi polovici leta 2012 so se začele priprave na sprejetje novega sklepa Sveta o dejavnostih ozaveščanja, da bi spodbujali upoštevanje načel in meril iz Skupnega stališča v tretjih državah.

5.   Srečanja v okviru političnega dialoga

Polletna srečanja v okviru političnega dialoga o zadevah nadzora izvoza orožja so potekala leta 2011 in 2012 z Norveško, Kanado, Ukrajino, Združenimi državami in Rusko federacijo, leta 2012 tudi prvič s Srbijo.

Ti politični dialogi so ustvarili forum za tvorne razprave o zadevah vzajemnega interesa, kot so izvozne politike v določene namembne države, vprašanja skladnosti in nadzora ter proces sprejemanja pogodbe o trgovini z orožjem.

6.   Posodabljanje Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije

Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije je v okviru skupne zunanje in varnostne politike zavezujoč. Odraža se v obsegu proizvodov, povezanih z obrambo, ki je priložen Direktivi 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (5).

Svet je 27. februarja 2012 sprejel posodobljeno različico seznama, ki upošteva spremembe v seznamu streliva iz Wassenaarskega sporazuma, dogovorjene na plenarnem zasedanju Wassenaarskega sporazuma leta 2011. Posodobljena različica Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije C 85 z dne 22. marca 2012, str. 1.

7.   Posredovanje orožja

Svet se je dogovoril, da je treba zaveze glede izmenjave informacij, določene v Skupnem stališču Sveta 2003/468/SZVP z dne 23. junija 2003 o nadzoru posredovanja orožja (6), uresničevati prek mehanizma, določenega v Skupnem stališču 2008/944/SZVP. V skladu s členom 5 Skupnega stališča 2003/468/SZVP so države članice sprejele ločene ureditve za izmenjavo informacij o odobrenih in zavrnjenih dovoljenjih za posredovanje. Poleg tega so v skladu s členoma 4 in 5 Skupnega stališča 2003/468/SZVP tiste države članice, ki so zahtevale, da posredniki pridobijo pisno pooblastilo za opravljanje vloge posrednika, in/ali imajo vzpostavljen register posrednikov orožja, vzpostavile ločeno ureditev za izmenjavo zadevnih informacij o registriranih posrednikih. Informacije o odobrenih in zavrnjenih dovoljenjih za posredovanje v državah članicah EU so v priloženi tabeli A.III.

Podrobne informacije o nacionalnem izvajanju skupnega stališča za izvajanje skupnega stališča o posredovanju orožja ali – za tiste države članice, ki skupnega stališča še ne izvajajo v celoti – informacije o trenutnem stanju izvajanja tega stališča, so navedene v priloženi tabeli C.

8.   Obrambni prenosi znotraj EU

Direktiva 2009/43/ES o poenostavitvi obrambnih prenosov znotraj EU določa, da bodo države članice najpozneje do 30. junija 2011 sprejele in objavile zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Države članice morajo sprejete ukrepe začeti izvajati 30. junija 2012. Po sprejetju Direktive leta 2009 so države članice v okviru odbora, ki mu predseduje Komisija, razpravljale o tem, kako bi najbolje rešile vprašanja, nastala v zvezi s prenosom Direktive v njihovo nacionalno zakonodajo. Na podlagi prispevka tega odbora je Komisija 11. januarja 2011 sprejela priporočilo (7) o certificiranju obrambnih podjetij iz člena 9 Direktive 2009/43/ES. Priloga k Direktivi, ki določa obseg obrambnih proizvodov, ki jih Direktiva zajema, je bila spremenjena glede na posodobitve Skupnega seznama vojaškega blaga EU z direktivama Komisije 2010/80/EU (8) in 2012/10/EU (9), nadaljnja posodobitev pa naj bi bila opravljena do konca leta 2012.

9.   Dialog z Evropskim parlamentom in nevladnimi organizacijami

Po začasni prekinitvi sestankov z Evropskim parlamentom in do vzpostavitve Evropske službe za zunanje delovanje se je dialog med delovno skupino COARM in Evropskim parlamentom ponovno začel 5. decembra 2011, tako da je bil pred pododborom za obrambo in varnost zaslišan predsednik delovne skupine COARM.

V skladu s preteklo prakso so bili v obdobju 2011–2012 vsakih šest mesecev organizirani sestanki delovne skupine COARM z nevladnimi organizacijami.

II.   POGODBA O TRGOVINI Z OROŽJEM (ATT)

1.   Sodelovanje na sejah pripravljalnega odbora

Doseči pravno zavezujočo in dobro utemeljeno pogodbo o trgovini z orožjem (ATT) je ena izmed prednostnih nalog zunanje politike Evropske unije. ATT lahko z vzpostavitvijo skupnih, visokih mednarodnih standardov bistveno prispeva k ureditvi mednarodne trgovine z orožjem, ki bi tako postala preglednejša in odgovornejša. Proces glede ATT je dosegel ključno točko, ko je bila julija 2012 sklicana konferenca ZN, ki ji je bil podeljen mandat za pogajanje o pogodbi.

V obdobju med letoma 2011 in 2012 so Evropska unija in njene države članice močno podpirale in sodelovale v procesu glede pogodbe o trgovini z orožjem pod vodstvom ZN. V času priprav na seje pripravljalnega odbora ATT (februarja in julija 2011 ter februarja 2012) ter na konferenco ZN julija 2012 se je namenska podskupina Delovne skupine COARM redno sestajala, da bi izmenjala mnenja in uskladila stališča, in s tem omogočila EU, da je še naprej zelo dejaven in viden akter v procesu oblikovanja ATT. Na podlagi usklajenih stališč EU so EU in njene države članice opravile tudi obširna posvetovanja s tretjimi državami, zlasti glavnimi proizvajalkami orožja, ter s predsednikom konference ZN, veleposlanikom Robertom Garcío Moritánom.

Medtem ko EU priznava, da je bil na konferenci ZN dosežen pomemben napredek, obžaluje, da ni bilo mogoče doseči dogovora o končnem besedilu pogodbe. Nadaljevala se bodo okrepljena prizadevanja, da bi se pogajalski proces hitro in uspešno zaključil na končni konferenci ZN v začetku leta 2013, s čimer bodo zaključena pogajanja na podlagi osnutka pogodbe z dne 26. julija 2012.

2.   Ozaveščanje v kontekstu Sklepa 2010/336/SZVP z dne 14. junija 2010 o dejavnostih EU v podporo pogodbi o trgovini z orožjem

Od leta 2009 je EU posebej dejavno pri tretjih državah podpirala proces ATT, da bi se povečala udeležba vseh držav članic ZN v posvetovanjih ZN ter izboljšalo njihovo razumevanje različnih elementov prihodnje pogodbe.

Na podlagi rezultatov, dobljenih s prvim nizom dogodkov za ozaveščanje, financiranih na podlagi Sklepa Sveta 2009/42/SZVP (10), se je EU odločila povečati prizadevanja za okrepitev sodelovanja v procesu ATT in boljše razumevanje tega procesa s sprejetjem Sklepa 2010/336/SZVP.

V letih 2011 in 2012 so v okviru sklepa Sveta iz leta 2010 potekali seminarji o ozaveščanju v Casablanci, Maroko (februar 2011), za države severne, zahodne in srednje Afrike, v Montevideu, Urugvaj (april 2011), za ameriške in karibske države, na Baliju, Indonezija (junij 2011), za države Vzhodne Azije in Pacifika, v Nairobiju, Kenija, za vzhodno- in južnoafriške države (februar 2012), v Beirutu, Libanon, za bližnjevzhodne države (marec 2012) ter v Beogradu, Srbija, za evropske in kavkaške države (april 2012). Organizirali so se tudi spremljajoči dogodki ob robu sej pripravljalnega odbora ATT, ki so februarja in julija 2011 potekale v New Yorku, ter ob robu 66. zasedanja Prvega odbora Generalne skupščine ZN oktobra 2011. Končni dogodek je bil v New Yorku ob robu Konference ZN o pogodbi o trgovini z orožjem julija 2012.

III.   PREDNOSTNE SMERNICE ZA DELOVNO SKUPINO COARM ZA BLIŽNJO PRIHODNOST

S sprejetjem pravno zavezujočega Skupnega stališča 2008/944/SZVP so bili opredeljeni temeljni elementi skupnega pristopa k nadzoru izvoza konvencionalnega orožja iz držav članic. Kljub napredku, ki ga predstavlja sprejetje Skupnega stališča, bo treba opraviti še veliko dela, zlasti na področjih, ki v preteklosti niso bila obravnavana, oziroma tam, kjer je z nadaljnjim delom treba utrditi in nadgraditi doseženo. Pregled Skupnega stališča, kakor ga določa njegov člen 15, je do zdaj omogočil opredelitev področij, kjer bi se lahko na izvedbeni ravni bolje v celoti izkoristile možnosti besedila Skupnega stališča.

V bližnji prihodnosti so prednostne smernice naslednje:

1.

zaključiti pregled Skupnega stališča 2008/944/SZVP in obravnavati področja za izboljšavo, ki so bila opredeljena v okviru ocenjevanja, da bi se doseglo učinkovitejše izvajanje Skupnega stališča;

2.

po potrebi posodobiti Navodila za uporabnike in Skupni seznam vojaškega blaga EU, predvsem glede na rezultate postopka pregleda Skupnega stališča;

3.

zagotoviti, da tiste države članice, ki tega še niso storile, sprejmejo ustrezne nacionalne predpise ali upravna pravila, da se v celoti uveljavi:

Skupno stališče 2003/468/SZVP o nadzoru posredovanja orožja,

Skupno stališče 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme;

4.

nadaljevati usklajevanje na ravni EU ter prispevati k pogajalskemu procesu o pogodbi o trgovini z orožjem, da bi se zagotovil hiter in uspešen zaključek pogajanj v okviru Združenih narodov;

5.

nadaljevati dejavnosti ozaveščanja delovne skupine COARM zaradi spodbujanja načel in meril Skupnega stališča 2008/944/SZVP, ob upoštevanju rezultatov ocene izvajanja Sklepa 2009/1012/SZVP;

6.

še naprej nadgrajevati izmenjavo informacij in najboljših praks s tretjimi državami, ki so se pridružile Skupnemu stališču 2008/944/SZVP, v posvetovanju z zadevnimi interesnimi skupinami;

7.

nadaljevati dialog z Evropskim parlamentom in nadalje razvijati odnose s civilno družbo in industrijo;

8.

zagotoviti hitro pripravo in objavo petnajstega letnega poročila EU o izvozu orožja.


(1)  UL L 335, 13.12.2008, str. 99.

(2)  UL L 348, 29.12.2009, str. 16.

(3)  UL L 152, 18.6.2010, str. 14.

(4)  http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_sl.htm

(5)  UL L 146, 10.6.2009, str. 1.

(6)  UL L 156, 25.6.2003, str. 79.

(7)  UL L 11, 15.1.2011, str. 62.

(8)  UL L 308, 24.11.2010, str. 11.

(9)  UL L 85, 24.3.2012, str. 3.

(10)  UL L 17, 22.1.2009, str. 39.


PRILOGA

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2011

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2011

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2011

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (MAY 2011 TO JULY 2012)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(cf. OJ C 85 of 22. marca 2012 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, „riot control agents“, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

„Energetic materials“, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

„Aircraft“, „lighter than air vehicles“, unmanned airborne vehicles, aero-engines and „aircraft“ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and „libraries“, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and „superconductive“ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

„Software“ specially designed or modified for the „development“, „production“„use“ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

„Technology“ for the „development“, „production“ or „use“ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1).

Total EU licence refusals to each destination, region and world wide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (2)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3).

With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level, except for destinations where all the EU Member States that exported to the destination in question can report under row c).

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes is available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes),Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine).

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLD WIDE

 

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2011

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

ALBANIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 5

ML 6

ML 15

TOTAL per destination

Czech Republic

a

 

1

 

 

 

1

b

 

64 570

 

 

 

64 570

c

 

63 779

 

 

 

63 779

France

a

 

 

 

 

3

3

b

 

 

 

 

11 763 500

11 763 500

c

 

 

 

 

 

2 892

Germany

a

 

 

1

1

 

2

b

 

 

989

132 313

 

133 302

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

5

 

 

 

 

5

b

409 050

 

 

 

 

409 050

c

 

 

 

 

 

1 194 628

TOTAL PER ML category

a

5

1

1

1

3

11

b

409 050

64 570

989

132 313

11 763 500

12 370 422

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

ML 10

Austria

a

1

 

 

1

 

 

 

 

 

b

245 000

 

 

479 178

 

 

 

 

 

c

245 000

 

 

479 178

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

3

1

2

 

 

 

b

 

 

12 800

14 323 259

795 210

1 321 790

 

 

 

c

23 962

280 656

24 317 135

4 678 079

 

1 282 301

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

8

 

 

4

b

 

 

 

 

 

15 679 639

 

 

9 005 752

c

 

 

278 924

 

 

9 019 315

 

 

10 831 790

France

a

 

 

 

 

4

 

1

 

8

b

 

 

 

 

1 608 213

 

253 235

 

5 683 079

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

 

214 006 570

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

3

1

10

b

 

 

 

 

 

 

4 974 000

416 172 665

56 118 079

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

1

 

 

 

1

3

 

 

5

b

3 737

 

 

 

147 103

2 211 662

 

 

18 739 089

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

136 766

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

 

 

3

1

 

 

 

3

b

435 273

 

 

660 341

44 160

 

 

 

61 910

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

 

1

7

7

15

4

1

30

b

684 010

 

12 800

15 462 778

2 594 686

233 219 661

5 227 235

416 172 665

89 607 909

d

 

 

 

2

1

 

2

 

1

e

 

 

 

3(2)

2 (1)

 

3(2)

 

6 (1); 7 (1)


ALGERIA

 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

724 178

c

 

 

 

 

 

 

 

 

724 178

Bulgaria

a

 

 

 

 

1

 

 

 

8

b

 

 

 

 

22 162

 

 

 

16 475 221

c

 

 

 

 

 

 

 

 

30 582 133

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

24 685 391

c

 

 

 

 

 

 

 

1

20 130 030

France

a

9

2

 

26

 

 

 

10

60

b

3 178 815

70 906

 

39 846 566

 

 

 

2 888 837

53 529 650

c

 

 

 

 

 

 

 

 

48 875 403

Germany

a

3

 

1

 

 

1

1

3

11

b

126 346

 

 

 

 

 

200 560

3 100 000

217 433 476

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

 

 

 

 

 

 

 

16

b

255 186

 

 

 

 

 

 

 

477 519 930

c

 

 

 

 

 

 

 

 

8 652 720

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

1

b

437 809

 

 

 

 

 

 

 

437 809

c

429 904

 

 

 

 

 

 

 

429 904

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

21 101 591

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

136 766

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

21 333 029

 

 

 

21 333 029

United Kingdom

a

2

 

 

1

1

 

 

2

15

b

42 580

 

 

63 427

7 771

 

 

1 568 835

2 884 297

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

17

2

1

27

2

1

1

15

135

b

4 040 736

70 906

 

39 909 993

29 933

 

200 560

7 557 672

814 791 543

d

 

 

 

 

 

 

 

 

6

e

 

 

 

 

 

 

 

 

2(1); 3 (4); 6 (1); 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 18

TOTAL per destination

Austria

a

1

7

 

8

b

4 873

32 967

 

37 840

c

 

32 967

 

32 967

Belgium

a

1

3

 

4

b

559

18 913

 

19 472

c

 

 

 

 

Germany

a

31

6

1

38

b

163 679

77 423

2 000

243 102

c

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

33 185

Spain

a

6

6

 

12

b

191 511

7 383

 

198 894

c

6 466

6 433

 

12 899

Sweden

a

 

1

 

1

b

 

53 800

 

53 800

c

 

12 493

 

12 493

TOTAL PER ML category

a

39

23

1

63

b

360 622

190 486

2 000

553 108

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

France

a

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

4

b

 

 

 

 

 

2 893 795

 

 

354 578

 

3 248 373

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 994 950

Germany

a

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

1 166 670

 

 

 

 

 

 

 

1 166 670

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

2 000

 

 

2 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 133

Portugal

a

29

 

 

1

3

 

 

 

 

 

33

b

 

 

 

9 255

69 305

 

 

 

 

 

78 560

c

 

 

 

9 255

69 305

 

 

 

 

 

78 560

Slovakia

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

188 763

 

 

 

 

 

 

 

 

188 763

c

 

188 660

 

 

 

 

 

 

 

 

188 660

United Kingdom

a

 

 

1

1

 

1

2

 

 

1

6

b

 

 

916 083

523

 

26 740

109 237

 

 

 

1 052 583

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

29

1

4

2

3

4

2

1

1

1

48

b

 

188 763

2 082 753

9 778

69 305

2 920 535

109 237

2 000

354 578

 

5 736 949

d

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

e

7 (1)

7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

7(2)


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 1

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

2

3

b

6 450

87 472

93 922

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

2

3

b

6 450

87 472

93 922

d

 

 

 

e

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

8

 

 

 

 

1

 

 

 

b

715 142

 

 

 

 

7 321

 

 

 

c

489 960

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

5

 

 

 

 

 

 

 

 

b

620 874

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

4

 

 

 

 

 

b

 

 

253 530

728 049

 

 

 

 

 

c

 

 

 

306 840

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

2

 

1

 

 

b

 

 

4 548

218 290

103 142

 

341 988

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

34

 

 

2

 

 

 

3

5

b

599 295

 

 

352 850

 

 

 

216

323 879

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

3

 

 

 

 

 

 

 

b

 

50 208

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

 

202 847

 

 

 

 

c

 

 

 

 

226 610

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b

9 674

 

 

 

 

 

 

 

 

c

7 674

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

27

 

3

 

 

 

 

 

5

b

403 191

 

106 086

 

 

 

 

 

365 270

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

84

3

5

7

5

1

1

3

10

b

2 348 176

50 208

364 163

1 299 190

305 989

7 321

341 988

216

689 149

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

722 463

c

 

 

 

 

 

 

 

489 960

Belgium

a

 

 

 

1

 

 

 

6

b

 

 

 

350 820

 

 

 

971 694

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

981 579

c

 

 

 

 

 

 

 

306 840

France

a

24

 

 

3

 

 

4

36

b

5 684 897

 

 

1 400 697

 

 

1 574 447

9 328 010

c

 

 

 

 

 

 

 

2 454 356

Germany

a

7

2

 

1

1

3

 

58

b

516 590

642 230

 

355 000

196

81 302

 

2 871 558

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

74 258

 

 

 

 

 

 

124 466

c

 

 

 

 

 

 

 

3 278 641

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

202 847

c

 

 

 

 

 

 

 

226 610

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

5 986

 

 

 

 

 

 

5 986

c

5 986

 

 

 

 

 

 

5 986

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

9 674

c

 

 

 

 

 

 

 

7 674

United Kingdom

a

23

2

1

 

 

 

 

61

b

432 583

79 886

34 764

 

 

 

 

1 421 780

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

56

4

1

5

1

3

4

193

b

6 714 314

722 116

34 764

2 106 517

196

81 302

1 574 447

16 640 057

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 10

ML 15

ML21

TOTAL per destination

Italy

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

5 008

TOTAL PER ML category

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

d

1

1

1

1

1

5

e

1(1); 4(1); 7(1)

1(1)

7(1)

1(1)

1(1)

1(4); 4(1); 7(2)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

33

1

 

1

6

6

 

 

 

b

1 456 246

2 866

 

1 043 784

773 140

19 510 274

 

 

 

c

623 035

2 866

 

1 043 784

588 820

19 510 274

 

 

 

Belgium

a

16

7

2

1

 

1

 

 

 

b

3 207 861

887 801

593 600

4 774 655

 

603 280

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

 

1

1

 

 

 

 

 

b

4 960

 

 

45 155

 

 

 

 

 

c

5 261

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

4

 

 

 

 

 

b

 

 

 

1 474 526

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

4

 

 

 

4

 

 

b

54 218

 

2 445 032

 

 

 

7 874

 

 

c

7 474

 

1 623

 

 

 

11 649

 

 

France

a

 

6

5

12

18

 

1

 

9

b

 

2 874 252

597 647

20 572 380

13 376 157

 

169 026

 

9 367 840

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

286

5

26

3

9

30

2

11

37

b

3 447 505

8 103

2 297 191

1 059 666

528 825

9 988 539

198

3 761

659 822

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

7

 

 

 

2

1

 

 

 

b

6 500

 

 

 

386 695

29 952

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

6

 

2

 

 

12

b

 

 

 

4 607 411

 

2 017 318

 

 

321 475

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

b

590

 

 

 

 

 

 

 

 

c

590

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

925 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

9 669

 

 

 

 

 

 

 

 

c

8 527

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

298 460

 

 

 

c

 

 

 

 

 

126 552

 

 

 

Spain

a

1

 

 

2

 

 

 

 

1

b

 

 

 

1 155 500

 

 

 

 

1 476 617

c

 

 

 

 

 

 

 

 

16 249 511

Sweden

a

1

 

5

 

1

 

 

 

2

b

1 978

 

9 545 763

 

14 957

 

 

 

10 066

c

 

121 635

9 270 575

26 466

8 780 372

 

 

 

 

United Kingdom

a

69

1

3

7

7

10

16

4

7

b

2 428 818

42 998

121 916

213 200

32 496

1 782 138

1 196 166

327

93 288 449

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

423

20

46

37

43

51

23

15

70

b

10 618 345

3 816 020

15 601 150

34 946 277

15 112 270

34 229 961

1 373 264

4 088

106 049 268

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 20

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

13

 

b

 

 

 

 

 

 

 

143 505

 

c

 

 

 

 

 

 

 

143 505

 

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

11 855

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

100

 

 

 

 

 

 

France

a

79

3

1

3

11

 

 

 

1

b

298 733 323

2 424 250

151 125

49 932 020

2 378 931

 

 

 

23 543

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

25

59

 

1

1

17

3

12

 

b

1 972 408

6 114 995

 

6 045

6 043

442 399

583 326

432 896

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

7

3

 

2

1

 

 

 

 

b

11 055 007

221 600

 

226 866

2 148 058

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

63 764

 

 

 

 

 

 

 

c

19 404

63 764

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

406 637 796

39 324

 

 

 

 

 

1 545 619

 

Sweden

a

 

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

1 124 430

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 177 867

 

1 032 476

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

20

7

2

1

 

 

1

1

 

b

756 689

70 950

11 935

1 447

 

 

232

35

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

132

75

4

7

13

17

4

26

1

b

312 529 282

10 019 989

164 060

50 166 378

4 533 032

442 399

583 558

576 436

23 543

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

60

b

 

 

22 929 815

c

 

 

21 912 284

Belgium

a

 

 

28

b

 

 

10 079 052

c

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

4

b

 

 

50 115

c

 

 

5 261

Denmark

a

 

 

4

b

 

84 558

1 559 084

c

 

 

 

Finland

a

 

 

11

b

 

 

2 508 124

c

 

 

20 846

France

a

 

19

168

b

 

2 553 954

403 154 448

c

 

 

130 359 839

Germany

a

8

5

540

b

47 106

15 300

27 614 128

c

 

 

 

Ireland

a

 

 

10

b

 

 

423 147

c

 

 

 

Italy

a

 

2

35

b

 

120 000

20 717 735

c

 

 

23 135 740

Malta

a

 

 

2

b

 

 

590

c

 

 

590

Netherlands

a

 

 

3

b

 

 

988 764

c

 

 

83 168

Romania

a

 

 

4

b

 

 

9 669

c

 

 

8 527

Slovenia

a

 

 

1

b

 

 

298 460

c

 

 

126 552

Spain

a

 

1

5

b

 

 

2 632 117

c

 

 

424 472 250

Sweden

a

1

 

12

b

 

 

10 697 194

c

 

2 436 754

22 846 145

United Kingdom

a

5

11

172

b

49 970

47 348

100 045 114

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

14

38

1 059

b

97 076

2 821 160

603 707 556

d

 

 

 

e

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Belgium

a

7

 

 

 

 

 

 

2

 

b

501 782

 

 

 

 

 

 

55 159

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

1

2

2

 

 

b

127 269

 

 

 

2 367 130

62 771 009

802 835

 

 

c

31 343

 

5 485 914

 

2 759 198

10 685 556

160 752

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

b

23 820

 

237 000

 

 

 

 

 

 

c

23 820

 

16 231

 

 

 

 

 

99 450

France

a

 

 

1

2

11

 

 

2

 

b

 

 

85 547

9 712 817

1 677 522

 

 

94 605

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

4

24

7

8

270

4

 

9

b

59 598

33 714

1 221 195

156 256

346 732

20 225 735

1 468

 

134 761

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

3

1

 

4

 

 

 

1

1

b

43 454

29 596

 

5 025 000

 

 

 

400 000

500 000

c

43 454

29 596

 

551 152

 

 

 

31 839

25 848

Italy

a

1

 

1

1

2

2

 

 

 

b

509

 

496 644

2 191

1 821 673

55 470 175

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

b

2 600

 

 

 

 

 

 

 

 

c

2 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

1

 

 

 

 

 

 

b

4 500

 

2 476

 

 

 

 

 

 

c

4 500

 

2 476

 

 

 

 

 

 

Poland

a

4

 

1

 

 

 

 

 

 

b

113 275

 

17 644

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

93

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

226 212

 

 

 

c

 

 

 

 

 

226 212

 

 

 

Romania

a

5

 

 

 

 

 

 

 

 

b

119 529

 

 

 

 

 

 

 

 

c

68 649

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

10

 

 

 

1

 

 

 

b

 

776 466

 

 

 

370 520

 

 

 

c

 

721 366

 

 

 

446 270

 

 

 

Spain

a

4

 

1

 

 

9

 

 

 

b

47 080

 

29 055

 

 

4 785 604

 

 

 

c

13 040

 

 

 

 

952 961

 

 

 

Sweden

a

2

 

2

 

1

 

 

4

 

b

183 121

 

1 140 570

 

20 339

 

 

133 435

 

c

479

195

490 548

4 649 305

 

 

 

37 122

 

United Kingdom

a

18

 

1

 

 

3

4

 

 

b

671 684

 

3 870

 

 

21 722

3 713 014

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

155

15

33

14

23

288

10

9

10

b

1 898 221

839 776

3 234 001

14 896 265

6 233 396

143 870 977

4 517 317

683 199

634 761

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 060 840

 

 

2 028 595

199 594

 

866 042

 

Denmark

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

939 531

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

99 450

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

5

 

 

 

7

 

 

 

b

 

196 557

 

 

 

1 767 306

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

31

19

 

 

4

12

5

26

57

b

387 461

1 217 051

 

 

92 806

142 807

95 861

1 401 609

235 379

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

9

4

 

 

 

 

 

 

 

b

94 445 375

2 522 833

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

7

 

 

 

 

 

8

 

 

b

42 105 000

 

 

 

 

 

272 795

 

 

c

15 887

 

 

 

 

274 010

297 995

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

7 359 110

 

 

 

 

 

 

 

c

194 021

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

5

 

2

 

2

 

 

 

b

40 511

93 698

 

1 475

 

98 421

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

50

34

1

3

4

21

13

26

57

b

136 978 347

11 389 249

939 531

100 925

92 806

2 008 534

368 656

1 401 609

235 379

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

9

b

 

 

556 941

c

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

8

b

 

 

66 068 243

c

 

332

23 278 166

Denmark

a

1

 

2

b

29 931

 

969 462

c

 

 

 

Finland

a

 

 

3

b

 

 

360 270

c

 

 

139 501

France

a

 

4

32

b

 

1 002 916

14 537 271

c

 

 

12 412 008

Germany

a

5

29

522

b

15 277

1 440 434

27 208 144

c

 

 

 

Hungary

a

 

 

10

b

 

 

5 998 050

c

 

 

681 889

Italy

a

 

 

20

b

 

 

154 759 401

c

 

 

3 915 576

Malta

a

 

 

2

b

 

 

2 600

c

 

 

2 600

Netherlands

a

 

 

5

b

 

 

6 976

c

 

 

6 976

Poland

a

 

 

5

b

 

 

130 919

c

 

 

 

Portugal

a

 

 

94

b

 

 

226 212

c

 

 

226 212

Romania

a

 

 

5

b

 

 

119 529

c

 

 

68 649

Slovenia

a

 

 

11

b

 

 

1 146 986

c

 

 

1 167 636

Spain

a

 

 

29

b

 

 

47 239 534

c

 

 

1 553 893

Sweden

a

 

 

10

b

 

 

8 836 575

c

 

 

5 371 670

United Kingdom

a

1

 

39

b

1 162 100

 

5 806 495

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

7

33

806

b

1 207 308

2 443 350

333 973 608

d

 

 

 

e

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 6

ML 8

ML 10

Austria

a

1

 

 

 

 

 

 

b

799

 

 

 

 

 

 

c

799

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

2 355 240

Germany

a

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

331 800

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

120 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

2

1

2

 

 

 

 

b

581 930

172 414

79 023

 

 

 

 

c

122 016

 

15 445

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

200 000

 

 

 

c

 

 

 

70 750

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

4 535

 

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

2

2

1

1

 

b

582 729

172 414

79 023

531 800

120 000

4 535

 

d

2

 

 

 

1

 

1

e

 

 

 

 

1(1)

 

1(1)


AZERBAIJAN

 

 

ML 11

ML 13

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

799

c

 

 

 

 

 

799

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

187 238

 

 

2 542 478

Germany

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

331 800

c

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

1

 

1

1

4

b

 

3 083 175

 

587 000

470 000

4 260 175

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

 

 

 

 

6

b

79 246

 

 

 

 

912 613

c

1 187 926

 

 

455 638

950 240

2 731 265

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

200 000

c

 

 

 

 

 

70 750

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

4 535

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

 

1

1

14

b

79 246

3 083 175

 

587 000

470 000

5 709 922

d

1

3

1

1

1

11

e

1(1)

1(3)

1(1)

1(1)

1(1)

1(11)


BAHAMAS

 

 

TOTAL per destination

Italy

a

 

b

 

c

18 733

TOTAL PER ML category

a

 

b

 

c

18 733

d

 

e

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 7

ML 8

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

4 278 966

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

872 165

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

3

1

2

 

b

 

 

 

16 011 565

500 000

421 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

b

18 000

 

 

 

 

2 400

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

4

 

 

 

 

1

b

 

64 856

 

 

 

 

456 000

c

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

6 350 515

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

6 347 110

 

 

c

 

 

 

 

477 260

 

 

United Kingdom

a

5

1

3

2

2

 

 

b

519 563

1 280 634

102 960

96 629

94 170

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

6

5

4

5

5

3

1

b

537 563

1 345 490

4 381 926

16 108 194

6 941 280

423 400

456 000

d

6

2

4

 

1

1

 

e

2(5); 3(4)

2(2); 3(2)

2(3); 3(4)

 

2(1)

2(1); 3(1)

 


BAHRAIN

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

4 278 966

c

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

872 165

France

a

 

 

 

1

 

2

9

b

 

 

 

285 000

 

120 531

17 338 096

c

 

 

 

 

 

 

26 812 780

Germany

a

 

2

 

 

1

 

5

b

 

7 305

 

 

510 000

 

537 705

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

520 856

c

 

 

 

 

 

 

242 044

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

6 350 515

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

6 347 110

c

 

 

 

 

 

 

477 260

United Kingdom

a

11

1

1

1

 

1

28

b

205 933

4 648

4 067

92 968

 

 

2 401 572

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

11

3

1

2

1

3

50

b

205 933

11 953

4 067

377 968

510 000

120 531

31 424 305

d

 

 

 

 

 

1

20

e

 

 

 

 

 

2(1); 3(1)

2(18); 3(17)

Total number of denials include 2 denials in the ML 6 category both under criteria 2 and 3


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

Austria

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

147 750

 

 

c

 

 

 

118 750

 

 

Belgium

a

2

 

 

 

 

 

b

11 700

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

 

1

 

1

b

 

21 110

 

542 660

 

18 787

c

 

21 110

 

542 660

 

18 787

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

193 730

 

 

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

2

1

 

 

b

 

 

2 766

4 470

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

1

2

 

 

b

 

153 369

1 265 870

3 780 635

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

b

 

 

 

 

407 248

 

c

 

 

 

 

371 429

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

1

 

 

 

 

b

9 283

81 509

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

184 370

 

 

c

 

 

 

749 315

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

b

 

 

1 464 402

 

 

 

c

 

 

156 180

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

3

 

1

b

 

 

 

224 214

 

228 999

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

3

4

10

2

2

b

20 983

255 988

2 733 038

5 077 829

407 248

247 786

d

 

 

2

 

 

 

e

 

 

7(2)

 

 

 


BANGLADESH

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

147 750

c

 

 

 

 

 

118 750

Belgium

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

11 700

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

582 557

c

 

 

 

 

 

582 557

Czech Republic

a

20

3

 

 

 

24

b

2 037 779

36 197

 

 

 

2 267 706

c

2 217 410

55 531

 

 

 

2 272 941

France

a

 

3

 

1

1

5

b

 

306 726

 

2 429 274

 

2 736 000

c

 

 

 

 

 

637

Germany

a

1

1

1

 

 

6

b

5 900

16 281

326 711

 

 

356 128

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

5 199 874

c

 

 

 

 

 

1 278 810

Lithuania

a

3

1

 

 

 

4