ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.132.slv

Uradni list

Evropske unije

C 132

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
21. maj 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2010/C 132/01

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu

1

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2010/C 132/02

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

6

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2010/C 132/03

Menjalni tečaji eura

9

2010/C 132/04

Seznam dodeljenih nepovratnih sredstev za proračunsko leto 2009 pod proračunsko postavko 05.08.06(objavljeno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2208/2002)

10

2010/C 132/05

Obvestilo uvoznikom – Uvoz tuna iz Kolumbije in Salvadorja v EU

15

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2010/C 132/06

Postopek prenehanja zavarovalnice – Odločba (Odredba EHA/662/2010 z dne 15. marca 2010) o začetku postopka prenehanja zavarovalnice v zvezi z družbo Seguros Mercurio, S.A. (Objava v skladu s členom 14 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)

16

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2010/C 132/07

Obvestilo ministra za gospodarstvo Kraljevine Nizozemske na podlagi člena 3(2) Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

17

2010/C 132/08

Obvestilo ministra za gospodarstvo Kraljevine Nizozemske na podlagi člena 3(2) Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

19

 

Popravki

2010/C 132/09

Popravek Predhodne priglasitve koncentracije (Zadeva COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije C 126, 18.5.2010, str. 16)

20

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

MNENJA

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/1


Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu

2010/C 132/01

EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 16 pogodbe,

ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 8 listine,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov, zlasti člena 41 uredbe (2)

SPREJEL NASLEDNJE MNENJE

I.   UVOD

1.

Komisija je 29. oktobra 2009 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu (3). Predlagana uredba naj bi nadomestila Direktivo Sveta 94/56/ES o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč in incidentov v civilnem letalstvu (4).

2.

Z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP) ni bil opravljen posvet, kakor se zahteva v členu 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001. To mnenje tako temelji na členu 41(2) iste uredbe. ENVP priporoča, naj se sklic na to mnenje vključi v preambulo predloga.

3.

Čeprav ENVP obžaluje, da ni bil pravočasno zaprošen za mnenje, na splošno z zadovoljstvom ugotavlja, da so vidiki varstva podatkov vključeni v predlog. V nekaterih določbah se vztraja pri dejstvu, da predvideni ukrepi ne vplivajo na Direktivo 95/46/ES, zaupnost podatkov pa je eden od številnih pomembnih vidikov predloga.

4.

ENVP je kljub temu opredelil nekaj pomanjkljivosti in nejasnosti glede varstva osebnih podatkov. Po opisu okvira in ozadja predloga v poglavju II bodo te pripombe opisane v poglavju III.

II.   OKVIR IN OZADJE PREDLOGA

5.

Namen predloga je posodobiti obstoječo ureditev na področju preiskav letalskih nesreč. Prejšnja pravila, sprejeta pred petnajstimi leti, ne bi bila več prilagojena novemu skupnemu letalskemu trgu in strokovnemu znanju, ki je potrebno za kompleksnejše letalske sisteme. Vse večje razlike v preiskovalnih zmogljivostih držav članic bi prav tako upravičile novi okvir, ki podpira sodelovanje in usklajevanje nacionalnih organov za preiskave.

6.

Predlog se tako osredotoča na vzpostavitev omrežja organov za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva za pospešitev bolj strukturiranega sodelovanja. Prav tako zagotavlja obvezujoča pravila, katerih glavni cilji bi bili opredeliti vzajemne pravice in obveznosti nacionalnih organov za preiskave in Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA), zagotoviti varovanje občutljivih informacij in vzpostaviti enotne zahteve za obdelavo varnostnega priporočila.

7.

ENVP nima pripomb k splošnemu cilju predloga in popolnoma podpira podano pobudo, katere namen je izboljšati učinkovitost preiskav ter tako preprečiti pojav letalskih nesreč v prihodnosti. Spodnja opažanja se bodo osredotočila na vidike predloga, ki vplivajo na varstvo osebnih podatkov, kar predvsem vključuje obdelavo podatkov s seznamov potnikov, podatkov o žrtvah, njihovih družinah in pričah ter kabinskem osebju med različnimi stopnjami preiskave in v okviru izmenjave informacij med organi za preiskave.

III.   ANALIZA PREDLOGA

III.1   Cilj predloga

8.

V uvodni izjavi 3 in členu 1 se znova opozarja na omejitev, ki je navedena že v obrazložitvenem memorandumu predloga, v skladu s katero bi moral biti edini cilj preiskav v zvezi z varnostjo preprečevanje nesreč in incidentov v prihodnosti brez porazdelitve krivde ali odgovornosti. ENVP pozdravlja to natančnost, ki je v skladu z načelom omejitve namena iz člena 4 Uredbe (ES) št. 45/2001 in člena 6 Direktive 95/46/ES. V skladu s temi določbami se morajo osebni podatki obdelati za določene, izrecne in zakonite namene in se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni.

9.

Čeprav je ta omejitev namena izrecno navedena na začetku predloga, je pomembno, da nobeno odstopanje tega načela ne oropa njegovega bistva, kot bo proučeno v poglavjih od III.4 do III.6.

10.

ENVP ugotavlja, da se v osnutku uredbe poleg glavnega namena, to je izboljšanja letalske varnosti, določa tudi zbiranje osebnih podatkov v okviru pomoči žrtvam in njihovim družinam (člen 23). ENVP ne vidi nobenih težav v zvezi s skladnostjo med tem namenom in namenom preiskave v zvezi z varnostjo. Vendar bi člen 1 Uredbe lahko dopolnili, da bi se v njem pravilno izražala oba vidika Uredbe.

III.2   Zbiranje informacij

11.

V predlogu je podrobno opisana cela vrsta informacij, do katerih imajo dostop tisti, ki so odgovorni za preiskavo. Med temi informacijami so zlasti osebni podatki, kot so podatki, ki jih vsebujejo posnetki poleta in morebitni drugi posnetki, rezultati preiskav teles žrtev ali ljudi, ki so sodelovali pri upravljanju zrakoplova, in zaslišanja prič, od katerih se lahko zahtevajo ustrezne informacije ali dokazila.

12.

Te informacije so dostopne glavnemu preiskovalcu, njegovim strokovnjakom in svetovalcem ter pooblaščenim zastopnikom na podlagi potrebe po seznanitvi s podatki. EASA ima med sodelovanjem v preiskavi pod nadzorom glavnega preiskovalca prav tako pravico do dostopa do nekaterih od teh informacij, z nekaj izjemami, na primer, ko priča ne želi, da se njena izjava objavi.

13.

Predlog prav tako določa pogoje, v skladu s katerimi bi seznam potnikov moral biti dan na razpolago. Namen pri tem ni povezan le z vodenjem preiskave, temveč tudi s potrebo po povezovanju z družinami in v zvezi z zdravstvenimi službami.

14.

ENVP pozdravlja raven podrobnosti, ki jo predlog določa glede pogojev za zbiranje osebnih podatkov v povezavi z zasledovanim ciljem, ki je v skladu z načelom potrebnosti (5) zakona o varovanju podatkov.

III.3   Shranjevanje osebnih podatkov

15.

Medtem ko ENVP razume potrebo po širokem zbiranju informacij, vključno z osebnimi podatki, kot je navedeno zgoraj, poudarja potrebo po strogih pravilih v zvezi z njihovim shranjevanjem in razkrivanjem tretjim osebam.

16.

Glede shranjevanja je v členu 14 predloga predvidena potrebo po ohranitvi dokumentov, gradiva in posnetkov iz očitnih razlogov, povezanih z vodenjem preiskave. Vendar pa v predlogu ni navedeno, kako dolgo naj bi se te informacije hranile. V skladu z načeli varovanja podatkov (6) je treba osebne podatke hraniti „v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kakor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se nadalje obdelujejo“. V skladu s tem je treba osebne podatke načelno izbrisati takoj, ko je preiskava končana, ali pa jih je treba hraniti v anonimni obliki, če popolno brisanje ni mogoče. (7) Razloge, zaradi katerih je določljive podatke treba hraniti dlje časa, je treba navesti in utemeljiti, vključevati pa morajo tudi merila, s katerimi so opredeljeni tisti, ki so pooblaščeni za hranjenje podatkov. V predlog je treba vključiti tako določbo, ki bi se horizontalno uporabljala za vse osebne informacije, izmenjane prek omrežja.

III.4   Razpoložljivost in objava informacij

17.

Čeprav je v predlogu načelno navedeno, da se osebne informacije lahko uporabljajo samo za namene preiskave in da jih lahko uporabljajo samo osebe, ki so za take preiskave odgovorne, pa besedilo vključuje nekaj večjih odstopanj (8).

18.

To velja za izjave prič, ki se lahko dajo na razpolago ali se uporabijo v druge namene kot za preiskave v zvezi z varnostjo, če se priča strinja (člen 15.1.a). ENVP znova opozarja, da bi tako soglasje priče moralo biti svobodno, izrecno in prostovoljno, nadaljnja raba informacij pa se ne bi smela nanašati na namen, ki ne bi bil v skladu s preiskavami v zvezi z varnostjo. Če ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje ne sme uporabiti kot podlaga za nadaljnjo uporabo osebnih informacij. Ta pripomba prav tako velja za uporabo soglasja za odstopanje od načela omejitve namena v primeru posnetkov (člen 16).

19.

Člen 15 predloga prav tako vsebuje večje odstopanje, ki se nanaša na vse občutljive varnostne informacije (9). Te informacije, za katere načeloma velja posebno varstvo pred zlorabami, se lahko še zmeraj razkrijejo za kateri koli namen, ki niso preiskave v zvezi z varnostjo, če pristojni pravosodni organ v državi članici tako odloči glede na obstoj prevladujočega interesa in ravnovesja med koristmi razkritja ter njegovega škodljivega domačega in mednarodnega učinka na preiskave in upravljanje varnosti v civilnem letalstvu. ENVP meni, da to odstopanje ne ponuja zadostne pravne varnosti. Zlasti pojem „pristojni pravosodni organ“ bi lahko pripeljal do špekulacije. Upravna odločba vladnega organa (na primer pravosodnega oddelka) ne bi imela iste legitimnosti kot odločba sodišča v vsakem primeru posebej. Celo v primeru sodne odločbe je treba določiti stroge pogoje: poleg dejstva, da mora zakon dovoljevati določen namen in da mora obstajati prevladujoč javni interes (10), je treba upoštevati interese in temeljne pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo. Zlasti dejstvo, da je osebne informacije, ki jih je posameznik podal v okviru preiskave v zvezi z varnostjo, mogoče uporabiti zoper njega v sodnem postopku, lahko vpliva na zakonitost postopka. ENVP poziva k razjasnitvi tega odstopanja in k podrobnemu postopku, vključno s strožjimi zaščitnimi ukrepi za varovanje temeljnih pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

20.

Prav tako poziva k opredelitvi ene vrste občutljivih varnostnih informacij, navedenih v tem členu, to je informacij, ki so „posebej občutljive in zasebne narave“. Direktiva 95/46/ES določa opredelitev občutljivih podatkov, vendar ni jasno, ali se predlog nanaša na to opredelitev. Če je cilj zajeti in preseči občutljive podatke, kakor so opredeljeni v Direktivi 95/46/ES, bi se primernejša terminologija lahko nanašala na informacije, ki so posebej intimne in zasebne narave, vključno z občutljivimi podatki v smislu Direktive 95/46/ES ter drugimi primeri osebnih podatkov, ki so navedeni v opredelitvi. To je treba razjasniti v členu 2 (določba o opredelitvah pojmov) ali členu 15 predloga.

21.

Posnetki so načelno podobno zaščiteni, vendar se lahko dajo na voljo ali uporabijo v druge namene v nekaterih primerih, vključno z uporabo za plovnost ali vzdrževanje, če se posnetki uporabijo anonimno (so deidentificirani) ali če so razkriti po varnostnih postopkih. Te izjeme so alternativa in niso kumulativne. ENVP sprašuje, zakaj posnetki praviloma ne bi bili deidentificirani – to je anonimizirani (11): treba je utemeljiti, zakaj se za plovnost ali vzdrževanje zahteva obdelava določljivih osebnih podatkov. Poleg tega je tretja izjema, ki omogoča razkritje po varnostnih postopkih, preohlapna in nesorazmerna. To izjemo je treba izbrisati, razen če se navedejo posebni zakoniti nameni.

22.

Isto načelo deidentifikacije je treba samodejno uporabljati za sporočanje informacij, kot je predvideno v členih 8, 17 in 18 predloga, ki se nanašajo na omrežje in sporočanje informacij. ENVP v tem duhu pozdravlja navedbo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti in obveznosti, da se ustreznim zainteresiranim stranem sporočijo samo zadevne informacije. Prav tako podpira načelo, navedeno v členu 19.2, v skladu s katerim se bo v poročilu o preiskavi varovala anonimnost oseb, udeleženih v nesreči ali incidentu.

23.

Nazadnje, za objavo seznama potnikov prav tako veljajo nekateri pogoji. V skladu s tem načelom lahko seznam postane javen šele, ko so bile obveščene vse družine potnikov, države članice pa se lahko odločijo, da ta seznam ostane zaupen. ENVP meni, da bi načelo moralo biti obrnjeno. Seznam bi načelno moral biti zaupen, vendar bi se države članice v posebnih primerih in na podlagi upravičenega razloga lahko odločile, da bodo ta seznam objavile po tem, ko obvestijo vse družine in pridobijo njihovo soglasje za objavo imena njihovega sorodnika. ENVP priporoča ustrezno spremembo člena 22.3.

III.5   Izmenjava informacij med državami članicami in s tretjimi državami

24.

Eden od glavnih namenov osnutka uredbe je vzpostaviti omrežje, da si lahko organi za preiskave izmenjujejo informacije in izkušnje. V skladu s členom 8.6 osnutka predloga si organi za preiskave v zvezi z varnostjo, ki sodelujejo pri delu omrežja, izmenjujejo vse informacije, ki so jim na voljo v zvezi z uporabo uredbe. Sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev zaupnosti takih informacij v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo ali pravom Skupnosti.

25.

ENVP pozdravlja predvidene ukrepe, kar zadeva zaupnost informacij, in zlasti obveznost nerazkritja informacij, ki jih Komisija šteje za zaupne. Če se osebne informacije obdelajo prek omrežja, ENVP meni, da bi morala te varnostne ukrepe dopolniti obveznost, da se jamči za točnost teh podatkov in da vsi člani omrežja, ki obdelujejo take osebne podatke, usklajeno izvedejo morebitne popravke ali izbrise.

26.

Vlogo arhiva, navedenega v členu 15.3, je treba pojasniti v zvezi s kroženjem informacij znotraj omrežja. Zlasti je treba pojasniti, kot je bilo neuradno sporočeno ENVP, da osrednji arhiv nikakor ni povezan z omrežjem in da ne vsebuje osebnih podatkov. ENVP v zvezi s tem navaja, da bi informacije, kot so številke leta, lahko omogočile posredno identifikacijo posameznikov, udeleženih v letalski nesreči ali incidentu. Kot minimalno pravilo bi uredba morala opredeljevati, da informacij, shranjenih v arhivu, ni mogoče uporabiti za izsleditev posameznikov, udeleženih v letalski nesreči ali incidentu.

27.

ENVP ugotavlja, da so opazovalci in strokovnjaki, med katerimi so lahko predstavniki letalskih podjetij ali proizvajalci zrakoplovov, lahko povabljeni, naj se vključijo v omrežje. Imeli bi dostop do informacij iste vrste kot člani omrežja, razen če bi se Komisija v posameznem primeru odločila, da so informacije zaupne in da je dostop do njih omejen. Ta določba bi lahko dopuščala možnost, da bi tretje osebe dostopale do osebnih podatkov, ki se nanašajo na primer na žrtve ali priče, če te ne veljajo za zaupne. ENVP meni, da je treba v okviru tega predloga osebne podatke vedno obravnavati kot zaupne. V nasprotnem primeru morajo imeti tretje osebe omejen dostop do osebnih podatkov.

28.

To je še toliko pomembneje, če strokovnjaki ali opazovalci predstavljajo tretje države ali če se preiskava izvaja skupaj s preiskovalci iz tretjih držav, ki ne bi zagotovile ustrezne ravni zaščite. V predlog bi lahko bila dodana določba, ki bi opozarjala, da se osebni podatki ne smejo posredovati predstavnikom iz tretje države, ki ne zagotavlja ustrezne ravni zaščite, razen v primeru, ko so bili izpolnjeni posebni pogoji (12). To bi veljalo predvsem v zvezi s členom 8 o omrežju in členom 18 o pogojih za sporočanje informacij.

29.

Ta opažanja še enkrat zahtevajo splošno načelo anonimizacije osebnih podatkov na zgodnji stopnji procesa in takoj ko identifikacija ni več potrebna za izvedbo preiskav, kot je že navedeno v poglavju III.3.

III.6   Vloga Komisije in agencije EASA

30.

ENVP ugotavlja, da sta Komisija in agencija EASA udeleženi v delovanje omrežja (člena 7 in 8) in da bosta deloma lahko sodelovali v preiskavah v zvezi z varnostjo (člen 9). ENVP opozarja, da mora biti obdelava osebnih podatkov pri teh dveh organih skladna z Uredbo (ES) št. 45/2001 in da jo nadzoruje ENVP. Glede te točke je v uredbo treba dodati ustrezno določbo.

31.

ENVP poziva k razjasnitvi obsega, v katerem bo omrežje upravljala Komisija in v katerem bo upravljanje potekalo prek tehnične infrastrukture Evropske unije. Če bi bil namen uporabiti že obstoječe omrežje, je treba vsak načrt za omogočanje interoperabilnosti z obstoječimi podatkovnimi zbirkami jasno navesti in utemeljiti. ENVP poudarja potrebo po zagotovitvi varnega omrežja, dostopnega le za namene, opisane v predlogu, in upravičenim zainteresiranim stranem. Ustrezne vloge in odgovornosti Komisije in agencije EASA (13) ter katerega koli organa Unije, ki bi bil udeležen v upravljanju omrežja, je treba zaradi pravne varnosti razjasniti v besedilu.

IV.   SKLEPNE UGOTOVITVE

32.

ENVP pozdravlja dejstvo, da se uredba izrecno uporablja brez poseganja v Direktivo 95/46/ES in tako deloma upošteva načela varovanja podatkov. Vendar pa glede na okvir, v katerem se osebni podatki obdelujejo, meni, da je treba dodati posebne določbe za zagotovitev pravične obdelave.

33.

To je toliko bolj potrebno ob upoštevanju okoliščin, v katerih se ti podatki obdelujejo: običajno se nanašajo na posameznike, ki jih je neposredno ali posredno prizadela težka nesreča in/ali izguba sorodnikov. To upravičuje potrebo po učinkoviti zaščiti njihovih pravic in strogih omejitvah posredovanja ali objave osebnih podatkov.

34.

Glede na to, da je namen predloga omogočiti preiskavo nesreč ali incidentov in da so osebni podatki pomembni samo, kadar je to potrebno v okviru take preiskave, je treba te podatke načelno izbrisati ali jih anonimizirati, takoj ko je to mogoče, in ne šele na stopnji končnega poročila. To bi bilo zajamčeno z vstavitvijo horizontalne določbe v Uredbo.

35.

ENVP prav tako svetuje:

strogo opredelitev in omejitev izjem za namen omejitvenega načela,

zagotovitev omejenega roka za shranjevanje osebnih podatkov,

zagotovitev usklajenega postopka za dostop, popravek in/ali izbris osebnih podatkov, zlasti pri njihovem posredovanju državam članicam prek omrežja,

posredovanje osebnih podatkov predstavnikom tretjih držav mora biti pogojeno z zagotovitvijo zadostne ravni zaščite,

razjasnitev vlog in odgovornosti Komisije in agencije EASA z vidika uporabe Uredbe (ES) št. 45/2001.

V Bruslju, 4. februarja 2010

Peter HUSTINX

Evropski nadzornik za varstvo podatkov


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  COM(2009) 611 konč.

(4)  UL L 319, 12.12.1994, str. 14.

(5)  Člen 4 Uredbe (ES) št. 45/2001 in člen 6 Direktive 95/46/ES.

(6)  Člen 4(e) Uredbe (ES) št. 45/2001 in člen 6(e) Direktive 95/46/ES.

(7)  Anonimizacijo je treba razumeti kot onemogočenje nadaljnje identifikacije posameznika. Za nekatere vrste informacij, kot je glasovni posnetek, popolna anonimizacija ni mogoča, kar govori v prid potrebi po strožjih zaščitnih ukrepih, da bi se izognili morebitnim zlorabam.

(8)  ENVP je bil zaprošen za mnenje novembra 2008 v spravnem postopku za predlog direktive o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč v pomorskem sektorju. Glede na analogijo med obema okviroma so bila postavljena podobna vprašanja, pripombe v poglavju III.4, na primer odgovor na prejšnje posvetovanje, pa se osredotočajo na ravnovesje, ki ga je treba najti med razkritjem informacij med preiskavo in varstvom podatkov.

(9)  Vključuje informacije, ki se nanašajo na priče, sporazumevanje med osebami, ki so bile vključene v delovanje plovila, ali posnetke iz enot kontrole letenja. Prav tako se nanaša na informacije, ki so „posebej občutljive narave“, kot so podatki o zdravstvenem stanju.

(10)  Opozoriti je treba, da Direktiva 95/46/ES omogoča odstopanja od načela omejitve namena, samo če se to določi z zakonom in če je treba zavarovati nekatere javne interese v skladu s pogoji njenega člena 13.

(11)  Deidentifikacija bi zadostila načelu sorazmernosti, če jo lahko razumemo kot popolno anonimizacijo, z drugimi besedami, če ponovna identifikacija posameznika ni mogoča (glej opombo 5).

(12)  Glej člen 9 Uredbe (ES) št. 45/2001 in člen 26 Direktive 95/46/ES.

(13)  Vključno z določili glede vidikov, kot so na primer, kdo upravlja pravice do dostopa do omrežja in kdo jamči za njegovo celovitost.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/6


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

2010/C 132/02

Datum sprejetja odločitve

7.4.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 480/09

Država članica

Italija

Regija

Sicilia

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Pravna podlaga

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč gozdarskemu sektorju

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Najvišji letni izdatki: 56,06 milijona EUR

Najvišji skupni znesek: 224,27 milijona EUR

Intenzivnost

70 %, 80 % ali 100 % upravičenih stroškov

Trajanje

2010–2013

Gospodarski sektorji

Gozdarski sektor

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

24.3.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 635/09

Država članica

Poljska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Pravna podlaga

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč v gozdarskem sektorju

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

130 milijonov PLN

Intenzivnost

85 %

Trajanje

2010–2015

Gospodarski sektorji

Gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

7.4.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 64/10

Država članica

Italija

Regija

Umbria

Naziv (in/ali ime upravičenca)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Pravna podlaga

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del15 dicembre 2009

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč gozdarskemu sektorju

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Najvišji letni izdatki: 2,625 milijona EUR

Najvišji skupni znesek: 10,50 milijona EUR

Intenzivnost

Do 100 % upravičenih stroškov

Trajanje

31.12.2013

Gospodarski sektorji

Gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/9


Menjalni tečaji eura (1)

20. maja 2010

2010/C 132/03

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2334

JPY

japonski jen

111,93

DKK

danska krona

7,4422

GBP

funt šterling

0,86440

SEK

švedska krona

9,7388

CHF

švicarski frank

1,4179

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

8,0450

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,913

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

283,00

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7074

PLN

poljski zlot

4,1880

RON

romunski leu

4,2031

TRY

turška lira

1,9625

AUD

avstralski dolar

1,4920

CAD

kanadski dolar

1,3120

HKD

hongkonški dolar

9,6233

NZD

novozelandski dolar

1,8412

SGD

singapurski dolar

1,7389

KRW

južnokorejski won

1 473,34

ZAR

južnoafriški rand

9,8041

CNY

kitajski juan

8,4215

HRK

hrvaška kuna

7,2680

IDR

indonezijska rupija

11 297,49

MYR

malezijski ringit

4,0400

PHP

filipinski peso

56,720

RUB

ruski rubelj

38,5590

THB

tajski bat

39,931

BRL

brazilski real

2,3067

MXN

mehiški peso

16,1134

INR

indijska rupija

57,7540


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/10


Seznam dodeljenih nepovratnih sredstev za proračunsko leto 2009 pod proračunsko postavko 05.08.06

(objavljeno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2208/2002)

2010/C 132/04

POSEBNI UKREPI ZA INFORMIRANJE

Ime prosilca (kratica)

Ime prosilca (polno ime)

Naslov

Poštna številka

Kraj

Država

Dodeljeni znesek (EUR)

% sofinanciranja

Naziv/opis

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Danska

200 000,00

53,29 %

HRANA IN KMETOVANJE V EVROPI V LETU 2020

Avdiovizualna produkcija

PK „Agromedia“

„Production House Agromedia“ Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofija

Bolgarija

91 697,90

50,00 %

SKP – evropski model donosnega kmetijstva

Informacijska kampanja

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Nemčija

100 000,00

48,34 %

Stare države – moderne poti. Po sledeh modernega kmetijstva

Avdiovizualna produkcija

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Belgija

26 408,90

50,00 %

Populariziranje delovanja in ciljev SKP

Avdiovizualna produkcija

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Francija

30 445,00

50,00 %

Poletna predstavitev sadja in zelenjave mladim: kako otrokom v sredozemski regiji razložiti SKP?

Informacijska kampanja: akcija v šolah

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Španija

23 921,00

50,00 %

SKP in sredozemska prehrana (za uravnoteženo in zdravo prehrano)

Informacijska kampanja: akcija v šolah

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallin

Estonija

92 887,50

75,00 %

Ukrepi SKP koristijo vsem v Estoniji in Latviji

Informacijska kampanja

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Varšava

Poljska

27 000,00

66,60 %

Obveščanje o reformirani skupni kmetijski politiki – Konferenca o obnovljivih virih energije kot novem izzivu za poljska podeželska območja

Informacijska kampanja

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Neapelj

Italija

158 982,50

50,00 %

SKP: Kmetijstvo, okolje in družba

Informacijska kampanja: akcija v šolah in avdiovizualna produkcija

ARM – CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de Burrò 147

00186

Rim

Italija

95 865,75

50,00 %

Podeželje v šolah – učenje o SKP v rimskih šolah – 2. leto

Informacijska kampanja: akcija v šolah

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Španija

109 505,00

50,00 %

Evropski kongres mladih kmetovalcev ASAJA-CEJA „SKP po letu 2013: povečanje vloge kmetov za potrebe evropske družbe“

Seminar/konferenca

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Irska

59 292,00

50,00 %

SKP – bolj po vaši meri!

Informacijska kampanja

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Pariz Cedex 12

Francija

31 332,00

50,00 %

Evropska srečanja mladih pastirjev

Informacijska kampanja z natečajem EU za študente

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Rim

Italija

128 040,69

50,00 %

Kmetje kot upravitelji biotske raznovrstnosti v kmetijstvu

Informacijska kampanja

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Grčija

31 392,99

50,00 %

Informacijska kampanja za kmete Vzhodne Makedonije in Trakije o uporabi programov EU za financiranje kmetijstva in o učenju upravljanja novih alternativnih kultur

Informacijska kampanja

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Pariz

Francija

76 224,95

50,00 %

Prednosti evropskih gora – kako skupnosti in upravljanje z zemljišči ustvarjajo pozitivno okolje za evropsko družbo ter povezane politike in možnosti

Seminar/konferenca

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Estonija

42 565,00

50,00 %

PODEŽELSKI PARLAMENT V ESTONSKIH VASEH: Aktivne vasi zagotavljajo trajnost podeželskih območij

Seminar/konferenca

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Italija

51 500,00

47,98 %

FAST – Podeželje – Kmetje kot upravitelji podeželja (Farmers Are STewards of Countryside)

Seminar/konferenca

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Francija

50 823,54

50,00 %

SKP, vzvod za izboljšanje kmetijskih praks in razvoj ekološkega kmetijstva

Sejmi

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Slovenija

47 750,00

50,00 %

Kmetijsko potovanje po EU 2009

Informacijska kampanja

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Rim

Italija

105 000,00

50,00 %

Zdrava prehrana: spodbujanje uživanja sadja in zelenjave v osnovnih šolah v Laciju

Informacijska kampanja: akcija v šolah

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruselj

Belgija

20 720,00

50,00 %

Proračun SKP za soočanje z glavnimi izzivi trajnostnega razvoja

Seminar/konferenca

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firence

Italija

17 635,00

50,00 %

Reforme SKP: inovacije in razvoj v smeri trajnostnega in tržno usmerjenega kmetijstva

Seminar/konferenca

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Poljska

29 862,50

50,00 %

Informacijska kampanja o novi skupni kmetijski politiki – promocija in podpora tradicionalnih in regionalnih kakovostnih prehrambnih proizvodov kot gonila trajnostnega razvoja podeželskih območij

Informacijska kampanja

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Združeno kraljestvo

20 308,00

50,00 %

Mali kmetje: hrbtenica razvoja podeželja ali ovira za učinkovitost?

Seminar/konferenca

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Rim

Italija

121 225,00

50,00 %

Okus zemlje

Informacijska kampanja

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Španija

54 753,25

50,00 %

SKP in novi izzivi podeželskih območij

Informacijska kampanja

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Italija

66 750,34

50,00 %

AgriKulturne novice

Avdiovizualna produkcija

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Neapelj

Italija

42 883,50

50,00 %

Reforma SKP in inovativni pogledi na razvoj evropskega kmetijstva

Seminar/konferenca

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Španija

23 340,00

50,00 %

Informacijska kampanja in kmetijski sejmi

Informacijska kampanja

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Poljska

53 186,00

50,00 %

Priprava kmetov, zainteresiranih strani na področju kmetijstva in podeželske družbe kujavsko-pomorjanske regije za delovanje in pridobivanje ugodnosti od razvijajoče se SKP

Informacijska kampanja

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Španija

197 955,90

50,00 %

SKP po letu 2013: SKP v skladu z našimi željami in potrebami

Seminar/konferenca

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Bruselj

Belgija

200 000,00

48,51 %

Evropsko kmetijstvo – Evropska fotografska razstava

Vizualna produkcija

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budimpešta

Madžarska

71 240,50

50,00 %

Uporaba sredstev, dodeljenih skupni kmetijski politiki, na primeru mladih kmetov

Izmenjevalni in informacijski obiski

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Italija

34 965,00

50,00 %

Informacijska kampanja o novi SKP v Apuliji za univerze in zainteresirana podjetja na področju kmetijstva

Informacijska kampanja

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Italija

45 000,00

49,38 %

Skupna kmetijska politika v Emiliji-Romanji med inovacijami in tradicijo

Informacijska kampanja

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Bruselj

Belgija

78 377,00

50,00 %

Pogled mladih kmetov na prihodnost – nov pristop k interaktivnemu kmetijstvu

Informacijska kampanja

Posebni ukrepi za informiranje skupaj

2 658 836,71

 


PONOVNA NAMENITEV V LETU 2009 ZA NEPOVRATNA SREDSTVA, DODELJENIH V PREDHODNEM LETU

Ime prosilca (kratica)

Ime prosilca (polno ime)

Naslov

Poštna številka

Kraj

Država

Dodeljeni znesek (EUR)

% sofinanciranja

Naziv/opis

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Italija

65 035,00

49,89 %

„Nova SKP: priložnosti za promocijo konkurenčnega in trajnostnega kmetijstva v Grossetu“

Seminar/konferenca

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Italija

104 621,53

50,00 %

„Agripolis – Informacije o kmetijski politiki in družba“

Seminar/konferenca

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Španija

5 497,20

50,00 %

„Izmenjava izkušenj med mladimi kmeti Evrope. SKP kot sredstvo razširjanja trajnostnega razvoja podeželja“

Seminar/konferenca

Nepovratna sredstva, dodeljena v predhodnem letu, skupaj

175 153,73

 

Skupni seštevek

2 833 990,44

 

Zgolj za informacijo:

NEPOVRATNA SREDSTVA, DODELJENA ZA LETO 2009, KI JIH JE PROSILEC ŠE ISTO LETO PREKLICAL (BREZ FINANČNEGA VPLIVA)

Ime prosilca (kratica)

Ime prosilca (polno ime)

Naslov

Poštna številka

Kraj

Država

Dodeljeni znesek (EUR)

% sofinanciranja

Naziv/opis

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Italija

165 233,00

50,00 %

„Novi izzivi za SKP glede finančne perspektive“

Seminar/konferenca

Preklicana nepovratna sredstva skupaj

165 233,00

 


21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/15


Obvestilo uvoznikom

Uvoz tuna iz Kolumbije in Salvadorja v EU

2010/C 132/05

Evropska komisija obvešča gospodarske subjekte Evropske unije o obstoju utemeljenega dvoma glede pravilne uporabe preferencialne obravnave in uporabnosti dokazila o poreklu, predloženega v Evropski uniji za tuna v pločevinkah in zamrznjene filete tuna, znane kot „loins“, iz tarifne podštevilke HS 1604 14, ki se uvažajo iz Kolumbije in Salvadorja.

Številne preiskave so pokazale, da so znatne količine tuna v pločevinkah in zamrznjenih filetov tuna iz tarifne podštevilke HS 1604 14 prijavljene kot blago s poreklom iz Kolumbije ali Salvadorja, do česar pa niso upravičene.

Poleg tega ni izključeno, da se pošiljke uvažajo iz drugih držav, za katere velja splošni sistem preferencialov (SSP), ne da bi bile izpolnjene zahteve pravil SSP o poreklu glede kumulacije porekla.

Gospodarskim subjektom Evropske unije, ki prijavijo zgoraj navedene proizvode in/ali predložijo dokazne listine o njihovem poreklu, se svetuje, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, saj lahko sprostitev zadevnega blaga v prosti promet povzroči carinski dolg in privede do goljufije, ki bi škodila finančnim interesom Evropske unije. Za možne naknadne vknjižbe carinskega dolga, ki je nastal v zgoraj navedenih okoliščinah, veljajo določbe petega pododstavka člena 220(2)(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (1) z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti.


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/16


Postopek prenehanja zavarovalnice

Odločba (Odredba EHA/662/2010 z dne 15. marca 2010) o začetku postopka prenehanja zavarovalnice v zvezi z družbo Seguros Mercurio, S.A.

(Objava v skladu s členom 14 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)

2010/C 132/06

Zavarovalnica

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Datum, začetek veljave in vrsta odločbe

Datum

:

15. marec 2010

Datum začetka veljave

:

15. marec 2010

Vrsta odločbe

:

ministrska odredba

Pristojni organi

Ministrstvo za gospodarstvo in finance

Položaj

:

Ministrica za gospodarstvo in finance

Ime

:

Elena

Priimek

:

Salgado Méndez

Naslov

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Nadzorni organ

Generalni direktorat za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Položaj

:

Generalni direktor za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Ime

:

Ricardo

Priimek

:

Lozano Aragüés

Naslov

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Imenovani upravitelj prenehanja

Consorcio de Compensación de Seguros

Položaj:

Generalni direktor

Ime:

Ignacio

Priimek:

Machetti Bermejo

Naslov:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913395500

Faks

+34 913395678

E-naslov:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Pravo, ki se uporablja

Španska zakonodaja

Kraljevi zakonodajni odlok št. 6/2004 z dne 29. decembra, ki potrjuje prečiščeno besedilo zakona o organizaciji in nadzoru zasebnih zavarovalnic,

Kraljevi zakonodajni odlok št. 7/2004 z dne 29. decembra 2004, ki potrjuje prečiščeno besedilo pravnega statuta konzorcija Consorcio de Compensación de Seguros,

Kraljevi odlok št. 2020/1986 z dne 22. avgusta 1986, ki potrjuje Uredbo o delovanju komisije za prenehanje zavarovalnic.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/17


Obvestilo ministra za gospodarstvo Kraljevine Nizozemske na podlagi člena 3(2) Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

2010/C 132/07

Minister za gospodarstvo sporoča, da je prejel vlogo za pridobitev dovoljenja za pridobivanje ogljikovodikov na območju, imenovanem Hemelum.

To območje, na katero se nanaša vloga, se nahaja v provinci Friesland ter je omejeno s povezovalnimi črtami med naslednjimi točkami A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U in U-A.

Koordinate navedenih točk so naslednje:

Točka

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Položaj zgoraj navedenih točk je izražen v zemljepisnih koordinatah, izračunanih na podlagi evropskega terestričnega referenčnega sistema.

Na podlagi tega opisa razmejitve je razvidno, da površina območja znaša 450,4 km2.

Minister za gospodarstvo vabi v skladu z navedeno uredbo in členom 15 Zakona o rudarstvu (Uradni list Kraljevine Nizozemske 2002, št. 542) vse zainteresirane, da oddajo konkurenčne vloge za izdajo dovoljenja za pridobivanje ogljikovodikov na območju, ki meji na zgoraj navedene točke in koordinate.

Za izdajo dovoljenj je pristojen minister za gospodarstvo. Merila, pogoji in zahteve iz člena 5(1) in (2) ter člena 6(2) zgoraj navedene direktive so določeni v Zakonu o rudarstvu (Uradni list Kraljevine Nizozemske 2002, št. 542).

Vloge se lahko oddajo v 13 tednih po objavi tega razpisa v Uradnem listu Evropske unije na naslov:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J. C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov po tem datumu, ne bodo upoštevane.

Odločitev o vlogah bo sprejeta najpozneje v dvanajstih mesecih po preteku tega roka.

Dodatne informacije so na voljo pri: g. E. J. Hoppel, telefon: +31 703797088.


21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/19


Obvestilo ministra za gospodarstvo Kraljevine Nizozemske na podlagi člena 3(2) Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

2010/C 132/08

Minister za gospodarstvo Kraljevine Nizozemske sporoča, da je prejel vlogo za pridobitev dovoljenja za iskanje ogljikovodikov v bloku T1, kot je označen na zemljevidu iz Priloge 3 k Zakonu o rudarstvu (Vladni uradni list 2002, št. 245), v nadaljnjem besedilu: del bloka F13b.

Minister za gospodarstvo vabi v skladu z navedeno uredbo in s členom 15 Zakona o rudarstvu (Uradni list Kraljevine Nizozemske 2002, 542) vse zainteresirane, da oddajo konkurenčne vloge za pridobitev dovoljenja za pridobivanje ogljikovodikov v bloku T1 nizozemskega epikontinentalnega pasu.

Površina dela bloka T1 znaša 1,3 km2.

Za izdajo dovoljenj je pristojen minister za gospodarstvo. Merila, pogoji in zahteve iz člena 5(1) in (2) ter člena 6(2) zgoraj navedene direktive so določeni v Zakonu o rudarstvu (Uradni list Kraljevine Nizozemske 2002, št. 542).

Vloge se lahko oddajo v 13 tednih po objavi tega razpisa v Uradnem listu Evropske unije na naslov:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J. C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov po tem datumu, ne bodo upoštevane.

Odločitev o vlogah bo sprejeta najpozneje v dvanajstih mesecih po preteku tega roka.

Dodatne informacije so na voljo pri: g. E. J. Hoppel, telefon: +31 703797088.


Popravki

21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/20


Popravek Predhodne priglasitve koncentracije (Zadeva COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije C 126 z dne 18. maja 2010, str. 16 )

2010/C 132/09

 

„Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 7. maja 2010 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Gazprom Germania GmbH (‚Gazprom Germania‘ Nemčija), katerega končno matično podjetje je OAO Gazprom (‚Gazprom‘, Ruska federacija), in podjetje A2A Spa (‚A2A‘, Italija) z nakupom delnic v družbi, ki je skupno podjetje, pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem PremiumGas S.p.A. (‚PremiumGas‘, Italija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Gazprom Germania: prodaja zemeljskega plina v Evropi in v Skupnosti neodvisnih držav (2) ter gradnja plinske infrastrukture,

za A2A: dobava elektrike in zemeljskega plina, daljinsko ogrevanje ter ravnanje z odpadki, zlasti v Italiji,

za PremiumGas: dobava zemeljskega plina v Italiji.

3.

Po predhodnem pregledu Evropska komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala na področje uporabe Uredbe o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Evropska komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Evropska komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu prvotne objave. Pripombe z navedbo sklicne številke COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV lahko Evropski komisiji pošljete po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba o združitvah).

(2)  Države Skupnosti neodvisnih držav so Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Ruska federacija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina in Uzbekistan.“