ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.083.slv

Uradni list

Evropske unije

C 83

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
17. marec 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 083/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2011/C 083/02

Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o spremembi Sklepa Sveta z dne 22. novembra 2010 o imenovanju članov in nadomestnih članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

2

2011/C 083/03

Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o imenovanju irskih, francoskih in nizozemskih članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti

3

2011/C 083/04

Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o imenovanju članov in nadomestnih članov upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za Grčijo, Francijo, Italijo, Madžarsko in Slovaško

4

 

Evropska komisija

2011/C 083/05

Menjalni tečaji eura

5

2011/C 083/06

Sporočilo Komisije v skladu s členom 4 Direktive 2000/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega časa – Časovni razpored poletnega časa

6

 

Računsko sodišče

2011/C 083/07

Posebno poročilo št. 14/2010 – Komisijino upravljanje sistema veterinarskih pregledov uvoza mesa po reformi higienske zakonodaje leta 2004

7

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

 

Nadzorni organ Efte

2011/C 083/08

Podatki, ki so jih predložile države Efte o državni pomoči, dodeljeni na podlagi akta, navedenega v točki 1(j) Priloge XV k Sporazumu EGP (Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah))

8

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2011/C 083/09

Obvestilo Komisije o strankah, oproščenih protidampinške dajatve v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi, ohranjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1524/2000 in nazadnje spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1095/2005: sprememba imen in naslovov nekaterih oproščenih strank

10

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 083/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

13

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2011/C 083/11

Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

14

2011/C 083/12

Obvestilo za Dokuja Hamatoviča Umarova, ki je bil dodan na seznam iz členov 2, 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 260/2011

18

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 83/01

Komisija se je 10. marca 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6019. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/2


SKLEP SVETA

z dne 7. marca 2011

o spremembi Sklepa Sveta z dne 22. novembra 2010 o imenovanju članov in nadomestnih članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

2011/C 83/02

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (1) in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 22. novembra 2010 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sklep) imenoval člane in nadomestne člane upravnega odbora Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za obdobje od 8. novembra 2010 do 7. novembra 2013.

(2)

Mednarodna konfederacija sindikatov je 23. novembra 2010 obvestila generalni sekretariat o napaki pri imenovanju belgijskega člana in nadomestnega člana upravnega odbora, ki zastopata organizacije delavcev.

(3)

Gre za napako v izvirnem besedilu Sklepa, ki ga je podpisal predsednik, in napako v vseh uradnih jezikih.

(4)

Ta sklep bi bilo treba spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Na seznamu II v členu 1 Sklepa Sveta z dne 22. novembra 2010 se imeni belgijskega člana in nadomestnega člana nadomestita z naslednjim:

„II.   PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELAVCEV

Država

Člani

Nadomestni člani

Belgija

Herman FONCK

François PHILIPS“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. marca 2011

Za Svet

Predsednik

CZOMBA S.


(1)  UL L 216, 20.8.1994, str. 1.

(2)  UL C 322, 27.11.2010, str. 3.


17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/3


SKLEP SVETA

z dne 7. marca 2011

o imenovanju irskih, francoskih in nizozemskih članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti

2011/C 83/03

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), zlasti člena 75 Uredbe,

ob upoštevanju seznamov kandidatov, ki so jih Svetu predložile vlade držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 883/2004 je bil ustanovljen Svetovalni odbor za koordinacijo sistemov socialne varnosti.

(2)

Svet je s Sklepom z dne 21. oktobra 2010 (2) imenoval člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti za obdobje od 20. oktobra 2010 do 19. oktobra 2015, z izjemo nekaterih članov.

(3)

Irska, francoska in nizozemska vlada so predložile predloge za imenovanje na več prostih mest –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za irske, francoske in nizozemske člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti se za obdobje do 19. oktobra 2015 imenujejo:

I.   PREDSTAVNIKI VLAD

Država

Člani

Nadomestni člani

Irska

Anne McMANUS

Tim RYAN

Nizozemska

A.A.J. VRIJ

A.G. BLOEMHEUVEL


II.   PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELAVCEV

Država

Člani

Nadomestni člani

Irska

Stellan HERMANSSON

Eamonn DEVOY

Nizozemska

G. VELDHUIS

H. DE GEUS


III.   PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELODAJALCEV

Država

Člani

Nadomestni člani

Irska

Claire JONES

Jean WINTERS

Francija

Emilie MARTINEZ

Marie-Christine FAUCHOIS

Nizozemska

L.M. VAN EMBDEN ANDRES

R. BLAAKMAN

Člen 2

Svet bo še neimenovane člane in nadomestne člane imenoval na poznejši datum.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 7. marca 2011

Za Svet

Predsednik

CZOMBA S.


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL C 290, 27.10.2010, str. 5.


17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/4


SKLEP SVETA

z dne 7. marca 2011

o imenovanju članov in nadomestnih članov upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za Grčijo, Francijo, Italijo, Madžarsko in Slovaško

2011/C 83/04

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju seznamov kandidatov, ki so jih vlade držav članic ter organizacije delojemalcev in delodajalcev predložile Svetu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 22. novembra 2010 (2) – z izjemo nekaterih članov – imenoval člane in nadomestne člane upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za obdobje od 1. decembra 2010 do 30. novembra 2013.

(2)

Grška, francoska, italijanska, madžarska in slovaška vlada ter organizacije delavcev so za več prostih mest predložile predloge za imenovanje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za člane in nadomestne člane upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za obdobje do 30. novembra 2013 so imenovani:

I.   PREDSTAVNIKI VLAD

Država

Člani

Nadomestni člani

Italija

Michele TIRABOSCHI

Francesco CIPRIANI

Madžarska

 

Eszter ENYEDI

Slovaška

Lilit MAMIKONYAN

Silvia GREGORCOVÁ


II.   PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELAVCEV

Država

Člani

Nadomestni člani

Grčija

Alexandros KALIVIS

Konstantinos ISSYCHOS

Francija

 

Jean Jacques DANIS

Madžarska

 

László GYIMESI

Člen 2

Svet bo člane in nadomestne člane, ki še niso bili predlagani za imenovanje, imenoval kasneje.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. marca 2011

Za Svet

Predsednik

CZOMBA S.


(1)  UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(2)  UL C 322, 27.11.2010, str. 8.


Evropska komisija

17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/5


Menjalni tečaji eura (1)

16. marca 2011

2011/C 83/05

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3951

JPY

japonski jen

112,43

DKK

danska krona

7,4586

GBP

funt šterling

0,86730

SEK

švedska krona

8,9730

CHF

švicarski frank

1,2755

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,8690

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,368

HUF

madžarski forint

273,40

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7060

PLN

poljski zlot

4,0625

RON

romunski leu

4,1788

TRY

turška lira

2,2126

AUD

avstralski dolar

1,4066

CAD

kanadski dolar

1,3740

HKD

hongkonški dolar

10,8761

NZD

novozelandski dolar

1,8991

SGD

singapurski dolar

1,7857

KRW

južnokorejski won

1 580,49

ZAR

južnoafriški rand

9,7506

CNY

kitajski juan

9,1676

HRK

hrvaška kuna

7,3750

IDR

indonezijska rupija

12 242,84

MYR

malezijski ringit

4,2637

PHP

filipinski peso

61,117

RUB

ruski rubelj

39,9640

THB

tajski bat

42,453

BRL

brazilski real

2,3179

MXN

mehiški peso

16,7828

INR

indijska rupija

62,9430


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/6


Sporočilo Komisije v skladu s členom 4 Direktive 2000/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega časa (1)

Časovni razpored poletnega časa

2011/C 83/06

Za obdobje od leta 2012 do vključno 2016 se bo poletni čas začel in končal na navedene datume ob 1.00 uri zjutraj po univerzalnem koordiniranem času (UTC):

leta 2012: v nedeljo 25. marca in 28. oktobra.

leta 2013: v nedeljo 31. marca in 27. oktobra.

leta 2014: v nedeljo 30. marca in 26. oktobra.

leta 2015: v nedeljo 29. marca in 25. oktobra.

leta 2016: v nedeljo 27. marca in 30. oktobra.


(1)  UL L 31, 2.2.2001, str. 21.


Računsko sodišče

17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/7


Posebno poročilo št. 14/2010 – Komisijino upravljanje sistema veterinarskih pregledov uvoza mesa po reformi higienske zakonodaje leta 2004

2011/C 83/07

Evropsko računsko sodišče vas obvešča, da je bilo pravkar objavljeno Posebno poročilo št. 14/2010 – Komisijino upravljanje sistema veterinarskih pregledov uvoza mesa po reformi higienske zakonodaje leta 2004.

Poročilo lahko preberete na spletni strani Evropskega računskega sodišča ali si ga z nje prenesete: http://www.eca.europa.eu

Poročilo v tiskani različici lahko dobite brezplačno, če naslovite zahtevo na Računsko sodišče:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-naslov: euraud@eca.europa.eu

ali tako, da izpolnite elektronsko naročilnico na spletni strani EU-Bookshop.


INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

Nadzorni organ Efte

17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/8


Podatki, ki so jih predložile države Efte o državni pomoči, dodeljeni na podlagi akta, navedenega v točki 1(j) Priloge XV k Sporazumu EGP (Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah))

2011/C 83/08

DEL I

Št. pomoči

GBER 9/10/R&D ENV

Država članica

Islandija

Organ, ki dodeli pomoč

Naziv

Ministrstvo za industrijo

Naslov

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Spletna stran

http://www.idnadarraduneyti.is/

Naziv ukrepa pomoči

Splošne naložbene spodbude iz poglavja IV Zakona št. 99/2010

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Zakon št. 99/2010 o spodbudah za začetne naložbe na Islandiji. Objavljeno v Stjornartidindi na:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

Celotno besedilo zakona se nahaja na:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

in

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Da

Trajanje

Shema pomoči

Od 13.10.2010 do 31.12.2013

Datum dodelitve

ad hoc pomoč

Se ne uporablja

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vsa podjetja, razen tistih, ki so izključena s členom 2(3) Zakona št. 99/2010 (finančna podjetja)

Vrsta upravičenca

MSP

Da

Velika podjetja

Da

Proračun

Skupni letni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

Trenutno za shemo ni na voljo proračunskih sredstev – ocena ni na voljo

Instrument pomoči (člen 5)

Nepovratna pomoč

Odvisno od odobritve proračunskih sredstev

Davčni ukrep

Razpoložljiva davčna odstopanja iz člena 9 Zakona št. 99/2010


DEL II

Splošni cilji

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje

(člen 15)

Sklic na člen 13 Zakona št. 99/2010

10 % za srednje veliko podjetje

+ 10 % za majhno podjetje

Pomoč za varstvo okolja

(členi 17–25)

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti na področju varstva okolja oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 18);

navedite poseben sklic na ustrezni standard

35 %

0 %

Pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 19)

35 %

0 %

Pomoč za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Skupnosti za MSP (člen 20)

15 %

+ 10 %

Pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo (člen 21)

35 %

0 %

Pomoč za okoljske naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom (člen 22)

35 %

0 %

Pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije (člen 23)

35 %

0 %

Pomoč za okoljske študije (člen 24)

35 %

0 %

Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov (člen 25)

 

 

Pomoč za raziskave, razvoj in inovacije

(členi 30–37)

Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte (člen 31)

Temeljne raziskave

(člen 31(2)(a))

35 %

0 %

Industrijske raziskave

(člen 31(2)(b))

35 %

0 %

Eksperimentalni razvoj

(člen 31(2)(c))

25 %

+ 10 %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

35 %

0 %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

35 %

0 %

Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju (člen 34)

35 %

0 %

Pomoč mladim inovativnim podjetjem (člen 35)

15 %

 

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (člen 36)

35 %

 

Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja (člen 37)

35 %

0 %

Pomoč za usposabljanje

(člena 38 in 39)

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

25 %

+ 10 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

35 %

0 %


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/10


Obvestilo Komisije o strankah, oproščenih protidampinške dajatve v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi, ohranjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1524/2000 in nazadnje spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1095/2005: sprememba imen in naslovov nekaterih oproščenih strank

2011/C 83/09

Uredba Komisije (ES) št. 88/97 (1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o oprostitvi) dovoljuje oprostitev plačila razširjene protidampinške dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Ta dajatev je bila uvedena z Uredbo Sveta (EGS) 2474/93 (2), razširjena z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 (3) o protidampinški dajatvi, ohranjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1524/2000 (4) in nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1095/2005 (5).

V tem okviru in z zaporednimi odločbami Komisije je bilo določeno število proizvajalcev koles oproščeno razširjene protidampinške dajatve, med drugim:

Azor Bikes (dodatna oznaka TARIC 8091) (6), BELVE sro (dodatna oznaka TARIC A535) (7), BH Bicicletas de Alava (dodatna oznaka TARIC 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (dodatna oznaka TARIC A168) (9), Cicli Esperia SpA (dodatna oznaka TARIC 8068) (10), Madirom PROD SRL (dodatna oznaka TARIC A896) (11), Mama spol. sro (dodatna oznaka TARIC A551) (12), Mara Srl (dodatna oznaka TARIC 8983) (13), SPDAD, Lda (dodatna oznaka TARIC A320) (14).

Družba Azor Bikes je Komisijo obvestila o spremembi uradnega naslova družbe iz 7707 AB Balkbrug, Nizozemska, v Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Nizozemska. Hkrati se uradno ime družbe popravi iz Azor Bikes v Azor Bike BV.

Družba BELVE sro je Komisijo obvestila o spremembi uradnega naslova družbe iz Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovaška republika, v Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovaška republika.

Družba BH Bicicletas de Alava je Komisijo obvestila, da se je uradno ime družbe spremenilo, in sicer iz BH Bicicletas de Alava v Bicicletas de Alava SL. Uradni naslov družbe je C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Španija.

Družba CHERRI di Cherri Mario & C. snc je Komisijo obvestila, da se je uradno ime družbe spremenilo, in sicer iz CHERRI di Cherri Mario & C. snc v CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Družba Cicli Esperia SpA je Komisijo obvestila o spremembi uradnega naslova družbe iz Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Italija, v Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Italija.

Družba Madirom PROD SRL je Komisijo obvestila o spremembi uradnega naslova družbe iz Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucharest, Romunija, v blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Romunija.

Družba Mama spol. sro je Komisijo obvestila, da se je uradno ime družbe spremenilo, in sicer iz Mama spol. sro v Kellys Bicycles sro.

Družba Mara Srl je Komisijo obvestila, da se je uradno ime družbe spremenilo, in sicer iz Mara Srl v MARA CICLI Srl. Uradni naslov družbe je via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Italija.

Družba SPDAD Lda je Komisijo obvestila o spremembi uradnega imena in naslova družbe iz SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugalska, v RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugalska.

Po preučitvi predloženih informacij je Komisija ugotovila, da spremembe uradnih imen in naslovov družb ne vplivajo na dejavnosti sestavljanja glede na določbe uredbe o oprostitvi in zato meni, da te spremembe ne smejo vplivati na oprostitev plačila razširjene protidampinške dajatve.

Zato se morajo sklici na Azor Bikes v Odločbi Komisije 98/115/ES, na BELVE sro v Odločbi Komisije 2006/772/ES, na BH Bicicletas de Alava v Uredbi Komisije (ES) št. 88/97, na CHERRI di Cherri Mario & C. snc v Odločbi Komisije 2002/134/ES, na Cicli Esperia SpA v Odločbi Komisije 97/447/ES, Obvestilu Komisije 2007/C 158/06 in Obvestilu Komisije 2008/C 135/04, na Madirom PROD SRL v Odločbi Komisije 2009/867/ES, na Mama spol. sro v Odločbi Komisije 2006/22/ES, na Mara Srl v Odločbi Komisije 98/115/ES ter na SPDAD Lda v Odločbi Komisije 2002/606/ES glasiti tako, kot so navedeni v naslednji prilogi.


(1)  UL L 17, 21.1.1997, str. 17.

(2)  UL L 228, 9.9.1993, str. 1.

(3)  UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

(4)  UL L 175, 14.7.2000, str. 39.

(5)  UL L 183, 14.7.2005, str. 1.

(6)  UL L 31, 6.2.1998, str. 25.

(7)  UL L 313, 14.11.2006, str. 5.

(8)  Prim. opombo 1.

(9)  UL L 47, 19.2.2002, str. 43.

(10)  UL L 193, 22.7.1997, str. 32; UL C 158, 11.7.2007, str. 6; UL C 135, 3.6.2008, str. 5.

(11)  UL L 314, 1.12.2009, str. 106.

(12)  UL L 17, 21.1.2006, str. 16.

(13)  Prim. opombo 6.

(14)  UL L 195, 24.7.2002, str. 81.


PRILOGA

Prejšnji sklic

Novi sklic

Država

Dodatna oznaka TARIC

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Nizozemska

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovaška republika

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Španija

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Italija

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Italija

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Romunija

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovaška republika

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Italija

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugalska

A320


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/13


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 83/10

1.

Komisija je 8. marca 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Ageas Insurance International N.V. („Ageas Insurance International“, Nizozemska), ki je pod nadzorom podjetja Ageas („Ageas“, Belgija/Nizozemska), in H.Ö. Sabancı Holding A.S. („Sabancı“, Turčija) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Aksigorta A.S. („Aksigorta“, Turčija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Ageas Insurance International: zavarovalniški sektor (življenjsko in neživljenjsko zavarovanje) v Evropi in Aziji (razen Turčije),

za Ageas: matično podjetje Ageas Insurance International, dejavno v sektorju življenjskega zavarovanja in ugodnosti zaposlenih v Belgiji ter v mednarodnem sektorju neživljenjskega zavarovanja,

za Sebanci: turški industrijski in finančni mednarodno dejavni konglomerat,

za Aksigorta: neživljenjsko zavarovanje izključno v Turčiji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


DRUGI AKTI

Evropska komisija

17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/14


Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

2011/C 83/11

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih od dneva te objave.

ENOTNI DOKUMENT

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS“

ES št.: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

ZGO ( X ) ZOP ( )

1.   Ime:

„Magyar szürkemarha hús“

2.   Država članica ali tretja država:

Madžarska

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila:

3.1   Vrsta proizvoda:

1.1

Sveže meso (in drobovina)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke:

Ime „Magyar szürkemarha hús“ (meso madžarskega sivega goveda) se lahko uporablja le v povezavi z mesom certificiranega čistopasemskega madžarskega sivega goveda iz izrazito ekstenzivne reje na Madžarskem.

„Magyar szürkemarha hús“ se lahko enostavno prepozna po svoji temno rdeči barvi, saj vsebnost pigmenta v mišicah presega vrednosti, izmerjene pri drugih vrstah govedine, ter ima bistveno temnejši odtenek kot druge vrste govedine.

Izguba pri odcejanju je minimalna, struktura mesa pa je suho vlaknasta zaradi tradicionalnega sistema ekstenzivne paše.

Razlog za vidno marmornato meso je maščoba veznega tkiva in ne mišična maščoba, saj vsebuje meso goveda, ki se pase, zelo malo mišične maščobe (~ 1,2 %).

Vsebnost suhe snovi v mesu „Magyar szürkemarha hús“ je visoka, vsebuje precej manj vode kot meso običajne govedine in se med kuhanjem manj skrči. Njegov okus je nenavaden, nekoliko ostrejši, podoben okusu divjačinskega mesa, in je drugačen od običajnih okusov.

Razred mesnatosti (v sistemu EUROP): R, O, P

Razred zamaščenosti: 1, 2, 3

Oblike trženja:

1.

polovice ali četrtine trupa – ohlajene ali zamrznjene, če se zahteva pakirane;

2.

kosi – ohlajeni ali zamrznjeni, če se zahteva pakirani;

3.

meso s kostmi – ohlajeno ali zamrznjeno, če se zahteva pakirano;

4.

enote za potrošnike – ohlajene ali zamrznjene, če se zahteva pakirane.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode):

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora):

Postopek vzreje živali, ki so namenjene proizvodnji mesa „Magyar szürkemarha hús“, temelji na ekstenzivni paši.

Krmljenje se lahko razdeli na dve obdobji glede na naravno vegetacijo: poletno obdobje, ko se živali pasejo zunaj, in zimsko obdobje, ki ga preživijo v zaprtem prostoru.

Živali se pasejo od sredine aprila do konca novembra, odvisno od vremena. Krmo sestavlja predvsem lokalno rastlinje, kar dejansko pomeni rastlinstvo, ki naravno raste na Madžarskem, kjer se uporablja ekstenzivno kmetijstvo. Sestava travnikov za ekstenzivno pašo skupaj s tradicionalnimi tehnologijami vzreje dajejo mesu „Magyar szürkemarha hús“ edinstveno kakovost in okus.

Med poletno pašo se dodatki h krmilom (poleg pašne trave) priporočajo le v primeru izsušenosti pašnikov (balirano seno ali silaža).

V zimskem obdobju je osnovno krmilo kakovostno seno z ekstenzivno upravljanih travnikov. Kot dodatek se lahko uporabljajo koruzni storži ali celuloza, seno in lucerna ter balirano seno ali silaža.

Krmljenje živali s pospeševalci rasti je prepovedano.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju:

Meso z zaščiteno geografsko označbo je lahko le meso madžarskega sivega goveda, ki je bilo skoteno, rejeno, pitano in zaklano na opredeljenem geografskem območju.

Govedo, namenjeno proizvodnji mesa „Magyar szürkemarha hús“, se goji in redi v skladu s tradicionalnimi načini ekstenzivnega kmetijstva in oskrbe, ki predstavljajo ljudsko in kulturno dediščino, staro več stoletij, skupaj z dokazilom o poreklu, ki izpolnjuje sedanja pričakovanja. V pogojih ekstenzivne reje plemenske krave povržejo eno tele na leto, teleta pa se lahko takoj začnejo gojiti v prosti reji. Govedo je v celotnem obdobju paše razdeljeno v črede. Glede na večstoletno prakso je lahko govedo na prostem tudi v zimskem času brez negativnih posledic; edini pogoj je, da se mu zagotovi zaščita pred vetrom in suha slama.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.:

3.7   Posebna pravila za označevanje:

Poleg drugih določil iz zakonodaje je treba na embalaži proizvoda navesti naslednje podatke:

ime proizvoda: „Magyar szürkemarha hús“,

znak Skupnosti ZGO (po registraciji),

številka ENAR, ki določa meso,

logotip proizvoda.

Barva in različne velikosti logotipa proizvoda.

Najmanjša velikost, ki se lahko uporabi: višina ščita na predlogi je 15 mm. Logotip je mogoče dodatno povečati na katero koli velikost; zgornje omejitve ni. Napis in slika sta črne barve, ozadje slike je bele barve.

Če se meso prodaja brez embalaže, morajo biti zgoraj navedeni podatki vidni potrošniku in enostavno dostopni v bližini hladilnih skrinj.

Image

4.   Kratka opredelitev geografskega območja:

Madžarska

5.   Povezanost z geografskim območjem:

5.1   Posebnosti geografskega območja:

Ozemlje, na katerem se lahko goji govedo, namenjeno proizvodnji mesa „Magyar szürkemarha hús“, zajema območje 19 okrožij na Madžarskem, ki so primerna za ekstenzivno rejo, in sicer travniki (1 051 000 ha), pobočja s trstjem (59 000 ha) in močvirja (30–40 000 ha), ki se ne obdelujejo več.

Geografsko območje se nahaja med mejnimi ozemlji s celinskim, morskim in sredozemskim podnebjem, čeprav je lahko njihov vpliv pogosto zelo ekstremen (mrzli zimski meseci in zelo vroči poletni meseci). Čeprav je takšno podnebje primerno za razvoj pašnikov in pašno živino, je treba poleg tega izbrati živali, ki so se sposobne prilagoditi tem ekstremnim pogojem. Madžarska je vedno imela velika ozemlja, primerna za pašo, na katerih je bila vedno prisotna reja madžarskega sivega goveda, ki je lahko preneslo takšne podnebne razmere. Zato sta reja pašne živine in trgovanje s klavno živino iz take reje postala tradicionalno vodilni dejavnosti kmetijstva na tem območju.

Tradicionalna vzreja goveda je imela odločilno vlogo pri nastanku in razvoju manjših mest v geografski regiji. Zgodovinski viri opisujejo praktično neprekinjen izvoz goveda od 14. stoletja do sredine 19. stoletja. Zaradi ponavljajočih se turških vpadov so naselbine, ki so bile v zapuščenih regijah manj sposobne preživetja, propadle, pri čemer so postale njihove meje zapuščene, saj so se prebivalci preselili v naselja z boljšimi naravnimi viri. Oranje se je večinoma opustilo in skupnosti so organizirale rejo pašne živine (zlasti goveda za pitanje) na lastnih ali manj zapuščenih območjih. Tako so dobili dodatni prihodek, da so se lahko osvobodili nadzora graščakov, postavili gospodarske temelje lastnega razvoja in določili smer razvoja mest. Ni pretirano navesti, da je vzreja madžarskega sivega goveda postala vodilni gospodarski sektor v državi, ki je sicer na robu Evrope.

Meso „Magyar szürkemarha hús“ je pomembno vplivalo na ljudsko kulturo in razvoj obrti pastirjev. Stranski klavni proizvodi se lahko uporabijo kot material za izdelavo orodja, ki ga pastirji uporabljajo vsak dan. Zlasti rogovje živali je imelo pomembno vrednost in se je uporabljalo za izdelavo bogato okrašenih pastirskih rogov, posodic za sol ali posodic za zdravila. Ljudska umetnost se je ohranila na nekaterih ozemljih geografske regije.

Danes je velik del območij pašnikov v zadevni geografski regiji zaščiten. Kmetje, ki delajo na teh območjih, vzdržujejo ozemlja z ekstenzivno pašo, pri čemer posebno pozornost namenjajo njihovi ohranitvi. Ta oblika rabe ni le trajnostna in tradicionalna, ampak zagotavlja tudi dolgoročno ohranitev dragocenega in zaščitenega rastlinstva in živalstva.

5.2   Posebnost proizvoda:

Zaradi tradicionalne reje živine se biokemične, fizikalne in organoleptične značilnosti proizvoda, podrobneje navedene v točki 3.2, bistveno razlikujejo od značilnosti drugih vrst govedine na trgu. Najpomembnejše značilnosti so minimalna izguba pri odcejanju, suho vlaknasta struktura mesa, nizka vsebnost mišične maščobe in nenavaden okus govedine, ki spominja na divjačinsko meso.

Sestava maščobnih kislin mesa „Magyar szürkemarha hús“ prinaša tudi prehranske koristi, saj preskusi kažejo, da ima meso ekstenzivno pitanih bikov madžarskega sivega goveda bistveno višjo vsebnost večkratno nenasičenih maščobnih kislin kot meso čred, ki se redijo intenzivno. Poleg tega je pri teh večkratno nenasičenih maščobnih kislinah razmerje dveh skupin maščobnih kislin [(n-6)/(n-3)], razmerje med linolno kislino, ki spada v skupino n-6, in linolensko kislino, ki spada v skupino n-3, 3:1 za ekstenzivno pitano pasmo madžarskega sivega goveda, kar je torej boljše od razmerja 4:1, ki ga dosega ekstenzivno pitana holstein-frizijska pasma in se šteje kot zadovoljivo. Ker je razmerje za intenzivno pitane pasme 9:1 ali 10:1, se lahko trdi, da dosega pasma ekstenzivno pitanega madžarskega sivega goveda najugodnejše razmerje maščobnih kislin n-6 in n-3, kar zadeva prehrano ljudi.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO):

Izvoz madžarskega sivega goveda, ki je zagotavljalo surovino za „Magyar szürkemarha hús“, v Evropo je imel v srednjem veku pomembno vlogo (letno približno 100 000 živali). Tudi v tistem času je bilo povpraševanje veliko zaradi odličnega okusa tega proizvoda, ki ga ni mogoče primerjati z drugo govedino.

Ljudje so klavno živino do tujih trgov gnali peš po temu namenjenih širokih poteh za živino. Tako je meso „Magyar szürkemarha hús“ doseglo trge z mesom v Nürnbergu, Münchnu, Augsburgu, Regensburgu, Ulmu, Strasbourgu, Hustopečah, Legradu, Bakru ali Benetkah, pri čemer je ta proizvod postal zelo iskan.

Dejstvo, da se je ta živina z Ogrskega štela za najboljšo klavno živino, je utemeljeno z več pomembnimi sočasnimi dokumenti, shranjenimi v arhivih zgoraj navedenih nemških mest (Augsburg, 1578; Nürnberg, 1571). Če je bila živina zaklana v klavnici mesarja, se v njej v skladu s pravili nemških kraljevskih mest ni smelo prodajati nobeno drugo meso, s čimer se je preprečilo, da bi se meso drugega izvora prodajalo kot pristni proizvod.

Ekstenzivni način reje, ki temelji na zgoraj navedenih tradicijah, pomeni, da živali, namenjene izdelavi tega proizvoda, med pašo prehodijo veliko več kot običajno govedo (20–30 kilometrov na dan). Zaradi hoje med pašo ima meso minimalno izgubo pri odcejanju, suho in vlaknasto strukturo ter zelo majhno vsebnost mišične maščobe.

Meso „Magyar szürkemarha hús“, proizvedeno pod ekstenzivnimi pogoji v naravnem okolju in brez uporabe kemičnih izdelkov, je na trgu vse bolj iskano ter tako prispeva h kulturni in naravni raznolikosti Evrope.

Sklic na objavo specifikacije:

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/18


Obvestilo za Dokuja Hamatoviča Umarova, ki je bil dodan na seznam iz členov 2, 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 260/2011

2011/C 83/12

1.

Skupno stališče 2002/402/SZVP (1) poziva Unijo, naj zamrzne sredstva in gospodarske vire Osame bin Ladna, članov organizacije Al-Kaida in talibanov ter drugih posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, povezanih z njimi, kakor so navedeni na seznamu, sestavljenem glede na RVS 1267(1999) in 1333(2000), ki ga mora odbor ZN, ustanovljen v skladu z RVS 1267(1999), redno posodabljati.

Seznam, ki ga je sestavil ta odbor ZN, vsebuje:

organizacijo Al-Kaida, talibane in Osamo bin Ladna,

fizične ali pravne osebe, subjekte, organe in skupine, povezane z Al-Kaido, talibani in Osamo bin Ladnom, ter

pravne osebe, subjekte in organe, ki so v lasti ali pod nadzorom katere koli od teh povezanih oseb, subjektov, organov in skupin, ali jih ti kako drugače podpirajo.

Dejanja ali dejavnosti, ki kažejo na „povezanost“ posameznikov, skupin, podjetij ali subjektov z Al-Kaido, Osamo bin Ladnom ali talibani, vključujejo:

(a)

sodelovanje pri financiranju, načrtovanju, omogočanju, pripravi ali izvedbi dejanj ali dejavnosti Al-Kaide, talibanov ali Osame bin Ladna ali katere koli njihove celice, podorganizacije, odcepljene skupine ali podskupine, v povezavi z njimi, pod njihovim imenom, v njihovem imenu ali v njihovo podporo;

(b)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in z njim povezanega materiala komur koli od njih;

(c)

novačenje za kogar koli od njih; ali

(d)

druga dejanja ali dejavnosti v podporo kogar koli od njih.

2.

Odbor ZN se je 10. marca 2011 odločil, da se Dokuja Hamatoviča Umarova doda na ustrezni seznam. Ta lahko varuhu človekovih pravic ZN kadar koli predloži zahtevo za ponovno proučitev odločitve o njegovi umestitvi na zgoraj navedeni seznam ZN s priloženimi dokazili. Zahtevo je treba poslati na naslov:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 9632671

Faks +1 212 9631300 / 3778

E-naslov: ombudsperson@un.org

Več informacij je na voljo na: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Komisija je na podlagi odločitve ZN iz člena 2 sprejela Uredbo (EU) št. 260/2011 (2), ki spreminja Prilogo I k Uredbi Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani (3). Sprememba, sprejeta v skladu s členom 7(1)(a) in členom 7a(1) Uredbe (ES) št. 881/2002 (4) dodaja Dokuja Hamatoviča Umarova na seznam iz Priloge I navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: Priloga I).

Za posameznike in subjekte, dodane v Prilogo I, se uporabljajo naslednji ukrepi iz Uredbe (ES) št. 881/2002:

1.

zamrznitev vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo zadevnim posameznikom in subjektom, so v njihovi lasti ali ti posamezniki in subjekti z njimi razpolagajo, ter (splošna) prepoved neposrednega ali posrednega dajanja sredstev in gospodarskih virov tem posameznikom in subjektom na voljo ali v njihovo korist (člena 2 in 2a (5)); ter

2.

prepoved neposredne ali posredne odobritve, prodaje, dobave ali posredovanja tehničnih nasvetov, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateremu koli od zadevnih posameznikov in subjektov (člen 3).

4.

Člen 7a Uredbe (ES) št. 881/2002 določa postopek revizije sprejete odločitve, kadar osebe, uvrščene na seznam, predložijo pripombe na razloge za uvrstitev na seznam. Posamezniki in subjekti, dodani v Prilogo I z Uredbo (EU) št. 260/2011, lahko od Komisije zahtevajo, da obrazloži njihovo uvrstitev na seznam. Zahtevo je treba poslati na naslov:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Obenem je treba zadevne posameznike in subjekte opozoriti na možnost, da v skladu s pogoji iz člena 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v postopku pred Splošnim sodiščem Evropske unije izpodbijajo Uredbo (EU) št. 260/2011.

6.

Osebni podatki zadevnih posameznikov bodo obdelani v skladu s pravili Uredbe (ES) št. 45/2001 (6) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti (zdaj Unije) in o prostem pretoku takih podatkov. Vse zahteve, npr. po dodatnih informacijah ali za uveljavljanje pravic po Uredbi (ES) št. 45/2001 (kot so dostopanje do osebnih podatkov ali njihovo popravljanje), je treba poslati Komisiji na naslov iz točke 4 zgoraj.

7.

Zaradi pravne varnosti je treba posameznike in subjekte, dodane v Prilogo I, opozoriti, da lahko pri pristojnih organih v zadevni državi članici oziroma zadevnih državah članicah, kakor so navedeni v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 881/2002, vložijo prošnjo za pridobitev dovoljenja glede uporabe zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov za nujne potrebe ali posebna plačila v skladu s členom 2a navedene uredbe.


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 4.

(2)  UL L 70, 17.3.2011, str. 33.

(3)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

(4)  Člen 7a je bil vstavljen z Uredbo Sveta (EU) št. 1286/2009 (UL L 346, 23.12.2009, str. 42).

(5)  Člen 2a je bil vstavljen z Uredbo Sveta (ES) št. 561/2003 (UL L 82, 29.3.2003, str. 1).

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.