ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.366.slv

Uradni list

Evropske unije

C 366

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
24. november 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2012/C 366/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 355, 17.11.2012

1

 

Sodišče

2012/C 366/02

Prisega novih članov Sodišča

2

2012/C 366/03

Izvolitev predsednika Sodišča

2

2012/C 366/04

Izvolitev podpredsednika Sodišča

2

2012/C 366/05

Izvolitev predsednikov senatov petih sodnikov

3

2012/C 366/06

Izvolitev predsednikov senatov treh sodnikov

3

2012/C 366/07

Razporeditev sodnikov v senate petih sodnikov

3

2012/C 366/08

Razporeditev sodnikov v senate treh sodnikov

4

2012/C 366/09

Seznami za določitev sestav

4

2012/C 366/10

Imenovanje prvega generalnega pravobranilca

6

2012/C 366/11

Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 104b Poslovnika Sodišča

6

 

Splošno sodišče

2012/C 366/12

Prisega novih sodnikov Splošnega sodišča

7

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2012/C 366/13

Združene zadeve C-113/10, C-147/10 in C-234/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe, ki so jih vložili Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija, High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo, Tribunal de grande instance de Nanterre – Francija) – Zuckerfabrik Jülich AG proti Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc proti Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), in Tereos – Union de coopératives agricoles à capital variable proti Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) (Skupna kmetijska politika — Skupna ureditev trgov — Proizvajalci sladkorja in izoglukoze — Izračun zneska proizvodnih dajatev — Veljavnost načina izračuna, ki upošteva zneske fiktivnih nadomestil za količine sladkorja, izvožene brez nadomestil — Retroaktivna veljavnost ureditve — Menjalni tečaj — Odobritev obresti)

8

2012/C 366/14

Zadeva C-587/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) proti Finanzamt Plauen (Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Dobava blaga — Obdavčitev verižnih transakcij — Zavrnitev oprostitve zaradi neobstoja pridobiteljeve identifikacijske številke za DDV)

9

2012/C 366/15

Zadeva C-22/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – Finnair Oyj proti Timyju Lassooyu (Zračni promet — Uredba (ES) št. 261/2004 — Odškodnina potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja — Pojem zavrnitev vkrcanja — Izključitev opredelitve kot zavrnitev vkrcanja — Odpoved leta zaradi stavke na letališču odhoda — Prerazporeditev letov po odpovedanem letu — Pravica do odškodnine potnikov na teh letih)

9

2012/C 366/16

Zadeva C-75/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2012 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Državljanstvo Unije — Pravica do prostega gibanja in prebivanja — Člena 20 PDEU in 21 PDEU — Diskriminacija glede na državljanstvo — Člen 18 PDEU — Direktiva 2004/38/ES — Člen 24 — Odstopanje — Obseg — Država članica, v kateri je pravica do znižanih cen prevoza pridržana za študente, katerih starši prejemajo družinski dodatek v tej državi)

10

2012/C 366/17

Zadeva C-115/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Apelacyjny w Warszawie – Poljska) – Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. proti Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialna varnost — Določitev zakonodaje, ki se uporablja — Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 — Člen 14(2)(b) — Oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic — Zaporedne pogodbe o zaposlitvi — Delodajalec, ki ima sedež v državi članici, v kateri ima delavec običajno prebivališče — Zaposlitev izključno v drugih državah članicah)

11

2012/C 366/18

Zadeva C-137/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Partena ASBL proti Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (Socialna varnost delavcev migrantov — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člena 13 in 14c — Zakonodaja, ki se uporabi — Samozaposlene osebe — Sistem socialne varnosti — Vključitev — Oseba, ki je zaposlena ali ki ne opravlja nobene dejavnosti v državi članici — Samozaposlitev v drugi državi članici — Zastopnik družbe — Stalno prebivališče v državi članici, ki ni država sedeža družbe — Vodenje družbe iz države stalnega prebivališča — Nacionalno pravilo, ki določa neizpodbojno domnevo, da se poklicna dejavnost samozaposlene osebe opravlja v državi članici sedeža družbe — Obvezna vključitev v sistem socialne varnosti za samozaposlene osebe te države)

11

2012/C 366/19

Zadeva C-179/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti) proti Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration (Prošnje za azil — Direktiva 2003/9/ES — Minimalni pogoji za sprejem prosilcev za azil v državah članicah — Uredba (ES) št. 343/2003 — Obveznost zagotoviti prosilcem za azil pravico do minimalnih pogojev za sprejem med trajanjem postopka sprejema ali ponovnega sprejema s strani odgovorne države članice — Določitev države članice, ki nosi finančno breme zagotavljanja minimalnih pogojev)

12

2012/C 366/20

Zadeva C-249/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – Hristo Byankov proti Glaven sekretar na Ministerstvo na vatrešnite raboti (Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic — Direktiva 2004/38/ES — Člen 27 — Upravni ukrep prepovedi zapustitve ozemlja zaradi neporavnanega dolga do pravne osebe zasebnega prava — Načelo pravne varnosti z vidika pravnomočnih upravnih aktov — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti)

12

2012/C 366/21

Zadeva C-321/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña – Španija) – Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor proti Iberii, Líneas Aéreas de España SA (Zračni promet — Uredba (ES) št. 261/2004 — Odškodnina za potnike v primeru zavrnitve vkrcanja — Pojem zavrnitev vkrcanja — Preklic potnikovega vstopnega kupona s strani prevoznika zaradi domnevane zamude prejšnjega leta, pri katerem je bila prijava opravljena tudi za zadevni let in ki ga izvaja isti prevoznik)

13

2012/C 366/22

Zadeva C-390/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – CS AGRO Ronov s.r.o. proti Ministerstvo zemědělství (Kmetijstvo — Sektor sladkorja — Skupna ureditev trgov — Prošnja za pomoč za prestrukturiranje — Zaveza proizvajalca, da bo prenehal dobavljati določeno količino kvotne sladkorne pese — Pojem — Enostranska izjava proizvajalca — Zavrnitev odobritve pomoči — Nujnost odpovedi obstoječe dobavne pogodbe)

14

2012/C 366/23

Zadeva C-391/11: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 4. oktobra 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2000/53/ES — Člen 2, točka 3 — Varstvo okolja — Izrabljena vozila — Pojem proizvajalca)

14

2012/C 366/24

Zadeva C-392/11: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Field Fisher Waterhouse LLP proti Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (DDV — Oprostitev dajanja nepremičnin v najem — Dajanje poslovnih prostorov v najem — Storitve, ki so povezane s tem dajanjem v najem — Opredelitev transakcije za namene DDV — Transakcija, ki obsega eno storitev ali več samostojnih storitev)

15

2012/C 366/25

Zadeva C-403/11: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 4. oktobra 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2000/60/ES — Načrti upravljanja povodij — Objava in sporočitev Komisiji — Obveščanje in posvetovanje z javnostjo — Neobstoj)

15

2012/C 366/26

Zadeva C-550/11: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – PIGI – Pavleta Dimova ET proti Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Obdavčenje — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Pravica do odbitka — Popravek — Tatvina blaga)

16

2012/C 366/27

Zadeva C-629/11 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. oktobra 2012 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski komisiji (Pritožba — Javno naročilo, ki ga odda Komisija — Zavrnitev ponudbe — Obveznost obrazložitve — Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 — Člen 100(2) — Rok za odgovor na zahtevo po informacijah — Uredba (ES, Euratom) št. 2342/2002 — Člen 149(2))

16

2012/C 366/28

Zadeva C-669/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Société ED et F Man Alcohols proti Office national interprofessionel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) (Zaščita finančnih interesov Unije — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Stvarno področje uporabe — Pojem, škodovanje finančnim interesom Unije‘ — Razpis za izvoz vinskega alkohola iz zalog intervencijskih agencij — Izvoz pošiljk alkohola zunaj Unije po izteku določenega roka — Zaseg varščine za vestno izvajanje pogodbe — Upravni ukrepi — Upravne kazni — Uredba (ES) št. 360/95 — Uredba (ES) št. 1623/2000 — Retroaktivna uporaba najmanj stroge sankcije)

17

2012/C 366/29

Zadeva C-38/11: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 18. junija 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Amorim Energia BV proti Ministério das Finanças e da Administração Pública (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Člena 49 PDEU in 54 PDEU — Člena 63 PDEU in 65 PDEU — Direktiva 90/435/EGS — Člen 3(2) — Davčna zakonodaja — Davek od dohodkov pravnih oseb — Obdavčenje dividend — Davčni odtegljaj — Oprostitev — Imetništvo minimalnega deleža v družbi, ki razdeljuje dividende — Pogoji — Minimalno obdobje neprekinjenega imetništva navedenega deleža — Pogoji — Družbe prejemnice rezidentke in nerezidentke — Neenako obravnavanje)

18

2012/C 366/30

Zadeva C-278/11 P: Sklep Sodišča z dne 12. julija 2012 – Densmore Ronald Dover proti Evropskemu parlamentu (Pritožba — Pravilnik o povračilu stroškov in nadomestilih poslancem Evropskega parlamenta — Nadzor uporabe nadomestil — Dodatek za parlamentarno pomoč — Upravičenost stroškov — Izterjava neupravičeno prejetih zneskov)

18

2012/C 366/31

Zadeva C-372/11 P: Sklep Sodišča z dne 12. julija 2012 – Power-One Italy SpA proti Evropski komisiji (Pritožba — Nepogodbena odgovornost — Projekt, sofinanciran s finančnim instrumentom LIFE — Razvoj novega sistema oskrbe z energijo za uporabo v mobilni telefoniji (projekt Pneuma) — Odločitev Komisije, da bo ustavila projekt in izterjala izplačano predplačilo — Povrnitev domnevno nastale škode)

19

2012/C 366/32

Zadeva C-384/11: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgija) – Tate & Lyle Investments Ltd proti Belgische Staat (Člen 104(3), prvi odstavek, poslovnika — Člen 63 PDEU — Davčna zakonodaja — Razdelitev dividend — Odtegnitev davka pri viru — Preprečitev ali zmanjšanje zaporednega obdavčevanja — Različno obravnavanje upravičenih družb rezidentk in upravičenih družb nerezidentk)

19

2012/C 366/33

Zadeva C-407/11 P: Sklep Sodišča z dne 12. julija 2012 – Government of Gibraltar proti Evropski komisiji, Kraljevini Španiji, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Pritožba — Direktiva 92/43/EGS — Ohranitev naravnih habitatov — Seznam za Skupnost pomembnih območij v sredozemski biogeografski regiji — Vključitev na seznam območja Estrecho oriental, ki ga je predlagala Kraljevina Španija in ki naj bi vključevalo cono britanskih teritorialnih voda Gibraltarja in cono odprtega morja — Ničnostna tožba — Predlog za razglasitev delne ničnosti — Ločenost — Pravica do obrambe)

20

2012/C 366/34

Zadeva C-491/11 P: Sklep Sodišča z dne 27. junija 2012 – Fuchshuber Agrarhandel GmbH proti Evropski komisiji (Pritožba — Skupna kmetijska politika — Nakup koruze pri intervencijski agenciji na Madžarskem — Nezadostne zaloge — Zatrjevana neizpolnitev obveznosti nadzora Komisije — Zunajpogodbena odgovornost)

20

2012/C 366/35

Zadeva C-493/11 P: Sklep Sodišča z dne 15. junija 2012 – United Technologies Corp. proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic — Globe — Matična družba in hčerinske družbe — Odgovornost za kršitev)

20

2012/C 366/36

Zadeva C-494/11 P: Sklep Sodišča z dne 15. junija 2012 – Otis Luxembourg Sàrl, nekdanja General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic — Globe — Matična in hčerinske družbe — Odgovornost za kršitveno ravnanje)

21

2012/C 366/37

Zadeva C-608/11 P: Sklep Sodišča z dne 12. julija 2012 – Land Wien proti Evropski komisiji (Pritožba — Jedrska energija — Razširitev jedrske elektrarne Mochovce (Slovaška republika) — Odločba Komisije o ustavitvi postopka s pritožbo — Ničnostna tožba — Zavrnitev Komisije, da posreduje zaprošene dokumente — Tožba zaradi nedelovanja — Minimalne zahteve, določene v členu 44(1)(c) Poslovnika Splošnega sodišča — Nedopustnost)

21

2012/C 366/38

Zadeva C-310/12: Tožba, vložena 27. junija 2012 – Evropska komisija proti Madžarski

22

2012/C 366/39

Zadeva C-359/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 30. julija 2012 – Michael Timmel proti Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Zadeva C-366/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 1. avgusta 2012 – Finanzamt Dortmund-West proti Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

Zadeva C-385/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Székesfehérvári Törvényszék (Madžarska) 13. avgusta 2012 – Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Zadeva C-395/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel (Luksemburg) 27. avgusta 2012 – État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines proti Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Zadeva C-412/12: Tožba, vložena 11. septembra 2012 – Evropska komisija proti Republiki Ciper

24

2012/C 366/44

Zadeva C-415/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgericht Nienburg (Nemčija) 13. septembra 2012 – Bianca Brandes proti Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

Zadeva C-419/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 14. septembra 2012 – Crono Service Scarl in drugi proti Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Zadeva C-420/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 14. septembra 2012 – Anitrav proti Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Zadeva C-434/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 26. septembra 2012 – Slančeva sila EOOD proti Izpalnitelniat direktor na Daržaven fond Zemedelie – Razplašatelna agencia

26

2012/C 366/48

Zadeva C-445/12 P: Pritožba, ki jo je 3. oktobra 2012 vložila Rivella International AG zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 12. julija 2012 v zadevi T-170/11, Rivella International AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

27

2012/C 366/49

Zadeva C-70/11: Sklep predsednice osmega senata Sodišča z dne 5. julija 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Švedski

27

2012/C 366/50

Zadeva C-194/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 6. avgusta 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo – Španija) – Susana Natividad Martínez Álvarez proti Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Zadeva C-195/11 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. julija 2012 – Evropska komisija proti Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd in Svetu Evropske unije

27

 

Splošno sodišče

2012/C 366/52

Zadeva T-426/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2012 – Italija proti Komisiji (EKUJS — Jamstveni sklad — EKJS — Odhodki, izključeni iz financiranja — Sadje in zelenjava — Sladkor — Predelava agrumov — Mleko — Poljščine — Pavšalni finančni popravek — Sorazmernost — Obveznost obrazložitve — Neobstoj napake pri presoji)

28

2012/C 366/53

Zadeva T-591/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2012 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Opravljanje računalniških storitev — Uvrstitev ponudnika kot drugega najboljšega ponudnika — Tožba za razglasitev ničnosti — Razlogi za izključitev iz postopka javnega razpisa — Nasprotje interesov — Obveznost obrazložitve — Očitna napaka pri presoji — Enako obravnavanje — Nepogodbena obveznost)

28

2012/C 366/54

Zadeva T-150/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Ningbo Yonghong Fasteners proti Svetu (Damping — Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske — Status v tržnem gospodarstvu delujočega podjetja — Rok za sprejetje odločbe o tem statusu — Očitna napaka pri presoji — Dokazno breme — Prilagoditev stroškov — Člen 2(5) in (7)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 1225/2009))

29

2012/C 366/55

Zadeva T-158/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Grčija proti Komisiji (EKUJS — Jamstveni oddelek — Izdatki, ki so izključeni iz financiranja — Potrditev obračuna plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira EKUJS — Malomarnost države članice pri izterjavi neupravičeno izplačanih zneskov — Naložitev finančnih posledic neizterjave državi članici)

29

2012/C 366/56

Zadeva T-170/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener in Shanghai Prime Machinery proti Svetu (Damping — Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske — Status v tržnem gospodarstvu delujočega podjetja — Rok za sprejetje odločbe v zvezi s tem statusom — Načelo dobrega upravljanja — Dokazno breme — Obveznost obrazložitve — Člen 2(7)(b) in (c) in (10) Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 2(7)(b) in (c) in (10) Uredbe (ES) 1225/2009))

30

2012/C 366/57

Zadeva T-172/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Gem-Year in Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) proti Svetu (Damping — Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske — Podpora industrije Skupnosti pritožbi — Opredelitev zadevnega proizvoda — Škoda — Tržnogospodarska obravnava — Stroški za glavne vložke, ki v glavnem odražajo tržne vrednosti — Člen 2(7), (b) in (c), Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 2(7), (b) in (c), Uredbe (ES) št. 1225/2009))

30

2012/C 366/58

Zadeva T-247/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Opravljanje storitev v zvezi z izdelavo in razširjanjem Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije in povezanih medijev brez spletne povezave in spletnih medijev — Zavrnitev ponudbe ponudnika in odločba o dodelitvi naročila drugemu ponudniku — Obveznost obrazložitve — Enako obravnavanje — Očitna napaka pri presoji — Nepogodbena odgovornost)

31

2012/C 366/59

Zadeva T-183/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Sviluppo Globale proti Komisiji (Javna naročila storitev — Razpisni postopek — Zagotavljanje tehnične pomoči vladi v Siriji — Zavrnitev prijave — Obveznost utemeljitve)

31

2012/C 366/60

Zadeva T-204/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2012 – Lancôme proti UUNT – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti COLOR FOCUS — Prejšnja besedna znamka Skupnosti FOCUS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znamk — Člena 8(1)(b) in 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Zloraba pravice)

31

2012/C 366/61

Zadeva T-556/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. oktobra 2012 – Novatex proti Svetu (Subvencije — Uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Irana, Pakistana in Združenih arabskih emiratov — Dokončna izravnalna dajatev in dokončno pobiranje začasne dajatve — Členi 3(1) in (2), 6(b) in 7(2) Uredbe (ES) št. 597/2009)

32

2012/C 366/62

Zadeva T-569/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Bimbo proti UUNT – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti BIMBO DOUGHNUTS — Prejšnja nacionalna besedna znamka DOGHNUTS — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 75 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 — Predlog za spremembo — Dopustnost)

32

2012/C 366/63

Zadeva T-333/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Wessang proti UUNT – Greinwald (star foods) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti star foods — Prejšnji besedna in figurativna znamka Skupnosti STAR SNACKS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

32

2012/C 366/64

Zadeva T-366/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2012 – Bial-Portela proti UUNT – Isdin (ZEBEXIR) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ZEBEXIR — Prejšnja besedna znamka Skupnosti ZEBINIX — Relativni razlogi za zavrnitev — Člen 8(1)(b) (ES) št. 207/2009)

33

2012/C 366/65

Zadeva T-371/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2012 – Monier Roofing Components proti UUNT (CLIMA COMFORT) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti CLIMA COMFORT — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b),Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravica do izjave — Člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 — Preverjanje dejstev po uradni dolžnosti — Člen 76(1) Uredbe št. 207/2009)

33

2012/C 366/66

Zadeva T-360/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2012 – Tecnimed proti UUNT – Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (Znamka Skupnosti — Rok za tožbo — Zamuda — Neobstoj nepredvidljivega dogodka — Neobstoj višje sile — Pravica do dostopa do sodišča — Očitna nedopustnost)

34

2012/C 366/67

Zadeva T-622/11 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. oktobra 2012 – Cervelli proti Komsiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Izselitveni dodatek — Zahteva za ponovni preizkus — Nova dejstva — Očitno neutemeljena pritožba)

34

2012/C 366/68

Zadeva T-639/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2012 – Heads! proti UUNT (HEADS) (Znamka Skupnosti — Zavrnitev registracije — Umik zahteve za registracijo — Ustavitev postopka)

34

2012/C 366/69

Zadeva T-31/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2012 – Région Poitou Charentes proti Komisiji (Ničnostna tožba — Strukturni skladi — Akt, zoper katerega ni mogoče vložiti tožbe — Akt, ki je deloma informativen in deloma pripravljalen — Nedopustnost)

34

2012/C 366/70

Zadeva T-62/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2012 – ClientEarth proti Svetu (Ničnostna tožba — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Mnenje pravne službe Sveta o predlogu uredbe Parlamenta in Sveta glede dostopa javnosti do dokumentov Parlamenta, Sveta in Komisije — Potrditev zavrnitve popolnega dostopa — Nedopustnost — Rok za vložitev tožbe — Pojem izpodbojni akt v smislu člena 263 PDEU — Potrditveni akt)

35

2012/C 366/71

Zadeva T-389/12 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 11. oktobra 2012 – EDF proti Komisiji (Začasna odredba — Konkurenca — Koncentracije — Trg elektrike — Odločba, s katero je koncentracija dovoljena pod pogojem spoštovanja določenih zavez — Zavrnitev podaljšanja roka, določenega za izpolnitev teh zavez — Predlog za izdajo začasne odredbe — Neobstoj nujnosti)

35

2012/C 366/72

Zadeva T-378/12: Tožba, vložena 14. avgusta 2012 – Capitalizaciones Mercantiles proti UUNT – Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Zadeva T-411/12: Tožba, vložena 14. septembra 2012 – Celtipharm proti UUNT – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Zadeva T-418/12: Tožba, vložena 21. septembra 2012 – Beninca proti Komisiji

36

2012/C 366/75

Zadeva T-428/12: Tožba, vložena 26. septembra 2012 – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria proti UUNT (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Zadeva T-431/12: Tožba, vložena 28. septembra 2012 – Destillerie Bonollo in drugi proti Svetu

37

2012/C 366/77

Zadeva T-432/12: Tožba, vložena 26. septembra 2012 – VTZ in drugi proti Svetu

38

2012/C 366/78

Zadeva T-433/12: Tožba, vložena 28. septembra 2012 – Steiff proti UUNT (kovinski gumb v sredinskem predelu ušesa plišaste živali)

39

2012/C 366/79

Zadeva T-434/12: Tožba, vložena 28. septembra 2012 – Steiff proti UUNT (zastavica iz blaga s kovinskim gumbom v sredinskem predelu ušesa plišaste živali)

39

2012/C 366/80

Zadeva T-442/12: Tožba, vložena 5. oktobra 2012 – Changmao Biochemical Engineering proti Svetu

39

2012/C 366/81

Zadeva T-25/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2012 – 3M Pumps proti UUNT – 3M (3M Pumps)

40

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2012/C 366/82

Zadeva F-102/12: Tožba, vložena 25. septembra 2012 – ZZ proti Parlamentu

41

2012/C 366/83

Zadeva F-107/12: Tožba, vložena 28. septembra 2012 – ZZ proti EIB

41

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/1


2012/C 366/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

UL C 355, 17.11.2012

Prejšnje objave

UL C 343, 10.11.2012

UL C 331, 27.10.2012

UL C 319, 20.10.2012

UL C 311, 13.10.2012

UL C 303, 6.10.2012

UL C 295, 29.9.2012

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Sodišče

24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/2


Prisega novih članov Sodišča

2012/C 366/02

J. L. da Cruz Vilaça in C. Vajda, ki sta bila s sklepoma predstavnikov vlad držav članic Evropske unije z dne 25. aprila 2012 (1) in 20. junija 2012 (2) imenovana za sodnika na Sodišču za obdobje od 7. oktobra 2012 do 6. oktobra 2018, sta 8. oktobra 2012 prisegla pred Sodiščem.

M. Wathelet, ki je bil s sklepom predstavnikov vlad držav članic Evropske unije z dne 25. aprila 2012 (1) imenovan za generalnega pravobranilca na Sodišču za obdobje od 7. oktobra 2012 do 6. oktobra 2018, je 8. oktobra 2012 prisegel pred Sodiščem.


(1)  UL L 121, 8.5.2012, str. 21.

(2)  UL L 169, 29.6.2012, str. 60.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/2


Izvolitev predsednika Sodišča

2012/C 366/03

Sodniki Sodišča so na seji 9. oktobra 2012 na podlagi člena 9a, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije izvolili V. Skourisa za predsednika Sodišča za obdobje od 9. oktobra 2012 do 6. oktobra 2015.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/2


Izvolitev podpredsednika Sodišča

2012/C 366/04

Sodniki Sodišča so na seji 9. oktobra 2012 na podlagi člena 9a, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije izvolili K. Lenaertsa za podpredsednika Sodišča za obdobje od 9. oktobra 2012 do 6. oktobra 2015.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/3


Izvolitev predsednikov senatov petih sodnikov

2012/C 366/05

Sodniki Sodišča so na seji 9. oktobra 2012 na podlagi člena 16, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije izvolili A. Tizzana za predsednika prvega senata, R. Silvo de Lapuerto za predsednico drugega senata, M. Ilešiča za predsednika tretjega senata, L. Baya Larsena za predsednika četrtega senata in T. von Danwitza za predsednika petega senata za obdobje treh let, ki se izteče 6. oktobra 2015.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/3


Izvolitev predsednikov senatov treh sodnikov

2012/C 366/06

Sodniki Sodišča so na seji 11. oktobra 2012 na podlagi člena 16, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije izvolili M. Berger za predsednico šestega senata, G. Arestisa za predsednika sedmega senata, E. Jarašiūnasa za predsednika osmega senata, J. Malenovskega za predsednika devetega senata in A. Rosasa za predsednika desetega senata za obdobje enega leta, ki se izteče 6. oktobra 2013.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/3


Razporeditev sodnikov v senate petih sodnikov

2012/C 366/07

Sodišče je na seji 11. oktobra 2012 odločilo, da se sodniki v senate petih sodnikov razporedijo tako:

 

Prvi senat

 

A. Tizzano, predsednik,

 

A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel, sodniki, in M. Berger, sodnica

 

Drugi senat

 

R. Silva de Lapuerta, predsednica,

 

G. Arestis, J.-C.Bonichot, A. Arabadžiev in J. L. da Cruz Vilaça, sodniki

 

Tretji senat

 

M. Ilešič, predsednik,

 

A. Ó Caoimh, sodnik, C. Toader, sodnica, E. Jarašiūnas in C. G. Fernlund, sodnika

 

Četrti senat

 

L. Bay Larsen, predsednik,

 

J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan, sodniki, in A. Prechal, sodnica

 

Peti senat

 

T. von Danwitz, predsednik,

 

A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby in C. Vajda, sodniki


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/4


Razporeditev sodnikov v senate treh sodnikov

2012/C 366/08

Sodišče je na seji 12. oktobra 2012 odločilo, da se sodniki v senate treh sodnikov razporedijo tako:

 

Šesti senat

 

M. Berger, predsednica,

 

A. Borg Barthet, E. Levits in J.-J. Kasel, sodniki

 

Sedmi senat

 

G. Arestis, predsednik,

 

J.-C. Bonichot, A. Arabadžiev in J. L. da Cruz Vilaça, sodniki

 

Osmi senat

 

E. Jarašiūnas, predsednik,

 

A. Ó Caoimh, sodnik, C. Toader, sodnica, in C. G. Fernlund, sodnik

 

Deveti senat

 

J. Malenovský, predsednik,

 

U. Lõhmus, M. Safjan, sodnika, in A. Prechal, sodnica

 

Deseti senat

 

A. Rosas, predsednik,

 

E. Juhász, D. Šváby in C. Vajda, sodniki


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/4


Seznami za določitev sestav

2012/C 366/09

Sodišče je na seji 11. oktobra 2012 sestavilo ta seznam za določitev sestave velikega senata:

 

A. Rosas

 

C. Vajda

 

E. Juhász

 

J. L. da Cruz Vilaça

 

G. Arestis

 

C. G. Fernlund

 

A. Borg Barthet

 

E. Jarašiūnas

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Berger

 

E. Levits

 

D. Šváby

 

A. Ó Caoimh

 

M. Safjan

 

J.-C. Bonichot

 

J.-J. Kasel

 

A. Arabadžiev

 

C. Toader

Sodišče je na seji 11. oktobra 2012 sestavilo te sezname za določitev sestave senatov petih sodnikov:

 

Prvi senat:

 

A. Borg Barthet

 

M. Berger

 

E. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Drugi senat:

 

G. Arestis

 

J. L. da Cruz Vilaça

 

J. C. Bonichot

 

A. Arabadžiev

 

Tretji senat:

 

A. Ó Caoimh

 

C. G. Fernlund

 

C. Toader

 

E. Jarašiūnas

 

Četrti senat:

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

Peti senat:

 

A. Rosas

 

C. Vajda

 

E. Juhász

 

D. Šváby

Sodišče je na seji 12. oktobra 2012 sestavilo te sezname za določitev sestave senatov treh sodnikov:

 

Šesti senat

 

A. Borg Barthet

 

E. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Sedmi senat

 

J.-C. Bonichot

 

A. Arabadžiev

 

J. L. da Cruz Vilaça

 

Osmi senat

 

A. Ó Caoimh

 

C. Toader

 

C. G. Fernlund

 

Deveti senat

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

A. Prechal

 

Deseti senat

 

E. Juhász

 

D. Šváby

 

C. Vajda


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/6


Imenovanje prvega generalnega pravobranilca

2012/C 366/10

Sodišče je na seji 11. oktobra 2012 za obdobje enega leta, ki se izteče 6. oktobra 2013, imenovalo N. Jääskinena za prvega generalnega pravobranilca.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/6


Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 104b Poslovnika Sodišča

2012/C 366/11

Sodišče je na seji 12. oktobra 2012 za eno leto, ki se izteče 6. oktobra 2013, določilo drugi senat za senat, ki v skladu s členom 9(1), drugi pododstavek, Poslovnika Sodišča obravnava zadeve iz člena 104b Poslovnika.


Splošno sodišče

24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/7


Prisega novih sodnikov Splošnega sodišča

2012/C 366/12

G. Berardis, ki je bil s sklepom predstavnikov vlad držav članic Evropske unije z dne 5. septembra 2012 (1) imenovan za sodnika na Splošnem sodišču za obdobje od 7. septembra 2012 do 31. avgusta 2013, je 17. septembra 2012 prisegel pred Sodiščem.

M. Buttigieg, ki je bil s sklepom predstavnikov vlad držav članic Evropske unije z dne 20. septembra 2012 (2) imenovan za sodnika na Splošnem sodišču za obdobje od 22. septembra 2012 do 31. avgusta 2013, je 8. oktobra 2012 prisegel pred Sodiščem.


(1)  UL L 240, 6.9.2012, str. 6.

(2)  UL L 255, 21.9.2012, str. 30.


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/8


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe, ki so jih vložili Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija, High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo, Tribunal de grande instance de Nanterre – Francija) – Zuckerfabrik Jülich AG proti Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc proti Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), in Tereos – Union de coopératives agricoles à capital variable proti Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

(Združene zadeve C-113/10, C-147/10 in C-234/10) (1)

(Skupna kmetijska politika - Skupna ureditev trgov - Proizvajalci sladkorja in izoglukoze - Izračun zneska proizvodnih dajatev - Veljavnost načina izračuna, ki upošteva zneske fiktivnih nadomestil za količine sladkorja, izvožene brez nadomestil - Retroaktivna veljavnost ureditve - Menjalni tečaj - Odobritev obresti)

2012/C 366/13

Jezik postopka: nemščina, angleščina, francoščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Düsseldorf, High Court of Justice (Chancery Division), Tribunal de grande instance de Nanterre

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10), British Sugar plc (C-147/10), Tereos – Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10)

Tožene stranke: Hauptzollamt Aachen (C-113/10), Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

Predmet

(C-113/10)

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Finanzgericht Düsseldorf – Veljavnost Uredbe Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005 in (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006 (UL L 321/1) glede na načeli pravne varnosti in varstvo zaupanja v pravo – Retroaktivna veljavnost navedene uredbe – Metoda izračuna zneskov za proizvodne dajatve

(C-147/10)

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - High Court of Justice (Chancery Division) – Veljavnost Uredbe Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 (UL L 321, str. 1) – Nadomestila zneskov, zaračunanih na podlagi neveljavnih uredb Skupnosti – Določitev menjalnega tečaja, ki se uporabi.

(C-234/10)

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunal de grande instance de Nanterre – Veljavnost Uredbe Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 (UL L 321, str. 1) glede na člen 15 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, str. 1) – Določitev zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja – Določitev povprečne izgube

Izrek

1.

Uredba Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 je v drugih določbah od tistih iz člena 3, ki so že nične zaradi razglasitve ničnosti člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1686/2005 z dne 14. oktobra 2005 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2004/2005, ki jih je Splošno sodišče Evropske unije razglasilo za nične s sodbo z dne 29. septembra 2011 v zadevi Poljska proti Komisiji (T-4/06), je neveljavna.

2.

Ker ni določb prava Unije v zvezi s tem, je treba menjalni tečaj za izračun nadomestila, dolgovanega za preplačane proizvodne dajatve v sektorju sladkorja, določiti na podlagi nacionalnega prava zadevne države članice.

3.

Na podlagi prava Unije so stranke, ki so upravičene do nadomestila za neupravičeno plačane zneske iz naslova proizvodnih dajatev za sektor sladkorja, določenih na podlagi neveljavne uredbe, upravičene tudi do nakazila ustreznih obresti. Nacionalno sodišče v okviru svoje diskrecijske pravice ne more zavrniti plačila obresti za zneske, ki jih je država članica neupravičeno prejela na podlagi neveljavne uredbe, zato ker ta država članica ne more zahtevati ustreznih obresti za lastna sredstva Evropske unije.


(1)  UL C 134, 25.5.2010

UL C 148, 5.6.2010

UL C 221, 14.8.2010


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/9


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) proti Finanzamt Plauen

(Zadeva C-587/10) (1)

(Obdavčenje - Davek na dodano vrednost - Dobava blaga - Obdavčitev verižnih transakcij - Zavrnitev oprostitve zaradi neobstoja pridobiteljeve identifikacijske številke za DDV)

2012/C 366/14

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Tožena stranka: Finanzamt Plauen

Ob udeležbi: Bundesministerium der Finanzen

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Bundesfinanzhof – Razlaga Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23) – Dobava blaga – Obdavčitev verižnih transakcij – Nakup blaga s strani podjetja s sedežem v državi članici pri drugem podjetju s sedežem v tretji državi, ki ni registrirano za DDV, katerega dobavitelj je podjetje s sedežem v drugi državi članici, pri čemer dobavitelj odpravi blago neposredno podjetju pridobitelju – Položaj, v katerem dobavitelj predloži pridobiteljevo identifikacijsko številko za DDV

Izrek

Člen 28c(A)(a), prvi pododstavek, Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 98/80/ES z dne 12. oktobra 1998, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da davčna uprava države članice za oprostitev plačila davka na dodano vrednost za dobavo znotraj Skupnosti določi pogoj, da dobavitelj navede identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost pridobitelja, ne da bi bilo mogoče to oprostitev zavrniti samo na podlagi tega, da ta obveznost ni bila izpolnjena, če dobavitelj v dobri veri in po tem, ko je sprejel vse ukrepe, ki jih je od njega mogoče razumno zahtevati, te identifikacijske številke ni mogel predložiti, vendar je predložil dokaze, ki zadostno dokazujejo, da je pridobitelj davčni zavezanec, ki v zadevni transakciji deluje kot tak.


(1)  UL C 80, 12.3.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/9


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – Finnair Oyj proti Timyju Lassooyu

(Zadeva C-22/11) (1)

(Zračni promet - Uredba (ES) št. 261/2004 - Odškodnina potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja - Pojem „zavrnitev vkrcanja“ - Izključitev opredelitve kot „zavrnitev vkrcanja“ - Odpoved leta zaradi stavke na letališču odhoda - Prerazporeditev letov po odpovedanem letu - Pravica do odškodnine potnikov na teh letih)

2012/C 366/15

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Finnair Oyj

Tožena stranka: Timy Lassooy

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Korkein oikeus – Razlaga členov 2(j), 4 in 5 Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10) – Izredne razmere – Odpoved leta zaradi stavke osebja na letališču odhoda – Prerazporeditev letov zaradi zmanjšanja škodljivih posledic za potnike odpovedanega leta – Prerazporeditev, ki vpliva tudi na poznejše lete – Pravica potnikov na teh letih, da prejmejo odškodnino

Izrek

1.

Pojem „zavrnitev vkrcanja“ v smislu členov 2(j) in 4 Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 je treba razlagati tako, da se nanaša ne le na zavrnitev vkrcanja zaradi prevelikega števila rezervacij, ampak tudi na zavrnitve vkrcanja iz drugih razlogov, na primer zaradi operativnih težav.

2.

Člena 2(j) in 4(3) Uredbe št. 261/2004 je treba razlagati tako, da nastanek „izrednih razmer“, zaradi katerih letalski prevoznik prerazporedi lete po tem, ko so te izredne razmere nastale, ne more upravičiti „zavrnitve vkrcanja“ na navedenih poznejših letih in tega prevoznika ne more oprostiti obveznosti plačila odškodnine iz člena 4(3) te uredbe potniku, ki mu je zavrnil vkrcanje na enega od teh letov, organiziranih po nastanku navedenih razmer.


(1)  UL C 80, 12.3.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/10


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2012 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

(Zadeva C-75/11) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Državljanstvo Unije - Pravica do prostega gibanja in prebivanja - Člena 20 PDEU in 21 PDEU - Diskriminacija glede na državljanstvo - Člen 18 PDEU - Direktiva 2004/38/ES - Člen 24 - Odstopanje - Obseg - Država članica, v kateri je pravica do znižanih cen prevoza pridržana za študente, katerih starši prejemajo družinski dodatek v tej državi)

2012/C 366/16

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: V. Kreuschitz in D. Roussanov, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Avstrija (zastopnika: C. Pesendorfer in M. Fruhmann, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 18 PDEU, 20 PDEU in 21 PDEU ter člena 24 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46) – Pogodbe, sklenjene med različnimi subjekti države članice in različnimi podjetji javnega prevoza, o prodaji vozovnic po znižani ceni za študentom – Izključitev študentov, katerih starši nimajo pravice do družinskega dodatka v tej državi, iz tega popusta.

Izrek

1.

Republika Avstrija s tem, da je pravico do znižanih cen prevoza načeloma pridržala le za študente, katerih starši prejemajo avstrijski družinski dodatek, ni izpolnila obveznosti iz povezanih določb členov 18 PDEU, 20 PDEU in 21 PDEU ter člena 24 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC.

2.

Republiki Avstriji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 130, 30.4.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/11


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Apelacyjny w Warszawie – Poljska) – Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. proti Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(Zadeva C-115/11) (1)

(Socialna varnost - Določitev zakonodaje, ki se uporablja - Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 - Člen 14(2)(b) - Oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic - Zaporedne pogodbe o zaposlitvi - Delodajalec, ki ima sedež v državi članici, v kateri ima delavec običajno prebivališče - Zaposlitev izključno v drugih državah članicah)

2012/C 366/17

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o.

Tožena stranka: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Sąd Apelacyjny w Warszawie – Razlaga člena 14(2)(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 35), kakor je bila spremenjena – Razlikovanje med pojmoma „oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic“ in „napoteni delavec“ – Delavec, zaposlen pri podjetju s sedežem v državi članici njegovega izvora, ki opravlja delo izključno v drugih državah članicah Unije, s tem da ohrani svoje stalno prebivališče in središče svojih pomembnih interesov v svoji državi izvora

Izrek

Člen 14(2)(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, v različici, ki je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1992/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006, je treba razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, oseba, ki v okviru zaporednih pogodb o zaposlitvi, ki kot kraj opravljanja dela določajo ozemlje več držav članic, v času trajanja vsake od teh pogodb dejansko dela na ozemlju le ene od teh držav, ni zajeta s pojmom „oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic“ v smislu te določbe.


(1)  UL C 152, 21.5.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/11


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Partena ASBL proti Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

(Zadeva C-137/11) (1)

(Socialna varnost delavcev migrantov - Uredba (EGS) št. 1408/71 - Člena 13 in 14c - Zakonodaja, ki se uporabi - Samozaposlene osebe - Sistem socialne varnosti - Vključitev - Oseba, ki je zaposlena ali ki ne opravlja nobene dejavnosti v državi članici - Samozaposlitev v drugi državi članici - Zastopnik družbe - Stalno prebivališče v državi članici, ki ni država sedeža družbe - Vodenje družbe iz države stalnega prebivališča - Nacionalno pravilo, ki določa neizpodbojno domnevo, da se poklicna dejavnost samozaposlene osebe opravlja v državi članici sedeža družbe - Obvezna vključitev v sistem socialne varnosti za samozaposlene osebe te države)

2012/C 366/18

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour du travail de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Partena ASBL

Tožena stranka: Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Cour du travail – Razlaga člena 21 PDEU in členov 13 in 14c Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 35) – Delavec, ki je hkrati zaposlen v eni državi članici in v drugi državi članici opravlja dejavnost kot samozaposlena oseba – Vključitev osebe, ki prebiva v drugi državi članici in iz tujine vodi družbo, zavezano davčni zakonodaji prve države članice, v sistem socialne varnosti za samozaposlene osebe – Prepoved diskriminacije in državljanstvo Unije

Izrek

Pravo Unije, zlasti člena 13(2)(b) in 14c(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29. junija 1998, ter Priloga VII k navedeni uredbi, nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, v delu, v katerem državi članici dovoljuje, da neizpodbojno domneva, da se dejavnost vodenja družbe, ki je zavezana plačilu davka v tej državi, iz druge države članice opravlja na ozemlju prve države članice.


(1)  UL C 179, 18.6.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/12


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti) proti Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

(Zadeva C-179/11) (1)

(Prošnje za azil - Direktiva 2003/9/ES - Minimalni pogoji za sprejem prosilcev za azil v državah članicah - Uredba (ES) št. 343/2003 - Obveznost zagotoviti prosilcem za azil pravico do minimalnih pogojev za sprejem med trajanjem postopka sprejema ali ponovnega sprejema s strani odgovorne države članice - Določitev države članice, ki nosi finančno breme zagotavljanja minimalnih pogojev)

2012/C 366/19

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)

Tožena stranka: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Conseil d'État (Francija) – Razlaga Direktive Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 101) in Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 109) – Obseg obveznosti zagotoviti prosilcem za azil pravico do minimalnih pogojev za sprejem med trajanjem postopka sprejema ali ponovnega sprejema s strani odgovorne države članice – Določitev države članice, ki nosi finančno breme zagotavljanja minimalnih pogojev za sprejem v tem obdobju

Izrek

1.

Direktivo Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil v državah članicah je treba razlagati tako, da mora država članica, v kateri je bila vložena prošnja za azil, zagotoviti minimalne pogoje za sprejem prosilcev za azil, določene v Direktivi 2003/9, tudi tistemu prosilcu za azil, glede katerega v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države odloči, da bo drugo državo članico kot državo, odgovorno za obravnavanje njegove prošnje za azil, pozvala, naj ga sprejme ali ponovno sprejeme.

2.

Obveznost države članice, v kateri je bila vložena prošnja za azil, da prosilcu za azil – glede katerega v skladu z Uredbo št. 343/2003 odloči, da bo drugo državo članico kot državo, odgovorno za obravnavanje njegove prošnje za azil, pozvala, naj ga sprejme ali ponovno sprejeme – zagotovi minimalne pogoje, določene v Direktivi 2003/9, preneha z dejansko predajo tega prosilca s strani države članice, ki podaja zahtevo, finančno breme zagotavljanja teh minimalnih pogojev pa se naloži zadnjenavedeni državi članici, ki ima navedeno obveznost.


(1)  UL C 186, 25.6.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/12


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – Hristo Byankov proti Glaven sekretar na Ministerstvo na vatrešnite raboti

(Zadeva C-249/11) (1)

(Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic - Direktiva 2004/38/ES - Člen 27 - Upravni ukrep prepovedi zapustitve ozemlja zaradi neporavnanega dolga do pravne osebe zasebnega prava - Načelo pravne varnosti z vidika pravnomočnih upravnih aktov - Načeli enakovrednosti in učinkovitosti)

2012/C 366/20

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Sofia-grad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hristo Byankov

Tožena stranka: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatrešnite raboti

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Administrativen sad Sofia-grad – Razlaga člena 4 PEU v povezavi s členoma 20 PDEU in 21 PDEU ter členom 52(1) Listine o temeljnih pravicah – Razlaga členov 27(1) ter 31(1) in (3) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, str. 77) – Omejitev pravice do prostega gibanja – Odredba, s katero je dolžniku izrečen upravni ukrep prepovedi odhoda z ozemlja zaradi neplačila dolga – Načelo pravne varnosti v zvezi z upravni akti, ki so postali pravnomočni – Morebitna obveznost upravnega organa, da opravi preizkus zakonitosti upravnega akta, ki ni bil predmet pritožbe in je tako postal pravnomočen, da bi se preprečilo nesorazmerne omejitve pravice do prostega gibanja

Izrek

1.

Pravo Unije je treba razlagati tako, da nasprotuje uporabi določbe nacionalnega prava, ki predvideva, da se lahko državljanu države članice Unije pravica do prostega gibanja omeji zgolj zato, ker mora pravni osebi zasebnega prava poplačati dolg, ki presega z zakonom predpisani znesek in za plačilo katerega ni bilo zagotovljeno primerno zavarovanje.

2.

Pravo Unije je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi države članice, na podlagi katere je mogoče upravni postopek, v katerem je bila sprejeta prepoved zapustitve ozemlja, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki je postala pravnomočna in zoper katero ni bila vložena tožba, v primeru, da je ta prepoved v očitnem nasprotju s pravom Unije, obnoviti le pod taksativno naštetimi pogoji iz člena 99 zakona o upravnem postopku (Administrativnoprocesualen kodeks), in to kljub temu, da ima ta prepoved še vedno pravne učinke zoper naslovnika.


(1)  UL C 232, 6.8.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/13


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña – Španija) – Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor proti Iberii, Líneas Aéreas de España SA

(Zadeva C-321/11) (1)

(Zračni promet - Uredba (ES) št. 261/2004 - Odškodnina za potnike v primeru zavrnitve vkrcanja - Pojem „zavrnitev vkrcanja“ - Preklic potnikovega vstopnega kupona s strani prevoznika zaradi domnevane zamude prejšnjega leta, pri katerem je bila prijava opravljena tudi za zadevni let in ki ga izvaja isti prevoznik)

2012/C 366/21

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Tožena stranka: Iberia, Líneas Aéreas de España SA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Juzgado de lo Mercantil de A Coruña – Razlaga členov 2(j), 3(2) in 4(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, str. 1) – Pojem zavrnitve vkrcanja – Zavrnitev vkrcanja na letalo za povezavo zaradi zamude prvega leta, za katero je bila odgovorna letalska družba – Dodelitev mest na povezovalnem letu drugim potnikom zaradi domnevane, vendar ne potrjene, nezmožnosti potnikov, da bi pravočasno prispeli za vkrcanje na povezovalni let.

Izrek

Člen 2(j) Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 v povezavi s členom 3(2) Uredbe št. 261/2004 je treba razlagati tako, da pojem „zavrnitev vkrcanja“ vključuje položaj, v katerem letalski prevoznik v okviru ene pogodbe o prevozu, ki zajema več rezervacij za letalske lete, ki si neposredno sledijo in za katere je prijava opravljena sočasno, nekaterim potnikom zavrne vkrcanje, ker ima prvi let, zajet v njihovi rezervaciji, zamudo, ki se pripiše temu prevozniku, in je ta prevoznik napačno predvidel, da ti potniki ne bodo prispeli pravočasno, da bi se vkrcali na drugi let.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/14


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – CS AGRO Ronov s.r.o. proti Ministerstvo zemědělství

(Zadeva C-390/11) (1)

(Kmetijstvo - Sektor sladkorja - Skupna ureditev trgov - Prošnja za pomoč za prestrukturiranje - Zaveza proizvajalca, da bo prenehal dobavljati določeno količino kvotne sladkorne pese - Pojem - Enostranska izjava proizvajalca - Zavrnitev odobritve pomoči - Nujnost odpovedi obstoječe dobavne pogodbe)

2012/C 366/22

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: CS AGRO Ronov s.r.o.

Tožena stranka: Ministerstvo zemědělství

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Nejvyšší správní soud – Razlaga člena 4a Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 58, str. 42), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1261/2007 z dne 9. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (UL L 283, str. 8) – Skupna ureditev trgov v sektorju sladkorja – Pojem „zaveza“, da bo pridelovalec sladkorne pese prenehal dobavljati določeno količino kvotne sladkorne pese podjetjem, s katerimi je v prejšnjem tržnem letu sklenil dobavno pogodbo, ki mora biti sprejeta ob prošnji za pomoč za prestrukturiranje – Zavrnitev odobritve pomoči za prestrukturiranje, ker naj bi morala biti navedena zaveza sprejeta v obliki odpovedi obstoječe dobavne pogodbe in ne enostranske izjave pridelovalca

Izrek

1.

Člen 4a(1) Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1261/2007 z dne 9. oktobra 2007, je treba razlagati tako, da se zaveza, da se v tržnem letu 2008/2009 preneha dobavljati določena količina sladkorne pese, lahko sprejme z enostransko izjavo pridelovalca.

2.

Člen 4a(1) Uredbe št. 320/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1261/2007, je treba razlagati tako, da enostranska zaveza pridelovalca, da bo v tržnem letu 2008/2009 prenehal dobavljati določeno količino sladkorne pese, kot taka ne povzroči neizvršljivosti njegovih pogodbenih obveznosti do podjetja za proizvodnjo sladkorja.


(1)  UL C 311, 22.10.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/14


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 4. oktobra 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

(Zadeva C-391/11) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2000/53/ES - Člen 2, točka 3 - Varstvo okolja - Izrabljena vozila - Pojem proizvajalca)

2012/C 366/23

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Marghelis in M. Patakia, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija (zastopnika: C. Pochet in T. Materne, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov, potrebnih za uskladitev s členoma 2, točki 1 in 3, in 5(1), (2) in (4) Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 5, str. 224), v določenem roku – Pojma „vozilo“ in „proizvajalec“ – Brezplačnost dostave izrabljenih vozil, odvisna od pogojev, ki niso določeni z Direktivo

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropska komisija in Kraljevina Belgija nosita vsaka svoje stroške.


(1)  UL C 305, 15.10.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/15


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. septembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Field Fisher Waterhouse LLP proti Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zadeva C-392/11) (1)

(DDV - Oprostitev dajanja nepremičnin v najem - Dajanje poslovnih prostorov v najem - Storitve, ki so povezane s tem dajanjem v najem - Opredelitev transakcije za namene DDV - Transakcija, ki obsega eno storitev ali več samostojnih storitev)

2012/C 366/24

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Field Fisher Waterhouse LLP

Tožena stranka: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Razlaga Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1) – Oprostitve za druge dejavnosti – Obseg oprostitve DDV za dajanje nepremičnin v najem – Vključitev stroškov za določene storitve obratovanja in vzdrževanja stavbe in skupnih prostorov – Opredelitev transakcije, za namene DDV, kot enotna storitev ali kot samostojne storitve – Razlaga sodbe Sodišča z dne 11. junija 2009 v zadevi RLRE Tellmer Property (C-572/07)

Izrek

Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da so lahko dajanje nepremičnin v najem in storitve, ki so povezane s tem dajanjem v najem, kakršne so podane v postopku v glavni stvari, z vidika DDV enotna storitev. V zvezi s tem je možnost najemodajalca po najemni pogodbi, da jo prekine, če najemnica ne plača stroškov vzdrževanja, dejavnik, ki govori v prid obstoju enotne storitve, čeprav ta ni nujno odločilni dejavnik za presojo obstoja take storitve. Nasprotno, okoliščina, da bi storitve, kakršne se obravnavajo v postopku v glavni stvari, načeloma lahko opravila tretja oseba, ne dopušča ugotovitve, da te storitve v okoliščinah postopka v glavni stvari ne morejo pomeniti enotne storitve. Predložitveno sodišče mora ugotoviti, ali so glede na elemente razlage, ki jih je Sodišče podalo v tej sodbi, in ob upoštevanju posebnih okoliščin navedene zadeve zadevne transakcije toliko medsebojno povezane, da jih je treba šteti za enotno storitev dajanja nepremičnine v najem.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/15


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 4. oktobra 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-403/11) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2000/60/ES - Načrti upravljanja povodij - Objava in sporočitev Komisiji - Obveščanje in posvetovanje z javnostjo - Neobstoj)

2012/C 366/25

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva I. Hadjiyannis in G. Valero Jordana, nato B. Simon, zastopniki)

Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: A. Rubio González, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 13(1), (2), (3) in (6), 14(1)(c) in 15(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 5, str. 275) – Načrti upravljanja povodij – Obveščanje in posvetovanje z javnostjo – Sporočitev teh načrtov upravljanja

Izrek

1.

Kraljevina Španija s tem, da:

do 22. decembra 2009 ni sprejela načrtov upravljanja povodij, razen za območje povodja v Kataloniji, in Evropski komisiji in drugim zadevnim državam članicam do 22. marca 2010 ni sporočila kopij teh načrtov v skladu s členoma 13, od (1) do (3) in (6), ter 15(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008, in

da do najpozneje 22. decembra 2008 v skladu s členom 14(1)(c) te direktive ni sprožila postopka obveščanja in posvetovanja z javnostjo glede osnutkov načrtov upravljanja povodij, razen v primeru povodij Katalonije, Balearskih otokov, Tenerifov, reke Guadiana, reke Guadalquivir, andaluzijskega sredozemskega povodja, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicija-obala, Miño-Sil, reke Duero, zahodne Kantabrije in vzhodne Kantabrije,

ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu z navedenimi določbami.

2.

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 290, 1.10.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/16


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – PIGI – Pavleta Dimova ET proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto“ – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Zadeva C-550/11) (1)

(Obdavčenje - DDV - Direktiva 2006/112/ES - Pravica do odbitka - Popravek - Tatvina blaga)

2012/C 366/26

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad - Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PIGI – Pavleta Dimova ET

Tožena stranka: Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto“ – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Administrativen sad – Varna – Razlaga člena 185(2) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1) – Nacionalna davčna praksa, v skladu s katero je treba vstopni DDV, odbit pri pridobitvi blaga, nujno popraviti v primeru izginotja blaga zaradi tatvine – Pojem uradno dokazana ali potrjena tatvina

Izrek

Člen 185(2) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalnim davčnim določbam, kot so te iz členov 79 in 80 zakona o davku na dodano vrednost (Zakon za danak varhu dobavenata stojynost), ki določajo, da je ob ugotovitvi manka z davkom na dodano vrednost obdavčenega blaga treba popraviti odbitek vstopnega davka, ki je bil opravljen ob nakupu tega blaga, če je neznani storilec navedeno blago ukradel davčnemu zavezancu.


(1)  UL C 13, 14.1.2012.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/16


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. oktobra 2012 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski komisiji

(Zadeva C-629/11 P) (1)

(Pritožba - Javno naročilo, ki ga odda Komisija - Zavrnitev ponudbe - Obveznost obrazložitve - Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 - Člen 100(2) - Rok za odgovor na zahtevo po informacijah - Uredba (ES, Euratom) št. 2342/2002 - Člen 149(2))

2012/C 366/27

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (zastopnik: N. Korogiannakis, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: D. Calciu in S. Delaude, zastopnika, skupaj s P. Wytinckom, odvetnikom)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 20. septembra 2011 v zadevi Evropaïki Dynamiki proti Komisiji (T-298/09), s katero je bila zavrnjena tožba, katere predmet je razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 12. maja 2009, s katero je bila zavrnjena ponudba, ki jo je oddala pritožnica v okviru postopka javnega razpisa EAC/01/2008 v zvezi z zunanjimi storitvami za izobraževalne programe (EPISEP)(UL 2008/S 158-212752), in odločbe, da se naročilo odda drugemu ponudniku, ter odškodninski zahtevek – člen 93(1)(f) Finančne uredbe – Rok veljavnosti ponudb – Nepogodbena odgovornost

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 49, 18.2.2012.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/17


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Société ED et F Man Alcohols proti Office national interprofessionel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

(Zadeva C-669/11) (1)

(Zaščita finančnih interesov Unije - Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 - Stvarno področje uporabe - Pojem, škodovanje finančnim interesom Unije‘ - Razpis za izvoz vinskega alkohola iz zalog intervencijskih agencij - Izvoz pošiljk alkohola zunaj Unije po izteku določenega roka - Zaseg varščine za vestno izvajanje pogodbe - Upravni ukrepi - Upravne kazni - Uredba (ES) št. 360/95 - Uredba (ES) št. 1623/2000 - Retroaktivna uporaba najmanj stroge sankcije)

2012/C 366/28

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik kasacijske pritožbe: Société ED et F Man Alcohols

Nasprotna stranka: Office national interprofessionel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Conseil d'État – Razlaga člena 5(5) Uredbe Komisije (ES) št. 360/95 z dne 22. februarja 1995 o odprtju prodaje z razpisi za izvoz vinskega alkohola iz zalog intervencijskih agencij (UL 1995, L 41, str. 14), člena 91(12) Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 30, str. 182), člena 1 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 340) ter določbe Uredbe Komisije (EGS) št. 377/93 z dne 12. junija 1993 o določitvi podrobnih pravil za prodajo alkohola, ki je bil pridobljen s postopki destilacije iz členov 35, 36 in 39 Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 in se hrani v intervencijskih agencijah (UL 1993, L 43, str. 6) in Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 6, str. 186) – Prodaja z razpisi za izvoz vinskega alkohola iz zalog intervencijskih agencij za končno uporabo v uporabo sektorju goriv – Prekoračitev roka za izvoz s strani ponudnika – Upravne kazni ali drugačni ukrepi – Neizpolnitev obveznosti, ki lahko škoduje proračunu Unije

Izrek

1.

To, da subjekt krši rok za izvoz količin alkohola, ki jih je pridobil v razpisnem postopku, ki ga je organizirala Evropska komisija, kakršen je urejen z Uredbo Komisije (ES) št. 360/95 z dne 22. februarja 1995 o odprtju prodaje z razpisi za izvoz vinskega alkohola iz zalog intervencijskih agencij, pomeni „nepravilnost“ v smislu člena 1 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

2.

Popolna ali delna izguba varščine za vestno izvajanje pogodbe, kakršna je določena v členu 5(5) Uredbe št. 360/95, ali varščine za zagotovitev izvoza v predpisanih rokih, kakršna je določena v členu 19(12) Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov, je zajeta s pojmom „upravna kazen“ v smislu člena 5 Uredbe št. 2988/95.

3.

V okoliščinah, kakršne so te v glavni stvari, je člen 5(5) Uredbe št. 360/95 pravna podlaga, potrebna za naložitev sankcije v obliki popolne ali delne izgube varščine za vestno izpolnjevanje pogodbe.

4.

V okoliščinah, kakršne so te v glavni stvari, je treba člen 2(2) Uredbe št. 2988/95 razlagati tako, da morajo nacionalni organi za sankcioniranje nespoštovanja predpisanega roka za izvoz količin alkohola, pridobljenih z razpisom na podlagi določb Uredbe št. 360/95, v Brazilijo uporabiti sankcijo iz člena 5(5) zadnjenavedene uredbe in ne sankcije iz člena 91(12) Uredbe št. 1623/2000.


(1)  UL C 89, 24.3.2012.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/18


Sklep Sodišča (peti senat) z dne 18. junija 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Amorim Energia BV proti Ministério das Finanças e da Administração Pública

(Zadeva C-38/11) (1)

(Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika - Člena 49 PDEU in 54 PDEU - Člena 63 PDEU in 65 PDEU - Direktiva 90/435/EGS - Člen 3(2) - Davčna zakonodaja - Davek od dohodkov pravnih oseb - Obdavčenje dividend - Davčni odtegljaj - Oprostitev - Imetništvo minimalnega deleža v družbi, ki razdeljuje dividende - Pogoji - Minimalno obdobje neprekinjenega imetništva navedenega deleža - Pogoji - Družbe prejemnice rezidentke in nerezidentke - Neenako obravnavanje)

2012/C 366/29

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranke

Tožeča stranka: Amorim Energia BV

Tožena stranka: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Ob udeležbi: Ministério Público

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Supremo Tribunal Administrativo – Razlaga členov 63 PDEU in 65 PDEU – Nacionalna zakonodaja, ki za dividende, razdeljene družbam nerezidentkam, določa manj ugodno davčno ureditev, kot je tista, ki velja za dividende, razdeljene družbam rezidentkam – Zahteva po daljšem minimalnem obdobju imetništva delnic in večjem minimalnem deležu za družbe nerezidentke

Izrek

1.

Člena 63 PDEU in 65 PDEU nasprotujeta zakonodaji države članice, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki družbi, ki je rezidentka druge države članice in ki ima v družbi, ki je rezidentka Portugalske, delež, ki je večji od 10 odstotkov vendar manjši od 20 odstotkov, ne omogoča, da bi bila oproščena davka, odtegnjenega pri viru, na dividende, ki jih razdeli družba rezidentka Portugalske, zaradi česar so te dividende ekonomsko dvojno obdavčene, tako dvojno obdavčenje pa je preprečeno, kadar so dividende razdeljene družbam delničarkam, ki so rezidentke Portugalske in katerih udeležba je iste vrste. Kadar se država članica sklicuje na konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjeno z drugo državo članico, je nacionalno sodišče pristojno, da ugotovi, ali je to konvencijo treba upoštevati, in če jo je, da preveri, ali ta omogoča nevtralizirati učinke omejitve prostega gibanja kapitala.

2.

Člena 49 PDEU in 54 PDEU nasprotujeta zakonodaji države članice, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki družbi, ki je rezidentka druge države članice in ima v družbi, ki je rezidentka Portugalske, delež, večji od 20 odstotkov, omogoča vračilo davka, odtegnjenega pri viru, na dividende, ki jih razdeli družba rezidentka Portugalske, le če je ta delež neprekinjeno imela dve leti, in tako zakasni odpravo ekonomskega dvojnega obdavčevanja v primerjavi z družbami delničarkami, ki so rezidentke Portugalske in katerih udeležba je iste vrste. Kadar se država članica sklicuje na konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjeno z drugo državo članico, je nacionalno sodišče pristojno, da ugotovi, ali je to konvencijo treba upoštevati, in če jo je, da preveri, ali ta omogoča nevtralizirati učinke omejitve svobode ustanavljanja.


(1)  UL C 130, 30.4.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/18


Sklep Sodišča z dne 12. julija 2012 – Densmore Ronald Dover proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva C-278/11 P) (1)

(Pritožba - Pravilnik o povračilu stroškov in nadomestilih poslancem Evropskega parlamenta - Nadzor uporabe nadomestil - Dodatek za parlamentarno pomoč - Upravičenost stroškov - Izterjava neupravičeno prejetih zneskov)

2012/C 366/30

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Densmore Ronald Dover (zastopniki: D. Vaughan QC, M. Lester, Barrister in R. Collard, Solicitor)

Druga stranka: Evropski parlament (zastopnika: D. Moore in M. Windisch, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. marca 2011 v zadevi Dover proti Evropskemu parlamentu (T-149/09), s katero je Splošno sodišče delno razglasilo za nično odločbo generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 29. januarja 2009 o izterjavi nekaterih zneskov, ki so bili neupravičeno izplačani pritožniku na podlagi parlamentarnih stroškov in nadomestil.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Densmoreu Ronaldu Doverju se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 252, 27.8.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/19


Sklep Sodišča z dne 12. julija 2012 – Power-One Italy SpA proti Evropski komisiji

(Zadeva C-372/11 P) (1)

(Pritožba - Nepogodbena odgovornost - Projekt, sofinanciran s finančnim instrumentom „LIFE“ - Razvoj novega sistema oskrbe z energijo za uporabo v mobilni telefoniji (projekt „Pneuma“) - Odločitev Komisije, da bo ustavila projekt in izterjala izplačano predplačilo - Povrnitev domnevno nastale škode)

2012/C 366/31

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Power-One Italy SpA (zastopnika: R. Giuffrida in A. Giussani odvetnika)

Druga strankav postopku: Evropska komisija (zastopnika: P. Oliver in D. Recchia, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 24. maja 2011 v zadevi Power-One Italy proti Komisiji (T-489/08), s katerim je Splošno sodišče zavrnilo tožbo za povrnitev škode, ki naj bi nastala pritožnici zaradi odločitve Komisije, da ustavi projekt Pneuma (LIFE04 ENV/IT/000595), ki se nanaša na sofinanciranje razvoja novega sistema oskrbe z energijo za uporabo v mobilni telefoniji – Legitimna pričakovanja – Obveznost obrazložitve

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Power-One Italy SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/19


Sklep Sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgija) – Tate & Lyle Investments Ltd proti Belgische Staat

(Zadeva C-384/11) (1)

(Člen 104(3), prvi odstavek, poslovnika - Člen 63 PDEU - Davčna zakonodaja - Razdelitev dividend - Odtegnitev davka pri viru - Preprečitev ali zmanjšanje zaporednega obdavčevanja - Različno obravnavanje upravičenih družb rezidentk in upravičenih družb nerezidentk)

2012/C 366/32

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Stranke

Tožeča stranka: Tate & Lyle Investments Ltd

Tožena stranka: Belgische Staat

Ob udeležbi: Syral Belgium NV

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Razlaga člena 63 PDEU – Omejitve prostega pretoka kapitala – Davčna zakonodaja – Davek na gospodarske družbe – Obdavčitev dividend – Nacionalna zakonodaja o pri viru odtegnjenem davku v višini 10 % na dividende, ki jih razdelijo družbe rezidentke, ter na primerljive dohodke – Možnost upoštevanja tega davka na družbe le za družbe rezidentke

Izrek

Člen 63 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, kot je ta iz spora o glavni stvari, ki določa pri viru odtegnjeni davek na dividende, ki jih je družba rezidentka razdelila upravičenim družbam rezidentkam in nerezidentkam, ki imajo v njej delež, manjši od 10 % kapitala, vendar z nakupno vrednostjo vsaj 1,2 milijona EUR, pri čemer je sistem zmanjšanja zaporednega obdavčevanja predviden zgolj za upravičene družbe rezidentke. Kadar se država članica sklicuje na konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjeno z drugo državo članico, mora nacionalno sodišče ugotoviti, ali je treba v sporu, o katerem odloča, upoštevati to konvencijo, in če je potrebno preveriti, ali je na podlagi te konvencije mogoče odpraviti omejitve prostega pretoka kapitala.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/20


Sklep Sodišča z dne 12. julija 2012 – Government of Gibraltar proti Evropski komisiji, Kraljevini Španiji, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

(Zadeva C-407/11 P) (1)

(Pritožba - Direktiva 92/43/EGS - Ohranitev naravnih habitatov - Seznam za Skupnost pomembnih območij v sredozemski biogeografski regiji - Vključitev na seznam območja „Estrecho oriental“, ki ga je predlagala Kraljevina Španija in ki naj bi vključevalo cono britanskih teritorialnih voda Gibraltarja in cono odprtega morja - Ničnostna tožba - Predlog za razglasitev delne ničnosti - Ločenost - Pravica do obrambe)

2012/C 366/33

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Government of Gibraltar (zastopnika: D. Vaughan, QC, M. Llamas, barrister)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija (zastopnika: D. Recchia in M. K. Mifsud-Bonnici, zastopnika), Kraljevina Španija (zastopnika: N. Díaz Abad in M. Muñoz Pérez, zastopnika), Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predmet

Pritožba zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 24. maja 2011 v zadevi T-176/09, Government of Gibraltar proti Evropski komisiji, s katero je Splošno sodišče kot nedopustno zavrglo tožbo za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije 2009/95/ES z dne 12. decembra 2008 o sprejetju drugega posodobljenega seznama za Skupnost pomembnih območij v sredozemski biogeografski regiji v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8049), in sicer v delu, v katerem na predlog Španije na ta seznam dodaja območje „Estrecho oriental“ (ES6120032), ki naj bi vključevalo cono britanskih teritorialnih voda Gibraltarja in cono odprtega morja

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Government of Gibraltar se naloži plačilo stroškov.

3.

Kraljevina Španija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 290, 1.10.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/20


Sklep Sodišča z dne 27. junija 2012 – Fuchshuber Agrarhandel GmbH proti Evropski komisiji

(Zadeva C-491/11 P) (1)

(Pritožba - Skupna kmetijska politika - Nakup koruze pri intervencijski agenciji na Madžarskem - Nezadostne zaloge - Zatrjevana neizpolnitev obveznosti nadzora Komisije - Zunajpogodbena odgovornost)

2012/C 366/34

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (zastopnik: G. Lehner, odvetnik)

Druga stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. von Rintelen in D. Triantafyllou, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 v zadevi Fuchshuber Agrarhandel proti Komisiji (T-451/10), s katerim je Splošno sodišče kot očitno pravno neutemeljeno zavrnilo odškodninsko tožbo za vračilo škode, ki je domnevno nastala, ker naj Komisija ne bi opravila nadzora pogojev za izvajanje stalnih javnih razpisov za nadaljnjo prodajo žitaric na trgu Skupnosti, v tem primeru koruze, ki jo ima madžarska intervencijska agencija.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Fuchshuber Agrarhandel GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 13, 14.1.2012.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/20


Sklep Sodišča z dne 15. junija 2012 – United Technologies Corp. proti Evropski komisiji

(Zadeva C-493/11 P) (1)

(Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic - Globe - Matična družba in hčerinske družbe - Odgovornost za kršitev)

2012/C 366/35

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: United Technologies Corp. (zastopniki: A. Winckler in D. Gerard, odvetnika, J. Temple Lang in C. Cook, solicitors)

Druga stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Bouquet, R. Sauer in J. Bourke, zastopniki)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. julija 2011 – General Technic-Otis in drugi proti Evropski komisiji (združene zadeve T-141/07, T-142/07, T-145/07 in T-146/07), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije C(2007) 512 final z dne 21. februarja 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES (zadeva COMP/E-1/38.823 – PO/Dvigala in tekoče stopnice) glede omejevalnega sporazuma na trgu vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic v Belgiji, Nemčiji, Luksemburgu in na Nizozemskem, ki se nanaša na manipulacijo z javnimi razpisi, razdelitev trgov, določanje cen, dodelitev projektov in pogodb, ki se na to nanašajo, in izmenjavo podatkov, oziroma, podredno, za odpravo ali zmanjšanje globe, ki je bila naložena pritožnici – Odgovornost matične družbe za kršitve pravil konkurence, ki so jih storile njene hčerinske družbe

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi United Technologies Corporation se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 347, 26.11.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/21


Sklep Sodišča z dne 15. junija 2012 – Otis Luxembourg Sàrl, nekdanja General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company proti Evropski komisiji

(Zadeva C-494/11 P) (1)

(Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic - Globe - Matična in hčerinske družbe - Odgovornost za kršitveno ravnanje)

2012/C 366/36

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: Otis Luxembourg Sàrl, nekdanja General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company (zastopniki: A. Winckler in D. Gerard, odvetnika, J. Temple Lang in C. Cook, solicitor)

Druga stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Bouquet, R. Sauer in J. Bourke, zastopniki)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. julija 2011 v združenih zadevah General Technic-Otis in drugi proti Komisiji (T-141/07, T-142/07, T-145/07 in T-146/07), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije C(2007) 512 final, z dne 21. februarja 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES (zadeva COMP/E-1/38.823 – dvigala in tekoče stopnice) glede omejevalnega sporazuma na trgu vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic v Belgiji, Nemčiji, Luksemburgu in na Nizozemskem, ki se nanaša na izigravanje javnih razpisov, razdelitev trgov, določanje cen, dodelitev projektov in z njimi povezanih pogodb in izmenjavo podatkov ter podredno, odprava ali znižanje globe, ki je bila naložena pritožnici – Odgovornost matične družbe za kršitve pravil o konkurenci, ki so jih storile njene hčerinske družbe

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Otis Luxembourg Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV in Otis Elevator Company se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 347, 26.11.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/21


Sklep Sodišča z dne 12. julija 2012 – Land Wien proti Evropski komisiji

(Zadeva C-608/11 P) (1)

(Pritožba - Jedrska energija - Razširitev jedrske elektrarne Mochovce (Slovaška republika) - Odločba Komisije o ustavitvi postopka s pritožbo - Ničnostna tožba - Zavrnitev Komisije, da posreduje zaprošene dokumente - Tožba zaradi nedelovanja - Minimalne zahteve, določene v členu 44(1)(c) Poslovnika Splošnega sodišča - Nedopustnost)

2012/C 366/37

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Land Wien (zastopnik: W.-G. Schärf, odvetnik)

Druga stranka: Evropska komisija (zastopniki: M. Patakia, P. Oliver in G. Wilms, zastopniki)

Predmet

Pritožba zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 20. septembra 2011 v zadevi Land Wien proti Komisiji (T-267/10), s katerim je Splošno sodišče zavrnilo tožbo tožeče stranke, prvič, za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 25. marca 2010 o ustavitvi postopka s pritožbo tožeče stranke v zvezi z načrtom razširitve blokov 3 in 4 jedrske elektrarne Mochovce (Slovaška republika) in, drugič, za ugotovitev nedelovanja Komisije v smislu člena 265 PDEU, ker tožeči stranki ni posredovala vseh zaprošenih dokumentov v zvezi s tem načrtom, s čimer je kršila Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331) – Kršitev pravice do dostopa do dokumentov, člena 263, četrti odstavek, PDEU in Pogodbe Euratom

Izrek

1.

Pritožba se zavrže.

2.

Land Wien se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 25, 28.1.2012.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/22


Tožba, vložena 27. junija 2012 – Evropska komisija proti Madžarski

(Zadeva C-310/12)

2012/C 366/38

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. Hetsch, D. Düsterhaus in A. Sipos, zastopniki)

Tožena stranka: Madžarska

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Madžarska s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov za uskladitev svojega notranjega prava z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (1) v skladu s členom 40 te direktive, oziroma teh predpisov vsaj ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz navedene direktive.

Madžarski naj se glede na to, da Komisiji ni sporočila nacionalnih predpisov, sprejetih za prenos Direktive 2008/98/ES, na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v višini 27 316,80 EUR na dan, šteto od dneva razglasitve sodbe v tej zadevi dalje.

Madžarski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv je poglavitno pravno orodje na tem področju in med drugim ureja bistvene pojme v zvezi z ravnanjem z odpadki, kot na primer to, kaj pomeni odpadek, recikliranje ali predelava.

Rok, določen za prenos te direktive, se je iztekel 12. decembra 2010. Madžarska je Komisijo obvestila, da še ni zaključila zakonodajnih nalog za prenos Direktive. Glede na to, da predpisi za prenos še danes niso sprejeti, Komisija meni, da Madžarska ni izpolnila svojih obveznosti v zvezi s popolnim prenosom Direktive.

V skladu s členom 260(3) PDEU lahko Komisija v tožbah zaradi neizpolnitve obveznosti, vloženih v skladu s členom 258 PDEU, Sodišču predlaga, naj v sodbi, s katero ugotovi neizpolnitev obveznosti, prizadeti državi članici naloži, da mora Komisijo obvestiti o ukrepih za prenos direktive, sprejete v skladu z zakonodajnim postopkom, ali pa lahko določi višino pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki jo šteje za ustrezno v danih okoliščinah in katero naj zadevna država članica plača. Komisija je ob izpolnjevanju Sporočila Komisije o izvajanju člena 260(3) PDEU (2) izračun predlagane denarne kazni opravila po metodi, določeni v Sporočilu za izvajanje člena 228 ES.


(1)  UL L 312, str. 3.

(2)  UL C 12, 15.1.2011, str. 1.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 30. julija 2012 – Michael Timmel proti Aviso Zeta AG

(Zadeva C-359/12)

2012/C 366/39

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Handelsgericht Wien

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Michael Timmel

Stranska intervenientka na strani tožeče stranke: Lore Tinhofer

Tožena stranka: Aviso Zeta AG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 22(2) Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (Uredba o prospektu št. 809/2004) (1) razlagati tako, da je treba v prospekt vključiti informacije, ki so načeloma obvezne in ki v času odobritve osnovnega prospekta še niso bile poznane, vendar so v času objave dodatka k prospektu že poznane?

2.

Ali se izjema iz člena 22(2) Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (Uredba o prospektu št. 809/2004), v skladu s katero se lahko opustijo informacijske postavke v smislu člena 22(1), tretji stavek, uporablja tudi takrat, ko so bile te informacije (ki jih je treba obvezno vključiti) poznane pred datumom izdaje, vendar po objavi osnovnega prospekta, ki teh informacij ni vseboval?

3.

Ali je mogoče govoriti o objavi v skladu s predpisi, če se je objavil samo osnovni prospekt, brez nujno potrebnih informacij na podlagi člena 22(1), tretji stavek, Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (Uredba o prospektu št. 809/2004), zlasti (pri vrednostnih papirjih z nominalno vrednostjo na enoto, manjšo od 50 000,00 EUR) v skladu s Prilogo 5, in temu ni sledila objava končnih pogojev?

4.

Ali je v členu 29(1), točka 1, Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (Uredba o prospektu št. 809/2004) določena zahteva, da mora biti prospekt ali osnovni prospekt zlahka dostopen pri vstopu na spletno stran, na kateri je dan na voljo javnosti, izpolnjena:

(a)

če se za dostop, naložitev in tiskanje zahteva registracija na spletni strani, na kateri se potem lahko izvede dostop, pri čemer se za registracijo zahteva sprejem izjave o omejitvi odgovornosti in posredovanje elektronskega naslova; ali

(b)

če je za to treba plačati nadomestilo; ali

(c)

če je brezplačen dostop do delov prospekta omejen na dva dokumenta na mesec, vendar je za prejem vseh zahtevanih informacij v smislu člena 22(1), tretji stavek, Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (Uredba o prospektu št. 809/2004) treba naložiti najmanj tri dokumente?

5.

Ali je treba določbo člena 14(2)(b) Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES (Direktiva o prospektu 2003/71/ES) (2) razlagati tako, da mora biti osnovni prospekt na voljo na registriranem sedežu izdajatelja in v uradih finančnih posrednikov?


(1)  UL L 149, str. 3.

(2)  UL L 345, str. 64.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 1. avgusta 2012 – Finanzamt Dortmund-West proti Klinikum Dortmund gGmbH

(Zadeva C-366/12)

2012/C 366/40

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Finanzamt Dortmund-West

Tožena stranka in revident: Klinikum Dortmund gGmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali mora biti tesno povezana dejavnost storitev v skladu s členom 6(1) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (77/388/EGS) (1)?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali gre za dejavnost, tesno povezano z bolnišnično ali izvenbolnišnično zdravstveno oskrbo, samo, če to dejavnost opravlja isti davčni zavezanec, ki opravlja tudi bolnišnično ali izvenbolnišnično zdravstveno oskrbo?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen: ali gre za tesno povezano dejavnost tudi, če izvenbolnišnična oskrba ni oproščena plačila davka na podlagi člena 13(A)(1)(b) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (77/388/EGS), temveč na podlagi točke (c) te določbe?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Székesfehérvári Törvényszék (Madžarska) 13. avgusta 2012 – Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Zadeva C-385/12)

2012/C 366/41

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Székesfehérvári Törvényszék

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je dejstvo, da morajo davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost trgovine na drobno, v prodajalnah plačati poseben davek, če njihov čisti letni prihodek presega 500 milijonov HUF, združljivo z določbami Pogodbe ES, ki urejajo načelo splošne [prepovedi] diskriminacije (člena 18 PDEU in 26 PDEU), načelo svobode ustanavljanja (člen 49 PDEU), načelo enakega obravnavanja (člen 54 PDEU), načelo enakega obravnavanja glede udeležbe v kapitalu družb, ki so opredeljene v členu 54 PDEU (člen 55 PDEU), načelo svobode [opravljanja] storitev (člen 56 PDEU), načelo prostega pretoka kapitala (člena 63 PDEU in 65 PDEU) in načelo enakosti pri obdavčenju podjetij (člen 110 PDEU)?


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel (Luksemburg) 27. avgusta 2012 – État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines proti Edenred Luxembourg SA

(Zadeva C-395/12)

2012/C 366/42

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Nasprotna stranka: Edenred Luxembourg SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so storitve, ki jih izdajatelj bonov za prehrano v Luksemburgu opravi za gostinski obrat, ki je vključen v njegovo mrežo sprejemnikov bonov, delno ali v celoti oproščene DDV na podlagi člena 13B(d), točka 3, Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (1), kakor je bila spremenjena, če se predpostavlja, da bon za prehrano ni dejansko plačilno sredstvo in te storitve niso namenjene zagotavljanju plačila za prehrambeni obrok, ki ga kupi zaposleni v podjetju stranki (člen 13B(d), točka 2, navedene direktive), in če gre za bone za prehrano, ki jih delodajalec dodeli svojim zaposlenim v skladu z nacionalno ureditvijo, pri čemer vključenost v mrežo bonov za prehrano omogoča koristi od strank, ki so zaposlene v podjetjih strankah izdajatelja bonov za prehrano, ta izdajatelj pa prevzame stroške obdelave bonov za prehrano?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/24


Tožba, vložena 11. septembra 2012 – Evropska komisija proti Republiki Ciper

(Zadeva C-412/12)

2012/C 366/43

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Zavvos, in D. Düsterhaus, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Ciper

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Republika Ciper ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 14 Direktive Sveta 1999/31 ES (1) z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih, glede na to, da se vseh delujočih območij nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov na ciprskem ozemlju ni zaprlo oziroma prilagodilo zahtevam direktive;

Republiki Ciper naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 14 Direktive 1999/31/ES obstoječa odlagališča, ki ob prenosu direktive v nacionalno pravo že delujejo, ne smejo več obratovati, razen če so bili ukrepi, ki jih določa evropska zakonodaja, sprejeti najpozneje do 16. julija 2009; sicer jih je treba zapreti.

Ciprski organi so sami priznali, da med 115 območji nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov (ki zaradi „nenadzorovanosti“ odstranjevanja in upravljanja z odpadki ne ustrezajo merilom člena 14 Direktive 1999/31/ES in tako ne morejo več delovati). ki so prej delovala na ciprskem ozemlju, dve še vedno delujeta v okrožju Nikozije in Limassola, pri čemer ni pričakovati, da bosta zaprta pred sredino leta 2015 oziroma začetkom leta 2016.

Pri upravljanju z odpadki na ciprskem ozemlju je bilo mogoče opaziti določen napredek, čeprav je do njega prišlo z znatno zamudo, saj bi morali biti zahtevani ukrepi v skladu s členom 14 Direktive 1999/31/ES sprejeti najkasneje do 16. julija 2009, vendar pa, kot priznavajo ciprski organi, dve območji nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov še naprej delujeta brez nadzora in tako kršitev člena 14 Direktive še traja, pri čemer ni pričakovati, da bi najpozneje v naslednjih treh letih prenehala.


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 228.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgericht Nienburg (Nemčija) 13. septembra 2012 – Bianca Brandes proti Land Niedersachsen

(Zadeva C-415/12)

2012/C 366/44

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Arbeitsgericht Nienburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bianca Brandes

Tožena stranka: Land Niedersachsen

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba upoštevno pravo Unije, zlasti določbo 4, točki 1 in 2, Okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom iz Priloge k Direktivi 97/81 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC (1), kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/23 (2), razlagati tako, da je v nasprotju z nacionalnimi zakonskimi določbami, kolektivno pogodbo ali običaji, če se po spremembi obsega zaposlitve delavca, ki je povezana s spremembo števila delovnih dni v tednu, obseg še neizrabljene pravice do letnega dopusta, ki ga delavec v referenčnem obdobju ni mogel izrabiti, prilagodi tako, da v tednih izražena pravica do letnega dopusta sicer ostane enaka, v dnevih izražena pravica do letnega dopusta pa se preračuna glede na novi obseg zaposlitve?


(1)  Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 267).

(2)  Direktiva Sveta 98/23/ES z dne 7. aprila 1998 o razširitvi Direktive 97/81/ES o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 278).


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 14. septembra 2012 – Crono Service Scarl in drugi proti Roma Capitale

(Zadeva C-419/12)

2012/C 366/45

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Crono Service Scarl in drugi

Tožena stranka: Roma Capitale

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 49 PDEU, člen 3 Pogodbe EU, členi od 3 PDEU do 6 PDEU, 101 PDEU in 102 PDEU nasprotujejo uporabi členov 3(3), 8(3) in 11 zakona št. 21 iz leta 1992 v delu, v katerem določajo, da „morata biti sedež prevoznika in remiza izključno na ozemlju občine, ki je izdala dovoljenje“, da „je treba za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za opravljanje storitve dajanja vozila z voznikom v najem imeti sedež, remizo ali privezni mostič na podlagi veljavnega pravnega naslova na ozemlju občine, ki je izdala dovoljenje,“ in da „se rezervacija za storitev najema vozila z voznikom opravi v remizi. Vsak posamezni najem vozila z voznikom se začne in konča v remizi v občini, ki je izdala dovoljenje, z vrnitvijo v remizo, uporabnik pa lahko vstopi in izstopi tudi na ozemlju drugih občin“?


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 14. septembra 2012 – Anitrav proti Roma Capitale

(Zadeva C-420/12)

2012/C 366/46

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (Anitrav)

Tožena stranka: Roma Capitale

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 49 PDEU, člen 3 Pogodbe EU, členi od 3 PDEU do 6 PDEU, 101 PDEU in 102 PDEU nasprotujejo uporabi členov 3(3), 8(3) in 11 zakona št. 21 iz leta 1992 v delu, v katerem določajo, da „morata biti sedež prevoznika in remiza izključno na ozemlju občine, ki je izdala dovoljenje“, da „je treba za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za opravljanje storitve dajanja vozila z voznikom v najem imeti sedež, remizo ali privezni mostič na podlagi veljavnega pravnega naslova na ozemlju občine, ki je izdala dovoljenje,“ in da „se rezervacija za storitev najema vozila z voznikom opravi v remizi. Vsak posamezni najem vozila z voznikom se začne in konča v remizi v občini, ki je izdala dovoljenje, z vrnitvijo v remizo, uporabnik pa lahko vstopi in izstopi tudi na ozemlju drugih občin“?


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 26. septembra 2012 – „Slančeva sila“ EOOD proti Izpalnitelniat direktor na Daržaven fond „Zemedelie“ – Razplašatelna agencia

(Zadeva C-434/12)

2012/C 366/47

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Sofia-grad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka:„Slančeva sila“ EOOD

Tožena stranka: Izpalnitelniat direktor na Daržaven fond „Zemedelie“ – Razplašatelna agencia

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Kako je treba glede na kontekst iz člena 4(8) Uredbe št. 65/2011 razlagati pojem „ustvariti lažne pogoje“? (1)

2.

Ali je treba člen 4(8) Uredbe št. 65/2011 razlagati tako, da nasprotuje členu 7(2) bolgarske uredbe št. 29 z dne 11. avgusta 2008, v skladu s katero se prosilcem/upravičencem ne dodeli podpora, če se ugotovi, da so z namenom pridobitve koristi v nasprotju s cilji ukrepa ustvarjali lažne pogoje, potrebne za pridobitev podpore?

3.

Ali je treba člen 4(8) Uredbe št. 65/2011 razlagati tako, da nasprotuje sodni praksi v Republiki Bolgariji, v skladu s katero so pogoji za pridobitev koristi v nasprotju s cilji ukrepa lažno ustvarjeni takrat, kadar je med prosilci pravna povezava?

4.

Ali dejstvo, da različni prosilci, ki so samostojni pravni subjekti, uporabljajo samostojne sosednje parcele, ki so pred vložitvijo prošnje sestavljale eno parcelo, in ugotovljena dejanska povezanost, na primer isti pooblaščenec, ponudnik, izvajalec, sedež družbe in naslov prosilcev, pomenita „ustvarjanje lažnih pogojev“?

5.

Ali je potrebna ugotovitev, da gre za naklepno usklajevanje med prosilci in/ali tretjo osebo s ciljem pridobitve koristi nekemu posameznemu prosilcu?

6.

Kaj je korist v smislu člena 4(8) Uredbe št. 65/2011, in zlasti, ali ta pojem zajema tudi pripravo več manjših investicijskih projektov z namenom, da bi posamezen prosilec za vsakega od teh projektov pridobil financiranje v največji višini 200 000 EUR, tudi če so jih vložili različni prosilci?

7.

Ali je treba člen 4(8) Uredbe št. 65/2011 razlagati tako, da nasprotuje sodni praksi v Republiki Bolgariji, v skladu s katero se za kršitev te določbe zahteva izpolnjevanje treh kumulativno določenih pogojev: 1. obstaja funkcionalna nesamostojnost in/ali ustvarjeni so bili lažni pogoji za pridobitev podpore, 2. namen tega je pridobitev koristi in 3. ta korist je v nasprotju s cilji ukrepa.


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L 25, str. 8).


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/27


Pritožba, ki jo je 3. oktobra 2012 vložila Rivella International AG zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 12. julija 2012 v zadevi T-170/11, Rivella International AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-445/12 P)

2012/C 366/48

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Rivella International AG (zastopniki: C. Spintig, S. Pietzcker, R. Jacobs, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Predloga

Pritožnica predlaga, naj:

se izpodbijana sodba razveljavi in zadeva vrne Splošnemu sodišču;

se toženi stranki naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka in postopka na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica s to pritožbo izpodbija sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 12. julija 2012 na podlagi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. januarja 2011 (zadeva R 534/2010-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Rivella International AG in Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas.

Pritožnica navaja te pritožbene razloge:

Splošno sodišče je kršilo člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (1) s tem, da:

je zahtevalo dokaz o resni in dejanski uporabi znamke, navedene v postopku z ugovorom, čeprav ta znamka ni znamka Skupnosti niti „prejšnja nacionalna znamka“, temveč nemški del znamke, ki je bila predmet mednarodne registracije;

je menilo, da je vprašanje ozemlja uporabe prejšnje (mednarodne) registrirane znamke izčrpno urejeno v Uredbi št. 207/2009 in se tako nacionalno pravo uporablja samo subsidiarno;

ni upoštevalo dejstva, da taka razlaga vodi do rezultata, ki ni zaželen z Uredbo št. 207/2009 in zlasti njeno uvodno izjavo 3, in sicer do razhajanja med registracijo in možnostjo uporabe znamke Skupnosti, v primerih, ki niso izrecno določeni z Uredbo.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/27


Sklep predsednice osmega senata Sodišča z dne 5. julija 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Švedski

(Zadeva C-70/11) (1)

2012/C 366/49

Jezik postopka: švedščina

Predsednica osmega senata je odredila izbris zadeve.


(1)  UL C 120, 16.4.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/27


Sklep predsednika Sodišča z dne 6. avgusta 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo – Španija) – Susana Natividad Martínez Álvarez proti Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

(Zadeva C-194/11) (1)

2012/C 366/50

Jezik postopka: španščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 226, 30.7.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/27


Sklep predsednika Sodišča z dne 11. julija 2012 – Evropska komisija proti Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd in Svetu Evropske unije

(Zadeva C-195/11 P) (1)

2012/C 366/51

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 179, 18.6.2011.


Splošno sodišče

24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2012 – Italija proti Komisiji

(Zadeva T-426/08) (1)

(EKUJS - Jamstveni sklad - EKJS - Odhodki, izključeni iz financiranja - Sadje in zelenjava - Sladkor - Predelava agrumov - Mleko - Poljščine - Pavšalni finančni popravek - Sorazmernost - Obveznost obrazložitve - Neobstoj napake pri presoji)

2012/C 366/52

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnik: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. Rossi in F. Jimeno Fernández, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2008/582/ES z dne 8. julija 2008 o izključitvi določenih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) iz financiranja Skupnosti, v delu, v katerem izključuje odhodke Italijanske republike v višini 174 704 912,66 EUR (UL L 186, str. 39).

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Italijanska republika nosi svoje stroške in plača stroške Evropske komisije.


(1)  UL C 301, 22.11.2008.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2012 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

(Zadeva T-591/08) (1)

(Javna naročila storitev - Postopek javnega razpisa - Opravljanje računalniških storitev - Uvrstitev ponudnika kot drugega najboljšega ponudnika - Tožba za razglasitev ničnosti - Razlogi za izključitev iz postopka javnega razpisa - Nasprotje interesov - Obveznost obrazložitve - Očitna napaka pri presoji - Enako obravnavanje - Nepogodbena obveznost)

2012/C 366/53

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnika: N. Korogiannakis in P. Katsimani, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: najprej B. Simon in E. Manhaeve, zastopnika, skupaj s P. Wytinckom, odvetnikom, nato E. Manhaeve, skupaj s P. Wytinckom in B. Hoorelbekejem, odvetniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločb Komisije (Eurostat) z dne 17. oktobra 2008 o uvrstitvi tožeče stranke – ki je svojo ponudbo predložila v okviru postopka javnega razpisa, imenovanega „računalniške tehnologije za statistiko“, ki se nanaša na svetovalne in razvojne storitve v zvezi z načinom izmenjave podatkov in metapodatkov (SDMX) (UL 2008/S 120-159017) – kot drugega najboljšega ponudnika za sklopa 2 in 3, ter vseh nadaljnjih povezanih odločb, vključno z odločbama, da se naročilo odda drugima ponudnikoma, uvrščenima na prvo mesto za zadevna sklopa, ter odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 82, 4.4.2009.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Ningbo Yonghong Fasteners proti Svetu

(Zadeva T-150/09) (1)

(Damping - Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske - Status v tržnem gospodarstvu delujočega podjetja - Rok za sprejetje odločbe o tem statusu - Očitna napaka pri presoji - Dokazno breme - Prilagoditev stroškov - Člen 2(5) in (7)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 1225/2009))

2012/C 366/54

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (Zhouhan, Kitajska) (zastopnika: F. Graafsma in J. Cornelis, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva J. P. Hix, zastopnik, skupaj z G. Berrischem in G. Wolfom, odvetnikoma, nato J. P. Hix in B. Driessen, zastopnika, skupaj z G. Berrischem)

Intervenienta v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: H. van Vliet in C. Clyne, zastopnika) in European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva J. Bourgeois, Y. van Gerven in E. Wäktare, nato J. Bourgeois, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 91/2009 z dne 26. januarja 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 29, str. 1).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd nosi poleg svojih stroškov stroške, ki sta jih je priglasila Svet Evropske unije in European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 141, 20.6.2009.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Grčija proti Komisiji

(Zadeva T-158/09) (1)

(EKUJS - Jamstveni oddelek - Izdatki, ki so izključeni iz financiranja - Potrditev obračuna plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira EKUJS - Malomarnost države članice pri izterjavi neupravičeno izplačanih zneskov - Naložitev finančnih posledic neizterjave državi članici)

2012/C 366/55

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopniki: I. Chalkias, S. Papaïoannou in V. Karra, zastopniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: F. Jimeno Fernández in E. Tserepa-Lacombe, zastopnika, skupaj z de N. Korogiannakisom, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti ali spremembo Odločbe Komisije C(2009) 810 final z dne 13. februarja 2009 o finančnih posledicah v okviru obračuna izdatkov, ki jih financira Jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), v nekaterih primerih nepravilnosti s strani gospodarskih subjektov, v delu, v katerem ta določba izključuje financiranje Skupnosti in Helenski republiki nalaga plačilo zneska v višini 13 348 979,02 EUR.

Izrek

1.

Odločba Komisije C(2009) 810 final z dne 13. februarja 2009 o finančnih posledicah v okviru obračuna izdatkov, ki jih financira Jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), v nekaterih primerih nepravilnosti s strani gospodarskih subjektov, se razglasi za nično v delu, v katerem se zaključita spisa EL/1993/01 in EL/1994/031 ter v katerem se Helenski republiki iz tega naslova naloži plačilo zneskov v višini 519 907,00 EUR in 300 914,99 EUR.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Helenski republiki se naloži plačilo štirih petin njenih stroškov ter štirih petin stroškov Evropske komisije.

4.

Komisiji se naloži plačilo ene petine njenih stroškov in ene petine stroškov Helenske republike.


(1)  UL C 153, 4.7.2009.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener in Shanghai Prime Machinery proti Svetu

(Zadeva T-170/09) (1)

(Damping - Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske - Status v tržnem gospodarstvu delujočega podjetja - Rok za sprejetje odločbe v zvezi s tem statusom - Načelo dobrega upravljanja - Dokazno breme - Obveznost obrazložitve - Člen 2(7)(b) in (c) in (10) Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 2(7)(b) in (c) in (10) Uredbe (ES) 1225/2009))

2012/C 366/56

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener Co. Ltd (Baoshan, Kitajska); in Shanghai Prime Machinery Co. Ltd (Shanghai, Kitajska) (zastopniki: sprva K. Adamantopoulos in Y. Melin, nato Y. Melin, V. Akritidis in F. Crespo, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva J. P. Hix, zastopnik, skupaj z G. Berrischem in G. Wolfom, odvetnikoma, nato J. P. Hix in B. Driessen, zastopnika, skupaj z G. Berrischem, odvetnikom)

Intervenienta v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: H. van Vliet in C. Clyne, zastopnika); in European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva J. Bourgeois, Y. van Gerven in E. Wäktare, nato J. Bourgeois, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 91/2009 z dne 26. januarja 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 29, str. 1).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd in Shanghai Prime Machinery Co. Ltd nosita svoje stroške in stroške, ki sta jih priglasila Svet Evropske unije in European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 153, 4.7.2009.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Gem-Year in Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) proti Svetu

(Zadeva T-172/09) (1)

(Damping - Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske - Podpora industrije Skupnosti pritožbi - Opredelitev zadevnega proizvoda - Škoda - Tržnogospodarska obravnava - Stroški za glavne vložke, ki v glavnem odražajo tržne vrednosti - Člen 2(7), (b) in (c), Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 2(7), (b) in (c), Uredbe (ES) št. 1225/2009))

2012/C 366/57

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Gem-Year Industrial Co. Ltd (Zhejiang, Kitajska) in Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (Zhejiang) (zastopniki: sprva K. Adamantopoulos in Y. Melin, nato Y. Melin, V. Akritidis in F. Crespo, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: najprej J. P. Hix, zastopnik, skupaj z G. Berrischem in G. Wolfom, odvetnikoma, nato J. P. Hix in B. Driessen, zastopnika, skupaj z G. Berrischem)

Intervenienta v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: H. van Vliet in C. Clyne, zastopnika) in European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva J. Bourgeois, Y. van Gerven in E. Wäktare, nato J. Bourgeois, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 91/2009 z dne 26. januarja 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 29, str. 1).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Gem-Year Industrial Co. Ltd in Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd se poleg lastnih stroškov naloži plačilo stroškov, ki sta jih priglasila Svet Evropske unije in European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 153, 4.7.2009.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

(Zadeva T-247/09) (1)

(Javna naročila storitev - Postopek javnega razpisa - Opravljanje storitev v zvezi z izdelavo in razširjanjem Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije in povezanih medijev brez spletne povezave in spletnih medijev - Zavrnitev ponudbe ponudnika in odločba o dodelitvi naročila drugemu ponudniku - Obveznost obrazložitve - Enako obravnavanje - Očitna napaka pri presoji - Nepogodbena odgovornost)

2012/C 366/58

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnika: N. Korogiannakis in M. Dermitzakis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: N. Bambara in E. Manhaeve, zastopnika, sprva skupaj z de N. Dimopoulos, solicitor, nato de E. Petritsi, odvetnik, in na koncu de O. Graber-Soudry, solicitor)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Urada za uradne objave Evropskih skupnosti z dne 7. aprila 2009 o zavrnitvi ponudbe, ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi razpisa za opravljanje storitev v zvezi z izdelavo in razširjanjem Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije in povezanih medijev brez spletne povezave in spletnih medijev in vseh kasnejših odločb Urada za publikacije, vključno s tisto o dodelitvi javnega naročila drugemu ponudniku, ter odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki jih je priglasila Evropska Komisija.


(1)  UL C 205, 29.8.2009.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Sviluppo Globale proti Komisiji

(Zadeva T-183/10) (1)

(Javna naročila storitev - Razpisni postopek - Zagotavljanje tehnične pomoči vladi v Siriji - Zavrnitev prijave - Obveznost utemeljitve)

2012/C 366/59

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Sviluppo Globale GEIE (Rim, Italija) (zastopniki: F. Sciaudone, R. Sciaudone in A. Neri, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Erlbacher, zastopnik, skupaj s P. Manzinijem, odvetnikom)

Predmet

Razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 14. februarja 2010 o izločitvi prijave konzorcija tožeče stranke iz ožjega seznama predizbora kandidatov v postopku omejenega razpisa EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (UL 2009/S 223 319862) za zagotavljanje storitev tehnične pomoči vladi Sirije v postopku decentralizacije in lokalnega razvoja.

Izrek

1.

Odločba Komisije z dne 14. februarja 2010, da se ne dopusti prijave, ki jo je vložila tožeča stranka v okviru omejenega razpisa EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (UL 2009/S 223 319862), za zagotavljanje storitev tehnične pomoči vladi Sirije v postopku decentralizacije in lokalnega razvoja, se razglasi za nično.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške kot tudi stroške Sviluppo Globale GEIE.


(1)  UL C 179, 3.7.2010.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2012 – Lancôme proti UUNT – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS)

(Zadeva T-204/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Skupnosti COLOR FOCUS - Prejšnja besedna znamka Skupnosti FOCUS - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znamk - Člena 8(1)(b) in 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Zloraba pravice)

2012/C 366/60

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Lancôme parfums et beauté & Cie (Pariz, Francija) (zastopnika: A. von Mühlendahl in S. Abel, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: sprva S. Schäffner, nato A. Folliard-Monguiral, zastopnika)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Focus Magazin Verlag GmbH (München, Nemčija) (Zastopnika: R. Schweizer in J. Berlinger, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 11. februarja 2010 (zadeva R 238/2009-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Focus Magazin Verlag GmbH in Lancôme parfums et beauté & Cie.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Lancôme parfums et beauté & Cie se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 179, 3.7.2010.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. oktobra 2012 – Novatex proti Svetu

(Zadeva T-556/10) (1)

(Subvencije - Uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Irana, Pakistana in Združenih arabskih emiratov - Dokončna izravnalna dajatev in dokončno pobiranje začasne dajatve - Členi 3(1) in (2), 6(b) in 7(2) Uredbe (ES) št. 597/2009)

2012/C 366/61

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Novatex Ltd (Karači, Pakistan) (zastopnik: B. Servais, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: B. Driessen, zastopnik, skupaj z G. Berrischem, odvetnikom, in N. Chesaitesom, barrister)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Evropska komisija (zastopniki: H. van Vliet, M. França in G. Luengo, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 857/2010 z dne 27. septembra 2010 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Irana, Pakistana in Združenih arabskih emiratov (UL L 254, str. 10) v delu, ki se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1.

Člen 1 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 857/2010 z dne 27. septembra 2010 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Irana, Pakistana in Združenih arabskih emiratov se v delu, ki se nanaša na družbo Novatex Ltd, razglasi za ničen, kolikor dokončna izravnalna dajatev za uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata v Evropsko unijo presega tisto dokončno izravnalno dajatev, ki se uporabi v primeru neobstoja napake v zvezi z zneskom, navedenim v vrstici 74 napovedi za odmero davka za davčno leto 2008.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in 50 % stroškov, ki jih je priglasila družba Novatex. Družba Novatex nosi 50 % svojih stroškov. Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 30, 29.1.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Bimbo proti UUNT – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

(Zadeva T-569/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti BIMBO DOUGHNUTS - Prejšnja nacionalna besedna znamka DOGHNUTS - Relativni razlog za zavrnitev - Člen 75 Uredbe (ES) št. 207/2009 - Člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 - Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 - Predlog za spremembo - Dopustnost)

2012/C 366/62

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Bimbo, SA (Barcelona, Španija) (zastopnik: J. Carbonell Callicó, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Panrico, SA (Barcelona, Španija) (zastopnik: D. Pellisé Urquiza, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. oktobra 2010 (zadeva R 838/2009-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Panrico, SA in družbo Bimbo, SA.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Bimbo, SA poleg lastnih stroškov nosi stroške, ki jih je priglasil UUNT.

3.

Družba Panrico, SA nosi lastne stroške.


(1)  UL C 46, 12.2.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2012 – Wessang proti UUNT – Greinwald (star foods)

(Zadeva T-333/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti star foods - Prejšnji besedna in figurativna znamka Skupnosti STAR SNACKS - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2012/C 366/63

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francija) (zastopnik: A. Grolée, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Greinwald GmbH (Kempten, Nemčija) (zastopnika: A. Schulz in C. Onken, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 15. aprila 2011 (zadeva R 1837/2010-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med N. Wessangom in družbo Greinwald GmbH.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 15. aprila 2011 (zadeva R 1837/2010-4) se razveljavi v delu, v katerem se nanaša na proizvode iz razredov 29, 30 in 32 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, razen na „piva“ iz razreda 32 v smislu Nicejskega aranžmaja.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

UUNT nosi svoje stroške in tri četrtine stroškov N. Wessanga.

4.

N. Wessang nosi četrtino svojih stroškov.

5.

Družba Greinwald GmbH nosi svoje stroške.


(1)  UL C 269, 10.9.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/33


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2012 – Bial-Portela proti UUNT – Isdin (ZEBEXIR)

(Zadeva T-366/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti ZEBEXIR - Prejšnja besedna znamka Skupnosti ZEBINIX - Relativni razlogi za zavrnitev - Člen 8(1)(b) (ES) št. 207/2009)

2012/C 366/64

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugalska) (zastopnika: B. Braga da Cruz in J. M. Conceição Pimenta, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Geroulakos, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Isdin, SA (Barcelona, Španija) (zastopniki: P. López Ronda, G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal in H. L. Curtis-Oliver, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. aprila 2001 (zadeva R 1212/2009-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Bial-Portela & Ca, SA in družbo Isdin, SA.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 6. aprila 2011 (zadeva R 1212/2009-1) se razveljavi.

2.

UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Bial Portela & Ca, SA.

3.

Družba Isdin, SA nosi svoje stroške.


(1)  UL C 269, 10.9.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/33


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2012 – Monier Roofing Components proti UUNT (CLIMA COMFORT)

(Zadeva T-371/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti CLIMA COMFORT - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b),Uredbe (ES) št. 207/2009 - Pravica do izjave - Člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 - Preverjanje dejstev po uradni dolžnosti - Člen 76(1) Uredbe št. 207/2009)

2012/C 366/65

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Nemčija) (zastopnik: F. Ekey, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Pohlmann)

Predmet

Tožba zoper Odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 28. aprila 2011 (zadeva R 2026/2010-1), glede zahteve za registracijo besednega znaka CLIMA COMFORT kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Monier Roofing Components GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 269, 10.9.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/34


Sklep Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2012 – Tecnimed proti UUNT – Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

(Zadeva T-360/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Rok za tožbo - Zamuda - Neobstoj nepredvidljivega dogodka - Neobstoj višje sile - Pravica do dostopa do sodišča - Očitna nedopustnost)

2012/C 366/66

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Italija) (zastopnika: M. Franzosi in V. Piccarreta, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Ecobrands Ltd (London, Združeno kraljestvo)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 14. junija 2010 (zadeva R 1795/2008-4) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Tecnimed Srl in Ecobrands Ltd.

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Družbi Tecnimed Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 55, 19.2.2011.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/34


Sklep Splošnega sodišča z dne 11. oktobra 2012 – Cervelli proti Komsiji

(Zadeva T-622/11 P) (1)

(Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Izselitveni dodatek - Zahteva za ponovni preizkus - Nova dejstva - Očitno neutemeljena pritožba)

2012/C 366/67

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Francesca Cervelli (Bruselj, Belgija) (zastopnik: J. García-Gallardo Gil-Fournier, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in V. Joris, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča za uslužbence Evropske unije (tretji senat) z dne 12. septembra 2011 v zadevi Cervelli proti Komisiji (F-98/10, še neobjavljen v ZOdl.), ki se nanaša na razveljavitev tega sklepa.

Izrek

1.

Pritožba se zavrže.

2.

Francesca Cervelli nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije v okviru tega postopka.


(1)  UL C 32, 4.2.2012.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/34


Sklep Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2012 – Heads! proti UUNT (HEADS)

(Zadeva T-639/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Zavrnitev registracije - Umik zahteve za registracijo - Ustavitev postopka)

2012/C 366/68

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Heads! GmbH & Co. KG (München, Nemčija) (zastopnika: A. Jaeger-Lenz in T. Bösling, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Walicka, zastopnik)

Predmet

Tožba, vložena zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 11. oktobra 2011 (zadeva R 2348/2010-1), ki se nanaša na zahtevo za registracijo besedne znamke „HEADS“ kot znamka Skupnosti.

Izrek

1.

Postopek se ustavi..

2.

Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 49, 18.2.2012.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/34


Sklep Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2012 – Région Poitou Charentes proti Komisiji

(Zadeva T-31/12) (1)

(Ničnostna tožba - Strukturni skladi - Akt, zoper katerega ni mogoče vložiti tožbe - Akt, ki je deloma informativen in deloma pripravljalen - Nedopustnost)

2012/C 366/69

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Région Poitou Charentes (Francija) (zastopnik: J. Capiaux, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Dintilhac in A. Steiblytė)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe iz dopisa Komisije z dne 18. novembra 2011 v katerem je naveden ta predmet: „Zaključek programa ‚Atlantski prostor‘ 2000 2006, Potrditev končnega poročila, CCI: 2001 RG 16 0PC 006“.

Izrek

1.

Tožba se kot nedopustna zavrže.

2.

Regija Poitou Charentes nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 109, 14.4.2012.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/35


Sklep Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2012 – ClientEarth proti Svetu

(Zadeva T-62/12) (1)

(Ničnostna tožba - Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Mnenje pravne službe Sveta o predlogu uredbe Parlamenta in Sveta glede dostopa javnosti do dokumentov Parlamenta, Sveta in Komisije - Potrditev zavrnitve popolnega dostopa - Nedopustnost - Rok za vložitev tožbe - Pojem „izpodbojni akt“ v smislu člena 263 PDEU - Potrditveni akt)

2012/C 366/70

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ClientEarth (London, Združeno kraljestvo) (zastopnika: O. Brouwer in P. van den Berg, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: B. Driessen in C. Fekete, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti dopisa Sveta z dne 1. decembra 2011 z oznako 24/c/01/11, s katerim je bil zavrnjen popoln dostop tožeče stranke do mnenja pravne službe Sveta (dokument št. 6865/09) o osnutku sprememb Evropskega parlamenta predloga uredbe Evropske komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL 2001, L 145, str. 43).

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

O predlogih za intervencijo Kraljevine Danske, Republike Finske in Kraljevine Švedske ni treba odločati.

3.

Družbi ClientEarth se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 109, 14.4.2012.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/35


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 11. oktobra 2012 – EDF proti Komisiji

(Zadeva T-389/12 R)

(Začasna odredba - Konkurenca - Koncentracije - Trg elektrike - Odločba, s katero je koncentracija dovoljena pod pogojem spoštovanja določenih zavez - Zavrnitev podaljšanja roka, določenega za izpolnitev teh zavez - Predlog za izdajo začasne odredbe - Neobstoj nujnosti)

2012/C 366/71

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Électricité de France (EDF) (Pariz, Francija) (zastopnika: A. Creus Carreras in A. Valiente Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Giolito in S. Noë)

Predmet

Predlog za izdajo začasne odredbe v zvezi z Odločbo Komisije C(2012) 4617 final z dne 28. junija 2012 s katerim je bila tožeči stranki zavrnjena prošnja za podaljšanje roka za izpolnitev nekaterih njenih zavez, določenih z Odločbo Komisije št. C(2009) 9059 z dne 12. novembra 2009 s katero je bila dovoljena koncentracija, v okviru katere je družba Electricité de France S.A. pridobila izključni nadzor nad sredstvi družbe Segebel (zadeva COMP/M.5549 - EDF/Segebel).

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/35


Tožba, vložena 14. avgusta 2012 – Capitalizaciones Mercantiles proti UUNT – Leineweber (X)

(Zadeva T-378/12)

2012/C 366/72

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogota, Kolumbija) (zastopnika: J. Devaureix in L. Montoya Terán, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Nemčija)

Predlogi

Ugotovi naj se dopustnost te razveljavitvene tožbe in vseh priloženih dokumentov ter ustrezajočih kopij;

sprejmejo naj se vse dokazne listine, priložene vlogi;

razveljavi naj se odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 15. maja 2012 v zadevi R 1524/2011-1 v zvezi s prijavo znamke Skupnosti št. 7045818, in naj se posledično potrdi odločba oddelka za ugovore z dne 25. maja 2011, s katero se je dopustila registracija (figurativne) znamke Skupnosti št. 7045818 „X“ za proizvode iz razreda 25; in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka „X“ za proizvode iz razreda 25 – Prijava znamke Skupnosti št. 7045818

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Znamka ali znak, navajan v ugovoru: registracija št. 4736609 figurativne znamke Skupnosti „X“ med drugim za proizvode iz razreda 25

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora za vse izpodbijane proizvode

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev izpodbijane odločbe in zavrnitev izpodbijane prijave za proizvode iz razreda 25

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/36


Tožba, vložena 14. septembra 2012 – Celtipharm proti UUNT – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

(Zadeva T-411/12)

2012/C 366/73

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Celtipharm (Vannes, Francija) (zastopnika: P. Greffe in C. Fendeleur, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Francija)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično razglasi odločbo o popravku (odločbe z dne 2. maja 2012), ki jo je sprejel drugi odbor za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 26. junija 2012 v zadevi R 767/2011-2

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Alliance Healthcare France SA

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „PHARMASTREET“ za proizvode in storitve iz razredov 3, 5 in 35 – prijava znamke Skupnosti št. 8 658 445

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: nacionalna besedna znamka „PHARMASEE“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 35, 38, 42 in 44

Odločba oddelka za ugovore: Ugovoru se delno ugodi.

Odločba odbora za pritožbe: Pritožbi se ugodi in odločba oddelka za ugovora se zavrne.

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/36


Tožba, vložena 21. septembra 2012 – Beninca proti Komisiji

(Zadeva T-418/12)

2012/C 366/74

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Jürgen Beninca (Frankfurt am Main, Nemčija) (zastopnik: C. Zschocke, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije z dne 26. julija 2012, s katerim je bil zaradi molka organa zavrnjen dostop do dokumenta, predloženega v okviru postopka koncentracije (zadeva COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse), razglasi za ničen; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija ni izdala sklepa na prošnjo tožeče stranke za dostop do nekega dokumenta v roku, predvidenem v členu 8(2) Uredbe št. 1049/2001 (1). V skladu s členom 8(3) Uredbe je to neutemeljena zavrnitev zaradi molka organa, ki je v nasprotju z upoštevnimi določbami o dostopu do dokumentov.

2.

Drugi tožbeni razlog: noben izmed argumentov, ki jih je v svoji predhodni oceni navedla Komisija, ne upravičuje zavrnitve dostopa tožeči stranki do zahtevanih dokumentov.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 1, zvezek 3 str. 331).


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/37


Tožba, vložena 26. septembra 2012 – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria proti UUNT (VALORES DE FUTURO)

(Zadeva T-428/12)

2012/C 366/75

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Španija) (zastopnika: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa in N. González-Alberto Rodríguez, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 4. julija 2012 v zadevi R 2299/2011-2 v delu, v katerem je bila potrjena zavrnitev registracije znamke Skupnosti 9 408 758, razveljavi; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „VALORES DE FUTURO“ za proizvode in storitve iz razredov 16, 36 in 41 – prijava znamke Skupnosti št. 9 408 758

Odločba preizkuševalca: delna zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev tožbe

Navajani tožbeni razlogi:

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009,

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/37


Tožba, vložena 28. septembra 2012 – Destillerie Bonollo in drugi proti Svetu

(Zadeva T-431/12)

2012/C 366/76

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italija), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italija), Distillerie Mazzari SpA (Sant'Agata sul Santerion, Italija), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italija) in Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Španija) (zastopnik R. MacLean, Solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

razglasi za ničnega člen 1 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 626/2012 z dne 26. junija 2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (1) (v nadaljevanju: izpodbijana uredba) v delu, v katerem so bile stopnje protidampinških dajatev, ki so bile uporabljene za Ninghai Organic Chemical Factory in Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd, nezakonito določene na podlagi očitne napake pri presoji, zaradi česar je ukrep nezakonit, na podlagi kršitve členov 2 in 11(9) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (2) (v nadaljevanju: osnovna protidampinška uredba), na podlagi kršitve pravice tožečih strank do obrambe ter na podlagi nezadostne obrazložitve izpodbijane uredbe;

odredi, da izpodbijana uredba še naprej ostane v veljavi, dokler Svet ne sprejme ukrepov, potrebnih za uskladitev s sodbo Splošnega sodišča, v skladu s členom 264 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

naloži toženi stranki in vsem intervenientom plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo pet tožbenih razlogov.

1.

V prvem tožbenem razlogu zatrjujejo, da je tožena stranka storila očitno napako pri presoji, ker je spremenila metodologijo, ki je bila uporabljena za ugotovitev normalne vrednosti primerljive države, ne da bi zadostno utemeljila spremenjene okoliščine, s čimer je kršila člen 11(9) osnovne protidampinške uredbe.

2.

V drugem tožbenem razlogu zatrjujejo, da je tožena stranka storila očitno napako pri presoji, ker ni upoštevala dejanskih domačih prodajnih cen v primerljivi državi in je napačno uporabila računsko določene vrednosti, s čimer je kršila člene 2(1), 2(2), 2(7)(a) in 2(7)(b) osnovne protidampinške uredbe.

3.

V tretjem tožbenem razlogu zatrjujejo, da je tožena stranka storila očitno napako pri presoji, ker je namesto dejanskih cen surovin v državi proizvodnje upoštevala ameriške in zahodnoevropske cene benzena, s čimer je kršila člen 2(3) osnovne protidampinške uredbe, kar je privedlo do napačne vrednosti glede normalne vrednosti, ki je bila uporabljena med pregledom.

4.

V četrtem tožbenem razlogu zatrjujejo, da je tožena stranka storila očitno napako pri presoji, ker je izkrivljala proizvodne stroške pri sestavljeni normalni vrednosti in ker je uporabila stroške surovin, ki niso bili enakovredni, s čimer je kršila člen 2(3) osnovne protidampinške uredbe.

5.

V petem tožbenem razlogu zatrjujejo, da sta tožena stranka in Evropska komisija kršili pravico tožečih strank do obrambe, ker nista zagotovili dostopa do podatkov, ki so potrebni za pravilno razumevanje metodologije, ki je bila uporabljena za določitev normalne vrednosti in ker nista zagotovili ustrezne obrazložitve ključnih vprašanj glede izračuna normalne vrednosti za primerljivo državo ter uporabljenih ustreznih dampinških stopenj, s čimer sta kršili izpodbijano uredbo.


(1)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 626/2012 z dne 26. junija 2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 349/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 182, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, str. 51), kakor je bila spremenjena.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/38


Tožba, vložena 26. septembra 2012 – VTZ in drugi proti Svetu

(Zadeva T-432/12)

2012/C 366/77

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Rusija); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Rusija); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Rusija); in Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Rusija) (zastopniki: J. F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo in C. Van Hemelrijck, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 585/2012 z dne 26. junija 2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Rusije in Ukrajine po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 ter o ustavitvi postopka pregleda zaradi izteka ukrepa glede uvoza nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Hrvaške (UL L 174, str. 5) naj se v delu, v katerem se nanaša na tožeče stranke, razglasi za nično; in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet je s tem, da je uvozu iz Ukrajine prištel uvoz iz Rusije, očitno napačno presodil dejstva, kršil člen 3(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (1) (v nadaljevanju: osnovna uredba) in kršil načelo enakega obravnavanja.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je z ugotovitvijo, da bi preklic ukrepov lahko privedel do ponovitve škode, kršil načelo enakega obravnavanja in očitno napačno presodil dejstva ter posledično kršil člen 11(2) osnovne uredbe.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet je kršil člena 9(4) in 21 osnovne uredbe ter načelo enakega obravnavanja, ker je očitno napačno presodil analizo interesa Unije.

4.

Četrti tožbeni razlog: Svet je kršil načelo dobrega upravljanja in pravice tožečih strank do obrambe, ker ni preučil trditev, ki so jih tožeče stranke podale med preiskavo, in strankam ni razkril bistvenih dejstev in preudarkov v zvezi s primerom, ter kršil obveznost obrazložitve, načelo dobrega upravljanja in pravice tožečih strank do obrambe, ker je državam članicam posredoval informacije o primeru, preden je prejel pripombe tožečih strank, in se pred zaslišanjem strank posvetoval s protidumpinškim svetovalnim odborom.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, (UL 2009 L 343, str. 51).


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/39


Tožba, vložena 28. septembra 2012 – Steiff proti UUNT (kovinski gumb v sredinskem predelu ušesa plišaste živali)

(Zadeva T-433/12)

2012/C 366/78

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Nemčija) (zastopnik: D. Fissl, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeča stranka predlaga, naj se:

odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 23. julija 2012 v zadevi R 1693/2011-1 razveljavi;

odločba UUNT o zavrnitvi prijave znamke Skupnosti št. 9 439 613 razveljavi;

UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: znamka mesta na proizvodu, s katero se zahteva zaščita sijajnega ali mat okroglega kovinskega gumba, ki je pritrjen v sredinskem predelu ušesa plišaste živali za proizvode iz razreda 28 – prijava znamke Skupnosti št. 9 439 613

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/39


Tožba, vložena 28. septembra 2012 – Steiff proti UUNT (zastavica iz blaga s kovinskim gumbom v sredinskem predelu ušesa plišaste živali)

(Zadeva T-434/12)

2012/C 366/79

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Nemčija) (zastopnik: D. Fissl, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeča stranka predlaga:

naj se odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. julija 2012 v zadevi R 1692/2011-1 razveljavi;

naj se odločba UUNT o zavrnitvi prijave znamke Skupnosti št. 9 439 614 razveljavi;

naj se UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: znamka mesta na proizvodu, s katero se zahteva zaščita pravokotne, podolgovate zastavice iz blaga, ki je s sijajnim ali mat okroglim kovinskim gumbom pritrjena v sredinskem predelu ušesa plišaste živali za proizvode iz razreda 28 – prijava znamke Skupnosti št. 9 439 614

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/39


Tožba, vložena 5. oktobra 2012 – Changmao Biochemical Engineering proti Svetu

(Zadeva T-442/12)

2012/C 366/80

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kitajska) (zastopnika: E. Vermulst in S. Van Cutsem, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 626/2012 z dne 26. junija 2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 349/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 182, str. 1), v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, razglasi za nično;

tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

V prvem tožbenem razlogu tožeča stranka zatrjuje, da je tožena stranka storila očitno napako pri presoji in da je kršila člen 2(7)(c), prva alineja Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske Skupnosti (UL L 343, str. 51), ker je zavrnila zahtevek tožeče stranke za tržnogospodarsko obravnavo na podlagi zatrjevanega izkrivljanja cene surovine benzena. Institucije Unije so storile očitno napako pri presoji, ker so primerjale cene benzena, ki je proizveden iz koksa, z benzenom, ki je proizveden iz nafte, in so svojo oceno oprle na izvozno dajatev benzena, za katero so vedele, da ni bila v veljavi. Poleg tega so institucije kršile člen 2(7)(c), prva alineja, Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009, ker so štele, da neobstoj povračila DDV za izvoz benzena pomeni znatno vmešavanje države v poslovne odločitve tožeče stranke.

2.

V drugem tožbenem razlogu zatrjuje, da je tožena stranka storila očitno napako pri presoji in da je kršila člen 11(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009, ker bi moral Svet tožeči stranki med vmesnim pregledom podeliti status v tržnem gospodarstvu delujočega podjetja in je zato napačno ugotovil, da so se okoliščine glede dampinga znatno spremenile in da so bile te spremembe trajne.

3.

V tretjem tožbenem razlogu zatrjuje, da je tožena stranka kršila dolžnost obrazložitve, člen 296 PDEU in člene 6(7), 11(3), 14(2) ter 18(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009, ker ni upoštevala in ni navedla razlogov za zavrnitev navedb in dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, in ker ni nedvomno navedla razlogov glede zatrjevanega izkrivljanja cene surovine benzena.

4.

V četrtem tožbenem razlogu zatrjuje, da je tožena stranka kršila člen 2(7)(c), drugi pododstavek, Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009, ker ni odločila o statusu v tržnem gospodarstvu delujočega podjetja v treh mesecih od začetka preiskave.

5.

V petem tožbenem razlogu zatrjuje, da je tožena stranka kršila člen 20(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 in pravico do obrambe, ker je zavrnila razkritje podatkov, na podlagi katerih je bila izračunana normalna vrednost.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/40


Sklep Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2012 – 3M Pumps proti UUNT – 3M (3M Pumps)

(Zadeva T-25/12) (1)

2012/C 366/81

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 98, 31.3.2012


Sodišče za uslužbence Evropske unije

24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/41


Tožba, vložena 25. septembra 2012 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-102/12)

2012/C 366/82

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: C. Bernard-Glanz in S. Rodrigues, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa o prerazvrstitvi tožeče stranke v naziv AST5, plačilni razred 3, z učinkom za nazaj.

Predlogi tožeče stranke

Izpodbijani sklep in, če je potrebno, sklep o zavrnitvi pritožbe, naj se razglasita za nična;

toženo stranko naj se opozori na posledice te razglasitve ničnosti, to je, da se tožeča stranka z učinkom od 1. maja 2004 prerazvrsti v naziv D4, plačilni razred 8, da se ji vzpostavi kariera v skladu z napredovanji in višanji plačilnega razreda, do katerih je bila od takrat upravičena, in da se ji povrne morebitna premalo izplačana plača;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.


24.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/41


Tožba, vložena 28. septembra 2012 – ZZ proti EIB

(Zadeva F-107/12)

2012/C 366/83

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti implicitne odločbe EIB, da ne izračuna revaloriziranih pokojninskih anuitet tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti implicitne odločbe o zavrnitvi zahtevka tožeče stranke z dne 10. julija 2011, da Evropska investicijska banka izračuna njene revalorizirane pokojninske anuitete in da izplača znesek, ki ustreza tej revalorizaciji;

Evropski investicijski banki naj se naloži, da tožeči stranki revalorizira njene pokojninske anuitete, ki ustrezajo 6 letom in 1 mesecu dodatnih zavarovalnih let;

Evropski investicijski banki naj se naloži plačilo fiksnega zneska ex aequo et bono in začasnega zneska 5 000 EUR iz naslova utrpljene nepremoženjske škode;

Evropski investicijski banki naj se naloži plačilo stroškov.