ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.289.slv

Uradni list

Evropske unije

C 289

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
1. oktober 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 289/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2011/C 289/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Sporočilo Komisije o splošnem dodeljevanju nekaterih kvot, ki jih je Evropska unija odprla za proizvode v sektorju riža v letu 2011

3

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2011/C 289/04

Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/486/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/639/SZVP, in v Uredbi Sveta (EU) št. 753/2011, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 968/2011, o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Afganistanu

4

 

Evropska komisija

2011/C 289/05

Menjalni tečaji eura

6

 

Sodišče Evropske unije

2011/C 289/06

Odločba Sodišča z dne 13. septembra 2011 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

7

2011/C 289/07

Odločba Splošnega Sodišča z dne 14. septembra 2011 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

9

2011/C 289/08

Odločba Sodišča za uslužbence št. 3/2011 sprejeta na upravni seji z dne 20. septembra 2011 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacje e-Curia

11

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

2011/C 289/09

Javni razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET)

13

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2011/C 289/10

Objava vloge za registracijo v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

15

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi

 

(2)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/1


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi)

2011/C 289/01

Datum sprejetja odločitve

2.9.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.33142 (11/N)

Država članica

Italija

Regija

Calabria

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Pravna podlaga

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Gozdarstvo, Varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

 

Skupni proračun: 8 EUR (v milijonih)

 

Letni proračun: 8 EUR (v milijonih)

Intenzivnost

100 %

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 289/02

Komisija se je 21. septembra 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6347. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/3


Sporočilo Komisije o splošnem dodeljevanju nekaterih kvot, ki jih je Evropska unija odprla za proizvode v sektorju riža v letu 2011

2011/C 289/03

Uredba Komisije (EU) št. 1274/2009 (1) je odprla tarifne kvote za uvoz riža s poreklom iz čezmorskih držav in ozemelj (ČDO).

Skupna dodelitev za leto 2011 za posamezno kvoto, določena z navedeno uredbo, je navedena v Prilogi k temu sporočilu.


(1)  UL L 344, 23.12.2009, str. 3.


PRILOGA

Skupna dodelitev kvot iz Uredbe (EU) št. 1274/2009 za leto 2011

Poreklo

Zaporedna številka

Zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja, vloženi za podobdobje september 2011

Celotna dodelitev kvote za leto 2011

Nizozemski Antili in Aruba

09.4189

 (1)

0 %

Najmanj razvite ČDO

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Koeficient dodelitve se za to podobdobje ne uporablja: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/4


Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/486/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/639/SZVP, in v Uredbi Sveta (EU) št. 753/2011, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 968/2011, o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Afganistanu

2011/C 289/04

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebe, navedene v Prilogi k Sklepu Sveta 2011/486/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/639/SZVP (1), in v Prilogi I k Uredbi Sveta (EU) št. 753/2011, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 968/2011 (2), o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Afganistanu, obveščamo:

Varnostni svet Združenih narodov je sprejel Resolucijo 1988 (2011), ki uvaja omejevalne ukrepe proti posameznikom in subjektom, ki so bili pred datumom sprejetja te resolucije označeni za talibane, ter proti drugim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njimi, kakor je določeno v oddelku A („Posamezniki, povezani s talibani“) in oddelku B („Subjekti ter druge skupine in podjetja, povezani s talibani“) prečiščenega seznama odbora, ustanovljenega v skladu z resolucijama 1267 (1999) in 1333 (2000), kot tudi proti drugim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim s talibani.

Zadevne osebe lahko zahtevo za ponovno preučitev odločitve o vključitvi na seznam ZN skupaj z dokazili kadar koli pošljejo odboru ZN, ustanovljenem v skladu z odstavkom 30 Resolucije VS ZN 1988 (2011). Tovrstni zahtevki se pošljejo na naslednji naslov:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Za več informacij glej naslednjo povezavo: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Na podlagi odločitve ZN se je Svet Evropske unije odločil, da je treba osebe iz navedene resolucije vključiti na seznam oseb, skupin, podjetij in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sveta 2011/486/SZVP in Uredbi (EU) št. 753/2011. Razlogi za uvrstitev oseb na seznam so navedeni v ustreznih vnosih v Prilogi k Sklepu Sveta in Prilogi I k Uredbi Sveta.

Zadevne osebe obveščamo, da pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic (glej spletne strani, navedene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 753/2011), lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zamrznjenih sredstev za nujne potrebe ali natančno določena plačila (glej člen 5 Uredbe).

Zadevne osebe lahko zahtevo za ponovno preučitev odločitve o vključitvi na navedeni seznam skupaj z dokazili pošljejo Svetu, in sicer na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Obenem zadevne osebe tudi obveščamo, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo pred Splošnim sodiščem Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 257, 1.10.2011, str. 24.

(2)  UL L 257, 1.10.2011, str. 1.


Evropska komisija

1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/6


Menjalni tečaji eura (1)

30. septembra 2011

2011/C 289/05

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3503

JPY

japonski jen

103,79

DKK

danska krona

7,4417

GBP

funt šterling

0,86665

SEK

švedska krona

9,2580

CHF

švicarski frank

1,2170

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,8880

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,754

HUF

madžarski forint

292,55

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7093

PLN

poljski zlot

4,4050

RON

romunski leu

4,3575

TRY

turška lira

2,5100

AUD

avstralski dolar

1,3874

CAD

kanadski dolar

1,4105

HKD

hongkonški dolar

10,5213

NZD

novozelandski dolar

1,7660

SGD

singapurski dolar

1,7589

KRW

južnokorejski won

1 594,92

ZAR

južnoafriški rand

10,9085

CNY

kitajski juan

8,6207

HRK

hrvaška kuna

7,4995

IDR

indonezijska rupija

12 253,97

MYR

malezijski ringit

4,3112

PHP

filipinski peso

59,039

RUB

ruski rubelj

43,3500

THB

tajski bat

42,048

BRL

brazilski real

2,5067

MXN

mehiški peso

18,5936

INR

indijska rupija

66,1190


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


Sodišče Evropske unije

1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/7


ODLOČBA SODIŠČA

z dne 13. septembra 2011

o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

(000/2011/)

SODIŠČE JE –

ob upoštevanju Poslovnika, zlasti členov 37(7) in 79(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se upošteval razvoj komunikacijskih tehnologij, je bila razvita računalniška aplikacija, ki omogoča vlaganje in vročanje procesnih aktov po elektronski poti.

(2)

Ta aplikacija, ki temelji na mehanizmu elektronskega preverjanja istovetnosti, pri katerem se uporabi uporabniško ime v povezavi z geslom, glede izmenjanih dokumentov izpolnjuje zahteve po avtentičnosti, celovitosti in zaupnosti –

ODLOČILO:

Člen 1

Računalniška aplikacija z imenom „e-Curia“, skupna trem sodiščem, ki sestavljajo Sodišče Evropske unije, omogoča vlaganje in vročanje procesnih aktov po elektronski poti pod pogoji, določenimi v tej odločbi.

Člen 2

Za uporabo te aplikacije je treba imeti osebno uporabniško ime in osebno geslo.

Člen 3

Procesni akt, vložen prek e-Curie, se šteje za izvirnik tega akta v smislu člena 37(1), prvi pododstavek, Poslovnika, če je bilo za to vložitev uporabljeno uporabniško ime in geslo zastopnika. Ta identifikacija velja kot podpis zadevnega akta.

Člen 4

Aktu, vloženemu prek e-Curie, je treba priložiti vse priloge, ki so v njem navedene, in njihov seznam.

Ni pa treba vložiti overjenih prepisov aktov, vloženih prek e-Curie, in njihovih morebitnih prilog.

Člen 5

Procesni akt se šteje za vložen v smislu člena 37(3) Poslovnika, ko zastopnik odobri vložitev tega akta.

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Člen 6

Procesni akti, vključno s sodbami in sklepi, so prek e-Curie vročeni zastopnikom strank, če so se ti izrecno strinjali s tem načinom vročanja ali če so v okviru neke zadeve vanj privolili tako, da so vložili procesni akt prek e-Curie.

Procesni akti so prek e-Curie vročeni tudi državam članicam, drugim državam podpisnicam Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in institucijam, organom, uradom ali agencijam Unije, ki so se strinjali s tem načinom vročanja.

Člen 7

Naslovniki vročitev iz prejšnjega člena so z elektronskim sporočilom obveščeni o vseh vročitvah, ki so prek e-Curie naslovljene na njih.

Procesni akt je vročen, ko naslovnik (zastopnik ali njegov asistent) zahteva dostop do tega akta. Če te zahteve za dostop ni, se šteje, da je akt vročen ob izteku sedmega dne, ki sledi dnevu, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo z obvestilom.

Če stranko zastopa več agentov ali odvetnikov, se za izračun rokov upošteva prva opravljena zahteva za dostop.

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Člen 8

Sodno tajništvo določi pogoje uporabe e-Curie in skrbi, da se ti upoštevajo. Če se e-Curia ne uporablja v skladu s temi pogoji, je mogoče zadevni uporabniški račun dezaktivirati.

Sodišče sprejme potrebne ukrepe za zaščito e-Curie pred vsemi zlorabami ali zlonamerno uporabo.

Uporabnik je z elektronskim sporočilom obveščen o vseh ukrepih, sprejetih na podlagi tega člena, ki mu preprečujejo uporabo njegovega uporabniškega računa.

Člen 9

Ta odločba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 13. septembra 2011

Sodni tajnik

A. CALOT ESCOBAR

Predsednik

V. SKOURIS


1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/9


ODLOČBA SPLOŠNEGA SODIŠČA

z dne 14. septembra 2011

o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

2011/C 289/07

SPLOŠNO SODIŠČE JE –

ob upoštevanju Poslovnika, zlasti členov 43(7) in 100(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se upošteval razvoj komunikacijskih tehnologij, je bila razvita računalniška aplikacija, ki omogoča vlaganje in vročanje procesnih aktov po elektronski poti.

(2)

Ta aplikacija, ki temelji na mehanizmu elektronskega preverjanja istovetnosti, pri katerem se uporabi uporabniško ime v povezavi z geslom, glede izmenjanih dokumentov izpolnjuje zahteve po avtentičnosti, celovitosti in zaupnosti –

ODLOČILO:

Člen 1

Računalniška aplikacija z imenom „e-Curia“, skupna trem sodiščem, ki sestavljajo Sodišče Evropske unije, omogoča vlaganje in vročanje procesnih aktov po elektronski poti pod pogoji, določenimi v tej odločbi.

Člen 2

Za uporabo te aplikacije je treba imeti osebno uporabniško ime in osebno geslo.

Člen 3

Procesni akt, vložen prek e-Curie, se šteje za izvirnik tega akta v smislu člena 43(1), prvi pododstavek, Poslovnika, če je bilo za to vložitev uporabljeno uporabniško ime in geslo zastopnika. Ta identifikacija velja kot podpis zadevnega akta.

Člen 4

Aktu, vloženemu prek e-Curie, je treba priložiti vse priloge, ki so v njem navedene, in njihov seznam.

Ni pa treba vložiti overjenih prepisov aktov, vloženih prek e-Curie, in njihovih morebitnih prilog.

Člen 5

Procesni akt se šteje za vložen v smislu člena 43(3) Poslovnika, ko zastopnik odobri vložitev tega akta.

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Člen 6

Procesni akti, vključno s sodbami in sklepi, so prek e-Curie vročeni zastopnikom strank, če so se ti izrecno strinjali s tem načinom vročanja ali če so v okviru neke zadeve vanj privolili tako, da so vložili procesni akt prek e-Curie.

Procesni akti so prek e-Curie vročeni tudi državam članicam, drugim državam podpisnicam Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in institucijam, organom, uradom ali agencijam Unije, ki so se strinjali s tem načinom vročanja.

Člen 7

Naslovniki vročitev iz prejšnjega člena so z elektronskim sporočilom obveščeni o vseh vročitvah, ki so prek e-Curie naslovljene na njih.

Procesni akt je vročen, ko naslovnik (zastopnik ali njegov asistent) zahteva dostop do tega akta. Če te zahteve za dostop ni, se šteje, da je akt vročen ob izteku sedmega dne, ki sledi dnevu, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo z obvestilom.

Če stranko zastopa več agentov ali odvetnikov, se za izračun rokov upošteva prva opravljena zahteva za dostop.

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Člen 8

Sodno tajništvo določi pogoje uporabe e-Curie in skrbi, da se ti upoštevajo. Če se e-Curia ne uporablja v skladu s temi pogoji, je mogoče zadevni uporabniški račun dezaktivirati.

Splošno sodišče sprejme potrebne ukrepe za zaščito e-Curie pred vsemi zlorabami ali zlonamerno uporabo.

Uporabnik je z elektronskim sporočilom obveščen o vseh ukrepih, sprejetih na podlagi tega člena, ki mu preprečujejo uporabo njegovega uporabniškega računa.

Člen 9

Ta odločba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 14. septembra 2011

Sodni tajnik

E. COULON

Predsednik

M. JAEGER


1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/11


ODLOČBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

št. 3/2011

sprejeta na upravni seji z dne 20. septembra 2011

o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacje e-Curia

2011/C 289/08

SODIŠČE ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Poslovnika, zlasti členov 34(7) in 99(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se upošteval razvoj komunikacijskih tehnologij, je bila razvita računalniška aplikacija, ki omogoča vlaganje in vročanje procesnih aktov po elektronski poti.

(2)

Ta aplikacija, ki temelji na mehanizmu elektronskega preverjanja istovetnosti, pri katerem se uporabi uporabniško ime v povezavi z geslom, glede izmenjanih dokumentov izpolnjuje zahteve po avtentičnosti, celovitosti in zaupnosti –

ODLOČILO:

Člen 1

Računalniška aplikacija z imenom „e-Curia“, skupna trem sodiščem, ki sestavljajo Sodišče Evropske unije, omogoča vlaganje in vročanje procesnih aktov po elektronski poti pod pogoji, določenimi v tej odločbi.

Člen 2

Za uporabo te aplikacije je treba imeti osebno uporabniško ime in osebno geslo.

Člen 3

Procesni akt, vložen prek e-Curie, se šteje za izvirnik tega akta v smislu člena 34(1), prvi pododstavek, Poslovnika, če je bilo za to vložitev uporabljeno uporabniško ime in geslo zastopnika. Ta identifikacija velja kot podpis zadevnega akta.

Člen 4

Aktu, vloženemu prek e-Curie, je treba priložiti vse priloge, ki so v njem navedene, in njihov seznam.

Ni pa treba vložiti overjenih prepisov aktov, vloženih prek e-Curie, in njihovih morebitnih prilog.

Člen 5

Procesni akt se šteje za vložen v smislu člena 34(3) Poslovnika, ko zastopnik odobri vložitev tega akta.

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Člen 6

Procesni akti, vključno s sodbami in sklepi, so prek e-Curie vročeni zastopnikom strank, če so se ti izrecno strinjali s tem načinom vročanja ali če so v okviru neke zadeve vanj privolili tako, da so vložili procesni akt prek e-Curie.

Procesni akti so prek e-Curie vročeni tudi državam članicam, drugim državam podpisnicam Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in institucijam, organom, uradom ali agencijam Unije, ki so se strinjali s tem načinom vročanja.

Člen 7

Naslovniki vročitev iz prejšnjega člena so z elektronskim sporočilom obveščeni o vseh vročitvah, ki so prek e-Curie naslovljene na njih.

Procesni akt je vročen, ko naslovnik (zastopnik ali njegov asistent) zahteva dostop do tega akta. Če te zahteve za dostop ni, se šteje, da je akt vročen ob izteku sedmega dne, ki sledi dnevu, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo z obvestilom.

Če stranko zastopa več agentov ali odvetnikov, se za izračun rokov upošteva prva opravljena zahteva za dostop.

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Člen 8

Sodno tajništvo določi pogoje uporabe e-Curie in skrbi, da se ti upoštevajo. Če se e-Curia ne uporablja v skladu s temi pogoji, je mogoče zadevni uporabniški račun dezaktivirati.

Sodišče za uslužbence sprejme potrebne ukrepe za zaščito e-Curie pred vsemi zlorabami ali zlonamerno uporabo.

Uporabnik je z elektronskim sporočilom obveščen o vseh ukrepih, sprejetih na podlagi tega člena, ki mu preprečujejo uporabo njegovega uporabniškega računa.

Člen 9

Ta odločba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 20. septembra 2011

Sodni tajnik

W. HAKENBERG

Predsednik

P. MAHONEY


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/13


Javni razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET)

2011/C 289/09

1.   Cilji in opis

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), ki je bil ustanovljen leta 1975 in ima od leta 1995 sedež v Grčiji, je agencija Evropske unije (EU). Naloga tega centra, ki je priznan kot uradni vir informacij in strokovnega znanja o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, spretnostih in veščinah, je podpirati razvoj evropske politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prispevati k njenemu izvajanju.

ReferNet je evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Njegova naloga je podpirati center Cedefop s poročanjem o razvoju nacionalnih sistemov in politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter z večanjem prepoznavnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in proizvodov centra Cedefop. Omrežje sestavlja 29 članov iz držav članic EU, Islandije in Norveške, ki so znani kot njegovi nacionalni partnerji. To so ključne institucije, vključene v poklicno izobraževanje in usposabljanje v državi, ki jo zastopajo.

Zaradi vzpostavitve evropskega omrežja za poklicno izobraževanje in usposabljanje je cilj tega razpisa izbrati po enega kandidata iz vsake upravičene države, s katerim bo center Cedefop sklenil štiriletni okvirni sporazum o partnerstvu, in z vsakim uspešnim kandidatom skleniti poseben sporazum o dodelitvi sredstev za delovni načrt, ki ga bo treba izvesti leta 2012.

Okvirni sporazumi o partnerstvu se izvajajo na podlagi posebnih sporazumov o dodelitvi sredstev. Zato kandidati predložijo ne samo predlog za štiriletno okvirno partnerstvo (na podlagi katerega bo z uspešnim kandidatom podpisan okvirni sporazum o partnerstvu za obdobje 2012–2015), ampak tudi vlogo za dodelitev sredstev za ukrepe v letu 2012 (na podlagi katere se lahko podpiše poseben sporazum o dodelitvi sredstev za leto 2012). Kandidat mora izkazati sposobnost za izvedbo vseh dejavnosti, predvidenih v štiriletnem obdobju, in zagotoviti ustrezno sofinanciranje izvajanja delovnega načrta.

2.   Proračunska sredstva in trajanje projekta

Ocenjena razpoložljiva proračunska sredstva za štiriletne okvirne sporazume o partnerstvu znašajo 4 000 000 EUR, odvisno od letnih odločitev proračunskega organa.

Skupna razpoložljiva proračunska sredstva za letni delovni načrt za leto 2012 (trajanje projekta: 12 mesecev) znašajo 955 000 EUR za 27 držav članic, Islandijo in Norveško.

Dodeljena sredstva se razlikujejo glede na število prebivalcev v državi, odobrijo pa se za izvajanje letnega delovnega načrta. Skupna razpoložljiva proračunska sredstva za delovni načrt za leto 2012 bodo razdeljena na podlagi treh skupin držav glede na število prebivalcev države:

—   1. skupina držav: Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Slovenija in Islandija. Največji znesek dodeljenih sredstev: 23 615 EUR.

—   2. skupina držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka republika, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška republika, Švedska in Norveška. Največji znesek dodeljenih sredstev: 33 625 EUR.

—   3. skupina držav: Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Španija, Združeno kraljestvo. Največji znesek dodeljenih sredstev: 43 620 EUR.

Unija bo sredstva dodelila kot finančni prispevek k stroškom prejemnika (in/ali soprejemnikov), temu pa je treba dodati še lasten finančni prispevek in/ali lokalne, regionalne, nacionalne in/ali zasebne prispevke. Skupni prispevek Unije ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov.

Cedefop si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih proračunskih sredstev.

3.   Merila za upravičenost

Kandidat mora za upravičenost izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

biti mora javna ali zasebna organizacija s pravnim statusom, ki je pravna oseba (kar pomeni, da se fizične osebe, tj. posamezniki, ne morejo prijaviti);

(b)

sedež mora imeti v eni od naslednjih držav:

Belgiji, na Cipru, na Danskem, v Estoniji, v Franciji, Grčiji, Irskem, Latviji, na Malti, Portugalskem, v Sloveniji, Španiji, Norveškem.

4.   Rok

Vloge za okvirni sporazum o partnerstvu IN delovni načrt za leto 2012 morajo biti poslane najpozneje do 20. oktobra 2011.

Delovni načrt za leto 2012 se bo po dodelitvi posebnega sporazuma o dodelitvi sredstev za leto 2012 začel januarja 2012 in trajal 12 mesecev.

5.   Dodatne informacije

Podrobnosti o razpisu za zbiranje predlogov, obrazec za prijavo in vse priloge bodo na voljo od 30. septembra 2011 na spletni strani centra Cedefop na naslovu:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Vloge morajo izpolnjevati vse zahteve, določene v celotnem besedilu razpisa, in biti predložene na predvidenih uradnih obrazcih.

Predlogi bodo ocenjeni po načelih preglednosti in enake obravnave.

Vse predložene vloge bo na podlagi meril za upravičenost, izključitev, izbiro in dodelitev, opredeljenih v celotnem besedilu razpisa, ocenil odbor strokovnjakov.


DRUGI AKTI

Evropska komisija

1.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 289/15


Objava vloge za registracijo v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2011/C 289/10

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih od dneva te objave.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„VADEHAVSSTUDE“

ES št.: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

ZGO ( X ) ZOP ( )

1.   Ime:

„Vadehavsstude“

2.   Država članica ali tretja država:

Danska

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta proizvoda:

Razred 1.1:

Sveže meso (in drobovina)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke:

„Vadehavsstude“ je sveže meso mladega goveda, rejenega na opredeljenem geografskem območju. Gre za živali danske črno-bele pasme, znane tudi kot danska holštajn pasma, ali križance med živalmi danske holštajn pasme in belgijske belo-plave pasme. Meso „Vadehavsstude“ se pridobiva izključno iz kastriranih samcev, ki morajo biti rojeni na določenem geografskem območju.

Sveže meso

:

celi trupi, polovice trupov, četrtine in kosi

Teža ob zakolu

:

200–380 kg

Starost ob zakolu

:

najmanj 18 mesecev in manj kot 30 mesecev

Oblika

:

najmanj 3,50

Barva

:

3–4

Zamaščenost

:

3–4

Lestvica barve in zamaščenosti je v skladu z zahtevami glede najmanjše kakovosti, določenimi z razglasom danske krone v zvezi z govedino.

3.3   Surovine:

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

Pozimi mora biti vsaj 50 % krme za živali proizvedene na opredeljenem območju.

Krmo v zimskih mesecih sestavlja travna in koruzna silaža.

Živali se morajo vsaj 4 mesece in pol na leto pasti na slanih traviščih določenega geografskega območja.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju:

Vse živali morajo biti rojene in rejene na določenem geografskem območju.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.:

3.7   Posebna pravila za označevanje:

Vse zaklane živali morajo biti ožigosane z logotipom „Vadehav Marsk og Mad“. Logotip mora biti nameščen na embalaži končnega proizvoda in odtisnjen na zaklano žival, da se zagotovi sledljivost.

Image

Image

4.   Kratka opredelitev geografskega območja:

Geografsko območje je regija Waddensko morje na jugozahodu Danske. Regija Waddensko morje se razteza na območju treh otokov – Romø, Mandø and Fanø, ter na kopnem, kjer se danski del regije konča na južni meji z Nemčijo. Na severu meja sovpada z mejo nacionalnega parka Waddensko morje, na vzhodu pa je regija omejena z avtocesto A11.

5.   Povezanost z geografskim območjem:

5.1   Posebnosti geografskega območja:

Trgovsko mesto Ribe je bilo ustanovljeno okoli leta 710. Arheološka izkopavanja so razkrila blago, ki se je tam prodajalo, in eden izmed najzgodnejših proizvodov za prodajo je bilo govedo. Govedo je prihajalo iz vasi na slanih traviščih okoli Waddenskega morja, kar dokazuje, da so kmetje govedo tam redili že v železni dobi. Govedo se je v mestu Ribe prodajalo še cel srednji vek, govedo iz regije Waddensko morje pa je bilo za to mesto več stoletij eden izmed najpomembnejših izvoznih proizvodov.

Proizvodnja mesa iz regije Waddensko morje („Vadehavsstude“) je osnovana na tradiciji rejenja goveda na slanih traviščih. Življenje kmetov v regiji je bilo velikokrat težko. Vsako leto so na območje pridivjale nevihte in z njimi poplave na kmetijskih površinah. Morje je za seboj pustilo rodoviten mulj in ustvarilo bujna travišča na slanih zemljiščih, na katerih so se poleti pasle živali in so bila vir krme za zimo.

V članku iz leta 1968 o raziskavah prsti na slanih traviščih „Jordbundsundersøgelser i marsken“ v publikaciji „Tidsskrift for planteavl“ je Lorens Hansen preučil vzorce prsti iz slanih travišč. V članku navaja, da je ta prst zaradi visoke vsebnosti ilovice in svoje sestave naravno bogata s kalijem. Za obdelovalna zemljišča se vsebnost natrija redko določa, saj je ponavadi zelo nizka in ne vpliva na sestavo prsti. Vendar pa je v prsti iz slanih travišč vsebnost natrija pogosto zelo visoka zaradi soli, ki jo je ob nastanku travišč za seboj pustilo morje.

Robustne trave, ki so dobro prilagojene na razmere na slanih traviščih, so bogate s hranili in lahko preživijo v raznolikih vremenskih pogojih. Paša na tem območju je edinstvena zaradi neprizanesljivih pogojev in slanosti Waddenskega morja. Ko morje poplavi zemljišča, za seboj pusti sol in minerale v prsti. Na obali rastejo zlasti naslednje rastline in trave:

v notranjosti ob nasipu: drobna trava, samosevna bela detelja, navadna nokota, mali škrobotec, kalužnica in poljski nagelj;

na nižjih območjih: mrežnica, obmorska triroglja in nekatere grobe trave;

na zunanjem/najnižjem delu obale: slanovka in osočnik.

5.2   Posebnosti proizvoda:

Slepo testiranje mesa goveda, rejenega na slanih traviščih, je pokazalo, da je meso:

mehkejše,

sočnejše,

bolj slanega okusa,

čvrstejše in

bolj aromatično

kot meso tradicionalno rejenega goveda.

Meso tradicionalno gojenega goveda je bilo od tistega z Waddenskega morja bolje točkovano samo glede zamaščenosti in barve.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda:

Neprijazno okolje za rejce goveda iz regije Waddensko morje predstavlja velik izziv. Zapis iz preteklosti navaja: „Za to območje so bila značilna obsežna travišča, na katerih so se lačne živali hranile z obilico trave, ki so jo kmetje kosili za seno za zimo. Trava s slanih travišč je bila zelo zdrava, zlasti ker je bilo območje večkrat na leto poplavljeno in je bilo tako obogateno s soljo in minerali iz morske vode. Na kmetijah v notranjosti je bilo skotenih veliko telet, ki so jih nato gnali na slana travišča, kjer so se poredila za prodajo na tržnicah v Husumu ali Hamburgu. Teleta so bila pred pašo na slanih traviščih pogosto šibka in celo bolna, vendar so ob bogati travi zrasla v zdravo in dobro nahranjeno govedo.“

Za govedino, proizvedeno v regiji Waddensko morje, je bila stoletja znano, da je dober in visokokakovosten proizvod ter ima zaradi posebnih pogojev območja značilno slan okus. Ko morje ob plimi poplavi območje, v prsti pusti sol in minerale. Živali se pasejo na slanih traviščih, kjer visoka vsebnost kalija in natrija v travi vpliva na okus, zaradi česar je meso „Vadehavsstude“ posebne kakovosti in značilno slanega okusa.

Meso „Vadehavsstude“ se prodaja kot posebni proizvod nacionalnega parka Waddensko morje, ime pa uporabljajo tako lokalni proizvajalci kot distributerji.

Proizvodnja mesa „Vadehavsstude“ je kot pomembna značilnost območja predstavljena v turističnih brošurah regije Waddensko morje in nacionalnega parka Waddensko morje.

Sklic na objavo specifikacije:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.