ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.071.slv

Uradni list

Evropske unije

C 71

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
9. marec 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropska komisija

2012/C 071/01

Mnenje Komisije z dne 7. marca 2012 o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz obrata SPIRAL-2 v Franciji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

1

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2012/C 071/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

3

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2012/C 071/04

Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/656/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 560/2005 o uvedbi omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte v Slonokoščeni obali

6

 

Evropska komisija

2012/C 071/05

Menjalni tečaji eura

7

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

2012/C 071/06

Javni razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET)

8

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2012/C 071/07

Obvestilo o začetku vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

10

2012/C 071/08

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

23

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2012/C 071/09

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

32

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2012/C 071/10

Objava vloge za spremembo v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

33

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

MNENJA

Evropska komisija

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/1


MNENJE KOMISIJE

z dne 7. marca 2012

o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz obrata SPIRAL-2 v Franciji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

2012/C 71/01

Spodnja ocena je izvedena v skladu z določbami Pogodbe Euratom brez poseganja v kakršne koli dodatne ocene, ki se izvajajo v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, in obveznostmi, ki izhajajo iz nje in sekundarne zakonodaje.

Evropska komisija je v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom 15. septembra 2011 od francoske vlade prejela splošne podatke v zvezi z načrtom za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz obrata SPIRAL-2 v Franciji.

Na podlagi teh podatkov in po posvetovanju s skupino strokovnjakov je Komisija oblikovala naslednje mnenje:

1.

Razdalja med obratom in najbližjo točko v drugi državi članici, v tem primeru v Franciji, je 170 km.

2.

Med običajnimi pogoji obratovanja odvajanje tekočih in plinastih radioaktivnih izpustov ne bo povzročalo izpostavljenosti prebivalstva v drugi državi članici, ki bi bila pomembna z zdravstvenega vidika.

3.

Trdi radioaktivni odpadki se začasno skladiščijo na mestu samem, dokler ne bodo prepeljani v odobrene centre za predelavo in odlagališče v Franciji.

4.

V primeru nenačrtovanih radioaktivnih izpustov, ki bi lahko sledili nesreči vrste in razsežnosti, predvidenih v splošnih podatkih, odmerki, ki bi jim lahko bilo izpostavljeno prebivalstvo druge države članice, ne bi dosegli ravni, ki bi bila pomembna z zdravstvenega vidika.

Komisija zato meni, da izvajanje načrta za odlaganje radioaktivnih odpadkov v kateri koli obliki iz obrata SPIRAL-2 v Franciji med običajnim obratovanjem in v primeru nesreče vrste in razsežnosti, predvidenih v splošnih podatkih, ne more povzročiti radioaktivnega onesnaženja vode, tal ali ozračja druge države članice, ki bi bilo z zdravstvenega vidika pomembno.

V Bruslju, 7. marca 2012

Za Komisijo

Günther OETTINGER

Član Komisije


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 71/02

Komisija se je 6. marca 2012 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32012M6507. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/3


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 71/03

Datum sprejetja odločitve

12.10.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.33023 (11/NN)

Država članica

Irska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Pravna podlaga

Insurance Act 1964

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 738 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Insurance Compensation Fund

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

26.1.2012

Referenčna številka državne pomoči

SA.33314 (11/N)

Država članica

Španija

Regija

Cataluña

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Pravna podlaga

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Promocija kulture

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki: 1 mio. EUR

 

Skupni znesek načrtovane pomoči: 6 mio. EUR

Intenzivnost

20 %

Trajanje

13.4.2011–31.12.2016

Gospodarski sektorji

Mediji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

20.12.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.33422 (11/N)

Država članica

Poljska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Pravna podlaga

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała Uchwala nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Izvoz in internacionalizacija

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Se določi v letnem zakonu o proračunu.

Intenzivnost

Trajanje

1.1.2012–31.12.2016

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/6


Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/656/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 560/2005 o uvedbi omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte v Slonokoščeni obali

2012/C 71/04

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebe in subjekte, navedene v Prilogi II k Sklepu Sveta 2010/656/SZVP (1), kakor se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2012/144/SZVP (2), in Prilogi IA k Uredbi Sveta (ES) št. 560/2005 (3), kakor se izvaja Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 193/2012 (4) o uvedbi omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte v Slonokoščeni obali, obveščamo o naslednjem:

Svet Evropske unije je sklenil, da bodo osebe, navedene v navedenih prilogah, še naprej ostale na seznamu oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa 2010/656/SZVP in Uredbe (ES) št. 560/2005.

Zadevne osebe obveščamo, da lahko pri pristojnih organih ustrezne države članice oziroma ustreznih držav članic, navedenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 560/2005, zaprosijo za dovoljenje za uporabo zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali določena plačila (glej člen 3 uredbe).

Zadevne osebe lahko zahtevek za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na navedena seznama skupaj z dokazili pošljejo Svetu, in sicer na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zadevne osebe hkrati obveščamo, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo pri Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 285, 30.10.2010, str. 28.

(2)  UL L 71, 9.3.2012, str. 50.

(3)  UL L 95, 14.4.2005, str. 1.

(4)  UL L 71, 9.3.2012, str. 5.


Evropska komisija

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/7


Menjalni tečaji eura (1)

8. marca 2012

2012/C 71/05

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3242

JPY

japonski jen

108,18

DKK

danska krona

7,4344

GBP

funt šterling

0,83865

SEK

švedska krona

8,8894

CHF

švicarski frank

1,2050

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,4210

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,767

HUF

madžarski forint

292,90

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6977

PLN

poljski zlot

4,1135

RON

romunski leu

4,3558

TRY

turška lira

2,3514

AUD

avstralski dolar

1,2441

CAD

kanadski dolar

1,3178

HKD

hongkonški dolar

10,2720

NZD

novozelandski dolar

1,6045

SGD

singapurski dolar

1,6593

KRW

južnokorejski won

1 477,43

ZAR

južnoafriški rand

9,9663

CNY

kitajski juan

8,3664

HRK

hrvaška kuna

7,5575

IDR

indonezijska rupija

12 097,94

MYR

malezijski ringit

3,9772

PHP

filipinski peso

56,430

RUB

ruski rubelj

39,3346

THB

tajski bat

40,441

BRL

brazilski real

2,3298

MXN

mehiški peso

16,9511

INR

indijska rupija

66,7463


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/8


Javni razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET)

2012/C 71/06

1.   Cilji in opis

Zaradi vzpostavitve evropskega omrežja za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ReferNet) je cilj tega razpisa izbrati po enega kandidata iz Irske in Španije (glejte spodnjo točko 3 pod merili upravičenosti), s katerim bo center Cedefop sklenil štiriletni okvirni sporazum o partnerstvu, in z vsakim uspešnim kandidatom skleniti poseben sporazum o dodelitvi sredstev za 8-mesečni delovni načrt, ki ga bo treba izvesti leta 2012.

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), ki je bil ustanovljen leta 1975 in ima od leta 1995 sedež v Grčiji, je agencija Evropske unije (EU). Naloga tega centra, ki je priznan kot uradni vir informacij in strokovnega znanja o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, spretnostih in veščinah, je podpirati razvoj evropske politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prispevati k njenemu izvajanju.

ReferNet je evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Njegova naloga je podpirati center Cedefop s poročanjem o razvoju nacionalnih sistemov in politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter z večanjem prepoznavnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in proizvodov centra Cedefop. Omrežje sestavlja 29 članov iz držav članic EU, Islandije in Norveške, ki so znani kot njegovi nacionalni partnerji. To so ključne institucije, vključene v poklicno izobraževanje in usposabljanje v državi, ki jo zastopajo.

Okvirni sporazumi o partnerstvu se izvajajo na podlagi posebnih sporazumov o dodelitvi sredstev. Zato kandidati ne predložijo samo predloga za štiriletno okvirno partnerstvo (na podlagi katerega bo z uspešnim kandidatom podpisan okvirni sporazum o partnerstvu za obdobje 2012–2015), ampak tudi vlogo za dodelitev sredstev za ukrepe v letu 2012 (na podlagi katere se lahko podpiše poseben sporazum o dodelitvi sredstev za obdobje 8 mesecev v letu 2012). Kandidat mora izkazati sposobnost za izvedbo vseh dejavnosti, predvidenih v štiriletnem obdobju, in zagotoviti ustrezno sofinanciranje izvajanja delovnega načrta.

2.   Proračunska sredstva in trajanje projekta

Ocenjena razpoložljiva proračunska sredstva za štiriletne okvirne sporazume o partnerstvu znašajo 4 000 000 EUR, odvisno od letnih odločitev proračunskega organa.

Skupna razpoložljiva proračunska sredstva za letni delovni načrt za leto 2012 (trajanje projekta: 12 mesecev) znašajo 955 000 EUR za 27 držav članic, Islandijo in Norveško.

Dodeljena sredstva se razlikujejo glede na število prebivalcev v državi, odobrijo pa se za izvajanje letnega delovnega načrta. Skupna razpoložljiva proračunska sredstva za delovni načrt za leto 2012 bodo razdeljena na podlagi treh skupin držav glede na število prebivalcev države:

—   1. skupina držav: Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Slovenija in Islandija. Največji znesek dodeljenih sredstev: 23 615 EUR.

—   2. skupina držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka republika, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška republika, Švedska in Norveška. Največji znesek dodeljenih sredstev: 33 625 EUR.

—   3. skupina držav: Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Španija, Združeno kraljestvo. Največji znesek dodeljenih sredstev: 43 620 EUR.

Ker naj bi letne dejavnosti partnerja omrežja ReferNet na Irskem in v Španiji v letu 2012 trajale manj kot 12 mesecev, bodo ustrezna dodeljena sredstva nižja od zgoraj navedenega najvišjega zneska na državo v omenjenem letu.

Unija bo sredstva dodelila kot finančni prispevek k stroškom prejemnika (in/ali soprejemnikov), temu pa je treba dodati še lasten finančni prispevek in/ali lokalne, regionalne, nacionalne in/ali zasebne prispevke. Skupni prispevek Unije ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov.

Cedefop si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih proračunskih sredstev.

3.   Merila za upravičenost

Kandidat mora za upravičenost izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

biti mora javna ali zasebna organizacija s pravnim statusom, ki je pravna oseba (kar pomeni, da se fizične osebe, tj. posamezniki, ne morejo prijaviti);

(b)

sedež mora imeti v eni od naslednjih držav:

Irska,

Španija.

4.   Rok

Vloge za okvirni sporazum o partnerstvu in delovni načrt za leto 2012 je treba poslati najpozneje do 16. aprila 2012.

Delovni načrt za leto 2012 se bo po sklenitvi posebnega sporazuma o dodelitvi sredstev za leto 2012 začel izvajati maja 2012 in bo trajal 8 mesecev.

5.   Dodatne informacije

Podrobnosti o razpisu za zbiranje predlogov, obrazec za prijavo in vse priloge bodo na voljo od 13. marca 2012 na spletni strain centra Cedefop na naslovu:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Vloge morajo izpolnjevati vse zahteve, določene v celotnem besedilu razpisa, in biti predložene na predvidenih uradnih obrazcih.

Predlogi bodo ocenjeni po načelih preglednosti in enake obravnave.

Vse predložene vloge bo na podlagi meril za upravičenost, izključitev, izbiro in dodelitev, opredeljenih v celotnem besedilu razpisa, ocenil odbor strokovnjakov.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/10


Obvestilo o začetku vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

2012/C 71/07

Evropska komisija („Komisija“) se je na lastno pobudo odločila za preiskavo v zvezi z vmesnim pregledom protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, v skladu s členom 11(3) in členom 13(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“).

1.   Izdelek

Izdelek v preiskavi v zvezi s pregledom zajema dvokolesa in druga podobna kolesa (tudi dostavne tricikle, a brez enokolesnikov), brez motornega pogona („izdelek, ki se pregleduje“). Izdelek, ki se pregleduje, je izdelek s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevna država“), trenutno uvrščen pod oznaki KN 8712 00 30 in ex 8712 00 70, za katerega je bilo predhodno ugotovljeno, da se uvaža po dampinških cenah (2).

2.   Obstoječi ukrepi

Z Uredbo (EGS) št. 2474/93 (3) je Svet uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 30,6 % na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Po preiskavi proti izogibanju se je v skladu s členom 13 osnovne uredbe ta dajatev z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 (4) razširila na uvoz določenih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“). Poleg tega je bilo odločeno, da je treba vzpostaviti shemo oprostitev na podlagi člena 13(2) osnovne uredbe („shema oprostitev“). Pravni okvir za delovanje sheme oprostitev je bil določen z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 (5). Za oprostitev plačila razširjene dajatve morajo proizvajalci koles v Uniji zagotoviti največ 60 % delov koles iz LRK pri sestavljanju koles ali dodano vrednost, ki je višja od 25 % za vse dele, vključene v proizvodnjo. Trenutno je do oprostitve upravičenih več kot 250 družb.

Po preiskavi v zvezi z vmesnim pregledom v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe, je Svet z Uredbo (ES) št. 1095/2005 (6) sklenil, da je treba veljavno protidampinško dajatev povečati na 48,5 % („vmesni pregled, ki spreminja“).

Po pregledu za razširitev protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu s členom 11(3) in členom 13(4) osnovne uredbe, je Svet z Uredbo (ES) št. 171/2008 (7) odločil, da ohrani ukrepe proti izogibanju.

Po preiskavi v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe se je Svet z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 990/2011 (8) odločil, da je treba navedene ukrepe ohraniti.

3.   Razlogi za pregled

Komisija ima na voljo dovolj dokazov prima facie, da so se v zvezi z dampingom in škodo okoliščine, na podlagi katerih so bili uvedeni veljavni ukrepi, spremenile in da so te spremembe trajne.

Še zlasti informacije, s katerimi razpolaga Komisija, kažejo, da je bil sistem izvoznih kvot za proizvajalce koles v Ljudski republiki Kitajski, ki je oviral proizvajalce izvoznike, da bi bili med vmesnim pregledom, ki spreminja, deležni tržnogospodarske obravnave, odpravljen januarja 2011.

Poleg tega je videti, da je prišlo do znatnih sprememb v strukturi industrije Unije. Predvsem je več proizvajalcev Unije iz popolnega proizvodnega ciklusa prešlo na (delno) sestavljanje z uporabo uvoženih delov.

Poleg tega se je zaradi širitev EU v letih 2004 in 2007 industriji koles Unije pridružilo znatno število proizvajalcev. Več proizvajalcev, ki so bili del industrije Unije pred obema širitvama, pa je preselilo svoje proizvodne zmogljivosti v nove države članice ali je tam vzpostavilo nove zmogljivosti. Zaradi tega se je raven stroškov industrije Unije morda spremenila.

Končno, trenutna stopnja odprave škode je bila izračunana za kolesa, ki so izdelana iz jekla, medtem ko kaže, da je trenutno večina koles izdelana iz aluminijevih zlitin. Kaže, da bodo omenjene spremembe trajne, zato upravičujejo potrebo po ponovni oceni škode.

Poleg tega število družb, upravičenih do sheme oprostitev hitro raste, kljub temu pa shema od uvedbe v letu 1997 ni bila prilagojena. Poleg tega je postal nadzorni sistem za uvoz delov, ki so izvzeti iz protidampinških ukrepov, zelo zapleten in obremenjujoč, kar lahko ogrozi njegovo učinkovitost.

Zato se glede na navedeno zdi, da nadaljevanje ukrepov na sedanji ravni za izravnavo učinkov škodljivega dampinga ni več ustrezno.

4.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v zvezi z vmesnim pregledom, zato začenja preiskavo v zvezi s pregledom v skladu s členom 11(3) in 13(4) osnovne uredbe.

Na podlagi preiskave v zvezi s pregledom se oceni, ali nadaljnje izvajanje ukrepa ni več potrebno za izravnavo dampinga, ali obstaja verjetnost, da se bo škoda ponovila, če se ukrep odstrani ali spremeni, razen tega se oceni, in ali obstoječi ukrep ni ali pa ni več zadosten, da prepreči damping, ki povzroča škodo.

Preiskava v zvezi s pregledom bo pokazala potrebo po nadaljevanju, odpravi ali spremembi obstoječih ukrepov.

Poleg tega bo preiskava v zvezi s pregledom ocenila tudi shemo oprostitev in njeno delovanje ter določila, ali je treba na podlagi te ocene uvesti spremembe.

4.1    Postopek v zvezi z dampingom  (9)

Proizvajalci izvozniki (10) izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so privedle do spremembe in ohranitve veljavnih ukrepov, so pozvani k sodelovanju pri preiskavi Komisije v zvezi s pregledom.

4.1.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

4.1.1.1   Postopek za izbor proizvajalcev izvoznikov, ki jih je treba preiskati v zadevni državi

(a)   Vzorčenje

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov iz zadevne države in da bi se preiskava v zvezi s pregledom končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, v skladu s Prilogo A k temu Obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe zadevne države, lahko pa se obrne na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti kakršne koli informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj navedene informacije, morajo to narediti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, razen če je določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza v Unijo, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevne države in združenja proizvajalcev izvoznikov, po potrebi po organih zadevne države.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, izbranim v vzorec v zadevni državi, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom zadevne države.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnosti družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje, prodaji izdelka, ki se pregleduje, na domačem trgu zadevne države in prodaji izdelka, ki se pregleduje, v Uniji.

Družbe, ki so se strinjale z možno vključitvijo v vzorec, vendar niso bile izbrane v vzorec, se štejejo za sodelujoče („nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki“). Brez poseganja v oddelek (b) spodaj protidampinška dajatev, ki se lahko uporablja za uvoz nevzorčenih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov, ne bo presegla tehtane povprečne stopnje dampinga, ugotovljene za proizvajalce izvoznike iz vzorca (11).

(b)   Individualna stopnja dampinga za družbe, ki niso vključene v vzorec

Nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki lahko v skladu s členom 17(3) osnovne uredbe zahtevajo, da Komisija zanje določi individualne stopnje dampinga („individualna stopnja dampinga“). Proizvajalci izvozniki, ki želijo zahtevati individualno stopnjo dampinga, morajo zahtevati vprašalnik in druge ustrezne obrazce zahtevka ter jih pravilno izpolnjene vrniti v rokih, navedenih v naslednjem stavku in oddelku 4.1.2.2. Izpolnjen vprašalnik je treba predložiti v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače. Poudariti je treba, da morajo navedeni proizvajalci izvozniki iz države brez tržnega gospodarstva dokazati izpolnjevanje meril za tržnogospodarsko obravnavo („TGO“) ali vsaj za individualno obravnavo („IO“), kakor je navedeno v oddelku 4.1.2.2, da lahko Komisija zanje določi individualne stopnje dampinga.

Vendar morajo proizvajalci izvozniki, ki zahtevajo individualno stopnjo dampinga, vedeti, da lahko Komisija odloči, da zanje ne bo določila individualnih stopenj dampinga, če je na primer proizvajalcev izvoznikov toliko, da bi bila določitev individualnih stopenj dajatve preveliko breme in bi preprečila pravočasen zaključek preiskave v zvezi s pregledom.

4.1.2   Dodatni postopek v zvezi s proizvajalci izvozniki v zadevni državi brez tržnega gospodarstva

4.1.2.1   Izbor tretje države s tržnim gospodarstvom

Ob upoštevanju določb oddelka 4.1.2.2 se normalna vrednost za uvoz iz zadevne države določi na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe. Komisija v ta namen izbere primerno tretjo državo s tržnim gospodarstvom. Komisija je začasno izbrala Mehiko, ki je bila izbrana tudi v preiskavah, na podlagi katerih so se spremenili in ohranili veljavni ukrepi za uvoz izdelkov, ki se pregledujejo, iz zadevne države. Zainteresirane strani so pozvane, da o ustreznosti te izbire predložijo pripombe v 10 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

4.1.2.2   Obravnava proizvajalcev izvoznikov v zadevni državi brez tržnega gospodarstva

V skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe lahko posamezni proizvajalci izvozniki iz zadevne države, ki menijo, da pri njihovi proizvodnji in prodaji izdelka, ki se pregleduje, prevladujejo razmere tržnega gospodarstva, predložijo ustrezno utemeljen zahtevek („zahtevek za TGO“). Tržnogospodarska obravnava („TGO“) se odobri, če se pri oceni zahtevka za TGO ugotovi, da so merila iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe (12) izpolnjena. Stopnja dampinga proizvajalcev izvoznikov, ki jim je bila odobrena TGO, se kolikor najbolj mogoče in brez poseganja v uporabo razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18 osnovne uredbe izračuna na podlagi njihove lastne normalne vrednosti in izvoznih cen v skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe.

Posamezni proizvajalci izvozniki v zadevni državi lahko poleg tega oziroma kot drugo možnost zahtevajo individualno obravnavo („IO“). Za odobritev IO morajo ti proizvajalci izvozniki dokazati izpolnjevanje meril iz člena 9(5) osnovne uredbe (13). Stopnja dampinga proizvajalcev izvoznikov, ki jim je bila odobrena IO, se izračuna na podlagi njihovih izvoznih cen. Normalna vrednost za proizvajalce izvoznike, ki jim je bila odobrena IO, se določi na podlagi vrednosti, ugotovljenih za tretjo državo s tržnim gospodarstvom, ki je izbrana, kakor je navedeno zgoraj.

Dodatne pomembne informacije so navedene v Oddelku 9 tega obvestila.

(a)   Tržnogospodarska obravnava (TGO)

Komisija bo poslala obrazce zahtevka za TGO vsem proizvajalcem izvoznikom v zadevni državi, izbranim v vzorec, in nevzorčenim sodelujočim proizvajalcem izvoznikom, ki želijo zahtevati individualno stopnjo dampinga, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov ter organom zadevne države.

Proizvajalci izvozniki, ki zahtevajo TGO, morajo predložiti izpolnjen obrazec zahtevka za TGO v 21 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca ali odločitve o tem, da vzorec ne bo izbran, če ni določeno drugače.

(b)   Individualna obravnava (IO)

Za vložitev zahtevka za IO morajo proizvajalci izvozniki iz zadevne države, izbrani v vzorec, ter nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki želijo zahtevati individualno stopnjo dampinga, pravilno izpolniti dele obrazca zahtevka za TGO, ki se nanašajo na IO, in obrazec vložiti v 21 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

4.1.3   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (14)  (15)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države v Unijo, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so pripeljale do spremembe in ohranitve veljavnih ukrepov, so pozvani k sodelovanju pri preiskavi Komisije v zvezi s pregledom.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, v skladu s Prilogo B k temu Obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti kakršne koli informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj navedene informacije, morajo to narediti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, razen če je določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače. V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, in prodaji izdelka, ki se pregleduje.

4.2    Postopek glede škode  (16) in preiskava proizvajalcev Unije

Proizvajalci Unije izdelka, ki se pregleduje, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so pripeljale do spremembe in ohranitve veljavnih ukrepov, so pozvani k sodelovanju pri preiskavi Komisije v zvezi s pregledom.

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev Unije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, se je Komisija odločila, da ustrezno omeji število proizvajalcev Unije, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje se izvede v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce Unije ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, v skladu s Prilogo C k temu Obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev Unije, obrne tudi na vsa znana združenja proizvajalcev Unije.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti kakršne koli informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj navedene informacije, morajo to narediti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, razen če je določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci Unije lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, dokončno izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce Unije in/ali združenja proizvajalcev Unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim proizvajalcem Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače. V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, finančnem stanju družb, njihovih dejavnostih v zvezi z izdelkom v preiskavi, stroških proizvodnje in prodaji izdelka, ki se pregleduje.

4.3    Postopek za presojo interesa Unije

V skladu s členom 21 osnovne uredbe bo sprejeta odločitev, ali bi bila ohranitev, sprememba ali razveljavitev protidampinških ukrepov v nasprotju z interesi Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova predstavniška združenja, uporabniki in njihova predstavniška združenja ter predstavniške organizacije potrošnikov so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Da bi lahko sodelovale v preiskavi v zvezi s pregledom, morajo predstavniške organizacije potrošnikov v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom, ki se pregleduje.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije, v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

4.4    Postopek v zvezi s shemo oprostitev

Zainteresirane strani so pozvane, da podajo pripombe o sedanjem delovanju sheme oprostitev in o morebitnem prihodnjem modelu te sheme, vendar to ne bo vplivalo na izid tekočega pregleda. Pripombe naj se še posebej nanašajo na delovanje in upravljanje sheme oprostitev v sedanji obliki. S tem v zvezi se bo sedanji pregled osredotočil predvsem na izzive, s katerimi se soočajo mala in srednje velika podjetja.

Zainteresirane strani lahko Komisiji predložijo pripombe o shemi oprostitev v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske Unije, če ni določeno drugače.

4.5    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

4.6    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave v zvezi s pregledom je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

4.7    Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti svoje ime, naslov, elektronski naslov ter številko telefona in telefaksa. Vsa pooblastila in podpisana potrdila, priložena izpolnjenim obrazcem za TGO in IO ali vprašalnikom, ali kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, pa se predložijo v pisni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora o tem takoj obvestiti Komisijo. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevnem spletišču GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-naslov: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(za izvoznike, povezane uvoznike, združenja in predstavnike Ljudske republike Kitajske, proizvajalce v tretjih državah s tržnim gospodarstvom) in

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(za proizvajalce Unije, nepovezane uvoznike, uporabnike, potrošnike, združenja v Uniji)

5.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

6.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD TRADE. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave v zvezi s pregledom je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z dampingom, škodo, vzročno zvezo in interesom Unije.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Časovni okvir preiskave v zvezi s pregledom

Preiskava v zvezi s pregledom se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

8.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi v zvezi s pregledom, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (17).

9.   Pomembne informacije za proizvajalce izvoznike iz Ljudske republike Kitajske: navedbe poročila pritožbenega organa STO o protidampinških ukrepih Evropske skupnosti za pritrdilne elemente (WT/DS397), ki bodo vplivale na način, kako bo Komisija izvajala preiskavo v zvezi s pregledom

Komisija poziva vse proizvajalce izvoznike iz zadevne države, ki se glede na določbe člena 2(7) osnovne uredbe šteje za državo brez tržnega gospodarstva, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če želijo sodelovati in pridobiti individualno protidampinško stopnjo, tudi če menijo, da ne izpolnjujejo meril za pridobitev IO. Komisija opozarja na naslednja dejstva (18).

Pritožbeni organ STO je v zadevi ES – Nekateri pritrdilni elementi iz železa ali jekla s Kitajske (WT/DS397) med drugim ugotovil, da člen 9(5) osnovne uredbe ni v skladu z nekaterimi določbami Protidampinškega sporazuma STO ter členom XVI:4 Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.

Člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1515/2001 z dne 23. julija 2001 o ukrepih, ki jih Skupnost lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevami (19), („pooblastitvena uredba“) določa, da lahko Svet Evropske unije med drugim spremeni ukrepe Unije, sprejete v skladu z osnovno uredbo, da se upoštevajo pravne razlage iz poročila, ki jih je sprejel organ STO za reševanje sporov v zvezi z nespornim ukrepom, če meni, da je to primerno.

Zato bi v primeru navedenega spora po mnenju Komisije navedeni člen 2 pomenil pravno podlago za uskladitev s pravnimi razlagami pritožbenega organa STO, če bi preiskava v zvezi s pregledom, ki se začenja s tem obvestilom o začetku, prinesla spremembo veljavnih protidampinških ukrepov. To bi dejansko pomenilo, da bi v primeru, če bi se proizvajalec izvoznik javil v zgoraj določenem roku in v celoti sodeloval s predložitvijo vseh pomembnih informacij, vendar ne bi vložil zahtevka za IO, ali pa bi vložil zahtevek, vendar bi bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje vseh meril, navedeni člen 2 pooblastitvene uredbe v ustrezno utemeljenih primerih pomenil pravno podlago za določitev individualne stopnje navedenemu proizvajalcu izvozniku. Pri preučitvi tega vprašanja bo Komisija upoštevala zaključke pritožbenega organa STO glede navedenega spora, zlasti stališča, obravnavana v odstavkih od 371 do 384 njegovega poročila.

Družbe, ki so pridobile individualno stopnjo na podlagi tega dela obvestila o začetku, se morajo zavedati, da ugotovitve lahko pripeljejo do povečane stopnje v primerjavi s tisto, ki bi veljala, če individualna stopnja ne bi bila določena.


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Damping je prodaja izdelka za izvoz („zadevni izdelek“) po ceni, nižji od njegove „normalne vrednosti“. Normalna vrednost je običajno primerljiva cena „podobnega“ izdelka na domačem trgu zadevne države. Izraz „podobni izdelek“ pomeni izdelek, ki je zadevnemu izdelku enak v vseh vidikih, ali če takega izdelka ni, izdelek, ki mu je zelo podoben.

(3)  UL L 228, 9.9.1993, str. 1.

(4)  UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

(5)  UL L 17, 21.1.1997, str. 17.

(6)  UL L 183, 14.7.2005, str. 1.

(7)  UL L 55, 28.2.2008, str. 1.

(8)  UL L 261, 6.10.2011, str. 2.

(9)  Prim. opombo 2.

(10)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek, ki se pregleduje, na trg Unije neposredno ali po tretji osebi, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz zadevnega izdelka.

(11)  V skladu s členom 9(6) osnovne uredbe bodo zanemarjene vse ničelne stopnje in stopnje de minimis ter stopnje, ki se ugotovijo v okoliščinah iz člena 18 osnovne uredbe.

(12)  Proizvajalci izvozniki morajo zlasti dokazati, da: (i) so njihove poslovne odločitve in stroški posledice tržnih razmer, brez večjega vmešavanja države; (ii) imajo družbe jasen seznam osnovnih računovodskih evidenc, ki se neodvisno revidirajo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in se uporabljajo za vse namene; (iii) ni večjih izkrivljanj, prenesenih iz nekdanjega sistema netržnega gospodarstva; (iv) stečajno in lastninsko pravo zagotavljata pravno varnost in stabilnost ter (v) se valute menjajo po tržnih tečajih.

(13)  Proizvajalci izvozniki morajo zlasti dokazati, da: (i) lahko pri družbah ali skupnih družbah, ki so v celoti ali deloma v tuji lasti, izvozniki svobodno vrnejo kapital in dobičke v domovino; (ii) so izvozne cene ter obseg in pogoji prodaje svobodno določeni; (iii) je večina deležev v lasti zasebnikov. Državni uradniki, ki so člani upravnih odborov ali zasedajo ključne vodstvene položaje, morajo biti v manjšini ali pa je treba dokazati, da je družba kljub temu dovolj neodvisna od vmešavanja države; (iv) se valute menjajo po tržnih tečajih in (v) vmešavanje države ni takšno, da bi omogočalo izogibanje ukrepom, če so posameznim izvoznikom odobrene drugačne stopnje dajatev.

(14)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo I k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) bratje in sestre (tudi polbratje in polsestre), (iv) stari starši in vnuki, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svaki in svakinje. (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) V tej zvezi „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(15)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(16)  Škoda je znatna škoda, povzročena industriji Uniji, ali grožnja znatne škode tej industriji, ali znatno oviranje vzpostavitve te industrije.

(17)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(18)  Če bi se vzorčenje za proizvajalce izvoznike zdelo potrebno, bo individualna protidampinška stopnja določena le za tiste proizvajalce izvoznike, (i) ki so izbrani v vzorec ali (ii) za katere je bila določena individualna stopnja dampinga v skladu s členom 17(3) osnovne uredbe.

(19)  UL L 201, 26.7.2001, str. 10.


PRILOGA A

Image

Image


PRILOGA B

Image

Image


PRILOGA C

Image

Image


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/23


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

2012/C 71/08

Po objavi obvestila o bližnjem izteku veljavnosti (1) protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevna država“), je Evropska komisija („Komisija“) prejela zahtevek za pregled v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna uredba“).

1.   Zahtevek za pregled

Zahtevek je 12. decembra 2011 vložil Eurométaux („vložnik“) v imenu proizvajalca Unije, ki predstavlja glavni delež, v tem primeru več kot 50 %, celotne proizvodnje nekaterih volframovih elektrod Unije.

2.   Izdelek, ki se pregleduje

Izdelek, ki se pregleduje, so volframove varilne elektrode, vključno z volframovimi drogovi, in palice za varilne elektrode z vsebnostjo volframa najmanj 94 mas. %, razen tistih, ki se pridobivajo s preprostim sintranjem, narezane po dolžini ali ne, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („izdelek, ki se pregleduje“), trenutno uvrščene pod oznaki KN ex 8101 99 10 in ex 8515 90 00 (oznaki TARIC 8101991010 in 8515900010).

3.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 260/2007 (3).

4.   Razlogi za pregled zaradi izteka ukrepa

Vložnik je predložil zadostne dokaze za to, da bi iztek ukrepov verjetno privedel do nadaljevanja dampinga in povzročitve škode.

4.1   Domneva o verjetnosti nadaljevanja dampinga

Glede na določbe člena 2(7) osnovne uredbe je vložnik za proizvajalce izvoznike iz Ljudske republike Kitajske, ki jim med preiskavo, ki je privedla do veljavnih ukrepov, ni bila odobrena tržnogospodarska obravnava, določil normalno vrednost na podlagi prodajnih cen v ustrezni državi s tržnim gospodarstvom iz točke 5.1.3. Za družbe, ki jim je bila med preiskavo odobrena tržnogospodarska obravnava, je bila normalna vrednost določena na podlagi konstruirane normalne vrednosti v Ljudski republiki Kitajski. Domneva o nadaljevanju dampinga temelji na primerjavi normalne vrednosti, določene v prejšnjih stavkih, z izvoznimi cenami izdelka, ki se pregleduje, ko je prodan za izvoz v Unijo.

Na podlagi tega so izračunane stopnje dampinga znatne.

4.2   Domneva o verjetnosti nadaljevanja škode

Prav tako se trdi, da je bil uvoz izdelka, ki se pregleduje, iz Ljudske republike Kitajske še naprej znaten in da je še naprej povzročal škodo industriji Unije.

Iz dokazov prima facie, ki so jih predložili vložniki, je razvidno, da so obseg in cene uvoženega izdelka, ki se pregleduje, med drugim še naprej negativno vplivali na prodane količine, raven zaračunanih cen in tržni delež industrije Unije, kar znatno škodi celotnemu poslovanju in finančnemu stanju industrije Unije.

Poleg tega vložnik trdi, da bi povečanje uvoza po dampinških cenah iz zadevne države verjetno povzročilo nadaljnjo škodo industriji Unije, če bi se veljavnost ukrepov iztekla. Vložnik v zvezi s tem dokazuje, da bi se lahko v primeru izteka veljavnosti ukrepov zaradi neizrabljenih zmogljivosti v zadevni državi trenutna raven uvoza izdelka, ki se pregleduje, verjetno povečala.

5.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregleda zaradi izteka ukrepov, zato začenja pregled v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

S preiskavo bo ugotovljeno, ali je verjetno, da bi iztek ukrepov povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode, ali ne.

5.1   Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga

5.1.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

Proizvajalci izvozniki (4) izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi v zvezi s pregledom izdelka.

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov iz Ljudske republike Kitajske in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah v skladu s Prilogo A k temu obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe Ljudske republike Kitajske, lahko pa se obrne na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza izdelka, ki se pregleduje, v Unijo, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevne države in združenja proizvajalcev izvoznikov, po potrebi po organih zadevne države.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, izbranim v vzorec, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom zadevne države.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje, prodaji izdelka, ki se pregleduje, na domačem trgu zadevne države in prodaji izdelka, ki se pregleduje, v Uniji.

Družbe, ki so se strinjale z možno vključitvijo v vzorec, vendar niso bile izbrane v vzorec, se štejejo za sodelujoče („nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki“).

5.1.2   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (5)  (6)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se pregleduje, iz Ljudske republike Kitajske v Unijo, so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah v skladu s Prilogo B k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

V vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, in prodaji izdelka, ki se pregleduje.

5.1.3   Izbira tretje države s tržnim gospodarstvom

V prejšnji preiskavi so bile Združene države Amerike uporabljene kot primerna država s tržnim gospodarstvom za določitev normalne vrednosti za Ljudsko republiko Kitajsko. Komisija namerava Združene države Amerike ponovno uporabiti v ta namen. Zainteresirane strani so pozvane, da predložijo pripombe glede ustreznosti te države. Pripombe morajo prispeti na Komisijo v 10 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

5.2   Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode in preiskavo proizvajalcev Unije

Proizvajalci Unije izdelka, ki se pregleduje, so pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci Unije, poslala vprašalnike znanim proizvajalcem Unije ali predstavnikom proizvajalcev Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije. Komisija poziva vse proizvajalce Unije in združenja proizvajalcev Unije, da se ji nemudoma, najpozneje pa v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, javijo po možnosti po elektronski pošti in od nje zahtevajo vprašalnik.

Proizvajalci Unije in njihova združenja morajo predložiti izpolnjene vprašalnike v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, finančnem stanju družb, njihovih dejavnostih v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje in prodaji izdelka, ki se pregleduje.

5.3   Postopek za presojo interesa Unije

Če bo v postopku potrjena verjetnost nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode, bo v skladu s členom 21 osnovne uredbe odločeno, ali bi bilo nadaljevanje protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova predstavniška združenja, uporabniki in njihova predstavniška združenja ter predstavniške organizacije potrošnikov so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Predstavniške organizacije potrošnikov morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom, ki se pregleduje.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

5.4   Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.5   Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

5.6   Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (7).

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti svoje ime, naslov, elektronski naslov ter številko telefona in telefaksa. Vsa pooblastila, podpisana potrdila in kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, priloženi izpolnjenim vprašalnikom, pa morajo biti predloženi v papirni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora takoj obvestiti Komisijo v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevni spletni strani spletišča GD TRADE: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-naslov: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(za proizvajalce izvoznike, povezane uvoznike, združenja in predstavnike Ljudske republike Kitajske, proizvajalce v tretji državi s tržnim gospodarstvom), in

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(za proizvajalce Unije, nepovezane uvoznike, uporabnike, potrošnike, združenja v Uniji)

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

7.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD TRADE. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci s stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z verjetnostjo nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode ter v zvezi z interesom Unije.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD TRADE: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Možnost zahtevka za pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe

Ker se je ta pregled zaradi izteka ukrepa začel v skladu z določbami člena 11(2) osnovne uredbe, njegove ugotovitve ne bodo povzročile spremembe ravni obstoječih ukrepov, ampak njihovo razveljavitev ali ohranitev v skladu s členom 11(6) osnovne uredbe.

Če katera koli zainteresirana stran meni, da je potreben pregled ravni ukrepov, da se omogoči sprememba (tj. znižanje ali zvišanje) ravni ukrepov, lahko zahteva pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

Strani, ki želijo zahtevati takšen pregled, ki bi se izvedel neodvisno od pregleda zaradi izteka ukrepa iz tega obvestila, lahko stopijo v stik s Komisijo na zgoraj navedenem naslovu.

10.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (8).


(1)  UL C 169, 9.6.2011, str. 14.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(3)  UL L 72, 13.3.2007, str. 1.

(4)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek, ki se pregleduje, na trg Unije neposredno ali prek tretje strani, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka, ki se pregleduje.

(5)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo I k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starši in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja. (UL L 253, 11.10.1993, str. 1). Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(6)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(7)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(8)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA A

Image

Image


PRILOGA B

Image

Image


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/32


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 71/09

1.

Komisija je 5. marca 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Sortiva B.V. („Sortiva“, Nizozemska) in Remondis Nederland B.V. („Remondis“, Nizozemska) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjema Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K“, Nizozemska) in Stam Papier-Recycling B.V. („Stam“, Nizozemska).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Remondis: zbiranje, ločevanje in razvrščanje papirja, kartona in drugih odpadkov,

za Sortiva: ločevanje, razvrščanje in recikliranje nenevarnih odpadkov, kot so les in ruševine,

za Sortiva P&K: ločevanje in razvrščanje papirja in kartona,

za Stam: zbiranje, ločevanje in razvrščanje papirja in kartona ter uničevanje arhivov.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


DRUGI AKTI

Evropska komisija

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/33


Objava vloge za spremembo v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2012/C 71/10

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo za spremembo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih od dneva te objave.

VLOGA ZA SPREMEMBO

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

VLOGA ZA SPREMEMBO V SKLADU S ČLENOM 9

„CARNE MARINHOA“

ES št.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša:

ime proizvoda

Image

opis proizvoda

Image

geografsko območje

Image

dokazilo o poreklu

metoda pridobivanja

povezanost

Image

označevanje

nacionalne zahteve

drugo (navedite)

2.   Vrsta spremembe:

sprememba enotnega dokumenta ali povzetka

Image

sprememba specifikacije registriranega ZOP ali ZGO, za katerega enotni dokument in povzetek nista bila objavljena

sprememba specifikacije, pri kateri objavljenega enotnega dokumenta ni treba spremeniti (člen 9(3) Uredbe (ES) št. 510/2006)

začasna sprememba specifikacije zaradi obveznih sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov, ki so jih uvedli javni organi (člen 9(4) Uredbe (ES) št. 510/2006)

3.   Spremembe:

3.1   Opis proizvoda:

Cilj spremembe je omogočiti trženje proizvoda „Carne Marinhoa“, razvrščenega v razrede po starosti in teži v skladu z veljavno zakonodajo, ter na podlagi dejanske teže živali na dan zakola glede na genske izboljšave, katerih namen je dajanje prednosti uporabi goveda za meso namesto za delo.

Različne označbe razredov proizvoda glede starosti in teže živali ob zakolu so v skladu z veljavno zakonodajo.

3.2   Geografsko območje:

Rejci v občinah Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho in Soure, ki mejijo na geografsko območje, na katerem se proizvaja „Carne Marinhoa“, so združenje „Agrupamento de Produtores Gestor da Denominação de Origem“ zaprosili za razširitev tega območja z utemeljitvijo, da so izpolnjeni vsi pogoji, potrebni za pridobivanje proizvoda, zlasti glede krme, živinoreje, gostote živali, načina reje, pasme in tradicije. Naslednji pogoji so v teh občinah podobni ali celo identični: prst in podnebni pogoji, živinorejske prakse, gostota živali, prevladujoče rastlinstvo, sama pasma Marinhoa, kmetijske prakse ter način reje in krma, zaradi česar nastane proizvod s povsem enakimi fizičnimi, kemičnimi in organoleptičnimi značilnostmi, kot jih ima proizvod „Carne Marinhoa“.

3.3   Dokazilo o poreklu:

Cilj je izvajati določbe iz Uredbe (ES) št. 510/2006 in Uredbe (ES) št. 1898/2006 v zvezi z dokazilom o poreklu, pri čemer se zagotovi, da so postopki, ki jih morajo izvajati rejci, klavnice, razsekovalnice in pakirnice, bolj jasni in natančni, da se zagotovi jamstvo glede geografskega porekla proizvoda.

3.4   Označevanje:

Navedene določbe se izpopolnijo in pojasnijo, poleg tega pa se sprejmejo še druge določbe, da se tretjim osebam prepreči uporaba vrednosti in ugleda označbe porekla ter prepove navajanje imen distributerjev in drugih agentov na ZOP. Vendar dodajanje teh označb na oznaki proizvoda ni prepovedano.

Specifikacija vsebuje tudi nekatere uredniške in jezikovne spremembe.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„CARNE MARINHOA“

ES št.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Ime:

„Carne Marinhoa“

2.   Država članica ali tretja država:

Portugalska

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.1

Sveže meso (in drobovina)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke:

Meso goveda pasme Marinhoa, za katero sta značilna tolstost in dolg gobec, je zelo mehko in sočno. Barva mesa Marinhoa je bledo rožnata pri teletini do temno rdeča pri govedini; meso je čvrsto in nekoliko vlažno, zaradi česar je sočno. Maščoba je bele do rumenkaste barve, odvisno od starosti živali. Načini prodaje mesa:

teletina – klavni trupi ali kosi živali, ki je bila ob zakolu stara največ 8 mesecev. Klavni trup tehta med 70 kg in 180 kg;

govedina – klavni trupi ali kosi živali, ki je bila ob zakolu stara 8–12 mesecev. Klavni trup tehta do 240 kg;

samci ali samice goveda – klavni trupi ali kosi samcev ali samic, ki so bile ob zakolu stare 12–30 mesecev. Klavni trup tehta več kot 180 kg;

krava – klavni trupi ali kosi krave, ki je bila ob zakolu stara več kot 30 mesecev. Klavni trup tehta več kot 220 kg;

bik – klavni trup ali kosi bika, ki je bil ob zakolu star več kot 30 mesecev. Klavni trup tehta do 220 kg.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode):

Ni relevantno.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

Reja goveda Marinhão, kot se izvaja na zadevnem geografskem območju, temelji na tradicionalni živinski krmi, kot so bogata naravna travišča v tej regiji.

Govedo se v obdobju, ki ga preživi v zaprtih prostorih, hrani s krmo iz ljuljke, koruze (rese), slame in sena, ki se proizvedejo na sami kmetiji ali jih proizvajajo kmetije v regiji.

Običajno se živalim daje tudi krma, ki je proizvedena na kmetiji in sestavljena predvsem iz koruze, riža ali drugih žit in stranskih proizvodov rastlinskega izvora, ki rastejo na kmetiji.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju:

„Carne Marinhoa“ se lahko pridobi le iz živali, ki se skotijo, vzredijo in zakoljejo na opredeljenem geografskem območju. Vse živali morajo biti vpisane v register rojstev, pri čemer morajo biti potomci goveda, vpisanega v rodovniško knjigo pasme Marinhoa, prav tako vpisani v to rodovniško knjigo.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.:

3.7   Posebna pravila za označevanje:

Ne glede na tržno predstavitev mesa je obvezna uporaba navedbe „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida“ skupaj z znakom skladnosti, ki ga ni mogoče spremeniti ali izbrisati, in logotipom za „Carne Marinhoa“.

Image

Tržnemu imenu, tj. Carne Marinhoa ZOP, ne sme biti dodano nobeno drugo sklicevanje ali navedba, niti blagovne znamke distributerjev ali drugih udeležencev, čeprav so ti lahko navedeni na oznaki.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja:

Geografsko območje, na katerem se skotijo, vzredijo in zakoljejo živali za proizvodnjo „Carne Marinhoa“, obsega: občine Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure in Vagos ter okraje Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta in Palmaz v občini Oliveira de Azeméis.

5.   Povezanost z geografskim območjem:

5.1   Posebnosti geografskega območja:

Geografsko območje je eno najrodovitnejših območij na Portugalskem ter zajema povodja rek Vouga, Águeda in Antuã. Na območju Marinha je prst sorazmerno blatna in zelo rodovitna, podzemna voda ni preveč globoka, možnosti za živinsko krmo pa je veliko. Gojenje žit, zlasti koruze, prevladuje na manj močvirnatih območjih. Zaradi značilnosti te vrste prsti je bila uporaba mehanizacije otežena, zato so kmetje za delo na zelo težki prsti potrebovali veliko goveda. Govedo je bilo zato na to območje naseljeno iz dveh razlogov, in sicer zaradi dela in mesa.

Zaradi teh pogojev so se živali prosto krmile na manjših zemljiščih ali pa so jih krmili z živinsko krmo in žitnimi proizvodi.

5.2   Posebna lastnost proizvoda:

Govedo Marinhão, ki je zelo dobro prilagojeno razmeram v regiji, je bilo na tem območju prvotno naseljeno iz dveh razlogov, in sicer zaradi dela in mesa. Medtem ko se je gojenje tradicionalnih posevkov in krme nadaljevalo, goveda niso več uporabljali za delo. Zato so poskušali pasmo izboljšati, da bi se povečala zmogljivost goveda v zvezi s proizvodnjo mesa.

Za govedo Marinhão so značilne mesnatost in fizične značilnosti, ki so prilagojene težki prsti v regiji; za te pogoje je značilna živinorejska praksa.

Klavni trupi, ki se pridobijo iz tega sistema proizvodnje, so sorazmerno veliki. Barva mesa klavnih trupov je bledo rožnata pri teletini do temno rdeča pri govedini; meso je čvrsto in nekoliko vlažno. Maščoba je bela do rumenkasta, odvisno od starosti živali.

Meso je izjemno sočno in okusno.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO):

Zaradi prsti in podnebnih pogojev v regiji, značilnosti pasme in razpoložljive hrane v naravnem okolju so živali srednje velike do velike, pri čemer so včasih klavni trupi glede na starost ob zakolu težki, maščobnih oblog na klavnem trupu in v njem ter v telesnih votlinah pa je malo. Posebne značilnosti mesa so sočnost in mehkost, izrazit okus, čvrstost in prijetna tekstura med žvečenjem ter predvsem značilna vonj in okus, ki nista preveč izrazita zaradi okolja in trave, s katero se živali prosto krmijo, ali dodane naravne živinske krme.

Sklic na objavo specifikacije:

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.