ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CA2010.110.slv

Uradni list

Evropske unije

C 110A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
29. april 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2010/C 110A/01

Razpis javnih natečajev EPSO/AD/178-179/10

1

2010/C 110A/02

Razpis javnih natečajev EPSO/AD/180-181-182/10

11

PREGLED NATEČAJEV UL C A

Spodaj je naveden seznam UL C A, objavljenih v tekočem letu.

Če ni drugače navedeno, so bili UL objavljeni v vseh jezikovnih različicah.

5

(FR)

9

 

19

(FR)

23

(DE/ES/PT)

28

 

48

 

53

 

56

 

57

 

60

 

61

(DE/EN/FR)

62

 

64

 

66

(BG/RO)

67

(ES)

70

(PT)

73

(FI)

74

(SV)

91

 

95

 

104

 

110

 

SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

29.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 110/1


RAZPIS JAVNIH NATEČAJEV EPSO/AD/178-179/10

(2010/C 110 A/01)

Vas zanima poklicna kariera v institucijah EU?

Vaš profil ustreza našim merilom?

Prijavite se

Dajte si vse možnosti za uspeh

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javna natečaja, s katerima bo na podlagi kvalifikacij in preizkusov znanja oblikoval rezervna seznama kandidatov za zaposlitev upravljavcev (1) (AD 5).

EPSO/AD/178/10 – knjižničarstvo/informacijska znanost

EPSO/AD/179/10 – avdiovizualni mediji

Namen teh natečajev je oblikovati rezervna seznama kandidatov za zapolnitev prostih delovnih mest v okviru institucij Evropske unije, zlasti Evropskega parlamenta, Sveta in Sodišča Evropske unije.

Evropska komisija ni pridružena tema natečajema in oseb s teh rezervnih seznamov ne bo zaposlovala.

Kandidati se morajo pred prijavo obvezno seznaniti z Navodili za javne natečaje. Ta navodila so objavljena v Uradnem listu C 57 A, 9.3.2010, in na spletišču urada EPSO.

Navodila so sestavni del besedila natečaja ter vsebujejo pravila v zvezi z natečajnim postopkom in pogoji za prijavo.

KAZALO

I.

SPLOŠNI OKVIR

II.

OPIS NALOG

III.

SPREJEMNI POGOJI

IV.

PRISTOPNI TESTI

V.

SPREJEM NA NATEČAJ IN POVABILO V OCENJEVALNI CENTER

VI.

JAVNI NATEČAJ

VII.

REZERVNA SEZNAMA

VIII.

PRIJAVA

I.   SPLOŠNI OKVIR

1.

Število uspešnih kandidatov

EPSO/AD/178/10 = 19

EPSO/AD/179/10 = 9

2.

Opombe

EPSO hkrati objavlja naslednje javne natečaje:

EPSO/AD/180/10 – varnost informacijskih sistemov (INFOSEC)

EPSO/AD/181/10 – konkurenčno pravo

EPSO/AD/182/10 – ekonomika podjetij

Kandidati se lahko prijavijo le na enega od petih navedenih natečajev.

Kandidati natečaj izberejo ob elektronski prijavi. Ko prijavo enkrat potrdijo in shranijo, izbire ne morejo več spremeniti.

II.   OPIS NALOG

Kandidati z univerzitetno diplomo svojo kariero upravljavcev v Evropskih institucijah začnejo v razredu AD 5. V institucijah lahko v tem razredu zaposleni upravljavci pod nadzorom opravljajo tri glavne vrste delovnih nalog: oblikovanje politik, operativno izvajanje in upravljanje virov. Še posebno iščemo kandidate z zmožnostmi za poklicno napredovanje.

Iskana profila sta opisana v prilogah.

Profil, ki ga na splošno iščejo institucije, je podrobno opisan v točki 1.2 Navodil za javne natečaje.

III.   SPREJEMNI POGOJI

Kandidati morajo na izpolnjevati vse naslednje splošne in posebne pogoje:

1.   Splošni pogoji

(a)

biti državljan države članice Evropske unije;

(b)

uživati vse državljanske pravice;

(c)

izpolniti vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

(d)

predložiti ustrezna spričevala, ki dokazujejo primernost za opravljanje predvidenega dela.

2.    Posebni pogoji

2.1

Diplome

glej prilogo

2.2

Znanje jezikov

Uradni jeziki Evropske unije so:

BG (bolgarščina)

CS (češčina)

DA (danščina)

DE (nemščina)

EL (grščina)

EN (angleščina)

ES (španščina)

ET (estonščina)

FI (finščina)

FR (francoščina)

GA (irščina)

HU (madžarščina)

IT (italijanščina)

LT (litovščina)

LV (latvijščina)

MT (malteščina).

NL (nizozemščina)

PL (poljščina)

PT (portugalščina)

RO (romunščina)

SK (slovaščina)

SL (slovenščina)

SV (švedščina)

(a)

Jezik 1

Glavni jezik:

temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije

in

 

(b)

Jezik 2

Drugi jezik (ne sme biti isti kot jezik 1):

zadovoljivo znanje angleščine, francoščine ali nemščine

IV.   PRISTOPNI TESTI

Pristopni testi bodo organizirani le, če bo število prijavljenih kandidatov presegalo določen prag (2). O tem boste obveščeni prek računa EPSO.

1.

Povabljeni kandidati

kandidati, navedli, da izpolnjujejo splošne in posebne pogoje iz oddelka III

2.

Vrsta in ocenjevanje testov

niz testov, sestavljenih iz vprašanj z več možnimi odgovori, za oceno kandidatovih splošnih sposobnosti:

Test (a)

verbalnega razumevanja

ocenjevanje: 0 do 20 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 10 točk

Test (b)

numeričnega razumevanja

ocenjevanje: 0 do 10 točk

Test (c)

abstraktnega razmišljanja

ocenjevanje: 0 do 10 točk

 

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 10 točk pri testih (b) in (c) skupaj

3.

Jezik testov

jezik 2 (angleščina, francoščina ali nemščina)

V.   SPREJEM NA NATEČAJ IN POVABILO V OCENJEVALNI CENTER

1.   Sprejem na natečaj

Na podlagi navedb ob elektronski prijavi se preveri izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev, da se ugotovi, kateri kandidati se lahko sprejmejo na natečaj.

Če so organizirani pristopni testi

Kandidati se razvrstijo po številu doseženih točk na pristopnih testih v padajočem vrstnem redu, dokler ni dosežen prag kandidatov, ki:

so na pristopnih testih hkrati prejeli najmanjše zahtevano število točk in najvišje ocene ter

izpolnjujejo pogoje sprejema na natečaj.

Ta prag je enak šestkratniku števila uspešnih kandidatov, določenega v natečaju. Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo v fazo izbora na podlagi kvalifikacij uvrščeni vsi ti kandidati. Elektronski prijavni obrazci kandidatov pod tem pragom ne bodo obravnavani.

2.   Povabilo v ocenjevalni center: izbor na podlagi kvalifikacij

Komisija določi merila za ocenjevanje kvalifikacij in nato na podlagi kvalifikacij izbere kandidate, ki jih povabi v ocenjevalni center. Ta izbor temelji na podatkih iz prijav kandidatov. Komisija med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje sprejema na natečaj, izbere tiste, katerih kvalifikacije (zlasti diploma in delovne izkušnje) po kakovosti in ravni najbolj ustrezajo vrsti nalog, opisanih v natečaju (glej izbirna merila v prilogah). Izbor se opravi po spodaj opisani shemi ocenjevanja:

(a)

vsako izbirno merilo se ponderira z 1, 2 ali 3, glede na to, kakšen pomen mu pripiše komisija;

(b)

komisija da kandidatu za vsako merilo oceno med 1 in 4, odvisno od njegovih kvalifikacij.

Nato sestavi seznam (3) kandidatov po ocenah.

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center, je največ trikratnik števila uspešnih kandidatov, določenega v tem natečaju, in bo objavljeno na spletišču urada EPSO (www.eu-careers.eu).

3.   Preverjanje navedb kandidatov

Navedbe kandidatov ob elektronski prijavi bosta po fazi v ocenjevalnem centru preverila urad EPSO in komisija. Prvi bo preverjal izpolnjevanje splošnih pogojev, druga pa posebne pogoje in izbor kvalifikacij. Če se s preverjanjem ugotovi, da teh navedb ni mogoče potrditi z ustreznimi dokazili, bodo zadevni kandidati izključeni iz natečaja.

Preverjanje kandidatov, ki so v fazi ocenjevalnega centra prejeli najmanjše zahtevano število točk in najvišje ocene pri testih (d), (e) in (f) skupaj (glej oddelek VI), se opravi po uspešnosti v padajočem vrstnem redu. Ti kandidati so morali prav tako, če je primerno, prejeti najmanjše zahtevano število točk pri testih sposobnosti (4) (a), (b) in (c) (glej oddelek VI). Preverjanje se nadaljuje, dokler ni dosežen prag kandidatov, ki dejansko izpolnjujejo vse sprejemne pogoje in ki se lahko vpišejo na rezervni seznam. Dokazila kandidatov pod tem pragom ne bodo preverjena.

VI.   JAVNI NATEČAJ

1.

Povabilo v ocenjevalni center

Kandidati bodo povabljeni k fazi v ocenjevalnem centru, ki bo načeloma potekala en dan v Bruslju, če bodo uvrščeni med te (5), ki:

so na pristopnih testih (če so bili organizirani, glej oddelek IV) prejeli eno najvišjih ocen in najmanjše zahtevano število točk

in

na podlagi navedb ob elektronski prijavi izpolnjujejo splošne in posebne sprejemne pogoje iz oddelka III

in

so prejeli eno najvišjih ocen pri izboru na podlagi kvalifikacij.

2.

Ocenjevalni center

Sposobnost razumevanja kandidatov se bo ocenjevala, če se še ni ocenila pri predhodno organiziranih pristopnih testih. Ocenjena bo na podlagi naslednjih elementov:

(a)

test verbalnega razumevanja;

(b)

test numeričnega razumevanja;

(c)

test abstraktnega razmišljanja.

Ocenjene bodo tudi posebne sposobnosti kandidatov na izbranem področju in naslednje splošne sposobnosti:

analitično mišljenje in reševanje problemov,

sporazumevanje,

kakovost in učinkovitost,

izobraževanje in razvoj,

razporeditev in organizacija dela,

vzdržljivost,

sodelovanje,

voditeljska sposobnost.

Te sposobnosti so podrobno opisane v točki 1.2 Navodil za javne natečaje.

Ocenjene bodo na podlagi naslednjih elementov:

(d)

študija primera z izbranega področja;

(e)

skupinska vaja;

(f)

strukturiran razgovor.

3.

Jeziki v fazi ocenjevalnega centra

Jezik 2 (angleščina, francoščina ali nemščina) za vse elemente od (a) do (f).

Preverjalo se bo tudi znanje glavnega jezika (jezik 1), in sicer pri študiji primera (element d).

4.

Ocenjevanje

Sposobnost razumevanja (po potrebi)

(a)

(verbalno razumevanje) od 0 do 20 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 10 točk,

(b)

(numerično razumevanje) od 0 do 10 točk,

(c)

(abstraktno razmišljanje) od 0 do 10 točk,

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri testih (b) in (c) skupaj: 10 točk.

Kandidate je mogoče izločiti na podlagi testov (a), (b) in (c), vendar se točke, dosežene pri teh testih, ne bodo prištele k točkam drugih elementov v fazi ocenjevalnega centra.

Posebne sposobnosti

od 0 do 100 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 50 točk

Splošne sposobnosti

do 0 do 80 točk za splošne sposobnosti skupaj (10 točk na sposobnost)

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno:

3 točke za vsako sposobnost in

40 točk za vseh 8 splošnih sposobnosti skupaj

VII.   REZERVNA SEZNAMA

1.

Vpis na rezervna seznama

Komisija vpiše na rezervna seznama (6) kandidate (glej število uspešnih kandidatov, oddelek I, točka 1), ki izpolnjujejo vse pogoje iz oddelka V.

2.

Razvrstitev

Seznama se pripravita po natečajih, skupinah uspešnosti (največ 4), znotraj posamezne skupine uspešnosti pa po abecednem redu.

VIII.   PRIJAVA

1.

Elektronska prijava

Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavo po postopku, ki je opisan na spletišču urada EPSO.

Rok: 28. maj 2010 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času

2.

Predložitev prijavne dokumentacije

Pozneje bodo morali kandidati, ki bodo povabljeni v ocenjevalni center, na zahtevo predložiti popolno prijavno dokumentacijo (podpisan obrazec za elektronsko prijavo in dokazila).

Rok: rok bo sporočen pravočasno prek računa EPSO.

Postopek: glej točko 2.2 Navodil za javne natečaje.


(1)  V tem natečaju se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu.

(2)  Po preteku roka za prijavo bo urad EPSO v svoji vlogi organa za imenovanja odločil o morebitni organizaciji pristopnih testov, če bi število prijavljenih kandidatov lahko povzročilo operativne težave ali znatno podaljšanje natečajnega postopka. Ta prag je lahko za posamezne natečaje različen.

(3)  Kandidati, ki niso bili povabljeni k fazi v ocenjevalnem centru, lahko v desetih koledarskih dneh od prejema rezultatov zahtevajo kopijo svoje ocene kvalifikacij, ki jo je pripravila komisija.

(4)  Zaradi lažje organizacije se lahko tudi ti testi opravijo v fazi ocenjevalnega centra, vendar je zanje odgovoren urad EPSO in ne komisija.

(5)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati povabljeni v ocenjevalni center.

(6)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati uvrščeni na rezervni seznam.


PRILOGA 1

EPSO/AD/178/10 – UPRAVLJAVCI (AD 5)

KNJIŽNIČARSTVO/INFORMACIJSKA ZNANOST

1.   Opis nalog

Splošna vloga upravljavcev na področju knjižničarstva/informacijske znanosti je upravljanje in zagotavljanje profesionalnih informacijskih storitev.

Upoštevajte, da s tem natečajem ne želimo zaposliti strokovnjaka za informacijske tehnologije, arhivista ali upravljavca dokumentov/evidenc.

Glavne dolžnosti, ki so lahko med institucijami različne, zajemajo:

upravljanje informacijskih storitev, vključno z upravljanjem storitev iskanja splošnih in specialističnih informacij ali knjižničnih storitev, upravljanje intranetne strani za informacijske storitve z licenciranimi komercialnimi spletnimi podatkovnimi zbirkami in zagotavljanje usposabljanja na področju obveščanja,

urejanje kontroliranega slovarja, katalogiziranje in indeksiranje; upravljanje zbirk; profesionalno upravljanje podatkov,

iskanje specialističnih informacij in upravljanje virov informacij, zlasti političnih področij in/ali skupin uporabnikov,

profesionalno voditeljstvo in/ali specializacija na posameznem področju zadevnih storitev, kot so reference, poklicni standardi, usposabljanje uporabnikov, avtorske pravice, inovacije ali razvoj informacijskih tehnologij,

vodenje priložnostnih delovnih in projektnih skupin,

analiza in povzemanje informacij o politikah ter pisanje poročil in pregledov upravljanja,

odgovarjanje na poizvedbe uporabnikov, izbiranje informacij, katalogiziranje in indeksiranje dokumentov, vodenje predstavitev in usposabljanje uporabnikov,

opravljanje nalog pravnika knjižničarja (pri Sodišču Evropske unije v Luxembourgu).

2.   Diplome

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju na področju informacijske znanosti, dokumentalistike ali knjižničarskih ved (ta opredelitev ne zajema študija na področju informacijskih tehnologij (IT) in arhivistike).

ali

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, ki mu sledi vsaj enoletno z diplomo potrjeno usposabljanje na področju informacijske znanosti, dokumentalistike ali knjižničarskih ved (ta opredelitev ne zajema študija na področju informacijskih tehnologij (IT) in arhivistike).

Za profil pravnika knjižničarja

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju prava in vsaj dveletno usposabljanje ali delovne izkušnje na področju knjižničarskih ved.

3.   Izbor na podlagi kvalifikacij

Glavni poudarek opisa tega delovnega mesta je na ravnanju z ljudmi (uporabniki, osebje) in obvladovanju informacij v vseh oblikah. Opisane naloge se manj nanašajo na tradicionalno upravljanje knjig in dokumentov ter bolj na iskanje točnih in ustreznih informacij, ki izpolnjujejo potrebe uporabnikov. Za to se zahtevajo številne različne vrste vodstvenih sposobnosti s področja profesionalnega upravljanja informacij: upravljanje storitev, trženje, zagotavljanje kakovosti, upravljanje človeških in finančnih virov ter pogodb.

Zato bo komisija pri ocenjevanju kvalifikacij kandidatov upoštevala zlasti:

praktično poznavanje uporabe in delovanja informacijskih storitev ter njihovega upravljanja,

praktično poznavanje uporabniških storitev, standardov kakovosti in trženja ter spletnih informacijskih storitev,

poznavanje zadev EU, nacionalnega prava in/ali prava EU in/ali mednarodnega prava.

znanje na naslednjih področjih: politične vede, mednarodni odnosi, ekonomija in znanost; ali dobro vsebinsko poznavanje katere koli druge politike, povezane z dejavnostmi evropskih institucij,

zaželeno bi bilo tudi odlično poznavanje informacijskega okolja in znanje uradnih jezikov ene ali več naslednjih držav: Avstrija, Ciper, Estonija, Francija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Združeno kraljestvo,

praktično znanje katalogiziranja in indeksiranja,

pri profilu pravnika knjižničarja bo komisija upoštevala zlasti znanje knjižničarstva in prava Evropske unije, pri čemer ne bo dajala prednosti znanju posameznih jezikov.


PRILOGA 2

EPSO/AD/179/10 – AVDIOVIZUALNI MEDIJI – UPRAVLJAVCI (AD 5)

INŽENIR AV/PRODUCENT AV

Institucije EU iščejo inženirje in producente na področju avdiovizualnih medijev. Zaposleni bodo v službah za avdiovizualne medije posameznih institucij, ki so odgovorne za poročanje o dejavnostih teh organov EU in za avdiovizualno produkcijo.

Inženirji AV bodo odgovorni za pravilno delovanje tehnične avdiovizualne infrastrukture.

Producenti avdiovizualnih vsebin bodo odgovorni za pripravo avdiovizualnih produkcij in splošno poročanje o dejavnostih institucij.

Obe delovni mesti bosta zajemali vodenje notranjega in zunanjega tehničnega osebja.

1.   Opis nalog

zagotavljanje delovanja, vzdrževanja, nadzora ter adaptacije radiotelevizijske in multimedijske opreme,

proučevanje in opredelitev tehničnih vidikov nove opreme zaradi razvoja tehnologij in glede na potrebe uporabnikov,

zagotavljanje in opredelitev pogojev za izvajanje avdiovizualnih ali multimedijskih programov,

razvoj avdiovizualne radiotelevizijske in multimedijske produkcije,

razvoj in zasnova novih projektov,

sodelovanje pri pripravi in redakciji tehničnih specifikacij.

2.   Diplome

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju avdiovizualnih tehnologij za radiotelevizijske in multimedijske vsebine, elektronike ali informatike, avdiovizualne radiotelevizijske in multimedijske produkcije.

ali

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, ki mu sledi vsaj enoletno z diplomo potrjeno izobraževanje na področju avdiovizualnih tehnologij za radiotelevizijske in multimedijske vsebine, elektronike ali informatike, avdiovizualne radiotelevizijske in multimedijske produkcije.

3.   Izbor na podlagi kvalifikacij

Komisija bo pri izboru upoštevala naslednje:

poznavanje elektronike in različnih tehnologij, povezanih s televizijo in radiem;

poznavanje informacijskih tehnologij (podatkovne zbirke, datotečni in operacijski sistemi, strežniki, omrežja, internet);

poznavanje informacijske tehnologije, povezane z avdiovizualnimi radiotelevizijskimi in multimedijskimi vsebinami (stiskanje avdio in video formatov, prenos, pretakanje (angl. streaming), video na zahtevo);

praktično poznavanje produkcije avdiovizualnih radiotelevizijskih in multimedijskih programov.


29.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 110/11


RAZPIS JAVNIH NATEČAJEV EPSO/AD/180-181-182/10

(2010/C 110 A/02)

Vas zanima poklicna kariera v institucijah EU?

Vaš profil ustreza našim merilom?

Prijavite se

Dajte si vse možnosti za uspeh

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javne natečaje, s katerimi bo na podlagi kvalifikacij in preizkusov znanja oblikoval rezervne sezname kandidatov za zaposlitev upravljavcev (1) (AD 7 in AD 8).

EPSO/AD/180/10 – varnost informacijskih sistemov (INFOSEC)

EPSO/AD/181/10 – konkurenčno pravo

EPSO/AD/182/10 – ekonomika podjetij

Namen teh natečajev je oblikovati rezervne sezname kandidatov za zapolnitev prostih delovnih mest v okviru institucij Evropske unije, zlasti Sveta in Komisije.

Kandidati se morajo pred prijavo obvezno seznaniti z Navodili za javne natečaje. Ta navodila so objavljena v Uradnem listu C 57 A, 9.3.2010, in na spletišču urada EPSO.

Navodila so sestavni del besedila natečaja ter vsebujejo pravila v zvezi z natečajnim postopkom in pogoji za prijavo.

KAZALO

I.

SPLOŠNI OKVIR

II.

OPIS NALOG

III.

SPREJEMNI POGOJI

IV.

SPREJEM NA NATEČAJ IN POVABILO V OCENJEVALNI CENTER

V.

JAVNI NATEČAJ

VI.

REZERVNI SEZNAMI

VII.

PRIJAVA

I.   SPLOŠNI OKVIR

1.

Število uspešnih kandidatov

EPSO/AD/180/10 = 16

EPSO/AD/181/10 = 14

EPSO/AD/182/10 = 14

2.

Opomba

EPSO hkrati objavlja naslednja javna natečaja:

EPSO/AD/178/10 – knjižničarstvo/informacijske vede

EPSO/AD/179/10 – avdiovizualni mediji

Kandidati se lahko prijavijo le na enega od petih navedenih natečajev.

Kandidati natečaj izberejo ob elektronski prijavi. Ko prijavo enkrat potrdijo in shranijo, izbire ne morejo več spremeniti.

II.   OPIS NALOG

Iskani profili so opisani v prilogah.

Profil, ki ga na splošno iščejo institucije, je podrobno opisan v točki 1.2 Navodil za javne natečaje.

III.   SPREJEMNI POGOJI

Kandidati morajo na izpolnjevati vse naslednje splošne in posebne pogoje:

1.   Splošni pogoji

(a)

biti državljan države članice Evropske unije;

(b)

uživati vse državljanske pravice;

(c)

izpolniti vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

(d)

predložiti ustrezna spričevala, ki dokazujejo primernost za opravljanje predvidenega dela.

2.   Posebni pogoji

2.1

Diplome

glej priloge

2.2

Delovne izkušnje

glej priloge

2.3

Znanje jezikov

Uradni jeziki Evropske unije so:

BG (bolgarščina)

CS (češčina)

DA (danščina)

DE (nemščina)

EL (grščina)

EN (angleščina)

ES (španščina)

ET (estonščina)

FI (finščina)

FR (francoščina)

GA (irščina)

HU (madžarščina)

IT (italijanščina)

LT (litovščina)

LV (latvijščina)

MT (malteščina).

NL (nizozemščina)

PL (poljščina)

PT (portugalščina)

RO (romunščina)

SK (slovaščina)

SL (slovenščina)

SV (švedščina)

(a)

Jezik 1

Glavni jezik:

temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije

in

 

(b)

Jezik 2

Drugi jezik (ne sme biti isti kot jezik 1):

zadovoljivo znanje angleščine, francoščine ali nemščine

IV.   SPREJEM NA NATEČAJ IN POVABILO V OCENJEVALNI CENTER

1.   Sprejem na natečaj

Na podlagi navedb ob elektronski prijavi se preveri izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev, da se ugotovi, kateri kandidati se lahko sprejmejo na natečaj.

2.   Povabilo v ocenjevalni center: izbor na podlagi kvalifikacij

Komisija določi merila za ocenjevanje kvalifikacij in nato na podlagi kvalifikacij izbere kandidate, ki jih povabi v ocenjevalni center. Ta izbor temelji na podatkih iz prijav kandidatov. Komisija med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje sprejema na natečaj, izbere tiste, katerih kvalifikacije (zlasti diploma in delovne izkušnje) po kakovosti in ravni najbolj ustrezajo vrsti nalog, opisanih v natečaju (glej izbirna merila v prilogah). Izbor se opravi po spodaj opisani shemi ocenjevanja:

(a)

vsako izbirno merilo se ponderira z 1, 2 ali 3, glede na to, kakšen pomen mu pripiše komisija;

(b)

komisija da kandidatu za vsako merilo oceno med 1 in 4, odvisno od njegovih kvalifikacij.

Nato sestavi seznam (2) kandidatov po ocenah.

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center, je največ trikratnik števila uspešnih kandidatov, določenega v tem natečaju, in bo objavljeno na spletišču urada EPSO (www.eu-careers.eu).

3.   Preverjanje navedb kandidatov

Navedbe kandidatov ob elektronski prijavi bosta po fazi v ocenjevalnem centru preverila urad EPSO in komisija. Prvi bo preverjal izpolnjevanje splošnih pogojev, druga pa posebne pogoje in izbor kvalifikacij. Če se s preverjanjem ugotovi, da teh navedb ni mogoče potrditi z ustreznimi dokazili, bodo zadevni kandidati izključeni iz natečaja.

Preverjanje kandidatov, ki so v fazi ocenjevalnega centra prejeli najmanjše zahtevano število točk in najvišje ocene pri testih (d), (e) in (f) skupaj (glej oddelek V), se opravi po uspešnosti v padajočem vrstnem redu. Ti kandidati so morali prav tako prejeti najmanjše zahtevano število točk pri testih sposobnosti (3) (a), (b) in (c) (glej oddelek V). Preverjanje se nadaljuje, dokler ni dosežen prag kandidatov, ki dejansko izpolnjujejo vse sprejemne pogoje in ki se lahko vpišejo na rezervni seznam. Dokazila kandidatov pod tem pragom ne bodo preverjena.

V.   JAVNI NATEČAJ

1.

Povabilo v ocenjevalni center

Kandidati bodo povabljeni k fazi v ocenjevalnem centru, ki bo načeloma potekala en dan v Bruslju, če bodo uvrščeni med te, ki:

na podlagi navedb ob elektronski prijavi izpolnjujejo splošne in posebne sprejemne pogoje iz oddelka III

in

so prejeli eno najvišjih ocen (4) pri izboru na podlagi kvalifikacij.

2.

Ocenjevalni center

Sposobnost razumevanja kandidatov se bo ocenjevala na podlagi naslednjih elementov:

(a)

test verbalnega razumevanja;

(b)

test numeričnega razumevanja;

(c)

test abstraktnega razmišljanja.

Ocenjene bodo tudi posebne sposobnosti kandidatov na izbranem področju in naslednje splošne sposobnosti:

analitično mišljenje in reševanje problemov,

sporazumevanje,

kakovost in učinkovitost,

izobraževanje in razvoj,

razporeditev in organizacija dela,

vzdržljivost,

sodelovanje,

voditeljska sposobnost.

Te sposobnosti so podrobno opisane v točki 1.2 Navodil za javne natečaje.

Ocenjene bodo na podlagi naslednjih elementov:

(d)

študija primera z izbranega področja,

(e)

skupinska vaja,

(f)

strukturiran razgovor.

3.

Jeziki v fazi ocenjevalnega centra

Jezik 2 (angleščina, francoščina ali nemščina) za vse elemente od (a) do (f).

Preverjalo se bo tudi znanje glavnega jezika (jezik 1), in sicer pri študiji primera (element d).

4.

Ocenjevanje

Sposobnost razumevanja

(a)

(verbalno razumevanje) od 0 do 20 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 10 točk

(b)

(numerično razumevanje) od 0 do 10 točk

(c)

(abstraktno razmišljanje) od 0 do 10 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri testih (b) in (c) skupaj: 10 točk

Kandidate je mogoče izločiti na podlagi testov (a), (b) in (c), vendar se točke, dosežene pri teh testih, ne bodo prištele k točkam drugih elementov v fazi ocenjevalnega centra.

Posebne sposobnosti

od 0 do 100 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 50 točk

Splošne sposobnosti

do 0 do 80 točk za splošne sposobnosti skupaj (10 točk na sposobnost)

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno:

3 točke za vsako sposobnost in

40 točk za vseh 8 splošnih sposobnosti skupaj

VI.   REZERVNI SEZNAMI

1.

Vpis na rezervne sezname

Komisija vpiše na rezervne sezname (5) kandidate (glej število uspešnih kandidatov, oddelek I, točka 1), ki izpolnjujejo vse pogoje iz oddelka IV.

2.

Razvrstitev

Seznami se pripravijo po natečajih, skupinah uspešnosti (največ 4), znotraj posamezne skupine uspešnosti pa po abecednem redu.

VII.   PRIJAVA

1.

Elektronska prijava

Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavo po postopku, ki je opisan na spletišču urada EPSO.

Rok: 28. maj 2010 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času

2.

Predložitev prijavne dokumentacije

Pozneje bodo morali kandidati, ki bodo povabljeni v ocenjevalni center, na zahtevo predložiti popolno prijavno dokumentacijo (podpisan obrazec za elektronsko prijavo in dokazila).

Rok: rok bo sporočen pravočasno prek računa EPSO.

Postopek: glej točko 2.2 Navodil za javne natečaje.


(1)  V tem natečaju se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu.

(2)  Kandidati, ki niso bili povabljeni k fazi v ocenjevalnem centru, lahko v desetih koledarskih dneh od prejema rezultatov zahtevajo kopijo svoje ocene kvalifikacij, ki jo je pripravila komisija.

(3)  Zaradi lažje organizacije se tudi ti testi opravijo v fazi ocenjevalnega centra, vendar je zanje odgovoren urad EPSO in ne komisija.

(4)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati povabljeni v ocenjevalni center.

(5)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati uvrščeni na rezervni seznam.


PRILOGA 1

EPSO/AD/180/10 – UPRAVLJAVCI (AD 7)

VARNOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV (INFOSEC)

Ta javni natečaj je razpisan za zaposlitev upravljavcev (AD 7) na področju varnosti informacijskih sistemov.

1.   Opis nalog

(a)   Upravljanje varnosti informacijskih sistemov:

vzpostavitev sistema upravljanja varnosti informacij (ISMS): opredelitev ciljev, študija razmer v organizaciji (Komisija ali generalni direktorat/služba), opredelitev področja uporabe sistema ISMS, pridobivanje podpore pri upravljanju, priprava procesov in postopkov v zvezi z obvladovanjem tveganj, organizacija zaposlovanja in virov, priprava in vzdrževanje inventarja podatkov, obvladovanje tveganj,

izvajanje in vodenje sistema ISMS: določitev in izvajanje načrtov obvladovanja tveganj organizacije, izvajanje izbranih kontrol, priprava kazalnikov za merjenje učinkovitosti kontrol, razvoj programov usposabljanja in ozaveščanja, upravljanje delovanja in virov, opredelitev organizacije obravnave varnostnih incidentov,

spremljanje in pregled sistema ISMS: preverjanje, ali sistem ISMS deluje po načrtih, redno pregledovanje učinkovitosti sistema ISMS, občasno pregledovanje ocen tveganj, revizija sistema ISMS, preverjanje sprememb v sistemu ISMS in njegovem okolju,

vzdrževanje in pregled sistema ISMS: izvajanje ugotovljenih izboljšav, uvajanje ustreznih korektivnih in preventivnih ukrepov;

(b)   Vključevanje varnosti v življenjski krog informacijskih sistemov:

načrtovanje varnih razvojnih procesov,

analiza poslovnih vplivov (za ugotovitev varnostnih potreb),

analiza in ocena tveganj (npr. analiza primerov zlorab, analiza groženj, predvidevanje tveganj),

razvoj varnostne arhitekture,

določitev varnostnih zahtev (funkcionalne zahteve in kakovostna zagotovila),

razvoj varnostnih načrtov in dokumentacije (npr. načrti obvladovanja tveganj, načrti obnove v primeru izrednih dogodkov, načrti neprekinjenega poslovanja in načrti preskusa varnosti),

izvajanje revizij varnosti (skladnost in celovitost),

analiza varnostnih vrzeli,

spremljanje varnostne tehnologije,

vodenje varnostnih preskusov,

izvajanje formalnega postopka akreditacije informacijskih sistemov, s katerimi se obdelujejo tajni podatki EU.

2.   Diplome

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj štiriletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju varnosti informacijskih sistemov ali informacijske in komunikacijske tehnologije ali računalništva.

ali

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju varnosti informacijskih sistemov ali informacijske in komunikacijske tehnologije ali računalništva, slediti pa ji morajo vsaj enoletne delovne izkušnje.

Zgoraj omenjene delovne izkušnje je treba pridobiti na enem ali več od spodnjih področij:

okviri za upravljanje varnosti informacijskih sistemov (npr. ISO 2700x, ISF, z varnostjo povezani deli sistema COBIT, ITIL itd.),

metodologije in orodja za obvladovanje tveganj (npr. ISO 27005, EBIOS, CRAMM, Mehari, Magerit, NIST itd.)

okviri za razvoj varne programske opreme (npr. Common Criteria, NIST application development cycle, Security Touchpoints itd.),

poznavanje arhitekture varnostnih rešitev.

Opomba: Te vsaj enoletne delovne izkušnje so sestavni del diplome in jih ni mogoče upoštevati pri delovnih izkušnjah, ki se zahtevajo v nadaljevanju.

3.   Delovne izkušnje

Najmanj petletne izkušnje s standardi in modeli upravljanja varnosti, pripravo varnostnih politik, ureditvijo varnosti, analizo poslovnih vplivov, obvladovanjem tveganj in določanjem varnostnih zahtev. Te izkušnje morajo biti pridobljene po zgoraj navedenih kvalifikacijah.

4.   Izbor na podlagi kvalifikacij

Ena ali več teh izkušenj, znanj in sposobnosti je prednost:

1.

razvoj varnostnih smernic za informacijske sisteme,

2.

ureditev varnosti informacijskih sistemov,

3.

klasifikacija podatkov/varnostnih potreb,

4.

zagotavljanje varnosti, povezane z zaposlenimi (usposabljanje in ozaveščanje, varnostno preverjanje, zadolžitve, dostopne pravice),

5.

upravljanje varnosti komunikacij in operacij (postopki operativne varnosti, zaščita pred zlonamernimi kodami, varnostne kopije, varnost omrežij, varnost sistemov in vmesne programske opreme (operacijski sistemi, podatkovne zbirke, spletni strežniki itd.), varna uporaba medijev, nadzor varnosti),

6.

preverjanje identitete in istovetnosti uporabnikov ter upravljanje dostopa,

7.

razvoj varnih informacijskih sistemov (varnost povezav SDLC, kriptografija),

8.

obvladovanje informacijskih varnostnih incidentov,

9.

upravljanje neprekinjenega poslovanja,

10.

preverjanje skladnosti,

11.

obvladovanje tveganj,

12.

formalno akreditiranje sistemov, s katerimi se obdelujejo tajni podatki EU.


PRILOGA 2

EPSO/AD/181/10 – UPRAVLJAVCI (AD 8)

KONKURENČNO PRAVO

Ta javni natečaj je razpisan za zaposlitev upravljavcev (AD 8) na področju evropskega konkurenčnega prava.

1.   Opis nalog

Opravljanje analiz v zvezi z evropsko protimonopolno politiko, politiko združevanja podjetij in dodeljevanja državnih pomoči in njihovim izvrševanjem ter opravljanje upravnih, svetovalnih in nadzornih nalog v zvezi z dejavnostmi v okviru konkurenčne politike Evropske unije.

Evropske institucije iščejo pravnike s temeljitim poznavanjem evropskega konkurenčnega prava (preprečevanje monopolov, združitve podjetij in/ali dodeljevanje državnih pomoči) ter izkazanimi izkušnjami pri uporabi konkurenčnih pravil in postopkov v odvetniški pisarni, pravni svetovalnici, poslovni organizaciji ali pri državnem organu, pristojnem za konkurenco. Kandidati morajo biti dokazano sposobni analizirati konkurenčne zadeve, pri tem ustrezno upoštevati gospodarske vidike, pripravljati pravne ocene v skladu s konkurenčnimi pravili in postopki ter oblikovati osnutke pravnih aktov.

2.   Diplome

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj štiriletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju prava.

ali

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju prava, slediti pa ji morajo vsaj enoletne delovne izkušnje na zadevnem področju.

Opomba: Te vsaj enoletne delovne izkušnje so sestavni del diplome in jih ni mogoče upoštevati pri delovnih izkušnjah, ki se zahtevajo v nadaljevanju.

3.   Delovne izkušnje

Vsaj osemletne delovne izkušnje z uporabo konkurenčnih pravil in postopkov na strokovnih področjih, ki med drugim zajemajo analizo trga in relevantnih konkurenčnih vprašanj na podlagi dobrega razumevanja gospodarskih vidikov, njihovo pravno presojo v skladu s konkurenčnimi pravili in postopki ter pripravo pravnih dokumentov.

Navedene delovne izkušnje štejejo le, če so bile pridobljene po zaključenem študiju, s katerim je mogoče pristopiti k natečaju.

Doktorat iz prava na sorodnem področju, pridobljen med rednim študijem, se lahko pri delovnih izkušnjah upošteva kot največ triletno obdobje. Če je kandidat doktorat pridobil v manj kot treh letih, se bo upoštevalo samo dejansko trajanje študija.

Nadaljnje usposabljanje na področju zahtevane specializacije, ki je bilo opravljeno po pridobitvi zahtevane izobrazbe, se lahko pri delovnih izkušnjah upošteva kot največ enoletno obdobje.

4.   Izbor na podlagi kvalifikacij

Ena ali več teh izkušenj, znanj in sposobnosti je prednost:

1.

Delovne izkušnje z uporabo pravil in postopkov konkurenčnega prava EU ali konkurenčnega prava držav članic (preprečevanje monopolov: omejevalni sporazumi, prevladujoči položaji, karteli; združitve podjetij in/ali dodeljevanje državnih pomoči), pridobljene:

v odvetniški pisarni,

na sodišču,

kot notranji odvetnik v podjetju,

pri državnem ali mednarodnem organu, pristojnem za konkurenco.

2.

Delovne izkušnje z gospodarskim pravom, pridobljene:

v odvetniški pisarni,

na sodišču,

kot notranji odvetnik v podjetju,

v nacionalni ali mednarodni javni organizaciji.

3.

Dodiplomski ali podiplomski študij s specializacijo iz konkurenčnega prava.

4.

Priprava zakonodaje na področju konkurenčnega prava.

5.

Izkušnje s pogajanjem na mednarodni ravni.

6.

Izkušnje z akademskimi raziskavami na področju konkurenčnega ali gospodarskega prava ali poučevanjem teh predmetov.

7.

Sodelovanje na konferencah in delavnicah na področju konkurenčnega prava kot govornik ali soavtor.

8.

Objave in članki v zvezi s konkurenčnim pravom v akademskih publikacijah.


PRILOGA 3

EPSO/AD/182/10 – UPRAVLJAVCI (AD 8)

EKONOMIKA PODJETIJ

Ta javni natečaj je razpisan za zaposlitev upravljavcev (AD 8) na področju ekonomike podjetij za izvajanje konkurenčne politike EU.

1.   Opis nalog

Opravljanje analiz v zvezi s protimonopolno politiko EU, politiko združevanja podjetij in dodeljevanja državnih pomoči ter opravljanje upravnih, svetovalnih in nadzornih nalog v zvezi z dejavnostmi v okviru konkurenčne politike Evropske unije.

Evropske institucije iščejo ekonomiste s temeljitim poznavanjem ekonomike podjetij (z empiričnim in/ali teoretičnim ozadjem) in dokazanimi izkušnjami z razvojem ekonomskih analiz v zvezi s protimonopolnimi postopki in/ali postopki združevanja podjetij in/ali postopki dodeljevanja državnih pomoči. Kandidati morajo biti dokazano sposobni uporabljati ekonomske analize v zadevah konkurenčne politike in biti dobro seznanjeni s kvantitativnimi tehnikami.

2.   Diplome

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj štiriletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju ekonomije, ali ki ustreza vsaj štiriletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu študiju s specializacijo iz ekonomike podjetij.

ali

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju ekonomije, ali ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu študiju s specializacijo iz ekonomike podjetij, slediti pa ji morajo vsaj enoletne delovne izkušnje na zadevnem področju.

Opomba: Te vsaj enoletne delovne izkušnje so sestavni del diplome in jih ni mogoče upoštevati pri delovnih izkušnjah, ki se zahtevajo v nadaljevanju.

3.   Delovne izkušnje

Vsaj osemletne delovne izkušnje z ekonomskimi analizami na področju konkurenčne politike in/ali ekonomike podjetij. Strokovna področja morajo med drugim zajemati uporabo najnovejše teorije in kvantitativne empirične analize.

Navedene delovne izkušnje štejejo le, če so bile pridobljene po zaključenem študiju, s katerim je mogoče pristopiti k natečaju.

Doktorat na sorodnem področju ekonomije, pridobljen med rednim študijem, se lahko pri delovnih izkušnjah upošteva kot največ triletno obdobje. Če je kandidat doktorat pridobil v manj kot treh letih, se bo upoštevalo samo dejansko trajanje študija.

Nadaljnje usposabljanje na področju zahtevane specializacije, ki je bilo opravljeno po pridobitvi zahtevane izobrazbe, se lahko pri delovnih izkušnjah upošteva kot največ enoletno obdobje.

4.   Izbor na podlagi kvalifikacij

Ena ali več teh izkušenj, znanj in sposobnosti je prednost:

1.

Delovne izkušnje, pridobljene:

v službi za gospodarsko svetovanje na področju konkurenčne politike ali zakonodaje,

v organu, pristojnem za konkurenco, ali regulativnem organu,

v finančni instituciji,

v oddelku za združitve in prevzeme ali oddelku za strateško načrtovanje v mednarodnem podjetju.

2.

Dodiplomski ali podiplomski študij s specializacijo iz ekonomike podjetij, podjetniškega financiranja in finančnega svetovanja, javnih financ ali mikroekonometrije.

3.

Obvladanje uporabe kvantitativnih orodij (kot so Stata, SPSS, Mathematica, Mathlab ali enakovredna programska oprema).

4.

Objave v strokovno pregledanih akademskih publikacijah na področju konkurenčne politike ali zakonodaje.

5.

Objave ali delovni dokumenti na področju konkurenčne politike ali zakonodaje.

6.

Sodelovanje na konferencah in delavnicah na področju konkurenčne politike ali zakonodaje kot govornik ali soavtor.

7.

Izkušnje na področju terenskih ali anketnih raziskav.

8.

Testiranje Graduate Record Examination.