ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 111

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
6. maj 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Evropski parlament
Svet

2008/C 111/01

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ( 1 )

1

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 111/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 111/03

Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih glavnih refinančnih operacijah: 4,26 % 1. maja 2008 – Menjalni tečaji eura

9

2008/C 111/04

Menjalni tečaji eura

10

2008/C 111/05

Upravna komisija evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov – Menjalni tečaj za valute po Uredbi Sveta (EGS) št. 574/72

11

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2008/C 111/06

Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

13

2008/C 111/07

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

18

2008/C 111/08

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

22

2008/C 111/09

Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

25

2008/C 111/10

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 97/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s tlačno opremo ( 1 )

26

2008/C 111/11

Sporočilo Komisije na podlagi člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 – Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in Bruselj (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Sporočilo Komisije na podlagi člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 – Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in Amsterdam (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Sporočilo Komisije na podlagi člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 – Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in London (LTN) ( 1 )

44

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2008/C 111/14

Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Zmogljivosti Sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

45

 

Evropska agencija za okolje

2008/C 111/15

Razpis 2008 za prijavo interesa za strokovnjake za imenovanje v znanstveni odbor Evropske agencije za okolje (EEA)

46

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Komisija

2008/C 111/16

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

50

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2008/C 111/17

Objava vloge za spremembo na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

51

 

Popravki

2008/C 111/18

Zapisnik o popravku – Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007(UL C 306, 17.12.2007)

56

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

PRIPOROČILA

Evropski parlament Svet

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/1


PRIPOROČILO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. aprila 2008

o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 111/01)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 149(4) in 150(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Razvoj in priznavanje znanja, spretnosti in kompetenc državljanov sta bistvenega pomena za posameznikov razvoj, konkurenčnost, zaposlenost in socialno kohezijo v Skupnosti. Takšna razvoj in priznavanje bi morala olajšati transnacionalno mobilnost delavcev in udeležencev v procesu učenja ter prispevati k izpolnjevanju zahtev ponudbe in povpraševanja na evropskem trgu dela. Dostop do vseživljenjskega učenja in udeležbo v njem za vse, vključno s prikrajšanimi osebami, ter uporabo kvalifikacij bi bilo zato treba spodbujati in izboljšati na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti.

(2)

Evropski svet je v Lizboni leta 2000 sklenil, da bi morala biti povečana preglednost kvalifikacij eden ključnih elementov, potrebnih za prilagoditev sistemov izobraževanja in usposabljanja v Skupnosti potrebam družbe znanja. Poleg tega je Evropski svet v Barceloni leta 2002 pozval k tesnejšemu sodelovanju na univerzitetnem področju in k izboljšanju preglednosti in metod priznavanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

(3)

Resolucija Sveta z dne 27. junija 2002 o vseživljenjskem učenju (4) poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju s Svetom in državami članicami razvije ogrodje za priznavanje kvalifikacij za izobraževanje in usposabljanje, in sicer na podlagi dosežkov bolonjskega procesa in s spodbujanjem podobnih ukrepov na področju poklicnega usposabljanja.

(4)

Skupni poročili Sveta in Komisije o izvajanju delovnega programa „Izobraževanje in usposabljanje 2010“, sprejeti leta 2004 in 2006, sta poudarili potrebo po oblikovanju evropskega ogrodja kvalifikacij.

(5)

V okviru kopenhagenskega procesa so Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 15. novembra 2004 o prihodnjih prednostnih nalogah okrepljenega evropskega sodelovanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja dali prednost razvoju odprtega in prožnega evropskega ogrodja kvalifikacij, ki bi temeljilo na preglednosti in vzajemnem zaupanju, kar bi morala biti skupna referenčna točka, ki bi zajemala tako izobraževanje kot tudi usposabljanje.

(6)

Priznavanje učnih izidov neformalnega in priložnostnega učenja bi bilo treba spodbujati v skladu s Sklepi Sveta o skupnih evropskih načelih za identifikacijo in priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja z dne 28. maja 2004.

(7)

Zasedanji Evropskega sveta v Bruslju marca 2005 in marca 2006 sta poudarili pomen sprejetja evropskega ogrodja kvalifikacij.

(8)

To priporočilo upošteva Odločbo št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass) (5) in Priporočilo 2006/962/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (6).

(9)

To priporočilo je skladno z okvirom za evropski visokošolski prostor in z opisniki ciklov, za katere so se dogovorili ministri, pristojni za visoko šolstvo, 45 evropskih držav na srečanju v okviru bolonjskega procesa, ki je potekalo v Bergnu dne 19. in 20. maja 2005.

(10)

Sklepi Sveta o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z dne 23. in 24. maja 2004, Priporočilo 2006/143/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu (7) ter standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, za katere so se dogovorili ministri, odgovorni za visoko šolstvo, na srečanju v Bergnu, vsebujejo skupna načela za zagotavljanje kakovosti, ki bi morala biti podlaga za izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij.

(11)

To priporočilo ne posega v Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (8), ki podeljuje pravice in obveznosti tako pristojnim nacionalnim organom kakor tudi migrantom. Sklicevanje na ravni evropskega ogrodja kvalifikacij ne bi smelo vplivati na dostop do trga dela, za katerega so poklicne kvalifikacije priznane v skladu z Direktivo 2005/36/ES.

(12)

Cilj tega priporočila je ustvariti skupni referenčni okvir, ki bi moral služiti kot sredstvo za pretvorbo med različnimi sistemi kvalifikacij in njihovimi ravnmi za splošno in visokošolsko izobraževanje ali za poklicno izobraževanje in usposabljanje. To bo izboljšalo preglednost, primerljivost in prenosljivost kvalifikacij državljanov, podeljenih v skladu s prakso v različnih državah članicah. Načeloma bi morala biti vsaka raven kvalifikacij dosegljiva po različnih izobraževalnih in poklicnih poteh. Evropsko ogrodje kvalifikacij bi moralo poleg tega mednarodnim področnim organizacijam omogočiti povezavo njihovih sistemov kvalifikacij s skupno evropsko referenčno točko in tako prikazati razmerje med mednarodnimi področnimi kvalifikacijami in nacionalnimi sistemi kvalifikacij. To priporočilo tako prispeva k doseganju širših ciljev spodbujanja vseživljenjskega učenja in povečanja zaposljivosti, mobilnosti in socialne vključenosti delavcev in udeležencev v procesu učenja. Pregledna načela zagotavljanja kakovosti in izmenjava informacij bodo z večanjem medsebojnega zaupanja podprli njegovo izvajanje.

(13)

To priporočilo bi moralo prispevati k modernizaciji sistemov izobraževanja in usposabljanja, k medsebojni povezavi med izobraževanjem, usposabljanjem in zaposlovanjem ter k izgradnji mostov med formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem in privesti tudi do priznavanja učnih izidov, pridobljenih z izkušnjami.

(14)

To priporočilo ne nadomešča ali opredeljuje nacionalnih sistemov kvalifikacij in/ali samih kvalifikacij. Evropsko ogrodje kvalifikacij ne opisuje posameznih kvalifikacij ali posameznikove usposobljenosti, tako da bi bilo treba posamezne kvalifikacije umestiti v evropsko ogrodje kvalifikacij s pomočjo ustreznih nacionalnih sistemov kvalifikacij.

(15)

To priporočilo je zaradi svoje neobvezujoče narave v skladu z načelom subsidiarnosti, saj podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic s tem, da olajšuje nadaljnje sodelovanje med njimi s ciljem povečanja preglednosti in promoviranja mobilnosti in vseživljenjskega učenja. Izvajati bi ga bilo treba v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

(16)

Ker cilja tega priporočila, in sicer ustvariti skupno ogrodje kvalifikacij, ki naj služi kot orodje za pretvorbo med različnimi sistemi kvalifikacij in njihovimi ravnmi, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena to priporočilo ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev –

PRIPOROČATA DRŽAVAM ČLANICAM, DA:

1.

uporabljajo evropsko ogrodje kvalifikacij kot orodje za primerjanje ravni kvalifikacij različnih sistemov kvalifikacij in za spodbujanje tako vseživljenjskega učenja in enakih možnosti v družbi, ki temelji na znanju, kakor tudi nadaljnjega povezovanja evropskega trga dela, ob upoštevanju bogate raznolikosti nacionalnih izobraževalnih sistemov;

2.

do leta 2010 povežejo nacionalne sisteme kvalifikacij z evropskim ogrodjem kvalifikacij, zlasti s preglednim umeščanjem svojih ravni kvalifikacij na ravni iz Priloge II in, kjer je to primerno, z razvijanjem nacionalnih ogrodij kvalifikacij v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso;

3.

po potrebi sprejmejo ukrepe, tako da bo do leta 2012 v vseh novih spričevalih o pridobljenih kvalifikacijah, diplomah in dokumentih „Europass“, ki jih izdajo pristojni organi, jasno navedena – s pomočjo nacionalnih sistemov kvalifikacij – ustrezna raven evropskega ogrodja kvalifikacij;

4.

uporabijo pristop, ki se pri opredeljevanju in opisovanju kvalifikacij opira na učne izide, ter spodbujajo priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja v skladu s skupnimi evropskimi načeli, dogovorjenimi v okviru Sklepov Sveta z dne 28. maja 2004, in pri tem posebno pozornost namenjajo državljanom, ki se bodo najverjetneje srečali z brezposelnostjo ali negotovo zaposlitvijo in ki bi jim takšen pristop lahko omogočil večjo udeležbo v vseživljenjskem učenju in večji dostop na trg dela;

5.

pri umeščanju kvalifikacij s področja visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz nacionalnih sistemov kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij spodbujajo in uporabljajo načela zagotavljanja kakovosti izobraževanja in usposabljanja, navedena v Prilogi III;

6.

imenujejo nacionalne točke za usklajevanje, povezane s posebnimi strukturami in zahtevami držav članic za vsak posamezen primer, ki naj podpirajo in – v povezavi z drugimi ustreznimi nacionalnimi organi – usmerjajo razmerje med nacionalnim sistemom kvalifikacij in evropskim ogrodjem kvalifikacij, da bi se povečala kakovost in preglednost navedenega razmerja.

Naloge teh nacionalnih točk za usklajevanje bi morale vsebovati:

(a)

primerjavo ravni kvalifikacij v okviru nacionalnih sistemov kvalifikacij z ravnmi evropskega ogrodja kvalifikacij iz Priloge II;

(b)

zagotavljanje, da se za umeščanje nacionalnih ravni kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij uporablja pregledna metodologija, da se na eni strani omogoči lažje primerjave med njimi, ter na drugi strani zagotovi, da se sprejete odločitve tudi objavijo;

(c)

zagotavljanje dostopa do informacij in zagotavljanje usmerjanja zainteresiranih strani glede tega, kako se nacionalne kvalifikacije umeščajo v evropsko ogrodje kvalifikacij prek nacionalnih sistemov kvalifikacij;

(d)

spodbujanje sodelovanja vseh zadevnih zainteresiranih strani, vključno z – v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso – visokošolskimi zavodi ter zavodi za poklicno izobraževanje in usposabljanje, socialnimi partnerji, področji dejavnosti ter strokovnjaki s področja primerjave in uporabe kvalifikacij na evropski ravni.

PODPIRATA NAMEN KOMISIJE, DA:

1.

podpre države članice pri izvajanju zgoraj navedenih nalog in mednarodne področne organizacije pri uporabi referenčnih ravni in načel evropskega ogrodja kvalifikacij, kakor so določene v tem priporočilu, zlasti z lajšanjem sodelovanja, izmenjavo dobrih praks in preskušanja, med drugim s pomočjo prostovoljnega medsebojnega pregleda in pilotnih projektov v okviru programov Skupnosti, izvajanjem informacijskih in posvetovalnih kampanj z odbori za socialni dialog in s pripravo gradiva za podporo in usmerjanje;

2.

do 23. aprila 2009 ustanovi svetovalno skupino evropskega ogrodja kvalifikacij (sestavljeno iz predstavnikov držav članic in vključujočo evropske socialne partnerje in po potrebi druge zainteresirane strani), odgovorno za zagotavljanje splošne usklajenosti in spodbujanje preglednosti procesa primerjave sistemov kvalifikacij z evropskim ogrodjem kvalifikacij;

3.

v sodelovanju z državami članicami in po posvetovanju z zadevnimi zainteresiranimi stranmi oceni in ovrednoti ukrepe, sprejete na podlagi tega priporočila, vključno z nalogami in mandatom svetovalne skupine, in do. 23. aprila 2013 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o pridobljenih izkušnjah in posledicah za prihodnost, po potrebi pa tudi o morebitnem pregledu in reviziji tega priporočila;

4.

spodbuja tesne vezi med evropskim ogrodjem kvalifikacij in obstoječimi ali bodočimi evropskimi sistemi prenašanja in zbiranja kreditnih točk na področju visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da se izboljša mobilnost državljanov in poenostavi priznavanje učnih izidov.

V Strasbourgu, 23. aprila 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LANARČIČ


(1)  UL C 175, 27.7.2007, str. 74.

(2)  UL C 146, 30.6.2007, str. 77.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 14. februarja 2008.

(4)  UL C 163, 9.7.2002, str. 1.

(5)  UL L 390, 31.12.2004, str. 6.

(6)  UL L 394, 30.12.2006, str. 10.

(7)  UL L 64, 4.3.2006, str. 60.

(8)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/100/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 141).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov

V tem priporočilu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„kvalifikacija“ pomeni uradni rezultat procesa ocenjevanja in priznanja, ki se pridobi, kadar pristojni organ odloči, da je posameznik dosegel učne izide, ki ustrezajo opredeljenim standardom;

(b)

„nacionalni sistem kvalifikacij“ pomeni vse vidike delovanja države članice, povezane s priznavanjem učenja, in druge mehanizme, ki povezujejo izobraževanje in usposabljanje s trgom dela in civilno družbo. To zajema vzpostavljanje in razvoj institucionalnih ureditev in procesov, povezanih z zagotavljanjem kakovosti, vrednotenjem in podeljevanjem kvalifikacij. Nacionalni sistem kvalifikacij je lahko sestavljen iz več podsistemov in lahko vključuje nacionalno ogrodje kvalifikacij;

(c)

„nacionalno ogrodje kvalifikacij“ pomeni orodje za razvrstitev kvalifikacij glede na niz meril za dosežene posamezne ravni učenja, katerega cilj je povezati in uskladiti nacionalne podsisteme kvalifikacij in izboljšati preglednost, dostopnost, napredek in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo;

(d)

„področje dejavnosti“ pomeni sestav poklicnih dejavnosti na podlagi njihove glavne gospodarske funkcije, izdelkov, storitev ali tehnologije;

(e)

„mednarodna področna organizacija“ pomeni združenje nacionalnih organizacij, vključno z na primer združenji delodajalcev in strokovnimi združenji, ki zastopajo interese nacionalnih področij dejavnosti;

(f)

„učni izidi“ pomenijo ugotovitve o tem, kaj udeleženec ob zaključku učnega procesa zna, razume in je sposoben opraviti. Opredeljeni so v smislu znanja, spretnosti in kompetenc;

(g)

„znanje“ pomeni rezultat osvajanja informacij preko učenja. Znanje je skupek dejstev, načel, teorij in praks, ki so povezane s področjem dela ali študija. V okviru evropskega ogrodja kvalifikacij je znanje opisano kot teoretično in/ali podatkovno;

(h)

„spretnosti“ pomenijo sposobnost uporabe znanja in strokovnega znanja za izvedbo nalog in reševanje problemov. V okviru evropskega ogrodja kvalifikacij so spretnosti opisane kot kognitivne (vključujejo uporabo logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja) ali praktične (vključujejo ročne spretnosti in uporabo metod, materialov, orodij in instrumentov);

(i)

„kompetenca“ pomeni dokazano zmožnost uporabljati znanja, spretnosti in osebne, socialne in/ali metodološke zmožnosti v delovnem ali študijskem okolju ter v strokovnem in osebnem razvoju. V okviru evropskega ogrodja kvalifikacij je kompetenca opredeljena glede na odgovornost in samostojnost.


PRILOGA II

Opisniki, ki opredeljujejo ravni evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK)

Vsaka od teh 8 ravni je opredeljena z nizom opisnikov, ki navajajo učne izide glede na kvalifikacije na navedeni ravni v katerem koli sistemu kvalifikacij.

 

Znanje

Spretnosti

Kompetenca

 

V okviru EOK je znanje opisano kot teoretično in/ali podatkovno.

V okviru EOK so spretnosti opisane kot spoznavne (uporaba logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja) in praktične (ki zajemajo ročne spretnosti in uporabo metod, gradiv, orodij in instrumentov).

V okviru EOK je „kompetenca“ opredeljena glede na odgovornost in samostojnost.

Raven 1

Učni izidi na ravni 1 so

osnovno splošno znanje

osnovne spretnosti, potrebne za izvedbo preprostih nalog

delo ali študij pod neposrednim nadzorom v strukturiranem okviru

Raven 2

Učni izidi na ravni 2 so

osnovno podatkovno znanje s področja dela ali študija

osnovne spoznavne in praktične spretnosti, potrebne za uporabo ustreznih podatkov za izvedbo nalog in reševanje rutinskih problemov z uporabo preprostih pravil in orodij

delo ali študij pod nadzorom in delno samostojno

Raven 3

Učni izidi na ravni 3 so

poznavanje dejstev, načel, postopkov in splošnih pojmov s področja dela ali študija

vrsta spoznavnih in praktičnih spretnosti, potrebnih za dokončanje nalog in reševanje problemov z izbiro in uporabo osnovnih metod, orodij, gradiv in podatkov

prevzem odgovornosti za dokončanje nalog pri delu ali študiju

med reševanjem problemov prilagajanje lastnega vedenja okoliščinam

Raven 4

Učni izidi na ravni 4 so

podatkovno in teoretično znanje v širšem okviru na področju dela ali študija

vrsta spoznavnih in praktičnih spretnosti, potrebnih za pripravo rešitev specifičnega problema na področju dela ali študija

samostojno delovanje v okviru smernic na področjih dela ali študija, ki so navadno predvidljive, vendar se lahko spremenijo

nadzor rutinskega dela drugih, prevzem delne odgovornosti za vrednotenje in izboljšanje delovnih ali študijskih dejavnosti

Raven 5 (1)

Učni izidi na ravni 5 so

celostno, specializirano, podatkovno in teoretično znanje na področju dela ali študija in zavedanje o mejah tega znanja

celoten niz spoznavnih in praktičnih spretnosti, potrebnih za pripravo ustvarjalnih rešitev abstraktnih problemov

vodenje in nadzor v okviru delovnih in študijskih dejavnosti v primeru nepredvidljivih sprememb

pregled in razvijanje svojega delovanja in delovanja drugih

Raven 6 (2)

Učni izidi na ravni 6 so

poglobljeno znanje s področja dela ali študija, skupaj s kritičnim razumevanjem teorij in načel

zahtevnejše spretnosti, ki dokazujejo obvladanje in inovativnost, potrebne za reševanje kompleksnih in nepredvidljivih problemov na specializiranem področju dela ali študija

vodenje kompleksnih tehničnih ali strokovnih dejavnosti ali projektov, prevzem odgovornosti za sprejemanje odločitev v nepredvidljivem delovnem ali študijskem okviru

prevzem odgovornosti za vodenje strokovnega razvoja posameznikov ali skupin

Raven 7 (3)

Učni izidi na ravni 7 so

visoko specializirano znanje, ki delno vključuje najnovejša spoznanja s področja dela ali študija, kot podlaga za izvirna dognanja in/ali raziskave

kritično zavedanje o vprašanjih znanja s področja in na stičiščih med posameznimi področji

specializirane spretnosti za reševanje problemov, potrebne pri raziskavah in/ali inovacijah za razvoj novega znanja in postopkov ter za povezovanje znanja z različnih področij

vodenje in preoblikovanje okvirov dela ali študija, ki so kompleksni, nepredvidljivi in je do njih treba pristopati z novimi strategijami

prevzem odgovornosti za prispevanje k strokovnemu znanju in praksi in/ali za pregled strateškega delovanja delovnih skupin

Raven 8 (4)

Učni izidi na ravni 8 so

najbolj izpopolnjeno znanje na delovnem ali študijskem področju in na stičiščih med posameznimi področji

najbolj izpopolnjene in specializirane spretnosti in tehnike, vključno s sintezo in vrednotenjem, potrebne za reševanje kritičnih problemov v raziskavah in/ali inovacijah ter za razširitev in ponovno opredelitev obstoječega znanja ali strokovne prakse

izkazovanje znatne avtoritete, inovativnosti, samostojnosti, znanstvene in strokovne celovitosti in trajne zavezanosti razvijanju novih zamisli ali procesov v ospredju delovnega ali študijskega okvira, vključno z raziskovanjem

Ogrodje kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora zagotavlja opisnike ciklov.

Opisnik vsakega cikla ponuja splošno izjavo o tipičnih pričakovanjih glede dosežkov in zmožnosti, povezanih s kvalifikacijami, ki predstavljajo konec posameznega cikla.


(1)  Opisnik kratkega cikla visokošolskega izobraževanja (v okviru prvega cikla ali povezan s prvim ciklom), ki ga je oblikovala skupna pobuda za kakovost kot del bolonjskega procesa, ustreza učnim izidom ravni 5 EOK.

(2)  Opisnik prvega cikla v ogrodju kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora, o katerem so se dogovorili ministri, odgovorni za visoko šolstvo, na srečanju v okviru bolonjskega procesa, ki je potekalo v Bergnu maja 2005, ustreza učnim izidom ravni 6 EOK.

(3)  Opisnik drugega cikla v ogrodju kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora, o katerem so se dogovorili ministri, odgovorni za visoko šolstvo, na srečanju v okviru bolonjskega procesa, ki je potekalo v Bergnu maja 2005, ustreza učnim izidom ravni 7 EOK.

(4)  Opisnik tretjega cikla v ogrodju kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora, o katerem so se dogovorili ministri, odgovorni za visoko šolstvo, na srečanju v okviru bolonjskega procesa, ki je potekalo v Bergnu maja 2005, ustreza učnim izidom ravni 8 EOK.


PRILOGA III

Skupna načela za zagotavljanje kakovosti visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru evropskega ogrodja kvalifikacij

Pri izvajanju evropskega ogrodja kvalifikacij bi bilo treba zagotavljanje kakovosti, ki je potrebno za zagotovitev odgovornosti in izboljšanja visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izvajati v skladu z naslednjimi načeli:

Politike in postopki zagotavljanja kakovosti bi morali biti podlaga vsem ravnem evropskega ogrodja kvalifikacij.

Zagotavljanje kakovosti bi moralo biti sestavni del notranjega upravljanja zavodov za izobraževanje in usposabljanje.

Zagotavljanje kakovosti bi moralo zajemati redno vrednotenje zavodov, njihovih programov ali njihovih sistemov za zagotavljanje kakovosti, ki bi ga izvajali zunanji nadzorni organi ali agencije.

Zunanji nadzorni organi ali agencije, ki izvajajo zagotavljanje kakovosti, bi morali biti redno pregledovani.

Zagotavljanje kakovosti bi moralo zajemati podatke o okviru, vložku, procesu in rezultatih, pri čemer bi moral biti poudarek na rezultatih in učnih izidih.

Sistemi zagotavljanja kakovosti bi morali vključevati naslednje elemente:

jasne in merljive cilje in standarde,

smernice za izvajanje, vključno s sodelovanjem zainteresiranih strani,

ustrezne vire,

enotne metode vrednotenja, ki povezujejo samoocenjevanje in zunanji pregled,

mehanizme povratnih informacij in postopke za izboljšanje,

široko dostopne rezultate vrednotenja.

Pobude za zagotavljanje kakovosti na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni bi se morale usklajevati, da se zagotovijo pregled, skladnost, sinergija in analiza celotnega sistema.

Zagotavljanje kakovosti bi moralo biti proces sodelovanja prek ravni in sistemov izobraževanja in usposabljanja ter vključevati zainteresirane strani tako v državah članicah kot v Skupnosti.

Usmeritve za zagotavljanje kakovosti na ravni Skupnosti lahko predstavljajo referenčne točke za vrednotenja in vzajemno učenje.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/8


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 111/02)

Dne 3. aprila 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M4999. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/9


Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih glavnih refinančnih operacijah (1):

4,26 % 1. maja 2008

Menjalni tečaji eura (2)

5. maja 2008

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,5460

JPY

japonski jen

162,73

DKK

danska krona

7,4624

GBP

funt šterling

0,78520

SEK

švedska krona

9,3485

CHF

švicarski frank

1,6305

ISK

islandska krona

118,32

NOK

norveška krona

7,9150

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,227

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

252,14

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6985

PLN

poljski zlot

3,4423

RON

romunski leu

3,6350

SKK

slovaška krona

32,243

TRY

turška lira

1,9538

AUD

avstralski dolar

1,6424

CAD

kanadski dolar

1,5717

HKD

hongkonški dolar

12,0510

NZD

novozelandski dolar

1,9738

SGD

singapurski dolar

2,1041

KRW

južnokorejski won

1 557,98

ZAR

južnoafriški rand

11,7728

CNY

kitajski juan

10,8033

HRK

hrvaška kuna

7,2569

IDR

indonezijska rupija

14 243,30

MYR

malezijski ringit

4,8807

PHP

filipinski peso

65,218

RUB

ruski rubelj

36,7400

THB

tajski bat

48,993

BRL

brazilski real

2,5596

MXN

mehiški peso

16,1858


(1)  

Stopnja, ki je bila uporabljena v zadnji operaciji, izvedeni pred navedenim dnevom. V primeru razpisa z variabilno obrestno stopnjo je obrestna stopnja mejna stopnja.

(2)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/10


Menjalni tečaji eura (1)

2. maja 2008

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,5458

JPY

japonski jen

161,94

DKK

danska krona

7,4618

GBP

funt šterling

0,77900

SEK

švedska krona

9,3555

CHF

švicarski frank

1,6238

ISK

islandska krona

116,22

NOK

norveška krona

7,9260

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,265

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

251,93

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6985

PLN

poljski zlot

3,4518

RON

romunski leu

3,6395

SKK

slovaška krona

32,237

TRY

turška lira

1,9532

AUD

avstralski dolar

1,6554

CAD

kanadski dolar

1,5715

HKD

hongkonški dolar

12,0498

NZD

novozelandski dolar

1,9772

SGD

singapurski dolar

2,1058

KRW

južnokorejski won

1 563,19

ZAR

južnoafriški rand

11,7563

CNY

kitajski juan

10,8013

HRK

hrvaška kuna

7,2600

IDR

indonezijska rupija

14 260,01

MYR

malezijski ringit

4,8909

PHP

filipinski peso

65,233

RUB

ruski rubelj

36,7635

THB

tajski bat

49,025

BRL

brazilski real

2,5588

MXN

mehiški peso

16,2085


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/11


UPRAVNA KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV

Menjalni tečaj za valute po Uredbi Sveta (EGS) št. 574/72

(2008/C 111/05)

Člen 107 (1), (2) in (4) Uredbe (EGS) št. 574/72

Referenčno obdobje: april 2008

Obdobje veljavnosti: julij, avgust, september2008

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Uredba (EGS) št. 574/72 določa, da količnik pretvorbe zneska v valuto, ki je izražena v drugi valuti, Komisija izračuna na podlagi mesečnega poprečja količnikov konverzije valut med referenčnim obdobjem iz 2. odstavka, ki jih objavi Evropska centralna banka.

2.

Referenčna obdobja so:

mesec januar za menjalne tečaje, veljavne od 1. aprila naprej,

mesec april za menjalne tečaje, veljavne od 1. julija naprej,

mesec julij za menjalne tečaje, veljavne od 1. oktobra naprej,

mesec oktober za menjalne tečaje, veljavne od 1. januarja naprej.

Menjalni tečaji za valute so objavljeni v drugem Uradnem listu Evropske unije (serije C) v mesecu februarju, maju, avgustu in novembru.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/13


Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

(2008/C 111/06)

Številka XA: XA 411/07

Država članica: Slovenija

Regija: Območje občine Brda

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Pravna podlaga: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči:

1.   Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo:

za posodabljanje kmetijskih gospodarstev kot za urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov intenzivnost pomoči ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov brez DDV.

2.   Varstvo tradicionalnih krajin in stavb:

za neproizvodne objekte do 100 % upravičenih stroškov brez DDV,

za proizvodna sredstva na kmetijah do 60 % upravičenih stroškov brez DDV, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,

dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100 % za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

3.   Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:

višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 % do opravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.

4.   Pomoč za zaokroževanje (arondacijo) zemljišč:

do 100 % upravičenih stroškov za upravne in pravne postopke.

5.   Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov:

do 100 % upravičenih stroškov brez DDV, v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

6.   Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu:

do 100 % upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom

Datum začetka izvajanja: Oktober 2007 (Pomoč ne bo dodeljena pred objavo povzetka na spletni strani EK)

Trajanje sheme ali individualne pomoči:

Cilj pomoči: Podpora SME (majhna in srednje velika podjetja)

Navedba členov Uredbe (ES) št. 1857/2006 in upravičeni stroški: Poglavje III. predloga Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013, vključuje ukrepe, ki predstavljajo državno pomoč, skladno z naslednjimi členi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L 358, 16.12.2006, str. 3):

4. člen: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,

5. člen: Varstvo tradicionalne krajine in stavb,

12. člen: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,

13. člen: Pomoč za zaokroževanje (arondacijo) zemljišč,

14. člen: Pomoč za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov,

15. člen: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Zadevni gospodarski sektor: Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Spletni naslov: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Drugi podatki: Pri ukrepu za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov vključuje naslednje neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami: spomladanska pozeba, toča, udar strele, požar zaradi udara strele, vihar in poplave.

V pravilniku občine so izpolnjene zahteve Uredbe (ES) št. 1857/2006, ki se nanašajo na ukrepe, ki jih bo izvajala občina in določila splošnih določb (postopek pred dodelitvijo pomoči, kumulacija, transparentnost in spremljanje pomoči)

Andrej MARKOČIČ

Direktor občinske uprave

Številka XA: XA 412/07

Država članica: Republika Slovenija

Regija: Območje občine Kobarid

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči:

1.   Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo:

do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi in do 40 % upravičenih stroškov za naložbe na drugih območjih.

2.   Za varstvo tradicionalne krajine in stavb:

za naložbe v neproizvodne objekte do 100 % upravičenih stroškov,

za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60 % upravičenih stroškov oziroma do 75 % na območjih z omejenimi možnostmi, ki ne povzročijo povečanj proizvodne zmogljivosti kmetije,

dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100 % za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

3.   Za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju:

do 100 % upravičenih stroškov na področju izobraževanja, svetovalnih storitev, organizaciji forumov, tekmovanj, razstav, sejmov, publikacij, katalogov, spletišč, razširjanja znanstvenih dognanj

Datum začetka izvajanja: Oktober 2007 (Pomoč ne bo dodeljena pred objavo povzetka na spletni strani EK)

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 31. decembra 2013

Cilj pomoči: Podpora SME

Navedba členov Uredbe (ES) št. 1857/2006 in upravičeni stroški: Poglavje III. predloga Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013, vključuje ukrepe, ki predstavljajo državno pomoč, skladno z naslednjimi členi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L 358, 16.12.2006, str. 3):

4. člen: Naložbe v kmetijska gospodarstva,

5. člen: Varstvo tradicionalne krajine in stavb,

15. člen: Zagotavljanje tehnične pomoči v kmetijskem sektorju

Zadevni gospodarski sektor(-ji): Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Spletni naslov: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Drugi podatki: V pravilniku občine so izpolnjene zahteve Uredbe (ES) št. 1857/2006, ki se nanašajo na ukrepe, ki jih bo izvajala občina in določila splošnih določb (postopek pred dodelitvijo pomoči, kumulacija, transparentnost in spremljanje pomoči)

Robert KAVČIČ

župan občine Kobarid

Številka XA: XA 413/07

Država članica: Republika Slovenija

Regija: Območje občine Starše

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči:

1.   Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo:

do 40 % upravičenih stroškov,

do 50 % upravičenih stroškov, če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,

do 50 % upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva. Te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu in mladi kmet mora izpolnjevati pogoje 22. člena Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Podpore se dodelijo za naložbe na področju obnove gospodarskih objektov in nakupu opreme, namenjene kmetijski pridelavi, urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč ter trajnih nasadov.

2.   Varstvo tradicionalnih krajin in stavb:

do 60 % oz. 75 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska poslopja),pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,

do 100 % upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),

do 100 % dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

3.   Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:

višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 % opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja žiali za primer bolezni.

4.   Pomoč za zaokrožitev zemljišč:

do 70 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.

5.   Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov:

do 100 % dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

6.   Zagotavljanje tehnične podpore:

pomoč je lahko do 100 % stroškov na področju izobraževanja, usposabljanja, svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, organizacije forumov, tekmovanj, razstav, sejmov, publikacij, spletišč. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem

Datum začetka izvajanja: November 2007 (Pomoč ne bo dodeljena pred objavo povzetka na spletni strani EK)

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 31. decembra 2013

Cilj pomoči: Podpora SME

Navedba členov Uredbe (ES) št. 1857/2006 in upravičeni stroški: Poglavje II. predloga Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše, vključuje ukrepe, ki predstavljajo državno pomoč, skladno z naslednjimi členi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L 358, 16.12.2006, str. 3):

4. člen: Naložbe v kmetijska gospodarstva,

5. člen: Varstvo tradicionalne krajine in stavb,

12. člen: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,

13. člen: Pomoč za zaokroževanje kmetijskih zemljišč,

14. člen: Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov,

15. člen: Zagotavljanje tehnične pomoči v kmetijskem sektorju

Zadevni gospodarski sektor(-ji): Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Spletni naslov: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Drugi podatki: Pri ukrepu za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov vključuje naslednje neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami: spomladanska pozeba, toča, udar strele, požar zaradi udara strele, vihar in poplave.

V pravilniku občine so izpolnjene zahteve Uredbe (ES) št. 1857/2006, ki se nanašajo na ukrepe, ki jih bo izvajala občina in določila splošnih določb (postopek pred dodelitvijo pomoči, kumulacija, transparentnost in spremljanje pomoči)

Vili DUCMAN

Župan občine Starše

Številka XA: XA 415/07

Država članica: Irska

Regija: Država članica

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Breeding Information Campaign 2008

Pravna podlaga: National Development Plan 2007-2013

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 100 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: 50 %

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008

Cilj pomoči: Namen kampanje je obveščati kmete o rezultatih testiranj in genetskega ocenjevanja, ki jih izvaja Irish Cattle breeding Federation, za spodbujanje živinorejcev in pridelovalcev mleka, da prevzamejo sodobne znanstvene metode reje, in tako prispevati k njihovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

Pomoč se dodeli v skladu s členom 15(2)(d) in 15(2)(e) Uredbe (ES) št. 1857/2006 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.

Upravičeni stroški se nanašajo na:

organizirane delavnice,

oglaševanje,

izvedbo raziskav

Zadevni gospodarski sektorji: Govedoreja

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Spletni naslov: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Pogoji sheme bodo na voljo na tej povezavi, ko se bo shema izvajala)

Številka XA: XA 416/07

Država članica: Nizozemska

Regije: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Pravna podlaga: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Če bo zgornji dom sprejel predlog „Overige fiscale maatregelen 2008“, bo pravna podlaga postal člen 3.54 „Wet inkomstenbelasting 2001“ (1).

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: letni izpad davkov po shemi znaša 8,7 milijonov EUR

Največja intenzivnost pomoči: V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 1857/2006 se lahko dodeli pomoč v višini do 100 % dejanskih stroškov, če premestitev zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb. Shema pomoči XA 62/05 določa, da se pomoč dodeli za premestitev gospodarskih poslopij za intenzivno živinorejo, ki se nahajajo na območjih, ki na podlagi „Reconstructiewet concentratiegebieden“ veljajo za območja rekonstrukcije. Vendar se pri osnovi za izračun nadomestil v okviru te sheme ne upoštevajo davčne posledice, ki nastanejo za zadevne podjetnike zaradi premestitve kmetijskih poslopij. Podjetniki, ki zaradi premestitve svoje podjetje likvidirajo, morajo plačati davek na skrite rezerve in podobna sredstva (starega) podjetja. Za podjetnike predstavlja ta davek strošek, ki je neposredno in neločljivo povezan s premestitvijo njihovega podjetja. Da bi lahko plačali stroške premestitve in davčni obračun, morajo namreč najemati posojila. Zaradi tega nastajajo stroški financiranja. Ta shema pomoči zato določa dopolnitev sheme pomoči XA 62/05. Skupaj s to shemo pomoči se dodeli pomoč do 100 % dejanskih stroškov, s čimer se izpolnijo določbe člena 6(2) Uredbe (ES) št. 1857/2006

Datum začetka izvajanja: Ukrep se začne izvajati po objavi odloka o pričetku veljavnosti odloka z dne 3. septembra 2007 o spremembi Odloka o izvajanju davka na dohodek (Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting) 2001, Stb. 2007, 328. Odlok o pričetku veljavnosti bo pripravljen po objavi v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 1857/2006

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Odvisno od tega, kdaj bodo province Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland in Overijssellijk odprle shemo pomoči, vendar najpozneje do 31. decembra 2013

Cilj pomoči: Kot je navedeno v podatkih o shemi pomoči XA 62/05, se pomoč dodeli za premestitev kmetijskih poslopij za intenzivno živinorejo, ki je v javnem interesu. Namen sheme pomoči je, da se omogoči lažja premestitev živinorejskih gospodarstev v okviru „Reconstructiewet concentratiegebieden“. Province Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland in Overijssel ponujajo številne sheme pomoči za premestitev (glej shemo pomoči XA 62/05), vendar se podjetniki, ki se poslužujejo teh shem in zaradi premestitve likvidirajo svoje podjetje, soočajo z dodatnimi stroški. Med te stroške spadajo najemanje posojil in stroški financiranja, ki so posledica davčnega obračuna skritih rezerv in podobnih sredstev zaradi likvidacije. Tako za te podjetnike premestitev iz finančnih razlogov pogosto ni mogoča, zaradi česar živinorejska gospodarstva ostajajo na starih lokacijah (na primer v bližini občutljivih naravnih območij). Namen te sheme pomoči je preprečevanje takih stroškov. Namenjena je podjetnikom, ki so vključeni v shemo pomoči XA 62/05

Zadevni gospodarski sektorji: Sektor za živinorejo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Spletni naslov: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Drugi podatki: —


(1)  Kamerstukken I 2007/08, 31 206, nr. A, glej:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf.


6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/18


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

(2008/C 111/07)

Številka pomoči

XA 7051/07

Država članica

Portugalska

Regija

Região Autónoma dos Açores

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 70/2001, kot je bila spremenjena z uredbama (ES) št. 364/2004 in (ES) št. 1857/2006.

Ukrep 1.7 programa za razvoj podeželja v avtonomni regiji Azori (A Medida 1.7 do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores) temelji na členu 28 Uredbe (ES) št. 1698/2005 in bo postal predmet nacionalnih izvedbenih predpisov, potem ko bo navedeni program sprejela Komisija

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

85 000 EUR

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2) do (6) Uredbe (ES) št. 70/2001

Da

Najvišji odobreni znesek pomoči je omejen na 75 % upravičenih investicijskih stroškov

Datum začetka izvajanja

2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31.12.2013

Cilj pomoči

Pomoč podjetjem v gozdarskem sektorju z namenom povečanja vrednosti gozdarskih proizvodov. Pomoč zajema le dejavnosti predelave in trženja gozdarskih proizvodov

Da

Zadevni gospodarski sektor(-ji)

Gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Individualne pomoči v visokih zneskih

Ne

Upravni organ

(Fátima Amorim)

Številka pomoči

XA 7052/07

Država članica

Portugalska

Regija

Região Autónoma dos Açores

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 70/2001, kot je bila spremenjena z uredbama (ES) št. 364/2004 in (ES) št. 1857/2006.

Ukrep 1.8 programa za razvoj podeželja v avtonomni regiji Azori (A Medida 1.8. do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores ) temelji na členu 29 Uredbe (ES) št. 1698/2005 in bo postal predmet nacionalnih izvedbenih predpisov, potem ko bo navedeni program sprejela Komisija

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

672 269 EUR

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 5(a) Uredbe (ES) št. 70/2001

Da

Intenzivnost pomoči znaša od 45 % do 100 % zneska upravičenih stroškov in se razlikuje glede na faze raziskovanja in razvoja, na katere se nanašajo stroški. Če projekt zajema različne faze raziskav in razvoja, se dovoljena intenzivnost pomoči določi na podlagi tehtanega povprečja ustreznih dovoljenih intenzivnosti pomoči, izračunanih na osnovi vključenih upravičenih stroškov

Datum začetka izvajanja

2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31.12.2013

Cilj pomoči

Spodbujati sodelovanje med gosporadskimi subjekti iz različnih sektorjev in javno-zasebnih partnerstev z namenom razvijanja, prenosa in razširjanja novih izdelkov, postopkov in tehnologij

Zadevni gospodarski sektor(-ji)

Agroživilski sektor in gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Individualne pomoči v visokih zneskih

Ne

Upravni organ

(Fátima Amorim)

Številka pomoči

XA 7057/07

Država članica

Španija

Regija

Galicia

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Pravna podlaga

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

2007

0,2 mio. EUR

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)–(6) in členom 5 Uredbe

Da

Datum začetka izvajanja

24.8.2008

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

Cilj pomoči

Pomoč za MSP

Da

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za MSP

Ne

Pomoč je omejena na posebne sektorje

 

Premogovništvo

 

Vse predelovalne dejavnosti

 

ali

 

Jeklarstvo

 

Ladjedelništvo

 

Industrija sintetičnih vlaken

 

Industrija motornih vozil

 

Druge predelovalne dejavnosti

 

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

Da

Vse storitve

 

ali

 

Prevozne storitve

 

Finančne storitve

 

Druge storitve

 

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da


Št. pomoči

XA 7060/07

Država članica

Španija

Regija

Cataluña

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Pravna podlaga

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

0,478 milijona EUR

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)–(6) in členom 5 Uredbe

Da

Datum začetka izvajanja

30.10.2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 30.6.2008

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči MSP

 

Pomoč je omejena na posebne sektorje

Da

Premogovništvo

 

Vsi industrijski sektorji

 

ali

 

Jeklarstvo

 

Ladjedelništvo

 

Industrija sintetičnih vlaken

 

Industrija motornih vozil

 

Drugi industrijski sektorji

 

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov (1)

Da

Vse storitve

 

ali

 

Prevozne storitve

 

Finančne storitve

 

Druge storitve

 

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da


(1)  Kot je določeno v členu 2(k) Uredbe.


6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/22


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

(2008/C 111/08)

Številka pomoči: XA 7054/07

Država članica: Italija

Regija: Umbria

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Pravna podlaga: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Ta shema pomoči se šteje za prilagoditev predhodne sheme pomoči, ki je v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2004 pri Komisiji registrirana pod številko XA 02/05. Objavljena bo v posebnem javnem razpisu, v katerem se bodo določili pogoji za predložitev vlog za pomoč, vendar bo objava, kot določa člen 9 Uredbe (ES) št. 70/2001, mogoča šele po obvestilu Komisije, da je prejela ta povzetek in ga objavila na svoji spletni strani.

Treba je poudariti, da se za kategorije pomoči, ki se nanašajo na sektor proizvodnje proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, pravna podlaga, ki jo predstavlja navedena shema izvzete pomoči št. XA 02/05, prilagodi v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1857/2006. Zato se v skladu s členom 20 navedene Uredbe Komisiji ES skupaj s sedanjo shemo pomoči pošlje tudi zadevni povzetek podatkov, ki je pravni predpogoj za izvajanje sheme izvzete pomoči za navedeni sektor

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 5 450 000 EUR, od katerih:

5 000 000 EUR predvsem za podjetja na območju jezera Trasimeno v pokrajini Perugia (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

450 000 EUR za prvo dodelitev in dodelitev pomoči za podporo integriranih projektov agroživilskih mrež v drugih delih regije v skladu z opredelitvijo programa za razvoj podeželja Umbrije 2007–2013, ki je v postopku odobritve s strani Evropske komisije

Največja intenzivnost pomoči:

1.

V sektorju primarne proizvodnje se pomoč v obliki kapitalskega prispevka dodeli v naslednjem največjem znesku:

40 % stroškov za naslednje posege/dejavnosti:

(a)

Gradnja ali izboljšanje nepremičnin in nakup kmetijskih zemljišč do zneska največ 10 % skupnih stroškov, ki jih krije vsaka vključena stran. Pomoč se lahko poleg tega odobri za nakup nepremičnin, če so nujne za cilje projekta, do največjega dovoljenega zneska 516,00 EUR na uporabni kvadratni meter;

(b)

Stroški uvajanja podjetniških sistemov kakovosti v skladu z merili standarda ISO 9000;

20 % stroškov nakupa strojev in opreme, vključno z računalniško opremo,

12 % splošnih stroškov, povezanih s stroški pod točkama (a) in (b), vključno z nakupom patentov in licenc.

Zgoraj navedeni odstotni deleži se povečajo za 10 točk, če se poseg/dejavnost opravlja na gorskih območjih ali območjih z omejenimi možnostmi, opredeljenih v programu za razvoj podeželja Umbrije 2007–2013 in v skladu s členoma 50 in 94 Uredbe (ES) št. 1698/2005, ter za dodatnih 10 točk, če je izvajalec mladi kmet.

V vsakem primeru skupni znesek odobrenih pomoči za posamezno gospodarstvo ne sme preseči 400 000 EUR v katerem koli triletnem obdobju ali 500 000 EUR, če je gospodarstvo na gorskem območju ali območju z omejenimi možnostmi, opredeljenem v programu za razvoj podeželja Umbrije 2007–2013 in v skladu s členoma 50 in 94 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

V sektor primarne proizvodnje spadajo tudi naložbe v kmetijsko gospodarstvo, potrebne za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Prva prodaja je opredeljena kot prodaja trgovcu na drobno ali predelovalcu, ki jo opravi primarni proizvajalec, ter katera koli dejavnost, potrebna za pripravo proizvoda za prvo prodajo, vključno s prodajo končnemu uporabniku, če se opravlja v prostorih, ki niso ločeni od prostorov, namenjenih primarni dejavnosti.

Iz pomoči se izključijo:

nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin,

drenažna dela, oprema za namakanje in namakalna dela,

zasaditev letnih rastlin,

preproste naložbe za nadomestitev,

naložbe za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.

2.

V sektorju predelave in trženja se pomoč v obliki kapitalskega prispevka dodeli v največjem možnem znesku 40 % stroškov za naslednje posege/dejavnosti:

(a)

Gradnja ali izboljšava nepremičnin. Pomoč se lahko poleg tega odobri za nakup nepremičnin, če so nujne za cilje projekta, do največjega dovoljenega zneska 516,00 EUR na uporabni kvadratni meter;

(b)

Stroški uvajanja podjetniških sistemov kakovosti v skladu z merili standarda ISO 9000.

(c)

Nakup strojev in opreme, vključno z računalniško opremo, ter tehnoloških naprav;

(d)

Splošni stroški, povezani s stroški pod točkami a), b) in c), vključno z nakupom patentov in licenc, do zneska največ 12 % teh stroškov.

Iz pomoči se izključijo:

naložbe v faze, ki sledijo prvi predelavi, če se prva predelava proizvoda iz Priloge I k Pogodbi ne izvede v podjetju,

naložbe na ravni trgovine na drobno,

naložbe za predelavo ali trženje proizvodov, ki izvirajo iz držav zunaj Skupnosti.

Za vsako podjetje so upravičeni stroški omejeni na 40 % prihodkov, prijavljenih v zadnjem odobrenem proračunu na dan predložitve vloge, ali na desetkratni znesek osnovnega kapitala podjetja, vpisanega na isti dan.

V vsakem primeru so za podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, upravičeni stroški le tisti, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 70/2001

3.

V sektorju integralnega upravljanja na področju kakovosti, varstva okolja, javnega zdravja, zdravja rastlin in živali, dobrega počutja živali in varstva pri delu se pomoč v obliki kapitalskega prispevka dodeli v naslednjem znesku:

Do 100 % stroškov, ki jih krijejo posamezni ali združeni proizvajalci, in do največ 30 000 EUR na podjetje za naslednje posege:

(a)

stroški kontrol, povezanih z izdajo prvih potrdil za kakovostne proizvode, priznane na ravni Skupnosti (DOC, DOCG, ZOP, IGT, ZGO, SGT in ekološki proizvodi).

Do 50 % stroškov in do zneska največ 100 000 EUR na podjetje za naslednje posege:

(b)

stroški uvajanja okoljskih sistemov kakovosti v skladu z merili standarda ISO 14000 ali EMAS.

Do 80 % stroškov in do zneska največ 100 000 EUR na podjetje za naslednje posege:

(c)

stroški uvajanja sistemov za potrjevanje v prehranjevalni verigi.

Do 70 % stroškov, ki jih krijejo posamezna ali povezana podjetja, in do zneska največ 200 000 EUR za posege v zvezi z dejavnostmi za podporo trženja, med katere spadajo:

(d)

publikacije, kot so katalogi ali spletne strani, ki vsebujejo informacije o zadevnem proizvodu iz sektorja, pod pogojem, da so informacije nevtralne in da imajo vsi nosilci dejavnosti v sektorju enake možnosti za predstavitev v publikaciji;

(e)

priprava srečanj za izmenjavo znanja med podjetji, natečajev, sejmov in razstav ter sodelovanje na njih, pri čemer se priznajo le stroški za: kotizacije, prevoz, publikacije, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;

(f)

za kakovostne proizvode, priznane na ravni Skupnosti (DOC, DOCG, ZOP, IGT, ZGO, SGT in ekološki proizvodi):

(i)

razširjanje znanstvenih dognanj;

(ii)

informacije o sistemih kakovosti in prehrambenih koristih navedenih proizvodov ter njihovi uporabi, kadar sklicevanje na poreklo proizvoda popolnoma ustreza sklicevanjem, ki jih je za zadevne proizvode registrirala Skupnost.

Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v nobenem primeru ne vključuje neposrednih plačil kmetom, razen v primerih iz člena 14(5) Uredbe (ES) št. 1857/2006

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 31. decembra 2008

Cilj pomoči: Podpora srednjim in malim podjetjem, ki delujejo v sektorju proizvodnje, predelave in trženja proizvodov iz Priloge I Pogodbe ES (razen proizvodov iz sektorjev gozdarstva, bioenergije in ribištva), namenjeni krepitvi konkurenčnosti glavnih agroživilskih mrež v Umbriji z uvajanjem inovacij na področju proizvodov in postopkov, integralnega upravljanja na področju kakovosti, varstva in zaščite okolja ter dejavnosti za podporo trženja kmetijskih proizvodov, zlasti kakovostnih.

V proizvodnem sektorju se za izvzetje iz te sheme uporabljajo členi 4, 14 in 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006.

V sektorju predelave in trženja se za izvzetje iz te sheme uporabljata člena 4 in 5 Uredbe 70/2001.

Upravičeni stroški, ki jih pokriva shema pomoči, so navedeni v odstavku „Največja intenzivnost pomoči“

Zadevni sektorji: Sektorji, ki jih zajema shema pomoči, so proizvodnja, predelava in trženje proizvodov iz Priloge I Pogodbe ES (razen proizvodov iz sektorjev gozdarstva, bioenergije in ribištva).

Za vse pobude, ki jih zajema ta shema pomoči, bo treba dokazati obstoj normalnih tržnih možnosti. Naložbe, ki povečujejo proizvodne možnosti v sektorjih, v katerih so prisotne posebne omejitve znotraj običajnih tržnih organizacij, niso upravičene do pomoči, razen če se dokaže, da so bile pridobljene zadevne proizvodne kvote

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Spletna stran: www.regione.umbria.it

izberite „aree tematiche“,

izberite „agricoltura e foreste“ na levi,

pod „ultime notizie“ izberite „D.G.R. del“,

izberite „clicca qui“

E-naslov: fgarofalo@regione.umbria.it

Drugi podatki: Pomoč v sektorju proizvodnje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi se obravnava v okviru sheme izvzete pomoči v skladu z Uredbo (ES) št. 1857/2006. Zato se v skladu s členom 20 navedene uredbe povzetek informacij o pomoči, dodeljeni v okviru sheme izvzete pomoči v navedenem sektorju, pošlje Komisiji skupaj s tem povzetkom informacij


6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/25


Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

(2008/C 111/09)

Številka XA

XA 6/08

Država članica

Avstrija

Regija

Bundesland Salzburg

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Pravna podlaga

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek posamične pomoči, dodeljene podjetju

Načrtovani letni izdatki po shemi: približno 85 000 EUR letno;

Skupni znesek posamične pomoči, dodeljene podjetju: Največ 10 000 EUR letno

Največja intenzivnost pomoči

Največja intenzivnost pomoči: 50 %

Največji znesek pomoči: 10 000 EUR letno na podjetje

Datum začetka izvajanja

Od datuma odobritve pomoči

Trajanje sheme ali individualne pomoči

31.12.2013

Cilj pomoči

Določba, ki se uporablja: člen 5 Uredbe (ES) št. 1857/2006 (Varstvo tradicionalne krajine in stavb)

Cilj pomoči: Gradnja tradicionalnih elementov, značilnih za kulturno krajino

Letni upravičeni stroški na podjetje: največ 20 000 EUR

Zadevni gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/26


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 97/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s tlačno opremo

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

(2008/C 111/10)

Naslednji seznam vsebuje sklicevanja na usklajene standarde za tlačno opremo in na usklajene podporne standarde za materiale, ki se uporabljajo pri proizvodnji tlačne opreme. V primeru usklajenih podpornih standardov za materiale je domneva o skladnosti z osnovnimi varnostnimi zahtevami omejena na tehnične podatke o materialih iz standarda in ne predvideva ustreznosti materiala za posamezen del opreme. Zato je treba tehnične podatke iz standarda za materiale oceniti glede na oblikovne zahteve tega posameznega dela opreme, s čimer se preveri, ali so izpolnjene osnovne varnostne zahteve direktive o tlačni opremi.

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Referenca za nadomestni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomestnega standarda

Opomba 1

CEN

EN 19:2002

Industrijski ventili – Označevanje kovinskih ventilov

 

CEN

EN 287-1:2004

Preskušanje za odobritev varilcev – Talilno varjenje – 1. del: Jekla

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Regulatorji tlaka plina za vstopne tlake do 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Neporušitveno preskušanje – Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave – Splošna načela

 

EN 473:2000/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2006)

CEN

EN 593:2004

Industrijski ventili – Kovinske lopute

 

CEN

EN 764-5:2002

Tlačna oprema – 5. del: Ustreznost kovinskih materialov in pregled specifikacije materiala

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlačna oprema – 7. del: Varnostni sistemi za neogrevano tlačno opremo

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene (narejene iz celega) bakrene cevi z okroglim prerezom za vodo in plin, ki se uporabljajo za sanitarne in ogrevalne namene

 

CEN

EN 1092-1:2007

Prirobnice in prirobnični spoji – Krožne prirobnice za cevi, ventile, pripomočke in dodatke, PN-označitev – 1. del: Jeklene prirobnice

 

CEN

EN 1092-3:2003

Prirobnice in prirobnični spoji – Krožne prirobnice za cevi, ventile, pripomočke in dodatke, PN-označitev – 3. del: Prirobnice iz bakrene zlitine

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Prirobnice in prirobnični spoji – Krožne prirobnice za cevi, ventile, pripomočke in dodatke, PN-označitev – 4. del: Prirobnice iz aluminijevih zlitin

 

CEN

EN 1171:2002

Industrijski ventili – Litoželezni zasuni

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kriogene posode – Materiali – 1. del: Zahteve za žilavost za temperature pod –80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kriogene posode – Materiali – 2. del: Zahtevana žilavost za temperature med –80 °C in –20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Regulacijski ventili za industrijske procese

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Prirobnice in prirobnični spoji – Pravila za načrtovanje okroglih prirobničnih spojev s tesnili – 1. del: Način izračuna

 

CEN

EN 1626:1999

Kriogene posode – Ventili za kriogeno področje

 

CEN

EN 1653:1997

Baker in bakrove zlitine – Plošče, pločevina in rondele za kotle, tlačne posode ter za rezervoarje za toplo vodo

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Prirobnice in prirobnični spoji – Krožne prirobnice za cevi, ventile, pripomočke in dodatke, Class-označitev – 3. del: Prirobnice iz bakrene zlitine

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Prirobnice in prirobnični spoji – Krožne prirobnice za cevi, ventile, pripomočke in dodatke, označitev po razredih – 4. del: Prirobnice iz aluminijevih zlitin

 

CEN

EN 1797:2001

Kriogene posode – Združljivost plin/material

EN 1797-1:1998

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Prevozni gasilniki

 

CEN

EN 1983:2006

Industrijski ventili – Jekleni krogelni ventili

 

CEN

EN 1984:2000

Industrijski ventili – Jekleni zasuni

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Varnostne naprave pred previsokim tlakom – 1. del: Varnostni ventili (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Varnostna oprema proti prekoračitvi tlaka – 3.del: Varnostni ventili in naprave z razpočnimi membranami v kombinaciji (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Varnostna oprema proti prekoračitvi tlaka – 4. del: Predkrmiljeni varnostni ventili (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Varnostna oprema proti prekoračitvi tlaka – 5. del: Krmiljeni varnostni sistemi za sproščanje tlaka (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Preskušanje za odobritev varilcev – Talilno varjenje – 2. del: Aluminij in aluminijeve zlitine (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Preskušanje za odobritev varilcev – Talilno varjenje – 3. del: Baker in bakrove zlitine (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Preskušanje za odobritev varilcev – Talilno varjenje – 4. del: Nikelj in nikljeve zlitine (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Preskušanje za odobritev varilcev – Talilno varjenje – 5. del: Titan in titanove zlitine, cirkonij in cirkonijeve zlitine (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Ploščati izdelki iz jekel za tlačne posode – 2. del: Nelegirana in legirana jekla s specificiranimi lastnostmi pri povišanih temperaturah

EN 10028-2:1992

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode – 3. del: Variva drobnozrnata jekla, normalizirana

EN 10028-3:1992

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode – 4. del: Jekla, legirana z nikljem, s specificiranimi lastnostmi pri nizkih temperaturah

EN 10028-4:1994

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode – 5. del: Variva drobnozrnata jekla, toplotnomehansko valjana

EN 10028-5:1996

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode – 6. del: Variva drobnozrnata jekla, poboljšana

EN 10028-6:1996

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2003)

CEN

EN 10204:2004

Kovinski izdelki – Vrste dokumentov o nadzoru kakovosti

 

CEN

EN 10213:2007

Jekleni ulitki za tlačne posode

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31.5.2008

CEN

EN 10216-1:2002

Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 1. del: Nelegirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri sobni temperaturi

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 2. del: Nelegirane in legirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri povišanih temperaturah

EN 10216-2:2002

Prenehanje veljavnosti

(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 3. del: Legirane jeklene cevi z drobnozrnato mikrostrukturo

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 4. del: Nelegirane in legirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri nizkih temperaturah

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 5. del: Cevi iz nerjavnega jekla

 

CEN

EN 10217-1:2002

Varjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 1. del: Nelegirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri sobni temperaturi

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Varjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 2. del: Električno varjene nelegirane in legirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri povišanih temperaturah

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Varjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 3. del: Legirane jeklene cevi z drobnozrnato mikrostrukturo

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Varjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 4. del: Električno varjene nelegirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri nizkih temperaturah

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Varjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 5. del: Obločno pod praškom varjene nelegirane in legirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri povišanih temperaturah

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Varjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 6. del: Obločno pod praškom varjene nelegirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri nizkih temperaturah

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Varjene jeklene cevi za tlačne posode – Tehnični dobavni pogoji – 7. del: Cevi iz nerjavnega jekla

 

CEN

EN 10222-1:1998

Jekleni izkovki za tlačne posode – 1. del: Splošne zahteve za prosto kovane izkovke

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Jekleni odkovki za tlačne posode – 2. del: Feritna in martenzitna jekla s specificiranimi lastnostmi pri povišanih temperaturah

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Jekleni izkovki za tlačne posode – 3. del: Nikljeva jekla s specificiranimi lastnostmi pri nizkih temperaturah

 

CEN

EN 10222-4:1998

Jekleni izkovki za tlačne posode – 4. del: Variva drobnozrnata jekla z veliko dogovorno napetostjo tečenja

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Jekleni odkovki za tlačne posode – 5. del: Martenzitna, avstenitna in avstenitno-feritna nerjavna jekla

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Cevni fitingi za soležne zvare – 2. del: Nelegirana in feritna legirana jekla s posebnimi zahtevami kontrole

 

CEN

EN 10253-4:2008

Cevni fitingi za soležne zvare – 4. del: Kovna avstenitna in avstenitno-feritna (dupleksna) nerjavna jekla s posebnimi zahtevami glede pregledov

 

CEN

EN 10269:1999

Jekla in nikljeve zlitine za pritrdilne elemente za delo pri povišanih in/ali nizkih temperaturah

 

EN 10269:1999/A1:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Jeklene cevi za precizno uporabo – Tehnični dobavni pogoji – 4. del: Hladnovlečene nevarjene cevi za hidravlične in pnevmatične tlačne vode

 

CEN

EN 10305-6:2005

Jeklene cevi za precizno uporabo – Tehnični dobavni pogoji – 6. del: Varjene hladno vlečene cevi za hidravlične in pnevmatične tlačne vode

 

CEN

EN ISO 10931:2005

vni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji – Poli(vinilidenfluorid) (PVDF) – Specifikacije za komponente in sistem (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Naprave, ki označujejo nivo tekočine – Zahteve, preskušanje in označevanje

 

CEN

EN 12263:1998

Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostne stikalne naprave za omejevanje tlaka – Zahteve in preskusi

 

CEN

EN 12266-1:2003

Industrijski ventili – Preskušanje ventilov – 1. del: Tlačni preskusi, postopki preskušanja in prevzemni pogoji – Obvezujoče zahteve

 

CEN

EN 12284:2003

Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Ventili – Zahteve, preskušanje in označevanje

 

CEN

EN 12288:2003

Industrijski ventili – Zasuni iz bakrove zlitine

 

CEN

EN 12334:2001

Industrijski ventili – Protipovratni ventili iz jeklenih litin

 

EN 12334:2001/A1:2004

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Aluminij in aluminijeve zlitine – Gnetne zlitine – Posebne zahteve za aluminijeve izdelke za izdelavo naprav, ki delajo pod tlakom

 

CEN

EN 12420:1999

Baker in bakrove zlitine – Izkovki

 

CEN

EN 12434:2000

Kriogene posode – Kriogene gibke cevi

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene cevi z okroglim prerezom za toplotne izmenjevalnike

 

CEN

EN 12452:1999

Baker in bakrove zlitine – Valjano narebričene nevarjene cevi za toplotne izmenjevalnike

 

CEN

EN 12516-1:2005

Industrijski ventili – Trdnost ohišja – 1. del: Tabelarična metoda za jeklena ohišja

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Industrijski ventili – Trdnost ohišja – 2. del: Metoda za izračun ohišij jeklenih ventilov

 

CEN

EN 12516-3:2002

Ventili – Trdnost ohišja – 3. del: Eksperimentalna metoda

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Industrijski ventili – Trdnost ohišja – 4. del: Metoda izračuna ohišja iz nejeklenih kovinskih materialov

 

CEN

EN 12542:2002

Stabilne, varjene, jeklene valjaste posode serijske proizvodnje za skladiščenje utekočinjenega naftnega plina (UNP) za nadzemno postavitev, katerih prostornina ni večja od 13 m3 – Konstruiranje in proizvodnja

 

EN 12542:2002/A1:2004

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene okrogle bakrene cevi za hladilno in klimatsko tehniko – 1. del: Cevi za napeljave

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene okrogle bakrene cevi za hladilno in klimatsko tehniko – 2. del: Cevi za naprave in aparate

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002

Posoda za kuhanje – Posoda pod tlakom za domačo uporabo

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 1. del: Splošno

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 2. del: Materiali za tlačno obremenjene dele in opremo kotla

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 3. del: Konstrukcija in izračun delov, ki so pod tlakom

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 5. del: Predelava in izvedba tlačno obremenjenih delov kotla

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 6. del: Preskušanje pri proizvajalcu – Dokumentacija in žigosanje tlačnih delov kotla

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 7. del: Zahteve za opremo kotla

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 8. del: Zahteve za kurilne naprave za tekoča in plinasta goriva za kotel

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 9. del: Zahteve za kotlovske kurilne naprave na premogov prah

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 10. del: Zahteve za opremo in varnostne naprave za preprečevanje prekoračitve tlaka

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 11. del: Zahteve za omejevalne naprave kotla in opreme

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 14. del: Zahteve za naprave dimnih plinov DENOX na tekoči amoniak in vodno raztopino amoniaka

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodocevni kotli in pomožne napeljave – 16. del: Zahteve za rešetke kotlovske kurjave za lebdečo plast za trdna goriva

 

CEN

EN 12953-1:2002

Mnogovodni kotli – 1. del: Splošno

 

CEN

EN 12953-2:2002

Mnogovodni kotli – 2. del: Materiali za tlačno obremenjene dele in opremo kotla

 

CEN

EN 12953-3:2002

Mnogovodni kotli – 3. del: Konstruiranje in izračun tlačno obremenjenih delov

 

CEN

EN 12953-4:2002

Mnogovodni kotli – 4. del: Predelava in izvedba tlačno obremenjenih delov kotla

 

CEN

EN 12953-5:2002

Mnogovodni kotli – 5. del: Preskusi med proizvodnjo, dokumentacija in žigosanje tlačno obremenjenih delov kotla

 

CEN

EN 12953-6:2002

Mnogovodni kotli – 6. del: Zahteve za opremo kotla

 

CEN

EN 12953-7:2002

Mnogovodni kotli – 7. del: Zahteve za kurilne naprave za tekoča in plinasta goriva za kotel

 

CEN

EN 12953-8:2001

Mnogovodni kotli – 8. del: Oprema in varnostne naprave za preprečevanje prekoračitve tlaka

 

CEN

EN 12953-9:2007

Mnogovodni kotli – 9. del: Zahteve za omejevalne naprave kotla in opreme

 

CEN

EN 12953-12:2003

Mnogovodni kotli – 12. del: Zahteve za rešetkaste kurilne sisteme za trdna goriva za kotel

 

CEN

EN 13121-1:2003

Nadzemni rezervoarji iz armiranega poliestra – 1. del: Osnovni material – Zahteve za specifikacije in prevzemne pogoje

 

CEN

EN 13121-2:2003

Nadzemni rezervoarji in sodi iz armiranega poliestra – 2. del: Kompozitni materiali – Kemična odpornost

 

CEN

EN 13133:2000

Trdo spajkanje – Preskušanje spajkalcev

 

CEN

EN 13134:2000

Trdo spajkanje – Odobritev postopka

 

CEN

EN 13136:2001

Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Tlačne varnostne naprave in njihove napeljave – Metode za izračun

 

EN 13136:2001/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2005)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)

EN 13175:2003

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2001

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene okrogle bakrene cevi za medicinske pline in vakuumske sisteme

 

EN 13348:2001/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2005)

CEN

EN 13371:2001

Kriogene posode – Priključni nastavki za obratovanje v kriogenem področju

 

CEN

EN 13397:2001

Industrijski ventili – Ventili z opnami iz kovinskih materialov

 

CEN

EN 13445-1:2002

Neogrevane tlačne posode – 1 del: Splošno

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(29.2.2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Neogrevane tlačne posode – 2. del: Materiali

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Neogrevane tlačne posode – 3. del: Konstruiranje

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(15.8.2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Opomba 3

30.9.2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Neogrevane tlačne posode – 4. del: Proizvodnja

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Neogrevane tlačne posode – 5. del: Kontrola in preskušanje

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Neogrevane tlačne posode – 6. del: Zahteve za konstruiranje in proizvodnjo tlačnih posod in tlačnih delov posode iz sive litine s kroglastim grafitom

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Neogrevane tlačne posode – 8. del: Dodatne zahteve za tlačne posode iz aluminija in aluminijevih zlitin

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kriogene posode – Stabilne, vakuumsko izolirane posode – 1. del: Osnovne zahteve

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kriogene posode – Stabilne, vakuumsko izolirane posode – 2. del: Načrtovanje, izdelava, nadzor in preskus

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kriogene posode – Stabilne, vakuumsko izolirane posode – 3. del: Obratovalne zahteve

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Kovinski industrijski cevovodi – 1. del: Splošno

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Kovinski industrijski cevovodi – 2. del: Materiali

 

CEN

EN 13480-3:2002

Kovinski industrijski cevovodi – 3. del: Konstruiranje in izračun

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.5.2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Kovinski industrijski cevovodi – 4. del: Proizvodnja in vgradnja

 

CEN

EN 13480-5:2002

Kovinski industrijski cevovodi – 5. del: Kontrola in preskušanje

 

CEN

EN 13480-6:2004

Kovinski industrijski cevovodi – 6. del: Dodatne zahteve za vkopane cevovode

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Kovinski industrijski cevovodi – 8. del: Dodatne zahteve za cevovode iz aluminija in aluminijevih zlitin

 

CEN

EN 13611:2007

Varnostne in nadzorne naprave za plinske gorilnike in plinske aparate – Splošne zahteve

 

CEN

EN 13648-1:2002

Kriogene posode – Varnostna oprema proti prekoračitvi tlaka – 1. del: Varnostni ventili za kriogeno področje

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kriogene posode – Varnostna oprema proti prekoračitvi tlaka – 2. del: Varnostne membrane za kriogeno področje

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kriogene posode – Varnostna oprema proti prekoračitvi tlaka – 3. del: Določanje potrebne izpustne količine – Količina izpusta in načrtovanje

 

CEN

EN 13709:2002

Industrijski ventili – Jekleni zapirni ventili in zapirni protipovratni ventili

 

CEN

EN 13789:2002

Industrijski ventili – Litoželezni ventili

 

CEN

EN 13799:2002

Kazalniki nivoja vsebine v rezervoarjih za utekočinjeni naftni plin (UNP)

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Livarstvo – Avstenitna siva litina

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Monofilno navite tlačne posode iz FRP – Materiali, načrtovanje, izdelava in preskus

 

CEN

EN 14071:2004

Varnostni ventili za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP) – Pomožna oprema -

 

CEN

EN 14075:2002

Stabilni valjasti varjeni jekleni rezervoarji serijske izdelave za skladiščenje utekočinjenega naftnega plina (UNP) podzemne izvedbe z notranjo prostornino do 13 m3 – Načrtovanje in izdelava

 

EN 14075:2002/A1:2004

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004

Varnostni ventili za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kriogene posode – Stabilne, nevakuumsko izolirane posode – 1. del: Osnovne zahteve

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kriogene posode – Stabilne, nevakuumsko izolirane posode – 2. del: Konstruiranje, proizvodnja, kontrola in preskušanje

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kriogene posode – Stabilne, vakuumsko neizolirane posode – 3. del: Obratovalne zahteve

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Mnogovodni kotli iz nerjavnega jekla

 

CEN

EN 14276-1:2006

Tlačna oprema za hladilne sisteme in toplotne črpalke – 1. del: Posode – Splošne zahteve

 

CEN

EN 14341:2006

Industrijski ventili – Jekleni protipovratni ventili

 

CEN

EN 14359:2006

Hidropnevmatski zalogovniki za hidravlične razvode

 

CEN

EN 14382:2005

Varnostne naprave za plinske regulacijske postaje in napeljave – Plinske varnostne zaporne naprave za vstopne tlake do 100 bar

 

CEN

EN 14570:2005

Oprema za podzemne in nadzemne rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)

 

EN 14570:2005/A1:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Valoviti kovinski cevni sistemi za tlačne cevovode – 1. del: Zahteve

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji – Akrilonitril butadienstilen (ABS), nemehčan polivinilklorid (PVC-U) in kloriran polivinilklorid (PVC-C) – Zahteve za dele cevovoda in cevni sistem – Metrične serije (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji – Polibuten (PB, polietilen (PE) in polipropilen (PP) – Zahteve za dele cevovoda in cevni sistem – Metrične serije (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske materiale – Razvrščanje na podlagi predproizvodnega preskusa varjenja (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske materiale – Preskus postopka varjenja – 1. del: Obločno in plinsko varjenje jekel in obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Opomba 3

31.8.2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Popis in odobritev varilnih postopkov za kovinske materiale – Preskus varilnega postopka – 2. del: Obločno varjenje aluminija in njegovih zlitin (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Popis in odobritev varilnih postopkov za kovinske materiale – Preskus varilnega postopka – 4. del: Zaključno varjenje aluminijevih litin (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske materiale – Preskus postopka varjenja – 5. del: Obločno varjenje titana, cirkonija in njunih zlitin (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale – Preskus varilnega postopka – 6. del: Obločno varjenje bakra in njegovih zlitin (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Popis in odobritev varilnih postopkov za kovinske materiale – Preskus varilnega postopka – 7. del: Navarjanje (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Zahteve in priznavanje varilnih postopkov za kovinske materiale – Preskušanje varilnih postopkov – 8. del: Varjenje cevi na cevne plošče (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Zahteve in priznavanje varilnih postopkov za kovinske materiale – Preskušanje varilnih postopkov – 11. del: Varjenje z elektronskim snopom in varjenje z laserjem (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Varjenje – Torno varjenje kovinskih materialov (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Industrijski ventili – Krogelni ventili iz plastomernih materialov (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Industrijski ventili – Zaporne lopute iz plastomernih materialov (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Industrijski ventili – Protipovratni ventili iz plastomernih materialov (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Industrijski ventili – Ventili z opnami iz plastomernih materialov (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Industrijski ventili – Zasuni iz plastomernih materialov (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Industrijski ventili – Zaporni ventili iz plastomernih materialov (ISO 21787:2006)

 

Opomba 1

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 3

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel. (32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel. (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/42


Sporočilo Komisije na podlagi člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92

Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in Bruselj (BRU)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 111/11)

1.

V skladu s členom 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti je Češka republika uvedla obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in Bruselj (BRU).

2.

Obveznosti javne službe so:

Minimalna pogostost prevozov na progi in minimalno število povratnih letov na teden:

Letališče Leoša Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) – Letališče Bruselj (BRU/EBBR): 3 povratni leti.

Minimalni zahtevani parametri za zrakoplove:

zrakoplov s kabino z uravnavanjem tlaka z minimalno zmogljivostjo 30 sedežev.

Neprekinjeno delovanje:

Od skupnega števila ponujenih povezav na posameznih progah sta lahko v celotnem obdobju delovanja odpovedana največ 2 % povratnih letov, z izjemo letov, ki so odpovedani iz zunanjih razlogov, kot so vreme, stavke ali operativne omejitve, ki jih uvedejo letališča.

Urnik letov in struktura povezav:

Največ 30 % povezav, predvidenih v okviru obveznosti javne službe, ima lahko obliko povezave s prestopom.

Odhod za prvi let z Letališča Leoša Janáčka Ostrava ne sme biti pred 4.30 po lokalnem času, prihod zadnjega leta ne sme biti pozneje kot ob 23.55 po lokalnem času.

Na posameznem letu sta dovoljeni dve kodi ali več (skupna koda) za posamezne udeležence.

Sodelovanje v obliki medlinijskega sporazuma z drugimi prevozniki ni nujno potrebno, je pa dovoljeno.

Prevoznine:

Najvišja cena za enosmerno letalsko vozovnico na progi OSR–BRU ne sme presegati 200 EUR.

Najvišja cena za enosmerno letalsko vozovnico vključuje enosmerno prevoznino v ekonomskem razredu brez davka na dodano vrednost.

Uporabljati je treba globalni sistem za rezervacijo letalskih vozovnic.


6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/43


Sporočilo Komisije na podlagi člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92

Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in Amsterdam (AMS)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 111/12)

1.

V skladu s členom 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti je Češka republika uvedla obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in Amsterdam (AMS).

2.

Obveznosti javne službe so:

Minimalna pogostost prevozov na progi in minimalno število povratnih letov na teden:

Letališče Leoša Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) – Letališče Amsterdam Schiphol (AMS/EHAM): 2 povratna leta.

Minimalni zahtevani parametri za zrakoplove:

zrakoplov s kabino z uravnavanjem tlaka z minimalno zmogljivostjo 30 sedežev.

Neprekinjeno delovanje:

Od skupnega števila ponujenih povezav na posameznih progah sta lahko v celotnem obdobju delovanja odpovedana največ 2 % povratnih letov, z izjemo letov, ki so odpovedani iz zunanjih razlogov, kot so vreme, stavke ali operativne omejitve, ki jih uvedejo letališča.

Urnik letov in struktura povezav:

Največ 30 % povezav, predvidenih v okviru obveznosti javne službe, ima lahko obliko povezave s prestopom.

Odhod za prvi let z Letališča Leoša Janáčka Ostrava ne sme biti pred 4.30 po lokalnem času, prihod zadnjega leta ne sme biti pozneje kot ob 23.55 po lokalnem času.

Na posameznem letu sta dovoljeni dve kodi ali več (skupna koda) za posamezne udeležence.

Sodelovanje v obliki medlinijskega sporazuma z drugimi prevozniki ni nujno potrebno, je pa dovoljeno.

Prevoznine:

Najvišja cena za enosmerno letalsko vozovnico na progi OSR–AMS ne sme presegati 200 EUR.

Najvišja cena za enosmerno letalsko vozovnico vključuje enosmerno prevoznino v ekonomskem razredu brez davka na dodano vrednost.

Uporabljati je treba globalni sistem za rezervacijo letalskih vozovnic.


6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/44


Sporočilo Komisije na podlagi člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92

Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in London (LTN)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 111/13)

1.

V skladu s členom 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti je Češka republika uvedla obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in London (LTN).

2.

Obveznosti javne službe so:

Minimalna pogostost prevozov na progi in minimalno število povratnih letov na teden:

Letališče Leoša Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) – Letališče London Luton (LTN/EGGW): 5 povratnih letov.

Minimalni zahtevani parametri za zrakoplove:

zrakoplov s kabino z uravnavanjem tlaka z minimalno zmogljivostjo 30 sedežev.

Neprekinjeno delovanje:

Od skupnega števila ponujenih povezav na posameznih progah sta lahko v celotnem obdobju delovanja odpovedana največ 2 % povratnih letov, z izjemo letov, ki so odpovedani iz zunanjih razlogov, kot so vreme, stavke ali operativne omejitve, ki jih uvedejo letališča.

Urnik letov in struktura povezav:

Največ 30 % povezav, predvidenih v okviru obveznosti javne službe, ima lahko obliko povezave s prestopom.

Odhod za prvi let z Letališča Leoša Janáčka Ostrava ne sme biti pred 4.30 po lokalnem času, prihod zadnjega leta ne sme biti pozneje kot ob 23.55 po lokalnem času.

Na posameznem letu sta dovoljeni dve kodi ali več (skupna koda) za posamezne udeležence.

Sodelovanje v obliki medlinijskega sporazuma z drugimi prevozniki ni nujno potrebno, je pa dovoljeno.

Prevoznine:

Najvišja cena za enosmerno letalsko vozovnico na progi OSR–LTN ne sme presegati 200 EUR.

Najvišja cena za enosmerno letalsko vozovnico vključuje enosmerno prevoznino v ekonomskem razredu brez davka na dodano vrednost.

Uporabljati je treba globalni sistem za rezervacijo letalskih vozovnic.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Komisija

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/45


Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Zmogljivosti Sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

(2008/C 111/14)

Objavi se razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Zmogljivosti Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013).

Poziva se k predložitvi predlogov za naslednji razpis.

Posebni program Zmogljivosti:

Del

:

Raziskovalne infrastrukture

Identifikacijska oznaka razpisa

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na delovni program, sprejet s Sklepom Komisije C(2007) 5759 z dne 29. novembra 2007.

Podrobnejše informacije o razpisnih sredstvih in roku, delovnem programu ter navodila vlagateljem glede oddaje predlogov so na voljo na spletni strani CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Evropska agencija za okolje

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/46


Razpis 2008 za prijavo interesa za strokovnjake za imenovanje v znanstveni odbor Evropske agencije za okolje (EEA)

(2008/C 111/15)

Evropska agencija za okolje

Glavni cilj Evropske agencije za okolje (EEA) je podpirati trajnostni razvoj in pomagati pri doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi tako, da oblikovalcem politike in javnosti daje pravočasne, ciljno naravnane, ustrezne in zanesljive informacije.

EEA zbira in razširja podatke in informacije prek Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (Eionet). Eionet je sodelovalno omrežje agencije EEA in njenih 32 držav članic, ki povezuje nacionalne koordinatorje sodelovanja (NFP) v EU in drugih sodelujočih državah, Evropske tematske centre (ETC), nacionalne referenčne centre (NRC) in strokovnjake iz Komisije.

Delo EEA obsega med drugim zbiranje in analiziranje okoljskih podatkov iz služb Evropske komisije, držav članic EEA, mednarodnih organizacij, konvencij in sporazumov, iz česar oblikuje nasvete, ki se tičejo politik, ter skrbi, da so te informacije široko dostopne.

EEA je ta razpis (EEA/SC/2008/001-014) pripravila za imenovanje devetih članov znanstvenega odbora, ki so strokovnjaki na področjih, opredeljenih v obsegu razpisa.

Vloga znanstvenega odbora agencije EEA

Znanstveni odbor pomaga upravnemu odboru EEA in izvršnemu direktorju pri zagotavljanju znanstvenih nasvetov in podajanju strokovnega mnenja o kateri koli znanstveni zadevi na področjih dejavnosti, ki jih opravlja EEA.

Znanstveni odbor EEA je bil ustanovljen s členom 10 Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja. Glavne naloge znanstvenega odbora zajemajo podajanje mnenj o letnih in večletnih delovnih programih agencije, zaposlovanju znanstvenega osebja ter kateri koli znanstveni zadevi, s katero se ukvarja EEA.

Obseg razpisa

Spodaj našteta področja se štejejo kot pomembna področja, ki jih pokriva znanstveni odbor agencije EEA:

1.

atmosferski procesi, onesnaženost zraka, omiljevanje podnebnih sprememb in strategije za prilagajanje;

2.

biotska raznovrstnost;

3.

poslovno in okoljsko podjetništvo;

4.

ekološka ekonomika;

5.

energija (vključno s strategijami ublažitve in prilagajanja);

6.

okoljska zgodovina;

7.

evropska in mednarodna okoljska zakonodaja;

8.

sladka voda (vključno s podtalnico);

9.

enotna presoja vplivov na okolje in kazalniki;

10.

prostorsko načrtovanje in upravljanje naravnih virov;

11.

kmetijstvo;

12.

kopenski ekosistemi, vključno s tlemi, gozdovi in travišči;

13.

sodobne tehnologije (vključno z nanotehnologijami, gensko spremenjenimi organizmi itd.);

14.

promet in okolje.

Sestava znanstvenega odbora agencije EEA

Znanstveni odbor EEA sestavljajo neodvisni znanstveniki iz držav članic EEA, ki pokrivajo vsa okoljska področja, ki spadajo v obseg dejavnosti agencije. Člani znanstvenega odbora so izbrani v odprtem izbirnem postopku.

Predsednika in dva podpredsednika znanstvenega odbora izberejo člani med seboj.

Število članov v znanstvenem odboru ne bo presegalo 20 strokovnjakov.

Zaželeno je, da strokovnjaki v odboru poleg svojega glavnega strokovnega področja zelo dobro poznajo še eno ali več okoljskih področij pristojnosti, da lahko tako skupaj pokrivajo kar najširši razpon različnih disciplin.

Sodelovanje na zasedanjih

Strokovnjaki se morajo biti pripravljeni redno udeleževati zasedanj znanstvenega odbora – vsaj trikrat na leto. Zasedanja znanstvenega odbora načeloma potekajo v prostorih agencije EEA v Kopenhagnu.

Člani znanstvenega odbora za svoje delo ne prejemajo plačila, vendar so upravičeni do nadomestila za vsako celodnevno zasedanje. Člani prejmejo tudi potne stroške in dnevnice v skladu s politiko agencije glede povračil potnih stroškov in stroškov namestitve.

Predsednik in poročevalci so upravičeni do nadomestila za kritje stroškov, povezanih z usklajevanjem osnutkov mnenj.

Pogoji

Kandidati morajo imeti:

univerzitetno diplomo ustrezne strokovne smeri, po možnosti na podiplomski ravni,

najmanj deset let delovnih izkušenj na ravni, za katero se taka izobrazba zahteva,

imeti državljanstvo ene od držav članic EEA (države članice Evropske unije ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija).

Merila za izbor

Prijave interesa, ki bodo ustrezale pogojem, bodo primerjalno ocenjene na podlagi naslednjih meril:

izkušnje pri izvajanju znanstvenega ocenjevanja in/ali dajanju strokovnih nasvetov na zahtevanih področjih pristojnosti in strokovnega znanja,

izkušnje z vzajemnim pregledovanjem znanstvenih del in publikacij, po možnosti s področij, ki zanimajo agencijo EEA,

sposobnosti analiziranja obsežnih informacij in dokumentacije ter priprave osnutkov znanstvenih mnenj in poročil,

poznavanje postopkov zagotavljanja kakovosti,

dokazana znanstvena odličnost na področju ali področjih, ki jih pokriva kandidat,

strokovne izkušnje v večdisciplinarnem okolju, po možnosti v mednarodnem okviru,

odlično znanje angleškega jezika se upošteva kot prednost, saj je to delovni jezik odbora. Sposobnost uporabe sodobnih, elektronskih načinov izmenjave dokumentov in komuniciranja bo upoštevana kot prednost, saj želi agencija te tehnike čim bolje izkoristiti.

Izvršni direktor lahko za pomoč pri oceni strokovnih izkušenj kandidatov skliče poseben svet.

Imenovanje, mandat in rezervni seznam

Strokovnjaki, ki najbolje izpolnjujejo zgoraj navedena merila, bodo imenovani za mandat, ki traja štiri leta in je obnovljiv enkrat za največ štiri leta.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo, vendar niso imenovani, bodo ostali na rezervnem seznamu. Rezervni seznam se lahko uporablja za sorodne dejavnosti in bo veljaven [npr.] do 31. decembra 2010 (z možnostjo podaljšanja) za dobo dveh let. Trajanje veljavnosti rezervnega seznama se lahko podaljša.

Neodvisnost in izjave o interesih

Člani znanstvenega odbora bodo imenovani osebno. Podpisati morajo izjavo o zavezanosti, vsako leto pa tudi izjavo o interesih, ki bi lahko bili škodljivi za njihovo neodvisnost.

Enake možnosti

EEA kot delodajalec upošteva enake možnosti in si prizadeva izogibati vsaki obliki diskriminacije.

Postopek prijave

Kandidati, ki jih razpis zanima, naj za prijavo svojega interesa izpolnijo spletni obrazec za prijavo in predlogo za življenjepis, ki ju najdete na vsaki od povezav, navedenih spodaj.

Življenjepis naj vključuje seznam kandidatovih znanstvenih objav, po možnosti v angleškem jeziku, in druge delovne izkušnje.

Kandidati naj poleg svojega primarnega strokovnega področja navedejo tudi sekundarna in terciarna strokovna področja, ki se bodo lahko upoštevala za zagotavljanje boljše podpore medsektorskim in tematskim področjem dela agencije EEA.

Veljavna postopkovna pravila znanstvenega odbora agencije EEA je mogoče najti tudi na povezavi:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokument v angleškem jeziku)

Pri prijavljanju s spletnim obrazcem za prijavo, prosimo, pazite na naslednje:

1.

pri pošiljanju prijave ne pozabite upoštevati časovnih pasov;

2.

ko pošljete prijavo, boste prejeli samodejni odgovor;

3.

sami ste odgovorni, da samodejno povratno sporočilo shranite kot dokaz, da ste prijavo poslali;

4.

če samodejnega povratnega sporočila ne prejmete, prijavo pošljite še enkrat.

EEA spodbuja pošiljanje prijav po elektronski pošti.

Sprejete bodo tudi prijave po navadni pošti, vendar morajo kandidati na ovojnici jasno označiti strokovno področje, za katero želijo, da se njihova prijava obravnava.

Spletne obrazce za prijavo (v angleškem jeziku) in predloge za življenjepis (v angleškem jeziku) za različna področja je mogoče najti na spodnjih povezavah:

 

Področje 1. Atmosferski procesi, onesnaženost zraka, omiljevanje podnebnih sprememb in strategije za prilagajanje

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Področje 2. Biotska raznovrstnost

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Področje 3. Poslovno in okoljsko podjetništvo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Področje 4. Ekološka ekonomika

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Področje 5. Energija (vključno s strategijami za omiljevanje in prilagajanje)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Področje 6. Okoljska zgodovina

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Področje 7. Evropska in mednarodna okoljska zakonodaja

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Področje 8. Sladka voda (vključno s podtalnico)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Področje 9. Enotna presoja vplivov na okolje in kazalniki

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Področje 10. Prostorsko načrtovanje in upravljanje naravnih virov

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Področje 11. Kmetijstvo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Področje 12. Kopenski ekosistemi, vključno s tlemi, gozdovi in travišči

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Področje 13. Sodobne tehnologije (vključno z nanotehnologijami, gensko spremenjenimi organizmi itd.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Področje 14. Promet in okolje

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Prijave, poslane po navadni pošti, naj bodo naslovljene na:

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (navedite ustrezno številko od 1–14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Kandidate naprošamo, da vsa vprašanja v zvezi s tem razpisom pošljejo neposredno na naslednji e-naslov:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Dokazila o izpolnjevanju pogojev lahko agencija zahteva naknadno.

Vse prijave interesa bodo obravnavane zaupno.

Upoštevajte, da EEA kandidatom prijav ne bo vračala. Osebni podatki, ki jih EEA zahteva od kandidatov, bodo obravnavani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Predloženi osebni podatki kandidatov se obdelujejo zgolj z namenom obravnavanja prijav interesa za morebitni predizbor, izbor in imenovanje članov znanstvenega odbora agencije EEA.

Rok za oddajo prijav

Prijave interesa je treba poslati prek posebnega spletnega obrazca (do 12.00 po srednjeevropskem času) ali po navadni pošti (datum poštnega žiga šteje kot dokaz) na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 30. junija 2008.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Komisija

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/50


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(2008/C 111/16)

1.

Kot je predvideno v členu 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 (1) o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, Komisija obvešča, da se bodo spodaj omenjeni protidampinški ukrepi, razen če je uvedena presoja v skladu z naslednjim postopkom, iztekli na dan, naveden v spodnji preglednici.

2.   Postopek

Proizvajalci Skupnosti lahko vložijo pisno zahtevo za presojo. Zahteva mora vsebovati zadostne dokaze, za to, da bi iztek ukrepov verjetno privedel do nadaljevanja ali ponovitve dampinga in povzročitve škode.

Če se Komisija odloči za presojo zadevnih ukrepov, bodo uvozniki, izvozniki, zastopniki države izvoza in proizvajalci v Skupnosti dobili priložnost za razširitev in izpodbijanje zahteve za presojo ali za pripombe na zadeve v zahtevi za presojo.

3.   Roki

Proizvajalci v Skupnosti lahko, na podlagi zgoraj omenjenega, pošljejo pisno zahtevo za presojo Evropski Komisiji, Generalnemu direktoratu za trgovino (enota H-1) J-79 4/23, B-1049 v Bruslju (2), ki mora tja prispeti kadar koli po datumu objave trenutnega obvestila, vendar ne kasneje kakor tri mesece pred datumom, omenjenim v spodnji preglednici.

4.

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96.

Proizvod

Država (Države) porekla ali izvoza

Ukrepi

Sklicevanje

Datum poteka veljavnosti

Furfuril alkohol

Ljudska republika Kitajska

protidampinška dajatev

Uredba Sveta (ES) št. 1905/2003 (UL L 283, 31.10.2003, str. 1)

1.11.2008


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  Telefaks: (32-2) 295 65 05.


DRUGI AKTI

Komisija

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/51


Objava vloge za spremembo na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

(2008/C 111/17)

Ta objava daje pravico do ugovora zoper vlogo za spremembo na podlagi člena 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1). Izjavo o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih po dnevu te objave.

VLOGA ZA SPREMEMBO

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

Vloga za spremembo po členu 9

„GORGONZOLA“

ES št.: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

Image ZGOImage ZOP

1.   Spremenjena postavka v specifikaciji:

Image

Ime proizvoda

Image

Opis proizvoda

Image

Geografsko območje

Image

Dokazilo o poreklu

Image

Metoda pridobivanja

Image

Povezava

Image

Označevanje

Image

Nacionalne zahteve

Image

Drugo

2.   Vrsta spremembe:

Image

Sprememba enotnega dokumenta ali povzetka

Image

Sprememba specifikacije registrirane ZOP ali ZGO, za katero ni bil objavljen ne enoten dokument ne povzetek

Image

Sprememba specifikacije, ki ne zahteva sprememb objavljenega enotnega dokumenta (člen 9(3) Uredbe (ES) št. 510/2006)

Image

Začasna sprememba specifikacije zaradi obveznih sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov, ki jih uvedejo javni organi (člen 9(4) Uredbe (ES) št. 510/2006)

3.   Sprememba(-e):

Opis proizvoda

Sedanja specifikacija navaja težo posameznega sira med 6 in 13 kg, vendar ne navaja organoleptičnih lastnosti za različne velikosti končnega proizvoda.

Te organoleptične lastnosti so zdaj natančno razložene, da lahko potrošniki enostavneje prepoznajo proizvod:

veliki hlebi, ki tehtajo med 10 in 13 kg, sladkega ali rahlo pikantnega okusa, najkrajša doba zorenja: 50 dni,

srednje veliki hlebi, ki tehtajo med 9 in 12 kg, izrazito pikantnega okusa, najkrajša doba zorenja: 80 dni,

majhni hlebi, ki tehtajo med 6 in 8 kg, izrazito pikantnega okusa, najkrajša doba zorenja: 60 dni.

Vrednosti višine in premera posameznih sirov so prav tako popravljene, kot je navedeno spodaj, da označujejo dejanske mere proizvoda:

najmanjša višina je 13 cm,

premer je med 20 in 32 cm.

Nazadnje se je zdelo primerno, da se glede skorje jasno navede, da ni užitna, s čimer se potrošniku zagotovi pravo informacijo, in sir se opiše kot rožnate in ne rdečkaste barve, s čimer se natančneje opiše zunanji videz proizvoda.

Geografsko območje

Zdaj je vključena tudi pokrajina Varese, ki je bila iz prvotne registracije izpuščena kljub obstoju potrebnih zgodovinskih dokumentov, njenemu značilnemu podnebju, ki je enako kot na zadevnem območju, in dejstvu, da ima sir, ki ga tu proizvajajo, enake lastnosti kot sir, za katerega je bila vložena vloga za priznanje kot sir Gorgonzola.

Poleg tega se je posodobil seznam pokrajin. Ta posodobitev ne pomeni spremembe same po sebi, ker nova upravna razmejitev ne vključuje nobene spremembe dejanskega proizvodnega območja, kot je navedeno v uredbi o registraciji Gorgonzole kot ZOP (Uredba Komisije (ES) št. 1107/96), ampak navaja le drugačno poimenovanje.

Zato smo dodali imena naslednjih pokrajin. Omeniti pa je treba, da je bilo njihovo ozemlje že del proizvodnih območij iz Uredbe (ES) št. 1107/96:

 

Biella, že na območju pokrajine Vercelli,

 

Lecco, Lodi in Monza, že na območju pokrajine Milano,

 

Verbano-Cusio-Ossola, že na območju pokrajine Novara.

Dokazilo o poreklu

Specifikacija proizvoda zdaj vključuje odstavek o poreklu, ki prej ni bil naveden za proizvode, kot je Gorgonzola, ki so priznani na podlagi člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92.

Metoda pridobivanja

Sedanja specifikacija ne navaja, ali je treba uporabiti surovo ali pasterizirano mleko, zato je primerno (tudi zaradi primernega nadzora) navesti, da je treba uporabljati pasterizirano polnomastno kravje mleko. Gorgonzola se je vedno proizvajala na tak način.

Specifikacija zdaj tudi določa, da je mleko po pasterizaciji inokulirano z mlečnimi encimi ter suspenzijo spor Penicillium in izbranih kvasovk.

Z uporaba mlečnih encimov kot začetnega sredstva za zakisljevanje nastanejo luknje v testu, ki omogočajo rast plesni Penicillium in s tem klasično modrozeleno plesen. To je bilo vključeno, da se prepreči mehansko ustvarjanje lukenj z mešanjem testa, kar bi lahko poleg spodbujanja rasti plesni Penicillium predstavljalo tudi nevarnost okužbe z bakterijo Listeria.

Namesto splošnega besedila v sedanji specifikaciji, ki navaja dobo zorenja med dvema in tremi meseci, se je zdelo primerno, da se dolžina zorenja poveže z vrsto proizvoda.

Najvišja temperatura za sesirjenje mleka, ki je v sedanji specifikaciji določena na 32 °C, se je povišala na 36 °C, da se ohranijo značilne lastnosti Gorgonzole. Zaradi tega se je povišala tudi najvišja temperatura suhega soljenja, in sicer z 20 °C na 24 °C.

Poleg tega so v tem novem besedilu malce zmanjšane temperature okolja za zorenje, in sicer s sedanjih 5–8 °C na 2–7 °C, kar je v skladu z drugimi zahtevanimi spremembami, s katerimi se upočasni biokemijske reakcije in prepreči, da bi okus sira postal premočan.

Nova je navedba relativne stopnje vlage (85–99 %), ki ni bila navedena v specifikaciji, na podlagi katere je bil proizvod priznan, vendar je kljub temu zelo pomembna.

Odstavek v sedanji specifikaciji o nameščanju oznak ZOP je bil ponovno napisan, da se v njem jasneje razloži, da se pritrdita dve ločeni oznaki, ena na mestu proizvodnje in druga skupaj z nagubano aluminijasto folijo, ko se sir da v prodajo, ter da se navede, da se oznaki ne pritrdita, dokler inšpekcijski organ ne potrdi, da ima proizvod organoleptične in kakovostne lastnosti iz specifikacije.

Označevanje

Možnost, da se na oznaki navede, ali je sir sladek ali pikanten, je zdaj spet na voljo, da se potrošnikom omogoči izbira na podlagi več informacij.

POVZETEK

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

GORGONZOLA

ES št.: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

ZOP ( X ) ZGO ( )

Ta povzetek zajema glavne elemente specifikacije proizvoda za informativne namene.

1.   Pristojna služba v državi članici:

Ime:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Naslov:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Telefon:

(39) 06 481 99 68

Telefaks:

(39) 06 420 31 26

E-naslov:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Vlagatelj:

Ime:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Naslov:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Telefon:

(39) 0321 62 66 13

Telefaks:

(39) 0321 39 09 36

E-naslov:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Sestava:

proizvajalci/predelovalci ( X ) drugo ( )

3.   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.3 – Siri

4.   Specifikacija:

(povzetek zahtev v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 510/2006)

4.1.   Ime: „Gorgonzola“

4.2.   Opis: Gorgonzola je mehek, masten sir z mehkim testom, proizveden izključno iz polnomastnega kravjega mleka.

Končni proizvod ima naslednje lastnosti:

Oblika: valjasta z ravnimi stranicami in ravnim ter visokim krajcem.

Mere: najmanjša višina stranice je 13 cm; premer je med 20 in 32 cm.

Teža:

velik hleb, sladka vrsta: 10–13 kg, sladkega ali rahlo pikantnega okusa,

srednje velik hleb, pikantna vrsta: 9–12 kg, izrazito pikantnega okusa,

majhen hleb, pikantna vrsta: 6–8 kg, izrazito pikantnega okusa.

Skorja: sive in/ali rožnate barve, neužitna.

Testo: homogeno, belo ali bledo rumeno s plesnijo (plesnenje), ki tvori značilne modrozelene žile.

Vsebnost maščobe v suhi snovi: najmanj 48 %.

4.3.   Geografsko območje: Območje, na katerem se ta sir proizvaja in zori, zajema celotna ozemlja naslednjih pokrajin:

Bergamo, Biella, Brescia, Comotok, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milan, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola in Vercelli.

Alessandria: le območja občine Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino in Frassineto Po.

4.4.   Dokazilo o poreklu: Vsako stopnjo proizvodnega postopka je treba spremljati, poleg tega je treba na vsaki stopnji beležiti vstopne in izstopne proizvode. S tem, z vpisom živinorejcev, mlekarjev in sirarjev v ustrezne registre, ki jih upravlja nadzorni organ, z beleženjem evidenc proizvodnje ter z obveščanjem inšpekcijskega organa glede proizvedenih količin, je zagotovljena sledljivost proizvoda. Pristojni nadzorni organ pozorno spremlja surovine skozi vse stopnje proizvodnje. Vse fizične in pravne osebe, katerih imena so navedena v registrih, bodo predmet nadzora nadzornega organa v skladu s specifikacijo in načrtom nadzora.

Navedba ZOP „Gorgonzola“ je jasno vidna z dvema oznakama, ki se pritrdita na območju proizvodnje in zorenja, da se nadzornemu organu omogoči, da vnaprej preveri, ali je proizvod pridobil kakovostne in organoleptične lastnosti iz točke 4.2.

Oznaki se pritrdita:

ena na mestu proizvodnje na vsako plosko stranico; na njej je navedena identifikacijska številka mlekarne, kot je navedena v tabelah varstvenega organa, ki deluje pod okriljem ministrstva za kmetijsko, živilsko in gozdarsko politiko,

druga se pritrdi, ko proizvod pridobi potrebne lastnosti za prodajo; sestavljena je iz nagubane aluminijaste folije, ovite okrog celega sira ali okrog polovice sira, potem ko se ta horizontalno prereže, tako da ostane oznaka z identifikacijsko številko mlekarne jasno vidna na ploski stranici sira ter da je na drugi strani pritrjena nagubana identifikacijska oznaka kot jamstvo pristnosti in sledljivosti proizvoda.

4.5.   Metoda pridobivanja:

Proizvodnja: ZOP „Gorgonzola“ se proizvaja po naslednjem postopku:

polnomastno kravje mleko iz območja proizvodnje se pasterizira,

sesirjenje: po pasterizaciji se polnomastno kravje mleko inokulira z mlečnimi encimi in suspenzijo spor Penicillium ter izbranimi kvasovkami; nato se pri temperaturi 28–36 °C doda telečje sirilo,

sesirjeno mleko se nato vlije v fasceruole (valjaste posode z luknjicami); na obe ploski ploskvi se pritrdi oznaka porekla z identifikacijsko številko mlekarne,

tako dobljen hleb se nato več dni soli na suho pri temperaturi 18–24 °C,

med zorenjem se razvijajo vrste in sevi plesni Penicillium, ki je značilna za sir „Gorgonzola“ in mu dajo značilno modrozeleno barvo (plesnenje).

Zorenje: najmanj 50 dni:

velik hleb, sladka vrsta: 10–13 kg, sladkega ali rahlo pikantnega okusa, najkrajša doba zorenja: 50 dni,

srednje velik hleb, pikantna vrsta: 9–12 kg, izrazito pikantnega okusa, najkrajša doba zorenja: 80 dni,

majhen hleb, pikantna vrsta: 6–8 kg, izrazito pikantnega okusa, najkrajša doba zorenja: 60 dni.

Zorenje vseh vrst poteka pri temperaturi med 2 in 7 °C ter pri 85- do 99-odstotni vlažnosti.

Med zorenjem se v testo večkrat naredijo luknje, da se spodbudi razvoj vrst in sevov plesni Penicillium, ki so značilne za sir „Gorgonzola“ (plesnenje).

Ob koncu zorenja inšpekcijski organ preveri, ali je proizvod pridobil potrebne lastnosti, da se ga lahko da v prodajo, nato se sir zavije v nagubano aluminijasto folijo z nagubano identifikacijsko oznako.

4.6.   Povezava: Naravni dejavniki so vezani na podnebne razmere proizvodnega območja, ki zagotavljajo obilje in kakovost krme, namenjene za prehrano krav mlekaric, kot tudi razvoj mikrobioloških dejavnikov, ki določajo organoleptične lastnosti in obarvanost sira.

Glede človeških dejavnikov je treba opozoriti, da je proizvod zelo razširjen predvsem zaradi njegove uporabe pri tradicionalnih pripravkih na osnovi žitaric, ki so tipični za območje proizvodnje.

4.7.   Inšpekcijski organ:

Ime:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Naslov:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Telefon:

(39) 0445 36 60 94

Telefaks:

(39) 0445 38 26 72

E-naslov:

csqa@csqa.it

Inšpekcijski organ izpolnjuje pogoje, ki veljajo na podlagi standarda EN 45011.

4.8.   Označevanje: Posamezni siri morajo imeti identifikacijske oznake, ki jih izda varstveni organ.

Veliki hlebi z značilnostmi, ki jih lahko določajo kot sladke, ter srednji in mali hlebi z značilnostmi, ki jih lahko določajo kot pikantne, imajo lahko na etiketi poleg označbe „Gorgonzola“ ali pod njo označbe, kot sta „dolce“ in „piccante“, natisnjene s precej manjšimi črkami.


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


Popravki

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/56


ZAPISNIK O POPRAVKU

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007

( Uradni list Evropske unije C 306, 17. decembra 2007 )

(2008/C 111/18)

Ta popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku, ki je bil dne 30. aprila 2008 podpisan v Rimu in katerega depozitar je Vlada Italijanske republike.

1.   SPREMEMBE POGODBE O EVROPSKI UNIJI IN POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI

(a)

Stran 42, člen 2, točka 2, točka (d)

Besedilo:

„(d)

črta se besedilo ‚s kvalificirano večino odloči‘ in ‚s kvalificirano večino‘;“,

se glasi:

„(d)

črta se besedilo ‚s kvalificirano večino odloči‘, ‚s kvalificirano večino‘, ‚ki odloča s kvalificirano večino‘.“

(b)

Stran 45, člen 2, točka 8, druga alineja

Besedilo:

„—

člen 97b“,

se glasi:

„—

člen 4, ki je postal člen 97b“.

(c)

Stran 111, člen 2, točka 224

Besedilo:

„Ne glede na iztek roka iz petega odstavka člena 230 lahko vsaka stranka …“;

se glasi:

„Ne glede na iztek roka iz šestega odstavka člena 230 lahko vsaka stranka …“.

(d)

Stran 112, člen 2, točka 231

Doda se naslednja točka (d):

„(d)

v odstavku 8, ki je postal odstavek 7, se črta besedilo ‚z enako večino‘.“

(e)

Stran 127, člen 2, točka 274 (člen 279(b), prvi stavek)

Besedilo:

„Na pobudo Komisije se v okviru proračunskega postopka iz tega poglavja …“

se glasi:

„Na pobudo Komisije se v okviru proračunskega postopka iz tega naslova …“

2.   PROTOKOLI, KI SO PRILOŽENI LIZBONSKI POGODBI

(a)

Stran 166, člen 1, točka 4, točka (b)

Vstavi se nova druga alineja z besedilom „– člen 7 (drugo sklicevanje na Pogodbo“.

(b)

Stran 167, člen 1, točka 5, točka (d), prva, druga, tretja in četrta alineja

Besedilo:

„—

drugi pododstavek točke 6, ki postane točka 5;

uvodni stavek točke 9, ki postane točka 8;

drugi stavek točke (a) točke 10, ki postane točka 9;

točka 11, ki postane točka 10;“,

se glasi:

„—

drugi pododstavek odstavka 6, ki postane odstavek 5;

uvodni stavek odstavka 9, ki postane odstavek 8;

drugi stavek točke (a) odstavka 10, ki postane odstavek 9;

odstavek 11, ki postane odstavek 10;“.

(c)

Stran 174, člen 1, točka 11, točka (aa)

Besedilo:

„(aa)

v členu 52, ki postane člen 49, se za besedilom ‚Po nepreklicni določitvi deviznih tečajev …‘ vstavi besedilo ‚v skladu s členom 116(a)(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije‘;“

se glasi:

„(aa)

v členu 52, ki postane člen 49, se v naslovu člena besede ‚v valutah Skupnosti‘ nadomestijo z besedami ‚v valutah držav članic‘ in v členu samem se za besedilom ‚Po nepreklicni določitvi deviznih tečajev …‘ vstavi besedilo ‚v skladu s členom 117(a)(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije‘.“.

(d)

Stran 180, člen 1, točka 15, točka b)

Besedilo:

„(b)

v prvi uvodni izjavi se besedilo ‚… pri odločanju o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije …‘ nadomesti z besedilom ‚… pri sprejemanju odločitev za prenehanje posebnih ureditev za države članice s posebno ureditvijo …‘;“,

se glasi:

„(b)

v prvi uvodni izjavi se besedilo ‚… pri odločanju o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije iz člena 121(1)…‘ nadomesti z besedilom ‚… pri sprejemanju odločitev za prenehanje posebnih ureditev za države članice s posebno ureditvijo iz člena 117a …‘, in besedilo ‚te pogodbe‘ se nadomesti z besedilom ‚Pogodbe o delovanju Evropske unije‘;“.

(e)

Stran 181, člen 1, točka 15, točka (d)

Besedilo:

„(d)

v členu 5 se črtata besedi ‚EMI oziroma‘.“.

se glasi:

„(d)

v členu 6 se besede‚EMI oziroma ECB‘ nadomestijo z besedo ‚ECB‘.“

(f)

Stran 193, člen 1, točka 27

Besedilo:

„27)

V Protokolu o členu 17 Pogodbe o Evropski uniji se …“,

se glasi:

„27)

V Protokolu o členu 17 Pogodbe o Evropski uniji se v prvi uvodni izjavi preambule sklicevanje na drugi pododstavek člena 17(1) in (3) tega člena nadomesti s sklicevanjem na člen 28A(2), in v besedilu Protokola se …“.

(g)

Stran 194, člen 1

Doda se naslednja točka:

„PRILOGE

34.

V prilogi I, poglavje 22, ex 22.08, ex 22.09, se črtata besedi ‚k Pogodbi‘.“.

3.   PREGLEDNICA PREŠTEVILČENJA IZ ČLENA 5 LIZBONSKE POGODBE

Pogodba o Evropski uniji

(a)

Stran 206, prejšnje številčenje Pogodbe o Evropski uniji, člen 47

Besedilo:

„Člen 47 (prestavljen)“,

se glasi:

„Člen 47 (nadomeščen)“.

Pogodba o delovanju Evropske unije

(a)

Stran 214, novo številčenje po Pogodbi o delovanju Evropske unije, za člen 113 (prestavljen)

Besedilo:

„člen 294“,

se glasi:

„člen 284“.

(b)

Stran 228, prejšnje številčenje Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, opomba na dnu strani v zvezi s členom 63, točki 1 in 2 ter členom 64, odstavek 2

Besedilo:

„Člen 63, točki 1 in 2, Pogodbe ES je nadomeščen s členom 63, odstavka 1 in 2, PDEU ter člen 64, odstavek 2, je nadomeščen s členom 63, odstavek 3, PDEU.“,

se glasi:

„Člen 63, točki 1 in 2, Pogodbe ES je nadomeščen s členom 63, odstavka 1 in 2, PDEU (preštevilčen 78) ter člen 64, odstavek 2, je nadomeščen s členom 63, odstavek 3, PDEU (preštevilčen 78).“.

(c)

Stran 229, prejšnje številčenje Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, opomba na dnu strani v zvezi s členom 178

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 188 D, odstavek 1, drugi pododstavek, drugi stavek PDEU.“,

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 188 D, odstavek 1, drugi pododstavek, drugi stavek PDEU (preštevilčen 208).“.