ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 134

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
31. maj 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 134/01

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2008/C 134/02

Sporočilo Komisije o rezultatih ocene tveganja in strategijah za zmanjšanje tveganja za snovi: 2-nitrotoluen in 2,4-dinitrotoluen ( 1 )

4

 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

2008/C 134/03

Mnenje Evropske centralne banke z dne 23. maja 2008 o predlaganih uredbah Komisije, ki izvajata uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mestih v Skupnosti (CON/2008/22)

10

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 134/04

Menjalni tečaji eura

12

2008/C 134/05

Obvestilo Komisije o veljavnih obrestnih merah za vračilo državne pomoči in o referenčnih/diskontnih merah za 27 držav članic, ki veljajo od 1. januarja 2007(Objavljeno v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z (UL L 140, 30.4.2004, str. 1) in obvestilom Komisije o metodi določanja referenčnih/diskontnih mer (UL C 273, 9.9.1997, str. 3))

13

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2008/C 134/06

Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(15) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 247, 13.10.2006, str. 1, UL C 153, 6.7.2007, str. 5, UL C 192, 18.8.2007, str. 11, UL C 271, 14.11.2007, str. 14, UL C 57, 1.3.2008, str. 31)

14

2008/C 134/07

Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 316, 28.12.2007, str. 1)

16

2008/C 134/08

Posodobitev referenčnih zneskov za prestop zunanjih meja iz člena 5(3) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 247, 13.10.2006, str. 19, UL C 153, 6.7.2007, str. 22, UL C 182, 4.8.2007, str. 18, UL C 57, 1.3.2008, str. 38)

19

2008/C 134/09

Sprememba obveznosti javne službe, ki jih je Francija uvedla za redne zračne prevoze med letališčema Rennes in Mulhouse ( 1 )

20

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2008/C 134/10

Državna pomoč – Španija – Državna pomoč št. C 8/08 (prej NN 4/08; prej CP 60/07) – Kompleks filmskega studia Ciudad de la Luz, Alicante – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES ( 1 )

21

2008/C 134/11

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

40

2008/C 134/12

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5173 – STM/NXP/JV) ( 1 )

41

2008/C 134/13

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5176 – CVC/Schuitema) ( 1 )

42

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2008/C 134/14

Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES – Zahteva države članice

43

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/1


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 134/01)

Datum sprejetja odločitve

11.3.2008

Št. pomoči

N 326/07

Država članica

Italija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Riduzione della tassazione sul biodiesel

Pravna podlaga

La base giuridica è la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, paragrafi da 368 a 371

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 384 mio EUR

Intenzivnost

Trajanje

1.1.2007-31.12.2010

Gospodarski sektorji

Energetika

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Customs Agency

Via Carucci, 71

I-00143 Roma

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

7.4.2008

Št. pomoči

N 621/07

Država članica

Avstrija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften

Pravna podlaga

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetz 2007, Körperschaftsteuergesetz 1988, Einkommensteuergesetz 1988

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Rizični kapital, mala in srednja podjetja

Oblika pomoči

Davčna ugodnost

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 10 mio EUR

Intenzivnost

Trajanje

25.3.2008-31.12.2012

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstraße 2b

A-1030 Wien

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

18.3.2008

Št. pomoči

N 52/08

Država članica

Ciper

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Καθεστώς ενίσχυσης για την ανάπτυξη αεροπορικών γραμμών 2008-2012

(Kathestos enischisis gia tin anaptiksi aeroporikon grammon 2008-2012)

Pravna podlaga

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj, povezljivost

Oblika pomoči

Nepovratna sredstva

Proračun

18 mio EUR

Intenzivnost

V skladu z odstavkom 79(f) Smernic Skupnosti o financiranju letališč in zagonski državni pomoči letalskim družbam z odhodi z regionalnih letališč (2005/C 312/01)

Trajanje

1.4.2008-31.3.2012

Gospodarski sektorji

Promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Kupriakos Organismos Tourismou)

Λεωφόρος Λεμεσού 19 (Leophoros Lemesou 19)

CY-2112 Αγλαντζιά (CY-2112 Aglantzia)

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/4


Sporočilo Komisije o rezultatih ocene tveganja in strategijah za zmanjšanje tveganja za snovi: 2-nitrotoluen in 2,4-dinitrotoluen

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 134/02)

Uredba Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (1), vključuje sporočanje podatkov, določanje prioritet, oceno tveganja in po potrebi oblikovanje strategij za omejitev tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi.

V Uredbi (EGS) št. 793/93 sta bili naslednji snovi opredeljeni kot prednostni snovi za oceno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2364/2000 o četrtem seznamu (2) prednostnih snovi, kot določa Uredba (EGS) št. 793/93:

2-nitrotoluen,

2,4-dinitrotoluen.

Država članica poročevalka, imenovana v skladu z navedenima uredbama, je v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1488/94 z dne 28. junija 1994 o določitvi načel za ocenjevanje tveganja, ki ga obstoječe snovi predstavljajo za ljudi in okolje (3), za navedene snovi dokončala ocenjevanje tveganja za ljudi in okolje ter v skladu z Uredbo (EGS) št. 793/93 predlagala strategijo za omejitev tveganja.

Opravljeno je bilo posvetovanje z Znanstvenim odborom za zdravstvena in okoljska tveganja (SCHER), ki je o ocenah tveganja, ki jih je pripravila poročevalka, izdal svoji mnenji. Mnenji sta objavljeni na spletni strani Znanstvenega odbora.

Člen 11(2) Uredbe (EGS) št. 793/93 določa, da se rezultati ocene tveganja in priporočena strategija za omejitev tveganja sprejmejo na ravni Skupnosti, Komisija pa jih objavi. To sporočilo in ustrezno priporočilo Komisije 2008/405/ES (4) vsebujeta rezultate ocene tveganja (5) in strategije za omejitev tveganja zgoraj navedenih snovi.

Rezultati ocene tveganja in strategij za omejitev tveganja v tem sporočilu so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 15(1) Uredbe (EGS) št. 793/93.


(1)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1.

(2)  UL L 273, 26.10.2000, str. 1.

(3)  UL L 161, 29.6.1994, str. 3.

(4)  UL L 141, 31.5.2008.

(5)  Izčrpno poročilo o oceni tveganja in njegov povzetek sta objavljena na spletni strani Evropskega urada za kemikalije:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


PRILOGA

DEL 1

Št. CAS: 88-72-2

 

Št. Einecs: 201-853-3

Strukturna formula:

Image

Ime Einecs:

2-nitrotoluen

Ime IUPAC:

2-nitrotoluen

Poročevalka:

Španija

Razvrstitev (1):

Sk. rakot. 2; R45

Sk. mutag. 2; R46

Sk. razmn. 3; R62

Xn; R22

N; R51-53

Ocena tveganja (2) temelji na obstoječi praksi v zvezi s snovjo, ki je proizvedena v Evropski skupnosti ali uvožena vanjo, in sicer v vsem njenem življenjskem ciklu, kot je opisano v oceni tveganja, ki jo je Komisiji posredovala država članica poročevalka.

Glede na oceno tveganja se na podlagi dostopnih informacij 2-nitrotoluen v Evropski skupnosti uporablja pri sintezi vmesnih produktov za proizvodnjo kemikalij v kmetijstvu in industriji gume, za proizvodnjo eksploziv, barvil, občutljivih na toploto, azo in žveplovih barvil ter pri organski sintezi raznovrstnih spojin, tudi petrokemikalij, pesticidov in farmacevtskih izdelkov. Snov 2-nitrotoluen je sintetizirana predvsem z nitriranjem toluena in se, ko je proizvedena, večinoma uporablja na kraju samem za proizvodnjo o-toluidina ali 2,4-dinitrotoluena.

Ta snov ni bila preskušena glede na preobčutljivost, zato v oceni tveganja ni ugotovitev o tveganju končnega učinka na prebivalstvo. Ta preskus ni bil potreben, ker gre za rakotvorno snov brez praga, zaradi česar bodo potrebni nadzorni ukrepi, na katere nadaljnje informacije o tem, ali snov povzroča preobčutljivost, ne bodo vplivale.

OCENA TVEGANJA

A.   Zdravje ljudi

Ugotovitev ocene tveganja za

DELAVCE

sprejeti je treba posebne ukrepe za omejitev tveganja med proizvodnjo in nadaljnjo predelavo. Razloga za takšno ugotovitev sta naslednja:

nevarnost mutagenosti in rakotvornosti zaradi vdihavanja ali izpostavljenosti kože,

nevarnost strupenosti pri ponovljenih odmerkih in strupenosti za razmnoževanje (plodnost in razvoj) zaradi izpostavljenosti kože.

Ugotovitev ocene tveganja za

POTROŠNIKE

za zdaj ni potrebe po dodatnih informacijah in/ali preskusih ali ukrepih za zmanjšanje tveganja poleg tistih, ki se že uporabljajo. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

predvideva se, da izpostavljenost potrošnikov ne obstaja.

Ugotovitev ocene tveganja za

PREBIVALSTVO, IZPOSTAVLJENO PREK OKOLJA

potrebni so posebni ukrepi za omejitev tveganja. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

nevarnost rakotvornosti zaradi vdihavanja in oralne izpostavljenosti v bližini obrata ter nevarnost mutagenosti zaradi vdihavanja in oralne izpostavljenosti v bližini vseh obratov pa tudi krajevne izpostavljenosti zaradi proizvodnje in nadaljnje predelave snovi.

Ugotovitev ocene tveganja za

ZDRAVJE LJUDI (fizikalno-kemijske lastnosti)

za zdaj ni potrebe po dodatnih informacijah in/ali preskusih ali ukrepih za zmanjšanje tveganja poleg tistih, ki se že uporabljajo. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

ocena tveganja kaže, da tveganja niso pričakovana. Ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki se že uporabljajo, veljajo za zadostne.

B.   Okolje

Ugotovitev ocene tveganja za

OZRAČJE, VODNI (vključno s čistilnimi napravami in usedlinami) in KOPENSKI EKOSISTEM

za zdaj ni potrebe po dodatnih informacijah in/ali preskusih in ukrepih za zmanjšanje tveganja poleg tistih, ki se že uporabljajo. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

ocena tveganja kaže, da za navedene dele okolja tveganja niso pričakovana. Ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki se že uporabljajo, veljajo za zadostne.

Ugotovitev ocene tveganja za

MIKROORGANIZME V ČISTILNIH NAPRAVAH

za zdaj ni potrebe po dodatnih informacijah in/ali preskusih in ukrepih za zmanjšanje tveganja poleg tistih, ki se že uporabljajo. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

ocena tveganja kaže, da za navedene dele okolja tveganja niso pričakovana. Ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki se že uporabljajo, veljajo za zadostne.

STRATEGIJA ZA OMEJITEV TVEGANJA

za DELAVCE

Uporabljajo se obstoječi predpisi o varnosti pri delu, ki veljajo na ravni Skupnosti, saj na splošno veljajo za ustrezen in zadosten okvir za omejitev tveganja zaradi navedene snovi.

za PREBIVALSTVO, IZPOSTAVLJENO PREK OKOLJA

Obstoječi zakonodajni ukrepi za zaščito prebivalstva, izpostavljenega prek okolja, zlasti določbe Direktive Sveta 2008/1/ES (3), veljajo za zadostne za obvladovanje ugotovljenega tveganja za splošno javnost.

DEL 2

Št. CAS: 121-14-2

 

Št. Einecs: 204-450-0

Strukturna formula:

Image

Ime Einecs:

2,4-dinitrotoluen

Ime IUPAC:

1,3-dinitro-4-metilbenzen

Poročevalka:

Španija

Razvrstitev (4):

Sk. rakot. 2; R45

Sk. mutag. 3; R68

Sk. razmn. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R51-53

Ocena tveganja (2) temelji na obstoječi praksi v zvezi s snovjo, ki je proizvedena v Evropski skupnosti ali uvožena vanjo, in sicer v vsem njenem življenjskem ciklu, kot je opisano v oceni tveganja, ki jo je Komisiji posredovala država članica poročevalka.

Glede na oceno tveganja se na podlagi dostopnih informacij 2,4-dinitrotoluen v Evropski skupnosti uporablja kot vmesni produkt v proizvodnji toluen-2,4-diizocianata (TDI) iz toluen-2,4-diamina (TDA). Približno 99 % proizvodnje 2,4-dinitrotoluena se porabi za ta namen.

OCENA TVEGANJA

A.   Zdravje ljudi

Ugotovitev ocene tveganja za

DELAVCE

potrebni so posebni ukrepi za omejitev tveganja. Razlogi za takšno ugotovitev so naslednji:

nevarnost mutagenosti in rakotvornosti zaradi vdihavanja in izpostavljenosti kože pri vseh scenarijih na delovnem mestu,

nevarnost strupenosti pri ponovljenih odmerkih in strupenosti za razmnoževanje (plodnost) zaradi izpostavljenosti kože pri proizvodnji in uporabi eksploziv,

nevarnost strupenosti pri ponovljenih odmerkih in strupenosti za razmnoževanje (plodnost) zaradi vdihavanja pri proizvodnji eksploziv.

Ugotovitev ocene tveganja za

POTROŠNIKE

za zdaj ni potrebe po dodatnih informacijah in/ali preskusih ali ukrepih za zmanjšanje tveganja poleg tistih, ki se že uporabljajo. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

predvideva se, da izpostavljenost potrošnikov ne obstaja.

Ugotovitev ocene tveganja za

PREBIVALSTVO, IZPOSTAVLJENO PREK OKOLJA

potrebni so posebni ukrepi za omejitev tveganja. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

nevarnost mutagenosti in rakotvornosti zaradi vdihavanja in oralne izpostavljenosti pri enem lokalnem scenariju.

Pri vseh drugih scenarijih izpostavljenosti tveganj ni mogoče izključiti, ker gre za rakotvorno snov brez praga. Preučiti bi bilo treba ustreznost obstoječega nadzora in izvedljivost nadaljnjih posebnih ukrepov. Ocena tveganja pa kaže, da so tveganja že zdaj majhna. To bi bilo treba upoštevati pri ugotavljanju ustreznosti obstoječega nadzora in izvedljivosti nadaljnjih posebnih ukrepov za zmanjšanje tveganja.

Ugotovitev ocene tveganja za

ZDRAVJE LJUDI (fizikalno-kemijske lastnosti)

za zdaj ni potrebe po dodatnih informacijah in/ali preskusih ali ukrepih za zmanjšanje tveganja poleg tistih, ki se že uporabljajo. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

ocena tveganja kaže, da tveganja niso pričakovana. Ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki se že uporabljajo, veljajo za zadostne.

B.   Okolje

Ugotovitev ocene tveganja za

OZRAČJE in KOPENSKI EKOSISTEM

za zdaj ni potrebe po dodatnih informacijah in/ali preskusih in ukrepih za zmanjšanje tveganja poleg tistih, ki se že uporabljajo. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

ocena tveganja kaže, da za navedene dele okolja tveganja niso pričakovana. Ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki se že uporabljajo, veljajo za zadostne.

Ugotovitev ocene tveganja za

VODNI EKOSISTEM (vključno z usedlinami)

tveganja je treba omejiti; upoštevajo se ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki se že uporabljajo.

Ocena tveganja kaže, da je treba pri enem obratu sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganja za vodni ekosistem in organizme, ki živijo v usedlinah. Pričakuje se, da bi se s katerim koli ukrepom za zmanjšanje tveganja za površinsko vodo zmanjšala tudi tveganja za usedline.

Ugotovitev ocene tveganja za

MIKROORGANIZME V ČISTILNIH NAPRAVAH

za zdaj ni potrebe po dodatnih informacijah in/ali preskusih ali ukrepih za zmanjšanje tveganja poleg tistih, ki se že uporabljajo. Razlog za takšno ugotovitev je naslednji:

ocena tveganja kaže, da tveganja niso pričakovana. Ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki se že uporabljajo, veljajo za zadostne.

STRATEGIJA ZA OMEJITEV TVEGANJA

za DELAVCE

Uporabljajo se obstoječi predpisi o varnosti pri delu, ki veljajo na ravni Skupnosti, saj na splošno veljajo za ustrezen in zadosten okvir za omejitev tveganja zaradi navedene snovi.

za PREBIVALSTVO, IZPOSTAVLJENO PREK OKOLJA

Obstoječi zakonodajni ukrepi za zaščito prebivalstva, izpostavljenega prek okolja, zlasti določbe Direktive 2008/1/ES, veljajo za zadostne za obvladovanje ugotovljenega tveganja za splošno javnost.

za OKOLJE

Zaradi lažjega izdajanja dovoljenj in nadzora po Direktivi 2008/1/ES (o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja) je treba 2,4-DNT upoštevati pri izdelavi smernic o „najboljših razpoložljivih tehnologijah“.


(1)  Ta kemijska snov je vključena v Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS. Razvrstitev snovi je določena z Direktivo Komisije 2004/73/ES z dne 29. aprila 2004 o devetindvajsetem prilagajanju Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi tehničnemu napredku (UL L 152, 30.4.2004, str. 1, spremenjena v UL L 216, 16.6.2004. str. 3).

(2)  Izčrpno poročilo o oceni tveganja in njegov povzetek sta objavljena na spletni strani Evropskega urada za kemikalije:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(3)  UL L 24, 29.1.2008, str. 8.

(4)  Razvrstitev snovi je določena z Direktivo Komisije 2004/73/ES z dne 29. aprila 2004 o devetindvajsetem prilagajanju Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi tehničnemu napredku (UL L 152, 30.4.2004, str. 1, popravljena v UL L 216, 16.6.2004, str. 3).


III Pripravljalni akti

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/10


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 23. maja 2008

o predlaganih uredbah Komisije, ki izvajata uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mestih v Skupnosti

(CON/2008/22)

(2008/C 134/03)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 13. maja 2008 prejela zahtevo Komisije Evropskih skupnosti za mnenje o predlaganih uredbah Komisije, ki izvajata Uredbo (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti, prva glede postopkov desezoniranja in poročil o kakovosti (v nadaljevanju: „predlagana uredba 1“) in druga glede opredelitve prostega delovnega mesta, referenčnih datumov za zbiranje podatkov, specifikacij prenosa podatkov in študij o izvedljivosti (v nadaljevanju: „predlagana uredba 2“).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

1.

Podatki glede prostih delovnih mest v Skupnosti, na katere se nanašata obe predlagani uredbi, so pomembni za ECB. ECB je objavila svoje zahteve za kratkoročne statistične podatke, ki jih potrebuje za vodenje denarne politike (2), in ti vključujejo podatke glede prostih delovnih mest. Potreba po statističnih podatkih glede prostih delovnih mest izhaja poleg tega tudi iz Akcijskega načrta za statistične zahteve Ekonomske in monetarne unije (EMU), ki ga je na zahtevo Ekonomsko-finančnega sveta pripravila Evropska komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z ECB; to je bilo tudi razlog za oblikovanje glavnih evropskih ekonomskih kazalnikov (PEEI), ki vključujejo statistične podatke glede prostih delovnih mest in jih je sprejel Ekonomsko-finančni svet dne 18. februarja 2003.

Predlagana uredba 1

2.

Razvoj desezoniranih podatkovnih vrst, kot je določen v predlagani uredbi 1, je pomemben v kontekstu podatkov glede prostih delovnih mest, ki se uporabljajo pri medletni ekonomski analizi. Podobno je priprava in objava poročil o kakovosti podatkov sestavni del okvira za zagotavljanje kakovosti.

3.

ECB pozdravlja dostopnost podatkov glede prostih delovnih mest, desezoniranih in prilagojenih na število delovnih dni, takoj ko bodo objavljeni podatki za 16 četrtletij. Dodatno bi bilo koristno, če bi to delo podpirala metodologija, določena v smernicah Evropskih statističnih sistemov za desezoniranje (3).

4.

Poročila o kakovosti, kakor so določena v prilogi k predlagani uredbi 1, so koristni priročniki, ki vsebujejo vodila za uporabnike podatkov glede specifične kakovosti statističnih podatkov. ECB bi pozdravila širšo izmenjavo nacionalnih poročil za uporabnike podatkov.

Predlagana uredba 2

5.

ECB podpira namen predlagane uredbe 2, da se vpeljejo opredelitve in referenčni datumi, s katerimi se bo zagotovilo ustrezno ravnotežje med potrebami uporabnikov in bremenom, ki se nalaga dajalcem podatkov.

6.

ECB pozdravlja, da se kot referenčnemu obdobju za zbiranje podatkov daje prednost povprečju za to obdobje, medtem ko še vedno ostaja možnost, da se uporabi ocena na določeno časovno točko, dokler se ta šteje za reprezentativno za zadevno obdobje. Študije so pokazale, da ima čas zbiranja podatkov lahko velik vpliv na podatke. ECB zato predlaga, da se ta vidik ustrezno preuči v poročilih o kakovosti, ki se zahtevajo v skladu s predlagano uredbo1.

7.

ECB želi poudariti pomembnost študij o izvedljivosti, ki sta omenjeni v prilogi k predlagani uredbi 2:

(a)

Študija o izvedljivosti, v kateri se ocenjuje, kako se lahko četrtletni statistični podatki glede prostih delovnih mest pridobijo za oddelke O, P, Q, R in/ali S po splošni industrijski klasifikaciji gospodarskih dejavnosti (NACE Rev. 2), je pomembna, saj zaposlovanje v teh oddelkih NACE zajema več kot 35 % zaposlovanja v euroobmočju.

(b)

Študija o izvedljivosti, v kateri se ocenjuje, kako se lahko četrtletni statistični podatki glede prostih delovnih mest pridobijo od poslovnih enot z manj kot desetimi zaposlenimi, je pomembna, saj te poslovne enote predstavljajo veliko večino celotnega zaposlovanja v mnogo državah članicah. Študije poleg tega kažejo, da navedena podjetja ustvarjajo več novih prostih delovnih mest kot večje poslovne enote.

V Frankfurtu na Majni, 23. maja 2008

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Predsednika Evropskega parlamenta in Sveta sta ta pravni akt sopodpisala 23. aprila 2008, vendar še ni bil objavljen; uradna številka zato še ni znana.

(2)  Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics (Statistične zahteve Evropske centralne banke na področju splošne ekonomske statistike), Evropska centralna banka, avgust 2000 (revidiran v decembru 2004), dokument je dostopen na spletni strani ECB na naslovu: www.ecb.europa.eu

(3)  Glej ESS guidelines on seasonal adjustment (Smernice ESS za desezoniranje), april 2008, dokument je dostopen na spletni strani Odbora za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko na naslovu: http://www.cmfb.org


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/12


Menjalni tečaji eura (1)

30. maja 2008

(2008/C 134/04)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,5508

JPY

japonski jen

163,74

DKK

danska krona

7,4588

GBP

funt šterling

0,786

SEK

švedska krona

9,328

CHF

švicarski frank

1,6276

ISK

islandska krona

115,53

NOK

norveška krona

7,908

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,088

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

241,33

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7013

PLN

poljski zlot

3,3749

RON

romunski leu

3,6256

SKK

slovaška krona

30,28

TRY

turška lira

1,8834

AUD

avstralski dolar

1,6212

CAD

kanadski dolar

1,5382

HKD

hongkonški dolar

12,1049

NZD

novozelandski dolar

1,9812

SGD

singapurski dolar

2,1183

KRW

južnokorejski won

1 595,39

ZAR

južnoafriški rand

11,8211

CNY

kitajski juan

10,7657

HRK

hrvaška kuna

7,2498

IDR

indonezijska rupija

14 445,7

MYR

malezijski ringit

5,0246

PHP

filipinski peso

67,824

RUB

ruski rubelj

36,8

THB

tajski bat

50,405

BRL

brazilski real

2,5391

MXN

mehiški peso

16,0105


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/13


Obvestilo Komisije o veljavnih obrestnih merah za vračilo državne pomoči in o referenčnih/diskontnih merah za 27 držav članic, ki veljajo od 1. januarja 2007

(Objavljeno v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z (UL L 140, 30.4.2004, str. 1) in obvestilom Komisije o metodi določanja referenčnih/diskontnih mer (UL C 273, 9.9.1997, str. 3))

(2008/C 134/05)

Od

Do

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2008

30.6.2008

5,19

5,19

8,97

5,19

4,89

5,19

5,36

5,50

5,19

5,19

5,19

5,19

8,72

5,19

5,19

6,49

5,19

6,64

5,19

5,19

6,42

5,19

8,67

5,46

5,19

5,23

6,29

1.1.2008

31.5.2008

5,19

5,19

8,97

5,19

4,89

5,19

5,36

5,50

5,19

5,19

5,19

5,19

7,58

5,19

5,19

6,49

5,19

6,64

5,19

5,19

6,42

5,19

8,67

5,46

5,19

5,23

6,29

1.10.2007

31.12.2007

5,42

5,42

8,30

5,74

4,90

5,42

5,58

5,50

5,42

5,42

5,42

5,42

8,54

5,42

5,42

6,49

5,42

6,64

7,00

5,42

5,94

5,42

9,10

5,49

5,42

5,20

6,83

1.9.2007

30.9.2007

5,42

5,42

8,30

5,74

4,24

5,42

5,58

5,50

5,42

5,42

5,42

5,42

8,54

5,42

5,42

6,49

5,42

6,64

7,00

5,42

5,94

5,42

9,10

5,49

5,42

5,20

5,90

1.7.2007

31.8.2007

4,62

4,62

8,30

5,74

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

9,10

4,68

4,62

5,20

5,90

1.6.2007

30.6.2007

4,62

4,62

8,30

5,74

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

10,17

4,68

4,62

5,20

5,90

1.1.2007

31.5.2007

4,62

4,62

8,30

5,49

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

10,17

4,68

4,62

5,20

5,90


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/14


Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(15) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 247, 13.10.2006, str. 1, UL C 153, 6.7.2007, str. 5, UL C 192, 18.8.2007, str. 11, UL C 271, 14.11.2007, str. 14, UL C 57, 1.3.2008, str. 31)

(2008/C 134/06)

Objava seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(15) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), temelji na informacijah, ki jih Komisiji sporočijo države članice v skladu s členom 34 Zakonika o schengenskih mejah.

Poleg objave v UL je na voljo mesečna posodobitev na spletni strani Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost.

ESTONIJA

Zamenjava seznama, objavljenega v UL C 271, z dne 14.11.2007, str. 14

Dokazila, ki zagotavljajo pravico do prebivanja:

1.

osebna izkaznica;

2.

nalepka za dovoljenje za prebivanje (prilepljena v potni listini, ki jo izda Estonija ali druga država).

1.

Osebna izkaznica, izdana državljanu tretje države, lahko vsebuje naslednje opombe:

dovoljenje za začasno prebivanje, veljavno do dd.mm.ll/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,

rezident EU za daljši čas/pikaajaline elanik EL,

dovoljenje za stalno prebivanje/alaline elamisluba – izdano do 31. maja 2006.

Osebna izkaznica ni priznana kot potna listina za prečkanje državne meje. Za namene potovanja je treba osebno izkaznico predložiti skupaj z veljavnim potnim listom.

2.

Nalepka za dovoljenje za prebivanje lahko vsebuje naslednje opombe:

dovoljenje za začasno prebivanje/tähtajaline elamisluba,

rezident EU za daljši čas/pikaajaline elanik EL,

dovoljenje za stalno prebivanje/alaline elamisluba – izdano do 31. maja 2006.

Dovoljenja za prebivanja so lahko:

začasna (z veljavnostjo največ pet let), ali

stalna.

Vse opombe, razen tistih v zvezi z dovoljenjem za stalno prebivanje, so v angleškem jeziku.

3.

Diplomatske in službene izkaznice, ki jih izda ministrstvo za zunanje zadeve:

Diplomaadikaart

(Diplomatska osebna izkaznica: Kategorija A – Vodja misije in njegov(njen) družinski član; modre barve)

Diplomaadikaart

(Diplomatska osebna izkaznica: Kategorija B – Diplomat(-ka) in njegov(njen) družinski član; modre barve)

Teenistuskaart

(Službena izkaznica: Kategorija C – Zaposleni(-a) v administraciji in njegov(njen) družinski član; rdeče barve)

Teenistuskaart

(Službena izkaznica: Kategorija D – Zaposleni(-a) med pomožnim osebjem in njegov(njen) družinski član; zelene barve)

Teenistuskaart

(Službena izkaznica: Kategorija E – Zasebni uslužbenec; zelene barve)

Teenistuskaart

(Službena izkaznica: Kategorija F – Lokalni uslužbenec; zelene barve)

Teenistuskaart

(Službena izkaznica: Kategorija HC – Častni konzul; sive barve).


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/16


Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 316, 28.12.2007, str. 1)

(2008/C 134/07)

Objava seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), temelji na informacijah, ki jih Komisiji sporočijo države članice v skladu s členom 34 Zakonika o schengenskih mejah.

Poleg objave v UL je na voljo mesečna posodobitev na spletni strani Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost.

ŠPANIJA

Zamenjava informacij, objavljenih v UL C 316, 28.12.2007, str. 1

Meje na morju

Novi mejni prehod na morju:

 

Puerto de Santa Cruz de La Palma (La Palma).

AVSTRIJA

Zamenjava informacij, objavljenih v UL C 316, 28.12.2007, str. 1

Letališča in aerodromi

Letališča

(1)

Graz-Thalerhof

(2)

Innsbruck-Kranebitten

(3)

Klagenfurt-Wörthersee

(4)

Linz-Hörsching

(5)

Salzburg-Maxglan

(6)

Wien-Schwechat

Aerodromi

(1)

Bad Kleinkirchheim

(2)

Dobersberg

(3)

Eferding

(4)

Feldkirchen-Ossiacher See

(5)

Ferlach

(6)

Ferlach (Hubschrauberplatz Glock)

(7)

Ferlach-Glainach

(8)

Freistadt

(9)

Friesach-Hirt

(10)

Fürstenfeld

(11)

Gmunden

(12)

Goldeck Talstation

(13)

Halleg

(14)

Hofkirchen

(15)

Hohenems-Dornbirn

(16)

Kapfenberg

(17)

Kappl

(18)

Kitzbühel

(19)

Krems-Langenlois

(20)

Kufstein-Langkampfen

(21)

Lanzen-Turnau

(22)

Leoben-Timmersdorf

(23)

Leopoldsdorf

(24)

Lienz-Nikolsdorf

(25)

Linz-Ost

(26)

Mariazell

(27)

Mauterndorf

(28)

Mayerhofen

(29)

Micheldorf

(30)

Niederöblarn

(31)

Nötsch im Gailtal

(32)

Ottenschlag

(33)

Pinkafeld

(34)

Pöchlarn-Wörth

(35)

Pongau Heliport (Hubschrauberplatz)

(36)

Punitz-Güssing

(37)

Reutte-Höfen

(38)

Ried-Kirchheim

(39)

Schärding-Suben

(40)

Scharnstein

(41)

Seitenstetten

(42)

Spitzerberg

(43)

St. Andrä im Lavanttal

(44)

St. Donat-Mairist

(45)

St. Georgen am Ybbsfeld

(46)

St. Johann/Tirol

(47)

St. Pölten

(48)

Stockerau

(49)

Trieben

(50)

Villach

(51)

Völkermarkt

(52)

Völtendorf

(53)

Vöslau

(54)

Waidring

(55)

Wattens

(56)

Weiz-Unterfladnitz

(57)

Wels

(58)

Wiener Neudorf

(59)

Wiener Neustadt/Ost

(60)

Wietersdorf

(61)

Wolfsberg

(62)

Zell am See

(63)

Zeltweg

(64)

Zwatzhof (Hubschrauberflugplatz)

Pristanišča

Pristanišča na Bodenskem jezeru

(1)

Hafen Bregenz (1)

(2)

Hafen Hard (1)

Meja na kopnem s Švico (in Lihtenštajnom)

(1)

Bangs (2)

(2)

Bregenz–St. Margrethen (Eisenbahn)

(3)

Feldkirch–Buchs (Eisenbahn)

(4)

Feldkirch–Mauren (Radweg)

(5)

Fimberpass

(6)

Gaissau (vključno s kolesarsko potjo Gaissau)

(7)

Höchst

(8)

Hohenems

(9)

Koblach

(10)

Lustenau

(11)

Lustenau–Schmitterbrücke

(12)

Lustenau–Wiesenrain

(13)

Mäder

(14)

Martinsbruck

(15)

Meiningen

(16)

Nofels

(17)

Nofels–Fresch

(18)

Pfunds

(19)

Spiss

(20)

Tisis

(21)

Tosters

(22)

Tschagguns (3)

(23)

Zeblas

SLOVAŠKA

Zamenjava informacij, objavljenih v UL C 316, 28.12.2007, str. 1

SLOVAŠKA–UKRAJINA

Mejni prehodi na kopnem

(1)

Čierna nad Tisou–Čop (železnica)

(2)

Ubľa–Malyj Bereznyj

(3)

Veľké Slemence–Mali Selmenci

(4)

Vyšné Nemecké–Užhorod

(5)

Maťovské Vojkovce–Pavlovo (železniški promet; samo tovorni promet)

Letališča

(1)

Letališče Bratislava

(2)

Letališče Košice

(3)

Letališče Poprad

Aerodromi

(1)

Nitra

(2)

Piešťany

(3)

Prievidza

(4)

Sliač

(5)

Žilina


(1)  Pristanišče na Bodenskem jezeru brez rednega ladijskega prometa; osebje prisotno zgolj za izlete s čolni.

(2)  Mejni prehod Bangs je skupno ime za mejne prehode Nofels-Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Haberweg, Rheindammweg in Jägersteig-Feldbandweg.

(3)  „Tschagguns“ je skupno ime za mejne prehode Plankner Sattel, Saminatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpaß in Sarottlpaß.


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/19


Posodobitev referenčnih zneskov za prestop zunanjih meja iz člena 5(3) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 247, 13.10.2006, str. 19, UL C 153, 6.7.2007, str. 22, UL C 182, 4.8.2007, str. 18, UL C 57, 1.3.2008, str. 38)

(2008/C 134/08)

Objavljeni referenčni zneski za prestop zunanjih meja, navedeni v členu 5(3) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), temeljijo na podatkih, ki jih Komisiji sporočijo države članice v skladu s členom 34 Zakonika o schengenskih mejah.

Poleg objave v UL je na voljo mesečna posodobitev na spletni strani Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost.

SLOVAŠKA

Zamenjava informacij, objavljenih v UL C 247, 13.10.2006, str. 19

V skladu s členom 4 Zakona št. 48/2002 Z.z. o prebivanju tujcev in spremembi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen, so finančna sredstva, potrebna za kritje stroškov prebivanja državljana tretje države na ozemlju Slovaške, določena v višini 1 700 SKK na osebo na dan prebivanja.

Vsota 1 700 SKK je sestavljena iz naslednjih zneskov:

(a)

1 000 SKK za nastanitev;

(b)

100 SKK za zajtrk;

(c)

200 SKK za kosilo;

(d)

200 SKK za večerjo;

(e)

200 SKK za razne izdatke.

Če so stroški prebivanja državljana tretje države na ozemlju Slovaške delno kriti, se to dejstvo upošteva.

Finančna sredstva lahko nadomesti vabilo, ki ga potrdi policijski organ.

GRČIJA

Zamenjava informacij, objavljenih v UL C 247, 13.10.2006, str. 19

Ministrski odlok št. 3021/22/10-f z dne 24. decembra 2007 določa znesek, s katerim morajo razpolagati tujci (razen državljanov držav članic Evropske unije), ki želijo vstopiti na grško ozemlje.

V skladu z zgoraj omenjenim odlokom morajo tujci iz držav, ki niso članice Evropske unije, za vstop v Grčijo razpolagati s 50 EUR v tuji valuti na osebo na dan ter najmanj 300 EUR v tuji valuti, če nameravajo v Grčiji ostati do 5 dni.

Za mladoletne tuje državljane znaša dnevni znesek v tuji valuti polovico celotnega zneska.

Za državljane tistih držav, katerih zakonodaja določa, da morajo grški državljani na njihovih mejah zamenjati valuto, velja ta obveznost po načelu vzajemnosti.


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/20


Sprememba obveznosti javne službe, ki jih je Francija uvedla za redne zračne prevoze med letališčema Rennes in Mulhouse

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 134/09)

1.

V skladu s členom 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti se je Francija odločila spremeniti obveznosti javne službe, ki so bile uvedene za redne zračne prevoze med letališčema Rennes (Saint-Jacques) in Bâle-Mulhouse ter objavljene v Uradnem listu Evropske unije C 52 z dne 2. marca 2006.

2.

V točki 2 zgoraj navedenih obveznosti javne službe se obveznosti glede najmanjše pogostosti nadomestijo z naslednjimi obveznostmi:

„Zagotovljena morata biti vsaj dva povratna leta na dan od ponedeljka do četrtka, zjutraj in zvečer, ter en povratni let ob petkih zvečer, razen ob praznikih, 220 dni na leto.“.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

Komisija

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/21


DRŽAVNA POMOČ – ŠPANIJA

Državna pomoč št. C 8/08 (prej NN 4/08; prej CP 60/07) – Kompleks filmskega studia Ciudad de la Luz, Alicante

Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 134/10)

Z dopisom v verodostojnem jeziku z dne 13. februarja 2008 na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija uradno obvestila Španijo o svoji odločitvi, da sproži postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES v zvezi z zgoraj navedenim ukrepom.

Zainteresirane stranke lahko predložijo svoje pripombe o ukrepu, v zvezi s katerim Komisija sproža postopek, v enem mesecu od datuma objave tega povzetka in dopisa, ki sledi, na naslednji naslov:

Evropska komisija

Generalni direktorat za konkurenco

State aid Registry

SPA-3, 6/5

B-1049 Brussels

Št. telefaksa: (32-2) 296 12 42

Te pripombe se posredujejo španskim organom. Zainteresirana stranka, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.

BESEDILO POVZETKA

POSTOPEK

Komisija je sprožila formalni postopek preiskave zaradi pritožb, ki sta jih februarja in julija 2007 neodvisno poslala dva pomembnejša akterja v evropskem filmskem sektorju, ki imata sedež v dveh različnih državah članicah zunaj Španije. Trdita, da so se zaradi nezakonite državne pomoči, ki jo je za izgradnjo in obratovanje kompleksa filmskega studia Ciudad de la Luz v Alicanteju dodelila regionalna vlada Valencie, nelojalno znižale cene na trgu. Komisija ni od španskih organov pred tem prejela nobene priglasitve državne pomoči v zvezi z zadevnimi državnimi sredstvi.

Komisija je španskim organom 10. aprila 2007 in ponovno 13. julija 2007 poslala zahtevo za predložitev informacij. Komisija je z dovoljenjem pritožnikov španskim organom posredovala tudi obe pritožbi. Španski organi so odgovorili 15. junija 2007 in 8. oktobra 2007.

OPIS

Ciudad de la Luz je večji filmski studijski kompleks v Alicanteju (Valencii). Stroški izgradnje in izgube iz poslovanja kompleksa Ciudad de la Luz so bili doslej v celoti financirani iz državnih sredstev. Glede na napoved španskih organov iz leta 2006 naj bi zgolj stroški izgradnje do konca leta 2007 presegli 270 milijonov EUR.

Sredstva kompleksa Ciudad de la Luz pripadajo družbi Ciudad de la Luz SAU, ki je trenutno v 100-odstotni lasti družbe Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valencia SAU (SPTCV). Družba SPTCV je v popolni lasti regionalne vlade Valencie. Kompleks upravlja produkcijska hiša Producciones Aguamarga SL. Španski organi nameravajo kompleks v letu 2014 oddati v upravljanje z javnim razpisom.

OCENA

Po mnenju španskih organov se zadevna državna sredstva ne bi smela obravnavati kot državna pomoč, saj je bilo pri naložbi v projekt uporabljeno načelo tržnega vlagatelja. Vendar Komisija po predhodni oceni poslovnega načrta projekta močno dvomi, da bi tržni vlagatelj dejansko vlagal v tako tvegano novo naložbo pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot regionalna vlada Valencie.

Komisija zlasti dvomi o veljavnosti predpostavk, na katerih temeljijo napovedi iz leta 2002, ki so jih predložili španski organi za utemeljitev naložbene odločitve. Napoved namreč upošteva nižje stroške kapitala od takratne donosnosti španskih državnih obveznic, ki je znašala 4,96 %. Poleg tega napoved temelji na predpostavki, da bo leta 2014 denarni priliv višji od pričakovanih stroškov izgradnje, kar domnevno izhaja iz predvidene oddaje kompleksa v upravljanje z javnim razpisom.

Španski organi so prav tako pripomnili, da so bila državna sredstva investirana v javni infrastrukturni projekt. Vendar so kompleks od odprtja dalje uporabljale skoraj izključno družbe za avdiovizualno produkcijo. Komisija zato dvomi, da kompleks zagotavlja storitev, ki je del običajnih pristojnosti javnega organa in ki ne daje prednosti specifičnim in zlahka prepoznavnim podjetjem.

Glede na zgoraj navedeno Komisija na tej stopnji meni, da je družba Ciudad de la Luz SAU prejela državno pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe ES.

Španski organi zagovarjajo stališče, da tudi če javna sredstva obravnavamo kot državno pomoč, bi bilo financiranje kompleksa Ciudad de la Luz lahko združljivo s skupnim trgom bodisi kot pomoč za spodbujanje kulture bodisi kot regionalna pomoč.

Komisija meni, da v tem primeru ni mogoče uporabiti odstopanja v zvezi s kulturo iz člena 87(3)(d). Komisija dejansko močno dvomi, da se lahko izgradnja in obratovanje kompleksa Ciudad de la Luz obravnavata kot pospeševanje kulture in ohranjanje kulturne dediščine.

Ker je bil kompleks zgrajen v manj razvitem območju Alicanteja, kjer podjetja prejemajo državno pomoč, španski organi trdijo, da bi lahko v skladu s pravili o regionalni pomoči odobrili državno pomoč v višini do 40 % upravičenih naložb v obdobju med letoma 2000 in 2006. Brez dodatnih informacij s strani španskih organov Komisija ne more natančneje določiti višine pomoči, do katere bi bila družba morebiti upravičena v skladu s smernicami o regionalni pomoči.

Kompleks Ciudad de la Luz (1) se po velikosti uvršča v evropski trg velikih filmskih studiev. Tovrstni studii se v glavnem uporabljajo za velike filmske produkcije, pri čemer številne med njimi, ki so posnete v Evropi, producirajo ali koproducirajo pomembnejše ameriške produkcijske hiše. Obstaja svetovna konkurenca za privabljanje takih produkcij; producenti velikih filmskih projektov delujejo po vsem svetu in lahko preselijo produkcijo drugam, da izkoristijo nižje stroške produkcije in/ali druge spodbude. Zato bi ob upoštevanju dejstva, da proračun takih filmskih produkcij pogosto znaša okrog 100 milijonov USD, državna pomoč kompleksu Ciudad de la Luz verjetno vplivala na trgovino med državami članicami in izkrivljala konkurenco.

SKLEPNA UGOTOVITEV

Komisija dvomi, da bi tržni vlagatelj dejansko vlagal v kompleks Ciudad de la Luz pod takimi pogoji in v takem obsegu kakor regionalna vlada Valencie. Komisija prav tako dvomi, da bi se lahko kompleks filmskega studia obravnaval kot javna infrastruktura ali da bi lahko bila državna pomoč kompleksu Ciudad de la Luz združljiva na podlagi odstopanja v zvezi s kulturo iz člena 87(3)(d). Poleg tega dvomi, da je večji del državne pomoči v skladu s smernicami o regionalni pomoči.

V skladu s členom 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 se lahko vse nezakonite pomoči izterjajo od prejemnika.

BESEDILO DOPISA

„(1)

La Comisión desea informar al Reino de España de que, tras examinar la información facilitada por sus autoridades en relación a la ayuda financiera del Gobierno autonómico de Valencia al complejo de estudios cinematográficos “Ciudad de la Luz” de Alicante, ha decidido incoar un procedimiento de investigación formal de la misma en virtud del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

1.   PROCEDIMIENTO

(2)

El 22 de febrero de 2007, la Comisión recibió del denunciante A (2) una denuncia relativa a la ayuda presuntamente concedida por el Gobierno de Valencia a los estudios cinematográficos “Ciudad de la Luz”. El 15 de marzo de 2007, el denunciante A confirmó que la denuncia podía remitirse a las autoridades españolas.

(3)

El 10 de abril de 2007, la Comisión remitió la denuncia completa a las autoridades españolas, solicitando información sobre la presunta ayuda. Previamente, la Comisión no había recibido de las autoridades españolas, para su aprobación como ayudas de Estado, notificación alguna de medidas de apoyo al cine en Valencia.

(4)

Tras pedir una extensión del plazo el 18 de abril de 2007 (concedida el 24 de abril), las autoridades españolas respondieron a la solicitud de información de la Comisión el 15 de junio de 2007.

(5)

El 30 de abril de 2007, el denunciante A facilitó enlaces de artículos publicados en “Variety” que referían subvenciones de producción al cine en Valencia y confirmaban que los estudios “Ciudad de la Luz” estaban atrayendo producciones cinematográficas de gran presupuesto (3).

(6)

El 13 de julio de 2007, la Comisión solicitó información adicional a las autoridades españolas. Tras pedir una extensión del plazo el 18 de julio de 2007 (concedida el 19 de julio), las autoridades españolas respondieron a la solicitud de información de la Comisión el 8 de octubre de 2007.

(7)

El 15 de julio de 2007, la Comisión recibió una denuncia del denunciante B (4). Después de obtener el acuerdo del denunciante, la Comisión remitió su denuncia a las autoridades españolas el 2 de agosto de 2007.

2.   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

2.1.   Ciudad de la Luz

(8)

“Ciudad de la Luz” es un importante complejo de estudios cinematográficos de Alicante. El 24 de octubre de 2000, el Gobierno autonómico de Valencia adoptó su decisión inicial de invertir en el proyecto “Ciudad de la Luz”. “Ciudad de la Luz SA” se constituyó el 2 de noviembre de 2000. Su objetivo es llevar a cabo las actividades necesarias para la promoción, organización y gestión de centro “Ciudad de la Luz”, incluidas la construcción, gestión y explotación de las instalaciones audiovisuales y cinematográficas, así como otras actividades de ocio y alojamiento.

(9)

75 % del capital social inicial de 600 000 EUR de “Ciudad de la Luz SA” era propiedad de la “Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana” (SPTCV), entidad pública que lleva a cabo actividades de inversión en nombre del Gobierno autonómico de Valencia. El 25 % restante pertenecía a “Aguamarga Producciones”, una empresa privada.

(10)

En noviembre de 2001, el capital social se amplió a 9 millones de EUR y SPTCV adquirió todas las nuevas acciones, elevando su participación hasta el 98,4 %. SPTCV aumentó aun más su participación en febrero de 2003 y mayo de 2004 a través de compras similares del nuevo capital social. En julio de 2004, “Aguamarga Producciones” vendió su participación en “Ciudad de la Luz SA” (5) a SPTCV por 139,059 EUR. Desde entonces, la Comunidad Valenciana, a través de SPTCV, ha detentado el 100 % del capital social de “Ciudad de la Luz”. Sin embargo, “Aguamarga Producciones” continúa siendo responsable del trabajo de construcción restante, de la promoción de “Ciudad de la Luz” y de la gestión de los estudios.

(11)

Los estudios iniciaron su actividad de rodaje de películas a finales de 2005. La construcción, que arrancó en 2002, se había dividido en tres fases:

fase 1 (finalizada): 6 estudios de sonido con aire acondicionado y una superficie conjunta de 11 000 m2, edificios de apoyo a la producción, 15 050 m2 de talleres y almacenes, y 2 zonas de rodaje de exteriores de 14 hectáreas en total,

fase 2 (cuya finalización estaba prevista para final de 2007): incluye una tercera zona de rodaje de exteriores de 5 hectáreas, instalaciones de restauración, un tanque de rodaje acuático y un gran estanque de agua profunda con horizonte natural,

la fase 3 (finalización prevista para 2009/2010) incluye un estudio de sonido de 5 000 m2.

(12)

Ciertos aspectos de las instalaciones “último modelo” de “Ciudad de la Luz” la ponen muy por delante del limitado número de estudios europeos importantes en cuanto a capacidad para grandes producciones. Así, por ejemplo, el estudio de sonido de 5 000 m2, actualmente en construcción en “Ciudad de la Luz”, será, al parecer, el mayor del mundo (6). La Comisión observa que las grandes estudios de sonido sólo tienen interés para grandes producciones.

2.2.   Plan de negocios de “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

(13)

En su escrito de 13 de junio de 2007, las autoridades españolas incluyeron la siguiente previsión de pérdidas y ganancias de “Ciudad de la Luz SA” para el período 2002-2014.

Previsión de pérdidas y ganancias de “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

 

Preparación

Pruebas

Explotación experimental

Consolidación

Cifras en miles de EUR

Años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

INGRESOS DIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total ingresos directos de producciones

[…] (7)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

INGRESOS INDIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total ingresos indirectos de producciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

OTROS INGRESOS

Total otros ingresos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS DIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total gastos directos de producciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS INDIRECTOS

Total gastos indirectos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

AMORTAZACIONES

Total amortizaciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…] 5

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de impuestos (EBT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

IMPUESTOS

Impuesto de sociedades

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficio neto

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(14)

Como muestran las partidas del cuadro, el período de 13 años se dividió en cuatro fases: preparación (2002-2003), pruebas (2004-2005), explotación experimental (2006-2010) y consolidación (2011-2014). Según las autoridades españoles, el cuadro refleja el objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014.

(15)

En su escrito, las autoridades españolas señalan que el funcionamiento de “Ciudad de la Luz” prevé (preveía) un EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) positivo antes de […], que alcanzaría […] millones de EUR antes de […]. Sin embargo, tras incluir en el cálculo la depreciación de edificios y equipo técnico, “Ciudad de la Luz” sólo podría arrojar ganancias positivas netas para […] ([…] millones), que aumentarían hasta […] millones para […].

(16)

Las autoridades españolas han presentado también las proyecciones correspondientes hechas en 2002 de las inversiones y los flujos de tesorería de “Ciudad de la Luz SA” previstos entre 2002 y 2014.

Previsión de flujo de tesorería para “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

Cash flow — Inversión necesaria

Preparación

Pruebas

Explotación experimental

Consolidación

Cifras en miles de EUR

Años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

 

Caja inicial

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

+

EBITDA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-

Inversiones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-

Impuestos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

+

Aportación de capital requerida

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Caja Final

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Aportación necesaria acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Flujo de fondos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

lad

TIR

[…] %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN

[…] EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% deuda/capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Amortización acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Valor contable del activo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(17)

Según las autoridades españolas, las proyecciones arriba mostradas se realizaron empleando el coste medio ponderado del capital (WACC) del […] % como factor de descuento. El WACC se calculó según la fórmula usual que pondera los costes y el porcentaje de recursos financieros reales o previstos para el funcionamiento de “Ciudad de la Luz” a partir de la deuda y los recursos propios, respectivamente. Los cálculos WACC presentados por las autoridades españoles indican lo siguiente:

los costes de la deuda se calcularon en […] % pero, dado que no se previó financiación alguna de la deuda, la contribución de ésta al WACC fue del 0 %,

los costes del capital, que en 2002 se preveía que cubrieran el 100 % de las necesidades de financiación, se calcularon en […] %. Dicho porcentaje se deducía únicamente de un cálculo de una tasa libre de riesgo del […] % a la que no se añadía ninguna prima de riesgo específica de inversión o de liquidez.

(18)

Sobre la base de la previsión de tesorería, se estimó que la inversión generaría una tasa interna de rentabilidad del […] % y un valor actual neto positivo de […] millones de EUR. El rendimiento de […] % previsto excede del […] % del coste del capital calculado por las autoridades españolas.

(19)

Estos resultados positivos globales dependen en primer lugar de la entrada neta acumulativa de […] millones de EUR que muestra la previsión de tesorería para 2014. La entrada neta de tesorería procedente del funcionamiento de “Ciudad de la Luz” en 2014 es, según las previsiones, de […] millones de EUR (8). Las autoridades españolas no han indicado claramente ni la fuente de la entrada adicional de tesorería de […] millones de EUR (9) en 2014 ni el modo en que se calculó dicha cifra. A este respecto, la Comisión observa que las autoridades españolas afirman que sus previsiones de 2002 reflejaban el objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014.

(20)

La Comisión entiende que las previsiones de tesorería y de pérdidas y beneficios de 2002 presentadas por las autoridades españolas y aquí reproducidas constituyen el plan de negocios en que se basó el Gobierno Autónomo de Valencia para invertir en la construcción y explotación del complejo “Ciudad de la Luz”.

2.3.   Apoyo público a “Ciudad de la Luz”

2.3.1.   Financiación del capital social y los créditos

(21)

Los datos de las previsiones iniciales de tesorería de 2002 muestran que la inversión total requerida era de 204 millones de EUR (10) a precios de 2002. Se esperaba que la mayor parte de esta inversión estuviera en construcción, junto con las obras públicas correspondientes, en los años 200-2007. Hasta la fecha, la inversión se ha financiado principalmente de dos maneras:

i)

inversiones de capital que ya han alcanzado los 104 millones de EUR, incluidos terrenos por un valor de 9,8 millones de EUR, aportados en especie al capital social por el SPTCV,

ii)

en abril de 2005, SPTCV concedió a “Ciudad de la Luz SAU” un crédito de 95 millones de EUR. Dicho crédito se concedió por un período de 10 años a interés fijo ajustado al tipo EURIBOR de un año más un 1 % y una tasa de interés variable del 1,25 % de beneficios después de impuestos.

(22)

Los informes de 2004 y 2005 realizados sobre SPTCV y “Ciudad de la Luz SAU” por la Sindicatura de Cuentas hacen referencia a un acuerdo de préstamo participativo concedido por SPTCV en abril de 2005. En opinión de la Comisión, un préstamo participativo es un híbrido de capital y deuda que sitúa al beneficiario debajo de los demás deudores si la compañía suspende su actividad, aunque lo sitúa por encima de los accionistas. Los préstamos participativos pueden no reembolsarse pronto a menos que el capital de la empresa aumente en un importe igual.

(23)

En la previsión de pérdidas y ganancias de 2002, no se contabilizaron intereses. Por ello, es posible que, cuando se adoptó la decisión de inversión original, no se hubiera pensado en la posibilidad del crédito.

(24)

Las autoridades españolas han presentado a la Comisión una previsión revisada, parece que de 2006, que muestra que las contribuciones públicas a los costes de construcción hasta finales de 2007 se habían calculado en 273,5 millones de EUR. Dado que la tercera fase de la construcción no estará finalizada hasta finales de 2009, la mera contribución pública final a la construcción del complejo podría superar dicha cifra.

(25)

Basándose en los datos aportados hasta ahora por las autoridades españolas, la Comisión no ha podido conciliar las cifras de las previsiones de 2002 con las de las previsiones de 2006.

2.3.2.   Descuentos ofrecidos por “Ciudad de la Luz SAU”

(26)

En la práctica, SPTCV es la única que ha financiado hasta ahora “Ciudad de la Luz SAU”. La mayoría de las pérdidas de explotación sufridas durante este período se originaron en la construcción del complejo “Ciudad de la Luz” y estaban incluidas en las previsiones de 2002. Sin embargo, según las autoridades españolas, los descuentos que se consideraron necesarios para atraer producciones cinematográficas durante la explotación del complejo antes de 2005/2006 no se incluyeron en las previsiones de 2002.

(27)

En su solicitud de información de 13 de julio de 2007, la Comisión recordó a las autoridades españolas que las medidas que emplean recursos públicos para apoyar la producción de obras cinematográficas o audiovisuales se consideran ayudas de Estado y deben notificarse a la Comisión Europea. Todos los incentivos concedidos (también los concedidos por las autoridades regionales y locales) deben notificarse a la Comisión Europea. Pese a ello, la Comisión no había recibido notificación alguna de un proyecto valenciano de apoyo al cine.

(28)

La Comisión había citado un artículo de “Screen Finance” (11) de febrero de 2007 que parecía indicar que el Gobierno regional de Valencia había preparado dicho proyecto sin notificarlo a la Comisión. En su respuesta, las autoridades españolas alegaron que el apoyo al cine en cuestion no se notificó porque creyeron que los recursos públicos se aportaban según el principio del inversor en una economía de mercado, por lo que no constituían ayuda de Estado.

(29)

Sin embargo, las autoridades españolas proporcionaron a la Comisión detalles confidenciales de los descuentos ofrecidos a diversas producciones cinematográficas rodadas en “Ciudad de la Luz”. En octubre de 2007 se habían rodado en “Ciudad de la Luz” 19 películas y 3 anuncios publicitarios. Casi todas las películas (pero ninguno de los anuncios) se beneficiaron de descuentos, que totalizaron 12 millones de EUR, IVA no incluido. Según las autoridades españolas, los planes iniciales de “Ciudad de la Luz” no preveían la necesidad de dichos incentivos para atraer producciones. Hacen observar que, para 2006, la diferencia entre las pérdidas reales de explotación ([…] (12) millones de EUR) y las pérdidas iniciales previstas ([…] millones de EUR en las proyecciones de 2002) se produce porque en aquel momento no se tuvieron en cuenta los costes de los incentivos. En su opinión, el hecho de que las previsiones hubieran sido equivalentes a los resultados reales si se hubieran calculado los incentivos, demuestra la precisión y fiabilidad del plan de negocios inicial.

(30)

A este respecto, las autoridades españolas consideran también que el objetivo original de “Ciudad de la Luz” era ofrecer estudios a precios competitivos y que, aun siendo inferiores a los de las empresas que lideran el mercado, los precios de “Ciudad de la Luz” siguen siendo superiores a los de estudios comparables.

(31)

Como apunta el denunciante A, el 16 de noviembre de 2005, “Ciudad de la Luz SAU” publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana un anuncio en el que ofrecía ayudas a la producción (supuestamente mediante acuerdos con patrocinadores) a cualquiera que estuviera interesado en utilizar “Ciudad de la Luz” para el rodaje de largometrajes, series de televisión, espacios publicitarios, etc.

(32)

En febrero de 2006, la revista especializada “Screen International” publicó un artículo sobre el complejo de “Ciudad de la Luz” titulado “La carga de la brigada ligera”. Empezaba observando que la “apertura de los estudios ‘Ciudad de la Luz’ proporciona a España instalaciones para competir con las mayores de Europa”. A continuación detallaba el paquete de ofertas que se ofrecían a los productores internacionales de películas.

(33)

Según el artículo, para competir con los “bien establecidos superestudios” Babelsberg de Alemania, Pinewood/Shepperton del Reino Unido y Cinecittà de Italia, la Comunidad Valenciana ha ideado un sistema provisional de ayudas financieras para propulsar el inicio de la producción en las instalaciones (13).

(34)

Según el denunciante A, el único requisito significativo para aspirar al incentivo es que el productor/coproductor esté inscrito en el Registro de Empresas Audiovisuales de Valencia. El Denunciante A aducía además que los dos únicos criterios principales para beneficiarse de las subvenciones eran:

cuanto más tiempo se utilicen las instalaciones de “Ciudad de la Luz”, mayor es la posibilidad de obtener subvenciones (por ejemplo: cada semana de utilización de las instalaciones se contabilizará en favor del solicitante), y

cuanto mayor sea el prepresunto de la producción, mayor posibilidad hay de obtener la subvención (por ejemplo: las producciones con presupuestos inferiores a 4 millones de EUR obtendrán 10 puntos, mientras que las producciones con presupuestos superiores a 40 millones de EUR obtendrán 40 puntos).

(35)

La Comisión señala que el informe de la Sindicatura de 2005 critica a “Ciudad de la Luz SAU” por no haber adjudicado sus cinco primeros acuerdos de patrocinio con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad que regulan la concesión de subvenciones y la adjudicacion de contratos públicos.

(36)

Por las razones expuestas, la Comisión no tiene seguridad de estar plenamente al corriente de todos los incentivos que puede obtener el rodaje de una producción en “Ciudad de la Luz”, sean del Gobierno autonómico de Valencia sean de “Ciudad de la Luz SAU” u otro organismo valenciano. La Comisión tampoco ha recibido de las autoridades españolas información sobre el cálculo de las cantidades concedidas a las películas ni sobre las condiciones que implicaban los incentivos.

2.3.3.   Otros incentivos para el rodaje en “Ciudad de la Luz”

(37)

La Comisión observa también que las producciones cinematográficas a las que “Ciudad de la Luz SA” adjudicó acuerdos de patrocinio han podido haberse beneficiado asimismo de otros incentivos que la Comisión evalúa por separado.

(38)

Por ejemplo, en julio de 2007, el Gobierno autonómico de Valencia notificó un plan de ayuda para primar a las películas que tuvieran éxito comercial en las salas valencianas. La Comisión cree que las grandes producciones cinematográficas que pudieran rodarse en “Ciudad de la Luz” se las ingeniarían probablemente para cumplir los criterios del plan.

(39)

Paralelamente, tales películas pueden también beneficiarse de los planes españoles de apoyo al cine.

3.   COMENTARIOS DE LAS PARTES IMPLICADAS

3.1.   Alegaciones de los denunciantes

3.1.1.   Diversas formas de apoyo público

(40)

Ambos denunciantes alegan que diversas formas de apoyo proporcionadas por el Gobierno regional de Valencia para facilitar la construcción y explotación de “Ciudad de la Luz” podrían distorsionar significativamente la competencia en el mercado europeo de superproducciones. Las formas del presunto apoyo reseñadas por los denunciantes son:

aportaciones de capital por un valor de al menos 104 millones de EUR (14),

uso libre de coste de terrenos de propiedad pública valorados en 9 millones de EUR (15), y

subvenciones de producción que permiten utilizar las instalaciones de “Ciudad de la Luz” a precios inferiores a los practicados en el mercado.

(41)

El denunciante A observa que los grandes estudios cinematográficos compiten a escala internacional y que hay una ardua pugna entre ellos para atraer y retener grandes producciones. A la vez que reconoce las ventajas de la competencia, el denunciante A se muestra preocupado de que la competencia ceda terreno en favor de “Ciudad de la Luz” a consecuencia no de una real disputa de méritos sino de los beneficios que reportan a “Ciudad de la Luz” ayudas de Estado presuntamente ilegales.

(42)

El denunciante B alega que el Gobierno autonómico de Valencia ha contribuido muy sustancialmente a la financiación del proyecto mediante esas tres formas de apoyo. Hace notar también, citando un artículo de “El País” de 21 de mayo de 2006, que el presupuesto inicial del proyecto, 100 millones de EUR, alcanzaba ya los 340 millones.

3.1.2.   Presunto falseamiento del mercado

(43)

Según el denunciante A, la mayoría de los actuales proveedores de instalaciones de estudio son empresas del sector privado y la gran mayoría funciona sin el nivel de apoyo de estado que presuntamente recibe “Ciudad de la Luz”. Alega también que montar un nuevo complejo de estudios cinematográficos como “Ciudad de la Luz” es una empresa de alto riesgo teniendo en cuenta el contexto de ardua competencia del mercado. En opinión del denunciante A, los riesgos eran más elevados en Valencia, que no disponía de un plantel de personas y empresas con suficiente capacidad para impulsar la realización de grandes producciones.

(44)

Consiguientemente, el denunciante A considera que es muy poco probable que un inversor privado apoyara un proyecto como “Ciudad de la Luz”, y mucho menos en las condiciones que parece ofrecer el Gobierno autonómico de Valencia.

(45)

El denunciante A apunta también que el rendimiento normal del capital en una inversión cinematográfica es del 15 %. En su opinión, el rendimiento que un inversor privado esperaría de un nuevo estudio cinematográfico sería más elevado, vistos los escollos adicionales y la incertidumbre de lograr capital riesgo.

(46)

El denunciante A concluye que la existencia misma del complejo “Ciudad de la Luz” distorsiona la competencia en el mercado de instalaciones cinematográficas, especialmente de los estudios más grandes. Además, el denunciante A considera que la presunta ayuda de Estado permite realmente a “Ciudad de la Luz” batir los precios de competidores eficaces del sector privado.

(47)

Teniendo en cuenta esto, el denunciante A considera que, sobre todo a largo plazo, la presunta ayuda de Estado puede llegar a socavar tanto la propia viabilidad comercial del proyecto como la de otros proveedores.

(48)

A corto plazo, según el denunciante A, la pérdida, por exigua que fuera, de un pequeño número de grandes producciones en beneficio de “Ciudad de la Luz” podría tener una incidencia signicativa en sus competidores, entre los que se incluye el denunciante A. El denunciante A sugiere además que la presunta ayuda de Estado podría contribuir a expulsar directamente del mercado a algunos operadores del sector privado.

(49)

En apoyo de su afirmación, el denunciante A ha aportado ejemplos de estudios europeos que se han visto forzados a cerrar estos últimos años o que han renunciado a planes de construcción o renovación.

(50)

La argumentación del denunciante B, que ha estado considerando la eventualidad de introducirse en el mercado de estudios cinematográficos, refleja la misma visión. Alude a la altísima competencia del medio y subraya que la construcción y el lanzamiento de un estudio es una empresa arriesgada. En su opinión, la posibilidad de que un un inversor privado se embarcara en un proyecto similar, sobre todo en proporciones similares a las del Gobierno autonómico de Valencia, es extremadamente baja, por no decir nula.

(51)

Para confirmarlo, el denunciante B cita la negativa del inversor privado minoritario inicial a participar en la ampliación de capital de 2003. Esto redujo su participación en el proyecto a menos del 1 %. El denunciante B cita asimismo varios artículos de “El País” entre mayo de 2003 y diciembre de 2006 que reiteradamente cuestionaban la viabilidad y rentabilidad del proyecto.

(52)

El denunciante B alega además que la ayuda de Estado de la que se ha beneficiado “Ciudad de la Luz”, y de la que continúa beneficiándose, permite al complejo mantenerse al margen de la competencia del mercado, ofreciendo, en particular, tarifas un 25 % inferiores aproximadamente a las de sus competidores, que no se benefician de dicha ayuda de Estado. Como ilustración de ello, el denunciante B cita una intrevista realizada al productor de “Astérix y Obélix en los Juegos Olímpicos”, una producción de 78 millones de EUR, la más cara del cine europeo hasta la fecha. Presuntamente dicha producción recibió 4 millones de EUR en contribución de “Ciudad de la Luz”. En declaraciones del productor, eligieron rodar en “Ciudad de la Luz” en vez de en estudios del norte de África porque la ayuda de la región de Valencia abarataba el precio hasta el nivel del precio de Marruecos (16).

(53)

Por último, el denunciante B considera que sus propios planes para lanzar un complejo de estudios cinematográficos se ven afectados directamente por la presunta distorsión de la competencia que crea la presunta ayuda de Estado a “Ciudad de la Luz”. Por ello cree que las condiciones en las que se ha desarrollado el complejo “Ciudad de la Luz” deben examinarse atentamente, pues parecen sugerir que la presunta ayuda de Estado concedida a “Ciudad de la Luz” (pero no notificada a la Comisión) pudiera distorsionar la competencia y debería ser considerada una infracción del artículo 87 del Tratado CE.

3.2.   Posición de las autoridades españolas en cuanto a la existencia de la ayuda de Estado

3.2.1.   Aplicación del principio de inversor en una economía de mercado

(54)

Las autoridades españolas argumentan que, considerando la estrategia subyacente y las proyecciones, las expectativas de rentabilidad de SPTCV eran comparables a las de un inversor privado en el momento de llevar a cabo el proyecto de “Ciudad de la Luz”. En su opinión, la intervención de SPTCV estuvo dirigida por criterios económicos encaminados a obtener los beneficios que arrojaría un rendimiento del capital invertido a medio plazo. Esta afirmación se apoya previsiblemente en el cálculo de un valor actual neto positivo de la tesorería de […] millones de EUR y una tasa interna de rendimiento (TIR) de […] % entre 2002 y 2014, que superaba el […] %, supuesto coste del capital.

(55)

Las autoridades españolas subrayan que, aunque las proyeccciones pueden mostrar un período de reembolso muy largo, la cuantía de la inversión no supone que la duración sea excesiva. La razón aducida es que, según la jurisprudencia, el comportamiento que debe guiar la aplicación del inversor en una economía de mercado es la de un consorcio o un grupo de empresas privadas que persiguen una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de lucro a más largo plazo (17). Amén de ello, las autoridades españolas argumentan que, antes de octubre de 2007, las proyecciones iniciales quedaron superadas por beneficios mayores de los previstos inicialmente, lo que exigía reducir el período de reembolso calculado al principio.

3.2.2.   Proyecto general de infraestructura

(56)

Las autoridades españolas alegan también que el complejo de estudios de “Ciudad de la Luz” es una infraestructura pública de interés general. Pues los estudios están abiertos a todas las empresas audiovisuales o de producción cinematográfica en condiciones de mercado no discriminatorias independientemente de la nacionalidad de las mismas. En su escrito, esta opinión se apoya en la calificación de infraestructura pública incluida en el plan regulador urbano aplicable al centro, que está ratificada en diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las autoridades españolas afirman que ni la empresa a la que se confiaron la construcción y la explotación del complejo, Aguamarga Producciones, ni las empresas que produjeron material audiovisual o películas en “Ciudad de la Luz” recibieron trato de favor.

3.3.   Posición de las autoridades españolas en cuanto a la compatibilidad de la ayuda de Estado

(57)

Las autoridades españolas alegan, como argumento subsidiario en caso de que la Comisión considerase que las medidas en cuestión constituyen una ayuda de Estado, que dichas medidas serían compatibles con el artículo 87, apartado 3, del Tratado, en cuanto ayudas regionales y en cuanto ayudas encaminadas a promover la cultura.

3.3.1.   Ayudas regionales

(58)

Las autoridades españolas alegan que al menos el 40 % de los fondos públicos inyectados por el SPTCV en “Ciudad de la Luz” serían compatibles con las disposiciones del Tratado en aplicación de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional aplicables entre 2000 y 2006, en el momento en que se constituyó e inició sus actividades “Ciudad de la Luz” (18). En aquel momento, la provincia de Alicante era una región que se podía acoger al artículo 87, apartado 3, letra a). Las autoridades españolas alegan que, en términos de desarrollo y cohesión regionales, la contribución a la renta y al empleo de la provincia eran considerables y estaban documentados por una evaluación de impacto económico.

3.3.2.   Ayuda al fomento de la cultura

(59)

Las autoridades españolas consideran que un análisis de la compatibilidad de las medidas que se investigan debe incluir la aplicación de la excepción cultural establecida en el artículo 87, apartado 3, letra d). El apoyo a la producción audiovisual en general y a la industria del cine en particular que implicaban las medidas que se investigan, justifican, en su opinión, la consideración de que las medidas satisfacen las condiciones de dicha excepción.

(60)

Más concretamente, las autoridades españolas subrayan que la excepción cultural prevista en el Tratado no distingue entre medidas de estado de apoyo a la producción cultural y medidas de estado de apoyo a la infraestructura cultural. En el caso presente, hay medidas que afectan tanto a la producción de películas como a la infraestructura audiovisual. Se argumenta que los incentivos al cine en “Ciudad de la Luz” satisfacen todos los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación sobre el Cine de la Comisión, pese a que las autoridades españolas no los notificaran a la Comisión. No obstante, en opinión de las autoridades españolas, el hecho de que los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación sobre el Cine de la Comisión se circunscribieran al apoyo a la producción audiovisual no excluye que la excepción invocada se aplique también a la inversión en infraestructura cultural.

4.   Evaluación de la medida

(61)

El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE establece:

“Salvo que en el Tratado presente se disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”.

(62)

Para la aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, se necesita: i) una medida de ayuda atribuible al Estado, que ii) se conceda con cargo a los fondos públicos, iii) afecte al comercio entre Estados miembros, iv) falsee o amenace falsear la competencia en el mercado común, y v) otorgue una ventaja selectiva a alguna empresa.

4.1.   Existencia de ayuda

(63)

Los recursos detallados en la descripción de la medida, a saber, la inversión de capital, el préstamo y los incentivos al cine aportados por el Gobierno autonómico de Valencia a través de SPTCV a “Ciudad de la Luz”, son recursos públicos.

(64)

No obstante, en el caso presente es necesario confirmar si dichos recursos públicos se han aportado en condiciones que hubieran sido aceptables para un inversor en una economía de mercado. A este respecto, las cifras de previsiones de beneficios y pérdidas y la contabilidad de tesorería presentada por las autoridades españolas pueden considerarse representativas de las proyecciones realizadas en el momento en que se tomó la decisión más significativa de inversión en la construcción del complejo “Ciudad de la Luz”. Permiten, por consiguiente, evaluar la aplicación del principio de inversor en una economía del mercado a la inversión de recursos públicos en “Ciudad de la Luz”.

(65)

Las ulteriores desviaciones, positivas o negativas, de dichas proyecciones deben sólo tenerse en consideración en la medida en que hubiera un riesgo que pudiera contabilizarse en aquel momento. Como quiera que las autoridades españolas no alegan haber contabilizado ingresos superiores a los inicialmente previstos en el momento de decidir la inversión, la tesis de que beneficios reales superiores a los previstos en la explotación de “Ciudad de la Luz” antes de octubre de 2007 obliguen a reducir el período real de reembolso de la inversión no es pertinente a efectos de aplicar el principio del inversor en una economía del mercado. En todo caso, debe tenerse en cuenta que todo beneficio superior al inicialmente previsto puede depender, al menos parcialmente, de los incentivos financieros, no previstos en el plan inicial, ofrecidos a los clientes de “Ciudad de la Luz”. Amén de ello, las autoridades españolas pasan por alto que el período de devolución previsto en 2002 debía ampliarse para incorporar las pérdidas, superiores a lo previsto, que soportó “Ciudad de la Luz” en 2006 (véase punto 29).

4.1.1.   Principio del inversor en una economía de mercado

(66)

Según se detallará a continuación, hay dudas fundadas en cuanto a que las bases del cálculo de la rentabilidad esperado del proyecto fuesen adecuada e independientes del hecho de que los ingresos y costes de la operación previstos hasta 2014 se consideraran razonables en 2002. Lo que debe evaluarse es si las bases del cálculo son las que guiarían la implicación de un inversor privado en el proyecto de “Ciudad de la Luz” y, en caso contrario, basándose en cifras corregidas si fuera necesario, si un inversor privado hubiera invertido casi 200 millones de EUR en el proyecto entre 2002 y 2007 como hizo SPTCV.

Rentabilidad del proyecto

(67)

Las cifras presentadas por las autoridades españolas señalan que, antes de 2002, la explotación del proyecto de “Ciudad de la Luz” se preveía deficitaria hasta […] incluido. Hay pocos indicios, o ninguno, de que inversores privados acepten a sabiendas inyectar fondos en una empresa durante ocho años, es decir, hasta 2010 en el caso que nos ocupa. Para el siguiente período de 2010-2014, los indicadores de rentabilidad de la explotación recogidos a continuación muestran igualmente resultados muy pobres tanto en valores absolutos como en comparación con los registrados por los estudios de la competencia en un período reciente.

Indicadores de rentabilidad de la explotación de Ciudad de la Luz: 2010-2014 (19)

 

2010

2011

2012

2013

2014

Período completo

Rendimiento por ventas (ROS)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendimiento del capital (ROCE)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendimiento del capital accionarial (%)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fuente: Presentación de información del 13 de junio y 10 de octubre de 2007, cálculos de la Comisión.

(68)

En términos absolutos, la explotación de “Ciudad de la Luz” muestra un bajo rendimiento en las ventas, del 5 %, incluso durante el período 2010-2014, cuando se esperaban los primeros beneficios contables de la operación tras una fase inusualmente larga de implantación de ocho años, fase durante la que el rendimiento en las ventas es negativo.

(69)

En la medida en que la rentabilidad de la explotación de los estudios de la competencia pueda servir de referencia adecuada para evaluar las previsiones de explotación del proyecto de “Ciudad de la Luz”, los datos disponibles indican que, ni siquiera a largo plazo, se esperaba que el complejo aventajara a sus competidores. En prácticamente todos los indicadores, las proyecciones de “Ciudad de la Luz” son sensiblemente inferiores a las de los demás estudios de la competencia.

Indicadores de rentabilidad de la explotación de estudios de la competencia

 

2006

2005

2004

2003

Período completo

Pinewood Shepperton plc

ROS

15,0 %

1,2 %

11,8 %

4,9 %

8,6 %

ROCE

6,2 %

0,3 %

4,6 %

1,9 %

3,2 %

ROES

10,5 %

0,8 %

8,8 %

68,6 %

7,8 %

Studio Babelsberg AG

ROS

21,7 %

27,8 %

– 21,0 %

No disponible

16,4 %

ROCE

6,7 %

10,0 %

– 3,9 %

No disponible

4,8 %

ROES

4,3 %

6,5 %

– 2,5 %

No disponible

3,1 %

Fuente: Informes anuales de empresa, cálculos de la Comisión.

(70)

En particular, en lo referente al indicador en que haría más hincapié un hipotético inversor privado, las proyecciones de 10 % de rentabilidad sobre el capital accionarial en “Ciudad de la Luz” para el período de explotación comercial plena de 2010-2014 son, respectivamente, tres veces y casi ocho veces más bajas que las ofrecidas por los estudios de la competencia, a saber, Studio Babelsberg AG (3,1 %) y Pinewood Shepperton plc (7,8 %). Por consiguiente, podría parecer dudoso que un inversor privado hubiera deseado entrar o ampliar su actividad en el negocio de estudios cinematográficos, hubiera apoyado la explotación del proyecto ni siquiera para 2010, cuando estaba previsto que se generaran los primeros ingresos netos.

(71)

Se podría, no obstante, alegar, que, incluso con una rentabilidad inferior a la de la competencia, un inversor privado hubiera apoyado “Ciudad de la Luz” de contar con perspectivas suficientes de rentabilidad de su inversión. A este respecto, las cifras presentadas por las autoridades españolas indican que las expectativas eran que el proyecto fuera rentable en su conjunto. La TIR de […] % hasta 2014 supera el […] % del WACC en […] %. Esto supone que un inversor cuyo coste de financiación fuera igual a un […] % de WACC habría logrado una rentabilidad de […] % para los fondos invertidos.

(72)

Además, los descuentos ofrecidos por “Ciudad de la Luz SAU” no estaban previstos en dichas cifras, según las autoridades españolas. En esta fase, la Comisión no está en condiciones de asegurar si a SPTCV se le concedieron otros recursos aparte de los comprometidos en base a las previsiones de 2002. Si tal fuera el caso, la Comisión pediría a las autoridades españolas que proporcionaran toda la información necesaria, incluido el plan de negocios correspondiente, para que la Comisión pudiera evaluar los recursos adicionales, por ejemplo los recursos necesarios para financiar los descuentos no previstos.

(73)

Sin embargo, la Comisión tiene serias dudas sobre si dichas cifras son realistas. En particular, la Comisión duda de que el WACC y el valor terminal del proyecto se hayan calculado correctamente.

Coste de financiación del proyecto (WACC)

(74)

En el cálculo que realizan, las autoridades españolas presumen que el WACC lo determina únicamente el coste de capital, fijado al […] %. Pero no justifican este valor.

(75)

En primer lugar, atendiendo exclusivamente al coste del capital, la Comisión considera que el WACC de […] % utilizado en la previsión financiera de “Ciudad de la Luz” es extremadamente bajo y muy inferior a los costes de financiación, no sólo de un inversor privado sino también de un inversor público y, con toda probabilidad, de la misma SPTCV.

(76)

La Comisión considera que el coste de capital debe equivaler a la suma de la tasa libre de riesgo (es decir, la de bonos de Estado a 10 años) más una prima de riesgo que depende de la situación del mercado, de factores sectoriales y de factores específicos de la empresa.

(77)

El coste de capital social presentado por las autoridades españoles es incluso inferior a la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, para 2002, la rentabilidad media de los bonos españoles a 10 años era del 4,96 %. Esto supone que, si la SPTCV hubiera tenido la misma certificación crediticia que el Reino de España y hubiera financiado con emisiones de bonos su inversión en “Ciudad de la Luz”, sus costes de financiación hubieran sido un […] % superiores al WACC empleado en el plan de negocios. En otras palabras, el menor WACC aceptado por la SPTCV supone que la inversión en “Ciudad de la Luz” se consideraba más segura que la inversión en bonos de Estado españoles. Sin embargo, la referencia de un bono público a 10 años se considera una inversión prácticamente sin riesgo, a diferencia de la inversión en la construcción y explotación de un estudio cinematográfico.

(78)

El coste de financiación sería perceptiblemente superior al 4,96 % para cualquier inversor en una economía de mercado, y, por ello, los costes de financiación serían muy superiores a los del WACC aducido.

(79)

Además, de los datos presentados se deduce que las autoridades españolas no han exigido ninguna prima de riesgo, liquidez y volatilidad sobre la inversión libre de riesgo de referencia para su inversión de capital, como hubiera hecho cualquier inversor sensato en una economía de mercado. Las autoridades españolas no han aportado ningún elemento que apoye esta opción. Amén de ello, las autoridades españolas no aportaron ningún elemento que permitiera a la Comisión determinar en qué medida los factores específicos del sector (por ejemplo, la evolución del negocio de estudios cinematográficos) y los factores específicos de la empresa (por ejemplo, el hecho de que “Ciudad de la Luz” fuese una empresa en período de lanzamiento) influirían en la prima de riego y consiguientemente en el coste de capital del proyecto.

(80)

Como conclusión preliminar, la Comisión tiene dudas sobre si un WACC de […] % refleja adecuadamente el coste de capital del proyecto. En consecuencia, el cálculo basado en este valor de WACC puede no haber reflejado de una forma realista las perspectivas de rentabilidad ofrecidas por “Ciudad de la Luz”.

(81)

En segundo lugar, la Comisión no entiende que el WACC se base exclusivamente en el coste de capital sin tener en cuenta el coste de la deuda. A este respecto, la Comisión hace observar que “Ciudad de la Luz” tiene que devolver intereses por el crédito de 95 millones de EUR obtenido de SPTCV (20).

Condiciones de reembolso del crédito

(82)

Además de ello, las condiciones aplicadas a este crédito plantean interrogantes. El interés sobre el crédito se calcula en una parte fija y una parte variable. La parte fija se calcula a un tipo de interés fijo EURIBOR a un año más un punto porcentual, lo que parece un diferencial muy bajo para un crédito a 10 años no garantizado (21).

(83)

La parte fija, inusualmente baja, del crédito podría, en teoría, compensarse con la perspectiva de una rentabilidad adecuada del crédito participativo gracias a la parte variable ligada a la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, éste no es el caso del proyecto que examinamos, ya que es poco probable que el proyecto arroje beneficios significativos durante la duración del crédito. En realidad, la parte variable se fija al […] % de los beneficios antes de impuestos, lo que, según las cifras del plan de explotación, equivaldría a menos de […] EUR para todo el período 2005-2014.

(84)

Por último, la Comisión considera inusitado que se previera una devolución del crédito antes de abril de 2015, es decir, después de la fecha de finalización del proyecto (y posiblemente de la cesión del mismo), estimada para 2014.

(85)

Basándose en estos elementos, la Comisión duda de que las condiciones aplicadas al crédito de 95 millones concedido por SPTCV fueran las que hubiera reclamado un inversor privado.

Valor de cesión final en 2014

(86)

Según se comentó en el punto 14, la previsión de tesorería muestra entradas netas de […] millones de EUR en 2014, de los que […] millones provienen de la explotación del complejo. Las autoridades españolas no han explicqado claramente la base de la entrada de tesorería de los restantes […] millones en 2014. Como las autoridades españolas han declarado su objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014, la Comisión sólo puede deducir que la cifra de […] millones representa el valor de cesión del negocio previsto en 2014 (a precios de 2002) o el precio que se prevea vaya a pagar el beneficiario de la adjudicación por la gestión de “Ciudad de la Luz”.

(87)

En términos financieros, dicha distinción no altera la estimación de la posible rentabilidad. Sin embargo, la Comisión hace notar que, en 2002, las autoridades españolas estimaron las previsiones del valor del activo para 2014 en […] millones de EUR. Por consiguiente, una entrada de tesorería casi el doble de esta cuantía previsto para 2014 hace suponer a la Comisión que el futuro explotador de “Ciudad de la Luz” será también su propietario.

(88)

En otras palabras, la TIR de […] % que apoya la afirmación de que SPTCV actuó con arreglo al principio del inversor privado en una economía del mercado, se basa en el supuesto de que el negocio de “Ciudad de la Luz” tendría un valor de […] millones de EUR en 2014. La Comisión entiende que las autoridades españolas consideran que serían capaces de vender el negocio en una licitación pública antes de 2014 a un comprador que ofreciera dicha cantidad.

(89)

La Comisión cree que esta pretensión es discutible. Las autoridades españolas no han aportado información sobre la metodología ni sobre las premisas específicas que han utilizado para calcular el valor de cesión final del proyecto. Resulta, pues, imposible a la Comisión evaluar los elementos específicos que han contribuido a fijar dicho valor. Ello no obstante, la Comisión considera que la cifra de […] millones de EUR está probablemente sobreevaluada si se atiende a las perspectivas financieras del proyecto incluidas en las previsiones de 2002 y comunicadas a la Comisión.

(90)

Ciertamente, contemplando las previsiones de rentabilidad, el valor de cesión de […] millones de EUR supone una proporción precio/beneficios (o período de reembolso) desusadamente alta de 117 años y representa casi el doble del valor contable de los activos de “Ciudad de la Luz” para 2014, según los cálculos de las autoridades españolas ([…] millones de EUR). Aunque las proyecciones del valor futuro de un negocio que se piensa vender doce años después estén cargadas de incertidumbres, las autoridades españolas no han aportado ningún elemento que justifique dichas cifras. En realidad, tampoco han presentado razones plausibles que expliquen por qué un eventual comprador pudiera ofrecer en 2014 una cantidad 117 veces superior a la de los ingresos anuales netos generados por “Ciudad de la Luz” ese mismo año (el mejor año en términos de rentabilidad), ni explicación alguna de la enorme diferencia existente entre el valor contable de los activos y la entrada de tesorería prevista en 2014 (22).

(91)

En apoyo de estas reservas, la Comisión hace notar que, de acuerdo con informes de prensa, en julio de 2004, la venta por Vivendi Universal Group de los estudios Babelsberg GmbH, un negocio comparable en muchos aspectos a “Ciudad de la Luz” y en competencia con ésta, se realizó por el precio simbólico de un euro. Así pues, no está claro en qué se basaban las autoridades españolas para, dos años antes, en 2002, prever un valor de cesión de […] millones de EUR en 2014 para “Ciudad de la Luz”. En la industria, era bien sabido que los estudios Babelberg habían resultado deficitarios al grupo Vivendi Universal desde su adquisición en 1992.

(92)

En conclusión, la Comisión duda de que un inversor privado en una economía de mercado que hubiese operado en el lugar de SPTCV en 2002 y con posterioridad, hubiera aceptado el valor de cesión final del proyecto en el plan de negocios y aportado el capital necesario para explotar el negocio hasta 2014.

Conclusión sobre el principio del inversor privado en una economía de mercado

(93)

Basándose en los elementos expuestos en esta sección, la Comisión tiene serias dudas de que la intervención pública en el proyecto sea conforme con el principio de inversor privado en una economía del mercado y no aporte a “Ciudad de la Luz” una ventaja a tenor del artículo 87, apartado 1.

Otros incentivos a la producción de películas

(94)

Como se observó en la sección 2.3.3, es posible que se hayan ofrecido otros incentivos a la producción de películas. Si tal fuera el caso, además de las consideraciones anteriores sobre la financiación de “Ciudad de la Luz SAU”, la Comisión precisaría considerar si dichos incentivos procedían o no de recursos públicos.

4.1.2.   Ventaja económica para las empresas y selectividad de la medida

(95)

“Ciudad de la Luz SAU” es el único beneficiario de los fondos públicos concedidos para la construcción y explotación del complejo de estudios “Ciudad de la Luz”.

(96)

La cuestión central es determinar si el complejo de estudios desarrolla una actividad económica. Al haber varios estudios cinematográficos comerciales de propiedad privada en Europa, el complejo “Ciudad de la Luz” se une a un mercado existente en que ya compiten otros. Además, según las autoridades españolas, “Ciudad de la Luz” no ofrece sus servicios a título gratuito. Por consiguiente, la Comisión considera que “Ciudad de la Luz” desarrolla una actividad económica.

(97)

Como ya se ha señalado, las autoridades españolas argumentan que un inversor en una economía de mercado hubiera apoyado el proyecto basándose en sus perspectivas de rentabilidad y, a la vez, que el proyecto corresponde a una infraestructura general. Ello plantea la cuestión de saber si el apoyo público de un complejo de estudios no es selectivo sino que beneficia a la sociedad en general. La financiación, construcción y explotación de un complejo de estudios cinematográficos va en beneficio exclusivo de las empresas activas en el sector audiovisual. Por consiguiente, dicho apoyo público favorece selectivamente a una categoría muy específica e identificable de empresas.

(98)

En el caso de los incentivos a la producción de películas con recursos públicos, la Comisión tiende a considerar que son de índole selectivo pues los únicos beneficiarios probables son las empresas productoras de películas. Ello supondría que el Estado estaría favoreciendo a ciertas empresas y la producción de determinados productos, por lo que la Comisión consideraría que dichos incentivos amenazan falsear la competencia en la UE. La Comisión hace notar que los productores de películas pueden haber combinado dichos incentivos con ayudas a la producción tales como las del régimen español de apoyo a las películas nacionales y el plan de primas a la exhibición rentable de películas en salas valencianas, que las autoridades españolas han notificado recientemente a la Comisión.

4.1.3.   Falseamiento de la competencia y efectos en el comercio entre Estados miembros

(99)

De la magnitud del complejo “Ciudad de la Luz” parece deducirse que se ideó pensando en superproducciones. Su conceptor Gary Bastien, residente en California, es un conocido arquitecto de estudios de Hollywood. Cada uno de los cuatro estudios de sonido más pequeños es de 1 620 m2, con una altura libre de 12,5 m y puertas descomunales de 10 m de ancho y 8 m de alto. Los estudios de sonido más grandes tienen cada uno 2 340 m2, una altura libre de 15 m y puertas de 24 m de ancho por 8 m de alto. Parece que, en la última fase del complejo, está construyéndose un super estudio de 5 000 m2. Según la prensa especializada, las medidas lo convertirían en el estudio de sonido mayor del mundo.

(100)

Las instalaciones de “Ciudad de la Luz” parecen, pues, primar la capacidad del lugar para atraer a grandes producciones cinematográficas de Europa. Los principales clientes de grandes estudios cinematográficos son grandes productoras internacionales, basadas principalmente en Estados Unidos (por ejemplo, Fox, Universal, Time Warner, Columbia, Paramount & Disney). Los presupuestos de producción de sus películas oscilan con frecuencia en torno a los 100 millones de USD. Dado que estas empresas tienen una actividad global, pueden elegir entre los grandes estudios cinematográficos de todo el mundo.

(101)

Los grandes estudios cinematográficos europeos que competirían con “Ciudad de la Luz” incluyen probablemente los Estudios Korda de Hungría, construidos recientemente, Babelsberg en Alemania, Barrandov en República Checa, Cinecittà en Italia y Pinewood en el Reino Unido.

(102)

En este contexto competitivo, la presunta ayuda de Estado a favor de “Ciudad de la Luz SAU” ha permitido ofrecer tarifas bajas e incentivos considerables. Como se ha reseñado, la Comisión duda de que “Ciudad de la Luz” hubiera podido competir en este mercado sin una financiación continua proviniente de fondos públicos. Por consiguiente, “Ciudad de la Luz” parece falsear la competencia de precios de mercado en la prestación de servicios de estudios cinematográficos en la UE.

(103)

Además, dado que las grandes producciones cinematográficas pueden trasladarse fácilmente y que hay otros grandes estudios competidores en otros Estados miembros, la ayuda a “Ciudad de la Luz” podría falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros de la UE.

(104)

En caso de cualquier incentivo a la producción con recursos públicos, hay que decir que, dado que las películas se comercializan internacionalmente, las ventajas financieras concedidas a los beneficiarios afectan al comercio entre Estados miembros.

4.1.4.   Legalidad de la ayuda

(105)

Los fondos públicos a favor de “Ciudad de la Luz SAU” pueden constituir ayuda de Estado a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Si se confirma la ayuda de Estado, dicha ayuda, que no ha sido notificada, sería ilegal.

(106)

En caso de cualquier incentivo a la producción con recursos públicos, hay que decir que, muy probablemente, dicho incentivo constituiría ayuda de Estado a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. La compatibilidad de la ayuda debería, pues, examinarse. Además, dado que la ayuda no se ha notificado, sería ilegal.

4.2.   Compatibilidad de la ayuda

4.2.1.   Ayuda regional

(107)

“Ciudad de la Luz” se ha construido en la zona asistida de Alicante con la máxima intensidad de ayuda posible del 40 % para inversiones subvencionables en 2000-2006. En cualquier caso, la ayuda regional sólo se concedería a inversiones subvencionables si se cumplen las condiciones establecidas en las Directrices. Según la información disponible, parece que la ayuda entraría dentro del marco multistorial de 1998, lo que podría tener como efecto una reducción de la intensidad de la ayuda por debajo del 40 %. Consiguientemente, en el momento actual, y a la espera de la información más detallada que deben proporcionar las autoridades españolas, no es, por ello, posible afirmar si, y en qué proporción precisa, parte de la ayuda podría acabar siendo compatible con el espíritu, si no con la letra, de las normas de ayuda aplicables en el momento en que se adoptó la decisión de inversión.

4.2.2.   Ayuda a la promoción de la cultura

(108)

La Comisión considera que la excepción cultural prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE debe, como toda excepción a las normas generales del Tratado, interpretarse restrictivamente.

(109)

En el caso presente, la Comisión estima que no hay elementos que indiquen que tal excepción pueda aplicarse a una ayuda de Estado que facilite los costes de construcción y explotación de un nuevo gran complejo de estudios cinematográficos.

(110)

En primer lugar, es evidente que el proyecto se crea de la nada y que no fomenta la conservación del patrimonio.

(111)

En segundo lugar, el complejo “Ciudad de la Luz” es un medio en el que prácticamente puede desarrollarse todo tipo de obras audiovisuales, independientemente del contenido de las mismas. En consecuencia, resulta difícil mantener que las películas realizadas en “Ciudad de la Luz” fomenten cualquier aspecto de la cultura europea. Por tanto, la Comisión considera que sería difícil demostrar que la construcción y la explotación de “Ciudad de la Luz” con una base comercial —un nuevo complejo importante de estudios cinematográficos muy alejado de las empresas audiovisuales existentes en España— eran necesarias para el fomento de la cultura

(112)

En tercer lugar, la magnitud del complejo “Ciudad de la Luz” tiene como objetivo las grandes producciones internacionales. La Comisión hace notar que ya hay en Europa un cierto número de grandes estudios cinematográficos que compiten entre sí, y otros estudios en España. Las películas españolas más conocidas, incluyendo “Mar adentro”, ganadora de un Oscar en 2004, han sido todas ellas realizadas en instalaciones más pequeñas. Por consiguiente, la construcción del complejo de “Ciudad de la Luz” no parece ser proporcionada al objetivo de promover la cultura valenciana, española o incluso europea.

(113)

En cuarto lugar, “Ciudad de la Luz” no limita sus servicios a las producciones cinematográficas: en efecto, en el complejo se han rodado también espacios publicitarios. Tampoco las autoridades españolas argumentan que la selección de películas rodadas en “Ciudad de la Luz” haya estado, o vaya a estar, basada en criterios culturales verificables previamente establecidos. Además, la información disponible hasta la fecha no señala que “Ciudad de la Luz” compita por atraer películas basadas en consideraciones culturales sino más bien en criterios estrictamente comerciales.

(114)

Por ello, la Comisión considera que la excepción cultural prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d) del Tratado CE sólo podía, en principio, aplicarse a la financiación ofrecida a producciones que se rodasen en “Ciudad de la Luz” (12 millones de EUR en octubre de 2007, aportados directamente por “Ciudad de la Luz SAU”, según la información presentada por las autoridades españolas; posiblemente más, según las publicaciones especializadas disponibles (23).

(115)

La Comunicación sobre el Cine de 2001 (24) establece la base para que la Comisión aplique la excepción cultural del artículo 87, apartado 3, letra d), a los planes de ayuda a la producción de obras audiovisuales.

(116)

Sin embargo, al no haber aportado las autoridades españolas detalles sobre la cuantía de la financiación ni sobre las condiciones en que se proporcionó la misma, la Comisión carece de elementos para evaluar su compatibilidad con el Tratado CE. En este estadio, la Comisión se limita a observar que un plan de apoyo al cine que requiere que las películas, para ser subvencionables, se rueden en un estudio cinematográfico determinado y durante un período de tiempo determinado, sería considerado ayuda a una actividad de producción específica y no sería, pues, considerado compatible con arreglo a la Comunicación sobre el Cine (25).

5.   CONCLUSIÓN

(117)

Habida cuenta de las consideraciones precedentes y de conformidad con el procedimiento establecido en artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, la Comisión insta al Reino de España a presentar sus observaciones y a facilitar toda la información que pueda contribuir a evaluar las ayudas. La Comisión pide también a las autoridades españolas que proporcionen sus datos reales y sus previsiones más recientes relativos al complejo “Ciudad de la Luz” hasta la finalización de su construcción.

(118)

La Comisión insta a sus autoridades a que transmitan inmediatamente una copia de la presente carta a los beneficiarios potenciales.

(119)

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario.

(120)

Por la presente, la Comisión comunica al Reino de España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, informará a los interesados de los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del citado Diario Oficial, y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.“


(1)  Glej: www.ciudaddelaluz.com

(2)  El denunciante A es un importante estudio de cine europeo. Ha pedido que no se divulgara su identidad.

(3)  “Un nuevo estudio de Valencia ofrece rebajas de película”:

http://www.variety.com/article/VR1117958591.html?categoryid=19&cs=1

“La Pompeya de Polanski cobra forma”:

http://mobile.variety.com/article/VR1117963040.html?categoryid=13&cs=1

(4)  El denunciante B es una figura importante del sector cinematográfico europeo. También ha pedido que no se divulgara su identidad.

(5)  Con la transferencia de capital correspondiente de 7 de octubre de 2004, “Ciudad de la Luz SA” se convirtió en “Ciudad de la Luz SAU”, una empresa con un solo accionista (sociedad anónima unipersonal) con la totalidad de su capital social en manos de SPTCV.

(6)  Fuente: “Hágase la luz” en “Hollywood Reporter”, 31 de octubre de 2006:

http://www.hollywoodreporter.com/hr/content_display/international/features/eí45879d0f68a3095f5df04bc254cf9f3

(7)  A través de esta versión pública de esta decisión, los datos cubiertos por la obligación del secreto profesional se han substituido cerca […].

(8)  El movimiento de tesorería neto de las operaciones es el movimiento entre la apertura y el cierre de los balances de tesorería previstos en 2014: […] millones de EUR – […] millones de EUR = […] millones de EUR.

(9)  Ésta es la diferencia entre la entrada acumulativa neta de tesorería en 2014 y la tesorería neta de operaciones: […] millones de EUR – […] millones de EUR = […] millones de EUR.

(10)  Esta cifra es la aportación necesaria acumulada máxima para el proyecto según la previsión de tesorería de 2002. Se produce a finales de 2007, después de lo cual la aportación acumulada disminuye, según la previsión.

(11)  “Valencia (España) ofrece a los productores subvenciones de hasta 5,4 millones de EUR (3,7 millones de GBP) por película. Para optar a ellas, los proyectos deben rodarse tres semanas en Valencia —dos en los nuevos estudios ‘Ciudad de la Luz’ de Alicante—, pasando allí entre el 30 y el 50 % del tiempo total de rodaje. A cambio, los productores pueden reclamar una ayuda de hasta 18 % del gasto local, un 90 % de la cual se abonará durante la filmación.” — “Screen Finance”, 21 de febrero de 2007.

(12)  19 millones de EUR según el informe 2006 del Sindicatura de Cuentas:

http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/DDED7B9A9251B641C12573B10045371E/$file/06CVIII.pdf

(13)  

“Para tener acceso a estos fondos, un productor necesita asociarse con un coproductor de Valencia. Los fondos se conceden según un sistema de puntos, que contabilizan desde el número de semanas de rodaje en estudio al número de coproductores extranjeros o a la repercusión mediática calculada para la película y sus participantes. Las producciones de presupuesto inferior a 4,8 millones de USD (4 millones de EUR) pueden obtener hasta el 10 % de su presupuesto total; las que cuesten entre 4,8 y 48 millones de USD (de 4 a 40 millones de EUR) podrán recuperar hasta un 7,5 %; y las producciones con un presupuesto superior a 48 millones de USD (40 millones de EUR), hasta el 5 % de su presupuesto. Se espera que los productores gasten el doble de los fondos recibidos en la Comunidad Valenciana y también que reembolsen un porcentaje de la financiación a partir de los beneficios.”.

(14)  Como se observó en el punto 21, esta cifra corresponde sólo a las ampliaciones de capital de “Ciudad de la Luz SA”.

(15)  Como se observó en el punto 21, esta cantidad se trata como parte de las ampliaciones de capital de “Ciudad de la Luz SA” y debe, pues, incluirse en la cifra antes citada de 104 millones de EUR.

(16)  “La ayuda de la región de Valencia ha puesto el precio español al nivel del precio de Marruecos” — Jérôme Seydoux, “La Tribune”, 21 de mayo de 2007.

(17)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, asunto C-305/89, Italia/Comisión (Alfa Romeo), Rec. 1603, 20.

(18)  DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(19)  Los indicadores se definen del siguiente modo:

Rendimiento por ventas= ingresos netos/ingresos directos e indirectos

Rendimiento por capital= ingresos netos/valor contable neto de los activos

Rendimiento por capital accionarial= ingresos netos/capital accionarial (aportación de capital 2002-2007).

(20)  Por la misma razón, la Comisión no comprende que no se incluyera ningún coste financiero en la previsión de pérdidas y beneficios del período 2002-2014.

(21)  En lo que respecta a la parte fija, la Comisión no ha podido comprender, de la información proporcionada por las autoridades españolas, qué tipo de interés se utilizará. Efectivamente, las autoridades españolas mencionan “un tipo de interés un punto diferencial de interés fijo por EURIBOR a un año más un diferencial de un punto porcentual”, sin especificar si el índice anual EURIBOR se actualiza anualmente o simplemente se mantiene al nivel de de abril de 2005. En el último caso, el índice pertinente sería el 3,3 %. Si dicho índice se tuviera que fijar para 10 años, además de presentar un diferencial muy reducido, beneficiaría al prestatario a expensas del prestamista, porque los vencimientos a largo plazo (y el riesgo para el prestamista) se remuneran normalmente con un tipo de interés más alto que los vencimientos a corto plazo. Efectivamente, cualquier prestamista que hubiera aceptado un tipo de interés fijo basado en el EURIBOR anual de abril de 2005 (un momento de tipos de interés históricamente bajos) hubiera renunciado a los ingresos procedentes de los aumentos posteriores del EURIBOR de referencia.

(22)  Si, en una primera aproximación, el valor contable de los activos se adoptara como el precio de venta prospectivo en 2014, las previsiones del total de la explotación de “Ciudad de la Luz” entre 2002 y 2014 hubieran sido deficitarias para un inversor, con una TIR negativa de […] %.

(23)  Véase “Screen Finance”, 21 de febrero de 2007, y “Variety”, 7 de febrero de 2007. Los artículos reseñan subvenciones de hasta 5,4 millones de EUR por un rodaje mínimo de tres semanas en Valencia, con dos semanas, al menos, en “Ciudad de la Luz”. Supuestamente, todas las películas reciben automáticamente 12 % de los gastos que realicen en la regional y un 6 % adicional, dependiente del “impacto mediático, económico e industrial de la producción”:

http://www.variety.com/article/VR117958591.html?categoryid=19&cs=1

(24)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual [COM(2001) 534 final de 26 de septiembre de 2001 (DO C 43 de 16.2.2002, p. 6); prorrogada en 2004 (DO C 123 de 30.4.2004, p. 1) y 2007 (DO C 134 de 16.6.2007, p. 7)].

(25)  Véase el cuarto criterio de compatibilidad de la sección 2.3 b)(4) de la Comunicación sobre el Cine.


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/40


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 134/11)

1.

Komisija je 22. maja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Sofinco S.A. („Sofinco“, Francija), hčerinsko podjetje v stoodstotni lasti Crédit Agricole S.A. („CA“, Francija), in Saracen HoldCo AB („Saracen“, Švedska), hčerinsko podjetje v stoodstotni lasti FCE Bank Plc, ki je pod nadzorom podjetja Ford Motor Company, z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobita skupni nadzor nad podjetjem Forso Nordic AB („Forso“, Švedska) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Sofinco: potrošniško financiranje,

za CA: bančništvo, zasebno bančništvo, finančne storitve, življenjska in neživljenjska zavarovanja,

za Saracen: holding podjetja Ford Motor Company, ki izdeluje in dobavlja motorna vozila,

za Forso: finančne in administrativne storitve.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/41


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5173 – STM/NXP/JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 134/12)

1.

Komisija je 23. maja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji STMicroelectronics N.V. („STM“, Nizozemska) in NXP B.V. („NXP“, Nizozemska) pridobita skupni nadzor nad novoustanovljenim podjetjem, ki je skupno podjetje, v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za STM: polprevodniški izdelki,

za NXP: polprevodniški izdelki,

za skupno podjetje: polprevodniški izdelki za mobilne telekomunikacije.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5173 – STM/NXP/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/42


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5176 – CVC/Schuitema)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 134/13)

1.

Komisija je 22. maja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje CVC Fund IV („CVC Fund IV“, Kajmanski otoki), ki spada v skupino CVC Capital Partners Group S.a.r.l. („CVC“, Luksemburg), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Schuitema N.V. („Schuitema“, Nizozemska) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za CVC/CVC Fund IV: svetovanje investicijskim skladom pri naložbah in upravljanju ter/ali upravljanje naložb v imenu investicijskih skladov,

za Schuitema: nabava, maloprodaja in veleprodaja izdelkov vsakodnevne potrošnje ter povezanih storitev na Nizozemskem.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5176 – CVC/Schuitema na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


DRUGI AKTI

Komisija

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/43


Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES

Zahteva države članice

(2008/C 134/14)

Dne 19. maja 2008 je Komisija prejela zahtevo v okviru člena 30(4) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1). Prvi delovni dan po prejemu zahteve je bil 20. maj 2008.

Ta zahteva Republike Poljske zadeva proizvodnjo in prodajo elektrike na debelo v tej državi. Navedeni člen 30 določa, da se Direktiva 2004/17/ES ne uporablja, kadar je zadevna dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, kamor dostop ni omejen. Presoja teh okoliščin se izvede izključno v okviru Direktive 2004/17/ES in ne vpliva na uporabo pravil o konkurenci.

Komisija sprejme odločitev o tej zahtevi v roku treh mesecev od delovnega dne, navedenega zgoraj. Rok se torej izteče 20. avgusta 2008.

Uporabljajo se določbe iz tretjega pododstavka navedenega odstavka 4. To pomeni, da se rok za odgovor Komisije lahko podaljša za en mesec. Takšno podaljšanje se objavi.


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1.