ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.315.slv

Uradni list

Evropske unije

C 315

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
28. oktober 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Evropska komisija

2011/C 315/01

Priporočilo Komisije z dne 27. oktobra 2011 o pobudi skupnega načrtovanja Mikrobni izziv – nova grožnja za zdravje ljudi

1

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 315/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida) ( 1 )

4

2011/C 315/03

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 2 )

5

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 315/04

Menjalni tečaji eura

8

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 315/05

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

9

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 315/06

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

11

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

 

(2)   Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

PRIPOROČILA

Evropska komisija

28.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/1


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 27. oktobra 2011

o pobudi skupnega načrtovanja „Mikrobni izziv – nova grožnja za zdravje ljudi“

2011/C 315/01

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 181 in 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mikrobni izziv zaradi vedno večje odpornosti na protimikrobna zdravila predstavlja za zdravje ljudi eno največjih groženj 21. stoletja (1). V Uniji vsako leto več kot 25 000 bolnikov umre zaradi okužb, ki jih povzročijo bakterije, odporne na več antibiotikov, t. i. multirezistentne bakterije (2). Odpornost na posamezen antibiotik je v nekaterih evropskih državah več kot 40 do 50-odstotna (3), odpornost na več antibiotikov pa je splošen in vedno večji problem.

(2)

Infekcijske bolezni, ki jih povzročajo odporne bakterije, povzročajo dodatne stroške za zdravstvo, pa tudi posredne stroške, kot so bolniški dopusti in izpad storilnosti zaradi prezgodnjih smrti. Skupni neposredni stroški za družbo v smislu dodatnih stroškov za zdravstvo in manjše produktivnosti znašajo v Evropi 1,5 milijarde EUR letno (4); neposredni stroški evropskih držav pa so najverjetneje nekajkrat višji (5).

(3)

Problem odpornosti na zdravila je naravna in neizbežna posledica zdravljenja infekcijskih bolezni s protimikrobnimi zdravili. Ta problem pa je še bolj pereč zaradi nepremišljene uporabe protimikrobnih zdravil in širjenja na antibiotike odpornih bakterij v okolje. Dinamika prebivalstva, vključno s potovanji in distribucijo hrane po svetu, močno prispeva k hitremu širjenju odpornih mikroorganizmov, ki povzročajo okužbe (6). Prekomerna uporaba antibiotikov pri vzreji živine povečuje tudi tveganje za prenos odpornih mikroorganizmov na človeka z uživanjem hrane (7). Poleg tega se razvija vedno manj novih protimikrobnih zdravil.

(4)

Za celovito rešitev problema morajo ukrepe sprejeti številni sektorji družbe: politika, zdravstvo, izobraževalni sektor, industrija, okoljske agencije, kmetijstvo, veterinarski sektor, raziskovalni sektor in sektorji na drugih področjih.

(5)

Čezmejno sodelovanje je ključnega pomena, saj vedno večja odpornost mikroorganizmov na antibiotike ni omejena na posamezne države, ampak predstavlja resnično grožnjo za javno zdravstvo po vsem svetu. Če si breme porazdelimo, da se skupaj odzovemo na prihodnje izzive, bodo koristi imele vse zadevne države, ki bodo infekcijske bolezni v prihodnje boljše obvladovale in zdravile.

(6)

Čeprav se po vsej Evropi opravljajo odlične raziskave, so sedanje evropske raziskave o protimikrobni odpornosti precej zapletene in razdrobljene. Številne mreže in organizacije na evropski in nacionalni ravni določajo programe za raziskave o protimikrobni odpornosti, kar povzroča prekrivanja ali konkurenčne raziskovalne dejavnosti, ki pogosto nimajo dovolj kritične mase.

(7)

Službe Komisije so v delovnem dokumentu z dne 18. novembra 2009 o protimikrobni odpornosti (8) povzele pobude na tem področju na ravni Unije. Predlaganih in spremljanih je bilo več ukrepov, vključno z boljšim nadzorom odpornosti na protimikrobna zdravila in njihove uporabe ter ukrepi za upravljanje tveganja.

(8)

Svet Evropske unije je na zasedanju 1. decembra 2009 (9) države članice in Komisijo pozval, naj „se zavzamejo za skupno uporabo raziskovalne infrastrukture, zaposlovanje raziskovalcev, spodbujanje sodelovanja pri raziskavah na svetovni ravni ter njegovo podporo, izboljšajo širjenje rezultatov raziskav in znanja preko struktur za izmenjavo informacij ter razmislijo o obstoječih in novih finančnih instrumentih“ tako, da podprejo inovativne spodbude za učinkovite antibiotike.

(9)

Svet za konkurenčnost je na zasedanju 26. maja 2010 (10) opredelil in utemeljil vrsto možnih pobud za skupno načrtovanje (Joint Programming Initiatives – JPI), vključno s pobudo Mikrobni izziv – nova grožnja za zdravje ljudi, pri katerih bi imelo skupno načrtovanje raziskovalnih programov veliko dodano vrednost v primerjavi z razdrobljenimi raziskavami, ki jih trenutno izvajajo države članice. Zato je sprejel sklepe, v katerih je priznal, da je treba pripraviti pobudo za skupno načrtovanje programov na tem področju, ter Komisijo pozval, naj sodeluje pri pripravi te pobude.

(10)

Države članice so predložile izjave o zavezi in tako potrdile svoje sodelovanje pri pobudi za skupno načrtovanje raziskovalnih programov.

(11)

Skupno načrtovanje v raziskavah na področju protimikrobne odpornosti, kot je predlagano v pobudi „Mikrobni izziv – nova grožnja za zdravje ljudi“, bo pomagalo pri odpravljanju razpršenost prizadevanj držav članic na področju raziskav in boljšemu izkoristku sposobnosti, strokovnega znanja in virov ter bo pomagalo zagotoviti in okrepiti vodilno vlogo Evrope ter evropsko konkurenčnost raziskav na tem področju. Poleg tega s soočanjem s pomembnim družbenim izzivom dopolnjuje strategijo Evropa 2020 (11) in pobudo Unija inovacij (12).

(12)

Da bi države članice dosegle cilje iz tega priporočila, morajo zagotoviti sodelovanje in medsebojno dopolnjevanje z večjimi povezanimi pobudami, kot so: Pobuda za inovativna zdravila; raziskave, razvoj in inovacije, ki jih podpira okvirni program, vključno na področjih zdravja, prehrane, kmetijstva in okolja, ki jih po potrebi podpira informacijska tehnologija, ter druge pobude, kakršna je ERA-NET.

(13)

Da bi Komisija lahko poročala Evropskemu parlamentu in Svetu, morajo države članice Komisiji redno poročati o napredku, doseženem pri tem skupnem načrtovanju programa.

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Države članice naj razvijejo skupno, na večdisciplinarnem pristopu temelječo vizijo o tem, kako se lahko na evropski ravni izboljšata sodelovanje in usklajenost na področju raziskovanja, in o tem, kako se odzvati na izzive protimikrobne odpornosti ter izkoristiti možnosti, ki jih ta prinaša, da bodo skupna prizadevanja držav članic učinkovita.

2.

Države članice naj razvijejo skupen strateški raziskovalni program (SRP), v katerem bodo opredelile srednje- do dolgoročne potrebe in cilje na področju protimikrobne odpornosti. SRP je treba nadalje razviti v izvedbeni načrt, v katerem bodo določeni prednostne naloge in roki ter opredeljeni ukrepi, instrumenti in viri, potrebni za njegovo izvajanje.

3.

Države članice naj v SRP in v izvedbeni načrt vključijo naslednje ukrepe:

(a)

opredelitev ustreznih nacionalnih programov in raziskovalnih dejavnostih ter izmenjava informacij o njih;

(b)

krepitev skupnih prihodnjih zmogljivosti in zmogljivosti za tehnološko ocenjevanje;

(c)

izmenjava informacij, virov, najboljših praks, metodologij in smernic;

(d)

določitev področij ali raziskovalnih dejavnosti, ki bi jim usklajevanje, skupni razpisi za zbiranje predlogov ali združevanje sredstev koristili;

(e)

podrobna opredelitev postopkov za skupne raziskave na področjih iz točke (d);

(f)

upoštevanje potreb za zdravljenje bolnikov in potreb zdravstvenih sistemov pri določanju ciljev programov za raziskovanje protimikrobne odpornosti;

(g)

po potrebi skupna uporaba raziskovalne infrastrukture ali razvoj novih zmogljivosti, kot so usklajene zbirke podatkov, ali razvoj modelov za preučevanje procesov protimikrobne odpornosti;

(h)

spodbujanje boljšega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter odprtih inovacij med različnimi raziskovalnimi dejavnostmi in poslovnimi sektorji, povezanimi s protimikrobno odpornostjo;

(i)

izmenjava in širjenje znanja, inovacij ter interdisciplinarnih metodoloških pristopov ter ugotavljanje in odpravljanje ovir v raziskovalnem in inovacijskem sistemu, ki onemogočajo, da bi družbeno koristne inovativne rešitve hitreje prišle na trg;

(j)

vzpostavljanje mrež med središči, ki se ukvarjajo z raziskavami o protimikrobni odpornosti.

4.

Države članice naj ohranijo učinkovito skupno strukturo za upravljanje raziskav o protimikrobni odpornosti, katere naloga je vzpostaviti ustrezne pogoje, pravila in postopke za sodelovanje in usklajevanje ter za spremljanje izvajanja strateškega raziskovalnega programa. Ta struktura za upravljanje mora biti preprosta, učinkovita in prilagodljiva ter mora upoštevati prostovoljne smernice o okvirnih pogojih za skupno načrtovanje programov, ki jih je oblikovala Skupina na visoki ravni za skupno načrtovanje programov (GPC).

5.

Države članice naj skupaj izvajajo skupni strateški raziskovalni program, tudi preko nacionalnih raziskovalnih programov v skladu s prostovoljnimi smernicami o okvirnih pogojih za skupno načrtovanje programov, ki jih je oblikovala Skupina na visoki ravni za skupno načrtovanje programov, ali drugih nacionalnih raziskovalnih dejavnosti.

6.

Države članice naj pri razvijanju in izvajanju strateškega raziskovalnega programa krepijo obstoječe strokovno znanje v okviru Komisije, upoštevajo prostovoljne smernice o okvirnih pogojih ter zagotovijo, da so pobude skupnega načrtovanja usklajene z drugimi programi in pobudami na tem področju.

7.

Države članice naj redno poročajo Svetu in Komisiji o napredku in rezultatih, doseženih pri skupnem načrtovanju programa, vključno s pridobljenim znanjem o tem, kako doseči optimalno učinkovitost.

V Bruslju, 27. oktobra 2011

Za Komisijo

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Članica Komisije


(1)  Prednostna zdravila za Evropo in svet, Kaplan W, Laing R. Ženeva: Svetovna zdravstvena organizacija (2004).

(2)  Bakterije so izziv: čas je za ukrepanje. skupno tehnično poročilo ECDC/EMEA (september 2009).

(3)  Goldstein FW. Penicillin-resistant Streptocuccus pneumoniae: selection by both beta lactam and non-beta lactam antibiotics. J Antimicrob Chemother 44:141-144 (1999).

(4)  Prim. opombo 2.

(5)  Poročilo s konference; Inovativne spodbude za učinkovite antibakterijske proizvode (2009).

(6)  Svetovno zdravstveno poročilo za leto 2007. A safer future: global public health security in the 21st century, SZO (2007).

(7)  Skupno mnenje o protimikrobni odpornosti s poudarkom na zoontskih okužbah. Glasilo EFSA 7(11):1372 (2009).

(8)  SANCO/6867/2009r6.

(9)  Svet Evropske unije. Zaključki sveta o inovativnih spodbudah za učinkovite antibiotike. Sprejeto na zasedanju Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov v Bruslju, 1. decembra 2009.

(10)  10246/10.

(11)  COM(2010) 2020.

(12)  COM(2010) 546.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

28.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 315/02

Komisija se je 20. oktobra 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6223. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


28.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/5


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi)

2011/C 315/03

Datum sprejetja odločitve

20.9.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32899 (11/N)

Država članica

Češka

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

Pravna podlaga

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Bolezni živali

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 3 017 CZK (v milijonih)

 

Letni proračun: 431 CZK (v milijonih)

Intenzivnost

100 %

Trajanje

Do 31.12.2017

Gospodarski sektorji

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

20.9.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32900 (11/N)

Država članica

Češka

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Pravna podlaga

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Bolezni živali

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 2 429 CZK (v milijonih)

 

Letni proračun: 347 CZK (v milijonih)

Intenzivnost

100 %

Trajanje

Do 31.12.2017

Gospodarski sektorji

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

20.9.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32928 (11/N)

Država članica

Nemčija

Regija

Bayern

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Pravna podlaga

Ziffer IV.A. „Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe“ sowie IV.B „Beihilfen für Investitionen zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ der Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007-2013 (2006/C 319/01).

Richtlinienentwurf des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Naložbe v kmetijska gospodarstva

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 345 EUR (v milijonih)

 

Letni proračun: 72 EUR (v milijonih)

Intenzivnost

20 %

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Am Lurzenhof 3c

84036 Landshut

DEUTSCHLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

22.9.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32939 (11/N)

Država članica

Češka

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Lesnická infrastruktura

Pravna podlaga

1)

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013

2)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Gozdarstvo

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: 500 CZK (v milijonih)

Intenzivnost

100 %

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

28.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/8


Menjalni tečaji eura (1)

27. oktobra 2011

2011/C 315/04

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,4038

JPY

japonski jen

106,39

DKK

danska krona

7,4441

GBP

funt šterling

0,87630

SEK

švedska krona

9,0280

CHF

švicarski frank

1,2213

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,6560

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,833

HUF

madžarski forint

302,20

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7043

PLN

poljski zlot

4,3420

RON

romunski leu

4,3323

TRY

turška lira

2,4798

AUD

avstralski dolar

1,3188

CAD

kanadski dolar

1,3964

HKD

hongkonški dolar

10,9113

NZD

novozelandski dolar

1,7231

SGD

singapurski dolar

1,7555

KRW

južnokorejski won

1 558,65

ZAR

južnoafriški rand

10,9256

CNY

kitajski juan

8,9284

HRK

hrvaška kuna

7,4900

IDR

indonezijska rupija

12 381,61

MYR

malezijski ringit

4,3405

PHP

filipinski peso

60,146

RUB

ruski rubelj

42,3128

THB

tajski bat

42,872

BRL

brazilski real

2,4341

MXN

mehiški peso

18,5408

INR

indijska rupija

69,5020


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

28.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/9


Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

2011/C 315/05

Št. pomoči: SA.33762 (11/XA)

Država članica: Nizozemska

Regija: Nederland

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Steunmaatregelen technische ondersteuning en kwaliteitsbevordering bloemkwekerijproducten

Pravna podlaga: Ontwerp-verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010

Ontwerp-verordening PT heffing aanbod bloemkwekerijproducten 2010

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme: 14,10 milijona EUR.

Največja intenzivnost pomoči: 100 %

Datum začetka izvajanja: —

Trajanje sheme ali individualne pomoči: 26. oktober 2011–30. junij 2014

Cilj pomoči: Proizvodnja kakovostnih kmetijskih proizvodov (člen 14 Uredbe (ES) št. 1857/2006), Tehnična podpora (člen 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006)

Zadevni gospodarski sektorji: Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Productschap Tuinbouw

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

NEDERLAND

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

NEDERLAND

Spletni naslov: http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20handel%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20aanbod%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

Drugi podatki: —

Št. pomoči: SA.33813 (11/XA)

Država članica: Francija

Regija: Moselle

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: aides aux audits sanitaires des élevages et aux programmes pluriannuels d’intervention en Moselle.

Pravna podlaga: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales,

délibération du Conseil général de la Moselle (Commission permanente du 13 décembre 2010).

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme: 0,20 milijona EUR.

Največja intenzivnost pomoči: 100 %

Datum začetka izvajanja: —

Trajanje sheme ali individualne pomoči: 26. oktober 2011–30. junij 2014

Cilj pomoči: Bolezni živali (člen 10 Uredbe (ES) št. 1857/2006)

Zadevni gospodarski sektorji: Živinoreja, Mešano kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural/SAEN

Hôtel du Département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Spletni naslov: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/audit_sanitaire_et_programme_pluriannuel_elevages.pdf

Drugi podatki: —

Št. pomoči: SA.33826 (11/XA)

Država članica: Bolgarija

Regija: Bulgaria

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Специализирано регионално есенно изложение на Бели и Вакли Маришки овце с. Избегли общ. Асеновград обл. Пловдив

Pravna podlaga: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ за участие в изложение

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme: 0,02 milijona BGN.

Največja intenzivnost pomoči: 70 %

Datum začetka izvajanja: —

Trajanje sheme ali individualne pomoči: 8. november 2011–31. december 2013

Cilj pomoči: Tehnična podpora (člen 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006)

Zadevni gospodarski sektorji: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/ВULGАRIА

Spletni naslov: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Drugi podatki: —


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

28.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/11


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 315/06

1.

Komisija je 21. oktobra 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Hochtief Solutions AG („Hochtief Solutions“, Nemčija) in Ventizz Capital Fund IV L.P. („Ventizz IV“, Jersey) z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem („JV“, Luksemburg).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Hochtief Solutions: dejavno na številnih poslovnih področjih, vključno z rešitvami na področju storitev, nepremičnin, energetike in infrastrukture, mednarodnih projektov, klasičnimi rešitvami in inženirskimi rešitvami. Hochtief Solutions je del skupine podjetij Hochtief Aktiengesellschaft, ki je pod nadzorom podjetja Actividades de Construcción y Servicios, SA (Španija),

za Ventizz IV: sklad zasebnega kapitala, ki vlaga v visokotehnološka podjetja zlasti v nemško govorečih regijah in jim zagotavlja dodaten kapital,

za JV: dejavno na področju razvoja projektov za vetrne elektrarne na morju, zlasti v Severnem in Baltskem morju.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).