ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.136.slv

Uradni list

Evropske unije

C 136

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
11. maj 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2012/C 136/01

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o zakonodajnih predlogih o alternativnem in spletnem reševanju potrošniških sporov

1

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2012/C 136/02

Menjalni tečaji eura

5

2012/C 136/03

Menjalni tečaji eura

6

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

 

Nadzorni organ Efte

2012/C 136/04

Obvestilo Nadzornega organa Efte o veljavnih obrestnih merah za vračilo državne pomoči in referenčnih obrestnih merah/diskontnih stopnjah za tri države Efte, ki veljajo od 1. januarja 2012(Objavljeno v skladu s členom 10 Sklepa Nadzornega organa št. 195/04/COL z dne 14. julija 2004 (UL L 139, 25.5.2006, str. 37, in Dopolnilo EGP št. 26/2006, 25.5.2006, str. 1))

7

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče Efte

2012/C 136/05

Sodba Sodišča z dne 23. januarja 2012 v zadevi E-2/11 – STX Norway Offshore AS in drugi proti državi Norveški, ki jo zastopa carinski odbor (svoboda opravljanja storitev – Direktiva 96/71/ES – napotitev delavcev – minimalna plača – maksimalni delovni čas – plačilo za delovne naloge, ki zahtevajo delo čez noč – povračilo stroškov)

8

2012/C 136/06

Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča Efte, ki jo je predložilo sodišče Héraðsdómur Reykjavíkur, z dne 16. decembra 2011 v zadevi Vín Tríó ehf. proti Republiki Islandiji (Zadeva E-19/11)

9

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2012/C 136/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

10

2012/C 136/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

11

2012/C 136/09

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

12

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2012/C 136/10

Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

13

2012/C 136/11

Objava vloge za spremembo v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

16

2012/C 136/12

Informativno obvestilo – Javno posvetovanje – Geografske označbe Švice in Lihtenštajna

21

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

MNENJA

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/1


Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o zakonodajnih predlogih o alternativnem in spletnem reševanju potrošniških sporov

2012/C 136/01

EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 16 Pogodbe,

ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter zlasti členov 7 in 8 Listine,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov ter zlasti člena 41 Uredbe (2)

SPREJEL NASLEDNJE MNENJE:

I.   UVOD

I.1   Posvetovanje z ENVP in namen mnenja

1.

Komisija je 29. novembra 2011 sprejela dva zakonodajna predloga o alternativnem reševanju sporov (v nadaljnjem besedilu: predloga):

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljnjem besedilu: predlog ARS) (3);

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljnjem besedilu: predlog SRS) (4).

2.

ENVP je 6. decembra 2011 prejel v posvetovanje predlog ARS in predlog SRS. Neuradno posvetovanje z ENVP je bilo opravljeno že pred sprejetjem predlogov, na katerem je ta predložil neuradne pripombe. ENVP pozdravlja takšno zgodnje posvetovanje in dejstvo, da je bila večina priporočil iz teh pripomb vključena v predloga.

3.

To mnenje skuša analizirati obdelavo osebnih podatkov, kar je predvideno s predlogoma, in razložiti, kako rešujeta vprašanja glede varstva podatkov. Osredotočeno bo na predlog SRS, ker ta vključuje centralizirano obdelavo osebnih podatkov, povezanih s spori, na spletni platformi.

I.2   Namen predlogov

4.

Sistemi alternativnega reševanja sporov (v nadaljnjem besedilu: ARS) ponujajo alternativni način za reševanje sporov, ki je običajno cenejši in hitrejši od postopka pred sodiščem. Predlog ARS skuša zagotoviti, da so takšni sistemi vzpostavljeni v vseh državah članicah EU, da bi se lahko reševali vsi čezmejni potrošniški spori zaradi prodaje blaga ali zagotavljanja storitev v EU.

5.

Predlog SRS gradi na takšni dostopnosti do ARS za potrošniške spore v vsej EU. Uvaja spletno platformo (v nadaljnjem besedilu: platforma SRS), ki jo bodo potrošniki in trgovci lahko uporabili za pošiljanje pritožb v zvezi s čezmejnimi spletnimi transakcijami pristojnemu organu ARS.

II.   SPLOŠNE PRIPOMBE

6.

ENVP podpira cilje predlogov in pozdravlja dejstvo, da so bila načela varstva podatkov upoštevana že v najzgodnejših fazah sestavljanja predlogov.

7.

ENVP prav tako pozdravlja sklicevanja na uporabo zakonodaje o varstvu podatkov v predlogu SRS (5) in na uporabo nacionalne zakonodaje o izvajanju Direktive 95/46/ES v okviru predloga ARS (6), pa tudi sklicevanja na posvetovanje z njim (7).

III.   POSEBNE PRIPOMBE

III.1   Vloga upravljavcev: potreba po jasni dodelitvi odgovornosti

8.

Podatke za vsakega od sporov, ki bodo vloženi prek platforme SRS, bodo v skladu s predlogom SRS obdelovali trije različni akterji:

organi ARS,

posredniki za SRS, ki bodo zagotavljali podporo pri reševanju sporov, vloženih prek platforme SRS (8),

Komisija.

Člen 11(4) določa, da vsak od teh akterjev velja za upravljavca v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki je povezana z njihovimi odgovornostmi.

9.

Vendar je lahko veliko teh upravljavcev odgovornih za obdelavo istih osebnih podatkov (9). Na primer, podatke, ki so povezani z določenim sporom in so bili vloženi prek platforme SRS, lahko prouči več posrednikov za SRS in pristojni sistem ARS, ki bo obravnaval spor. Tudi Komisija lahko obdeluje te osebne podatke zaradi delovanja in vzdrževanja platforme SRS.

10.

ENVP v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da uvodna izjava 20 predloga SRS določa, da zakonodaja o varstvu podatkov velja za vse te akterje. Kljub temu pa bi moral zakonodajni del predloga SRS določati vsaj to, na katere od upravljavcev bi morali posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, nasloviti zahtevke za dostop, popravljanje, blokiranje in brisanje ter kateri upravljavec bi odgovarjal v primeru posebnih kršitev zakonodaje o varstvu podatkov (na primer pri kršitvah varnosti). Ustrezno bi bilo treba obvestiti tudi posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.

III.2   Omejitev dostopa in obdobje hrambe

11.

V skladu s členom 11 predloga SRS je dostop do osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek platforme SRS, dovoljen samo:

pristojnemu organu ARS za reševanje spora,

posrednikom za SRS za podporo pri reševanju sporov (na primer za olajšanje komunikacije med strankami in ustreznim organom ARS ali za obveščanje potrošnikov o drugih pravnih sredstvih poleg platforme SRS),

Komisiji, če je to potrebno za delovanje in vzdrževanje platforme SRS, vključno s spremljanjem uporabe platforme s strani organov ARS in posrednikov za SRS (10).

12.

ENVP pozdravlja te omejitve glede namena in pravic dostopa. Vendar ni jasno, ali bodo vsi posredniki za SRS (najmanj 54 posrednikov) imeli dostop do osebnih podatkov, povezanih z vsemi spori. ENVP priporoča pojasnitev, da bo vsak posrednik za SRS imel dostop samo do tistih podatkov, ki s potrebni za izpolnitev njegovih obveznosti iz člena 6(2).

13.

ENVP v zvezi z obdobjem hrambe pozdravlja člen 11(3), ki dovoljuje hrambo osebnih podatkov samo za obdobje, potrebno za reševanje spora in uresničevanje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa. Pozdravlja tudi obveznost, da se podatki 6 mesecev po rešitvi spora samodejno brišejo.

III.3   Obdelava posebnih vrst podatkov: morebitna potreba po predhodnem preverjanju

14.

Če upoštevamo namen predlogov, obstaja možnost, da se bodo obdelovali osebni podatki, povezani s sumi kršitev. V okviru sporov v zvezi s prodajo medicinskega blaga ali zagotavljanjem zdravstvenih storitev bi se lahko obdelovali tudi zdravstveni podatki.

15.

Nacionalni organi za varstvo podatkov in ENVP lahko predhodno preverijo obdelavo osebnih podatkov v okviru platforme SRS, kakor zahtevata člen 27 Uredbe (ES) št 45/2001 in člen 20 Direktive 95/46/ES (11). ENVP razume, da se Komisija zaveda, da je treba pred začetkom delovanja platforme SRS nujno oceniti, ali je potrebno predhodno preverjanje obdelave podatkov.

III.4   Z ENVP se je treba posvetovati o delegiranih in izvedbenih aktih v zvezi z obrazcem za predložitev pritožbe

16.

Informacije, ki jih je treba navesti v elektronskem obrazcu za predložitev pritožbe (v nadaljnjem besedilu: obrazec), so podrobno opisane v Prilogi k predlogu SRS. To vključuje osebne podatke strank (ime, naslov in, če je to ustrezno, e-naslov in naslov spletnega mesta) ter podatke, da se ugotovi, kateri organ ARS je pristojen za obravnavanje ustreznega spora (prebivališče potrošnika v času naročila blaga ali storitev, vrsta naročenega blaga ali storitev itd.).

17.

ENVP pozdravlja člen 7(6), ki opominja, da je z obrazcem in njegovimi prilogami mogoče obdelati samo podatke, ki so točni, smotrni in ne presegajo svojega namena. Seznam podatkov v Prilogi spoštuje tudi načelo omejitve namena.

18.

Vendar je ta seznam mogoče spreminjati z delegiranimi akti, podrobnosti obrazca pa bodo urejali izvedbeni akti (12). ENVP priporoča navedbo sklicevanja na potrebo po posvetovanju z ENVP, če se ti akti nanašajo na obdelavo osebnih podatkov.

III.5   Varnostni ukrepi: potreba po oceni učinka na zasebnost

19.

ENVP pozdravlja določbe, ki so namenjene zagotavljanju zaupnosti in varnosti. Varnostni ukrepi, ki so podrobno opisani v členu 12 predloga SRS, vključujejo nadzor nad dostopom, varnostni načrt in upravljanje incidentov pri varovanju informacij.

20.

ENVP priporoča, da se doda tudi sklicevanje na potrebo po ocenjevanju učinka na zasebnost (vključno z oceno tveganja) in na dejstvo, da je treba redno preverjati skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov in varnost podatkov ter poročati o tem.

21.

Poleg tega bi ENVP rad opomnil, da mora razvoj orodij informacijske tehnologije za vzpostavljanje platforme SRS že od najzgodnejših faz načrtovanja vključevati zasebnost in varstvo podatkov (vgrajena zasebnost), vključno z uvedbo orodij, ki uporabnikom omogočajo boljše varstvo osebnih podatkov (kot je avtentifikacija in šifriranje).

III.6   Obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

22.

ENVP pozdravlja uvodno izjavo 21 predloga SRS, ki določa, da je treba posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, seznaniti z obdelavo njihovih osebnih podatkov in njihovih pravicah z objavo javno dostopnega obvestila o varovanju zasebnosti. Vendar bi morala biti obveznost obveščanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vključena tudi v zakonodajni del predloga SRS.

23.

Poleg tega bi bilo treba posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, obvestiti tudi o tem, kateri upravljavec je odgovoren za uresničevanje njihovih pravic. Obvestilo o varovanju zasebnosti mora biti jasno vidno vsem, ki izpolnjujejo obrazec.

IV.   SKLEP

24.

ENVP pozdravlja dejstvo, da so bila načela varstva podatkov vključena v besedilo, zlasti v zvezi z omejitvami namena uporabe in dostopa, omejitvami obdobja hrambe ter varnostnimi ukrepi. Vendar priporoča:

pojasnitev odgovornosti upravljavcev in ustrezno obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki,

pojasnitev omejitve pravic dostopa,

dopolnitev določb o varnosti,

navedbo potrebe po posvetovanju z ENVP v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti, povezanimi z obdelavo osebnih podatkov.

25.

ENVP bi rad tudi opozoril, da lahko predhodno preveri obdelavo osebnih podatkov v okviru platforme SRS in da lahko to storijo tudi nacionalni organi za varstvo podatkov.

V Bruslju, 12. januarja 2012

Giovanni BUTTARELLI

Pomočnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  COM(2011) 793 konč.

(4)  COM(2011) 794 konč.

(5)  Uvodni izjavi 20 in 21 ter člen 11(4) predloga SRS.

(6)  Uvodna izjava 16 predloga ARS.

(7)  Preambuli in obrazložitvena memoranduma predlogov.

(8)  Vsaka država članica bo morala imenovati eno kontaktno točko za SRS, v katero bosta vključena vsaj dva posrednika za SRS. Komisija bo oblikovala mrežo kontaktnih točk za SRS.

(9)  Glej tudi Mnenje 1/2010 delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 o pojmih „upravljavec“ in „obdelovalec“, sprejetega 16. februarja 2010 (WP 169), str. 17–24, na voljo na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_sl.pdf

(10)  Glej člen 11(2) predloga SRS.

(11)  Člen 27 Uredbe (ES) št. 45/2001 zahteva, da mora ENVP predhodno preveriti obdelavo „podatkov v zvezi z zdravjem in sumi kaznivih dejanj, kaznivimi dejanji, kazenskimi obsodbami ali varnostnimi ukrepi“. Nacionalni organ za varstvo podatkov mora v skladu s členom 20(1) Direktive 95/46/ES predhodno preveriti postopke obdelave, ki bodo verjetno predstavljali posebna tveganja za varstvo podatkov, kakor so opredeljena v nacionalni zakonodaji o varstvu podatkov.

(12)  Uvodni izjavi 23 in 24 ter člen 7(4) in (5) predloga SRS.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/5


Menjalni tečaji eura (1)

9. maja 2012

2012/C 136/02

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,295

JPY

japonski jen

102,99

DKK

danska krona

7,435

GBP

funt šterling

0,80495

SEK

švedska krona

8,9097

CHF

švicarski frank

1,201

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,563

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,243

HUF

madžarski forint

290,7

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6983

PLN

poljski zlot

4,2154

RON

romunski leu

4,421

TRY

turška lira

2,3236

AUD

avstralski dolar

1,2886

CAD

kanadski dolar

1,3007

HKD

hongkonški dolar

10,053

NZD

novozelandski dolar

1,6509

SGD

singapurski dolar

1,6232

KRW

južnokorejski won

1 481,06

ZAR

južnoafriški rand

10,3988

CNY

kitajski juan

8,1726

HRK

hrvaška kuna

7,505

IDR

indonezijska rupija

11 951,56

MYR

malezijski ringit

3,9808

PHP

filipinski peso

55,18

RUB

ruski rubelj

39,3

THB

tajski bat

40,287

BRL

brazilski real

2,5337

MXN

mehiški peso

17,4978

INR

indijska rupija

69,768


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/6


Menjalni tečaji eura (1)

10. maja 2012

2012/C 136/03

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2961

JPY

japonski jen

103,31

DKK

danska krona

7,4335

GBP

funt šterling

0,80180

SEK

švedska krona

8,9448

CHF

švicarski frank

1,2013

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,5575

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,162

HUF

madžarski forint

288,31

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6982

PLN

poljski zlot

4,2292

RON

romunski leu

4,4190

TRY

turška lira

2,3135

AUD

avstralski dolar

1,2801

CAD

kanadski dolar

1,2945

HKD

hongkonški dolar

10,0615

NZD

novozelandski dolar

1,6434

SGD

singapurski dolar

1,6199

KRW

južnokorejski won

1 480,27

ZAR

južnoafriški rand

10,3800

CNY

kitajski juan

8,1840

HRK

hrvaška kuna

7,5055

IDR

indonezijska rupija

11 954,38

MYR

malezijski ringit

3,9758

PHP

filipinski peso

55,039

RUB

ruski rubelj

39,0370

THB

tajski bat

40,335

BRL

brazilski real

2,5456

MXN

mehiški peso

17,4001

INR

indijska rupija

69,1310


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

Nadzorni organ Efte

11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/7


Obvestilo Nadzornega organa Efte o veljavnih obrestnih merah za vračilo državne pomoči in referenčnih obrestnih merah/diskontnih stopnjah za tri države Efte, ki veljajo od 1. januarja 2012

(Objavljeno v skladu s členom 10 Sklepa Nadzornega organa št. 195/04/COL z dne 14. julija 2004 (UL L 139, 25.5.2006, str. 37, in Dopolnilo EGP št. 26/2006, 25.5.2006, str. 1))

2012/C 136/04

Izhodiščne obrestne mere so izračunane v skladu s poglavjem o metodi določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj Smernic Nadzornega organa o državni pomoči, kakor so bile spremenjene s Sklepom Nadzornega organa št. 788/08/COL z dne 17. decembra 2008. Za izračun veljavne referenčne obrestne mere je treba v skladu s Smernicami o državni pomoči prišteti ustrezne razlike. V primeru diskontne stopnje je treba izhodiščni obrestni meri prišteti ustrezno razliko 100 bazičnih točk. Tudi obrestna mera za vračilo se običajno izračuna tako, da se izhodiščni obrestni meri prišteje 100 bazičnih točk, kakor določa Sklep Nadzornega organa št. 789/08/COL z dne 17. decembra 2008, ki spreminja Sklep Nadzornega organa št. 195/04/COL z dne 14. julija 2004 (objavljen v UL L 340, 22.12.2010, str. 1, in Dopolnilu EGP št. 72/2010, 22.12.2010, str. 1).

 

Islandija

Lihtenštajn

Norveška

1.1.2012-

4,70

0,31

3,57


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče Efte

11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/8


SODBA SODIŠČA

z dne 23. januarja 2012

v zadevi E-2/11

STX Norway Offshore AS in drugi proti državi Norveški, ki jo zastopa carinski odbor

(svoboda opravljanja storitev – Direktiva 96/71/ES – napotitev delavcev – minimalna plača – maksimalni delovni čas – plačilo za delovne naloge, ki zahtevajo delo čez noč – povračilo stroškov)

2012/C 136/05

V zadevi E-2/11 STX Norway Offshore AS in drugi proti državi Norveški, ki jo zastopa carinski odbor – Zahtevek Sodišču v skladu s členom 34 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča, ki ga je vložilo Borgarting lagmannsrett (pritožbeno sodišče Borgarting, Norveška), v zvezi z združljivostjo pogojev zaposlovanja iz kolektivne pogodbe, ki je razglašena za splošno veljavno v sektorju pomorske gradnje, s Sporazumom EGP in v zvezi z razlago člena 36 Sporazuma EGP in člena 3 akta iz točke 30 Priloge XVIII k Sporazumu EGP (Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev), kakor je bil prilagojen Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu, je Sodišče v sestavi: Carl Baudenbacher, predsednik, Per Christiansen in Páll Hreinsson (poročevalec), sodnika, dne 23. januarja 2012 razglasilo sodbo, katere izrek se glasi:

1.

Izraz „maksimalni delovni čas in minimalni počitek“ iz točke (a) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES zajema pogoje v zvezi z „maksimalnim običajnim delovnim časom“, kot je opisan v zahtevku za svetovalno mnenje.

2.

Točka (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES pri razlagi v skladu s členom 36 Sporazuma EGP načeloma preprečuje, da bi država EGP od podjetja, ki ima sedež v drugi državi EGP in opravlja storitve na ozemlju prve države, zahtevala, da svoje zaposlene plačuje v skladu minimalno plačo, ki jo določajo nacionalni predpisi te države, za delo, zaradi katerega mora delavec prenočiti izven doma, razen če so ti predpisi, ki določajo dodatno plačilo, v javnem interesu in njihova uporaba ni nesorazmerna. O tem, ali so ti predpisi dejansko v javnem interesu, na ustrezen način odločijo nacionalni organi ali sodišča države EGP gostiteljice.

3.

Direktiva 96/71/ES ne dovoljuje, da država EGP delavcem, napotenim na njeno ozemlje iz druge države EGP, zagotovi povračilo potnih stroškov ter stroškov za hrano in nastanitev za delo, zaradi katerega mora delavec prenočiti izven doma, razen če je to upravičeno na podlagi določb javnega reda.

4.

Delež zaposlenih, za katere velja upoštevna kolektivna pogodba, preden je bila razglašena za splošno veljavno, ne vpliva na odgovore na vprašanja 1(a), 1(b) in 1(c).


11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/9


Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča Efte, ki jo je predložilo sodišče Héraðsdómur Reykjavíkur, z dne 16. decembra 2011 v zadevi Vín Tríó ehf. proti Republiki Islandiji

(Zadeva E-19/11)

2012/C 136/06

Sodišče Héraðsdómur Reykjavíkur (okrajno sodišče v Reykjavíku) je na Sodišče Efte z dopisom z dne 16. decembra 2011, ki ga je vložišče sodišča prejelo 26. decembra 2011, vložilo zahtevo za svetovalno mnenje v zadevi Vín Tríó ehf. proti Republiki Islandiji glede naslednjih vprašanj:

1.

Ali je v nasprotju s členom 11 ali členom 16(1) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, če pogodbenica v zakonodaji ali z upravnimi akti določi, da subjekt, ki ima državni monopol na področju maloprodaje alkohola, lahko v svojih maloprodajnih trgovinah zavrne prodajo alkoholnih pijač, ki vsebujejo poživilo, kot je kofein?

2.

Če Sodišče Efte meni, da v prvem vprašanju opisana ureditev v smislu člena 11 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru pomeni količinsko omejitev uvoza ali ukrep z enakim učinkom, potem se zahteva tudi odgovor na vprašanje, ali se lahko takšna ureditev kljub temu šteje za upravičeno v skladu s členom 13 Sporazuma.

3.

Če se šteje, da je v prvem vprašanju opisana ureditev v nasprotju s členom 11 ali členom 16(1) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, se zahteva tudi odgovor na vprašanje, ali Sodišče Efte (kolikor takšna vprašanja sploh obravnava) meni, da so pogoji, ki jih mora izpolniti tožnik, da pridobi pravico do nadomestila od države Efte zaradi kršitve Sporazuma, izpolnjeni.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/10


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 136/07

1.

Komisija je 2. maja 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Solvay SA („Solvay“, Belgija) in podjetje Air Liquide International („Air Liquide“, Francija) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje („JV“, Belgija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Solvay: matična družba skupine podjetij, dejavnih na področjih raziskav, razvoja, proizvodnje, trženja in prodaje kemikalij in plastik na mednarodnem trgu,

za Air Liquide: proizvodnja in dobava industrijskih plinov ter s tem povezane storitve za različne industrije,

za JV: podjetje bo financiralo, gradilo, upravljalo in servisiralo obrate za proizvodnjo plinastega fluora, ki se nahajajo na ali ob lokaciji stranke, za dobavo plinastega fluora (F2) po cevovodih strankam v fotovoltaični industriji in industriji prikazovalnikov z ravnim zaslonom, v glavnem v Aziji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/11


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 136/08

1.

Komisija je 3. maja 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Bouygues Bâtiment International SA („BBI“, Francija), ki je del skupine Bouygues SA („Bouygues“, Francija), z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah izključni nadzor nad podjetjem Amelia Investments Limited („Amelia“, Združeno kraljestvo).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Bouygues: gradbeništvo, telekomunikacije in mediji,

za Amelia: gradbeništvo v Združenem kraljestvu prek hčerinskih podjetij Thomas Vale Construction Plc in Fitzgerald Contractors Limited.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/12


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 136/09

1.

Komisija je 30. aprila 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Lecta SA („Lecta“) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah izključni nadzor nad podjetji Polyedra SpA in Polyedra AG (skupaj: „Polyedra“).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Lecta: dejavno predvsem v proizvodnji premazanega finega papirja ter v manjši meri v proizvodnji specialnih vrst papirja in v trgovini s papirjem,

za Polyedra: dejavno v trgovini s papirjem.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


DRUGI AKTI

Evropska komisija

11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/13


Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2012/C 136/10

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih od dneva te objave.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„KITKAN VIISAS“

ES št.: ES: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Ime:

„Kitkan viisas“

2.   Država članica ali tretja država:

Finska

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.7

Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke:

„Kitkan viisas“ je ime, ki se uporablja za male ozimice (Coregonus albula), ki jih lovijo v jezerih na območju platojev pokrajine Koillismaa. Glavne značilnosti „Kitkan viisas“ so naslednje:

Je manjša kot običajne druge vrste ozimic. Njena povprečna dolžina po obdobju rasti je od 7 do 9 cm v odvisnosti od letnih nihanj razmer za rast. Zaradi manjše velikosti ozimice njena hrbtenica ne otrdi, temveč ostane gibčna. Razloga za majhnost ribe sta hranilna siromašnost voda, v katerih se je razvila, in kratkost obdobja rasti.

„Kitkan viisas“ doseže zrelost pri približno petnajstih mesecih; takrat meri približno 8 cm v dolžino in tehta od 4 do 5 gramov. Je temne barve, hrbet je skoraj črn, boki so svetleči in srebrnkasti, plavuti pa brezbarvne. Spodnja čeljust je znatno daljša kot zgornja, po čemer se mala ozimica razlikuje na primer od mladic velikih ozimic, belic ali drugih rib podobne velikosti. Jajčeca imajo obliko zrnc in jih je približno 500 000/liter. Obdobje drstitve je jeseni, nato jajčeca pozimi mirujejo, pomladi pa se v nekaj tednih razvijejo v mladice.

Pozimi se črevesje „Kitkan viisas“ povsem izprazni zaradi pomanjkanja, ki ga povzroči dolga zima, zato ribe ni treba čistiti.

„Kitkan viisas“ prodajajo svežo ali zmrznjeno.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode):

n. r.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

Mala ozimica se prehranjuje s planktonom in ličinkami insektov. Vse hranilne snovi, ki jih potrebuje, izvirajo iz naravnih sladkih voda na opredeljenem geografskem območju.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju:

Riba mora biti ulovljena na opredeljenem geografskem območju. Za zagotovitev kakovosti mora biti tudi prva obdelava opravljena na istem območju. Za prvo obdelavo se šteje evisceracija in zamrznitev rib:

pri čiščenju se odstranijo vsaj drobovje in škrge. Po želji se lahko odstranita tudi glava in rep ali drugi deli ribe, pri čemer pa je treba paziti, da prvotna oblika ozimice ostane prepoznavna;

pri zamrznitvi mora biti temperatura ribe znižana na vsaj – 18 °C.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.:

n. r.

3.7   Posebna pravila za označevanje:

n. r.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja:

Geografsko območje vključuje hidrografska bazena rek Koutajoki in Kemijoki, ki se izlivata v Belo morje, in se nahajata v sredogorju občin Kuusamo in Posio, razen jezer na ruskem obmejnem območju.

5.   Povezanost z geografskim območjem:

5.1   Posebnosti geografskega območja:

Ozimica „Kitkan viisas“ živi v hidrografskih bazenih platojev pokrajine Koillismaa. Območje je blizu polarnega kroga severne poloble, kjer so jezera pokrita z ledom od oktobra do maja. Povprečna višina platojev pokrajine Koillismaa je 240 metrov nadmorske višine. Voda je bistra in siromašna s hranilnimi snovmi; vrednost pH je skoraj nevtralna.

Razlike v višini in pretoku vodotokov so zelo majhne, zato vse leto v jezerih v bazenu ni nobenega toka. Kisikove razmere v vodi so stabilne in dobre tudi v zimskih mesecih. Zaradi teh okoljskih razmer ozimice ostanejo v hidrografskih bazenih, kjer se izležejo, in se ne selijo nizvodno.

Zaradi majhnosti predstavlja „Kitkan viisas“ posebne zahteve v zvezi s tehniko ribolova. Oblika tradicionalnega ribolova, ki se tudi najbolj uporablja, je ribolov s plavarico. Ozimice v sezoni drstitve lovijo tudi z mrežami, poleti pa z vršami. Vlečna mreža se za lov na „Kitkan viisas“ ne uporablja.

5.2   Posebnosti proizvoda:

„Kitkan viisas“ je zaradi arktičnih razmer in majhnih količin hranilnih snovi v vodi znatno manjša od večine drugih vrst sladkovodnih ozimic. Zaradi manjše velikosti ribe njena hrbtenica ne otrdi, temveč ostane gibčna. Črevesje ozimice pa se zaradi pomanjkanja, ki ga povzroči dolga zima, povsem izprazni, zato jo je pozimi mogoče jesti brez evisceracije.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO):

„Kitkan viisas“ je znana po svojih značilnostih, ki izhajajo iz arktičnih razmer platojev pokrajine Koillismaa in majhnih količin hranilnih snovi v hidrografskih bazenih. Načini tradicionalnega ribolova na območju in uporaba ozimice brez evisceracije pozimi izhajajo neposredno iz značilnosti zadevnega geografskega območja. Tudi dejstvo, da se „Kitkan viisas“ ne seli nizvodno, je posledica okoljskih razmer v vodah zadevnega geografskega območja.

Sklic na objavo specifikacije:

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/16


Objava vloge za spremembo v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2012/C 136/11

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo za spremembo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih od dneva te objave.

VLOGA ZA SPREMEMBO

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

VLOGA ZA SPREMEMBO V SKLADU S ČLENOM 9

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

ES št.: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ZGO ( X ) ZOP ( )

1.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša:

ime proizvoda

opis proizvoda

geografsko območje

dokazilo o poreklu

metoda pridobivanja

povezanost

označevanje

nacionalne zahteve

drugo (posodobitve zakonodaje)

2.   Vrsta spremembe:

sprememba enotnega dokumenta ali povzetka

sprememba specifikacije registriranega ZOP ali ZGO, za katerega enotni dokument in povzetek nista bila objavljena

sprememba specifikacije, pri kateri objavljenega enotnega dokumenta ni treba spremeniti (člen 9(3) Uredbe (ES) št. 510/2006)

začasna sprememba specifikacije zaradi obveznih sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov, ki so jih uvedli javni organi (člen 9(4) Uredbe (ES) št. 510/2006)

3.   Spremembe:

3.1   Metoda pridobivanja:

Besedilo člena 5(6) in (7):

„Po pobiranju mlade čebule je treba s čebulic odstraniti zunanjo lupino in sledi zemlje, pristriči liste na dolžino 40 cm in jo nato zvezano v majhne svežnje položiti v zaboje.

Pri čebuli za takojšnjo uporabo je treba odstraniti zunanjo lupino in ji pristriči liste, če so daljši od 60 cm, ter jo zvezano v svežnje po 5 do 8 kg položiti v zaboje ali zabojčke.“

se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Po pobiranju mlade čebule je treba s čebulic odstraniti zunanjo lupino in sledi zemlje, pristriči liste na dolžino med 30 in 60 cm in jo nato zvezano v majhne svežnje položiti v zaboje.

Pri čebuli za takojšnjo uporabo je treba odstraniti zunanjo lupino in ji pristriči liste na dolžino med 35 in 60 cm ter jo zvezano v svežnje po 1,5 do 6 kg položiti v zaboje ali zabojčke.“

Besedilo člena 9(2):

„Za sprostitev v prosti promet morajo biti čebule z oznako ZGO ‚Cipolla Rossa di Tropea Calabria‘ pakirane na naslednji način:

‚cipollotti‘ (mlada čebula) se poveže v majhne svežnje in položi v kartonaste, plastične ali lesene zabojčke, pripravljene za prodajo;

‚cipolle da consumo fresco‘ (čebula za takojšnjo uporabo) pa se poveže v svežnje, težke 5–8 kg, in nato položi v zaboje ali zabojčke.“

se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Za sprostitev v prosti promet morajo biti čebule z oznako ZGO ‚Cipolla Rossa di Tropea Calabria‘ pakirane na naslednji način:

‚cipollotti‘ (mlada čebula) se poveže v majhne svežnje in položi v kartonaste, plastične ali lesene zabojčke, pripravljene za prodajo;

‚cipolle da consumo fresco‘ (čebula za takojšnjo uporabo) pa se poveže v svežnje, težke od 1,5 do 6 kg, in nato položi v zaboje ali zabojčke.“

Določbe v zvezi z načini priprave proizvoda za pakiranje so spremenjene, da bi omogočili večjo prožnost pri izbiri dimenzij embalaže in upoštevali nove zahteve na trgu glede pakiranja.

Besedilo člena 9(4):

„Kite se spletajo iz najmanj 6 glavic, ne glede na velikost. Prav tako se morata ujemati število in teža v enaki embalaži.“

se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Kite se spletajo iz najmanj 6 glavic, ne glede na velikost.“

Zagotovljen je večji manevrski prostor za izvedbo tradicionalne „kite“, da bi lahko lokalni delavci določili število glavic in njihovo velikost.

Besedilo člena 9(7):

„Ko se mlada čebula in čebula za takojšnjo uporabo, povezana v svežnje, ter čebula za shranjevanje v kitah sprosti v promet, mora biti opremljena s samolepilno etiketo, na kateri sta povsem prepoznavno navedena logotip in znamka proizvoda.“

se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Ko se mlada čebula in čebula za shranjevanje v kitah da na trg, mora biti opremljena s samolepilno etiketo ali kakršno koli drugo podlago, na kateri sta navedena logotip Unije in logotip znamke proizvoda. Nasprotno pa mora biti pri čebuli za takojšnjo uporabo v zabojih ali zabojčkih vsak sveženj opremljen s celotno oznako, na kateri so navedeni uradno ime podjetja, logotip Unije in logotip znamke ter vrsta proizvoda, da bi zagotovili njegovo sledljivost in popolno prepoznavnost.“

Za čebulo „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ za takojšnjo uporabo, pakirano v svežnjih, je predvideno opremljanje vsakega svežnja z oznako, na kateri so navedeni uradno ime podjetja, ilustrirani logotip Unije in znamke ter vrsta proizvoda. Tako se vsak sveženj opremi z oznako, na kateri so vse informacije, ki jih potrošnik potrebuje, da pravilno prepozna proizvod.

3.2   Posodobitve zakonodaje:

Sklici na Uredbo (EGS) št. 2081/92 iz specifikacije proizvodnje so posodobljeni.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

ES št.: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ZGO ( X ) ZOP ( )

1.   Ime:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“

2.   Država članica ali tretja država:

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.6

Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke:

Zaščitena geografska označba (ZGO) „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ se uporablja za čebulo vrste Allium Cepa, z omejitvijo na naslednje avtohtone ekotipe, za katere sta značilna njihova oblika in zgodnje oblikovanje čebulic zaradi vpliva fotoperiode:

„tondo piatta“, ki je zgodnja;

„mezza campana“, ki je srednje zgodnja;

„allungata“, ki je pozna.

Ločimo tri vrste proizvoda:

 

„Cipollotto“ (mlada čebula):

barva: belo rožnata ali vijoličasta;

okus: sladek in nežen;

velikost: upoštevajo se omejitve, določene v standardih Skupnosti.

 

„Cipolla da consumo fresco“ (čebula za takojšnjo uporabo):

barva: belo-rdeča do vijoličasta;

okus: sladek in nežen;

velikost: upoštevajo se omejitve, določene v standardih Skupnosti.

 

„Cipolla da serbo“ (čebula za shranjevanje):

barva: rdeče-vijoličasta;

okus: sladek in hrustljav;

velikost: upoštevajo se omejitve, določene v standardih Skupnosti.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode):

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju:

Vse faze pridelave označbe „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“, od setve do pobiranja, morajo potekati na geografskem območju pridelave.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.:

Po pobiranju se čebulice „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ predelajo na naslednji način:

s čebulic mlade čebule je treba odstraniti zunanjo lupino in sledi zemlje, pristriči liste na dolžino med 30 in 60 cm in jo nato zvezano v majhne svežnje položiti v zabojčke;

pri čebuli za takojšnjo uporabo je treba odstraniti zunanjo lupino in ji pristriči liste na dolžino med 35 in 60 cm ter jo zvezano v svežnje po 1,5 do 6 kg položiti v zaboje ali zabojčke;

čebula za shranjevanje se položi na tla v vrstah, pokrije z listi in pusti, da se suši od 8 do 15 dni tako, da pridobi ustrezno trdnost, odpornost in živo rdečo barvo. Ko se čebula posuši, se listi gladko odrežejo ali pa pustijo za spletanje v kite. Kite se spletajo iz najmanj 6 glavic, ne glede na velikost. Ta čebula se pakira v vreče ali zabojčke različne teže do največ 25 kg.

Postopki pakiranja morajo biti izvedeni na območju pridelave in na tradicionalne načine, ki so zakoreninjeni v običajih in lokalni zgodovinski folklori, da bi zagotovili sledljivost in nadzor ter ohranili kakovost proizvoda.

3.7   Posebna pravila za označevanje:

Na embalaži mora biti s tiskanimi črkami, dvakrat večjimi od vseh drugih napisov, naveden napis ZGO „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ skupaj s specifikacijo vrste čebule – „cipollotto“, „cipolla da consumo fresco“, „cipolla da serbo“ – in logotipom znamke.

Ko se mlada čebula in čebula za shranjevanje v kitah da na trg, mora biti opremljena s samolepilno etiketo ali kakršno koli drugo podlago, na kateri sta navedena logotip Unije in logotip znamke proizvoda. Nasprotno pa mora biti pri čebuli za takojšnjo uporabo v zabojih ali zabojčkih vsak sveženj opremljen s celotno oznako, na kateri so navedeni uradno ime podjetja, logotip Unije in logotip znamke ter vrsta proizvoda, da bi zagotovili njegovo sledljivost in popolno prepoznavnost.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja:

Območje pridelave ZGO „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ vključuje površine, primerne za to kulturo, ki v celoti ali delno zajemajo upravna območja naslednjih kalabrijskih občin:

(a)   pokrajina Cosenza: del občin Fiumefreddo, Longobardi, Serra d’Aiello, Belmonte, Amantea;

(b)   pokrajina Catanzaro: del občin Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga;

(c)   pokrajina Vibo Valentia: del občin Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

5.   Povezanost z geografskim območjem:

5.1   Posebnosti geografskega območja:

Pridelava čebule „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ se izvaja na peščenih ali delno peščenih tleh srednje gostote, delno ilovnate ali meljaste teksture, vzdolž obalnega pasu ali ob rekah in hudournikih. Ta tla naplavinskega izvora kljub prodnatosti ne omejujejo razvoja in odebelitve čebule. Površine ob obali so primerne za gojenje zgodnje čebule za takojšnjo uporabo, tiste bolj v notranjosti, ilovnate in delno ilovnate sestave, pa so primerne za čebulo za shranjevanje. Danes je, tako kot v preteklosti, rdeča čebula prisotna na družinskih vrtovih in večjih površinah, v poljedelski pokrajini, v prehrani, lokalnih specialitetah in tradicionalnih receptih.

Pedoklimatske lastnosti obravnavanih zemljišč omogočajo pridelavo visokokakovostnega proizvoda, edinstvenega te vrste, ki je poznan in cenjen po vsem svetu.

5.2   Posebnosti proizvoda:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ je znana po svoji kakovosti in organoleptičnih lastnostih, kot so mehkost čebule, sladkost in lahka prebavljivost. Zaradi teh lastnosti je vrsto „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ mogoče uživati tudi surovo v precej večjih količinah kot običajne vrste čebule.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO):

Zahteva za priznanje ZGO „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ je upravičena zaradi ugleda in poznanosti proizvoda, tudi zaradi izvedbe različnih promocijskih pobud, kot dokazujejo zgodovinski in bibliografski viri. Različni zgodovinski in bibliografski viri pripisujejo vnos čebule v Sredozemlje in Kalabrijo najprej Feničanom in nato Grkom. Zelo cenjena je bila že v srednjem veku in renesansi in je veljala za glavni proizvod med živili in v lokalnem gospodarstvu; z njo so trgovali na mestu pridelave ter jo prodajali in izvažali po pomorskih poteh v Tunizijo, Alžirijo in Grčijo. Zapisi številnih popotnikov, ki so prispeli v Kalabrijo med letoma 1700 in 1800 ter obiskali tirensko obalo, govorijo o običajnih „cipolle rosse“ (rdečih čebulah). Čebula je bila že od nekdaj del prehrane kmetovalcev in lokalne pridelave. Že leta 1905 je bil dr. Albert, ki je med potovanjem po Kalabriji obiskal Tropeo, pretresen nad revščino kmetov, ki so jedli samo čebulo. Na začetku 20. stoletja se je čebula iz Tropee iz pridelave na majhnih površinah in družinskih vrtovih preselila na zelo velike površine. Leta 1929 je bilo z vodovodom v Valle Ruffa omogočeno namakanje ter s tem večji donos in izboljšanje kakovosti proizvoda. Čebula je v večjem obsegu prodrla na trge severne Evrope v burbonskem obdobju. Kmalu je postala iskan in zelo cenjen proizvod, kot priča delo „Studi sulla Calabria“ („Študija o Kalabriji“) iz leta 1901, ki poroča tudi o obliki čebulic ter o podolgovati in rdeči kalabrijski čebuli. Prvi statistični podatki o pridelavi čebule v Kalabriji so navedeni v enciklopediji „Enciclopedia agraria Reda“ (1936–1939). Edinstvene komercialne značilnosti, zaradi katerih je ta proizvod zaslovel na nacionalni ravni, predvsem pa pridobil zgodovinsko in kulturno vrednost na zadevnem območju, ki je še danes živa in prisotna pri kulturnih običajih, v kuhinji, v vsakdanjih idiomatskih izrazih in pri folklornih prireditvah, so povzročile, da je postal predmet posnemanja in ponarejanja označb.

Sklic na objavo specifikacije:

Pristojni organ je sprožil nacionalni postopek ugovora z objavo predloga za priznanje ZGO „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ v Uradnem listu Italijanske republike št. 185 z dne 10. avgusta 2011.

Prečiščeno besedilo specifikacije proizvodnje si je mogoče ogledati na spletni strani:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ali

neposredno na domači strani spletnega mesta ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo (http://www.politicheagricole.it) v razdelkih „Qualità e sicurezza“ (kakovost in varnost, zgoraj desno na zaslonu) in „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (specifikacije, predložene v pregled EU).


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


11.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/21


INFORMATIVNO OBVESTILO – JAVNO POSVETOVANJE

Geografske označbe Švice in Lihtenštajna

2012/C 136/12

Sporazum med EU in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ter o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) je začel veljati veljati 1. decembra 2011 (2). Sporazum med EU, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (3) na Kneževino Lihtenštajn je stopil v veljavo 1. decembra 2011 (4).

Trenutno se izvaja pregled v skladu s členom 16 Priloge 12 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi. V zvezi s tem se preučuje tudi možnost zaščite spodaj navedenih imen iz Švice in Lihtenštajna kot geografskih označb v Evropski uniji.

Komisija poziva države članice ali tretje države ali katere koli fizične ali pravne osebe z zakonitim interesom, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v državi članici ali tretji državi, da vložijo ugovor na takšno zaščito z vložitvijo ustrezno utemeljene izjave.

Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v dveh mesecih po dnevu te objave. Izjave o ugovoru se pošljejo na e-naslov: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Izjave o ugovoru se bodo preučile samo, če bodo vložene v zgoraj navedenem roku in če bo v njih dokazano naslednje v zvezi z zaščito predlaganega imena:

(a)

predlagano ime je v nasprotju z imenom rastlinske sorte ali živalske pasme, zaradi česar je verjetno, da bi tako ime zavedlo potrošnika glede resničnega porekla proizvoda;

(b)

predlagano ime je v celoti ali delno enakozvočno imenu, ki je v Uniji že zaščiteno na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (5);

(c)

zaradi ugleda, slovesa in trajanja rabe blagovne znamke bi zaščita predlaganega imena verjetno zavedla potrošnika glede resničnega porekla proizvoda;

(d)

predlagano ime bi ogrozilo obstoj popolnoma ali delno enakega imena ali blagovne znamke ali obstoj proizvodov, ki so bili najmanj pet let pred dnem objave tega obvestila že zakonito na trgu;

(e)

predložijo se lahko podatki, na podlagi katerih se lahko sklepa, da je ime v obravnavi generično.

Zgoraj navedena merila se ocenijo glede na ozemlje Unije (v primeru pravic intelektualne lastnine to pomeni samo ozemlje ali ozemlja, kjer so navedene pravice zaščitene). Morebitna zaščita navedenih imen v Evropski uniji je odvisna od uspešnega zaključka pregleda v skladu z zgoraj navedenim členom 16 in kasnejšega pravnega akta.

Seznam geografskih označb za kmetijske proizvode in živila  (6)

Razred proizvoda

Ime

Zaščita

Siri

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse in Liechtensteiner Bloderkäse

ZOP

Suhomesni izdelki

Glarner Kalberwurst

ZGO


(1)  UL L 297, 16.11.2011, str. 3.

(2)  UL L 302, 19.11.2011, str. 1.

(3)  UL L 297, 16.11.2011, str. 49.

(4)  UL L 302, 19.11.2011, str. 2.

(5)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(6)  Seznam so predložili švicarski organi v okviru trenutnega pregleda. Seznam je evidentiran v Švici v skladu s švicarskim odlokom z dne 28. maja 1997 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in predelane kmetijske proizvode (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).