ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.205.slv

Uradni list

Evropske unije

C 205

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
29. avgust 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2009/C 205/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 193, 15.8.2009

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2009/C 205/02

Zadeva C–511/06 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2009 — Archer Daniels Midland Co. proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg citronske kisline — Določitev zneska globe — Vloga vodje — Pravica do obrambe — Dokazi, pridobljeni v postopku, ki je potekal v tretji državi — Opredelitev upoštevnega trga — Olajševalne okoliščine)

2

2009/C 205/03

Zadeva C–319/07 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. julija 2009 — 3F, prej Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) proti Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Danski, Kraljevini Norveški (Pritožba — Ukrepi davčne oprostitve za pomorščake, ki so zaposleni na krovu ladij, vpisanih v danski mednarodni ladijski register — Odločba Komisije o nenasprotovanju — Ničnostna tožba — Pojem zadevne stranke — Delavski sindikat — Dopustnost tožbe)

3

2009/C 205/04

Zadeva C-343/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte d'appello di Torino — Italija) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. proti Bayerischer Brauerbund eV (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Presoja veljavnosti — Dopustnost — Uredbi (EGS) št. 2081/92 in (ES) št. 1347/2001 — Veljavnost — Generično ime — Soobstoj znamke in zaščitene geografske označbe)

3

2009/C 205/05

Zadeva C-369/07: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Državne pomoči — Ukrepi za izvršitev sodbe Sodišča — Člen 228 ES — Denarne sankcije — Denarna kazen — Pavšalni znesek)

4

2009/C 205/06

Zadeva C-397/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Posredni davki na zbiranje kapitala — Kapitalske družbe — Direktiva 69/335/EGS — Členi 2(1) in (3), 4(1) in 7 — Dajatev na kapital — Oprostitev — Pogoji — Prenos sedeža dejanske uprave ali registriranega sedeža iz ene države članice v drugo — Dajatev na kapital, ki je vključen v poslovne dejavnosti, ki jih opravljajo v državi članici podružnice ali stalna predstavništva družb s sedežem v drugi državi članici)

4

2009/C 205/07

Zadeva C-430/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State — Nizozemska) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Odločba 2000/764/ES — Ugotavljanje in epidemiološki nadzor goveje spongiformne encefalopatije — Uredba (ES) št. 2777/2000 — Ukrepi podpore za trg — Veterinarski ukrepi — Prispevek Skupnosti za financiranje dela stroškov za teste — Direktiva 85/73/EGS — Možnost držav članic, da financirajo del stroškov, ki jih ne pokrije Skupnost, z zaračunavanjem nacionalnih pristojbin za pregled mesa ali pristojbin za boj proti epizootskim boleznim)

5

2009/C 205/08

Zadeva C-558/07: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Združeno kraljestvo) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. proti Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Uredba (ES) št. 1907/2006 — Kemikalije — Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (REACH) — Pojem monomerna snov — Veljavnost — Sorazmernost — Enako obravnavanje)

6

2009/C 205/09

Zadeva C-7/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemska) — Har Vaessen Douane Service BV proti Staatssecretaris van Financiën (Oprostitev plačila uvoznih carin — Uredba (EGS) št. 918/83 — Člen 27 — Blago zanemarljive posamične vrednosti, poslano kot skupna pošiljka — Pošiljke, poslane neposredno iz tretje države prejemniku v Skupnosti)

6

2009/C 205/10

Zadeva C-14/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Španija) — Roda Golf & Beach Resort SL (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Pristojnost Sodišča — Pojem spor — Uredba (ES) št. 1348/2000 — Vročanje zunajsodnih pisanj izven sodnega postopka — Notarska listina)

7

2009/C 205/11

Zadeva C-32/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Španija) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) proti Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (Uredba (ES) št. 6/2002 — Modeli Skupnosti — Člena 14 in 88 — Imetnik pravice do modela Skupnosti — Neregistrirani model — Model po naročilu)

7

2009/C 205/12

Zadeva C-111/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen — Švedska) — SCT Industri AB i likvidation proti Alpenblume AB (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Sodna pristojnost in izvrševanje odločb — Področje uporabe — Stečaj)

8

2009/C 205/13

Zadeva C-204/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof — Nemčija) — Peter Rehder proti Air Baltic Corporation (Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 5, točka 1(b), druga alinea — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člena 5(1)(c) in 7(1)(a) — Montrealska konvencija — Člen 33(1) — Zračni promet — Odškodninski zahtevki potnikov proti letalskim družbam ob odpovedi leta — Kraj izvedbe storitve — Pristojnost v primeru letalskega prevoza iz ene države članice v drugo, ki ga opravi letalska družba s sedežem v tretji državi članici)

8

2009/C 205/14

Zadeva C-272/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2004/83/ES — Pravica do azila — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

9

2009/C 205/15

Zadeva C-302/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht München — Nemčija) — Zino Davidoff SA proti Bundesfinanzdirektion Südost (Znamke — Mednarodna registracija — Protokol k Madridskemu sporazumu — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 146 — Enaki učinki mednarodne registracije in znamke Skupnosti v Skupnosti — Uredba (ES) št. 1383/2003 — Člen 5(4) — Blago, glede katerega obstaja sum, da krši znamko — Ukrepanje carinskih organov — Imetnik znamke Skupnosti — Pravica zahtevati ukrepanje v državi članici, v kateri je vložena zahteva za ukrepanje, in tudi v drugih državah članicah — Razširitev na imetnika mednarodne registracije)

9

2009/C 205/16

Zadeva C-356/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda opravljanja storitev — Svoboda ustanavljanja — Prost pretok kapitala — Nacionalna ureditev, v skladu s katero morajo zdravniki s sedežem v zvezni deželi Zgornji Avstriji odpreti bančni račun pri določeni banki)

10

2009/C 205/17

Zadeva C-377/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione — Italija) — EGN BV — Filiale Italiana proti Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Šesta direktiva o DDV — Člen 17(3)(a) — Odbitek in vračilo DDV, plačanega kot vstopni davek — Telekomunikacijske storitve — Opravljanje storitev za naročnika s sedežem v drugi državi članici — Člen 9(2)(e) — Določitev kraja opravljanja storitve)

10

2009/C 205/18

Zadeva C-465/08: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 2. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/36/ES — Pravica do ustanavljanja — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

11

2009/C 205/19

Zadeva C-469/08: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/36/ES — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

11

2009/C 205/20

Zadeva C-490/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 30. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/68/ES — Pozavarovanje — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

11

2009/C 205/21

Zadeva C-556/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/36/ES — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

12

2009/C 205/22

Zadeva C-557/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/35/ES — Onesnaževanje morja z ladij in uvedba kazni za kršitve — Neopravljen prenos)

12

2009/C 205/23

Zadeva C-567/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/36/ES — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

13

2009/C 205/24

Združeni zadevi C-439/07 in C-499/07: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 4. junija 2009 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Brussel in Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgija) — Država Belgija proti KBC Bank SA (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Člena 43 ES in 56 ES — Direktiva 90/435/EGS — Člen 4(1) — Nacionalna ureditev, katere cilj je odprava dvojnega obdavčenja distribuiranih dobičkov — Odbitek vsote prejetih dividend od davčne osnove matične družbe, le če je ta ustvarila obdavčljivi dobiček)

13

2009/C 205/25

Zadeva C-146/08 P: Sklep Sodišča z dne 26. marca 2009 — Efkon AG proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije, Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Direktiva 2004/52/ES — Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti — Pritožba, ki je očitno nedopustna ali očitno neutemeljena)

14

2009/C 205/26

Zadeva C-159/08 P: Sklep Sodišča z dne 25. marca 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Zloraba prevladujočega položaja — Domnevno previsoke takse, ki jih obračunava upravljavec atenskega mednarodnega letališča — Zavrnitev pritožbe — Neobstoj interesa Skupnosti)

15

2009/C 205/27

Zadeva C-166/08: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 19. maja 2009 — (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Büdingen — Nemčija) — kazenski postopek zoper Guida Webra (Člen 104(3) Poslovnika — Direktiva 89/397/EGS — Uradni nadzor živil — Pravica nadzorovanih podjetij do drugega mnenja — Pojem nadzorovanega podjetja)

15

2009/C 205/28

Zadeva C-355/08 P: Sklep Sodišča z dne 5. maja 2009 — WWF-UK proti Svetu Evropske unije in Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Uredba (ES) št. 2371/2002 — Posvetovanje z regionalnimi svetovalnimi sveti o ukrepih za urejanje dostopa do voda in virov in trajnostno zasledovanje ribolovnih aktivnosti — Uredba (ES) št. 41/2007 — Določitev celotnih dovoljenih ulovov za leto 2007 za trsko — Člani regionalnega svetovalnega sveta, ki so izdali ločeno odklonilno mnenje manjšine v poročilu navedenega sveta o teh celotnih dovoljenih ulovih — Ničnostna tožba zoper Uredbo št. 41/2007, ki jo vloži tak član — Nedopustnost — Očitno neutemeljena pritožba)

16

2009/C 205/29

Zadeva C-372/08 P: Sklep Sodišča z dne 5. maja 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd proti Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Španiji (Pritožba — Uredba (ES) št. 147/2007 — Zmanjšanje kvot skuš, dodeljenih Irski za obdobje od 2007 do 2012 — Ničnostna tožba zoper Uredbo št. 147/2007, ki jo je vložila skupina irskih ribičev, ki jo sestavlja 20 od 23 imetnikov dovoljenja iz morske flote Zamrznjeno morje — Nedopustnost — Očitno neutemeljena pritožba)

16

2009/C 205/30

Zadeva C-387/08 P: Sklep Sodišča z dne 3. aprila 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Tožba zaradi nedelovanja — Direktiva 89/665/EGS — Komisijina opustitev uvedbe popravnega mehanizma, določenega v členu 3(2) — Fizične in pravne osebe — Neposredna prizadetost — Nedopustnost)

17

2009/C 205/31

Zadeva C-519/08: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 24. aprila 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Monomeles Protodikeio Athinon — Grčija) — Archontia Koukou proti Elliniko Dimosio (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Določbi 5 in 8 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas — Pogodbe o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju — Veriženje pogodb — Znižanje splošne ravni zaščite delavcev — Ukrepi za preprečevanje zlorab — Sankcije — Absolutna prepoved spremembe pogodb o zaposlitvi za določen čas v pogodbe za nedoločen čas v javnem sektorju — Posledice nepravilnega prenosa direktive — Skladna razlaga)

17

2009/C 205/32

Zadeva C-349/08 P: Pritožba, ki jo je vložil Dr. Hans Kronberger 1. avgusta 2008 zoper sklep Sodišča prve stopnje (sedmi senat), razglašen 21. maja 2008 v zadevi T-18/07, Hans Kronberger proti Evropskemu parlamentu

19

2009/C 205/33

Zadeva C-201/09 P: Pritožba, ki jo je vložila ArcelorMittal Luxembourg SA 8. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 31. marca 2009 v zadevi ArcelorMittal Luxembourg in drugi proti Komisiji (T 405/06)

19

2009/C 205/34

Zadeva C-205/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szombathelyi Városi Bíróság (Republika Madžarska) 8. junija 2009 — Kazenski postopek zoper Emila Eredicsa in druge

20

2009/C 205/35

Zadeva C-207/09: Tožba, vložena 9. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Slovaški republiki

20

2009/C 205/36

Zadeva C-210/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d'appel de Nantes (Francija) 10. junija 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, sedaj Kimberly Clark SAS, proti Ville d'Orléans

21

2009/C 205/37

Zadeva C-213/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 15. junija 2009 — Barsoum Chabo proti Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Zadeva C-216/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 15. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 31. marca 2009 v zadevi ArcelorMittal Luxembourg in drugi proti Komisiji, T-405/06

22

2009/C 205/39

Zadeva C-217/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italija) 15. junija 2009 — Maurizio Polisseni proti A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Zadeva C-219/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 16. junija 2009 — Vitra Patente AG proti High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Zadeva C-221/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Prim’Awla tal-Qorti Civili (Republika Malta) 17. junija 2009 — AJD Tuna Ltd proti Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd in Avukat Generali

23

2009/C 205/42

Zadeva C-224/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bolzano (Italija) 19. junija 2009 — kazenski postopek zoper Martho Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Zadeva C-225/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di pace di Cortona (Italija) 19. junija 2009 — Joanna Edyta Jakubowska proti Alessandru Maneggi

25

2009/C 205/44

Zadeva C-227/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Torino (Italija) 22. junija 2009 — Antonino Accardo in drugi proti Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Zadeva C-234/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 26. junija 2009 — Skatteministeriet proti DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Zadeva C-235/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 29. junija 2009 — DHL Express France SAS proti Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Zadeva C-236/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija) 29. junija 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier proti Svetu ministrov

28

2009/C 205/48

Zadeva C-241/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) 3. julija 2009 — Fluxys SA proti Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Zadeva C-252/09: Tožba, vložena 7. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

28

2009/C 205/50

Zadeva C-254/09 P: Pritožba, ki jo je 9. julija 2009 vložila družba Calvin Klein Trademark Trust zoper sodbo Sodišča prve stopnje (šesti senat), razglašeno 7. maja 2009 v zadevi Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT in Zafra Marroquineros, S.L., T-185/07

29

2009/C 205/51

Zadeva C-255/09: Tožba, vložena 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

29

2009/C 205/52

Zadeva C-426/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 2. aprila 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Ciper

30

2009/C 205/53

Zadeva C-576/08 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 3. junij 2009 — People's Mojahedin Organization of Iran proti Svetu Evropske unije, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Nizozemski

30

 

Sodišče prve stopnje

2009/C 205/54

Zadeva T-348/05 INTP: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — JSC Kirovo Chepetsky Khimichesky Kombinat proti Svetu (Postopek — Razlaga sodbe)

31

2009/C 205/55

Zadeva T-373/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. julija 2009 — Italija proti Komisiji (EKUJS — Jamstveni oddelek — Izdatki, ki so izključeni iz financiranja Skupnosti — Surovi tobak — Obveznost obrazložitve — Člen 7(4) Uredbe (ES) št. 1258/1999)

31

2009/C 205/56

Zadeva T-450/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Peugeot in Peugeot Nederland proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Distribucija motornih vozil — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Omejevanje vzporednih uvozov iz Nizozemske — Sistem plačevanja zastopnikov in pritiski — Sporazum s ciljem omejevanja konkurence — Globe — Teža in trajanje kršitve)

32

2009/C 205/57

Zadeva T-33/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Zenab proti Komisiji (Finančna pomoč Skupnosti — Program za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih avdiovizualnih del (MEDIA Plus) — Razpis za zbiranje predlogov — Zavrnitev predloga — Domnevni nezakoniti prenos pristojnosti, ki pripadajo Komisiji — Očitne napake pri presoji — Obveznost obrazložitve — Dostop javnosti do dokumentov — Ničnostna in odškodninska tožba)

32

2009/C 205/58

Zadeva T-219/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — DSV Road proti Komisiji (Carinska unija — Uvoz disket, ki prihajajo s Tajske — Naknadna izterjava uvoznih dajatev — Zahtevek za odpust uvoznih dajatev — Člena 220(2)(b) in 239 Uredbe (ES) št. 2913/92)

33

2009/C 205/59

Zadeva T-230/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve proti UUNT — Ester C (ESTER-E) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ESTER-E — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti ESTEVE — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

33

2009/C 205/60

Zadeva T-238/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Ristic in drugi proti Komisiji (Zdravstveno varstvo — Zaščitni ukrepi — Odločba 2007/362/ES — Ničnostna tožba — Ustavitev postopka — Odškodninska tožba — Načelo sorazmernosti — Načelo varstva zaupanja v pravo — Dolžnost skrbnega ravnanja — Lastninska pravica in pravica opravljanja gospodarske dejavnosti)

33

2009/C 205/61

Zadeva T-28/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Mars proti UUNT — Ludwig Schokolade (Oblika čokoladne ploščice) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Tridimenzionalna znamka Skupnosti — Oblika čokoladne ploščice — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z rabo — Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Pravica do izjave — Člena 73 in 74 Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 75 in 76 Uredbe (ES) št. 207/2009))

34

2009/C 205/62

Zadeva T-71/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Promat proti UUNT — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. — Prejšnja nacionalna besedna znamka PROMINA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Neobstoj podobnosti proizvodov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

34

2009/C 205/63

Zadeva T-182/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Komisija proti Atlantic Energy (Arbitražne klavzula — Pogodba o finančni pomoči, sklenjena v okviru posebnega programa na področju nejedrske energije — Neizpolnjevanje pogodbe — Povračilo vnaprej plačanih zneskov — Pobot — Postopek izdaje zamudne sodbe)

35

2009/C 205/64

Zadeva T-225/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel proti UUNT — Schwarzbräu (ALASKA) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti ALASKA — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj opisnega značaja — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

35

2009/C 205/65

Zadeva T-226/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Mineralbrunnen Rhön Sprudel Egon Schindel proti UUNT — Schwarzbräu (Alaska) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti Alaska — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj opisnega značaja — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 [postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009])

36

2009/C 205/66

Zadeva T-240/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Procter & Gamble proti UUNT — Laboratorios Alcala Farma (oli) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti oli — Prejšnje besedne znamke Skupnosti OLAY — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

36

2009/C 205/67

Združeni zadevi T-246/08 in T-332/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Melli Bank proti Svetu (Skupna varnostna in zunanja politika — Omejevalni ukrepi proti Islamski republiki Iran za preprečevanje širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Sodni nadzor — Sorazmernost — Enako obravnavanje — Obveznost obrazložitve — Ugovor nezakonitosti — Člen 7(2)(d) Uredbe (ES) št. 423/2007)

37

2009/C 205/68

Zadeva T-257/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Biotronik proti UUNT (BioMonitor) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti BioMonitor — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisni značaj — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

37

2009/C 205/69

Zadeva T-464/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Impala proti Komisiji (Konkurenca — Konkurenca — Koncentracija — Skupno podjetje Sony BMG — Odprava predmeta spora — Ustavitev postopka)

37

2009/C 205/70

Zadeva T-114/08 P: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 26. junija 2009 — Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Razumen rok za vložitev odškodninskega zahtevka — Zamuda — Delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena pritožba)

38

2009/C 205/71

Zadeva T -285/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Securvita proti UUNT (Natur-Aktien-Index) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Natur-Aktien-Index — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES)št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Predlog za spremembo — Očitna nedopustnost)

38

2009/C 205/72

Zadeva T-246/09 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Insula proti Komisiji (Začasna odredba — Opomini — Predlog za odložitev izvršitve — Neupoštevanje obličnostnih zahtev — Nedopustnost)

39

2009/C 205/73

Zadeva T-219/09: Tožba, vložena 19. maja 2009 — Balfe in drugi proti Parlamentu

39

2009/C 205/74

Zadeva T-224/09: Tožba, vložena 5. junija 2009 — CEVA proti Komisiji

40

2009/C 205/75

Zadeva T-233/09: Tožba, vložena 12. junija 2009 — Access Info Europe proti Svetu

40

2009/C 205/76

Zadeva T-241/09: Tožba, vložena 16. junija 2009 — Nikolaou proti Računskemu sodišču

41

2009/C 205/77

Zadeva T-242/09: Tožba, vložena 24. junija 2009 — Schräder proti USRS — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Zadeva T-243/09: Tožba, vložena 18. junija 2009 — Fedecom proti Komisiji

43

2009/C 205/79

Zadeva T-247/09: Tožba, vložena 16. junija 2009 — Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

43

2009/C 205/80

Zadeva T-253/09: Tožba, vložena 26. junija 2009 — Wilo proti UUNT (oblika ohišja motorja)

44

2009/C 205/81

Zadeva T-254/09: Tožba, vložena 26. junija 2009 — Wilo proti UUNT (upodobitev zelenega ohišja)

44

2009/C 205/82

Zadeva T-258/09: Tožba, vložena 6. julija 2009 — i-content proti UUNT (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Zadeva T-262/09: Tožba, vložena 6. julija 2009 — Defense Technology proti UUNT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Zadeva T-263/09: Tožba, vložena 7. julija 2009 — Mannatech proti UUNT (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Zadeva T-265/09: Tožba, vložena 10. julija 2009 — Serrano Aranda proti UUNT — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Zadeva T-467/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Du Pont de Nemours (Francija) in drugi proti Komisiji

47

2009/C 205/87

Zadeva T-487/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Imperial Chemical Industries proti UUNT (FACTORY FINISH)

47

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2009/C 205/88

Zadeva F-48/09: Tožba, vložena 11. maja 2009 — Schopphoven proti Komisiji

48

2009/C 205/89

Zadeva F-51/09: Tožba, vložena 19. maja 2009 — Petrilli proti Komisiji

48

2009/C 205/90

Zadeva F-56/09: Tožba, vložena 4. junija 2009 — Marcuccio proti Komisiji

48

2009/C 205/91

Zadeva F-59/09: Tožba, vložena 13. junija 2009 — Nicola proti EIB

49

2009/C 205/92

Zadeva F-60/09: Tožba, vložena 24. junija 2009 — Birkhoff proti Komisiji

50

2009/C 205/93

Zadeva F-63/09: Tožba, vložena 26. junija 2009 — Donati proti ECB

50

2009/C 205/94

Zadeva F-66/09: Tožba, vložena 9. julija 2009 — Saracco proti ECB

51

 

Popravki

2009/C 205/95

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-159/09 (UL C 153, 4.7.2009, str. 44)

52

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Sodišče

29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/1


2009/C 205/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unije

UL C 193, 15.8.2009

Prejšnje objave

UL C 180, 1.8.2009

UL C 167, 18.7.2009

UL C 153, 4.7.2009

UL C 141, 20.6.2009

UL C 129, 6.6.2009

UL C 113, 16.5.2009

Ti teksti so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2009 — Archer Daniels Midland Co. proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C–511/06 P) (1)

(Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg citronske kisline - Določitev zneska globe - Vloga vodje - Pravica do obrambe - Dokazi, pridobljeni v postopku, ki je potekal v tretji državi - Opredelitev upoštevnega trga - Olajševalne okoliščine)

2009/C 205/02

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Archer Daniels Midland Co. (zastopniki: C. O. Lenz, odvetnik, L. Martin Alegi, Solicitor, E. Batchelor in M. Garcia, Solicitors)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: A. Bouquet in X. Lewis, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 27. septembra 2006 v zadevi T-59/02, Archer Daniels Midland Co. proti Komisiji Evropskih skupnosti, s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2001) 3923 končna z dne 5. decembra 2001 v zvezi s postopkom uporabe člena 81 ES (COMP/E-1/36.604 — Citronska kislina), ki se nanaša na omejevalni sporazum na trgu citronske kisline, in podredno, za znižanje globe, ki je bila naložena tožeči stranki.

Izrek

1)

Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 27. septembra 2006 v zadevi Archer Daniels Midland proti Komisiji (T-59/02) se razveljavi v delu, kjer je bil z njo zavrnjen tožbeni razlog družbe Archer Daniels Midland Co. v zvezi s kršitvijo njene pravice do obrambe v upravnem postopku, ki je bil končan z izdajo odločbe Komisije 2002/742/ES z dne 5. decembra 2001 glede postopka na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/E-1/36.604 — Citronska kislina), ker ji Komisija Evropskih skupnosti ni omogočila, da bi uveljavljala svoje pravice v zvezi z dejstvi, s katerimi je utemeljila opredelitev družbe Archer Daniels Midland Co. kot vodje omejevalnega sporazuma.

2)

Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 27. septembra 2006 v zadevi Archer Daniels Midland proti Komisiji se razveljavi v delu, kjer je bil kot neučinkovit zavrnjen tožbeni razlog družbe Archer Daniels Midland Co. v zvezi s tem, da je Komisija Evropskih skupnosti nepravilno uporabila oddelek B(b) obvestila Komisije z dne 18. julija 1996 o nenalaganju ali zmanjševanju glob v primeru kartelov.

3)

Člen 3 Odločbe 2002/742/ES se razglasi za ničen v delu, kjer je določen znesek globe, ki jo dolguje družba Archer Daniels Midland Co., na 39,69 milijona EUR.

4)

Znesek globe, ki jo dolguje družba Archer Daniels Midland Co. zaradi kršitve, ugotovljene v členu 1 Odločbe 2002/742/ES, kot je delno razglašena za nično s sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 27. septembra 2006 v zadevi Archer Daniels Midland proti Komisiji (T-59/02), je določen na 29,4 milijona EUR.

5)

V preostalem se pritožba zavrne.

6)

Družba Archer Daniels Midland Co. nosi tri četrtine svojih stroškov in stroške Komisije v zvezi s postopkom pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti ter polovico svojih stroškov in stroške Komisije v zvezi s pritožbenim postopkom.

7)

Komisija Evropskih skupnosti nosi četrtino stroškov družbe Archer Daniels Midland Co. v zvezi s postopkom pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti ter polovico stroškov družbe Archer Daniels Midland Co. v zvezi s pritožbenim postopkom.


(1)  UL C 56, 10.3.2007.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/3


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. julija 2009 — 3F, prej Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) proti Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Danski, Kraljevini Norveški

(Zadeva C–319/07 P) (1)

(Pritožba - Ukrepi davčne oprostitve za pomorščake, ki so zaposleni na krovu ladij, vpisanih v danski mednarodni ladijski register - Odločba Komisije o nenasprotovanju - Ničnostna tožba - Pojem ‚zadevne stranke‘ - Delavski sindikat - Dopustnost tožbe)

2009/C 205/03

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: 3F, prej Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (zastopnika: A. Bentley, QC, A. Worsøe, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: N. Khan in H. van Vliet, zastopnika), Kraljevina Danska, Kraljevina Norveška

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 23. aprila 2007 v zadevi Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-30/03, s katerim je Sodišče prve stopnje razglasilo tožbo za razveljavitev Odločbe C(2002) 4370 konč. z dne 13. novembra 2002, v kateri je bilo odločeno, da so ukrepi znižanja davka, ki veljajo za pomorščake na krovu danskih ladij, državne pomoči, združljive s skupnim trgom, za nično — Pojem stranke, ki jo odločba posamično zadeva — Sindikat delavcev

Izrek

1)

Sklep Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 23. aprila 2007 v zadevi SID proti Komisiji (T-30/03) se razveljavi v delu, v katerem z njim ni bilo odgovorjeno na trditve 3F glede, prvič, njegovega konkurenčnega položaja v razmerju do drugim sindikatov pri pogajanjih za sklenitev kolektivnih pogodb za pomorščake in, drugič, glede socialnih vidikov, ki izhajajo iz davčnih ukrepov za pomorščake, zaposlene na krovu ladij, vpisanih v danski mednarodni ladijski register.

2)

Ugovor nedopustnosti, ki ga je vložila Komisija Evropskih skupnosti pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti, se zavrne.

3)

Zadevo se vrne Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti, da odloči o predlogih 3F za razglasitev ničnosti odločbe Komisije C(2002) 4370 konč. z dne 13. novembra 2002 o nenasprotovanju danskim davčnim ukrepom, ki veljajo za pomorščake, zaposlene na krovu ladij, vpisanih v danski mednarodni ladijski register.

4)

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/3


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte d'appello di Torino — Italija) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. proti Bayerischer Brauerbund eV

(Zadeva C-343/07) (1)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Presoja veljavnosti - Dopustnost - Uredbi (EGS) št. 2081/92 in (ES) št. 1347/2001 - Veljavnost - Generično ime - Soobstoj znamke in zaščitene geografske označbe)

2009/C 205/04

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte d'appello di Torino

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l.

Tožena stranka: Bayerischer Brauerbund eV

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Corte d'appello di Torino — Veljavnost Uredbe Sveta (ES) št. 1347/2001 z dne 28. junija 2001 o dopolnitvi Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in označb porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (UL L 182, str. 3) — V primeru veljavnosti, obstoj škode, nastale z registracijo zaščitene geogafske označbe „Bayerisches Bier“, za veljavnost in uporabo prej obstoječih znamk tretjih, ki vsebujejo besedo „Bavaria“

Izrek

1)

Preizkus prvega vprašanja predložitvenega sodišča ni pokazal ničesar, kar bi vplivalo na veljavnost Uredbe Sveta (ES) št. 1347/2001 z dne 28. junija 2001 o dopolnitvi Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in označb porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92.

2)

Uredbo 1347/2001 je treba razlagati tako, da ne vpliva na veljavnost in možnost uporabe — ki ustreza enemu od položajev iz člena 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila — prej obstoječih znamk tretjih, ki vsebujejo besedo „Bavaria“ in ki so bile registrirane v dobri veri pred dnem vložitve zahteve za registracijo zaščitene geografske označbe „Bayerisches Bier“, pod pogojem da ni razlogov za neveljavnost in preklic teh znamk, določenih v členih 3(1)(c) in (g) in 12(2)(b) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.


(1)  UL C 247, 20.10.2007.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/4


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

(Zadeva C-369/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Državne pomoči - Ukrepi za izvršitev sodbe Sodišča - Člen 228 ES - Denarne sankcije - Denarna kazen - Pavšalni znesek)

2009/C 205/05

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: E. Righini, I. Hadjiyiannis in D. Triantafyllou, zastopniki)

Tožena stranka: Helenska republika (zastopniki: A. Samoni-Rantou in P. Mylonopoulos, zastopnika, V. Christianos in P. Anestis, odvetnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Člen 228 ES — Neizvršitev sodbe Sodišča z dne 12. maja 2005 v zadevi C-415/03 — Kršitev členov 3 in 4 Odločbe Komisije 2003/372/ES z dne 11. decembra 2002 o pomoči, ki jo je Grčija dodelila družbi Olympic Airways, (UL L 132, str. 1) — Nesprejetje ukrepov za povračilo pomoči, ki ni združljiva s Pogodbo, in pomoči, ki je bila nezakonito dodeljena — Predlog za določitev denarne kazni

Izrek

1)

Helenska republika s tem, da ob izteku roka, določenega v obrazloženem mnenju, v skladu s členom 3 Odločbe Komisije 2003/372/ES z dne 11. decembra 2002 o pomoči, ki jo je Grčija dodelila družbi Olympic Airways, ni sprejela ukrepov v zvezi z izvršitvijo sodbe z dne 12. maja 2005 v zadevi Komisija proti Grčiji (C 415/03) glede izterjave pomoči, ki so bile razglašene za nezakonite oziroma nezdružljive s skupnim trgom, ni izpolnila obveznosti iz te odločbe in člena 228(1) ES.

2)

Helenski republiki se naloži, da Komisiji na račun „viri lastnih sredstev Evropskih skupnosti“ plača denarno kazen 16 000 EUR za vsak dan zamude pri izvedbi ukrepov, potrebnih za izvršitev zgoraj navedene sodbe Komisija proti Grčiji z dne 12. maja 2005, od izteka enega meseca po razglasitvi te sodbe do dneva, ko bo v celoti izvršena navedena sodba z dne 12. maja 2005.

3)

Helenski republiki se naloži, da Komisiji na račun „viri lastnih sredstev Evropskih skupnosti“ plača pavšalni znesek dva milijona EUR.

4)

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 269, 10.11.2007.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/4


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-397/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Posredni davki na zbiranje kapitala - Kapitalske družbe - Direktiva 69/335/EGS - Členi 2(1) in (3), 4(1) in 7 - Dajatev na kapital - Oprostitev - Pogoji - Prenos sedeža dejanske uprave ali registriranega sedeža iz ene države članice v drugo - Dajatev na kapital, ki je vključen v poslovne dejavnosti, ki jih opravljajo v državi članici podružnice ali stalna predstavništva družb s sedežem v drugi državi članici)

2009/C 205/06

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: E. Gippini Fournier in M. Afonso, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnika: B. Plaza Cruz in M. Muñoz Pérez, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Kršitev Direktive Sveta 69/335/EGS z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (UL L 249, str. 25) — Prenos sedeža družbe — Nacionalna ureditev, ki določa obdavčitev prenosa sedeža, če zadevna družba ni bila zavezana za plačilo dajatve na kapital v državi članici izvora — Pogoji za uporabo obveznih oprostitev

Izrek

1)

Kraljevina Španija s tem, da:

za oprostitev dajatve na kapital za transakcije iz člena 7(1)(b) Direktive Sveta 69/335/EGS z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala, kakor je bila spremenjena z direktivami Sveta 73/79/EGS z dne 9. aprila 1973, 73/80/EGS z dne 9. aprila 1973 in 85/303/EGS z dne 10. junija 1985, določa pogoje, opredeljene v členu 96 druge dodatne določbe prečiščene različice zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), ki je bil sprejet s kraljevo zakonsko uredbo št. 4/2004 z dne 5. marca 2004;

določa dajatev na kapital za prenos — iz ene države članice v Španijo — sedeža dejanske uprave ali registriranega sedeža kapitalskih družb, ki v državi članici izvora niso bile zavezane za plačilo primerljivega davka, in

določa dajatev na kapital, ki je vključen v poslovne dejavnosti, ki jih na španskem ozemlju opravljajo podružnice ali stalna predstavništva družb s sedežem v državi članici, v kateri se podoben davek ne uporablja,

ni izpolnila obveznosti iz Direktive 69/335, kakor je bila spremenjena z direktivami 73/79, 73/80 in 85/303.

2)

V preostalem se tožba zavrne.

3)

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 269, 10.11.2007.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/5


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State — Nizozemska) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Zadeva C-430/07) (1)

(Odločba 2000/764/ES - Ugotavljanje in epidemiološki nadzor goveje spongiformne encefalopatije - Uredba (ES) št. 2777/2000 - Ukrepi podpore za trg - Veterinarski ukrepi - Prispevek Skupnosti za financiranje dela stroškov za teste - Direktiva 85/73/EGS - Možnost držav članic, da financirajo del stroškov, ki jih ne pokrije Skupnost, z zaračunavanjem nacionalnih pristojbin za pregled mesa ali pristojbin za boj proti epizootskim boleznim)

2009/C 205/07

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

Tožena stranka: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Raad van State (Nizozemska) — Razlaga člena 1(3) Odločbe Komisije 2000/764/ES z dne 29. novembra 2000 o testiranju govedi glede prisotnosti goveje spongiformne encefalopatije in o spremembi Odločbe 98/272/ES o epidemiološkem nadzoru nad transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (UL L 305, str. 35), člena 2(1) in (2) Uredbe Komisije (ES) št. 2777/2000 z dne 18. decembra 2000 o izrednih ukrepih podpore za trg govejega mesa (UL L 321, str. 47), člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 160, str. 103), Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (UL L 160, str. 21) in člena 5(4), zadnji stavek, Direktive Sveta 85/73/EGS z dne 29. januarja 1985 o financiranju zdravstvenih inšpekcij in nadzora svežega in perutninskega mesa (UL L 32, str. 14), spremenjene in kodificirane z Direktivo 96/43/ES (UL L 162, str. 1) — Testiranje na BSE — Dovoljeni hitri testi — Izključno financiranje s strani Skupnosti ali obvezno sofinanciranje s strani držav članic z zaračunavanjem stroškov gospodarskim subjektom prek pristojbin — Sodba v zadevi Nemčija proti Komisiji, C-239/01

Izrek

1)

Člen 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2777/2000 z dne 18. decembra 2000 o izrednih ukrepih podpore za trg govejega mesa, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 111/2001 z dne 19. januarja 2001, je treba razlagati tako, da se ta določba nanaša na teste za ugotavljanje goveje spongiformne encefalopatije, ki so se maja in junija 2001 na Nizozemskem obvezno uporabljali za vse meso goveda, starejšega od 30 mesecev, ki je bilo zaklano za prehrano ljudi.

2)

Člen 2(1) Uredbe št. 2777/2000, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 111/2001, je treba razlagati tako, da je prepoved prodaje mesa goveda, ki je starejše od 30 mesecev in katerega rezultati testa za ugotavljanje goveje spongiformne encefalopatije so bili negativni, ki jo je ta člen predpisal od 1. januarja 2001, veterinarski ukrep v smislu člena 1(2)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike, ki spada v programe za izkoreninjenje in spremljanje goveje spongiformne encefalopatije.

3)

Člen 2(2) Uredbe št. 2777/2000, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 111/2001, ter člena 4 in 5(4), drugi pododstavek, Direktive Sveta 85/73/EGS z dne 29. januarja 1985 o financiranju veterinarskih pregledov in nadzora, zajetih v direktivah 89/662/EGS, 90/425/EGS, 90/675/EGS in 91/496/EGS, kakor je bila spremenjena in kodificirana z Direktivo Sveta 96/43/ES z dne 26. junija 1996, je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo temu, da države članice zaračunavajo nacionalne pristojbine za financiranje stroškov za teste za ugotavljanje goveje spongiformne encefalopatije. Skupni znesek pristojbin, povezanih z zakolom goveda, namenjenega za prehrano ljudi, je treba določiti ob upoštevanju načel, ki so sprejeta za pristojbine Skupnosti, po katerih, prvič, ta znesek ne sme presegati nastalih stroškov, ki zajemajo stroške za plače in socialno zavarovanje ter administrativne stroške, povezane z opravljanjem teh testov, in, drugič, je vsako neposredno in posredno vračanje take pristojbine prepovedano.


(1)  UL C 297, 8.12.2007.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/6


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Združeno kraljestvo) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. proti Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Zadeva C-558/07) (1)

(Uredba (ES) št. 1907/2006 - Kemikalije - Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (REACH) - Pojem „monomerna snov“ - Veljavnost - Sorazmernost - Enako obravnavanje)

2009/C 205/08

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc.

Tožena stranka: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — High Court of Justice, Queen's Bench Division — Razlaga in veljavnost člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, str. 1) — Pojem „monomerna snov“

Izrek

1)

Pojem „monomerne snovi“ iz člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES se nanaša le na vezane monomere, ki sestavljajo polimere.

2)

Pri preučitvi drugega vprašanja ni bil ugotovljen noben dejavnik, ki bi vplival na veljavnost člena 6(3) Uredbe št. 1907/2006.


(1)  UL C 51, 23.2.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/6


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemska) — Har Vaessen Douane Service BV proti Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-7/08) (1)

(Oprostitev plačila uvoznih carin - Uredba (EGS) št. 918/83 - Člen 27 - Blago zanemarljive posamične vrednosti, poslano kot skupna pošiljka - Pošiljke, poslane neposredno iz tretje države prejemniku v Skupnosti)

2009/C 205/09

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Har Vaessen Douane Service BV

Tožena stranka: Staatssecretaris van Financiën

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Nizozemska) — Razlaga člena 27 Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti, kot je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3357/91 (UL L 105, str. 1) — Pošiljke, ki se pošiljajo neposredno iz tretje države prejemniku v Skupnosti in ki imajo posamično zanemarljivo vrednost, vendar se ponujajo kot skupinska pošiljka s skupno vrednostjo, ki presega mejno vrednost, določeno v Uredbi

Izrek

Člen 27 Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3357/91 z dne 7. novembra 1991, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se skupne pošiljke blaga, katerega skupna vrednost sicer presega mejo, določeno v členu 27, vendar pa ima — gledano posamično — zanemarljivo vrednost, uvozijo brez uvoznih dajatev, če je vsak paket iz skupne pošiljke posamično naslovljen na prejemnika na ozemlju Evropske skupnosti. V zvezi s tem dejstvo, da ima sama pogodbena stranka teh prejemnikov sedež v Evropski skupnosti, ni pomembno, če je blago tem prejemnikom poslano neposredno iz tretje države.


(1)  UL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/7


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Španija) — Roda Golf & Beach Resort SL

(Zadeva C-14/08) (1)

(Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Pristojnost Sodišča - Pojem „spor“ - Uredba (ES) št. 1348/2000 - Vročanje zunajsodnih pisanj izven sodnega postopka - Notarska listina)

2009/C 205/10

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier

Stranka v postopku v glavni stvari

Roda Golf & Beach Resort SL

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier — Razlaga člena 16 Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (UL L 160, str. 37) — Vročitev povsem zunajsodnih dokumentov med posamezniki z uporabo materialnih sredstev in osebja sodišč Evropske unije izven sodnega postopka

Izrek

Vročanje notarske listine, kakršna je obravnavana v postopku v glavni stvari, izven sodnega postopka spada na področje uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah.


(1)  UL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Španija) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) proti Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

(Zadeva C-32/08) (1)

(Uredba (ES) št. 6/2002 - Modeli Skupnosti - Člena 14 in 88 - Imetnik pravice do modela Skupnosti - Neregistrirani model - Model po naročilu)

2009/C 205/11

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Toženi stranki: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Juzgado de lo Mercantil n 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Razlaga členov 14(1) in (3), ter 88(2) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL 2002, L 3, str. 1) — Nosilci pravic — Pravica, ki jo ima delodajalec ali zaposleni oblikovalec — Pojmi

Izrek

1)

Člen 14(3) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti se ne uporablja za modele, razvite po naročilu.

2)

V okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, je treba člen 14(1) Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da ima pravico do modela Skupnosti oblikovalec, razen če je bila ta pravica s pogodbo prenesena na njegovega pravnega naslednika.


(1)  UL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen — Švedska) — SCT Industri AB i likvidation proti Alpenblume AB

(Zadeva C-111/08) (1)

(Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Sodna pristojnost in izvrševanje odločb - Področje uporabe - Stečaj)

2009/C 205/12

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta domstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SCT Industri AB i likvidation

Tožena stranka: Alpenblume AB

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Högsta domestolen — Razlaga člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001, L 12, str. 1) — Sodba sodišča države članice A, s katero je bila razglašena nepristojnost likvidacijskega upravitelja, da v postopku zaradi insolventnosti v državi članici B prenese sredstva družbe v likvidaciji v državi članici A — Tožba na vrnitev premoženja, ki jo je vložila družba prevzemnica, da bi dobila nazaj deleže družbe, ki jih je pridobila v okviru postopka zaradi insolventnosti, vendar pa jih je ponovno vzela družba odstopnica na podlagi sodbe, s katero je bil odstop razveljavljen

Izrek

Izjemo iz člena 1(2)(b) Uredbe št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da se uporablja za odločbo sodišča države članice A o vpisu v register lastninske pravice nad kapitalskimi deleži družbe s sedežem v državi članici A, s katero je bil prenos teh deležev razglašen za ničen, ker sodišče države članice A ne priznava pristojnosti stečajnega upravitelja države članice B v okviru stečajnega postopka, ki se začne in konča v državi članici B.


(1)  UL C 116, 9.5.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/8


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof — Nemčija) — Peter Rehder proti Air Baltic Corporation

(Zadeva C-204/08) (1)

(Uredba (ES) št. 44/2001 - Člen 5, točka 1(b), druga alinea - Uredba (ES) št. 261/2004 - Člena 5(1)(c) in 7(1)(a) - Montrealska konvencija - Člen 33(1) - Zračni promet - Odškodninski zahtevki potnikov proti letalskim družbam ob odpovedi leta - Kraj izvedbe storitve - Pristojnost v primeru letalskega prevoza iz ene države članice v drugo, ki ga opravi letalska družba s sedežem v tretji državi članici)

2009/C 205/13

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Peter Rehder

Tožena stranka: Air Baltic Corporation

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Bundesgerichtshof — Razlaga člena 5, točka 1(b), druga alinea, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001, L 12, str. 1) — Odškodnina na podlagi člena 7, točka 1(a), Uredbe (ES) št. 261/2004, ki jo potnik, ki je rezident ene države članice, od letalskega prevoznika s sedežem v drugi državi članici zahteva zaradi odpovedi leta med prvo državo članico in tretjo državo članico — Pristojnost sodišč države članice, katere rezident je potnik? — Določitev „kraj[a] v državi članici, kjer so bile v skladu s pogodbo storitve opravljene ali bi morale biti opravljene“

Izrek

Člen 5, točka 1(b), druga alinea, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da je pri letalskem prevozu oseb iz ene države članice v drugo, ki je opravljen na podlagi pogodbe, sklenjene z eno samo letalsko družbo, ki je dejanski prevoznik, za odločanje o odškodninskem zahtevku, ki izhaja iz te prevozne pogodbe in iz Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91, po izbiri tožeče stranke pristojno sodišče, v okraju katerega je kraj odhoda ali kraj prihoda letala, kot sta dogovorjena v navedeni pogodbi.


(1)  UL C 197, 2.8.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/9


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-272/08) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2004/83/ES - Pravica do azila - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

2009/C 205/14

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. Condou-Durande in E. Adsera Ribera, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: B. Plaza Cruz, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Nepravočasno sprejetje ukrepov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL L 304, str. 12)

Izrek

1.

Kraljevina Španija s tem, da ni v predpisanem roku sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite, ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

2.

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov postopka.


(1)  UL C 209, 15.8.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/9


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht München — Nemčija) — Zino Davidoff SA proti Bundesfinanzdirektion Südost

(Zadeva C-302/08) (1)

(Znamke - Mednarodna registracija - Protokol k Madridskemu sporazumu - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 146 - Enaki učinki mednarodne registracije in znamke Skupnosti v Skupnosti - Uredba (ES) št. 1383/2003 - Člen 5(4) - Blago, glede katerega obstaja sum, da krši znamko - Ukrepanje carinskih organov - Imetnik znamke Skupnosti - Pravica zahtevati ukrepanje v državi članici, v kateri je vložena zahteva za ukrepanje, in tudi v drugih državah članicah - Razširitev na imetnika mednarodne registracije)

2009/C 205/15

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht München

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Zino Davidoff SA

Tožena stranka: Bundesfinanzdirektion Südost

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Finanzgericht München — Razlaga člena 5(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice (UL L 196, str. 7) — Zahtevo za ukrepanje carinskih organov, da bi se poleg ukrepanja carinskih organov v državi članici, v kateri je bila ta vložena, zagotovilo tudi ukrepanje carinskih organov ene ali več drugih držav članic, ima pravico vložiti le imetnik znamke Skupnosti — Razširitev te pravice na imetnika znamke, registrirane na mednarodni ravni v smislu člena 146 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti — Pravni učinki pristopa Evropske skupnosti k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk

Izrek

Člen 5(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice, ob upoštevanju člena 146 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1992/2003 z dne 27. oktobra 2003, je treba razlagati tako, da dopušča imetniku mednarodno registrirane znamke, da tako kot imetnik blagovne znamke Skupnosti zahteva ukrepanje carinskih organov v državi članici, v kateri je vložil zahtevo, in tudi ukrepanje carinskih organov ene ali več drugih držav članic.


(1)  UL C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/10


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

(Zadeva C-356/08) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Svoboda opravljanja storitev - Svoboda ustanavljanja - Prost pretok kapitala - Nacionalna ureditev, v skladu s katero morajo zdravniki s sedežem v zvezni deželi Zgornji Avstriji odpreti bančni račun pri določeni banki)

2009/C 205/16

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: E. Traversa, zastopnik, A. Böhlke, odvetnik)

Tožena stranka: Republika Avstrija (zastopnik: C. Pesendorfer, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Kršitev členov 43 ES, 49 ES in 56 ES — Nacionalna ureditev, v skladu s katero morajo zdravniki s sedežem v zvezni deželi Zgornji Avstriji odpreti bančni račun pri Oberösterreichische Landesbank

Izrek

1)

Republika Avstrija s tem, da za vse zdravnike s sedežem v Zgornji Avstriji določa obveznost odprtja bančnega računa pri Oberösterreichische Landesbank v Linzu, na katerega morajo položiti plačila za storitve, ki so jih prejeli od nosilcev zdravstvenega zavarovanja v okviru izvajanja svoje poklicne dejavnosti, ni izpolnila obveznosti iz člena 49 ES.

2)

Republiki Avstriji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/10


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione — Italija) — EGN BV — Filiale Italiana proti Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Zadeva C-377/08) (1)

(Šesta direktiva o DDV - Člen 17(3)(a) - Odbitek in vračilo DDV, plačanega kot vstopni davek - Telekomunikacijske storitve - Opravljanje storitev za naročnika s sedežem v drugi državi članici - Člen 9(2)(e) - Določitev kraja opravljanja storitve)

2009/C 205/17

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EGN BV — Filiale Italiana

Tožena stranka: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Predmet

Razlaga členov 9(2)(e) in 17(3)(a) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1) — Opravljanje čezmejnih telekomunikacijskih storitev — Pravica ponudnika take storitve do odbitka predhodno plačanega davka, kot v notranjem sistemu

Izrek

Člen 17(3)(a) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/7/ES z dne 10. aprila 1995, je treba razlagati tako, da je ponudnik telekomunikacijskih storitev, kot je ta v postopku v glavni stvari, s sedežem v državi članici na podlagi te določbe v tej državi članici upravičen do odbitka ali vračila vstopnega DDV, plačanega za telekomunikacijske storitve, ki so bile opravljene za podjetje s sedežem v drugi državi članici, ker bi ponudnik imel to pravico, če bi bile zadevne storitve opravljene v prvi državi članici.


(1)  UL C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/11


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 2. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

(Zadeva C-465/08) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2005/36/ES - Pravica do ustanavljanja - Priznavanje poklicnih kvalifikacij - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

2009/C 205/18

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. Karanasou Apostolopoulou in H. Støvlbæk, zastopnika)

Tožena stranka: Helenska republika (zastopnik: E. Skandalou, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Nesprejetje določb, potrebnih za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, str. 22), ki razveljavlja Direktivo 89/49/EGS (UL L 19, str. 16), v predvidenem roku

Izrek

1)

Helenska republika s tem, da določb, potrebnih za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij ni sprejela v predpisanem roku, ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

2)

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 327, 20.12.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/11


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji

(Zadeva C-469/08) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2005/36/ES - Priznavanje poklicnih kvalifikacij - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

2009/C 205/19

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: H. Støvlbæk in V. Peere, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija (zastopnik: D. Haven, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Nesprejetje ali opustitev obvestitve o sprejetju predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, str. 22), v predpisanem roku

Izrek

1)

Kraljevina Belgija s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

2)

Kraljevini Belgiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 6, 10.1.2009.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/11


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 30. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji

(Zadeva C-490/08) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2005/68/ES - Pozavarovanje - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

2009/C 205/20

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: N. Yerrell, zastopnik)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija (zastopnik: D. Haven, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Opustitev sprejetja predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2005/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES, in obvestitve o njih v predpisanem roku

Izrek

1)

Kraljevina Belgija s tem, da ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2005/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES, ni izpolnila svojih obveznosti iz te direktive

2)

Kraljevini Belgiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 6, 10.1.2009.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/12


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

(Zadeva C-556/08) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2005/36/ES - Priznavanje poklicnih kvalifikacij - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

2009/C 205/21

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: H. Støvlbæk in A. A. Gilly, zastopnika)

Tožena stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnik: H. Walker, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Nesprejetje ukrepov, ki so potrebni za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, str. 22), v predpisanem roku

Izrek

1)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska s tem, da ni sprejelo zakonov in drugih prepisov, ki so potrebni za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznanju poklicnih kvalifikacij, ni izpolnilo obveznosti na podlagi člena 63 te dirketive.

2)

Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/12


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

(Zadeva C-557/08) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2005/35/ES - Onesnaževanje morja z ladij in uvedba kazni za kršitve - Neopravljen prenos)

2009/C 205/22

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: L. Lozano Palacios in A. A. Gilly, zastopnika)

Tožena stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnik: H. Walker, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti — Nesprejetje določb, potrebnih za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve, v predpisanem roku

Izrek

1)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska s tem, da ni sprejelo zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve, ni izpolnilo obveznosti iz te direktive.

2)

Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/13


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

(Zadeva C-567/08) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2005/36/ES - Priznavanje poklicnih kvalifikacij - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

2009/C 205/23

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: H. Støvlbæk in V. Peere, zastopnika)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopnik: C. Schiltz, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Nesprejetje oziroma nesporočitev ukrepov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, str. 22), v predpisanem roku

Izrek

1)

Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da v predpisanem roku ni sprejelo zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ni izpolnilo obveznosti iz te direktive.

2)

Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/13


Sklep Sodišča (peti senat) z dne 4. junija 2009 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Brussel in Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgija) — Država Belgija proti KBC Bank SA

(Združeni zadevi C-439/07 in C-499/07) (1)

(Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika - Člena 43 ES in 56 ES - Direktiva 90/435/EGS - Člen 4(1) - Nacionalna ureditev, katere cilj je odprava dvojnega obdavčenja distribuiranih dobičkov - Odbitek vsote prejetih dividend od davčne osnove matične družbe, le če je ta ustvarila obdavčljivi dobiček)

2009/C 205/24

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveni sodišči

Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Stranke

Tožeči stranki: država Belgija (C-439/07), Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)

Toženi stranki: KBC Bank NV (C-439/07), država Belgija (C-499/07)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Hof van beroep te Brussel — Razlaga členov 43 ES in 56 ES ter člena 4(1), prva alinea, in (2) Direktive Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 225, str. 6) — Nacionalne določbe o odpravi dvojnega obdavčenja distribuiranih dobičkov — Sistem odbitka dokončno obdavčenih dohodkov

Izrek

1.

Člen 4(1), prva alinea, Direktive Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi države članice, ki za oprostitev plačila davka na dividende, ki jih matična družba s sedežem v tej državi prejme od odvisne družbe s sedežem v drugi državi članici, določa, da se navedene dividende najprej vključijo v davčno osnovo matične družbe, da se lahko nato 95 % teh dividend odbije, če je za zadevno davčno obdobje poslovni izid po odbitku drugih dobičkov, za katere velja oprostitev plačila davka, še vedno pozitiven, in zaradi katere:

je matična družba za prejeti distribuirani dobiček obdavčena v naslednjem davčnem obdobju, če v davčnem obdobju, v katerem je bil ta dobiček distribuiran, ni ustvarila obdavčljivega dobička oziroma zadostnega obdavčljivega dobička,

ali

se izgube v tem davčnem obdobju kompenzirajo z distribuiranim dobičkom in jih do višine tega distribuiranega dobička ni mogoče prenesti v naslednje davčno obdobje.

2.

Člen 4(1), prva alinea, Direktive 90/435 v povezavi z odstavkom 2 istega člena je treba razlagati tako, da ne določa obveznosti za države članice, da bi morale nujno dopustiti, da se distribuirani dobiček, ki ga matična družba s sedežem v tej državi prejme od odvisne družbe s sedežem v drugi državi članici, lahko v celoti odbije od zneska dobička v davčnem obdobju matične družbe in da se izguba, ki iz tega izvira, lahko prenese v naslednje davčno obdobje. Države članice so pristojne, da ob upoštevanju zahtev svojega nacionalnega pravnega reda in možnosti iz navedenega člena 4(2) določijo podrobna pravila, v skladu s katerimi se doseže cilj, določen v odstavku 1, prva alinea, istega člena.

Vendar če je država članica izbrala sistem oprostitve iz člena 4(1), prva alinea, Direktive 90/435 in je načeloma v ureditvi navedene države članice mogoče prenesti izgube v naslednje davčno obdobje, navedena določba nasprotuje ureditvi države članice, katere učinek je zmanjšanje izgub matične družbe, ki bi se lahko prenesle, do višine prejetih dividend.

3.

Če so v nacionalni zakonodaji za čisto nacionalne primere sprejete enake rešitve, kot so določene v pravu Skupnosti, je le nacionalno sodišče pristojno, da v okviru razdelitve sodnih funkcij med nacionalnimi sodišči in Sodiščem, določene v členu 234 ES, presodi natančen obseg te napotitve na pravo Skupnosti, saj upoštevanje omejitev, ki jih je lahko nacionalni zakonodajalec določil za uporabo tega prava v čisto nacionalnih primerih, spada v pravo zadevne države članice in zato v izključno pristojnost njenih sodišč.

4.

Če so na podlagi nacionalne ureditve države članice dividende, ki izvirajo iz družbe s sedežem v tretji državi, manj ugodno obravnavane kot dividende, ki izvirajo iz družbe s sedežem v navedeni državi članici, je nacionalno sodišče pristojno, da ob upoštevanju predmeta nacionalne ureditve in dejanskega stanja zadeve, ki mu je bila predložena, preveri, ali se uporabi člen 56 ES, in če se, ali nasprotuje navedenemu različnemu obravnavanju.

5.

Člen 43 ES ne nasprotuje zakonodaji države članice — ki določa, da lahko matična družba s sedežem v državi članici, ki prejme distribuirani dobiček od odvisne družbe s sedežem v drugi državi članici, ta dobiček odbije od obdavčljivih dohodkov le v obsegu dobička, ki ga ima v davčnem obdobju, v katerem je odvisna družba distribuirala dobiček, medtem ko bi bila mogoča popolna oprostitev za distribuirani dobiček, če bi ta družba v tej drugi državi članici imela stalno poslovno enoto — če dobički, ki izvirajo iz enot, ustanovljenih v drugi državi članici, niso diskriminatorno obravnavani v primerjavi z dobički, ki izvirajo iz primerljivih nacionalnih enot.


(1)  UL C 315, 22.12.2007.

UL C 22, 26.1.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/14


Sklep Sodišča z dne 26. marca 2009 — Efkon AG proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije, Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-146/08 P) (1)

(Pritožba - Direktiva 2004/52/ES - Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti - Pritožba, ki je očitno nedopustna ali očitno neutemeljena)

2009/C 205/25

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Efkon AG (zastopnik: M. Novak, odvetnik)

Tožene stranke: Evropski parlament (zastopnika: U. Rösslein in A. Neergaard, zastopnika), Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in E. Karlsson, zastopnika), Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: N. Yerrell in G. Braun, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 22. januarja 2008 v zadevi Efkon proti Parlamentu in Svetu (T-298/04), s katerim je Sodišče prve stopnje kot nedopustno zavrglo tožbo na razglasitev ničnosti Direktive 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti (UL L 166, str. 124) — Obveznost biti neposredno zadevan s strani izpodbijanega akta — Pravica do izjave v postopku — Trajanje postopka pred Sodiščem prve stopnje

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

Efkon AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/15


Sklep Sodišča z dne 25. marca 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-159/08 P) (1)

(Pritožba - Zloraba prevladujočega položaja - Domnevno previsoke takse, ki jih obračunava upravljavec atenskega mednarodnega letališča - Zavrnitev pritožbe - Neobstoj interesa Skupnosti)

2009/C 205/26

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnika: Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis (zastopnik: B. Lombart, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Christoforou, V. Di Bucci in F. Ronkes Agerbeek, zastopniki)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 16. januarja 2008 v zadevi Isabella Scippacercola in Ioannis Terezakis proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-306/05, s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 2. maja 2005 o ustavitvi postopka s pritožbo, ki sta jo vložila pritožnika v zvezi z domnevno zlorabo prevladujočega položaja s strani atenskega mednarodnega letališča v Spati (Grčija), ki naj bi uporabnikom naložilo previsoke takse.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

I. Scippacercola in I. Terezakis se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/15


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 19. maja 2009 — (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Büdingen — Nemčija) — kazenski postopek zoper Guida Webra

(Zadeva C-166/08) (1)

(Člen 104(3) Poslovnika - Direktiva 89/397/EGS - Uradni nadzor živil - Pravica nadzorovanih podjetij do drugega mnenja - Pojem nadzorovanega podjetja)

2009/C 205/27

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Büdingen

Stranka v kazenskem postopku v glavni stvari

Guido Weber

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Amtsgericht Büdingen — Razlaga člena 7(1), drugi stavek, Direktive Sveta 89/397/EGS z dne 14. junija 1989 o uradnem nadzoru živil (UL L 186, str. 23) — Pravica nadzorovanih podjetij, da zahtevajo drugo mnenje ob uradnem nadzoru živil — Opredelitev distributerja, ki je v okviru kazenskega prava ali prava o prekrških odgovoren za stanje in označevanje živil, kot „nadzorovano podjetje“

Izrek

Člen 7(1), drugi pododstavek, Direktive Sveta št. 89/397/EGS z dne 14. junija 1989 o uradnem nadzoru živil je treba razlagati tako, da se kot „nadzorovano podjetje“ v smislu te določbe obravnava družba, ki je uvozila in nato tržila živilski proizvod ter katere poslovodja na podlagi analize vzorcev tega proizvoda, ki so bili odvzeti v prodajalni na drobno, v okviru prava o prekrških ali kazenskega prava odgovarja organom pregona za stanje navedenega proizvoda ali za njegovo označevanje.


(1)  UL C 183, 19.7.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/16


Sklep Sodišča z dne 5. maja 2009 — WWF-UK proti Svetu Evropske unije in Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-355/08 P) (1)

(Pritožba - Uredba (ES) št. 2371/2002 - Posvetovanje z regionalnimi svetovalnimi sveti o ukrepih za urejanje dostopa do voda in virov in trajnostno zasledovanje ribolovnih aktivnosti - Uredba (ES) št. 41/2007 - Določitev celotnih dovoljenih ulovov za leto 2007 za trsko - Člani regionalnega svetovalnega sveta, ki so izdali ločeno odklonilno mnenje manjšine v poročilu navedenega sveta o teh celotnih dovoljenih ulovih - Ničnostna tožba zoper Uredbo št. 41/2007, ki jo vloži tak član - Nedopustnost - Očitno neutemeljena pritožba)

2009/C 205/28

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: WWF-UK (zastopniki: P. Sands in J. Simor, Barristers, R. Stein, Solicitor)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Moore in A. De Gregorio Merino, zastopnika) in Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: P. Oliver, zastopnik)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (osmi senat) z dne 2. junija 2008, WWF UK Ltd proti Svetu, T-91/07, s katerim je Sodišče razglasilo za nedopustno tožbo za razglasitev delne ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (UL 2007, L 15, str. 1), v delu, kjer določa celotne dovoljene ulove (TAC) za leto 2007 za trsko na območjih, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 423/2004 (UL L 70, str. 8) — Pogoj posamičnega zadevanja z izpodbijanim aktom

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

WWF UK Ltd se naloži plačilo stroškov.

3)

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške.


(1)  UL C 260, 11.10.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/16


Sklep Sodišča z dne 5. maja 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd proti Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Španiji

(Zadeva C-372/08 P) (1)

(Pritožba - Uredba (ES) št. 147/2007 - Zmanjšanje kvot skuš, dodeljenih Irski za obdobje od 2007 do 2012 - Ničnostna tožba zoper Uredbo št. 147/2007, ki jo je vložila skupina irskih ribičev, ki jo sestavlja 20 od 23 imetnikov dovoljenja iz morske flote Zamrznjeno morje - Nedopustnost - Očitno neutemeljena pritožba)

2009/C 205/29

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd (zastopniki: G. Hogan, SC, N. Travers, BL, T. O'Sullivan, BL, D. Barry, Solicitor)

Drugi stranki v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: K. Banks, zastopnik), Kraljevina Španija (zastopnik: N. Díaz Abad, zastopnik)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 2. junija 2008 v zadevi Atlantic Dawn Ltd in drugi proti Komisiji (T-172/07), s katerim je Sodišče prve stopnje kot nedopustno zavrglo tožbo za razglasitev ničnosti Uredbe Komisije (ES) št. 147/2007 z dne 15. februarja 2007 o prilagoditvi nekaterih ribolovnih kvot za leta od 2007 do 2012 v skladu s členom 23(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike — Zahteva neposredne prizadetosti zaradi izpodbijanega akta

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely in Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/17


Sklep Sodišča z dne 3. aprila 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-387/08 P) (1)

(Pritožba - Tožba zaradi nedelovanja - Direktiva 89/665/EGS - Komisijina opustitev uvedbe popravnega mehanizma, določenega v členu 3(2) - Fizične in pravne osebe - Neposredna prizadetost - Nedopustnost)

2009/C 205/30

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein Ruhr mbH (zastopnik: C. Antweiler, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 25. junija 2008 v zadevi VDH Projektentwicklung in Edeka Rhein-Ruhr proti Komisiji (T-185/08), s katerim je Sodišče prve stopnje kot očitno nedopustno zavrnilo tožbo zaradi nedelovanja, s katero se predlaga ugotovitev nedelovanja Komisije, ker ta v zvezi s sklenitvijo koncesije za javna dela in podjemno pogodbo ni takoj uvedla popravnega mehanizma, določenega v členu 3 Direktive 89/665/EGS, in na Zvezno republiko Nemčijo ni naslovila uradnega obvestila iz člena 3(2) navedene direktive — Tožba fizičnih in pravnih oseb zaradi nedelovanja — Zahteva, da tožečo stranko akt, na podlagi katerega zadevni instituciji očita nedelovanje, neposredno zadeva.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

Družbi VDH Projektentwicklung GmbH in Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH nosita vsaka svoje stroške.


(1)  UL C 141, 20.6.2009.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/17


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 24. aprila 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Monomeles Protodikeio Athinon — Grčija) — Archontia Koukou proti Elliniko Dimosio

(Zadeva C-519/08) (1)

(Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika - Socialna politika - Direktiva 1999/70/ES - Določbi 5 in 8 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas - Pogodbe o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju - Veriženje pogodb - Znižanje splošne ravni zaščite delavcev - Ukrepi za preprečevanje zlorab - Sankcije - Absolutna prepoved spremembe pogodb o zaposlitvi za določen čas v pogodbe za nedoločen čas v javnem sektorju - Posledice nepravilnega prenosa direktive - Skladna razlaga)

2009/C 205/31

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Monomeles Protodikeio Athinon

Stranki

Tožeča stranka: Archontia Koukou

Tožena stranka: Elliniko Dimosio

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Monomeles Prodikeio Athinon — Razlaga določb 5 in 3 Priloge k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL L 175, str. 43) — Objektivni razlogi, ki utemeljujejo neomejeno obnavljanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas — Obveznost sklepanja takih pogodb, ki je določena v nacionalni zakonodaji — Prepoved sprejetja nacionalnih predpisov za prenos zakonodaje Skupnosti, s katerimi bi se znižala raven zaščite delavcev — Pojem znižanja

Izrek

1)

Določbo 5(1)(a) Okvirnega sporazuma ETUC-UNICE-CEEP o delu za določen čas, ki je bil sklenjen 18. marca 1999 in je priloga k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP, je treba razlagati tako, da nasprotuje veriženju pogodb o zaposlitvi za določen čas, ki je utemeljeno samo z dejstvom, da je določeno v splošnem zakonu ali podzakonskem predpisu države članice. Nasprotno, pojem „objektivni razlogi“ v smislu te določbe zahteva, da je uporaba take posebne vrste delovnega razmerja, kot je predvidena v nacionalni zakonodaji, utemeljena z obstojem konkretnih dejstev, ki se nanašajo zlasti na zadevno dejavnost in pogoje njenega opravljanja.

2)

Določbo 5(1) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, kakršna je v zadevi v glavni stvari, ki s tem, da nalaga — kot preventivni ukrep pred zlorabo veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas — spoštovanje najdaljšega skupnega trajanja takih pogodb, določa izjeme od te omejitve glede nekaterih kategorij delavcev, če so ti upravičeni do vsaj enega preventivnega ukrepa pred zlorabo veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas, določenih v tej določbi.

3)

Določbo 5(1) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, kakršna je v zadevi v glavni stvari, ki nalaga — kot ukrep kaznovanja zlorabe veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas — izplačilo plače in nadomestila ter kazenske in disciplinske sankcije, če so — kar mora preveriti predložitveno sodišče — pogoji za uporabo in dejanska izvedba upoštevnih določb nacionalnega prava primeren ukrep za kaznovanje, če javna uprava zlorabi veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas.

4)

Določbo 5(1) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas je treba razlagati tako, da če nacionalni pravni red zadevne države članice v javnem sektorju ne vključuje drugih učinkovitih ukrepov za preprečitev in, če je to potrebno, za kaznovanje zlorabe veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas — kar mora preveriti predložitveno sodišče —, ta nasprotuje nacionalni zakonodaji, kakršna je v zadevi v glavni stvari, če se ta ne uporablja ratione temporis za zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki so bile sklenjene ali obnovljene po poteku obdobja za prenos, določenega z Direktivo 1999/70, če niso bile več veljavne na dan začetka veljave te zakonodaje ali v kateremkoli trenutku v obdobju treh mesecev pred tem datumom.

5)

Določbo 5(1) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas je treba v okoliščinah, kakršne so v zadevi v glavni stvari, razlagati tako, da če nacionalni pravni red zadevne države članice v zadevnem sektorju vsebuje druge učinkovite ukrepe za preprečitev in, če je to potrebno, za kaznovanje zlorabe veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas v smislu iste točke 1, ta določba ne nasprotuje uporabi nacionalnega pravnega pravila, ki absolutno in samo v javnem sektorju prepoveduje spremembo v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, ki jih je treba — zato ker je njihov cilj zadovoljevanje stalnih in trajnih potreb delodajalca — šteti za zlorabo. Vendar mora predložitveno sodišče presoditi, v kolikšnem delu so pogoji uporabe in dejanska izvedba upoštevnih določb nacionalnega prava primeren ukrep za preprečevanje in po potrebi kaznovanje, če javna uprava zlorabi veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas.

6)

Določbo 5(1) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas je treba razlagati tako, da načeloma ne nasprotuje temu, da so za spore o zlorabi pogodb o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju izključno pristojna upravna sodišča. Vendar mora predložitveno sodišče skrbeti za to, da je zagotovljena pravica do učinkovitega sodnega varstva zaradi spoštovanja načel učinkovitosti in enakosti.

7)

Določbo 8(3) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, kakršna je v zadevi v glavni stvari, ki zaradi ugotovitve obstoja zlorabe pogodb o zaposlitvi za določen čas določa dodatne pogoje v primerjavi s tistimi, ki so bili določeni v prejšnjih nacionalnih predpisih, kot je med drugim člen 8(3) zakona 2112/1920 o obvezni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlenim v zasebnem sektorju, če taki pogoji — kar mora preučiti navedeno sodišče — vplivajo na omejeno kategorijo delavcev, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali so bili kompenzirani s sprejetjem preventivnih ukrepov pred zlorabo pogodb o zaposlitvi za določen čas v smislu določbe 5(1) tega okvirnega sporazuma.

8)

Predložitveno sodišče mora — kolikor je mogoče — upoštevne določbe nacionalnega prava razlagati v skladu z določbama 5(1) in 8(3) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas in v zvezi s tem ugotoviti, ali je treba določbo nacionalnega prava, kot je člen 8(3) zakona 2112/1920 uporabiti za spor v glavni stvari namesto nekaterih drugih določb tega prava.


(1)  UL C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/19


Pritožba, ki jo je vložil Dr. Hans Kronberger 1. avgusta 2008 zoper sklep Sodišča prve stopnje (sedmi senat), razglašen 21. maja 2008 v zadevi T-18/07, Hans Kronberger proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva C-349/08 P)

2009/C 205/32

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Dr. Hans Kronberger (zastopnik: W. Weh, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Dr. Hans Kronberger je 1. avgusta 2008 pri Sodišču Evropskih skupnosti vložil pritožbo zoper sklep Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (sedmi senat) z dne 21. maja 2008 v zadevi T-18/07, Hans Kronberger proti Evropskemu parlamentu. Zastopnik pritožnika je odvetnik Dr. Wilfried Ludwig Weh, Wolfeggstraße 1, AT-6900 Bregenz.

Sodišče Evropskih skupnosti (osmi senat) je s sklepom z dne 19. maja 2009 pritožbo zavrnilo in pritožniku naložilo plačilo svojih stroškov.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/19


Pritožba, ki jo je vložila ArcelorMittal Luxembourg SA 8. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 31. marca 2009 v zadevi ArcelorMittal Luxembourg in drugi proti Komisiji (T 405/06)

(Zadeva C-201/09 P)

2009/C 205/33

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: ArcelorMittal Luxembourg SA, nekdanja Arcelor Luxembourg SA (zastopnik: A. Vandencasteele, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Komisija Evropskih skupnosti, ArcelorMittal Belval & Differdange, nekdanja Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, nekdanja Arcelor International SA

Predloga pritožnice:

Sodba Sodišča prve stopnje v zadevi T-405/06 naj se razveljavi v delu, v katerem potrdila del odločbe Komisije C(2006) 5342 konč. z dne 8. novembra 2006 v zvezi s postopkom izvajanja člena 65 [PJ] glede sporazumov in usklajenih ravnanj, pri katerih so sodelovali evropski proizvajalci nosilcev (zadeva COMP/F/38.907 — Jekleni nosilci), ki se nanaša na družbo ArcelorMittal Luxembourg SA;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka na tej stopnji in postopka pred Sodiščem prve stopnje.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka navaja štiri pritožbene razloge v utemeljitev svojih predlogov.

V okviru prvega pritožbenega razloga, ki ima dva dela, pritožnica trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 97 PJ in zlorabilo svoja pooblastila, ker je uporabilo člen 65 PJ po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ 23. julija 2002. Obveznost institucij, da dosledno razlagajo različne pogodbe, nikakor ne more utemeljiti ohranitve določb pogodbe v pravnem redu Skupnosti po prenehanju njene veljavnosti.

V okviru drugega dela istega pritožbenega razloga pritožnica trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo Uredbo 1/2003 (1) in zlorabilo svoja pooblastila, ker je utemeljilo pristojnost Komisije za sprejetje odločbe na podlagi člena 65 PJ na uredbi, ki ji daje pooblastila le za izvajanje členov 81 ES in 82 ES. Ker je bila navedena uredba po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ sprejeta le na podlagi Pogodbe ES, se z njo Komisiji ne more podeliti pristojnosti za sankcioniranje kršitve člena 65 PJ brez hkratne kršitve Pogodbe ESPJ in pravil o hierarhiji norm.

V okviru drugega pritožbenega razloga, ki ima tri dele, pritožnica navaja, da je Sodišče prve stopnje kršilo načelo individualizacije kazni, da ni upoštevalo sodne prakse Sodišča glede pripisanja odgovornosti, pravnomočnosti in pravila o hierarhiji norm, ker je Komisiji priznalo pravico, da pripiše družbi odgovornost za protikonkurenčno ravnanje druge družbe v skupini, ne da bi prva družba pri tem sodelovala. Niti dejstvo, da tvorijo različne zadevne družbe, ki spadajo v isto skupino, gospodarsko celoto, niti dejstvo, da je hčerinska družba kršiteljica v stoodstotni lasti matične družbe, niti odločilen vpliv matične družbe na hčerinsko družbo ne zadostujejo za dokaz sodelovanja pritožnice pri kršitvi in torej ne morejo utemeljiti odgovornosti matične družbe za ravnanja hčerinske družbe.

V okviru tretjega pritožbenega razloga pritožnica navaja, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravila o zastaranju postopkov in da je kršilo načelo pravnomočnosti, ker je v zvezi z njo v sodbi upoštevalo dejanja, ki pretrgajo zastaranje, čeprav naj bi bilo iz prvotne odločbe Komisije, sprejete leta 1994, jasno razvidno, da je bila pritožnica izrecno opredeljena kot družba, ki ni sodelovala pri kršitvi.

V okviru četrtega pritožbenega razloga pritožnica nazadnje trdi, da je s sodbo Sodišča prve stopnje kršena njena pravica do obrambe, ker ni obrazložena glede posebno dolgega trajanja postopka, zaradi česar ni mogla več predložiti dokazov, nujnih za ovrženje domneve odgovornosti, ki je bila sprejeta glede nje. Poleg tega naj Sodišče prve stopnje ne bi upoštevalo pravnomočnosti sodbe z dne 2. oktobra 2003 v zadevi ARBED proti Komisiji (C-176/99 P), s katero je bil del odločbe Komisije, ki se je nanašal na pritožnico, razglašen za ničen.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 [ES] in 82 [ES], UL 2003, L 1, str. 1.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szombathelyi Városi Bíróság (Republika Madžarska) 8. junija 2009 — Kazenski postopek zoper Emila Eredicsa in druge

(Zadeva C-205/09)

2009/C 205/34

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Szombathelyi Városi Bíróság

Stranke v kazenskem postopku v glavni stvari

Emil Eredics in drugi

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Predložitveno sodišče želi v kazenskem postopku, v katerem odloča, izvedeti, ali „oseba, ki ni fizična oseba“, spada v obseg pojma „žrtev“ v smislu člena 1(a) Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ glede na obveznost pospeševanja poravnavanja med žrtvijo in storilcem kaznivega dejanja v kazenskih zadevah iz člena 10 Okvirnega sklepa, in da Sodišče pojasni in dopolni sodbo, ki jo je izdalo 28. junija 2007 v zadevi Dell’Orto, C-467/05.

2)

Predložitveno sodišče želi v zvezi s členom 10 Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ, v skladu s katerim si „[v]saka država članica […] prizadeva za pospeševanje poravnavanja v kazenskih zadevah za kazniva dejanja, ki jih šteje za primern[a] za to vrsto ukrepa“, izvedeti, ali je mogoče pojem „kazniva dejanja“ razlagati tako, da zajema vsa kazniva dejanja, katerih znaki kaznivega dejanja, opredeljeni v zakonu, so si v bistvu podobni.

3)

Ali je mogoče izraz „[v]saka država članica si prizadeva za pospeševanje poravnavanja v kazenskih zadevah […]“ iz člena 10(1) Okvirnega sklepa 2001/220/PNZ razlagati tako, da so lahko pogoji za poravnavanje glede storilca in žrtve izpolnjeni vsaj do sprejetja odločitve na prvi stopnji, to pomeni, da je zahteva po priznanju dejstev med sodnim postopkom po koncu preiskave, če so izpolnjeni preostali zahtevani pogoji, skladna z obveznostjo pospeševanja poravnavanja?

4)

Predložitveno sodišče se v zvezi s členom 10(1) Okvirnega sklepa 2001/220/PNZ sprašuje, ali izraz „[v]saka država članica si prizadeva za pospeševanje poravnavanja v kazenskih zadevah za kazniva dejanja, ki jih šteje za primern[a] za to vrsto ukrepa“ pomeni, da je treba zagotoviti splošen dostop do poravnavanja v kazenskih zadevah, če so izpolnjeni predhodni pogoji, predvideni z zakonom, brez možnosti razlage. Povedano drugače, če je odgovor na vprašanje pritrdilen, ali je obstoj pogoja, v skladu s katerim „je mogoče glede na vrsto kaznivega dejanja, vrsto poravnavanja in osumljenca potek sodnega postopka prekiniti, ali bi bilo utemeljeno misliti, da bi sodišče lahko pri določitvi kazni upoštevalo aktivno obžalovanje“, v skladu z določbami (zahtevami) zgoraj navedenega člena 10?


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/20


Tožba, vložena 9. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Slovaški republiki

(Zadeva C-207/09)

2009/C 205/35

Jezik postopka: slovaščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: K. Simonsson in A. Tokár, zastopnika)

Tožena stranka: Slovaška republika

Predloga tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da Slovaška republika, s tem da je za izvedbo inšpekcijskih pregledov in nadzorov iz člena 3 Direktive 94/57/ES (1) uporabila storitve zavodov, ki niso priznani v smislu členov 2 in 4 te direktive, ni izpolnila obveznosti iz te direktive;

Slovaški republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Slovaška republika je uporabila storitve zavodov, ki niso priznani klasifikacijski zavodi v smislu Direktive 94/57/ES, in po podatkih Komisije takim zavodom ni odvzela nalog, ki so jim bile dodeljene. Poleg tega pa zato, ker Slovaška republika ni določila ustreznega pravnega okvira, da bi se v prihodnje preprečilo dodeljevanje nalog zavodom, ki niso priznani klasifikacijski zavodi, obstaja verjetnost, da se bodo ponavljali primeri nepravilne uporabe Direktive 94/57/ES, podobni temu, ki je predmet tožbe.


(1)  Direktiva Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L 319, 12.12.1994, str. 20).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d'appel de Nantes (Francija) 10. junija 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, sedaj Kimberly Clark SAS, proti Ville d'Orléans

(Zadeva C-210/09)

2009/C 205/36

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative d'appel de Nantes

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Scott SA, Kimberly Clark SNC, sedaj Kimberly Clark SAS

Tožena stranka: Ville d'Orléans

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali bi morebitna razveljavitev nalogov za izterjavo, izdanih za izterjavo pomoči, ki jo je Komisija Evropskih skupnosti 12. julija 2000 razglasila za nezdružljivo s skupnim trgom (1), s strani upravnega sodnika zaradi kršitve zakonskih določb o vsebinski predstavitvi teh nalogov, ob upoštevanju možnosti, da pristojna uprava odpravi napako v teh odločbah, lahko ovirala takojšnjo in učinkovito izvršitev Odločbe Komisije Evropskih skupnosti z dne 12. julija 2000, kar bi pomenilo kršitev zgoraj navedenega člena 14(3) Uredbe Sveta z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe (2)?


(1)  Odločba Komisije št. 2002/14/CE z dne 12. julija o državni pomoči, ki jo je Francija dodelila družbi Scott Paper SA/Kimberly-Clark (UL 2002, L 12, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 83, str. 1).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 15. junija 2009 — Barsoum Chabo proti Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Zadeva C-213/09)

2009/C 205/37

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Barsoum Chabo

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Vprašanje za predhodno odločanje  (1)

Ali je dodatni znesek 222 EUR/100 kg neto proizvoda, ki izhaja iz stopnje dajatve za tretje države in iz stopnje preferencialne dajatve ter se naloži na uvoz konzerviranih gob iz rodu Agaricus (oznaka 2003 10 30), ničen zaradi kršitve načela sorazmernosti?


(1)  ki se nanaša na Uredbo Komisije (ES) št. 1719/2005 z dne 27. oktobra 2005 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 286, str. 1).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/22


Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 15. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 31. marca 2009 v zadevi ArcelorMittal Luxembourg in drugi proti Komisiji, T-405/06

(Zadeva C-216/09 P)

2009/C 205/38

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: F. Castillo de la Torre in X. Lewis, zastopnika)

Druge stranke v postopku: ArcelorMittal Luxembourg SA, nekdanja Arcelor Luxembourg SA; ArcelorMittal Belval & Differdange, nekdanja Arcelor Profil Luxembourg SA; ArcelorMittal International, nekdanja Arcelor International SA

Predlogi pritožnice:

razveljavitev sodbe z dne 31. marca 2009 v zadevi ArcelorMittal Luxembourg in drugi proti Komisiji, T-405/06, v delu, v katerem so odpravljene globe, naložene z odločbo Komisije C(2006) 5342 konč. z dne 8. novembra 2006 (1) družbama ArcelorMittal Belval & Differdange SA (nekdanja ProfilARBED) in ArcelorMittal International SA (nekdanja TradeARBED),

zavrnitev tožbe družb ArcelorMittal Belval & Differdange SA in ArcelorMittal International SA

naložitev plačila stroškov drugim strankam v postopku.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v podporo svoji pritožbi navaja le en pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev pravil o zastaranju pregona s strani Sodišča prve stopnje.

Komisija meni, da sodba Sodišča prve stopnje temelji na dobesedni in preveč ozki razlagi Odločbe 715/78/ESPJ (2) ter zlasti njenih členov 2(3) in 3 v delu, v katerem razlikuje med pretrganjem zastaranja in njegovim zadržanjem. Drugače kot člen 2(2), ki izrecno določa učinek erga omnes pretrganja zastaranja, pa namreč v členu 3 ni določeno nič v zvezi z učinki zadržanja. V sodbi Sodišča prve stopnje naj bi bilo napačno uporabljeno pravo v delu, v katerem je ugotovljeno, da zadržanje zastaranja, ki je posledica tega, da stranka sproži sodne postopke pred sodiščem Skupnosti, velja le za podjetje, ki je vložilo tožbo, in se zato šteje, da je zastaralni rok za druge stranke prekoračen.

Komisija poudarja, da, v nasprotju s tem kar je razsodilo Sodišče prve stopnje, na relativni učinek zadržanja ni mogoče sklepati iz pravne praznine, člen 3 Odločbe 715/78/ESPJ pa bi bilo treba razlagati glede na cilje zadevnih predpisov v zvezi z možnostjo Komisije, da učinkovito preganja in sankcionira kršitve konkurenčnega prava.


(1)  Odločba Komisije C(2006) 5342 konč. z dne 8. novembra 2006 v zvezi s postopkom izvajanja člena 65 PJ glede sporazumov in usklajenih ravnanj, pri katerih so sodelovali evropski proizvajalci nosilcev (zadeva COMP/F/38.907 — Jekleni nosilci).

(2)  Odločba Komisije št. 715/78/ESPJ z dne 6. aprila 1978 o zastaralnih rokih v postopkih in o izvajanju sankcij na področju uporabe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (UL L 94, str. 22).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italija) 15. junija 2009 — Maurizio Polisseni proti A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

(Zadeva C-217/09)

2009/C 205/39

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Maurizio Polisseni.

Tožena stranka: A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali člen 43 Pogodbe ES in pravo Skupnosti s področja konkurence nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kot sta člen 1 zakona št. 475 z dne 2. aprila 1968 in člen 13 D.P.R. št. 1275 z dne 21. avgusta 1971 v delu, v katerem določata, da je pogoj za izdajo dovoljenja za preselitev lekarne iz prostorov na prvi lokaciji v prostore na drugi lokaciji, čeprav je tudi ta na dodeljenem območju, upoštevanje določene razdalje do drugih lekarn, ki ne sme biti manjša od 200 metrov, merjeno po najkrajši pešpoti med pragom prve in pragom druge lekarne, in zlasti ali so omejitve svobode ustanavljanja, določene v navedeni zakonodaji, v nasprotju z razlogi javnega interesa, na podlagi katerih bi lahko bile utemeljene, ter ali so primerne za njihovo uresničevanje?

2)

Ali načelo sorazmernosti, ki mora biti spoštovano, da je omejitev pravice do svobodnega ustanavljanja in proste konkurence upravičena, vsekakor nasprotuje takemu omejevanju svobodne gospodarske pobude farmacevta, kot izhaja iz predpisov o najkrajši razdalji iz zgornjega vprašanja?

3)

Ali člena 152 in 153 Pogodbe ES, ki nalagata zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi ter potrošnikov, nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kot sta člen 1 zakona št. 475 z dne 2. aprila 1968 in člen 13 D.P.R. št. 1275 z dne 21. avgusta 1971 v delu, v katerem določata, da je pogoj za izdajo dovoljenja za preselitev lekarne iz prostorov na prvi lokaciji v prostore na drugi lokaciji, čeprav je tudi ta na dodeljenem območju, upoštevanje določene razdalje do drugih lekarn, ki ne sme biti manjša od 200 metrov, merjeno po najkrajši pešpoti med pragom prve in pragom druge lekarne, ne da bi bila ob tem upoštevana interes uporabnikov in potreba po učinkoviti geografski razporeditvi storitev, povezanih z varovanjem zdravja?


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 16. junija 2009 — Vitra Patente AG proti High Tech Srl

(Zadeva C-219/09)

2009/C 205/40

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vitra Patente AG

Tožena stranka: High Tech Srl

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali je treba člena 17 in 19 Direktive št. 98/71/ES (1) razlagati tako, da lahko na podlagi zakona države članice, s katerim se notranji pravni red usklajuje z omenjeno direktivo, možnost, ki jo ima ta država članica, da samostojno določi obseg varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, zajema tudi možnost izključitve takega varstva pri modelih, pri katerih — čeprav izpolnjujejo zahteve za varstvo, ki jih določa avtorsko pravo — je bilo treba šteti, da so postali dostopni javnosti pred datumom začetka veljavnosti uskladitvene nacionalne zakonodaje, ker niso bili nikoli registrirani kot modeli ali ker je zadevna registracija takrat že potekla?

2)

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba člena 17 in 19 Direktive št. 98/71/ES razlagati tako, da lahko možnost, ki jo ima država članica, da samostojno določi obseg varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, zajema tudi možnost izključitve takega varstva v primerih, ko je tretja oseba brez dovoljenja imetnika avtorske pravice na modelih v državi že proizvedla in tržila proizvode, izdelane v skladu s temi modeli, ki so bili dostopni javnosti pred datumom začetka veljavnosti uskladitvene nacionalne zakonodaje?

3)

Če je odgovor na prvo in drugo vprašanje nikalen, ali je treba člena 17 in 19 Direktive št. 98/71/ES razlagati tako, da lahko možnost, ki jo ima država članica, da samostojno določi obseg varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, zajema tudi možnost izključitve takega varstva v primerih, ko je tretja oseba brez dovoljenja imetnika avtorske pravice na modelih v državi že proizvedla in tržila proizvode, izdelane v skladu s temi modeli, če je taka izključitev določena za daljše obdobje (deset let)?


(1)  UL L 289, str. 28.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Prim’Awla tal-Qorti Civili (Republika Malta) 17. junija 2009 — AJD Tuna Ltd proti Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd in Avukat Generali

(Zadeva C-221/09)

2009/C 205/41

Jezik postopka: malteščina

Predložitveno sodišče

Prim’Awla tal-Qorti Civili (Malta)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: AJD Tuna Ltd

Toženi stranki: Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd in Avukat Generali

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je Uredba Komisije št. 530/2008 (1) neveljavna, ker je v nasprotju s členom 253 ES, saj ne navaja zadostnih razlogov za sprejetje nujnih ukrepov iz členov od 1 do 3 navedene uredbe in ne pojasni razlogov za te ukrepe?

2.

Ali je Uredba Komisije št. 530/2008 neveljavna, ker je v nasprotju s členom 7(1) Uredbe Sveta št. 2371/2002 (2), saj v njenih uvodnih izjavah nista zadostno dokazana (i) obstoj resne grožnje ohranjevanju živih vodnih virov ali morskemu ekosistemu, povzročene z ribolovno dejavnostjo, in (ii) potreba po takojšnjem ukrepanju?

3.

Ali je Uredba Komisije št. 530/2008 neveljavna, ker so s sprejetimi ukrepi subjektom Skupnosti, kot je tožeča stranka, odvzeta upravičena pričakovanja, utemeljena s členom 1 Uredbe Komisije št. 446/2008 (3) z dne 22. maja 2008 in členom 2 Uredbe Sveta št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002?

4.

Ali je člen 3 Uredbe Komisije št. 530/2008 neveljaven, ker je v nasprotju z načelom sorazmernosti, saj iz njega izhaja, da (i) noben subjekt Skupnosti ne sme opravljati dejavnosti iztovarjanja ali dajanja tunov v mrežaste kletke za pitanje ali gojenje, in to tudi tunov, ki so bili ulovljeni prej in povsem v skladu z Uredbo št. 530/2008, in da (ii) noben subjekt Skupnosti ne sme opravljati teh dejavnosti v zvezi s tuni, ki so jih ulovili ribiči, katerih ladje ne plujejo pod zastavo ene od držav članic, navedenih v členu 1 Uredbe št. 530/2008, čeprav so bili ti tuni ulovljeni v skladu s kvotami, določenimi v Mednarodni konvenciji za ohranitev atlantskega tuna?

5.

Ali je Uredba Komisije št. 530/2008 neveljavna, ker je v nasprotju z načelom sorazmernosti, saj Komisija ni dokazala, da bo ukrep, ki ga je nameravala sprejeti, prispeval k obnovi staležev tuna?

6.

Ali je Uredba Komisije št. 530/2008 neveljavna, ker so sprejeti ukrepi nerazumni in diskriminatorni na podlagi državljanstva v smislu člena 12 ES, saj navedena uredba razlikuje med plovili z zapornimi plavaricami, ki plujejo pod zastavo Španije, in tistimi, ki plujejo pod zastavo Grčije, Italije, Francije, Cipra in Malte, razlikuje pa tudi med temi šestimi in drugimi državami članicami?

7.

Ali je Uredba Komisije št. 530/2008 neveljavna, ker niso bila upoštevana načela sodnega varstva, kot so varovana na podlagi člena 47 Listine unije o temeljnih pravicah, saj zainteresiranim strankam in državam članicam ni bila dana nikakršna možnost za predložitev pisnih pripomb pred sprejetjem odločbe?

8.

Ali je Uredba Komisije št. 530/2008 neveljavna, ker ni bilo upoštevano načelo kontradiktornosti (audi alteram partem) kot splošno načelo prava Skupnosti, saj zainteresiranim strankam in državam članicam ni bila dana nikakršna možnost za predložitev pisnih pripomb pred sprejetjem odločbe?

9.

Ali je člen 7(2) Uredbe Sveta št. 2371/2008 neveljaven, ker načelo kontradiktornosti (audi alteram partem) kot splošno načelo prava Skupnosti in/ali načela sodnega varstva, kot so varovana na podlagi člena 47 Listine unije o temeljnih pravicah, niso bila upoštevana, in ali je zato Uredba Komisije št. 530/2008 neveljavna, ker je bila sprejeta na podlagi Uredbe Sveta št. 2371/2008?

10.

Če bo Sodišče Evropskih skupnosti ugotovilo, da je Uredba Komisije št. 530/2008 veljavna, ali je treba to uredbo razlagati tako, da ukrepi, ki so bili sprejeti v členu 3 navedene uredbe, prav tako prepovedujejo subjektom Skupnosti, da bi v vodah ali pristaniščih Skupnosti sprejeli iztovarjanje, dajanje v mrežaste kletke za pitanje ali gojenje in pretovarjanje navadnega tuna, ulovljenega v Atlantskem oceanu vzhodno od zemljepisne dolžine 45 ° Z in v Sredozemskem morju na plovilih z zaporno plavarico, ki plujejo pod zastavo tretje države?


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 530/2008 z dne 12. junija 2008 o sprejemu nujnih ukrepov glede ribolova na navadnega tuna z zapornimi plavaricami v Atlantskem oceanu vzhodno od zemljepisne dolžine 45 ° Z in v Sredozemskem morju (UL L 155, str. 9).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358, 31.12.2002, str. 59–80).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 446/2008 z dne 22. maja 2008 o spremembi nekaterih kvot za navadnega tuna v letu 2008 po členu 21(4) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (UL L 134, str. 11).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bolzano (Italija) 19. junija 2009 — kazenski postopek zoper Martho Nussbaumer

(Zadeva C-224/09)

2009/C 205/42

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bolzano

Stranka v kazenskem postopku v glavni stvari

Martha Nussbaumer

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali nacionalna zakonodaja, kakršna je zakonska uredba št. 81 z dne 9. aprila 2008, zlasti ureditev iz njenega člena 90(11), v delu, v katerem za zasebne projekte, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, določa odstopanje od obveznosti, ki je sicer naložena naročniku ali nadzorniku projekta, da za gradbišče, na katerem je navzočih več izvajalcev, imenuje koordinatorja za pripravljalno fazo projekta iz odstavka 3 te določbe, ne glede na presojo o naravi del in posebnih nevarnostih, ki so navedene v Prilogi II k Direktivi 92/57/EGS z dne 24. junija 1992, krši ureditev iz člena 3 te direktive (1)?

2)

Ali nacionalna zakonodaja, kakršna je zakonska uredba št. 81 z dne 9. aprila 2008, zlasti ureditev iz njenega člena 90(11), krši ureditev iz člena 3 Direktive 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 v zvezi z obveznostjo naročnika ali nadzornika projekta, da v vsakem primeru imenuje koordinatorja za fazo izvajanja del na gradbišču ne glede na vrsto del, torej tudi če gre za zasebne projekte, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, ki pa lahko vključujejo posebne nevarnosti, navedene v Prilogi II k direktivi?

3)

Ali člen 90(11) zakonske uredbe št. 81 z dne 9. aprila 2008 v delu, v katerem določa obveznost koordinatorja za fazo izvajanja del, da za zasebne projekte, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, sestavi varnostni načrt samo takrat, kadar se v fazi izvajanja projekta izvajalcu, ki so mu bila dela sprva oddana, pridružijo dodatni izvajalci, krši člen 3 Direktive 92/57/EGS z dne 24. junija 1992, ki nalaga obveznost imenovanja koordinatorja za fazo izvajanja ne glede na vrsto del in ki izključuje možnost odstopanja od obveznosti sestave varnostnega ter zdravstvenega načrta, če gre za delo, ki vključuje posebne nevarnosti, navedene v Prilogi II k direktivi?


(1)  UL L 245, str. 6.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di pace di Cortona (Italija) 19. junija 2009 — Joanna Edyta Jakubowska proti Alessandru Maneggi

(Zadeva C-225/09)

2009/C 205/43

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Giudice di pace di Cortona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Joanna Edyta Jakubowska

Tožena stranka: Alessandro Maneggia

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali je treba člene 3(g), 4, 10, 81 in 98 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz členov 1 in 2 zakona št. 339 z dne 25. novembra 2003, ki vnovič uvajata nezdružljivost opravljanja odvetniškega poklica z javno funkcijo za javne uslužbence, zaposlene s krajšim delovnim časom, in ki tem, čeprav so usposobljeni za opravljanje odvetniškega poklica, onemogočata opravljanje njihovega poklica ter določata, da morajo biti izbrisani iz razvida odvetnikov z odločbo pristojnega sveta odvetniške zbornice, razen če se javni uslužbenec odloči, da bo prekinil delovno razmerje?

2)

Ali je treba člene 3(g), 4, 10 in 98 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz členov 1 in 2 zakona št. 339 z dne 25. novembra 2003, ki vnovič uvajata nezdružljivost opravljanja odvetniškega poklica z javno funkcijo za javne uslužbence, zaposlene s krajšim delovnim časom, in ki tem, čeprav so usposobljeni za opravljanje odvetniškega poklica, onemogočata opravljanje njihovega poklica ter določata, da morajo biti izbrisani iz razvida odvetnikov z odločbo pristojnega sveta odvetniške zbornice, razen če se javni uslužbenec odloči, da bo prekinil delovno razmerje?

3)

Ali je treba člen 6 Direktive Sveta z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (77/249/EGS) (1) v katerem je določeno, da lahko „[v]saka država članica […] odvetnike, ki so redno zaposleni v javnem ali zasebnem podjetju, izključi iz opravljanja dejavnosti v zvezi z zastopanjem tega podjetja v sodnih postopkih, če odvetnikom s sedežem v tej državi ni dovoljeno opravljati teh dejavnosti“, razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz členov 1 in 2 zakona št. 339 z dne 25. novembra 2003, ki vnovič uvajata nezdružljivost opravljanja odvetniškega poklica z javno funkcijo za javne uslužbence, zaposlene s krajšim delovnim časom, in ki tem, čeprav so usposobljeni za opravljanje odvetniškega poklica, onemogočata opravljanje njihovega poklica ter določata, da morajo biti izbrisani iz razvida odvetnikov z odločbo pristojnega sveta odvetniške zbornice, razen če se javni uslužbenec odloči, da bo prekinil delovno razmerje, kadar se taka nacionalna ureditev uporablja tudi za odvetnike, ki so zaposleni in opravljajo odvetniško dejavnost v skladu s svobodo opravljanja storitev?

4)

Ali je treba člen 8 Direktive 98/5/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarj 1998, v katerem je določeno, da „odvetnik, registriran v državi članici gostiteljici, pod poklicnim nazivom iz svoje matične države lahko opravlja poklic kot redno zaposleni odvetnik pri kakem drugem odvetniku, združenju ali odvetniški družbi ali pri javnem oziroma zasebnem podjetju v obsegu, ki ga država članica gostiteljica dovoljuje za odvetnike, registrirane pod poklicnim nazivom, ki se uporablja v tej državi“, razlagati tako, da se ne uporablja za odvetnika, ki je zaposlen v javni upravi s krajšim delovnim časom?

5)

Ali splošni načeli prava Skupnosti o varstvu legitimnih pričakovanj in pridobljenih pravic nasprotujeta nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz členov 1 in 2 zakona št. 339 z dne 25. novembra 2003, ki vnovič uvajata nezdružljivost opravljanja odvetniškega poklica z javno funkcijo za javne uslužbence, zaposlene s krajšim delovnim časom, in se uporabljata tudi za odvetnike, ki so bili ob začetku veljavnosti navedenega zakona št. 339 iz leta 2003 že vpisani v razvide odvetnikov, če je v členu 2 predvideno samo krajše obdobje moratorija na obvezno izbiro med zaposlitvijo in opravljanjem odvetniškega poklica?


(1)  UL L 78, str. 17.

(2)  UL L 77, str. 36.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Torino (Italija) 22. junija 2009 — Antonino Accardo in drugi proti Comune di Torino

(Zadeva C-227/09)

2009/C 205/44

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale ordinario di Torino

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro′, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Tožena stranka: Comune di Torino

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba [člene 5, 17 in 18 Direktive Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa] razlagati tako, da so primerni za neposredno uporabo v nacionalni ureditvi — ne glede na to, ali je bila ta direktiva formalno prenesena v notranji pravni red, oziroma ne glede na notranje predpise, ki omejujejo njeno uporabo samo za določene poklice — in za spor, ki se nanaša na posredovanje socialnih partnerjev v skladu z navedeno direktivo?

2.

Ali mora nacionalno sodišče ne glede na to, ali obstaja tak neposreden učinek, vsekakor uporabiti direktivo, ki še ni bila prenesena v notranji pravni red ali ki je že bila prenesena, vendar se zdi, da njeno učinkovanje izključujejo notranji predpisi, kot merilo razlage notranjega prava in zato kot podlago za rešitev morebitnih dvomov v zvezi z razlago?

3.

Ali je nacionalnemu sodišču države članice prepovedano sprejeti odločbo o nezakonitosti nekega ravnanja in zato priznati pravico do povračila škode, povzročene zaradi tega neupravičenega in nezakonitega ravnanja, če se zdi, da je tako ravnanje dovoljeno na podlagi pogodbe med socialnimi partnerji in je to dovoljenje v skladu s pravom Skupnosti, čeprav v obliki direktive, ki še ni bila prenesena?

4.

Ali je treba odstavek 3 člena 17 navedene direktive razlagati tako, da samostojno, to je povsem brez povezave z odstavkom 2 ter v njem navedenih dejavnosti in poklicev, dopušča posredovanje socialnih partnerjev in uvedbo — na podlagi njihovega dogovora — odstopanj v zvezi s pravico do tedenskega počitka?


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 26. junija 2009 — Skatteministeriet proti DSV Road A/S

(Zadeva C-234/09)

2009/C 205/45

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Vestre Landsret (Danska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skatteministeriet

Tožena stranka: DSV Road A/S

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali je treba člen 204(1)(a) v povezavi s členoma 92 in 96 ter s členoma 1 in 4(9) in (10) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da

(a)

carinski dolg nastane, če pooblaščeni pošiljatelj pomotoma začne tranzitni postopek v sistemu NCTS za blago, ki fizično ne obstaja, in torej tranzitnega postopka ni mogoče pravilno zaključiti, ali

(b)

carinski dolg ne nastane, saj se predpostavlja, da se tranzitni postopek uporablja izključno za fizično obstoječe blago, tako da pomotoma ustvarjeni tranzit v sistemu NCTS za blago, ki fizično ne obstaja, ne more povzročiti obveznosti plačila carine?

2)

Če je odgovor na vprašanje 1(a) pritrdilen, ali je treba pojem „uvoz blaga“ iz člena 4(10) in pojem „blago“ iz člena 204(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da obsegata blago, ki fizično obstaja, in blago, ki fizično ne obstaja?


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 29. junija 2009 — DHL Express France SAS proti Chronopost SA

(Zadeva C-235/09)

2009/C 205/46

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DHL Express France SAS

Tožena stranka: Chronopost SA

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali je treba člen 98 Uredbe ES št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 (1) razlagati tako, da prepoved, ki jo izreče sodišče za znamke Skupnosti, polno učinkuje na celotnem območju Skupnosti?

2)

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali ima sodišče pravico posebej razširiti to prepoved na ozemlje drugih držav članic, v katerih se krši znamka ali grozi nevarnost, da bo kršena?

3)

Ali se v obeh primerih prisilni ukrepi, ki jih je sodišče na podlagi nacionalnega prava izreklo poleg prepovedi, uporabljajo na ozemlju držav članic, v katerih naj bi ta prepoved veljala?

4)

Ali lahko sodišče v nasprotnem primeru izreče prisilni ukrep, podoben ukrepu, ki ga sprejme na podlagi nacionalnega prava, ali drugačen od njega, na podlagi nacionalnega prava držav, v katerih naj bi ta prepoved veljala?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/28


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija) 29. junija 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier proti Svetu ministrov

(Zadeva C-236/09)

2009/C 205/47

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour constitutionnelle

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Tožena stranka: Svet ministrov

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali je člen 5(2) Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (1) združljiv s členom 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in zlasti z načeloma enakosti in prepovedi diskriminacije, zagotovljenima s to določbo?

2)

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je člen 5(2) te direktive prav tako nezdružljiv s členom 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, če je njegova uporaba omejena samo na pogodbe o življenjskem zavarovanju?


(1)  UL L 373, str. 37.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/28


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) 3. julija 2009 — Fluxys SA proti Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

(Zadeva C-241/09)

2009/C 205/48

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Fluxys SA

Tožena stranka: Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali členi 1, 2 in 18 Direktive 2003/55/ES (1) in člen 3 Uredbe št. 1775/2005/ES nasprotujejo temu, da nacionalne zakonodaje uvajajo poseben sistem tarif za dejavnost tranzita, ki odstopa od pravil, ki urejajo dejavnost prenosa, tako da v okviru dejavnosti prenosa uvaja razlikovanje med ‚prenosom‘ in ‚tranzitom‘?


(1)  Uredba (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (UL L 289, str. 1).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/28


Tožba, vložena 7. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

(Zadeva C-252/09)

2009/C 205/49

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Zavvos in G. Braga da Cruz, zastopnika)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predlogi tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da Portugalska republika, s tem da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos Direktive Komisije 2007/16/ES z dne 19. marca 2007 o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) glede razjasnitve nekaterih opredelitev, oziroma teh predpisov ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz te direktive;

Portugalski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos direktive se je iztekel 23. marca 2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/29


Pritožba, ki jo je 9. julija 2009 vložila družba Calvin Klein Trademark Trust zoper sodbo Sodišča prve stopnje (šesti senat), razglašeno 7. maja 2009 v zadevi Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT in Zafra Marroquineros, S.L., T-185/07

(Zadeva C-254/09 P)

2009/C 205/50

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Calvin Klein Trademark Trust (zastopnik: T. Andrade Boué, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in Zafra Marroquineros, S.L.

Predlogi pritožnice:

Sodba Sodišča prve stopnje (šesti senat) z dne 7. maja 2009 v zadevi T-185/07 naj se razveljavi;

UUNT in Zafra Marroquineros, S.L. naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Kršitev sodne prakse v zvezi z razlago člena 8(1) Uredbe št. 40/94 (1) o znamki Skupnosti, v skladu s katero je treba upoštevati vse dejavnike, ki so pomembni za konkreten primer: dejstvo, da je prijaviteljica znamke Skupnosti to znamko uporabljala, da bi posnemala ugledne znamke cK, ni bilo pravno presojeno, že sama ravnanja tožeče stranke pa nesporno dokazujejo, da sta črki CK najbolj razlikovalen del izpodbijane znamke Skupnosti.

Kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ker se v okviru tega člena ni preučil ugled nasprotnih znamk.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/29


Tožba, vložena 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

(Zadeva C-255/09)

2009/C 205/51

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: E. Traversa in M. França, zastopnika)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Portugalska republika s tem, da v uredbi zakonu št. 177/92 z dne 13. avgusta o določitvi pogojev za povračilo zdravstvenih stroškov, nastalih v tujini, niti z nobenim drugim instrumentom nacionalnega prava ni določila možnosti povračila zunajbolnišničnih zdravstvenih stroškov, nastalih v drugi državi članici, razen v primerih, določenih v Uredbi (EGS) št. 1408/71 (1), oziroma s tem, da je v primeru, ko ta uredba zakon dopušča možnost povračila zunajbolnišničnih zdravstvenih stroškov, nastalih v drugi državi članici, za to povračilo določila pogoj predhodne odobritve, ni izpolnila obveznosti iz člena 49 ES.

Portugalski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da Portugalska republika ni izpolnila obveznosti iz člena 49 ES, kakor so bile razložene v sodni praksi Sodišča.

Iz te sodne prakse izhaja, da se člen 49 uporablja za pacienta, ki prejema plačljive zdravstvene storitve v državi članici, kjer nima stalnega prebivališča.

Na Portugalskem uredba zakon št. 177/92, ki določa pogoje za povračilo zdravstvenih stroškov, nastalih v tujini, ne določa izrecno povračila zunajbolnišničnih zdravstvenih stroškov, nastalih v drugi državi članici, razen v primerih, določenih v Uredbi št. 1408/71, ali, kot so razložili portugalski organi, povračilo teh zunajbolnišničnih stroškov pogojuje s predhodno odobritvijo pod strogimi pogoji.


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, str. 2)


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/30


Sklep predsednika Sodišča z dne 2. aprila 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Ciper

(Zadeva C-426/08) (1)

2009/C 205/52

Jezik postopka: grščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/30


Sklep predsednika Sodišča z dne 3. junij 2009 — People's Mojahedin Organization of Iran proti Svetu Evropske unije, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Nizozemski

(Zadeva C-576/08 P) (1)

2009/C 205/53

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 55, 7.3.2008.


Sodišče prve stopnje

29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/31


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — JSC Kirovo Chepetsky Khimichesky Kombinat proti Svetu

(Zadeva T-348/05 INTP)

(„Postopek - Razlaga sodbe“)

2009/C 205/54

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Rusija) (zastopnik: B. Evtimov, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnik: J.-P. Hix, zastopnik, skupaj z G. Berrischem, odvetnik)

Intervenient v podporo tožene stranke: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: K. Talabér-Ritz in H. van Vliet, zastopnika)

Predmet

Predlog za razlago sodbe Sodišča prve stopnje z dne 10. septembra 2008 (T-348/05).

Izrek

1)

Točko 1 izreka sodbe Sodišča prve stopnje z dne 10. septembra 2008 v zadevi JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat proti Svetu (T-348/05) je treba razlagati tako, da je Uredba Sveta (ES) št. 945/2005 z dne 21. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 658/2002 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije in Uredbe (ES) št. 132/2001 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom med drugim iz Ukrajine na podlagi opravljenega delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96, za nično razglašena v delu, ki zadeva JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

2)

JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Svet Evropske unije in Komisija Evropskih skupnosti nosijo svoje stroške.

3)

Izvirnik te sodbe je priložen izvirniku razlagane sodbe, na kateri je ob robu napotilo na to sodbo.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/31


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. julija 2009 — Italija proti Komisiji

(Zadeva T-373/05) (1)

(„EKUJS - Jamstveni oddelek - Izdatki, ki so izključeni iz financiranja Skupnosti - Surovi tobak - Obveznost obrazložitve - Člen 7(4) Uredbe (ES) št. 1258/1999“)

2009/C 205/55

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnik: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Cattabriga in L. Visaggio, zastopnika)

Predmet

Predlog za delno razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2005/579/ES z dne 20. julija 2005 o izključitvi nekaterih izdatkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti (UL L 199, str 84) v delu, v katerem izključuje nekatere izdatke Italije v sektorju surovega tobaka.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 296, 26.11.2005.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/32


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Peugeot in Peugeot Nederland proti Komisiji

(Zadeva T-450/05) (1)

(„Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Distribucija motornih vozil - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Omejevanje vzporednih uvozov iz Nizozemske - Sistem plačevanja zastopnikov in pritiski - Sporazum s ciljem omejevanja konkurence - Globe - Teža in trajanje kršitve“)

2009/C 205/56

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Automobiles Peugeot SA (Pariz, Francija) in Peugeot Nederland NV (Utrecht, Nizozemska) (zastopnika: O. d’Ormesson in N. Zacharie, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: sprva A. Bouquet, F. Arbault in A. Whelan, nato A. Bouquet in M. Kellerbauer, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti Odločbe C(2005)3683 konč. z dne 5. oktobra 2005 v zvezi s postopkom izvajanja člena 81 Pogodbe ES (zadeve F2/36.623/36.820/37.275 — SEP in drugi proti Automobiles Peugeot SA) in, podredno, zmanjšanje globe, naložene tožečim strankam z navedeno odločbo.

Izrek

1.

Globa, naložena družbama Automobiles Peugeot SA in Peugeot Nederland NV s členom Odločbe Komisije C(2005)3683 konč. z dne 5. oktobra 2005 v zvezi s postopkom izvajanja člena 81 [ES] (zadeve F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP in drugi proti Automobiles Peugeot SA) znaša 44,55 millijonov eurov.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Družbi Automobiles Peugeot in Peugeot Nederland nosita plačilo devet desetin svojih stroškov in devet desetin stroškov, ki jih je priglasila Komisija Evropskih skupnosti.

4.

Komisija nosi plačilo desetine svojih stroškov in desetine stropkov, ki stajih priglasili družbi Automobiles Peugeot in Peugeot Nederland.


(1)  UL C 74, 25.3.2006.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/32


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Zenab proti Komisiji

(Zadeva T-33/06) (1)

(„Finančna pomoč Skupnosti - Program za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih avdiovizualnih del (MEDIA Plus) - Razpis za zbiranje predlogov - Zavrnitev predloga - Domnevni nezakoniti prenos pristojnosti, ki pripadajo Komisiji - Očitne napake pri presoji - Obveznost obrazložitve - Dostop javnosti do dokumentov - Ničnostna in odškodninska tožba“)

2009/C 205/57

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Zenab SPRL (Bruselj, Belgija) (zastopnika: J. Windey in P. De Bandt, zastopnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. P. Keppenne in L. Pignataro-Nolin, zastopnika)

Predmet

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 9. novembra 2005 (sklic 648599), in drugič ugotovitev nepogodbene odgovornosti Evropske Skupnosti in naložitev Komisiji, da tožeči stranki plača 37 807 EUR kot odškodnino za stroške, ki so nastali v okviru razpisa za zbiranje predlogov, odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela zaradi oškodovanja ugleda, in odškodnino za premoženjsko škodo, ki izhaja iz zamude pri izvajanju projekta EuroVOD, ter da imenuje strokovnjaka, ki bo ocenil vso škodo.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Zenab SPRL se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 74, 25.3.2006.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/33


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — DSV Road proti Komisiji

(Zadeva T-219/07) (1)

(„Carinska unija - Uvoz disket, ki prihajajo s Tajske - Naknadna izterjava uvoznih dajatev - Zahtevek za odpust uvoznih dajatev - Člena 220(2)(b) in 239 Uredbe (ES) št. 2913/92“)

2009/C 205/58

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: DSV Road NV (Puurs, Belgija) (zastopniki: A. Poelmans, A. Calewaert in R. de Wit, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: M. Konstantinidis in S. Schønberg, zastopnika, skupaj s F. Tuytschaever, odvetnik)

Predmeta

Razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2007) 1776 z dne 24. aprila 2007, s katero je bilo belgijskim organom nakazano, da je upravičena naknadna izterjava uvoznih dajatev za diskete, ki prihajajo s Tajske, in da ni upravičena odpustitev teh pravic (spis REC 05/02)

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi DSV Road NV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/33


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve proti UUNT — Ester C (ESTER-E)

(Zadeva T-230/07) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti ESTER-E - Prejšnja figurativna znamka Skupnosti ESTEVE - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 205/59

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Laboratorios Del Dr. Esteve, SA (Barcelona, Španija) (zastopnik: K. Manhaeve, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje: The Ester C Company (Prescott, Arizona, Združene države) (zastopnika: sprva R. Bird, solicitor, nato H. Wistam, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. aprila 2007 (zadeva R 737/2006-2), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbo Laboratorios Del Dr. Esteve, SA in družbo The Ester C Company.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Laboratorios Del Dr. Esteve, SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 199, 25.8.2007.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/33


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Ristic in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-238/07) (1)

(„Zdravstveno varstvo - Zaščitni ukrepi - Odločba 2007/362/ES - Ničnostna tožba - Ustavitev postopka - Odškodninska tožba - Načelo sorazmernosti - Načelo varstva zaupanja v pravo - Dolžnost skrbnega ravnanja - Lastninska pravica in pravica opravljanja gospodarske dejavnosti“)

2009/C 205/60

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeče stranke: Ristic AG (Burgthann, Nemčija); Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Nemčija); Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Nemčija); in Rainbow Export Processing, SA (zastopnik: H. Schmidt, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: F. Erlbacher in A. Szmytkowska, zastopnika)

Predmet

Prvič, razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije 2007/362/ES z dne 16. maja 2007 o spremembi Odločbe 2004/432/ES o odobritvi programov nadzora nad ostanki škodljivih snovi, predloženih s strani tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES (UL L 138, str. 18), in drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek

1)

O predlogu za razglasitev ničnosti ni treba odločati.

2)

Tožba se v preostalem zavrne.

3)

Ristic AG, Piratic Meeresfrüchte Import GmbH, Prime Catch Seafood GmbH in Rainbow Export Processing, SA, se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/34


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Mars proti UUNT — Ludwig Schokolade (Oblika čokoladne ploščice)

(Zadeva T-28/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Tridimenzionalna znamka Skupnosti - Oblika čokoladne ploščice - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) - Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z rabo - Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe (ES) št. 207/2009) - Pravica do izjave - Člena 73 in 74 Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 75 in 76 Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 205/61

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Mars, Inc. (McLean, Virginia, Združene države) (zastopnika: A. Bryson, barrister, in G. Mills, solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastopnik: P. Bullock, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Nemčija) (zastopnika: M. Knitter in R. Jacobs, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. oktobra 2007 (zadeva R 1325/2006-2), ki se nanaša na postopek ugotovitve ničnosti med družbo Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG in Mars, Inc.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Mars, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/34


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Promat proti UUNT — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

(Zadeva T-71/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. - Prejšnja nacionalna besedna znamka PROMINA - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Neobstoj podobnosti proizvodov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 205/62

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Promat GmbH (Ratingen, Nemčija) (zastopnika: sprva S. Beckmann, nato H. Alt, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastopnika: sprva A. Poch, nato G. Schneider, zastopnika)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje: Prosima Comercial, SA (Barcelona, Španija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 27. novembra 2007 (zadeva R 574/2007-2) o postopku z ugovorom med družbama Promat GmbH in Prosima Comercial, SA.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Promat GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/35


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Komisija proti Atlantic Energy

(Zadeva T-182/08) (1)

(„Arbitražne klavzula - Pogodba o finančni pomoči, sklenjena v okviru posebnega programa na področju nejedrske energije - Neizpolnjevanje pogodbe - Povračilo vnaprej plačanih zneskov - Pobot - Postopek izdaje zamudne sodbe“)

2009/C 205/63

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: sprva A.-M. Rouchaud-Joët in S. Lejeune, nato A.-M. Rouchaud-Joët in F. Mirza, zastopniki, skupaj z M. Jarvisom, barrister)

Tožena stranka: Atlantic Energy Ltd (Truro, Cornouailles, Združeno kraljestvo)

Predmet

Tožba na podlagi arbitražne klavzule, s katero se želi doseči, da se toženi stranki naloži povračilo dela predplačila Skupnosti — in zamudnih obresti — ki je bil izplačan v okviru pogodbe BU 183/95 UK/AT o izvedbi projekta „Advanced automated gasifier with CHP using waste wood as fuel“, sklenjene v okviru posebnega programa na področju nejedrske energije.

Izrek

1)

Atlantic Energy Ltd se naloži, naj Komisiji plača znesek 226 010 EUR in obresti, določene v členu 23.1 splošnih pogojev pogodbe BU 183/95 UK/AT, in sicer za obdobje, prvič, med 1. junijem 1996 in 28. februarjem 2002 in, drugič, med 16. julijem 2002 in 31. majem 2008, od navedenega zneska pa se odšteje znesek 3 610,53 EUR; za končni znesek se naložijo obresti, določene v členu 23.1 navedenih splošnih pogojev, in sicer za obdobje od 1. junija 2008 do končnega poplačila dolga.

2)

Atlantic Energy se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/35


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel proti UUNT — Schwarzbräu (ALASKA)

(Zadeva T-225/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Figurativna znamka Skupnosti ALASKA - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj opisnega značaja - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 205/64

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Nemčija) (zastopnik: P. Wadenbach, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Nemčija) (zastopnik: L. Schlarmann, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper Odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. aprila 2008 (zadeva R 877/2004-4) o postopku za ugotovitev ničnosti med družbama Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH in Schwarzbräu GmbH.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Družbi Rhön-Sprudel Egon Schindel se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov, ki jih je priglasil Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).

3)

Družba Schwarzbräu GmbH nosi svoje stroške.


(1)  UL C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/36


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Mineralbrunnen Rhön Sprudel Egon Schindel proti UUNT — Schwarzbräu (Alaska)

(Zadeva T-226/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Skupnosti Alaska - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj opisnega značaja - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 [postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009]“)

2009/C 205/65

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Nemčija) (zastopnik: P. Wadenbach, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Nemčija) (zastopnik: L. Schlarmann, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. aprila 2008 (zadeva R 1124/2004-4), ki se nanaša na postopek ugotovitve ničnosti med družbo Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH in družbo Schwarzbräu GmbH.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH nosi lastne stroške in stroške, ki jih je priglasil Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).

3.

Družba Schwarzbräu GmbH nosi lastne stroške.


(1)  UL C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/36


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Procter & Gamble proti UUNT — Laboratorios Alcala Farma (oli)

(Zadeva T-240/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti oli - Prejšnje besedne znamke Skupnosti OLAY - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 205/66

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Združene države) (zastopniki: T. Scourfield, N. Beckett, solicitors, in A. Speck, barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje: Laboratorios Alcala Farma SL (Madrid, Španija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 2. aprila 2008 (R 1481/2007-2), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama The Procter & Gamble Company in Laboratorios Alcala Farma, SL

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Družbi Procter & Gamble Company se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 209, 15.8.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/37


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Melli Bank proti Svetu

(Združeni zadevi T-246/08 in T-332/08) (1)

(„Skupna varnostna in zunanja politika - Omejevalni ukrepi proti Islamski republiki Iran za preprečevanje širjenja jedrskega orožja - Zamrznitev sredstev - Ničnostna tožba - Sodni nadzor - Sorazmernost - Enako obravnavanje - Obveznost obrazložitve - Ugovor nezakonitosti - Člen 7(2)(d) Uredbe (ES) št. 423/2007“)

2009/C 205/67

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Melli Bank plc (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: sprva R. Gordon, QC, J. Stratford in M. Hoskins, barristers, R. Gwynne in T. Din, solicitors, nato D. Anderson, QC, M. Hoskins, S. Gadhia, D. Murray in M. Din, solicitors)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in E. Finnegan, zastopnika)

Intervenientke v podporo toženi stranki: Francoska republika (zastopniki: G. de Bergues, E. Belliard in L. Butel, zastopniki); Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnika: V. Jackson, zastopnik, skupaj s S. Lee, barrister); in Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: S. Boelaert in P. Aalto, zastopnika)

Predmet

V zadevah T-246/08 in T-332/08 razglasitev ničnosti točke 4 preglednice B Priloge k Sklepu Sveta 2008/475/ES z dne 23. junija 2008 o izvajanju člena 7(2) Uredbe (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 163, str. 29) v delu, ki se nanaša na Melli Bank, v zadevi T-332/08 pa morebitna razglasitev neuporabljivosti člena 7(2)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 103, str. 1).

Izrek

1)

Tožbi se zavržeta.

2)

Melli Bank plc poleg svojih stroškov nosi stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

3)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Francoska republika in Komisija Evropskih skupnosti nosijo svoje stroške, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 197, 2.8.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/37


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Biotronik proti UUNT (BioMonitor)

(Zadeva T-257/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti BioMonitor - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisni značaj - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

2009/C 205/68

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Biotronik GmbH & Co. KG (Berlin, Nemčija) (zastopnika: sprva U. Sander in R. Böhm, nato R. Böhm, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: S. Schäffner, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper Odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 24. aprila 2008 (zadeva R 466/2007-4) glede prijave besednega znaka BioMonitor kot znamke Skupnosti.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Družbi Biotronik GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/37


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Impala proti Komisiji

(Zadeva T-464/04) (1)

(„Konkurenca - Konkurenca - Koncentracija - Skupno podjetje Sony BMG - Odprava predmeta spora - Ustavitev postopka“)

2009/C 205/69

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala association internationale) (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Crosby in J. Golding, solicitors, in I. Wekstein, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: X. Lewis in K. Mojzesowicz, zastopnika)

Intervenienti v podporo toženi stranki: Bertelsmann AG (Gütersloh, Nemčija) (zastopnika: P. Chappatte in J. Boyce, solicitors); Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Nizozemska); in Sony Corporation of America (New York, New York, Združene države) (zastopniki: N. Levy, barrister, R. Snelders in T. Graf, odvetniki)

Predmet

Odločba Komisije z dne 19. julija 2004 o razglasitvi koncentracije za združljivo s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (zadeva št. COMP/M.3333 — SONY/BMG) (UL 2005, L 62, str. 30).

Izrek

1)

Tožbeni postopek se ustavi.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške, tako stroške postopka pred Sodiščem prve stopnje kot postopka pred Sodiščem.


(1)  UL C 6, 8.1.2005.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/38


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 26. junija 2009 — Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva T-114/08 P) (1)

(„Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Razumen rok za vložitev odškodninskega zahtevka - Zamuda - Delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena pritožba“)

2009/C 205/70

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 14. decembra 2007, izdan v zadevi Marcuccio proti Komisiji (F-21/07, še neobjavljen v ZOdl.), in razveljavitev tega sklepa.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

Luigi Marcuccio nosi svoje stroške in stroške, ki jih je v okviru tega postopka priglasila Komisija Evropskih skupnosti.


(1)  UL C 107, 26.4.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/38


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Securvita proti UUNT (Natur-Aktien-Index)

(Zadeva T -285/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti Natur-Aktien-Index - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES)št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) - Predlog za spremembo - Očitna nedopustnost“)

2009/C 205/71

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (Hamburg, Nemčija) (zastopniki: M. van Eendenburg, C. Uhlig in J. Nabert, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: S. Schäffner, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 26. maja 2008 (zadeva R 525/2007-4), ki se nanaša na zahtevo za registracijo besednega znaka Natur-Aktien-Index kot znamke Skupnosti.

Izrek

1)

Tožba se zavrne kot očitno nedopustna.

2)

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/39


Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Insula proti Komisiji

(Zadeva T-246/09 R)

(„Začasna odredba - Opomini - Predlog za odložitev izvršitve - Neupoštevanje obličnostnih zahtev - Nedopustnost“)

2009/C 205/72

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Pariz, Francija) (zastopnika: P. Marsal in J.-D. Simonet, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet

Predlog za odložitev izvršitve dveh opominov za vrnitev denarnih zneskov, izplačanih tožeči stranki v okviru pogodbe o donacijah.

Izrek

1)

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2)

Stroški se pridržijo.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/39


Tožba, vložena 19. maja 2009 — Balfe in drugi proti Parlamentu

(Zadeva T-219/09)

2009/C 205/73

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Richard Balfe (Newmarket, Združeno kraljestvo), C (Milano, Italija), C (Madrid, Španija), C (Lancashire, Združeno kraljestvo), C (Gnobkummerfeld, Nemčija), C (Longré, Francija), C (Saint-Martin de Crau, Francija), C (Bregenz, Avstrija), C (West Yorkshire, Združeno kraljestvo), C (Marseille, Francija), C (Rudsebheim, Nemčija), C (Devon, Združeno kraljestvo), C (Barcelona, Španija), C (Pariz, Francija), C (Wexford, Irska), C (Bozen, Italija), C (Madrid), C (Porto, Portugalska), C (Iaf Nennhau, Združeno kraljestvo), C (Milano), C (Limonest, Francija), C (Colares-Sintra, Portugalska), C (Benfica do Ribatejo, Portugalska), C (Saint-Étienne, Francija), C (Cournon-d’Auvergne, Francija), C (Lutterworth Leics, Združeno kraljestvo), C (Cumbria, Združeno kraljestvo), C (Oxfordshire, Združeno kraljestvo), C (Bratislava, Slovaška), C (Poljska), C (Varšava, Poljska), C (Radom, Poljska), C (Boulogne-Billancourt, Francija), C (Helsinki, Finska), C (Lyon, Francija), C (Atene, Grčija), C (Funchal, Portugalska), C (London, Združeno kraljestvo), C (Le Val-d’Ajol, Francija), C (Tallinn, Estonija), C (Glasgow, Združeno kraljestvo), C (Riom, Francija), C (Hampshire, Združeno kraljestvo), C (Coventry, Združeno kraljestvo), C (Helsinki), C (Krakov, Poljska), C (Pamplona, Španija), C (Škotska, Združeno kraljestvo), C (Lizbona, Portugalska), C (Lizbona), C (Pariz), C (Budimpešta, Madžarska), C (Maia, Portugalska), C (Bielsko-Biała, Poljska), C (Wetherby, Združeno kraljestvo), C (La Possession, Francija), C (Cornwall, Združeno kraljestvo), C (Epernay, Francija), C (Bolton, Združeno kraljestvo), C (Kępno, Poljska), C (Amsterdam, Nizozemska), C (Palermo, Italija), C (Kent, Združeno kraljestvo), C (Bedforshire, Združeno kraljestvo), C (Varšava), Fonds de pension-députés au Parlement européen (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožečih strank

sklepa predsedstva Parlamenta z dne 9. marca in 3. aprila 2009, ki se nanašata na spremembe sistema prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja poslancev Evropskega parlamenta, naj se razglasita za nična;

Parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke s to tožbo predlagajo razglasitev ničnosti sklepov predsedstva Evropskega parlamenta z dne 9. marca in 3. aprila 2009, ki se nanašata na spremembo ureditve v zvezi s sistemom (prostovoljnega) dodatnega pokojninskega zavarovanja iz Priloge VIII k Pravilniku o stroških in nadomestilih poslancev Evropskega parlamenta. Spremembe se v bistvu nanašajo na ukinitev možnosti predčasne upokojitve po 50. letu in možnosti prejemanja pokojnine v obliki kapitala ter na povišanje upokojitvene starosti iz 60 na 63 let.

Tožeče stranke v podporo svoji tožbi vsebinsko navajajo štiri tožbene razloge, ki se nanašajo na:

nepristojnost Parlamenta za enostransko spremembo določb pogodbe za vključitev v sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja;

kršitev pridobljenih pravic in načel enakega obravnavanja, sorazmernosti in pravne varnosti s tem, ker se niso upoštevale jasne določbe Statuta poslancev Evropskega parlamenta ter se ni določil noben prehodni ukrep;

napake v vzrokih in razlogih, navedenih v obrazložitvi izpodbijanih aktov, tako glede pravne ureditve te vrste posebnega, dodatnega in prostovoljnega sistema pokojninskega zavarovanja, kot glede upravljanja in finančnega položaja pokojninskih skladov;

kršitev načela izvrševanja v dobri veri in ničnost popolnoma potestativnih pogojev, ker so bili pogoji sodelovanja enostransko in retroaktivno spremenjeni in ker ni bila določena odškodnina.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/40


Tožba, vložena 5. junija 2009 — CEVA proti Komisiji

(Zadeva T-224/09)

2009/C 205/74

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francija) (zastopnik: J.-M. Peyrical, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da med družbo CEVA in Evropsko komisijo ni pogodbenih razmerij, in zato naj se

izvršilni naslov Evropske komisije št. 3230900440 z dne 6. aprila 2009 razglasi za ničnega;

podredno, ugotovi naj se, da izvršilni naslov Evropske komisije št. 3230900440 z dne 6. aprila 2009 ni obrazložen;

ugotovi naj se verjetnost neupravičene obogatitve Komisije, če bi ji družba CEVA vrnila znesek 179 896 EUR z zamudnimi obrestmi;

izvršilni naslov Komisije št. 3230900440 z dne 6. aprila 2009 naj se zato razglasi za ničnega.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev ničnosti izvršilnega naslova, na podlagi katerega je Komisija zahtevala vračilo vseh zneskov, ki jih je vnaprej plačala tožeči stranki na podlagi pogodbe PROTOP št. EVK3-CT-2002-30004 v zvezi s projektom na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja tri tožbene razloge:

nedopustnost izvršilnega naslova, ker naj med tožečo stranko in Komisijo ne bi bilo pogodbenega razmerja;

pomanjkanje zadostne obrazložitve v delu, v katerem se naj bi Komisija oprla na domnevno kršitev pogodbenih obveznosti tožeče stranke, ne da bi navedla pravne in dejanske razloge za to trditev;

kršitev načela prepovedi neupravičene obogatitve, ker naj bi bila Komisija zaradi celotnega vračila zneska, ki ga zahteva, neupravičeno obogatena, če bi tožeča stranka zanjo izvedla dela in študije, ne da bi Komisija plačala za njihovo izvedbo.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/40


Tožba, vložena 12. junija 2009 — Access Info Europe proti Svetu

(Zadeva T-233/09)

2009/C 205/75

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Access Info Europe (Madrid, Španija) (zastopnika: O. Brouwer in J. Blockx, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

sporna odločba naj se razglasi za nično;

Svetu naj se v skladu s členom 87 Poslovnika Sodišča prve stopnje naloži plačilo stroškov tožeče stranke, vključno s stroški morebitnih intervenientk.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 (1) predlaga, naj se razglasitev ničnosti odločbe Sveta, s katero je bil zavrnjen dostop do dokumenta 16338/08, sporočila generalnega sekretariata delovni skupini za informacije glede predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Svet naj bi tožeči stranki zagotavljal le dostop do popravljene različice tega dokumenta, ne pa do tistih delov, ki bi omogočili prepoznanje predstavnikov, ki predlagajo spremembe.

Tožeča stranka predlaga, naj se izpodbijana odločba razglasi za nično zaradi teh razlogov:

Prvič, tožeča stranka trdi, da je Svet kršil člen 4(3), prvi pododstavek, Uredbe (ES) št. 1049/2001 s tem,

(a)

da ni pokazal, kako bi razkritje imen predstavnikov resno ogrozilo proces odločanja institucije;

(b)

da ni dokazal tveganja, da mnenja predstavnikov ne bi bila več podana pisno, niti, kako bi to resno ogrozilo proces odločanja institucije, in

(c)

da ni upošteval glavnega javnega interesa za razkritje identitete nacionalnih predstavnikov.

Drugič, tožeča stranka trdi, da je Svet kršil obveznost navajanja razlogov, kot je zahtevano v členu 253 ES in členih 7(1) in 8(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL 2001 L 145, str. 43).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/41


Tožba, vložena 16. junija 2009 — Nikolaou proti Računskemu sodišču

(Zadeva T-241/09)

2009/C 205/76

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Kalliopi Nikolaou (Atene, Grčija) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče

Predlogi tožeče stranke

Računskemu sodišču naj se naloži povrnitev nepremoženjske škode, ki jo je zaradi naslednjih dejanj utrpela K. Nikolaou:

izdaje uradnega obvestila — skupaj s K. Nikolaou glede vsebine obvestila, ki ji ga je treba tudi vročiti — vsem organom Skupnosti, in zlasti Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji ter ostalim institucijam in organom Skupnosti, v zvezi z oprostitvijo obtožb K. Nikolaou;

uradna objava v istih časopisih iz Luksemburga, Nemčije, Grčije, Francije, Španije in Belgije, ki so objavili negativne komentarje glede K. Nikolaou, katerih vir je bilo Računsko sodišče, ter objava v „European Voice“, glede oprostitve obtožb tožeče stranke.

Podredno, Računskemu sodišču naj se — če ne bo zagotovil rehabilitacije javne podobe K. Nikolaou z zgoraj navedenimi sredstvi — naloži plačilo tožeči stranki denarne odškodnine za popravilo nepremoženjske škode, v znesku sto tisoč eurov (100 000 EUR), skupaj z obrestmi od dneva vročitve „Request for compensation“ z dne 14. aprila 2009 tej instituciji do plačila, znesek, za katerega se K. Nikolaou zavezuje, da ga bo porabila za zgoraj navedene objave in obvestila,

Računskemu sodišču naj se naloži, naj K. Nikolaou kot denarno odškodnino za utrpljeno nepremoženjsko škodo nastalo zaradi postopkov pred luksemburškimi sodišči plača znesek v višini štirideset tisoč eurov (40 000 EUR), skupaj z obrestmi od dneva vročitve „Request for compensation“ z dne 14. aprila 2009 tej instituciji do plačila,

Računskemu sodišču naj se naloži, naj K. Nikolaou kot denarno odškodnino za utrpljeno premoženjsko škodo nastalo zaradi postopkov pred luksemburškimi sodišči, še zlasti pred „Juge d’instruction“ in „Tribunal d’arrondissememnt de Luxembourg“, plača znesek v višini sedempinpetdeset tisoč sedemsto enainsedemdeset eurov in štirideset centov (57 771,40 EUR) za odvetniški honorar odvetnika Maitre Hoss za zastopanje pred zgoraj navedenimi sodišči in znesek v višini štiri tisoč eurov (4 000 EUR) za stroške potovanja v Lukseburg za zastopanje pred zgoraj navedenimi sodišči in predvsem znesek tisoč petsto eurov (1 500 EUR) za zastopanje sodiščem „Juge d’instruction“ in 2 500 EUR za zastopanje pred „Tribunal d’arrondissememnt de Luxembourg“, skupaj z obrestmi od dneva vročitve „Request for compensation“ z dne 14. aprila 2009 Računskemu sodišču, do plačila

Računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov, ki jih je imela K. Nikolaou v tem postopku.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka trdi, da je Računsko sodišče očitno kršilo tako posebne določbe o podelitvi pravic posameznikom, kot temeljne pravice, ki jih je to dolžno spoštovati pri izvrševanju svojih pristojnosti.

Prvič, tožeča stranka trdi, da je Računsko sodišče očitno kršilo člen 4 Uredbe št. 45/2001 (1), člen 2 Odločbe Računskega sodišča št. 99/50 in dolžnost skrbnega ravnanja, ker je omogočilo razkritje obtožb zoper K. Nikolaou tretjim osebam pred koncem kakršne koli uradne preiskave. Računsko sodišče po mnenju tožeče stranke ni storilo ničesar, da bi preprečilo to razkritje, niti pozneje nikoli ni skušalo preveriti obtožb in jih umakniti, zato tožeči stranki povzročilo veliko nepremoženjsko škodo.

Drugič, Računsko sodišče je očitno kršilo člena 2 in 4 Odločbe št. 99/50, pravice do obrambe tožeče stranke ter načelo nepristranskosti med preiskavo, skupaj z načelom dobrega upravljanja, med opravljanjem predhodne preiskave v zvezi s tožečo stranko. To ravnanje je tožeči stranki povzročilo nepremoženjsko škodo, pa tudi veliko premoženjsko škodo, saj je bila na temelju ugotovitev preiskave zoper tožečo stranko začet postopek pred luksemburškimi sodišči in je imela velike stroške.

Tretjič, Računsko sodišče je očitno kršilo dolžnost skrbnega ravnanja in načelo dobrega upravljanja, ker luksemburškim sodiščem ni predložilo dokazov, ki jih je imelo na voljo in ki so bili zelo pomembni za oprostitev tožeče stranke obtožb zoper njo. Tožeča stranka tudi trdi, da so se ti dokzi nanašali na vprašanje dopustov osebja Računskega sodišča, ki bi, če bi jih to predložilo, preprečili obtožbo tožeče stranke pred preiskovalnim sodnikom in kazenskim sodiščem in bi vodili do rehabilitacije časti in dobrega imena tožeče stranke.

Četrtič, po mnenju tožeče stranke je Računsko sodišče očitno kršilo načelo nepristranskosti in dobrega upravljanja, ko je vsebinsko odločalo začetku postopka zoper tožečo stranko pred sodišči. To ravnanje je tožeči stranki povzročilo še večjo nepremoženjsko škodo.

Petič, v skladu s tem, kar trdi tožeča stranka je Računsko sodišče očitno kršilo dolžnost skrbnega ravnanja, ker ni sprejelo uradne odločbe o oprostitvi tožeče stranke in rehabilitaciji časti K. Nikolaou po njeni oprostitvi. Ta opustitev je povzročila nadaljevanje trajanja dvomov v zvezi z nedolžnostjo K. Nikolaou in nadaljnjo nepremoženjsko škodo tožeči stranki.


(1)  Uredba (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL 2001, L 8, str. 1).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/42


Tožba, vložena 24. junija 2009 — Schräder proti USRS — Hansson (Lemon Symphony)

(Zadeva T-242/09)

2009/C 205/77

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Nemčija) (zastopnika: T. Leidereiter in W.-A. Schmidt, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Skupnosti za rastlinske sorte (USRS)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Jørn Hansson (Søndersø, Danska)

Predloga tožeče stranke

Odločba odbora za pritožbe tožene stranke z dne 23. januarja 2009 naj se razveljavi in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna žlahtniteljska pravica v Skupnosti: Lemon Symphony

Imetnik žlahtniteljske pravice v Skupnosti: Jørn Hansson

Odločba Urada Skupnosti za rastlinske sorte, sprejeta pred odborom za pritožbe: zavrnitev zahteve za razglasitev ničnosti žlahtniteljske pravice v Skupnosti za Lemon Symphony v skladu s členom 20(1)(a) Uredbe (ES) št. 2100/94 (1).

Pritožnik pred odborom za pritožbe: tožeča stranka

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi:

Kršitev člena 76 Uredbe št. 2100/94 in splošno priznanih načel procesnega prava iz člena 81 Uredbe št. 2100/94, saj odbor za pritožbe dejanskega stanja, o katerem je moral odločiti z izpodbijano odločbo, ni dovolj raziskal;

Kršitev člena 20(1)(a) in člena 7 Uredbe št. 2100/94, saj naj bi odbor za pritožbe očitno zmotno izhajal iz tega, da naj tožeča stranka ne bi mogla pojasniti pogojev člena 20(1)(a), in s tem narobe ocenil domet teh predpisov;

Kršitev člena 75 Uredbe št. 2100/94, saj je odbor za pritožbe svojo odločbo oprl na temelje, o katerih naj se tožeča stranka pred izdajo odločbe ne bi mogla izreči;

Kršitev člena 63(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1239/95 (2), saj naj ustna obravnava ne bi bila vodena v skladu s predpisi.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L 227, str. 1).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1239/95 z dne 31. maja o uvedbi izvedbenih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 v zvezi s postopki, ki potekajo na Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (UL L 121, str. 37).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/43


Tožba, vložena 18. junija 2009 — Fedecom proti Komisiji

(Zadeva T-243/09)

2009/C 205/78

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Fédération de l’Organisation Economique Fruits et Légumes (Fedecom) (Pariz, Francija) (zastopnik: C. Galvez, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Izpodbijana odločba naj se razglasi za nično na podlagi člena 230, četrti odstavek, Pogodbe ES;

Komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka predlaga razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2009) 203 konč. z dne 28 januarja 2009 (1), s katero je Komisija državne pomoči, ki jih je Francoska republika dodelila proizvajalcem sadja in zelenjave na podlagi „načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih“ za olajšanje trženja kmetijskih proizvodov iz Francije, razglasila za nezdružljive s skupnim trgom in Francoski republiki naložila izterjavo zadevnih pomoči.

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja tri tožbene razloge:

napačna presoja pojma državne pomoči v smislu člena 87(1) ES, ker naj bi Komisija menila, da so ti prostovoljni prispevki, ki so jih proizvajalci plačali na podlagi načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih (stanovski deleži) državna sredstva;

neupoštevanje določb člena 87(3) ES, ker naj bi Komisija menila, da ukrepi, ki so se izvajali na podlagi načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, niso bili združljivi s skupnim trgom, ne da bi opravila poglobljeno analizo vsakega načrta ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih;

kršitev načela upravičenega pričakovanja, ker naj bi nedelovanje Komisije v obdobju desetih let, medtem ko bi nujno morala biti seznanjena z načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, lahko povzročila zaupanje proizvajalcev v pravilnost načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih.


(1)  UL L 127, str. 11.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/43


Tožba, vložena 16. junija 2009 — Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

(Zadeva T-247/09)

2009/C 205/79

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnika: N. Korogiannakis in M. Dermitzakis, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije o zavrnitvi ponudbe tožeče stranke, ki jo je ta vložila na podlagi javnega razpisa AO 10186 „Izdelava in razširjanje Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije: spletišče TED, DVD-ROM UL S in povezani mediji brez spletne povezave in spletni mediji“ (UL 2009/S 2-001445) — in to odločbo je Komisija tožeči stranki sporočila z dopisom z dne 7. aprila 2009 — ter vse nadaljnje odločitve Komisije, vključno s tisto o oddaji naročila uspešnemu ponudniku, naj se razglasi za nične;

Komisiji naj se naloži plačilo škode, ki je nastala tožeči stranki zaradi zadevnega javnega razpisa, in sicer znesek 1 490 215,58 EUR;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov tožeče stranke, ki so ji nastali v zvezi s to tožbo, tudi če je ta tožba zavrnjena.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V tej zadevi tožeča stranka predlaga razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je ta zavrnila ponudbo tožeče stranke, ki jo je vložila na podlagi javnega razpisa za storitve izdelave in razširjanja Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije: spletišče TED, DVD-ROM UL S in povezani mediji brez spletne povezave in spletni mediji (AO 10186), ter odločbe o oddaji naročila uspešnemu ponudniku. Tožeča stranka tudi zahteva povračilo za domnevno škodo, nastalo zaradi javnega razpisa.

Tožeča stranka se v podporo svojim trditvam sklicuje na te tožbene razloge.

Prvič, tožeča stranka trdi, da je tožena stranka storila različne in očitne napake pri presoji ter da tožeči stranki ni želela predložiti utemeljitve ali obrazložitve, kar pa je v nasprotju s Finančno uredbo (1) in njenimi izvedbenimi pravili ter Direktivo 2004/18 (2) in členom 253 ES. Trdi, da Komisija kljub pisni prošnji tožeče stranke te ni obvestila o razlogih za odločitev za uspešnega ponudnika, k čemur pa je zavezana. Po mnenju tožeče stranke so bile podane trditve Komisije ohlapne, neutemeljene ter kratke in ne pomenijo sprejemljive obrazložitve. Tožeča stranka poleg tega trdi, da je Komisija naknadno popravila obrazložitev izpodbijane odločbe, in sicer po tem, ko je komisija za ocenjevanje preučila njeno poročilo in umaknila komentar glede uspešnega ponudnika.

Drugič, tožeča stranka trdi, da je tožena stranka kršila člena 106 in 107 Finančne uredbe ter načeli preglednosti in prepovedi diskriminacije s tem, da ni izključila ponudnikov, ki so se zanašali na delo, opravljeno v državah, ki niso članice STO/GPA (Governement procurement agreement STO). Če bi dovolila takšno sodelovanje, potem tožeča stranka trdi, da bi morala Komisija pravično, pregledno in nediskriminatorno pojasniti merila za izbor, ki bi jih uporabila za izključitev oziroma sprejem določenih podjetij.

Tretjič, tožeča stranka trdi, da je tožena stranka storila očitne napake pri presoji njene ponudbe glede na druge ponudnike ter ni podala obrazložitve, saj so bila negativna stališča komisije za ocenjevanje ohlapna ter neutemeljena.


(1)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL 2002, L 248, str. 1).

(2)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL 2004, L 134, str. 114).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/44


Tožba, vložena 26. junija 2009 — Wilo proti UUNT (oblika ohišja motorja)

(Zadeva T-253/09)

2009/C 205/80

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Wilo SE (Dortmund, Nemčija) (zastopnik: G. Braun, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi tožeče stranke

odločba odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 30. marca 2009 v zadevi AZ. R 1184/2008-1 naj se razveljavi;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: tridimenzionalna znamka, ki upodablja ohišje motorja toplotne črpalke, za proizvode iz razredov 7 in 11(prijava št. 5 805692)

Odločba preizkuševalca: zavrnitev registracije

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (1)), ker naj bi prijavljena znamka imela potrebni minimalni razlikovalni učinek.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/44


Tožba, vložena 26. junija 2009 — Wilo proti UUNT (upodobitev zelenega ohišja)

(Zadeva T-254/09)

2009/C 205/81

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Wilo SE (Dortmund, Nemčija) (zastopnik: G. Braun, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga tožeče stranke

Odločba odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 30. marca 2009, AZ. R 1196/2008-1 naj se razveljavi;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka, ki upodablja zeleno ohišje, za proizvode iz razredov 7, 9 in 11 (prijava št. 5 620 001)

Odločba preizkuševalca: zavrnitev registracije

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 40/94 (sedaj člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (1)), ker ima prijavljena znamka potrebni minimalni razlikovalni učinek.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1)


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/45


Tožba, vložena 6. julija 2009 — i-content proti UUNT (BETWIN)

(Zadeva T-258/09)

2009/C 205/82

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlin, Nemčija) (zastopnik: A. Nordemann, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga tožeče stranke

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 4. maja 2009 v pritožbenem postopku R 1528/2008-4, ki se nanaša na prijavo znamke Skupnosti 006849641 — beseda: BETWIN — ter predhodni sklep glavnega oddelka (znamke in modeli) z dne 10. septembra 2008, ki se nanaša na prijavo znamke Skupnosti 0068496641 — beseda: BETWIN, naj se razveljavita;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „BETWIN“ za storitve iz razredov 35, 38 in 41 (prijava št. 6 849 641)

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (1), ker ima prijavljena znamka potrebni minimalni razlikovalni učinek in ker ni potrebe po ohranitvi razpoložljivosti; kršitev člena 79 Uredbe (ES) št. 207/2009 v povezavi z načelom enakega obravnavanja ter členoma 6 in 14 EKČP; kršitev člena 49 ES.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/45


Tožba, vložena 6. julija 2009 — Defense Technology proti UUNT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Zadeva T-262/09)

2009/C 205/83

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Združene države) (zastopnik: R. Kunze, odvetnik in Solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Frankfurt na Majni, Nemčija)

Predloga tožeče stranke

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 4. maja 2009 v zadevi R 493/2002-4 (II) naj se razveljavi; in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR“ za proizvode iz razredov 5, 8 in 13 — prijava št. 643 668

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: registracija besedne znamke „FIRST DEFENSE“ v ZDA za proizvode iz razreda 13; registraciji figurativnih znamk za proizvode iz razreda 13 v ZDA, prejšnja dobro znana znamka v Belgiji, Nemčiji in Franciji „FIRST DEFENS“; prejšnja dobro znana znamka v Belgiji, Nemčiji in Franciji „FIRST DEFENSE AND DESIGN“; prejšnja neregistrirana besedna znamka „FIRST DEFENSE“, varovana v Nemčiji in Franciji; prejšnja neregistrirana znamka v Belgiji, Nemčiji in Franciji „FIRST DEFENSE AND DESIGN“; trgovsko ime „FIRST DEFENSE“, varovano v Nemčiji

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev odločbe oddelka za ugovore in zavrnitev ugovora

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(3) Uredbe Sveta 207/2009, ker odbor za pritožbe ni pravilno uporabil navedene določbe, poleg tega pa je napačno sprejel odločbo na podlagi pomanjkljivega razumevanja predstavljenih dejstev, kršitev členov 65, 75 in 76 Uredbe Sveta 207/2009, ker odbor za pritožbe ni sprejel ustreznih ukrepov za uskladitev s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 6. septembra 2006 v zadevi DEF-TEC Defense Technology proti UUNT — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/46


Tožba, vložena 7. julija 2009 — Mannatech proti UUNT (BOUNCEBACK)

(Zadeva T-263/09)

2009/C 205/84

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Mannatech, Inc. (Coppell, Združene države) (zastopnika: R. Niebel in C. Steuer, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi tožeče stranke

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 26. marca 2009 v zadevi R 100/2009-1 naj se razveljavi; in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: Besedna znamka „BOUNCEBACK“ za proizvode iz razreda 5.

Odločba preizkuševalca: Zavrnitev znamke tožeče stranke.

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 7(1)(b) in (2) Uredbe Sveta 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno uporabil pravne standarde iz navedenih pravnih določb.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/46


Tožba, vložena 10. julija 2009 — Serrano Aranda proti UUNT — Burg Groep (LE LANCIER)

(Zadeva T-265/09)

2009/C 205/85

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Španija) (zastopnika: J. Calderón Chavero in T. Villate Consonni, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Burg Groep BV (Bergen, Nizozemska)

Predlogi tožeče stranke

Odločba prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. marca 2009 v zadevi R 366/20081 naj se razveljavi.

Na podlagi te razveljavitve naj se ugodi ugovoru in sprejme ustrezne pravne ukrepe, in sicer naj se v celoti zavrne prijava znamke 3343365.

UUNT in drugim intervenientkam naj se naloži plačilo stroškov v primeru ugovora zoper to tožbo, njihove predloge pa naj se zavrne.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Burg Groep B.V.

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „LE LANCIER“ (prijava št. 3 343 365), za proizvode iz razredov 29 in 30

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: španska besedna znamka „EL LANCERO“ št. 838 740 za proizvode iz razreda 30; španska figurativna znamka št. 941 979, ki vsebuje besedni element „EL LANCERO“, za proizvode iz razreda 30; španska besedna znamka št. 943 767„EL LANCERO“ za proizvode iz razreda 31 in španska besedna znamka št. 1 806 835„EL LANCERO“ za proizvode iz razreda 29

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: nepravilna uporaba člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o znamki Skupnosti


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/47


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Du Pont de Nemours (Francija) in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-467/07) (1)

2009/C 205/86

Jezik postopka: angleščina

Predsednik sedmega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 51, 23.2.2008.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/47


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Imperial Chemical Industries proti UUNT (FACTORY FINISH)

(Zadeva T-487/07) (1)

2009/C 205/87

Jezik postopka: angleščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 51, 23.2.2008.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/48


Tožba, vložena 11. maja 2009 — Schopphoven proti Komisiji

(Zadeva F-48/09)

2009/C 205/88

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Nemčija) (zastopnika: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO o nevpisu tožeče stranke na čakalni seznam splošnega natečaja EPSO/AD/117/08.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti Odločbe Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) o nevpisu tožeče stranke na čakalni seznam natečaja EPSO/AD/117/08 in, kolikor je potrebno, odločb EPSO, s katerimi so bile zavrnjene zahteve tožeče stranke za ponovno presojo;

razglasitev ničnosti čakalnega seznama natečaja EPSO/AD/117/08;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/48


Tožba, vložena 19. maja 2009 — Petrilli proti Komisiji

(Zadeva F-51/09)

2009/C 205/89

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alessandro Petrilli (Grottammare) (zastopnika: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o določitvi kraja stalnega prebivališča tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

odločba z dne 19. februarja 2008, s katero je OPI zavrnil določitev kraja stalnega prebivališča tožeče stranke v Italiji, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži, da za zneske, ki jih dolguje na podlagi retroaktivne uporabe korekcijskega koeficienta Italije za pokojnino tožeče stranke, nadomestila za selitev in dvojnega družinskega dodatka, od 1. julija 2007 plača obresti na podlagi obrestne mere, ki jo ECB določi za glavne transakcije refinanciranja, ki veljajo v zadevnem obdobju, povečane za dve točki;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/48


Tožba, vložena 4. junija 2009 — Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-56/09)

2009/C 205/90

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi predloga tožeče stranke glede, prvič, povračila škode, ki naj bi ji nastala zaradi dejstva, da so uslužbenci Komisije 8. aprila 2002 vstopili v njeno službeno stanovanje v Luandi, in drugič, predaje kopij fotografij, narejenih ob tej priložnosti, in uničenje vse dokumentacije v zvezi s tem dogodkom.

Predlogi tožeče stranke:

odločba o zavrnitvi predloga z dne 24. aprila 2008 naj se ex lege razglasi za neobstoječo, oziroma podredno, naj se razglasi za nično;

če je potrebno, naj se dopis z dne 11. septembra 2008ex lege razglasi za neobstoječega, oziroma podredno, naj se razglasi za ničnega;

če je potrebno, naj se akt o zavrnitvi pritožbe z dne 3. novembra 2008ex lege razglasi za neobstoječega, oziroma podredno, naj se razglasi za ničnega;

ugotovi naj se, da so uslužbenci Komisije vstopili v službeno stanovanje tožeče stranke, ga fotografirali in zabeležili nekatera dejstva in naj se ugotovi nedopustnost tega dejanja;

Komisiji naj se naloži, da pisno sporoči tožeči stranki vse posamezne dele dokumentacije tega dejanja;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki pisno predloži dokumentacijo, vključno s fotografijami.;

Komisiji naj se naloži, da uniči vso dokumentacijo in da o uničenju obvesti tožečo stranko;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova povračila škode, dodeli znesek 225 000 EUR, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen, in sicer: (a) 100 000 EUR za škodo zaradi nedopustnega vstopa; (b) 100 000 EUR za škodo zaradi nedopustnega fotografiranja; (c) 25 000 EUR za škodo zaradi nedopustnega beleženja elementov v zvezi z osebnimi stvarmi tožeče stranke;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki dodeli, od dneva, ki sledi dnevu, ko je Komisija prejela zahtevo, ki je bila vložena 24. aprila 2008, do dejanskega plačila zneska 225 000 EUR, obresti od tega zneska, po 10 odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo teh obresti;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova povračila škode, ki ji je nastala zaradi neposlane dokumentacije, računano od jutrišnjega dne do dne, ko bo dokumentacija poslana tožeči stranki, znesek 100 EUR na dan, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen, ki ga je treba plačati prvi dan v mesecu, ki bo sledil izdaji sodbe v tej zadevi, v zvezi z zneski, ki zapadejo v obdobju od jutrišnjega dne do zadnjega dne v mesecu, v katerem bo izrečena navedena sodba, ter prvi dan vsakega meseca, ki sledi tistemu mesecu, v katerem bo izrečena navedena sodba, kar zadeva pravice v zvezi s tem, zapadlimi v predhodnem mesecu;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova povrnitve škode nastale zato, ker gradivo ni bilo uničeno, od jutrišnjega dne do dneva navedenega uničenja, plača znesek 100 EUR na dan, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen, ki ga je treba plačati prvi dan v mesecu, ki bo sledil izdaji sodbe v tej zadevi, v zvezi z zneski, ki zapadejo v obdobju od jutrišnjega dne do zadnjega dne v mesecu, v katerem bo izrečena navedena sodba, ter prvi dan vsakega meseca, ki sledi tistemu mesecu, v katerem bo izrečena navedena sodba, kar zadeva pravice v zvezi s tem, zapadle v predhodnem mesecu;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki povrne vse stroške postopka, vključno s stroški mnenja izvedenca, ki ga je imenovala ena od strank;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov v zvezi z morebitno izdelavo izvedenskega mnenja po uradni dolžnosti.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/49


Tožba, vložena 13. junija 2009 — Nicola proti EIB

(Zadeva F-59/09)

2009/C 205/91

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo de Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti ukrepa, ki ga je 14. novembra 2008 sprejel Odbor za pritožbe ali njegov popravek v delu v katerem odklonitev treh članov Odbora pripisuje tožeči stranki, in ne njenemu odvetniku. Drugič, razglasitev ničnosti napredovanj glede katerih je bilo odločeno 29. aprila 2008 brez upoštevanja položaja tožeče stranke in vseh ukrepov povezanih s temi napredovanji. Nazadnje, ugotovitev, da je bila tožeča stranka žrtev mobbinga in naložitev toženi stranki, naj preneha z mobbingom.

Predlogi tožeče stranke

Za ničnega naj se razglasi ukrep Odbora za pritožbe in, v vsakem primeru, naj se popravi v delu v katerem odklonitev treh članov Odbora pripisuje C. De Nicola (in ne njegovemu odvetniku) in v delu v katerem šteje razlog za odklonitev kot „zgolj enostavno izpodbijanje odločbe z dne 14. decembra 2007“, in ne kot posledico dopustitev in odpovedi, ki so jih prav ti trije člani neupravičeno pripisali C. De Nicola;

za nična naj se razglasijo napredovanja z dne 29. aprila 2008, ker je bilo v zvezi z njimi odločeno brez upoštevanja položaja tožeče stranke in vseh prejšnjih in poznejših ukrepov povezanih s temi napredovanji, med katerimi ocene iz leta 2007, če je to primerno, po predhodni ugotovitvi nezakonitosti omejitev v zvezi z navodili, ki jih je izdal Direktorat za kadrovske zadeve;

ugotovi naj se, da je bila tožeča stranka žrtev mobbinga, in zato

EIB naj se naloži, da preneha z mobbingom in naj povrne nastalo škodo zaradi telesnih poškodb in nepremoženjsko ter premoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka, in plačilo stroškov postopka, obresti ter revaloriziranih prisojenih zneskov.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/50


Tožba, vložena 24. junija 2009 — Birkhoff proti Komisiji

(Zadeva F-60/09)

2009/C 205/92

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Nemčija) (zastopnik: C. Inzillo, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti predloga tožeče stranke za podaljšanje uporabe člena 2(5) Priloge VII h kadrovskim predpisom za njegovo hčer od 1. januarja 2009, in naložitev Komisiji, da mu plača zneske s tega naslova od 1. januarja 2009.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se nezakonitost in zato ničnost odločbe organa, pristojnega za imenovanje z dne 2. aprila 2009, ker je nezakonita in očitno dejansko in pravno neutemeljena, ter vsak poznejši akt oziroma odločba, predhodna tej odločbi, ki je z njo povezana oziroma iz nje izhaja, in zlasti odločba z dne 14. novembra 2008, ki jo je sprejel PMO4;

Komisiji naj se naloži plačilo zneskov, ki niso bili plačani tožeči stranki od 1. januarja 2009, skupaj z revalorizacijo in obrestmi do dejanskega plačila;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/50


Tožba, vložena 26. junija 2009 — Donati proti ECB

(Zadeva F-63/09)

2009/C 205/93

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paola Donati (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi, M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe ECB, da se postopek glede očitkov, da je bila tožeča stranka domnevno žrtev psihičnega nadlegovanja, ustavi, in povrnitev nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Izvršilnega odbora z dne 16. decembra 2008 naj se razglasi za nično, ker pomeni grožnjo tožeči stranki in poskus zastraševanja tožeče stranke;

odločba Izvršilnega odbora z dne 16. decembra 2008 naj se razglasi za nično, ker ne vsebuje odločitve o rezultatih upravne preiskave in o pritožbi tožeče stranke; podredno, odločba Izvršilnega odbora z dne 16. decembra 2008 naj se razglasi za nično, ker vsebuje odločitev „zaradi molka organa“, da se ustavi postopek v zvezi s pritožbo tožeče stranke in da se ne sprejmejo nadaljnji ukrepi, zlasti da se ne začne disciplinski postopek;

odločba z dne 16. aprila 2008, s katero je bilo zavrnjeno posebno pravno sredstvo tožeče stranke, naj se, če je treba, razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki je ocenjena ex aequo et bono na 10 000 EUR;

Evropski centralni banki naj se naloži plačilo stroškov.


29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/51


Tožba, vložena 9. julija 2009 — Saracco proti ECB

(Zadeva F-66/09)

2009/C 205/94

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Roberta Saracco (Arona, Italija) (zastopnik: F. Parrat, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe ECB, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno podaljšanje dopusta iz osebnih razlogov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba, s katero je bilo tožeči stranki od 1. novembra 2008 zavrnjeno podaljšanje dopusta iz osebnih razlogov, naj se razglasi za nično;

če je to potrebno, naj se razglasita za nični odločbi o zavrnitvi ponovnega pregleda in pritožbe;

Evropski centralni banki naj se naloži plačilo stroškov.


Popravki

29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/52


Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-159/09

( Uradni list Evropske unije C 153 z dne 4. julija 2009, str. 44 )

2009/C 205/95

Obvestilo v UL v zadevi T-159/09, Biofrescos proti Komisiji, se glasi:

„Tožba, vložena 21. aprila 2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, L.da proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva T-159/09)

2009/C 193/67

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, L.da (Linda-a-Velha, Portugalska) (zastopnik: A. Magalhâes e Menezes, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlog tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba Komisije z dne 16. januarja 2009, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za odpust uvoznih dajatev v višini 41 271,09 EUR in s katero je bila naložena naknadna vknjižba tega zneska.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je v obdobju od septembra 2003 do februarja 2005 uvozila več pošiljk zamrznjenih kozic iz Indonezije, v zvezi s katerimi je vložila zahtevo za odpust uvoznih dajatev na podlagi členov 220(2)(b), 236 in 239(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1).

Tožeča stranka trdi, da je Komisija kršila vsaj navedene določbe, prvič, ker ni odgovorila na vse trditve, ki jih je navedla tožeča stranka v zahtevi za odpust uvoznih dajatev, drugič, ker je navedla pomanjkljivo, zavajajočo in nerazumljivo obrazložitev, tretjič, ker je napačno razlagala napako indonezijskih organov, četrtič in nazadnje, ker je štela za dokazana dejstva, ki to dejansko niso in v zvezi s katerimi nosijo dokazno breme organi, vključeni v postopek, in ne tožeča stranka.


(1)  UL L 97, str. 38.“