ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.369.slv

Uradni list

Evropske unije

C 369

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
17. december 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 369/01

Monetarni sporazum med Evropsko unijo in Kneževino Andoro

1

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2011/C 369/02

Skupne politične izjave z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih

14

2011/C 369/03

Skupne politične izjave z dne 27. oktobra 2011 Evropskega Parlamenta, Sveta in Komisije o obrazložitvenih dokumentih

15

2011/C 369/04

Obvestilo osebam, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/788/SZVP, kakor je bil uveljavljen z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/848/SZVP

16

2011/C 369/05

Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2010/639/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/847/SZVP, in Uredbi Sveta (ES) št. 765/2006, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1320/2011 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

17

 

Evropska komisija

2011/C 369/06

Menjalni tečaji eura

18

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2011/C 369/07

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz belega fosforja, imenovanega tudi elementarni ali rumeni fosfor, s poreklom iz Kazahstana

19

 

Popravki

2011/C 369/08

Popravek Sporočila Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (UL C 338, 18.11.2011)

25

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/1


MONETARNI SPORAZUM

med Evropsko unijo in Kneževino Andoro

2011/C 369/01

EVROPSKA UNIJA, ki jo zastopa Evropska komisija,

in

KNEŽEVINA ANDORA STA SE –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Euro je 1. januarja 1999 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 nadomestil valute posameznih držav članic, ki sodelujejo v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, med katerimi sta tudi Španija in Francija.

(2)

Kneževina Andora pred sklenitvijo tega sporazuma ni imela uradne valute in ni sklenila monetarnega sporazuma z nobeno državo članico ali tretjo državo. V Andori so se de facto uporabljali španski in francoski bankovci in kovanci, ki so jih 1. januarja 2002 nadomestili eurobankovci in eurokovanci. Kneževina Andora je izdala tudi nekaj zbirateljskih kovancev dinerja.

(3)

V skladu s tem monetarnim sporazumom je euro uradna valuta Kneževine Andore. Kneževina Andora ima zato pravico izdajati eurokovance in obveznost podeliti status zakonitega plačilnega sredstva eurobankovcem in eurokovancem, ki jih izdajo Eurosistem in države članice, ki so sprejele euro. Kneževina Andora mora zagotoviti, da se na njenem ozemlju uporabljajo pravila Evropske unije o eurobankovcih in eurokovancih, skupaj s tistimi, ki se nanašajo na zaščito eura pred ponarejanjem.

(4)

Kneževina Andora ima pomemben bančni sektor, ki deluje v tesni povezavi z bančnim sektorjem euroobmočja. Za zagotovitev večje enakosti obravnave se morajo v Kneževini Andori postopoma začeti uporabljati upoštevni zakonski predpisi EU na bančnem in finančnem področju, predpisi o preprečevanju pranja denarja, goljufij in ponarejanja negotovinskih plačilnih sredstev ter predpisi o zahtevah statističnega poročanja.

(5)

Ta sporazum ne nalaga nobenih obveznosti ECB in nacionalnim centralnim bankam, naj vključijo finančne instrumente Kneževine Andore na sezname vrednostnih papirjev, ki so primerni za operacije monetarne politike Eurosistema.

(6)

Treba je ustanoviti skupni odbor, sestavljen iz predstavnikov Kneževine Andore in Evropske unije, ki bi preučil uporabo tega sporazuma, določil letno zgornjo mejo za izdajo kovancev in ocenil ukrepe, ki jih sprejme Kneževina Andora za izvajanje zadevne zakonodaje EU. Delegacijo EU morajo sestavljati predstavniki Evropske komisije, Kraljevine Španije, Francoske republike in Evropske centralne banke.

(7)

Sodišče Evropske unije mora biti sodni organ, ki je pristojen za reševanje sporov, ki lahko nastanejo pri uporabi tega sporazuma –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Kneževina Andora ima pravico uporabljati euro kot svojo uradno valuto v skladu z uredbama (ES) št. 1103/97 in (ES) št. 974/98. Kneževina Andora podeli eurobankovcem in eurokovancem status zakonitega plačilnega sredstva.

Člen 2

1.   Kneževina Andora ne izda nobenih bankovcev. Pogoji za izdajo eurokovancev od 1. julija 2013 so določeni v naslednjih členih.

2.   Pravica do izdaje eurokovancev od 1. julija 2013 je odvisna od tega, da Kneževina Andora:

(a)

predhodno sprejme vse pravne akte in pravila EU, navedene v Prilogi k temu sporazumu, za katere je rok za prenos od 12 do 18 mesecev od začetka veljavnosti tega sporazuma;

(b)

najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti sporazuma podpiše večstranski memorandum o soglasju Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev o posvetovanju, sodelovanju in izmenjavi informacij.

Člen 3

Skupni odbor, ki se ustanovi s tem sporazumom, izračuna letno zgornjo mejo (v denarni vrednosti) za eurokovance, ki jih izda Kneževina Andora, in sicer kot seštevek:

fiksnega dela, katerega začetni znesek za leto 2013 je 2 342 000 EUR. Skupni odbor lahko na letni osnovi spremeni fiksni del, da bi se upoštevala inflacija – na podlagi inflacije po harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin v euroobmočju v preteklih 12 mesecih – in morebitni znatni razvoj, ki vpliva na trg zbiralcev eurokovancev, in

spremenljivega dela, ki se izračuna kot povprečje izdanih kovancev (v denarni vrednosti) na prebivalca euroobmočja v preteklih 12 mesecih, pomnoženo s številom prebivalcev Kneževine Andore.

Člen 4

1.   Eurokovanci, ki jih izda Kneževina Andora, so enaki tistim, ki jih izdajo države članice Evropske unije, ki so uvedle euro, in sicer kar zadeva nominalno vrednost, status zakonitega plačilnega sredstva, tehnične značilnosti, umetniške elemente na skupni strani in skupne umetniške elemente na nacionalni strani.

2.   Kneževina Andora vnaprej sporoči osnutek nacionalne strani eurokovancev Komisiji, ki preveri njihovo skladnost s pravili EU.

Člen 5

1.   Eurokovance, ki jih izda Kneževina Andora, kuje kovnica EU po njeni izbiri, ki pa mora imeti izkušnje z izdelovanjem eurokovancev. Skupni odbor mora biti obveščen o vsaki zamenjavi izvajalca.

2.   Najmanj 80 % eurokovancev, namenjenih obtoku, se izda v njihovi imenski vrednosti. Skupni odbor se lahko odloči povečati ta delež.

3.   Kneževina Andora izda zbirateljske eurokovance v skladu s smernicami Evropske unije, določenimi za zbirateljske eurokovance, ki predvsem zahtevajo določitev tehničnih značilnosti, umetniških elementov in apoenov, ki omogočajo razlikovanje zbirateljskih eurokovancev od kovancev, namenjenih obtoku.

Člen 6

1.   Polovica obsega eurokovancev, ki jih izda Kneževina Andora, se doda obsegu kovancev, ki jih izda Kraljevina Španija, medtem ko se druga polovica doda obsegu kovancev, ki jih izda Francoska republika, z namenom, da Evropska centralna banka odobri celoten obseg izdaje Kraljevine Španije in Francoske republike v skladu s členom 128(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2.   Kneževina Andora vsako leto najpozneje do 1. septembra sporoči Evropski komisiji, Kraljevini Španiji in Francoski republiki skupno nominalno vrednost eurokovancev, ki jih namerava izdati v prihodnjem letu. Kneževina Andora Evropski komisiji prav tako sporoči načrtovane pogoje izdaje teh kovancev ter zlasti delež zbirateljskih kovancev in podrobna pravila o uvedbi kovancev, namenjenih obtoku.

Člen 7

1.   Ta sporazum ne posega v pravico Kneževine Andore, da še naprej izdaja zbirateljske kovance dinerja.

2.   Zbirateljski kovanci dinerja, ki jih izda Kneževina Andora, nimajo statusa zakonitega plačilnega sredstva v Evropski uniji.

Člen 8

1.   Kneževina Andora se zavezuje, da bo z neposrednimi prenosi ali morebitnimi enakovrednimi ukrepi naredila vse potrebno, da bi izvedla pravne akte EU in pravila, navedena v Prilogi k temu sporazumu, na področju:

(a)

eurobankovcev in eurokovancev;

(b)

zakonodaje na bančnem in finančnem področju, zlasti v zvezi z dejavnostmi in nadzorom zadevnih institucij;

(c)

preprečevanja pranja denarja, goljufij in ponarejanja gotovine in negotovinskih plačilnih sredstev (za katere mora podpisati sporazum o sodelovanju z Europolom), pravil o medaljah in žetonih ter zahtev statističnega poročanja. V zvezi z zakonodajo o zbiranju statističnih podatkov je treba v dogovoru z Evropsko centralno banko najpozneje 18 mesecev pred začetkom dejanskega zbiranja statističnih podatkov določiti podrobna izvedbena pravila in tehnične prilagoditve (skupaj s potrebnimi odstopanji zaradi upoštevanja posebnega položaja Andore);

(d)

ukrepov, ki so nujni za uporabo eura kot enotne valute in so bili sprejeti na podlagi člena 133 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

2.   Kneževina Andora izvaja pravne akte in pravila iz odstavka 1 v skladu z roki iz Priloge.

3.   Kneževina Andora lahko subjekte, ki sestavljajo delegacijo Evropske unije, zaprosi za tehnično pomoč pri izvajanju zadevne evropske zakonodaje, zlasti na področju zbiranja statističnih podatkov.

4.   Komisija enkrat na leto ali po potrebi pogosteje spremeni Prilogo zaradi upoštevanja novih upoštevnih pravnih aktov in predpisov EU ter sprememb obstoječih aktov. Skupni odbor nato določi ustrezne in razumne roke, v katerih mora Kneževina Andora uvesti nove pravne akte in pravila, dodana v Prilogo.

5.   Skupni odbor lahko v izjemnih okoliščinah spremeni rok, določen v Prilogi.

6.   Posodobljena priloga se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Kreditne institucije in po potrebi druge finančne institucije, ki lahko opravljajo svoje dejavnosti na ozemlju Kneževine Andore, imajo lahko dostop do sistemov medbančnih poravnav, plačilnih sistemov ter sistemov poravnave vrednostnih papirjev znotraj euroobmočja pod ustreznimi pogoji, ki jih določijo pristojni organi Španije ali Francije v dogovoru z Evropsko centralno banko.

Člen 10

1.   Sodišče Evropske unije ima izključno pristojnost za reševanje vseh sporov med pogodbenicama, ki lahko izhajajo iz uporabe tega sporazuma in jih ni mogoče rešiti v skupnem odboru.

2.   Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija in ki deluje po priporočilu delegacije EU v skupnem odboru, ali Kneževina Andora lahko predložita zadevo Sodišču, če menita, da druga pogodbenica ni izpolnila obveznosti iz tega sporazuma. Sodba Sodišča je zavezujoča za pogodbenici, ki sprejmeta potrebne ukrepe za upoštevanje sodbe v roku, ki ga v sodbi določi Sodišče, in zoper njo ni mogoče vložiti pritožbe.

3.   Če Evropska unija ali Kneževina Andora ne sprejmeta potrebnih ukrepov za upoštevanje sodbe v določenem roku, lahko druga pogodbenica nemudoma prekine sporazum s trimesečnim odpovednim rokom.

Člen 11

1.   Ustanovi se skupni odbor. Sestavljajo ga predstavniki Kneževine Andore in Evropske unije. Delegacijo EU sestavljajo predstavniki Evropske komisije (ki predseduje delegaciji), Kraljevine Španije, Francoske republike in Evropske centralne banke.

2.   Skupni odbor se sestane najmanj enkrat na leto. Predsedstvo rotira vsako leto med predstavnikom Evropske unije in predstavnikom Kneževine Andore. Skupni odbor sprejema odločitve soglasno.

3.   Skupni odbor izmenjuje mnenja in informacije ter sprejema odločitve, navedene v členih 3 in 8. Delegacija Evropske unije obvesti Kneževino Andoro o obravnavanih zakonodajnih osnutkih Evropske unije na področjih iz člena 8. Skupni odbor poleg tega preuči ukrepe, ki jih sprejme Kneževina Andora, in si prizadeva za rešitev morebitnih sporov, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma.

4.   Evropska unija kot prva predseduje skupnemu odboru, in sicer se njeno predsedovanje začne ob začetku veljavnosti tega sporazuma, kot je navedeno v členu 13.

Člen 12

Brez poseganja v člen 10(3) lahko vsaka pogodbenica prekine ta sporazum z enoletnim odpovednim rokom.

Člen 13

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da sta končali postopek ratifikacije.

Člen 14

Ta sporazum je sklenjen in sestavljen v štirih jezikih (katalonskem, francoskem, angleškem in španskem) in besedila so enako verodostojna v vseh teh jezikih.

V Bruslju, 30. junija 2011

Za Evropsko unijo

Olli REHN

Član Evropske komisije

Za Kneževino Andoro

Antoni MARTÍ PETIT

Predsednik vlade


PRILOGA

Pravne določbe, ki jih je treba izvesti

Rok za izvajanje

(od datuma začetka veljavnosti sporazuma)

Preprečevanje pranja denarja

Direktiva 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, UL L 309, 25.11.2005, str. 15,

kakor je bila spremenjena z:

 

Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES, UL L 319, 5.12.2007, str. 1,

 

Direktivo 2008/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, UL L 76, 19.3.2008, str. 46,

 

Direktivo 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES, UL L 267, 10.10.2009, str. 7,

 

Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), UL L 331, 15.12.2010, str. 120,

in dopolnjena s:

 

Sklepom Sveta 2007/845/PNZ z dne 6. decembra 2007 o sodelovanju med uradi za odvzem premoženjske koristi držav članic na področju sledenja in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji, UL L 332, 18.12.2007, str. 103,

 

Direktivo Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu, UL L 214, 4.8.2006, str. 29,

 

Uredbo (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev, UL L 345, 8.12.2006, str. 1,

 

Popravkom Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev, UL L 323, 8.12.2007, str. 59,

 

Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje, UL L 309, 25.11.2005, str. 9,

 

Okvirnim sklepom Sveta 2001/500/PNZ z dne 26. junija 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, UL L 182, 5.7.2001, str. 1,

 

Sklepom Sveta 2000/642/PNZ z dne 17. oktobra 2000 o dogovoru glede sodelovanja med enotami za finančni nadzor (FIU-ji) držav članic pri izmenjavi informacij, UL L 271, 24.10.2000, str. 4.

18 mesecev

Preprečevanje goljufij in ponarejanja

Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem, UL L 181, 4.7.2001, str. 6,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, UL L 17, 22.1.2009, str. 1.

18 mesecev

Odločba Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra, UL L 325, 12.12.2003, str. 44.

18 mesecev

Uredba Sveta (ES) št. 2182/2004 z dne 6. decembra 2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem, UL L 373, 21.12.2004, str. 1,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Sveta (ES) št. 46/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem, UL L 17, 22.1.2009, str. 5.

18 mesecev

Okvirni sklep Sveta 2000/383/PNZ z dne 29. maja 2000 o povečanju zaščite s kaznimi in drugimi sankcijami za ponarejanje v zvezi z uvedbo evra, UL L 140, 14.6.2000, str. 1,

kakor je bil spremenjen z:

Okvirnim sklepom Sveta 2001/888/PNZ z dne 6. decembra 2001 o spremembi Okvirnega sklepa 2000/383/PNZ o povečanju zaščite s kaznimi in drugimi sankcijami za ponarejanje v zvezi z uvedbo evra, UL L 329, 14.12.2001, str. 3.

18 mesecev

Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol), UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

18 mesecev

Sklep Sveta 2001/923/ES z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles), UL L 339, 21.12.2001, str. 50,

kakor je bil spremenjen s:

 

Sklepom Sveta 2006/75 z dne 30. januarja 2006 o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“), UL L 36, 8.2.2006, str. 40,

 

Sklepom Sveta 2006/849/ES z dne 20. novembra 2006 o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“), UL L 330, 28.11.2006, str. 28,

in dopolnjen s:

Sklepom Sveta 2001/887/PNZ z dne 6. decembra 2001 o zaščiti evra pred ponarejanjem, UL L 329, 14.12.2001, str. 1.

18 mesecev

Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ z dne 28. maja 2001 o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, UL L 149, 2.6.2001, str. 1.

18 mesecev

Sklep Evropske centralne banke 2010/597/EU z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14), UL L 267, 9.10.2010, str. 1.

18 mesecev

Pravila glede eurobankovcev in eurokovancev

Uredba Komisije (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku, UL L 139, 11.5.1998, str. 6,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Sveta (ES) št. 423/1999 z dne 22. februarja 1999 o spremembi Uredbe (ES) št. 975/98 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku, UL L 52, 27.2.1999, str. 2.

12 mesecev

Sklepi Sveta z dne 10. maja 1999 o kakovostnem sistemu upravljanja eurokovancev.

12 mesecev

Sklepi Sveta z dne 23. novembra 1998 in 5. novembra 2002 o zbirateljskih kovancih.

12 mesecev

Priporočilo Komisije 2009/23/ES z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (C(2008) 8625), UL L 9, 14.1.2009, str. 52.

12 mesecev

Sporočilo Komisije 2001/C 318/03 z dne 22. oktobra 2001 o zaščiti avtorskih pravic za motive na skupni strani eurokovancev (C(2001) 600 konč.), UL C 318, 13.11.2001, str. 3.

12 mesecev

Uredba (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok, UL L 339, 22.12.2010, str. 1.

12 mesecev

Smernica Evropske centralne banke z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam evro bankovcev ter o zamenjavi in jemanju evro bankovcev iz obtoka (ECB/2003/5), UL L 78, 25.3.2003, str. 20.

12 mesecev

Sklep 2003/205/ES Evropske centralne banke z dne 20. marca 2003 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju evro bankovcev iz obtoka (ECB/2003/4), UL L 78, 25.3.2003, str. 16.

12 mesecev

Zakonodaja na bančnem in finančnem področju

Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (preoblikovano), UL L 177, 30.6.2006, str. 201,

kakor je bila spremenjena z:

 

Direktivo 2008/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila, UL L 76, 19.3.2008, str. 54,

 

Direktivo Komisije 2009/27/ES z dne 7. aprila 2009 o spremembi nekaterih prilog k Direktivi 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s tehničnimi določbami glede upravljanja s tveganji, UL L 94, 8.4.2009, str. 97,

 

Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja, UL L 302, 17.11.2009, str. 97,

 

Direktivo 2010/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za relistinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov, UL L 329, 14.12.2010, str. 3,

 

Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), UL L 331, 15.12.2010, str. 120.

4 leta

Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano), UL L 177, 30.6.2006, str. 1,

kakor je bila spremenjena z:

 

Direktivo Komisije 2007/18/ES z dne 27. marca 2007 o spremebi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja nekaterih institucij iz področje njene uporabe ali njihove vključitve v področje njene uporabe ter glede obravnave izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank, UL L 87, 28.3.2007, str. 9,

 

Direktivo 2007/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju, UL L 247, 21.9.2007, str. 1,

 

Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES, UL L 319, 5.12.2007, str. 1,

 

Direktivo 2008/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2006/48/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, UL L 81, 20.3.2008, str. 38,

 

Direktivo Komisije 2009/83/ES z dne 27. julija 2009 o spremembah nekaterih prilog k Direktivi 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih določb o upravljanju s tveganji, UL L 196, 28.7.2009, str. 14,

 

Direktivo 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES, UL L 267, 10.10.2009, str. 7,

 

Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja, UL L 302, 17.11.2009, str. 97,

 

Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe, UL L 60, 10.3.2010, str. 15,

 

Direktivo 2010/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za relistinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov, UL L 329, 14.12.2010, str. 3,

 

Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), UL L 331, 15.12.2010, str. 120.

4 leta

Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES, UL L 267, 10.10.2009, str. 7.

4 leta

Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES, UL L 319, 5.12.2007, str. 1,

Popravek Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L 319, 5.12.2007), UL L 187, 18.7.2009, str. 5,

kakor je bila spremenjena z:

Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja, UL L 302, 17.11.2009, str. 97.

4 leta

Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij, UL L 372, 31.12.1986, str. 1,

kakor je bila spremenjena z:

 

Direktivo 2001/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spremembah Direktiv 78/660/EGS, 83/349/EGS in 86/635/EGS glede pravil vrednotenja za letne in konsolidirane računovodske izkaze nekaterih oblik družb kakor tudi bank in drugih finančnih institucij, UL L 283, 27.10.2001, str. 28,

 

Direktivo 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 o spremembah Direktiv 78/660/EGS, 83/349/EGS, 86/635/EGS in 91/674/EGS o letnih in konsolidiranih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, bank in drugih finančnih institucij ter zavarovalnic, UL L 178, 17.7.2003, str. 16,

 

Direktivo 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic, UL L 224, 16.8.2006, str. 1.

4 leta

Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog, UL L 135, 31.5.1994, str. 5,

kakor je bila spremenjena z:

 

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve, UL L 79, 24.3.2005, str. 9,

 

Direktivo 2009/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembah Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in rokov za izplačilo, UL L 68, 13.3.2009, str. 3.

4 leta

Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij, UL L 125, 5.5.2001, str. 15.

6 let

Direktiva Sveta 89/117/EGS z dne 13. februarja 1989 o obveznostih podružnic, ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam, s sedežem zunaj te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov, UL L 44, 16.2.1989, str. 40.

6 let

Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta, UL L 35, 11.2.2003, str. 1,

kakor je bila spremenjena z:

 

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve, UL L 79, 24.3.2005, str. 9,

 

Direktivo 2008/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2002/87/ES o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, UL L 81, 20.3.2008, str. 40,

 

Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), UL L 331, 15.12.2010, str. 120.

6 let

Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS, UL L 145, 30.4.2004, str. 1,

Popravek Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS, UL L 45, 16.2.2005, str. 18,

kakor je bila spremenjena z:

 

Direktivo 2006/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o spremembi Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih rokov, UL L 114, 27.4.2006, str. 60,

 

Direktivo 2007/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju, UL L 247, 21.9.2007, str. 1,

 

Direktivo 2008/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, UL L 76, 19.3.2008, str. 33,

 

Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), UL L 331, 15.12.2010, str. 120,

in dopolnjena z:

 

Direktivo Komisije 2006/73/ES z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih družb ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive, UL L 241, 2.9.2006, str. 26,

 

Uredbo Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi, UL L 241, 2.9.2006, str. 1.

6 let

Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001, UL L 266, 9.10.2009, str. 11.

6 let

Direktiva 2002/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2002 o dogovorih o finančnem zavarovanju, UL L 168, 27.6.2002, str. 43,

kakor je bila spremenjena z:

Direktivo 2009/44/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil, UL L 146, 10.6.2009, str. 37.

6 let

Priporočilo Komisije 97/489/ES z dne 30. julija 1997 glede transakcij z elektronskimi plačilnimi instrumenti in zlasti odnosa med izdajateljem in imetnikom, UL L 208, 2.8.1997, str. 52.

6 let

Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje, UL L 84, 26.3.1997, str. 22.

6 let

Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev, UL L 166, 11.6.1998, str. 45,

kakor je bila spremenjena z:

 

Direktivo 2009/44/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil, UL L 146, 10.6.2009, str. 37,

 

Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), UL L 331, 15.12.2010, str. 120.

6 let

Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), UL L 331, 15.12.2010, str. 120.

4 leta

Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES, UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

4 leta

Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES, UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

4 leta

Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja, UL L 331, 15.12.2010, str. 1.

4 leta

Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja, UL L 331, 15.12.2010, str. 162.

4 leta

Zakonodaja o zbiranju statističnih podatkov (člen 6(1) pooblastila)

Uredba (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano) (ECB/2008/32), UL L 15, 20.1.2009, str. 14.

4 leta

Uredba (ES) št. 63/2002 Evropske centralne banke z dne 20. decembra 2001 o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2001/18), UL L 10, 12.1.2002, str. 24,

kakor je bila spremenjena z:

 

Uredbo (EU) št. 674/2010 Evropske centralne banke z dne 23. julija 2010 o spremembah Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2010/7), UL L 196, 28.7.2010, str. 23,

 

Uredbo (ES) št. 290/2009 Evropske centralne banke z dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2009/7), UL L 94, 8.4.2009, str. 75,

 

Uredbo Evropske centralne banke (ES) št. 2181/2004, z dne 16. decembra 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij in Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2004/21), UL L 371, 18.12.2004, str. 42.

4 leta

Smernica Evropske centralne banke z dne 1. avgusta 2007 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano) (ECB/2007/9), UL L 341, 27.12.2007, str. 1,

Popravek Smernice Evropske centralne banke z dne 1. avgusta 2007 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano) (ECB/2007/9), UL L 84, 26.3.2008, str. 393,

kakor je bila spremenjena s:

 

Smernico Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano) (ECB/2008/31), UL L 53, 26.2.2009, str. 76,

 

Smernico Evropske centralne banke z dne 4. decembra 2009 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (ECB/2009/23), UL L 16, 21.1.2010, str. 6.

4 leta

Smernica Evropske centralne banke z dne 21. novembra 2002 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2002/7), UL L 334, 11.12.2002, str. 24,

kakor je bila spremenjena s:

 

Smernico Evropske centralne banke z dne 17. novembra 2005 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2005/13), UL L 30, 2.2.2006, str. 1,

 

Smernico Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2006 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2006/6), UL L 115, 28.4.2006, str. 46,

 

Smernico Evropske centralne banke z dne 15. novembra 2007 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2007/13), UL L 311, 29.11.2007, str. 47,

 

Smernico Evropske centralne banke z dne 26. avgusta 2008 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2008/6), UL L 259, 27.9.2008, str. 12.

4 leta


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/14


Skupne politične izjave z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih

2011/C 369/02

Člen 288 PDEU se glasi: „Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike in metod.“

Države članice in Komisija se zavedajo, da je učinkovito izvajanje prava Unije predpogoj, da se dosežejo politični cilji Unije. Čeprav so za tovrstno izvajanje odgovorne predvsem države članice, gre pri tem za vprašanje skupnega interesa, saj naj bi se s tem med drugim ustvarili enaki pogoji za vse države članice.

Države članice in Komisija priznavajo, da je pravilen in pravočasen prenos direktiv Unije pravna obveznost. Ugotavljajo, da Pogodbi Komisiji nalagata nadzor nad uporabo prava Unije pod nadzorom Sodišča, in se strinjajo, da bi moralo obveščanje o ukrepih za prenos Komisiji olajšati izpolnjevanje te naloge.

V tej zvezi države članice priznavajo, da morajo biti informacije o prenosu direktiv v nacionalno zakonodajo, ki jih pošljejo Komisiji, „jasne in natančne“ in da morajo nedvoumno navajati, s katerimi zakoni in drugimi predpisi ter po potrebi tudi sodno prakso nacionalnih sodišč država članica šteje, da je izpolnila različne obveznosti, ki ji jih nalaga direktiva (1).

Da bi v primerih, kadar Komisija meni, da so potrebni dokumenti, ki pojasnjujejo razmerje med elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov o prenosu, izboljšali kakovost obveščanja o prenosu direktiv Unije, Komisija ob predložitvi zadevnih predlogov za vsak primer posebej upraviči, zakaj in v kolikšnem obsegu je treba predložiti tovrstne dokumente, pri tem pa upošteva zlasti kompleksnost direktive oziroma njenega prenosa pa tudi morebitno dodatno upravno obremenitev.

Države članice se zavezujejo, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o ukrepih za prenos priložile en ali več obrazložitvenih dokumentov, ki so lahko v obliki korelacijske tabele, ali druge dokumente z enakim namenom.


(1)  Glej sodbo Sodišča z dne 16. julija 2009 v zadevi C-427/07, odstavek 107 in tam citirano sodno prakso.


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/15


Skupne politične izjave z dne 27. oktobra 2011 Evropskega Parlamenta, Sveta in Komisije o obrazložitvenih dokumentih

2011/C 369/03

Institucije priznavajo, da morajo biti informacije o prenosu direktiv v nacionalno zakonodajo, ki jih države članice pošljejo Komisiji, „jasne in natančne“ (1), da bi Komisija laže izpolnjevala svojo nalogo nadzora uporabe prava Unije.

Zato Evropski parlament in Svet pozdravljata Skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne 28. septembra 2011.

Kadar je torej v skladu s Skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne 28. septembra 2011 upravičeno in sorazmerno, da se takšni dokumenti pošljejo, se institucije strinjajo, da se v zadevno direktivo vstavi naslednja uvodna izjava:

„V skladu s Skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne 28. septembra 2011 se države članice zavezujejo, da bodo obvestilu o ukrepih za prenos v upravičenih primerih priložile en ali več dokumentov, v katerih bo pojasnjeno razmerje med elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov o prenosu. Zakonodajalec meni, da je posredovanje takšnih dokumentov v primeru te direktive upravičeno.“

Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu do 1. novembra 2013 poročala o izvajanju teh dveh skupnih političnih izjav o obrazložitvenih dokumentih.

Institucije se zavezujejo, da bodo ta načela začele uporabljati s 1. novembrom 2011, in sicer za nove predloge direktiv in direktive, ki so v postopku sprejetja, razen za tiste, o katerih sta Evropski parlament in Svet že dosegla dogovor.


(1)  Glej sodbo Sodišča z dne 16. julija 2009 v zadevi C-427/07, odstavek 107 in tam citirano sodno prakso.


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/16


Obvestilo osebam, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/788/SZVP, kakor je bil uveljavljen z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/848/SZVP

2011/C 369/04

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebam, navedenim v prilogi k Sklepu Sveta 2010/788/SZVP, kakor je bil uveljavljen z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/848/SZVP (1), sporočamo naslednje:

Varnostni svet Združenih narodov je določil osebe, ki jih je treba uvrstiti na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo ukrepi iz odstavkov 13 in 15 Resolucije 1596 (2005), obnovljeni z odstavkom 3 Resolucije 1952 (2010).

Zadevne osebe in subjekti lahko odboru ZN, ustanovljenemu v skladu z odstavkom 8 Resolucije VSZN 1533 (2004), kadar koli pošljejo zahtevek, skupaj z dokazili, naj se odločitev o njihovi uvrstitvi na seznam ZN ponovno preuči. Takšni zahtevki se pošljejo na naslednji naslov:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Več informacij je na voljo na spletu (http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml).

Svet Evropske unije je na podlagi odločitve ZN odločil, da se osebe s seznamov iz navedene priloge uvrstijo na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/788/SZVP, kakor je bil uveljavljen z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/848/SZVP. Razlogi za uvrstitev zadevnih oseb na seznam so navedeni v ustreznih razdelkih v prilogi k zadevnemu sklepu Sveta.

Zadevne osebe obveščamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice ali zadevnih držav članic, kakor je navedeno na spletnih mestih iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1183/2005, zaprosijo za odobritev uporabe zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali posebna plačila (glej člen 3 Uredbe).

Zadevne osebe lahko na navedeni naslov skupaj z dokazili pošljejo zahtevek Svetu, da se odločitev o njihovi uvrstitvi na zgornja seznama ponovno preuči.

Zadevne osebe hkrati obveščamo, da lahko sklep Sveta izpodbijajo pri Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 335, 17.12.2011, str. 83.


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/17


Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2010/639/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/847/SZVP, in Uredbi Sveta (ES) št. 765/2006, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1320/2011 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

2011/C 369/05

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebe, navedene v Prilogi IIIA k Sklepu Sveta 2010/639/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2011/847/SZVP (1), ter v Prilogi IA k Uredbi Sveta (ES) št. 765/2006, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1320/2011 (2) o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji, obveščamo o naslednjem:

Svet Evropske unije je sklenil, da je treba osebe iz navedenih prilog vključiti na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa 2010/639/SZVP in Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji. Razlogi za vključitev teh oseb so navedeni v ustreznih rubrikah v teh prilogah.

Zadevne osebe obveščamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, kot je navedeno na spletnih straneh iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 765/2006, vložijo prošnjo, da se jim dovoli uporaba zamrznjenih sredstev za nujne potrebe ali natančno določena plačila (glej člen 3 uredbe).

Zadevne osebe lahko zahtevek za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na navedene sezname pošljejo skupaj z dokazili Svetu na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zadevne osebe hkrati obveščamo, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo pri Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 335, 17.12.2011, str. 81.

(2)  UL L 335, 17.12.2011, str. 15.


Evropska komisija

17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/18


Menjalni tečaji eura (1)

16. decembra 2011

2011/C 369/06

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3064

JPY

japonski jen

101,70

DKK

danska krona

7,4336

GBP

funt šterling

0,84055

SEK

švedska krona

9,0337

CHF

švicarski frank

1,2249

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,7815

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,343

HUF

madžarski forint

303,38

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6975

PLN

poljski zlot

4,4891

RON

romunski leu

4,3345

TRY

turška lira

2,4520

AUD

avstralski dolar

1,3060

CAD

kanadski dolar

1,3497

HKD

hongkonški dolar

10,1673

NZD

novozelandski dolar

1,7106

SGD

singapurski dolar

1,7004

KRW

južnokorejski won

1 512,33

ZAR

južnoafriški rand

10,9181

CNY

kitajski juan

8,2698

HRK

hrvaška kuna

7,5135

IDR

indonezijska rupija

11 805,04

MYR

malezijski ringit

4,1485

PHP

filipinski peso

57,234

RUB

ruski rubelj

41,5810

THB

tajski bat

40,903

BRL

brazilski real

2,4085

MXN

mehiški peso

18,0479

INR

indijska rupija

68,8470


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/19


Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz belega fosforja, imenovanega tudi elementarni ali rumeni fosfor, s poreklom iz Kazahstana

2011/C 369/07

Evropska komisija („Komisija“) je v skladu s členom 5 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), prejela pritožbo o domnevnem dampinškem uvozu belega fosforja, imenovanega tudi elementarni ali rumeni fosfor, s poreklom iz Kazahstana, ki povzroča znatno škodo industriji Unije.

1.   Pritožba

Pritožbo je 7. novembra 2011 vložila družba Thermphos International BV („pritožnik“), edini proizvajalec belega fosforja v Uniji, ki predstavlja 100 % celotne proizvodnje Unije belega fosforja.

2.   Izdelek v preiskavi

Izdelek v preiskavi je beli fosfor, imenovan tudi elementarni ali rumeni fosfor („izdelek v preiskavi“).

3.   Trditev o dampingu  (2)

Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je izdelek v preiskavi s poreklom iz Kazahstana („zadevna država“), trenutno uvrščen pod oznako KN ex 2804 70 00. Te oznake KN so zgolj informativne.

Ker se glede na določbe člena 2(7) osnovne uredbe zadevna država šteje za državo brez tržnega gospodarstva in je pritožnik trdil, da Združene države Amerike, edina tretja država s tržnim gospodarstvom, ki ima poleg Evropske unije proizvodnjo belega fosforja, niso primerna tretja država s tržnim gospodarstvom zaradi nezadostne konkurence na trgu in nezadostne domače prodaje ali domače prodaje v običajnem poteku trgovine, je pritožnik določil normalno vrednost uvoza iz Kazahstana na podlagi cene, ki se je dejansko plačevala ali se plačuje v Uniji za podobni izdelek in je ustrezno prilagojena, da vključuje razumno stopnjo dobička. Trditev o dampingu temelji na primerjavi tako izračunane normalne vrednosti z izvozno ceno (na ravni franko tovarna) izdelka v preiskavi, ko je prodan za izvoz v Unijo.

Čeprav je pritožnik štel ZDA za neustrezno tretjo državo s tržnim gospodarstvom, je kljub temu določil tudi normalno vrednost uvoza iz Kazahstana na podlagi konstruirane normalne vrednosti (proizvodni stroški, prodajni, splošni in administrativni stroški (PSA-stroški) in dobiček) v ZDA. Trditev o dampingu zato temelji na primerjavi tako izračunane normalne vrednosti z izvoznimi cenami (na ravni franko tovarna) izdelka v preiskavi, ko je prodan za izvoz v Unijo.

Na podlagi tega so izračunane stopnje dampinga za zadevno državo znatne.

4.   Trditev o škodi

Pritožnik je predložil dokaze, da se je uvoz izdelka v preiskavi iz zadevne države na splošno povečal po absolutnem obsegu in tržnem deležu.

Iz dokazov prima facie, ki jih je predložil pritožnik, je razvidno, da so obseg in cene uvoženega izdelka v preiskavi med drugim negativno vplivali na prodane količine, raven zaračunanih cen in tržni delež industrije Unije, kar znatno škodi celotnemu poslovanju in finančnemu stanju industrije Unije.

5.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da je pritožbo vložila industrija Unije oziroma je bila vložena v njenem imenu in da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek postopka, zato začenja preiskavo v skladu s členom 5 osnovne uredbe.

S preiskavo bo ugotovila, ali gre pri izdelku v preiskavi s poreklom iz zadevne države za damping in ali je ta industriji Unije povzročil škodo. Če se to potrdi, bo s preiskavo preučila, ali uvedba ukrepov ni v nasprotju z interesi Unije.

5.1.    Postopek za ugotavljanje dampinga

Proizvajalci izvozniki (3) izdelka v preiskavi iz zadevne države so pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.1.1.   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

5.1.1.1.   Postopek za izbor proizvajalcev izvoznikov, ki jih je treba preiskati v zadevni državi

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki v Kazahstanu, poslala vprašalnike znanim proizvajalcem izvoznikom v zadevni državi, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom zadevne države. Komisija poziva vse proizvajalce in združenja proizvajalcev izvoznikov, da se ji javijo in zahtevajo vprašalnik po možnosti po elektronski pošti, nemuduma, vendar najpozneje v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Proizvajalci izvozniki in po potrebi združenja proizvajalcev izvoznikov morajo v 37 dneh od datuma tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, predložiti izpolnjene vprašalnike, če ni določeno drugače.

V vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi družb proizvajalcev izvoznikov, dejavnosti družb v zvezi z izdelkom v preiskavi, stroških proizvodnje, prodaji izdelka v preiskavi na domačem trgu v zadevni državi in prodaji izdelka v preiskavi v Uniji.

5.1.2.   Dodatni postopek v zvezi s proizvajalci izvozniki v zadevni državi brez tržnega gospodarstva

5.1.2.1.   Izbor tretje države s tržnim gospodarstvom

Ob upoštevanju določb oddelka 5.1.2.2 se normalna vrednost za uvoz iz zadevne države določi na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe. Komisija v ta namen izbere primerno tretjo državo s tržnim gospodarstvom. Komisija je začasno izbrala Združene države Amerike. Glede na možnost, da so ZDA neustrezna tretja država s tržnim gospodarstvom, namerava Komisija določiti normalno vrednost na podlagi cene, ki se je dejansko plačevala v Uniji in je po potrebi ustrezno prilagojena, da vključuje razumno stopnjo dobička. Zainteresirane strani so pozvane, da o ustreznosti teh izbir predložijo pripombe v 10 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

5.1.2.2.   Obravnava proizvajalcev izvoznikov v zadevni državi brez tržnega gospodarstva

V skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe lahko posamezni proizvajalci izvozniki iz zadevne države, ki menijo, da pri njihovi proizvodnji in prodaji izdelka v preiskavi prevladujejo razmere tržnega gospodarstva, predložijo ustrezno utemeljen zahtevek („zahtevek za TGO“). Tržnogospodarska obravnava („TGO“) se odobri, če se pri oceni zahtevka za TGO ugotovi, da so merila iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe (4) izpolnjena. Stopnja dampinga proizvajalcev izvoznikov, ki jim je bila odobrena TGO, se kolikor najbolj mogoče in brez poseganja v uporabo razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18 osnovne uredbe izračuna na podlagi njihove lastne normalne vrednosti in izvoznih cen v skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe.

Posamezni proizvajalci izvozniki v zadevni državi lahko poleg tega oziroma kot drugo možnost zahtevajo individualno obravnavo („IO“). Za odobritev IO morajo ti proizvajalci izvozniki dokazati izpolnjevanje meril iz člena 9(5) osnovne uredbe (5). Stopnja dampinga proizvajalcev izvoznikov, ki jim je bila odobrena IO, se izračuna na podlagi njihovih izvoznih cen. Normalna vrednost za proizvajalce izvoznike, ki jim je bila odobrena IO, se določi na podlagi vrednosti, ugotovljenih za tretjo državo s tržnim gospodarstvom, ki je izbrana, kakor je navedeno zgoraj.

(a)   Tržnogospodarska obravnava (TGO)

Komisija bo poslala obrazce zahtevka za TGO vsem znanim proizvajalcem izvoznikom v zadevni državi, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov ter organom zadevne države. Vsi proizvajalci izvozniki, ki želijo zaprositi za TGO, morajo od Komisije zahtevati obrazec za TGO najpozneje 10 dni po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Vsi proizvajalci izvozniki, ki zahtevajo TGO, morajo predložiti obrazec zahtevka za TGO v 15 dneh od dneva objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

(b)   Individualna obravnava (IO)

Za odobritev IO morajo vsi proizvajalci izvozniki v zadevni državi izpolniti dele obrazca zahtevka za TGO, ki se nanašajo na IO, in obrazec zahtevka predložiti v 15 dneh od dneva objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.1.3.   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (6)  (7)

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti naslednje informacije o svojih družbah:

ime, naslov, elektronski naslov, številko telefona in telefaksa ter ime kontaktne osebe,

natančen opis dejavnosti družbe po svetu v zvezi z izdelkom v preiskavi,

skupni prihodek od prodaje v obdobju od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011,

količino v tonah in vrednost v EUR uvoza v Unijo (8) ter nadaljnje prodaje uvoženega izdelka v preiskavi s poreklom iz zadevne države na trgu Unije v obdobju od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011,

imena in natančen opis dejavnosti vseh povezanih družb (9), vključenih v proizvodnjo in/ali prodajo izdelka v preiskavi,

kakršne koli druge pomembne informacije, ki bi Komisiji lahko pomagale pri izbiri vzorca.

S predložitvijo zgoraj navedenih informacij se družba strinja z možno vključitvijo v vzorec. Če je družba izbrana v vzorec, izpolni vprašalnik in se strinja z obiskom v svojih prostorih zaradi preverjanja odgovorov („preverjanje na kraju samem“). Če družba navede, da se ne strinja z možno vključitvijo v vzorec, se šteje, da ni sodelovala v preiskavi. Ugotovitve Komisije v zvezi z nesodelujočimi uvozniki temeljijo na razpoložljivih dejstvih in izid za te strani je lahko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovale.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka v preiskavi v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače. V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom v preiskavi in prodaji izdelka v preiskavi.

5.2.    Postopek za ugotavljanje škode

Škoda je znatna škoda, povzročena industriji Unije, ali grožnja znatne škode tej industriji ali znatno oviranje vzpostavitve takšne industrije. Škoda se ugotavlja na podlagi pozitivnih dokazov in vključuje objektivno preiskavo obsega dampinškega uvoza, njegovega učinka na cene na trgu Unije in posledičnega učinka navedenega uvoza na industrijo Unije. Da se ugotovi, ali je bila industriji Unije povzročena znatna škoda, so proizvajalci Unije izdelka v preiskavi pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.2.1.   Preiskava proizvajalcev Unije

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci Unije, poslala vprašalnike znanim proizvajalcem Unije ali predstavnikom proizvajalcev Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije.

Navedeni proizvajalci Unije in združenja proizvajalcev Unije morajo v 37 dneh od datuma tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, predložiti izpolnjene vprašalnike, če ni določeno drugače. V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, finančnem stanju družb, njihovih dejavnostih v zvezi z izdelkom v preiskavi, stroških proizvodnje in prodaji izdelka v preiskavi.

Komisija poziva vse proizvajalce in združenja proizvajalcev izvoznikov, ki niso navedeni, da se ji nemudoma javijo in zahtevajo vprašalnik po možnosti po elektronski pošti, vendar najpozneje v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.3.    Postopek za presojo interesa Unije

Če bosta v postopku ugotovljena damping in škoda, bo v skladu s členom 21 osnovne uredbe odločeno, ali bi bilo sprejetje protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova predstavniška združenja, uporabniki in njihova predstavniška združenja ter predstavniške organizacije potrošnikov so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Predstavniške organizacije potrošnikov morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom v preiskavi.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije interesu Unije, v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

5.4.    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.5.    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci s stranmi.

5.6.    Postopek za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (10).

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Vsa stališča in zahtevki zainteresiranih strani morajo biti predloženi v elektronski obliki (nezaupna dokumentacija po elektronski pošti, zaupna na zapisljivih diskih CD-R/DVD), v njih pa morajo biti navedeni ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka in številka telefaksa zainteresirane strani. Vsa pooblastila in podpisana potrdila, priložena izpolnjenim obrazcem za TGO in IO ali vprašalnikom, ali kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, pa se predložijo v pisni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora o tem takoj obvestiti Komisijo. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevni spletni strani spletišča GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM/BELGIË

Faks: +32 22985353

E-mail dumping: trade-yp4-dumping@ec.europa.eu

E-mail injury: trade-yp4-injury@ec.europa.eu

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

7.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD TRADE. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci s stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z dampingom, škodo, vzročno zvezo in interesom Unije. Takšno zaslišanje se praviloma izvede najpozneje konec četrtega tedna po razkritju začasnih ugotovitev.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 6(9) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. V skladu s členom 7(1) osnovne uredbe se lahko začasni ukrepi uvedejo najpozneje v 9 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (11).


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Damping je prodaja izdelka za izvoz („zadevni izdelek“) po ceni, nižji od njegove „normalne vrednosti“. Normalna vrednost je običajno primerljiva cena „podobnega“ izdelka na domačem trgu zadevne države. Izraz „podobni izdelek“ pomeni izdelek, ki je zadevnemu izdelku enak v vseh vidikih, ali če takega izdelka ni, izdelek, ki mu je zelo podoben.

(3)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek v preiskavi na trg Unije neposredno ali po tretji osebi, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz zadevnega izdelka.

(4)  Proizvajalci izvozniki morajo zlasti dokazati, da: (i) so njihove poslovne odločitve in stroški posledice tržnih razmer, brez večjega vmešavanja države; (ii) imajo družbe jasen seznam osnovnih računovodskih evidenc, ki se neodvisno revidirajo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in se uporabljajo za vse namene; (iii) ni večjih izkrivljanj, prenesenih iz nekdanjega sistema netržnega gospodarstva; (iv) stečajno in lastninsko pravo zagotavljata pravno varnost in stabilnost ter (v) se valute menjajo po tržnih tečajih.

(5)  Proizvajalci izvozniki morajo zlasti dokazati, da: (i) lahko pri družbah ali skupnih družbah, ki so v celoti ali deloma v tuji lasti, izvozniki svobodno vrnejo kapital in dobičke v domovino; (ii) so izvozne cene ter obseg in pogoji prodaje svobodno določeni; (iii) je večina deležev v lasti zasebnikov. Državni uradniki, ki so člani upravnih odborov ali zasedajo ključne vodstvene položaje, morajo biti v manjšini ali pa je treba dokazati, da je družba kljub temu dovolj neodvisna od vmešavanja države; (iv) se valute menjajo po tržnih tečajih in (v) vmešavanje države ni takšno, da bi omogočalo izogibanje ukrepom, če so posameznim izvoznikom odobrene drugačne stopnje dajatev.

(6)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo 1 k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. Za opredelitev povezane strani glej opombo 9.

(7)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(8)  27 držav članic Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

(9)  V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) bratje in sestre (tudi polbratje in polsestre), (iv) stari starši in vnuki, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svaki in svakinje. (UL L 253, 11.10.1993, str. 1). V tej zvezi „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(10)  Dokument, označen z „Limited“ se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(11)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


Popravki

17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/25


Popravek Sporočila Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES

( Uradni list Evropske unije C 338 z dne 18. novembra 2011 )

2011/C 369/08

Stran 22:

besedilo:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 1. del: Roboti (ISO 10218-1:2011)

To je prva objava

EN ISO 10218-1:2008

Opomba 2.1

31.1.2012“

se glasi:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 1. del: Roboti (ISO 10218-1:2011)

To je prva objava

EN ISO 10218-1:2008

Opomba 2.1

1.1.2013“