ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.032.slv

Uradni list

Evropske unije

C 32

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
4. februar 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2012/C 032/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 25, 28.1.2012

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2012/C 032/02

Zadeva C-250/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2011 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Prosto gibanje oseb — Nakup nepremičnine za novo glavno prebivališče — Izračun davčne ugodnosti — Davek za registracijo — Doslednost davčnega sistema)

2

2012/C 032/03

Zadeva C-371/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Nemčija) – Nural Ziebell, prej Nural Örnek proti Land Baden-Württemberg (Pridružitveni sporazum EGS-Turčija — Prosto gibanje delavcev — Člena 7, prvi odstavek, druga alinea, in 14(1) Sklepa št. 1/80 Pridružitvenega sveta — Direktive 64/221/EGS, 2003/109/ES in 2004/38/ES — Pravica do prebivanja Turka, ki se je rodil na ozemlju države članice gostiteljice in je tam več kot deset let neprekinjeno zakonito prebival kot otrok turškega delavca — Kazenske obsodbe — Zakonitost odločbe o izgonu — Pogoji)

2

2012/C 032/04

Zadeva C-157/09: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 1. decembra 2011 – Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski (Neizpolnitev obveznosti države — Člen 43 ES — Pravica do ustanavljanja — Notarji — Pogoj državljanstva — Člen 45 ES — Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti)

3

2012/C 032/05

Zadeva C-253/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2011 – Evropska komisija proti Republiki Madžarski (Neizpolnitev obveznosti države — Prosto gibanje oseb — Svoboda ustanavljanja — Nakup nepremičnine, ki naj bi se uporabljala kot novo glavno prebivališče — Določitev osnove za odmero davka, ki ga je treba plačati ob nakupu nepremičnin — Odbitek vrednosti prodanega stanovanja od vrednosti kupljenega stanovanja — Izključitev tega odbitka, če prodana nepremičnina ni na nacionalnem ozemlju)

3

2012/C 032/06

Zadeva C-272/09 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. decembra 2011 – KME Germany AG, nekdanja KM Europa Metal AG, KME France SAS, nekdanja Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, nekdanja Europa Metalli SpA, proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg bakrenih industrijskih cevi — Globe — Velikost trga, trajanje kršitve in sodelovanje, ki jih je mogoče upoštevati — Učinkovito pravno sredstvo)

4

2012/C 032/07

Združeni zadevi C-446/09 in C-495/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgija, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Koninklijke Philips Electronics NV proti Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation proti Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)) (Skupna trgovinska politika — Boj proti vnosu ponarejenega in piratskega blaga v Unijo — Uredbi (ES) št. 3295/94 in št. 1383/2003 — Carinsko skladiščenje in zunanji tranzit blaga iz tretjih držav, pri katerem gre za ponaredke ali kopije proizvodov, ki so v Uniji zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine — Ukrepanje organov držav članic — Pogoji)

4

2012/C 032/08

Zadeva C-79/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Systeme Helmholz GmbH proti Hauptzollamt Nürnberg (Direktiva 2003/96/ES — Obdavčitev energentov in električne energije — Člen 14(1)(b) — Oprostitev za energente, ki se uporabljajo kot gorivo v zračnem prometu — Uporaba letala v drugačne namene kot komercialne — Obseg)

5

2012/C 032/09

Zadeva C-81/10 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 8. decembra 2011 – France Télécom proti Evropski komisiji in Francoski republiki (Pritožba — Državne pomoči — Ureditev obdavčenja podjetja France Télécom z obrtnim davkom — Pojem pomoč — Legitimno pričakovanje — Zastaralni rok — Obveznost obrazložitve — Načelo pravne varnosti)

6

2012/C 032/10

Zadeva C-125/10: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundespatentgericht – Nemčija) – Merck Sharp & Dohme Corporation (nekdanja Merck & Co.) proti Deutsches Patent- und Markenamt (Intelektualna in industrijska lastnina — Patenti — Uredba (EGS) št. 1768/92 — Člen 13 — Dodatni varstveni certifikat za zdravila — Možnost podelitve certifikata, če je obdobje med datumom, ko je bila vložena prijava za osnovni patent, in datumom prvega dovoljenja za promet v Uniji krajše od pet let — Uredba (ES) št. 1901/2006 — Člen 36 — Podaljšanje veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata)

6

2012/C 032/11

Zadeva C-145/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht Wien (Avstrija)) – Eva-Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG (Sodna pristojnost v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 6, točka 1 — Več toženih strank — Direktiva 93/98/EGS — Člen 6 — Varstvo fotografij — Direktiva 2001/29/ES — Člen 2 — Reproduciranje — Uporaba portretne fotografije kot predloge za izdelavo fotorobota — Člen 5(3)(d) — Izjeme in omejitve za citate — Člen 5(3)(e) — Izjeme in omejitve v namene javne varnosti — Člen 5(5))

7

2012/C 032/12

Zadeva C-157/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA proti Administración General del Estado (Prosti pretok kapitala — Davek od dohodkov pravnih oseb — Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja — Prepoved odbitja davka, ki je bil v drugih državah članicah odmerjen, ne pa plačan)

8

2012/C 032/13

Zadeva C-275/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Residex Capital IV CV proti Gemeente Rotterdam (Člen 88(3) ES — Državne pomoči — Pomoč posojilodajalcu v obliki prevzema poroštva, zato da se mu omogoči odobritev posojila posojilojemalcu — Kršitev postopkovnih pravil — Obveznost vračila — Ničnost — Pristojnosti nacionalnega sodišča)

8

2012/C 032/14

Zadeva C-371/10: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 29. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe veliki senat – Gerechtshof te Amsterdam – Nizozemska) – National Grid Indus BV proti Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Prenos sedeža dejanske uprave družbe v državo članico, ki ni država njene ustanovitve — Svoboda ustanavljanja — Člen 49 PDEU — Obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička, ki se nanaša na sredstva družbe, ki prenese sedež iz ene države članice v drugo državo članico — Določitev zneska davka ob prenosu sedeža — Takojšnja izterjava davka — Sorazmernost)

9

2012/C 032/15

Zadeva C-386/10 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. decembra 2011 – Chalkor AE Epexergasias Metallon proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije — Globe — Velikost trga, trajanje kršitve in sodelovanje, ki jih je mogoče upoštevati — Učinkovito pravno sredstvo)

9

2012/C 032/16

Zadeva C-389/10 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. decembra 2011 – KME Germany AG, nekdanja KM Europa Metal AG, KME France SAS, nekdanja Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, nekdanja Europa Metalli SpA, proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije — Globe — Velikost trga, trajanje kršitve in sodelovanje, ki jih je mogoče upoštevati — Učinkovito pravno sredstvo)

10

2012/C 032/17

Zadeva C-442/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Churchill Insurance Company Limited proti Benjaminu Wilkinsonu in Tracy Evans proti Equity Claims Limited (Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil — Direktiva 84/5/EGS — Člena 1(4) in 2(1) — Tretja oseba, ki je oškodovanec — Izrecno ali implicitno dovoljenje za vožnjo — Direktiva 90/232/EGS — Člen 1, prvi odstavek — Direktiva 2009/103/ES — Členi 10, 12(1) in 13(1) — Oškodovanec v prometni nesreči, ki je bil potnik v vozilu, za katero je zavarovan kot voznik — Vozilo, ki ga vozi oseba, ki ni navedena v zavarovalni polici — Zavarovani oškodovanec, ki ni izključen iz zavarovanja)

10

2012/C 032/18

Zadeva C-492/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz – Avstrija) – Immobilien Linz GmbH & Co KG proti Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Obdavčenje — Direktiva 69/335/EGS — Posredni davki — Zbiranje kapitala — Člen 4(2)(b) — Transakcije, ki so zavezane dajatvi na kapital — Povečanje sredstev družbe — Storitev družbenika — Prevzem nastalih izgub na podlagi zaveze, sklenjene pred nastankom teh izgub)

11

2012/C 032/19

Zadeva C-515/10: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 1. decembra 2011 – Evropska komisija proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 1999/31/ES — Odločba 2003/33/ES — Nacionalni predpis — Odlagališče, ki je namenjeno inertnim odpadkom — Sprejemanje odpadkov iz azbestnega cementa)

11

2012/C 032/20

Zadeva C-329/11: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Paris – Francija) – Alexandre Achughbabian proti Préfet du Val-de-Marne (Območje svobode, varnosti in pravice — Direktiva 2008/115/ES — Skupni standardi in postopki za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav — Nacionalna zakonodaja, s katero sta za nezakonito prebivanje določeni zaporna in denarna kazen)

12

2012/C 032/21

Združene zadeve od C-448/10 P do C-450/10 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 6. oktobra 2011 – ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) proti Evropski komisiji (Pritožba — Nadomestilo za razlastitev zaradi javne koristi — Podaljšanje veljavnosti ugodnejše cene za dobavo električne energije — Odločba o nezdružljivosti pomoči s skupnim trgom in o njenem vračilu — Pojem prednosti — Načelo varstva zaupanja v pravo — Razlaga nacionalnega prava — Izkrivljanje — Pojem — Očitno nedopustna in očitno neutemeljena pritožba)

12

2012/C 032/22

Zadeva C-515/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 3. oktobra 2011 – Deutsche Umwelthilfe e.V. proti Zvezni republiki Nemčiji

13

2012/C 032/23

Zadeva C-559/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgija) 7. novembra 2011 – Pelckmans Turnhout NV proti Walter Van Gastel Balen NV in drugim

13

2012/C 032/24

Zadeva C-574/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) 16. novembra 2011 – Novartis AG proti Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Zadeva C-577/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) 21. novembra 2011 – DKV Belgium proti Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Zadeva C-579/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugalska) 22. novembra 2011 – Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP) proti Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território in drugim

14

2012/C 032/27

Zadeva C-594/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Düsseldorf (Nemčija) 25. novembra 2011 – Christoph Becker proti Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Zadeva C-604/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Španija) 28. novembra 2011 – Genil 48, S.L. in Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. proti Bankinter S.A., in Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

Zadeva C-613/11: Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Evropska komisija proti Italijanski republiki

16

 

Splošno sodišče

2012/C 032/30

Zadeva T-291/04: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Enviro Tech Europe in Enviro Tech International proti Komisiji (Okolje in varstvo potrošnikov — Razvrščanje, pakiranje in označevanje n-propil bromida kot nevarne snovi — Direktiva 2004/73/ES — Direktiva 67/548/EGS — Uredba (ES) št. 1272/2008 — Ničnostna tožba — Prepozen predlog za prilagoditev predlogov — Pravni interes — Neobstoj posamične zadevnosti — Nedopustnost — Nepogodbena odgovornost — Sodba Sodišča o veljavnosti Direktive 2004/73 — Istovetnost predmeta)

17

2012/C 032/31

Zadeva T-377/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2011 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Opravljanje računalniških storitev v zvezi s tehnologijami za interoperabilnost vsebin za storitve evropske e-uprave — Zavrnitev ponudbe — Očitna napaka pri presoji — Obveznost obrazložitve — Zloraba pooblastil — Nepogodbena odgovornost)

17

2012/C 032/32

Zadeva T-232/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2011 – Luksemburg proti Komisiji (EKUJS — Jamstveni oddelek — Izključitev odhodkov iz financiranja Skupnosti — Ukrepi za razvoj podeželja — Območja z omejenimi možnostmi in kmetijsko okolje — Nacionalni sistemi upravljanja, nadzora in sankcioniranja — Pavšalni finančni popravek)

18

2012/C 032/33

Zadeva T-244/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2011 – Konsum Nord proti Komisiji (Državne pomoči — Prodajna cena zemljišča — Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in naložena njena povrnitev — Merilo zasebnega vlagatelja — Določitev tržne cene)

18

2012/C 032/34

Zadeva T-437/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2011 – CDC Hydrogene Peroxide proti Komisiji (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Kazalo upravnega spisa v postopku v zvezi z omejevalnimi sporazumi — Zavrnitev dostopa — Izjema, ki se nanaša na varstvo poslovnih interesov tretje osebe — Izjema, ki se nanaša na varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij)

18

2012/C 032/35

Zadeva T-52/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Nycomed Danmark proti EMI (Zdravila za uporabo v humani medicini — Dovoljenje za promet z zdravilom — Uredba (ES) št. 1901/2006 — Vloga za opustitev obveznosti predložitve načrta pediatričnih raziskav — Sklep EME o zavrnitvi — Zloraba pooblastil)

19

2012/C 032/36

Zadeva T-61/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2011 – Meica proti UUNT – Bösinger Fleischwaren (Schinken King) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti Schinken King — Prejšnja nacionalna besedna znamka King — Prejšnja nacionalna besedna znamka in prejšnja besedna znamka Skupnosti Curry King — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Obveznost obrazložitve — Člen 73 Uredbe št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe št. 207/2009))

19

2012/C 032/37

Zadeva T-62/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Rintisch proti UUNT – Bariatrix Europe (PROTI SNACK) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti PROTI SNACK — Prejšnje nacionalne besedne in figurativne znamke PROTIPLUS, PROTI in PROTIPOWER — Prepozna predložitev dokumentov — Diskrecijska pravica, ki jo določa člen 74(2) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Pojem nasprotna določba — Pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95)

20

2012/C 032/38

Zadeva T-109/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Rintisch proti UUNT – Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke PROTIVITAL — Prejšnje nacionalne besedne in figurativne znamke PROTIPLUS, PROTI in PROTIPOWER — Prepozna predložitev dokumentov — Pristojnost za preučitev, ki jo podeljuje člen 74(2) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Pojem nasprotna določba — Pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95)

20

2012/C 032/39

Zadeva T-152/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Rintisch proti UUNT Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti PROTIACTIVE — Nacionalne besedne in figurativne znamke PROTIPLUS, PROTI in PROTIPOWER — Prepozna predložitev dokumentov — Diskrecijska pravica, ki jo podeljuje člen 74(2) Uredbe (ES) št. 40/94 [postal člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009] — Pojem drugačna določba — Pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95)

21

2012/C 032/40

Zadeva T-377/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2011 – Mövenpick proti UUNT (PASSIONATELY SWISS) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti PASSIONATELY SWISS — Absolutni razlog za zavrnitev — Geografska označba porekla — Neobstoj razlikovalnega učinka)

21

2012/C 032/41

Zadeva T-423/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials proti Svetu (Damping — Uvoz določenih vrst magnezitne opeke s poreklom iz Kitajske — Uredba, ki je bila sprejeta ob koncu vmesnega pregleda — Primerjava med normalno vrednostjo in izvozno ceno — Upoštevanje davka na dodano vrednost države izvora — Uporaba drugačne metode kot med prvotno preiskavo — Sprememba okoliščin — Člen 2(10)(b) in člen 11(9) Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 2(10)(b) in člen 11(9) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

21

2012/C 032/42

Zadeva T-424/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2011 – Goodyear Dunlop Tyres UK proti UUNT – Sportfive (QUALIFIER) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti QUALIFIER — Prejšnja besedna znamka Skupnosti Qualifiers 2006 — Zavrnitev registracije — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

22

2012/C 032/43

Zadeva T-504/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Völkl proti UUNT – Marker Völkl (VÖLKL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti VÖLKL — Prejšnja mednarodna besedna znamka VÖLKL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Delna zavrnitev registracije — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 in pravilo 22(3) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Pristojnost odbora za pritožbe v primerih, ko je pritožba omejena na del proizvodov ali storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo — Člen 64(1) Uredbe št. 207/2009 — Predlog za spremembo odločbe odbora za pritožbe — Člen 65(3) Uredbe 207/2009)

22

2012/C 032/44

Zadeva T-106/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Španija proti Komisiji (EKUJS — Usmerjevalni oddelek — Zmanjšanje finančne pomoči — Program pobude Skupnosti Leader+ — Člen 4 Uredbe (ES) št. 438/2001 — Sorazmernost)

23

2012/C 032/45

Zadeva T-237/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Vuitton Malletier proti UUNT – Friis Group International (Prikaz zapiralnega mehanizma) (Znamka Skupnosti — Postopek za razglasitev ničnosti — Razlikovalni učinek — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo — Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 207/2009)

23

2012/C 032/46

Zadeva T-361/10 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Komisija proti Pachtitisu (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Obvestilo o natečaju — Splošni javni natečaj — Nepripustitev k sodelovanju na pisnem preizkusu zaradi rezultata, doseženega na pristopnih testih — Delitev pristojnosti med EPSO in natečajno komisijo)

23

2012/C 032/47

Zadeva T-425/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Häfele proti UUNT (Mixfront) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Mixfront — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

24

2012/C 032/48

Zadeva T-433/10 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Allen in drugi proti Komisiji (Pritožba — Osebje, zaposleno v skupnem podjetju JET — Uporaba drugačnega pravnega statusa, kot ga ima začasno osebje — Odškodnina za nastalo premoženjsko škodo — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Razumni rok)

24

2012/C 032/49

Zadeva T-488/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Francija proti Komisiji (ESRR — Zmanjšanje finančne pomoči — Strukturna pomoč Skupnosti v regiji Martinique — Tožba za razglasitev ničnosti — Javna naročila — Direktiva 93/37/EGS — Pojem Neposredna subvencija — Pojem športni, rekreacijski in počitniški objekti — Obveznost obrazložitve — Načelo sorazmernosti)

24

2012/C 032/50

Zadeva T-531/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Häfele proti UUNT (Vorfront) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znake Skupnosti Vorfront — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

25

2012/C 032/51

Zadeva T-563/10 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – De Luca proti Komisiji (Pritožba — Nasprotna pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Imenovanje na delovno mesto višje funkcionalne skupine na podlagi javnega natečaja — Začetek veljavnosti novih kadrovskih predpisov — Prehodne določbe — Člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

25

2012/C 032/52

Zadeva T-6/11 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Komisija proti Vicente Carbajosa in drugi (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Obvestilo o natečaju — Javni natečaj — Nepripustitev k pisnim preizkusom na podlagi rezultata, ki je bil dosežen na pristopnih testih — Delitev pristojnosti med EPSO in natečajno komisijo — Načelo kontradiktornosti)

25

2012/C 032/53

Zadeva T-166/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Häfele proti UUNT (Infront) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Infront — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2012/C 032/54

Zadeva T-283/11: Tožba, vložena 23. maja 2011 – Fon Wireless proti UUNT – nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Zadeva T-566/11: Tožba, vložena 31. oktobra 2011 – Viejo Valle proti UUNT – Etablissements Coquet (Servirni set za kavo z vrezninami)

26

2012/C 032/56

Zadeva T-567/11: Tožba, vložena 31. oktobra 2011 – Viejo Valle proti UUNT – Etablissements Coquet (Plato hondo con estrías)

27

2012/C 032/57

Zadeva T-584/11: Tožba, vložena 15. novembra 2011 – Atlas Transport proti UUNT – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Zadeva T-589/11: Tožba, vložena 17. novembra 2011 – Phonebook of the World proti UUNT – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Zadeva T-591/11: Tožba, vložena 15. novembra 2011 – Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz proti UUNT – Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Zadeva T-598/11: Tožba, vložena 28. novembra 2011 – MPDV Mikrolab proti UUNT (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Zadeva T-599/11: Tožba, vložena 25. novembra 2011 – Eni proti UUNT – EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Zadeva T-600/11: Tožba, vložena 25. novembra 2011 – Schuhhaus Dielmann proti UUNT – Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Zadeva T-602/11: Tožba, vložena 22. novembra 2011 – Pêra-Grave proti UUNT – Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Zadeva T-604/11: Tožba, vložena 28. novembra 2011 – Mega Brands proti UUNT – Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Zadeva T-605/11: Tožba, vložena 29. novembra 2011 – Novartis proti UUNT – Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Zadeva T-606/11: Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Woodman Labs proti UUNT – 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Zadeva T-608/11: Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Beifa Group proti UUNT – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (pripomočki za pisanje)

32

2012/C 032/68

Zadeva T-610/11: Tožba, vložena 2. decembra 2011 – Wagon Automotive Nagold proti Komisiji

33

2012/C 032/69

Zadeva T-611/11: Tožba, vložena 1. decembra 2011 – Spa Monopole proti UUNT – South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Zadeva T-612/11: Tožba, vložena 2. decembra 2011 – Treofan Holdings und Treofan Germany proti Komisiji

34

2012/C 032/71

Zadeva T-613/11: Tožba, vložena 5. decembra 2011 – VMS Deutschland proti Komisiji

35

2012/C 032/72

Zadeva T-615/11: Tožba, vložena 6. decembra 2011 – Royal Scandinavian Casino Århus AS proti Komisiji

36

2012/C 032/73

Zadeva T-617/11: Tožba, vložena 5. decembra 2011 – Meyr-Melnhof Karton proti UUNT – Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Zadeva T-622/11 P: Pritožba, ki jo je 2. decembra 2011 vložila Francesca Cervelli zoper sklep, ki ga je 12. septembra 2011 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-98/10, Cervelli proti Komisiji

37

2012/C 032/75

Zadeva T-623/11: Tožba, vložena 30. novembra 2011 – PICO Food proti UUNT – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Zadeva T-624/11: Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Yueqing Onesto Electric proti UUNT – Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

Zadeva T-625/11: Tožba, vložena 2. decembra 2011 – BSH proti UUNT (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Zadeva T-631/11: Tožba, vložena 6. decembra 2011 – Caventa proti UUNT – Anson's Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Zadeva T-633/11: Tožba, vložena 8. decembra 2011 – Guangdong Kito Ceramics in drugi proti Svetu

40

2012/C 032/80

Zadeva T-634/11 P: Pritožba, ki jo je 9. decembra 2011 vložil Mario Paulo da Silva Tenreiro zoper sodbo, ki jo je 29. septembra 2011 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi da Silva Tenreiro proti Komisiji, F-72/10

40

2012/C 032/81

Zadeva T-635/11: Tožba, vložena 9. decembra 2011 – Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki proti Komisiji

41

2012/C 032/82

Zadeva T-637/11: Tožba, vložena 15. decembra 2011 – Euris Consult proti Parlamentu

41

2012/C 032/83

Zadeva T-342/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. decembra 2011 – Bard proti UUNT – Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2012/C 032/84

Zadeva F-51/08 RENV: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 13. decembra 2011 Stols proti Svetu (Javni uslužbenci — Uradniki — Vrnitev zadeve Splošnemu sodišču po razveljavitvi — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2007 — Primerjalna ocena uspešnosti — Očitna napaka pri presoji — Neobstoj — Razlogi za odločitev — Dodatni razlog — Brezpredmeten razlog)

43

2012/C 032/85

Zadeva F-30/10: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. decembra 2011 – de Fays proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Socialna varnost — Zavarovanje za primer nesreč in poklicnih bolezni — Člen 73 Kadrovskih predpisov — Zavrnitev priznanja, da je bolezen poklicna)

43

2012/C 032/86

Zadeva F-9/11: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. decembra 2011 – Sabbag Afota proti Svetu (Javni uslužbenci — Uradniki — Ocenjevanje — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2010 — Neobstoj ocenjevalnega poročila)

43

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/1


2012/C 32/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

UL C 25, 28.1.2012

Prejšnje objave

UL C 13, 14.1.2012

UL C 6, 7.1.2012

UL C 370, 17.12.2011

UL C 362, 10.12.2011

UL C 355, 3.12.2011

UL C 347, 26.11.2011

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2011 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

(Zadeva C-250/08) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Prosto gibanje oseb - Nakup nepremičnine za novo glavno prebivališče - Izračun davčne ugodnosti - Davek za registracijo - Doslednost davčnega sistema)

2012/C 32/02

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. van Nuffel, R. Lyal in W. Roels, zastopniki)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija (zastopnika: L. Van den Broeck, zastopnik, B. van de Walle de Ghelcke, odvetnik)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Republika Madžarska (zastopniki: R. Somssich, K. Borvölgyi in M.Z. Fehér, zastopniki)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 18 ES, 43 ES in 56 ES ter členov 31 in 40 sporazuma EGP – Izračun davčne ugodnosti ob nakupu nepremičnine za novo glavno prebivališče – Upoštevanje zneska davka za registracijo, ki je bil plačan ob nakupu prejšnjega glavnega prebivališča, le, če je to v Flamski regiji

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 223, 30.8.2008.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Nemčija) – Nural Ziebell, prej Nural Örnek proti Land Baden-Württemberg

(Zadeva C-371/08) (1)

(Pridružitveni sporazum EGS-Turčija - Prosto gibanje delavcev - Člena 7, prvi odstavek, druga alinea, in 14(1) Sklepa št. 1/80 Pridružitvenega sveta - Direktive 64/221/EGS, 2003/109/ES in 2004/38/ES - Pravica do prebivanja Turka, ki se je rodil na ozemlju države članice gostiteljice in je tam več kot deset let neprekinjeno zakonito prebival kot otrok turškega delavca - Kazenske obsodbe - Zakonitost odločbe o izgonu - Pogoji)

2012/C 32/03

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nural Ziebell, prej Nural Örnek

Tožena stranka: Land Baden-Württemberg

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Razlaga člena 14(1) Sklepa št. 1/80 Pridružitvenega sveta z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo – Razširitev na turške državljane področja uporabe člena 28(3)(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46), ki izgon državljanov Unije dovoljuje le iz resnih razlogov javne varnosti – Odločba o izgonu turškega državljana, ki je bil rojen v Nemčiji in tam že 34 let prebiva, sprejeta zaradi več kazenskih obsodb

Izrek

Člen 14(1) Sklepa št. 1/80 z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve, ki ga je sprejel Pridružitveni svet, ustanovljen s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo, ki so ga Republika Turčija na eni strani ter države članice EGS in Skupnost na drugi strani podpisale v Ankari 12. septembra 1963 in ki je bil v imenu Skupnosti sklenjen, odobren in potrjen s Sklepom Sveta 64/732/EGS z dne 23. decembra 1963, je treba razlagati tako, da:

varstvo pred izgonom, ki je turškim državljanom podeljeno na podlagi te določbe, nima enakega obsega kot varstvo, ki velja za državljane Unije na podlagi člena 28(3)(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC, tako da sistema varstva pred izgonom, do katerega so upravičeni državljani Unije, ni mogoče mutatis mutandis uporabiti za navedene turške državljane pri določanju pomena in obsega člena 14(1) Sklepa št. 1/80;

ta določba Sklepa št. 1/80 ne nasprotuje temu, da se ukrep o izgonu, ki temelji na razlogih javnega interesa, sprejme proti turškemu državljanu, ki ima pravice iz člena 7, prvi odstavek, druga alinea, navedenega sklepa, če njegovo osebno ravnanje trenutno pomeni dejansko in dovolj resno grožnjo za temeljni interes družbe države članice gostiteljice in če je ta ukrep nujno potreben za zavarovanje takega interesa. Predložitveno sodišče glede na vse upoštevne elemente v zvezi s položajem zadevnega turškega državljana presodi, ali je tak ukrep v zadevi v glavni stvari pravno utemeljen.


(1)  UL C 285, 8.11.2008.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/3


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 1. decembra 2011 – Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski

(Zadeva C-157/09) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Člen 43 ES - Pravica do ustanavljanja - Notarji - Pogoj državljanstva - Člen 45 ES - Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti)

2012/C 32/04

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: H. Støvlbæk in W. Roels, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Nizozemska (zastopnika: D.J.M. de Grave in M.A.M. de Ree, zastopnika)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Republika Slovenija (zastopnik: T. Mihelič, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 43 ES in 45 ES – Dostop do poklica notarja in njegovo opravljanje – Pogoj državljanstva – Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti

Izrek

1.

Kraljevina Nizozemska s tem, da je za dostop do poklica notarja postavila pogoj državljanstva, ni izpolnila obveznosti iz člena 43 ES.

2.

Kraljevini Nizozemski se naloži plačilo stroškov.

3.

Republika Slovenija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 180, 1.8.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/3


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2011 – Evropska komisija proti Republiki Madžarski

(Zadeva C-253/09) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Prosto gibanje oseb - Svoboda ustanavljanja - Nakup nepremičnine, ki naj bi se uporabljala kot novo glavno prebivališče - Določitev osnove za odmero davka, ki ga je treba plačati ob nakupu nepremičnin - Odbitek vrednosti prodanega stanovanja od vrednosti kupljenega stanovanja - Izključitev tega odbitka, če prodana nepremičnina ni na nacionalnem ozemlju)

2012/C 32/05

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: R. Lyal in K. Talabér-Ritz, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Madžarska (zastopnika: R. Somssich in Z. Fehér, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 18 ES, 39 ES in 43 ES ter členov 28 in 31 Sporazuma EGP – Nacionalna ureditev glede davka, ki se plača ob nakupu nepremičnin, ki omogoča, da se pri določitvi davčne osnove od vrednosti kupljenega stanovanja odšteje vrednost prodanega stanovanja, če je prodano stanovanje na nacionalnem ozemlju

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 223, 26.9.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/4


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. decembra 2011 – KME Germany AG, nekdanja KM Europa Metal AG, KME France SAS, nekdanja Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, nekdanja Europa Metalli SpA, proti Evropski komisiji

(Zadeva C-272/09 P) (1)

(Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg bakrenih industrijskih cevi - Globe - Velikost trga, trajanje kršitve in sodelovanje, ki jih je mogoče upoštevati - Učinkovito pravno sredstvo)

2012/C 32/06

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: KME Germany AG, nekdanja KM Europa Metal AG, KME France SAS, nekdanja Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, nekdanja Europa Metalli SpA (zastopniki: M. Siragusa, A. Winckler, G. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: E. Gippini Fournier in J. Bourke, zastopnika, C. Thomas, solicitor)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (zdaj Splošno sodišče) (osmi senat) z dne 6. maja 2009 v zadevi KME Germany in drugi proti Komisiji (T-127/04), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo za znižanje zneska globe, ki je bila pritožnicam naložena z Odločbo Komisije 2004/421/ES z dne 16. decembra 2003 v zvezi s postopkom po členu 81 Pogodbe ES in členu 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/E-1/38.240 – Industrijske cevi) (UL L 125, str. 50) – Določitev cen in delitev trgov – Dejanski vpliv na trg – Smernice za izračun zneska glob

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbam KME Germany AG, KME France SAS in KME Italy SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 220, 12.9.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/4


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgija, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Koninklijke Philips Electronics NV proti Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation proti Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09))

(Združeni zadevi C-446/09 in C-495/09) (1)

(Skupna trgovinska politika - Boj proti vnosu ponarejenega in piratskega blaga v Unijo - Uredbi (ES) št. 3295/94 in št. 1383/2003 - Carinsko skladiščenje in zunanji tranzit blaga iz tretjih držav, pri katerem gre za ponaredke ali kopije proizvodov, ki so v Uniji zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine - Ukrepanje organov držav članic - Pogoji)

2012/C 32/07

Jezik postopka: nizozemščina in angleščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09), Nokia Corporation (C-495/09)

Tožene stranke: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)

Ob udeležbi: International Trademark Association

Predmet

(C-446/09)

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Razlaga člena 6(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. decembra 1994 o ukrepih za prepoved sprostitve ponarejenega in piratskega blaga v prosti promet izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega postopka (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 5, str. 318) – Sprostitev v prosti promet in uvedba odložnega postopka – Pravo, ki se uporabi – Blago s poreklom iz tretje države – Kršitev pravic intelektualne lastnine imetnika

(C-495/09)

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Razlaga člena 2(1)(a) Uredbe sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 13, str. 469) – Pojem „ponarejeno blago“ – Blago, označeno z znamko Skupnosti, v tranzitu iz ene tretje države, v kateri je bilo proizvedeno, in namenjeno za trg druge tretje države – Prenosni telefoni „Nokia“

Izrek

Uredbo Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. decembra 1994 o določitvi ukrepov v zvezi z vnosom v Skupnost in izvozom ter ponovnim izvozom iz Skupnosti blaga, ki krši nekatere pravice intelektualne lastnine, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 241/1999 z dne 25. januarja 1999, in Uredbo Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice je treba razlagati tako:

blaga s poreklom iz tretje države, pri katerem gre za ponaredek proizvoda, ki je v Evropski uniji zaščiten s pravico iz znamke, ali kopijo proizvoda, ki je v Uniji zaščiten z avtorsko ali sorodno pravico ali z modelom, ni mogoče opredeliti kot „ponarejeno blago“ ali „piratsko blago“ v smislu navedenih uredb zgolj zato, ker je bilo vneseno na ozemlje Unije v odložnem postopku;

s tem blagom je lahko, nasprotno, navedena pravica kršena in ga je torej mogoče opredeliti kot „ponarejeno blago“ ali „piratsko blago“, če je dokazano, da je namenjeno prodaji v Evropski uniji, tak dokaz pa je predložen med drugim, kadar se izkaže, da je bilo to blago predmet prodaje stranki v Uniji, ali ponudbe za prodajo, ali oglaševanja, ki naslavlja potrošnike v Uniji, ali kadar je iz dokumentov ali korespondence v zvezi s tem blagom razvidno, da se namerava to blago preusmeriti k potrošnikom v Uniji;

carinski organ, ki odloča o zahtevi za ukrepanje, mora, da bi lahko organ, pristojen za meritorno odločanje, ustrezno preizkusil obstoj takega dokaza in drugih elementov, ki pomenijo kršitev zatrjevane pravice intelektualne lastnine, takoj ko razpolaga z indici, ki omogočajo sum o obstoju navedene kršitve, prekiniti sproščanje navedenega blaga in to blago zadržati in

ti indici lahko vključujejo med drugim to, da namembnost blaga ni bila deklarirana, medtem ko se za odložni postopek zahteva taka deklaracija, neobstoj natančnih in zanesljivih informacij o identiteti in naslovu proizvajalca ali pošiljatelja blaga, nesodelovanje s carinskimi organi ali pa odkritje dokumentov ali korespondence o zadevnem blagu, ki omogoča sklepanje, da je mogoča preusmeritev tega blaga k potrošnikom v Evropski uniji.


(1)  UL C 24, 30.1.2010

UL C 37, 13.2.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/5


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Systeme Helmholz GmbH proti Hauptzollamt Nürnberg

(Zadeva C-79/10) (1)

(Direktiva 2003/96/ES - Obdavčitev energentov in električne energije - Člen 14(1)(b) - Oprostitev za energente, ki se uporabljajo kot gorivo v zračnem prometu - Uporaba letala v drugačne namene kot komercialne - Obseg)

2012/C 32/08

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Systeme Helmholz GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Nürnberg

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Bundesfinanzhof – Razlaga členov 11(3), 14(1)(b) in 15(1)(j) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 405) – Obseg izjeme od obdavčitve energentov, ki so dobavljeni kot gorivo za uporabo v zračnem prometu –Nacionalna ureditev, v kateri je ta izjema omejena na zračni promet letalskih družb –Leti v komercialne in zasebne namene, ki so opravljeni z letalom podjetja, ki ni letalska družba

Izrek

1.

Člen 14(1)(b) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije je treba razlagati tako, da oprostitve davka na gorivo za uporabo v zračnem prometu iz te določbe ne more uveljavljati družba, kot je ta v zadevi iz postopka v glavni stvari, ki za pridobivanje poslov uporablja lastno letalo, da njeni zaposleni obiskujejo stranke ali poslovne sejme, ker ti poleti niso neposredno namenjeni opravljanju odplačnih storitev v zračnem prometu s strani te družbe.

2.

Člen 15(1)(j) Direktive 2003/96 je treba razlagati tako, da se ta določba za pogonska goriva, porabljena za lete do centra za vzdrževanje letal in nazaj, ne uporablja.


(1)  UL C 113, 1.5.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/6


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 8. decembra 2011 – France Télécom proti Evropski komisiji in Francoski republiki

(Zadeva C-81/10 P) (1)

(Pritožba - Državne pomoči - Ureditev obdavčenja podjetja France Télécom z obrtnim davkom - Pojem „pomoč“ - Legitimno pričakovanje - Zastaralni rok - Obveznost obrazložitve - Načelo pravne varnosti)

2012/C 32/09

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: France Télécom (zastopniki: S. Hautbourg, L. Olza Moreno in L. Godfroid, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija (zastopnika: E. Gippini Fournier in D. Grespan, zastopnika), Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in J. Gstalter, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbi Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 30. novembra 2009 v zadevah Francija in France Télécom proti Komisiji (T-427/04 in T-17/05), s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbi Francoske republike in pritožnice, s katerima se predlaga razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2005/709/ES z dne 2. avgusta 2004 o državni pomoči Francije (UL L 269, str. 30) – Kršitev pojmov „državne pomoči“ in „ugodnosti“ vezanih na sistem obdavčitve podjetja France Télécom z obrtnim davkom v letih od 1994 do 2002 – Kršitev načela legitimnega pričakovanja – Zastaralni rok sheme pomoči – Obveznost obrazložitve in kršitev načela pravne varnosti

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

France Télécom SA nosi stroške.

3.

Francoska republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 148, 5.6.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/6


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundespatentgericht – Nemčija) – Merck Sharp & Dohme Corporation (nekdanja Merck & Co.) proti Deutsches Patent- und Markenamt

(Zadeva C-125/10) (1)

(Intelektualna in industrijska lastnina - Patenti - Uredba (EGS) št. 1768/92 - Člen 13 - Dodatni varstveni certifikat za zdravila - Možnost podelitve certifikata, če je obdobje med datumom, ko je bila vložena prijava za osnovni patent, in datumom prvega dovoljenja za promet v Uniji krajše od pet let - Uredba (ES) št. 1901/2006 - Člen 36 - Podaljšanje veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata)

2012/C 32/10

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundespatentgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Merck Sharp & Dohme Corporation (nekdanja Merck & Co.)

Tožena stranka: Deutsches Patent- und Markenamt

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Bundespatentgericht – Razlaga člena 13(1) Uredbe (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L 152, str. 1) – Možnost podelitve navedenega certifikata, če je obdobje med vložitvijo prijave za osnovni patent in prvim dovoljenjem za promet v Skupnosti, krajše od pet let.

Izrek

Člen 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 v povezavi s členom 36 Uredbe št. 1901/2006, je treba razlagati tako, da se dodatni varstveni certifikat za zdravila lahko podeli, če je med datumom vložitve prijave za osnovni patent in datumom prvega dovoljenja za promet v Evropski uniji preteklo manj kot pet let. V tem primeru začne trajanje pediatričnega podaljšanja, določenega v zadnjenavedeni uredbi, teči od datuma, ki se določi tako, da se od datuma prenehanja veljavnosti patenta odšteje razlika med petimi leti in trajanjem obdobja, ki je poteklo med vložitvijo prijave patenta in izdajo prvega dovoljenja za promet.


(1)  UL C 161, 19.6.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/7


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht Wien (Avstrija)) – Eva-Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

(Zadeva C-145/10) (1)

(Sodna pristojnost v civilnih zadevah - Uredba (ES) št. 44/2001 - Člen 6, točka 1 - Več toženih strank - Direktiva 93/98/EGS - Člen 6 - Varstvo fotografij - Direktiva 2001/29/ES - Člen 2 - Reproduciranje - Uporaba portretne fotografije kot predloge za izdelavo fotorobota - Člen 5(3)(d) - Izjeme in omejitve za citate - Člen 5(3)(e) - Izjeme in omejitve v namene javne varnosti - Člen 5(5))

2012/C 32/11

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Handelsgericht Wien

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Eva-Maria Painer

Tožene stranke: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Handelsgericht Wien – Razlaga člena 6, točka 1, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42) in členov 1(1), 5(3)(d) in (e) ter 5(5) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230) – Objava fotografij v več medijih brez privolitve avtorja in brez pravilnega citiranja – Pristojnost sodišča za obravnavo več tožb, ki so bile zaradi enakih kršitev avtorske pravice vložene proti različnim toženim strankam in se opirajo na pravne norme dveh držav članic, ki so v bistvu enake – Kršitev avtorske pravice, ki je upravičena zaradi javne varnosti

Izrek

1.

Člen 6, točka 1, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da le dejstvo – da tožbe, vložene proti več toženim strankam zaradi vsebinsko enakih kršitev avtorskih pravic, temeljijo na različnih nacionalnih pravnih podlagah v različnih državah članicah – ne nasprotuje uporabi te določbe. Naloga predložitvenega sodišča je, da glede na vse elemente iz spisa presodi o obstoju tveganja, da bi v primeru obravnave tožb v ločenih postopkih prišlo do nezdružljivih sodnih odločb.

2.

Člen 6 Direktive Sveta 93/98/EGS z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi trajanja varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic je treba razlagati tako, da se lahko portretna fotografija na podlagi te določbe avtorskopravno varuje, če je taka fotografija avtorjeva individualna intelektualna stvaritev, ki odraža njegovo osebnost in njegove svobodne in ustvarjalne izbire pri njeni izdelavi, kar mora od primera do primera preizkusiti nacionalno sodišče. Če se ugotovi, da je zadevna portretna fotografija varovano delo, njeno varstvo ni ožje od varstva, ki je zagotovljeno vsem drugim delom, vključno z drugimi fotografskimi deli.

3.

Člen 5(3)(e) ob upoštevanju člena 5(5) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi razlagati tako, da se mediji, kot so časopisne založbe, s sklicevanjem na cilj javne varnosti ne morejo sami odločiti, da bodo uporabili avtorskopravno varovano delo. Vendar ni mogoče izključiti, da bi lahko časopisna založba z objavo fotografije iskane osebe v posameznem primeru prispevala k doseganju cilja javne varnosti. Zahteva se, da se ta odločitev, prvič, navezuje na sprejeto odločitev ali na delovanje pristojnih nacionalnih organov zaradi javne varnosti in, drugič, da ti organi z njo soglašajo in je z njimi usklajena, da bi se izognilo tveganju, da bi odločitev časopisne založbe nasprotovala ukrepom teh organov, vendar pa konkreten, aktualen in izrecen poziv varnostnih organov za objavo fotografije zaradi preiskave ni potreben.

4.

Člen 5(3)(d) ob upoštevanju člena 5(5) Direktive 2001/29 je treba razlagati tako, da dejstvo, da članek, v katerem se citira avtorsko delo ali predmet sorodnih pravic, ni avtorskopravno varovano književno delo, ne nasprotuje uporabi te določbe.

5.

Člen 5(3)(d) ob upoštevanju člena 5(5) Direktive 2001/29 je treba razlagati tako, da je pogoj za njegovo uporabo navedba vira citiranega avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, vključno z imenom avtorja ali izvajalca. Če pa ob uporabi člena 5(3)(e) Direktive 2001/29 to ime ni bilo navedeno, je treba šteti, da je ta obveznost izpolnjena, če je naveden le vir.


(1)  UL C 148, 5.6.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA proti Administración General del Estado

(Zadeva C-157/10) (1)

(Prosti pretok kapitala - Davek od dohodkov pravnih oseb - Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja - Prepoved odbitja davka, ki je bil v drugih državah članicah odmerjen, ne pa plačan)

2012/C 32/12

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Tožena stranka: Administración General del Estado

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Tribunal Supremo – Razlaga členov 63 in 65 PDEU – Davek od dohodkov pravnih oseb – Nacionalna zakonodaja in konvencija s področja dvojnega obdavčevanja, ki prepoveduje odbiti davek, ki je bil v drugih državah odmerjen iz naslova dohodkov, ki so bili pridobljeni na njihovem ozemlju, a ni bil plačan

Izrek

Člen 67 Pogodbe EGS in člen 1(1) Direktive Sveta 88/361/EGS z dne 24. junija 1988 o izvajanju člena 67 Pogodbe (člena, ki je bil razveljavljen z Amsterdamsko pogodbo) ne nasprotujeta predpisu države članice, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki glede davka od dohodkov pravnih oseb v okviru določb, ki preprečujejo dvojno obdavčevanje, prepoveduje odbiti davek, odmerjen v drugih državah članicah Evropske unije za dohodke, ki so bili pridobljeni na njihovem ozemlju in za katere nastane obveznost plačila davka od dohodkov pravnih oseb, če kljub nastanku obdavčljivega dogodka davek ni bil plačan, ker zanj velja oprostitev, olajšava ali druga davčna ugodnost, pod pogojem, da ta predpis ni diskriminatoren glede na obravnavo, ki je določena za obresti, pridobljene v tej državi članici, kar mora preveriti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 179, 3.7.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Residex Capital IV CV proti Gemeente Rotterdam

(Zadeva C-275/10) (1)

(Člen 88(3) ES - Državne pomoči - Pomoč posojilodajalcu v obliki prevzema poroštva, zato da se mu omogoči odobritev posojila posojilojemalcu - Kršitev postopkovnih pravil - Obveznost vračila - Ničnost - Pristojnosti nacionalnega sodišča)

2012/C 32/13

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Residex Capital IV CV

Tožena stranka: Gemeente Rotterdam

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Hoge Raad der Nederlanden – Državne pomoči – Razlaga člena 108(3) PDEU – Pomoč posojilodajalcu v obliki prevzema poroštva, zato da se mu omogoči odobritev posojila posojilojemalcu – Kršitev postopkovnih pravil – Pristojnosti nacionalnih sodišč

Izrek

Člen 88(3), zadnji stavek, ES je treba razlagati tako, da so nacionalna sodišča pristojna za razveljavitev poroštva v položaju, kot je ta v sporu o glavni stvari, v katerem se je izvajala nezakonita pomoč s poroštvom, ki ga je izdal javni organ zaradi kritja posojila, ki ga je finančna družba dala podjetju, ki takega financiranja ne bi moglo pridobiti v običajnih tržnih razmerah. Ko sodišča izvajajo to pristojnost, morajo zagotoviti vračilo pomoči in lahko zato poroštvo razveljavijo, zlasti če bo – ob neobstoju manj omejujočih postopkovnih ukrepov – ta razveljavitev omogočila ali olajšala vzpostavitev konkurenčnega položaja pred izdajo tega poroštva.


(1)  UL C 246, 11.9.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/9


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 29. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe veliki senat – Gerechtshof te Amsterdam – Nizozemska) – National Grid Indus BV proti Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

(Zadeva C-371/10) (1)

(Prenos sedeža dejanske uprave družbe v državo članico, ki ni država njene ustanovitve - Svoboda ustanavljanja - Člen 49 PDEU - Obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička, ki se nanaša na sredstva družbe, ki prenese sedež iz ene države članice v drugo državo članico - Določitev zneska davka ob prenosu sedeža - Takojšnja izterjava davka - Sorazmernost)

2012/C 32/14

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof te Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: National Grid Indus BV

Tožena stranka: Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Gerechtshof te Amsterdam – Razlaga člena 43 ES (zdaj člen 49 PDEU) – Nacionalna davčna ureditev, ki predvideva takojšnjo izstopno obdavčitev za družbe, ki svoj sedež ali sredstva prenesejo v drugo državo članico

Izrek

1.

Družba, ki je ustanovljena po pravu ene države članice in ki prenese sedež dejanske uprave v drugo državo članico – ne da bi ta prenos sedeža vplival na status te družbe kot družbe prve države članice – se za izpodbijanje zakonitosti obdavčitve s strani prve države članice ob navedenem prenosu sedeža lahko sklicuje na člen 49 PDEU.

2.

Člen 49 PDEU je treba razlagati tako, da:

ne nasprotuje zakonodaji države članice, v skladu s katero se davek na nerealizirani kapitalski dobiček, ki se nanaša na sredstva družbe, dokončno odmeri – ne da bi se upošteval kapitalski dobiček ali kapitalske izgube, do katerih bi lahko prišlo pozneje – takrat, ko družba zaradi prenosa sedeža dejanske uprave v drugo državo članico preneha pridobivati dobiček, ki je obdavčljiv v prvi državi članici. V zvezi s tem ni pomembno, da se obdavčeni nerealizirani kapitalski dobiček nanaša na tečajni dobiček, ki ga v državi članici gostiteljici glede na njen veljavni davčni sistem ni mogoče izkazati;

nasprotuje zakonodaji države članice, ki nalaga takojšnjo izterjavo davka na nerealizirani kapitalski dobiček, ki se nanaša na premoženje družbe, ki prenese sedež dejanske uprave v drugo državo članico, ob navedenem prenosu.


(1)  UL C 328, 4.12.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/9


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. decembra 2011 – Chalkor AE Epexergasias Metallon proti Evropski komisiji

(Zadeva C-386/10 P) (1)

(Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije - Globe - Velikost trga, trajanje kršitve in sodelovanje, ki jih je mogoče upoštevati - Učinkovito pravno sredstvo)

2012/C 32/15

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Chalkor AE Epexergasias Metallon (zastopnik: I. Forrester QC)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: E. Gippini Fournier in S. Noë, zastopnika, B. Doherty, barrister)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. maja 2010 v zadevi Chalkor proti Komisiji (T-21/05), s katero je Splošno sodišče znižalo globo, ki je bila pritožnici naložena z Odločbo Komisije 2006/485/ES z dne 3. septembra 2004 v zvezi s postopkom po členu 81 Pogodbe ES in členu 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/E-1/38.069 – Bakrene cevi za vodovodne in plinske instalacije)[notificirana pod dokumentarno številko C(2004) 2826] glede sistema dodelitve obsega proizvodnje in tržnih deležev ter določitve ciljev in povišanja cen na evropskem trgu bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Chalkor AE Epexergasias Metallon se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 288, 23.10.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/10


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. decembra 2011 – KME Germany AG, nekdanja KM Europa Metal AG, KME France SAS, nekdanja Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, nekdanja Europa Metalli SpA, proti Evropski komisiji

(Zadeva C-389/10 P) (1)

(Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije - Globe - Velikost trga, trajanje kršitve in sodelovanje, ki jih je mogoče upoštevati - Učinkovito pravno sredstvo)

2012/C 32/16

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: KME Germany AG, nekdanja KM Europa Metal AG, KME France SAS, nekdanja Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, nekdanja Europa Metalli SpA (zastopniki: M. Siragusa, A. Winckler, G. Rizza, T. Graf in M. Piergiovanni, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: E. Gippini Fournier in S. Noë, zastopnika, C. Thomas, solicitor)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. maja 2010 v zadevi KME Germany in drugi proti Komisiji (T-25/05), s katero je Splošno sodišče zavrnilo predlog za znižanje globe, ki je bila pritožnicam naložena z Odločbo Komisije 2006/485/ES z dne 3. septembra 2004 v zvezi s postopkom po členu 81 Pogodbe ES in členu 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/E-1/38.069 – Bakrene cevi za vodovodne in plinske instalacije)[notificirana pod dokumentarno številko C(2004) 2826] glede sistema dodelitve obsega proizvodnje in tržnih deležev ter določitve ciljev in povišanja cen na evropskem trgu bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbam KME Germany AG, KME France SAS in KME Italy SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 274, 9.10.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/10


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Churchill Insurance Company Limited proti Benjaminu Wilkinsonu in Tracy Evans proti Equity Claims Limited

(Zadeva C-442/10) (1)

(Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil - Direktiva 84/5/EGS - Člena 1(4) in 2(1) - Tretja oseba, ki je oškodovanec - Izrecno ali implicitno dovoljenje za vožnjo - Direktiva 90/232/EGS - Člen 1, prvi odstavek - Direktiva 2009/103/ES - Členi 10, 12(1) in 13(1) - Oškodovanec v prometni nesreči, ki je bil potnik v vozilu, za katero je zavarovan kot voznik - Vozilo, ki ga vozi oseba, ki ni navedena v zavarovalni polici - Zavarovani oškodovanec, ki ni izključen iz zavarovanja)

2012/C 32/17

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans

Toženi stranki: Benjamin Wilkinson, Equity Claims Limited

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Razlaga členov 12(1) in 13(1) Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 263, str.11) – Oškodovanec v prometni nesreči, ki je v času nesreče potnik v vozilu, za katerega je sam zavarovan kot voznik, vendar ga v času nesreče vozi nezavarovan voznik, ki mu je oškodovanec dal dovoljenje za vožnjo – Določbe nacionalnega prava, katerih učinek je izključitev oškodovanca iz zavarovanja

Izrek

1.

Člen 1, prvi odstavek, Tretje direktive Sveta z dne 14. maja 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (90/232/EGS) in člen 2(1) Druge direktive Sveta z dne 30. decembra 1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (84/5/EGS) je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji, katere učinek bi bila samodejna izključitev obveznosti zavarovatelja, da plača odškodnino oškodovancu v prometni nesreči, če je to nesrečo povzročil voznik, ki ni bil zavarovan v okviru zavarovalne police, ta oškodovanec, ki je bil ob nesreči potnik, pa je bil zavarovan za vožnjo tega vozila in je temu vozniku dovolil voziti.

2.

Odgovor na prvo postavljeno vprašanje se ne razlikuje glede na to, ali je zavarovanec, ki je oškodovanec v nesreči, vedel, da oseba, ki ji je dovolil voziti, za to ni zavarovana, ali je menil, da je zavarovana, ali pa o tem sploh ni razmišljal.


(1)  UL C 346, 18.12.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/11


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz – Avstrija) – Immobilien Linz GmbH & Co KG proti Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Zadeva C-492/10) (1)

(Obdavčenje - Direktiva 69/335/EGS - Posredni davki - Zbiranje kapitala - Člen 4(2)(b) - Transakcije, ki so zavezane dajatvi na kapital - Povečanje sredstev družbe - Storitev družbenika - Prevzem nastalih izgub na podlagi zaveze, sklenjene pred nastankom teh izgub)

2012/C 32/18

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Immobilien Linz GmbH & Co KG

Tožena stranka: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz – Razlaga člena 4(2)(b) Direktive Sveta z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (69/335/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 11) – Transakcije, ki so zavezane dajatvi na kapital – Povečanje sredstev kapitalske družbe – Morebitna vključitev zaveze osebe javnega prava, ki je edini družbenik take družbe, za prevzem njenih izgub, v ta sredstva

Izrek

Člen 4(2)(b) Direktive Sveta z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (69/335/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta z dne 10. junija 1985 (85/303/EGS), je treba razlagati tako, da prevzem izgub družbe s strani družbenika zaradi izpolnjevanja njegove zaveze, ki jo je podal pred nastankom teh izgub in s katero se je želelo le zagotoviti pokritje teh izgub, ne poveča sredstev te družbe.


(1)  UL C 13, 15.1.2011.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/11


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 1. decembra 2011 – Evropska komisija proti Francoski republiki

(Zadeva C-515/10) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 1999/31/ES - Odločba 2003/33/ES - Nacionalni predpis - Odlagališče, ki je namenjeno inertnim odpadkom - Sprejemanje odpadkov iz azbestnega cementa)

2012/C 32/19

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Rozet in A. Marghelis, zastopnika)

Tožena stranka: Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in S. Menez, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nepravilen prenos členov 2(e), 3, prvi odstavek, in 6(d) Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, str. 1) ter določb Priloge k Odločbi Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31/ES (UL L 11, str. 27) – Nacionalni predpis, ki določa vrsto odpadkov „inertni in nevarni“, ki ni v skladu z direktivo – Odlaganje odpadkov iz azbestnega cementa na odlagališčih

Izrek

1.

Francoska republika s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za zagotovitev, da se odpadki iz azbestnega cementa obdelajo na primernih odlagališčih, ni izpolnila obveznosti iz členov 2(e), 3, prvi odstavek, in 6(d) Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih ter določb Priloge k Odločbi Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31.

2.

Francoski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 30, 29.1.2011.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/12


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Paris – Francija) – Alexandre Achughbabian proti Préfet du Val-de-Marne

(Zadeva C-329/11) (1)

(Območje svobode, varnosti in pravice - Direktiva 2008/115/ES - Skupni standardi in postopki za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav - Nacionalna zakonodaja, s katero sta za nezakonito prebivanje določeni zaporna in denarna kazen)

2012/C 32/20

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Alexandre Achughbabian

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Préfet du Val-de-Marne

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Cour d'appel de Paris – Razlaga Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, str. 98) – Skladnost nacionalnih predpisov, ki določajo zaporno kazen za državljana tretje zgolj zaradi nezakonitega vstopa ali prebivanja na nacionalnem ozemlju – Pridržanje z namenom prisilne odstranitve – Morebitna nezakonitost policijskega pridržanja

Izrek

Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba razlagati tako,

da zakonodaji države članice, po kateri se nezakonito prebivanje kaznuje s kazenskimi sankcijami, nasprotuje v delu, v katerem ta zakonodaja omogoča zaporno kazen za državljana tretje države, ki sicer nezakonito prebiva na ozemlju navedene države članice in tega ozemlja ni pripravljen zapustiti prostovoljno, vendar zanj niso bili odrejeni prisilni ukrepi iz člena 8 te direktive ter se v primeru pridržanja zaradi priprave in izvedbe njegove odstranitve še ni izteklo najdaljše mogoče obdobje tega pridržanja; in

da taki zakonodaji ne nasprotuje v delu, v katerem omogoča zaporno kazen za državljana tretje države, za katerega se je uporabil postopek vračanja, uveden z navedeno direktivo, in ki brez upravičenega razloga za nevrnitev nezakonito prebiva na navedenem ozemlju.


(1)  UL C 298, 8.10.2011.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/12


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 6. oktobra 2011 – ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) proti Evropski komisiji

(Združene zadeve od C-448/10 P do C-450/10 P) (1)

(Pritožba - Nadomestilo za razlastitev zaradi javne koristi - Podaljšanje veljavnosti ugodnejše cene za dobavo električne energije - Odločba o nezdružljivosti pomoči s skupnim trgom in o njenem vračilu - Pojem „prednosti“ - Načelo varstva zaupanja v pravo - Razlaga nacionalnega prava - Izkrivljanje - Pojem - Očitno nedopustna in očitno neutemeljena pritožba)

2012/C 32/21

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožnice: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) (zastopniki: T. Salonico, G. Barone in A. Marega, odvetniki)

Druga stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Grespan in G. Conte, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbe Splošnega sodišča (peti senat) z dne 1. julija 2010 v zadevi ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni proti Komisiji (T-62/08), Cementir Italia proti Komisiji (T-63/08) in Nuova Terni Industrie Chimiche proti Komisiji (T-64/08) s katerimi je Splošno sodišče zavrnilo predloge za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2008/408/ES z dne 20. novembra 2007 glede državne pomoči C 36/A/06 (ex NN 38/06) Italije v korist družb ThyssenKrupp, Cementir in Nuova Terni Industrie Chimiche (UL 2008, L 144, str. 37).

Izrek

1.

Pritožbe se zavrnejo.

2.

Družbam ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Cementir Italia Srl in Nuova Terni Industrie Chimiche SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 317, 20.11.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 3. oktobra 2011 – Deutsche Umwelthilfe e.V. proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-515/11)

2012/C 32/22

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Deutsche Umwelthilfe e.V.

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 2, točka 2, drugi stavek, Direktive 2003/4/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS razlagati tako, da gre za opravljanje zadev iz zakonodajne pristojnosti tudi v primeru dejavnosti organov in institucij, ki se nanašajo na sprejemanje normativnih pravnih aktov izvršilne oblasti na podlagi zakonskega pooblastila?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali ti organi in institucije niso zajeti s pojmom „organ oblasti“ ves čas ali le, dokler se ne konča postopek sprejemanja normativnih pravnih aktov?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 375.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgija) 7. novembra 2011 – Pelckmans Turnhout NV proti Walter Van Gastel Balen NV in drugim

(Zadeva C-559/11)

2012/C 32/23

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pelckmans Turnhout NV

Tožene stranke: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba, če ima trgovec prodajalno odprto sedem dni na teden in to oglašuje, to obravnavati kot trgovčevo dejanje, opustitev, ravnanje, razlago ali tržno komunikacijo, vključno z oglaševanjem in trženjem, neposredno povezano s promocijo, prodajo ali dobavo izdelka potrošnikom, in torej kot poslovno prakso v smislu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES (1) z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu?

2.

Ali Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ali druga določba prava Unije, kot so členi 34, 35, 49 ali 56 PDEU, nasprotuje nacionalnim določbam, kot so te iz členov od 8 do 14 zakona z dne 10. novembra 2006 [o odpiralnem času trgovin, obrti in v storitvenem sektorju], ki – s pridržkom posameznih izjem, ki so navedene v zakonu – zavezujejo trgovce, da izberejo en dan v tednu, ko je prodajalna zaprta, glede na to, da se trgovcu s tem kar tako prepove, da bi imel svojo prodajalno odprto sedem dni na teden, in sicer ne glede na posledice, ki jih ta prepoved ima ali bi jih lahko imela za povprečnega potrošnika, ne glede na to, ali se ta ravnanja lahko v konkretnih okoliščinah obravnavajo kot kršitev poklicne skrbnosti ali poštenih poslovnih praks, in ne glede na to, da čas počitka delavcev v skladu z delovnim pravom zagotavljajo drugi predpisi, neodvisno od tega zakona?


(1)  UL L 149, str. 22.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) 16. novembra 2011 – Novartis AG proti Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

(Zadeva C-574/11)

2012/C 32/24

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Novartis AG

Tožena stranka: Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 4 in 5 Uredbe (ES) št. 469/2009 (1) razlagati tako, da se varstvo na podlagi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila, izdanega za posamezno učinkovino (v tem primeru valsartan), nanaša tudi na izvedbeno različico v obliki kombinacije učinkovin, ki vsebuje to posamezno učinkovino (v tem primeru valsartan + hidroklorotiazid)?


(1)  Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L 152, str. 1).


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) 21. novembra 2011 – DKV Belgium proti Association belge des consommateurs test-achats ASBL

(Zadeva C-577/11)

2012/C 32/25

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: DKV Belgium

Nasprotna stranka: Association belge des consommateurs test-achats ASBL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 29[, drugi odstavek,] in 39(3) Direktive 92/49/EGS (1) ter člen 8(3)[, tretji pododstavek,] Direktive 73/239/EGS (2) na eni strani ter člena 49 PDEU in 56 PDEU na drugi strani razlagati tako, da države članice za pogodbe o zdravstvenem zavarovanju, ki niso povezane s poklicno dejavnostjo, ne smejo uvesti določb, v skladu s katerimi je mogoče premijo, franšizo in storitev ob letnem roku za plačilo premije prilagajati samo:

na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin;

na podlagi enega ali več posebnih indeksov, glede na stroške storitev, ki jih krijejo zasebne pogodbe o zdravstvenem zavarovanju [imenovan „zdravstveni indeks“], če in kolikor spremembe navedenega ali navedenih indeksov presegajo indeks cen življenjskih potrebščin;

z dovoljenjem upravnega organa, pristojnega za nadzor nad zavarovalnicami, ki odloča na zahtevo zadevne zavarovalnice, če navedeni organ ugotovi, da – ne glede na prilagoditve, izračunane na podlagi indeksov iz prejšnjih odstavkov – uporaba premijske stopnje te zavarovalnice povzroča ali bi lahko povzročila izgube, s čimer ji omogoči, da sprejme ukrepe, s katerimi uravnoteži premijske stopnje in lahko prilagodi pogoje kritja?


(1)  Direktiva Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o spremembah Direktiv 73/239/EGS in 88/357/EGS in o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja (tretja direktiva o premoženjskem zavarovanju) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6 zvezek, 1 str. 346).

(2)  Prva Direktiva Sveta 73/239/EGS z dne 24. junija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 14).


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugalska) 22. novembra 2011 – Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP) proti Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território in drugim

(Zadeva C-579/11)

2012/C 32/26

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)

Tožene stranke: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Comissão Diretiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Druge stranke: Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Ministério da Saúde, Instituto do Desporto de Portugal (IP)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba pravo Skupnosti in zlasti določbe členov od 5 do 8, 22, 32, 34, 35 in 56 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (1) z dne 11. julija 2006 in členov 174, 175 in 176 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da niso dopustne izjeme od načela geografske upravičenosti izdatkov, torej da so izdatki za operacije, ki jih sofinancirajo strukturni skladi in kohezijski sklad, upravičeni do financiranja v okviru operativnih programov le, če se ti izvedejo v regijah NUTS II (nomenklatura statističnih teritorialnih enot), ki so zajete z vsakim od teh operativnih programov?

2.

Konkretno, ali je treba prej navedene določbe razlagati tako, da ni dopustno, da nacionalni organi sprejmejo določbe, ki s tem, da uvajajo izjeme od načela geografske upravičenosti izdatkov, omogočajo, da se naložbe, katerih kraj izvedbe ali upravičenec ni v regijah NUTS II, ki so zajete z operativnimi programi, ki so posebej usmerjeni v cilj „konvergenca“, štejejo za upravičene do financiranja v skladu s temi operativnimi programi?

3.

Ali je treba, nasprotno, pravo Unije in zlasti določbe členov od 5 do 8, 22, 32, 34, 35 in 56 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 in členov 174, 175 in 176 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da ne nasprotujejo obstoju izjem od načela geografske upravičenosti izdatkov, s čimer dopuščajo, da nacionalni organi sprejmejo določbe, ki omogočajo, da se za upravičene izdatke v okviru operativnega programa štejejo izdatki za operacije, ki so sofinancirane iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada, tudi tedaj, ko se ne izvedejo v regijah NUTS II, ki so zajete z vsakim od teh operativnih programov, zlasti pri izdatkih/operacijah, ki imajo upošteven učinek prelitja („spill over effect“), to je ki so upravičene glede na naravo operacij in multiplikativni učinek, ki ga imajo v regijah, ki niso tiste, v katerih se naložba izvede?

4.

Konkretneje, ali te določbe ne nasprotujejo temu, da nacionalni organi sprejmejo določbe, ki dopuščajo, da se v okviru operativnih programov, ki so usmerjeni k cilju „konvergenca“, štejejo za upravičene naložbe, katerih kraj izvedbe ali upravičenec ni v regijah NUTS II, ki so zajete s ciljem „konvergenca“, zlasti pri izdatkih/operacijah, ki imajo upošteven učinek prelitja („spill over effect“), to je ki so upravičene glede na naravo operacij in multiplikativni učinek, ki ga imajo v drugih regijah, ki niso tiste, v katerih se naložba izvede?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999

UL L 210, str. 25.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Düsseldorf (Nemčija) 25. novembra 2011 – Christoph Becker proti Société Air France SA

(Zadeva C-594/11)

2012/C 32/27

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Christoph Becker

Tožena stranka: Société Air France SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali ima letalski potnik pravico do odškodnine v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 261/2004 (1), če je bil odhod letala zamujen za časovno obdobje, ki je znotraj časovnih meja iz člena 6(1) Uredbe, prihod na zadnji namembni kraj pa je bil vsaj tri ure po planiranem času prihoda?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91; UL L 46, str. 1.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Španija) 28. novembra 2011 – Genil 48, S.L. in Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. proti Bankinter S.A., in Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Zadeva C-604/11)

2012/C 32/28

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Genil 48, S.L. in Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L.

Toženi stranki: Bankinter S.A. in Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je ponudbo obrestne zamenjave („interest rate swap“) stranki za kritje tveganja sprememb obrestne mere drugih finančnih proizvodov treba šteti za storitev investicijskega svetovanja v smislu člena 4(1), točka [4], Direktive Mifid (1)?

2.

Ali opustitev preizkusa primernosti iz člena 19(4) navedene direktive, ki se opravi za majhnega vlagatelja, pomeni absolutno ničnost pogodbe, ki sta jo sklenila vlagatelj in investicijsko podjetje?

3.

Če se storitev, ki je bila opravljena v skladu z navedenimi pogoji, ne šteje za storitev investicijskega svetovanja, ali že sam nakup kompleksnega finančnega instrumenta, kot je obrestna zamenjava, ob opustitvi preizkusa ustreznosti iz člena 19(5) Direktive Mifid iz razlogov, za katere je odgovorno investicijsko podjetje, pomeni absolutno ničnost pogodbe?

4.

Ali je že samo dejstvo, da kreditna institucija ponudi kompleksen finančni instrument, ki je povezan z drugimi finančnimi produkti, zadosten razlog za izključitev obveznosti izvedbe preizkusov primernosti in ustreznosti iz člena 19 Direktive Mifid, ki jih mora investicijsko podjetje opraviti za majhnega vlagatelja?

5.

Ali je za izključitev obveznosti, ki jih določa člen 19(9) Direktive Mifid, potrebno, da je finančni produkt, s katerim je povezan ponujeni finančni instrument, podvržen standardom o zaščiti vlagatelja, ki so primerljivi s tistimi, ki jih zahteva navedena direktiva?


(1)  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 263.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/16


Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Evropska komisija proti Italijanski republiki

(Zadeva C-613/11)

2012/C 32/29

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Stromsky in D. Grespan, zastopnika)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predloga

Komisija Sodišču predlaga, naj

ugotovi, da Italijanska republika s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za vračilo državne pomoči, ki je bila z Odločbo Komisije [2008/92/CE] z dne 10. julija 2007 v zvezi s shemo državne pomoči Italije za sektor ladijskega prevoza na Sardiniji (notificirano 11. julija 2007 in objavljeno v UL L 29, 22.2.2008, str. 24) razglašena za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, ni izpolnila obveznosti, ki so ji naložene s členoma 2 in 5 te odločbe ter Pogodbo PDEU, ter;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za izvršitev Odločbe 2008/92 se je iztekel 11. septembra 2007.

Italijanska republika naj do danes ne bi v celoti izterjala državne pomoči, ki je bila razglašena za nezakonito z zadevno odločbo, ali Komisijo obvestila o izterjavi. Pravne in dejanske težave, ki jih je Italija navedla v utemeljitev zamude pri izvršitvi te odločbe, poleg tega naj ne bi pomenile absolutne nemožnosti izterjave v skladu s sodno prakso Sodišča, in Italija naj se nikoli ne bi sklicevala na tako absolutno nemožnost.

Komisija poleg tega trdi, da naj bi jo Italija obvestila z zamudo o poteku nacionalnega postopka za izvedbo odločbe, tako da je kršila obveznost obveščanja, ki je naložena z zadevno odločbo, in načelo lojalnega sodelovanja.


Splošno sodišče

4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Enviro Tech Europe in Enviro Tech International proti Komisiji

(Zadeva T-291/04) (1)

(Okolje in varstvo potrošnikov - Razvrščanje, pakiranje in označevanje n-propil bromida kot nevarne snovi - Direktiva 2004/73/ES - Direktiva 67/548/EGS - Uredba (ES) št. 1272/2008 - Ničnostna tožba - Prepozen predlog za prilagoditev predlogov - Pravni interes - Neobstoj posamične zadevnosti - Nedopustnost - Nepogodbena odgovornost - Sodba Sodišča o veljavnosti Direktive 2004/73 - Istovetnost predmeta)

2012/C 32/30

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Enviro Tech Europe Ltd (Kingston upon Thames, Združeno kraljestvo) in Enviro Tech International, Inc. (Melrose Park, Združene države) (zastopnika: C. Mereu in K. Van Maldegem, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva X. Lewis, nato P. Oliver in G. Wilms, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Direktive Komisije 2004/73/ES z dne 29. aprila 2004 o devetindvajsetem prilagajanju Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi tehničnemu napredku (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 34, str. 448) v delu, v katerem je bil n-propil bromid v Direktivi 2004/73 razvrščen med snovi, ki imajo nevarne lastnosti, in odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Enviro Tech Europe Ltd in Enviro Tech International, Inc. se naloži plačilo stroškov, skupaj s stroški, ki so nastali v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 273, 6.11.2004.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2011 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

(Zadeva T-377/07) (1)

(Javna naročila storitev - Postopek javnega razpisa - Opravljanje računalniških storitev v zvezi s tehnologijami za interoperabilnost vsebin za storitve evropske e-uprave - Zavrnitev ponudbe - Očitna napaka pri presoji - Obveznost obrazložitve - Zloraba pooblastil - Nepogodbena odgovornost)

2012/C 32/31

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnik: N. Korogiannakis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: E. Manhaeve skupaj z J. Stuyckom, odvetnikom)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 13. julija 2007, s katero je bila zavrnjena ponudba, ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi javnega razpisa v zvezi s „tehnologijami za interoperabilnost vsebin za storitve evropske e-uprave“ (UL S 128), in odločbe, s katero je bilo naročilo oddano drugemu ponudniku, ter drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.


(1)  UL C 297, 8.12.2007.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2011 – Luksemburg proti Komisiji

(Zadeva T-232/08) (1)

(EKUJS - Jamstveni oddelek - Izključitev odhodkov iz financiranja Skupnosti - Ukrepi za razvoj podeželja - „Območja z omejenimi možnostmi“ in „kmetijsko okolje“ - Nacionalni sistemi upravljanja, nadzora in sankcioniranja - Pavšalni finančni popravek)

2012/C 32/32

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopniki: F. Probst, zastopnik, skupaj z M. Theisenom in K. Spitzem, odvetnikoma)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva T. van Rijn, nato F. Clotuche-Duvieusart in F. Jimeno Fernández, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije z dne 8. aprila 2008 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) iz financiranja Skupnosti (UL L 109, str. 35).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 209, 15.8.2008.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2011 – Konsum Nord proti Komisiji

(Zadeva T-244/08) (1)

(Državne pomoči - Prodajna cena zemljišča - Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in naložena njena povrnitev - Merilo zasebnega vlagatelja - Določitev tržne cene)

2012/C 32/33

Jezik postopka: švedščina

Stranki

Tožeča stranka: Konsum Nord ekonomisk förening (Umeå, Švedska) (zastopnika: U. Öberg in I. Otken Eriksson, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva C. Giolito, P. Dejmek in J. Enegren, nato C. Giolito in L. Parpala, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 30. januarja 2008 o državni pomoči C 35/06 (ex NN 37/06) Švedske za Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (2008/366/ES) (UL L 126, str. 3)

Izrek

1.

Odločba Komisije z dne 30. januarja 2008 o državni pomoči C 35/06 (ex NN 37/06) Švedske za Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (2008/366/ES) se razglasi za nično.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške Konsum Nord ekonomisk förening.


(1)  UL C 223, 30.8.2008.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2011 – CDC Hydrogene Peroxide proti Komisiji

(Zadeva T-437/08) (1)

(Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Kazalo upravnega spisa v postopku v zvezi z omejevalnimi sporazumi - Zavrnitev dostopa - Izjema, ki se nanaša na varstvo poslovnih interesov tretje osebe - Izjema, ki se nanaša na varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij)

2012/C 32/34

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva R. Wirtz, nato R. Wirtz in S. Echement in na koncu T. Funke, A. Kirschstein in D. Stein, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva P. Costa de Oliveira, A. Antoniadis in O. Weber, nato A. Bouquet, P. Costa de Oliveira in A. Antoniadis, zastopniki)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Kraljevina Švedska (zastopniki: A. Falk, K. Petkovska in S. Johannesson, zastopniki)

Intervenientka v podporo toženih strank: Evonik Degussa GmbH (Essen, Nemčija) (zastopnika: sprva C. Steinle, nato C. Steinle in M. Holm-Hadulla, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije SG.E3/MM/psi D(2008) 6658 z dne 8. avgusta 2008, s katero je bil v celoti zavrnjen dostop do kazala spisa iz postopka v zadevi COMP/F/38.620 – Vodikov peroksid in perborat

Izrek

1.

Odločba Komisije SG.E3/MM/psi D(2008) 6658 z dne 8. avgusta 2008, s katero je bil v celoti zavrnjen dostop do kazala spisa iz postopka v zadevi COMP/F/38.620 – Vodikov peroksid in perborat, se razglasi za nično.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide).

3.

Kraljevina Švedska in družba Evonik Degussa GmbH nosita svoje stroške.


(1)  UL C 313, 6.12.2008.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Nycomed Danmark proti EMI

(Zadeva T-52/09) (1)

(Zdravila za uporabo v humani medicini - Dovoljenje za promet z zdravilom - Uredba (ES) št. 1901/2006 - Vloga za opustitev obveznosti predložitve načrta pediatričnih raziskav - Sklep EME o zavrnitvi - Zloraba pooblastil)

2012/C 32/35

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Danska) (zastopnika: sprva C. Schoonderbeek in H. Speyart van Woerden, odvetnika, nato C. Schoonderbeek, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMA) (zastopnika: V. Salvatore in N. Rampal Olmedo, zastopnika)

Intervenientke v podporo tožene stranke: Portugalska republika (zastopnika: L. Inez Fernandes in P. Antunes, zastopnika); Kraljevina Belgija (zastopnika: T. Materne in C. Pochet, zastopnika); Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: S. Ossowski in H. Walker, zastopnika, skupaj z J. Stratfordom, barrister); Francoska republika (zastopniki: G. de Bergues, A. Adam, R. Loosli Surrans in J. S. Pilczer, zastopniki); in Evropska komisija (zastopnika: P. Oliver in M. Šimerdová, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Evropske agencije za zdravila (EMA) z dne 28. novembra 2008, s katero je bil zavrnjen predlog tožeče stranke za posebno opustitev, ki se nanaša na perflubutan, v skladu z Uredbo (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Nycomed Danmark ApS se naloži plačilo njenih stroškov in stroškov Evropske agencije za zdravila (EMA), vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

3.

Portugalska republika, Kraljevina Belgija, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Francoska republika in Evropska komisija nosijo svoje stroške, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 82, 4.4.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/19


Sklep Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2011 – Meica proti UUNT – Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

(Zadeva T-61/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti Schinken King - Prejšnja nacionalna besedna znamka King - Prejšnja nacionalna besedna znamka in prejšnja besedna znamka Skupnosti Curry King - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) - Obveznost obrazložitve - Člen 73 Uredbe št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe št. 207/2009))

2012/C 32/36

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Nemčija) (zastopnik: S. Russlies, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: A. Führer in G. Schneider, zastopnika)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 11. decembra 2008 (zadeva R 1049/2007-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG in Bösinger Fleischwaren GmbH.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 11. decembra 2008 (zadeva R 1049/2007-1) se razveljavi.

2.

UUNT nosi svoje stroške in stroške družbe Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG.


(1)  UL C 102, 1.5.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Rintisch proti UUNT – Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

(Zadeva T-62/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti PROTI SNACK - Prejšnje nacionalne besedne in figurativne znamke PROTIPLUS, PROTI in PROTIPOWER - Prepozna predložitev dokumentov - Diskrecijska pravica, ki jo določa člen 74(2) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009) - Pojem „nasprotna določba“ - Pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 - Pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95)

2012/C 32/37

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Bernhard Rintisch (Bottrop, Nemčija) (zastopnik: A. Dreyer, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand-Granges, Francija)

Predmet

Tožba za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 15. decembra 2008 (zadeva R 740/2008-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Bernhardom Rintischem in družbo Bariatrix Europe Inc. SAS.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Bernhardu Rintischu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 102, 1.5.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Rintisch proti UUNT – Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL)

(Zadeva T-109/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke PROTIVITAL - Prejšnje nacionalne besedne in figurativne znamke PROTIPLUS, PROTI in PROTIPOWER - Prepozna predložitev dokumentov - Pristojnost za preučitev, ki jo podeljuje člen 74(2) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009) - Pojem „nasprotna določba“ - Pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 - Pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95)

2012/C 32/38

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Bernhard Rintisch (Bottrop, Nemčija) (zastopnik: A. Dreyer, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, Francija) (zastopnik: F. Baujoin, odvetnik)

Predmet

Razveljavitvena tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 21. januarja 2009 (zadeva R 1660/2007-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Bernhardom Rintischem in družbo Valfleuri Pâtes alimentaires SA.

Izrek

1.

Tožba se zavrne

2.

Bernhardu Rintischu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 113, 16.5.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Rintisch proti UUNT Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE)

(Zadeva T-152/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti PROTIACTIVE - Nacionalne besedne in figurativne znamke PROTIPLUS, PROTI in PROTIPOWER - Prepozna predložitev dokumentov - Diskrecijska pravica, ki jo podeljuje člen 74(2) Uredbe (ES) št. 40/94 [postal člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009] - Pojem „drugačna določba“ - Pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 - Pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95)

2012/C 32/39

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Bernhard Rintisch (Bottrop, Nemčija) (zastopnik: A. Dreyer, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, Francija) (zastopnik: F. Baujoin, odvetnik)

Predmet

Tožba za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 3. februarja 2009 (zadeva R 1661/2007-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Bernhardom Rintischem in družbo Valfleuri Pâtes alimentaires SA.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Bernhardu Rintischu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 153, 4.7.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2011 – Mövenpick proti UUNT (PASSIONATELY SWISS)

(Zadeva T-377/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti PASSIONATELY SWISS - Absolutni razlog za zavrnitev - Geografska označba porekla - Neobstoj razlikovalnega učinka)

2012/C 32/40

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Mövenpick-Holding (Cham, Švica) (zastopnik: M. Taxhet, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. julija 2009 (zadeva R 1457/2008-1) v zvezi z zahtevo za registracijo znamke besednega znaka PASSIONATELY SWISS kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Mövenpick Holding se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 282, 21.11.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials proti Svetu

(Zadeva T-423/09) (1)

(Damping - Uvoz določenih vrst magnezitne opeke s poreklom iz Kitajske - Uredba, ki je bila sprejeta ob koncu vmesnega pregleda - Primerjava med normalno vrednostjo in izvozno ceno - Upoštevanje davka na dodano vrednost države izvora - Uporaba drugačne metode kot med prvotno preiskavo - Sprememba okoliščin - Člen 2(10)(b) in člen 11(9) Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 2(10)(b) in člen 11(9) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

2012/C 32/41

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (Dashiqiao, Kitajska) (zastopnika: J.-F. Bellis in R. Luff, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva J.-P. Hix, nato J.-P. Hix in B. Driessen, zastopniki, naprej skupaj z G. Berrischem in G. Wolfom, nato z G. Berrischem, odvetniki)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Evropska komisija (zastopnika: É. Gippini Fournier in H. van Vliet, zastopnika)

Predmet

Predlog za razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 826/2009 z dne 7. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1659/2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenih vrst magnezitne opeke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 240, str. 7), kolikor protidampinška dajatev, ki je v tej uredbi določena za tožečo stranko, presega to, ki bi se uporabljala, če bi bila določena na podlagi metode izračuna, ki je bila uporabljena med prvotno preiskavo, da bi se upoštevalo nevračilo kitajskega davka na dodano vrednost ob izvozu.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd nosi svoje stroške in stroške Sveta Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 312, 19.12.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2011 – Goodyear Dunlop Tyres UK proti UUNT – Sportfive (QUALIFIER)

(Zadeva T-424/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti QUALIFIER - Prejšnja besedna znamka Skupnosti Qualifiers 2006 - Zavrnitev registracije - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2012/C 32/42

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd (Birmingham, Združeno kraljestvo) (zastopnik: M. Graf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: R. Manea)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Sportfive GmbH & Co. KG (Köln, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 11. avgusta 2009 (zadeva R 1291/2008-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Sportfive GmbH & Co. KG in Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 312, 19.12.2009.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Völkl proti UUNT – Marker Völkl (VÖLKL)

(Zadeva T-504/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti VÖLKL - Prejšnja mednarodna besedna znamka VÖLKL - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Delna zavrnitev registracije - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 in pravilo 22(3) Uredbe (ES) št. 2868/95 - Pristojnost odbora za pritožbe v primerih, ko je pritožba omejena na del proizvodov ali storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo - Člen 64(1) Uredbe št. 207/2009 - Predlog za spremembo odločbe odbora za pritožbe - Člen 65(3) Uredbe 207/2009)

2012/C 32/43

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Nemčija) (zastopnik: C. Raßmann, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: S. Hanne, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Marker Völkl International GmbH (Baar, Švica) (zastopnik: J. Bauer, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. septembra 2009 (zadeva R 1387/2008-1) glede postopka z ugovorom med družbama Marker Völkl International GmbH in Völkl GmbH & Co. KG.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 30. septembra 2009 (zadeva R 1387/2008-1) se razveljavi.

2.

V preostalem delu se tožba zavrne.

3.

UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Völkl GmbH & Co. KG.

4.

Družba Marker Völkl International GmbH nosi svoje stroške.


(1)  UL C 37, 13.2.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Španija proti Komisiji

(Zadeva T-106/10) (1)

(EKUJS - Usmerjevalni oddelek - Zmanjšanje finančne pomoči - Program pobude Skupnosti Leader+ - Člen 4 Uredbe (ES) št. 438/2001 - Sorazmernost)

2012/C 32/44

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. von Rintelen in F. Jimeno Fernández, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2009) 10136 konč. z dne 18. decembra 2009 o finančnih popravkih pomoči Usmerjevalnega oddelka EKUJS, podeljene programu pobude Skupnosti CCI 2000 ES.06.0.PC.003 (Španija – Leader+Aragón).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 113, 1.5.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Vuitton Malletier proti UUNT – Friis Group International (Prikaz zapiralnega mehanizma)

(Zadeva T-237/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek za razglasitev ničnosti - Razlikovalni učinek - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo - Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2012/C 32/45

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Louis Vuitton Malletier (Pariz, Francija) (zastopniki: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto in E. Gavuzzi, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Botis, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Friis Group International ApS (Kopenhagen, Danska) (zastopnik: C. Type Jardorf, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 24. februarja 2010 (zadeva R 1590/2008-1) v zvezi s postopkom za razglasitev ničnosti med družbama Friis Group International Aps in Louis Vuitton Malletier.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 24. februarja 2010 (zadeva R 1590/2008-1) se razveljavi v delu, v katerem je bila za nično razglašena znamka Skupnosti št. 3 693 116 za „nakit, vključno s prstani, obeske za ključe, zaponke in uhane, gumbe in manšete, zapestnice, obeske na verižici ure ali zapestnici, broške, ogrlice, kravatne igle, okraske, medaljone; ure ter instrumente in naprave za merjenje časa, vključno z ročnimi urami, ohišja za ročne ure, budilke; klešče za trenje orehov iz plemenitih kovin, iz njihovih zlitin ali z njimi prevlečene, svečnike iz plemenitih kovin, iz njihovih zlitin ali z njimi prevlečene“ iz razreda 14 in proizvodi „usnje in imitacije usnja“ in „dežniki“ iz razreda 18.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Družba Louis Vuitton Malletier, Friis Group International ApS in UUNT nosijo vsak svoje stroške, priglašene v postopku pred Splošnim sodiščem.


(1)  UL C 209, 31.7.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Komisija proti Pachtitisu

(Zadeva T-361/10 P) (1)

(Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Zaposlovanje - Obvestilo o natečaju - Splošni javni natečaj - Nepripustitev k sodelovanju na pisnem preizkusu zaradi rezultata, doseženega na pristopnih testih - Delitev pristojnosti med EPSO in natečajno komisijo)

2012/C 32/46

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: sprva J. Currall in I. Chatzigiannis, zastopnika, nato J. Currall, skupaj z E. Antypasom in E. Bourtzalasom, odvetnikoma)

Drugi stranki v postopku: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grčija) (zastopnika: P. Giatagantzidis in K. Kyriazi, odvetnika) in Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 15. junija 2010 v zadevi Pachtitis proti Komisiji (F-35/08, še neobjavljena v ZOdl.), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Evropska Komisija nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je Dimitrios Pachtitis priglasil v tem postopku.


(1)  UL C 301, 6.11.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Häfele proti UUNT (Mixfront)

(Zadeva T-425/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti Mixfront - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2012/C 32/47

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Nemčija) (zastopnika: M. Eck in J. Dönch, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopniki: sprva S. Schäffner, nato R. Manea in nazadnje A. Pohlmann, zastopniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. junija 2010 (zadeva R 338/2010-1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Mixfront kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Häfele GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 317, 20.11.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Allen in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-433/10 P) (1)

(Pritožba - Osebje, zaposleno v skupnem podjetju JET - Uporaba drugačnega pravnega statusa, kot ga ima začasno osebje - Odškodnina za nastalo premoženjsko škodo - Rok za vložitev tožbe - Zamuda - Razumni rok)

2012/C 32/48

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožniki: John Allen (Horspath, Združeno kraljestvo) in 109 drugih tožečih strank, imenovanih v prilogi k sodbi (zastopnika: K. Lasok, QC, in B. Lask, barrister)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 13. julija 2010 v zadevi Allen in drugi proti Komisiji (F-103/09, še neobjavljen v ZOdl. JU), s katero se predlaga razveljavitev tega sklepa.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

John Allen in 109 drugih tožečih strank, imenovanih v prilogi, nosijo lastne stroške in stroške Komisije v pritožbenem postopku.


(1)  UL C 317, 20.11.2010.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2011 – Francija proti Komisiji

(Zadeva T-488/10) (1)

(ESRR - Zmanjšanje finančne pomoči - Strukturna pomoč Skupnosti v regiji Martinique - Tožba za razglasitev ničnosti - Javna naročila - Direktiva 93/37/EGS - Pojem „Neposredna subvencija“ - Pojem „športni, rekreacijski in počitniški objekti“ - Obveznost obrazložitve - Načelo sorazmernosti)

2012/C 32/49

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francoska republika (zastopniki: E. Belliard, G. de Bergues in N. Rouam)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Dintilhac in A. Steiblytė)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije št. C(2010) 5229 z dne 28. julija 2010 o ukinitvi dela prispevka Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz naslova enotnega programskega dokumenta za cilj 1 - strukturna pomoč Skupnosti regiji Martinique v Franciji.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Francoski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 13, 15.1.2011.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Häfele proti UUNT (Vorfront)

(Zadeva T-531/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava besedne znake Skupnosti Vorfront - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2012/C 32/50

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Nemčija) (zastopnika: M. Eck in J. Dönch, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopniki: sprva S. Schäffner, nato R. Manea in na koncu A. Pohlmann, zastopniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 14. septembra 2008 (zadeva R 570/2010-1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Vorfront kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Häfele GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 30, 29.1.2011.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – De Luca proti Komisiji

(Zadeva T-563/10 P) (1)

(Pritožba - Nasprotna pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje na delovno mesto višje funkcionalne skupine na podlagi javnega natečaja - Začetek veljavnosti novih kadrovskih predpisov - Prehodne določbe - Člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

2012/C 32/51

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Patrizia De Luca (Bruselj, Belgija) (zastopnika: J.-N. Louis in S. Orlandi, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija (zastopnik: J. Currall, zastopnik); in Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in K. Zieleśkiewicz, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 30. septembra 2010 v zadevi De Luca proti Komisiji (F-20/06, še neobjavljena v ZOdl.), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Nasprotni pritožbi se zavrneta.

2.

Sodba Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 30. septembra 2010 v zadevi De Luca proti Komisiji (F-20/06, še neobjavljena v ZOdl.) se zavrne.

3.

Zadeva se vrne Sodišču za uslužbence.

4.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 63, 26.2.2011.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Komisija proti Vicente Carbajosa in drugi

(Zadeva T-6/11 P) (1)

(Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Zaposlovanje - Obvestilo o natečaju - Javni natečaj - Nepripustitev k pisnim preizkusom na podlagi rezultata, ki je bil dosežen na pristopnih testih - Delitev pristojnosti med EPSO in natečajno komisijo - Načelo kontradiktornosti)

2012/C 32/52

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Druge stranke v postopku: Isabel Vicente Carbajosa (Bruselj, Belgija), Niina Lehtinen (Bruselj) in Myriam Menchén (Bruselj) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis, E. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 28. oktobra 2010 v zadevi Vicente Carbajosa in drugi proti Komisiji (F-9/09, še neobjavljen v ZOdl. JU), s katero se predlaga delna razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Sodba Sodišča za uslužbence Evropske unije z dne 28. oktobra 2010 v zadevi Vicente Carbajosa in drugi proti Komisiji (F-9/09) se razveljavi v delu, v katerem so bile razglašene za nične odločbe Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da se Isabel Vicente Carbajosa (za natečaj EPSO/AD/117/08) ter Niini Lehtinen in Myriam Menchén (za natečaj EPSO/AD/116/08) ne vpiše na seznam kandidatov, ki se pozovejo k vložitvi popolne prijave.

2.

Odločbe EPSO da se Isabel Vicente Carbajosa (za natečaj EPSO/AD/117/08) ter Niine Lehtinen in Myriam Menchén (za natečaj EPSO/AD/116/08) ne vpiše na seznam kandidatov, ki se pozovejo k vložitvi popolne prijave, se razglasijo za nične.

3.

Isabel Vicente Carbajosa, Niina Lehtinen, Myriam Menchén in Evropska komisija nosijo vsaka svoje stroške glede postopka na tej stopnji.


(1)  UL C 72, 5.3.2011.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 – Häfele proti UUNT (Infront)

(Zadeva T-166/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti Infront - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2012/C 32/53

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Nemčija) (zastopnika: M. Eck in J. Dönch, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: sprva R. Manea, nato A. Pohlmann, zastopnika)

Predmet

Tožba na razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. januarja 2011 (zadeva R 1711/2010-1) glede zahteve za registracijo besednega znaka Infront kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Häfele GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 145, 14.5.2011.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/26


Tožba, vložena 23. maja 2011 – Fon Wireless proti UUNT – nfon (nfon)

(Zadeva T-283/11)

2012/C 32/54

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Fon Wireless Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: F. Brandolini Kujman, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: nfon AG (München, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo skupaj z dokumenti in ustreznimi kopijami razglasi za dopustno;

dovoli izvedbo predlaganih dokazov;

odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 18. marca 2011 v zadevi R 1017/2009-4 razglasi za nično in zato zavrne registracijo znamke Skupnosti št. 6 206 321„nfon“;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: nfon AG

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „nfon“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 35 in 38

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: nacionalna figurativna in besedna znamka ter figurativna in besedna znamka Skupnosti „fon“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 38 in 42

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009, ker naj bi bili nasprotujoči si znamki podobni, in kršitev člena 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009, ker se je želela družba nfon AG okoristiti z ugledom, ki so si ga pridobile prejšnje znamke.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/26


Tožba, vložena 31. oktobra 2011 – Viejo Valle proti UUNT – Etablissements Coquet (Servirni set za kavo z vrezninami)

(Zadeva T-566/11)

2012/C 32/55

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Viejo Valle, SA (L'Olleria, Španija) (zastopnik: I. Temiño Ceniceros, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

to tožbo in njene priloge razglasi za dopustne.

razveljavi Odločbo tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. julija 2011 v zadevi R 1054/2010-3;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Model Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: model št. 384.912-0001, ki ga predstavlja ornamentiran servirni set; skodelica za kavo s krožničkom.

Imetnik modela Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti modela Skupnosti: Etablissements Coquet SA.

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: kršitev člena 25(1)(f) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002, ker model Skupnosti predstavlja nedovoljeno uporabo dela, ki ga varuje zakonodaja države članice o avtorski pravici.

Odločba oddelka za izbris: ugoditev zahtevi za ugotovitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlog: kršitev člena 25(1)(f) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 in člena 28(1)(b)(iii) Uredbe št. 2245/2002, ker tožena stranka ni ustrezno dokumentirala varovanega dela na katerega se opira zahteva za ugotovitev ničnosti, niti ni utemeljila njegovega imetništva niti njegovega predmeta.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/27


Tožba, vložena 31. oktobra 2011 – Viejo Valle proti UUNT – Etablissements Coquet (Plato hondo con estrías)

(Zadeva T-567/11)

2012/C 32/56

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Viejo Valle, SA (L'Olleria, Španija) (zastopnik: I. Temiño Ceniceros, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

ta tožba in njene priloge naj se razglasijo za dopustne;

odločba tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. julija 2011 v zadevi R 1055/2010-3 naj se razveljavi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Registrirani model, glede katerega je bila vložena zahteva za ugotovitev ničnosti: model št. 384.912-0009, ki predstavlja posodo z okrasjem; globoki krožnik.

Imetnik modela Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti modela Skupnosti: Etablissements Coquet SA

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: Kršitev člena 25(1)(f) Uredbe (ES) št. 6/2002, ker naj bi model Skupnosti pomenil nedovoljeno uporabo dela, ki je zaščiteno z zakonodajo države članice o avtorskih pravicah.

Odločba oddelka za izbris: ugoditev zahtevi za ugotovitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 25(1)(f) Uredbe (ES) št. 6/2002 in člena 28(1)(b)(iii) Uredbe št. 2245/2002, ker naj tožena stranka ne bi ustrezno dokumentirala zaščitenega dela, na katerem temelji zahteva za ugotovitev ničnosti, ne njenega lastništva ne namena.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/27


Tožba, vložena 15. novembra 2011 – Atlas Transport proti UUNT – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

(Zadeva T-584/11)

2012/C 32/57

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Nemčija) (zastopniki: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern in B. Weichhaus, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Alfred Hartmann (Leer, Nemčija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 1. septembra 2011 v zadevi R 2262/2010-1 naj se razveljavi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Registrirana znamka Skupnosti, katere razveljavitev se zahteva: besedna znamka „ATLAS TRANSPORT“ za storitve iz razreda 39

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva razveljavitev znamke Skupnosti: Alfred Hartmann

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za razveljavitev

Odločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev pravila 40(5) v povezavi s pravilom 22 Izvedbene uredbe št. 2868/95 zaradi napačne presoje dokazov; kršitev člena 15 Uredbe št. 207/2009, ker je tožena stranka sama s pomočjo dobesedne razlage obravnavala vprašanje, ali je bila zadevna znamka zakonito uporabljena za zadevne storitve; kršitev člena 76(1) Uredbe št. 207/2009, ker je tožena stranka za določitev pomena izraza „prevoz“ navedla le en vir, tega pa je nezadostno in s tem malomarno presodila; kršitev člena 75, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009, ker tožena stranka svoje pravne analize ni jasno podprla; nazadnje, kršitev člena 75, drugi stavek, in člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 zaradi kršitve pravice do izjave.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/28


Tožba, vložena 17. novembra 2011 – Phonebook of the World proti UUNT – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Zadeva T-589/11)

2012/C 32/58

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Phonebook of the World (Pariz, Francija) (zastopnik: A. Bertrand, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Seat Pagine Gialle SpA (Milano, Italija)

Predlogi

Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 4. avgusta 2011 v zadevi R 1541/2010-2 naj se razveljavi.

Registracija znamke Skupnosti „PIAGINE GIALLE“ št. 161380, ki jo je druga stranka pred odborom za pritožbe registrirala za razreda 16 in 35, naj se razveljavi.

Toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: svetovna znamka „PIAGINE GIALLE“ za blago in storitve iz razredov 16 in 35 – registracija znamke Skupnosti št. 161380

Imetnik znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: tožeča stranka

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: Stranka, ki zahteva razglasitev ničnosti, je zahtevo za razglasitev ničnosti utemeljila s členom 52(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009, in sicer, da je bila znamka registrirana v nasprotju s členom 7(1)(c) in (b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009.

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za razglasitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 52(1)(a) v povezavi s členi 7(1) od (b) do (d) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009, ker odbor za pritožbe ni hotel uporabiti temeljnih načel prava Skupnosti in zlasti načel, določenih v sodbi, ki jo je Sodišče prve stopnje izdalo v zadevi Telefon & Buch proti UUNT – Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03), in ker ni hotel uporabiti lastne ugotovitve, da besedi „PIAGINE GIALLE“ nista imeli razlikovalnega učinka za italijansko javnost.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/29


Tožba, vložena 15. novembra 2011 – Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz proti UUNT – Henkel (SUPER GLUE)

(Zadeva T-591/11)

2012/C 32/59

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Republika Poljska) (zastopnik: M. Konieczyński, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Henkel Corp. (Gulph Mills, Združene države)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 12. septembra 2011 v zadevi R 1147/2010-4;

naložitev plačila stroškov postopka toženi stranki, vključno s stroški zastopanja.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka v obliki tube v beli, črni, sivi in rumeni barvi, z besednim elementom „SUPER GLUE“ za proizvode iz razredov 1 in 16 – prijava znamke št. 7 262 405

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: drugi udeleženci v postopku pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: v državah Benelux registrirana besedna znamka št. 377 517„SUPERGLUE“ za blago iz razredov 1 in 16

Odločba oddelka za ugovore: ugovoru je bilo delno ugodeno

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (1) zaradi ugotovitve, da naj bi bile znamke podobne in da naj bi obstajala nevarnost zmede


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/29


Tožba, vložena 28. novembra 2011 – MPDV Mikrolab proti UUNT (Lean Performance Index)

(Zadeva T-598/11)

2012/C 32/60

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Nemčija) (zastopnik: W. Göpfert, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 15. septembra 2011 v zadevi R 131/2011-1;

plačilo stroškov postopka naloži toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „Lean Performance Index“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35 in 42

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, ker naj bi zadevna znamka Skupnosti imela razlikovalni učinek in naj ne bi bila opisna.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/29


Tožba, vložena 25. novembra 2011 – Eni proti UUNT – EMI (IP) (ENI)

(Zadeva T-599/11)

2012/C 32/61

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Eni SpA (Rim, Italija) (zastopnika: D. De Simone in G. Orsoni, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: EMI (IP) Ltd (London, Združeno kraljestvo)

Predloga

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 8. septembra 2011 v zadevi R 2439/2010-1 naj se razveljavi in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopkov na vseh stopnjah.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „ENI“ za proizvode in storitve iz razredov od 1 do 4, 6, 7, 9, 11, 14, od 16 do 19, 22, 25 in od 35 do 45 – prijava znamke Skupnosti št. 6488076

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: registracija znamke Skupnosti št. 4197315 za besedno znamko „EMI“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35, 38, 41 in 42; registracija znamke Skupnosti št. 6167357 za figurativno znamko „EMI“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 28, 35, 38, 41 in 42

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Tožeča stranka izpodbija navedeno odločbo prvega odbora za pritožbe iz treh razlogov: (i) nepravilna in neobrazložena ugotovitev obstoja podobnosti proizvodov in storitev na podlagi napačne razlage in uporabe obstoječe sodne prakse v zvezi s tem; (ii) napačna razlaga in uporaba sodbe v zadevi Praktiker, kar kaže na napačno razumevanje protimonopolnih načel, na katerem temelji, in zlasti razlogov, ki so privedli do možnosti registracije storitev trgovine na drobno, in (iii) nepravilna ugotovitev obstoja podobnosti znakov ter nepravilna ugotovitev obstoja verjetnosti zmede.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/30


Tožba, vložena 25. novembra 2011 – Schuhhaus Dielmann proti UUNT – Carrera (Carrera panamericana)

(Zadeva T-600/11)

2012/C 32/62

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Nemčija) (zastopnik: W. Göpfert, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Carrera SpA (Caldiero, Italija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razveljavi naj se odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 15. septembra 2011 v zadevi R 1989/2010-1;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „Carrera panamericana“ za proizvode iz razredov 18 in 25

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Carrera SpA.

Navajana znamka ali znak: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „CARRERA“, za proizvode iz razreda 25

Odločba oddelka za ugovore: ugovoru se delno ugodi

Odločba odbora za pritožbe: pritožba se zavrne

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker med zadevnima znamkama ne obstaja verjetnost zmede.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/30


Tožba, vložena 22. novembra 2011 – Pêra-Grave proti UUNT – Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

(Zadeva T-602/11)

2012/C 32/63

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Pêra-Grave Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda (Évora, Portugalska) (zastopnik: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Fundação Eugénio De Almeida (Évora, Portugalska)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožne Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. septembra 2011 v zadevi R 1797/2010-2 s posledico, da se ugovor zoper prijavljeno znamko zavrne v celoti, in se zato registracija prijavljene znamke v celoti dovoli; in

naložitev toženi stranki plačila lastnih stroškov ter stroškov, ki so tožeči stranki nastali v tem postopku.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA“, za proizvode iz razreda 33 – Prijava znamke Skupnosti št. 7291669

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: portugalska registracija št. 283684 figurativne znamke „VINHO PÊRAMANCA TINTO“, za blago iz razreda 33; portugalska registracija znamke št. 308864 figurativne znamke „VINHO PÊRAMANCA BRANCO“, za proizvode iz razreda 33; portugalska registracija št. 405797 figurativne znamke „PÊRAMANCA“, za proizvode iz razreda 33

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: ugoditev ugovoru in pritožbi, razveljavitev izpodbijane odločbe, zavrnitev prijave CTM za vse sporne proizvode

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe (i) napačno uporabil pravo s tem, da je podcenil pomen številnih slikovnih, fonetskih in pojmovnih razlik med znaki ter zato edinemu skupnemu elementu, namreč besednemu elementu „PERA“ in „MANCA“ pripisal prevelik pomen, in (ii) ni pravilno uporabilo načel ter pristopa, kot jih je postavilo Splošno sodišče v zadevi T-332/05 „TERRANUS/TERRA“ ter nepravilno predpostavljalo, da stopnja podobnosti med spornim znakom v celoti zadošča za verjetnost zmede.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/31


Tožba, vložena 28. novembra 2011 – Mega Brands proti UUNT – Diset (MAGNEXT)

(Zadeva T-604/11)

2012/C 32/64

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (Zug, Švica) (zastopnik: A. Nordemann, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Diset, SA (Barcelona, Španija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 27. septembra 2011 v zadevi R 1695/2010-4 razveljavi in ugovor št. B 1383639 zavrne;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka v črni in beli barvi „MAGNEXT“ za proizvode iz razreda 28 – prijava znamke Skupnosti št. 6588991

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: španska besedna znamka „MAGNET 4“ št. 2550099 za proizvode iz razreda 28, figurativna znamka Skupnosti v modri in beli barvi „Diset Magnetics“ št. 3840121 za proizvode in storitve iz razredov 16, 28 in 41

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru in zavrnitev prijave znamke Skupnosti v celoti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe storil napako pri presoji verjetnosti zmede glede znamke, navajane v postopku z ugovorom, in prijavljene znamke.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/31


Tožba, vložena 29. novembra 2011 – Novartis proti UUNT – Organic (BIOCERT)

(Zadeva T-605/11)

2012/C 32/65

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Novartis AG (Basel, Švica) (zastopnik: M. Douglas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Dr. Organic Ltd (Swansea, Združeno kraljestvo)

Predloga

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 28. septembra 2011 v zadevi R 1030/2010-4 naj se razveljavi; in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „BIOCERT“za proizvode in storitve iz razredov 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 35 in 44 – prijava znamke Skupnosti št. 7134984

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: registracija št. 136273 avstrijske besedne znamke „BIOCEF“ za proizvode iz razreda 5

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev členov 8(1)(b) in 76(1) Uredbe Sveta št. 207/2009, saj naj bi odbor za pritožbe: (i) napačno razlagal splošna načela, ki so jih določila Evropska sodišča, in naj bi napačno ugotovil, da ni verjetnosti zmede med „BIOCEF“ in „BIOCERT“; in (ii) napačno odločil na podlagi dejstev, ki niso bila posredovana strankama postopka.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/32


Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Woodman Labs proti UUNT – 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

(Zadeva T-606/11)

2012/C 32/66

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Woodman Labs, Inc. (Sausalito, Združene države Amerike) (zastopnik: M. Graf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: 2 Mas 2 Publicidad Integral, SL (Vitoria-Gasteiz, Španija)

Predlog

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. septembra 2011 v zadevi R 876/2010-4 naj se razveljavi; in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „HERO“ proizvode iz razreda 9 – prijava znamke Skupnosti št. 6750376

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: registracija znamke Skupnosti št. 5883533 za figurativno znamko v zlati in črni barvi „hero PICTURES“ za proizvode in storitve iz razredov 9 in 41

Odločba oddelka za ugovore: prijava znamke Skupnosti se sprejme za del proizvodov iz razreda 9

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009, ker naj bi odbor za pritožbe napačno menil, da glede prejšnje znamke in prijavljene znamke Skupnosti obstaja verjetnost zmede.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/32


Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Beifa Group proti UUNT – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (pripomočki za pisanje)

(Zadeva T-608/11)

2012/C 32/67

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Beifa Group Co. Ltd (prej Ningbo Beifa Group Co. Ltd) (Zhejiang, Kitajska) (zastopnika: R. Davis, barrister, in N. Cordell, solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG (Heroldsberg, Nemčija)

Predloga

Odločba tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 9. avgusta 2001 v zadevi R 1838/2010-3 naj se razveljavi in

toženi stranki naj se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Registriran model Skupnosti, ki je predmet zahteve za razglasitev ničnosti: model za izdelek „pripomočki za pisanje“ – registrirani model Skupnosti št. 352315-0007

Imetnik modela Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva razglasitev ničnosti modela Skupnosti: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe.

Obrazložitev zahteve za razglasitev ničnosti: registracija nemške figurativne znamke št. 30045470.8, ki predstavlja pripomoček za pisanje, za proizvode iz razreda 16; registracija nemške figurativne znamke št. 936051, ki predstavlja pripomoček za pisanje, za proizvode iz razreda 16; registracija nemške tridimenzionalne znamke št. 2911311, ki predstavlja pripomoček za pisanje, za proizvode iz razreda 16; registracija mednarodne figurativne znamke št. 936051, ki predstavlja pripomoček za pisanje, za proizvode iz razreda 16; registracija mednarodne figurativne znamke št.418036, ki predstavlja pripomoček za pisanje, za proizvode iz razreda 16

Odločba oddelka za ničnost: razglasitev ničnost izpodbijanega registriranega modela Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 61(6) Uredbe Sveta št. 6/2002, ker je odbor za pritožbe opravil nedopusten ponovni preizkus. Kršitev člena 62 Uredbe Sveta št. 6/2002, ker je odbor za pritožbe No 6/2002: (i) kršil temeljna načela tega člena, kot je uporabil ukrepe, potrebne za uskladitev z odločbo Splošnega sodišča; in (ii) nepravilno uporabil test za člena 25(1)(b) in 25(1)(e) Uredbe. Kršitev člena 25(1)(e) Uredbe Sveta št. 6/2002, ker je odbor za pritožbe: (i) uporabil nepravilen test za odločitev, ali je prišlo do zahtevane „uporabe“ znamke registriranega modela Skupnosti; (ii) ni upošteval, ali so bile znamke uporabljene kot sestavni del člena 25(1)(e) Uredbe in nemškega nacionalnega prava; ter (iii) nepravilno uporabil test glede pravice preprečiti uporabo. Kršitev člena 25(1)(b) Uredbe Sveta št. 6/2002, ker je odbor za pritožbe nepravilno preizkusil značilnosti seznanjenega uporabnika ter način in metodo, na podlagi katerih je treba preizkusiti celotni vtis.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/33


Tožba, vložena 2. decembra 2011 – Wagon Automotive Nagold proti Komisiji

(Zadeva T-610/11)

2012/C 32/68

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Wagon Automotive Nagold GmbH (Nagold, Nemčija) (zastopnika: T. Hackemann in H. Horstkotte, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka predlaga:

Sklep Komisije z dne 26. januarja 2011 C(2011) 275 o državni pomoči C 7/10 (ex CP 250/09 in NN 5/10), ki jo izvaja Nemčija – Shema za prenos davčnih izgub v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah („Sanierungsklausel“) naj se razglasi za ničen;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe v bistvu navaja te tožbene razloge:

1.

kršitev člena 107(1) PDEU: odbitek izgub naj ne bi bil iz državnih sredstev odobrena pomoč

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da člen 8c(1) nemškega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Körperschaftsteuergesetz, KStG) krši objektivno neto načelo in načelo obdavčenja glede na zmožnost plačila davka ter da je z določbo o prenosu davčnih izgub naprej v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah v primerih, ki jih obsega področje uporabe te določbe, zgolj preprečen neustaven poseg v premoženje davčnega zavezanca. Zato po mnenju tožeče stranke niso izpolnjeni pogoji za državno pomoč po pravu Skupnosti.

2.

kršitev člena 107(1) PDEU: neobstoj selektivnosti, ker ni izjeme od zadevnega referenčnega sistema

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da je zadevni referenčni sistem splošno pravilo o odbitku izgub za pravne osebe (člen 10d nemškega zakona o davku na dohodek v povezavi s členom 8(1) KStG in členom 10a nemškega zakona o davku od dohodkov iz dejavnosti) in da je člen 8c KStG zgolj izjema od tega zadevnega referenčnega sistema, ki pa je med drugim z določbo o prenosu davčnih izgub naprej v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah zopet omejena.

3.

kršitev člena 107(1) PDEU: neobstoj selektivnosti zaradi nerazlikovanja med gospodarskimi subjekti, ki so glede na zasledovani cilj v primerljivem dejanskem in pravnem položaju

Tožeča stranka v zvezi s tem med drugim trdi, da je določba o prenosu davčnih izgub naprej v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah v korist vsakemu podjetju, ki je davčni zavezanec, in da ne daje ugodnosti niti določenim panogam oziroma dejavnostim niti podjetjem določene velikosti.

4.

kršitev člena 107(1) PDEU: neobstoj selektivnosti zaradi utemeljitve na podlagi narave oziroma notranje strukture davčnega sistema

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da temelji določba o prenosu davčnih izgub naprej v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah na razlogih v zvezi z davčnim sistemom, ki upošteva ustavnopravna načela, kot so obdavčenje glede na zmožnost plačila davka, preprečitev čezmernega obdavčenja in upoštevanje načela sorazmernosti.

5.

kršitev člena 107(1) PDEU: očitna napaka pri presoji zaradi nezadostnega upoštevanja nemškega davčnopravnega položaja

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da Komisija ni upoštevala nemških davčnopravnih določb o odbitku izgub.

6.

uveljavljanje legitimnih pričakovanj po pravu Skupnosti

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da je Komisija prvič v formalnem postopku preiskave obravnavala davčne ugodnosti v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah pri pridobitvi deležev v zvezi z odbitki izgub in da gre za izreden primer, saj bi lahko šlo za državno pomoč zgolj na podlagi pravne poenostavitve določbe (člen 8(4) KStG), ki je nesporno v skladu z zakonodajo o državnih pomočeh. Upoštevnosti te poenostavitve zakona z vidika državne pomoči naj ne bi mogla ugotoviti niti nemški zakonodajalec niti podjetje, ki bi pridobilo strokovno mnenje.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/34


Tožba, vložena 1. decembra 2011 – Spa Monopole proti UUNT – South Pacific Management (Manea Spa)

(Zadeva T-611/11)

2012/C 32/69

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgija) (zastopniki: L. De Brouwer, E. Cornu in E. De Gryse, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: South Pacific Management (Papeete, Polinezija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), z dne 8. septembra 2011, v združenih zadevah R 1776/2010-1 in R 1886/2010-1;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: South Pacific Management.

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „Manea Spa“ za proizvode in storitve iz razredov 3, 24, 25, 43 in 44.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: v Beneluxu registrirani besedni znamki „SPA“ in „Les Thermes de Spa“ za proizvode in storitve iz razredov 3, 32 in 42 (postal razred 44).

Odločba oddelka za ugovore: delna zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe tožeče stranke

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 pri preizkusu podobnosti med spornima znamkama in glede presoje obsega razlikovalnega učinka, pridobljenega z rabo znamke „SPA“ in verjetnosti zmede ter kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v zvezi s presojo slovesa znamk „SPA“ in „Les Thermes de Spa“.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/34


Tožba, vložena 2. decembra 2011 – Treofan Holdings und Treofan Germany proti Komisiji

(Zadeva T-612/11)

2012/C 32/70

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: Treofan Holdings GmbH (Raunheim, Nemčija) in Treofan Germany GmbH & Co. KG (Neunkirchen, Nemčija) (zastopnik: J. de Weerth, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki predlagata:

Sklep Komisije z dne 26. januarja 2011 C(2011) 275, kakor je bil popravljen s C(2011) 2628, o državni pomoči C 7/10 (ex CP 250/09 in NN 5/10), ki jo izvaja Nemčija – Shema za prenos davčnih izgub v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah („Sanierungsklausel“) naj se razglasi za ničen;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe v bistvu navajata te tožbene razloge:

1.

kršitev člena 107(1) PDEU: odbitek izgub naj ne bi bil iz državnih sredstev odobrena pomoč

Tožeči stranki v zvezi s tem med drugim trdita, da določba o prenosu davčnih izgub naprej v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah ne daje nobene finančne ugodnosti, ampak podjetju s prenosom davčne izgube naprej obstoječega finančnega položaja ne odvzame. Zato po mnenju tožečih strank ne gre za financiranje iz državnih sredstev.

2.

kršitev člena 107(1) PDEU: neobstoj selektivnosti, ker ni izjeme od zadevnega referenčnega sistema

Tožeči stranki v zvezi s tem trdita, da je zadevni referenčni sistem splošno pravilo o odbitku izgub za pravne osebe (člen 10d nemškega zakona o davku na dohodek v povezavi s členom 8(1) KStG (zakon o davku od dohodkov pravnih oseb) in členom 10a nemškega zakona o davku od dohodkov iz dejavnosti) in da je omejitev s členom 8c KStG zgolj izjema od tega zadevnega referenčnega sistema, ki pa je med drugim z določbo o prenosu davčnih izgub naprej v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah kot delno izjemo od izjeme zopet omejena.

3.

kršitev člena 107(1) PDEU: neobstoj selektivnosti zaradi nerazlikovanja med gospodarskimi subjekti, ki so glede na zasledovani cilj v primerljivem dejanskem in pravnem položaju

Tožeči stranki v zvezi s tem trdita, da je določba o prenosu davčnih izgub naprej v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah v korist vsakemu podjetju, ki je davčni zavezanec, in da ne daje ugodnosti niti določenim panogam oziroma dejavnostim niti podjetjem določene velikosti.

4.

kršitev člena 107(1) PDEU: neobstoj selektivnosti zaradi utemeljitve na podlagi narave oziroma notranje strukture davčnega sistema

Tožeči stranki v zvezi s tem trdita, da temelji določba o prenosu davčnih izgub naprej v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah na razlogih v zvezi z davčnim sistemom, ki upošteva ustavnopravna načela, kot so obdavčenje glede na zmožnost plačila davka, preprečitev čezmernega obdavčenja in upoštevanje načela sorazmernosti.

5.

kršitev člena 107(1) PDEU: očitna napaka pri presoji zaradi nezadostnega upoštevanja nemškega davčnopravnega položaja

Tožeči stranki v zvezi s tem trdita, da Komisija ni upoštevala nemških davčnopravnih določb o odbitku izgub.

6.

uveljavljanje legitimnih pričakovanj po pravu Skupnosti

Tožeči stranki v zvezi s tem med drugim trdita, da je Komisija prvič v formalnem postopku preiskave obravnavala davčne ugodnosti v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah pri pridobitvi deležev v zvezi z odbitki izgub in da gre za izreden primer, ki ga zakonodajalec, specializirana sodišča in finančna uprava niso mogli ugotoviti, tako pa tudi podjetja kljub morebitnemu podrobnemu in strokovnemu svetovanju ne.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/35


Tožba, vložena 5. decembra 2011 – VMS Deutschland proti Komisiji

(Zadeva T-613/11)

2012/C 32/71

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: VMS Deutschland Holdings GmbH (Darmstadt, Nemčija) (zastopniki: D. Pohl, G. Burwitz, M. Maier in P. Werner, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka predlaga:

Sklep Komisije z dne 26. januarja 2011 C(2011) 275 o državni pomoči C 7/10, ki jo izvaja Nemčija – Shema za prenos davčnih izgub v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah („Sanierungsklausel“) naj se razglasi za ničen;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge:

1.

prvi tožbeni razlog: očiten neobstoj selektivnosti ukrepa

Tožeča stranka v okviru prvega tožbenega razloga med drugim trdi, da določba iz člena 8c(1a) nemškega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Körperschaftsteuergesetz, KStG) v zvezi s prenosom davčnih izgub podjetja v težavah, ki ga zaradi prestrukturiranja prevzame drugo podjetje, ni selektivna. Po mnenju tožeče stranke ne gre za državno pomoč v smislu člena 107(1) PDEU, ker ni določena nobena izjema od zadevnega referenčnega sistema.

2.

drugi tožbeni razlog: splošen ukrep

Tožeča stranka v zvezi s tem med drugim trdi, da je tehnično razlikovanje glede na ekonomski položaj podjetja in njegovo zmožnost plačila davkov tehnično pravilo, ki kot splošen ukrep ne more spadati na področje uporabe člena 107(1) PDEU. Po mnenju tožeče stranke je lahko tako pravilo s splošnega ekonomskega vidika v korist vsakemu podjetju, čeprav so v danem trenutku dejansko le nekatera podjetja v položaju, da lahko uporabijo to pravilo.

3.

tretji tožbeni razlog: utemeljitev pravila na podlagi narave oziroma notranje strukture davčnega sistema

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da je določba o prenosu davčnih izgub naprej v primeru prestrukturiranja podjetij v težavah iz člena 8c(1a) KStG utemeljena z naravo in notranjo strukturo davčnega sistema in da zato ne gre za državno pomoč v smislu člena 107(1) PDEU.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/36


Tožba, vložena 6. decembra 2011 – Royal Scandinavian Casino Århus AS proti Komisiji

(Zadeva T-615/11)

2012/C 32/72

Jezik postopka: danščina

Stranki

Tožeča stranka: Royal Scandinavian Casino Århus AS I/S (Århus, Danska) (zastopnik: B. Jacobi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Odločba Komisije z dne 20. septembra 2011 o ukrepu št. C 35/2010 (ex N 302/2010), ki ga namerava Danska izvajati v obliki davka na spletne igre v danskem zakonu o davku od iger na srečo, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog, da naj bi Komisija napačno odobrila pomoč na podlagi člena 107(3)(c) PDEU, ker:

člen 107(3)(c) PDEU ne omogoča odobritve pomoči delu gospodarskega območja;

pomoč ne izpolnjuje pogoja iz člena 107(3)(c) PDEU, in sicer da mora pospeševati razvoj določenih gospodarskih območij;

pomoč spreminja trgovinske pogoje v obsegu, ki je v nasprotju s skupnimi interesi, in zato

pomoč ne sledi ustreznemu cilju, ki je v evropskem interesu.

Tožeča stranka trdi tudi, da je treba izjemo iz člena 107(3)(c) PDEU razlagati ozko in da v skladu s to določbo ni dovoljeno dodeliti državne pomoči glede na davčne vidike.

2.

Drugi tožbeni razlog, da naj bi Komisija pomoč odobrila v nasprotju s sodno prakso Sodišča o pomoči za tekoče poslovanje. Tožeča stranka trdi, da zadevna pomoč, ki je dodeljena kot stalna pomoč v obliki znižanja davka, pomeni pomoč za tekoče poslovanje, ki naj je v skladu z ustaljeno sodno prakso v zadevi, kot je ta, ne bi bilo mogoče odobriti.

3.

Tretji tožbeni razlog, da je Komisija kršila načelo sorazmernosti, ker bi bilo mogoče cilje danske zakonodaje doseči brez dodelitve državne pomoči.

4.

Četrti tožbeni razlog, da je bila presoja Komisije napačna, ker je napačno ugotovila, da je pomoč nujna za spodbudo ponudnikov spletnih iger, da zaprosijo za dansko licenco.

5.

Peti tožbeni razlog, da je Komisija zlorabila pooblastila, ker se je sklicevala na določbo Pogodbe, na podlagi katere se lahko odobri pomoč, ki je namenjena pospeševanju razvoja gospodarskega območja, čeprav je iz odločbe razvidno, da je dejanski razlog za odobritev pomoči privabiti primerno število prosilcev za dansko licenco za ponujanje spletnih iger. Tožeča stranka dodaja, da Komisija zlorablja pooblastila, če za utemeljitev odobritve navaja cilj liberalizacije in pospeševanja razvoja gospodarskega območja, čeprav danska država sama trdi, da je splošni cilj davčne ureditve zbrati čim več prihodka od davkov.

6.

Šesti tožbeni razlog, da Komisija ni podala zadostne obrazložitve, ker razlogi:

na splošno niso dosledni in so na več točkah v nasprotju s samimi sabo;

ne pojasnjujejo dovolj, zakaj je liberalizacija trga iger legitimen cilj, ki ga je mogoče uresničevati z odobritvami na podlagi člena 107(3)(c) PDEU;

ne pojasnjujejo dovolj, kako Komisija razlaga člen 107(3)(c) PDDEU;

ne pričajo o nujnosti državne pomoči ali v zadostni meri prikazujejo obdavčenje v drugih državah članicah;

ne izražajo jasnih ciljev danskega zakona o davku od iger na srečo;

ne omenjajo danske zakonodaje v zvezi z drugimi oblikami iger na srečo;

ne vsebujejo nikakršne preučitve ali pojasnil učinkov pomoči na klasične igre na srečo.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/37


Tožba, vložena 5. decembra 2011 – Meyr-Melnhof Karton proti UUNT – Stora Enso (SILVAWHITE)

(Zadeva T-617/11)

2012/C 32/73

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Meyr-Melnhof Karton AG (Dunaj, Avstrija) (zastopnika: P. Baronikians in N. Wittich, pravnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Stora Enso Oyj (Helsinki, Finska)

Predlogi

Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (Znamke in modeli) z dne 21. septembra 2011 v zadevi R 2139/2010-2 naj se razveljavi;

ugovor zoper prijavo znamke Skupnosti št. 8197469 naj se zavrne in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov, ki so nastali pred UUNT in Splošnim sodiščem.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „SILVAWHITE“, za proizvode iz razreda 16 – prijava znamke Skupnosti št. 8197469.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe.

Navajana znamka ali znak: finska registracija št. 231953 besedne znamke „SILVAPRESS“, za proizvode iz razreda 16; mednarodna registracija št. 872793 besedne znamke „SILVAPRESS“, za proizvode iz razreda 16.

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru v celoti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev Uredbe Sveta št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno presodil, da med prejšnjo znamko in prijavljeno znamko Skupnosti obstaja verjetnost zmede


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/37


Pritožba, ki jo je 2. decembra 2011 vložila Francesca Cervelli zoper sklep, ki ga je 12. septembra 2011 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-98/10, Cervelli proti Komisiji

(Zadeva T-622/11 P)

2012/C 32/74

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Francesca Cervelli (Bruselj, Belgija) (zastopnik: J. García Gallardo Gil-Fournier, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

potrdi prejem pritožbe in ugotovi, da je dopustna;

obravnava pritožbo tako, kot da so jo v imenu in za račun Francesce Cervelli vložili njeni pravni zastopniki;

sklep, ki ga je 12. septembra 2011 izdalo Sodišče za uslužbence, razglasi za ničen v celoti;

odloči, da se zadeva vrne v vsebinski preizkus Sodišču za uslužbence.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja ta pritožbena razloga:

1.

Prvi pritožbeni razlog: očitna napaka pri presoji dejanskega stanja, saj naj bi Sodišče za uslužbence menilo, da se pritožnica ne more sklicevati na nastanek novega dejstva zaradi sodbe Splošnega sodišče z dne 19. junija 2007 v zadevi Asturias Cuerno proti Komisiji (T-473/04, neobjavljena v ZOdl.). Pritožnica trdi, da ta tožba pomeni novo dejstvo, ker naj bi se nanašala na položaj, enak tistemu, v katerem je pritožnica, in ker naj bi se bistveni del analize v tej sodbi nanašal na objektivno vprašanje in ne na posamezna dejstva v zadevi.

2.

Drugi pritožbeni razlog: očitno napačna uporaba prava, ker naj bi Sodišče za uslužbence dalo absolutno prednost diskreciji na podlagi avtonomije OPI pred načelom enotnosti javne uprave.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/38


Tožba, vložena 30. novembra 2011 – PICO Food proti UUNT – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

(Zadeva T-623/11)

2012/C 32/75

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: PICO Food GmbH (Tamm, Nemčija) (zastopnik: M. Douglas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Bogumit Sobieraj (Milanówek, Poljska)

Predloga

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 8. septembra 2011 v zadevi R 553/2010-1 naj se razveljavi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „MILANÓWEK CREAM FUDGE“, za proizvode iz razreda 30 – prijava znamke Skupnosti št. 6342455

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: registracija št. 30522224 nemške figurativne znamke, ki predstavlja kravo, za proizvode iz razreda 30; registracija št. 30523439 nemške figurativne znamke „Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT“, za proizvode iz razreda 30; registracija št. 30702751 nemške figurativne znamke „Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT“, za proizvode iz razreda 30; registracija št. 30702748 nemške figurativne znamke „Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT“, za proizvode iz razreda 30; registracija št. 30700574 nemške figurativne znamke „SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE“ za proizvode iz razreda 30

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 s tem ko je odbor za pritožbe napačno razlagal splošna načela, ki so jih potrdila evropska sodišča in zanikal obstoj verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama in sporno prijavo. Kršitev člena 76(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 s tem ko je odbor za pritožbe svojo odločitev oprl na dejstva, ki jih niso predložile stranke postopka.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/38


Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Yueqing Onesto Electric proti UUNT – Ensto (ONESTO)

(Zadeva T-624/11)

2012/C 32/76

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, Kitajska) (zastopnik: B. Piepenbrink, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Ensto Oy (Porvoo, Finska)

Predlogi

Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 20. septembra 2011 v zadevi R 2535/2010-2 naj se razveljavi; in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „ONESTO“ za proizvode iz razreda 9 – prijava znamke Skupnosti št. W00909305

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: registracija št. 1980242 figurativne znamke Skupnosti „ENSTO“ za proizvode iz razredov 7, 9 in 11; registracija št. 40600 besedne znamke Skupnosti „ENSTO“ za proizvode iz razredov 7, 9, 11 in 16; registracija št. 218071 finske besedne znamke „ENSTO“ za proizvode iz razredov 7, 9 in 11

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev odločbe oddelka za ugovore in zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009, saj naj bi odbor za pritožbe napačno ugotovil, da obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko in prijavljeno znamko Skupnosti.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/39


Tožba, vložena 2. decembra 2011 – BSH proti UUNT (ecoDoor)

(Zadeva T-625/11)

2012/C 32/77

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Nemčija) (zastopnik: S. Biagosch, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 22. septembra 2011 v zadevi R 340/2011-1 razveljavi;

UUNT naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „ecoDoor“ za proizvode iz razredov 7, 9 in 11

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009, ker zadevna znamka Skupnosti ni le opisna, temveč ima razlikovalni učinek.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/39


Tožba, vložena 6. decembra 2011 – Caventa proti UUNT – Anson's Herrenhaus (B BERG)

(Zadeva T-631/11)

2012/C 32/78

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Caventa AG (Rekingen, Švica) (zastopnik: J. Krenzel, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Anson's Herrenhaus KG (Düsseldorf, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 15. septembra 2011 v zadevi R 2014/2010-1 naj se razveljavi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „B BERG“, za proizvode iz razredov 25 in 28.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Anson's Herrenhaus KG

Navajana znamka ali znak: besedna znamka „Christian Berg“ za proizvode in storitve iz razredov 3, 18, 25 in 35.

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi in zavrnitev prijave

Navajani tožbeni razlogi: Med proizvodi, ki so predmet spora, ni podobnosti in med znakoma, ki sta predmet spora, ni verjetnosti zmede.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/40


Tožba, vložena 8. decembra 2011 – Guangdong Kito Ceramics in drugi proti Svetu

(Zadeva T-633/11)

2012/C 32/79

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Guangdong Kito Ceramics Co. Ltd (Foshan, Kitajska), Jingdezhen Kito Ceramic Co. Ltd (Jingdezhen, Kitajska), Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Jingdezhen, Kitajska) in Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Sihui, Kitajska) (zastopnik: M. Sánchez Rydelski, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 917/2011 z dne 12. septembra 2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL 2011, L 238, str. 1) naj se razveljavi v delu, v katerem se nanaša na tožeče stranke, in

tožeči stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeče stranke navajajo tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: tožena stranka naj bi očitno napačno razlagala in uporabila člena 18 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (1).

2.

Drugi tožbeni razlog: izpodbijana Uredba naj ne bi bila dovolj obrazložena.

3.

Tretji tožbeni razlog: postopek, v katerem je bila izdana izpodbijana Uredba, naj ne bi bil v skladu s splošnimi načeli prava EU, kot je načelo dobrega upravljanja, preglednostjo in pravicami obrambe tožečih strank ter naj bi kršila člen 18(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL 2009, L 343, str. 51).


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/40


Pritožba, ki jo je 9. decembra 2011 vložil Mario Paulo da Silva Tenreiro zoper sodbo, ki jo je 29. septembra 2011 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi da Silva Tenreiro proti Komisiji, F-72/10

(Zadeva T-634/11 P)

2012/C 32/80

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis, É. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnik predlaga Splošnemu sodišču, naj:

ugotovi in odloči, da je

sodba Sodišča za uslužbence z dne 29. septembra 2011 (zadeva da Silva Tenreiro proti Komisiji, F-72/10, s katero je bila zavnjena tožba pritožnika, razveljavljena;

odloča na podlagi novih določb,

ugotovi in odloči, da sta

odločba Evropske komisije, s katero je bila zavrnjena kandidatura pritožnika na prosto delovno mesto direktorja direktorata E „Pravosodje“ Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost in odločba o imenovanju ge. K na to delovno mesto, razglašeni za nični;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev pritožbe pritožnik navaja štiri pritožbene razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na pravno napako, ker naj bi Sodišče za uslužbence zavrnilo tožbeni razlog glede zlorabe pooblastil kljub resnim indicem za tako zlorabo, na katero se je skliceval pritožnik, čeprav bi bilo treba ob spoštovanju načela enakosti strank pred Sodiščem za uslužbence ugotoviti obrnitev dokaznega bremena.

2.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na nespoštovanje enakosti orožij strank s tem, da je bilo zavrnjeno, da se med drugim naloži predložitev ocenjevalnega poročila ge. K za obdobje, v katerem je opravljala funkcijo direktorja direktorata „Varnost“ Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost, čeprav je OPI utemeljil zavnitev njene kandidature za to delovno mesto z očitno nesposobnostjo upoštevajoč njeno opravljanje funkcij kot začasni direktor, čeprav je menil, da je upoštevajoč to isto izkušnjo kot direktor lahko imenovana na delovno mesto direktorja direktorata „Pravosodje“ istega generalnega direktorata.

3.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na izkrivljanje dejstev, ker naj bi Sodišče za uslužbence sklepalo, da sta ta pritožbena postopka glede zaposlitev direktorjev („Pravosodje“ in „Varnost“) različna in da rezultat enega ne vpliva na odločitev v drugem.

4.

Četrti pritožbeni razlog se nanaša na nespoštovanje načela kontradiktornosti, pravic do obrambe in obveznosti obrazložitve, ker naj bi Sodišče za uslužbence opustilo sklicevanje na očitno napako pri presoji, ki jo je navedel pritožnik na obravnavi, ker je na podlagi ocenjevalne tabele predizbirnega postopka, s katero se je pritožnik seznanil v Prilogi k odgovoru na tožbo, Sodišče za uslužbence menilo, da druga izmenjava vlog ni potrebna.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/41


Tožba, vložena 9. decembra 2011 – Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki proti Komisiji

(Zadeva T-635/11)

2012/C 32/81

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE (Maroussi Attikis, Grčija) (zastopniki: N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis, K. Spyropoulos, odvetniki, in F. Carlin, Barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Sklep Komisije 2011/716/EU z dne 24. maja 2011 o državni pomoči Grčije nekaterim grškim igralnicam (državna pomoč C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)) (UL L 285, str. 25) naj se razglasi za ničen;

podredno, izpodbijani sklep naj se razglasi za ničen v obsegu, v katerem se nanaša na tožečo stranko; ali

še bolj podredno, izpodbijani sklep naj se razglasi za ničen v delu, v katerem odreja izterjavo pomoči od tožeče stranke; in

toženi stranki naj se naloži plačilo njenih stroškov in stroškov tožeče stranke v zvezi s temi postopki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka navaja v podporo tožbi štiri razloge.

1.

V prvem razlogu zatrjuje, da je tožena stranka kršila člen 107(1) PDEU, ker je ugotovila, da je zadevni ukrep državna pomoč, in sicer na podlagi:

navedbe, da je bila tožeča stranka deležna ekonomske prednosti v obliki „davčne diskriminacije“ v znesku 7,20 EUR na vstopnino;

ugotovitve, da je ukrep predstavljal izgubo javnega prihodka;

mnenja, da je bil ukrep selektiven v korist tožeče stranke; in

zaključka, da je ukrep izkrivljal konkurenco in vplival na trgovino med državami članicami.

2.

V drugem razlogu tožeča stranka zatrjuje, da je tožena stranka s tem, da je popolnoma ignorirala opažanja in dodatne pripombe, ki jih je tožeča stranka predložila ob izvajanju svojih procesnih pravic po odločitvi o začetku postopka, kršila njeno procesno pravico do obrambe.

3.

V tretjem razlogu zatrjuje, da je tožena stranka s tem, da ni podala ustrezne obrazložitve, ki bi tožeči stranki omogočila razumeti, Sodišču pa preveriti razloge, na podlagi katerih je ugotovila, da naj bi bila tožeča stranka deležna selektivne prednosti, da naj bi takšna prednost vključevala izgubo javnega prihodka in bi lahko izkrivljala konkurenco ter vplivala na trgovino med državami članicami, kršila člen 296 PDEU.

4.

V četrtem razlogu zatrjuje, da izpodbijani sklep v delu, v katerem odreja izterjavo pomoči od tožeče stranke, krši:

člen 14(1), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 (1), v skladu s katerim se mora vračilo nanašati na pomoč, ki jo je prejel upravičenec, saj tožena stranka v izpodbijanem sklepu ni pravilno opredelila zneska pomoči, ki naj bi ga prejela tožeča stranka; in

člen 14(1), drug stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999, ker je vračilo pomoči v nasprotju s splošnimi načeli prava EU, in sicer z načelom upravičenih pričakovanj, načelom pravne varnosti in načelom sorazmernosti.


(1)  Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/41


Tožba, vložena 15. decembra 2011 – Euris Consult proti Parlamentu

(Zadeva T-637/11)

2012/C 32/82

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Euris Consult Ltd (Floriana, Republika Malta) (zastopnik: F. Moyse, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Sklep Generalnega direktorata za prevajanje Evropskega parlamenta, ki je bil sprejet v okviru javnega razpisa MT/2011/EU v zvezi s storitvami prevajanja v malteški jezik in s katerim je bila ob odpiranju zavrnjena ponudba, ki jo je predložila tožeča stranka zaradi kršitve zaupnosti, naj se razglasi za ničen;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški tožeče stranke;

tožeči stranki naj se dovoli, da zahteva povrnitev škode, ki je nastala z izpodbijanim sklepom.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog je

kršitev člena 98, prvi odstavek, Finančne uredbe, člena 143 Izvedbenih pravil in člena 2.4 javnega razpisa MT/2011/EU, ter tako izjema v zvezi z neuporabo na podlagi člena 277 PDEU;

2.

Drugi tožbeni razlog je

kršitev načela sorazmernosti;

3.

Tretji tožbeni razlog je

kršitev načela enakega obravnavanja;

4.

Četrti tožbeni razlog je

kršitev člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ker naročnik ni zaslišal tožeče stranke pred sprejetjem izpodbijanega sklepa;

5.

Peti tožbeni razlog je,

da izpodbijani sklep ni bil zadostno obrazložen.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/42


Sklep Splošnega sodišča z dne 2. decembra 2011 – Bard proti UUNT – Braun Melsungen (PERFIX)

(Zadeva T-342/09) (1)

2012/C 32/83

Jezik postopka: angleščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 256, 24.10.2009.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/43


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 13. decembra 2011

Stols proti Svetu

(Zadeva F-51/08 RENV) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Vrnitev zadeve Splošnemu sodišču po razveljavitvi - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2007 - Primerjalna ocena uspešnosti - Očitna napaka pri presoji - Neobstoj - Razlogi za odločitev - Dodatni razlog - Brezpredmeten razlog)

2012/C 32/84

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Willem Stols (Halsteren, Nizozemska) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnik: M. Bauer, zastopnik)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2007 napredujejo v naziv AST 11.

Izrek

1.

Tožba W. Stolsa se zavrne.

2.

W. Stols nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije v zadevi F-51/08.

3.

W. Stols in Svet Evropske unije nosita vsak svoje stroške v zadevi T-175/09 P in v tej zadevi.


(1)  UL C 183, 19.7.2008, str. 34.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/43


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. decembra 2011 – de Fays proti Komisiji

(Zadeva F-30/10) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Socialna varnost - Zavarovanje za primer nesreč in poklicnih bolezni - Člen 73 Kadrovskih predpisov - Zavrnitev priznanja, da je bolezen poklicna)

2012/C 32/85

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Philippe de Fays (Malèves-Sainte-Marie-Wastines, Belgija) (zastopniki: N. Soldatos, nato N. Soldatos in C. Eyben, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in D. Martin, zastopnika, skupaj z J.-L. Fagnartom, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je tožeči stranki zavrnjeno priznanje, da je njena bolezen poklicna.

Izrek

1.

Tožba P. de Faysa se zavrne.

2.

P. de Faysu se naloži plačilo vseh stroškov.


(1)  UL C 179, 3.7.2010, str. 59.


4.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/43


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. decembra 2011 – Sabbag Afota proti Svetu

(Zadeva F-9/11) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2010 - Neobstoj ocenjevalnega poročila)

2012/C 32/86

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Verónica Sabbag Afota (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in K. Zieleśkiewicz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe OPI o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 11 v napredovalnem obdobju 2010.

Izrek

1.

Tožba V. Sabbag Afota se zavrne.

2.

V. Sabbag Afota nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.


(1)  UL C 152, 21.5.2011, str. 33.