ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.203.slv

Uradni list

Evropske unije

C 203

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
9. julij 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 203/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

 

Evropska centralna banka

2011/C 203/04

Mnenje Evropske centralne banke z dne 19. maja 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (CON/2011/44)

3

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 203/05

Menjalni tečaji eura

11

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 203/06

Objava v skladu s členom 6 Direktive 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij

12

2011/C 203/07

Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 316, 28.12.2007, str. 1; UL C 134, 31.5.2008, str. 16; UL C 177, 12.7.2008, str. 9; UL C 200, 6.8.2008, str. 10; UL C 331, 31.12.2008, str. 13; UL C 3, 8.1.2009, str. 10; UL C 37, 14.2.2009, str. 10; UL C 64, 19.3.2009, str. 20; UL C 99, 30.4.2009, str. 7; UL C 229, 23.9.2009, str. 28; UL C 263, 5.11.2009, str. 22; UL C 298, 8.12.2009, str. 17; UL C 74, 24.3.2010, str. 13; UL C 326, 3.12.2010, str. 17; UL C 355, 29.12.2010, str. 34; UL C 22, 22.1.2011, str. 22; UL C 37, 5.2.2011, str. 12; UL C 149, 20.5.2011, str. 8; UL C 190, 30.6.2011, str. 17)

14

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

 

Evropska komisija

2011/C 203/08

Posodobitev referenčnih zneskov za prehod zunanjih meja iz člena 5(3) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 247, 13.10.2006, str. 19; UL C 153, 6.7.2007, str. 22; UL C 182, 4.8.2007, str. 18; UL C 57, 1.3.2008, str. 38; UL C 134, 31.5.2008, str. 19; UL C 37, 14.2.2009, str. 8; UL C 35, 12.2.2010, str. 7; UL C 304, 10.11.2010, str. 5; UL C 24, 26.1.2011, str. 6; UL C 157, 27.5.2011, str. 8)

16

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Svet

2011/C 203/09

Javni razpis – Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije (COST)

17

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 203/10

Obvestilo Ministrstva za okolje Češke republike na podlagi člena 3(2) Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

19

2011/C 203/11

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

20

2011/C 203/12

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

21

2011/C 203/13

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Popravki

2011/C 203/14

Popravek odobritve državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (UL C 187, 28.6.2011)

23

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 203/01

Komisija se je 27. junija 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6236. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 203/02

Komisija se je 30. junija 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v nemščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6271. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 203/03

Komisija se je 23. junija 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v nemščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6226. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


III Pripravljalni akti

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

Evropska centralna banka

9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/3


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 19. maja 2011

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 3. februarja 2011 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj predlagana uredba spada na področja iz pristojnosti ECB. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

1.

ECB kot pripravljavec in uporabnik evropske statistike pozdravlja predlagano uredbo kot pomemben korak k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti evropske statistike, zlasti nacionalnih računov, saj se prilagaja spremembam v gospodarskem in finančnem okolju ter metodološkemu napredku. Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov tvori jedro makroekonomske evropske statistike in je zato ključen za namene denarne politike.

2.

ECB prav tako pozdravlja nameravano uskladitev statističnih konceptov in opredelitev, opisano v predlagani uredbi, med drugim s sistemom nacionalnih računov, ki ga je sprejela Statistična komisija Združenih narodov (System of National Accounts, SNR 2008), šesto izdajo priročnika za plačilno bilanco in stanje mednarodnih naložb, ki jo je izdal Mednarodni denarni sklad (Balance of Payments and International Investment Position Manual, BPM6), četrto izdajo standardne opredelitve neposrednih tujih naložb, ki jo je izdala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Benchmark Definition of Foreign Direct Investment), in evropsko klasifikacijo industrijskih dejavnosti (European industrial activity classification, NACE Rev.2). Predlagana uredba je v smislu usklajenosti in harmoniziranih metodologij uporabila tudi zgoraj navedene instrumente.

Posamezne pripombe

3.

Pogodba je Evropskemu sistemu centralnih bank (ESCB) in Evropskemu statističnemu sistemu (ESS) dodelila nalogo razvijanja, pripravljanja in razširjanja evropske statistike, vendar na podlagi različnih pravnih okvirov zaradi upoštevanja njunih struktur upravljanja. Predlagana uredba vpliva na statistiko, ki jo pripravljata ta dva sistema. Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (2) daje ECB pravico, da ob pomoči nacionalnih centralnih bank zbira statistične informacije v mejah referenčne poročevalske populacije in v mejah, potrebnih za izvedbo nalog ESCB. Natančneje, referenčna poročevalska populacija vključuje pravne in fizične osebe, ki so rezidenti države članice in sodijo v sektor „finančnih družb“, kakor je opredeljen v Uredbi Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (3), ter pravne in fizične osebe, rezidente države članice, če imajo čezmejna stanja ali so izvajali čezmejne transakcije.

4.

Z zagotovitvijo tesnega sodelovanja in ustrezne koordinacije med ESCB in ESS se zmanjšuje breme poročanja in jamči za skladnost, ki je potrebna za pripravo evropske statistike. Ta potreba po tesnem sodelovanju se odraža tudi v memorandumu o soglasju o ekonomski in finančni statistiki z dne 10. marca 2003 med Generalnim direktoratom za statistiko v Evropski centralni banki (GD za statistiko) in Statističnim uradom Evropskih skupnosti (Eurostat) (4).

5.

Zaradi tesne povezanosti pri pripravi metodološkega okvira predlagane uredbe je ECB na zaprosilo Eurostata privolila v pripravo predlogov različnih poglavij Priloge A, ki so tesno povezana s statističnim okvirom ESCB. Zlasti je ECB bistveno prispevala k opredelitvi sektorja „finančnih družb“ v smislu institucionalnih enot in podsektorjev kot dela poglavja 2 ter k opisu finančnih sredstev in obveznosti in njihovemu prikazu v zaporedju računov (poglavje 5 in deli poglavij 6 in 7). Predloge je dala tudi za poglavje 17 (socialno zavarovanje, vključno s pokojninami) ter za dele poglavja 21 (nacionalni računi) in poglavja 19 (evropski računi).

6.

V zvezi z opredelitvijo institucionalnega sektorja „finančnih družb“ in njegovih podsektorjev (Priloga A k predlagani uredbi, poglavje 2) ECB pozdravlja, da opredelitev podsektorja denarnih finančnih institucij v odstavku 2.67 Priloge A sledi opredelitvi ECB. Opredelitve podsektorjev „drugih finančnih družb“ so v veliki meri skladne s pristopom, uporabljenim v pravnih aktih ECB. Da bi se zmanjšalo breme poročanja in zagotovila skladnost, ki je potrebna za pripravo evropske statistike, ECB predlaga nadaljnjo uskladitev predlagane opredelitve družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja, z Uredbo ECB/2008/30 z dne 19. decembra 2008 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (5).

7.

Na podlagi zgoraj navedenega in zaradi soodvisnosti med statističnim okvirom ESCB in ESS je predlagana uredba zelo pomembna za zahteve ECB glede statističnega poročanja, med drugim na področju denarne statistike, statistike finančnih institucij in statistike finančnih trgov, statistike plačilne bilance in statistike stanja mednarodnih naložb ter statistike četrtletnih finančnih računov in statistike državnih financ. V skladu s sedanjo prakso ter potrebo po tesnem sodelovanju in ustrezni koordinaciji med ESCB in ESS bi morala Komisija pri spreminjanju predlagane uredbe na podlagi prenesenih pooblastil zagotoviti ustrezno vključenost ECB pri pripravi osnutkov delegiranih aktov v skladu s predlagano uredbo.

8.

Ob upoštevanju pomembnosti delegiranih aktov, sprejetih po členu 290 Pogodbe, ECB poleg tega podaja naslednje pripombe v zvezi z izvrševanjem svoje svetovalne vloge po členih 127(4) in 282(5) Pogodbe.

Prvič, osnutki delegiranih aktov Komisije štejejo za „predlagane akte Unije“ oziroma „osnutke aktov Unije“ v smislu prve alinee člena 127(4) in člena 282(5) Pogodbe (6). Delegirani akti pomenijo pravne akte Unije (7). Kar je pomembno, večina jezikovnih različic člena 282(5) Pogodbe se sklicuje na „osnutke“ pravnih aktov Unije, glede katerih se je treba posvetovati z ECB (8). Zato se obseg dolžnosti posvetovanja z ECB ne more omejiti samo na tiste osnutke aktov, ki temeljijo na predlogu Komisije.

Drugič, v sodbi v zadevi OLAF (9) je Sodišče pojasnilo, da je obveznost posvetovanja z ECB namenjena „predvsem zagotovitvi, da avtor tak akt sprejme šele, ko je mnenje izrazil organ, ki je zaradi posebnih pooblastil, ki jih izvaja v Skupnostnem okviru na zadevnem področju, in zaradi svoje visoke ravni strokovnosti še posebej primeren za koristno prispevanje k predvidenemu postopku sprejetja“.

Da bi polno izkoristili prednosti tega, da ECB izvršuje svetovalno vlogo, bi se bilo glede na navedeno treba z ECB pravočasno posvetovati glede vseh osnutkov aktov Unije, vključno z osnutki delegiranih aktov, ki spadajo na področja iz pristojnosti ECB. ECB bo svojo svetovalno vlogo izvrševala ob največjem možnem upoštevanju časovnega okvira za sprejetje teh aktov.

9.

ECB se zaradi svojih nalog, povezanih z denarno politiko, na področju statistike osredotoča na evropske agregate. Za ECB so pomembni četrtletni integrirani računi za euroobmočje po institucionalnih sektorjih. V ta namen se za odločitve o denarni politiki zahteva pravočasno in zadostno zajetje podatkov v smislu zagotovitve nacionalnih prispevkov.

10.

Zbiranje podatkov za posamezne države članice je postalo še pomembnejše zaradi novih statističnih zahtev za namene finančne stabilnosti in makrobonitetne namene, zlasti v povezavi z nedavno ustanovitvijo Evropskega odbora za sistemska tveganja in njegovo odgovornostjo za makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom v Uniji. Pravočasne in zanesljive statistike nacionalnih računov za posamezne države članice so prav tako potrebne za spodbujanje ciljev, ki jih podpira pakt za euro plus, in za namene Evropskega mehanizma za stabilnost.

11.

Z vidika denarne politike in finančne stabilnosti daje ECB visoko prioriteto pravočasnim in dovolj zanesljivim četrtletnim podatkom, ki imajo prednost pred podrobnimi letnimi ali manj pogostimi podatki. Poleg tega bi moralo sestavljanje celotnega nabora tabel za zadnja leta imeti prednost pred dolgimi serijami podrobnih preteklih podatkov.

12.

ECB se na splošno strinja s programom za posredovanje podatkov (Priloga B k predlagani uredbi). Vendar bi moral program za posredovanje podatkov upoštevati zbiranje statističnih podatkov s strani ECB, ob pomoči nacionalnih centralnih bank, in odražati prioritete, oblikovane med uporabniki in zbiralci podatkov.

13.

ECB pozdravlja izboljšanje pravočasnosti četrtletnih postavk 1–12, 27 in 28 v tabeli 1 Temeljni agregati – četrtletno in letno na t+2 meseca. Vendar pa ECB nasprotuje predlaganemu različnemu poročanju za večje in manjše države članice, kot je navedeno v sprotnih opombah 4 in 7 v „Pregledu tabel“ in v sprotni opombi v „tabeli 1“, in s tem povezanemu poslabšanju pravočasnosti pri manjših državah članicah na t + 80 dni za temeljne agregate. Trenutno bi različno poročanje veljalo za 17 držav članic, v primeru širitve Unije pa bi pod predlagani prag za različno poročanje padlo večje število držav članic. Posledično se bo poslabšala kakovost evropskih agregatov in statističnih informacij za manjše države članice.

14.

Svet ECOFIN je septembra 2000 potrdil Akcijski načrt za statistične zahteve EMU in kot ciljni rok za četrtletne integrirane račune za euroobmočje po institucionalnih sektorjih določil t + 90 dni po referenčnem četrtletju, da bi se zadostilo potrebam denarne politike ECB. To pomeni, da bi morala Eurostat in ECB zbrati zadevne nacionalne podatke v t + 82 dneh. Glede na predvideni razpored sej Sveta ECB v letih 2015 in 2016 bi zmanjšanje časovnega zamika na t + 85 za ti dve leti zadoščalo. Zato ECB podpira skrajšanje rokov za poročanje četrtletnih sektorskih računov v skladu s programom za posredovanje podatkov po ESR na t + 85 dni do leta 2014, s ciljem t + 82 dni do leta 2017, da bi se spodbudilo sestavljanje celotnih četrtletnih integriranih računov za euroobmočje v t + 90 dneh. To je tudi v skladu s pobudo skupine G-20 glede podatkovnih vrzeli, ki v okviru nadaljnjega ukrepanja po finančni krizi opredeljuje sektorske račune kot eno izmed prioritet pri odpravljanju podatkovnih vrzeli. V programu za posredovanje podatkov po ESR 2010 to vpliva na tabelo 801.

15.

Poleg tega je ECB naklonjena usklajenemu roku za posredovanje vseh četrtletnih in letnih nacionalnih podatkov za sektor država, ki pomeni sinhronizacijo četrtletnih podatkov za sektor država s časovnimi cilji, določenimi za tabelo 801, kar vpliva tudi na tabeli 27 in 28, ter podobno z roki za poročanje za tabelo 2 in podatki o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Zato ECB podpira skrajšanje rokov za poročanje četrtletnih državnih računov v skladu s programom za posredovanje podatkov po ESR in podatkov o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem na t + 85 do leta 2014 in s ciljem t + 82 do leta 2017, da bi se spodbudilo sestavljanje celotnih četrtletnih integriranih računov za euroobmočje v t + 90 dneh.

16.

V Mnenju CON/2010/28 z dne 31. marca 2010 o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (10) je ECB prav tako podprla izboljšanje preglednosti procesa poročanja tako, da se za postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem uporabi primanjkljaj iz nacionalnih računov (B.9). Z izključitvijo poravnav po dogovorih o zamenjavi in nestandardiziranih terminskih pogodbah o obrestni meri iz primanjkljaja, ki se uporablja v postopkih v zvezi s čezmernim primanjkljajem, se zmanjša podvrženost podatkov o primanjkljaju manipulacijam s pomočjo zapletenih finančnih transakcij. V tem kontekstu ECB pozdravlja, da Priloga A k predlagani uredbi ne bi več opredeljevala EDP_B.9 in EDP_D.41. Vendar pa to tudi pomeni, da bi bilo treba iz tabele 2 v Prilogi B črtati vsa sklicevanja na ti dve spremenljivki. Posledično bo treba spremeniti Uredbo (ES) št. 479/2009, da bo odražala dejstvo, da bo treba primanjkljaj iz nacionalnih računov (B.9) uporabiti v postopkih v zvezi s čezmernim primanjkljajem, in da bo odražala opredelitev nominalne vrednosti iz predlagane uredbe.

17.

Da bi zadostili potrebam javnosti in politike v zvezi merjenjem sredstev na zaposlenega in na uro v sektorju država, s poudarkom na boljšem razumevanju dinamike plač in potencialnih učinkov prelivanja med javnim in zasebnim sektorjem, ECB predlaga, da se v tabelo 801 za sektor država vključijo četrtletni podatki o številu zaposlenih in opravljenih urah, skupaj s sredstvi zaposlenih v sektorju država, ki so že vključena v program za posredovanje podatkov.

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v Prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 19. maja 2011

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 konč.

(2)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(3)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1.

(4)  Dostopen na spletni strani ECB na naslovu htpp://www.ecb.europa.eu

(5)  UL L 15, 20.1.2009, str. 1.

(6)  Prva alinea člena 127(4) Pogodbe določa, da se ECB zaprosi, da svetuje „glede vseh predlaganih aktov Unije na področjih iz njene pristojnosti“. Člen 282(5) Pogodbe določa: „Z Evropsko centralno banko se je na področjih njenih pristojnosti treba posvetovati o vseh osnutkih aktov Unije.“

(7)  Člen 290 Pogodbe spada v šesti del, poglavje 2, oddelek 1 z naslovom „Pravni akti Unije“.

(8)  Člen 282(5) Pogodbe se sklicuje na osnutke pravnih aktov Unije v naslednjih jezikovnih različicah: bolgarska („проект на акт на Съюза“); španska („proyecto de acto de la Unión“); danska („udkast“); nemška („Entwürfen für Rechtsakte der Union“); estonska („ettepanekute“); grška („σχέδιο πράξης της Ένωσης“); francoska („projet d'acte de l'Union“); italijanska („progetto di atto dell'Unione“); latvijska („projektiem“); litovska („Sąjungos aktų projektų“); nizozemska („ontwerp van een handeling van de Unie“); portugalska („projectos de acto da União“); romunska („proiect de act al Uniunii“); slovaška („navrhovaných aktoch Únie“); slovenska („osnutki aktov Unije“); finska („esityksistä“); švedska („utkast“). Irska različica se glasi „gniomh Aontais arna bheartu“, kar ustreza pojmu „načrtovanih“ aktov Unije.

(9)  Zadeva C-11/00 Komisija Evropskih skupnosti proti Evropski centralni banki [2003] PSES I-7147, zlasti točki 110 in 111.

(10)  UL C 103, 22.4.2010, str. 1.


PRILOGA

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Sprememba 1

Člen 2(2)

„2.   Komisija lahko v obliki delegiranih aktov v skladu s členi 7, 8 in 9 sprejme spremembe metodologije ESR 2010, ki so namenjene opredelitvi in izboljšanju njene vsebine, pod pogojem, da ne spreminjajo njenih temeljnih načel, za njeno izvajanje ne zahtevajo dodatnih sredstev in ne povzročajo povečanja lastnih sredstev.“

„2.   Komisija lahko v obliki delegiranih aktov v skladu s členi 7, 8 in 9 sprejme spremembe metodologije ESR 2010, ki so namenjene opredelitvi in izboljšanju njene vsebine, pod pogojem, da ne spreminjajo njenih temeljnih načel, za njeno izvajanje ne zahtevajo dodatnih sredstev in ne povzročajo povečanja lastnih sredstev. Komisija pripravi osnutke delegiranih aktov v tesnem sodelovanju z Evropsko centralno banko.“

Pojasnilo

Pravna podlaga za sprejetje predlagane uredbe je člen 338(1) Pogodbe, ki jasno določa, da se ukrepi po členu 338(1) sprejmejo „brez poseganja v člen 5 Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke“ (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB). Posledično člen 5.3 Statuta ESCB določa, da „kadar je to potrebno, ECB prispeva k usklajevanju pravil in običajnih postopkov zbiranja, urejanja in razpošiljanja statističnih podatkov s področij v njeni pristojnosti“. Glede na te posebne določbe Pogodbe bi morala Komisija pri izvrševanju nanjo prenesenih pooblastil po predlagani uredbi pripraviti osnutke delegiranih aktov v tesnem sodelovanju z ECB, da bi se med drugim zagotovili usklajenost in kakovost podatkov ter zmanjšanje bremena poročanja.

Sprememba 2

Odstavek 2.21 Priloge A

„2.21

Holding, ki je samo lastnik sredstev podružnic, je primer lastne finančne institucije. Druge enote, ki se tudi obravnavajo kot lastne finančne institucije, so enote z lastnostmi EPN, kot je opisano zgoraj, vključno z investicijskimi in pokojninskimi skladi ter enotami, ki se uporabljajo za razpolaganje in upravljanje s premoženjem za posameznika ali družine, razpolaganje s sredstvi za listinjenje, izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev v imenu povezanih družba (takšno podjetje se lahko imenuje conduit), instrumenti listinjenja in za izvajanje drugih finančnih funkcij.“

„2.21

Holding, ki je samo lastnik sredstev podružnic, je primer lastne finančne institucije. Druge enote, ki se tudi obravnavajo kot lastne finančne institucije, so enote z lastnostmi EPN, kot je opisano zgoraj, vključno z investicijskimi in pokojninskimi skladi ter enotami, ki se uporabljajo za razpolaganje in upravljanje s premoženjem za posameznika ali družine, , izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev v imenu povezanih družb (takšno podjetje se lahko imenuje conduit), in za izvajanje drugih finančnih funkcij.“

Pojasnilo

Družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja, se v kateri koli obliki ne morejo obravnavati kot sorodne lastnim finančnim institucijam – zlasti se ne konsolidirajo z originatorjem, ne glede na merila „neodvisnosti“. Razvrščene so kot drugi finančni posredniki (S.125). Glej člen 1 Uredbe ECB/2008/30 z dne 19. decembra 2008 o sredstvih in obveznostih družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja  (2).

Sprememba 3

Odstavek 2.75 Priloge A

„2.75

Opredelitev: podsektor institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122) vključuje vse finančne družbe in neprave družbe, razen tistih, ki se razvrščajo v podsektorja centralna banka in skladi denarnega trga, ki se v glavnem ukvarjata s finančnim posredništvom in poslujeta tako, da od institucionalnih enot sprejemata vloge in na lastno odgovornost dajeta posojila in/ali investirata v vrednostne papirje.“

„2.75

Opredelitev: podsektor institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122) vključuje vse finančne družbe in neprave družbe, razen tistih, ki se razvrščajo v podsektorja centralna banka in skladi denarnega trga, ki se v glavnem ukvarjata s finančnim posredništvom in poslujeta tako, da od institucionalnih enot, ki niso MFI, sprejemata vloge in/ali bližnje substitute za vloge in na lastno odgovornost dajeta posojila in/ali investirata v vrednostne papirje.“

Pojasnilo

Besedilo je treba uskladiti z opredelitvijo „drugih MFI“ iz člena 1 Uredbe ECB/2008/32 z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano)  (3). Podobno besedilo je vsebovano tudi v SNR 2008.

Sprememba 4

Odstavek 2.90 Priloge A

„2.90

Opredelitev: družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja (FVC) so podjetja, ki izvajajo posle listinjenja. FVC, ki ustrezajo merilom institucionalne enote, se razvrščajo v S.125, v nasprotnem primeru pa se obravnavajo kot del matične družbe.“

„2.90

Opredelitev: družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja (FVC) so podjetja, ki izvajajo posle listinjenja. “

Pojasnilo

Družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja, bi bilo treba obravnavati kot ločene institucionalne enote, neodvisno od meril, kot je „stopnja neodvisnosti od matičnega podjetja“ (glej 2.22). Glej člen 1 Uredbe ECB/2008/30.

Sprememba 5

Odstavek 5.108 Priloge A

„5.108

Bistveno je, da se določi […] razvrščeni kot lastne finančne institucije.“

Pojasnilo

Ta odstavek bi bilo treba črtati, ker ni v skladu z opredelitvami in merili, ki se uporabljajo za instrumente listinjenja. Njegova uporaba bi lahko imela za posledico konsolidacijo rezidenčnih instrumentov z rezidenčnimi „matičnimi“ enotami, saj instrumenti listinjenja običajno ne izpolnjujejo predlaganih meril v zvezi s prevzemanjem tržnega in kreditnega tveganja (glej tudi spremembo 4).

Sprememba 6

Odstavek 5.111 Priloge A

„5.111

Krite obveznice so dolžniški vrednostni papirji, ki jih izda ali zanje v celoti jamči finančna družba. Če finančna družba, ki izda krite obveznice ali zanje jamči, ne izpolnjuje obveznosti, imajo imetniki obveznic poleg običajnih terjatev do finančne družbe prednostno pravico do kritnega sklada.“

„5.111

Krite obveznice so dolžniški vrednostni papirji, ki jih izda ali zanje v celoti jamči finančna družba. Če finančna družba, ki izda krite obveznice ali zanje jamči, ne izpolnjuje obveznosti, imajo imetniki obveznic poleg običajnih terjatev do finančne družbe prednostno pravico do kritnega sklada. Krite obveznice se od listinjenih vrednostnih papirjev, izdanih v postopku listinjenja, razlikujejo po tem, da izdajatelj/lastnik sredstev prevzame brezpogojno obveznost poplačila glavnice in obresti ne glede na donosnost sredstev. Sredstva imajo zgolj funkcijo finančnega premoženja, zastavljenega v korist imetnika obveznic v primeru neizpolnitve teh obveznosti.

Pojasnilo

Brez obrazložitve razlike med kritimi obveznicami in listinjenimi vrednostnimi papirji ni jasno, zakaj se oddelek, ki obravnava listinjenje, sklicuje na krite obveznice. Druga možnost je, da se črtajo vsa sklicevanja na krite obveznice, saj niso povezane z listinjenjem.

Sprememba 7

Program pošiljanja podatkov nacionalnih računov

Pregled tabel (Priloga B)

Tretji stolpec „Rok t + mesecev (dni, kjer je določeno)“ v tabelah 2, 801, 27, 28 in nova sprotna opomba

2/Temeljni agregati sektorja država – letno/3/9

2/Temeljni agregati sektorja država – letno/85 dni  (4)/85 dni v tretjem četrtletju

801/Nefinančni računi po sektorjih – četrtletno/85 dni

801/Nefinančni računi po sektorjih – četrtletno/85 dni (4)

27/Finančni računi države – četrtletno/85 dni

27/Finančni računi države – četrtletno/85 dni (4)

28/Državni dolg – četrtletno/3

28/Državni dolg – četrtletno/85 dni  (4)

Pojasnilo

Svet ECOFIN je septembra 2000 potrdil Akcijski načrt za statistične zahteve EMU in kot ciljni rok za četrtletne integrirane račune za euroobmočje po institucionalnih sektorjih določil t+90 dni po referenčnem četrtletju, da bi se zadostilo potrebam denarne politike ECB. To pomeni, da bi morala Eurostat in ECB zbrati zadevne nacionalne podatke v t+82 dneh. Glede na predvideni razpored sej Sveta ECB v letih 2015 in 2016 bi zmanjšanje časovnega zamika na t+85 za ti dve leti zadoščalo. Zato ECB podpira skrajšanje rokov za poročanje četrtletnih sektorskih računov v skladu s programom za posredovanje podatkov po ESR na t+85 dni do leta 2014, s ciljem t+82 dni do leta 2017, da bi se spodbudilo sestavljanje celotnih četrtletnih integriranih računov za euroobmočje v t+90 dneh.

Poleg tega je ECB naklonjena usklajenemu roku za posredovanje vseh četrtletnih in letnih nacionalnih podatkov za sektor država, ki pomeni sinhronizacijo četrtletnih podatkov za sektor država s časovnimi cilji, določenimi za tabelo 801, kar vpliva tudi na tabeli 27 in 28, ter podobno z roki za poročanje za tabelo 2 in podatki o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Zato ECB podpira skrajšanje rokov za poročanje četrtletnih državnih računov v skladu s programom za posredovanje podatkov po ESR in podatkov o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem na t+85 do leta 2014 in s ciljem t+82 do leta 2017, da bi se spodbudilo sestavljanje celotnih četrtletnih integriranih računov za euroobmočje v t+90 dneh.

Sprememba 8

Konec tabele 2 v Prilogi B – Temeljni agregati sektorja država

EDP_D.41

Obresti, vključno s tokovi obrestnih plačil, ki izhajajo iz poslov zamenjav in navadnih terminskih poslov (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) v skladu s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Obresti, (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Pojasnilo

Priloga A predlagane uredbe ne opredeljuje več EDP_D.41 in EDP_B.9. To pomeni, da bi bilo treba iz tabele 2 v Prilogi B črtati vsa sklicevanja na ti dve spremenljivki. To velja tudi za sprotno opombo 4 v tabeli 2.

Sprememba 9

Konec stolpca S.13 v tabeli 801 – Nefinančni računi po sektorjih – četrtletno

OTE Skupni izdatki države/x

OTE Skupni izdatki države/x

OTR Skupni prihodki države/x

OTR Skupni prihodki države/x

 

EMH Opravljene ure/x

 

EMP Zaposleni/x

Pojasnilo

Da bi zadostili potrebam javnosti in politike v zvezi merjenjem sredstev na zaposlenega in na uro v sektorju država, bi bilo treba program pošiljanja podatkov (tabela 801) dopolniti s četrtletnimi podatki o številu zaposlenih in opravljenih urah v sektorju država.


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  UL L 15, 20.1.2009, str. 1.

(3)  UL L 15, 20.1.2009, str. 14.

(4)  82 dni od leta 2017.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/11


Menjalni tečaji eura (1)

8. julija 2011

2011/C 203/05

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,4242

JPY

japonski jen

115,98

DKK

danska krona

7,4587

GBP

funt šterling

0,89320

SEK

švedska krona

9,0838

CHF

švicarski frank

1,2102

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,7450

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,224

HUF

madžarski forint

263,08

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7091

PLN

poljski zlot

3,9401

RON

romunski leu

4,2010

TRY

turška lira

2,3124

AUD

avstralski dolar

1,3231

CAD

kanadski dolar

1,3645

HKD

hongkonški dolar

11,0824

NZD

novozelandski dolar

1,7111

SGD

singapurski dolar

1,7364

KRW

južnokorejski won

1 505,56

ZAR

južnoafriški rand

9,5102

CNY

kitajski juan

9,2072

HRK

hrvaška kuna

7,3910

IDR

indonezijska rupija

12 133,26

MYR

malezijski ringit

4,2565

PHP

filipinski peso

60,892

RUB

ruski rubelj

39,8226

THB

tajski bat

43,025

BRL

brazilski real

2,2214

MXN

mehiški peso

16,4491

INR

indijska rupija

63,2270


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/12


Objava v skladu s členom 6 Direktive 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij

2011/C 203/06

ODREDBE V ZVEZI Z ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED IN IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY V SKLADU Z ODDELKOM 50 ZAKONA O STABILIZACIJI KREDITNIH INSTITUCIJ, 2010

Minister za finance Irske (v nadaljnjem besedilu: minister) je 7. aprila 2011 izdal odredbe (requirement orders) (v nadaljnjem besedilu: odredbe) v zvezi z Anglo Irish Bank Corporation Limited (v nadaljnjem besedilu: Anglo) in Irish Nationwide Building Society (v nadaljnjem besedilu: INBS) v skladu z oddelkom 50 Zakona o stabilizaciji kreditnih institucij, 2010 (v nadaljnjem besedilu: zakon):

1.

v katerih zahteva, da Anglo:

1.1

izvede v vseh bistvenih vidikih stopenjski načrt na visoki ravni za zaprtje določenih svojih poslovalnic v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska ter podružnic na Dunaju, v Düsseldorfu in na Jerseyju,

1.2

izvede v vseh bistvenih vidikih stopenjski načrt na visoki ravni za odprodajo dejavnosti upravljanja premoženja,

1.3

izvede v vseh bistvenih vidikih stopenjski načrt na visoki ravni za prevzem INBS in/ali združitev z njim in

1.4

izdela v povezavi z INBS in NTMA ter ob predhodni odobritvi NTMA izvede v vseh bistvenih vidikih stopenjski načrt na visoki ravni za prestrukturiranje in reševanje za Anglo in INBS na podlagi skupnega načrta ES za prestrukturiranje in reševanje za Anglo in INBS, predloženega Evropski komisiji dne 31. januarja 2011 (z vsemi spremembami tega načrta, kot jih je določila in odobrila Evropska komisija), ter

2.

v katerih zahteva, da INBS:

2.1

izvede v vseh bistvenih vidikih stopenjski načrt na visoki ravni za prevzem INBS s strani Anglo in/ali združitev z Anglo in

2.2

izdela v povezavi z Anglo in NTMA ter ob predhodni odobritvi NTMA izvede v vseh bistvenih vidikih stopenjski načrt na visoki ravni na podlagi skupnega načrta ES za prestrukturiranje in reševanje za Anglo in INBS, predloženega Evropski komisiji dne 31. januarja 2011 (z vsemi spremembami tega načrta, kot jih je določila in odobrila Evropska komisija),

(v nadaljnjem besedilu skupaj: zahteve)

3.

v katerih izjavlja, da je določitev zahtev reorganizacijski ukrep za namene Direktive 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 (v nadaljnjem besedilu: direktiva o prenehanju) in predpisov Evropskih skupnosti 2011 (o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij) (v nadaljnjem besedilu: predpisi 2011) ter da morajo zahteve skladno s tem imeti polni učinek v skladu z direktivo o prenehanju, predpisi 2011 in zakonom, med drugim vključno z oddelkom 61 zakona in

4.

v katerih izjavlja, da zahteve začnejo veljati takoj.

V skladu z oddelkom 63 zakona lahko osebe, ki jih zadevajo odredbe, pri Višjem sodišču Irske na naslovu Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irska, zaprosijo za dovoljenje za zahtevanje sodne presoje odločbe na podlagi zakona v zvezi z odredbami v 14 dnevih, potem ko je bila zadevna oseba obveščena o odločbi ali ko je kako drugače izvedela zanjo.


9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/14


Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 316, 28.12.2007, str. 1; UL C 134, 31.5.2008, str. 16; UL C 177, 12.7.2008, str. 9; UL C 200, 6.8.2008, str. 10; UL C 331, 31.12.2008, str. 13; UL C 3, 8.1.2009, str. 10; UL C 37, 14.2.2009, str. 10; UL C 64, 19.3.2009, str. 20; UL C 99, 30.4.2009, str. 7; UL C 229, 23.9.2009, str. 28; UL C 263, 5.11.2009, str. 22; UL C 298, 8.12.2009, str. 17; UL C 74, 24.3.2010, str. 13; UL C 326, 3.12.2010, str. 17; UL C 355, 29.12.2010, str. 34; UL C 22, 22.1.2011, str. 22; UL C 37, 5.2.2011, str. 12; UL C 149, 20.5.2011, str. 8; UL C 190, 30.6.2011, str. 17)

2011/C 203/07

Objava seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), temelji na informacijah, o katerih države članice uradno obvestijo Komisijo v skladu s členom 34 Zakonika o schengenskih mejah.

Poleg objave v Uradnem listu Evropske unije je na voljo tudi redna posodobitev na spletni strani Generalnega direktorata za notranje zadeve.

ŠPANIJA

Sprememba informacij, objavljenih v UL C 316, 28.12.2007

Oddelek „Zračne meje“ se nadomesti z:

1.

Albacete

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Asturias

5.

Barcelona

6.

Bilbao

7.

Castellón

8.

Ciudad Real

9.

Fuerteventura

10.

Gerona

11.

Gran Canaria

12.

Granada

13.

Huesca-Pirineos

14.

Ibiza

15.

Jerez de la Frontera

16.

La Coruña

17.

La Palma

18.

Lanzarote

19.

León

20.

Madrid-Barajas

21.

Málaga

22.

Matacán (Salamanca)

23.

Menorca

24.

Murcia

25.

Palma de Mallorca

26.

Pamplona

27.

Reus

28.

Santander

29.

Santiago

30.

Sevilla

31.

Tenerife North

32.

Tenerife South

33.

Valencia

34.

Valladolid

35.

Vigo

36.

Vitoria

37.

Zaragoza


INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

Evropska komisija

9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/16


Posodobitev referenčnih zneskov za prehod zunanjih meja iz člena 5(3) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 247, 13.10.2006, str. 19; UL C 153, 6.7.2007, str. 22; UL C 182, 4.8.2007, str. 18; UL C 57, 1.3.2008, str. 38; UL C 134, 31.5.2008, str. 19; UL C 37, 14.2.2009, str. 8; UL C 35, 12.2.2010, str. 7; UL C 304, 10.11.2010, str. 5; UL C 24, 26.1.2011, str. 6; UL C 157, 27.5.2011, str. 8)

2011/C 203/08

Objavljeni referenčni zneski za prehod zunanjih meja, navedeni v členu 5(3) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), temeljijo na informacijah, ki jih Komisiji sporočijo države članice v skladu s členom 34 Zakonika o schengenskih mejah.

Poleg objave v Uradnem listu je vsak mesec na spletni strani Generalnega direktorata za notranje zadeve na voljo posodobljena različica.

NORVEŠKA

Informacije, ki nadomeščajo informacije, objavljene v UL C 247, 13.10.2006

Po členu 17(f) norveškega zakona o priseljevanju je prepovedan vstop v državo vsakemu tujemu državljanu, ki ne more dokazati, da ima ustrezna sredstva za prebivanje v tej kraljevini in za povratno vožnjo, oziroma ne more računati na takšna sredstva.

Zahtevani zneski so določeni individualno in za vsak primer posebej. Upošteva se dolžina prebivanja, ali bo tujec prebival s svojo družino oziroma prijatelji, ali ima vozovnico za povratek in ali je bilo za prebivanje izdano jamstvo (na primer, znesek 500 NOK na dan se obravnava kot ustrezen za obiskovalce, ki ne prebivajo s sorodniki ali prijatelji).


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Svet

9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/17


JAVNI RAZPIS

Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije (COST)

2011/C 203/09

COST omogoča povezovanje raziskovalcev in strokovnjakov v različnih državah, ki se ukvarjajo s posebnimi temami. COST NE financira samih raziskav, ampak podpira dejavnosti mreženja, kot so sestanki, konference, kratkoročne znanstvene izmenjave in dejavnosti ozaveščanja in povezovanja. Trenutno podpira več kot 250 znanstvenih mrež (projektov).

COST vabi k predložitvi predlogov projektov, ki bodo prispevali k znanstvenemu, tehnološkemu, gospodarskemu, kulturnemu ali družbenemu razvoju Evrope. Še posebno so dobrodošli predlogi projektov, ki igrajo vlogo predhodnikov za druge evropske programe in/ali jih predložijo raziskovalci na začetku poklicne poti.

Razvijanje močnejših povezav med evropskimi raziskovalci je ključnega pomena za oblikovanje evropskega raziskovalnega prostora (ERP). COST spodbuja nove, inovativne, interdisciplinarne in široke raziskovalne mreže v Evropi. Dejavnosti COST izvajajo raziskovalne skupine z namenom, da bi okrepili temelje za razvoj znanstvene odličnosti v Evropi.

COST deluje na devetih širših področjih (biomedicina in molekularne bioznanosti; kemija ter molekularne znanosti in tehnologije; znanost zemeljskega sistema in okoljsko ravnanje; hrana in kmetijstvo; gozdovi, njihovi proizvodi in storitve; posamezniki, družbe, kulture in zdravje; informacijske in komunikacijske tehnologije; snovi, fizika in nanoznanosti; prevoz in razvoj mest). Na spletni strani http://www.cost.eu je pojasnjeno, kaj naj bi pokrivala posamezna področja.

Vlagatelji naj svojo temo umestijo v eno izmed omenjenih področij. Interdisciplinarni predlogi, ki jih ni mogoče uvrstiti zgolj v eno samo področje, so še posebej dobrodošli in bodo ocenjeni ločeno.

V predloge projektov naj bodo vključeni raziskovalci iz najmanj petih držav COST. Pričakovati je mogoče finančno podporo v obsegu 100 000 EUR na leto, običajno za obdobje 4 let, kar bo odvisno od proračuna, ki bo na voljo.

Ocenjevanje predlogov projektov bo potekalo v dveh stopnjah. V preliminarnih predlogih projektov (največ 1 500 besed/3 strani), ki se predložijo prek spletne predloge na http://www.cost.eu/opencall, mora biti na kratko predstavljen predlog projekta in njegov predvideni učinek. Predlogi projektov, ki ne ustrezajo merilom COST o izpolnjevanju pogojev (npr. zahteve za financiranje raziskav), bodo izključeni. Predloge projektov, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenili ustrezni odbori s posameznih področij v skladu z merili, objavljenimi na spletni strani http://www.cost.eu. Končni predlogi projektov bodo strokovno pregledani v skladu z merili presoje, ki so na voljo na spletni strani http://www.cost.eu/opencall. Odločitev bo predvidoma sprejeta v šestih mesecih po roku za prijavo, projekti pa naj bi stekli v naslednjih treh mesecih.

Rok za prijavo preliminarnih predlogov projektov je 30. september 2011 do 17.00 po bruseljskem času. Največ 80 končnih predlogov bo prišlo v končni izbor, v katerem bo izbranih največ 30 novih projektov, kar je odvisno od proračuna, ki bo na voljo. Do 25. novembra 2011 bo objavljen poziv k predložitvi končnih predlogov projektov, in sicer najkasneje do 27. januarja 2012, odločitve pa je mogoče pričakovati junija 2012. Naslednji rok za prijavo je predviden 30. marca 2012.

Vlagatelji se lahko za informacije in navodila obrnejo na svoje nacionalne koordinatorje COST (NKC) – glej http://www.cost.eu/cnc

Predloge projektov je treba predložiti na uradni spletni strani Urada COST.

COST za svoje usklajevalne dejavnosti prejema finančno podporo iz okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj. Urad COST, ki ga je ustanovila Evropska znanstvena fundacija (ESF) in ki deluje kot izvajalec za COST, zagotavlja in upravlja administrativni, znanstveni in tehnični sekretariat za COST ter njegove področne odbore in projekte.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/19


Obvestilo Ministrstva za okolje Češke republike na podlagi člena 3(2) Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

2011/C 203/10

Ministrstvo za okolje Češke republike sporoča, da je prejelo vlogo za vzpostavitev območja za iskanje in raziskovanje ogljikovodikov na jugovzhodu Češke (Trutnovsko), kot je razmejeno na zemljevidu v Prilogi 1.

Ministrstvo za okolje v skladu z Direktivo iz naslova in členom 11 Zakona št. 44/1988 o zaščiti in izkoriščanju rudnih bogastev (Zakon o rudarstvu), kot je bil spremenjen, ter v skladu s členom 4d Zakona Nacionalnega sveta Češke republike št. 62/1988 o geoloških delih, kot je bil spremenjen, vabi fizične in pravne osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje rudarskih dejavnosti (naročniki), naj oddajo konkurenčno vlogo za vzpostavitev območja za iskanje in raziskovanje ogljikovodikov na jugovzhodu Češke (Trutnovsko).

Za sprejemanje odločitev je pristojno Ministrstvo za okolje Češke republike. Merila, pogoji in zahteve iz člena 5(1) in (2) ter člena 6(2) navedene direktive so določeni v češki zakonodaji v Zakonu Nacionalnega sveta Češke republike št. 62/1988 o geoloških delih, kot je bil spremenjen.

Vloge se lahko oddajo v 13 tednih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije na naslov:

Martin Holý

Direktor Oddelka za zaščito mineralov in prsti

Ministrstvo za okolje Češke republike

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov po tem datumu, ne bodo upoštevane. Odločitev o vlogah bo sprejeta najpozneje v dvanajstih mesecih po izteku tega roka.

Podrobnejše informacije lahko na zahtevo dobite pri Jaroslavu Česneku (Tel. +420 267122652).


9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/20


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 203/11

1.

Komisija je 1. julija 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Allianz SE („Allianz“, Nemčija) in Banco Polular Español SA („BPE“, Španija) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Popular Gestión, SGIIC, SA („PG“, Španija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Allianz: zagotavljanje zavarovalniških in finančnih storitev na mednarodnem trgu,

za BPE: poslovno bančništvo, odkup terjatev, upravljanje premoženja, pokojninski skladi, borzno posredništvo, lizing, zavarovalniški sektorji,

za PG: storitve upravljanja premoženja.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/21


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 203/12

1.

Komisija je 29. junija 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek“, Singapur) in E. OPPENHEIMER & Son International Ltd („E. OPPENHEIMER“, Deviški otoki (britanski)) z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad skupnim podjetjem, ki ga sestavljata dve podjetji, Tana Africa Capital Limited in Tana Africa Investment Managers Limited (skupaj poimenovani „Tana“).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Temasek: naložbeno holdinško podjetje. Njegov portfelj zajema raznolike panoge: finančne storitve, telekomunikacije, medije in tehnologijo, prevozne storitve in industrijske proizvode, znanosti o življenju, potrošniške storitve in trgovanje z nepremičninami, energetiko in vire,

za E. OPPENHEIMER: družinsko naložbeno podjetje, katerega primarno premoženje je lastniški kapitalski delež v skupini podjetij De Beers, ostalo ima naloženo drugod,

za Tana: novo skupno podjetje, ki bo vlagalo v zasebna in javna podjetja v hitro spreminjajočem se sektorju potrošniškega blaga v Afriki. Tana trenutno ne opravlja nobenih poslovnih ali drugih dejavnosti.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/22


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 203/13

1.

Komisija je 1. julija 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Aurubis AG (Aurubis, „Nemčija“) z nakupom delnic pridobi v smislu 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad nekaterimi pravnimi subjekti in sredstvi, ki so trenutno v lasti odvisnih družb podjetja Luvata Oy (Luvata, „Finska“) in ki predstavljajo „Rolled Products Division“ (LRP) podjetja Luvata.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Aurubis: eden najpomembnejših proizvajalcev bakra v Evropi. Njegova glavna dejavnost je proizvodnja tržljivih bakrenih katod iz bakrovega koncentrata, odpadnega bakra in recikliranih surovin. Katode se preoblikujejo v žične palice, profile in valjane proizvode,

za Luvata: dobavlja kovine ter nudi rešitve, storitve, sestavne dele in surovine za proizvodnjo in gradbeništvo. Cilj predlagane transakcije, LRP, je eden od štirih ena od štirih oddelkov podjetja Luvata,

za LRP: proizvajalec valjanih proizvodov iz tankega bakra in bakrovih zlitin za industrijsko rabo.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).


Popravki

9.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/23


Popravek odobritve državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

( Uradni list Evropske unije C 187 z dne 28. junija 2011 )

2011/C 203/14

Stran 6:

besedilo:

„Proračun: Skupni znesek načrtovane pomoči 10 625 700 mio. EUR“

se glasi:

„Proračun: Skupni znesek načrtovane pomoči 10 625 700“.