ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.210.slv

Uradni list

Evropske unije

C 210

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
3. avgust 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2010/C 210/01

Sprejetje Sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje

1

 

Evropska komisija

2010/C 210/02

Menjalni tečaji eura

3

2010/C 210/03

Sklep Komisije z dne 30. julija 2010 o ustanovitvi foruma na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano

4

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2010/C 210/04

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5941 – BDMI/DuMont Venture/Learnship) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

6

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

3.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 210/1


Sprejetje Sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje

2010/C 210/01

Osnutek izjave visoke predstavnice  (1) o politični odgovornosti

Visoka predstavnica (VP) bo odnose z Evropskim parlamentom temeljila na obveznostih posvetovanja, obveščanja in poročanja, ki so jih v zadnjem zakonodajnem obdobju sprejeli nekdanji komisar za zunanje zadeve, nekdanji visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko ter šestmesečno predsedstvo Sveta. Po potrebi bodo te obveznosti prilagojene glede na vlogo političnega nadzora, ki jo ima Parlament, in redefiniranje vloge visokega predstavnika iz Pogodb in v skladu s členom 36 PEU.

V zvezi s tem:

1.

V zvezi s SZVP bo VP pozvala Evropski parlament k predložitvi mnenj o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah te politike v skladu s členom 36 PEU. Morebitne izmenjave mnenj pred sprejetjem mandatov in strategij na področju SZVP bodo potekale v primerni obliki, ustrezni občutljivosti in zaupnosti obravnavanih tem. V tej zvezi bo izboljšana tudi praksa skupnih posvetovalnih sestankov s predsedstvoma Odbora za zunanje zadeve in Odbora za proračun. Predstavitve na teh sestankih se bodo nanašale zlasti na misije SZVP, financirane s sredstvi proračuna EU, in sicer tako na tiste, ki se izvajajo, kot na one, ki so v pripravi. Po potrebi bodo lahko poleg rednih sestankov organizirani še dodatni skupni posvetovalni sestanki. Iz ESZD bodo (na vseh sestankih) poleg stalnega predsednika Političnega in varnostnega odbora prisotni tudi visoki uradniki, pristojni za politiko.

2.

VP bo rezultate trenutnih pogajanj o okvirnem sporazumu med Evropskim parlamentom in Komisijo o pogajanjih o mednarodnih sporazumih smiselno uporabila za sporazume v svojem območju pristojnosti, pri katerih se zahteva soglasje Parlamenta. Evropski parlament bo v skladu s členom 218(10) PDEU nemudoma in izčrpno obveščen v vseh fazah postopka, tudi pri sporazumih, sklenjenih na področju SZVP.

3.

VP bo nadaljevala prakso poglobljenega dialoga o vseh dokumentih za faze strateškega načrtovanja finančnih instrumentov in njihovega posredovanja (razen v primeru Evropskega razvojnega sklada). Isto bo veljalo za vse posvetovalne dokumente, predložene državam članicam v pripravljalni fazi. Ta praksa ne vpliva na izid pogajanj o področju uporabe in uporabi člena 290 PDEU o delegiranih aktih.

4.

Sedanji sistem posredovanja zaupnih informacij o misijah in operacijah SVOP (prek posebnega odbora EP, ustanovljenega v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o EVOP iz leta 2002) se bo uporabljal še naprej. VP lahko na podlagi potrebe po seznanitvi zagotovi dostop tudi do drugih dokumentov s področja SZVP drugim poslancem EP, ki so za dostop do tajnih dokumentov ustrezno varnostno preverjeni v skladu z veljavnimi pravili, kadar je takšen dostop potreben za izvajanje njihove institucionalne funkcije na zahtevo predsednika Odbora za zunanje zadeve in, po potrebi, predsednika EP. VP bo v tej zvezi pregledala veljavne določbe o dostopu poslancev Evropskega parlamenta do tajnih dokumentov in informacij na področju varnostne in obrambne politike (Medinstitucionalni sporazum o EVOP iz leta 2002) ter po potrebi predlagala njihovo prilagoditev. Do te prilagoditve pa se bo VP odločila o prehodnih ukrepih, ki so po njenem mnenju nujni za to, da se določenim in priglašenim poslancem EP, ki izvajajo institucionalno funkcijo, odobri lažji dostop do omenjenih informacij.

5.

VP se bo pozitivno odzivala na zahteve Evropskega parlamenta glede novo imenovanih vodij delegacij pri državah in organizacijah, za katere Parlament meni, da je strateškega pomena, da se jih pred nastopom funkcije pozove pred Odbor za zunanje zadeve z namenom izmenjave mnenj (ki se razlikuje od zaslišanj). Isto bo veljalo za posebne predstavnike EU. Te izmenjave mnenj bodo potekale v obliki, ki je bila dogovorjena z VP in ustreza občutljivosti in zaupnosti obravnavanih tem.

6.

Kadar visoka predstavnica ne bo mogla sodelovati v razpravi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, bo svojo zamenjavo določila med člani institucije EU; to bo bodisi komisar, ko gre za vprašanja, ki spadajo izključno ali pretežno v pristojnost Komisije, ali član Sveta za zunanje zadeve, ko gre za vprašanja, ki spadajo izključno ali pretežno na področje SZVP. V slednjem primeru bo ta zamenjava v skladu s členom 26 Poslovnika Sveta prišla bodisi iz šestmesečnega predsedstva ali iz trojke predsedstev. Evropski parlament bo obveščen o odločitvi visoke predstavnice o zamenjavi.

7.

VP bo spodbujala prisostvovanje vodij delegacij, posebnih predstavnikov EU, vodij misij SVOP in visokih uradnikov ESZD na sejah ustreznih parlamentarnih odborov in pododborov za zagotavljanje rednega poročanja.

8.

Obveščanje o vojaških operacijah EVOP, ki jih financirajo države članice, bo v skladu s točko 4 zgoraj tudi v prihodnje potekalo prek posebnega odbora Evropskega parlamenta, ustanovljenega v skladu z Medinstitucionim sporazumom o EVOP iz leta 2002, ob upoštevanju morebitnih sprememb Medinstitucionalnega sporazuma.

9.

Z Evropskim parlamentom bodo opravljena posvetovanja glede opredelitve in načrtovanja misij za opazovanje volitev in spremljanja razmer po njih – v skladu s pravico Parlamenta do proračunskega nadzora nad ustreznim instrumentom financiranja, tj. EIDHR. Vodje opazovalnih misij EU bodo v posvetovanju s usklajevalno skupino za volitve imenovani pravočasno pred začetkom misij za opazovanje volitev.

10.

VP bo dejavno sodelovala v prihodnjih razpravah o posodobitvi obstoječih ureditev financiranja SZVP iz Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju iz leta 2006, in sicer na podlagi obveznosti v zvezi z zadevami iz točke 1. Za proračun SZVP se bo v celoti uporabljal nov proračunski postopek, uveden z Lizbonsko pogodbo. Visoka predstavnica se bo zavzemala tudi za večjo preglednost proračuna SZVP, med drugim vključno z morebitno vključitvijo najpomembnejših misij SVOP v proračun (kot so trenutne misije v Afganistanu, na Kosovu in v Gruziji), pri tem pa se bo zavzemala tudi za ohranitev prožnosti proračuna in nujno zagotavljanje kontinuitete delovanja že vzpostavljenih misij.


(1)  Izraz „visoka predstavnica“ v tej izjavi zajema vse funkcije visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki je hkrati tudi podpredsednica Evropske komisije in predsednica Sveta za zunanje zadeve, ne da bi to posegalo v določene obveznosti v okviru funkcij, ki jih izvaja.


Evropska komisija

3.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 210/3


Menjalni tečaji eura (1)

2. avgusta 2010

2010/C 210/02

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3073

JPY

japonski jen

113,27

DKK

danska krona

7,4507

GBP

funt šterling

0,82600

SEK

švedska krona

9,3570

CHF

švicarski frank

1,3660

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,8595

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,680

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

281,65

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7085

PLN

poljski zlot

3,9890

RON

romunski leu

4,2448

TRY

turška lira

1,9600

AUD

avstralski dolar

1,4348

CAD

kanadski dolar

1,3372

HKD

hongkonški dolar

10,1499

NZD

novozelandski dolar

1,7840

SGD

singapurski dolar

1,7704

KRW

južnokorejski won

1 532,80

ZAR

južnoafriški rand

9,5021

CNY

kitajski juan

8,8559

HRK

hrvaška kuna

7,2367

IDR

indonezijska rupija

11 687,40

MYR

malezijski ringit

4,1330

PHP

filipinski peso

59,214

RUB

ruski rubelj

39,4305

THB

tajski bat

42,115

BRL

brazilski real

2,2843

MXN

mehiški peso

16,4432

INR

indijska rupija

60,4560


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


3.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 210/4


SKLEP KOMISIJE

z dne 30. julija 2010

o ustanovitvi foruma na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano

2010/C 210/03

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 173(1) Pogodbe določa, da Unija in države članice skrbijo za zagotovitev pogojev, ki so potrebni za konkurenčnost industrije Unije, in sicer s spodbujanjem okolja, ki je naklonjeno sodelovanju med podjetji. Člen 173(2) zlasti poziva države članice, da se med seboj posvetujejo v povezavi s Komisijo in po potrebi uskladijo svoje ukrepanje. Komisija lahko da kakršno koli koristno pobudo za pospeševanje takšnega usklajevanja.

(2)

Skupina na visoki ravni za konkurenčnost agroživilske industrije, ustanovljena s Sklepom Komisije 2008/359/ES (1) z dne 28. aprila 2008, je oblikovala poročilo, ki zajema trideset priporočil in načrt ključnih pobud za spodbujanje konkurenčnosti evropske agroživilske industrije.

(3)

Komisija je v sporočilu „Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi“ (2) predstavila deset političnih pobud za izboljšanje neustreznega delovanja, ugotovljenega pri ponovnem pregledu enotnega trga v agroživilskem sektorju, in se zavezala, da bo na podlagi razprave z zainteresiranimi stranmi predstavila poročilo o njihovem izvajanju.

(4)

Zdaj je treba zagotoviti spremljanje priporočil skupine na visoki ravni za konkurenčnost agroživilske industrije in spremljanje pobud Komisije. Zato je treba ustanoviti novo skupino strokovnjakov z obširnejšim strokovnim znanjem v obliki foruma na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano, ki mora predstavljati vse predstavnike verige preskrbe s hrano. Ta forum bo zagotovil skladnost različnih pobud Komisije.

(5)

Forum morajo sestavljati osebnosti na visoki ravni, ki predstavljajo države članice, sektorje kmetijstva, živilskopredelovalne industrije in distribucije živilskih proizvodov ter nevladne organizacije s strokovnim znanjem na področju verige preskrbe s hrano.

(6)

Treba je določiti pravila za člane foruma v zvezi z razkrivanjem informacij, ne da bi to vplivalo na pravila Komisije v zvezi z varnostjo iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (3).

(7)

Vse osebne podatke o članih foruma je treba obravnavati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (4).

(8)

Sklep Komisije 2008/359/ES je treba zato razveljaviti.

(9)

Treba je določiti obdobje uporabe tega sklepa –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Forum

Ustanovi se forum za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano na visoki ravni (v nadaljevanju: forum).

Člen 2

Naloge

Forum pomaga Komisiji pri oblikovanju industrijske politike v agroživilskem sektorju. V ta namen sledi priporočilom, ki jih je oblikovala skupina na visoki ravni za konkurenčnost agroživilske industrije, ustanovljena s Sklepom Komisije 2008/359/ES, na eni strani ter izvajanje pobud, ki jih je Komisija predlagala v sporočilu „Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi“.

Člen 3

Posvetovanje

Komisija se lahko posvetuje s forumom o vseh vprašanjih, povezanih s konkurenčnostjo in delovanjem verige preskrbe s hrano na notranjem trgu, z namenom oblikovati nova priporočila glede na razvoj verige preskrbe s hrano.

Člen 4

Sestava – imenovanje

1.   Forum je sestavljen iz največ 45 članov.

2.   Forum sestavljajo:

nacionalni organi držav članic, ki so pristojni za živilski sektor na ministrski ravni,

podjetja, dejavna v sektorjih agroživilske industrije, trgovine in distribucije agroživilskih proizvodov v Uniji,

združenja in zveze, ki predstavljajo kmetijske sektorje, agroživilske sektorje ter sektorje trgovine in distribucije agroživilskih izdelkov v Uniji,

nevladne organizacije s strokovnim znanjem o vprašanjih v zvezi z verigo preskrbe s hrano.

3.   Vsak član foruma imenuje stalnega predstavnika pripravljalne skupine iz člena 5(2).

4.   Člani so imenovani za obdobje enega leta z možnostjo ponovnega imenovanja in opravljajo svoje dolžnosti do zamenjave v skladu z odstavkom 5 tega člena ali do izteka mandata.

5.   Člane je mogoče do izteka njihovega mandata zamenjati v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

če odstopijo;

(b)

če ne morejo več učinkovito prispevati k razpravam foruma;

(c)

če ne upoštevajo člena 339 Pogodbe.

6.   Imena članov so objavljena na spletni strani Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo ter v registru skupine strokovnjakov Komisije.

Zbiranje, upravljanje in objavljanje imen članov se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 5

Delovanje

1.   Forumu predseduje Komisija. Forum sestavi letno poročilo o svojem delovanju in ga predloži Komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu.

2.   Pripravljalna skupina (v nadaljevanju: skupina „šerpe“) pripravlja razprave, temeljne dokumente in mnenja za oblikovanje letnega poročila foruma. Skupini predseduje Komisija.

3.   V soglasju s forumom ali skupino „šerpe“ lahko Komisija na podlagi določene naloge skliče delovne skupine, ki so zadolžene za preučitev posebnih vprašanj. Te delovne skupine se razpustijo takoj, ko opravijo svoje naloge.

4.   Komisija lahko k sodelovanju na forumu, posvetovanjih ali pri delu s skupino „šerpe“ ali v delovnih skupinah povabi strokovnjake ali opazovalce s posebnim strokovnim znanjem o temi na dnevnem redu.

Komisija lahko na zahtevo Evropskega parlamenta pozove Evropski parlament, da imenuje enega ali več predstavnikov, ki ga zastopajo na srečanjih foruma.

5.   Forum, skupina „šerpe“ in delovne skupine se običajno sestajajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki ga določi Komisija. Tajniške storitve zagotovi Komisija. Zainteresirani uradniki Komisije lahko sodelujejo na srečanjih foruma, skupine „šerpe“ in delovnih skupin.

6.   Člani foruma, njihovi predstavniki ter povabljeni strokovnjaki in opazovalci upoštevajo obveznosti varovanja poslovnih skrivnosti, ki so določene v Pogodbah in njunih izvedbenih pravilih ter varnostnih pravilih Komisije v zvezi z varovanjem tajnih podatkov EU iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom.

7.   Komisija lahko objavi, tudi na internetu, vse povzetke, sklepe, dele sklepov ali delovne dokumente foruma v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta, kot tudi vse zapisnike in poročila.

Komisija lahko po potrebi prevede vse ali del teh dokumentov v vse uradne jezike Unije.

Člen 6

Razveljavitev

Sklep 2008/359/ES se razveljavi.

Člen 7

Uporaba

Ta sklep se uporablja do 31. decembra 2012.

V Bruslju, 30. julija 2010

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 120, 7.5.2008, str. 15.

(2)  COM(2009) 591, 28.10.2009.

(3)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1.

(4)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

3.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 210/6


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.5941 – BDMI/DuMont Venture/Learnship)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2010/C 210/04

1.

Komisija je 23. julija 2010 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Bertelsmann AG („Bertelsmann“, Nemčija) prek svojega hčerinskega podjetja Bertelsmann Digital Media Investments, S.A. („BDMI“, Nemčija) in podjetje Mediengruppe M. DuMont Schauberg GmbH & Co. KG („DuMont“, Nemčija) prek svojega hčerinskega podjetja DuMont Venture Holding GmbH & Co. KG („DuMont Venture“, Nemčija) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Learnship Networks GmbH („Learnship“, Nemčija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Bertelsmann: mednarodna medijska hiša, dejavna na področju televizije in radija, izdajanja knjig in revij, knjižnih klubov ter drugih medijskih in komunikacijskih storitev,

za BDMI: globalni investitor tveganega kapitala, usmerjen v podjetja, ki proizvajajo inovativno tehnologijo za digitalne medije, ter v proizvodna in trgovska podjetja,

za DuMont: proizvodnja in distribucija dnevnih časopisov in oglaševalskih časopisov,

za DuMont Venture: investitor tveganega kapitala podjetij na področju digitalnih medijev in IT,

za Learnship: internetni jezikovni tečaji.

3.

Po predhodnem pregledu Evropska komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala na področje uporabe Uredbe o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5941 – BDMI/DuMont Venture/Learnship na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).