ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.199.slv

Uradni list

Evropske unije

C 199

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
7. julij 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Svet

2011/C 199/01

Priporočilo Sveta z dne 28. junija 2011 – Mladi in mobilnost – spodbujanje učne mobilnosti mladih

1

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 199/02

Menjalni tečaji eura

6

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

 

Nadzorni organ Efte

2011/C 199/03

Državna pomoč – odločitev o nevložitvi ugovora

7

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče Efte

2011/C 199/04

Tožba Nadzornega organa Efte proti Islandiji, vložena 11. aprila 2011 (Zadeva E-8/11)

8

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 199/05

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse) ( 1 )

9

2011/C 199/06

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

10

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2011/C 199/07

Obvestilo za Othmana Ahmeda Othman Al-Ghamdija, ki je bil dodan na seznam iz členov 2, 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 621/2011

11

 

Popravki

2011/C 199/08

Popravek mnenja Komisije o obvestilu o začetku protisubvencijskega postopka glede uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Indije (UL C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/09

Popravek mnenja Komisije o obvestilu o začetku protidampinškega postopka glede uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Indije (UL C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/10

Popravek mnenja Komisije glede obvestila o izteku nekaterih protidampinških ukrepov (UL C 146, 17.5.2011)

14

2011/C 199/11

Popravek obvestila Komisije o obvestilu o začetku protidampinškega postopka glede uvoza nekaterih proizvodov iz koncentriranih sojinih beljakovin s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL C 121, 19.4.2011)

14

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

PRIPOROČILA

Svet

7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/1


PRIPOROČILO SVETA

z dne 28. junija 2011

Mladi in mobilnost – spodbujanje učne mobilnosti mladih

2011/C 199/01

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 165 in 166 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V svojem sporočilu z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast Komisija kot eno od prednostnih nalog opredeljuje razvoj gospodarstva, ki bo temeljilo na znanju in inovacijah („pametna rast“), in poudarja vodilno pobudo (Mladi in mobilnost), katere cilj je okrepiti uspešnost in privlačnost evropskih visokošolskih institucij v mednarodnem okolju, s spodbujanjem mobilnosti mladih vsesplošno izboljšati kakovost vseh ravni izobraževanja in usposabljanja v Uniji, pri čemer je treba združiti odličnost in enakost, ter izboljšati položaj mladih na področju zaposlovanja. To priporočilo je del pobude Mladi in mobilnost in v skladu z integriranimi smernicami strategije Evropa 2020.

(2)

Učna mobilnost, torej nadnacionalna mobilnost za namene pridobivanja novih znanj, spretnosti in sposobnosti, je eden od osnovnih načinov, kako lahko mladi izboljšajo svojo prihodnjo zaposljivost, pa tudi medkulturno zavest, osebni razvoj, ustvarjalnost in aktivno državljanstvo. Bolj verjetno je, da bodo Evropejci, ki so mobilni v mladosti v obdobju učenja, mobilni tudi pozneje v življenju kot delavci. Učna mobilnost lahko prispeva k večji odprtosti sistemov in institucij izobraževanja in usposabljanja, razvoju njihove evropske in mednarodne narave ter izboljšanju njihove dostopnosti in učinkovitosti. Prav tako lahko okrepi konkurenčnost Evrope, tako da prispeva k oblikovanju družbe, bogate z znanjem.

(3)

Koristi mobilnosti so bile poudarjene v resoluciji Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o akcijskem načrtu za mobilnost z dne 14. decembra 2000 (1), ter Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. julija 2001 o mobilnosti v Skupnosti za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje in vodje usposabljanja (2). V navedenem priporočilu iz leta 2001 je bil zapisan poziv državam članicam, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za odstranitev ovir za mobilnost teh skupin.

(4)

Po priporočilu iz leta 2001 je bilo na področju mobilnosti mladih že veliko doseženega. Vendar se vsi instrumenti in možnosti še ne uporabljajo popolnoma v okviru možnosti, še vedno pa obstaja tudi veliko ovir. Poleg tega se je v zadnjem desetletju celotni kontekst učne mobilnosti znatno spremenil, med drugim zaradi globalizacije, tehnološkega napredka, tudi na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ter večjega poudarka na zaposljivosti in socialni razsežnosti.

(5)

V sklepih Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v izobraževanju in usposabljanju z dne 22. maja 2008 je bilo poudarjeno, da lahko raznolikost in multikulturno okolje spodbujata kreativnost.

(6)

Svet je v sklepih o mobilnosti mladih z dne 21. novembra 2008 države članice pozval, naj sprejmejo cilj, da bi obdobja izobraževanja v tujini postopoma postala pravilo za vse mlade Evropejce in ne več izjema. Svet je Komisijo pozval, naj pripravi delovni načrt za vključitev ukrepov za čezmejno mobilnost v vse evropske programe, države članice pa podpre pri njihovih prizadevanjih za spodbujanje mobilnosti.

(7)

Svet v sklepih z dne 26. novembra 2009 o strokovnem izpopolnjevanju učiteljev in vodstvenih delavcev šol priznava, da bi lahko učiteljsko osebje na vseh stopnjah v večji meri izkoristilo povečano učno mobilnost in mreženje.

(8)

Komisija je julija 2009 objavila zeleno knjigo z naslovom Spodbujanje učne mobilnosti mladih, s katero je začela javno posvetovanje o številnih vprašanjih, kot so: kako čim bolj izboljšati možnosti za mobilnost mladih Evropejcev, katere ovire mobilnosti je še treba premagati in kako lahko vsi udeleženi združijo moči v novem partnerstvu za učno mobilnost. Odziv na to posvetovanje je pomembno prispeval k temu priporočilu, enako tudi mnenji, ki sta ju posredovala Evropski ekonomsko-socialni odbor (3) in Odbor regij (4).

(9)

Spodbujati je treba tudi mobilnost mladih raziskovalcev, da EU ne bo zaostajala za svojimi tekmeci na področju raziskav in inovacij. Komisija je v Sporočilu Boljše poklicne možnosti in večja mobilnost: evropsko partnerstvo za raziskovalce z dne 23. maja 2008 predlagala sveženj ukrepov, s katerimi bi zagotovili, da imajo raziskovalci po vsej Uniji koristi od ustreznega usposabljanja in privlačnih poklicnih možnosti, brez ovir za njihovo mobilnost, medtem ko so bili v Sklepih Sveta z dne 2. marca 2010 o mobilnosti in poklicnih možnostih evropskih raziskovalcev opredeljeni konkretni predlogi, kako izboljšati mobilnost raziskovalcev, in več področij ukrepanja za spodbujanje prostega pretoka znanja („peta svoboščina“).

(10)

Programi Unije so ob tem, da zagotavljajo bistveno podporo mobilnosti ter prispevajo k razvoju in internacionalizaciji izobraževalnih sistemov, omogočili obveščanje na ravni Unije o dobrih praksah in orodjih, katerih cilj je lažja mobilnost mladih v vseh učnih okoljih in usposabljanjih.

(11)

Prav zaradi ekonomskih razlogov je še zlasti pomembno zagotoviti učinkovito uporabo in upravno poenostavitev obstoječih programov in orodij na nacionalni ravni in ravni Unije, namenjenih spodbujanju in podpori učni mobilnosti.

(12)

Priporočilo se nanaša na evropsko mladino v vseh učnih okoljih in usposabljanjih, torej v šoli, poklicnem usposabljanju (šola ali vajeništvo), krajših izobraževalnih programih in v okviru diplomskega, podiplomskega ali doktorskega študija ter v mladinskih izmenjavah, prostovoljnih dejavnostih ali pripravništvih, znotraj in zunaj Unije. Učna mobilnost je pomembna za vse discipline in področja, kot so kultura, znanost, tehnologija, umetnost, šport, pa tudi za mlade podjetnike in raziskovalce. V smislu tega priporočila učenje zajema formalno, priložnostno in neformalno učenje.

(13)

To priporočilo spodbuja države članice, naj pospešijo učno mobilnost mladih in odstranijo ovire, ki ovirajo napredek na tem področju, če je to mogoče. Hkrati v celoti upošteva pristojnosti in odgovornosti držav članic v okviru nacionalne in zakonodaje Unije.

(14)

To priporočilo prav tako spodbuja države članice k uporabi celotnega potenciala obstoječih instrumentov Unije in bolonjskih instrumentov za lažjo mobilnost, zlasti Listine kakovosti za mobilnost, Europass-a (vključno z dodatkom k diplomi), Youthpass-a, evropskega okvira kvalifikacij, evropskega sistema za zbiranje in prenašanje kreditnih točk ter evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

(15)

To priporočilo prinaša posebne smernice o upravnih in institucionalnih vprašanjih v zvezi z učno mobilnostjo mladih –

PRIPOROČA, DA DRŽAVE ČLANICE:

1.   Obveščanje in svetovanje v zvezi z možnostmi za učno mobilnost

(a)

izboljšajo kakovost obveščanja in svetovanja v zvezi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi možnostmi za mobilnost ter dostopnostjo štipendij, ki so namenjene posebnim skupinam udeležencev izobraževanja znotraj in zunaj Unije. Države članice bi morale uporabljati nove, domiselne in interaktivne načine za razširjanje informacij, komuniciranje in izmenjavo z mladimi ter drugimi zainteresiranimi stranmi;

(b)

olajšajo dostop do informacij v zvezi z učno mobilnostjo vsem mladim, na primer prek centraliziranih spletnih portalov in drugih spletnih storitev, podpornih centrov (kot so „evropske pisarne“), obveščanja in svetovalnih storitev. V veliko pomoč je lahko tudi uporaba internetnih storitev. V tem okviru je priporočljiva uporaba mreže „Euroguidance“;

(c)

sodelujejo s Komisijo pri nadaljnjem razvoju in posodobitvi portala PLOTEUS o možnostih za učenje, zlasti s povečevanjem števila nacionalnih virov informacij, do katerih imajo državljani neposreden dostop prek večjezičnega vmesnika PLOTEUS;

(d)

spodbujajo pristojne nacionalne in regionalne agencije, naj svoje delo povezujejo z delom zainteresiranih strani glede učne mobilnosti in tako zagotovijo jasen, usklajen in enostaven pretok informacij;

2.   Spodbuda za udeležbo v nadnacionalnih dejavnostih učne mobilnosti

(a)

spodbujajo dodano vrednost učne mobilnosti za udeležence izobraževanja, njihove družine, učitelje, vodje usposabljanja, mladinske delavce in delodajalce v smislu njihovega osebnega izpopolnjevanja ter razvoja poklicnih, jezikovnih, socialnih in medkulturnih sposobnosti, ustvarjalnosti, aktivnega državljanstva ter prihodnje zaposljivosti, zlasti v okviru vedno bolj globalnega trga dela;

(b)

spodbujajo mreženje med zadevnimi organizacijami, zainteresiranimi stranmi in drugimi akterji, da bi zagotovili usklajen pristop k motiviranju mladih;

(c)

spodbujajo vzajemno „izmenjavo informacij med udeleženci izobraževanja“, ki so mobilni, in tistimi, ki to še niso, da bi tako izboljšali motivacijo;

(d)

krepijo „kulturo mobilnosti“, in sicer z vključevanjem možnosti za mobilnost v vsa učna okolja ter spodbujanjem večje družbene potrditve vrednosti učne mobilnosti;

3.   Priprava možnosti za učno mobilnost, zlasti glede znanja tujih jezikov in medkulturne zavesti

(a)

priznajo pomen učenja jezikov in pridobivanja medkulturnih sposobnosti že v zgodnjih fazah izobraževanja, tako da spodbujajo kakovostne pogoje jezikovne in kulturne priprave na mobilnost v splošnem in poklicnem izobraževanju;

(b)

spodbujajo učitelje k uporabi inovativnejših metod učenja jezikov, zlasti tistih, ki temeljijo na IKT. Posebna pozornost bi morala biti namenjena prikrajšanim udeležencem izobraževanja in njihovim posebnim potrebam;

(c)

pospešujejo pridobivanje osnovnih digitalnih sposobnosti pri mladih, da bi se lahko kar najbolje pripravili na mobilnost ter izkoristili nove možnosti za virtualno mobilnost, ki dopolnjuje fizično mobilnost;

(d)

spodbujajo razvoj partnerstev in izmenjav med izobraževalnimi institucijami ter ponudniki neformalnega učenja za boljšo pripravo obdobij mobilnosti;

4.   Upravna in institucionalna vprašanja v zvezi s študijskim obdobjem v tujini

(a)

kjer je to mogoče, rešijo upravna vprašanja, ki povzročajo težave pri pridobivanju vizumov in dovoljenj za bivanje za nerezidente Evropske unije, ki želijo koristiti možnost izobraževanja v državi članici;

(b)

kjer je to mogoče, zmanjšajo upravna bremena, da bi se pospešila učna mobilnost v Unijo in iz nje. Večje sodelovanje in partnerstva s tretjimi državami, sporazumi med ustreznimi organi v državah članicah in dvostranski sporazumi med institucijami bi olajšali učno mobilnost med Unijo in drugimi deli sveta;

(c)

obravnavajo vprašanja, ki so nastala zaradi različnih pravnih predpisov v Uniji glede mladoletnikov, ki sodelujejo v programih učne mobilnosti;

(d)

jasno določijo sisteme za spodbujanje vajencev v začetnemu poklicnemu izobraževanju, naj se vključijo v učno mobilnost. Države članice bi morale za pospeševanje učne mobilnosti vajencev in tudi mladih raziskovalcev v skladu z nacionalno zakonodajo zagotoviti primeren dostop do zaščite v smislu zavarovanja, delovnih standardov, zahtev glede zdravja in varnosti ter davkov, socialne varnosti in pokojninske ureditve;

(e)

dejavno spodbujajo programe izobraževanja in usposabljanja, ki se oblikujejo in izvajajo v sodelovanju z institucijami v drugih državah;

(f)

vključijo možnosti za učno mobilnost v učni program ali program usposabljanja, če je to ustrezno. Poleg tega lahko z zagotavljanjem možnosti za mobilnost tudi za krajša obdobja pomagajo spodbuditi več mladih, da se odločijo za mobilnost;

5.   Prenosljivost štipendij in posojil

spodbujajo prenosljivost štipendij, posojil in ustrezen dostop do zadevnih sredstev, kar bi pospešilo učno mobilnost mladih;

6.   Kakovost učne mobilnosti

(a)

uporabijo obstoječe listine kakovosti, kot so Evropska listina kakovosti za mobilnost ter listine na nacionalni in regionalni ravni, da bi zagotovile visoko kakovost mobilnosti in spodbujale zagotavljanje kakovosti za vsak vidik mobilnosti;

(b)

spodbujajo stalen dialog in jasne dogovore med institucijami pošiljateljicami in gostiteljicami, na primer z uporabo učnih sporazumov. Spodbujajo priznavanje pridobljenega znanja, spretnosti in sposobnosti, pregledne izbirne postopke, vzajemno izmenjavo informacij in strukturirano podporo za udeležence učnega procesa;

(c)

spodbujajo redne mehanizme povratnih informacij po obdobju učne mobilnosti, da bi zagotovili visoko kakovost te izkušnje;

(d)

spodbujajo mentorstvo in programe vzajemnega učenja, da bi se mobilni udeleženci lažje vključili v izobraževanje v državi/instituciji gostiteljici;

(e)

spodbujajo zagotavljanje primerne in dostopne infrastrukture, kot so nastanitev, prehrana, prevoz, za mobilne udeležence izobraževanja;

(f)

spodbujajo zagotavljanje usmeritve udeležencem učnega procesa v zvezi s tem, kako kar najbolje izkoristiti učno mobilnost, da bi razvili svoje znanje, spretnosti in sposobnosti;

(g)

spodbujajo zagotavljanje svetovanja mobilnim udeležencem učnega procesa po njihovi vrnitvi glede uporabe sposobnosti, ki so jih pridobili v času bivanja v tujini, ter jim zagotovijo pomoč pri ponovni vključitvi po daljšem bivanju v tujini;

7.   Priznavanje učnih rezultatov

(a)

spodbujajo izvajanje in uporabo instrumentov Uniji, ki pospešujejo prenos in potrditev učnih rezultatov iz udeležbe v programih mobilnosti med državami članicami. O teh instrumentih bi bilo treba bolje obveščati javnost, zlasti delodajalce;

(b)

izboljšajo postopke in smernice za potrjevanje in priznavanje priložnostnega in neformalnega učenja za doseganje večje mobilnosti, na primer pri prostovoljnih dejavnostih in pri mladinskem delu;

(c)

obravnavajo vprašanje potrjevanja in priznavanja znanja, spretnosti in sposobnosti (kot je znanje tujih jezikov), pridobljenih v obdobjih mobilnosti v tujini;

(d)

podprejo in povečajo vidnost kontaktnih točk, kjer lahko posamezniki po vrnitvi iz tujine pridobijo informacije o tem, kako zaprositi za priznanje in potrditev kvalifikacij;

8.   Prikrajšani udeleženci izobraževanja

prikrajšanim udeležencem izobraževanja, ki morda nimajo možnosti za učno mobilnost, zagotovijo usmerjene informacije o programih in podpori, prilagojeni njihovim posebnim potrebam;

9.   Partnerstva in financiranje

(a)

spodbujajo partnerstva za učno mobilnost z javnimi in zasebnimi akterji, ki delujejo na regionalni in lokalni ravni. Trgovinske zbornice, poslovna in poklicna združenja ter združenja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pa tudi nevladne organizacije so v tem okviru lahko upoštevanja vredni partnerji. Poleg tega bi bilo treba krepiti šolske, univerzitetne in podjetniške mreže za izmenjavo informacij, novosti in izkušenj;

(b)

spodbujajo regionalne in lokalne organe, da bi prevzeli pomembnejšo vlogo pri pospeševanju učne mobilnosti z uporabo obstoječih mrež in ustvarjanjem novih partnerstev;

(c)

spodbujajo aktivno sodelovanje in obveščanje (vključno z ozaveščanjem in poudarjanjem prednosti učne mobilnosti) med izobraževalnim in poslovnim sektorjem, saj je vključitev podjetij pomemben dejavnik pri krepitvi mobilnosti mladih, na primer z zagotavljanjem delovne prakse. Po potrebi dajejo spodbude, kot so posebne subvencije podjetjem, v skladu z zakonodajo Unijo in nacionalno zakonodajo, da bi spodbudili pripravljenost podjetij za omogočanje prakse;

(d)

prispevajo k skladnosti in dopolnjevanju nacionalnih programov in programov Unije, da bi ustvarili sinergije in izboljšali učinkovitost programov mobilnosti;

10.   Vloga pospeševalcev

(a)

spodbujajo uvedbo „pospeševalcev“, kot so učitelji, vodje usposabljanja, družine, mladinski delavci in mladi, ki so se udeležili programov mobilnosti, da bi za to navdušili in motivirali mlade. Spodbujajo delodajalce na področju izobraževanja, da priznavajo in cenijo prizadevanje učiteljev, vodij usposabljanja in mladinskih delavcev na področju učne mobilnosti;

(b)

spodbujajo in podpirajo možnosti za učno mobilnost kot sestavnega dela začetnega usposabljanja in nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja vodij izobraževalnih ustanov, učiteljev, vodij usposabljanja, administrativnega osebja in mladinskih delavcev;

11.   Spremljanje napredka

(a)

prostovoljno podpirajo delo v zvezi z možnostmi oblikovanja metodološkega okvira za spremljanje napredka pri spodbujanju učne mobilnosti in odpravljanju ovir zanjo, temelji na pripravljalni študiji, ki jo bo ob pomoči strokovnjakov iz držav članic pripravilo omrežje Eurydice in pri tem v celoti uporabilo obstoječe vire podatkov in informacij;

(b)

poročajo Komisiji o napredku pri spodbujanju učne mobilnosti in odpravljanju ovir zanjo v okviru obstoječih struktur poročanja, predvidenih v ET 2020 –

SE SEZNANI Z NAMERO KOMISIJE, DA BO:

1.

v tesnem sodelovanju z državami članicami zagotovila dosledno in učinkovito uporabo programov in proračunov EU, zlasti na področju vse-življenjskega učenja, da bi s tem povečali in razširili učne priložnosti za mlade, in razmislili o uporabi Kohezijskega sklada in evropskih strukturnih skladov ter Evropske investicijske banke (5);

2.

podpirala prizadevanja držav članic pri spodbujanju učne mobilnosti, zlasti z upoštevanjem posledic tega priporočila za naslednjo generacijo programov Unije na področju izobraževanja in usposabljanja ter za naslednji večletni finančni okvir Unije;

3.

v sodelovanju z državami članicami izboljšala statistični okvir za merjenje nadnacionalne učne mobilnosti;

4.

v tesnem sodelovanju s strokovnjaki iz držav članic preučila možnost oblikovanja metodološkega okvira – ki je v sporočilu Komisije o Mladih in mobilnosti omenjen kot „pregled stanja na področju mobilnosti“ – za spremljanje napredka pri spodbujanju učne mobilnosti in odpravljanju ovir zanjo;

5.

ocenila napredek pri odstranjevanju ovir za učno mobilnost po prvih štirih letih izvajanja tega priporočila.

V Luxembourgu, 28. junija 2011

Za Svet

Predsednik

FAZEKAS S.


(1)  UL C 371, 23.12.2000, str. 4.

(2)  UL L 215, 9.8.2001, str. 30.

(3)  UL C 255, 22.9.2010, str. 81.

(4)  UL C 175, 1.7.2009, str. 31.

(5)  Razmisliti je treba tudi o možnosti vzpostavitve novih oblik finančne podpore, vključno z morebitnimi „evropskimi posojili za študente“, in sicer v skladu s pozivom Sveta Komisiji v sklepih o mobilnosti mladih iz novembra 2008.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/6


Menjalni tečaji eura (1)

6. julija 2011

2011/C 199/02

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,4318

JPY

japonski jen

116,03

DKK

danska krona

7,4589

GBP

funt šterling

0,89485

SEK

švedska krona

9,0902

CHF

švicarski frank

1,2059

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,7665

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,265

HUF

madžarski forint

265,06

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7091

PLN

poljski zlot

3,9544

RON

romunski leu

4,2105

TRY

turška lira

2,3394

AUD

avstralski dolar

1,3420

CAD

kanadski dolar

1,3833

HKD

hongkonški dolar

11,1436

NZD

novozelandski dolar

1,7335

SGD

singapurski dolar

1,7605

KRW

južnokorejski won

1 522,70

ZAR

južnoafriški rand

9,7005

CNY

kitajski juan

9,2592

HRK

hrvaška kuna

7,3993

IDR

indonezijska rupija

12 240,27

MYR

malezijski ringit

4,3146

PHP

filipinski peso

61,526

RUB

ruski rubelj

40,0600

THB

tajski bat

43,660

BRL

brazilski real

2,2495

MXN

mehiški peso

16,7138

INR

indijska rupija

63,5790


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

Nadzorni organ Efte

7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/7


Državna pomoč – odločitev o nevložitvi ugovora

2011/C 199/03

Nadzorni organ Efte ne nasprotuje naslednjemu ukrepu državne pomoči:

Datum sprejetja odločitve

:

23. marec 2011

Št. zadeve

:

69527

Številka odločitve

:

89/11/COL

Država Efte

:

Norveška

Naziv (in/ali ime upravičenca)

:

Sprememba sheme za inovacijske centre, ki so dejavni na področju raziskav

Pravna podlaga

:

Bela knjiga Vlade o raziskavah: „Zavezanost raziskavam“. Proračunski dokument za leto 2011 Ministrstva za izobraževanje in raziskave. Smernice norveškega Sveta za raziskave.

Oblika pomoči

:

Donacija

Proračun

:

1 680 milijonov NOK

Trajanje

:

Do leta 2019

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

:

The Norwegian Ministry of Education and Research

PO Box 8119 Dep.

0032 Oslo

NORWAY

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani Nadzornega organa Efte:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče Efte

7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/8


Tožba Nadzornega organa Efte proti Islandiji, vložena 11. aprila 2011

(Zadeva E-8/11)

2011/C 199/04

Nadzorni organ Efte, ki ga zastopata Xavier Lewis in Florence Simonetti, zastopnika za Nadzorni organ Efte, 35 Rue Belliard, 1040 Bruselj, Belgium, je 11. aprila 2011 na Sodišču Efte vložil tožbo proti Islandiji.

Nadzorni organ Efte Sodišču Efte predlaga naj ugotovi, da:

1.

s tem, da ni zagotovila, da bi njeni pristojni organi pripravili in, kjer je ustrezno, odobrili strateške karte hrupa ter pripravili akcijske načrte v zvezi s hrupom za vse glavne ceste na njenem ozemlju, ki jih prevozi več kot 6 milijonov vozil letno, ter s tem, da ni zagotovila pošiljanja informacij iz strateških kart hrupa in povzetkov akcijskih načrtov, kot je navedeno v Prilogi VI Direktive, Nadzornemu organu Efte, Republika Islandija ni izpolnila svojih obveznosti iz členov 7(1), 8(1) in 10 Akta, navedenega v točki 32g Priloge XX k Sporazumu EGP (Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa), kakor je bila prilagojena Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu,

ter

2.

Republiki Islandiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pravna podlaga in dejansko stanje ter navedeni tožbeni razlogi:

Nadzorni organ Efte ugotavlja, da Islandija ni pripravila kart hrupa in akcijskih načrtov v zvezi s hrupom na glavnih cestah, ki jih prevozi več kot šest milijonov vozil letno.

Nadzorni organ Efte ugotavlja, da takšno ravnanje pomeni kršitev členov 7(1), 8(1) in 10 Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, ki je navedena v točki 32g Priloge XX k Sporazumu EGP.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/9


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 199/05

1.

Komisija je 29. junija 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje NYSE Euronext („NYX“, ZDA) vstopa v smislu člena 3(1)(a) Uredbe o združitvah v polno združitev s podjetjem Deutsche Börse („DB“, Nemčija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za NYX: storitve uvrščanja vrednostnih papirjev v trgovanje, storitve denarnega trgovanja z vrednostnimi papirji (cash trading) in storitve po sklenitvi trgovanja z vrednostnimi papirji (post trading), storitve trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti in klirinške storitve, informacijske storitve ter tehnološke rešitve,

za DB: storitve uvrščanja vrednostnih papirjev v trgovanje, storitve denarnega trgovanja z vrednostnimi papirji (cash trading) in storitve po sklenitvi trgovanja z vrednostnimi papirji (post trading), storitve trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti in klirinške storitve, informacijske storitve ter tehnološke rešitve.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).


7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/10


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 199/06

1.

Komisija je 30. junija 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje The Blackstone Group L.P. („Blackstone“, ZDA) z nakupom vrednostnih papirjev pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnima podjetjema Valad Funds Management Limited in Valad Property Trust (skupaj „Valad Property“, Avstralija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Blackstone: upravljanje alternativnih naložb, storitve finančnega svetovanja,

za Valad Property: poslovanje z nepremičninami.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


DRUGI AKTI

Evropska komisija

7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/11


Obvestilo za Othmana Ahmeda Othman Al-Ghamdija, ki je bil dodan na seznam iz členov 2, 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 621/2011

2011/C 199/07

1.

Skupno stališče 2002/402/SZVP (1) poziva Unijo, naj zamrzne sredstva in gospodarske vire Osame bin Ladna, članov organizacije Al-Kaida in talibanov ter drugih posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, povezanih z njimi, kakor so navedeni na seznamu, sestavljenem glede na RVS 1267(1999) in 1333(2000), ki ga mora odbor ZN, ustanovljen v skladu z RVS 1267(1999), redno posodabljati.

Seznam, ki ga je sestavil ta odbor ZN, vsebuje:

organizacijo Al-Kaida, talibane in Osamo bin Ladna,

fizične ali pravne osebe, subjekte, organe in skupine, povezane z Al-Kaido, talibani in Osamo bin Ladnom, ter

pravne osebe, subjekte in organe, ki so v lasti ali pod nadzorom katere koli od teh povezanih oseb, subjektov, organov in skupin, ali jih ti kako drugače podpirajo.

Dejanja ali dejavnosti, ki kažejo na „povezanost“ posameznikov, skupin, podjetij ali subjektov z Al-Kaido, Osamo bin Ladnom ali talibani, vključujejo:

(a)

sodelovanje pri financiranju, načrtovanju, omogočanju, pripravi ali izvedbi dejanj ali dejavnosti Al-Kaide, talibanov ali Osame bin Ladna ali katere koli njihove celice, podorganizacije, odcepljene skupine ali podskupine, v povezavi z njimi, pod njihovim imenom, v njihovem imenu ali v njihovo podporo;

(b)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in z njim povezanega materiala komur koli od njih;

(c)

novačenje za kogar koli od njih; ali

(d)

druga dejanja ali dejavnosti v podporo kogar koli od njih.

2.

Odbor ZN se je 16. junija 2011 odločil, da na zadevni seznam doda Othmana Ahmeda Othman Al-Ghamdija. Ta lahko varuhu človekovih pravic ZN kadar koli predloži zahtevo za ponovno proučitev odločitve o njegovi umestitvi na zgoraj navedeni seznam ZN s priloženimi dokazili. Zahtevo je treba poslati na naslov:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Faks +1 2129631300 / 3778

E-naslov: ombudsperson@un.org

Več informacij je na voljo na http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Komisija je na podlagi odločitve ZN iz člena 2 sprejela Uredbo (EU) št. 621/2011 (2), ki spreminja Prilogo I k Uredbi Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani (3). Sprememba, sprejeta v skladu s členom 7(1)(a) in členom 7a(1) Uredbe (ES) št. 881/2002, dodaja Othmana Ahmeda Othman Al-Ghamdija na seznam iz Priloge I navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: Priloga I).

Za posameznike in subjekte, dodane v Prilogo I, se uporabljajo naslednji ukrepi iz Uredbe (ES) št. 881/2002:

1.

zamrznitev vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo zadevnim posameznikom in subjektom, so v njihovi lasti ali ti posamezniki in subjekti z njimi razpolagajo, ter (splošna) prepoved neposrednega ali posrednega dajanja sredstev in gospodarskih virov tem posameznikom in subjektom na voljo ali v njihovo korist (člena 2 in 2a (4)); ter

2.

prepoved neposredne ali posredne odobritve, prodaje, dobave ali posredovanja tehničnih nasvetov, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateremu koli od zadevnih posameznikov in subjektov (člen 3).

4.

Člen 7a Uredbe (ES) št. 881/2002 (5) določa postopek revizije sprejete odločitve, kadar osebe, uvrščene na seznam, predložijo pripombe na razloge za uvrstitev na seznam. Posamezniki in subjekti, dodani v Prilogo I z Uredbo (EU) št. 621/2011, lahko od Komisije zahtevajo, da obrazloži njihovo uvrstitev na seznam. Zahtevo je treba poslati na naslov:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Obenem je treba zadevne posameznike in subjekte opozoriti na možnost, da v skladu s pogoji iz člena 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v postopku pred Splošnim sodiščem Evropske unije izpodbijajo Uredbo (EU) št. 621/2011.

6.

Osebni podatki zadevnih posameznikov bodo obdelani v skladu s pravili Uredbe (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti (zdaj Unije) in o prostem pretoku takih podatkov (6). Vse zahteve, npr. po dodatnih informacijah ali za uveljavljanje pravic po Uredbi (ES) št. 45/2001 (kot so dostopanje do osebnih podatkov ali njihovo popravljanje), je treba poslati Komisiji na naslov iz točke 4 zgoraj.

7.

Zaradi pravne varnosti je treba posameznike in subjekte, dodane v Prilogo I, opozoriti, da lahko pri pristojnih organih v zadevni državi članici oziroma zadevnih državah članicah, kakor so navedeni v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 881/2002, vložijo prošnjo za pridobitev dovoljenja glede uporabe zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov za nujne potrebe ali posebna plačila v skladu s členom 2a navedene uredbe.


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 4.

(2)  UL L 166, 25.6.2011, str. 18.

(3)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

(4)  Člen 2a je bil vstavljen z Uredbo Sveta (ES) št. 561/2003 (UL L 82, 29.3.2003, str. 1).

(5)  Člen 7a je bil vstavljen z Uredbo Sveta (EU) št. 1286/2009 (UL L 346, 23.12.2009, str. 42).

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


Popravki

7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/13


Popravek mnenja Komisije o obvestilu o začetku protisubvencijskega postopka glede uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Indije

( Uradni list Evropske unije C 142 z dne 13. maja 2011 )

2011/C 199/08

Glede naslova akta

besedilo:

se glasi:


7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/13


Popravek mnenja Komisije o obvestilu o začetku protidampinškega postopka glede uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Indije

( Uradni list Evropske unije C 142 z dne 13. maja 2011 )

2011/C 199/09

Glede naslova akta

besedilo:

se glasi:


7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/14


Popravek mnenja Komisije glede obvestila o izteku nekaterih protidampinških ukrepov

( Uradni list Evropske unije C 146 z dne 17. maja 2011 )

2011/C 199/10

Glede naslova akta

besedilo:

se glasi:


7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 199/14


Popravek obvestila Komisije o obvestilu o začetku protidampinškega postopka glede uvoza nekaterih proizvodov iz koncentriranih sojinih beljakovin s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

( Uradni list Evropske unije C 121 z dne 19. aprila 2011 )

2011/C 199/11

Glede naslova akta

besedilo:

se glasi: