ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.269.slv

Uradni list

Evropske unije

C 269

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
10. september 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2011/C 269/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 252, 27.8.2011

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2011/C 269/02

Zadeva C-506/08 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. julija 2011 – Kraljevina Švedska proti MyTravel Group plc, Evropski komisiji (Pritožba — Dostop do dokumentov institucij — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Člen 4(2), druga alinea, in (3), drugi pododstavek — Izjeme od pravice do dostopa, ki se nanašajo na varstvo sodnih postopkov in pravnih nasvetov ter postopka odločanja — Nadzor nad koncentracijami — Dokumenti Komisije, pripravljeni v okviru postopka, ki se je končal z izdajo odločbe o nezdružljivosti koncentracije s skupnim trgom — Dokumenti, ki so bili pripravljeni po tem, ko je Splošno sodišče to odločbo razglasilo za nično)

2

2011/C 269/03

Zadeva C-194/09 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 – Alcoa Trasformazioni Srl proti Evropski komisiji (Pritožba — Državne pomoči — Ugodnejša cena električne energije — Ugotovitev neobstoja pomoči — Sprememba in podaljšanje ukrepa — Odločba o začetku postopka iz člena 88(2) ES — Veljavna pomoč ali nova pomoč — Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 — Člen 1(b)(v) — Obveznost obrazložitve — Načeli pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo)

3

2011/C 269/04

Zadeva C-303/09: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 14. julija 2011 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Državne pomoči — Pomoči v korist podjetij, ki so vlagala v občine, prizadete od naravnih nesreč v letu 2002 — Izterjava)

3

2011/C 269/05

Zadeva C-324/09: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – L'Oréal SA in drugi proti eBay International AG in drugim (Znamke — Internet — Ponudba za prodajo proizvodov, zaščitenih z znamko, ki jih je imetnik znamke namenil za prodajo v tretjih državah, na spletnem trgu, namenjenem potrošnikom v Uniji — Odstranitev embalaže navedenih proizvodov — Direktiva 89/104/EGS — Uredba (ES) št. 40/94 — Odgovornost upravljavca spletnega trga — Direktiva 2000/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju) — Sodne odredbe, izdane proti navedenemu upravljavcu — Direktiva 2004/48/ES (Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine)

3

2011/C 269/06

Zadeva C-325/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Secretary of State for the Home Department proti Marii Dias (Prosto gibanje oseb — Direktiva 2004/38/ES — Člen 16 — Pravica do stalnega prebivališča — Obdobja, ki so se končala pred iztekom roka za prenos te direktive — Zakonito prebivanje — Prebivanje, ki temelji samo na dovoljenju za prebivanje, ki je bilo izdano v skladu z Direktivo 68/360/EGS, ne da bi bili izpolnjeni pogoji za pridobitev kakršnekoli pravice do prebivanja)

5

2011/C 269/07

Zadeva C-397/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Scheuten Solar Technology GmbH proti Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (Obdavčenje — Direktiva 2003/49/ES — Skupni sistem obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic — Davek od dohodka iz dejavnosti — Določitev davčne osnove)

5

2011/C 269/08

Zadeva C-445/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – IMC Securities BV proti Stichting Autoriteit Financiële Markten (Direktiva 2003/6/ES — Tržne manipulacije — Zagotavljanje nenormalne ali umetne ravni cene)

6

2011/C 269/09

Zadeva C-503/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Upper Tribunal – Združeno kraljestvo) – Lucy Stewart proti Secretary of State for Work and Pensions (Socialna varnost — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Členi 4, 10 in 10a — Kratkoročna dajatev za nezmožnost za delo za mlade invalidne osebe — Dajatev za bolezen ali invalidska dajatev — Pogoji glede stalnega prebivališča, prisotnosti ob vložitvi zahtevka in pretekle prisotnosti — Državljanstvo Unije — Sorazmernost)

6

2011/C 269/10

Zadeva C-518/09: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. julija 2011 – Evropska komisija proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda ustanavljanja in opravljanja storitev — Opravljanje dejavnosti prometa z nepremičninami)

7

2011/C 269/11

Zadeva C-523/09: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Ringkonnakohus – Republika Estonija) – Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS proti Veterinaar- ja Toiduamet (Skupna kmetijska politika — Pristojbine za inšpekcije in sanitarni nadzor proizvodnje mleka)

7

2011/C 269/12

Zadeva C-2/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Italija) – Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl proti Regione Puglia (Okolje — Direktiva 92/43/EGS — Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst — Direktiva 79/409/EGS — Ohranjanje prostoživečih ptic — Posebna ohranitvena območja, ki spadajo v evropsko ekološko omrežje Natura 2000 — Direktivi 2009/28/ES in 2001/77/ES — Obnovljivi viri energije — Nacionalni predpisi — Prepoved postavitve vetrnih generatorjev, ki niso namenjeni lastni porabi — Neobstoj presoje vplivov projekta na okolje)

8

2011/C 269/13

Združeni zadevi C-4/10 in C-27/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Postopka, ki ju je sprožil Bureau National Interprofessionnel du Cognac (Uredba (ES) št. 110/2008 — Geografske označbe žganih pijač — Časovna veljavnost — Znamka, ki vsebuje geografsko označbo — Uporaba, s katero se povzroči situacija, ki škodi geografski označbi — Zavrnitev registracije ali neveljavnost take znamke — Neposredna uporaba uredbe)

8

2011/C 269/14

Zadeva C-14/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales) – Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – Nickel Institute proti Secretary of State for Work and Pensions (Okolje in varovanje človekovega zdravja — Direktiva 67/548/EGS — Uredba (ES) št. 1272/2008 — Razvrščanje nikljevih karbonatov, nikljevih hidroksidov in več nikljevih snovi v skupini kot nevarnih snovi — Veljavnost direktiv 2008/58/ES in 2009/2/ES ter Uredbe (ES) št. 790/2009 — Prilagoditev teh razvrstitev tehničnemu in znanstvenemu napredku — Veljavnost — Metode ocenjevanja bistvenih lastnosti navedenih snovi — Očitna napaka pri presoji — Pravna podlaga — Obveznost obrazložitve)

9

2011/C 269/15

Zadeva C-15/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – Etimine SA proti Secretary of State for Work and Pensions (Okolje in varovanje človekovega zdravja — Direktiva 67/548/EGS — Uredba (ES) št. 1272/2008 — Boratne snovi — Razvrstitev kot snovi, strupene za razmnoževanje, iz skupine 2 — Direktiva 2008/58/ES in Uredba (ES) št. 790/2009 — Prilagoditev teh razvrstitev tehničnemu in znanstvenemu napredku — Veljavnost — Metode ocenjevanja bistvenih lastnosti navedenih snovi — Očitna napaka pri presoji — Pravna podlaga — Obveznost obrazložitve — Načelo sorazmernosti)

10

2011/C 269/16

Zadeva C-21/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Bíróság – Republika Madžarska) – Károly Nagy proti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Skupna kmetijska politika — Financiranje prek EKUJS — Uredbi (ES) št. 1257/1999 in št. 817/2004 — Podpora Skupnosti za razvoj podeželja — Podpora za metode kmetijsko-okoljske proizvodnje — Kmetijsko-okoljske pomoči, ki niso pomoči za živali in dodelitev katerih je pogojena z gostoto živine — Uporaba integriranega administrativnega in kontrolnega sistema — Sistem identifikacije in registracije goveda — Dolžnost nacionalnih organov glede obveščanja o pogojih za upravičenost)

10

2011/C 269/17

Zadeva C-46/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Højesteret – Danska) – Viking Gas A/S proti Kosan Gas A/S, nekdanji BP Gas A/S (Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Člena 5 in 7 — Plinske jeklenke, zaščitene kot tridimenzionalna znamka — Dajanje na trg s strani pridobitelja izključne licence — Dejavnost polnjenja teh jeklenk, ki jo opravlja konkurent pridobitelja licence)

11

2011/C 269/18

Zadeva C-101/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission – Avstrija) – Gentcho Pavlov, Gregor Famira proti Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Zunanji odnosi — Pridružitveni sporazumi — Nacionalni predpisi, po katerih so bili bolgarski državljani pred pristopom Republike Bolgarije k Evropski uniji izključeni iz vpisa v imenik odvetniških pripravnikov — Skladnost takih predpisov s prepovedjo vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva v zvezi z delovnimi pogoji iz pridružitvenega sporazuma ES-Bolgarija)

12

2011/C 269/19

Zadeva C-104/10: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – Patrick Kelly proti National University of Ireland (University College, Dublin) (Direktive 76/207/EGS, 97/80/ES in 2002/73/ES — Dostop do poklicnega usposabljanja — Enako obravnavanje moških in žensk — Zavrnitev prijave — Dostop prijavitelja za poklicno usposabljanje do informacij glede kvalifikacij drugih prijaviteljev)

12

2011/C 269/20

Zadeva C-150/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Bruxelles – Belgija) – Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) proti Beneo Orafti SA (Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Sladkor — Narava in obseg prehodnih kvot, ki so bile dodeljene podjetju, proizvajalcu sladkorja — Možnost podjetja, ki je upravičenec do pomoči za prestrukturiranje za tržno leto 2006/2007, da uporabi prehodno kvoto, ki mu je bila dodeljena — Izračun zneska vračila in kazni, ki se uporabi v primeru neizpolnjevanja obveznosti v okviru načrta za prestrukturiranje — Načelo ne bis in idem)

13

2011/C 269/21

Združeni zadevi C-159/10 in C-160/10: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) proti Land Hessen (Direktiva 2000/78/ES — Člen 6(1) — Prepoved diskriminacije zaradi starosti — Obvezna upokojitev državnih tožilcev, ki so dopolnili 65 let — Legitimni cilji, ki utemeljujejo različno obravnavanje na podlagi starosti — Skladnost zakonodaje)

14

2011/C 269/22

Zadeva C-186/10: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Tural Oguz proti Secretary of State for the Home Department (Pridružitveni sporazum EGS-Turčija — Člen 41(1) Dodatnega protokola — Klavzula standstill — Svoboda ustanavljanja — Zavrnitev podaljšanja dovoljenja za prebivanje turškemu državljanu, ki je v nasprotju s pogoji, določenimi s tem dovoljenjem, ustanovil podjetje — Zloraba pravice)

14

2011/C 269/23

Zadeva C-196/10: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. julija 2011. (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Paderborner Brauerei Haus Cramer KG proti Hauptzollamt Bielefeld (Skupna carinska tarifa — Kombinirana nomenklatura — Tarifna razvrstitev — Tarifni številki 2203 in 2208 — Osnova iz sladnega piva za izdelavo mešane pijače)

15

2011/C 269/24

Zadeva C-252/10 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 21. julija 2011 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski agenciji za pomorsko varnost (EMSA) (Pritožba — Javna naročila — Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) — Javni razpis, ki se nanaša na aplikacijo SafeSeaNet — Odločba, s katero je bila zavrnjena ponudba ponudnika — Merila za oddajo naročila — Podmerila — Obveznost obrazložitve)

15

2011/C 269/25

Zadeva C-263/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Gorj – Romunija) – Iulian Andrei Nisipeanu proti Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu (Notranji davki — Člen 110 PDEU — Davek na onesnaževanje, ki se ga plača ob prvi registraciji motornega vozila)

16

2011/C 269/26

Zadeva C-284/10: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Telefónica de España, SA proti Administración del Estado (Direktiva 97/13/ES — Skupni okvir za splošne odobritve in posamična dovoljenja na področju telekomunikacijskih storitev — Dajatve in pristojbine, ki veljajo za podjetja, ki so imetniki splošnih odobritev — Člen 6 — Razlaga — Nacionalna zakonodaja, ki nalaga plačilo letne dajatve, izračunane na podlagi odstotka bruto prihodkov iz poslovanja)

16

2011/C 269/27

Zadeva C-310/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bacău – Romunija) – Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești proti Ștefan Agafiței in drugim (Plače tožilcev — Diskriminacija na podlagi pripadnosti družbeno-poklicni kategoriji ali na podlagi delovnega mesta — Pogoji za povračilo nastale škode — Direktivi 2000/43/ES in 2000/78/ES — Neuporaba — Nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe)

17

2011/C 269/28

Zadeva C-459/10 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 21. julija 2011 – Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt proti Evropski komisiji (Pritožba — Državne pomoči — Pomoč za projekt usposabljanja glede nekaterih zaposlitev v novem centru DHL na letališču Leipzig/Halle — Ničnostna tožba zoper odločbo, s katero je bil del pomoči razglašen za nezdružljiv s skupnim trgom — Presoja potrebnosti pomoči — Neupoštevanje pozitivnih zunanjih učinkov pomoči in njenih spodbujevalnih učinkov na izbiro lokacije)

17

2011/C 269/29

Zadeva C-464/10: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Mons – Belgija) – Država Belgija proti Pierru Henflingu, Raphaëlu Davinu, Koenraadu Tangheju, stečajnim upraviteljem družbe Tiercé Franco-Belge SA (Obdavčenje — Šesta direktiva o DDV — Člen 6(4) — Oprostitev — Člen 13(B)(f) — Igre na srečo — Storitve komisionarja (trafikant), ki deluje v svojem imenu in za račun komitenta, ki opravlja dejavnost sprejemanja stav)

17

2011/C 269/30

Zadeva C-155/11 PPU: Sklep Sodišča z dne 10. junija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank ’s-Gravenhage – Nizozemska) – Bibi Mohammad Imran proti Minister van Buitenlandse Zaken (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Ustavitev postopka)

18

2011/C 269/31

Zadeva C-161/11: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 22. junija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Trani – Italija) – Vino Cosimo Damiano proti Poste Italiane SpA (Členi 92(1), 103(1) in 104(3) Poslovnika — Socialna politika — Pogodbe o zaposlitvi za določen čas — Javni sektor — Prva ali edina pogodba — Izjema od obveznosti navedbe objektivnih razlogov — Načelo prepovedi diskriminacije — Neobstoj zveze s pravom Unije — Očitna nepristojnost Sodišča)

18

2011/C 269/32

Zadeva C-93/11 P: Pritožba, ki jo je 25. februarja 2011 vložilo Verein Deutsche Sprache e.V. zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2010 v zadevi T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V. proti Svetu Evropske unije

19

2011/C 269/33

Zadeva C-124/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgerichts (Nemčija) 9. marca 2011 – Zvezna republika Nemčija proti Karen Dittrich

19

2011/C 269/34

Zadeva C-125/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgerichts (Nemčija) 9. marca 2011 – Zvezna republika Nemčija proti Robertu Klinkeju

19

2011/C 269/35

Zadeva C-143/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 24. marca 2011 – Jörg-Detlef Müller proti Zvezni republiki Nemčiji

19

2011/C 269/36

Zadeva C-156/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bergamo (Italija) 1. aprila 2011 – Procura della Repubblica proti Ibrahim Music

20

2011/C 269/37

Zadeva C-185/11: Tožba, vložena 18. aprila 2011 – Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

20

2011/C 269/38

Zadeva C-229/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgericht Passau (Nemčija) 16. maja 2011 – Alexander Heimann proti Kaiser GmbH

20

2011/C 269/39

Zadeva C-230/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgericht Passau (Nemčija) 16. maja 2011 – Konstantin Toltschin proti Kaiser GmbH

21

2011/C 269/40

Zadeva C-245/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Asylgerichtshofs (Avstrija) 23. maja 2011 – K

21

2011/C 269/41

Zadeva C-252/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove (Slovaška republika) 23. maja 2011 – Erika Šujetová proti Rapid life životná poisťovňa, as

22

2011/C 269/42

Zadeva C-264/11 P: Pritožba, ki so jo 27. maja 2011 vložili Kaimer GmbH & Co. Holding KG in drugi zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. marca 2011 v zadevi T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. proti Evropski komisiji

22

2011/C 269/43

Zadeva C-268/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Nemčija) 31. maja 2011 – Atilla Gülbahce proti Freie und Hansestadt Hamburg

23

2011/C 269/44

Zadeva C-273/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Baranya Megyei Bíróság (Republika Madžarska) 3. junija 2011 – Mecsek-Gabona Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2011/C 269/45

Zadeva C-275/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 3. junija 2011 – GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH proti Finanzamt Bayreuth

24

2011/C 269/46

Zadeva C-282/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 6. junija 2011 – Concepción Salgado González proti Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

25

2011/C 269/47

Zadeva C-283/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundeskommunikationssenat (Avstrija) 8. junija 2011 – Sky Österreich GmbH proti Österreichischer Rundfunk

25

2011/C 269/48

Zadeva C-299/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 15. junija 2011 – Staatssecretaris van Financiën proti Gemeente Vlaardingen

26

2011/C 269/49

Zadeva C-307/11 P: Pritožba, ki jo je Deichmann SE vložila 20. junija 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 13. aprila 2011 v zadevi T-202/09, Deichmann SE proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

26

2011/C 269/50

Zadeva C-311/11 P: Pritožba, ki jo je Smart Technologies ULC vložila 20. junija 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 13. aprila 2011 v zadevi T-523/09, Smart Technologies ULC proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

27

2011/C 269/51

Zadeva C-315/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Breda (Nizozemska) 27. junija 2011 – A.T.G.M. van de Ven & M.A.H.T. van de Ven-Janssen proti Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

27

2011/C 269/52

Zadeva C-316/11 P: Pritožba, ki jo je Longevity Health Products, Inc. vložila 22. junija 2011 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. aprila 2011 v zadevi T-96/11: Longevity Health Products, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

28

2011/C 269/53

Zadeva C-317/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemčija) 27. junija 2011 – Rainer Reimann proti Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

28

2011/C 269/54

Zadeva C-318/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Förvaltningsrätten i Falun (Švedska) 27. junija 2011 – Daimler AG proti Skatteverket

29

2011/C 269/55

Zadeva C-319/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Förvaltningsrätten i Falun (Švedska) 27. junija 2011 – Widex A/S proti Skatteverket

29

2011/C 269/56

Zadeva C-325/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Koszalinie (Republika Poljska) 28. junija 2011 – Krystyna Alder in Ewald Alder proti Sabini Orłowski in Czesławu Orłowskemu

29

2011/C 269/57

Zadeva C-326/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 29. junija 2011 – J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV; druga stranka v postopku: Staatssecretaris van Financiën

30

2011/C 269/58

Zadeva C-328/11 P: Pritožba, ki jo je Alder Capital Ltd vložila 28. junija 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. aprila 2011 v zadevi T-209/09, Alder Capital Ltd proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Gimv Nederland BV

30

2011/C 269/59

Zadeva C-332/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 30. junija 2011 – ProRail NV proti Xpedys NV in drugi

31

2011/C 269/60

Zadeva C-333/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 30. junija 2011 – Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) proti Belgische Staat

31

2011/C 269/61

Zadeva C-335/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sø- og Handelsret (Danska) 1. julija 2011 – HK Danmark, ki zastopa Jette Ring, proti Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

31

2011/C 269/62

Zadeva C-336/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Lyon (Francija) 1. julija 2011 – Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects proti Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

32

2011/C 269/63

Zadeva C-337/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sø- og Handelsret (Danska) 1. julija 2011 – HK Danmark, ki zastopa Lone Skouboe Werge, proti Pro Display A/S v stečaju

32

2011/C 269/64

Zadeva C-338/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Santander Asset Management SGIIC SA v imenu FIM Santander Top 25 Euro Fi proti Direction des résidents à l'étranger et des services généraux

33

2011/C 269/65

Zadeva C-339/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Santander Asset Management SGIIC SA v imenu Cartera Mobiliaria SA SICAV proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

33

2011/C 269/66

Zadeva C-340/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Kapitalanlagegesellschaft mbH v imenu Alltri Inka proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/67

Zadeva C-341/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH v imenu DBI-Fonds APT no 737 proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/68

Zadeva C-342/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – SICAV KBC Select Immo proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/69

Zadeva C-343/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/70

Zadeva C-344/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – International Values Series of the DFA Investment Trust Co. proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/71

Zadeva C-345/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co. proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/72

Zadeva C-346/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – SICAV GA Fund B proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/73

Zadeva C-347/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH v imenu AMB Generali Aktien Euroland proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/74

Zadeva C-356/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 7. julija 2011 – O, S

36

2011/C 269/75

Zadeva C-357/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 7. julija 2011 – Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/76

Zadeva C-358/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 8. julija 2011 – Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

36

2011/C 269/77

Zadeva C-363/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo (Grčija) 7. julija 2011 – Pooblaščenec Elegktiko Sinedrio pri Ministrstvu za kulturno dediščino in turizem proti Službi za nadzor Ministrstva za kulturno dediščino in turizem in Κostantinosu Antonopoulosu

37

2011/C 269/78

Zadeva C-373/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 13. julija 2011 – Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou proti Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon in Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

Zadeva C-378/11 P: Pritožba, ki jo je 21. junija 2011 vložila Longevity Health Products, Inc. zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. aprila 2011 v zadevi T-95/11, Longevity Health Products proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

38

2011/C 269/80

Zadeva C-455/10: Sklep predsednika Sodišča z dne 1. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – G.A.P. Peeters – van Maasdijk proti Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

38

2011/C 269/81

Zadeva C-16/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 6. julija 2011 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

38

2011/C 269/82

Zadeva C-20/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 15. junija 2011 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

39

2011/C 269/83

Zadeva C-43/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 6. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Milano – Italija) – Procura della Repubblica proti Assanu Sambi

39

2011/C 269/84

Zadeva C-169/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Frosinone – Italija) – Procura della Repubblica proti Patricku Contehu

39

2011/C 269/85

Zadeva C-187/11: Sklep predsednika Sodišča z dne 6. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Treviso – Italija) – Procura della Repubblica proti Eleni Vermishevi

39

 

Splošno sodišče

2011/C 269/86

Zadeva T-357/02 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Freistaat Sachsen proti Komisiji (Državne pomoči — Pomoči, ki so jih odobrili organi dežele Saške — Pomoči za coaching, udeležbo na sejmih in razstavah, sodelovanje in spodbujanje dizajna — Odločba o razglasitvi delne združljivosti in delne nezdružljivosti sheme pomoči s skupnim trgom — Shema pomoči v korist malih in srednje velikih podjetij — Neizvajanje diskrecijske pravice — Obveznost obrazložitve)

40

2011/C 269/87

Zadeva T-189/06: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Arkema France proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Vodikov peroksid in perborat — Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES — Pripis odgovornosti za kršitev — Obveznost obrazložitve — Enako obravnavanje — Načelo dobrega upravljanja — Globe — Obvestilo o ugodni obravnavi)

40

2011/C 269/88

Zadeva T-190/06: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Total in Elf Aquitaine proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Vodikov peroksid in perborat — Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES — Pripis odgovornosti za kršitev — Pravica do obrambe — Domneva nedolžnosti — Obveznost obrazložitve — Enakost obravnavanja — Načelo individualizacije kazni in sankcij — Načelo zakonitosti v kazenskem pravu — Načelo dobrega upravljanja — Pravna varnost — Zloraba pooblastil — Globe)

40

2011/C 269/89

Zadeva T-38/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Shell Petroleum in drugi proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren-butadienskega kavčuka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Odgovornost za kršitev — Globe — Teža kršitve — Obteževalne okoliščine)

41

2011/C 269/90

Zadeva T-39/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – ENI proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren-butadienskega kavčuka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Odgovornost za kršitev — Globe — Teža kršitve — Obteževalne okoliščine)

41

2011/C 269/91

Zadeva T-42/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Dow Chemical in drugi proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren-butadienskega kavčuka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Odgovornost za kršitev — Globe — Teža in trajanje kršitve — Obteževalne okoliščine)

42

2011/C 269/92

Zadeva T-44/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Kaučuk proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren butadienskega kavčuka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Sodelovanje v kartelu — Odgovornost za kršitev — Globe — Teža in trajanje kršitve — Olajševalne okoliščine)

42

2011/C 269/93

Zadeva T-45/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Unipetrol proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren butadienskega kavčuka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Sodelovanje v kartelu — Odgovornost za kršitev — Globe)

42

2011/C 269/94

Zadeva T-53/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Trade-Stomil proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren butadienskega kavčuka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Sodelovanje v kartelu — Odgovornost za kršitev — Globe — Teža in trajanje kršitve — Olajševalne okoliščine)

43

2011/C 269/95

Zadeva T-59/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Polimeri Europa proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren-butadienskega kavčuka — Odločba o ugotovitvi kršitev člena 81 ES — Odgovornost za kršitev — Enotna kršitev — Dokaz o obstoju omejevalnega sporazuma — Globe — Teža in trajanje kršitve — Obteževalne okoliščine)

43

2011/C 269/96

Zadeva T-138/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Schindler Holding in drugi proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg montaže in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Manipulacije pri javnih razpisih — Razdelitev trgov — Določanje cen)

44

2011/C 269/97

Združene zadeve T-141/07, T-142/07, T-145/07 in T-146/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – General Technic-Otis in drugi proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic — Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES — Zloraba javnih naročil — Razdelitev trgov — Določitev cen)

44

2011/C 269/98

Združene zadeve T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 in T-154/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – ThyssenKrupp Liften Ascenseurs in drugi proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic — Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES — Zloraba javnih naročil — Razdelitev trgov — Določitev cen)

45

2011/C 269/99

Zadeva T-151/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Kone in drugi proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic — Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES — Zloraba javnih naročil — Razdelitev trgov — Določitev cen)

45

2011/C 269/00

Zadeva T-108/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. julija 2011 – Zino Davidoff proti UUNT – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti GOOD LIFE — Prejšnja nacionalna besedna znamka GOOD LIFE — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Dolžnost skrbnega ravnanja — Člen 74(1) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 76(1) Uredbe (ES) št. 207/2009))

46

2011/C 269/01

Zadeva T-81/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Grčija proti Komisiji (ESRR — Zmanjšanje finančne pomoči — Operativni program za cilj št. 1 (1994-1999), Cestni dostop in cestni sistemi v Grčiji — Prenos pomožnih nalog s Komisije na tretje osebe — Poslovna tajnost — Stopnja finančnega popravka — Prosta presoja Komisije — Sodni nadzor)

46

2011/C 269/02

Zadeva T-160/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Winzer Pharma proti UUNT – Alcon (OFTAL CUSI) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti OFTAL CUSI — Prejšnja besedna znamka Skupnosti Ophtal — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

47

2011/C 269/03

Zadeva T-220/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. julija 2011 – Ergo Versicherungsgruppe proti UUNT – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ERGO — Prejšnja besedna znamka Skupnosti URGO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

47

2011/C 269/04

Zadeva T-221/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. julija 2011 – Ergo Versicherungsgruppe proti UUNT – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ERGO Group — Prejšnja besedna znamka Skupnosti URGO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

47

2011/C 269/05

Zadeva T-499/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Evonik Industries proti UUNT (škrlatno rdeč pravokotnik z zaokroženo desno stranjo) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja škrlatno rdeč pravokotnik z zaokroženo desno stranjo — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

48

2011/C 269/06

Zadeva T-88/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Inter IKEA Systems proti UUNT Meteor Controls (GLÄNSA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti GLÄNSA — Prejšnja besedna znamka Skupnosti GLANZ — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

48

2011/C 269/07

Zadeva T-222/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – ratiopharm proti UUNT – Nycomed (ZUFAL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ZUFAL — Prejšnja besedna znamka Skupnosti ZURCAL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Podobnost proizvodov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Omejitev proizvodov, navedenih v prijavi znamke — Člen 43(1) Uredbe (ES) št. 207/2009)

48

2011/C 269/08

Zadeva T-422/10 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 12. julija 2011 – Emme proti Komisiji (Začasna odredba — Konkurenca — Sklep Komisije o naložitvi globe — Bančna garancija — Predlog za odlog izvršitve — Finančna škoda — Neobstoj izjemnih okoliščin — Neobstoj nujnosti)

49

2011/C 269/09

Zadeva T-142/11 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – SIR proti Svetu (Začasna odredba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti glede na razmere v Slonokoščeni obali — Zamrznitev sredstev — Predlog za odlog izvršitve — Ustavitev postopka o glavni stvari — Ustavitev postopka)

49

2011/C 269/10

Zadeva T-160/11 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Petroci proti Svetu (Začasna odredba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti glede na razmere v Slonokoščeni obali — Zamrznitev sredstev — Predlog za odlog izvršitve — Ustavitev postopka v glavni stvari — Ustavitev postopka)

49

2011/C 269/11

Zadeva T-326/11: Tožba, vložena 20. junija 2011 – Brainlab proti UUNT (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

Zadeva T-327/11: Tožba, vložena 20. junija 2011 – Vinci Energies Schweiz proti UUNT – Estavis (Rumena podoba Branderburških vrat)

50

2011/C 269/13

Zadeva T-328/11: Tožba, vložena 21. junija 2011 – Leifheit proti UUNT (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

Zadeva T-333/11: Tožba, vložena 24. junija 2011 – Wessang proti UUNT – Greinwald (star foods)

51

2011/C 269/15

Zadeva T-355/11: Tožba, vložena 5. julija 2011 – Segovia Bonet proti UUNT – IES (IES)

52

2011/C 269/16

Zadeva T-356/11: Tožba, vložena 1. julija 2011 – Restoin proti UUNT (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

Zadeva T-361/11: Tožba, vložena 6. julija 2011 – Hand Held Products proti UUNT – Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

Zadeva T-366/11: Tožba, vložena 6. julija 2011 – Bial – Portela & Ca proti UUNT– Isdin (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

Zadeva T-371/11: Tožba, vložena 11. julija 2011 – Monier Roofing Components proti UUNT (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

Zadeva T-372/11: Tožba, vložena 15. julija 2011 – Basic proti UUNT – Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

Zadeva T-378/11: Tožba, vložena 18. julija 2011 – Langguth Erben proti UUNT (MEDINET)

55

2011/C 269/22

Zadeva T-379/11: Tožba, vložena 21. julija 2011 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann in drugi proti Komisiji

55

2011/C 269/23

Zadeva T-381/11: Tožba, vložena 21. julija 2011 – Eurofer proti Komisiji

56

2011/C 269/24

Zadeva T-390/11: Tožba, vložena 21. julija 2011 – Evonik Industries proti UUNT – Bornemann (EVONIK)

57

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/1


2011/C 269/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

UL C 252, 27.8.2011

Prejšnje objave

UL C 238, 13.8.2011

UL C 232, 6.8.2011

UL C 226, 30.7.2011

UL C 219, 23.7.2011

UL C 211, 16.7.2011

UL C 204, 9.7.2011

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. julija 2011 – Kraljevina Švedska proti MyTravel Group plc, Evropski komisiji

(Zadeva C-506/08 P) (1)

(Pritožba - Dostop do dokumentov institucij - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Člen 4(2), druga alinea, in (3), drugi pododstavek - Izjeme od pravice do dostopa, ki se nanašajo na varstvo sodnih postopkov in pravnih nasvetov ter postopka odločanja - Nadzor nad koncentracijami - Dokumenti Komisije, pripravljeni v okviru postopka, ki se je končal z izdajo odločbe o nezdružljivosti koncentracije s skupnim trgom - Dokumenti, ki so bili pripravljeni po tem, ko je Splošno sodišče to odločbo razglasilo za nično)

2011/C 269/02

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Kraljevina Švedska (zastopnika: K. Petkovska in A. Falk, zastopnika)

Intervenientke v podporo pritožnice: Kraljevina Danska (zastopnika: B. Weis Fogh in V. Pasternak Jørgensen, zastopnika), Kraljevina Nizozemska (zastopnika: C. Wissels in J. Langer, zastopnika), Republika Finska (zastopnik: J. Heliskoski, zastopnik)

Drugi stranki v postopku: MyTravel Group plc, Evropska komisija (zastopniki: X. Lewis, P. Costa de Oliveira in C. O'Reilly, zastopniki)

Intervenientke v podporo Komisije: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: M. Lumma in B. Klein, zastopnika), Francoska republika (zastopniki: E. Belliard, G. de Bergues in A. Adam, zastopniki), Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnika: E. Jenkinson in M. S. Ossowski, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (tretji razširjeni senat) z dne 9. septembra 2008 v zadevi MyTravel proti Komisiji (T-403/05), s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti odbločb Komisije z dne 5. septembra 2005 in z dne 12. oktobra 2005, s katerima je Komisija zavrnila tožeči stranki dostop do nekaterih pripravljalnih dokumentov v zvezi z odločbo z dne 22. septembra 1999, s katero je bila koncentracija, s katero je Airtours plc skušala pridobiti popoln nadzor nad družbo First Choice plc, ugotovljena za nezdružljivo s skupnim trgom in izvajanjem sporazuma EGP (zadeva št. IV/M. 1524 Airtours/First Choice), in do dokumentov, ki so jih pripravile službe Komisije po razveljavitvi te odločbe s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 6. junija 2002 v zadevi T-342/99.

Izrek

1.

Točka 2 izreka sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 9. septembra 2008 v zadevi MyTravel proti Komisiji (T-403/05) se razveljavi.

2.

Odločba Komisije D(2005) 8461 z dne 5. septembra 2005 o zavrnitvi prošnje družbe MyTravel Group plc za dostop do nekaterih pripravljalnih dokumentov Komisije na področju nadzora nad koncentracijami se razglasi za nično v delu, v katerem temelji na členu 4(3), drugi pododstavek, Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

3.

Odločba Komisije D(2005) 9763 z dne 12. oktobra 2005 o delni zavrnitvi prošnje družbe MyTravel Group plc za dostop do nekaterih pripravljalnih dokumentov Komisije na področju nadzora nad koncentracijami se razglasi za nično v delu, v katerem temelji na členu 4(2), druga alinea, in (3), drugi pododstavek, Uredbe št. 1049/2001.

4.

Zadeva se vrne Splošnemu sodišču Evropske unije, da to odloči o tožbenih razlogih družbe MyTravel, o katerih se ni izreklo.

5.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 55, 7.3.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/3


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 – Alcoa Trasformazioni Srl proti Evropski komisiji

(Zadeva C-194/09 P) (1)

(Pritožba - Državne pomoči - Ugodnejša cena električne energije - Ugotovitev neobstoja pomoči - Sprememba in podaljšanje ukrepa - Odločba o začetku postopka iz člena 88(2) ES - Veljavna pomoč ali nova pomoč - Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 - Člen 1(b)(v) - Obveznost obrazložitve - Načeli pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo)

2011/C 269/03

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Alcoa Trasformazioni Srl (zastopniki: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf in F. Salerno, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnik: N. Khan, zastopnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 25. marca 2009 v zadevi Alcoa Trasformazioni Srl proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-332/06, s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 19. julija 2006 o začetku postopka iz člena 88(2) Pogodbe ES v zvezi z nadaljevanjem shem ugodnejše tarife električne energije za nekatere energetsko intenzivne industrijske panoge v Italiji (državna pomoč C 36/06 (prej NN 38/06)) v delu, v katerem se ta odločba nanaša na tarife električne energije, od katerih imata ugodnosti dva proizvodna obrata za aluminij v Fusini (Benetke) in v Portovesmu (Sardinija), ki sta v lasti pritožnice.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Alcoa Trasformazioni Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 193, 15.8.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/3


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 14. julija 2011 – Evropska komisija proti Italijanski republiki

(Zadeva C-303/09) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Državne pomoči - Pomoči v korist podjetij, ki so vlagala v občine, prizadete od naravnih nesreč v letu 2002 - Izterjava)

2011/C 269/04

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Flynn, V. Di Bucci in E. Righini, zastopniki)

Tožena stranka: Italijanska republika (zastopniki: G. Palmieri, zastopnik, D. Del Gaizo in P. Gentili, odvetnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje ukrepov potrebnih za uskladitev s členi 2, 5 in 6 Odločbe Komisije 2005/315/ES z dne 20. oktobra 2004 o shemi pomoči, ki jo je Italija izvajala v korist podjetij, ki so vlagala v občine, prizadete od naravnih nesreč v letu 2002 (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3893) (UL L 100, str. 46), v predpisanem roku

Izrek

1.

Italijanska republika s tem, da v predpisanih rokih ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, da bi od upravičencev izterjala celotni znesek pomoči, ki so bile dodeljene na podlagi sistema pomoči, ki je bil z Odločbo Komisije 2005/315/ES z dne 20. oktobra 2004 o shemi pomoči, ki jo je Italija izvajala v korist podjetij, ki so vlagala v občine, prizadete od naravnih nesreč v letu 2002, razglašen za nezakonit in nezdružljiv s skupnim trgom, ni izpolnila obveznosti iz člena 5 te odločbe.

2.

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 256, 24.10.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/3


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – L'Oréal SA in drugi proti eBay International AG in drugim

(Zadeva C-324/09) (1)

(Znamke - Internet - Ponudba za prodajo proizvodov, zaščitenih z znamko, ki jih je imetnik znamke namenil za prodajo v tretjih državah, na spletnem trgu, namenjenem potrošnikom v Uniji - Odstranitev embalaže navedenih proizvodov - Direktiva 89/104/EGS - Uredba (ES) št. 40/94 - Odgovornost upravljavca spletnega trga - Direktiva 2000/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju) - Sodne odredbe, izdane proti navedenemu upravljavcu - Direktiva 2004/48/ES (Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine)

2011/C 269/05

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoire Garnier et Cie, L'Oréal (UK) Limited

Tožene stranke: eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Razlaga členov 5(1)(a) ter 7(1) in (2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL L 40, str. 1), členov 9(1)(a) ter 13(1) in (2) Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1), člena 14(1) Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, str. 1) in člena 11 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45) – Pojem „trženje“ – Vzorci parfumov in kozmetičnih izdelkov, namenjeni za brezplačno dajanje potrošnikom – Pojem „uporaba“ znamke – Vpis znaka, ki je enak znamki, pri ponudniku storitev, ki upravlja spletni iskalnik, s strani trgovca, da bi se na zaslonu na podlagi vnosa navedenega znaka kot iskalnega niza v iskalnik samodejno izpisal URL naslov njegovega spletnega mesta, na katerem se ponujajo blago in storitve, enake tistim, ki so zaščitene z znamko

Izrek

1.

Če izdelke, ki so v tretji državi in so označeni z znamko, registrirano v državi članici Unije, ali znamko Skupnosti ter v Evropskem gospodarskem prostoru ali v Uniji, če gre za znamko Skupnosti, še niso bili dani na trg, gospodarski subjekt prek spletnega trga brez soglasja imetnika te znamke prodaja potrošnikom na tem ozemlju, lahko navedeni imetnik na podlagi pravil iz člena 5 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS), kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, ali člena 9 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti nasprotuje tej prodaji, tej ponudbi za prodajo ali temu oglaševanju. Nacionalna sodišča so pristojna, da v vsakem posameznem primeru presodijo, ali obstajajo upoštevni indici za ugotovitev, da je ponudba za prodajo ali oglas, prikazan na spletnem trgu, dostopnem na navedenem ozemlju, namenjen potrošnikom na tem ozemlju.

2.

Kadar imetnik znamke svojim pooblaščenim distributerjem dobavlja izdelke, označene s to znamko in namenjene predstavitvi izdelkov potrošnikom na pooblaščenih maloprodajnih mestih, in stekleničke, ki so prav tako označene s to znamko in iz katerih se lahko pretočijo brezplačni vzorci za potrošnike, to brez dokazov o nasprotnem ne pomeni dajanja na trg v smislu Direktive 89/104 in Uredbe št. 40/94.

3.

Člen 5 Direktive 89/104 in člen 9 Uredbe št. 40/94 je treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke na podlagi izključnih pravic iz te znamke nasprotuje nadaljnji prodaji izdelkov, kakršni so ti v postopku v glavni stvari, na podlagi tega, da je preprodajalec odstranil zunanjo embalažo teh proizvodov, če zaradi te odstranitve embalaže niso navedeni bistveni podatki, kot so tisti v zvezi z identiteto izdelovalca ali osebe, odgovorne za trženje kozmetičnega izdelka. Tudi če odstranitev zunanje embalaže ne povzroči take nenavedbe podatkov, lahko imetnik znamke nasprotuje nadaljnji prodaji parfuma ali kozmetičnega izdelka, označenega z znamko, katere imetnik je, brez embalaže, če dokaže, da je odstranitev embalaže škodovala podobi navedenega izdelka in zato ugledu znamke.

4.

Člen 5(1)(a) Direktive 89/104 in člen 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 je treba razlagati tako, da sme imetnik znamke upravljavcu spletnega trga prepovedati, da ob uporabi ključne besede, ki je enaka tej znamki in jo je ta upravljavec izbral v okviru storitve internetnega referenciranja, oglašuje izdelke, ki so zaščiteni s to znamko in se prodajajo na navedenem trgu, če to oglaševanje običajno obveščenemu in razumno pozornemu uporabniku interneta ne omogoča ali mu le omejeno omogoča, da se seznani s tem, ali navedeni izdelki izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali nasprotno, od tretje osebe.

5.

Upravljavec spletnega trga znakov, ki so enaki ali podobni znamkam iz ponudb za prodajo, prikazanim na njegovem spletnem mestu, ne „uporablja“ v smislu člena 5 Direktive 89/104 in člena 9 Uredbe št. 40/94.

6.

Člen 14(1) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) je treba razlagati tako, da se uporablja za upravljavca spletnega trga, kadar ta ni imel dejavne vloge, zaradi katere bi lahko poznal ali nadzoroval podatke, ki se shranjujejo.

Navedeni upravljavec ima tako vlogo, kadar daje pomoč, ki obsega zlasti optimizacijo predstavitve ponudb za prodajo ali njihovo promocijo.

Če upravljavec spletnega trga ni imel dejavne vloge v smislu prejšnjega odstavka in njegovo opravljanje storitve zato spada na področje uporabe člena 14(1) Direktive 2000/31, se v zadevi, v kateri se lahko naloži plačilo odškodnine, vseeno ne more sklicevati na oprostitev odgovornosti, določeno v tej določbi, če je vedel za dejstva ali okoliščine, na podlagi katerih bi moral skrben gospodarski subjekt ugotoviti nezakonitost zadevnih ponudb za prodajo, in v primeru takega vedenja ni takoj ukrepal v skladu z odstavkom 1(b) navedenega člena 14.

7.

Člen 11, tretji stavek, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da od držav članic zahteva, da zagotovijo, da lahko nacionalna sodišča, ki so pristojna za varstvo pravic intelektualne lastnine, upravljavcu spletnega trga odredijo, naj sprejme ukrepe, ki ne prispevajo le k prenehanju kršitev teh pravic s strani uporabnikov tega spletnega trga, temveč tudi k preprečevanju nadaljnjih tovrstnih kršitev. Te sodne odredbe morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne ter ne smejo ovirati zakonite trgovine.


(1)  UL C 267, 7.11.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/5


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Secretary of State for the Home Department proti Marii Dias

(Zadeva C-325/09) (1)

(Prosto gibanje oseb - Direktiva 2004/38/ES - Člen 16 - Pravica do stalnega prebivališča - Obdobja, ki so se končala pred iztekom roka za prenos te direktive - Zakonito prebivanje - Prebivanje, ki temelji samo na dovoljenju za prebivanje, ki je bilo izdano v skladu z Direktivo 68/360/EGS, ne da bi bili izpolnjeni pogoji za pridobitev kakršnekoli pravice do prebivanja)

2011/C 269/06

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Secretary of State for the Home Department

Tožena stranka: Maria Dias

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Razlaga člena 16(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (UL L 158, str. 77) – Razlaga člena 18(1) Pogodne ES – Pravica do stalnega prebivališča – Pojem zakonitega prebivanja – Državljan Unije, ki ima dovoljenje za prebivanje za pet let, ki je bilo izdano na podlagi člena 4(2) Direktive 68/360/EGS, vendar je bil v obdobju veljavnosti dovoljenja prostovoljno nezaposlen – Dovoljenje izdano pred začetkom veljavnosti Direktive 2004/38/ES – Ali se upoštevajo obdobja prebivanja, končana pred začetkom veljavnosti Direktive?

Izrek

Člen 16(1) in (4) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja [d]irektive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/[EGS] je treba razlagati tako, da:

obdobij prebivanja, ki so se končala pred 30. aprilom 2006 in so temeljila samo na dovoljenju za prebivanje, veljavno izdanem na podlagi Direktive Sveta z dne 15. oktobra 1968 o odpravi omejitev gibanja in prebivanja v Skupnosti za delavce držav članic in za njihove družine (68/360/EGS), ne da bi bili izpolnjeni pogoji za pridobitev kakršnekoli pravice do prebivanja, ni mogoče šteti za zakonita za namene pridobitve pravice do stalnega prebivališča na podlagi člena 16(1) Direktive 2004/38 in

obdobja prebivanja pred 30. aprilom 2006 in po petih letih nepretrganega zakonitega prebivanja, končanega pred tem datumom, krajša od dveh zaporednih let, ki so temeljila samo na dovoljenju za prebivanje, veljavno izdanem na podlagi Direktive 68/360, vendar ne da bi bili izpolnjeni pogoji za pridobitev kakršnekoli pravice do prebivanja, ne morejo vplivati na pridobitev pravice do stalnega prebivališča na podlagi navedenega člena 16(1).


(1)  UL C 256, 24.10.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/5


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Scheuten Solar Technology GmbH proti Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

(Zadeva C-397/09) (1)

(Obdavčenje - Direktiva 2003/49/ES - Skupni sistem obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic - Davek od dohodka iz dejavnosti - Določitev davčne osnove)

2011/C 269/07

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Scheuten Solar Technology GmbH

Tožena stranka: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Bundesfinanzhof – Razlaga člena 1(1) Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (UL L 157, str. 49) – Vključitev ali nevključitev plačila obresti v davčno osnovo za davek od dohodka pravnih oseb

Izrek

Člen 1(1) Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic je treba razlagati tako, da ne nasprotuje določbi nacionalnega davčnega prava, v skladu s katero se obresti od posojil, ki jih družba iz države članice plača povezani družbi iz druge države članice, vračunajo v davčno osnovo za odmero davka od dohodka iz dejavnosti, za plačilo katerega je zavezana prva družba.


(1)  UL C 312, 19.12.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/6


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – IMC Securities BV proti Stichting Autoriteit Financiële Markten

(Zadeva C-445/09) (1)

(Direktiva 2003/6/ES - Tržne manipulacije - Zagotavljanje nenormalne ali umetne ravni cene)

2011/C 269/08

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: IMC Securities BV

Tožena stranka: Stichting Autoriteit Financiële Markten

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Razlaga člena 1, točka 2(a), druga alinea, Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (UL L 96, str. 16) – Zagotavljanje nenormalne ali umetne ravni cene – Pojem – Posli in naročila za trgovanje, ki so povzročili kratkotrajno nihanje tečajev

Izrek

Člen 1, točka 2(a), druga alinea, Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) je treba razlagati tako, da se za to, da bi se lahko štelo, da se ceni enega ali več finančnih instrumentov zagotavlja nenormalna ali umetna raven, ne zahteva, da se nenormalna ali umetna raven cene ohrani po preteku določenega obdobja.


(1)  UL C 24, 30.1.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/6


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Upper Tribunal – Združeno kraljestvo) – Lucy Stewart proti Secretary of State for Work and Pensions

(Zadeva C-503/09) (1)

(Socialna varnost - Uredba (EGS) št. 1408/71 - Členi 4, 10 in 10a - Kratkoročna dajatev za nezmožnost za delo za mlade invalidne osebe - Dajatev za bolezen ali invalidska dajatev - Pogoji glede stalnega prebivališča, prisotnosti ob vložitvi zahtevka in pretekle prisotnosti - Državljanstvo Unije - Sorazmernost)

2011/C 269/09

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Upper Tribunal

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lucy Stewart

Tožena stranka: Secretary of State for Work and Pensions

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Upper Tribunal – Razlaga členov 10, 19, 28, 29 in 95a Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, str. 2) – Nadomestila, ki se izplačujejo nezaposlenim, starim od 16 do 25 let, ki prebivajo v Združenem kraljestvu in so nezmožni za delo že vsaj sedem mesecev („short-term incapacity benefit in youth“) – Opredelitev tega nadomestila kot dajatve za bolezen oziroma dajatve za invalidnost – Dajatev, vezana s pogojem stalnega prebivališča

Izrek

1.

Kratkoročna dajatev za nezmožnost za delo za mlade invalidne osebe, kot je ta iz zadeve v glavni stvari, je invalidska dajatev v smislu člena 4(1)(b) Uredbe št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, kakor je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 z dne 13. aprila 2005, če ni sporno, da je prosilec na dan vložitve zahtevka dolgoročno ali trajno invaliden.

2.

Člen 10(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 1408/71 v navedeni različici, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 647/2005, nasprotuje temu, da država članica dodelitev kratkoročne dajatve za nezmožnost za delo za mlade invalidne osebe, kot je ta iz zadeve v glavni stvari, veže na pogoj običajnega prebivališča prosilca na njenem ozemlju.

Člen 21(1) PDEU nasprotuje temu, da država članica dodelitev take dajatve veže na:

pogoj pretekle prisotnosti prosilca na njenem ozemlju, ob izključitvi vseh drugih elementov, ki lahko dokažejo obstoj dejanske povezave med prosilcem in to državo članico, in

pogoj prisotnosti prosilca na njenem ozemlju ob vložitvi zahtevka.


(1)  UL C 37, 13.2.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/7


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. julija 2011 – Evropska komisija proti Portugalski republiki

(Zadeva C-518/09) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Svoboda ustanavljanja in opravljanja storitev - Opravljanje dejavnosti prometa z nepremičninami)

2011/C 269/10

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: I. Rogalski in P. Guerra e Andrade, zastopnika)

Tožena stranka: Portugalska republika (zastopnika: L. Inez Fernandes, zastopnik, in N. Ruiz, odvetnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 49 PDEU in 56 PDEU – Opravljanje dejavnosti prometa z nepremičninami

Izrek

1.

Portugalska republika s tem, da je

dovolila opravljanje dejavnosti nepremičninskega posredovanja le v okviru nepremičninske agencije;

naložila družbam za nepremičninsko posredovanje in nepremičninskim posrednikom s sedežem v drugih državah članicah obveznost skleniti zavarovanje za kritje svoje poklicne odgovornosti, ki je v skladu s portugalsko zakonodajo;

naložila družbam za nepremičninsko posredovanje s sedežem v drugih državah članicah obveznost razpolagati s pozitivnim lastniškim kapitalom v smislu te zakonodaje, in

določila popolni disciplinski nadzor Instituto de Construção e do Imobiliário IP nad družbami za nepremičninsko posredovanje in nepremičninskimi posredniki s sedežem v drugih državah članicah

ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 56 PDEU, ter s tem, da je

naložila družbam za nepremičninsko posredovanje obveznost opravljati izključno dejavnost nepremičninskega posredovanja, razen upravljanja nepremičnin za tretje osebe, ter

naložila nepremičninskim posrednikom obveznost opravljati izključno dejavnost nepremičninskega posrednika,

ni izpolnila svojih obveznosti iz členov 49 in 56 PDEU.

2.

Portugalski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 37, 13.2.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/7


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Ringkonnakohus – Republika Estonija) – Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS proti Veterinaar- ja Toiduamet

(Zadeva C-523/09) (1)

(Skupna kmetijska politika - Pristojbine za inšpekcije in sanitarni nadzor proizvodnje mleka)

2011/C 269/11

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Tartu Ringkonnakohus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS

Tožena stranka: Veterinaar- ja Toiduamet

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Tartu Ringkonnakohus – Razlaga členov 26 in 27 ter prilog IV in VI Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, str. 1) – Izračun pristojbine za uradni nadzor proizvodnje mleka – Pobiranje pristojbin, enakih zneskom po minimalnih stopnjah, ki se uporabljajo v skladu z Uredbo, ki pa so višje od dejanskih stroškov, ki jih imajo pristojni organi v zvezi z uradnim nadzorom

Izrek

Člen 27(3) in (4) Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali je treba razlagati tako, da omogoča državi članici, da naloži, ne da bi ji bilo treba sprejeti izvedbeni ukrep na nacionalni ravni, pristojbine na podlagi minimalnih stopenj, določenih v Prilogi IV, oddelek B, k navedeni uredbi, čeprav so stroški, ki jih imajo pristojni organi v zvezi z inšpekcijami in sanitarnim nadzorom, ki so določeni v navedeni uredbi, nižji od teh stopenj, kadar pogoji za uporabo člena 27(6) te uredbe niso izpolnjeni.


(1)  UL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Italija) – Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl proti Regione Puglia

(Zadeva C-2/10) (1)

(Okolje - Direktiva 92/43/EGS - Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst - Direktiva 79/409/EGS - Ohranjanje prostoživečih ptic - Posebna ohranitvena območja, ki spadajo v evropsko ekološko omrežje Natura 2000 - Direktivi 2009/28/ES in 2001/77/ES - Obnovljivi viri energije - Nacionalni predpisi - Prepoved postavitve vetrnih generatorjev, ki niso namenjeni lastni porabi - Neobstoj presoje vplivov projekta na okolje)

2011/C 269/12

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl

Tožena stranka: Regione Puglia

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Razlaga Direktive 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo (UL L 283, str. 33), Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, str. 16), Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 13, str. 1) in Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, str. 7) – Nacionalna in deželna ureditev, ki prepoveduje vse projekte postavitve vetrnih elektrarn, ki niso namenjene lastni porabi in ki se nahajajo na POO in POV, ki so del omrežja „Natura 2000“ – Neizvedba presoje vplivov

Izrek

Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic, Direktivo 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo in Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo ureditvi, ki prepoveduje postavitev vetrnih generatorjev, ki niso namenjeni lastni porabi, na območjih, ki spadajo v omrežje Natura 2000, brez vsakršne predhodne presoje okoljskih vplivov projekta na območje načrtovanega posega, pod pogojem, da se spoštujeta načelo prepovedi diskriminacije in načelo sorazmernosti.


(1)  UL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Postopka, ki ju je sprožil Bureau National Interprofessionnel du Cognac

(Združeni zadevi C-4/10 in C-27/10) (1)

(Uredba (ES) št. 110/2008 - Geografske označbe žganih pijač - Časovna veljavnost - Znamka, ki vsebuje geografsko označbo - Uporaba, s katero se povzroči situacija, ki škodi geografski označbi - Zavrnitev registracije ali neveljavnost take znamke - Neposredna uporaba uredbe)

2011/C 269/13

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranka v postopkih v glavni stvari

Postopka je sprožil: Bureau National Interprofessionnel du Cognac

Ob udeležbi: Gust. Ranin Oy

Predmet

Predloga za sprejetje predhodne odločbe – Korkein hallinto-oikeus – Razlaga Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1) in členov 16 in 23 Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 39, str. 16) – Razmerje med znamkami in zaščitenimi geografskimi označbami – Registracija figurativne znamke, ki vsebuje zlasti geografsko označbo „Cognac“ za žgane pijače, ki ne ustrezajo pogojem, ki jih je potrebno izpolniti za uporabo te geografske označbe.

Izrek

1.

Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 se uporablja za preizkus veljavnosti registracije znamke, ki vsebuje s to uredbo zaščiteno označbo geografskega porekla, tudi če je bila znamka registrirana pred začetkom veljavnosti te uredbe.

2.

Člena 23 in 16 Uredbe št. 110/2008 je treba razlagati tako, da:

morajo pristojni nacionalni organi na podlagi člena 23(1) te uredbe registracijo znamke, ki vsebuje zaščiteno označbo geografskega porekla in za katero ne velja časovna izjema iz člena 23(2) te uredbe, v situacijah iz člena 16 te uredbe zavrniti ali razveljaviti;

v primeru, kakršen je naveden v tem vprašanju, ko gre za registracijo znamke, ki vsebuje geografsko označbo ali poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in prevod te označbe, za žgane pijače, ki ne ustrezajo specifikacijam, ki se za to označbo zahtevajo, se uporabljajo situacije, ki so navedene v členu 16(a) in (b) Uredbe št. 110/2008, kar ne izključuje možnosti uporabe drugih pravil, ki so navedena v tem členu 16.


(1)  UL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/9


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales) – Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – Nickel Institute proti Secretary of State for Work and Pensions

(Zadeva C-14/10) (1)

(Okolje in varovanje človekovega zdravja - Direktiva 67/548/EGS - Uredba (ES) št. 1272/2008 - Razvrščanje nikljevih karbonatov, nikljevih hidroksidov in več nikljevih snovi v skupini kot nevarnih snovi - Veljavnost direktiv 2008/58/ES in 2009/2/ES ter Uredbe (ES) št. 790/2009 - Prilagoditev teh razvrstitev tehničnemu in znanstvenemu napredku - Veljavnost - Metode ocenjevanja bistvenih lastnosti navedenih snovi - Očitna napaka pri presoji - Pravna podlaga - Obveznost obrazložitve)

2011/C 269/14

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nickel Institute

Tožena stranka: Secretary of State for Work and Pensions

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Veljavnost Direktive Komisije 2008/58/ES z dne 21. avgusta 2008 o trideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi za namen njene prilagoditve tehničnemu napredku (UL L 246, str. 1) in Uredbe Komisije (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 235, str. 1) v delu, v katerem se nanašata na razvrstitev nikljevih karbonatov kot rakotvornih snovi – Nezadostna ocena bistvenih lastnosti nikljevih karbonatov glede na zahteve iz Priloge VI k Direktivi 67/548/EGS

Izrek

Pri preučitvi vprašanj za predhodno odločanje ni bil odkrit noben element, ki bi lahko vplival na veljavnost Direktive Komisije 2008/58/ES z dne 21. avgusta 2008 o trideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi za namen njene prilagoditve tehničnemu napredku in Direktive Komisije 2009/2/ES z dne 15. januarja 2009 o enaintrideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom njene prilagoditve tehničnemu napredku ter Uredbe Komisije (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku v delu, v katerem so bile s tema direktivama in s to uredbo snovi, kot so nekateri nikljevi karbonati, nikljevi hidroksidi in druge nikljeve snovi v skupini iz postopka v glavni stvari, razvrščene kot rakotvorne za ljudi iz kategorije 1, mutagene iz kategorije 3 in strupene za razmnoževanje iz kategorije 2.


(1)  UL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/10


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – Etimine SA proti Secretary of State for Work and Pensions

(Zadeva C-15/10) (1)

(Okolje in varovanje človekovega zdravja - Direktiva 67/548/EGS - Uredba (ES) št. 1272/2008 - Boratne snovi - Razvrstitev kot snovi, strupene za razmnoževanje, iz skupine 2 - Direktiva 2008/58/ES in Uredba (ES) št. 790/2009 - Prilagoditev teh razvrstitev tehničnemu in znanstvenemu napredku - Veljavnost - Metode ocenjevanja bistvenih lastnosti navedenih snovi - Očitna napaka pri presoji - Pravna podlaga - Obveznost obrazložitve - Načelo sorazmernosti)

2011/C 269/15

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Etimine SA

Tožena stranka: Secretary of State for Work and Pensions

ob udeležbi: Borax Europe Ltd

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Veljavnost Direktive Komisije 2008/58/ES z dne 21. avgusta 2008 o trideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi za namen njene prilagoditve tehničnemu napredku (UL L 246, str. 1) ter Uredbe Komisije (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 235, str. 1) glede razvrstitve boratov kot snovi, strupenih za razmnoževanje – Napačna presoja obstoja tveganja pri običajnem ravnanju s snovjo in njeni običajni uporabi, kot se zahtevata v Prilogi VI k Direktivi 67/548/EGS

Izrek

Pri preučitvi vprašanj za predhodno odločanje ni bil odkrit noben element, ki bi lahko vplival na veljavnost Direktive Komisije 2008/58/ES z dne 21. avgusta 2008 o trideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi za namen njene prilagoditve tehničnemu napredku ter Uredbe Komisije (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku v delu, v katerem so bile s to direktivo in s to uredbo boratne snovi iz postopka v glavni stvari razvrščene kot snovi, strupene za razmnoževanje, iz skupine 2.


(1)  UL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/10


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Bíróság – Republika Madžarska) – Károly Nagy proti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Zadeva C-21/10) (1)

(Skupna kmetijska politika - Financiranje prek EKUJS - Uredbi (ES) št. 1257/1999 in št. 817/2004 - Podpora Skupnosti za razvoj podeželja - Podpora za metode kmetijsko-okoljske proizvodnje - Kmetijsko-okoljske pomoči, ki niso pomoči za „živali“ in dodelitev katerih je pogojena z gostoto živine - Uporaba integriranega administrativnega in kontrolnega sistema - Sistem identifikacije in registracije goveda - Dolžnost nacionalnih organov glede obveščanja o pogojih za upravičenost)

2011/C 269/16

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Károly Nagy

Tožena stranka: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Fővárosi Bíróság – Razlaga člena 22 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 160, str. 80) in člena 68 Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe št. 1257/1999 (UL L 153, str. 30) – Izključitev kmeta iz kmetijsko-okoljske pomoči zaradi neizpolnitve obveznosti registracije živali v integriranem upravnem in nadzornem sistemu za nekatere programe pomoči Skupnosti – Neizpolnitev obveznosti, ugotovljena izključno na podlagi navzkrižnega preverjanja, ki ga določa zgoraj navedeni sistem – Uporaba integriranega sistema za kmetijsko-okoljske pomoči, ki niso pomoči za „živali“, vendar se zanje zahteva določena gostota živine

Izrek

1.

Člen 22 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1783/2003 z dne 29. septembra 2003, in člen 68 Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe št. 1257/1999 glede pomoči na podlagi navedenega člena 22, ki so pogojene z gostoto živine, dovoljujeta pristojnim organom, da opravijo navzkrižna preverjanja s podatki iz integriranega administrativnega in kontrolnega sistema in zlasti, da se oprejo na podatke iz banke podatkov iz nacionalnega sistema za individualno identifikacijo in registracijo vrst goveda, kot je madžarski sistem za individualno identifikacijo in registracijo vrst goveda (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer).

2.

Člen 22 Uredbe št. 1257/1999, kakor je bila spremenjena, in člen 68 Uredbe št. 817/2004 pristojnim organom dovoljujeta, da se pri preverjanju pogojev za upravičenost do kmetijsko-okoljske pomoči iz navedenega člena 22 za zavrnitev te pomoči oprejo le na podatke iz nacionalnega sistema za individualno identifikacijo in registracijo vrst goveda, kot je madžarski sistem za individualno identifikacijo in registracijo vrst goveda, ne da bi morali nujno opraviti druga preverjanja.

3.

Člen 22 Uredbe št. 1257/1999, kakor je bila spremenjena, in člen 68 Uredbe št. 817/2004, kakor ju je treba ob upoštevanju člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo št. 1782/2003 razlagati, nacionalnim organom, kadar ti ob preverjanju pogojev za upravičenost do kmetijsko-okoljske pomoči iz navedenega člena 22, ki je pogojena z gostoto živine, preverjajo le podatke iz nacionalnega sistema za individualno identifikacijo in registracijo vrst goveda, kot je madžarski sistem za individualno identifikacijo in registracijo vrst goveda, nalagata dolžnost obveščanja o teh pogojih za upravičenost, ki obsega obveščanje kmeta, ki ga ta pomoč zadeva, da se bodo vse živali, za katere je ugotovljeno, da niso pravilno identificirane ali registrirane v tem nacionalnem sistemu, štele za živali, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki lahko povzročijo pravne učinke, kot sta zmanjšanje ali izključitev iz zadevne pomoči.


(1)  UL C 113, 1.5.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/11


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Højesteret – Danska) – Viking Gas A/S proti Kosan Gas A/S, nekdanji BP Gas A/S

(Zadeva C-46/10) (1)

(Znamke - Direktiva 89/104/EGS - Člena 5 in 7 - Plinske jeklenke, zaščitene kot tridimenzionalna znamka - Dajanje na trg s strani pridobitelja izključne licence - Dejavnost polnjenja teh jeklenk, ki jo opravlja konkurent pridobitelja licence)

2011/C 269/17

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Højesteret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Viking Gas A/S

Tožena stranka: Kosan Gas A/S, nekdanji BP Gas A/S

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Højesteret – Razlaga členov 5 in 7 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1) – Dajanje kompozitnih jeklenk, katerih oblika je zaščitena kot tridimenzionalna nacionalna znamka in znamka Skupnosti, na trg s strani pridobitelja izključne licence – Dejavnost konkurenta, ki polni kompozitne plinske jeklenke in prodaja plin v teh jeklenkah, na katere namesti nalepko z navedbo, da je jeklenko napolnil konkurent, vendar ne odstrani figurativne in besedne znamke pridobitelja izključne licence

Izrek

Člena 5 in 7 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je treba razlagati tako, da pridobitelju izključne licence za uporabo kompozitnih plinskih jeklenk za ponovno uporabo, katerih oblika je zaščitena kot tridimenzionalna znamka ter na katere je namestil svoje ime in logotip, ki sta registrirana kot besedna in figurativna znamka, ne dopuščata, da nasprotuje temu, da tretji te jeklenke, ki so jih potrošniki najprej kupili, potem ko ti porabijo plin, ki so ga vsebovale, za plačilo zamenja za kompozitne jeklenke, napolnjene s plinom, ki ne izvira od tega pridobitelja licence, razen če lahko ta uveljavlja utemeljen razlog v smislu člena 7(2) Direktive 89/104.


(1)  UL C 80, 27.3.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/12


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission – Avstrija) – Gentcho Pavlov, Gregor Famira proti Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

(Zadeva C-101/10) (1)

(Zunanji odnosi - Pridružitveni sporazumi - Nacionalni predpisi, po katerih so bili bolgarski državljani pred pristopom Republike Bolgarije k Evropski uniji izključeni iz vpisa v imenik odvetniških pripravnikov - Skladnost takih predpisov s prepovedjo vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva v zvezi z delovnimi pogoji iz pridružitvenega sporazuma ES-Bolgarija)

2011/C 269/18

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Gentcho Pavlov, Gregor Famira

Tožena stranka: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission – Razlaga člena 38(1), prva alinea, Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Bolgarijo na drugi strani (UL L 358, 31.12.1994, str. 3) – Prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva v zvezi z delovnimi pogoji – Skladnost nacionalnih predpisov, na podlagi katerih so bili pred pristopom Bolgarije k Evropski uniji bolgarski državljani izključeni iz vpisa v imenik odvetniških pripravnikov, s tem členom – Neposredni učinek te določbe

Izrek

Načelo prepovedi diskriminacije iz člena 38(1), prva alinea, Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Bolgarijo na drugi strani, ki je bil v imenu Skupnosti sklenjen in potrjen s Sklepom Sveta in Komisije z dne 19. decembra 1994 (94/908/ESPJ, ES, Euratom) je treba razlagati tako, da pred pristopom Republike Bolgarije k Evropski uniji ni nasprotovalo temu, da je država članica s predpisi, kot so tisti iz člena 30(1) in (5) avstrijskega zakona o odvetništvu (Österreichische Rechtsanwaltsordnung), v različici, ki se uporablja za postopek v glavni stvari, določila, da se bolgarski državljani zaradi pogoja državljanstva, določenega v teh predpisih, ne morejo vpisati v imenik odvetniških pripravnikov in zato tudi ne morejo pridobiti potrdila o upravičenju za zastopanje pred sodišči.


(1)  UL C 134, 22.5.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/12


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – Patrick Kelly proti National University of Ireland (University College, Dublin)

(Zadeva C-104/10) (1)

(Direktive 76/207/EGS, 97/80/ES in 2002/73/ES - Dostop do poklicnega usposabljanja - Enako obravnavanje moških in žensk - Zavrnitev prijave - Dostop prijavitelja za poklicno usposabljanje do informacij glede kvalifikacij drugih prijaviteljev)

2011/C 269/19

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Ireland

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Patrick Kelly

Tožena stranka: National University of Ireland (University College, Dublin)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – High Court of Ireland – Razlaga člena 4(1) Direktive Sveta 97/80/ES z dne 15. decembra 1997 o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola (UL 1998, L 14, str.6), člena 4 Direktiva Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (UL L 39, str. 40) in člena 3 Direktiva 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 76/207/EGS (UL L 269, str.15) – Kandidat, ki ni dobil mesta v okviru poklicnega usposabljanja in ki zatrjuje kršitev načela enakega obravnavanja – Zahteva za dostop do informacij o kvalifikacijah drugih kandidatov.

Izrek

1.

Člen 4(1) Direktive Sveta 97/80/ES z dne 15. decembra 1997 o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola je treba razlagati tako, da prijavitelju za poklicno usposabljanje, ki meni, da mu je bil dostop do tega usposabljanja zavrnjen zaradi nespoštovanja načela enakega obravnavanja, ne daje pravice do dostopa do informacij, ki jih ima organizator tega usposabljanja glede kvalifikacij drugih prijaviteljev za to usposabljanje, zato da bi lahko v skladu s to določbo dokazal „dejstva, iz katerih je mogoče sklepati, da je prišlo do neposredne ali posredne diskriminacije“.

Vendar ni mogoče izključiti, da lahko zavrnitev predložitve informacij s strani tožene stranke v okviru dokazovanja takih dejstev ogrozi doseganje cilja te direktive in tako zlasti temu členu 4(1) odvzame polni učinek. Predložitveno sodišče preveri, ali je tako v zadevi v glavni stvari.

2.

Člen 4 Direktive Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev oziroma člen 1, točka 3, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/73/ES z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive 76/207 je treba razlagati tako, da prijavitelju za poklicno usposabljanje ne dajeta pravice do dostopa do informacij organizatorja tega usposabljanja glede kvalifikacij drugih prijaviteljev za to usposabljanje, bodisi kadar ta prijavitelj meni, da ni imel dostopa do tega usposabljanja v skladu z enakimi merili kakor drugi prijavitelji in da je bil žrtev diskriminacije zaradi spola, kot je določeno v navedenem členu 4, bodisi kadar trdi, da je bil pri dostopu do poklicnega usposabljanja diskriminiran na podlagi spola, kot je določeno v navedenem členu 1, točka 3.

3.

Če bi se prijavitelj za poklicno usposabljanje lahko skliceval na Direktivo 97/80 za dostop do informacij organizatorja tega usposabljanja glede kvalifikacij drugih prijaviteljev za to usposabljanje, lahko na to pravico do dostopa vplivajo pravila prava Unije na področju zaupnosti.

4.

Obveznost iz člena 267, tretji odstavek, PDEU se ne razlikuje glede na to, ali je v zadevni državi članici kontradiktoren ali inkvizitoren pravni sistem.


(1)  UL C 134, 22.5.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/13


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Bruxelles – Belgija) – Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) proti Beneo Orafti SA

(Zadeva C-150/10) (1)

(Kmetijstvo - Skupna ureditev trgov - Sladkor - Narava in obseg prehodnih kvot, ki so bile dodeljene podjetju, proizvajalcu sladkorja - Možnost podjetja, ki je upravičenec do pomoči za prestrukturiranje za tržno leto 2006/2007, da uporabi prehodno kvoto, ki mu je bila dodeljena - Izračun zneska vračila in kazni, ki se uporabi v primeru neizpolnjevanja obveznosti v okviru načrta za prestrukturiranje - Načelo ne bis in idem)

2011/C 269/20

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Tožena stranka: Beneo Orafti SA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Razlaga člena 9 Uredbe Komisije (ES) št. 493/2006 z dne 27. marca 2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja in o spremembi uredb (ES) št. 1265/2001 in (ES) št. 314/2002 (UL L 89, str. 11) – Razlaga člena 3 Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 58, str. 42) – Razlaga členov 26 in 27 Uredbe Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (UL L 176, str. 32) – Narava in obseg prehodnih kvot, ki so bile dodeljene podjetju, proizvajalcu sladkorja – Skladnost dodelitve prehodne kvote podjetju, ki je upravičeno do pomoči za prestrukturiranje za tržno leto 2006/2007 – Izračun zneska vračila in kazni, ki se uporabi v primeru neizpolnjevanja obveznosti v okviru načrta za prestrukturiranje

Izrek

1.

Člen 3(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike je treba razlagati tako, da izraz „kvota“ iz tega člena zajema tudi prehodne kvote v smislu člena 9 Uredbe Komisije (ES) št. 493/2006 z dne 27. marca 2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja in o spremembi uredb (ES) št. 1265/2001 in (ES) št. 314/2002.

2.

Člen 3(1)(b) Uredbe št. 320/2006 je treba razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, zaveza o opustitvi kvote za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa, ki je bila podjetju dodeljena in jo je to podelilo eni ali več svojih tovarn, iz te določbe začne veljati na datum, ko se podjetje, ki sprejme to zavezo, glede na informacije, ki so mu sporočene ali ki so objavljene v Uradnem listu Evropske unije, kot običajno skrbno podjetje lahko seznani s tem, da so po mnenju pristojnih organov izpolnjeni pogoji za pridobitev pomoči za prestrukturiranje, določeni v členu 5(2) te uredbe.

3.

Člena 26(1) in 27 Uredbe Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 320/2006 ter člen 15 Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja je treba razlagati tako, da lahko proizvodnja, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, če je v nasprotju z zavezo o opustitvi kvote za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa, ki je bila podjetju dodeljena in jo je to podelilo eni ali več svojih tovarn, iz člena 3(1)(b) Uredbe št. 320/2006, povzroči vračilo pomoči, naložitev kazni in obračun prelevmana za presežek, kot so predvideni v teh določbah. Glede kazni iz člena 27(3) Uredbe št. 968/2006 predložitveno sodišče presodi, ali je kršitev glede na vse okoliščine obravnavanega primera mogoče opredeliti kot naklepno ali kot posledico velike malomarnosti. Načela ne bis in idem, sorazmernosti in prepovedi diskriminacije je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo kumulativni uporabi teh ukrepov.

4.

Člen 26(1) Uredbe št. 968/2006 je treba razlagati tako, da če je v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, podjetje izpolnilo svojo zavezo o delni odstranitvi proizvodnih zmogljivosti zadevnih tovarn, ne pa svoje zaveze o opustitvi kvote za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa, ki mu je bila dodeljena in jo je to podelilo eni ali več svojih tovarn, iz člena 3(1)(b) Uredbe št. 320/2006, je znesek pomoči, ki jo je treba vrniti, enak delu pomoči, ki ustreza neizpolnjeni zavezi. Ta del pomoči je treba določiti na podlagi zneskov, določenih v členu 3(5) Uredbe št. 320/2006.


(1)  UL C 161, 19.6.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/14


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) proti Land Hessen

(Združeni zadevi C-159/10 in C-160/10) (1)

(Direktiva 2000/78/ES - Člen 6(1) - Prepoved diskriminacije zaradi starosti - Obvezna upokojitev državnih tožilcev, ki so dopolnili 65 let - Legitimni cilji, ki utemeljujejo različno obravnavanje na podlagi starosti - Skladnost zakonodaje)

2011/C 269/21

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)

Tožena stranka: Land Hessen

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Razlaga člena 6 Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, str. 16) – Prepoved diskriminacije na podlagi starosti – Nacionalna ureditev, v kateri je določena obvezna upokojitev uradnika, ki je dopolnil 65 let – Legitimni cilji, ki utemeljujejo različno obravnavanje na podlagi starosti.

Izrek

1.

Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu ne nasprotuje zakonu, kakršen je zakon o javnih uslužbencih dežele Hessen (Hessisches Beamtengesetz), kakor je bil spremenjen z zakonom z dne 14. decembra 2009 in ki določa obvezno upokojitev uradnikov, zaposlenih za nedoločen čas – v tem primeru državnih tožilcev – ko dopolnijo 65 let, ob upoštevanju možnosti, da ti, kadar je to v interesu službe, nadaljujejo delovno razmerje do 68. leta starosti, če je cilj tega zakona vzpostaviti ugodno starostno strukturo, da bi bilo olajšano zaposlovanje mladih in bi se spodbujalo njihovo napredovanje, da bi bilo upravljanje osebja optimalno in da bi se tako preprečili morebitni spori o sposobnostih zaposlenega za opravljanje dela po določeni starosti, in če ta zakon omogoča uresničevanje tega cilja na primerne in nujne načine.

2.

Da bi bila dokazana primernost in nujnost zadevnega ukrepa, ta ne sme biti nerazumen glede na sledeni cilj in mora temeljiti na dokazih, katerih dokazno vrednost presodi nacionalno sodišče.

3.

Zakon, kakršen je zakon o javnih uslužbencih dežele Hessen, kakor je bil spremenjen z zakonom z dne 14. decembra 2009 in ki določa obvezno upokojitev državnih tožilcev, ko dopolnijo 65 let, ni neskladen samo zato, ker jim v nekaterih primerih dovoljuje opravljati delo do 68. leta starosti, ker vsebuje med drugim določbe za otežitev upokojitve pred 65. letom starosti in ker druge zakonodajne določbe zadevne države članice določajo, da lahko nekateri uradniki, zlasti nekatere izvoljene osebe, nadaljujejo delovno razmerje po tem letu starosti in da se upokojitvena starost postopno zvišuje s 65. leta na 67 let starosti.


(1)  UL C 161, 19.6.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/14


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Tural Oguz proti Secretary of State for the Home Department

(Zadeva C-186/10) (1)

(Pridružitveni sporazum EGS-Turčija - Člen 41(1) Dodatnega protokola - Klavzula „standstill“ - Svoboda ustanavljanja - Zavrnitev podaljšanja dovoljenja za prebivanje turškemu državljanu, ki je v nasprotju s pogoji, določenimi s tem dovoljenjem, ustanovil podjetje - Zloraba pravice)

2011/C 269/22

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Tural Oguz

Tožena stranka: Secretary of State for the Home Department

Ob udeležbi: Centre for Advice on Individual Rights in Europe

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Razlaga člena 41 Dodatnega in finančnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo, ki je bil podpisan 23. novembra 1970 (UL 1972, L 293, str. 1) – Klavzula,standstill“ – Obseg – Prepoved za države članice, da uvedejo omejitve svobode ustanavljanja in orpavljanja storitev – Turški državljan, ki je v Združenem kraljestvu začel opravljati dejavnost kot samozaposleni po tem, ko je tam pridobil dovoljenje za prebivanje z omejitvijo, da brez dovoljenja Secretary of State ne sme opravljati dejavnosti kot samozaposlen – Zavrnitev podaljšanja veljavnosti dovoljenja za prebivanje zaradi kršitve omejitve iz prvega dovoljenja za prebivanje

Izrek

Člen 41(1) Dodatnega protokola, ki je bil podpisan 23. novembra 1970 v Bruslju ter sprejet, odobren in potrjen v imenu Skupnosti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2760/72 z dne 19. decembra 1972, je treba razlagati tako, da se turški državljan, za čigar dovoljenje za prebivanje v državi članici velja pogoj, da se ne sme lotiti poslovne dejavnosti ali poklica, ki pa v nasprotju s tem pogojem postane samozaposlen ter nato pri nacionalnih organih zaprosi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje zaradi podjetja, ki ga je medtem ustanovil, lahko sklicuje nanj.


(1)  UL C 179, 3.7.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/15


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. julija 2011. (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Paderborner Brauerei Haus Cramer KG proti Hauptzollamt Bielefeld

(Zadeva C-196/10) (1)

(Skupna carinska tarifa - Kombinirana nomenklatura - Tarifna razvrstitev - Tarifni številki 2203 in 2208 - Osnova iz sladnega piva za izdelavo mešane pijače)

2011/C 269/23

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Paderborner Brauerei Haus Cramer KG

Tožena stranka: Hauptzollamt Bielefeld

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Finanzgericht Düsseldorf – Razlaga kombinirane nomenklature, kakor je bila spremenjena z uredbama Komisije (ES) št. 2031/2001 z dne 6. avgusta 2001 (UL L 279, str. 1) in št. 1832/2002 z dne 1. avgusta 2002 (UL L 290, str. 1) – Osnova iz sladnega piva („malt beer base“) z vsebnostjo alkohola 14 %, izdelana iz močno varjenega piva, ki je bilo prečiščeno in nato ultrafiltrirano ter namenjeno izdelavi mešane pijače iz piva – Uvrstitev pod tarifno številko 2203 ali 2208 kombinirane nomenklature?

Izrek

Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 2587/91 z dne 26. julija 1991, je treba razlagati tako, da je tekočino, kot je ta v postopku v glavni stvari, imenovana „malt beer base“, ki ima 14 % alkohola in se pridobiva iz varjenega piva, ki je prečiščeno in nato ultrafiltrirano, s čimer se zmanjša vsebnost grenkih snovi in beljakovin, treba uvrstiti pod tarifno številko 2208 kombinirane nomenklature iz Priloge I k navedeni uredbi, kakor je bila spremenjena.


(1)  UL C 161, 19.6.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/15


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 21. julija 2011 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski agenciji za pomorsko varnost (EMSA)

(Zadeva C-252/10 P) (1)

(Pritožba - Javna naročila - Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) - Javni razpis, ki se nanaša na aplikacijo „SafeSeaNet“ - Odločba, s katero je bila zavrnjena ponudba ponudnika - Merila za oddajo naročila - Podmerila - Obveznost obrazložitve)

2011/C 269/24

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (zastopnik: N. Korogiannakis, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (zastopniki: J. Menze, zastopnik, J. Stuyck in A.-M. Vandromme, odvetnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 2. marca 2010 v zadevi Evropaiki Dynamiki proti EMSA (T-70/05), ker je Splošno sodišče zavrnilo zahtevek pritožnice, naj se razglasi za nično Odločba Evropske agencije za pomorsko varnost z dne 6. januarja 2005, s katero je bila zavrnjena ponudba, ki jo je predložila pritožnica v okviru postopka javnega razpisa, ki se nanaša na potrditev aplikacije SafeSeaNet in njen nadaljnji razvoj.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nosi stroške.


(1)  UL C 221, 14.8.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/16


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Gorj – Romunija) – Iulian Andrei Nisipeanu proti Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

(Zadeva C-263/10) (1)

(Notranji davki - Člen 110 PDEU - Davek na onesnaževanje, ki se ga plača ob prvi registraciji motornega vozila)

2011/C 269/25

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Gorj

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Iulian Andrei Nisipeanu

Tožene stranke: Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunalul Gorj – Registracija rabljenih vozil, ki so bila prej registrirana v drugih državah članicah – Okoljska dajatev za vozila pri njihovi prvi registraciji v določeni državi članici – Opredelitev merila „dneva prve registracije“ – Združljivost nacionalne ureditve s členom 110 PDEU – Veljavnost oprostitve od plačila dajatve, uvedene za nekatere kategorije vozil – Morebitna možnost uporabe načela „onesnaževalec plača“

Izrek

Člen 110 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da država članica za motorna vozila uvede davek na onesnaževanje, ki se ga plača ob njihovi prvi registraciji v tej državi članici, če je ta davčni ukrep urejen tako, da odvrača dajanje rabljenih vozil, kupljenih v drugih državah članicah, v promet v navedeni državi članici, ne da bi odvračal nakup rabljenih vozil, ki so enako stara in enako obrabljena, na nacionalnem trgu.


(1)  UL C 234, 28.8.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/16


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 21. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Telefónica de España, SA proti Administración del Estado

(Zadeva C-284/10) (1)

(Direktiva 97/13/ES - Skupni okvir za splošne odobritve in posamična dovoljenja na področju telekomunikacijskih storitev - Dajatve in pristojbine, ki veljajo za podjetja, ki so imetniki splošnih odobritev - Člen 6 - Razlaga - Nacionalna zakonodaja, ki nalaga plačilo letne dajatve, izračunane na podlagi odstotka bruto prihodkov iz poslovanja)

2011/C 269/26

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Telefónica de España, SA

Tožena stranka: Administración del Estado

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunal Supremo – Razlaga Direktive 97/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. aprila 1997 o skupnem okviru za splošne odobritve in posamična dovoljenja na področju telekomunikacijskih storitev (UL L 117, str. 15) (zlasti njenega člena 6) – Dajatve in pristojbine, ki veljajo za podjetja, ki so imetniki splošnih odobritev – Naložitev denarnih dajatev, ki presegajo tiste, dovoljene z Direktivo in za namen, ki ga ta ne določa

Izrek

Člen 6 Direktive 97/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. aprila 1997 o skupnem okviru za splošne odobritve in posamična dovoljenja na področju telekomunikacijskih storitev je treba razlagati tako, da ne nasprotuje ureditvi države članice, ki uvaja dajatev v breme imetnikov splošnih odobritev, ki se izračuna za obdobje enega leta na podlagi bruto prihodkov iz dejavnosti zavezancev za plačilo in katere namen je kritje upravnih stroškov, povezanih s postopki izdajanja, upravljanja, nadzora in izvajanja teh odobritev, pod pogojem, da skupni prihodki, ki jih država članica prejme iz naslova take dajatve, ne presegajo vsote teh upravnih stroškov, kar mora preveriti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 246, 11.9.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/17


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bacău – Romunija) – Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești proti Ștefan Agafiței in drugim

(Zadeva C-310/10) (1)

(Plače tožilcev - Diskriminacija na podlagi pripadnosti družbeno-poklicni kategoriji ali na podlagi delovnega mesta - Pogoji za povračilo nastale škode - Direktivi 2000/43/ES in 2000/78/ES - Neuporaba - Nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe)

2011/C 269/27

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bacău

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Nasprotne stranke: Ștefan Agafiței, Raluca Apetroaei, Marcel Bărbieru, Sorin Budeanu, Luminița Chiagă, Mihaela Crăciun, Sorin-Vasile Curpăn, Mihaela Dabija, Mia-Cristina Damian, Sorina Danalache, Oana-Alina Dogaru, Geanina Dorneanu, Adina-Cătălina Galavan, Gabriel Grancea, Mădălina Radu (Hobjilă), Nicolae Cătălin Iacobuț, Roxana Lăcătușu, Sergiu Lupașcu, Smaranda Maftei, Silvia Mărmureanu, Maria Oborocianu, Simona Panfil, Oana-Georgeta Pânzaru, Laurențiu Păduraru, Elena Pîrjol-Năstase, Ioana Pocovnicu, Alina Pușcașu, Cezar Ștefănescu, Roxana Ștefănescu, Ciprian Țimiraș, Cristina Vintilă

Predmet

Demande de décision préjudicielle – Curtea de Apel Bacău – Razlaga člena 15 Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL L 180, str. 22) – Razlaga člena 17 Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, str. 16) – Nacionalni predpisi, ki določajo različno obravnavanje na področju tožilskih plač, kar je upravičeno s specializiranim področjem dejavnosti tožilcev D.N.A. (nacionalna direkcija za boj proti korupciji) in D.I.I.C.O.T. (preiskovalna direkcija za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu) – Morebitna diskriminacija zaradi neobstoja objektivnih meril glede posebne zahteve po višji izobrazbi – Nacionalni predpisi za prenos, ki so bili razglašeni za neustavne v delu, v katerem nacionalnim sodiščem omogočajo razveljavitev normativnih aktov, ki se štejejo za diskriminatorne, in sodno dodelitev plač, ki z zakonom niso določene.

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bacău (Romunija), ni dopusten.


(1)  UL C 234, 28.8.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/17


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 21. julija 2011 – Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt proti Evropski komisiji

(Zadeva C-459/10 P) (1)

(Pritožba - Državne pomoči - Pomoč za projekt usposabljanja glede nekaterih zaposlitev v novem centru DHL na letališču Leipzig/Halle - Ničnostna tožba zoper odločbo, s katero je bil del pomoči razglašen za nezdružljiv s skupnim trgom - Presoja potrebnosti pomoči - Neupoštevanje pozitivnih zunanjih učinkov pomoči in njenih spodbujevalnih učinkov na izbiro lokacije)

2011/C 269/28

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnici: Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt (zastopnik: A. Rosenfeld, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnik: B. Martenczuk, zastopnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 8. julija 2010 v zadevi Freistaat Sachsen in Land Sachsen-Anhalt proti Komisiji (T-396/08), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije 2008/878/ES z dne 2. julija 2008 o državni pomoči, ki jo namerava Nemčija podeliti DHL (UL L 312, str. 31) – Pomoč za usposabljanje – Odločba, s katero je bil del pomoči razglašen za nezdružljiv s skupnim trgom – Napačna presoja potrebnosti pomoči – Neupoštevanje pozitivnih zunanjih učinkov pomoči in njenih spodbujevalnih učinkov na izbiro lokacije

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Freistaat Sachsen in Land Sachsen-Anhalt se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 317, 20.11.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/17


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Mons – Belgija) – Država Belgija proti Pierru Henflingu, Raphaëlu Davinu, Koenraadu Tangheju, stečajnim upraviteljem družbe Tiercé Franco-Belge SA

(Zadeva C-464/10) (1)

(Obdavčenje - Šesta direktiva o DDV - Člen 6(4) - Oprostitev - Člen 13(B)(f) - Igre na srečo - Storitve komisionarja (trafikant), ki deluje v svojem imenu in za račun komitenta, ki opravlja dejavnost sprejemanja stav)

2011/C 269/29

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Mons

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Država Belgija

Nasprotne stranke: Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe kot stečajni upravitelji družbe Tiercé Franco-Belge SA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Cour d’appel de Mons – Razlaga členov 6(4) in 13(B)(f) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL L 145, str. 1) – Oprostitev plačila davka za storitve, ki jih opravlja komisionar, ki posreduje v svojem imenu in za račun komitenta, ki organizira igre na srečo in stave, na katere se nanaša navedena direktiva

Izrek

Člena 6(4) in 13(B)(f) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) je treba razlagati tako, da če gospodarski subjekt pri sprejemanju stav, za katere velja oprostitev plačila DDV iz tega člena 13(B)(f), posreduje v svojem imenu in za račun podjetja, ki opravlja dejavnost sprejemanja stav, je v skladu s členom 6(4) treba šteti, da to podjetje za navedeni subjekt opravlja storitev stav, za katere velja navedena oprostitev.


(1)  UL C 346, 18.12.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/18


Sklep Sodišča z dne 10. junija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank ’s-Gravenhage – Nizozemska) – Bibi Mohammad Imran proti Minister van Buitenlandse Zaken

(Zadeva C-155/11 PPU) (1)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Ustavitev postopka)

2011/C 269/30

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank ’s-Gravenhage

Stranki

Tožeča stranka: Bibi Mohammad Imran

Tožena stranka: Minister van Buitenlandse Zaken

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Rechtbank ’s-Gravenhage – Razlaga člena 7(2) Direktive Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, str. 12) – Pogoji za uresničitev te pravice - Nacionalna zakonodaja, ki določa, da je družinski člani državljana tretje države, ki zakonito biva v zadevni državi članici, zavezan opraviti preizkus integracije v družbo preden lahko vstopi na nacionalno ozemlje – Zadevni družinski član je mati osmih otrok, med katerimi je sedem mladoletnih, ki zakonito bivajo v zadevni državi članici – Možnost imeti pouk v jeziku države članice v tretji državi prebivališča – Zdravstveni ali drugi razlogi, iz katerih zadevni družinski član v razumnem roku ni mogel opraviti preizkusa integracije v družbo

Izrek

Postopek glede predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank ’s-Gravenhage (Nizozemska) z odločbo z dne 31. marca 2011, se ustavi.


(1)  UL C 219, 23.7.2011.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/18


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 22. junija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Trani – Italija) – Vino Cosimo Damiano proti Poste Italiane SpA

(Zadeva C-161/11) (1)

(Členi 92(1), 103(1) in 104(3) Poslovnika - Socialna politika - Pogodbe o zaposlitvi za določen čas - Javni sektor - Prva ali edina pogodba - Izjema od obveznosti navedbe objektivnih razlogov - Načelo prepovedi diskriminacije - Neobstoj zveze s pravom Unije - Očitna nepristojnost Sodišča)

2011/C 269/31

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Trani

Stranki

Tožeča stranka: Vino Cosimo Damiano

Tožena stranka: Poste Italiane SpA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunale di Trani – Razlaga splošnih načel Unije o enakosti in prepovedi diskriminacije ter členov 20 in 21 Listine o temeljnih pravicah – Področje uporabe navedenih načel – Združljivost nacionalne ureditve, ki v notranjem pravnem redu dovoljuje določbo o tem, da se ne navede razlog za zaposlitev delavcev pri družbi SpA Poste Italiane za določen čas

Izrek

Sodišče Evropske unije je očitno nepristojno, da odgovori na prvo vprašanje, ki ga je z odločbo z dne 7. februarja 2011 predložilo Tribunale di Trani (Italija).


(1)  UL C 173, 11.6.2011.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/19


Pritožba, ki jo je 25. februarja 2011 vložilo Verein Deutsche Sprache e.V. zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2010 v zadevi T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V. proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-93/11 P)

2011/C 269/32

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Verein Deutsche Sprache e.V. (zastopnik: K. T. Bröcker, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije (šesti senat)

Sodišče Evropske unije (šesti senat) je s sklepom z dne 28. junija 2011 zavrnilo pritožbo in pritožniku naložilo, da nosi svoje stroške.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgerichts (Nemčija) 9. marca 2011 – Zvezna republika Nemčija proti Karen Dittrich

(Zadeva C-124/11)

2011/C 269/33

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Zvezna republika Nemčija

Tožena stranka: Karen Dittrich

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (1) uporablja za nacionalne predpise glede izplačila pomoči javnim uslužbencem za primer bolezni?


(1)  UL L 303, str. 16.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgerichts (Nemčija) 9. marca 2011 – Zvezna republika Nemčija proti Robertu Klinkeju

(Zadeva C-125/11)

2011/C 269/34

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Zvezna republika Nemčija

Tožena stranka: Robert Klinke

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (1) uporablja za nacionalne predpise glede izplačila pomoči javnim uslužbencem za primer bolezni?


(1)  UL L 303, str. 16.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 24. marca 2011 – Jörg-Detlef Müller proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-143/11)

2011/C 269/35

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka, pritožnik in vlagatelj revizije: Jörg-Detlef Müller

Tožena stranka, nasprotna stranka v pritožbenem in revizijskem postopku: Zvezna republika Nemčija

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (1) uporablja za nacionalne predpise glede izplačila pomoči javnim uslužbencem za primer bolezni?


(1)  UL L 303, str. 16.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bergamo (Italija) 1. aprila 2011 – Procura della Repubblica proti Ibrahim Music

(Zadeva C-156/11)

2011/C 269/36

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bergamo

Stranka v postopku v glavni stvari

Ibrahim Music

Na podlagi sklepa z dne 21. junija 2011 je Sodišče zadevo izbrisalo iz vpisnika.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/20


Tožba, vložena 18. aprila 2011 – Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

(Zadeva C-185/11)

2011/C 269/37

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: K.-Ph. Wojcik, M. Žebre in N. Yerrell)

Tožena stranka: Republika Slovenija

Predlogi tožeče stranke

Naj se ugotovi, da Republika Slovenija s tem, da je v svoj pravni red nepravilno in nepopolno prenesla direktivi Sveta 73/239/EGS (1) in 92/49/EGS (2), ni izpolnila obveznosti iz člena 8(3) Direktive Sveta 73/239/EGS ter iz členov 29 in 39 Direktive Sveta 92/49/EGS, kot tudi ne obveznosti iz členov 56 in 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

Republiki Sloveniji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos Direktive 73/239/EGS in Direktive 92/49/EGS se je iztekel 1. maja 2004.


(1)  UL L 228, 16.8.1973, str. 3.

(2)  UL L 228, 11.8.1992, str. 1.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgericht Passau (Nemčija) 16. maja 2011 – Alexander Heimann proti Kaiser GmbH

(Zadeva C-229/11)

2011/C 269/38

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Arbeitsgericht Passau

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Alexander Heimann

Tožena stranka: Kaiser GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 12. decembra 2007 oziroma člen 7(1) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (1) razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji ali praksi, v skladu s katerima se v primeru zmanjšanja števila delovnih dni na teden zaradi zakonite določitve skrajšanja delovnega časa (Kurzarbeit) delavcu, ki dela s skrajšanim delovnim časom, pravica do plačanega letnega dopusta pro rata temporis prilagodi v skladu z razmerjem med številom delovnih dni na teden med delom s skrajšanim delovnim časom in številom delovnih dni na teden, ki jih opravi delavec, ki dela s polnim delovnim časom, tako da delavec, ki dela s skrajšanim delovnim časom, za obdobje dela s skrajšanim delovnim časom pridobi samo pravico do ustrezno skrajšanega letnega dopusta?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali je treba člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 12. decembra 2007 oziroma člen 7(1) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji ali praksi, v skladu s katerima se v primeru zmanjšanja števila delovnih dni na teden na nič zaradi zakonite določitve „delovnega časa, skrajšanega na nič“ (Kurzarbeit Null), delavcu, ki dela s skrajšanim delovnim časom, pravica do plačanega letnega dopusta pro rata temporis prilagodi na nič, tako da delavec, ki dela s skrajšanim delovnim časom, za obdobje dela z „delovnim časom, skrajšanim na nič“, ne pridobi pravice do letnega dopusta?


(1)  UL L 299, str. 9.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgericht Passau (Nemčija) 16. maja 2011 – Konstantin Toltschin proti Kaiser GmbH

(Zadeva C-230/11)

2011/C 269/39

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Arbeitsgericht Passau

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Konstantin Toltschin

Tožena stranka: Kaiser GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 12. decembra 2007 oziroma člen 7(1) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (1) razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji ali praksi, v skladu s katerima se v primeru zmanjšanja števila delovnih dni na teden zaradi zakonite določitve skrajšanja delovnega časa (Kurzarbeit) delavcu, ki dela s skrajšanim delovnim časom, pravica do plačanega letnega dopusta pro rata temporis prilagodi v skladu z razmerjem med številom delovnih dni na teden med delom s skrajšanim delovnim časom in številom delovnih dni na teden, ki jih opravi delavec, ki dela s polnim delovnim časom, tako da delavec, ki dela s skrajšanim delovnim časom, za obdobje dela s skrajšanim delovnim časom pridobi samo pravico do ustrezno skrajšanega letnega dopusta?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali je treba člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 12. decembra 2007 oziroma člen 7(1) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji ali praksi, v skladu s katerima se v primeru zmanjšanja števila delovnih dni na teden na nič zaradi zakonite določitve „delovnega časa, skrajšanega na nič“ (Kurzarbeit Null), delavcu, ki dela s skrajšanim delovnim časom, pravica do plačanega letnega dopusta pro rata temporis prilagodi na nič, tako da delavec, ki dela s skrajšanim delovnim časom, za obdobje dela z „delovnim časom, skrajšanim na nič“, ne pridobi pravice do letnega dopusta?


(1)  UL L 299, str. 9.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Asylgerichtshofs (Avstrija) 23. maja 2011 – K

(Zadeva C-245/11)

2011/C 269/40

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Asylgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: K

Tožena stranka: Bundesasylamt

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 15 Uredbe št. 343/2003 (1) razlagati tako, da država članica, ki na podlagi določb členov od 6 do 14 te uredbe ni odgovorna za vodenje postopka prosilca za azil, postane nujno odgovorna, če se na njenem območju nahaja hudo bolna in zaradi kulturnih vidikov ogrožena snaha prosilca za azil ali njegovi mladoletni vnuki, ki zaradi snahine bolezni potrebujejo nego, in je prosilec za azil pripravljen in zmožen snahi ali vnukom pomagati? Ali navedeno velja tudi, če ni podana zahteva odgovorne države članice na podlagi člena 15(1), drugi stavek, Uredbe št. 343/2003?

2.

Ali je treba člen 3(2) Uredbe št. 343/2003 razlagati tako, da v primeru, kot je opisan v točki 1, podana nujna odgovornost države članice, ki sicer ni odgovorna, če bi odgovornost, ki drugače izhaja iz določb Uredbe št. 343/2003, predstavljala kršitev člena 3 ali člena 8 EKČP (člen 4 ali člen 7 Listine EU o temeljnih pravicah)? Ali se v tem primeru pri incidirani razlagi in uporabi člena 3 ali člena 8 EKČP (člen 4 ali člen 7 Listine EU o temeljnih pravicah) uporabljata širša pojma „nečloveškega ravnanja“ ali „družine“, ki odstopata od sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 50, str. 1).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove (Slovaška republika) 23. maja 2011 – Erika Šujetová proti Rapid life životná poisťovňa, as

(Zadeva C-252/11)

2011/C 269/41

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Krajský súd v Prešove

Stranki

Tožeča stranka: Erika Šujetová

Tožena stranka: Rapid life životná poisťovňa, as

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali člena 6(1) in 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah preprečujeta uporabo določbe nacionalnega prava (1), v skladu s katero je za preizkus arbitražne odločbe vedno in izključno krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je na podlagi arbitražne pogodbe ali arbitražne klavzule sedež arbitražnega sodišča ali kraj arbitražnega postopka, kadar to sodišče ugotovi, da ta arbitražna pogodba ali arbitražna klavzula pomeni nedovoljen pogoj v smislu člena 3(1) zgoraj navedene direktive.

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali člena 6(1) in 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah preprečujeta uporabo določbe nacionalnega prava, v skladu s katero mora sodišče (iz vprašanja 1) po morebitni razveljavitvi arbitražne odločbe v postopku odločiti o stvari (to je o pravici, o kateri je odločalo arbitražno sodišče), ne da bi ponovno preizkusilo svojo krajevno pristojnost glede tega postopka, ki se nadaljuje, čeprav bi bilo, če se je od začetka zatrjevala ta pravica proti potrošniku pred sodiščem, in ne pred arbitražnim sodiščem, od začetka krajevno pristojno za postopek sodišče na območju stalnega prebivališča potrošnika.


(1)  UL L 95, str. 29.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/22


Pritožba, ki so jo 27. maja 2011 vložili Kaimer GmbH & Co. Holding KG in drugi zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 24. marca 2011 v zadevi T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. proti Evropski komisiji

(Zadeva C-264/11 P)

2011/C 269/42

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnice: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. (zastopnik: J. Brück, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnice Sodišču predlagajo:

naj se sodba Splošnega sodišča z dne 24. Marca 2011 v zadevi T-379/06 (Kaimer in drugi proti Komisiji) razveljavi v delu, v katerem so bili tožbeni razlogi zavrnjeni, odločba Komisije z dne 20. septembra 2006 (C(2006) 4180, zadeva COMP/F-38.121 – Pribor (fitingi)) pa naj se razglasi za nično;

podredno, naj se sodba Splošnega sodišča z dne 24. marca 2011 v zadevi T-379/06 (Kaimer in drugi proti Komisiji) razveljavi v delu, v katerem so bili tožbeni razlogi zavrnjeni, v členu 2 odločbe Komisije z dne 20. septembra 2006 (C(2006) 4180, zadeva COMP/F-38.121 – Pribor (fitingi)) določene globe pa naj se zniža;

še bolj podredno, naj se zadeva v vrne v ponovno razsojanje Splošnemu sodišču;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba je uperjena zoper sodbo Splošnega sodišča, s katero je to deloma zavrnilo tožbo pritožnic zoper Odločbo Komisije C(2006) 4180 konč. z dne 20. septembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/F-38.121 – Pribor (fitingi)).

Pritožnice navajajo tri pritožbene razloge:

 

Pritožnice v prvem pritožbenem razlogu Splošnemu sodišču očitajo izkrivljanje dokazov. Splošno sodišče naj bi se pri določitvi začetka kršitve oprlo na nek dokument. V nasprotju z nedvoumnim besedilom tega dokumenta naj bi Splošno sodišče štelo, da ta dokument potrjuje začetek kršitve. Pri pravilni presoji dokumenta naj bi bilo iz njega razvidno ravno nasprotno, namreč da je ravnanje pritožnic na trgu povzročilo negotovost na tem trgu. Pravilno presojo naj bi bilo mogoče opraviti neposredno na podlagi dokumenta, brez dodatnih dokazov.

 

Pritožnice v drugem pritožbenem razlogu očitajo napačno presojo dokazne vrednosti izjav prič, ki so bile dane v okviru politike ugodnega obravnavanja. Drugi pritožbeni razlog ima dva dela. Na eni strani naj bi Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je za navedbe, ki so bile dane v okviru politike ugodnega obravnavanja, štelo, da imajo posebno dokazno vrednost. Pri za ta postopek odločilnih navedbah prič, ki so podale izjave v okviru politike ugodnega obravnavanja, naj bi šlo za priče, ki Komisiji na podlagi obvestila o ugodni obravnavi posredujejo informacije z neko dodano vrednostjo, da bi da bi se jim globa čimbolj znižala. Ta položaj naj bi vodil do čezmernih obtožb pri izjavah, zaradi česar naj tudi ne bi imele posebne dokazne vrednosti. Splošno sodišče naj te okoliščine pri obrazložitvi sodbe ne bi upoštevalo.

 

Na drugi strani naj Splošno sodišče ne bi razjasnilo protislovij med izjavami posamičnih prič, ki so podale izjave v okviru politike ugodnega obravnavanja, zaradi česar naj bi bila obrazložitev sodbe napačna in pomanjkljiva. Prva priča, ki je podala izjavo v okviru politike ugodnega obravnavanja, naj ne bi navedla, da so pritožnice sodelovale pri kršitvi, čeprav je bila njena izjava popolna in je bila zaradi nje v celoti oproščena plačila globe. Očitki zoper ravnanje pritožnic naj bi temeljili na izjavah drugih prič, ki so podale izjave v okviru politike ugodnega obravnavanja. Zlasti če se šteje, da imajo navedbe prvega podjetja, ki je sodelovalo s Komisijo, posebno dokazno vrednost, naj bi bilo treba to protislovje pojasniti.

 

Pritožnice v tretjem pritožbenem razlogu očitajo kršitev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in evropske konvencije o človekovih pravicah (v nadaljevanju: EKČP). Pritožnice navajajo dve kršitvi teh nadrejenih pravnih predpisov. Prvič, nadzor verjetnosti, ki ga Splošno sodišče opravlja v postopkih, v katerih določa globe zaradi sodelovanja pri omejevalnem sporazumu, naj ne bi zadostil zahtev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in EKČP v zvezi z učinkovitim pravnim sredstvom. Glede tega pritožnice menijo, da ima določitev glob s strani Komisije kazenskopravno naravo. Drugič, tudi sam postopek pred Komisijo naj ne bi ustrezal zahtevam EKČP in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Pritožnice v utemeljitev navajajo, da Komisija preiskuje zadevno dejansko stanje, obtoži podjetja in na koncu še sama odloči o sankcijah in njihovi višini. Tak postopek naj bi bil ustrezen samo v primeru, če bi bile odločbe Komisije predmet temeljitega sodnega preizkusa. Kot pa je navedeno v podporo tretjemu pritožbenemu razlogu, naj bi se Splošno sodišče pri preizkusu odločb Komisije omejilo na očitna protislovja in naj samo neposredno ne bi ugotavljalo dejanskega stanja.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Nemčija) 31. maja 2011 – Atilla Gülbahce proti Freie und Hansestadt Hamburg

(Zadeva C-268/11)

2011/C 269/43

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Hamburgisches Oberverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Atilla Gülbahce

Tožena stranka: Freie und Hansestadt Hamburg

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 10(1) Sklepa št. 1/80 (1) treba razlagati tako:

(a)

da turški delavec, ki mu je bilo zakonito izdano dovoljenje, da na ozemlju države članice za določen čas (glede na primer z neomejeno veljavnostjo) opravlja zaposlitev (t. i. preskočno delovno dovoljenje), ki je daljše od trajanja dovoljenja za prebivanje, medtem ko lahko ves ta čas izvršuje svoje pravice iz tega dovoljenja, če ne nasprotuje razlogom varstva upravičenega interesa države, namreč razlogom javnega reda, javne varnosti in javnega zdravja,

(b)

in da je državi članici prepovedano, da temu dovoljenju s sklicevanjem na nacionalne predpise o odvisnosti delovnega dovoljenja od dovoljenja za prebivanje, ki so veljali ob njegovi izdaji, a priori odreče kakršenkoli učinek v zvezi z njegovim položajem glede pravice do prebivanja (navezovanje na sodbi Sodišča z dne 2. marca 1999 v zadevi El-Yassini, C-416/96, Recueil, str. I-1209, povzetek 3, točke od 62 do 65, glede dometa člena 40(1) Sporazuma med EGS in Marokom, in z dne 14. decembra 2006 v zadevi Gattoussi, C-97/05, ZOdl., str. I-11917, povzetek 2, točke od 36 do 43, glede dometa člena 64(1) Evro–mediteranskega sporazuma o pridružitvi med ES in Tunizijo)?

V primeru pritrdilnega odgovora na to vprašanje:

2.

Ali je člen 13 Sklepa št. 1/80 treba razlagati tako, da določba o mirovanju državi članici tudi prepoveduje, da turškemu delavcu, ki je vključen v zakoniti trg dela, z normativno ureditvijo (v obravnavani zadevi: z zakonom o stalnem prebivališču, delu in integraciji tujcev na nacionalnem ozemlju (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet) z dne 30. julija 2004) odvzame možnost, da se sklicuje na kršitev prepovedi diskriminacije iz člena 10(1) Sklepa št. 1/80 v zvezi z delovnim dovoljenjem, katerega veljavnost je daljša od veljavnosti dovoljenja za prebivanje in mu je bilo izdano pred tem?

V primeru pritrdilnega odgovora na to vprašanje:

3.

Ali je člen 10(1) Sklepa št. 1/80 treba razlagati tako, da po poteku obdobja veljavnosti v skladu z nacionalnimi predpisi za takšna obdobja, v katerih je turški delavec dejansko izrabil pred tem zakonito mu izdano časovno neomejeno delovno dovoljenje in je delal, prepoved diskriminacije, ki je določena v tem predpisu, nacionalnim organom vsekakor ne prepoveduje, da odpravijo časovno omejena dovoljenja za prebivanje, ki so bila turškemu delavcu nezakonito izdana za določen čas?

4.

Ali je, dalje, člen 10(1) Sklepa št. 1/80 treba razlagati tako, da ta določba zajema izključno takšno zaposlitev, ki jo turški delavec, ki ima časovno in stvarno neomejeno delovno dovoljenje, ki so mu ga zakonito izdali nacionalni organi, izvršuje v trenutku prenehanja časovno omejenega dovoljenja za prebivanje, ki je bilo izdano za drug namen, in da turški delavec v takšnem položaju zaradi tega ne more zahtevati, da nacionalni organi tudi po dokončni opustitvi te zaposlitve dovolijo njegovo nadaljnje prebivanje za novo zaposlitev, glede na primer tudi po časovni prekinitvi, ki je potrebna za iskanje delovnega mesta?

5.

Ali je člen 10(1) Sklepa št. 1/80, dalje, treba razlagati tako, da prepoved diskriminacije nacionalnim organom države članice gostiteljice (le) prepoveduje, da za turškega državljana, ki je vključen v zakoniti trg dela in mu je ta država izvirno podelila več pravic v zvezi z opravljanjem zaposlitve kot pa glede na njegovo prebivanje, sprejme ukrepe za prenehanje prebivanja po poteku nazadnje izdanega dovoljenja za prebivanje, če ti ukrepi ne služijo varstvu upravičenega interesa države, a teh organov to ne zavezuje, da izdajo dovoljenje za prebivanje?


(1)  Sklep Pridružitvenega sveta št. 1/80 z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Baranya Megyei Bíróság (Republika Madžarska) 3. junija 2011 – Mecsek-Gabona Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Zadeva C-273/11)

2011/C 269/44

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Baranya Megyei Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Mecsek-Gabona Kft.

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 138(1) Direktive 2006/112 (1) razlagati tako, da je dobava blaga oproščena DDV, če je bilo blago dobavljeno kupcu, ki je bil ob sklenitvi prodajne pogodbe za namene DDV registriran v drugi državi članici, in če je bilo v prodajni pogodbi dogovorjeno, da se pravica do razpolaganja in lastninska pravica na kupca preneseta ob naložitvi blaga na prevozno sredstvo ter da kupec prevzema obveznost prevoza blaga v drugo državo članico?

2.

Ali za to, da je dobava blaga oproščena DDV, z vidika prodajalca zadostuje, da se ta prepriča, da je prevoz prodanega blaga opravljen z vozili, registriranimi v tujini, ter da razpolaga s tovorni listi CMR, ki jih je izdal kupec, ali pa se mora prepričati, da je prodano blago prešlo državno mejo in je bilo dostavljeno znotraj ozemlja Skupnosti?

3.

Ali lahko nastane dvom glede tega, ali je dobava blaga oproščena DDV, samo zato, ker davčni organ druge države članice retroaktivno – z učinkom na čas pred dobavo blaga – izbriše unijsko davčno številko kupca?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 3. junija 2011 – GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH proti Finanzamt Bayreuth

(Zadeva C-275/11)

2011/C 269/45

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

Tožena stranka: Finanzamt Bayreuth

Vprašanje za predhodno odločanje

V zvezi z razlago „upravljanja posebnih investicijskih skladov“ v smislu člena 13(B)(d), točka 6, Direktive 77/388/EGS (1):

Ali je storitev tretjega upravljavca posebnih investicijskih skladov dovolj specifična in zato oproščena, le če

(a)

ta upravljavec izvaja dejavnost upravljanja, in ne le svetovanja, ali če

(b)

se storitev po naravi zaradi posebnosti, ki je značilna za davčne oprostitve v skladu s to določbo, razlikuje od drugih storitev, ali če

(c)

ta upravljavec dejavnost opravlja na podlagi prenosa nalog v skladu s členom 5g Direktive 85/611/EGS (2), kakor je bila spremenjena?


(1)  Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL L 145, str. 1).

(2)  Direktiva 2001/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. januarja 2002 o spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), z namenom zakonsko urediti družbe za upravljanje in izvlečke prospektov (UL L 41, str. 20).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 6. junija 2011 – Concepción Salgado González proti Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Zadeva C-282/11)

2011/C 269/46

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Concepción Salgado González

Drugi stranki: Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je s cilji Skupnosti iz člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 3 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (1) z dne 14. junija 1971 ter s samim besedilom Priloge VI(D)(4) k Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Evropski uniji skladna taka razlaga navedene Priloge VI(D)(4), da se „izračun teoretične španske dajatve opravi na podlagi dejanskih prispevkov zavarovanca v letih neposredno pred plačilom zadnjega prispevka španskemu sistemu socialne varnosti“ in se tako dobljena vsota deli s številom 210, ki je v skladu s členom 162(1) Ley General de la Seguridad Social določeno kot delitelj za izračun pokojninske osnove za starostno pokojnino?

2.

(če je odgovor na prvo vprašanje nikalen): Ali je s cilji Skupnosti iz člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 3 Uredbe (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija ter s samim besedilom Priloge VI(D)(4) k Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Evropski uniji skladna taka razlaga navedene priloge VI(D)(4), da se „izračun teoretične španske dajatve opravi na podlagi dejanskih prispevkov zavarovanca v letih neposredno pred plačilom zadnjega prispevka španskemu sistemu socialne varnosti“ in se tako dobljena vsota deli s številom let, v katerih so bili prispevki plačevani v Španiji?

3.

(če je odgovor na drugo vprašanje nikalen in ne glede na to, ali je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen ali nikalen): Ali je v predstavljenem primeru, da bi se zadostilo ciljem Skupnosti iz člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Evropski uniji možna analogna uporaba Priloge XI(G)(3a) k Uredbi (ES) št. 883/2004 (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in – kot posledica te uporabe – pokritje prispevne dobe na Portugalskem z osnovo za prispevek v Španiji, ki se časovno najbolj približa temu obdobju, ob upoštevanju razvoja indeksa drobnoprodajnih cen?

4.

(če so odgovori na prvo, drugo in tretje vprašanje nikalni): Če nobena od zgoraj navedenih razlag ni v celoti ali delno pravilna, kakšna bi bila razlaga Priloge VI(D)(4) k Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Evropski uniji, ki bi bila – ob tem, da bi bila koristna za razrešitev predstavljenega spora – najbolj skladna s cilji Skupnosti iz člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 3 Uredbe (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 ter s samim besedilom Priloge VI(D)(4)?


(1)  UL L 149, str. 2.

(2)  UL L 166, str. 1.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundeskommunikationssenat (Avstrija) 8. junija 2011 – Sky Österreich GmbH proti Österreichischer Rundfunk

(Zadeva C-283/11)

2011/C 269/47

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundeskommunikationssenat

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sky Österreich GmbH

Tožena stranka: Österreichischer Rundfunk

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 15(6) Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (1) združljiv s členoma 17 in 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ali s členom 1 Protokola številka 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Protokol 1 EKČP)?


(1)  UL L 95, str. 1.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 15. junija 2011 – Staatssecretaris van Financiën proti Gemeente Vlaardingen

(Zadeva C-299/11)

2011/C 269/48

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Kasacijski pritožnik: Staatssecretaris van Financiën

Druga stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Gemeente Vlaardingen

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(7)(a) Šeste direktive (1) v povezavi s členoma 5(5) in 11(A)(1)(b) te direktive razlagati tako, da lahko država članica za uporabo blaga (nepremičnine) s strani davčnega zavezanca za namene, ki so oproščeni davka, obračuna davek na dodano vrednost, če

je ta nepremičnina (zgrajen) objekt, ki ga je tretja oseba za plačilo in po naročilu davčnega zavezanca postavila na njegovem zemljišču, in

je davčni zavezanec to zemljišče prej uporabljal za (iste) namene svoje dejavnosti, ki je oproščena davka na dodano vrednost, in zato še ni opravil odbitka,

zaradi česar se od zemljišča davčnega zavezanca oziroma njegove vrednosti obračuna davek na dodano vrednost?


(1)  Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/26


Pritožba, ki jo je Deichmann SE vložila 20. junija 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 13. aprila 2011 v zadevi T-202/09, Deichmann SE proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-307/11 P)

2011/C 269/49

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Deichmann SE (zastopnik: O. Rauscher, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Pritožnica predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča z dne 13. aprila 2011 v zadevi T-202/09;

odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 3. aprila 2009 v zadevi R 224/2007-4 naj se razveljavi;

UUNT naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba se nanaša na sodbo Splošnega sodišča, s katero je bila zavrnjena tožba pritožnice za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 3. aprila 2009 o zavrnitvi njene zahteve za registracijo figurativne znamke, ki upodablja trak v obliki kota s prekinjenima črtama. Varstvo znamke je bilo zahtevano za razreda 10 (ortopedski čevlji) in 25 (čevlji) Nicejskega aranžmaja.

Izpodbijana odločba naj bi kršila člen 7(1)(b) in člen 74(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Skupnosti (v nadaljevanju: Uredba o znamki Skupnosti).

Temeljila naj bi na nezadostni domnevi, da zadostuje zgolj možnost oziroma verjetnost razločevalne rabe zadevnega znaka, zato da se v celoti zavrne razlikovalni značaj znamke. Dejansko pa naj bi zadostovala že precej verjetna možnost razločevalne rabe, da se premosti varstvena ovira v obliki nezadostnega razlikovalnega učinka. To izhaja iz primerjave člena 7(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti in je že ustaljeno načelo na podlagi sodne prakse nemškega Bundesgerichtshof ter Bundespatentgericht.

Pri (ortopedskih) čevljih se med drugim znak pojmuje kot označba izvora, če se nahaja – tako kot je to običajno pri označevanju čevljev – na zadnjem srednjem delu podplata, na etiketi ali pa na škatli za čevlje. Ob upoštevanju teh verjetnejših možnosti uporabe domneva Splošnega sodišča, da znamka, za katero se zahteva varstvo, obstaja v upodobitvi sestavnega dela samega proizvoda, ne more biti upoštevna.

Splošno sodišče naj bi poleg tega pozabilo upoštevati očitno prakso označevanja na področju športnih čevljev in čevljev za prosti čas, ki jo je predstavila pritožnica, čeprav naj bi bila k temu zavezana na podlagi preiskovalnega načela na podlagi člena 74(1), prvi stavek, Uredbe o znamki Skupnosti.

Nazadnje Splošno sodišče ne bi smelo zavrniti razlikovalnega učinka zadevne znamke z obrazložitvijo, da bi morala pritožnica s konkretnimi in utemeljenimi navedbami dokazati, da ima prijavljena znamka razlikovalni učinek.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/27


Pritožba, ki jo je Smart Technologies ULC vložila 20. junija 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 13. aprila 2011 v zadevi T-523/09, Smart Technologies ULC proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-311/11 P)

2011/C 269/50

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Smart Technologies ULC (zastopniki: M. Edenborough QC, T. Elias, Barrister, R. Harrison, Solicitor)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Pritožnica predlaga Sodišču, naj:

Zaradi zelo nizkega praga, ki ga mora pritožnica preseči in navedene napačne uporabe prava, ki je Splošno sodišče pripeljalo do tega, da je napačno presodilo razlikovalni učinek pritožničine prijave (zlasti za določitev višjega praga), sklene, da stanje postopka omogoča, da samo dokončno razsodi o zadevi.

Prijava je izvirna in je povezana izključno s pritožnico. Po svojem bistvu kaže na trgovski izvor blaga, tako da je dovolj razlikovalna, da jo upoštevna javnost lahko zaznava kot razlikovalno.

Podredno, zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica izpodbija sodbo Splošnega sodišča iz naslednjih razlogov:

Splošno sodišče ni preučilo razlikovalnega učinka pritožničine prijave v skladu z navedbami v njej ampak glede na to, ali je bila „samo“ oglaševalski slogan ali ne. Pritožnica navaja, da je to pravno napačno in da je pravilni pristop preučiti razlikovalni učinek glede na upoštevne proizvode in storitve in upoštevno javnost. Sklepanje, da prijava nima razlikovalnega učinka, ker je le oglaševalski slogan, v skladu z ustaljeno sodno prakso pomeni opravljanje napačnega testa.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je menilo, da je težje ugotoviti razlikovalni učinek v zvezi z oglaševalskim sloganom kot v zvezi s katerokoli obliko besedne znamke.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je presodilo, da je upravičeno šteti za splošno znano dejstvo to, kar bi bilo treba dokazati, in sicer da potrošniki ne pripisujejo znamki vrednosti glede na oglaševalske trditve.

Pritožnica nazadnje navaja, da je dovolj, da ima znamka samo minimalno stopnjo razlikovalnega učinka, da ne pride do zavrnitve v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 (1) o znamki Skupnosti.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Breda (Nizozemska) 27. junija 2011 – A.T.G.M. van de Ven & M.A.H.T. van de Ven-Janssen proti Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Zadeva C-315/11)

2011/C 269/51

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Breda

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki:

 

A.T.G.M. van de Ven,

 

M.A.H.T. van de Ven-Janssen

Tožena stranka: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je pravica do odškodnine v smislu člena 7 Uredbe št. 261/2004 (1) zaradi zamude leta združljiva s členom 29, zadnji stavek, Montrealske konvencije (2), glede na to, da se lahko odškodninski zahtevki na podlagi pogodbe, nedopustnega ravnanja ali drugega pravnega temelja v skladu s členom 29, stavek 1, te konvencije uveljavljajo le pod pogoji in z omejitvami, ki so določene v tej konvenciji?

2.

Če pravica do odškodnine v smislu člena 7 Uredbe št. 261/2004 zaradi zamude leta ni združljiva s členom 29 Montrealske konvencije, ali veljajo kakršnekoli omejitve glede trenutka začetka učinkovanja odločbe Sodišča v zvezi z obravnavano zadevo in/ali splošno?


(1)  Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, str. 1).

(2)  Glej Sklep Sveta 2001/539/ES z dne 5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) s strani Evropske skupnosti (UL L 194, str. 38).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/28


Pritožba, ki jo je Longevity Health Products, Inc. vložila 22. junija 2011 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. aprila 2011 v zadevi T-96/11: Longevity Health Products, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

(Zadeva C-316/11 P)

2011/C 269/52

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Longevity Health Products, Inc. (zastopnik: J. Korab, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Pritožnica predlaga Sodišču, naj:

pritožbo, ki jo je vložila družba Longevity Health Products, Inc., razglasi za dopustno;

razveljavi sklep Splošnega sodišča z dne 15. aprila 2011 v zadevi T-96/11;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja, da bi bilo treba izpodbijani sklep razveljaviti iz teh razlogov:

obrazložitev Splošnega sodišča je pomanjkljiva;

Splošno sodišče ni upoštevalo trditev, ki jih je podal imetnik znamke.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/28


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemčija) 27. junija 2011 – Rainer Reimann proti Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Zadeva C-317/11)

2011/C 269/53

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Rainer Reimann

Tožena stranka: Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali člen 31 Listine o temeljnih pravicah in člen 7(1) Direktive 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (1) nasprotujeta nacionalni določbi, in sicer členu 13(2) Bundesurlaubsgesetz für Arbeitnehmer (zakon o minimalnem dopustu delavcev, v nadaljevanju: BUrlG), v skladu s katero se lahko v nekaterih panogah s kolektivno pogodbo skrajša trajanje letnega minimalnega dopusta štirih tednov?

2.

Ali člen 31 Listine o temeljnih pravicah in člen 7(1) Direktive 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa nasprotujeta nacionalni določbi v kolektivni pogodbi, kot jo vsebuje kolektivna pogodba, ki določa Bundesrahmentarifvertrag Bau (kolektivna pogodba, ki določa splošni okvir za gradbeno industrijo), v skladu s katero se pravica do dopusta ne pridobi v letih, ko zaradi bolezni ni dosežena določena bruto plačna masa?

3.

Če je odgovor na prvo in drugo vprašanje pritrdilen:

Ali se v tem primeru ne uporabi določba člena 13(2) BUrlG?

4.

Če je odgovor na prvo, drugo in tretje vprašanje pritrdilen:

Ali je z vidika učinkovitosti določbe člena 13(2) BUrlG in določb Bundesrahmentarifvertrag Bau podano varstvo legitimnih pričakovanj, če gre za obdobje pred 1. decembrom 2009, ko sta začeli veljati Lizbonska pogodba in Listina o temeljnih pravicah? Ali je treba pogodbenicam Bundesrahmentarifvertrag Bau določiti rok, v katerem se lahko same dogovorijo drugače?


(1)  Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa; UL L 299, str. 9.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Förvaltningsrätten i Falun (Švedska) 27. junija 2011 – Daimler AG proti Skatteverket

(Zadeva C-318/11)

2011/C 269/54

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Förvaltningsrätten i Falun

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Daimler AG

Tožena stranka: Skatteverket

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Kako naj se pri odmeri na podlagi ustreznih določb prava Evropske unije razlaga izraz „stalna poslovna enota, iz katere se opravljajo poslovne transakcije“? (1)

2.

Ali naj se davčni zavezanec s sedežem gospodarske dejavnosti v drugi državi članici, čigar dejavnost pretežno vključuje proizvodnjo in prodajo avtomobilov in ki je izvajal zimsko testiranje modelov avtomobilov v obratih na Švedskem, obravnava, kot da ima stalno poslovno enoto na Švedskem, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, če je ta oseba kupila blago in storitve, prejete in uporabljene v obratih za testiranje na Švedskem, ne da bi bilo njeno osebje stalno nameščeno na Švedskem, in če je testiranje potrebno za opravljanje gospodarske dejavnosti davčnega zavezanca v drugi državi članici?

3.

Če ima davčni zavezanec v popolni lasti švedsko hčerinsko družbo, katere namen naj bi skoraj izključno bilo opravljanje raznih storitev davčnemu zavezancu za to testiranje, ali to vpliva na odgovor na drugo vprašanje?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1), Osma direktiva Sveta 79/1072/EGS z dne 6. decembra 1979 o uskladitvi zakonov držav članic o prometnih davkih - postopki za vračilo davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, katerih sedež ni na ozemlju države (UL L 331, str. 11), Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici (UL L 44, str. 23).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Förvaltningsrätten i Falun (Švedska) 27. junija 2011 – Widex A/S proti Skatteverket

(Zadeva C-319/11)

2011/C 269/55

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Förvaltningsrätten i Falun

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Widex A/S

Tožena stranka: Skatteverket

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Kako naj se pri odmeri na podlagi ustreznih določb prava Evropske unije razlaga izraz „stalna poslovna enota, iz katere se opravljajo poslovne transakcije“? (1)

2.

Ali naj se davčni zavezanec s sedežem gospodarske dejavnosti v drugi državi članici, čigar dejavnost med drugim vključuje zlasti proizvodnjo in prodajo slušnih aparatov in ki je izvajal raziskave na področju avdiologije iz raziskovalnega centra na Švedskem, obravnava, kot da ima stalno poslovno enoto na Švedskem, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, če je ta oseba kupila blago in storitve, ki jih je prejemal in uporabljal zadevni raziskovalni center na Švedskem?


(1)  Člena 170 in 171 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006 L 347, str. 1), člena 1 in 2 Osme direktive Sveta z dne 6. decembra 1979 o uskladitvi zakonov držav članic o prometnih davkih - postopki za vračilo davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, katerih sedež ni na ozemlju države (UL 1979 L 331, str. 11).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Koszalinie (Republika Poljska) 28. junija 2011 – Krystyna Alder in Ewald Alder proti Sabini Orłowski in Czesławu Orłowskemu

(Zadeva C-325/11)

2011/C 269/56

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Krystyna Alder in Ewald Alder

Toženi stranki: Sabina Orłowska in Czesław Orłowski

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(1) Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (1) in člen 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da je dopustno, da se sodna pisanja, naslovljena na stranko s stalnim ali običajnim prebivališčem v drugi državi članici, shranijo v spis in pri tem štejejo za vročena, če ta stranka ni določila pooblaščenca za sprejem pisanj s prebivališčem v državi članici, v kateri teče sodni postopek?


(1)  Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (UL L 324, str. 79).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/30


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 29. junija 2011 – J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV; druga stranka v postopku: Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-326/11)

2011/C 269/57

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV

Druga stranka v postopku: Staatssecretaris van Financiën

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 13(B)(g) v povezavi s členom 4(3)(a) Šeste direktive (1) razlagati tako, da dobava objekta, na katerem je prodajalec pred dobavo zaradi postavitve novega objekta začel s prenovitvenimi deli, ki jih je po dobavi nadaljeval in dokončal kupec, ni oproščena davka na dodano vrednost?


(1)  Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL L 145, str. 1).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/30


Pritožba, ki jo je Alder Capital Ltd vložila 28. junija 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. aprila 2011 v zadevi T-209/09, Alder Capital Ltd proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Gimv Nederland BV

(Zadeva C-328/11 P)

2011/C 269/58

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Alder Capital Ltd (zastopnika: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Gimv Nederland BV

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. aprila 2011 v zadevi T-209/09 in odločbo drugega odbora za pritožbe Urada z dne 20. februarja 2009 v zadevi R 486/2008-2;

stroške postopka pred odborom za pritožbe Urada, Splošnim sodiščem in tem Sodiščem, nosita Urad in intervenientka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti iz treh ločenih razlogov.

Glavni razlog je, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ko je menilo, da je bil odbor za pritožbe po uradni dolžnosti zavezan preizkusiti zahtevo za ugotovitev ničnosti, saj je bila predložena oddelku za izbris pri Uradu. Pritožnica trdi, da je bil preizkus omejen na predmet pritožbe pred oddelkom za pritožbe, ki jo je pritožnica vložila.

Podredni razlogi so:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, s tem ko je trditve pritožnice, da je intervenientka pri ponujanju storitev, za katere se je v Nemčiji uporabljala znamka „Halder“, kršila veljavno odobritev in predpise za finančne storitve ter zakone in uredbe proti pranju denarja, zavrnilo kot „neupoštevne“ (kršitev člena 56(2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti v povezavi s členom 15 Uredbe o znamki Skupnosti), in

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s sklepom, da obstaja verjetnost zmede, čeprav je bila stopnja pozornosti javnosti „zelo visoka“ (kršitev člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/31


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 30. junija 2011 – ProRail NV proti Xpedys NV in drugi

(Zadeva C-332/11)

2011/C 269/59

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van Cassatie

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ProRail NV

Tožene stranke:

 

Xpedys NV

 

FAG Kugelfischer GmbH

 

DB Schenker Rail Nederland NV

 

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 1 in 17 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 (1) z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah ob upoštevanju med drugim evropske ureditve o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ter načela, izraženega v členu 33(1) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 (2) […], da se odločbe, sprejete v državi članici, priznajo v drugi državi članici, ne da bi bil za to potreben poseben postopek, razlagati tako, da mora sodišče, ki naloži izvedensko preiskavo, pri kateri naj bi se naloge izvajale deloma v državi članici, v kateri je sodišče, deloma pa tudi v drugi državi članici, pred neposrednim izvajanjem zadnje navedenih nalog uporabljati samo in izključno metodo iz člena 17 Uredbe, ali tako, da se lahko sodnemu izvedencu, ki ga imenuje ta država, preiskava, ki jo je treba izvajati deloma v drugi državi članici Evropske unije, naloži tudi na podlagi določb, ki ne izhajajo iz Uredbe št. 1206/2001?


(1)  UL L 174, str.1.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001, L 12, str.1).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/31


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 30. junija 2011 – Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) proti Belgische Staat

(Zadeva C-333/11)

2011/C 269/60

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van Cassatie

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)

Druga stranka: Belgische Staat

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 37 Konvencije TIR in člen 454(3), drugi pododstavek, Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (1) z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da če ni mogoče uradno ugotoviti kraja nastanka kršitve ali nepravilnosti in če porok ni pravočasno predložil nasprotnega dokazila, se za državo članico, v kateri se je odkrila kršitev ali nepravilnost, šteje država članica, v kateri je kršitev ali nepravilnost nastala, čeprav se lahko na podlagi kraja sprejema zvezka TIR in zapečatenja blaga brez podrobnejše preiskave ugotovi, skozi katero državo članico na zunanji meji Skupnosti je bilo blago nezakonito vneseno v Skupnost?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba navedena člena v povezavi s členoma 6(1) in 7(1) Direktive Sveta 92/12/EGS (2) z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov razlagati tako, da je država članica na zunanji meji Skupnosti, v katero je bilo blago nezakonito vneseno, pristojna tudi za izterjavo trošarin, če je bilo blago medtem prepeljano v drugo državo članico, kjer je bilo odkrito in zaseženo?


(1)  UL L 253, str. 1.

(2)  UL L 76, str. 1.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/31


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sø- og Handelsret (Danska) 1. julija 2011 – HK Danmark, ki zastopa Jette Ring, proti Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

(Zadeva C-335/11)

2011/C 269/61

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Sø- og Handelsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: HK Danmark, ki zastopa Jette Ring

Tožena stranka: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

(a)

Ali je mogoče v zvezi z osebo, ki zaradi telesnih poškodb in umskih ali duševnih motenj ne more opravljati svojega dela ali ga lahko opravlja le v omejenem obsegu v obdobju, ki izpolnjuje pogoj trajanja iz točke 45 sodbe Sodišča z dne 16. julija 2006 v zadevi Navas (1) (C-13/05, ZOdl., str. I 6467), uporabiti pojem „hendikepiranost“ v smislu Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu?

(b)

Ali lahko bolezensko stanje, povzročeno z boleznijo, ki je bila diagnosticirana kot neozdravljiva, spada pod pojem hendikepiranosti v smislu te direktive?

(c)

Ali lahko bolezensko stanje, povzročeno z boleznijo, ki je bila diagnosticirana kot začasna, spada pod pojem hendikepiranosti v smislu te direktive?

2.

Ali je treba trajno zmanjšanje delovne zmožnosti, zaradi katerega niso potrebni posebni pripomočki ali podobno, vendar zadevna oseba ni zmožna delati poln delovni čas, obravnavati kot hendikepiranost v smislu, v katerem je ta izraz uporabljen v Direktivi 2000/78/ES (2)?

3.

Ali je krajši delovni čas eden od ukrepov, naštetih v členu 5 Direktive 2000/78/ES?

4.

Ali Direktiva 2000/78/ES preprečuje uporabo določbe nacionalnega prava, v skladu s katero je delodajalec upravičen delavcu odpovedati pogodbo s krajšim odpovednim rokom, če je delavec 120 dni v obdobju 12 zaporednih mesecev prejemal plačo med odsotnostjo zaradi bolezni in če je treba tega delavca obravnavati kot hendikepirano osebo v smislu te direktive, če

(a)

je to odsotnost povzročila hendikepiranost

ali

(b)

je do odsotnosti prišlo zato, ker delodajalec ni uvedel ustreznih ukrepov, da bi omogočil hendikepirani osebi opravljati njeno delo?


(1)  ZOdl., str. I-6467.

(2)  UL 2000 L 303, str. 16.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/32


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Lyon (Francija) 1. julija 2011 – Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects proti Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

(Zadeva C-336/11)

2011/C 269/62

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Lyon

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba kombinirano nomenklaturo (v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), kakor je bila spremenjena z uredbama Komisije (ES) št. 1549/2006 z dne 17. oktobra 2006 (2) in št. 1214/2007 z dne 20 septembra 2007 (3)) razlagati tako, da blazinice za poliranje, namenjene za polirni stroj za obdelavo polprevodniških materialov – ki kot tak spada v tarifno številko 8460 – ki se uvozijo ločeno od stroja in imajo obliko v sredini preluknjanih rezin iz trde plasti iz poliuretana, plasti iz poliuretanske pene, plasti lepila in zaščitne plastične folije, ki ne vsebujejo nobenega kovinskega dela ali brusilne snovi ter se skupaj z brusilno tekočino uporabljajo za poliranje rezin in jih je treba zamenjevati glede na stopnjo dotrajanosti, spadajo v tarifno številko 8466 […] kot deli, uporabni izključno ali pretežno s stroji iz tarifnih številk 8456 do 8465, ali pa glede na material, iz katerega so izdelane, spadajo v tarifno številko [3919] kot samolepilne ploščate oblike iz plastičnih mas?


(1)  UL L 256, str. 1.

(2)  UL L 301, str. 1.

(3)  UL L 286, str. 1.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/32


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sø- og Handelsret (Danska) 1. julija 2011 – HK Danmark, ki zastopa Lone Skouboe Werge, proti Pro Display A/S v stečaju

(Zadeva C-337/11)

2011/C 269/63

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Sø- og Handelsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: HK Danmark, ki zastopa Lone Skouboe Werge

Tožena stranka: Pro Display A/S v stečaju

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

(a)

Ali je mogoče v zvezi z osebo, ki zaradi telesnih poškodb in umskih ali duševnih motenj ne more opravljati svojega dela ali ga lahko opravlja le v omejenem obsegu v obdobju, ki izpolnjuje pogoj trajanja iz točke 45 sodbe Sodišča z dne 16. julija 2006 v zadevi Navas (1) (C-13/05, ZOdl., str. I 6467), uporabiti pojem „hendikepiranost“ v smislu Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu?

(b)

Ali lahko bolezensko stanje, povzročeno z boleznijo, ki je bila diagnosticirana kot neozdravljiva, spada pod pojem hendikepiranosti v smislu te direktive?

(c)

Ali lahko bolezensko stanje, povzročeno z boleznijo, ki je bila diagnosticirana kot začasna, spada pod pojem hendikepiranosti v smislu te direktive?

2.

Ali je treba trajno zmanjšanje delovne zmožnosti, zaradi katerega niso potrebni posebni pripomočki ali podobno, vendar zadevna oseba ni zmožna delati poln delovni čas, obravnavati kot hendikepiranost v smislu, v katerem je ta izraz uporabljen v Direktivi 2000/78/ES (2)?

3.

Ali je krajši delovni čas eden od ukrepov, naštetih v členu 5 Direktive 2000/78/ES?

4.

Ali Direktiva 2000/78/ES preprečuje uporabo določbe nacionalnega prava, v skladu s katero je delodajalec upravičen delavcu odpovedati pogodbo s krajšim odpovednim rokom, če je delavec 120 dni v obdobju 12 zaporednih mesecev prejemal plačo med odsotnostjo zaradi bolezni in če je treba tega delavca obravnavati kot hendikepirano osebo v smislu te direktive, če

(a)

je to odsotnost povzročila hendikepiranost

ali

(b)

je do odsotnosti prišlo zato, ker delodajalec ni uvedel ustreznih ukrepov, da bi omogočil hendikepirani osebi opravljati njeno delo?


(1)  ZOdl., str. I-6467.

(2)  UL 2000 L 303, str. 16.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/33


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Santander Asset Management SGIIC SA v imenu FIM Santander Top 25 Euro Fi proti Direction des résidents à l'étranger et des services généraux

(Zadeva C-338/11)

2011/C 269/64

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Asset Management SGIIC SA v imenu FIM Santander Top 25 Euro Fi

Tožena stranka: Direction des résidents à l'étranger et des services généraux

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/33


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Santander Asset Management SGIIC SA v imenu Cartera Mobiliaria SA SICAV proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-339/11)

2011/C 269/65

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Santander Asset Management SGIIC SA v imenu Cartera Mobiliaria SA SICAV

Tožena stranka: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/34


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Kapitalanlagegesellschaft mbH v imenu Alltri Inka proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-340/11)

2011/C 269/66

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Kapitalanlagegesellschaft mbH v imenu Alltri Inka

Tožena stranka: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/34


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH v imenu DBI-Fonds APT no 737 proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-341/11)

2011/C 269/67

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH v imenu DBI-Fonds APT no 737

Tožena stranka: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/34


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – SICAV KBC Select Immo proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-342/11)

2011/C 269/68

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SICAV KBC Select Immo

Tožena stranka: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/34


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-343/11)

2011/C 269/69

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

Tožena stranka: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/35


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – International Values Series of the DFA Investment Trust Co. proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-344/11)

2011/C 269/70

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: International Values Series of the DFA Investment Trust Co.

Tožena stranka: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/35


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co. proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-345/11)

2011/C 269/71

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co.

Tožena stranka: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/35


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – SICAV GA Fund B proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-346/11)

2011/C 269/72

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SICAV GA Fund B

Tožena stranka: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/35


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 4. julija 2011 – Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH v imenu AMB Generali Aktien Euroland proti Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Zadeva C-347/11)

2011/C 269/73

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH v imenu AMB Generali Aktien Euroland

Tožena stranka: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba poleg položaja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) upoštevati tudi položaj imetnikov enot premoženja?

2.

Če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji je mogoče sporno odtegnitev davka pri viru šteti za skladno z načelom prostega pretoka kapitala?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/36


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 7. julija 2011 – O, S

(Zadeva C-356/11)

2011/C 269/74

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: O, S

Tožena stranka: Maahanmuuttovirasto

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je v nasprotju s členom 20 PDEU, da se državljanu tretje države zavrne dovoljenje za prebivanje, ker niso zagotovljena sredstva za njegovo preživljanje, če so družinske razmere take, da ima njegov zakonec skrbništvo nad otrokom, ki ima državljanstvo Unije, državljan tretje države pa ni niti eden od staršev niti nima skrbništva nad tem otrokom?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba učinek člena 20 PDEU presoditi drugače, če državljan tretje države, ki nima dovoljenja za prebivanje, njegov zakonec in otrok, nad katerim ima zakonec skrbništvo in ki ima državljanstvo Unije, živijo skupaj?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/36


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 7. julija 2011 – Maahanmuuttovirasto

(Zadeva C-357/11)

2011/C 269/75

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Maahanmuuttovirasto

Tožena stranka: L

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je v nasprotju s členom 20 PDEU, da se državljanu tretje države zavrne dovoljenje za prebivanje, ker niso zagotovljena sredstva za njegovo preživljanje, če so družinske razmere take, da ima njegov zakonec skrbništvo nad otrokom, ki ima državljanstvo Unije, državljan tretje države pa ni niti eden od staršev niti nima skrbništva nad tem otrokom, poleg tega pa ne živi z zakoncem ali s tem otrokom?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba učinek člena 20 PDEU presoditi drugače, če imata državljan tretje države, ki nima dovoljenja za prebivanje in ne živi na Finskem, in njegov zakonec otroka, nad katerim imata skupno skrbništvo ter ki živi na Finskem in je državljan tretje države?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/36


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 8. julija 2011 – Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

(Zadeva C-358/11)

2011/C 269/76

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue

Drugi stranki: Lapin luonnonsuojelupiiri ry in Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se lahko iz okoliščine, da se je odpadek razvrstil med nevarne odpadke, neposredno sklepa, da uporaba snovi ali predmeta povzroča splošen škodljiv vpliv na okolje in zdravje ljudi v smislu člena 6(1)(d) Direktive o odpadkih 2008/98/ES (1)? Ali lahko tudi nevarni odpadek preneha biti odpadek, če so izpolnjeni pogoji iz člena 6(1) Direktive o odpadkih 2008/98/ES?

2.

Ali je treba pri razlagi pojma „odpadek“, zlasti pri presoji obveznosti odstranjevanja snovi ali predmeta, upoštevati okoliščino, da je ponovna uporaba predmeta, ki je predmet presoje, na podlagi Priloge XVII, navedene v členu 67 Uredbe REACH (2), dovoljena pod določenimi pogoji? Če je odgovor pritrdilen, kakšen pomen ima ta okoliščina?

3.

Ali so se s členom 67 Uredbe REACH uskladile zahteve glede proizvodnje, dajanja v promet ali uporabe v smislu člena 128(2) Uredbe REACH, tako da uporabe spojin in izdelkov iz Priloge XVII ni mogoče preprečiti z nacionalnimi predpisi o varstvu okolja, če te omejitve niso bile objavljene v popisu, ki ga izdela Komisija na podlagi člena 67(3) Uredbe REACH?

4.

Ali je treba namene uporabe lesa, obdelanega z raztopino CCA, ki so našteti v Prilogi XVII, točka 19(4)(b), k Uredbi REACH, razlagati tako, da so našteti taksativno?

5.

Ali se lahko v obravnavanem primeru sporna uporaba kot podporna konstrukcija za pot iz desk enači z nameni uporabe z navedenega seznama, tako da se lahko ta uporaba dovoli na podlagi Priloge XVII, točka 19(4)(b), k Uredbi REACH, če so izpolnjeni drugi zahtevani pogoji?

6.

Katere okoliščine je treba upoštevati pri presoji, ali obstaja tveganje ponavljajočega stika s kožo v smislu Priloge XVII, točka 19(4)(d), k Uredbi REACH?

7.

Ali je z izrazom „mogoč“, ki ga vsebuje določba, navedena v šestem vprašanju, mišljeno, da mora biti ponavljajoči stik s kožo teoretično mogoč ali da mora biti vsaj do neke mere verjeten?


(1)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, str. 3).

(2)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, str. 1).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/37


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo (Grčija) 7. julija 2011 – Pooblaščenec Elegktiko Sinedrio pri Ministrstvu za kulturno dediščino in turizem proti Službi za nadzor Ministrstva za kulturno dediščino in turizem in Κostantinosu Antonopoulosu

(Zadeva C-363/11)

2011/C 269/77

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Elegktiko Synedrio (Grčija)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pooblaščenec Elegktiko Sinedrio pri Ministrstvu za kulturno dediščino in turizem

Toženi stranki: Službi za nadzor Ministrstva za kulturno dediščino in turizem in Κostantinos Antonopoulos

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali odobritev plačila delavcu za njegovo odsotnost z dela zaradi sindikalnih dejavnosti pomeni delovni pogoj oziroma pogoj zaposlitve v smislu prava Unije? Natančneje, ali zakonske določbe, ki določajo odobritev neplačanega opravljanja sindikalnih dejavnosti za delavce v javnem sektorju v delovnem razmerju za določen čas, ki ne zasedajo sistemiziranega delovnega mesta in so člani odbora sindikalne organizacije, pomenijo „delovni pogoj“ iz člena 137(1)(b) ES in „pogoj zaposlitve“ iz določbe 4(1) okvirnega sporazuma [Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP] ali pa se to vprašanje nanaša na področji plač in pravice združevanja, ki sta izvzeti iz prava Unije?

2.

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je delavec v delovnem razmerju zasebnega prava za nedoločen čas v javni službi, ki zaseda sistemizirano delovno mesto in opravlja enako delo kot delavec v delovnem razmerju zasebnega prava za določen čas, ki ne zaseda sistemiziranega delovnega mesta, morda „primerljiv“ s takim delavcem v smislu določb 3(2) in 4(1) okvirnega sporazuma in ali dejstvo, da ustava (člen 103) in ustrezni izvedbeni zakoni določajo zanj posebno statusno ureditev [glede zaposlovanja in posebnih jamstev v skladu s členom 103(3) ustave], zadostuje za to, da se ne šteje za „primerljivega“ z delavcem v delovnem razmerju zasebnega prava za določen čas, ki ne zaseda sistemiziranega delovnega mesta?

3.

Če sta odgovora na prejšnji vprašanji pritrdilna:

(a)

če iz nacionalnih določb izhaja, da se plačana odsotnost zaradi sindikalnih dejavnosti (do 9 dni na mesec) odobri delavcem v javnem sektorju v delovnem razmerju za nedoločen čas, ki zasedajo sistemizirano delovno mesto in so člani odbora sindikalnega združenja na drugi stopnji, medtem ko so delavci z enako sindikalno funkcijo, ki so zaposleni pri isti javni službi za določen čas in ne zasedajo sistemiziranega delovnega mesta, zaradi opravljanja sindikalnih dejavnosti upravičeni le do neplačanega dopusta v enakem trajanju, ali to razlikovanje pomeni manj ugodno obravnavanje druge skupine delavcev v smislu določbe 4(1) okvirnega sporazuma; in

(b)

ali samo časovno omejeno delovno razmerje druge skupine delavcev in različnost njihove splošne statusne ureditve (na ravni zaposlovanja, napredovanja, prenehanja delovnega razmerja) lahko pomenita opravičljive razloge za tako neenakost?

4.

Ali sporno razlikovanje med sindikalisti, ki so delavci, zaposleni za nedoločen čas na sistemiziranem delovnem mestu v javni službi, in tistimi, ki imajo enako sindikalno funkcijo in delajo v isti javni službi za določen čas in ne zasedajo sistemiziranega delovnega mesta, pomeni kršitev načela prepovedi diskriminacije pri uresničevanju sindikalnih pravic v smislu členov 12, 20, 21 in 28 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in ali lahko to razlikovanje upraviči različnost statusne ureditve delavcev obeh skupin?


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/38


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 13. julija 2011 – Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou proti Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon in Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Zadeva C-373/11)

2011/C 269/78

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Symvoulio tis Epikrateias (državni svet)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou (vsehelensko združenje za tobačno predelovalno industrijo)

Toženi stranki: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (minister za gospodarstvo in finance) in Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (minister za razvoj kmetijstva in prehrano)

Vprašanje za predhodno odločanje

„Ali je določba člena 69 Uredbe št. 1782/2003 – ki jo je treba razlagati tako, da državam članicam dovoljuje, da določijo različne odstotke zadrževanja za dodatno plačilo proizvajalcem v okviru zgornje meje 10 % sestavine ‚nacionalnih zgornjih mej‘ iz člena 41 – ob upoštevanju meril, določenih v tretjem odstavku tega člena, združljiva, ker omogoča tako diferenciacijo odstotka zadrževanja, z določbami iz členov 2, 32 in 34 Pogodbe ES ter s cilji zagotavljanja stalne ravni dohodka in ohranjanja podeželja?“


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/38


Pritožba, ki jo je 21. junija 2011 vložila Longevity Health Products, Inc. zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. aprila 2011 v zadevi T-95/11, Longevity Health Products proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

(Zadeva C-378/11 P)

2011/C 269/79

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Longevity Health Products, Inc. (zastopnik: J. Korab, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

dopusti pritožbo, ki jo je vložila družba Longevity Health Products, Inc;

razveljavi odločbo Splošnega sodišča z dne 15. aprila 2010 v zadevi T-95/11;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik trdi, da je treba sporni sklep razveljaviti zaradi naslednjih razlogov:

Utemeljitev Splošnega sodišča je napačna;

Splošno sodišče ni upoštevalo tožbenih razlogov, ki jih je zatrjeval imetnik znamke.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/38


Sklep predsednika Sodišča z dne 1. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – G.A.P. Peeters – van Maasdijk proti Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Zadeva C-455/10) (1)

2011/C 269/80

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 328, 4.12.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/38


Sklep predsednika Sodišča z dne 6. julija 2011 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

(Zadeva C-16/11) (1)

2011/C 269/81

Jezik postopka: estonščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 63, 26.2.2011.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/39


Sklep predsednika Sodišča z dne 15. junija 2011 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

(Zadeva C-20/11) (1)

2011/C 269/82

Jezik postopka: poljščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 80, 12.3.2011.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/39


Sklep predsednika Sodišča z dne 6. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Milano – Italija) – Procura della Repubblica proti Assanu Sambi

(Zadeva C-43/11) (1)

2011/C 269/83

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 113, 9.4.2011.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/39


Sklep predsednika Sodišča z dne 7. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Frosinone – Italija) – Procura della Repubblica proti Patricku Contehu

(Zadeva C-169/11) (1)

2011/C 269/84

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 173, 11.6.2011.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/39


Sklep predsednika Sodišča z dne 6. julija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Treviso – Italija) – Procura della Repubblica proti Eleni Vermishevi

(Zadeva C-187/11) (1)

2011/C 269/85

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 211, 16.7.2011.


Splošno sodišče

10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Freistaat Sachsen proti Komisiji

(Zadeva T-357/02 RENV) (1)

(Državne pomoči - Pomoči, ki so jih odobrili organi dežele Saške - Pomoči za coaching, udeležbo na sejmih in razstavah, sodelovanje in spodbujanje dizajna - Odločba o razglasitvi delne združljivosti in delne nezdružljivosti sheme pomoči s skupnim trgom - Shema pomoči v korist malih in srednje velikih podjetij - Neizvajanje diskrecijske pravice - Obveznost obrazložitve)

2011/C 269/86

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Freistaat Sachsen (Nemčija) (zastopnik: T. Lübbig, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: K. Gross, V. Kreuschitz in T. Maxian Rusche, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti členov 2, drugi odstavek, ter 3 in 4 Odločbe Komisije 2003/226/ES z dne 24. septembra 2002 o shemi pomoči, ki jo je predvidela Nemčija – „Program v korist malih in srednje velikih podjetij – Izboljšanje storilnosti saških podjetij“ – podprogrami 1 (coaching), 4 (udeležba na sejmih in razstavah), 5 (sodelovanje) in 7 (spodbujanje dizajna) (UL 2003, L 91, str. 13).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Freistaat Sachsen (Nemčija) nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije, in sicer tako v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem kot postopkom pred Sodiščem.


(1)  UL C 31, 8.2.2003.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Arkema France proti Komisiji

(Zadeva T-189/06) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Vodikov peroksid in perborat - Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES - Pripis odgovornosti za kršitev - Obveznost obrazložitve - Enako obravnavanje - Načelo dobrega upravljanja - Globe - Obvestilo o ugodni obravnavi)

2011/C 269/87

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Arkema France SA (Colombes, Francija) (zastopniki: sprva A. Winckler, S. Sorinas Jimeno in P. Geffriaud, nato S. Sorinas Jimeno in E. Jégou, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Arbault in O. Beynet, nato V. Bottka, P. J. Van Nuffel in B. Gencarelli, zastopniki)

Predmet

Primarno, delna razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 1766 konč. z dne 3. maja 2006 v zvezi s postopkom uporabe člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/F/38.620 – Vodikov peroksid in perborat), v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko in, podredno, zahteva za razveljavitev ali zmanjšanje globe, ki je bila tožeči stranki naložena.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Arkema France SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 212, 2.9.2006.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Total in Elf Aquitaine proti Komisiji

(Zadeva T-190/06) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Vodikov peroksid in perborat - Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES - Pripis odgovornosti za kršitev - Pravica do obrambe - Domneva nedolžnosti - Obveznost obrazložitve - Enakost obravnavanja - Načelo individualizacije kazni in sankcij - Načelo zakonitosti v kazenskem pravu - Načelo dobrega upravljanja - Pravna varnost - Zloraba pooblastil - Globe)

2011/C 269/88

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Total SA (Courbevoie, Francija); in Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (zastopniki: É. Morgan de Rivery, A. Noël-Baron, E. Lagathu, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Arbault in O. Beynet, nato V. Bottka, P. J. Van Nuffel in B. Gencarelli, zastopniki)

Predmet

Primarno, delna razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 1766 konč. z dne 3. maja 2006 v zvezi s postopkom uporabe člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/F/38.620 – Vodikov peroksid in perborat), in podredno, zahteva za spremembo člena 2(i) te odločbe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbama Total SA in Elf Aquitaine SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 212, 2.9.2006.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Shell Petroleum in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-38/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren-butadienskega kavčuka - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Odgovornost za kršitev - Globe - Teža kršitve - Obteževalne okoliščine)

2011/C 269/89

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Shell Petroleum NV (Haag, Nizozemska); Shell Nederland BV (Haag) in Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Nizozemska) (zastopniki: sprva T. Snoep in J. Brockhoff, nato T. Snoep in S. Chamalaun, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva M. Kellerbauer, V. Bottka in J. Samnadda, nato M. Kellerbauer in V. Bottka, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom izvajanja člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/F/38.638 – Butadienski kavčuk in emulzijski stiren-butadienski kavčuk) v delu, v katerem se nanaša na družbi Shell Petroleum NV in Shell Nederland BV, ter podredno predlog za razveljavitev ali zmanjšanje globe, naložene družbam Shell Petroleum, Shell Nederland in Shell Nederland Chemie BV.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbam Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV in Shell Nederland Chemie BV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – ENI proti Komisiji

(Zadeva T-39/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren-butadienskega kavčuka - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Odgovornost za kršitev - Globe - Teža kršitve - Obteževalne okoliščine)

2011/C 269/90

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ENI SpA (Rim, Italija) (zastopnika: G. M. Roberti in I. Perego, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: V. Di Bucci, G. Conte in V. Bottka, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/F/38.638 – Butadienski kavčuk in emulzijski stiren-butadienski kavčuk) v delu, ki se nanaša na družbo ENI SpA, ali, podredno, za odpravo ali zmanjšanje globe, ki je bila naložena družbi ENI.

Izrek

1.

Člen 2(c) Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/F/38.638 – Butadienski kavčuk in emulzijski stiren butadienski kavčuk) se razveljavi v delu, v katerem določa, da znesek globe, naložene družbi Eni SpA, znaša 272,25 milijona EUR.

2.

Znesek globe, ki je naložena družbi Eni, se določi na 181,5 milijona EUR.

3.

V preostalem se tožba zavrne.

4.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Dow Chemical in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-42/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren-butadienskega kavčuka - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Odgovornost za kršitev - Globe - Teža in trajanje kršitve - Obteževalne okoliščine)

2011/C 269/91

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, Združene države Amerike); Dow Deutschland Inc. (Schwalbach, Nemčija); Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Schwalbach); in Dow Europe GmbH (Horgen, Švica) (zastopniki: sprva D. Schroeder, P. Matthey in T. Graf, nato D. Schroeder in T. Graf, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva M. Kellerbauer, V. Bottka in J. Samnadda, nato M. Kellerbauer, V. Bottka in V. Di Bucci, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom izvajanja člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/F/38.638 – butadienski kavčuk in emulzijski stiren-butadienski kavčuk) v delu, v katerem se nanaša na družbo The Dow Chemical Company, ali predlog za razglasitev ničnosti člena 1 te odločbe v delu, v katerem se nanaša na družbo Dow Deutschland Inc., ali zmanjšanje globe, ki je bila naložena tožečim strankam.

Izrek

1.

Člen 1(b) Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/F/38.638 – butadienski kavčuk in emulzijski stiren butadienski kavčuk) se razglasi za ničen v delu, v katerem je navedeno, da je bila družba Dow Deutschland Inc. pri zadevni kršitvi udeležena od 1. julija 1996 do 27. novembra 2001 namesto od 2. septembra 1996 do 27. novembra 2001.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Družbe Dow Chemical Company, Dow Deutschland, Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH in Dow Europe GmbH nosijo svoje stroške in devet desetin stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija.

4.

Komisija nosi eno desetino svojih stroškov.


(1)  UL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Kaučuk proti Komisiji

(Zadeva T-44/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren butadienskega kavčuka - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Sodelovanje v kartelu - Odgovornost za kršitev - Globe - Teža in trajanje kršitve - Olajševalne okoliščine)

2011/C 269/92

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, Češka republika) (zastopnika: sprva M. Powell in K. Kuik, nato M. Powell, solicitors)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva M. Kellerbauer, V. Bottka in O. Weber, nato M. Kellerbauer, V. Bottka in V. Di Bucci, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/F/38.638 – butadienski kavčuk in emulzijski stiren-butadienski kavčuk) v delu, ki se nanaša na družbo Kaučuk a.s. ali, podredno, za odpravo ali zmanjšanje globe, naložene družbi Kaučuk.

Izrek

1.

Odločba Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/F/38.638 – butadienski kavčuk in emulzijski stiren butadienski kavčuk) za razglasi za nično v delu, ki se nanaša na družbo Kaučuk a.s.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Unipetrol proti Komisiji

(Zadeva T-45/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren butadienskega kavčuka - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Sodelovanje v kartelu - Odgovornost za kršitev - Globe)

2011/C 269/93

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Unipetrol a.s. (Praga, Češka republika) (zastopnika: J. Matějček in I. Janda, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva M. Kellerbauer, V. Bottka in O. Weber, nato M. Kellerbauer, V. Bottka in V. Di Bucci, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/F/38.638 – butadienski kavčuk in emulzijski stiren-butadienski kavčuk), v delu, ki se nanaša na družbo Unipetrol a.s., ali podredno, za izvajanje neomejene pristojnosti Splošnega sodišča.

Izrek

1.

Odločba Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/F/38.638 – butadienski kavčuk in emulzijski stiren butadienski kavčuk) se razglasi za nično v delu, ki se nanaša na družbo Unipetrol a.s.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/43


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Trade-Stomil proti Komisiji

(Zadeva T-53/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren butadienskega kavčuka - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Sodelovanje v kartelu - Odgovornost za kršitev - Globe - Teža in trajanje kršitve - Olajševalne okoliščine)

2011/C 269/94

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Trade-Stomil sp. z o.o. (Lodž, Poljska) (zastopnika: F. Carlin, barrister, in E. Batchelor, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva X. Lewis in V. Bottka, nato V. Bottka in V. Di Bucci, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/F/38.638 – butadienski kavčuk in emulzijski stiren-butadienski kavčuk) v delu, ki se nanaša na družbo Trade-Stomil sp. z o.o., ali podredno, za odpravo ali zmanjšanje globe, naložene družbi Trade-Stomil.

Izrek

1.

Odločba Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/F/38.638 – butadienski kavčuk in emulzijski stiren butadienski kavčuk) se razglasi za nično v delu, ki se nanaša na družbo Trade Stomil sp. z o.o.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 95, 28.4.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/43


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Polimeri Europa proti Komisiji

(Zadeva T-59/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg butadienskega kavčuka in emulzijskega stiren-butadienskega kavčuka - Odločba o ugotovitvi kršitev člena 81 ES - Odgovornost za kršitev - Enotna kršitev - Dokaz o obstoju omejevalnega sporazuma - Globe - Teža in trajanje kršitve - Obteževalne okoliščine)

2011/C 269/95

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italija) (zastopnika: M. Siragusa in F. Moretti, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: V. Di Bucci, G. Conte in V. Bottka, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/F/38.638 – Butadienski kavčuk in emulzijski stiren-butadienski kavčuk) ali, podredno, za odpravo ali zmanjšanje globe, ki je bila naložena družbi Polimeri Europa SpA.

Izrek

1.

Člen 2(c) Odločbe Komisije C(2006) 5700 konč. z dne 29. novembra 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/F/38.638 – Butadienski kavčuk in emulzijski stiren-butadienski kavčuk) se razveljavi v delu, v katerem določa, da znesek globe, naložene družbi Polimeri Europa SpA, znaša 272,25 milijona EUR.

2.

Znesek globe, naložene družbi Polimeri Europa, se določi na 181,5 milijona EUR.

3.

V preostalem se tožba zavrne.

4.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 95, 28.4.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/44


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Schindler Holding in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-138/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg montaže in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Manipulacije pri javnih razpisih - Razdelitev trgov - Določanje cen)

2011/C 269/96

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeče stranke: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Švica); Schindler Management AG (Ebikon, Švica); Schindler SA (Bruselj, Belgija); Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlin, Nemčija); Schindler Sàrl (Luxembourg, Luksemburg); in Schindler Liften BV (Haag, Nizozemska) (zastopniki: R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész in S. Hirsbrunner, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: K. Mojzesowicz in R. Sauer, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Simm in G. Kimberley, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije C(2007) 512 konč. z dne 21. februarja 2007 v zvezi s postopkom po členu 81 [ES] (Zadeva COMP/E 1/38.823 – Dvigala in tekoče stopnice), ali podredno, predlog za zmanjšanje glob, ki so bile naložene tožečim strankam.

Izrek

1.

O tožbi ni treba odločati, kolikor jo je vložila družba Schindler Management AG.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Družbam Schindler Holding Ltd, Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler Sàrl in Schindler Liften BV se naloži plačilo stroškov.

4.

Družba Schindler Management nosi svoje stroške.

5.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.


(1)  UL C 155, 7.7.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/44


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – General Technic-Otis in drugi proti Komisiji

(Združene zadeve T-141/07, T-142/07, T-145/07 in T-146/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic - Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES - Zloraba javnih naročil - Razdelitev trgov - Določitev cen)

2011/C 269/97

Jezika postopka: francoščina in angleščina

Stranke

Tožeče stranke: General Technic-Otis Sàrl (Howald, Luksemburg) (zastopniki: sprva M. Nosbusch, nato A. Winckler, odvetnika, in J. Temple Lang, solicitor) (zadeva T-141/07); General Technic Sàrl (Howald) (zastopnik: M. Nosbusch) (zadeva T-142/07); Otis SA (Dilbeek, Belgija), Otis GmbH & Co. OHG (Berlin, Nemčija), Otis BV (Amersfoort, Nizozemska) in Otis Elevator Company (Farmington, Connecticut, Združene države Amerike) (zastopnika: A. Winckler in J. Temple Lang) (zadeva T-145/07); ter United Technologies Corporation (Wilmington, Delaware, Združene države Amerike) (zastopnika: A. Winckler in J. Temple Lang) (zadeva T-146/07)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: zadevi T-141/07 in T-142/07, A. Bouquet, R. Sauer, zastopnika, skupaj z A. Condominesom, odvetnikom; ter zadevi T-145/07 in T-146/07, A. Bouquet, R. Sauer in J. Bourke, zastopniki, skupaj z A. Condominesom)

Predmet

Predlogi za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2007) 512 konč. z dne 21. februarja 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] (zadeva COMP/E-1/38.823 – dvigala in tekoče stopnice) oziroma, podredno, za zmanjšanje globe, ki je bila naložena tožečim strankam.

Izrek

1.

Zadeve T-141/07, T-142/07, T-145/07 in T-146/07 se združijo za namene te sodbe.

2.

Tožbe se zavrnejo.

3.

V zadevi T-141/07 se družbi General Technic-Otis Sàrl naloži plačilo stroškov.

4.

V zadevi T-142/07 se družbi General Technic Sàrl naloži plačilo stroškov.

5.

V zadevi T-145/07 se družbam Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV in Otis Elevator Company naloži plačilo stroškov.

6.

V zadevi T-146/07 se družbi United Technologies Corporation naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 140, 23.6.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/45


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – ThyssenKrupp Liften Ascenseurs in drugi proti Komisiji

(Združene zadeve T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 in T-154/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic - Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES - Zloraba javnih naročil - Razdelitev trgov - Določitev cen)

2011/C 269/98

Jezika postopka: nizozemščina in nemščina

Stranke

Tožeče stranke: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva V. Turner in D. Mes, nato O. W. Brouwer in J. Blockx, odvetniki) (zadeva T-144/07); ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Nemčija) (zastopniki: sprva U. Itzen in K. Blau-Hansen, nato U. Itzen, K. Blau-Hansen in S. Thomas, in nazadnje K. Blau-Hansen in S. Thomas, odvetniki) (zadeva T-147/07); ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Hamburg, Nemčija) (zastopniki: sprva U. Itzen in K. Blau-Hansen, nato U. Itzen, K. Blau-Hansen in S. Thomas, in nazadnje K. Blau-Hansen in S. Thomas, odvetniki) (zadeva T-147/07); ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Luksemburg) (zastopniki: K. Beckmann, S. Dethof in U. Itzen, odvetniki) (zadeva T-148/07); ThyssenKrupp Elevator AG (Düsseldorf, Nemčija) (zastopnika: T. Klose in J. Ziebarth, odvetnika) (zadeva T-149/07); ThyssenKrupp AG (Duisbourg, Nemčija) (zastopniki: sprva M. Klusmann in S. Thomas, odvetnika, nato M. Klusmann) (zadeva T-150/07); ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den Ijssel, Nizozemska) (zastopnika: O. W. Brouwer in A. Stoffer, odvetnika) (zadeva T-154/07)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: v zadevah T-144/07 in T-154/07, A. Bouquet in R. Sauer, zastopnika, skupaj z F. Wijckmansom in F. Tuytschaeverjem, odvetnikoma; v zadevah T-147/07 in T-148/07, sprva R. Sauer in O. Weber, nato R. Sauer in K. Mojzesowicz, zastopniki; in v zadevah T-149/07 in T-150/07, R. Sauer in K. Mojzesowicz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2007) 512 konč. z dne 21. februarja 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] (zadeva COMP/E-1/38.823 – dvigala in tekoče stopnice) oziroma, podredno, za zmanjšanje globe, ki je bila naložena tožečim strankam.

Izrek

1.

Zadeve T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 in T-154/07 se združijo za namene te sodbe.

2.

Člen 2(1), četrta alinea, (2), četrta alinea, (3), četrta alinea in (4), četrta alinea, Odločbe Komisije C(2007) 512 konč. z dne 21. februarja 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] (zadeva COMP/E-1/38.823 – dvigala in tekoče stopnice), se razglasi za ničen.

3.

V zadevah T-144/07, T-149/07 in T 150/07 se znesek globe, ki je v členu 2(1), četrta alinea, Odločbe C(2007) 512 družbam ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Elevator AG in ThyssenKrupp AG naložen za kršitve v Belgiji, določi na 45 738 000 eurov.

4.

V zadevah T-147/07, T-149/07 in T-150/07 se znesek globe, ki je v členu 2(2), četrta alinea, Odločbe C(2007) 512 družbam ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Elevator in ThyssenKrupp naložen za kršitve v Nemčiji, določi na 249 480 000 eurov.

5.

V zadevah T-148/07, T-149/07 in T-150/07 se znesek globe, ki je v členu 2(3), četrta alinea, Odločbe C(2007) 512 družbam ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, ThyssenKrupp Elevator in ThyssenKrupp naložen za kršitve v Luksemburgu, določi na 8 910 000 eurov.

6.

V zadevah T-150/07 in T-154/07 se znesek globe, ki je v členu 2(4), četrta alinea, Odločbe C(2007) 512 družbama ThyssenKrupp Liften BV in ThyssenKrupp naložen za kršitve na Nizozemskem, določi na 15 651 900 eurov.

7.

V preostalem se tožbe zavrnejo.

8.

V vsaki od zadev tožeče stranke nosijo tri četrtine svojih stroškov in tri četrtine stroškov Evropske komisije. Komisija nosi četrtino svojih stroškov in četrtino stroškov tožečih strank.


(1)  UL C 155, 7.7.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/45


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Kone in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-151/07) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg vgradnje in vzdrževanja dvigal in tekočih stopnic - Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES - Zloraba javnih naročil - Razdelitev trgov - Določitev cen)

2011/C 269/99

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Kone Oyj (Helsinki, Finska); Kone GmbH (Hanovre, Nemčija); in Kone BV (Voorburg, Nizozemska) (zastopniki: T. Vinje, solicitor, D. Paemen, J. Schindler, B. Nijs, A. Tomtsis, odvetniki, J. Flynn, QC, in D. Scannell, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: É. Gippini Fournier in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2007) 512 konč. z dne 21. februarja 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] (zadeva COMP/E-1/38.823 – dvigala in tekoče stopnice) oziroma, podredno, za zmanjšanje globe, ki je bila naložena tožečim strankam.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Kone Oyj, Kone GmbH in Kone BV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 155, 7.7.2007.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/46


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. julija 2011 – Zino Davidoff proti UUNT – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)

(Zadeva T-108/08) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti GOOD LIFE - Prejšnja nacionalna besedna znamka GOOD LIFE - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Dolžnost skrbnega ravnanja - Člen 74(1) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 76(1) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2011/C 269/100

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Zino Davidoff SA (Fribourg, Švica) (zastopnika: H. Kunz-Hallstein in R. Kunz-Hallstein, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: R. Pethke in J. Laporta Insa, zastopnika)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: I. Kleinakis kai SIA OE (Atene, Grčija) (zastopnik: K. Siotou, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. novembra 2007 (zadeva R 298/2007-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med I. Kleinakis kai SIA OE in Zino Davidoff SA.

Izrek

1.

Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 30. novembra 2007 (zadeva R 298/2007-2) se razveljavi.

2.

UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Zino Davidoff SA.

3.

Družba I. Kleinakis kai SIA OE nosi svoje stroške.


(1)  UL C 116, 9.5.2008.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/46


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Grčija proti Komisiji

(Zadeva T-81/09) (1)

(ESRR - Zmanjšanje finančne pomoči - Operativni program za cilj št. 1 (1994-1999), ‚Cestni dostop in cestni sistemi‘ v Grčiji - Prenos pomožnih nalog s Komisije na tretje osebe - Poslovna tajnost - Stopnja finančnega popravka - Prosta presoja Komisije - Sodni nadzor)

2011/C 269/101

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopniki: sprva M. Tassopoulou, zastopnik, skupaj s C. Meïdanisom in E. Lampadariosom, odvetnika, nato P. Mylonopoulos in K. Boskovits, zastopnika, skupaj z G. Michailopoulosom, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Steiblytė in D. Triantafyllou, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 8573 z dne 15. decembra 2008 o zmanjšanju finančne pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki je bila dodeljena Grčiji v znesku 30 104 470,47 EUR v okviru operativnega programa „Cestni dostop in cestni sistemi“ z Odločbo Komisije C(94) 3579 z dne 16. decembra 1994 o potrditvi pomoči ESRR.

Izrek

1.

Odločba Komisije C(2008) 8573 z dne 15. decembra 2008 o zmanjšanju finančne pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki je bila dodeljena Grčiji, se razglasi za nično v delu, v katerem določa popravek zneska 506 303 EUR v okviru projekta „Isthmos – Galota“ in popravek zneska 684 343 EUR v okviru projekta „Križišče v Polymylosu (pogodba 928).

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Helenska republika nosi svoje stroške in 80 % stroškov Evropske komisije.

4.

Komisija nosi 20 % svojih stroškov.


(1)  UL C 129, 6.6.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/47


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – Winzer Pharma proti UUNT – Alcon (OFTAL CUSI)

(Zadeva T-160/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti OFTAL CUSI - Prejšnja besedna znamka Skupnosti Ophtal - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2011/C 269/102

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Nemčija) (zastopnik: S. Schneller, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Alcon Inc. (Hünenberg, Švica) (zastopnik: M. Vidal-Quadras Trias de Bes, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. februarja 2009 (zadeva R 1471/2007-1), ki se je nanašala na postopek z ugovorom med družbo Dr. Robert Winzer Pharma GmbH in družbo Alcon Inc.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Dr. Robert Winzer Pharma GmbH se naloži plačilo njenih stroškov in stroškov, ki sta jih priglasila Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in družba Alcon Inc.


(1)  UL C 167, 18.7.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/47


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. julija 2011 – Ergo Versicherungsgruppe proti UUNT – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO)

(Zadeva T-220/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti ERGO - Prejšnja besedna znamka Skupnosti URGO - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2011/C 269/103

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Nemčija) (zastopniki: V. von Bomhard, A. W. Renck, T. Dolde, J. Pause, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: B. Schmidt, zastopnik)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem: Société de développement et de recherche industrielle (Chenôve, Francija) (zastopnik: K. Dröge, odvetnik)

Predmet

Tožba, vložena zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 20. marca 2009 (zadeva R 515/2008-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Société de développement et de recherche industrielle in Ergo Versicherungsgruppe AG.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Ergo Versicherungsgruppe AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 180, 1.8.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/47


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. julija 2011 – Ergo Versicherungsgruppe proti UUNT – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group)

(Zadeva T-221/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti ERGO Group - Prejšnja besedna znamka Skupnosti URGO - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2011/C 269/104

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Nemčija) (zastopniki: V. von Bomhard, A. W. Renck, T. Dolde in J. Pause, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: B. Schmidt, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Société de développement et de recherche industrielle (Chenôve, Francija) (zastopnik: K. Dröge, odvetnik)

Predmet

Tožba, vložena zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 20. marca 2009 (zadeva R 520/2008-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Société de développement et de recherche industrielle in Ergo Versicherungsgruppe AG.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Ergo Versicherungsgruppe AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 180, 1.8.2009.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/48


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Evonik Industries proti UUNT (škrlatno rdeč pravokotnik z zaokroženo desno stranjo)

(Zadeva T-499/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja škrlatno rdeč pravokotnik z zaokroženo desno stranjo - Absolutni razlogi za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2011/C 269/105

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evonik Industries AG (Essen, Nemčija) (zastopnik: J. Albrecht, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopniki: sprva S. Stürmann, nato S. Stürmann in G. Schneider, nato S. Stürmann in R. Manea, zastopniki)

Predmet

Tožba na razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 2. oktobra 2009 (zadeva R 491/2009-4), ki se nanaša na zahtevo za registracijo škrlatno rdečega pravokotnika z zaokroženo desno stranjo kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Evonik Industries AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 37, 13.2.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/48


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Inter IKEA Systems proti UUNT Meteor Controls (GLÄNSA)

(Zadeva T-88/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti GLÄNSA - Prejšnja besedna znamka Skupnosti GLANZ - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2011/C 269/106

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Inter IKEA Systems BV (Delft, Nizozemska) (zastopnik: J. Gulliksson, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli (zastopnik: R. Pethke, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Meteor Controls International Ltd (Cookstown, Združeno kraljestvo)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 1. decembra 2009 (zadeva R 529/2009-2), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama Meteor Controls International Ltd in Inter IKEA Systems BV.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Inter IKEA Systems BV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 113, 1.5.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/48


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2011 – ratiopharm proti UUNT – Nycomed (ZUFAL)

(Zadeva T-222/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti ZUFAL - Prejšnja besedna znamka Skupnosti ZURCAL - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - Podobnost proizvodov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Omejitev proizvodov, navedenih v prijavi znamke - Člen 43(1) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2011/C 269/107

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: ratiopharm GmbH (Ulm, Nemčija) (zastopnik: S. Völker, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: B. Schmidt, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenient v postopku pred Splošnim sodiščem: Nycomed GmbH (Constance, Nemčija) (zastopnik: A. Ferchland, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. marca 2010 (affaire R 874/2008-4), ki se je nanašala na postopek z ugovorom med družbo Nycomed GmbH in družbo ratiopharm GmbH.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi ratiopharm GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 195, 17.7.2010.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/49


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 12. julija 2011 – Emme proti Komisiji

(Zadeva T-422/10 R)

(Začasna odredba - Konkurenca - Sklep Komisije o naložitvi globe - Bančna garancija - Predlog za odlog izvršitve - Finančna škoda - Neobstoj izjemnih okoliščin - Neobstoj nujnosti)

2011/C 269/108

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Emme Holding SpA (Pescara, Italija) (zastopniki: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta in P. Ferrari, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: B. Gencarelli, V. Bottka in P. Manzini, zastopniki)

Predmet

Predlog za odlog izvršitve člena 2 Sklepa Komisije C(2010) 4387 konč. z dne 30. junija 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o EGP (zadeva COMP/38.344 – jeklo za prednapeti beton) ter predlog za oprostitev obveznosti pridobitve bančne garancije za izognitev takojšnji izterjavi globe, ki je bila naložena s členom 2 navedenega sklepa.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/49


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – SIR proti Svetu

(Zadeva T-142/11 R)

(Začasna odredba - Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti glede na razmere v Slonokoščeni obali - Zamrznitev sredstev - Predlog za odlog izvršitve - Ustavitev postopka o glavni stvari - Ustavitev postopka)

2011/C 269/109

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidžan, Slonokoščena obala) (zastopnik: M. Ceccaldi, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: B. Driessen in A. Vitro, zastopnika)

Predmet

Začasna odredba, s katero se v skladu s členom 278 PDEU želi doseči odlog izvršitve Sklep Sveta 2011/18/SZVP z dne 14. januarja 2011 o spremembi Sklepa Sveta 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali (UL L 11, str. 36) na eni strani in Uredbe Sveta (ES) št. 25/2011 z dne 14. januarja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (UL L 11, str. 1) na drugi strani.

Izrek

1.

O predlogu za začasno odredbo ni treba več odločiti.

2.

Svetu Evropske unije se naložijo stroški.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/49


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 13. julija 2011 – Petroci proti Svetu

(Zadeva T-160/11 R)

(Začasna odredba - Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti glede na razmere v Slonokoščeni obali - Zamrznitev sredstev - Predlog za odlog izvršitve - Ustavitev postopka v glavni stvari - Ustavitev postopka)

2011/C 269/110

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidžan, Slonokoščena obala) (zastopnik: M. Ceccaldi, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: B. Driessen in A. Vitro, zastopnika)

Predmet

Predlog za izdajo začasne odredbe, ki se nanaša na to, da se v skladu s členom 278 PDEU odredi odlog izvršitve Sklepa Sveta 2011/18/SZVP z dne 14. januarja 2011 o spremembi Sklepa Sveta 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali (UL L 11, str. 36) in Uredbe Sveta (ES) št. 25/2011 z dne 14. januarja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (UL L 11, str. 1)

Izrek

1.

Postopek glede predloga za izdajo začasne odredbe se ustavi.

2.

Svetu Evropske unije se naloži plačilo stroškov.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/50


Tožba, vložena 20. junija 2011 – Brainlab proti UUNT (BrainLAB)

(Zadeva T-326/11)

2011/C 269/111

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Brainlab AG (Feldkirchen, Nemčija) (zastopnik: J. Bauer, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeča stranka predlaga, naj se:

odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 15. aprila 2011 v zadevi R 1596/2010-4 razveljavi;

zadeva vrne odboru za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), da bo meritorno odločil o tem, ali je bila v zvezi s podaljšanjem znamke Skupnosti „BrainLAB“, št. 1 290 113, izkazana dolžna skrbnost;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „BrainLAB“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 10 in 42.

Odločba oddelka „Register in z njim povezane baze podatkov“:zavrnitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje glede roka za vložitev zahteve za podaljšanje in plačila pristojbine za podaljšanje.

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje in ugotovitev prenehanja veljavnosti znamke Skupnosti št. 1 290 113.

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 81 Uredbe Sveta št. 207/2009, ker nobena od strank postopka kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga zahtevale okoliščine, ni mogla upoštevati časovnega roka napram toženi stranki, s čimer je prišlo do izgube pravic, je pa bil upoštevan dvomesečni rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/50


Tožba, vložena 20. junija 2011 – Vinci Energies Schweiz proti UUNT – Estavis (Rumena podoba Branderburških vrat)

(Zadeva T-327/11)

2011/C 269/112

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Vinci Energies Schweiz AG (Zürich, Švica) (zastopnik: M. Graf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Estavis AG (Berlin, Nemčija)

Predloga

Tožeča stranka predlaga:

odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 31. marca 2011 v zadevi R 231/2010-1 naj se razveljavi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Estavis AG

Zadevna znamka Skupnosti: Podoba Brandenburških vrat z uporabo medenorumene barve za proizvode in storitve iz razredov 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 40, 41 in 42 - prijava št. 6 585 871

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: figurativna znamka „ETAVIS“ za proizvode in storitve iz razredov 6, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40, 41, 42 in 45

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev odločbe oddelka za ugovore in zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker med nasprotujočima znamkama zaradi vsaj normalnega razlikovalnega učinka znamke, navedene v ugovoru, in enakosti oz. zelo močne podobnosti nasprotujočih znakov, obstaja verjetnost zmede.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/51


Tožba, vložena 21. junija 2011 – Leifheit proti UUNT (EcoPerfect)

(Zadeva T-328/11)

2011/C 269/113

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Leifheit AG (Nassau, Nemčija) (zastopnik: G. Hasselblatt, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj se:

odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 31. marca 2011 (zadeva R 1658/2010-1) razveljavi in v polnem obsegu dopusti objavo znamke Skupnosti „EcoPerfect“ (prijava št. 8 708 745);

UUNT naloži, da nosi svoje stroške in stroške tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „EcoPerfect“ za proizvode iz razreda 21 – prijava št. 8 708 745.

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, ker prijava znamke Skupnosti „EcoPerfect“ glede na proizvode iz razreda 21 ni niti opisna, niti ji ne manjka kakršenkoli razlikovalni učinek.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/51


Tožba, vložena 24. junija 2011 – Wessang proti UUNT – Greinwald (star foods)

(Zadeva T-333/11)

2011/C 269/114

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francija) (zastopnik: A. Grolée, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Greinwald GmbH (Kempten, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo odbora za pritožbe UUNT z dne 15. aprila 2011;

razsodi, da mora UUNT sprejeti ukrepe za izvršitev te sodbe, s katero se razveljavi zgoraj navedena odločba, in torej ugoditi ugovoru, ki ga je podal N. WESSANG 26. septembra 2005 zoper zahtevo za registracijo znamke STAR FOODS + grafika št. 4 105 615;

razsodi, da mora UUNT sprejeti ukrepe za izvršitev te sodbe, s katero se razveljavi zgoraj navedena odločba, in torej zahtevo za registracijo znamke STAR FOODS + grafika št. 4 105 615 zavrniti v celoti;

družbi GREINWALD GmbH in UUNT skupno in solidarno naloži plačilo vseh stroškov, ki so nastali N. WESSANGU v postopku z ugovorom, postopku s pritožbo in v tem postopku;

družbi GREINWALD GmbH naloži plačilo vseh stroškov, ki so ji nastali v postopku z ugovorom, postopkom s pritožbo in v tem postopku;

UUNT naloži plačilo vseh stroškov, ki so mu nastali v postopku z ugovorom, postopku s pritožbo in v tem postopku.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Greinwald GmbH

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „star foods“ za proizvode iz razredov 29, 30 in 32 – zahteva za registracijo št. 4 105 615.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: figurativna in besedna znamka Skupnosti „STAR SNACKS“ za proizvode iz razredov 29, 30 in 31.

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru.

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev ugovora; odločba, sprejeta na podlagi sodbe Splošnega sodišča z dne 11. maja 2010 v zadevi Wessang proti UUNT – Greinwald (star foods) (T-492/08).

Navajani tožbeni razlogi: Tožeča stranka trdi, da je Splošno sodišče razsodilo, da glede dveh nasprotujočih si znamk obstaja verjetnost zmede in da je bila zato pristojnost odbora za pritožbe omejena s sodbo Splošnega sodišča. Tožeča stranka tako meni, da je odbor za pritožbe prekoračil svoje pristojnosti, ker je znova v celoti razsojal o zadevi.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/52


Tožba, vložena 5. julija 2011 – Segovia Bonet proti UUNT – IES (IES)

(Zadeva T-355/11)

2011/C 269/115

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Jorge Segovia Bonet (Madrid, Španija) (zastopnika: M.E. López Camba in J.L. Rivas Zurdo, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: IES Insurance Engineering Services Srl (Milno, Italija)

Predloga

Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. marca 2011 v zadevi R 749/2010-2 naj se razveljavi; in

toženi stranki in drugi stranka pred odborom za pritožbe naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „IES“ za storitve iz razredov 35, 36, 41, 42 in 45 – prijava znamke Skupnosti št. 6787345

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: registracija figurativne znamke „IES“ v Združenem kraljestvu št. 2358802 za storitve iz razreda 41

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe in potrditev odločbe oddelka za ugovore

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da med prejšnjo znamko in izpodbijano prijavo znamke Skupnosti ni verjetnosti zmede, saj (i) sta primerjana znaka tako podobna, da lahko povzročita zmedo, zlasti s fonetičnega vidika, in (ii) so storitve, ki jih pokriva prejšnja znamka, komplementarne storitvam, ki jih pokriva izpodbijana prijava znamke Skupnosti.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/52


Tožba, vložena 1. julija 2011 – Restoin proti UUNT (EQUIPMENT)

(Zadeva T-356/11)

2011/C 269/116

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Christian Restoin (Pariz, Francija) (zastopnik: A. Alcaraz, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

Odločba četrtega odbora za pritožbe z dne 14. aprila 2011 v zadevi R 1430/2010-4 naj se razveljavi;

UUNT se naloži plačilo stroškov C. RESTOINA.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: Besedna znamka „EQUIPMENT“ za proizvode in storitve iz razredov 3, 9, 14, 18, 25 in 35 - zahteva za registracijo št. 8 722 076

Odločba preizkuševalca: Zavrnitev zahteve za registracijo

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker naj bi prijavljeni znak imel razlikovalni učinek glede na to, kako ga dojema upoštevna javnost, in glede na proizvode in storitve, za katere se zahteva registracija, ter člena 75 te uredbe, ker obrazložitev odbora za pritožbe i) ne more biti celostna, saj zadevni proizvodi niso dovolj homogeni, in ii) ni dosledna.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/53


Tožba, vložena 6. julija 2011 – Hand Held Products proti UUNT – Orange Brand Services (DOLPHIN)

(Zadeva T-361/11)

2011/C 269/117

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, Združene države) (zastopnika: J. Güell Serra in M. Curell Aguilà, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Orange Brand Services Ltd (Bristol, Združeno kraljestvo)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišče predlaga, naj:

razveljavi del odločbe prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 6. aprila 2011 v zadevi R 1443/2010-1 in zavrne zahtevo za registracijo znamke Skupnosti št. 5046231; in

naloži plačilo stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe.

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „DOLPHIN“, med drugim za proizvode iz razreda 9 – Prijava znamke Skupnosti št. 5046231.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka.

Navajana znamka ali znak: prijava znamke Skupnosti št. 936229 za besedno znamko „DOLPHIN“ za proizvode iz razreda 9.

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru v zvezi z delom spornih proizvodov.

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev dela odločbe oddelka za ugovore.

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009, ker odbor za pritožbe ni opravil celostne analize upoštevnih faktorjev, temveč je zgolj zavrnil ugovor z navedbo, da so proizvodi različni, ker je med njimi ugotovil minimalne razlike, in ne da bi ob tem v primerjalni analizi dal ustrezno težo identiteti znakov „DOLPHIN“.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/53


Tožba, vložena 6. julija 2011 – Bial – Portela & Ca proti UUNT– Isdin (ZEBEXIR)

(Zadeva T-366/11)

2011/C 269/118

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Bial – Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugalska) (zastopnika: B. Braga da Cruz in J. M. Pimenta, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Isdin, SA (Barcelona, Španija)

Predlogi

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 6. aprila 2011 v zadevi R 1212/2009-1 naj se razveljavi;

toženi stranki naj se naloži, da zavrne registracijo znamke Skupnosti št. 6809008 „ZEBEXIR“; in

drugi stranki pred odborom za pritožbe naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „ZEBEXIR“, za proizvode iz razredov 3 in 5 – prijava znamke Skupnosti št. 6809008

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: besedna znamka „ZEBINIX“, registrirana kot znamka Skupnosti št. 3424223 za proizvode in storitve iz razredov 3, 5 in 42.

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora.

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009, ker je oddelek za pritožbe napačno ugotovil, da si zadevni blagovni znamki nista bili tako podobni, da bi lahko povzročali zmedo.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/54


Tožba, vložena 11. julija 2011 – Monier Roofing Components proti UUNT (CLIMA COMFORT)

(Zadeva T-371/11)

2011/C 269/119

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Nemčija) (zastopnik: F. Ekey, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 28. aprila 2011 v zadevi R 2026/2010-1 naj se razveljavi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „CLIMA COMFORT“ za proizvode iz razreda 17 – prijava št. 9 175 324.

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 7(1)(b) in (c), 75 in 76 Uredbe št. 207/2009, ker i) je odbor za pritožbe, brez zaslišanja tožeče stranke, izhajal iz napačnih fizikalnih ugotovitev, ii) bi odbor za pritožbe moral po uradni dolžnosti ugotoviti dejansko stanje in iii) je odbor za pritožbe kakovost in namembnost zadevnih proizvodov narobe ocenilo in zmotno ugotovilo pomen znaka „CLIMA COMFORT“ glede na zadevne proizvode.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/54


Tožba, vložena 15. julija 2011 – Basic proti UUNT – Repsol YPF (basic)

(Zadeva T-372/11)

2011/C 269/120

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel (München, Nemčija) (zastopnik: D. Altenburg, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Repsol YPF, SA (Madrid, Španija)

Predlogi

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 31. marca 2011 v zadevi R 1440/2010-1 naj se razveljavi;

pritožba v zadevi št. R 1440/2010-1 glede odločitve o ugovoru št. B 1384694 naj se zavrne;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „basic“, v rumeni, modri in rdeči barvi za proizvode in storitve iz razredov 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44 in 45 – prijava znamke Skupnosti št. 6752811.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe.

Navajana znamka ali znak: registracija znamke Skupnosti št. 5648159 za figurativno znamko „BASIC“ za storitve iz razredov 35, 37 in 39.

Odločba oddelka za ugovore: ugovoru je bilo ugodeno glede dela spornih storitev iz razreda 35 in glede vseh spornih storitev iz razreda 39. Ugovor je bil zavrnjen glede preostalih storitev iz razreda 35.

Odločba odbora za pritožbe: odločba oddelka za ugovore je bila razveljavljena v delu, v katerem je bil z njo zavrnjen ugovor za del storitev iz razreda 35. Prijava znamke Skupnosti je bila za te storitve zavrnjena, glede preostalih storitev iz razreda 35 pa je bila pritožba zavrnjena.

Navajani tožbeni razlog: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno menil, da med prijavljeno znamko in nasprotno znamko obstaja verjetnost zmede.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/55


Tožba, vložena 18. julija 2011 – Langguth Erben proti UUNT (MEDINET)

(Zadeva T-378/11)

2011/C 269/121

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Nemčija) (zastopnika: R. Kunze in G. Würtenberger, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj se:

odločba četrtega odbora za pritožbe z dne 10. maja 2011 v pritožbenem postopku v zadevi R 1598/2010-4, ki se nanaša na prijavo znamke Skupnosti 8 786 485, razveljavi,

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu naložijo stroški postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „MEDINET“ za proizvode iz razreda 33 - prijava št. 8 786 485.

Odločba preizkuševalca: zavrnitev registracije zahtevane znamke na podlagi prednostne pravice starejše nacionalne in mednarodne znamke.

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 34, 75 in 77 Uredbe št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe i) napačno zavrnil registracijo prednostne pravice, ii) se ni soočil z navedbami tožeče stranke glede odločbe odbora za pritožbe, kar zadeva prednostne pravice in iii) ni določil datuma za ustno obravnavo.


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/55


Tožba, vložena 21. julija 2011 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-379/11)

2011/C 269/122

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeče stranke: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Nemčija), ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Nemčija), Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter, Nemčija), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Nemčija), voestalpine Stahl GmbH (Linz, Avstrija) (zastopnika: S. Altenschmidt in C. Dittrich, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeče stranke predlagajo, naj se:

sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (C(2001) 2772, UL L 130, str. 1 in 2) razglasi za ničnega,

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke izpodbijajo sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1). Predlagajo, naj se sklep v celoti razglasi za ničnega.

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo šest tožbenih razlogov

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 10a Direktive 2003/87/ES (2) zaradi referenčne vrednosti za sintrano rudo

Tožeče stranke se sklicujejo na nezakonitost zahtev v zvezi z referenčnimi vrednostmi za proizvode iz priloge I k izpodbijani odločbi.

Nezdružljivost s členom 10a(2) Direktive 2003/87

Tožeče stranke trdijo, da določitev referenčne vrednosti za sintrano rudo krši člen 10a(2) Direktive 2003/87, ker je Komisija pri določanju povprečnega učinka 10 % najučinkovitejših naprav v sektorju ali delu sektorja v Uniji vključila napravo za proizvodnjo peletov kot začetno točko za določanje referenčne vrednosti proizvoda. Peleti pa naj ne bi bili enak proizvod kot sintrana ruda in se zato naprave za proizvodnjo peletov naj ne bi mogle upoštevati pri določanju povprečnega učinka 10 % najučinkovitejših naprav za sintranje.

Nezdružljivost s členom 10a(1) Direktive 2003/87

Določitev referenčne vrednosti za sintrano rudo naj tudi ne bi bila združljiva s členom 10a(1) Direktive 2003/87, ker naj bi Komisija pri opredelitvi referenčne vrednosti za sintrano rudo popravila podatke. Navedeno ne ustreza merilom, ki so določena v členu 10a(1) Direktive 2003/87 za določanje referenčnih vrednosti za proizvode.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 10a Direktive 2003/87/ES zaradi referenčne vrednosti za vročo litino

Tudi določitev referenčne vrednosti za vročo litino krši člen 10a Direktive 2003/87, ker Komisija ni upoštevala celotne vsebnosti ogljika v odpadnih plinih, ki nastanejo pri proizvodnji železa in jekla, vključno z upoštevanjem njihove uporabe za proizvodnjo električne energije, ampak jo je znižala za približno 25 %. Iz besedila člena 10a(1), tretji pododstavek, drugi stavek, Direktive 2003/87, sistematike in cilja Direktive ter njihove zgodovinske razlage naj bi izhajalo, da Komisija ni upravičena uporabiti tovrstnih znižanj.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve iz člena 296(2) PDEU

Tožeče stranke navajajo, da Komisija svojega sklepa ni zadosti obrazložila. Obrazložitev določitve referenčnih vrednosti naj bi bila pomanjkljiva. Tudi navedeni pomisleki Komisije glede morebitnih izkrivljanj konkurence naj ne bi bili ustrezno obrazloženi. To naj bi kršilo člen 296(2) PDEU.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti

Izpodbijani sklep z določitvijo referenčnih vrednosti za sintrano rudo in vročo litino naj bi kršil načelo sorazmernosti.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev načela enakega obravnavanja

Tožeče stranke se sklicujejo na kršitev načela enakega obravnavanja.

6.

Šesti tožbeni razlog: nujnost razglasitve ničnosti sklepa v celoti

Tožeče stranke menijo, da je treba sklep v celoti razglasiti za ničen, ker bi razglasitev ničnosti, omejena izključno na referenčni vrednosti za sintrano rudo in vročo litino, v skladu z ureditvijo v členu 10(2)(b) v povezavi s členom 3(c) izpodbijanega sklepa za dodelitev brezplačnih pravic pomenilo uporabo nadomestnega pristopa. Ta naj bi za tožeče stranke pomenil še slabši rezultat, kot če bi se uporabili Komisijini napačni referenčni vrednosti za sintrano rudo in vročo litino.


(1)  UL L 130, str. 1.

(2)  Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ESB (UL L 275, str. 32).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/56


Tožba, vložena 21. julija 2011 – Eurofer proti Komisiji

(Zadeva T-381/11)

2011/C 269/123

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: S. Altenschmidt in C. Dittrich, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (C(2011) 2772, UL L 130, str. 1f) razglasi za ničen;

naj Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka izpodbija sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1). Predlaga, naj se ga za ničnega razglasi v celoti.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Z referenčno vrednostjo za vročo litino se krši člen 10a Direktive 2003/87/ES (2)

Tožeča stranka se sklicuje na nezakonitost zahtev glede referenčnih vrednosti za proizvode, ki jih vsebuje Priloga I k izpodbijanemu sklepu.

Tožeča stranka navaja, da se z določitvijo referenčne vrednosti za vročo litino krši člen 10a Direktive 2003/87, ker Komisija ni upoštevala celotne vsebnosti ogljika pri odpadnih plinih, ki nastajajo pri proizvodnji železa in jekla, vključno z njihovo uporabo pri proizvodni elektrike, temveč je od tega odštela približno 25 %. Iz besedila člena 10a(1), tretji pododstavek, drugi stavek, Direktive 2003/87, sistematike ter namena Direktive in njene zgodovinske razlaga izhaja, da Komisija za tovrstno odštetje ni pooblaščena.

2.

Drugi tožbeni razlog: Kršitev obveznosti obrazložitve iz člena 296, drugi odstavek, PDEU

Tožeča stranka dalje navaja, da Komisija svojega sklepa ni zadosti obrazložila. Obrazložitev o določitvi referenčnih vrednosti je pomanjkljiva. Tudi pomisleki, ki jih je izrazila Komisija glede morebitnega izkrivljanja konkurence, niso bili obrazloženi v skladu s predpisi. To krši člen 296, drugi odstavek, PDEU.

3.

Tretji tožbeni razlog: Kršitev načela sorazmernosti

Izpodbijani sklep glede določitve referenčne vrednosti za vročo litino krši tudi načelo sorazmernosti.

4.

Četrti tožbeni razlog: Kršitev načela enakega obravnavanja

Poleg tega se tožeča stranka sklicuje na kršitev načela enakega obravnavanja.

5.

Peti tožbeni razlog: Nujnost razglasitve ničnosti celotnega sklepa

Tožeča stranka meni, da je treba sklep za neučinkovit razglasiti v celoti, ker bi se, če bi se za nično razglasila izključno referenčna vrednost za vročo litino, na podlagi člena 10(2)(b) v povezavi s členom 3(c) izpodbijanega sklepa za dodelitev brezplačnih pravic samodejno uporabila nadomestna metoda. Ta bi za tožečo stranko povzročila še slabši rezultat, kot če bi se uporabile nepravilne referenčne vrednosti Komisije za vročo litino.


(1)  UL L 130, str. 1.

(2)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, str. 32).


10.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/57


Tožba, vložena 21. julija 2011 – Evonik Industries proti UUNT – Bornemann (EVONIK)

(Zadeva T-390/11)

2011/C 269/124

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Evonik Industries AG (Essen, Nemčija) (zastopnik: J. Albrecht, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Johann Heinrich Bornemann GmbH – Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen (Obernkirchen, Nemčija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

Odločba tožene stranke (drugi odbor za pritožbe) z dne 19. aprila 2011 (št. zadeve: R 1802/2010-2) naj se razveljavi v delu, v katerem mednarodni znamki št. 918 426„EVONIK“ ni bilo priznana razširitev varstva na Evropsko unijo;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „EVONIK“ za proizvode in storitve iz razredov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 in 42 –mednarodna registracija št. 918 426

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Johann Heinrich Bornemann GmbH – Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen.

Navajana znamka ali znak: besedna znamka Skupnosti „EVO“ za proizvode in storitve iz razredov 7, 37 in 42

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) in členov 75 in 76 Uredbe št. 207/2009, i) ker glede nasprotujočih si znamk ne obstaja nobena verjetnost zmede, ii) ker se je odbor za pritožbe oprl na razloge, glede katerih se tožeča stranka ni mogla izreči, in iii) ker je odbor za pritožbe izpodbijano odločbo oprl na trditve, ki jih vlagatelj ugovora v postopku ni navedel.