ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.175.slv

Uradni list

Evropske unije

C 175

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
19. junij 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2012/C 175/01

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogih Komisije za direktivo o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter uredbe o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja

1

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2012/C 175/02

Obvestilo v skladu s členom 12 § 5a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 v zvezi z informacijami carinskih organov držav članic glede uvrščanja blaga v carinsko nomenklaturo

9

2012/C 175/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV) ( 1 )

10

2012/C 175/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) ( 1 )

10

 

III   Pripravljalni akti

 

Evropska centralna banka

2012/C 175/05

Mnenje Evropske centralne banke z dne 25. aprila 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo (CON/2012/32)

11

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2012/C 175/06

Menjalni tečaji eura

17

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2012/C 175/07

Informativno obvestilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Novi javni razpis za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe ( 1 )

18

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2012/C 175/08

Obvestilo v zvezi s protidampinškimi ukrepi za uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in v zvezi z delno obnovo protidampinške preiskave v zvezi z uvozom nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

19

2012/C 175/09

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom s Tajske

22

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2012/C 175/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

31

2012/C 175/11

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco) ( 1 )

32

2012/C 175/12

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

33

2012/C 175/13

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

34

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2012/C 175/14

Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

35

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

MNENJA

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/1


Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogih Komisije za direktivo o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter uredbe o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja

2012/C 175/01

EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 16 Pogodbe,

ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter zlasti členov 7 in 8 Listine,

ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (2) ter zlasti člena 28(2) Uredbe –

SPREJEL NASLEDNJE MNENJE:

1.   UVOD

1.1   Posvetovanje z ENVP

1.

To mnenje je del svežnja štirih mnenj ENVP o finančnem sektorju, ki so bila vsa sprejeta na isti dan (3).

2.

Komisija je 20. julija 2011 sprejela dva predloga za spremembo zakonodaje o bančništvu. Prvi predlog se nanaša na Direktivo o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb (v nadaljnjem besedilu: predlagana direktiva) (4). Drugi predlog se nanaša na Uredbo o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba) (5). Predloga sta bila istega dne poslana ENVP v posvetovanje. Svet Evropske unije se je 18. novembra 2011 posvetoval z ENVP o predlagani direktivi.

3.

Pred sprejetjem predlagane uredbe je bilo opravljeno neuradno posvetovanje z ENVP. ENVP navaja, da je bilo v predlogu upoštevanih več njegovih pripomb.

4.

ENVP pozdravlja dejstvo, da se Komisija in Svet posvetujeta z njim, ter priporoča, da se v preambulo k sprejetima instrumentoma vključi sklic na to mnenje.

1.2   Cilji in področje uporabe predlogov

5.

Predlagana zakonodaja vključuje dva pravna instrumenta: direktivo o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter uredbo o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja. Cilj politike pri predlagani spremembi je zagotoviti nemoteno delovanje bančnega sektorja ter povrniti zaupanje izvajalcev in javnosti. Predlagana instrumenta bosta nadomestila Direktivo 2006/48/ES in Direktivo 2006/49/ES, ki bosta zatem razveljavljeni.

6.

Glavni novi elementi predlagane direktive so določbe o sankcijah, določbe o učinkovitem upravljanju in določbe o preprečevanju prevelikega zanašanja na zunanje bonitetne ocene. Namen predlagane direktive je zlasti uvedba učinkovitega in sorazmernega sistema sankcij, ustreznega osebnega področja upravnih sankcij, objava sankcij in mehanizmov, ki spodbujajo poročanje o kršitvah. Še en namen je okrepiti zakonodajni okvir za učinkovito upravljanje in zmanjšati preveliko zanašanje na zunanje bonitetne ocene (6).

7.

Predlagana uredba dopolnjuje predlagano direktivo z oblikovanjem enotnih in neposredno veljavnih bonitetnih zahtev za kreditne institucije in investicijske družbe. Kot je navedeno v obrazložitvenem memorandumu, je splošni cilj te pobude zagotoviti večjo učinkovitost kapitalske ureditve v institucijah EU in omejiti njen negativni vpliv na finančni sistem (7).

1.3   Namen mnenja ENVP

8.

Čeprav se večina določb iz predlaganih instrumentov nanaša na opravljanje dejavnosti kreditnih institucij, lahko izvajanje in uporaba pravnega okvira v nekaterih primerih vplivata na pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov.

9.

Več določb predlagane direktive omogoča izmenjavanje informacij med organi držav članic in po možnosti tudi tretjih držav (8). Te informacije se lahko nanašajo na posameznike, kot so člani uprav kreditnih ustanov, njihovi zaposleni in delničarji. Poleg tega lahko v skladu s predlagano direktivo pristojni organi izrekajo sankcije neposredno posameznikom in morajo objaviti naložene sankcije, vključno z identiteto odgovornih posameznikov (9). Da bi omogočili odkrivanje kršitev, predlog prinaša obveznost, da pristojni organi vzpostavijo mehanizme, ki spodbujajo prijavljanje kršitev (10). Predlagana uredba poleg tega zavezuje kreditne institucije in naložbena podjetja, da razkrijejo informacije o svojih politikah nagrajevanja, vključno z izplačanimi zneski, razdeljenimi po kategorijah zaposlenih in plačilnih pasovih (11). Vse te določbe imajo posledice glede varstva podatkov za zadevne posameznike.

10.

Glede na navedeno bodo v tem mnenju obravnavani naslednji vidiki svežnja, ki so povezani z zasebnostjo in varstvom podatkov: 1. uporaba zakonodaje o varstvu podatkov; 2. prenosi podatkov v tretje države; 3. poklicna skrivnost in uporaba zaupnih informacij; 4. obvezno objavljanje sankcij; 5. mehanizmi za sporočanje kršitev; 6. zahteve po razkritju v zvezi s politikami nagrajevanja.

2.   ANALIZA PREDLOGA

2.1   Uporaba zakonodaje o varstvu podatkov

11.

Uvodna izjava 74 predlagane direktive vsebuje sklicevanje na polno uporabo zakonodaje o varstvu podatkov. Sklicevanje na veljavno zakonodajo o varstvu podatkov pa je treba vključiti tudi v vsebinski člen predlogov. Dober zgled takšne vsebinske določbe je mogoče najti v členu 22 predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (12). ki kot splošno pravilo izrecno navaja, da se za obdelavo osebnih podatkov v okviru predloga uporabljata Direktiva 95/46/ES in Uredba (ES) št. 45/2001.

12.

To je na primer še posebno pomembno v zvezi z različnimi določbami o izmenjavi osebnih podatkov. Te določbe so popolnoma zakonite, vendar jih je treba uporabljati v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Zlasti se je treba izogibati tveganju, da bi jih lahko razlagali kot splošno dovoljenje za izmenjavo vseh vrst osebnih podatkov. Sklicevanje na zakonodajo o varstvu podatkov, ki bi bilo vključeno tudi v vsebinske določbe, bi močno zmanjšalo takšno tveganje.

13.

ENVP zato predlaga vnos podobne vsebinske določbe, kakršno je mogoče najti v členu 22 predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (13), v skladu z njegovimi predlogi glede tega predloga (14), tj. da se poudari uporaba veljavne zakonodaje o varstvu podatkov in pojasni sklicevanje na Direktivo 95/46/ES z navedbo, da se bodo določbe uporabljale v skladu z nacionalnimi predpisi, s katerimi se izvaja Direktiva 95/46/ES.

2.2   Prenosi v tretje države

14.

Člen 48 predlagane direktive določa, da lahko Komisija Svetu predloži predloge za pogajanje o sporazumih s tretjimi državami, s katerimi skuša med drugim zagotoviti, da lahko pristojni organi tretjih držav pridobijo informacije, potrebne za nadzor nadrejenih družb, ki imajo sedeže na njihovih ozemljih in imajo podrejeno družbo v eni ali več državah članicah.

15.

Če te informacije vsebujejo osebne podatke, se za prenose podatkov v tretje države v celoti uporabljata Direktiva 95/46/ES in Uredba (ES) št. 45/2001. ENVP predlaga, da se v členu 48 pojasni, da morajo biti v teh primerih takšni sporazumi skladni s pogoji za prenos osebnih podatkov v tretje države, določenimi v poglavju IV Direktive 95/46/ES in Uredbe (ES) št. 45/2001. Enako velja za sporazume o sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav, ki jih sklenejo države članice in EBA, kot je določeno v členu 56.

16.

Zaradi tveganj, ki jih prinašajo takšni prenosi, ENVP še priporoča vključitev posebnih zaščitnih ukrepov, kot so predvideni v členu 23 predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji. ENVP v mnenju o tem predlogu pozdravlja uporabo določbe, ki vsebuje ustrezne zaščitne ukrepe, kot je ocena za vsak posamezen primer, zagotavljanje potrebnosti prenosa in obstoj zadostne ravni varstva osebnih podatkov v tretji državi, ki osebne podatke prejme.

2.3   Poklicna skrivnost in uporaba zaupnih informacij

17.

V členu 54 predlagane direktive je navedeno, da je osebje pristojnih organov dolžno varovati poklicno skrivnost. Drugi pododstavek člena 54 prepoveduje razkritje zaupnih informacij, „razen v obliki povzetka ali zbirne informacije, tako da posameznih kreditnih institucij ni mogoče prepoznati […]“. Pri tej formulaciji ni jasno, ali prepoved zajema tudi razkritje osebnih informacij.

18.

ENVP priporoča, da se prepoved razkritja zaupnih informacij iz drugega pododstavka člena 54(1) razširi na primere, v katerih so posamezniki določljivi (torej ne samo na „posamezne kreditne institucije“). Z drugimi besedami, določbo je treba preoblikovati, da bo prepovedovala razkritje zaupnih informacij, „razen v obliki povzetka ali zbirne informacije, tako da posameznih kreditnih institucij in posameznikov ni mogoče prepoznati“ (poudarek dodan).

2.4   Določbe o objavi sankcij

2.4.1   Obvezna objava sankcij

19.

Eden od glavnih ciljev predlaganega svežnja je okrepiti in zbližati pravne okvire držav članic za upravne sankcije in ukrepe. Predlagana direktiva predvideva pooblastila pristojnih organov, da sprejmejo sankcije, in to ne samo za kreditne institucije, temveč tudi posameznike, ki so materialno odgovorni za kršitev (15). Člen 68 državam članicam nalaga, da poskrbijo, da pristojni organi brez nepotrebnega odlašanja objavijo vsako sankcijo ali ukrep, ki se naloži zaradi kršitve določb predlagane uredbe, ali nacionalnih določb, sprejetih pri izvajanju predlagane direktive, pri čemer se vključijo informacije o vrsti in naravi kršitve ter identiteti odgovornih oseb.

20.

Z objavo sankcij bi okrepili odvračilni učinek, ker bi obstoječe in potencialne storilce odvrnili od kaznivih dejanj, saj ne bi hoteli utrpeti precejšnje škode za ugled. Prav tako bi povečali preglednost, saj bi udeleženci na trgu vedeli, da je neka oseba zagrešila kršitev (16). Ta obveznost je zmanjšana samo v primerih, ko bi z objavo udeleženim stranem povzročili nesorazmerno škodo. Pristojni organi v tem primeru objavijo sankcije na anonimni podlagi.

21.

ENVP ni prepričan, da obvezno objavljanje sankcij, kot je formulirano, ustreza zahtevam zakona o varstvu podatkov, kot jih je Sodišče Evropske unije pojasnilo v sodbi Schecke  (17). Meni namreč, da namen, nujnost in sorazmernost ukrepa niso dovolj natančno določeni in da bi bilo vsekakor treba predvideti ustrezne zaščitne ukrepe za pravice posameznikov.

2.4.2   Nujnost in sorazmernost objave

22.

Sodišče Evropske unije je v sodbi Schecke razveljavilo določbe uredbe Sveta in uredbe Komisije glede obvezne objave informacij o upravičencih kmetijskih skladov, vključno z identiteto upravičencev in prejetimi zneski. Sodišče je menilo, da navedena objava pomeni obdelavo osebnih podatkov, ki je obravnavana v členu 8(2) Evropske listine o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), in da je zato v nasprotju s pravicami, ki so priznane v členih 7 in 8 Listine.

23.

Po analizi, da „morajo biti odstopanja in omejitve varstva osebnih podatkov strogo omejeni na tisto, kar je nujno“, je Sodišče analiziralo namen objave in njeno sorazmernost. Sklenilo je, da nič v zadevi ne kaže, da sta Svet in Komisija pri sprejemanju zakonodaje upoštevala načine objave informacij, ki bi bili v skladu s ciljem takšne objave in ki bi hkrati manj omejevali pravico upravičencev.

24.

Zdi se, da člen 68 predlagane direktive vsebuje podobne pomanjkljivosti, na kakršne je Sodišče opozorilo v sodbi Schecke. Treba je upoštevati, da je pri presojanju skladnosti neke določbe, ki zahteva javno razkritje osebnih informacij, z zahtevami varstva podatkov, bistveno imeti jasen in dobro opredeljen namen predvidene objave. Samo na podlagi jasnega in dobro opredeljenega namena je mogoče presojati, ali je objava zadevnih osebnih podatkov dejansko potrebna in sorazmerna (18).

25.

Ko je ENVP prebral predlog in spremno dokumentacijo (tj. poročilo o oceni vpliva), je dobil vtis, da namen in torej tudi potrebnost tega ukrepa nista jasno določena. Medtem ko v uvodnih izjavah predloga to vprašanje ni omenjeno, je v poročilu o oceni vpliva navedeno zgolj, da „je objava sankcij pomemben element za zagotavljanje, da sankcije delujejo odvračilno na naslovnike, zato je treba zagotoviti, da imajo sankcije tudi odvračilen učinek na splošno javnost“. V poročilu pa ni preučeno, ali bi bilo mogoče zagotoviti enak odvračilni učinek z manj vsiljivimi metodami, ne da bi posegali v pravico zadevnih posameznikov do zasebnosti. Pri tem pa zlasti ni pojasnjeno, zakaj ne bi zadostovale finančne kazni ali druge vrste sankcij, ki ne vplivajo na zasebnost.

26.

Poleg tega se zdi, da v poročilu o oceni vpliva niso dovolj upoštevane manj vsiljive metode objave informacij, kot je omejevanje objave na identiteto kreditnih ustanov ali celo preučitev potrebe po objavi za vsak primer posebej. Predvsem slednja možnost se na prvi pogled zdi bolj sorazmerna rešitev, zlasti če pomislimo, da je že sama objava sankcija v skladu s členom 67(2)(a) ter da je v členu 69 določeno, da morajo pristojni organi pri določanju uporabe sankcij upoštevati ustrezne okoliščine (tj. presoja za vsak primer posebej), kot so resnost kršitve, stopnja osebne odgovornosti, povratništvo, izgube za tretje strani itd. Obvezna objava sankcije v vseh primerih iz člena 68 ni v skladu s sistemom sankcioniranja iz členov 67 in 69.

27.

V poročilu o oceni vpliva je samo nekaj odstavkov posvečenih pojasnjevanju, zakaj objava za vsak primer posebej ni zadostna možnost. Navedeno je, da bi s prepuščanjem pristojnim organom, da se odločijo, „ali je objava primerna“, zmanjšali odvračilni učinek objave (19). Po mnenju ENVP pa je rešitev ravno zaradi tega vidika – tj. možnosti presojanja primera glede na posebne okoliščine – bolj sorazmerna in torej boljša možnost od obvezne objave v vseh primerih. Ta diskrecijska pravica bi na primer omogočila pristojnemu organu, da se izogne objavi v primerih lažjih kršitev, pri katerih zaradi kršitve ni bila povzročena večja škoda, pri kateri je stranka pokazala pripravljenost za sodelovanje itd.

2.4.3   Potreba po ustreznih zaščitnih ukrepih

28.

V predlagani direktivi bi bilo treba predvideti ustrezne zaščitne ukrepe, s katerimi bi zagotovili ustrezno ravnovesje med različnimi obstoječimi interesi. Najprej so potrebni zaščitni ukrepi v zvezi s pravico obtoženih, da izpodbijajo odločitev pred sodiščem, in domnevo o nedolžnosti. Zaradi tega bi bilo treba v členu 68 uporabiti posebne formulacije, ki bi obvezale pristojne organe k ustreznemu ukrepanju v zvezi z obema položajema, kadar je bila proti odločitvi vložena pritožba in kadar jo na koncu razveljavi sodišče (20).

29.

Drugič, v predlagani direktivi je treba zagotoviti, da so proaktivno zaščitene pravice posameznikov, na katere se nanašajo podatki. ENVP spoštuje dejstvo, da končna različica predloga predvideva možnost, da se sankcije ne objavijo, če bi bila s tem povzročena nesorazmerna škoda. Proaktivni pristop pa bi moral pomeniti, da se posamezniki, na katere se nanašajo podatki, predhodno obvestijo o objavi sklepa, s katerim jim je bila izrečena sankcija, ter da imajo v skladu s členom 14 Direktive 95/46/ES pravico do ugovora na podlagi zakonitih in nujnih razlogov (21).

30.

Tretjič, v predlagani direktivi ni naveden medij, v katerem je treba objaviti informacijo, čeprav si je mogoče predstavljati, da bodo države članice dejansko objavljale na internetu. Objave na internetu pa sprožajo posebna vprašanja in tveganja, zlasti glede potrebe po zagotovitvi, da informacije ne ostanejo na spletu dlje, kot je potrebno, ter da s podatki ni mogoče manipulirati ali jih spreminjati. Tudi uporaba zunanjih iskalnikov prinaša tveganje, da bi informacije vzeli iz konteksta in jih preusmerili drugam na splet ali z njega na načine, ki jih je težko nadzirati (22).

31.

Zaradi navedenega je treba obvezati države članice, da zagotovijo, da osebni podatki zadevnih oseb ostanejo na spletu samo razumno obdobje, po tistem pa jih je treba sistematično brisati (23). Države članice morajo poleg tega zagotoviti zadostne varnostne in zaščitne ukrepe, zlasti zaradi zaščite pred tveganji, ki jih prinaša uporaba zunanjih iskalnikov (24).

2.4.4   Sklepne ugotovitve o objavi

32.

ENVP meni, da obvezna objava sankcij – v sedanji obliki – ni v skladu s temeljno pravico do varstva zasebnosti in podatkov. Zakonodajalec mora skrbno preučiti potrebnost predlaganega sistema in preveriti, ali obveznost objave presega to, kar je potrebno za uresničitev javnega interesa, in ali obstajajo manj restriktivni ukrepi za dosego istega cilja. Na podlagi rezultata tega preskusa sorazmernosti je obveznost objave vsekakor treba podpreti z ustreznimi zaščitnimi ukrepi za zagotovitev spoštovanja domneve o nedolžnosti, pravice zadevnih oseb do ugovora, varnosti/natančnosti podatkov in njihovega izbrisa po določenem obdobju.

2.5   Sporočanje kršitev

33.

V členu 70 predlagane direktive so obravnavani mehanizmi za sporočanje kršitev, znani tudi pod imenom sistemi za prijavljanje nepravilnosti. Ti sistemi so sicer lahko koristno orodje za zagotavljanje skladnosti, vseeno pa sprožajo pomembna vprašanja z vidika varstva podatkov (25). ENVP pozdravlja dejstvo, da predlog vsebuje posebne zaščitne ukrepe, ki jih je treba dodatno razviti na nacionalni ravni in so namenjeni zaščiti oseb, ki poročajo o domnevni kršitvi, in splošnejšemu varstvu osebnih podatkov. ENVP se zaveda, da so v predlagani direktivi določeni samo glavni elementi sistema, ki ga bodo izvajale države članice. Kljub temu bi rad opozoril na naslednja dejstva.

34.

ENVP tako kot pri drugih mnenjih (26) poudarja potrebo po navedbi potrebe po spoštovanju zaupnosti identitete prijaviteljev nepravilnosti in informatorjev. ENVP poudarja, da je položaj prijaviteljev nepravilnosti občutljiv. Osebe, ki posredujejo takšne informacije, bi morale imeti zagotovilo, da se njihova identiteta obdeluje v skladu s pogoji za zagotavljanje zaupnosti, zlasti v zvezi z osebo, katere domnevno kršitev so sporočili (27). Zaupnost identitete prijaviteljev kršitev je treba zajamčiti na vseh stopnjah postopka, dokler je to v skladu z nacionalnimi pravili o sodnih postopkih. Pri tem je morda zlasti treba razkriti njihovo identiteto v okviru nadaljnje preiskave ali sodnih postopkov, ki so bili sproženi na podlagi preiskave (tudi če je bilo ugotovljeno, da so zlonamerno dajali napačne navedbe o osebi) (28). Glede na navedeno ENVP priporoča, da se v točko (b) člena 70 doda naslednja določba: „na vseh stopnjah postopka je treba jamčiti za identiteto teh oseb, razen če se razkritje zahteva z nacionalno zakonodajo v okviru nadaljnje preiskave ali sodnih postopkov.“

35.

ENVP poleg tega poudarja pomen zagotovitve ustreznih pravil za varovanje pravic obtoženih oseb do dostopa, ki so tesno povezane s pravicami do obrambe (29). S postopki za prejem poročil o kršitvah in njihovo nadaljnje spremljanje iz člena 70(2)(a) je treba zagotoviti, da se pravice obtoženih, kot so pravica do informiranosti, pravica dostopa do datoteke o preiskavi in domneva o nedolžnosti, ustrezno spoštujejo in so omejene samo toliko, kolikor je nujno (30). ENVP glede tega priporoča, da se v predlagano direktivo vnese določba iz člena 29(d) predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji, ki od držav članic zahteva vzpostavitev „ustreznih postopkov za zagotovitev pravice obdolžene osebe do obrambe in zaslišanja pred sprejetjem odločitve v zvezi z njo ter pravice do učinkovitega pravnega sredstva zoper kakršno koli odločitev ali ukrep, ki se nanjo nanaša“.

36.

In nazadnje, ENVP v zvezi z odstavkom 2(c) z zadovoljstvom opaža, da ta določba zahteva od držav članic, da zagotovijo varstvo osebnih podatkov osebe, ki prijavi kršitve, in osebe, ki je obdolžena, v skladu z načeli iz Direktive 95/46/ES. Vseeno pa predlaga izbris formulacije „načeli iz“, da je sklicevanje na Direktivo bolj celostno in zavezujoče. V zvezi s potrebo po spoštovanju zakonodaje o varstvu podatkov pri praktičnem izvajanju sistemov pa bi ENVP rad zlasti poudaril priporočila, ki jih je Delovna skupina iz člena 29 navedla v svojem mnenju o razkrivanju kršitev iz leta 2006. Zadevni subjekti se morajo pri izvajanju nacionalnih sistemov zavedati potrebe po ohranjanju sorazmernosti, tako da se čim bolj omejijo kategorije oseb, ki imajo pravico do poročanja, kategorije oseb, ki so lahko obdolžene, in kršitve, za katere so lahko obdolžene; potrebo po spodbujanju določljivih in zaupnih poročil v primerjavi z anonimnimi poročili; potrebo po zagotavljanju razkritja identitete razkrivalcev nepravilnosti, če so podali zlonamerne navedbe, in potrebo po doslednem upoštevanju obdobij hranjenja podatkov.

3.   SKLEPNE UGOTOVITVE

37.

ENVP podaja naslednja priporočila:

v predloga vnesti vsebinsko določbo, ki se glasi: „Kar zadeva obdelovanje osebnih podatkov, ki ga izvajajo države članice v okviru te uredbe, pristojni organi uporabljajo določbe nacionalnih pravil za izvajanje Direktive 95/46/ES. Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov, ki ga izvaja EBA v okviru te uredbe, EBA upošteva določbe Uredbe (ES) št. 45/2001“;

spremeniti drugi pododstavek člena 54(1), da bo omogočal razkritje osebnih podatkov samo v obliki povzetka ali zbirne informacije, „tako da posameznih kreditnih institucij in posameznikov ni mogoče prepoznati“ (poudarek dodan);

v členih 48 in 56 pojasniti, da morajo biti sporazumi s tretjimi državami ali organi tretjih držav, ki omogočajo prenos osebnih podatkov, v skladu s pogoji za prenašanje osebnih podatkov tretjim državam, določenimi v poglavju IV Direktive 95/46/ES in Uredbe (ES) št. 45/2001, in v predlagano direktivo vnesti tudi določbo, ki je podobna členu 23 predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (31);

v zvezi s pomisleki, izraženimi v tem mnenju, oceniti potrebnost in sorazmernost predlaganega sistema obveznega objavljanja sankcij. Na podlagi rezultata preskusa potrebnosti in sorazmernosti vsekakor zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev spoštovanja domneve o nedolžnosti, pravice zadevnih oseb do ugovora, varnosti/natančnosti podatkov in njihovega izbrisa po določenem obdobju;

v zvezi s členom 70 storiti naslednje: 1. v točko (b) člena 70 vnesti določbo z navedbo: „na vseh stopnjah postopka je treba jamčiti za identiteto teh oseb, razen če se razkritje zahteva v nacionalni zakonodaji v okviru nadaljnje preiskave ali sodnih postopkov“; 2. vnesti točko (d), ki zahteva, da države članice vzpostavijo „ustrezne postopke za zagotovitev pravice obdolžene osebe do obrambe in zaslišanja pred sprejetjem odločitve v zvezi z njo ter pravice do učinkovitega pravnega sredstva zoper kakršno koli odločitev ali ukrep, ki se nanjo nanaša“; 3. iz točke (c) določbe umakniti formulacijo „načeli iz“.

V Bruslju, 10. februarja 2012

Giovanni BUTTARELLI

Pomočnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  Mnenji ENVP z dne 10. februarja 2012 o zakonodajnem svežnju za spremembo zakonodaje o bančništvu, bonitetnih agencijah, trgih in finančnih instrumentih (MIFID/MIFIR) ter zlorabi trga.

(4)  COM(2011) 453.

(5)  COM(2011) 452.

(6)  Obrazložitveni memorandum predlagane direktive, str. 2–3.

(7)  Obrazložitveni memorandum predlagane uredbe, str. 2–3.

(8)  Glej zlasti člene 24, 48 in 51 predlagane direktive.

(9)  Člena 65(2) in 68 predlagane direktive.

(10)  Člen 70 predlagane direktive.

(11)  Člen 435 predlagane uredbe.

(12)  Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji, COM(2011) 651.

(13)  Prim. opombo 12.

(14)  Glej mnenje z dne 10. februarja 2012 o predlogih Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji ter za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo, COM(2011) 654.

(15)  Osebni obseg sankcij je pojasnjen v členu 65 predlagane direktive, v katerem je navedeno, da v primerih, v katerih se uporabljajo obveznosti za institucije, finančne holdinge, mešane finančne holdinge in mešane holdinge, države članice zagotovijo, da se v primeru kršitev lahko uporabljajo sankcije za člane uprave in vse druge posameznike, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo odgovorni za kršitev.

(16)  Glej poročilo o oceni vpliva, od str. 42 naprej.

(17)  Združeni zadevi C-92/09 in C-93/09, Schecke, odstavki 56–64.

(18)  Glede tega glej tudi Mnenje ENVP z dne 15. aprila 2011 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije (UL C 215, 21.7.2011, str. 13).

(19)  Glej str. 44–45.

(20)  Tako bi na primer nacionalni organi lahko razmislili o naslednjih ukrepih: o odlogu objave, dokler ni pritožba zavrnjena, ali, kot je nakazano v poročilu o oceni učinka, o jasni navedbi, da je proti sklepu vložena pritožba in da za posameznika velja domneva o nedolžnosti, dokler sklep ne postane dokončen, o objavi preklica v primerih, v katerih sodišče razveljavi sklep.

(21)  Glej mnenje ENVP z dne 10. aprila 2007 o financiranju skupne kmetijske politike (UL C 134, 16.6.2007, str. 1).

(22)  V tem smislu glej dokument italijanskega organa za varstvo podatkov „Osebni podatki, ki so vključeni tudi v evidence in dokumentacijo javnih upravnih organov: smernice za njihovo obdelavo s strani javnih organov v zvezi s spletnim komuniciranjem in razširjanjem“, ki je na voljo na spletišču italijanskega organa za varstvo podatkov, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(23)  Ti pomisleki so povezani tudi s splošnejšo pravico, da se nekaj pozabi, o vključitvi katere v nov zakonodajni okvir za varstvo osebnih podatkov se še razpravlja.

(24)  Te ukrepe na primer sestavlja izločitev indeksacije podatkov z zunanjimi iskalniki.

(25)  Delovna skupina iz člena 29 je leta 2006 objavila mnenje o takšnih sistemih, v katerem so obravnavani vidiki varstva podatkov, povezani s tem pojavom: Mnenje št. 1/2006 o uporabi pravil EU o varstvu podatkov v notranjih shemah za prijavo nepravilnosti na področjih računovodstva, internih računovodskih kontrol, revizijskih zahtev, boja proti podkupovanju, bančnemu in finančnemu kriminalu (Mnenje delovne skupine o prijavljanju nepravilnosti). Mnenje je na voljo na spletni strani Delovne skupine iz člena 29: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(26)  Glej na primer Mnenje ENVP o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije, z dne 15. aprila 2011 (UL C 215, 21.7.2011, str. 13), in mnenje o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), z dne 1. junija 2011 (UL C 279, 23.9.2011, str. 11).

(27)  ENVP je poudaril pomen ohranjanja tajnosti identitete razkrivalca nepravilnosti v dopisu Evropskemu varuhu človekovih pravic z dne 30. julija 2010 v zadevi 2010-0458. Dopis je na voljo na spletišču ENVP (http://www.edps.europa.eu). Glej tudi mnenji ENVP po predhodnem preverjanju z dne 23. junija 2006 o internih preiskavah urada OLAF (zadeva 2005-0418) in z dne 4. oktobra 2007 o zunanjih preiskavah urada OLAF (zadeve 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

(28)  Glej Mnenje o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije, 15. aprila 2011, na voljo na spletnem naslovu http://www.edps.europa.eu

(29)  V tem smislu glej Smernice ENVP o obdelavi osebnih podatkov v upravnih poizvedbah in disciplinskih postopkih evropskih institucij in organov, v katerih je poudarjena tesna povezava med pravico posameznikov, na katere se nanašajo podatki, do dostopa do podatkov in pravico oseb, proti katerim je bila vložena obtožba, do obrambe (glej str. 8 in 9) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_EN.pdf

(30)  Glej mnenje Delovne skupine iz člena 29 o razkrivanju nepravilnosti, str. 13–14.

(31)  Prim. opombo 12.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/9


Obvestilo v skladu s členom 12 § 5a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 v zvezi z informacijami carinskih organov držav članic glede uvrščanja blaga v carinsko nomenklaturo

2012/C 175/02

Zavezujoča tarifna informacija preneha veljati tega dne, če ni več v skladu z razlago carinske nomenklature, kot posledica naslednjih mednarodnih tarifnih ukrepov:

Spremembe Zbirke mnenj o uvrstitvi, ki jih je odobril Svet za carinsko sodelovanje (SCS dok. NC1705 – poročilo 48. seje Odbora HS):

SPREMEMBE ZBIRKE MNENJ O UVRSTITVI, KI JIH JE IZDAL ODBOR HS SVETOVNE CARINSKE ORGANIZACIJE

(48. SEJA ODBORA HS, SEPTEMBRA 2011)

DOK. NC1705

Mnenja o uvrstitvi, ki jih je odobril Odbor HS

2106.90/28

O/3

3824.90/18-19

O/4

8537.10/1

O/5

Informacije o vsebini teh ukrepov pošlje Generalni direktorat Evropske komisije za davke in carinsko unijo (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium). Dostopne so tudi na spletni strani generalnega direktorata:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/10


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 175/03

Komisija se je 11. junija 2012 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32012M6555. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/10


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 175/04

Komisija se je 11. junija 2012 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32012M6604. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


III Pripravljalni akti

Evropska centralna banka

19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/11


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 25. aprila 2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 20. januarja 2012 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba o evropskih skladih tveganega kapitala) ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo (2) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba o ESSP) (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani: predlagani uredbi).

Pristojnost ECB, da poda mnenje o predlaganih uredbah, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj predlagani uredbi vsebujeta določbe, ki so pomembne za integracijo evropskih finančnih trgov ter vplivajo na prispevek Evropskega sistema centralnih bank k nemotenemu vodenju politik pristojnih oblasti glede bonitetnega nadzora kreditnih institucij in stabilnosti finančnega sistema, kot je navedeno v členu 127(5) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

1.

Cilj predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala je, da se premaga pomanjkanje virov financiranja, s katerim se srečujejo evropska mala in srednje velika podjetja (MSP) v fazi zagona. Ker velik del financiranja teh podjetij izvira iz majhnih skladov, ki imajo v upravljanju v povprečju 60 milijonov EUR sredstev, je cilj uredbe izboljšati zmožnost zbiranja kapitala v vsej EU. Uvaja posebne evropske sklade tveganega kapitala s skupnimi značilnostmi v enotnem regulativnem okviru. S tem bi zagotovili gotovost in preglednost za vse deležnike, vključno z vlagatelji, regulativnimi organi in podjetji, ki so upravičena do naložb. Z uvedbo licence za enotni trg, na podlagi katere bi lahko sklad, registriran v eni državi članici, tržil enote in deleže v drugih državah članicah, bi zmanjšali administrativno breme in omejili regulativne ovire.

2.

Ta okvir dopolnjuje predlagana uredba o ESSP, katere cilj je, da spodbudi financiranje socialnih podjetij z uvedbo nove kategorije evropskih skladov za socialno podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: ESSP). S tem bi vlagateljem pomagali pri iskanju in primerjanju skladov, ki vlagajo v socialna podjetja, ter razširili možnosti za trženje teh skladov mednarodnim vlagateljem.

3.

V strategiji Evropa 2020 (3) je bila znova izpostavljena potreba po sprejetju usmerjenih regulativnih ukrepov, s katerimi bi izboljšali dostop MSP do financiranja, zlasti tako, da bi z namenskimi investicijskimi skladi zmanjšali ovire, ki omejujejo tok financiranja tveganega kapitala. Evropski svet je ta pristop potrdil in pozval k odpravi preostalih regulativnih ovir za čezmejne tokove tveganega kapitala (4). Komisija je tako aprila 2011 napovedala pobudo za zagotovitev, da bodo skladi tveganega kapitala, ustanovljeni v kateri koli državi članici, lahko zbirali kapital v vsej EU (5).

4.

ECB je že izpostavila težave, s katerimi se srečujejo številna MSP pri dostopu do financiranja in so večje kot pri velikih podjetjih, zlasti v času pretresov na trgu (6). ECB verjame, da bi predlagani novi ureditvi s tem, ko bi olajšali dostop hitro rastočih MSP do financiranja in poenostavili zadevne regulativne zahteve, bistveno prispevali k razvoju inovativnega in trajnostnega gospodarstva. Za uspešno in pravočasno uresničitev strategije Evropa 2020 je ključno, da se premaga razdrobljenost financiranja inovativnih in socialno usmerjenih MSP ter podpre razvoj integriranega in tekočega vseevropskega finančnega trga, ki bo spodbujal in olajševal čezmejne naložbe v te sektorje.

5.

ECB zato pozdravlja predlagani uredbi, ki bosta uvedli enake zahteve za sklade, ki bodo delovali pod enotno evropsko oznako, in enak vsebinski regulativni okvir, pri tem pa zagotovili ustrezen nadzor. V tej zvezi ECB izpostavlja več elementov, ki bi prispevali k vzpostavitvi ustreznega in uravnoteženega regulativnega okvira: prostovoljnost ureditve (7), postopek čezmejnega obveščanja med pristojnimi organi (8), pravila, ki urejajo ravnanje kvalificiranega upravitelja in zahteve po razkritju (9), ter določbe, namenjene zagotovitvi učinkovitega nadzora nad uporabo licence (10).

Posamezne pripombe

6.

ECB podpira cilj Komisije, da zagotovi skladnost predlaganih uredb z obstoječo ureditvijo za upravitelje alternativnih investicijskih skladov po Direktivi 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (11). V tej zvezi ECB pozdravlja, da se predlagani uredbi navezujeta na prag v Direktivi 2011/61/EU (12), ki uvaja omejitev 500 milijonov EUR za sredstva v upravljanju, s čimer bi ureditvi evropskih skladov tveganega kapitala in ESSP razmejili od okvira, vzpostavljenega z Direktivo 2011/61/EU.

7.

ECB izpostavlja, da je zgoraj navedeni prag namenjen za razlikovanje med upravitelji alternativnih investicijskih skladov, katerih dejavnosti bi lahko „bistveno vplivale na finančno stabilnost“, od tistih, pri katerih je to malo verjetno, in da se bosta predlagani ureditvi uporabljali za sklade, ki niso sistemsko pomembni (13).

8.

Področje uporabe predlaganih uredb je omejeno tudi z zahtevo, da morajo biti vsi kvalificirani skladi tveganega kapitala in skladi za socialno podjetništvo brez finančnih vzvodov, s čimer se zagotovi, da kvalificirani skladi ne prispevajo k razvoju sistemskih tveganj, ter da se osredotočajo na podpiranje kvalificiranih portfeljskih družb (14). Čeprav je koncept finančnega vzvoda sicer temeljnega pomena za poslovni model, ki ga uporablja mnogo upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (15), ECB zato meni, da bi bilo ustrezno, da se izrecno določi izključitev kakršne koli možnosti finančnega vzvoda v primeru predlaganih ureditev evropskih skladov tveganega kapitala in ESSP (16).

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v Prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 25. aprila 2012

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 860 konč.

(2)  COM(2011) 862 konč.

(3)  Sporočilo Komisije »Evropa 2020 – strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast«, COM(2010) 2020 konč.

(4)  Sklepi Evropskega sveta, 4. februar 2011, odstavek 22.

(5)  Sporočilo Komisije „Akt za enotni trg – dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – ‚Skupaj za novo rast‘ “, COM(2011) 206 konč., zlasti točka 2.1.

(6)  Mnenje ECB CON/2012/21 z dne 22. marca 2012 o (i) predlogu direktive o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta, (ii) predlogu uredbe o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (uredba o infrastrukturi evropskega trga) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, (iii) predlogu direktive o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo ter (iv) predlogu uredbe o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga), odstavek 8. Še ni objavljeno v Uradnem listu. Različica v angleščini je dostopna na spletni strani ECB na naslovu http://www.ecb.europa.eu

(7)  Člen 4 predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala in člen 4 predlagane uredbe o ESSP.

(8)  Člena 15 in 20(3) predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala ter člena 16 in 21(3) predlagane uredbe o ESSP.

(9)  Členi 7 do 12 predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala in členi 7 do 13 predlagane uredbe o ESSP.

(10)  Členi 13 do 22 predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala in členi 14 do 23 predlagane uredbe o ESSP.

(11)  UL L 174, 1.7.2011, str. 1. Delovni dokument služb Komisije Impact assessment accompanying the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Venture Capital Funds, SEC(2011) 1515, str. 37.

(12)  Člen 3(2)(b) Direktive 2011/61/EU.

(13)  Uvodna izjava 17 Direktive 2011/61/EU.

(14)  Uvodna izjava 13 predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala in uvodna izjava 13 predlagane uredbe o ESSP.

(15)  Odstavek 11 Mnenja ECB CON/2009/81 z dne 16. oktobra 2009 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES in 2009/…/ES (UL C 272, 13.11.2009, str. 1).

(16)  Člen 5(2) predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala in člen 5(2) predlagane uredbe o ESSP.


PRILOGA

Predlagane spremembe besedila  (1)

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (2)

Sprememba 1

Člen 5(2) predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala

„2.   Upravitelj sklada tveganega kapitala ne najema posojil, izdaja zadolžnic ali jamstev na ravni kvalificiranega sklada tveganega kapitala niti na ravni kvalificiranega sklada tveganega kapitala ne uporablja nobene metode, zaradi katere se poveča izpostavljenost sklada prek izposojanja denarja ali vrednostnih papirjev, vključevanja v pozicije izvedenih finančnih instrumentov ali kako drugače.“

„2.   Upravitelj sklada tveganega kapitala ne najema posojil, izdaja zadolžnic ali jamstev na ravni kvalificiranega sklada tveganega kapitala niti na ravni kvalificiranega sklada tveganega kapitala ne uporablja nobene metode, zaradi katere se poveča izpostavljenost sklada prek izposojanja denarja ali vrednostnih papirjev, vključevanja v pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ali kako drugače.“

Pojasnilo

Vključevanje v pozicije izvedenih finančnih instrumentov je lahko namenjeno tudi varovanju pred tveganji in v tem primeru ne povečuje izpostavljenosti tveganjem, ampak jo zmanjšuje. Tako ECB, čeprav ugotavlja, da se predlagano besedilo zgleduje po ustrezni opredelitvi v členu 4(1)(v) Direktive 2011/61/EU, predlaga, da se pojem „pozicije izvedenih finančnih instrumentov“ nadomesti s pojmom „pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih“, v skladu z besedilom drugih obstoječih ali predlaganih finančnih predpisov EU, npr. Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav  (3), Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah Direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS  (4) ter predlogov uredb Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov  (5) in o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja  (6).

Sprememba 2

Člen 6 predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala

„Upravitelji skladov tveganega kapitala tržijo enote in deleže kvalificiranih skladov tveganega kapitala izključno vlagateljem, ki veljajo za profesionalne stranke v skladu z oddelkom I Priloge II k Direktivi 2004/39/ES ali se lahko na zahtevo obravnavajo kot profesionalne stranke v skladu z oddelkom II Priloge II k Direktivi 2004/39/ES, ali drugim vlagateljem, kadar:“

„Upravitelji skladov tveganega kapitala tržijo enote in deleže kvalificiranih skladov tveganega kapitala izključno vlagateljem, ki veljajo za profesionalne stranke v skladu z oddelkom I Priloge II k Direktivi 2004/39/ES, razen če se na zahtevo obravnavajo kot neprofesionalne stranke, ali se lahko na zahtevo obravnavajo kot profesionalne stranke v skladu z oddelkom II Priloge II k Direktivi 2004/39/ES, ali drugim vlagateljem, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:“

Pojasnilo

Člen 6 predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala navaja „profesionalne stranke v skladu z oddelkom I Priloge II k Direktivi 2004/39/ES“. Ni jasno, katera ureditev bi se uporabila za profesionalne stranke, ki se v skladu z isto določbo na zahtevo obravnavajo kot neprofesionalne stranke. Da bi se izognili nejasnosti, bi s predlagano spremembo uskladili koncept „profesionalnih strank“ v predlagani uredbi z opredelitvijo v Prilogi II k Direktivi 2004/39/ES.

Poleg tega uredba dovoljuje trženje evropskih skladov tveganega kapitala drugim vlagateljem „z znanjem, izkušnjami in zmogljivostjo, da se soočijo s tveganji teh skladov“  (7). ECB meni, da ta merila zagotavljajo potrebno zaščito vlagateljev, a predlaga, da se zagotovi, da bodo vsa merila obvezna.

Sprememba 3

Člen 10a predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala (novo)

Ni obstoječega besedila

„Člen 10a

Depozitar

1.   Upravitelj sklada tveganega kapitala zagotovi, da za vsak evropski sklad tveganega kapitala, ki ga upravlja, imenuje enega depozitarja v skladu s določbami tega člena.

2.   Depozitar je lahko institucija, kakor je opredeljena v členu 21 Direktive 2011/61/EU.

3.   Za zagotovitev dosledne uporabe odstavka 1 ESMA pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov, kjer opredeli pogoje za opravljanje funkcije depozitarja evropskega sklada tveganega kapitala. ESMA predloži osnutek regulativnih tehničnih standardov Komisiji v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da sprejme regulativne tehnične standarde iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Pojasnilo

Za okrepitev zaščite vlagateljev ECB predlaga, da se izrecno uredi imenovanje depozitarja, v skladu z okvirom, ki je bil sprejet z Direktivo 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)  (8) in Direktivo 2011/61/EU  (9). Cilj poenostavljenega sistema, ki se predlaga tukaj, pa je, da se zagotovi sorazmernost vseh obveznosti, ki iz tega izhajajo, z naravo in velikostjo skladov.

Sprememba 4

Člen 21(1) predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala

„1.   Pristojni organi in ESMA medsebojno sodelujejo, kadar koli je to potrebno pri opravljanju njihovih dolžnosti iz te uredbe.“

„1.   Pristojni organi in ESMA medsebojno sodelujejo, kadar koli je to potrebno pri opravljanju njihovih dolžnosti iz te uredbe, in z Evropskim odborom za sistemska tveganja, kjer je to ustrezno.“

Pojasnilo

ECB predlaga, da se za skladnost s členom 50 Direktive 2011/61/EU v okvir sodelovanja med ESMA in pristojnimi organi vključi tudi ESRB, kjer je to ustrezno.

Sprememba 5

Člen 22(2) predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala

„2.   Pristojnim organom držav članic ali ESMA se ne prepreči izmenjava informacij v skladu s to uredbo ali drugo zakonodajo Unije, ki se uporablja za upravitelje skladov tveganega kapitala in kvalificirane sklade tveganega kapitala.“

„2.   Pristojnim organom držav članic ali ESMA se ne prepreči izmenjava informacij v skladu s to uredbo ali drugo zakonodajo Unije, ki se uporablja za upravitelje skladov tveganega kapitala in kvalificirane sklade tveganega kapitala, kadar koli je to potrebno pri opravljanju njihovih dolžnosti iz te uredbe ali izvrševanju njihovih pooblastil iz te uredbe ali nacionalnih predpisov. Pristojni organi sporočijo informacije centralnim bankam, vključno z Evropsko centralno banko, in Evropskemu odboru za sistemska tveganja, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njihovih nalog.“

Pojasnilo

S tem bi zagotovili, da bodo centralne banke, vključno z ECB, in ESRB na ustrezen način prejeli informacije, ki so pomembne za opravljanje njihovih nalog.


(1)  Spremembe predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala veljajo ob potrebnih prilagoditvah tudi za ustrezne določbe predlagane uredbe o ESSP.

(2)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(3)  Člen 1(b) in (c) ter člen 2(1)(b)(iii) (UL L 86, 24.3.2012, str. 24).

(4)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1. Člen 2(1)(i) in člen 4(1).

(5)  COM(2010) 484 konč. Člen 1(1).

(6)  COM(2011) 452 konč. Členi 211(1), 240(3), 250(1)(d), 256(1), 273(4), 321(1) in (2) ter 335(4).

(7)  Uvodna izjava 14 predlagane uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala.

(8)  UL L 302, 17.11.2009, str. 32. Členi 22 do 26 in 32 do 36.

(9)  Člen 21.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/17


Menjalni tečaji eura (1)

18. junija 2012

2012/C 175/06

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2618

JPY

japonski jen

99,75

DKK

danska krona

7,4324

GBP

funt šterling

0,80600

SEK

švedska krona

8,8412

CHF

švicarski frank

1,2010

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,5260

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,493

HUF

madžarski forint

292,60

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6967

PLN

poljski zlot

4,2807

RON

romunski leu

4,4670

TRY

turška lira

2,2883

AUD

avstralski dolar

1,2519

CAD

kanadski dolar

1,2944

HKD

hongkonški dolar

9,7914

NZD

novozelandski dolar

1,5947

SGD

singapurski dolar

1,6045

KRW

južnokorejski won

1 462,30

ZAR

južnoafriški rand

10,5249

CNY

kitajski juan

8,0232

HRK

hrvaška kuna

7,5433

IDR

indonezijska rupija

11 874,30

MYR

malezijski ringit

3,9829

PHP

filipinski peso

53,412

RUB

ruski rubelj

40,8300

THB

tajski bat

39,709

BRL

brazilski real

2,5868

MXN

mehiški peso

17,5660

INR

indijska rupija

70,6540


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/18


Informativno obvestilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Novi javni razpis za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 175/07

Država članica

Španija

Proga

El Hierro–Gran Canaria, La Gomera–Gran Canaria, La Gomera–Tenerife Norte in Tenerife Sur–Gran Canaria

Obdobje veljavnosti pogodbe

2 leti od začetka opravljanja dejavnosti

Rok za oddajo ponudb

2 meseca po datumu objave tega obvestila

Naslov, kjer je mogoče dobiti besedilo javnega razpisa in vse ustrezne informacije in/ali dokumentacijo v zvezi z javnim razpisom in obveznostjo javne službe

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Tel. +34 915977505

Faks +34 915978643

E-naslov: mmederos@fomento.es


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/19


Obvestilo v zvezi s protidampinškimi ukrepi za uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in v zvezi z delno obnovo protidampinške preiskave v zvezi z uvozom nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

2012/C 175/08

S sodbo z dne 22. marca 2012 v zadevi C-338/10 je Sodišče Evropske Unije („Sodišče EU“) Uredbo Sveta (ES) št. 1355/2008 z dne 18. decembra 2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (1) („dokončna protidampinška uredba“ ali „izpodbijana uredba“), razglasilo za neveljavno.

Na podlagi sodbe z dne 22. marca 2012 za uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) v Evropsko unijo ne veljajo več protidampinški ukrepi, uvedeni z Uredbo (ES) št. 1355/2008.

1.   Informacije za carinske organe

Zato je treba dokončne protidampinške dajatve, plačane v skladu z Uredbo (ES) št. 1355/2008 o uvozu v Evropsko unijo nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.), ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 2008 30 55, 2008 30 75 in ex 2008 30 90 (oznake TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in začasne dajatve, dokončno pobrane v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1355/2008, povrniti ali odpustiti. Povrnitev ali odpustitev je treba zahtevati pri nacionalnih carinskih organih v skladu z veljavno carinsko zakonodajo.

Poleg tega za uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v Evropsko unijo ne veljajo več protidampinški ukrepi, uvedeni z Uredbo (ES) št. 1355/2008.

2.   Delna obnova protidampinške preiskave

Sodišče EU je s sodbo z dne 22. marca 2012 Uredbo (ES) št. 1355/2008 razglasilo za neveljavno. Sodišče EU je ugotovilo, da Evropska komisija („Komisija“) ni ustrezno določila normalne vrednosti na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom v skladu s členom 2(7)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna uredba“).

Sodišče EU priznava (3), da v postopkih, sestavljenih iz več administrativnih delov, razveljavitev enega dela ne razveljavi celotnega postopka. Protidampinški postopek je primer takega postopka v več delih. Delna razveljavitev dokončne protidampinške uredbe zato ne pomeni razveljavitve celotnega postopka, ki je potekal pred sprejetjem zadevne uredbe. Po drugi strani pa morajo institucije Evropske unije v skladu s členom 266 Pogodbe o delovanju Evropske unije izvršiti sodbo Sodišča EU z dne 22. marca 2012. Tako imajo institucije Unije pri izvrševanju Sodbe možnost odpraviti tiste vidike izpodbijane uredbe, ki so privedli do razveljavitve, neizpodbijane dele, ki jih sodba ne zadeva, pa pustijo nespremenjene (4). Treba je poudariti, da vse druge določbe izpodbijane uredbe, ki niso bile izpodbijane v predpisanih rokih in jih zato Sodišče EU ni upoštevalo ter niso privedle do razveljavitve izpodbijane uredbe, ostajajo veljavne. Enako velja, če je uredba razglašena za neveljavno.

Komisija je tako sklenila obnoviti protidampinško preiskavo glede uvoza nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se je začela v skladu z osnovno uredbo. Obnova je po obsegu omejena na izvajanje ugotovitve Sodišča EU, kot je opisano zgoraj.

3.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da je delna obnova protidampinškega postopka upravičena, zato delno obnavlja protidampinško preiskavo glede uvoza nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se je v skladu s členom 5 osnovne uredbe začela z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (5).

Obnova je po obsegu omejena na izbiro primerljive države in določitev normalne vrednosti v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe, ki se uporabi za izračun stopnje dampinga.

Vse zainteresirane strani so vabljene, da izrazijo svoja stališča, predložijo informacije in dokaze glede razpoložljivosti tržnega gospodarstva tretje države, ki so lahko izbrana za določitev normalne vrednosti v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe, vključno z Izraelom, Svazijem, Turčijo in Tajsko. Komisija mora te informacije in dokaze prejeti v roku iz točke 4(a).

Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo zahtevek za zaslišanje in v njem navedejo posebne razloge zanj. Ta zahtevek je treba vložiti v roku iz točke 4(b).

4.   Roki

(a)   Rok, v katerem se strani lahko javijo in predložijo informacije

Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, predstaviti svoja stališča in predložiti kakršne koli informacije v 20 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Opozoriti je treba na dejstvo, da je uveljavljanje večine procesnih pravic iz osnovne uredbe odvisno od tega, ali se stran javi v navedenem roku.

(b)   Zaslišanja

Vse zainteresirane strani lahko pri Komisiji zaprosijo tudi za zaslišanje v istem 20-dnevnem roku.

5.   Pisna stališča in korespondenca

Vsa stališča in zahtevki zainteresiranih strani morajo biti predloženi v pisni obliki (ne v elektronski obliki, razen če je določeno drugače) in v njih morajo biti navedeni ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka ter številka telefaksa zainteresirane strani. Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z Limited  (6) ter se jim v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priloži nezaupna različica, označena s For Inspection by Interested Parties.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22956505

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva v skladu s členom 18 osnovne uredbe. Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

7.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (7).

8.   Pooblaščenec za zaslišanje

Opozoriti je treba tudi, da lahko zainteresirane strani, ki menijo, da imajo težave pri uveljavljanju pravic do obrambe, zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz Generalnega direktorata za trgovino. Pooblaščenec je posrednik med zainteresiranimi stranmi in službami Komisije, tako da, kadar je to potrebno, nastopi kot posrednik pri postopkovnih zadevah, ki vplivajo na zaščito njihovih interesov v tem postopku, zlasti glede dostopa do dokumentacije, zaupnosti podatkov, podaljšanja rokov in obdelave pisnih in/ali ustnih stališč. Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču Generalnega direktorata za trgovino (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  UL L 350, 30.12.2008, str. 35.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(3)  Zadeva T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) proti Svetu, Recueil 1998, str. II-3939.

(4)  Zadeva C-458/98 P Industrie des poudres sphériques (IPS) proti Svetu, Recueil 2000, str. I-08147.

(5)  UL L 246, 20.10.2007, str. 15.

(6)  To pomeni, da je dokument samo za interno uporabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Je zaupni dokument v skladu s členom 19 osnovne uredbe in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum).

(7)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/22


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom s Tajske

2012/C 175/09

Po objavi obvestila o bližnjem izteku (1) protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom s Tajske („zadevna država“), je Evropska komisija („Komisija“) prejela zahtevek za pregled v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna uredba“).

1.   Zahtevek za pregled

Zahtevek je 19. marca 2012 vložilo združenje Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) („vložnik“) v imenu proizvajalcev Unije, ki predstavljajo glavni delež, v tem primeru več kot 50 % proizvodnje Unije nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju.

2.   Izdelek, ki se pregleduje

Izdelek, ki se pregleduje, je sladka koruza (Zea mays var. saccharata) v zrnju, pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjena, trenutno uvrščena pod oznako KN ex 2001 90 30, in sladka koruza (Zea mays var. saccharata) v zrnju, pripravljena ali konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjena, razen proizvodov iz tarifne številke 2006, trenutno uvrščena pod oznako KN ex 2005 80 00, s poreklom s Tajske („izdelek, ki se pregleduje“).

3.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 682/2007 (3).

4.   Razlogi za pregled zaradi izteka ukrepa

Zahtevek temelji na izhodišču, da bi iztek veljavnosti ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje dampinga in ponovitev škode industriji Unije.

4.1    Domneva o verjetnosti nadaljevanja dampinga

Domneva o verjetnosti nadaljevanja dampinga temelji na primerjavi konstruirane normalne vrednosti (proizvodni stroški, prodajni, splošni in administrativni stroški ter dobiček) na Tajskem z izvoznimi cenami (na ravni franko tovarna) izdelka, ki se pregleduje, ko je prodan za izvoz v Unijo.

Na podlagi tega je izračunana stopnja dampinga znatna.

4.2    Domnevna verjetnost ponovitve škode

Vložnik trdi tudi, da obstaja verjetnost ponovitve škodljivega dampinga. V zvezi s tem je vložnik predložil dokaze, da bi se v primeru prenehanja veljavnosti ukrepov sedanja raven uvoza izdelka, ki se pregleduje, verjetno povečala zaradi enostavnega povečanja proizvodnje v zadevni državi in privlačnosti trga Unije, na katerem se lahko zaračunajo višje cene v primerjavi z nekaterimi trgi tretjih držav. Oba dejavnika lahko privedeta do preusmeritve izvoza iz drugih tretjih držav v Unijo.

Vložnik prav tako trdi, da je bila škoda odpravljena zaradi uvedbe ukrepov ter da bi ponoven pojav znatnejšega uvoza po dampinških cenah iz zadevne države verjetno ponovno škodoval industriji Unije, če bi se ukrepi iztekli.

5.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregleda zaradi izteka ukrepov, zato začenja pregled v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

S preiskavo bo ugotovljeno, ali je verjetno, da bi iztek ukrepov povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode.

5.1    Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja dampinga

5.1.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

Proizvajalci izvozniki (4) izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države so pozvani k sodelovanju v preiskavi v zvezi s pregledom.

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov s Tajske in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti naslednje informacije o svojih družbah iz Priloge A k temu obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe Tajske, lahko pa se obrne na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza v Unijo, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevne države in združenja proizvajalcev izvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, izbranim v vzorec, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom zadevne države.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje, prodaji izdelka, ki se pregleduje, na domačem trgu zadevne države in prodaji izdelka, ki se pregleduje, v Uniji.

Družbe, ki so se strinjale z možno vključitvijo v vzorec, vendar niso bile izbrane v vzorec, se štejejo za sodelujoče („nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki“).

5.1.2   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (5)  (6)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se pregleduje, s Tajske v Unijo so pozvani k sodelovanju v preiskavi.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah iz Priloge B k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, in prodajo izdelka, ki se pregleduje.

5.2    Postopek za ugotavljanje verjetnosti ponovitve škode in preiskava proizvajalcev Unije

Za ugotavljanje verjetnosti ponovitve škode za industrijo Unije so proizvajalci izdelka, ki se pregleduje, v Uniji pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev Unije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev Unije, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Komisija je začasno izbrala vzorec proizvajalcev Unije. Podrobnosti so na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem. Zainteresirane strani so pozvane, da pregledajo dokumentacijo (v ta namen morajo stopiti v stik s Komisijo, katere kontaktni podatki so navedeni v oddelku 5.6). Drugi proizvajalci Unije ali njihovi predstavniki, ki menijo, da bi morali biti iz določenega razloga vključeni v vzorec, morajo stopiti v stik s Komisijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce Unije in združenja proizvajalcev Unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim proizvajalcem Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

V vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, finančnem stanju družb, njihovih dejavnostih v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje in prodaji izdelka, ki se pregleduje.

5.3    Postopek za presojo interesa Unije

Če bo v postopku potrjena verjetnost nadaljevanja dampinga in ponovitve škode, bo v skladu s členom 21 osnovne uredbe odločeno, ali bi bilo nadaljevanje protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova predstavniška združenja, uporabniki in njihova predstavniška združenja ter predstavniške organizacije potrošnikov so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Predstavniške organizacije potrošnikov morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom, ki se pregleduje.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

5.4    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.5    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

5.6    Postopek za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (7).

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti svoje ime, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko ter številko telefaksa. Vsa pooblastila, podpisana potrdila in kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, priložene izpolnjenim vprašalnikom, pa morajo biti predložene v papirni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora o tem takoj obvestiti Komisijo. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevnem spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22969307

E-naslov: Trade-R552-sweetcorn-dumping@ec.europa.eu

(za proizvajalce izvoznike, povezane uvoznike, združenja in predstavnike Tajske) in

Trade-R552-sweetcorn-injury@ec.europa.eu

(za proizvajalce Unije, nepovezane uvoznike, uporabnike, potrošnike in združenja v Uniji)

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

7.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD TRADE. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci s stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z verjetnostjo nadaljevanja ali ponovitve dampinga, ponovitve škode in interesom Unije.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Možnost zahtevka za pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe

Ker se je ta pregled zaradi izteka ukrepa začel v skladu z določbami člena 11(2) osnovne uredbe, njegove ugotovitve ne bodo povzročile spremembe ravni obstoječih ukrepov, ampak njihovo razveljavitev ali ohranitev v skladu s členom 11(6) osnovne uredbe.

Če katera od zainteresiranih strani meni, da je potreben pregled ravni ukrepov, da se omogoči sprememba (tj. zvišanje ali znižanje) ravni ukrepov, lahko zahteva pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

Strani, ki želijo zahtevati takšen pregled, ki bi se izvedel neodvisno od pregleda zaradi izteka ukrepa iz tega obvestila, lahko stopijo v stik s Komisijo na zgoraj navedenem naslovu.

10.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (8).


(1)  UL C 258, 2.9.2011, str. 11.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(3)  UL L 159, 20.6.2007, str. 14.

(4)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek, ki se pregleduje, v preiskavi na trg Unije neposredno ali po tretji osebi, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka, ki se pregleduje.

(5)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo 1 k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člana iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starši in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja. (UL L 253, 11.10.1993, str. 1). Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(6)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(7)  To je zaupen dokument v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(8)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA A

Image

Image


PRILOGA B

Image

Image


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/31


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 175/10

1.

Komisija je 11. junija 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Permira Europe III Fund („PE III“, Združeno kraljestvo), katerega končno matično podjetje je Permira Holdings Limited, z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Telepizza, SA „Telepizza“, Španija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za PE III: sklad za zasebne kapitalske naložbe,

za Telepizza: dejavno v gostinskem sektorju v Španiji, na Portugalskem in Poljskem, trenutno pod skupnim nadzorom podjetij PE III in Carbal SA.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/32


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 175/11

1.

Komisija je 11. junija 2012 v skladu s členom 4 in po predložitvi v skladu s členom 4(5) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1) prejela priglasitev predlagane koncentracije, s katero podjetje Cytec Industries Inc. („Cytec“, Združene države) z javno ponudbo za odkup z dne 12. aprila 2012 pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Umeco plc („Umeco“, Združeno kraljestvo).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Cytec: proizvodnja in dobava posebnih kemikalij in materialov, vključno s sodobnimi kompozitnimi materiali, za različne sektorje,

za Umeco: proizvodnja in dobava sodobnih kompozitnih materialov in procesnih materialov, predvsem za letalski in vesoljski, obrambni, industrijski in avtomobilski sektor ter prosti čas.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).


19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/33


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 175/12

1.

Komisija je 11. junija 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Lion/Seneca France 2 („LF2“, Francija), katerega končno matično podjetje je Lion Capital LLP („Lion Capital“, Združeno kraljestvo), z nakupom vrednostnih papirjev pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem 3 AB Optique Developpement („3ABOD“, Francija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Lion Capital: upravljavec naložb zasebnega kapitala, zlasti naložb v podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in/ali prodajo blaga široke potrošnje z blagovno znamko,

za 3ABOD: končna matična družba skupine Alain Afflelou Group, ki je dejavna v distribuciji optičnih izdelkov prek nacionalne in mednarodne mreže franšiznih in lastnih trgovin na drobno.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/34


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 175/13

1.

Komisija je 11. junija 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje European Advanced Technology SA („EAT“, Belgium), ki je pod nadzorom podjetja Israel Aerospace Industries Ltd. („IAI“, Izrael), in podjetje Airbus Invest S.A.S. (Francija), ki je pod nadzorom podjetja European Aeronautic Defence and Space Company N.V. („EADS“, Nizozemska), z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad novoustanovljeno družbo, ki je skupno podjetje („JV“, Belgija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za EADS: raziskave, zasnova, razvoj, proizvodnja, spremembe, prodaja in vzdrževanje civilnih in vojaških zrakoplovov, vodenega orožja, satelitov, brezpilotnih zrakoplovov, vesoljskih plovil, elektronike in telekomunikacije opreme,

za Airbus: razvoj, proizvodnja in prodaja civilnih in vojaških zrakoplovov,

za IAI: raziskave in razvoj, zasnova, proizvodnja, trženje in druge s tem povezane storitve, predvsem na področju raketnih in vesoljskih sistemov, vojaških in civilnih zrakoplovov, vojaške elektronike in vzdrževanja letal,

za EAT: naložbe v letalski, vesoljski, obrambni in z njimi povezane sektorje,

za JV: razvoj, proizvodnja in trženje polrobotskih vlačilcev s pilotskim nadzorom za komercialne zrakoplove.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).


DRUGI AKTI

Evropska komisija

19.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/35


Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2012/C 175/14

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih od dneva te objave.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„PASAS DE MÁLAGA“

ES št.: ES-PDO-0005-0849-24.01.2011

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Ime:

„Pasas de Málaga“

2.   Država članica ali tretja država:

Španija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.6

Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani.

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke:

Opredelitev

Tradicionalne rozine „Pasas de Málaga“ se pridobivajo s sušenjem na soncu zrelih jagod vrste Vitis vinifera L., sorte Moscatel iz Aleksandrije, znane tudi pod imenom Moscatel Gordo ali Moscatel de Malaga.

Fizične značilnosti

Velikost: velikost jagod se po seznamu deskriptorjev Vitis Mednarodnega urada za vinsko trto in vino (OIV) razvršča takole: 1 = zelo majhna, 3 = majhna, 5 = srednja, 7 = velika in 9 = zelo velika; sorta Moscatel iz Aleksandrije je razvrščena v kategorijo 7 („velika“).

Barva: enotna temno vijoličasta.

Oblika: okrogla.

Jagoda ima lahko pecelj, kadar pecljanje poteka ročno.

Čvrstost kožice: debelina kožice se po seznamu deskriptorjev OIV razvršča takole: 1 = zelo tanka, 3 = tanka, 5 = srednja, 7 = debela in 9 = zelo debela; sorta Moscatel iz Aleksandrije je razvrščena v kategorijo 5 („srednja“). Ker se pri obdelavi jagod kožica ne stanjša, imajo tudi rozine srednje debelo kožico.

Kemične lastnosti

Vsebnost vode v rozinah je nižja od 35 %. Vsebnost sladkorja je višja od 50 % p/p.

Kislost med 1,2 in 1,7 % vinske kisline.

Vrednost PH med 3,5 in 4,5.

Trdne v vodi topne snovi, več od 65 °Brix.

Organoleptične značilnosti

Rozine ohranijo okus po muškatu, značilnem za grozdje, iz katerega se proizvajajo: posebnost okusa se po seznamu deskriptorjev OIV razvršča takole: 1 = brez posebnosti, 2 = okus po muškatu, 3 = izrazit okus po grozdju 4 = okus po zeliščih, 5 = drug okus. Sorta Moscatel iz Aleksandrije je razvrščena v kategorijo 2, saj je prav ta sorta muškata referenčna sorta OIV za to stopnjo okusa.

Okus po muškatu okrepi še izrazita retronazalna aroma, v kateri prevladujejo terpenol a-terpineol (aromatična zelišča), linalol (vrtnica), geraniol (geranija) in b-citronelol (agrumi).

Kislost v zgoraj navedenem razponu prispeva k posebnemu ravnotežju med kislostjo in sladkostjo.

Rozina je zaradi srednje velikosti, vsebnosti vode in stopnje Brix prožna in mehka na dotik, njena pulpa pa je v ustih mesnata in sočna, kar je popolnoma v nasprotju s čutilnimi zaznavami pri suhem sadju, ki je po navadi suho in neprožno.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode):

Zrele jagode vrste Vitis vinifera L., sorte Moscatel iz Aleksandrije, znane tudi pod imenom Moscatel Gordo ali Moscatel de Malaga.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

Se ne uporablja.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju:

Proizvodnja in pakiranje morata potekati na geografskem območju iz točke 4.

Postopek proizvodnje se začne s trgatvijo ali obiranjem zdravega grozdja, ki nikoli ne poteka pred fenološko stopnjo zorenja (Baggiolini, 1952). Poškodovane ali bolne jagode, ki so padle na tla, se odstranijo.

Naslednja faza je sušenje grozdja tako, da se grozdi položijo neposredno na sonce, strojno sušenje se prepovedano. Sušenje je ročno delo, ki ga mora pridelovalec spremljati vsak dan in obračati grozde, položene na sonce, da bi se jagode enakomerno posušile.

Potem ko se jagode posušijo, jih je mogoče pecljati po postopku, imenovanem „picado“, ki se izvaja ročno s škarjami, ustrezne velikosti in oblike, da se ne poslabša kakovost specljanih jagod, ali mehansko v obratih za pecljanje.

Postopek se – ne glede na to, ali je grozdje v jagodah ali grozdih – po sušenju do trženja v embalaži nadaljuje v industrijskih obratih za proizvodnjo rozin v teh fazah:

sprejemanje in združevanje rozin, ki so jih dobavili vinarji pridelovalci,

pecljanje, če ga ni opravil vinar sam,

razvrščanje po povprečni velikosti jagod, ki se meri po številu rozin na 100 g,

priprava, to je sestavljanje izhodnih serij na podlagi prej razvrščenega in uskladiščenega proizvoda, če je končni rezultat manjši od 80 jagod na 100 g neto teže,

pakiranje: ročno ali mehansko, je zadnja etapa proizvodnje, ki odločilno prispeva k dolgotrajni ohranitvi kvalitativnih značilnosti rozin z navedeno označbo. Edini način za ohranitev občutljivega ravnovesja vode, ki je zelo značilno za proizvod, je namreč, da se ga loči od zraka v okolici, tako da se ga zapre v čiste in nepredušne embalaže.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.:

Se ne uporablja.

3.7   Posebna pravila za označevanje:

Na označbah embalaž morajo biti poleg zaščitene označbe porekla navedene te obvezne informacije:

ime, pod katerim se proizvod prodaja: v tem primeru mora biti jasno navedeno ime „Pasas de Málaga“, neposredno pod njim pa mora biti navedba „Denominación de Origen“ (označba porekla),

neto količina v kilogramih (kg) ali gramih (g),

datum minimalnega roka trajanja,

ime, firma ali ime proizvajalca ali pakirnice, vsekakor pa njegov ali njen naslov,

serija.

Navedbe imena, pod katerim se prodaja, neto količina in rok trajanja morajo biti v istem vidnem polju.

Obvezne navedbe morajo biti vsekakor zlahka razumljive in označene na opaznem mestu tako, da so zlahka vidne, jasno čitljive in neizbrisne. Nikakor ne smejo biti zakrite ali ločene z drugim pisnim ali slikovnim materialom.

Vse embalaže morajo imeti označbo, na kateri so logotip označbe porekla ter navedbi „Denominación de Origen Protegida“ in „Pasas de Malága“, poleg tega pa mora imeti vsaka enota enotno oznako.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja:

Lega:

Država: ŠPANIJA

Avtonomna skupnost: ANDALUZIJA

Provinca: MALAGA

V provinci Malaga je več vinorodnih območij, razdeljenih na štiri strani neba. Na dveh območjih se grozdje tradicionalno uporablja pretežno za proizvodnjo rozin. Glavno območje zajema naravno pokrajino Axarquía v vzhodnem delu province Malaga, vzhodno od glavnega mesta. Drugo področje je na skrajnem zahodu obalnega predela Malage. Opredeljeno geografsko območje označbe ZOP zajema spodaj navedene občine.

Občine:

AXARQUIA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

OBMOČJE MANILVA

Casares

Manilva

Estepona

5.   Povezanost z geografskim območjem:

5.1   Posebnosti geografskega območja:

Zapisi o povezanosti med izkoriščanjem vinske trte in geografskim območjem so stari in nastajajo tudi danes: že v delu Plinija starejšega (1. stoletje) z naslovom Naravoslovje najdemo navedbe o vinogradih v Malagi; kmetijska proizvodnja se je močno spodbujala, zlasti proizvodnja rozin; razmere za vinogradništvo so bile do konca 19. stoletja ugodne, dokler ni sovpadlo več tržnih in fitosanitarnih dejavnikov, zlasti napad trtne uši (Viteus vitifoliae, Fitch), ki so povzročili propad sektorja in razdelitev vinogradov v provinci na več vinorodnih območij, razdeljenih na štiri strani neba. Na dveh od teh območij se grozdje tradicionalno uporablja pretežno za proizvodnjo rozin. Navedenima območjema proizvodnje sta po eni strani skupni lega na jugu province ob Sredozemskem morju, zato spadata v subtropsko podvrsto sredozemskega podnebja province, in po drugi strani strma orografija, ki je geografsko značilna za provinco Malaga. Čeprav vinogradi, namenjeni proizvodnji rozin, danes ne zajemajo več površine iz obdobja pred napadom trtne uši, so vseeno pomembni za gospodarstvo in družbeno-kulturno okolje širokega območja province Malaga, saj obsegajo več kot 35 občin province, kar pomeni 1 800 pridelovalcev in površino 2 200 ha.

Geografsko okolje močno določa značilnosti končnega proizvoda, znanega kot „Pasas de Málaga“. Ena od značilnosti geografskega območja je strma orografija, njegovo pokrajino pa sestavljajo številni hribi in talvegi z naklonom nad 30 %. Ozemlje, ki meji na severu na visokogorsko verigo, na jugu pa na Sredozemsko morje, sestavljajo številne soteske in talvegi, ki oblikujejo zelo značilno pokrajino s strmimi pobočji, tako da celotna pokrajina Axarquia daje vtis pobočja, ki se strmo spušča proti morju. Za območje Manilve je značilno, da so vinogradi blizu morja ter da je pokrajina manj razgibana kot v pokrajini Axarquia.

Prst na navedenem območju je pretežno ilovnata, revna, plitva in močno prepustna. Podnebje na območju proizvodnje je subtropsko sredozemsko, za katero so značilne mile zime, suha poletja, redke padavine in veliko ur osončenosti (povprečno 2 974 ur osončenosti v zadnjih desetih letih).

5.2   Posebnosti proizvoda:

Velikost je ena najbolj cenjenih in posebnih značilnosti rozin „Pasas de Málaga“; te se štejejo za velike, občutno večje od drugih proizvodov iste vrste, kot so sultanine, korinte in kalifornijske Thompson Seedless.

Rozine ohranijo okus po muškatu, značilnem za grozdje, iz katerega so proizvedene, saj prav to sorto muškata OIV uporablja kot referenco za eno od stopenj za izražanje okusa.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali značilnostjo proizvoda (pri ZGO):

Povezanost med geografskim poreklom in posebno kakovostjo proizvoda je neposredna posledica pogojev za proizvodnjo. Orografija, po eni strani, omogoča naravno polaganje grozdov na sonce, da bi se posušili: pri takem sistemu sušenja se ohrani čvrstost kožice, s koncentracijo arome pa se okrepi okus po muškatu. Suho in vroče okolje med trgatvijo je, po drugi strani, ugodno za dobro zorenje, pri čemer se v jagodah kopičijo suhe snovi in sladkorji, kar je temeljno za dober razvoj po sušenju in omogoča, da pulpe rozin ohranijo značilno prožnost in sočnost. Tudi ure osončenosti so ugodne za kratko polaganje na sonce, saj se tako ohrani kislost jagod v rozinah.

Prevlado sorte Moscatel iz Aleksandrije, ki združuje agronomske značilnosti, potrebne za prilagoditev temu posebnemu okolju, pa so sčasoma pospešili tudi težki pogoji za pridelavo. Navedena sorta ima z vidika genetskih zmožnosti posebne značilnosti, kot so velikost jagode, čvrstost kožice, lastnosti pulpe, muškatne arome in visok delež netopnih trdnih snovi (vlaknine), zlasti v pečkah.

Postopek sušenja na soncu je zaradi zahtevnosti terena postal povsem obrtniški. Naloge, kot so trgatev, sušenje na soncu in obračanje grozdov ter prebiranje jagod, se opravljajo v celoti ročno, s čimer se pri obdelavi proizvoda daje prednost kakovosti. Enako velja za pecljanje (postopek, znan pod imenom „picado“), zato je mogoče v rozinah „Pasas de Málaga“ pogosto najti peclje.

Sušenje je naravna, obrtniška in zelo stara metoda konzerviranja, ki preprečuje kvarjenje proizvoda med odstranjevanjem odvečne vode. Občutljivo ravnotežje, povezano z vsebnostjo vode, ki je rezultat edinstvenih izkušenj in znanja v sektorju, daje proizvodu najbolj priznane organoleptične značilnosti, opisane v specifikaciji.

Sklic na objavo specifikacije:

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.