ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.335.slv

Uradni list

Evropske unije

C 335

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
16. november 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 335/01

Začetek postopka (Primera COMP/M.6266 – J&J/Synthes) ( 1 )

1

2011/C 335/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6212 – LVMH/Bulgari) ( 1 )

2

2011/C 335/03

Začetek postopka (Primera COMP/M.6286 – Südzucker/ED & F Man) ( 1 )

2

2011/C 335/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6263 – Aelia/Aéroports de Paris/JV) ( 1 )

3

 

III   Pripravljalni akti

 

Evropska komisija

2011/C 335/05

Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

4

2011/C 335/06

Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

7

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

2011/C 335/07

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 23. marca in 14. novembra 2011 o spremembi izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta

12

 

Evropska komisija

2011/C 335/08

Menjalni tečaji eura

14

2011/C 335/09

Zadnja objava dokumentov COM, razen zakonodajnih predlogov in zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija
UL C 264, 8.9.2011

15

2011/C 335/10

Dokumenti COM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

16

2011/C 335/11

Dokumenti COM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

18

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2011/C 335/12

Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Zamisli za leto 2012 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

22

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 335/13

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6409 – Gazprom Schweiz/Promgas) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

23

2011/C 335/14

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6427 – Hermes Europe/Armadillo Holding/B2C) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

24

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/1


Začetek postopka

(Primera COMP/M.6266 – J&J/Synthes)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 335/01

Dne 3. novembra 2011 je Komisija odločila, da začne postopek glede zgoraj navedenega primera po ugotovitvi, da priglašena koncentracija sproža velike dvome o združljivosti s skupnim trgom. Začetek postopka odpira drugo fazo preiskave v zvezi s predlagano koncentracijo in ne posega v končno odločitev o primeru. Odločba je v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlagane koncentracije.

Z namenom, da bodo pripombe v celoti upoštevane v postopku mora Komisija prejeti pripombe najkasneje v 15 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (+32 22964301 / 22967244) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.6266 – J&J/Synthes na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6212 – LVMH/Bulgari)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 335/02

Komisija se je 29. junija 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6212. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/2


Začetek postopka

(Primera COMP/M.6286 – Südzucker/ED & F Man)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 335/03

Dne 9. novembra 2011 je Komisija odločila, da začne postopek glede zgoraj navedenega primera po ugotovitvi, da priglašena koncentracija sproža velike dvome o združljivosti s skupnim trgom. Začetek postopka odpira drugo fazo preiskave v zvezi s predlagano koncentracijo in ne posega v končno odločitev o primeru. Odločba je v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št.139/2004.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlagane koncentracije.

Z namenom, da bodo pripombe v celoti upoštevane v postopku mora Komisija prejeti pripombe najkasneje v 15 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (+32 22964301 / 22967244) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.6286 – Südzucker/ED & F Man na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/3


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6263 – Aelia/Aéroports de Paris/JV)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 335/04

Komisija se je 20. oktobra 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v francoščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6263. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


III Pripravljalni akti

Evropska komisija

16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/4


Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

2011/C 335/05

Dokument

Del

Datum

Naslov

COM(2011) 416

 

13.7.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva

COM(2011) 425

 

13.7.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki

COM(2011) 445

 

25.7.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah

COM(2011) 447

 

20.7.2011

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/003 DE/Arnsberg in Düsseldorf avtomobilska industrija, Nemčija)

COM(2011) 453

 

20.7.2011

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter spremembi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu

COM(2011) 456

 

26.7.2011

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih

COM(2011) 461

 

27.7.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1931/2006 v zvezi z vključitvijo območja Kaliningrada in določenih poljskih upravnih okrožij v obmejno območje

COM(2011) 467

 

29.7.2011

Predlog uredbe Sveta o zaključku pregleda zaradi izteka in delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov v zvezi z uvozom nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

COM(2011) 468

 

29.7.2011

Predlog uredbe Sveta o določitvi ponderjev, ki se uporabljajo od 1. julija 2010 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, napotenih v tretje države

COM(2011) 469

 

26.7.2011

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005

COM(2011) 470

 

12.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

COM(2011) 477

 

5.8.2011

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 193/2007 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz določenega polietilen tereftalata s poreklom iz Indije in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 192/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenega polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Indije

COM(2011) 479

 

9.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju

COM(2011) 481

 

1.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb v zvezi s finančnim upravljanjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

COM(2011) 482

 

1.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo

COM(2011) 483

 

1.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa

COM(2011) 484

 

1.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo

COM(2011) 486

 

9.8.2011

Predlog uredbe Sveta o zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz določenega polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije

COM(2011) 487

 

10.8.2011

Predlog sklepa Sveta o stališču Evropske unije na sestanku Ministrskega sveta Energetske skupnosti (Kišinjov, 6. oktobra 2011)

COM(2011) 488

 

11.8.2011

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1105/2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter zaključku postopka v zvezi z uvozom preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Republike Koreje in s Tajvana

COM(2011) 489

 

11.8.2011

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu državljanov (2013)

COM(2011) 491

 

17.8.2011

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugalska)

COM(2011) 493

 

12.8.2011

Predlog uredbe Sveta o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

COM(2011) 495

 

25.8.2011

Predlog sklepa Sveta o določitvi stališča, ki ga je treba sprejeti v imenu Evropske unije glede predlogov o spremembah Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova in njenega programa na naslednjih petih zasedanjih Mednarodne komisije za kitolov, vključno s povezanimi vmesnimi zasedanji

COM(2011) 496

 

17.8.2011

Predlog uredbe Sveta o spremembi uredb Sveta (EU) št. 57/2011 in (ES) št. 754/2009 glede varstva vrste atlantski morski pes ter nekaterih TAC in nekaterih omejitev ribolovnega napora, ki veljajo za Združeno kraljestvo, Nemčijo in Irsko

COM(2011) 517

 

24.8.2011

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/77/EU o finančni pomoči Unije Irski

COM(2011) 522

 

29.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)

COM(2011) 523

 

23.8.2011

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/344/EU o finančni pomoči Unije Portugalski

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/7


Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

2011/C 335/06

Dokument

Del

Datum

Naslov

COM(2011) 516

 

30.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)

COM(2011) 518

 

30.8.2011

Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi

COM(2011) 524

 

30.8.2011

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 64/432/EGS glede računalniških baz podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah

COM(2011) 525

 

30.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa

COM(2011) 526

 

31.8.2011

Predlog sklepa Sveta o spremembi in podaljšanju obdobja uporabe Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

COM(2011) 530

 

31.8.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov

COM(2011) 532

 

6.9.2011

Predlog sklepa Sveta o odobritvi Združenemu kraljestvu, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi nižje stopnje obdavčitve za pogonska goriva, porabljena na Notranjih in Zunanjih Hebridih, Severnih otokih, otokih v ustju reke Clyde ter otokih Scilly

COM(2011) 540

 

7.9.2011

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije

COM(2011) 542

 

31.8.2011

Skupni predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

COM(2011) 543

 

31.8.2011

Predlog sklepa Sveta o začasnem delnem prenehanju izvajanja Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Sirsko arabsko republiko

COM(2011) 544

 

7.9.2011

Predlog izvedbene uredbe Sveta o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

COM(2011) 545

 

13.9.2011

Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o podpisu in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi strani o „dogovorjenih načelih za posodobitev obstoječega sistema uporabe čezsibirskih zračnih poti“ ter o vzpostavitvi izravnalnega mehanizma s strani držav članic

COM(2011) 554

 

13.9.2011

Predlog uredbe Sveta o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz ročnih vozičkov za premeščanje palet in njihovih osnovnih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz ročnih vozičkov za premeščanje palet in njihovih osnovnih delov, poslanih iz Tajske, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Tajske ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepov na podlagi člena 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

COM(2011) 555

 

14.9.2011

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov

COM(2011) 560

 

16.9.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v izrednih razmerah

COM(2011) 562

 

15.9.2011

Predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2012 uporabljajo v Baltskem morju

COM(2011) 565

 

16.9.2011

Skupni predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 194/2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom

COM(2011) 566

 

23.9.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom

COM(2011) 569

 

22.9.2011

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem

COM(2011) 570

 

22.9.2011

Predlog sklepa Sveta o podpisu Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem v imenu Evropske unije

COM(2011) 574

 

14.9.2011

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/344/EU o finančni pomoči Unije Portugalski

COM(2011) 575

 

14.9.2011

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/77/EU o finančni pomoči Unije Irski

COM(2011) 577

 

22.9.2011

Predlog sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2007/659/ES v zvezi z obdobjem njene uporabe in letno kvoto, upravičeno do znižane trošarinske stopnje

COM(2011) 579

 

22.9.2011

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/001 AT/Spodnja Avstrija-Zgornja Avstrija, Avstrija)

COM(2011) 580

 

22.9.2011

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Grčija)

COM(2011) 583

 

20.9.2011

Skupni predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

COM(2011) 586

 

26.9.2011

Predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom Unije na voljo v letu 2012 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi

COM(2011) 590

 

20.9.2011

Skupni predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

COM(2011) 591

 

29.9.2011

Predlog sklepa Sveta o določitvi stališča, ki bo glede predlogov za spremembe dodatkov I in II h Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali v imenu Evropske unije zastopano na desetem zasedanju Konference pogodbenic

COM(2011) 592

 

28.9.2011

Predlog sklepa Sveta o stališču Evropske unije v Odboru za trgovino, ustanovljenim s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, glede poslovnika Odbora za trgovino in seznama 15 posameznikov, ki bodo delovali kot arbitri

COM(2011) 593

 

29.9.2011

Predlog direktive Sveta o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja

COM(2011) 594

 

28.9.2011

Predlog direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 2008/7/ES

COM(2011) 598

 

30.9.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve številnih držav s seznama regij ali držav, ki so dokončale pogajanja

COM(2011) 599

 

3.10.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Srednjo Ameriko na drugi strani

COM(2011) 600

 

3.10.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem

COM(2011) 601

 

26.9.2011

Skupni predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

COM(2011) 602

 

4.10.2011

Predlog uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom, dogovorjenim med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama

COM(2011) 603

 

5.10.2011

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola, dogovorjenega med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama

COM(2011) 604

 

4.10.2011

Predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola, dogovorjenega med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama

COM(2011) 607

 

6.10.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1081/2006

COM(2011) 608

 

6.10.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020

COM(2011) 609

 

6.10.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

COM(2011) 610

 

6.10.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in izvajanja takih združenj

COM(2011) 611

 

6.10.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

COM(2011) 612

 

6.10.2011

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006

COM(2011) 617

 

5.10.2011

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/019 IE/Gradbeništvo 41, Irska)

COM(2011) 618

 

5.10.2011

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/020 IE/Gradbeništvo 43, Irska)

COM(2011) 619

 

5.10.2011

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/021 IE/Gradbeništvo 71, Irska)

COM(2011) 620

 

12.10.2011

Predlog sklepa Sveta o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjen bombaž 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

COM(2011) 621

 

12.10.2011

Predlog sklepa Sveta o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

COM(2011) 622

 

12.10.2011

Predlog sklepa Sveta o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

COM(2011) 623

 

12.10.2011

Predlog sklepa Sveta o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

COM(2011) 645

 

10.10.2011

Skupni predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

COM(2011) 646

 

10.10.2011

Skupni predlog uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1763/2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/12


SKLEP PREDSEDSTVA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. marca in 14. novembra 2011

o spremembi izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta

2011/C 335/07

PREDSEDSTVO EVROPSKEGA PARLAMENTA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 223(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta poslancev Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju členov 8 in 23 Poslovnika Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izdatki poslancev za taksi v krajih dela Parlamenta v tednih, ko v Evropskem parlamentu ne potekajo uradne dejavnosti, bi morali biti povrnjeni na enak način kot izdatki za taksi v običajnih delovnih tednih.

(2)

Ko poslanci potujejo zunaj ozemlja Evropske unije, da bi sodelovali v uradni dejavnosti, morajo pogosto kriti stroške vizumov in druge povezane stroške. Ker ti stroški nastanejo med opravljanjem uradne dejavnosti, bi bilo primerno, da bi bili poslancem ti stroški ob predložitvi ustreznih dokazil povrnjeni. Sprememba pravil, ki vključujejo navedeno, bi se morala začeti uporabljati od 1. januarja 2012, da bi zagotovili, da so vsa potovanja v določenem letu obravnavana enako.

(3)

V nekaterih okoliščinah, nastalih med službeno potjo, so poslanci upravičeni do povračila stroškov vrnitve v domovino. Ker lahko vrnitev v domovino povzroči dodatne stroške, bi bilo ustrezno določiti tudi njihovo povrnitev. Da bi lahko izpolnil to obveznost, bi moral Parlament skleniti zavarovalno polico. Zavarovalna polica bi morala začeti veljati z dnem začetka uporabe ustrezne določbe.

(4)

Če so poslanci v skladu z ustaljeno prakso v zadevni državi članici pristali na plačilo odpravnine lokalnim pomočnikom, ki presega zakonski minimum, lahko svojemu plačilnemu zastopniku za kritje zadevnih stroškov naročijo, naj rezervira sredstva iz dodatka za parlamentarno pomoč ter jih prenese v naslednja proračunska leta, če so izpolnjeni različni pogoji. Primerno bi bilo, če bi se zadevna določba tega sklepa začela uporabljati od 14. julija 2009 –

JE SPREJELO NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni ukrepi v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta (2) se spremenijo:

1.

V členu 22 se odstavek 2a nadomesti z naslednjim:

„2a.   Če poslanec potuje v enega od krajev dela Parlamenta v tednu, ko v Parlamentu ne potekajo uradne dejavnosti, je povračilo dodatnih potnih stroškov omejeno na potne stroške, vključno s stroški za taksi v skladu s Pravilnikom o uporabi službenih avtomobilov za potrebe poslancev Evropskega parlamenta, ter stroške hotela.“

2.

V členu 24(3) se vstavi naslednja točka:

„(ba)

povračilo stroškov za vizume in drugih povezanih stroškov ob predložitvi dokazil;“

3.

Člen 29 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Pomoč poslancem med uradnimi potovanji“;

(b)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Poslanec, ki med uradnim potovanjem v skladu s točko 1 odstavka 1, odstavkom 2 in odstavkom 2a člena 10, hudo zboli ali je udeležen v nesreči ali se mu zgodi nekaj nepredvidenega, zaradi česar se njegovo potovanje ne more normalno nadaljevati, je upravičen do pomoči Parlamenta. Ta pomoč vključuje organizacijo vrnitve v domovino in prevzem plačila s tem povezanih stroškov. Poslanec ali po potrebi njegov zastopnik lahko zaprosi za vrnitev v enega od krajev dela Parlamenta ali v kraj njegovega stalnega prebivališča.“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Parlament svoje obveznosti glede pomoči poravna preko zavarovalne police. Pravice poslancev iz odstavkov 1 in 2 se izvršujejo pod pogoji iz police.“;

(d)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Zavarovalna polica med drugim krije stroške zagotavljanja naslednje pomoči:

pomoč v primeru hude bolezni, nesreče ali smrti poslanca,

pomoč in predčasno vrnitev v primeru naravne nesreče, hujših kršitev javnega reda ali hude bolezni, nesreče ali smrti poslančevega sorodnika,

logistično in upravno pomoč v primeru izgube ali kraje dokumentov,

pomoč v primeru sprožitve pravnega postopka zoper poslanca,

dopolnilno življenjsko in invalidsko zavarovanje (preostali znesek).“

4.

V členu 40 se doda naslednji odstavek:

„5.   Za kritje stroškov v zvezi s prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi, ki jih ni mogoče kriti v skladu z odstavki 1 do 4, lahko poslanci svojim plačilnim zastopnikom naročijo, naj rezervirajo sredstva iz zneska iz člena 33(4) in jih prenesejo v naslednja proračunska leta, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

poslanec je z ustreznimi pisnimi listinami izkazal, da obstaja v sektorju, na katerega se nanaša sklenjena pogodba o zaposlitvi, zunaj Evropskega parlamenta in brez sodelovanja poslancev Evropskega parlamenta, ustaljena praksa plačevanja odpravnin nad zakonskim minimumom;

(b)

odpravnina, ki ustreza praksi iz točke (a), je bila dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi lokalnega pomočnika. Dogovorjeni zneski v nobenem primeru ne smejo presegati enomesečne plače za vsako leto zaposlitve;

(c)

rezervirani zneski se med postopkom letnega obračuna v skladu s členom 39 izkažejo za vsakega zaposlenega posebej. Plačilni agent za sredstva odpre ločen bančni račun in za obračun vsako leto pripravi bančni izpisek. Vsako proračunsko leto lahko plačilni zastopnik rezervira le zneske, ki ustrezajo obdobjem zaposlitve, od začetka trenutnega parlamentarnega obdobja do konca zadevnega proračunskega leta ali, če se pogodba izteče v tistem letu, do prenehanja pogodbe. Obresti od rezerviranih zneskov se izkažejo v času postopka letnega obračuna. Presežni ali neporabljeni zneski se povrnejo Parlamentu vsako leto in po prenehanju zadevne pogodbe o zaposlitvi.“

Člen 2

1.   Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Ta sklep se začne uporabljati na isti dan, z izjemo naslednjih določb:

(a)

točka 2 člena 1, ki se uporablja od 1. januarja 2012;

(b)

točka 4 člena 1, ki se uporablja od 14. julija 2009.


(1)  Sklep 2005/684/ES, Euratom, Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o sprejetju Statuta poslancev Evropskega parlamenta (UL L 262, 7.10.2005, str. 1).

(2)  Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z 19. maja in 9. julija 2008 o izvedbenih ukrepih v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta (UL C 159, 13.7.2009, str. 1).


Evropska komisija

16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/14


Menjalni tečaji eura (1)

15. novembra 2011

2011/C 335/08

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3532

JPY

japonski jen

104,16

DKK

danska krona

7,4427

GBP

funt šterling

0,85345

SEK

švedska krona

9,1238

CHF

švicarski frank

1,2405

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,8000

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,768

HUF

madžarski forint

314,77

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7002

PLN

poljski zlot

4,4145

RON

romunski leu

4,3495

TRY

turška lira

2,4299

AUD

avstralski dolar

1,3351

CAD

kanadski dolar

1,3866

HKD

hongkonški dolar

10,5313

NZD

novozelandski dolar

1,7591

SGD

singapurski dolar

1,7487

KRW

južnokorejski won

1 527,99

ZAR

južnoafriški rand

11,0087

CNY

kitajski juan

8,5842

HRK

hrvaška kuna

7,4815

IDR

indonezijska rupija

12 170,68

MYR

malezijski ringit

4,2714

PHP

filipinski peso

58,909

RUB

ruski rubelj

41,5550

THB

tajski bat

41,746

BRL

brazilski real

2,3904

MXN

mehiški peso

18,3765

INR

indijska rupija

68,5800


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/15


Zadnja objava dokumentov COM, razen zakonodajnih predlogov in zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

2011/C 335/09

UL C 264, 8.9.2011

Pregled prejšnjih objav:

 

UL C 189, 29.6.2011

 

UL C 140, 11.5.2011

 

UL C 121, 19.4.2011

 

UL C 94, 26.3.2011

 

UL C 88, 19.3.2011

 

UL C 26, 28.1.2011


16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/16


Dokumenti COM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

2011/C 335/10

Dokument

Del

Datum

Naslov

COM(2011) 309

 

6.6.2011

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 9 Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju

COM(2011) 418

 

13.7.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o obveznostih poročanja na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike

COM(2011) 424

 

13.7.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o zunanji razsežnosti skupne ribiške politike

COM(2011) 459

 

20.7.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku Bolgarije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje

COM(2011) 460

 

20.7.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku Romunije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje

COM(2011) 462

 

29.7.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Uporaba Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)

COM(2011) 466

 

22.8.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v letu 2010

COM(2011) 476

 

5.8.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o Jamstvenem skladu in njegovem upravljanju v letu 2010

COM(2011) 485

 

9.8.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih Evropske unije v zvezi z najemanjem in dajanjem posojil v letu 2010

COM(2011) 492

 

12.8.2011

Poročilo Komisije o izvajanju Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v letu 2010

COM(2011) 494

 

16.8.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Letno poročilo o instrumentu za stabilnost za leto 2010

COM(2011) 497

 

17.8.2011

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o dejavnostih Evropskega raziskovalnega sveta in uresničevanju ciljev iz posebnega programa „Zamisli“ v letu 2010

COM(2011) 508

 

12.8.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o odhodkih EKJS – Sistem zgodnjega opozarjanja 5-7/2011

COM(2011) 509

 

24.8.2011

Sporočilo Komisije Svetu – Ocena ukrepov, ki jih je Irska sprejela kot odziv na priporočilo Sveta z dne 7. decembra 2010 z namenom odprave čezmernega javnofinančnega primanjkljaja

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/18


Dokumenti COM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

2011/C 335/11

Dokument

Del

Datum

Naslov

COM(2011) 427

 

13.7.2011

Zelena knjiga o spletni distribuciji avdiovizualnih del v Evropski uniji: priložnosti in izzivi na poti do enotnega digitalnega trga

COM(2011) 455

 

20.7.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski program za vključevanje državljanov tretjih držav

COM(2011) 527

 

30.8.2011

Sporočilo Komisije – Razvijanje skupnega zračnega prostora z Azerbajdžansko republiko

COM(2011) 528

 

31.8.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o jamstvih, ki jih krije splošni proračun – Stanje na dan 31. decembra 2010

COM(2011) 531

 

31.8.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Šesti okoljski akcijski program Skupnosti – Končna ocena

COM(2011) 537

 

5.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vmesna ocena programa Carina 2013

COM(2011) 538

 

5.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vmesna ocena programa Fiscalis 2013

COM(2011) 539

 

7.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o zanesljivosti oskrbe z energijo in mednarodnem sodelovanju – „Energetska politika EU: povezovanje s partnerji zunaj naših meja“

COM(2011) 541

 

7.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Predlog skupnega stališča EU za četrti forum na visoki ravni o učinkovitosti pomoči v Busanu

COM(2011) 547

 

8.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Četrto poročilo o uporabi Direktive Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 1999

COM(2011) 548

 

9.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Končna ocena o izvedbi večletnega programa Skupnosti za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi

COM(2011) 549

 

12.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Letno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih centralne enote Eurodac v letu 2010

COM(2011) 551

 

13.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vzpostavljanje zaupanja v pravosodni sistem celotne EU – Nova razsežnost evropskega izobraževanja v pravosodju

COM(2011) 556

 

13.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o uporabi Priporočila Sveta z dne 24. septembra 1998 o zaščiti mladoletnikov in človekovega dostojanstva ter Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o varstvu mladoletnikov in človeškega dostojanstva ter o pravici do odgovora v zvezi s konkurenčnostjo evropske avdiovizualne industrije in industrije spletnih informacijskih storitev – O zaščiti otrok v digitalnem svetu

COM(2011) 557

 

14.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Letno poročilo o napredku, ki so ga dosegla skupna podjetja v okviru skupnih tehnoloških pobud v letu 2009

COM(2011) 558

 

13.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Poročilo o razvoju, potrjevanju in pravni sprejemljivosti alternativnih metod za preskuse na živalih na področju kozmetičnih izdelkov (2009)

COM(2011) 561

 

16.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Upravljanje schengenskega območja – krepitev območja brez nadzora na notranjih mejah

COM(2011) 563

 

16.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Prvo poročilo o stanju izobraževanja in usposabljanja na področju jedrske energije v Evropski uniji

COM(2011) 564

 

26.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev v okviru vzhodnega partnerstva

COM(2011) 567

 

20.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Spodbujanje rasti in delovnih mest – program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov

COM(2011) 568

 

20.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Sporočilo o politikah EU in prostovoljstvu: priznavanje in spodbujanje čezmejnih prostovoljnih dejavnosti v EU

COM(2011) 572

 

21.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Partnerstvo na področju raziskav in inovacij

COM(2011) 573

 

20.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Oblikovanje kazenskopravne politike EU: zagotavljanje učinkovitega izvajanja politik EU s pomočjo kazenskega prava

COM(2011) 576

 

16.9.2011

Pisni predlog spremembe št. 2 k predlogu splošnega proračuna za leto 2012 – Izkaz odhodkov po oddelkih: Oddelek I – Parlament; Oddelek II – Evropski svet in Svet; Oddelek III – Komisija; Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor; Oddelek VII – Odbor regij; Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

COM(2011) 578

 

21.9.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju nekaterih določb Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 o podrobnih pravilih v zvezi z naključnim ulovom kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98

COM(2011) 581

 

26.9.2011

Poročilo Komisije o uporabi, učinkih in ustreznosti Uredbe o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (Uredba (ES) št. 842/2006)

COM(2011) 585

 

28.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas

COM(2011) 587

 

28.9.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi Direktive 2004/114/ES o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela

COM(2011) 588

 

29.9.2011

Poročilo Komisije – 28. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2010)

COM(2011) 596

 

30.9.2011

Mnenje Komisije o zahtevah za spremembo statuta Sodišča Evropske unije, ki jih je predložilo Sodišče

COM(2011) 616

 

5.10.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju, delovanju in učinkovitosti vrhnje domene .eu

COM(2011) 624

 

7.10.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Napredek pri doseganju kjotskih ciljev (zahtevano na podlagi člena 5 Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola)

COM(2011) 636

 

11.10.2011

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Skupno evropsko prodajno pravo za lažje čezmejno poslovanje na enotnem trgu

COM(2011) 639

 

10.10.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uvedbi uporabe daljinskega zaznavanja in o uporabi finančnih sredstev, ki so na voljo v ta namen z Uredbo Sveta (ES) št. 78/2008 (drugo vmesno poročilo)

COM(2011) 647

 

11.10.2011

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Letno poročilo o finančni pomoči za širitev (IPA, PHARE, CARDS, predpristopni instrument za Turčijo, prehodni vir) za leto 2010

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/22


Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Zamisli“ za leto 2012 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

2011/C 335/12

Objava razpisa za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Zamisli“ za leto 2012 sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013).

Zbirajo se predlogi za naslednji razpis. Roki za oddajo predlogov in proračun so navedeni v besedilu razpisa, ki je objavljen na spletni strani portala za udeležence.

Delovni program „Zamisli“

Naslov razpisa

Sredstva ERC za že uveljavljene raziskovalce

Oznaka razpisa

ERC-2012-AdG

Razpis za zbiranje predlogov se nanaša na delovni program, sprejet s Sklepom Komisije C(2011) 4961 z dne 19. julija 2011.

Podrobne informacije o pogojih razpisa, delovnem programu in navodilih za udeležence o tem, kako predložiti prijavo, so na voljo na naslednjih spletnih straneh Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/23


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6409 – Gazprom Schweiz/Promgas)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 335/13

1.

Komisija je 7. novembra 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Gazprom Schweiz AG („Gazprom Schweiz“, Švica), ki je pod nadzorom podjetja Gazprom export LLC („Gazprom export“, Ruska federacija), to pa pod nadzorom podjetja Open Joint Stock Company Gazprom („Gazprom“, Ruska federacija), z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah od podjetja ENI SpA 50-odstotni delež v podjetju Promgas SpA („Promgas“, Italija), ki je trenutno pod skupnim nadzorom podjetij ENI in Gazprom export.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Gazprom: iskanje, proizvodnja, prevoz, rafiniranje in trženje zemeljskega plina in petrokemičnih izdelkov,

za Gazprom export: izvoz zemeljskega plina, nafte, naftnih derivatov in drugih izdelkov naftne in petrokemične industrije v Evropo ter sodelovanje pri naložbah v energetiko,

za Gazprom Schweiz: iskanje, proizvodnja in prodaja ogljikovodikov,

za Promgas: dobava na debelo zemeljskega plina prek plinovodov v Italiji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6409 – Gazprom Schweiz/Promgas na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


16.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 335/24


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6427 – Hermes Europe/Armadillo Holding/B2C)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 335/14

1.

Komisija je 4. novembra 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Hermes Europe GmbH („Hermes“, Nemčija), ki pripada skupini Otto Group, in Armadillo Holding GmbH („Armadillo“, Nemčija), ki je pod skupnim nadzorom podjetja LaPoste SA in skupine Arikanli Group, z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem B2C Limited Liability Company („B2C“, Rusija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Hermes: zagotavljanje prevoznih in logističnih storitev,

za Armadillo: zagotavljanje prevoznih in logističnih storitev, zlasti v Vzhodni Evropi,

za B2C: dostava paketov, ki so jih poslala podjetja ali drugi potrošniki, potrošnikom v Rusiji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6427 – Hermes Europe/Armadillo Holding/B2C na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).