ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 22

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
26. januar 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2008/C 022/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unije
UL C 8, 12.1.2008

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2008/C 022/02

Združeni zadevi C-463/04 in C-464/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija)) – Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) in Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04) proti Comune di Milano (Člen 56 ES – Prost pretok kapitala – Omejitve – Privatizirana podjetja – Nacionalna določba, v skladu s katero statut delniške družbe državi ali javnemu subjektu, ki je udeležen v kapitalu te družbe, daje pravico, da neposredno imenuje enega ali več članov upravnega odbora)

2

2008/C 022/03

Zadeva C-280/05: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Državne pomoči – Nezdružljivost s skupnim trgom – Obveznost povračila – Neizvršitev)

2

2008/C 022/04

Zadeva C-298/05: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Münster – Nemčija) – Columbus Container Services BVBA & Co. proti Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Člena 43 in 56 ES – Davki na dohodek in kapital – Pogoji obdavčitve dobička poslovne enote s sedežem v drugi državi članici – Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja – Metodi oprostitve in odbitka davka)

3

2008/C 022/05

Zadeva C-393/05: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji (Uredba (EGS) št. 2092/91 – Ekološka pridelava kmetijskih proizvodov – Zasebni kontrolni organi – Pogoj podružnice ali trajne infrastrukture v državi članici opravljanja storitev – Upravičeni razlogi – Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti – Člen 55 ES – Varstvo potrošnikov)

3

2008/C 022/06

Zadeva C-404/05: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji (Uredba (EGS) št. 2092/91 – Ekološka pridelava kmetijskih proizvodov – Zasebni kontrolni organi – Pogoj podružnice ali trajne infrastrukture v državi članici opravljanja storitev – Upravičeni razlogi – Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti – Člen 55 ES – Varstvo potrošnikov)

4

2008/C 022/07

Zadeva C-456/05: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 43 ES – Psihoterapevti koncesionarji – Sistem kvot – Prehodna ureditev odstopanja – Sorazmernost – Dopustnost)

4

2008/C 022/08

Zadeva C-7/06 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2007 – Beatriz Salvador García proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba – Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoj, določen s členom 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Pojem del[o] za drugo državo)

5

2008/C 022/09

Zadeva C-8/06 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2007 – Anna Herrero Romeu proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba – Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoj, določen s členom 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Pojem del[o] za drugo državo)

5

2008/C 022/10

Zadeva C-9/06 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2007 – Tomás Salazar Brier proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba – Uradniki – Nadomestilo – Izselitveni dodatek – Pogoj, določen s členom 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Pojem del[o] za drugo državo)

6

2008/C 022/11

Zadeva C-10/06 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2007 – Rafael de Bustamante Tello proti Svetu Evropske unije (Pritožba – Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoj, določen s členom 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Pojem del[o] za drugo državo)

6

2008/C 022/12

Zadeva C-59/06 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. decembra 2007 – Luigi Marcuccio proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba – Uradnik – Zaposlitev v tretji državi – Premestitev delovnega mesta in delavca – Načelo spoštovanja pravic obrambe – Obseg – Dokazno breme)

7

2008/C 022/13

Zadeva C-119/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev Direktive Sveta 92/50/EGS o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev – Oddaja naročila brez javnega razpisa – Oddaja storitev sanitetnega prevoza v Toskani)

7

2008/C 022/14

Zadeva C-176/06 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 29. novembra 2007 – Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH proti Komisiji Evropskih skupnosti, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, anciennement Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Pritožba – Pomoč, ki naj bi jo nemški organi domnevno dodelili nuklearnim centralam – Rezerve za zaprtje central in odstranitev radioaktivnih odpadkov – Nedopustnost tožbe pred Sodiščem prve stopnje – Razlog javnega reda)

8

2008/C 022/15

Zadeva C-262/06: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. novembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht (Nemčija)) – Deutsche Telecom AG proti Zvezni republiki Nemčiji (Sektor za telekomunikacije – Univerzalne storitve in pravice uporabnikov – Pojem obveznosti, ki jih morajo države članice začasno ohraniti – Člen 27, prvi odstavek, Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) in člen 16(1)(a) Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah) – Določitev cen za zagotavljanje storitev govorne telefonije – Obveznost pridobitve upravnega dovoljenja)

8

2008/C 022/16

Zadeva C-300/06: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Ursula Voß proti Land Berlin (Člen 141 ES – Načelo enakega plačila za delavce in delavke – Uslužbenci – Nadurno delo – Posredna diskriminacija delavk, zaposlenih s krajšim delovnim časom)

9

2008/C 022/17

Zadeva C-328/06: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. novembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil (Španija)) – Alfredo Nieto Nuño proti Leonci Monlleó Franquetu (Znamke – Direktiva 89/104/EGS – Člen 4(2)(d) – V državi članici nedvomno znane znamke v smislu člena 6.bis Pariške konvencije – Poznanost znamke – Geografski obseg)

9

2008/C 022/18

Zadeva C-401/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države – Obdavčitev – Šesta direktiva DDV – Opravljanje storitev – Izvršitelj oporoke – Kraj izvedbe storitve – Člen 9(1) in (2)(e))

10

2008/C 022/19

Zadeva C-417/06 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2007 – Italijanska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba – Dopustnost – Strukturni skladi – Financiranje pobud Skupnosti – Sprememba okvirnih razdelitev – Izvršitev razsojene stvari)

10

2008/C 022/20

Zadeva C-435/06: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. novembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus (Finska)) – C (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo – Uredba (ES) št. 2201/2003 – Področje materialne in časovne uporabe – Pojem civilne zadeve – Odločba o prevzemu v varstvo in namestitvi otrok zunaj lastne družine – Ukrepi s področja javnega prava za zaščito otrok)

11

2008/C 022/21

Zadeva C-451/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien – Avstrija) – Gabriele Walderdorff proti Finanzamt Waldviertel (Šesta direktiva o DDV – Člen 13(B)(b) – Oprostitev – Zakup in dajanje v najem nepremičnin – Dodelitev pravice do ribolova proti plačilu)

11

2008/C 022/22

Zadeva C-486/06: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen (Belgija)) – BVBA Van Landeghem proti Državi Belgiji (Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitev – Tarifni številki 8703 in 8704 – Motorno vozilo vrste pick up)

12

2008/C 022/23

Zadeva C-508/06: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Malti (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 96/59/ES – Člen 11 – Ravnanje z odpadki – Odstranjevanje polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov – Nesporočitev zahtevanih načrtov in usmeritev)

12

2008/C 022/24

Zadeva C-516/06 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Ferriere Nord SpA (Pritožba – Konkurenca – Odločba Komisije – Globa – Izvršitev – Uredba (EGS) št. 2988/74 – Zastaranje – Akt, ki posega v položaj – Nedopustnost)

13

2008/C 022/25

Zadeva C-6/07: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2002/74/ES – Varstvo delavcev – Plačilna nesposobnost delodajalca)

13

2008/C 022/26

Zadeva C-34/07: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2003/109/ES – Državljani tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

14

2008/C 022/27

Zadeva C-57/07: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2003/86/ES – Pravica do združitve družine – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

14

2008/C 022/28

Zadeva C-67/07: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/24/ES – Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora – Kodeks Skupnosti – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

15

2008/C 022/29

Zadeva C-68/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen (Švedska)) – Kerstin Sundelind Lopez proti Miguelu Enriqueju Lopezu Lizazu (Uredba (ES) št. 2201/2003 – Členi 3, 6 in 7 – Sodna pristojnost – Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo – Pristojnost v zadevah, povezanih z razvezo zakonske zveze – Tožena stranka, ki je državljan tretje države in v njej tudi prebiva – Nacionalna pravila o pristojnosti, ki določajo presežno pristojnost sodišča)

15

2008/C 022/30

Zadeva C-106/07: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 20000/59/ES – Pristaniške zmogljivosti za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora – Nepriprava in neizvedba načrta za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi za vsa pristanišča)

16

2008/C 022/31

Zadeva C-112/07: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/80/ES – Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

16

2008/C 022/32

Zadeva C-258/07: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/18/CE – Usklajevanje postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

17

2008/C 022/33

Zadeva C-263/07: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države – Nepravilen prenos – Direktiva 96/61/ES – Člen 9(4) – Člen 13(1) – Priloga I – Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja – Pojma uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij in ponovno preverjanje pogojev v dovoljenju za obratovanje v rednih časovnih presledkih)

17

2008/C 022/34

Zadeva C-457/06 P: Sklep Sodišča z dne 4. oktobra 2007 – Republika Finska proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba – Ničnostna tožba – Nedopustnost – Akt brez pravno zavezujočih učinkov – Lastni viri Evropske skupnosti – Postopek za ugotavljanje kršitev – Člen 11 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 – Zamudne obresti – Pogajanja o sporazumu glede pogojnega plačila – Dopis o zavrnitvi)

18

2008/C 022/35

Zadeva C-495/06 P: Sklep Sodišča z dne 25. oktobra 2007 – Bart Nijs proti Računskemu sodišču Evropskih skupnosti (Pritožba – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2003 – Karierno ocenjevalno poročilo – Odločba o dokončni sestavi poročila – Odločba o napredovanju drugega uradnika v naziv prevajalec-revizor – Odškodninski zahtevek – Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

18

2008/C 022/36

Zadeva C-242/07 P: Sklep Sodišča z dne 8. novembra 2007 – Kraljevina Belgija proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba – Rok za vložitev tožbe – Člen 43(6) Poslovnika Sodišča prve stopnje – Izvirnik tožbe, vložen po izteku roka – Nedopustnost – Pojem opravičljiva zmota – Pojem naključje)

19

2008/C 022/37

Zadeva C-502/06 P: Pritožba, ki jo je vložil Carlos Correia de Matos 13. decembra 2007 zoper sklep Sodišča prve stopnje (prvi senat), razglašen 27. septembra 2006 v zadevi T-440/05, Carlos Correia de Matos proti Evropskemu parlamentu

19

2008/C 022/38

Zadeva C-440/07 P: Pritožba, ki jo je 24. septembra 2007 vložila Komisija Evropskih skupnosti zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti razširjeni senat), razglašeno 11. julija 2007, v zadevi T-351/03, Schneider Electric SA proti Komisiji

19

2008/C 022/39

Zadeva C-443/07 P: Pritožba, ki so jo vložili Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis 28. septembra 2007 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti razširjeni senat), razglašeno 11. julija 2007 v zadevi Centeno Mediavilla in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-58/05

20

2008/C 022/40

Zadeva C-471/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 24. oktobra 2007 vložilo Conseil d'État (Belgija) – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA proti Državi Belgiji – Intervenient: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Zadeva C-472/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 24. oktobra 2007 vložilo Conseil d'État (Belgija) – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA proti Belgiji

22

2008/C 022/42

Zadeva C-473/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 25. oktobra 2007 – Association nationale pour la protection des eaux et des rivières – TOS, Association OABA proti Ministère de l'écologie du développement et de l'aménagement durables – Intervenient: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Zadeva C-475/07: Tožba, vložena 25. oktobra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Poljski

23

2008/C 022/44

Zadeva C-476/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Berlin (Nemčija) 29. oktobra 2007 – M.C.O. Congres proti suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Zadeva C-478/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. oktobra 2007 vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) – Budejovicky Budvar narodni podnik proti Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Zadeva C-485/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 5. novembra 2007 – Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen proti H. Akdas in drugi

24

2008/C 022/47

Zadeva C-486/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 5. novembra 2007 – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) proti Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Zadeva C-489/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Lahr (Nemčija) 5. novembra 2007 – Pia Messner proti podjetju Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Zadeva C-491/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht für Strafsachen Wien (Avstrija) 31. oktobra 2007 – Kazenski postopek zoper Vladimirja Turanskyja

26

2008/C 022/50

Zadeva C-492/07: Tožba, vložena 7. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Poljski

26

2008/C 022/51

Zadeva C-495/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Patent- und Markensenat (Avstrija) 14. novembra 2007 – Silberquelle GmbH proti Maselli Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Zadeva C-497/07 P: Pritožba, ki jo je vložila družba Philip Morris Products SA 16. novembra 2007 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi T-140/06, Philip Morris Products proti UUNT

27

2008/C 022/53

Zadeva C-498/07 P: Pritožba, ki jo je 16. novembra 2007 vložila Aceites del Sur Coosur, S.A., prej Aceites del Sur, S.A., zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi Koipe Corporación, S.L., proti UUNT (znamke in modeli), T-363/04

27

2008/C 022/54

Zadeva C-499/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) 16. novembra 2007 – S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer proti Državi Belgiji

29

2008/C 022/55

Zadeva C-502/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Republika Poljska) 16. novembra 2007 – K-1 Sp. z o.o. w Toroniu proti Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Zadeva C-504/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 19. novembra 2007 – Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) in drugi proti Svetu ministrov in drugim

31

2008/C 022/57

Zadeva C-508/07 P: Pritožba, ki jo je 21. novembra 2007 vložila Cain Cellars, Inc. zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 12. septembra 2007 v zadevi T-304/05, Cain Cellars, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

32

2008/C 022/58

Zadeva C-510/07: Tožba, vložena 21. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji

32

2008/C 022/59

Zadeva C-511/07: Tožba, vložena 21. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

33

2008/C 022/60

Zadeva C-515/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 22. novembra 2007 – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie proti Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Zadeva C-517/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 22. novembra 2007 – Afton Chemical Limited proti The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Zadeva C-520/07 P: Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 22. novembra 2007 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti razširjeni senat) z dne 12. septembra 2007 v zadevi T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH proti Komisiji Evropskih skupnosti

34

2008/C 022/63

Zadeva C-523/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein Hallinto-oikeus (Finska) 23. novembra 2007 – A

35

2008/C 022/64

Zadeva C-527/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Združeno kraljestvo) vložilo 28. novembra 2007 – Generics (UK) Ltd, Regina proti Licensing Authority (zanjo: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

36

2008/C 022/65

Zadeva C-528/07 P: Pritožba, ki jo je 29. novembra 2007 vložila Association de la presse internationale ASBL (API) zoper sodbo Sodišča prve stopnje (veliki senat), razglašeno 12. septembra 2007, v zadevi Association de la presse internationale ASBL (API) proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-36/04

36

2008/C 022/66

Zadeva C-532/07 P: Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 29. novembra 2007 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (veliki senat), razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi T-36/04, Komisija Evropskih skupnosti proti Association de la presse internationale ASBL

37

2008/C 022/67

Zadeva C-541/07: Tožba, vložena 30. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

38

2008/C 022/68

Zadeva C-548/07: Tožba, vložena 10. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

38

2008/C 022/69

Zadeva C-20/07: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. oktobra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

39

2008/C 022/70

Zadeva C-145/07: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski

39

2008/C 022/71

Zadeva C-223/07: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski

39

 

Sodišče prve stopnje

2008/C 022/72

Zadeva T-307/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – Pagliacci proti Komisiji (Uradniki – Javni natečaj – Nevpis na čakalni seznam – Kršitev splošnih razpisnih pogojev – Zahtevane diplome in delovne izkušnje)

40

2008/C 022/73

Zadeva T-66/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. decembra 2007 – Sack proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Ničnostna tožba – Dodatki za funkcijo – Funkcija vodje enote – Načelo enakega obravnavanja – Obveznost obrazložitve – Jezikovna ureditev)

40

2008/C 022/74

Zadeva T-86/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – K & L Ruppert Stiftung proti UUNT – Lopes de Almeida Cunha in drugi (CORPO livre) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke CORPO livre – Nacionalne in mednarodne besedne znamke LIVRE – Prepozni dokaz o uporabi prejšnjih znamk)

40

2008/C 022/75

Združeni zadevi T-101/05 in T-111/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – BASF in UCB proti Komisiji (Konkurenca – Omejevalni sporazumi v sektorju vitaminskih proizvodov – Holin klorid (vitamin B 4) – Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru – Globe – Odvračalen učinek – Ponovna kršitev – Sodelovanje v upravnem postopku – Enotna in trajajoča kršitev)

41

2008/C 022/76

Zadeva T-112/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – Akzo Nobel in drugi proti Komisiji (Konkurenca – Omejevalni sporazumi v sektorju vitaminskih proizvodov – Holin klorid (vitamin B 4) – Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru – Odgovornost za kršitev)

41

2008/C 022/77

Zadeva T-113/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2007 – Angelidis proti Parlamentu (Javni uslužbenci – Uradniki – Pritožba v zvezi z delovnim mestom z nazivom A2 – Zavrnitev kandidature – Bistvena kršitev postopka – Ničnostna tožba – Odškodninska tožba)

42

2008/C 022/78

Zadeva T-308/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – Italija proti Komisiji (Strukturni skladi – Sofinanciranje – Uredbi (ES) št. 1260/1999 in št. 448/2004 – Pogoji za upravičenost do predplačil, ki so jih nacionalni organi plačali v okviru sistemov državnih pomoči ali v povezavi z odobritvijo pomoči – Dokaz, da so sredstva uporabili končni naslovniki – Ničnostna tožba – Izpodbojni akt)

42

2008/C 022/79

Zadeva T-10/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. decembra 2007 – Portela & Companhia proti UUNT – Torrens Cuadrado in Gilbert Sanz (Bial) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti Bial – Prejšnja nacionalna besedna znamka BIAL – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 – Dokaz o obstoju prejšnje znamke – Soobstoj prejšnjih znamk – Sredstvo, ki spreminja predmet spora – Dokazi, prvič predstavljeni pred Sodiščem prve stopnje – Stroški, nastali pred oddelkom za ugovore)

43

2008/C 022/80

Združene zadeve T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 in T-69/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – Irska in drugi proti Komisiji (Državna pomoč – Direktiva 92/81/EGS – Trošarina za mineralna olja – Mineralna olja, ki se kot goriva uporabljajo za proizvodnjo aluminijevega oksida – Oprostitev, ki so jo odobrili francoski, irski in italijanski organi – Nove pomoči – Obstoječa pomoč – Obveznost obrazložitve – Uradna dolžnost)

43

2008/C 022/81

Zadeva T-117/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – DeTeMedien Deutsche proti UUNT (suchen.de) (Znamka Skupnosti – Prijava besedne znamke Skupnosti suchen.de – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Ime domene – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 40/94)

44

2008/C 022/82

Zadeva T-134/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2007 – Xentral proti UUNT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti PAGESJAUNES.COM – Prejšnja nacionalna figurativna znamka LES PAGES JAUNES – Domensko ime pagesjaunes.com – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94)

44

2008/C 022/83

Zadeva T-242/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2007 – Cabrera Sánchez proti UUNT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti el charcutero artesano – Prejšnja nacionalna figurativna znamka El Charcutero – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Neobstoj podobnosti znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94)

45

2008/C 022/84

Zadeva T-326/07 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 4. decembra 2007 – Cheminova in drugi proti Komisiji (Sklic – Direktiva 91/414/EGS – Predlog zadržanja izvrševanja – Nedopustnost – Neobstoj nujnosti)

45

2008/C 022/85

Zadeva T-414/07: Tožba, vložena 19. novembra 2007 – Euro-Information proti UUNT (Podoba roke, ki drži karto s tremi trikotniki)

45

2008/C 022/86

Zadeva T-421/07: Tožba, vložena 22. novembra 2007 – Deutsche Post proti Komisiji

46

2008/C 022/87

Zadeva T-425/07: Tožba, vložena 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT (100)

46

2008/C 022/88

Zadeva T-426/07: Tožba, vložena 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT (300)

47

2008/C 022/89

Zadeva T-427/07: Tožba, vložena 16. novembra 2007 – Mirto Corporación Empresarial proti UUNT – Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Zadeva T-428/07: Tožba, vložena 22. novembra 2007 – Centre d'Étude et de Valorisation des Algues proti Komisiji

48

2008/C 022/91

Zadeva T-430/07: Tožba, vložena 23. novembra 2007 – Bodegas Montebello proti UUNT – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Zadeva T-432/07: Tožba, vložena 29. novembra 2007 – Francija proti Komisiji

49

2008/C 022/93

Zadeva T-433/07: Tožba, vložena 22. novembra 2007 – Ryanair proti Komisiji

49

2008/C 022/94

Zadeva T-436/07 P: Pritožba, ki jo je 30. novembra 2007 vložil Nikos Giannopoulos zoper sodbo, ki jo je 20. septembra 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-111/06, Nikos Giannopoulos proti Svetu

50

2008/C 022/95

Zadeva T-440/07: Tožba, vložena 5. decembra 2007 – Huta Buczek proti Komisiji

50

2008/C 022/96

Zadeva T-271/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 6. decembra 2007 – Microsoft proti Komisiji

51

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2008/C 022/97

Zadeva F-65/05: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Wandschneider proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2003 – Ničnostna tožba – Obrazložitev – Očitna napaka pri presoji)

52

2008/C 022/98

Zadeva F-95/05: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – N proti Komisiji (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Zaposlitev – Delovno mesto vodje predstavništva – Tretje države – Neugodno mnenje zdravniške službe)

52

2008/C 022/99

Zadeva F-130/05: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Soares proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Ponovna vzpostavitev kariere – Neobstoj ocenjevalnega poročila – Primerjalna ocena uspešnosti – Zahteva na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov – Dopustnost tožbe – Novo bistveno dejstvo)

53

2008/C 022/00

Zadeva F-28/06: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Wandschneider proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2004 – Ničnostna tožba – Obrazložitev – Očitna napaka pri presoji)

53

2008/C 022/01

Zadeva F-42/06: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Sundholm proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Vmesno ocenjevalno obdobje 2004 – Cilji in merila ocenjevanja – Odškodninski zahtevek)

53

2008/C 022/02

Zadeva F-73/06: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Van Neyghem proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Javni natečaj – Ocenitev pisnega izpita – Pritožbeni rok – Dopustnost – Obveznost obrazložitve)

54

2008/C 022/03

Zadeva F-108/06: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Basili proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2004 – Ničnostna tožba – Predstavniki zaposlenih – Mnenje ad hoc skupine)

54

2008/C 022/04

Zadeva F-27/07: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Sundholm proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2001/2002 – Odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov – Izvršitev sodbe Sodišča prve stopnje – Člen 233 ES)

54

2008/C 022/05

Zadeva F-40/06: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Zahteva za dostop do informacij o osebnih stvareh, poslanih iz kraja zaposlitve v kraj prebivanja – Ustavitev postopka – Očitno neutemeljen odškodninski zaktevek)

55

2008/C 022/06

Zadeva F-23/07: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 19. oktobra 2007 – M proti Evropski agenciji za zdravila (EMEA) (Javni uslužbenci – Uradniki – Invalidnost – Invalidska komisija – Zavrnitev sklica – Očitna nedopustnost)

55

2008/C 022/07

Zadeva F-99/07: Tožba, vložena 28. septembra 2007 – Bernard proti Europolu

55

2008/C 022/08

Zadeva F-108/07: Tožba, vložena 15. oktobra 2007 – Nijs proti Računskemu sodišču

56

2008/C 022/09

Zadeva F-124/07: Tožba, vložena 23. oktobra 2007 – Behmer proti Parlamentu

56

2008/C 022/10

Zadeva F-126/07: Tožba, vložena 30. oktobra 2007 – Van Beers proti Komisiji

57

2008/C 022/11

Zadeva F-127/07: Tožba, vložena 30. oktobra 2007 – Coto Moreno proti Komisiji

57

2008/C 022/12

Zadeva F-3/07: Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 5. decembra 2007 – Moschonaki proti Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (FEACVT)

58

2008/C 022/13

Zadeva F-71/07: Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 28. novembra 2007 – Karatzoglou proti Evropski agenciji za obnovo (EAR)

58

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Sodišče

26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/1


(2008/C 22/01)

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unije

UL C 8, 12.1.2008

Prejšnje objave

UL C 315, 22.12.2007

UL C 297, 8.12.2007

UL C 283, 24.11.2007

UL C 269, 10.11.2007

UL C 247, 20.10.2007

UL C 235, 6.10.2007

Ti teksti so na voljo na:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija)) – Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) in Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04) proti Comune di Milano

(Združeni zadevi C-463/04 in C-464/04) (1)

(Člen 56 ES - Prost pretok kapitala - Omejitve - Privatizirana podjetja - Nacionalna določba, v skladu s katero statut delniške družbe državi ali javnemu subjektu, ki je udeležen v kapitalu te družbe, daje pravico, da neposredno imenuje enega ali več članov upravnega odbora)

(2008/C 22/02)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca Zucca (C-463/04) in Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)

Tožena stranka: Comune di Milano

Intervenienti: AEM SpA (C-463/04 in C-464/04), Edison SpA (C-463/04),

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Razlaga člena 56 ES – Nacionalna določba, ki javnim osebam omogoča imenovanje članov upravnega odbora ali revizorjev v privatiziranih podjetjih – Uporaba s strani teritorialne enote, ki ohranja precejšen delež v privatiziranem podjetju.

Izrek

Člen 56 ES je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni določbi, kot je člen 2449 italijanskega codice civile, v skladu s katerim lahko statut delniške družbe državi ali javnemu subjektu, ki je udeležen v kapitalu te družbe, podeli pravico neposrednega imenovanja enega ali več članov upravnega odbora, pri čemer ta pravica sama po sebi ali – kot v zadevah v postopkih v glavni stvari – v povezavi z določbo, kot je člen 4 uredbe-zakona št. 332 z dne 31. maja 1994, ki je po spremembah postala zakon št. 474/1994 z dne 30. julija 1994, kot je bil spremenjen z zakonom št. 350 z dne 24. decembra 2003, ki navedeni državi ali javnemu subjektu priznava pravico sodelovanja pri oblikovanju seznama članov upravnega odbora, ki jih ne imenuje neposredno, tej državi ali temu subjektu daje na voljo nesorazmerne nadzorne pristojnosti glede na njegovo udeležbo v kapitalu navedene družbe.


(1)  UL C 249, 14.10.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/2


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

(Zadeva C-280/05) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Državne pomoči - Nezdružljivost s skupnim trgom - Obveznost povračila - Neizvršitev)

(2008/C 22/03)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: V. Di Bucci in E. Righini, zastopnika)

Tožena stranka: Italijanska republika (zastopnika: I. M. Braguglia, zastopnik, in D. Del Gaizo, odvetnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 2, 3 in 4 Odločbe Komisije 2004/800/ES z dne 30. marca 2004, s katero je bilo ugotovljeno, da je nezdružljiv s skupnim trgom program pomoči, ki ga izvaja Italija in ki se nanaša na nujne ukrepe v korist zaposlovanja v podjetjih v težavah, ki so predmet postopka insolventnosti in zaposlujejo več kot tisoč oseb (pomoč št. CR 62/2003, prej NN 7/2003 -Italija) (UL L 352, str. 10) – Nesprejetje ukrepov, potrebnih za povračilo pomoči, za katere je bilo ugotovljeno, da so nezdružljive s skupnim trgom, v predpisanem roku.

Izrek

1)

Italijanska republika s tem, da v predpisanem roku ni sprejela ukrepov, potrebnih za izterjavo pomoči od upravičencev do pomoči, za katere je bilo z Odločbo Komisije 2004/800/ES z dne 30. marca 2004 o programu državnih pomoči, ki ga izvaja Italija v zvezi z nujnimi določbami na področju zaposlovanja, ugotovljeno, da so nezakonite in nezdružljive s skupnim trgom, ni izpolnila obveznosti iz členov 2 in 3 te odločbe.

2)

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 229, 17.9.2005.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/3


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Münster – Nemčija) – Columbus Container Services BVBA & Co. proti Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(Zadeva C-298/05) (1)

(Člena 43 in 56 ES - Davki na dohodek in kapital - Pogoji obdavčitve dobička poslovne enote s sedežem v drugi državi članici - Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja - Metodi oprostitve in odbitka davka)

(2008/C 22/04)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Münster

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Columbus Container Services BVBA & Co

Tožena stranka: Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Finanzgericht Münster – Razlaga členov 43, 56, 57 in 58 Pogodbe ES – Svoboda ustanavljanja in prost pretok kapitala – Vmesni dohodki, ki imajo značaj kapitalske naložbe v tujemu podjetju davčnega zavezanca, ki je neomejeno zavezan k davku v Nemčiji – Nacionalna zakonodaja, ki v nasprotju z določbami konvencije, ki preprečuje dvojno obdavčevanje, ki je bila sklenjena z Belgijo in ki določa napotitev na metodo izvzetja iz obdavčenja, določa odbitek davkov, obračunanih na te dohodke v tujini, od nacionalnega davka.

Izrek

Člena 43 ES in 56 ES je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta davčni zakonodaji države članice, na podlagi katere dohodki nacionalnega rezidenta, ki izhajajo iz kapitala, vloženega v poslovno enoto s sedežem v drugi državi članici, ne glede na konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjeno z državo članico sedeža te poslovne enote, niso oproščeni davka na nacionalni dohodek, ampak so obdavčeni z nacionalnim davkom, od katerega se odšteje davek, obračunan v drugi državi članici.


(1)  UL C 271, 29.10.2005.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/3


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

(Zadeva C-393/05) (1)

(Uredba (EGS) št. 2092/91 - Ekološka pridelava kmetijskih proizvodov - Zasebni kontrolni organi - Pogoj podružnice ali trajne infrastrukture v državi članici opravljanja storitev - Upravičeni razlogi - Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti - Člen 55 ES - Varstvo potrošnikov)

(2008/C 22/05)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: E. Traversa in G. Braun, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Avstrija (zastopnika: M. Lumma in C. Schulze-Bahr, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 49 ES – Svobodno opravljanje storitev – Zahteva po podružnici ali trajni infrastrukturi v Avstriji za organe kontrole ekološke pridelave kmetijskih proizvodov, ki so pridobili odobritev v drugi državi članici

Izrek

1)

Republika Avstrija, s tem ko zahteva, da morajo imeti zasebni organi kontrole proizvodov ekološke pridelave, ki imajo sedež in so pridobili odobritev v drugi državi članici, v Avstriji podružnico, da bi v njej lahko izvajali svojo dejavnost, ni izpolnila obveznosti iz člena 49 ES.

2)

Republiki Avstriji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 10, 14.1.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/4


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-404/05) (1)

(Uredba (EGS) št. 2092/91 - Ekološka pridelava kmetijskih proizvodov - Zasebni kontrolni organi - Pogoj podružnice ali trajne infrastrukture v državi članici opravljanja storitev - Upravičeni razlogi - Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti - Člen 55 ES - Varstvo potrošnikov)

(2008/C 22/06)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: E. Traversa in G. Braun, zastopnika)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: M. Lumma in C. Schulze-Bahr, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 49 ES – Svobodno opravljanje storitev – Zahteva po podružnici ali trajni infrastrukturi v Nemčiji za organe kontrole ekološke pridelave kmetijskih proizvodov, ki so pridobili odobritev v drugi državi članici

Izrek

1)

Zvezna republika Nemčija, s tem ko zahteva, da morajo imeti zasebni organi kontrole proizvodov ekološke pridelave, ki imajo sedež in so pridobili odobritev v drugi državi članici, v Nemčiji podružnico, da bi v njej lahko izvajali svojo dejavnost, ni izpolnila obveznosti iz člena 49 ES.

2)

Zvezni republiki Nemčiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 10, 14.1.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/4


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-456/05) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Člen 43 ES - Psihoterapevti koncesionarji - Sistem kvot - Prehodna ureditev odstopanja - Sorazmernost - Dopustnost)

(2008/C 22/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: H. Stovlbaek in S. Grünheid, zastopnika)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: M. Lumma in U. Forsthoff, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 43 ES – Prehodna ureditev dovoljenj za psihoterapevte, ki za pridobitev dovoljenja določa predhodno opravljanje poklica v okviru nacionalnega zdravstvenega zavarovanja.

Izrek

1)

Zvezna republika Nemčija, s tem ko je pridržala prehodne določbe ali „pridobljene pravice“, ki psihoterapevtom omogočajo pridobitev dovoljenja ali odobritve, izdane neodvisno od veljavnih pravil o koncesiji v zdravstvu, le za psihoterapevte, ki so opravljali poklic v okviru obveznega nemškega zdravstvenega zavarovanja, in ni upoštevala primerljivih ali podobnih poklicnih dejavnosti, ki so jih opravljali psihoterapevti v drugih državah članicah, ni izpolnila obveznosti iz člena 43 ES.

2)

Zvezni republiki Nemčiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 86, 8.4.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/5


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2007 – Beatriz Salvador García proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-7/06 P) (1)

(Pritožba - Uradniki - Osebni prejemki - Izselitveni dodatek - Pogoj, določen s členom 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Pojem „del[o] za drugo državo“)

(2008/C 22/08)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Beatriz Salvador García (zastopniki: R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez, A. Sayagués Torres, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall, zastopnik, J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas in M. Canal, odvetniki)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Salvador García proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-205/02, s katero je bila zavrnjena tožba za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 27. marca 2002, s katero je bil pritožnici zavrnjen izselitveni dodatek iz člena 4 Priloge VII Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih Skupnosti ter z njim povezana nadomestila oziroma dodatki.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

B. Salvador García se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 60, 11.3.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/5


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2007 – Anna Herrero Romeu proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-8/06 P) (1)

(Pritožba - Uradniki - Osebni prejemki - Izselitveni dodatek - Pogoj, določen s členom 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Pojem „del[o] za drugo državo“)

(2008/C 22/09)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Anna Herrero Romeu (zastopniki: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez, A. Sayagués Torres, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall, agent, J. Rivas Andrés et M. Canal, odvetniki)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Herrero Romeu proti Komisiji (T-298/02), s katero je to zavrnilo njeno tožbo za razglasitev ničnosti odločbe Komisije Evropskih skupnosti z dne 10. junija 2002, s katero ji je bila zavrnjena pravica do izselitvenega dodatka, določenega v členu 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi), ter pravica do dodatkov, povezanih s tem dodatkom

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

A. Herrero Romeu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 60, 11.3.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2007 – Tomás Salazar Brier proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-9/06 P) (1)

(Pritožba - Uradniki - Nadomestilo - Izselitveni dodatek - Pogoj, določen s členom 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Pojem „del[o] za drugo državo“)

(2008/C 22/10)

Jezik postopka španščina

Stranki

Tožeča stranka: Tomás Salazar Brier (zastopniki: R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez in A. Sayagués Torres, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall, zastopnik, J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas Andrés in M. Canal, odvetniki)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Salazar Brier proti Komisiji, T-83/03, s katero je bila zavrnjena tožba za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o implicitni zavrnitvi ugovora pritožnika z dne 24. februarja 2003 in implicitni zavrnitvi z dne 24. marca 2003, s katero mu je bil zavrnjen izselitveni dodatek iz člena 4 Priloge VIII Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih Skupnosti ter z njim povezana nadomestila oziroma dodatki.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

T. Salazar Brieru se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 60, 11.3.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2007 – Rafael de Bustamante Tello proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-10/06 P) (1)

(Pritožba - Uradniki - Osebni prejemki - Izselitveni dodatek - Pogoj, določen s členom 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Pojem „del[o] za drugo državo“)

(2008/C 22/11)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Rafael de Bustamante Tello (zastopniki: R. García-Gallardo, D. Domínguez Pérez in A. Sayagués Torres, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Sims in D. Canga Fano, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Bustamante Tello proti Svetu, T-368/03, s katero je bila zavrnjena tožba za razglasitev ničnosti odločbe Sveta z dne 28. julija 2003, s katero je bil pritožniku zavrnjen izselitveni dodatek iz člena 4 Priloge VIII Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih Skupnosti ter z njim povezana nadomestila oziroma dodatki.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

R. de Bustamante Telloju se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 60, 11.3.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/7


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. decembra 2007 – Luigi Marcuccio proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-59/06 P) (1)

(Pritožba - Uradnik - Zaposlitev v tretji državi - Premestitev delovnega mesta in delavca - Načelo spoštovanja pravic obrambe - Obseg - Dokazno breme)

(2008/C 22/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (zastopnik: L. Garofalo, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 24. novembra 2005 v zadevi Marcuccio proti Komisiji (T-236/02) s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo ničnostno tožbo zoper odločbo Komisije o premestitvi delovnega mesta tožeče stranke iz delegacije Komisije v Luandi (Angola) na njen sedež v Bruslju ter odškodninski zahtevek.

Izrek

1)

Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 24. novembra 2005 v zadevi Marcuccio proti Komisiji (T-236/022) se razglasi za nično.

2)

Zadeva se vrne Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti v novo sojenje.

3)

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 96, 22.4.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/7


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

(Zadeva C-119/06) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Kršitev Direktive Sveta 92/50/EGS o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev - Oddaja naročila brez javnega razpisa - Oddaja storitev sanitetnega prevoza v Toskani)

(2008/C 22/13)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: X. Lewis in D. Recchia, zastopnika, M. Mollica, odvetnik)

Tožena stranka: Italijanska republika (zastopniki: I. Braguglia, zastopnik, G. Fiengo in S. Varone, odvetnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 11, 15 in 17 Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev (UL L 209, str. 1) – Oddaja naročila brez objave ustreznega obvestila – Oddaja storitev sanitetnega prevoza v Toskani.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 131, 3.6.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/8


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 29. novembra 2007 – Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH proti Komisiji Evropskih skupnosti, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, anciennement Hamburgische Electricitäts-WerkeAG

(Zadeva C-176/06 P) (1)

(Pritožba - Pomoč, ki naj bi jo nemški organi domnevno dodelili nuklearnim centralam - Rezerve za zaprtje central in odstranitev radioaktivnih odpadkov - Nedopustnost tožbe pred Sodiščem prve stopnje - Razlog javnega reda)

(2008/C 22/14)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnice: Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH (zastopnika: D. Fouquet in P. Becker, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: V. Kreuschitz, zastopnik), E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, prej Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (zastopnika: U. Karpenstein in D. Sellner, odvetnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 26. januarja 2006 v zadevi Stadtwerke Schwäbisch Hall in drugi proti Komisiji (T-92/02), s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2001)3967 konč. z dne 11. decembra 2001, v kateri je bilo ugotovljeno, da nemški sistem davčne oprostitve za rezerve, ki so jih oblikovale nuklearne centrale z namenom odstranitve svojih radioaktivnih odpadkov in dokončnega zaprtja svojih objektov, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 87(1) ES – Obveznost Komisije, da v primeru težav pri presoji ali dvomov, začne kontradiktorni postopek, predviden v členu 88(2) ES.

Izrek

1)

Sodba Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 26. januarja 2006 v zadevi Stadtwerke Schwäbisch Hall in drugi proti Komisiji (T-92/02) se razveljavi.

2)

Tožba, ki so jo pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti vložile Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH in Stadtwerke Uelzen GmbH in se nanaša na razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2001)3967 konč. z dne 11. decembra 2001, v kateri je določeno, da nemški sistem davčne oprostitve za rezerve, ki so jih oblikovali upravljalci jedrskih central z namenom varne odstranitve radioaktivnih odpadkov iz njih in dokončnega zaprtja svojih objektov, ne pomeni pomoči v smislu člena 87(1) ES, se zavrže kot nedopustna.

3)

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH in Stadtwerke Uelzen GmbH se naložijo stroški postopkov na obeh stopnjah.


(1)  UL C 131, 3.6.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/8


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. novembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht (Nemčija)) – Deutsche Telecom AG proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-262/06) (1)

(Sektor za telekomunikacije - Univerzalne storitve in pravice uporabnikov - Pojem „obveznosti“, ki jih morajo države članice začasno ohraniti - Člen 27, prvi odstavek, Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) in člen 16(1)(a) Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah) - Določitev cen za zagotavljanje storitev govorne telefonije - Obveznost pridobitve upravnega dovoljenja)

(2008/C 22/15)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Deutsche Telecom AG

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Bundesverwaltungsgericht – Razlaga člena 27, prvi odstavek, Direktive [E]vropskega parlamenta in [S]veta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna direktiva) (UL L 108, str. 33, v nadaljevanju: Okvirna direktiva) in člena 16(1)(a) Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, str. 51) – Pojem „obveznosti“, ki jih morajo države članice začasno ohraniti – Prej obstoječi sistem uskladitve tarif za zagotavljanje storitev govorne telefonije, ki jih končnim uporabnikom nudi podjetje s prevladujočim položajem.

Izrek

Člen 27, prvi odstavek, Direktive [E]vropskega parlamenta in [S]veta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) in člen 16(1)(a) Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) je treba razlagati tako, da je treba v novem regulativnem okviru, ki izhaja iz navedenih direktiv, začasno ohraniti zakonsko obveznost prejšnjega nacionalnega prava, ki zahteva pridobitev upravnega dovoljenja za maloprodajne cene storitev govorne telefonije, ki jih opravi podjetje s prevladujočim položajem na trgu, kot je določen v členu 25 zakona o telekomunikacijah (Telekommunikationsgesetz) z dne 25. julija 1996, in tudi upravne akte, s katerimi se ugotovi obstoj te obveznosti odobritve.


(1)  UL C 212, 2.9.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/9


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Ursula Voß proti Land Berlin

(Zadeva C-300/06) (1)

(Člen 141 ES - Načelo enakega plačila za delavce in delavke - Uslužbenci - Nadurno delo - Posredna diskriminacija delavk, zaposlenih s krajšim delovnim časom)

(2008/C 22/16)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ursula Voß

Tožena stranka: Land Berlin

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Bundesverwaltungsgericht – Razlaga člena 141 Pogodbe ES – Nacionalna zakonodaja, ki tako za zaposlene s polnim delovnim časom kot za zaposlene s krajšim delovnim časom določa manjše plačilo za nadure kot za ure znotraj normalnega delovnega časa – Plačilo učiteljice-uslužbenke, ki dela z krajšim delovnim časom in opravlja nadure, ki je nižje od plačila, ki bi ga prejela, če bi v okviru zaposlitve s polnim delovnim časom delala isto število ur – Posredna diskriminacija delavk

Izrek

Člen 141 ES je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi glede plačila za uslužbence, kot je sporna ureditev v glavni stvari, v skladu s katero so po eni strani nadure, ki jih opravijo uslužbenci, zaposleni s polnim delovnim časom, in uslužbenci, zaposleni s krajšim delovnim časom, opredeljene kot ure, ki jih opravijo izven svojega individualnega delovnega časa, po drugi strani pa se te ure izplačujejo po nižji postavki kot je urna postavka, ki se uporablja za ure, opravljene v mejah individualnega delovnega časa, tako da so uslužbenci, zaposleni s krajšim delovnim časom, glede opravljenih ur, ki presegajo njihov individualni delovni čas, ne presegajo pa števila ur, ki jih v okviru svojega delovnega časa opravi uslužbenec, zaposlen s polnim delovnim časom, plačani slabše od uslužbencev, zaposlenih s polnim delovnim časom, v primeru, da:

je med vsemi delavci, na katere se ta ureditev nanaša, prizadet veliko višji odstotek delavk kot delavcev;

in

različnega obravnavanja ne upravičujejo objektivni in z diskriminacijo na podlagi spola nepovezani dejavniki.


(1)  UL C 96, 22.4.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/9


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. novembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil (Španija)) – Alfredo Nieto Nuño proti Leonci Monlleó Franquetu

(Zadeva C-328/06) (1)

(Znamke - Direktiva 89/104/EGS - Člen 4(2)(d) - V državi članici „nedvomno znane“ znamke v smislu člena 6.bis Pariške konvencije - Poznanost znamke - Geografski obseg)

(2008/C 22/17)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Alfredo Nieto Nuño

Tožena stranka: Leonci Monlleó Franquetu

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Juzgado de lo Mercantil – Razlaga člena 4 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkam (UL L 40, str. 1) – Pojem „nedvomno znana“ – Možnost poznanosti in uporabe na omejenem ozemlju kot je avtonomna skupnost, regija, „dežela“ ali mesto, glede na zadevni proizvod ali storitev in ciljno javnosti znamke.

Izrek

Člen 4(2)(d) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da mora biti prejšnja znamka nedvomno znana na celotnem ozemlju države članice registracije ali na njenem znatnem delu.


(1)  UL C 237, 30.9.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/10


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-401/06) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Obdavčitev - Šesta direktiva DDV - Opravljanje storitev - Izvršitelj oporoke - Kraj izvedbe storitve - Člen 9(1) in (2)(e))

(2008/C 22/18)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: D. Triantafyllou, zastopnik)

Tožena stranka: Zvezni republiki Nemčiji (zastopnik: M. Lumma, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 9(2)(e) Direktive 77/388/EGS: Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1) – Storitve izvršiteljev oporok, opravljene za naročnike s sedežem izven Skupnosti ali za davčne zavezance s sedežem v Skupnosti, vendar ne v državi izvajalca – Kraj izvedbe storitve – Uvrstitev dejavnosti izvršitelja oporok.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Komisija Evropskih skupnosti nosi poleg svojih stroškov še stroške Zvezne republike Nemčije.


(1)  UL C 294, 2.12.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/10


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2007 – Italijanska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-417/06 P) (1)

(Pritožba - Dopustnost - Strukturni skladi - Financiranje pobud Skupnosti - Sprememba okvirnih razdelitev - Izvršitev razsojene stvari)

(2008/C 22/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopniki: I. Braguglia, zastopnik, D. Del Gaizo in G. Albenzio, avvocati dello Stato)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: E. de March in L. Flynn, zastopnika, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 13. julija 2006 v zadevi Italija proti Komisiji (T-225/04), s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2003)3971 konč. z dne 26. novembra 2003 o določitvi okvirne razdelitve pravic za prevzem obveznosti na podlagi pobud Skupnosti za obdobje od 1994 do 1999 ter vseh povezanih in predhodnih aktov.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

Italijanska republika poleg svojih stroškov nosi stroške Komisije Evropskih skupnosti.


(1)  UL C 310, 16.12.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/11


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. novembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus (Finska)) – C

(Zadeva C-435/06) (1)

(Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo - Uredba (ES) št. 2201/2003 - Področje materialne in časovne uporabe - Pojem „civilne zadeve“ - Odločba o prevzemu v varstvo in namestitvi otrok zunaj lastne družine - Ukrepi s področja javnega prava za zaščito otrok)

(2008/C 22/20)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranka v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: C

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Korkein hallinto-oikeus – Razlaga člena 1(1)(b) in (2)(d) ter člena 64 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, str. 1) – Področje materialne uporabe – Priznanje in izvršitev upravne odločbe, ki je bila potrjena s sodno odločbo, o namestitvi otrok zunaj lastne družine po uradni dolžnosti – Ukrepi s področja javnega prava za zaščito otrok.

Izrek

1)

Člen 1(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2116/2004 z dne 2. decembra 2004, je treba razlagati tako, da pojem „civilne zadeve“ v smislu te določbe zajema posamično odločbo, s katero je odrejen takojšen prevzem v varstvo in namestitev otroka v rejniško družino zunaj lastne družine, če je bila ta odločba sprejeta v okviru javnopravnih pravil o zaščiti otrok.

2)

Uredbo št. 2201/2003, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 2116/2004, je treba razlagati tako, da se usklajeni nacionalni predpisi o priznavanju in izvrševanju upravnih odločb o prevzemu v varstvo in namestitvi oseb, ki so bili sklenjeni v okviru nordijskega sodelovanja, ne morejo uporabljati za odločbo o prevzemu otroka v varstvo, ki spada na področje uporabe te uredbe.

3)

Pod pogojem presoje dejstev, za katero je izključno pristojno predložitveno sodišče, je Uredbo št. 2201/2003 treba razlagati tako, da se uporablja ratione temporis v zadevi, kot je ta v postopku v glavni stvari.


(1)  UL C 326, 30.12.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/11


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien – Avstrija) – Gabriele Walderdorff proti Finanzamt Waldviertel

(Zadeva C-451/06) (1)

(Šesta direktiva o DDV - Člen 13(B)(b) - Oprostitev - Zakup in dajanje v najem nepremičnin - Dodelitev pravice do ribolova proti plačilu)

(2008/C 22/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Gabriele Walderdorff

Tožena stranka: Finanzamt Waldviertel

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien – Razlaga člena 13(B)(b) Direktive 77/388/EGS: Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1) – Oprostitev DDV – Pojem opravljanja storitev, ki so povezane z nepremičnino – Dajanje v najem in prenos pravic do ribolova proti plačilu.

Izrek

Člen 13(B)(b) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero je treba razlagati tako, da dodelitev pravice do ribolova proti plačilu v obliki zakupne pogodbe, sklenjene za dobo desetih let med lastnikom zemljišča, na katerem so vodne površine, za katere je bila priznana pravica, in imetnikom pravice do ribolova na vodni površini, ki je na javnem dobrem, ne pomeni niti zakupa niti dajanja v najem nepremičnin, ker ta dodelitev ne podeljuje pravice do uporabe zadevne nepremičnine in izključitve vseh drugih oseb od te pravice.


(1)  UL C 326, 30.12.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/12


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen (Belgija)) – BVBA Van Landeghem proti Državi Belgiji

(Zadeva C-486/06) (1)

(Skupna carinska tarifa - Kombinirana nomenklatura - Tarifna uvrstitev - Tarifni številki 8703 in 8704 - Motorno vozilo vrste „pick up“)

(2008/C 22/22)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Antwerpen (Belgija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BVBA Van Landeghem

Tožena stranka: Država Belgija

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Hof van beroep te Antwerpen – Razlaga Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, str. 1) – Tarifni številki 8703 in 8704 – Uvrstitev motornega vozila vrste „pick-up“ z zaprto kabino, namenjeno potnikom, ter z nakladalno površino, ki ni višja od 50 centimetrov, z luksuzno notranjostjo, ABS zaviralnim sistemom, 4 do 8-litrskim bencinskim motorjem, štirikolesnim pogonom ter luksuznimi športnimi platišči.

Izrek

Vozila pick-up, kot so ta v postopku v glavni stvari, ki imajo, po eni strani, zaprto kabino, namenjeno potnikom, v katerem so za sedežem ali sedežno klopjo voznika zložljivi ali snemljivi sedeži s trotočkovnimi varnostnimi pasovi in, po drugi strani z nakladalno površino, ločeno od kabine, ki ni višja od 50 centimetrov, ki se lahko odpre samo zadaj in nima nobenih pripomočkov za pritrditev tovora, imajo luksuzno opremljeno notranjost z veliko opreme (zlasti z električno nastavljivimi usnjenimi sedeži, električno pomičnimi ogledali in stekli ter radijskim sprejemnikom s CD predvajalnikom) in so opremljena s antiblokirnim zavornim sistemom (ABS), s 4 do 8 litrsko delovno prostornino bencinskega motorja z zelo visoko porabo, z avtomatskim menjalnikom, s štirikolesnim pogonom in z luksuznimi „športnimi“ platišči, v skladu s splošnim izgledom in vsemi njihovimi značilnostmi uvrstiti pod tarifno številko 8703 kombinirane nomenklature navedene v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kot je veljala po spremembah z Uredbo Komisije (ES) št. 3115/94 z dne 20. decembra 1994, Uredbo Komisije (ES) št. 3009/95 z dne 22. decembra 1995, in Uredbo Komisije (ES) št. 1734/96 z dne 9. septembra 1996.


(1)  UL C 20, 27.1.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/12


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Malti

(Zadeva C-508/06) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 96/59/ES - Člen 11 - Ravnanje z odpadki - Odstranjevanje polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov - Nesporočitev zahtevanih načrtov in usmeritev)

(2008/C 22/23)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. Konstantinidis in D. Lawunmi, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Malta (zastopnika: S. Camilleri in L. Farrugia, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Člen 11 Direktive Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (UL L 243, str. 31) – Nepriprava in nesporočitev Komisiji v predpisanem roku načrtov, usmeritev in povzetkov popisa, ki jih določa Direktiva.

Izrek

1)

Republika Malta s tem, da ni sporočila načrtov in usmeritev, ki se zahtevajo v členu 11 Direktive Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT), ni izpolnila obveznosti iz tega člena 11 v povezavi s členom 54 Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija.

2)

Republiki Malti se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 56, 10.3.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/13


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Ferriere Nord SpA

(Zadeva C-516/06 P) (1)

(Pritožba - Konkurenca - Odločba Komisije - Globa - Izvršitev - Uredba (EGS) št. 2988/74 - Zastaranje - Akt, ki posega v položaj - Nedopustnost)

(2008/C 22/24)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: V. Di Bucci in F. Amato, zastopnika)

Druga stranka v postopku: Ferriere Nord SpA (zastopnika: W. Viscardini in G. Donà, odvetnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 27. septembra 2006 v zadevi Ferriere Nord SpA proti Komisiji (T-153/04), s katero je Sodišče prve stopnje razglasilo za nični odločitvi Komisije, ki sta bili sporočeni z dopisom z dne 5. februarja in s telefaksom z dne 13. aprila 2004, v zvezi z neporavnanim zneskom globe, ki je bila naložena Ferriere Nord SpA z odločbo Komisije 89/515/EGS z dne 2. avgusta 1989 v zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/31.553 – Varjene jeklene mreže).

Izrek

1)

Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 27. septembra 2006 v zadevi Ferriere Nord proti Komisiji (T-153/04) se razveljavi.

2)

Ničnostna tožba Ferriere Nord SpA zoper odločitvi Komisije Evropskih skupnosti, ki sta bili sporočeni z dopisom z dne 5. februarja 2004 in s telefaksom z dne 13. aprila 2004, v zvezi z neporavnanim zneskom globe, ki je bila Ferriere Nord SpA naložena z odločbo Komisije 89/515/EGS z dne 2. avgusta 1989 v zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/31.553 – Varjene jeklene mreže), ni dopustna.

3)

Ferriere Nord SpA se naloži plačilo stroškov postopkov na obeh stopnjah.


(1)  UL C 42, 24.2.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/13


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-6/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2002/74/ES - Varstvo delavcev - Plačilna nesposobnost delodajalca)

(2008/C 22/25)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Enegren in R. Vidal Puig, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: F. Diéz Moreno, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2002/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 80/987/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L 270, str. 10).

Izrek

1)

Kraljevina Španija s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2002/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 80/987/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca, ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

2)

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 56, 10.3.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/14


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

(Zadeva C-34/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2003/109/ES - Državljani tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

(2008/C 22/26)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: M. Condou-Durande, zastopnik)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopnik: C. Schiltz, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL 2004, L 16, str. 44), v predpisanem roku.

Izrek

1)

Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da v predpisanem roku ni sprejelo zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, ni izpolnilo obveznosti iz te direktive.

2)

Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 69, 24.3.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/14


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

(Zadeva C-57/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2003/86/ES - Pravica do združitve družine - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

(2008/C 22/27)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: M. Condou-Durande, zastopnik)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopnik: C. Schiltz, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, str. 12) v predpisanem roku.

Izrek

1)

Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da v predpisanem roku ni sprejelo vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine, ni izpolnilo obveznosti iz te direktive.

2)

Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 95, 28.4.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/15


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki

(Zadeva C-67/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2004/24/ES - Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora - Kodeks Skupnosti - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

(2008/C 22/28)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: B. Stromsky, zastopnik)

Tožena stranka: Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in R. Loosli-Surrans, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2004/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o spremembi Direktive 2001/83/ES o Kodeksu Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede tradicionalnih zdravil rastlinskega izvora (UL L 136, str. 85), v predpisanem roku.

Izrek

1)

Francoska republika s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2004/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o spremembi Direktive 2001/83/ES o Kodeksu Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede tradicionalnih zdravil rastlinskega izvora, ni izpolnila obveznosti iz člena 2 te direktive.

2)

Francoski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 95, 28.4.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/15


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen (Švedska)) – Kerstin Sundelind Lopez proti Miguelu Enriqueju Lopezu Lizazu

(Zadeva C-68/07) (1)

(Uredba (ES) št. 2201/2003 - Členi 3, 6 in 7 - Sodna pristojnost - Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo - Pristojnost v zadevah, povezanih z razvezo zakonske zveze - Tožena stranka, ki je državljan tretje države in v njej tudi prebiva - Nacionalna pravila o pristojnosti, ki določajo presežno pristojnost sodišča)

(2008/C 22/29)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta domstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Kerstin Sundelind Lopez

Tožena stranka: Miguel Enrique Lopez Lizazo

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Högsta domstolen – Razlaga členov 3, 6 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, str. 1) – Pristojnost v primeru razveze zakonske zveze, kadar tožena stranka ne prebiva v nobeni državi članici niti nima državljanstva nobene države članice.

Izrek

Člena 6 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2116/2004 z dne 2. decembra 2004 o pogodbah s Svetim sedežem, je treba razlagati tako, da kadar v okviru postopka za razvezo zakonske zveze tožena stranka nima običajnega prebivališča v nobeni državi članici in ni državljan nobene države članice, pristojnost sodišč države članice, da razsodijo o tej tožbi, ne more temeljiti na njihovem nacionalnem pravu, če so za to na podlagi člena 3 te uredbe pristojna sodišča druge države članice.


(1)  UL C 82, 14.4.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/16


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki

(Zadeva C-106/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 20000/59/ES - Pristaniške zmogljivosti za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora - Nepriprava in neizvedba načrta za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi za vsa pristanišča)

(2008/C 22/30)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: A. Bordes in K. Simonsson, zastopnika)

Tožena stranka: Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in A. Hare, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, str. 81)

Izrek

1)

Francoska republika s tem, da v predpisanem roku ni pripravila in izvedla načrta za sprejem in ravnanje z odpadki za vsa svoja pristanišča, ni izpolnila obveznosti iz členov 5(1) in 16(1) Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.

2)

Francoski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 95, 28.4.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/16


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

(Zadeva C-112/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2004/80/ES - Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

(2008/C 22/31)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. Condou-Durande in E. De Persio, zastopnika)

Tožena stranka: Italijanska republika (zastopnika: I. Braguglia, zastopnik, D. Del Gaizo, odvetnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (UL L 261, str. 15), v predpisanem roku.

Izrek

1)

Italijanska republika s tem, da v predpisanem roku ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

2)

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 117, 26.5.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/17


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 6. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski

(Zadeva C-258/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2004/18/CE - Usklajevanje postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

(2008/C 22/32)

Jezik postopka: švedščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Kukovec in Nyberg, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Švedska (zastopnik: A. Falk, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev v določenem roku (UL L 134, str.114).

Izrek

1)

Kraljevina Švedska s tem, da ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, ni izpolnila obveznosti iz te direktive;

2)

Kraljevini Švedski se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 183, 4.8.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/17


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

(Zadeva C-263/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Nepravilen prenos - Direktiva 96/61/ES - Člen 9(4) - Člen 13(1) - Priloga I - Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja - Pojma „uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij“ in „ponovno preverjanje pogojev v dovoljenju za obratovanje v rednih časovnih presledkih“)

(2008/C 22/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: A. Alcover San Pedro in J.-B. Laignelot, zastopnika)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopnik: C. Schiltz, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nepravilen prenos členov 9(4) in 13(1) ter priloge I Direktive Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL L 257, str. 26) – Pojma uporaba „najboljših razpoložljivih tehnologij“ in „ponovno preverjanje v rednih časovnih presledkih“ pogojev v dovoljenju za obratovanje.

Izrek

1)

Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da ni pravilno preneslo členov 9(4) in 13(1) ter priloge I Direktive Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, ni izpolnilo obveznosti iz te direktive.

2)

Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 211, 8.9.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/18


Sklep Sodišča z dne 4. oktobra 2007 – Republika Finska proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-457/06 P) (1)

(Pritožba - Ničnostna tožba - Nedopustnost - Akt brez pravno zavezujočih učinkov - Lastni viri Evropske skupnosti - Postopek za ugotavljanje kršitev - Člen 11 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 - Zamudne obresti - Pogajanja o sporazumu glede pogojnega plačila - Dopis o zavrnitvi)

(2008/C 22/34)

Jezik postopka: finščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Finska (zastopnik: E. Bygglin, zastopnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Wilms in P. Aalto, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišče prve stopnje (četrti senat) z dne 5. septembra 2006 v zadevi Finska proti Komisiji (T-350/05), s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo kot nedopustno tožbo, katere predme je bila zahteva za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 8. julija 2005, s katero je Komisija zavrnila začetek pogajanj z Republiko Finsko glede pogojnega plačila carin za opremo za obrambo, ki jih je Komisija zahtevala v okviru postopka zaradi neizpolnitve obveznosti – Izpodbojni akti.

Izrek

1)

Pritožba se zavrže.

2)

Republika Finska nosi stroške postopka.


(1)  UL C 326, 30.12.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/18


Sklep Sodišča z dne 25. oktobra 2007 – Bart Nijs proti Računskemu sodišču Evropskih skupnosti

(Zadeva C-495/06 P) (1)

(Pritožba - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2003 - Karierno ocenjevalno poročilo - Odločba o dokončni sestavi poročila - Odločba o napredovanju drugega uradnika v naziv prevajalec-revizor - Odškodninski zahtevek - Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

(2008/C 22/35)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Bart Nijs (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Računsko sodišče Evropskih skupnosti (zastopnik: T. Kennedy, zastopnik)

Predmet

Pritožba, vložena zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 3. oktobra 2006 v zadevi Nijs proti Računskemu sodišču (T-171/05), s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo – v kolikor je temeljila na drugih tožbenih razlogih in ne na neobrazložitvi – tožbo, katere predmet sta bila, prvič, razglasitev ničnosti odločbe o dokončni sestavi ocenjevalnega poročila o pritožniku za obdobje 2003, odločbe o dodelitvi točk za delovno uspešnost pritožniku za obdobje 2003 in odločbe o nenapredovanju v letu 2004 ter odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper te odločbe in, drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

B. Nijs se naloži plačilo stroškov postopka.


(1)  UL C 42, 24.2.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/19


Sklep Sodišča z dne 8. novembra 2007 – Kraljevina Belgija proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-242/07 P) (1)

(Pritožba - Rok za vložitev tožbe - Člen 43(6) Poslovnika Sodišča prve stopnje - Izvirnik tožbe, vložen po izteku roka - Nedopustnost - Pojem „opravičljiva zmota“ - Pojem „naključje“)

(2008/C 22/36)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Belgija (zastopniki: L. Van den Broeck, zastopnik, J.-P. Buyle in C. Steyaert, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: L. Flynn in A. Steiblytė, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 15. marca 2007 v zadevi Belgija proti Komisiji (T-5/07), s katerim je Sodišče prve stopnje kot nedopustno zavrglo ničnostno tožbo, ki jo je pritožnica prepozno vložila zoper odločbo Komisije z dne 18. oktobra 2006, s katero ji je bilo zavrnjeno vračilo glavnice, ki jo je nakazala Evropskemu socialnemu skladu, in zamudnih obresti – Rok za vložitev tožbe in rok za vročitev izvirnika, ki je bil prej poslan po telefaksu – Pojma naključje in opravičljiva zmota.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

Kraljevini Belgiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 170, 21.7.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/19


Pritožba, ki jo je vložil Carlos Correia de Matos 13. decembra 2007 zoper sklep Sodišča prve stopnje (prvi senat), razglašen 27. septembra 2006 v zadevi T-440/05, Carlos Correia de Matos proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva C-502/06 P)

(2008/C 22/37)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Pritožnik: Carlos Correia de Matos

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 21. novembra 2007 tožbeni zahtevek zavrglo kot nedopustnega.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/19


Pritožba, ki jo je 24. septembra 2007 vložila Komisija Evropskih skupnosti zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti razširjeni senat), razglašeno 11. julija 2007, v zadevi T-351/03, Schneider Electric SA proti Komisiji

(Zadeva C-440/07 P)

(2008/C 22/38)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. Petit in F. Arbault)

Druge stranke v postopku: Schneider Electric SA, Zvezna republika Nemčija, Francoska republika

Predloga pritožnice:

razveljavi naj se sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 11. julija 2007 v zadevi T-351/03, Schneider Electric SA proti Komisiji;

družbi Schneider Electric SA naj se naloži plačilo vseh stroškov, ki jih je priglasila Komisija.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica uvodoma opozarja, da morajo biti za uveljavitev nepogodbene odgovornosti Skupnosti izpolnjeni trije kumulativni pogoji, in sicer obstoj krivdnega ravnanja, obstoj resnične in gotove škode ter neposredna vzročna zveza med krivdnim ravnanjem in škodo, nato pa v utemeljitev svoje pritožbe navaja sedem pritožbenih razlogov.

V okviru prvega pritožbenega razloga Komisija zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje, s tem ko je ugotovilo, prvič, da Komisija v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah z dne 3. avgusta 2001„ni“ navedla očitka opiranja položajev družbe Schneider in družbe Legrand in, drugič, da ta navedba ni bila „posebno težavna“, kršilo načelo pravnomočnosti, podalo vsebinsko nepravilne ugotovitve, izkrivilo dokaze, ki so mu bili predloženi, in ni izpolnilo obveznosti obrazložitve svojih sodb.

V okviru drugega pritožbenega razloga Komisija navaja, da je Sodišče prve stopnje zmotno ugotovilo dejansko stanje, napačno uporabilo pravo in ni izpolnilo obveznosti obrazložitve, s tem ko je razsodilo, da napaka v postopku, ugotovljena v sodbi z dne 22. oktobra 2002 v zadevi T-310/01, Schneider Electric proti Komisiji, pomeni „dovolj resno“ kršitev pravnega pravila, katerega namen je podelitev pravice posameznikom.

V okviru tretjega pritožbenega razloga Komisija navaja, da je Sodišče prve stopnje podalo zmotne vsebinske ugotovitve, izkrivilo dokaze, zmotno ugotovilo zadevno dejansko stanje in napačno uporabilo pravo, ker je razsodilo, da obstaja „dovolj neposredna vzročna zveza“ med krivdnim ravnanjem in drugo postavko ugotovljene škode, namreč predčasnim zaključkom pogajanj družbe Schneider z družbo Wendel KKR o prodajni ceni družbe Legrand SA.

V okviru četrtega pritožbenega razloga Komisija zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje kršilo obveznost obrazložitve, saj obstaja nasprotje med razlogi njegove utemeljitve glede vzročne zveze med krivdnim ravnanjem in različnimi postavkami ugotovljene škode.

V okviru petega pritožbenega razloga Komisija navaja, da je Sodišče prve stopnje zmotno ugotovilo dejansko stanje, izkrivilo dokaze in napačno uporabilo pravo, s tem ko ni ugotovilo, da je družba Schneider prispevala k nastanku celotne druge postavke ugotovljene škode. To podjetje naj bi namreč v več ozirih kršilo svojo dolžnost ravnanja z razumno skrbnostjo, da bi preprečilo nastanek škode ali omejilo njen obseg, zlasti ker ni vložilo predloga za izdajo začasne odredbe glede obveznosti prodaje družbe Legrand, ki naj bi zanj veljala, in ker se je odločilo, da bo to podjetje prodalo na dan, ko vendar zanj ni veljala nobena obveznost v tem smislu.

V okviru šestega pritožbenega razloga Komisija Sodišču prve stopnje očita, da je odločalo ultra petita ter da je kršilo pravila o dokaznem bremenu in pravice obrambe, ker je ugotovilo eno postavko škode, na katero se tožeče podjetje ni sklicevalo.

Na koncu, v okviru sedmega in zadnjega pritožbenega razloga, Komisija navaja, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo, ker je družbi Schneider prisodilo obrestno nadomestilo od dne nastanka druge postavke škode, 10. decembra 2002.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/20


Pritožba, ki so jo vložili Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis 28. septembra 2007 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti razširjeni senat), razglašeno 11. julija 2007 v zadevi Centeno Mediavilla in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-58/05

(Zadeva C-443/07 P)

(2008/C 22/39)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnice: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (zastopnika: G. Vandersanden in L. Levi, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Komisija Evropskih skupnosti, Svet Evropske unije

Predlogi pritožnic:

sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 11. julija 2007 v zadevi T-85/05 naj se razveljavi;

posledično naj se pritožnicam ugodi glede njihovih predlogov na prvi stopnji, in se naj torej,

razveljavi razporeditev v naziv, dodeljen pritožnicam v odločbah o zaposlitvi, kolikor ta uvrstitev temelji na členu 12(3) Priloge XIII novih Kadrovskih predpisov;

obnovi kariera pritožnic (vključno z upoštevanjem delovnih izkušenj v tako popravljenem nazivu, njihove pravice za napredovanje in pokojninske pravice) glede na naziv, v katerega bi morale biti imenovane v skladu z obvestilom o javnem natečaju, na podlagi katerega so bile uvrščene na čakalni seznam za zaposlitev, bodisi glede na naziv, določen v temu obvestilu o javnem natečaju, bodisi glede na naziv, ki ustreza temu nazivu glede na uvrstitev po novih Kadrovskih predpisih (in ustrezni plačilni razred v skladu s pravili, ki so se uporabljali po 1. maju 2004) na podlagi odločbe o imenovanju;

pritožnice upraviči do zamudnih obresti na podlagi obrestne mere, ki jo določi Evropska centralna banka, za vse zneske, ki pomenijo razliko med obravnavanjem po uvrstitvi iz odločbe o zaposlitvi in po uvrstitvi, do katere bi morale biti upravičene, do datuma, ko bo izdana odločba, ki bo glede njihove uvrstitve v naziv pravilna;

toženi stranki naj se naloži stroške postopka na prvi stopnji in stroške pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Potem ko so pritožnice uvodoma navedle, da jih je Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi obravnavalo na splošno, ne da bi upoštevalo posamičen položaj vsake pritožnice, in da je izhajalo iz trditve, kateri one ugovarjajo, da se zakonitost njihovega imenovanja v naziv lahko presoja le po datumu imenovanja, pritožnice v podporo pritožbe navajajo dva tožbena razloga.

V prvem tožbenem razlogu pritožnice Sodišču prve stopnje očitajo, da ni pravilno odločilo o zakonitosti člena 12(3) Priloge XII Kadrovskih predpisov. Glede tega najprej navajajo, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 10 bivših Kadrovskih predpisov, ker naj bi zamenjavo nazivov, do katere je prišlo v tem primeru, štelo za „posebno“ prilagoditev prehodnih določb, ki vodijo k novi strukturi kariere, in s tem upravičilo dejstvo, da odbor za Kadrovske predpise ni ponovno podal mnenja, čeprav naj bi bile posledice, med drugim finančne, te zamenjave nazivov, znatne in so močno upravičevale posvetovanje s tem odborom.

Kot drugič v podporo tega tožbenega razloga pritožnice navajajo kršitev načela pridobljenih pravic. V nasprotju s tem, kar naj bi presodilo Sodišče prve stopnje, vprašanje v tem primeru ni bilo glede obstoja pridobljene pravice do imenovanja ampak glede pridobljene pravice do uvrstitve v primeru imenovanja. Čeprav torej ni sporno, da obvestilo o javnem natečaju in vpis na seznam primernih kandidatov ne zagotavljata pravice do zaposlitve, naj bi to obvestilo in ta vpis vendarle ustvarjala pravico za udeležence javnega natečaja in a fortiori za tiste, ki so vpisani na seznam izbranih udeležencev na natečaju, da se jih obravnava v skladu z obvestilom o javnem natečaju. Ta pravica naj bi pomenila obveznost OPI, da upošteva okvir, ki je bil določen v obvestilu o javnem natečaju in ki ustreza zahtevam glede delovnih mest, ki jih je treba zasesti, in interesa službe.

Kot tretjič pritožnice navajajo, da je Sodišče prve stopnje kršilo načelo enakega obravnavanja, ker je razlikovalo med izbranimi udeleženci na natečaju, ki so bili imenovani pred 1. majem 2004 in tistimi, ki so bili imenovani kasneje, saj naj v nobenem primeru hipotetična narava imenovanja izbranih udeležencev na natečaju ne bi ogrozila njihove pravice, da se v primeru dejanske zaposlitve sklicujejo na uvrstitvena merila, določena v obvestilu o javnem natečaju in ki se zato uporabljajo pri zaposlovanju vseh izbranih udeležencev na natečaju. V preostalem naj Sodišče prve stopnje nikakor ne bi presojalo morebitne upravičenosti razlikovanja med obema kategorijama zadevnih uradnikov.

Kot četrtič pritožnice navajajo kršitev, da je Sodišče prve Stopnje kršilo načelo zaupanja v pravo in izkrivljalo dokaze. Spis, ki je bil Sodišču prve stopnje predložen, je namreč vseboval mnogo dokazov za podkrepitev trditve, da so bila pritožnicam dejansko zagotovljena natančna jamstva glede njihove zaposlitve v naziv, določen v obvestilu o javnem natečaju.

Nazadnje kot petič in šestič pritožnice očitajo Sodišču prve stopnje, da ni upoštevalo obsega členov 5, 7 in 31 Kadrovskih predpisov, in da tudi ni upoštevalo obveznosti obrazložitve, ki jo ima sodni organ Skupnosti.

V drugem tožbenem predlogu pritožnice izpodbijajo izpodbijano sodbo v delu, v katerem so bile zavrnjene tožbe zoper te odločbe o imenovanju teh pritožnic, saj čeprav tožena stranka ni izpolnila svoje dolžnosti predhodnega obveščanja, naj ta nezadostnost sama ne bi povzročila nezakonitost izpodbijanih odločb. Glede tega navajajo združeno kršitev načel dobrega upravljanja, dolžnosti skrbnega ravnanja, preglednosti, zaupanja v pravo, dobre vere, enakega obravnavanja in enakovrednosti med zaposlitvijo in nazivom.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 24. oktobra 2007 vložilo Conseil d'État (Belgija) – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA proti Državi Belgiji – Intervenient: Sanofi-Aventis Belgium SA

(Zadeva C-471/07)

(2008/C 22/40)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA

Tožena stranka: Država Belgija

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali je treba izraz pregled makroekonomskih okoliščin iz člena 4(1) Direktive Sveta 89/105/EGS z dne 21. decembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil za človeško uporabo in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja (1), razumeti zgolj kot nadzor javnih izdatkov za zdravstveno varstvo ali pa se nanaša tudi na druge makroekonomske okoliščine, zlasti tiste iz področja farmacevtske industrije, za proizvode katere se lahko določi zamrznitev cen?

2)

Ali lahko izraz pregled makroekonomskih okoliščin iz člena 4(1) zgoraj navedene Direktive Sveta 89/105/EGS z dne 21. decembra 1988 temelji na splošnem trendu oziroma splošnih trendih, kot je na primer zagotoviti ravnovesje sistema zdravstvenega varstva, ali mora temeljiti na natančnejših merilih?


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 8.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 24. oktobra 2007 vložilo Conseil d'État (Belgija) – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA proti Belgiji

(Zadeva C-472/07)

(2008/C 22/41)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA

Tožena stranka: Belgija

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali je treba člen 4.1 Direktive Sveta 89/105/EGS z dne 21. decembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil za človeško uporabo in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja (1), glede na to, da se je rok za prenos te direktive iztekel 31. decembra 1989, šteti kot neposredno uporabnega v notranjem pravnem redu držav članic?

2)

Ali se člen 4.1 Direktive Sveta 89/105/EGS z dne 21. decembra 1988 lahko razlaga tako, da ponovna uvedba enoletne splošne zamrznitve cen zdravil, za katere je mogoče nadomestilo stroškov, potem ko je ni bilo 18 mesecev, trajala pa je 8 let, državo članico ob ponovni, zgoraj navedeni uvedbi, oprosti preučitve makroekonomskih okoliščin, na katere je vplivala ta zamrznitev?

3)

Ali je treba pojem preverjanja makroekonomskih okoliščin iz člena 4.1 zgoraj navedene Direktive Sveta 89/105/EGS z dne 21. decembra 1988, razumeti kot le eno preučitev obvladovanja stroškov javnega zdravja, ali ga je treba poleg tega razširiti na druge makroekonomske okoliščine, zlasti na tiste iz sektorja farmacevtske industrije, v kateri je mogoče zamrzniti cene njenih izdelkov?

4)

Ali se pojem preverjanja makroekonomskih okoliščin iz člena 4.1 zgoraj navedene Direktive Sveta 89/105/EGS z dne 21. decembra 1988, lahko utemelji z eno ali več splošnimi tendencami, kot je na primer zagotovitev uravnoteženega zdravstvenega varstva, ali ga je treba opreti na natančnejša merila?


(1)  UL L 40, str. 8.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 25. oktobra 2007 – Association nationale pour la protection des eaux et des rivières – TOS, Association OABA proti Ministère de l'écologie du développement et de l'aménagement durables – Intervenient: Association France Nature Environnement

(Zadeva C-473/07)

(2008/C 22/42)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Association nationale pour la protection des eaux et des rivières – TOS, Association OABA

Tožena stranka: Ministère de l'écologie du développement et de l'aménagement durables

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba točko 6.6(a) Priloge I k Direktivi Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 (1), v kateri so navedeni obrati za intenzivno rejo perutnine z več kot 40 000 mesti razlagati, kot da:

1)

v področje uporabe vključuje prepelice, jerebice in golobe,

2)

v primeru pritrdilnega odgovora, dopušča sprejetje določbe, ki predpisuje izračun pragov za izdajo dovoljenj po sistemu „živali-ekvivalentov“, v katerem je število živali na mesto ponderirano glede na vrsto zaradi upoštevanja vsebnosti dušika v iztrebkih različnih vrst?


(1)  Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL L 257, str. 26).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/23


Tožba, vložena 25. oktobra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Poljski

(Zadeva C-475/07)

(2008/C 22/43)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: W. Mölls in K. Hermann, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlogi tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da Republika Poljska, s tem da do 1. januarja 2006 svoj sistem obdavčitve električne energije ni uskladila z zahtevami iz člena 21(5) Direktive Sveta 2003/96/ES (1) z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, ni izpolnila obveznosti iz te direktive;

Republiki Poljski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prehodno obdobje, ki je bilo Republiki Poljski odobreno za prenos Direktive, je poteklo 1. januarja 2006.


(1)  UL L 283, 31.10.2003, str. od 51 do 70.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Berlin (Nemčija) 29. oktobra 2007 – M.C.O. Congres proti suxess GmbH

(Zadeva C-476/07)

(2008/C 22/44)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: M.C.O. Congres

Tožena stranka: suxess GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 9(2)(e) Šeste direktive Sveta EGS 77/388 z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (1), ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo z dne 22. oktobra 1999 (UL ES 1999, L 277/34) razlagati tako, da gre v primeru, kadar se ostale storitve v povezavi s športnimi in kulturnimi storitvami v skladu s členom 259A(4)(a) Code Général des Impots opravlja tako, da je naročniku storitev dovoljeno oglaševanje na reklamnih površinah, v prireditvenih prostorih in na majicah, za storitve na področju oglaševanja v smislu člena 9(2) Šeste direktive Sveta EGS št. 77/388 z dne 17. maja 1977, zaradi česar se kot kraj opravljanja storitve obravnava kraj, kjer ima naročnik zgoraj navedenih storitev svoj sedež?


(1)  UL L 145, str. 1.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. oktobra 2007 vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) – Budejovicky Budvar narodni podnik proti Rudolf Ammersin GmbH

(Zadeva C-478/07)

(2008/C 22/45)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Handelsgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Budejovicky Budvar narodni podnik

Tožena stranka: Rudolf Ammersin GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Sodišče Evropskih skupnosti je v sodbi z dne 18. novembra 2003 v zadevi C-216/01 za združljivost zaščite imena kot geografske označbe, ki v državi izvora ni niti ime kraja niti področja, s členom 28 ES določilo zahteve, v skladu s katerimi mora tako ime

glede na dejanske danosti

označevati področje ali kraj v tej državi glede na pojmovno razumevanje, ki obstaja v državi izvora,

in mora upravičiti zaščito na podlagi meril iz člena 30 ES.

Ali te zahteve pomenijo,

1.1

da oznaka kot taka izpolnjuje konkretno geografsko funkcijo napotovanja na določen kraj ali določeno področje ali pa zadostuje, da je oznaka v povezavi z izdelkom, ki ga označuje, primerna, da potrošniku pokaže, da z njo označen izdelek izvira iz določenega kraja ali določenega področja v državi izvora;

1.2

da gre pri teh treh predpostavkah za predpostavke, ki jih je treba presoditi ločeno in ki morajo biti izpolnjene kumulativno;

1.3

da je za ugotovitev pojmovnega razumevanja v državi izvora treba izpeljati anketo med potrošniki in – če je odgovor pritrdilen – da je za varstvo potrebna nizka, srednja ali visoka stopnja poznavanja in pripisljivosti;

1.4

da je oznako v državi izvora kot geografsko označbo dejansko uporabljalo več podjetij, ne le eno, in da uporaba kot znamke s strani samo enega podjetja ne upravičuje do zaščite?

2.

Ali okoliščina, da oznaka ni bila sporočena oziroma prijavljena niti v šestmesečnem roku, predvidenem v Uredbi Komisije (ES) št. 918/2004 z dne 29. aprila 2004 o uvedbi prehodnih ukrepov o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske pridelke in živila zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (1), niti sicer v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2), vodi do tega, da nacionalna zaščita oziroma v vsakem primeru v drugi državi članici zaščita, razširjena na podlagi dvostranskega sporazuma, ni učinkovita, če gre pri oznaki na podlagi nacionalnega prava države izvora za kvalificirano geografsko označbo?

3.

Ali je posledica okoliščine, da v okviru pogodbe o pristopu med državami članicami Evropske unije in novo državo članico slednja uveljavlja več kvalificiranih geografskih označb za živilo na podlagi Uredbe (ES) št. 510/2006, ta, da se ne sme več ohraniti nacionalne oziroma v vsakem primeru v drugi državi članici zaščite nadaljnje oznake za isti proizvod, razširjene na podlagi dvostranskega sporazuma, in da ima Uredba (ES) št. 510/2006 v tem oziru dokončni učinek?


(1)  UL L 163, str. 88.

(2)  UL L 93, str. 12.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 5. novembra 2007 – Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen proti H. Akdas in drugi

(Zadeva C-485/07)

(2008/C 22/46)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Centrale Raad van Beroep (Nizozemska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Tožena stranka: H. Akdas in drugi

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali člen 6(1) Sklepa št. 3/80 (1) zaradi svojega besedila ter smisla in namena Sklepa št. 3/80 ter Pridružitvenega sporazuma (2) vsebuje jasno in nedvoumno obveznost, katere izpolnitev ali katere učinek nista odvisni od sprejetja nadaljnjega akta, tako da lahko ta določba učinkuje neposredno?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2.1

Ali je pri uporabi člena 6(1) Sklepa št. 3/80 treba kakorkoli upoštevati spremembe Uredbe št. 1408/71 (3), kot so bile določene po 19. septembru 1980 glede posebnih dajatev, za katere se ne plačujejo prispevki?

2.2

Ali ima v tej zvezi kakršenkoli pomen člen 59 Dodatnega protokola (4) k Pridružitvenem sporazumu?

3.

Ali je treba člen 9 Pridružitvenega sporazuma razlagati tako, da nasprotuje uporabi zakonske določbe države članice, kot je člen 4a nizozemskega TW, ki vodi do posredno različnega obravnavanja zaradi državljanstva,

prvič, ker je zaradi nje manj oseb z nizozemskim, več pa tistih z državljanstvom, drugačnim od nizozemskega – med njimi velika skupina turških državljanov, – ki nimajo (več) pravice do dodatka, ker ne prebivajo več na Nizozemskem;

in drugič, ker so se z njo dodatne dajatve turškim državljanom, ki prebivajo v Turčiji, odpravijo 1. julija 2003, medtem ko se dodatne dajatve osebam z državljanstvom države članice EU in tretjih držav, če prebivajo na ozemlju EU, (postopoma) odpravijo 1. januarja 2007?


(1)  Sklep št. 3/80 Pridružitvenega sveta z dne 19. septembra 1980 o uporabi sistemov socialne varnosti držav članic Evropske Skupnosti za turške delavce in člane njihovih družin (UL 1983, C 110, str. 60).

(2)  Sporazum o vzpostavitvi pridružitvenega razmerja med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo, ki je bil podpisan 12. septembra 1963 v Ankari in sprejet, odobren in potrjen v imenu Skupnosti s Sklepom Sveta 64/732/EGS z dne 23. decembra 1963 (UL 1964, str. 3685).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, str. 2).

(4)  Dodatni protokol, sprejet, odobren in potrjen v imenu Skupnosti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2760/72 z dne 19. decembra 1972 (UL L 293, str. 1).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 5. novembra 2007 – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) proti Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

(Zadeva C-486/07)

(2008/C 22/47)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Tožena stranka: Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

Vprašanje za predhodno odločanje

„Ali se, na temelju uredb Skupnosti, ki so veljale v času dejanskega stanja (1994-1995) na področju prodaje žita iz zalog intervencijskih agencij, znižanja cen, predvidena zaradi višje stopnje vlage od tiste, ki je določena za standardno kakovost, uporabijo tudi v primeru prodaje koruze?“


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Lahr (Nemčija) 5. novembra 2007 – Pia Messner proti podjetju Stefan Krüger

(Zadeva C-489/07)

(2008/C 22/48)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Lahr

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pia Messner

Tožena stranka: Stefan Krüger, SFK Laptophandel

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe člena 6(2) v povezavi z drugim stavkom člena 6(1) Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo (1) razlagati tako, da nasprotujejo določbi nacionalne zakonodaje, v skladu s katero lahko prodajalec v primeru pravočasnega odstopa od pogodbe s strani potrošnika zahteva nadomestilo za uporabo dobavljene potrošne stvari?


(1)  UL L 144, str. 19.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht für Strafsachen Wien (Avstrija) 31. oktobra 2007 – Kazenski postopek zoper Vladimirja Turanskyja

(Zadeva C-491/07)

(2008/C 22/49)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht für Strafsachen Wien (Avstrija)

Stranka v kazenskem postopku v glavni stvari

Vladimir Turansky

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba načelo ne bis in idem, določeno v členu 54 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (1), podpisane 19. junija 1990 v Schengnu, razlagati tako, da prepoveduje kazenski pregon osumljenca v Republiki Avstriji, če je bil v Slovaški republiki, po pristopu le-te k Evropski uniji, kazenski postopek v zvezi z istimi dejanji ustavljen tako, da je policijski organ po vsebinski presoji in brez druge sankcije kazenski postopek pravnomočno zaključil, s tem ko je odredil mirovanje postopka?


(1)  UL L 239, str. 19.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/26


Tožba, vložena 7. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Poljski

(Zadeva C-492/07)

(2008/C 22/50)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: A. Nijenhuis in K. Mojzesowicz, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlogi tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da Republika Poljska, s tem da ni zagotovila prenosa Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES (1) z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) v nacionalno pravo, zlasti pa člena 2, točka (k), v zvezi z opredelitvijo naročnika, ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

Republiki Poljski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos Direktive se je iztekel 30. aprila 2004.


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Patent- und Markensenat (Avstrija) 14. novembra 2007 – Silberquelle GmbH proti Maselli Strickmode GmbH

(Zadeva C-495/07)

(2008/C 22/51)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Patent- und Markensenat

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Silberquelle GmbH

Tožena stranka: Maselli Strickmode GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 10(1) in 12(1) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (MarkenRL) (1) razlagati tako, da se znamka uporablja resno in dejansko, če se nanaša na proizvode (v tem primeru: brezalkoholne pijače), ki jih imetnik znamke kupcem njegovih drugih proizvodov (v tem primeru: tekstil) po sklenitvi prodajne pogodbe podari?


(1)  UL L 40, str. 1.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/27


Pritožba, ki jo je vložila družba Philip Morris Products SA 16. novembra 2007 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi T-140/06, Philip Morris Products proti UUNT

(Zadeva C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Philip Morris Products SA (zastopnika: T. van Innis in C. S. Moreau, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Predlogi pritožnice:

izpodbijana sodba naj se razglasi za nično;

Uradu naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica s svojo pritožbo navaja, da je Sodišče prve stopnje kršilo člena 4 in 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (1). V zvezi s tem očita Sodišču prve stopnje, prvič, da je pristransko presodilo v škodo kategorije znamk, v katero sodi prijavljena znamka. Sodišče prve stopnje naj bi s presojo, da potrošniki nimajo navade na podlagi oblike ali embalaže proizvodov domnevati o njihovem izvoru, prišlo do dejanske ugotovitve, ki naj bi bila brez znanstvene podlage in naj bi popačila človeško zaznavanje znakov na splošno in zlasti oblik.

Drugič, pritožnica očita Sodišču prve stopnje, da je napačno pravno preučilo, kako zadevna javnost zaznava to znamko. Ta napaka naj bi na eni strani izhajala iz dejstva, da naj bi Sodišče prve stopnje upoštevalo rabo znamke le na podlagi njene namestitve na zavitek cigaret, medtem ko lahko oblika embalaže določenega proizvoda vpliva na zaznavanje javnosti s številnimi drugimi izraznimi sredstvi, kot so grafične ali tridimenzionalne predstavitve znamke v promocijskih materialih. Na drugi strani naj bi napačna presoja izhajala iz dejstva, da naj bi Sodišče prve stopnje zožilo pojem znamke na njen del, ki ga lahko morebitni kupec zazna v trenutku pred svojim nakupom, medtem ko so javnost, kateri je namenjena znamka, vsi tisti, ki se lahko z njo srečajo pri običajni rabi znamke, ki se izrazi tako pri promociji proizvoda pred njegovim nakupom, kot pri rabi oziroma potrošnji proizvoda po njegovem nakupu.

Tretjič oziroma nazadnje tožeča stranka navaja protislovje v obrazložitvi izpodbijane sodbe.


(1)  UL 1994, L 11, str. 1.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/27


Pritožba, ki jo je 16. novembra 2007 vložila Aceites del Sur Coosur, S.A., prej Aceites del Sur, S.A., zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi Koipe Corporación, S.L., proti UUNT (znamke in modeli), T-363/04

(Zadeva C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Aceites del Sur-Coosur, S.A., prej Aceites del Sur, S.A. (zastopnik: J.-M. Otero Lastres, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Koipe Corporación, S.L., in UUNT (znamke in modeli)

Predlogi pritožnice:

Naj se odloči, da je bila pritožba zaradi kršitve prava Skupnosti zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat), razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi T-363/04, vložena v predpisanih oblikah in rokih;

v skladu s členoma 61 Statuta Sodišča in 113 Poslovnika naj se pritožbi ugodi in posledično zgoraj navedena sodba Sodišča prve stopnje v celoti razveljavi;

če stanje spora to dopušča, naj se o sporu odloči dokončno;

podredno, v nasprotnem primeru naj se zadeva vrne Sodišču prve stopnje, da odloči v skladu z merili, ki zavezujejo Sodišče, in če Sodišče odloči, da je potrebno, navede, kakšne so posledice razglasitve ničnosti odločbe, ki jih je treba šteti za dokončne za stranki v sporu, pri čemer se v skladu s členom 112 Poslovnika stroški naložijo tožeči stranki v postopku na prvi stopnji in toženi stranki v obravnavani pritožbi.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Obravnavana pritožba zoper sodbo prvega senata Sodišča prve stopnje z dne 12. septembra 2007 temelji na dveh pritožbenih razlogih, ki sta:

1.   Kršitev člena 8(1) ter člena 8(2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 40/94 (1)

Prva kršitev prava Skupnosti v izpodbijani sodbi je ta, da se vprašanje, katere znamke, izmed tistih, s katerimi je družba CARBONELL ugovarjala prijavi znamke Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588, izpolnjujejo pogoj, da so prejšnje znamke, šteje za „brezpredmetno“.

Če bi uporabilo člen 8(1) ter člen 8(2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 40/94, bi v izpodbijani sodbi morale biti znamke, nasprotujoče znamki Skupnosti CARBONELL št. 338681 družbe KOIPE, izključene, ker ta prijava Skupnosti ni prejšnja znamka v smislu člena 8(2)(a)(i) Uredbe št. 40/94. Če bi bilo odločeno tako, bi bile edine prejšnje znamke družbe KOIPE, ki bi lahko nasprotovale prijavi znamke Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588 pooblaščenca, registrirane španske znamke CARBONELL št. 994364, 1238745, in 1698613.

Ker so bile tako prejšnje znamke, ki bi lahko nasprotovale prijavi znamke Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588, omejene, naj bi šlo za na španskem ozemlju varovane znamke v smislu člena 8(1)(b). To naj bi pomenilo, da je treba vprašanje obstoja verjetnosti zmede med znamko Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588 in nasprotujočimi prejšnjimi znamkami družbe KOIPE, preučiti le glede na javnost na španskem ozemlju, ker so prejšnje znamke družbe KOIPE varovane na tem ozemlju, in ne glede na javnost na celotnem ozemlju Skupnosti, ker med prejšnjimi znamkami nobena ni znamka Skupnosti.

2.   Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa, kot vemo, relativni razlog za zavrnitev prijave znamke Skupnosti zaradi obstoja verjetnosti zmede med prijavljeno znamko Skupnosti in eno ali več nasprotujočih prejšnjih znamk. V izpodbijani sodbi je torej ta člen kršen zaradi naslednjih dveh razlogov:

Prvi del

Posledice neustrezne opredelitve nasprotujočih prejšnjih znamk, ki bi lahko nasprotovale prijavi znamke Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588.

Prvi del kršitve člena 8(1)(b), kot zatrjujemo, se nanaša na neustrezno opredelitev „prejšnjih“ znamk, ki nasprotujejo prijavi znamke Skupnosti, in na posledice, ki jih je imela ta neustrezna opredelitev prejšnjih znamk na način uporabe člena 8(1)(b) v izpodbijani sodbi v sporu iz obravnavanih postopkov.

Na podlagi vseh trditev, navedenih v tem prvem delu, je mogoče ugotoviti, da je bil v izpodbijani sodbi člen 8(1)(b) kršen, ker:

se kot nasprotujoče prejšnje znamke niso štele le španske znamke CARBONELL št. 994364, 1238745, in 1698613;

iz nasprotujočih znamk ni bila izrecno izključena kasnejša znamka Skupnosti CARBONELL št. 338681;

kot posledica prvih dveh trditev, ni bila pravilno opredeljena „javnost na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka“; ker so prejšnje znamke izključno španske znamke, je bil namreč upoštevna javnost na ozemlju španski potrošnik olivnega olja;

čeprav se v nekaterih od razlogov sklicuje na „španski trg olivnega olja“, se ta podatek upošteva le delno, ker ga upošteva le pri presoji razlikovalnega učinka figurativnih elementov spornih znakov;

posledično se tega podatka ni v celoti upoštevalo niti pri presoji podobnosti znakov (ker se „španski trg olivnega olja“ ne omenja pri presoji na primer razlikovalnega učinka besednih elementov spornih znakov), niti pri ocenjevanju drugih dejavnikov, ki so bili v obravnavani zadevi pri odločitev o obstoju verjetnosti zmede med spornima znakoma prav tako upoštevni.

Drugi del

Vpliv neustrezne opredelitve nasprotujočih znamk na dejavnik javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Napačna opredelitev in posledično napačna presoja upoštevnih dejavnikov pri presoji verjetnosti zmede.

Trditev, ki jo navajamo v utemeljitev zatrjevane kršitve člena 8(1)(b) v tem drugem delu se opira na dva stebra oziroma temelja: na eni strani prejšnje utemeljevanje v zvezi z neustrezno opredelitvijo „nasprotujočih prejšnjih znamk“ v celoti in njen njegov vpliv na dejavnik „javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka“, in na drugi strani napačna opredelitev in posledično napačna presoja vseh dejavnikov, ki bi jih bilo treba upoštevati pri presoji verjetnosti zmede med prijavljeno znamko Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588 in nasprotujočimi prejšnjimi španskimi znamkami CARBONELL št. 994364, 1238745, in 1698613.

Trditve, na katerih pritožnica utemeljuje svoje mnenje, da je v izpodbijani sodbi zaradi neustrezne uporabe kršen člen 8(1)(b), so naslednje:

v izpodbijani sodbi se je sporni znak presojal na podlagi merila „celotne presoje“ in „celotnega vtisa“ – vendar ločeno in zaporedno, ter torej „analitično“ – elementov spornih sestavljenih znamk, tako da je bil kršen člen 8(1)(b) in sodna praksa Skupnosti, ki jo razlaga.

V izpodbijani sodbi ni storjeno, kar bi bilo treba storiti najprej, in sicer preučiti znamke na podlagi merila „celotne presoje“ in „celotnega vtisa“, ki ga imajo sporne znamke. Ne da bi bilo to storjeno se je v izpodbijani sodbi od začetka uporabljala analitična metoda ter ločena in zaporedna preučitev na eni strani figurativnih elementov (točke od 75 do 87) in na drugi strani besednih elementov (točke od 88 do 93), pri čemer so imeli odločilno vlogo figurativni elementi, besedni elementi pa niso imeli nobenega niti minimalnega pomena. Ni sporno, da je v izpodbijani sodbi merilo celotne presoje in celotnega vtisa navedeno (točka 99), vendar je res tudi, da zato da bi se ravnalo pravilno, ne zadostuje navesti merilo iz sodne prakse, poleg tega ga je treba v obravnavani zadevi pravilno upoštevati in uporabiti. V izpodbijani sodbi pa to ni bilo storjeno. Da bi se presodila podobnost spornih znakov v izpodbijani sodbi namreč kot prvo in glavno merilo ni bilo uporabljeno merilo celotne presoje in celotnega vtisa, ampak se je upoštevalo analitično merilo, pri čemer so bili, prvič, ločeni figurativni in besedni deli znamk, in drugič, najprej ločeno presojeni figurativni elementi spornih znamk in nato besedni element LA ESPAÑOLA s tem, da drugi besedni element nasprotujočih znamk, priimek CARBONELL, ni bil naveden.

V izpodbijani sodbi je bil člen 8(1)(b) kršen tudi zato, ker je bila v obravnavani zadevi opuščena presoja dveh upoštevnih dejavnikov, kot sta prejšnji sočasni obstoj v daljšem obdobju in splošno poznavanje, ki sta zelo pomembna pri presoji verjetnosti zmede med prijavljeno znamko Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588 in nasprotujočih prejšnjih španskih znamk CARBONELL.

Zaznavanje povprečnega španskega potrošnika olivnega olja in domnevna verjetnost zmede spornih znamk.

Čeprav je pojem povprečnega potrošnika, ki je bil opredeljen v sodni praksi Skupnosti, naveden, se v izpodbijani sodbi ta pojem potrošnika ne uporabi ampak se povprečni španski potrošnik olivnega olja opredeli bolj podobno pojmu povprečnega potrošnika iz nemške sodne prakse – in sicer „malomaren in nepremišljen potrošnik“ – kot pa pojmu evropskega potrošnika iz sodne prakse Skupnosti „normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren potrošnik“ (sodbi LLOYD, točka 26; in PICASSO, točka 38). Poleg te velike napake je v izpodbijani sodbi storjena še druga, ki je prav tako pomembna, in sicer, da se je „upoštevala nižja stopnja pozornosti“ kot bi jo lahko javnost pripisovala znamkam olivnega olja, namesto, da bi se upoštevala stopnja pozornosti, ki jim jo pripisuje povprečni španski potrošnik olivnega olja, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20 decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) 16. novembra 2007 – S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer proti Državi Belgiji

(Zadeva C-499/07)

(2008/C 22/54)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Tožena stranka: Država Belgija

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba Direktivo Sveta z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic(90/435/EGS) (1), zlasti člen 4(1), razlagati tako, da nasprotuje temu, da država članica uporabi oprostitev za distribuirane dobičke, ki jih prejme družba te države članice od odvisne družbe, ki ima sedež v drugi državi članici, drugače kot z likvidacijo odvisne družbe, pri čemer v davčno osnovo najprej všteje celotni distribuirani dobiček, nato pa od nje odbije do 95 % tega dobička, vendar pa ta država članica ta odbitek omeji na znesek dobičkov v davčnem obdobju, v katerem so bili distribuirani (po odbitku določenih postavk, ki jih določa zakon) (člen 205(2) zakonika o davkih na dohodke iz leta 1992, bran skupaj s členom 77 kraljevega odloka o izvajanju Davčnega zakonika na dohodke iz leta 1992), tako da ne pride do nobene izgube, ki bi jo bilo mogoče prenesti, če so dobički iz davčnega obdobja nižji kot so omenjeni distribuirani dobički?

2.

Ali je treba, če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, Direktivo Sveta z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (90/435/EGS), zlasti člen 4(1), razlagati tako, da nalaga tej državi, da dopusti, da se distribuirane dobičke, ki jih družba te države prejme od odvisne družbe, ki ima sedež v drugi državi članici, lahko v celoti odbije od zneska dobičkov davčnega obdobja in da dopusti, da se izguba, ki iz tega izhaja, lahko prenese v naslednje davčno obdobje?

3.

Če se ta Direktiva 90/435/EGS razlaga tako, da belgijska ureditev nasprotuje členu 4(1) za distribuirane dobičke, ki jih belgijska matična družba prejme od odvisne družbe, ki ima sedež v Evropski uniji, ali moramo sklepati, da ta določba direktive nasprotuje tudi izvajanju belgijske ureditve distribuiranih dobičkov, ki jih matična družba prejme od belgijske odvisne družbe če, kot v tem primeru, se je belgijski zakonodajalec odločil, da bo direktivo prenesel v belgijski pravni red tako, da je primere, ki so popolnoma notranjega značaja obravnaval enako kot primere, ki jih ureja direktiva, in je tako belgijsko zakonodajo priredil direktivi za primere, ki so popolnoma notranjega značaja?

4.

Ali člen 43 Pogodbe ES nasprotuje zakonodaji države članice, ki določa, da je pri obdavčitvi na podlagi davka od dohodka pravnih oseb oprostitev distribuiranih dobičkov, ki jih v davčnem obdobju prejme družba od svoje odvisne družbe, ki ima sedež v drugi državi članici, v prvi državi članici omejena na znesek dobičkov v davčnem obdobju, v katerem so bili distribuirani (po odbitku postavk, ki jih določa zakon), medtem ko bi bili lahko distribuirani dobički v celoti oproščeni, če bi ta družba imela stalno poslovno enoto v drugi državi članici?


(1)  UL L 225, str. 6.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/30


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Republika Poljska) 16. novembra 2007 – K-1 Sp. z o.o. w Toroniu proti Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Zadeva C-502/07)

(2008/C 22/55)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: K-1 Sp. z o.o. w Toroniu

Tožena stranka: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali člen 2(1) in (2) Prve direktive Sveta z dne 11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (67/227/EGS) (1), v povezavi s členoma 2, 10(1)(a) in (2) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (2) prepoveduje državam članicam, da zavezancu za DDV naložijo obveznost plačila dodatnega davčnega dolga iz člena 109(5) in (6) ustawe o podatku od towarów i usług (zakon o davkih na blago in storitve – opuščeno) z dne 11. marca 2004, če se ugotovi, da je zavezanec za DDV v davčni napovedi izkazal znesek preplačane razlike davka ali preplačanega vstopnega davka, ki je višji od zneska izstopnega davka?

2)

Ali se za „posebne ukrepe“ iz člena 27(1) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), glede na njihovo naravo in cilj, lahko šteje možnost, da se zavezancu za DDV naloži plačilo dodatnega davčnega dolga, ki se določi z odločbo davčnega organa, če se ugotovi, da je davčni zavezanec kot razliko davka, ki jo mora dobiti povrnjeno, navedel previsok znesek ali, da je kot vstopni davek, ki ga mora dobiti povrnjenega, navedel previsok znesek?

3)

Ali pristojnost iz člena 33 Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) vključuje pravico do uvedbe dodatnega davčnega dolga, ki ga določa člen 109(5) in (6) ustawe o podatku od towarów i usług (zakon o davkih na blago in storitve – opuščeno) z dne 11. marca 2004?


(1)  UL L 71, str. 1301.

(2)  UL L 145, str. 1.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/31


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 19. novembra 2007 – Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) in drugi proti Svetu ministrov in drugim

(Zadeva C-504/07)

(2008/C 22/56)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) in drugi

Tožene stranke: Svet ministrov in drugi

Vprašanja za predhodno odločanje

a)

Ali lahko nacionalni organi ob upoštevanju členov 73 ES, 87 ES in 88 ES in Uredbe št. 1191/69 (1) nalagajo obveznosti javne službe javnemu podjetju, katerega naloga je opravljati javni prevoz potnikov v mestni občini?

b)

V primeru pritrdilnega odgovora, ali morajo nacionalni organi plačati nadomestilo za take obveznosti?

c)

V primeru, ko nacionalni organi niso zavezani k pozivu k javni ponudbi za koncesijo za uporabljanje mreže prevoza, ali morajo navedeni organi razširiti obveznost za nadomestilo na vsa tista podjetja, za katera se ob upoštevanju notranjega prava in v istem območju šteje, da opravljajo storitve javnega prevoza potnikov?

d)

V primeru pritrdilnega odgovora, kakšno mora biti merilo za plačilo nadomestila?

e)

Ali je treba v primeru podjetij za prevoz potnikov z avtobusom na podlagi javne koncesije, ki razvijajo svojo dejavnost kot izključno znotraj določenih mestnih območij, vendar ki tako dejavnost razvijajo tudi v konkurenci z zasebnimi podjetji zunaj mestnih območij, ki so predmet izključnosti, kadar država leto za letom daje pomoči, namenjene ukinitvi stalnega primanjkljaja pri delovanju navedenih podjetij, take pomoči kvalificirati kot državne pomoči, prepovedane s členom 87(1) ES vedno kadar:

i)

na podlagi zanesljivih računovodskih podatkov ni mogoče določiti razlike med stroški, ki se jih pripiše dejavnosti teh podjetih na področju, ki je predmet koncesije, in ustrezajočimi prihodki ter zato ni mogoče izračunati povečanja stroškov, ki izhajajo iz izpolnitve obveznosti iz javne službe, ki je lahko predmet državne pomoči na podlagi lastnih ciljev koncesije?

ii)

se lahko opravljanje prevoznih storitev s strani navedenih podjetih iz tega razloga ohrani ali poveča, kar vodi do tega, da se zmanjšajo možnosti, da bi druga podjetja s sedežem v tej ali drugi državi članici opravljala prevozne storitve?

iii)

in to kljub temu, kar je določeno v členu 73 ES?

f)

Kakšen pomen in obseg imajo izrazi (i) dajanje prednosti, ki (ii) izkrivlja konkurenco, v primeru, da imajo tisti, katerim je ukrep namenjen, izključno koncesijo pri javni službi prevoza potnikov v mestih Lizbona in Porto, vendar opravljajo tudi povezave med tema mestoma na območjih, na katerih delujejo tudi druga podjetja, upoštevajoč zahteve, ki jih člen 87(1) ES (prej člen 92(1)) določa za to, da se pomoč šteje za državno pomoč, v skladu s tem, kar je presodilo Sodišče prve stopnje – konkretno v sodbi Altmark (2) z dne 24. julija 2003 („prvič, da gre za posredovanje države ali posredovanje, ki se izvaja z državnimi sredstvi, drugič, to posredovanje je tako, da lahko prizadene trgovino med državami članicami, tretjič, tistemu, ki mu je namenjen, daje prednost, in četrtič, izkrivlja ali bi lahko izkrivljalo konkurenco“). Z drugimi besedami, na katera merila se je treba opirati pri določitvi, da dajanje prednosti izkrivlja konkurenco? Ali je glede tega pomembno ugotoviti, da se odstotek stroškov podjetij pripiše prevoznim linijam, ki delujejo zunaj izključnega območja? Nazadnje, ali je potrebno, da se pomoč pomembno odraža na dejavnosti, ki se odvija zunaj izključnega območja (Lizbona in Porto)?

g)

Ali je posredovanje Komisije, določeno v členih 76 ES in 88 ES, edina pravna oblika, da se doseže izpolnjevanje pravil Pogodbe na področju državnih pomoči, ali učinkovitost prava Skupnosti zahteva, da se to preseže, to je, da obstaja možnost, da nacionalna sodišča na predlog posameznikov, ki se čutijo oškodovane zaradi dajanja podpore ali druge pomoči, ki ni skladna s pravili o konkurenci neposredno uporabijo navedena pravila?


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 1191/69 z dne 26. junija 1969 o ukrepanju držav članic glede obveznosti javne službe v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh (UL L 156, 28.6.1969, EE 08/01, str. 1).

(2)  Sodba v zadevi C-280/00, Recueil 2003, str. I-7810.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/32


Pritožba, ki jo je 21. novembra 2007 vložila Cain Cellars, Inc. zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 12. septembra 2007 v zadevi T-304/05, Cain Cellars, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-508/07 P)

(2008/C 22/57)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Cain Cellars, Inc. (zastopnik: J. Albrecht, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi pritožnice:

razveljaviti sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. septembra 2007 v zadevi T-304/05.

ugotoviti, da razlog za zavrnitev iz člen 7(1)(b) UZS ne nasprotuje registraciji prijavljene znamke.

stroške postopka pred odborom za pritožbe UUNT, postopka pred Sodiščem prve stopnje in pritožbenega postopka nosi UUNT.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94:

Pritožnica očita, da Sodišče prve stopnje pri presoji okoliščin, ki so bistvene za presojo funkcije označevanja prijavljene znamke, pravilnega peterokotnika, ni upoštevalo upoštevnih pravnih vidikov in pravnih načel, ker je znamko v obliki pravilnega peterokotnika pritožnice presojalo povsem teoretično in abstraktno in ker ni upoštevalo splošnih načel za presojo, ki so usmerjena k dejstvom, glede vprašanja razlikovalnega učinka predstavitve pravilnega peterokotnika, zlasti njegove edinstvenosti („uniqueness“) na vinskem trgu, ki je v tem primeru odločilen. Sodišče prve stopnje je znak opredelilo kot „osnovni geometrijski lik“ in je tej skupini preprostih znakov abstraktno in a priori odreklo vsakršen razlikovalni učinek.

Drugi pritožbeni razlog

Kršitev člena 67 (6) (10), odstavek 3, Poslovnika Sodišča prve stopnje:

a)

V skladu s členom 67 (6) (10), odstavek 3, Poslovnika Sodišča prve stopnje naj bi Sodišče prve stopnje upoštevalo samo listine in dokaze, ki so bili dani na vpogled odvetnikom in zastopnikom strank in o katerih so le-ti lahko izrazili svoje stališče. V točki 34 naj bi se izpodbijana tožba sklicevala na listine, ki jih je Urad prvič predložil v odgovoru na tožbo in glede katerih se tožeča stranka ni mogla opredeliti (pisni postopek se je končal po prejemu odgovora na tožbo). Sodba naj bi zato temeljila na nedopustnih dokazih. Okoliščina, da se pritožnica ni mogla opredeliti, naj bi utemeljevalo kršitev pravice izjaviti se.

b)

Nazadnje pritožica očita, da prikazov proizvoda, ki so bili predloženi v ustnem postopku za dokaz razlikovalnega učinka prijavljene znamke in s predložitvijo katerih je UUNT soglašal in ki so imeli poseben pomen glede vprašanja razlikovalnega učinka prijavljene znamke, sodba ne omenja in da se niso upoštevali pri presoji vprašanja razlikovalnega učinka. Tudi to naj bi utemeljevalo kršitev pravice izjaviti se.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/32


Tožba, vložena 21. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji

(Zadeva C-510/07)

(2008/C 22/58)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: B. Rozet in B. Schima, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Belgija, s tem da ni sprejela ustreznih zakonov ali drugih predpisov, potrebnih za stalno vzdrževanje zalog naftnih derivatov na ozemlju Skupnosti glede druge kategorije naftnih derivatov, naštetih v členu 2, ni izpolnila obveznosti iz člena 1(1) Direktive Sveta 68/414/EGS z dne 20. decembra 1968 o obveznosti držav članic EGS glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (1);

Kraljevini Belgiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s tožbo očita toženi stranki, da ni redno spoštovala obveznosti vzdrževanja zalog naftnih derivatov, ki jo določa Direktiva 68/414/EGS, kot je bila spremenjena in nato kodificirana z Direktivo Sveta 2006/67/ES z dne 24. julija 2006 (2), v zvezi s proizvodi druge kategorije, določene s to direktivo, in sicer plinskim oljem, dizelskim gorivom, kerozinom in gorivom za reaktivne motorje na osnovi kerozina. Komisija v zvezi s tem poudarja zlasti, da obstaja pomembna razlika med številkami glede domače porabe zadevnih proizvodov, ki jih je predložila tožena stranka v okviru svojih mesečnih poročil, in podatki, s katerimi razpolaga Komisija prek Eurostata.


(1)  UL L 308, str. 14.

(2)  UL L 217, str. 8.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/33


Tožba, vložena 21. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

(Zadeva C-511/07)

(2008/C 22/59)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Rozet in U. Wölker, zastopnika)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg

Predlogi tožeče stranke:

ugotovi naj se, da Veliko vojvodstvo Luksemburg, s tem da ni sporočilo informacij, ki se zahtevajo na podlagi člena 3(1)(f) Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola (1) v povezavi s členoma 2 in 4(1)(b) in (d) Odločbe Komisije št. 2005/166/ES z dne 10. februarja 2005 o določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 280/2004/ES (2), ni izpolnilo obveznosti iz teh določb;

Velikemu vojvodstvu Luksemburg naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s tožbo toženi stranki očita, da ni v celoti izpolnila obveznosti iz odločbe 280/2004/ES v povezavi z odločbo 2005/166/ES. Po eni strani naj namreč tožena stranka v svojem letnem poročilu ne bi predložila popolnih informacij o uporabljenih metodah in vrstah podatkov o dejavnostih ter emisijskih faktorjih, uporabljenih za ključne vire Skupnosti. Po drugi strani pa naj Veliko vojvodstvo Luksemburg Komisiji tudi ne bi sporočilo ocene splošne negotovosti, ki vpliva na luksemburško poročilo o nacionalnih evidencah.


(1)  UL L 49, str. 1.

(2)  UL L 55, str. 57.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/33


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 22. novembra 2007 – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie proti Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-515/07)

(2008/C 22/60)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof (Nemčija).

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Tožena stranka: Staatssecretaris van Financiën

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali je treba člena 6(2) in 17(1), (2) in (6) šeste direktive (1) razlagati tako, da lahko davčni zavezanec svoji dejavnosti nameni ne zgolj investicijsko blago, temveč tudi vse blago in storitve, ki se uporabljajo tako za namene njegove dejavnosti tako za namene njegove dejavnosti, kot za namene, ki niso povezani z njo ter da je upravičen v celoti in takoj odbiti davek na dodano vrednost, ki ga je dolžan plačati za nakup tega blaga in storitev?

2)

Ali v primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje uporaba člena 6(2) šeste direktive v primeru, ko gre za storitve in blago, ki ni investicijsko blago, pomeni, da se DDV med obdobjem za katerega je bil opravljen odbitek v zvezi s temi storitvami in tem blagom naloži enkrat ali je treba DDV naložiti tudi v sledečih davčnih obdobjih, in, če velja slednje, kako je treba določiti davčno osnovo za to blago in te storitve, ki niso predmet amortizacije?


(1)  Šesta direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/34


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 22. novembra 2007 – Afton Chemical Limited proti The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Zadeva C-517/07)

(2008/C 22/61)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Afton Chemical Limited

Tožena stranka: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali se dodatki za gorivo, kot so ti v obravnavani zadevi, ki niso namenjeni uporabi, niso naprodaj ali se ne uporabljajo kot motorno gorivo, ampak se motornemu gorivu dodajajo za druge namene kot za pogon vozila, v katerem se uporablja gorivo, obdavčijo na podlagi člena 2(3) Direktive 92/81/ES?

2)

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali za take dodatke velja izjema iz člena 8(1) Direktive 92/81/ES (1)?

3)

Ali se dodatki za gorivo, kot so ti v obravnavani zadevi, ki niso namenjeni uporabi, niso naprodaj ali se ne uporabljajo kot motorno gorivo, ampak se motornemu gorivu dodajajo za druge namene kot za pogon vozila, v katerem se uporablja gorivo, obdavčijo na podlagi drugega odstavka člena 2(3) Direktive 2003/96/ES (2)?

4)

Če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen, ali so taki dodatki izključeni iz področja Direktive 2003/96/ES zaradi prve alinee člena 4(b) te Direktive?

5)

Ali pravo Skupnosti in zlasti člen 3 of Direktive 92/12/EGS (3) prepoveduje obveznost, ki jo v zvezi z zgoraj navedenimi dodatki za gorivo nalaga Združeno kraljestvo?


(1)  UL L 316, str. 12.

(2)  UL L 283, str. 51.

(3)  UL L 76, str. 1.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/34


Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 22. novembra 2007 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti razširjeni senat) z dne 12. septembra 2007 v zadevi T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-520/07 P)

(2008/C 22/62)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: K. Gross in B. Martenczuk, zastopnika)

Druga stranka v postopku: MTU Friedrichshafen GmbH

Predlogi pritožnice:

razveljavi naj se izpodbijana sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. septembra 2007 v zadevi T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH proti Komisiji Evropskih skupnosti;

dokončno naj se odloči po temelju in tožba naj se zavrne kot neutemeljena;

tožeči stranki iz postopka v glavni stvari naj se naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka in postopka na prvi stopnji v zadevi T-196/02.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Sodišče prve stopnje naj bi napačno izhajalo iz tega, da se ne more uporabiti možnosti odločanja na podlagi razpoložljivih podatkov, da bi se določilo dejanskega upravičenca pomoči. Določitev dejanskega upravičenca naj bi praviloma bila sestavni del odločb Komisije, s katerimi se naloži vračilo nezakonite pomoči. Ta ugotovitev naj bi bila namreč nujno potrebna za zagotovitev učinkovitega vračila nezakonite pomoči. Zato naj izključitev možnosti določitve dejanskega upravičenca pomoči na podlagi razpoložljivih podatkov ne bi bila združljiva s členom 13(1) Uredbe (ES) št. 659/1999.

Drugič naj bi Sodišče prve stopnje napačno menilo, da naj bi odločitev Komisije temeljila zgolj na domnevi, ki ni izpolnjevala zahtev za odločanje na podlagi razpoložljivih podatkov. Na eni strani naj za odločanje na podlagi razpoložljivih podatkov ne bi bila potrebna absolutna gotovost. Na drugi strani pa naj bi odločba Komisije temeljila na podatkih, ki jih je o razvojnih stroških strokovnega znanja in izkušenj posredoval stečajni upravitelj SKL-M. Komisija naj bi torej imela dovolj opornih točk, ki so ji dopuščale sklep, da je bil prenos strokovnega znanja in izkušenj na MTU za to podjetje prednost.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/35


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein Hallinto-oikeus (Finska) 23. novembra 2007 – A

(Zadeva C-523/07)

(2008/C 22/63)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein Hallinto-oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

a)

Ali se Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (1) (Uredba Bruselj IIa) uporablja za izvršitev odločbe v celoti, kot je predložena, če je bila slednja izdana v obliki enega samega sklepa o takojšnjem prevzemu v varstvo in namestitvi otroka zunaj lastne družine v okviru javnopravnih pravil o zaščiti otrok,

b)

oziroma ali se Uredba glede na člen 1(2)(d) uporablja le za del sklepa, ki se nanaša na namestitev zunaj lastne družine?

2.

Kako je treba v okviru prava Skupnosti razlagati pojem običajnega prebivališča iz člena 8(1) ter z njim povezan člen 13(1) Uredbe, če ima otrok stalno prebivališče v eni državi članici, nahaja pa se v drugi državi članici, kjer nima stalne nastanitve?

3.

a)

Če otrok v tej drugi državi članici nima običajnega prebivališča, pod katerimi pogoji se lahko v tej državi članici vendarle izvede ukrep zavarovanja (prevzem v varstvo) na podlagi člena 20(1) Uredbe?

b)

Ali so ukrepi zavarovanja v smislu člena 20(1) Uredbe samo tisti ukrepi, ki se jih lahko sprejme v skladu z nacionalnim pravom, in ali so pri uporabi tega člena predpisi nacionalnega prava o teh ukrepih zavezujoči?

c)

Ali je treba po sprejetju ukrepa zavarovanja zadevo po uradni dolžnosti predati sodišču pristojne države članice?

4.

Ali je treba v primeru, ko sodišče države članice ni pristojno, tožbo kot nedopustno zavreči ali zadevo predati sodišču druge države članice?


(1)  UL L 338, str. 1.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/36


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Združeno kraljestvo) vložilo 28. novembra 2007 – Generics (UK) Ltd, Regina proti Licensing Authority (zanjo: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

(Zadeva C-527/07)

(2008/C 22/64)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Generics (UK) Ltd, Regina

Tožena stranka: Licensing Authority (zanjo: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali je treba zdravilo, kadar se nanj ne nanaša Priloga k Uredbi 2309/93 (1), ki je bilo dano v promet v državi članici (Avstrija) na podlagi nacionalnega postopka za pridobitev dovoljenja za promet, preden se je država članica pridružila EGP ali ES, in:

a)

se je država članica kasneje pridružila EGP in ES ter kot del pogojev za pridružitev v svoj nacionalni pravni red prenesla določbe Direktive 65/65 (sedaj Direktiva 2001/83 (2)) o pridobitvi dovoljenja za promet brez prehodnih določb;

b)

je zadevni izdelek ostal na trgu v tej državi članici še nekaj let po njeni pridružitvi EGP in ES;

c)

je bilo po pridružitvi te države članice EGP in ES dovoljenje za promet spremenjeno, s tem da je bila dodana nova indikacija, organi te države članice pa so menili, da je sprememba v skladu z zahtevami prava Skupnosti;

d)

dokumentacija zadevnega izdelka ni bila dopolnjena v skladu z Direktivo 65/65 (sedaj Direktiva 2001/83) po tem, ko se je država članica pridružila EGP in ES; in

e)

je bilo kasneje v skladu s členom 6 Direktive 2001/83 pridobljeno dovoljenje za promet z izdelkom, ki vsebuje enako učinkovino, in je bil ta izdelek dan v promet v ES;

obravnavati kot „[referenčno] zdravil[o], ki ima v državi članici […] na podlagi člena 6 dovoljenje za promet“, v skladu s členom 10(1) Direktive 2001/83 ter – če je odgovor pritrdilen, – kateri od navedenih pogojev je/so v zvezi s tem odločilen/odločilni?

2)

Katere smernice – če sploh katere – lahko da Sodišče glede tega, katere okoliščine mora nacionalno sodišče upoštevati, ko odloča o tem, ali je kršitev prava Skupnosti glede na sodbo v zadevi Brasserie du Pecheur and Factortame dovolj resna, kadar pristojni organ referenčne države članice v okviru decentraliziranega postopka iz Direktive 2001/83 zmotno zavrne vlogo za pridobitev dovoljenja za promet, vloženo na podlagi člena 10(1) te direktive, ker zdravilo iz prvega vprašanja ni bilo „referenčno zdravilo“ v smislu člena 10(1)?


(1)  UL L 214, str. 1.

(2)  UL L 311, str. 67.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/36


Pritožba, ki jo je 29. novembra 2007 vložila Association de la presse internationale ASBL (API) zoper sodbo Sodišča prve stopnje (veliki senat), razglašeno 12. septembra 2007, v zadevi Association de la presse internationale ASBL (API) proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-36/04

(Zadeva C-528/07 P)

(2008/C 22/65)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Association de la presse internationale ASBL (API) (zastopniki: S. Völcker, odvetnik, F. Louis, odvetnik, in C. O'Daly, solicitor)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi pritožnice:

razveljaviti sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 12. septembra 2007 v zadevi T-36/04, API proti Komisiji, v delu, v katerem je Sodišče prve stopnje potrdilo pravico Komisije, da ne razkrije svojih vlog v zadevah, v katerih je še vendarle treba opraviti ustno obravnavo;

razglasiti ničnost delov Odločbe Komisije D(2003) 30621 z dne 20. novembra 2003, česar prej ni storilo Sodišče prve stopnje v zadevi T-36/04, ali podredno zadevo vrniti Sodišču prve stopnje, da ponovno odloči ob upoštevanju sodbe Sodišča; in

Komisiji naložiti plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja, da bi bilo treba izpodbijano sodbo razveljaviti zaradi naslednjih razlogov:

1.

Prvič, Sodišče prve stopnje je zmotno razlagalo člen 4(2), druga alinea, Uredbe („izjema sodnih postopkov“), ko je ugotovilo, da Komisiji ni treba konkretno presojati, ali dopustiti vpogleda do njenih pisnih vlog pred ustno obravnavo. Ta razlaga (i) nasprotuje dobro uveljavljenim načelom za razlago izjeme sodnih postopkov, ki so priznana drugod v sodbi; (ii) temelji na neobstoječi pravici Komisije, da svoje interese brani „brez zunanjih vplivov“; (iii) se opira na očitno nepravilne pravne utemeljitve, ko se sklicuje na „načelo enakovrednosti orožij“; (iv) zmotno ne upošteva pomena pravil drugih ureditev sodstva, ki dopuščajo dostop do vlog pred obravnavo; in (v) se zmotno opira na potrebo po varstvu effet utile postopkov sodišč Skupnosti, ki potekajo in camera.

2.

Drugič, Sodišče prve stopnje je zmotno razlagalo pojem, da „prevlada javni interes“ iz člena 4(2) in fine Uredbe, s tem ko je menilo, da glede pisne vloge, predložene sodiščem, splošni javni interes v zvezi z vsebino postopka, ki poteka pred sodišči Skupnosti, ne more prevladati nad nobenim interesom, ki ga varuje izjema sodnih postopkov.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/37


Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 29. novembra 2007 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (veliki senat), razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi T-36/04, Komisija Evropskih skupnosti proti Association de la presse internationale ASBL

(Zadeva C-532/07 P)

(2008/C 22/66)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Docksey in P. Aalto, zastopnika)

Druga stranka v postopku: Association de la presse internationale ASBL (API)

Predlogi pritožnice:

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo v delu, v katerem je bila razglašena ničnost odločbe Komisije o zavrnitvi dostopa do dokumentov, ki jih je zahteval API, od obravnave v zvezi z vsemi postopki, razen za postopek za ugotavljanje kršitev;

izda končno sodbo glede predmeta te pritožbe;

tožeči stranki v zadevi T-36/04 odredi plačilo stroškov, ki so Komisiji nastali v tej zadevi in s to pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija zatrjuje, prvič, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo pri razlagi in uporabi navedenih izjem, s tem ko je uporabo izjeme, ki se nanaša na sodne postopke, razlagalo tako, da morajo institucije v postopkih, ki se ne nanašajo na ugotavljanje kršitev, upoštevati zahtevo za dostop do pisnih stališč, od dneva obravnave in od primera do primera. Glede tega Komisija navaja, da ugotovitve Sodišča prve stopnje niso skladne z obrazložitvijo, da SPS ni upoštevalo interesa ustreznega upravljanja pravosodja oziroma interesa drugih oseb, navedenih v postopku, in da je SPS upoštevalo le pravice in obveznosti ene od strank. Čeprav spisi, ki so jih predložile institucije, niso izključeni iz področja uporabe Uredbe 1049/2001 (1), ugotovitev SPS nima podlage v zakonodaji Skupnosti oziroma v sodni praksi Sodišča.

Drugič, SPS je napačno uporabilo pravo pri razlagi izjeme, ki se nanaša na preiskave, tako da mora Komisija na podlagi člena 226 ES zahtevo za dostop do pisnih stališč v postopku za ugotavljanje kršitev, upoštevati od primera do primera od razglasitve sodbe, vključno s tožbami, o katerih je bilo že odločeno, pa niso bile še rešene, s čimer se zmanjšuje sposobnost Komisije kot varuhinje pogodb da zagotovi, da države članice spoštujejo svoje obveznosti iz prava Skupnosti.

Tretjič, SPS je napačno uporabilo pravo pri razlagi uporabe izjeme, ki se nanaša na sodne postopke, tako da morajo institucije zahteve za dostop do pisnih stališč pri tožbah, o katerih je bilo odločeno, vendar so povezane z nerešenimi tožbami, upoštevati od primera do primera, kar zmanjšuje njihovo sposobnost, da branijo svoje interese pred sodišči Skupnosti in zmanjšuje sposobnost Komisije kot varuhinje pogodb, da uveljavi pravo Skupnosti.


(1)  UL L 145, str. 43.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/38


Tožba, vložena 30. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

(Zadeva C-541/07)

(2008/C 22/67)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: M. Patakia, zastopnik)

Tožena stranka: Helenska republika

Predlogi tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da Helenska republika, s tem da je z odredbo Ministrstva za promet št. 12078/1343 z dne 3. marca 2004 – kot se razlaga na podlagi navodila Direkcije za cestno-prometno varnost in okolje št. 45007/4795 z dne 28. julija 2004 – na splošno prepovedala, da se na okna vozil nameščajo folije za stekla, ki so zakonito proizvedene in/ali se zakonito prodajajo na trgu v drugih državah članicah Evropske unije, ni izpolnila obveznosti iz členov 28 ES in 30 ES.

Helenski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Komisija je po prejemu pritožbe preučila grško zakonodajo, ki prepoveduje namestitev folij za stekla na vetrobranska stekla in okna vozil.

2.

Komisija meni, da ta prepoved ne spada na področje uporabe Direktive 92/22/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo 2001/92/ES, in da jo je zaradi neuskladitve na ravni Skupnosti treba presojati v okviru členov 28 ES in 30 ES.

3.

Ta prepoved pomeni ukrep, ki ima enak učinek kot količinske omejitve pri prostem pretoku blaga in krši člen 28 ES, če v Grčiji dejansko pomeni oviro za trgovanje s folijami, ki so zakonito proizvedene in so zakonito dane v promet v drugih državah članicah.

4.

Komisija prav tako meni, da grškim organom ni uspelo dokazati, da je ukrep upravičen in da je hkrati spoštovano načelo sorazmernosti.

5.

Zlasti ni bilo dokazano, da pri izvajanju nadzora obstajajo merila za ugotovitev, ali te folije izpolnjujejo določene minimalne pogoje, kot trdijo grški organi.

6.

Komisija zato meni, da navedena določba pomeni kršitev člena 28 ES, ki je ni mogoče upravičiti niti na podlagi člena 30 ES niti z nujnimi razlogi javnega interesa v smislu sodne prakse Sodišča.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/38


Tožba, vložena 10. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

(Zadeva C-548/07)

(2008/C 22/68)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisije Evropskih skupnosti (zastopnika: M. Patakia in M. van Beek)

Tožena stranka: Helenska republika

Predlogi tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da Helenska republika ni izpolnila obveznosti iz Direktive Sveta 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC (1), zlasti pa obveznosti iz klavzule 1(2), klavzule 2(1) in (3)(b), klavzule 2(3)(e) in (f) in klavzule 2(4) in (6) Sporazuma, ki je priložen k tej direktivi;

Helenski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Komisija je po preučitvi celotne grške zakonodaje v zvezi s prenosom Direktive Sveta 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC v grški pravni red ugotovila, da je ta prenos določenih klavzul zgoraj navedenega okvirnega sporazuma iz navedene direktive v zvezi z delavci v industriji ladijskih prevozov nezadosten in napačen.

2.

Sporna grška zakonodaja, ki ratificira kolektivne pogodbe na tem področju, naj bi imela še posebej omejeno področje uporabe, ker se ne uporablja za vse delavce na trgovskih ladjah.

3.

Na podlagi grške zakonodaje morajo biti za priznanje pravice do starševskega dopusta zgoraj navedenim delavcem, poleg pogojev iz direktive, izpolnjeni še naslednji pogoji:

12 mesecev delovnih izkušenj na istem plovilu;

zaposlitev najmanj 30 oseb na navedenem plovilu;

dokazilo o zaposlitvi drugega starša;

pogodba o zaposlitvi mornarja se od njegove vrnitve s starševskega dopusta opredeli kot „nova“ in ponovno se zahteva najkrajše trajanje zaposlitve šestih ali sedmih mesecev;

mornar prevzame stroške zagotovitve nadomestnega delavca;

zadevna nacionalna zakonodaja se uporablja zgolj za pogodbe o zaposlitvi mornarjev, ki so začele veljati po začetku veljavnosti kolektivnih pogodb;

opredelitev trgovskih obveznosti kot primer višje sile za neodobritev starševskega dopusta.

4.

Komisija na koncu ugotavlja, da se niti v kolektivnih pogodbah niti v ministrskih odlokih, s katerimi so te ratificirane, ne obravnava vprašanje varstva delavcev zoper odpustitev na podlagi prošnje za starševski dopust ali na podlagi koriščenja starševskega dopusta.

5.

Komisija zato meni, da Helenska republika ni izpolnila obveznosti iz Direktive 96/34/ES, zlasti pa iz klavzule 1(2), klavzule 2(1) in 3(b), klavzule 2(3)(e) in (f) in klavzule 2(4) in (6) Sporazuma, ki je priložen k tej direktivi.


(1)  UL L 145, 19.6.1996, str. 4.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/39


Sklep predsednika Sodišča z dne 8. oktobra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

(Zadeva C-20/07) (1)

(2008/C 22/69)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 56, 10.3.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/39


Sklep predsednika Sodišča z dne 8. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski

(Zadeva C-145/07) (1)

(2008/C 22/70)

Jezik postopka: švedščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 95, 28.4.2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/39


Sklep predsednika Sodišča z dne 8. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski

(Zadeva C-223/07) (1)

(2008/C 22/71)

Jezik postopka: švedščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 140, 23.6.2007.


Sodišče prve stopnje

26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/40


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – Pagliacci proti Komisiji

(Zadeva T-307/04) (1)

(„Uradniki - Javni natečaj - Nevpis na čakalni seznam - Kršitev splošnih razpisnih pogojev - Zahtevane diplome in delovne izkušnje“)

(2008/C 22/72)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo Pagliacci (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, nato F. Schiaudone, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in H. Tserepa-Lacombe, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije COM/A/1/02, ki je po opravljenih preskusih znanja tožeči stranki dodelila oceno, ki ni zadostovala za njeno uvrstitev na seznam oseb, ki so bile izbrane na natečaju.

Izrek

1)

Odločbo natečajne komisije COM/A/1/02, ki je po opravljenih preskusih znanja Carlu Pagliacciju dodelila oceno, ki ni zadostovala za njeno uvrstitev na seznam oseb, ki so bile izbrane na natečaju, se razglasi za nično.

2)

Komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 262, 14.5.2005.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/40


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. decembra 2007 – Sack proti Komisiji

(Zadeva T-66/05) (1)

(„Javni uslužbenci - Uradniki - Ničnostna tožba - Dodatki za funkcijo - Funkcija ‚vodje enote‘ - Načelo enakega obravnavanja - Obveznost obrazložitve - Jezikovna ureditev“)

(2008/C 22/73)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Jörn Sack (Berlin, Nemčija) (zastopnika: U. Lehmann-Brauns in D. Mahlo, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: V. Joris in H. Krämer, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Zahteva za razveljavitev odločbe o določitvi mesečnih plač tožeče stranke od meseca maja 2004 do februarja 2005, zahteva za ponovno določitev njene plače in zahteva za razveljavitev zavrnilne odločbe o zahtevku tožeče stranke, ki ji je bila vročena 26.11.2004.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 106, 30.4.2005.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/40


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – K & L Ruppert Stiftung proti UUNT – Lopes de Almeida Cunha in drugi (CORPO livre)

(Zadeva T-86/05) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke CORPO livre - Nacionalne in mednarodne besedne znamke LIVRE - Prepozni dokaz o uporabi prejšnjih znamk“)

(2008/C 22/74)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (Weilheim, Nemčija) (zastopnika: D. Spohn in A. Kockläuner, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Druge stranke pred odborom za pritožbe UUNT: Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha (Vila Nova de Gaia, Portugalska), Cláudia Couto Simões (Vila Nova de Gaia) in Marly Lima Jatobá (Vila Nova de Gaia)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. decembra 2004 (zadeva R 328/2004-1), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbo K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG in Natálio Cristino Lopes de Almeida Cunha, Cláudio Couto Simões in Marly Lima Jatobá.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Tožeči stranki K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 155, 25.6.2005.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/41


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – BASF in UCB proti Komisiji

(Združeni zadevi T-101/05 in T-111/05) (1)

(„Konkurenca - Omejevalni sporazumi v sektorju vitaminskih proizvodov - Holin klorid (vitamin B 4) - Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru - Globe - Odvračalen učinek - Ponovna kršitev - Sodelovanje v upravnem postopku - Enotna in trajajoča kršitev“)

(2008/C 22/75)

Jezik postopka: angleščina in francoščina

Stranke

Tožeči stranki: BASF AG (Ludwigshafen, Nemčija) (zastopniki: N. Levy, barrister, J. Temple-Lang, solicitor, in C. Feddersen, odvetnik) in UCB SA (Bruselj, Belgija) (zastopniki: J. Bourgeois, J.-F. Bellis in M. Favart, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: v zadevi T-101/05 A. Whelan in F. Amato, v zadevi T-111/05 sprva O. Beynet in F. Amato, nato X. Lewis in F. Amato, zastopniki)

Predmet

Predlog za odpravo ali znižanje glob, naloženih tožečima strankama z Odločbo Komisije 2005/566/ES z dne 9. decembra 2004 v zvezi s postopkom iz člena 81 ES in iz člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/E-2/37.533 – Holin klorid) (povzetek v UL 2005, L 190, str. 22).

Izrek

1)

Zadeva T-112/05, Akzo Nobel in drugi proti Komisiji se za namene izdaje sodbe razdruži od zadev T-101/05 in T-111/05.

2)

Člen 1(b) in (f) Odločbe Komisije 2005/566/ES z dne 9. decembra 2004 v zvezi s postopkom iz člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/E-2/37.533 – holin klorid) se razglasi za ničnega v delu, v katerem se nanaša na kršitev, očitano družbama BASF AG in UCB SA v obdobju pred 29. novembrom 1994 glede družbe BASF in pred 14. marcem 1994 glede družbe UCB.

3)

V zadevi T-101/05 se globa, naložena družbi BASF, odmeri v znesku 35,024 milijona eurov.

4)

V zadevi T-111/05 se globa, naložena družbi UCB, odmeri v znesku 1,870 milijona eurov.

5)

V preostalem se tožbi zavrneta.

6)

V zadevi T-101/05 vsaka stranka nosi svoje stroške.

7)

V zadevi T-111/05 Komisija poleg svojih stroškov nosi tudi 90 % stroškov, ki jih je priglasila družba UCB.


(1)  UL C 115, 14.5.2005.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/41


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – Akzo Nobel in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-112/05) (1)

(„Konkurenca - Omejevalni sporazumi v sektorju vitaminskih proizvodov - Holin klorid (vitamin B 4) - Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru - Odgovornost za kršitev“)

(2008/C 22/76)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Akzo Nobel NV (Arnhem, Nizozemska); Akzo Nobel Nederland BV (Arnhem); Akzo Nobel Chemicals International BV (Amersfoort, Nizozemska); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort) in Akzo Nobel Functional Chemicals BV (Amersfoort) (zastopniki: sprva C. Swaak in J. de Gou, nato C. Swaak, M. van der Woude in M. Mollica, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: A. Whelan in F. Amato, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2005/566/ES z dne 9. decembra 2004 v zvezi s postopkom iz člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/E-2/37.533 – Holin klorid) (povzetek v UL 2005, L 190, str. 22)

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Družbam Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV in Akzo Nobel Functional Chemicals BV se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 143, 11.6.2005.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/42


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2007 – Angelidis proti Parlamentu

(Zadeva T-113/05) (1)

(„Javni uslužbenci - Uradniki - Pritožba v zvezi z delovnim mestom z nazivom A2 - Zavrnitev kandidature - Bistvena kršitev postopka - Ničnostna tožba - Odškodninska tožba“)

(2008/C 22/77)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Angel Angelidis (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: A. Bencomo Weber, J.F. de Wachter in A. Lukošiūtė, zastopniki)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta, s katero je bila zavrnjena kandidatura tožeče stranke za delovno mesto direktorja direkcije „Proračun“ generalnega direktorata komisij, pristojnih za notranje politike Parlamenta, in na navedeno delovno mesto imenovan drug kandidat, in drugič, predlog za odškodnino za povrnitev škode, ki naj bi jo domnevno utrpela tožeča stranka zaradi zavrnitve njene kandidature.

Izrek

1)

Odločba urada Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2004, s katero je bil na delovno mesto direktorja direkcije za proračun generalnega direktorata komisij, pristojnih za notranje politike Evropskega parlamenta, imenovan Alfredo De Feo, se razglasi za nično.

2)

V preostalem se tožba zavrne.

3)

Parlamentu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 115, 14.5.2005.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/42


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – Italija proti Komisiji

(Zadeva T-308/05) (1)

(„Strukturni skladi - Sofinanciranje - Uredbi (ES) št. 1260/1999 in št. 448/2004 - Pogoji za upravičenost do predplačil, ki so jih nacionalni organi plačali v okviru sistemov državnih pomoči ali v povezavi z odobritvijo pomoči - Dokaz, da so sredstva uporabili končni naslovniki - Ničnostna tožba - Izpodbojni akt“)

(2008/C 22/78)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopnika: sprva A. Cingolo, nato P. Gentili, avvocati dello Stato)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: L. Flynn in M. Velardo, zastopnika, skupaj z G. Faedom, odvetnik)

Predmet

Zahtevek za razglasitev ničnosti odločb, ki naj bi bile vsebovane v dopisih Komisije št. 5272 z dne 7. junija 2005, št. 5453 z dne 8. junija 2005, št. 5726 in št. 5728 z dne 17. junija 2005 ter št. 5952 z dne 23. junija 2005.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 257, 15.10.2005.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/43


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. decembra 2007 – Portela & Companhia proti UUNT – Torrens Cuadrado in Gilbert Sanz (Bial)

(Zadeva T-10/06) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti Bial - Prejšnja nacionalna besedna znamka BIAL - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 - Dokaz o obstoju prejšnje znamke - Soobstoj prejšnjih znamk - Sredstvo, ki spreminja predmet spora - Dokazi, prvič predstavljeni pred Sodiščem prve stopnje - Stroški, nastali pred oddelkom za ugovore“)

(2008/C 22/79)

Jezik postopka: portugalščina

Stranke

Tožeča stranka: Portela & Companhia, SA (S. Mamede do Coronado, Portugalska) (zastopnik: J. Conceição Pimenta, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Novais Gonçalves, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje: Juan Torrens Cuadrado in Josep Gilbert Sanz (Gava, Španija)

Predmet

Tožba na razveljavitev odločbe R 897/2004-1 prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 14. septembra 2005 glede postopka z ugovorom med Juanom Torrensom Cuadrado in Josepom Gilbert Sanzom na eni strani ter Portela & Companhia, SA, na drugi strani.

Izrek

1)

Razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 14. septembra 2005 v zadevi R 897/2004-1 v delu, v katerem je tožeči stranki naloženo plačilo stroškov J. Torrensa Cuadrada in Gilberta Sanza v postopku z ugovorom v višini 600 eurov.

2)

V preostalem delu se tožba zavrne.

3)

Portela & Companhia, SA, nosi poleg svojih stroškov še polovico stroškov UUNT.


(1)  UL C 60, 11.3.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/43


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – Irska in drugi proti Komisiji

(Združene zadeve T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 in T-69/06) (1)

(„Državna pomoč - Direktiva 92/81/EGS - Trošarina za mineralna olja - Mineralna olja, ki se kot goriva uporabljajo za proizvodnjo aluminijevega oksida - Oprostitev, ki so jo odobrili francoski, irski in italijanski organi - Nove pomoči - Obstoječa pomoč - Obveznost obrazložitve - Uradna dolžnost“)

(2008/C 22/80)

Jeziki postopka: angleščina, francoščina in italijanščina

Stranke

Tožeča stranka v zadevi T-50/06: Irska (zastopnik: D. O'Hagan, zastopnik, skupaj s P. McGarryem, barrister)

Tožeča stranka v zadevi T-56/06: Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in S. Ramet, zastopnika)

Tožeča stranka v zadevi T-60/06: Italijanska republika (zastopnik: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Tožeča stranka v zadevi T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italija) (zastopniki: L. Martin Alegi, R. Denton in M. Garcia, solicitors)

Tožeča stranka v zadevi T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irska) (zastopnika: J. Handoll in C. Waterson, solicitors)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli in K. Walkerová, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije 2006/323/ES z dne 7. decembra 2005 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji (UL L 119, 4.5.2006, str. 12).

Izrek

1)

Zadeve T 50/06, T 56/06, T 60/06, T 62/06 in T-69/06 se za namen sodbe združijo.

2)

Odločba Komisije 2006/323/ES z dne 7. decembra 2005 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji, se razglasi za nično.

3)

Tožba v zadevi T 62/06 se v preostalem delu zavrne.

4)

Komisija nosi svoje stroške in stroške, ki so jih priglasile tožeče stranke, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe v zadevi T 69/06 R.


(1)  UL C 86, 8.4.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/44


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 – DeTeMedien Deutsche proti UUNT (suchen.de)

(Zadeva T-117/06) (1)

(„Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti suchen.de - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Ime domene - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 40/94“)

(2008/C 22/81)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH (Francfort-sur-le-Main, Nemčija) (zastopniki: sprva J. Fesenmair in I. Gehring, nato J. Fesenmair in T.M. Müller, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. januarja 2006 (zadeva R 287/2005-1) glede zahteve za registracijo besednega znaka suchen.de kot znamke Skupnosti.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 143, 17.6.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/44


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2007 – Xentral proti UUNT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)

(Zadeva T-134/06) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti PAGESJAUNES.COM - Prejšnja nacionalna figurativna znamka LES PAGES JAUNES - Domensko ime ‚pagesjaunes.com‘ - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“)

(2008/C 22/82)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Xentral LLC (Florida, Združene države) (zastopnik: A. Bertrand, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenient pred Sodiščem prve stopnje: Pages jaunes SA (Sèvres, Francija) (zastopniki: C. Bertheux Scotte, B. Potot in B. Corne, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 15. februarja 2006 (Zadeva R 708/2005-1), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama Pages jaunes SA in Xentral LLC.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Xentral LLC se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 165, 15.7.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/45


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2007 – Cabrera Sánchez proti UUNT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)

(Zadeva T-242/06) (1)

(„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti el charcutero artesano - Prejšnja nacionalna figurativna znamka El Charcutero - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Neobstoj podobnosti znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“)

(2008/C 22/83)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Miguel Cabrera Sánchez (Móstoles, Španija) (zastopnika: J. Calderón Chavero in T. Villate Consonni, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastopnik: J. García Murillo, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenient pred Sodiščem prve stopnje: Industrias Cárnicas Valle, SA (Madrid, Španija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 15. junija 2006 (Zadeva R 790/2005-1), ki se nanaša na postopek z ugovorom med Miguelom Cabrero Sánchezom in Industrias Cárnicas Valle, SA.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Miguel Cabrera Sánchez nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 261, 28.10.2006.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/45


Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 4. decembra 2007 – Cheminova in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-326/07 R)

(„Sklic - Direktiva 91/414/EGS - Predlog zadržanja izvrševanja - Nedopustnost - Neobstoj nujnosti“)

(2008/C 22/84)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Cheminova A/S (Harboøre, Danska), Cheminova Agro Italia Srl (Rim, Italija), Cheminova Bulgaria EOOD (Sofija, Bolgarija), Agrodan, SA (Madrid, Španija), in Lodi SAS (Grand-Fougeray, Francija)) (zastopnika: C. Mereu in K. Van Maldegem, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: B. Doherty in L. Parpala, zastopnika)

Predmet

Predlog za odložitev izvršitve Odločbe Komisije 2007/389/ES z dne 6 junija 2007 o nevključitvi malationa v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (UL L 146, str. 19), do razglasitve sodbe v glavni stvari.

Izrek

1)

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2)

Stroški se pridržijo.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/45


Tožba, vložena 19. novembra 2007 – Euro-Information proti UUNT (Podoba roke, ki drži karto s tremi trikotniki)

(Zadeva T-414/07)

(2008/C 22/85)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasbourg, Francija) (zastopnika: P. Greffe in M. Chaminade, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi tožeče stranke

naj se razveljavi odločba prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. septembra 2007, zadeva R-290/2007-1, v delu, v katerem je bila zavrnjena registracija znamke Skupnosti št. 5 225 776 za del proizvodov in storitev iz razredov 9, 35, 36, 38 in 42;

naj se registrira prijava znamke Skupnosti št. 5 225 776 za vse zadevne proizvode in storitve.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka, ki jo predstavlja roka, ki drži karto, na kateri si sledijo trije črni trikotniki, za proizvode in storitve iz razredov 9, 35, 36, 38 in 42 (prijava št. 5 225 776)

Odločba preizkuševalca: Delna zavrnitev registracije

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Tožeča stranka trdi, da so, v nasprotju s tem, kar je ugotovil odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, elementi, ki sestavljajo znamko, katere registracija je bila delno zavrnjena, različni in arbitrarni glede na navedene proizvode in storitve in je zato treba tudi njihovo kombinacijo šteti za razlikovalno in arbitrarno.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/46


Tožba, vložena 22. novembra 2007 – Deutsche Post proti Komisiji

(Zadeva T-421/07)

(2008/C 22/86)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Deutsche Post (Bonn, Nemčija) (zastopnika: J. Sedemund in T. Lübbig, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

naj se razglasi za nično Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 12. septembra 2006„Državna pomoč C 36/2007 (ex NN 25/2007) – državna pomoč, dodeljena Deutsche Post AG, poziv k predložitvi stališč v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES“;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka zahteva, da se razglasi za ničnega sklep Komisije, da v zvezi z državno pomočjo C 36/07 (ex NN 25/07) sproži postopek na podlagi člena 88(2) ES. O tem sklepu se je Nemčijo obvestilo z dopisom z dne 12. septembra 2007 (UL C 245, str. 21). Namen postopka, sproženega na podlagi tega sklepa, je dodatna preiskava glede na postopek, ki ga je Komisija sprožila 23. oktobra 1999 in v okviru katerega je Komisija 19. junija 2002 sprejela dokončno negativno odločbo (UL L 247, str. 27). V tej negativni odločbi je Komisija ugotovila, da je družba Deutsche Post AG ceno za dostavo paketov od vrat do vrat določala pod prirastnimi stroški in da ta agresivna politika popustov ne spada v obveznosti splošnih storitev te družbe.

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja, da izpodbijana odločba krši temeljna postopkovna načela. Zlasti gre za kršitev načela varstva zaupanja v pravo, saj je bila Komisija že leta seznanjena z odločilnimi dejstvi in je 19. junija 2002 s tem v zvezi sprejela dokončno odločbo. Poleg tega naj bi bila kršena pravica Zvezne republike Nemčije in tožeče stranke do sodelovanja v postopku, saj jima ni bila dana možnost, da bi pred sprejetjem izpodbijane odločbe v zvezi z njo podali svoje pripombe. Nazadnje je s tem v zvezi navedeno, da gre za kršitev Uredbe (ES) št. 659/1999 (1), saj iz zgradbe tega predpisa izhaja, da je negativna odločba, kot je ta z dne 19. junija 2002, dokončna in da tožena stranka ne more sprožiti ponovnega postopka preiskave pomoči na podlagi dejstev, glede katerih je bilo dokončno odločeno.

Tožeča stranka dalje zatrjuje, da je tožena stranka kršila obveznost obrazložitve na podlagi člena 253 ES in člena 6(1) Uredbe št. 659/1999, ker iz izpodbijane odločbe ni jasno razvidno, katere ukrepe želi Komisija opredeliti kot državno pomoč, in ker poleg tega ta odločba ne vsebuje nobene pravne presoje.

Na koncu je grajana kršitev členov 87(1) ES in 88 ES, saj ukrepov, navedenih v izpodbijani odločbi, ni mogoče opredeliti kot državno pomoč.


(1)  Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena [88 ES] (UL L 83, str. 1).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/46


Tožba, vložena 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT (100)

(Zadeva T-425/07)

(2008/C 22/87)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Agencja Wydawnicza Technopol, sp. z o.o. (Częstochowa, Poljska) (zastopnica: D. Rzążewska, pravna svetovalka)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga tožeče stranke

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 3. septembra 2007 v zadevi št. R 1274/2006-4 naj se v celoti razveljavi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „100“ za proizvode in storitve iz razredov 16, 28 in 41 (prijava št. 3 875 408).

Odločba preizkuševalca: zavrnitev registracije.

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: nepravilna uporaba določb člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti (1). Po mnenju tožeče stranke znak „100“ glede navedenih proizvodov ni niti opisen niti nima razlikovalnega učinka.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993, UL 1994, L 11, str. 1.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/47


Tožba, vložena 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT (300)

(Zadeva T-426/07)

(2008/C 22/88)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Agencja Wydawnicza Technopol (Częstochowa, Poljska) (zastopnica: pravna svetovalka D. Rzążewska)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj se

razglasi ničnost celotne odločbe četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 3. septembra 2007 (zadeva R 1275/2006-4);

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: Besedna znamka „300“ za proizvode in storitve iz razredov 16, 28 in 41 (prijava št. 3 875 416).

Odločba preizkuševalca: Zavrnitev prijave.

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: Napačna uporaba člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti (1), da naj znak „300“ glede navedenih proizvodov ne bi bil niti opisen niti naj ne bi imel razlikovalnega značaja.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 (UL 1994, L 11, str. 1).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/47


Tožba, vložena 16. novembra 2007 – Mirto Corporación Empresarial proti UUNT – Maglificio Barbara (Mirtillino)

(Zadeva T-427/07)

(2008/C 22/89)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Mirto Corporación Empresarial, S.L. (Madrid, Španija) (zastopnik: E. Armijo Chávarri, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Maglificio Barbara Srl

Predlogi tožeče stranke

Naj se razveljavi odločba drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 29. avgusta 2007 v zadevi št. R 875/2006-2 in naj se UUNT naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Maglificio Barbara Srl.

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka „Mirtillino“ za proizvode iz razredov 3, 18 in 25 (prijava št. 3.252.467).

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Creaciones Mirto, S.A.; tožeča stranka po odstopu zadevnih znamk v postopku z ugovorom.

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Besedna znamka „MIRTO“ (znamka Skupnosti št. 1.653.351) za proizvode iz razredov 3, 18 in 25 in številne druge nacionalne besedne in figurativne znamke „MIRTO“.

Odločba oddelka za ugovore: Delna ugoditev ugovoru.

Odločba odbora za pritožbe: Razveljavitev izpodbijane odločbe in zavrnitev ugovora.

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 (1), ker obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/48


Tožba, vložena 22. novembra 2007 – Centre d'Étude et de Valorisation des Algues proti Komisiji

(Zadeva T-428/07)

(2008/C 22/90)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Centre d'Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, Francija) (zastopnik: J.-M. Peyrical, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Primarno naj se ugotovi postopkovna nepravilnost in kršitev načela kontradiktornosti in naj se zato bremepis Komisije št. 3240908670 z dne 20. septembra 2007 razglasi za ničnega, slednji pa naj se naloži, da CEVI ponovno izplača znesek zadevnega bremepisa;

podredno naj se ugotovi, da napake, navedene v revizijskem poročilu, niso tako resne, da bi bilo mogoče uporabiti člen 3.5 Priloge II k pogodbi, bremepis Komisije št. 3240908670 z dne 20. septembra 2007 naj se razglasi za ničnega v delu, v katerem se zahteva povrnitev vseh zneskov, ki so bili CEVI izplačani v okviru pogodbe SEAHEALTH, in naj se Komisiji naloži, naj CEVI ponovno izplača znesek zadevnega bremepisa;

še bolj podredno, Sodišče prve stopnje naj določi izvedenca, katerega naloge naj bodo, da rekonstruira način izračuna CEVE glede časa, porabljenega na projektih; da ta način primerja s pogodbo SEAHEALTH in dejanskimi stroški, prikazanimi v izkazih o izdatkih; v odstotkih določi razliko med napakami v zabeleženem času dela, kot je bil posredovan Komisiji, in zabeleženim časom dela v skladu z načinom izračuna, ki ga je CEVA takrat uporabljala; poda oceno časa dejanskega dela, potrebnega za izvršitev nalog CEVE v okviru pogodbe SEAHEALTH; pove, ali bi bil lahko ta čas dejanskega dela za izvršitev nalog krajši od 7 092,88 ur, ki jih CEVA uveljavlja.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga, naj se za ničnega razglasi bremepis, s katerim je Komisija zahtevala povrnitev vseh predujmov, ki jih je izplačala tožeči stranki v okviru pogodbe SEAHEALTH št. QLK1 CT 2002 02433 v zvezi s projektom „Hrana, prehrana in zdravje“, ki je bil del ključnega ukrepa „Kakovost življenja in upravljanje z živimi viri“ (1).

Tožeča stranka se v utemeljitev svoje tožbe sklicuje na kršitev pravic do obrambe, ker naj bi Komisija, s tem da je kršila načelo kontradiktornosti, svojo zahtevo utemeljila na evidenci opravljenih ur in ugotovitvah OLAF, s katerimi naj tožeča stranka ne bi bila seznanjena.

Tožeča stranka podredno izpodbija uporabo člena 3.5 Priloge II s strani Komisije in ugotovitev Komisije, da so bila dejstva v obravnavanem primeru zadosti resna, da se je bilo mogoče sklicevati na pojem resnih finančnih nepravilnosti, kar upravičuje povračilo vseh predujmov.


(1)  Peti okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (1998-2002).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/48


Tožba, vložena 23. novembra 2007 – Bodegas Montebello proti UUNT – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Zadeva T-430/07)

(2008/C 22/91)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Bodegas Montebello, S.A. (Montilla, Španija) (Zastopniki: T. Andrade Boué, M. I. Lehmann Novo in A. Hernández Lehmann, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Montebello (Société à responsabilité limitée) (Guadalupe, Francija)

Predlogi tožeče stranke

Odločba UUNT z dne 7. septembra 2007 v zadevi R 223/2007-2 naj se razveljavi.

Znamka Skupnosti št. 2.666.386 naj se zavrne.

UUNT in intervenientom naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Montebello (Société à responsabilité limitée)

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka „MONTEBELLO Rhum Agricole“ (prijava št. 2.266.386) za proizvode iz razreda 33 (alkoholne pijače razen piva).

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Tožeča stranka

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Španska besedna znamka „MONTEBELLO“ (št. 1.148.196) za proizvode iz razreda 33.

Odločba oddelka za ugovore: Ugovoru se ugodi.

Odločba odbora za pritožbe: Ugoditev tožbi in razveljavitev odločbe oddelka za ugovore.

Navajani tožbeni razlogi: Nepravilna uporaba člena 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/49


Tožba, vložena 29. novembra 2007 – Francija proti Komisiji

(Zadeva T-432/07)

(2008/C 22/92)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in A.-L. During, zastopnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije 2007/647/ES z dne 3. oktobra 2007 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti (1) naj se razglasi za nično, kolikor izključuje določene odhodke tožeče stranke v korist organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave v finančnih letih od 2003 do 2004;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka zahteva razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe, ker naj bi Komisija napačno razlagala in uporabila člen 11 Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 (2), s tem ko je štela, da francoska vlada ni upoštevala pogojev, določenih v tej določbi, za pripoznanje organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave.


(1)  Notificirano pod dokumentarno številko C (2007) 4477, UL L 261, str. 28.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (UL L 297, str. 1).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/49


Tožba, vložena 22. novembra 2007 – Ryanair proti Komisiji

(Zadeva T-433/07)

(2008/C 22/93)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Ryanair Ltd (Dublin, Irska) (zastopnik: E. Vahida, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Naj se v skladu s členom 232 ES ugotovi, da Komisija ni ukrepala v skladu s svojimi obveznostmi iz Pogodbe ES, s tem ko ni oblikovala svojega stališča glede pritožbe, ki jo je tožeča stranka nanjo naslovila 22. decembra 2006 in ki ji je sledil pisni opomin z dne 2. avgusta 2007;

naj se Komisiji naloži plačilo celotnih stroškov, vključno s stroški, nastalimi tožeči stranki, tudi če bi po vložitvi tožbe Komisija ukrepala tako, da po mnenju Sodišča sprejetje odločbe več ne bi bilo potrebno, ali če bi Sodišče tožbo kot nedopustno zavrglo;

naj se sprejme nadaljnje ukrepe, za katere Sodišče meni, da so primerni.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka zatrjuje, da Komisija ni ukrepala, čeprav je bila v skladu s členom 232 ES pozvana, naj to stori, s tem ko ni oblikovala svojega stališča glede pritožbe, ki jo je tožeča stranka nanjo naslovila 22. decembra 2006 v zvezi s protipravno pomočjo, ki naj bi jo Grčija dodelila družbama Olympic Airlines in Olympic Airways Services (v nadaljevanju: OA/OAS) v skladu z arbitražno odločbo grškega Vrhovnega sodišča, v kateri je bilo Grčiji naloženo, da OA/OAS plača 563 milijonov eurov zaradi domnevno neplačanih storitev in zaradi stroškov premestitve na novo atensko letališče.

Tožeča stranka navaja, da je razlika med zneski, ki jih je Grčija dolgovala OA/OAS, kot je bilo približno ocenjeno v Odločbi Komisije 2003/372/EC (1), in odškodnino, ki je bila prisojena OA/OAS z odločbo z dne 20. decembra 2006, pomeni korist v smislu pravil o državni pomoči, ki je bila dodeljena podjetju. Dodelitev take koristi se lahko pripiše Grčiji, ker je arbitražno sodišče delovalo kot državni organ.

Tožeča stranka dalje trdi, da bi morala Komisija prejeto pritožbo vestno in nepristransko preučiti, da bi sprejela odločbo, s katero bi bilo ugotovljeno, da zadevni ukrepi niso bili državna pomoč v smislu člena 87(1) ES, ali da je treba zadevne ukrepe šteti za državno pomoč v smislu člena 87(1) ES, ki je združljiva s skupnim trgom v skladu s členom 87(2) in (3) ES, ali da bi sprožila postopek na podlagi člena 88(2) ES.

Na koncu tožeča stranka trdi, da je bilo obdobje sedmih mesecev, ki je poteklo med pritožbo tožeče stranke in pisnim opominom, nerazumno dolgo in da nedelovanje Komisije v tem obdobju pomeni opustitev ukrepanja v smislu člena 232 ES.


(1)  Odločba Komisije 2003/372/ES z dne 11. decembra 2002 o pomoči, ki jo je Grčija dodelila družbi Olympic Airways (notificirano pod dokumentarno številko C(2002) 4831) (UL L 132, str. 1).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/50


Pritožba, ki jo je 30. novembra 2007 vložil Nikos Giannopoulos zoper sodbo, ki jo je 20. septembra 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-111/06, Nikos Giannopoulos proti Svetu

(Zadeva T-436/07 P)

(2008/C 22/94)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi pritožnice:

razglasiti dopustnost te pritožbe;

razvljaviti sodbo, ki jo je 20. septembra 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-111/06;

ugoditi zahtevkom za razglasitev ničnosti in plačilo odškodnine, ki jih je uveljavljala tožeča stranka na prvi stopnji;

toženi stranki na prvi stopnji naložiti celotne stroške, ki se nanašajo na ničnostno tožbo in pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev pritožbe pritožnica navaja razloge, ki se nanašajo na pomanjkljivo obrazložitev in očitne napake pri presoji v odgovoru, ki ga je Sodišče za javne uslužbence podalo glede prvega tožbenega razloga v zvezi s kršitvijo člena 31(2) Statuta, ki ga je pritožnica uveljavljala v okviru postopka na prvi stopnji.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/50


Tožba, vložena 5. decembra 2007 – Huta Buczek proti Komisiji

(Zadeva T-440/07)

(2008/C 22/95)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Huta Buczek sp. z o. o. (Sosnowiec, Poljska) (zastopnik: D. Szlachetko-Reiter, odvetnica)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj Sodišče prve stopnje:

razglasi ničnost členov 1, 3(1) in 3(3) Odločbe Komisije z dne 23. oktobra 2007 o državni pomoči št. C 23/2006 (ex NN 35/2006), ki jo je Poljska dodelila koncernu Technologie-Buczek, proizvajalcu jekla;

podredno, razglasi ničnost členov 1, 3(1) in 3(3) Odločbe Komisije z dne 23. oktobra 2007 o državni pomoči št. C 23/2006 (ex NN 35/2006), ki jo je Poljska dodelila koncernu Technologie-Buczek, proizvajalcu jekla, v delu, v katerem je Komisija družbi Huta Buczek sp. z o. o. odredila, naj vrne pomoč;

razglasi ničnost členov 4 in 5 Odločbe Komisije z dne 23. oktobra 2007 o državni pomoči št. C 23/2006 (ex NN 35/2006), ki jo je Poljska dodelila koncernu Technologie-Buczek, proizvajalcu jekla, v delu, v katerem se nanašata na vračilo pomoči s strani družbe Huta Buczek sp. z o. o.;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka tožbo opira na naslednje očitke:

Z oceno okoliščine – ki je po mnenju tožeče stranke napačna, – da je družba Technologie Buczek S.A. do javnopravnega subjekta bila v zamudi s plačili, kar je pomoč, ki ni združljiva s skupnim trgom, naj bi bila kršena člena 88(2) ES in 87(1) ES. Ta trditev Komisije naj bi temeljila na napačni domnevi, da naj bi javnopravni subjekti opustili izvedbo prisilne izvršbe zoper družbo Technologie Buczek S.A. Kršitev členov 88(2) ES in 87(1) ES naj bi izhajala iz tega, da Poljska ni zahtevala vračila pomoči, ki ni združljiva s skupnim trgom, čeprav Poljska pomoči v višini, navedeni v Odločbi, ni dodelila niti družbi Technologie Buczek S.A. niti koncernu Technologie-Buczek, pa tudi iz tega, da je bil znesek za vračilo pomoči samovoljno določen brez pravne podlage in brez ekonomske utemeljitve. Dalje naj bi bila kršena člena 88(2) ES in 87(1) ES s tem, da Poljska ni zahtevala vračila pomoči od družbe Huta Buczek sp. z o. o., čeprav naj ne bi bilo podlage za domnevo, da naj bi ta družba lahko bila dejanski upravičenec ene od pomoči, ki so bile dodeljene družbi Technologie Buczek S.A., in čeprav slednji ni bila dodeljena nikakršna pomoč, ter zaradi domneve, da naj bi bila dejanska upravičenca domnevne pomoči le družbi Huta Buczek sp. z o. o. in Buczek Automotive sp. z o. o., čeprav sta prejeli le del premoženja družbe Technologie Buczek S.A..

Načelo dobrega upravljanja, ki je določeno v členih 253 ES in 41 Listine o temeljnih pravicah, naj bi bilo kršeno, ker Odločbi manjka pravilna obrazložitev, iz katere bi tožeča stranka lahko razbrala razloge za njeno sprejetje, in ker je bila s tem sprejeta odločba, ki je tožečii stranki v bistvu nerazumljiva, ter s tem, da je dejansko stanje, ki je upoštevno za to zadevo, bilo ugotovljeno napačno in nezadostno.

Člen 5(3) ES in načelo sorazmernosti, ki izhaja iz njega, naj bi bila kršena, ker je bilo družbi Huta Buczek sp. z o. o. naloženo vračilo pomoči, čeprav tako ravnanje ni niti primerno niti nujno za dosego ciljev, določenih v Pogodbi; zlasti naj ne bi bilo upravičeno z zahtevo, da je treba odpraviti pomoč, ki ni združljiva s skupnim trgom.

Načelo pravne varnosti naj bi bilo kršeno s tem, da je poslovni partner osebe, ki s plačili zamuja v razmerju do javnopravnega subjekta, dolžan vrniti pomoč, ki je nikoli ni prejel in od nje nikoli ni imel koristi, ter s tem, da je bilo razmerje, v katerem naj bi enote koncerna Technologie-Buczek-S.A. imele korist od domnevno dodeljene pomoči, ugotovljeno samovoljno; kršeno naj bi bilo lastninsko pravo, ker naj bi bilo vračilo dela državne pomoči odrejeno osebi, ki nikoli ni prejela nikakršne pomoči in tako tudi dejansko ni imela ugodnosti; šlo naj bi za zlorabo, ker naj bi bila Odločba sprejeta z drugim namenom in ne tem, da se odpravi pomoč, ki ni združljiva s skupnim trgom.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/51


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 6. decembra 2007 – Microsoft proti Komisiji

(Zadeva T-271/06) (1)

(2008/C 22/96)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik sedmega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 294, 2.12.2006.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/52


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Wandschneider proti Komisiji

(Zadeva F-65/05) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2003 - Ničnostna tožba - Obrazložitev - Očitna napaka pri presoji)

(2008/C 22/97)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruselj, Belgija) (zastopniki: najprej G. Vandersanden in C. Ronzi, odvetnika, nato G. Vandersanden, C. Ronzi in L. Levi, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Berscheid in H. Tserepa-Lacombe, zastopnika)

Predmet zadeve

Po eni strani razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za ocenjevalno obdobje 2003 in, po drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1.

Tožba se zavrne.

2.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 229, 17.9.2005, str. 32 (zadeva najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-282/05 in s sklepom z dne 15.12.2005 prenesena na Sodišče za uslužbence Evropske unije).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/52


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – N proti Komisiji

(Zadeva F-95/05) (1)

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Zaposlitev - Delovno mesto vodje predstavništva - Tretje države - Neugodno mnenje zdravniške službe)

(2008/C 22/98)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: N (Bruselj) (zastopniki: K.H. Hagenaar, odvetnik, nato J. van Drooghenbroeck in T. Demaseure, odvetnika, nazadnje I. Kletzlen, odvetnica)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Curall in K. Hermann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero tožeča stranka zaradi neugodnega mnenja zdravniške službe ni dobila zaposlitve kot začasni uslužbenec na delovnem mestu vodje predstavništva v Gvineji (Conakry), in odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1.

Odločba direktorja direkcije K „Zunanja služba“ generalnega direktorata „Zunanji odnosi“ Komisije Evropskih skupnosti z dne 15. aprila 2005, s katero je bila tožeča stranka obveščena, da ne bo dobila zaposlitve kot vodja predstavnišva v Gvineji, se razglasi za nično.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 10, 14.1.2006, str. 22 (zadeva najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-377/05 in s sklepom z dne 15. decembra 2005 prenesena na Sodišče za uslužbence Evropske unije).


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/53


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Soares proti Komisiji

(Zadeva F-130/05) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ponovna vzpostavitev kariere - Neobstoj ocenjevalnega poročila - Primerjalna ocena uspešnosti - Zahteva na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov - Dopustnost tožbe - Novo bistveno dejstvo)

(2008/C 22/99)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlos Alberto Soares (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in K. Herrmann)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 19. septembra 2005 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, s katero je želela doseči ugodno obnovitev svoje kariere.

Izrek sodbe

1)

Tožba se zavrne.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 60, 11.3.2006, str. 57.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/53


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Wandschneider proti Komisiji

(Zadeva F-28/06) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2004 - Ničnostna tožba - Obrazložitev - Očitna napaka pri presoji)

(2008/C 22/100)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva G. Vandersanden in C. Ronzi, nato G. Vandersanden, C. Ronzi in L. Levi, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Berscheid in C. Berardis-Kayser, zastopnika)

Predmet zadeve

Po eni strani razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za ocenjevalno obdobje 2004 in, po drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)

Tožba se zavrne.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 121, 20.5.2006, str. 19.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/53


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Sundholm proti Komisiji

(Zadeva F-42/06) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Vmesno ocenjevalno obdobje 2004 - Cilji in merila ocenjevanja - Odškodninski zahtevek)

(2008/C 22/101)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Asa Sundholm (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in M. Velardo, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje 2004 in na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)

Karierno ocenjevalno poročilo (KOP) A. Sundholm za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 se razglasi za nično.

2)

V preostalem delu se tožba zavrne.

3)

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 131, 3.6.2006, str. 54.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/54


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Van Neyghem proti Komisiji

(Zadeva F-73/06) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Javni natečaj - Ocenitev pisnega izpita - Pritožbeni rok - Dopustnost - Obveznost obrazložitve)

(2008/C 22/102)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgija) (zastopniki: sprva S. Rodrigues, A. Jaume in C. Bernard-Glanz, odvetniki, nato S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: V. Joris in M. Velardo)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe EPSO z dne 1. junija 2005, s katero se tožeči stranki zaradi nezadostnega rezultata njenega pisnega izpita ni dovolil pristop k ustnemu izpitu na natečaju EPSO/A/19/04, in, na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)

Tožba se zavrne.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 190, 12.8.2006, str. 37.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/54


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Basili proti Komisiji

(Zadeva F-108/06) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2004 - Ničnostna tožba - Predstavniki zaposlenih - Mnenje ad hoc skupine)

(2008/C 22/103)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Tamara Diomede Basili (Bruselj, Belgija) (zastopnika: sprva T. Bontinck in J. Feld, odvetnika, nato T. Bonrinck)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in H. Kraemer, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila, ki je bilo tožeči stranki vročeno 10. novembra 2005, ker naj ne bi upoštevalo mnenja „ad hoc ocenjevalne skupine in predlogov o napredovanju predstavnikov zaposlenih“.

Izrek sodbe

1)

Tožba se zavrne.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 261, 28.10.2006, str. 37.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/54


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 – Sundholm proti Komisiji

(Zadeva F-27/07) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2001/2002 - Odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov - Izvršitev sodbe Sodišča prve stopnje - Člen 233 ES)

(2008/C 22/104)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Asa Sundholm (Auderghem, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in M. Velardo, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002, izvršenega na podlagi sodbe Sodišča prve stopnje z dne 20. aprila 2005 v zadevi Sundholm proti Komisiji, T-86/04. Odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)

Tožba se zavrne.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 117, 29.5.2007, str. 37.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/55


Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-40/06) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Zahteva za dostop do informacij o osebnih stvareh, poslanih iz kraja zaposlitve v kraj prebivanja - Ustavitev postopka - Očitno neutemeljen odškodninski zaktevek)

(2008/C 22/105)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio, (Tricase, Italija) (zastopnik: V. Messa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe na podlagi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, da bi pridobila kopijo tovornega lista za pošiljko njenih osebnih stvari iz Angole v Italijo, in, na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

1)

O predlogu za razglasitev ničnosti več ni treba odločati.

2)

Predlog za odškodnino se zavrne kot očitno neutemeljen.

3)

L. Marcuccio nosi svoje stroške in vse stroške Komisije Evropskih skupnosti.


(1)  UL C 143, 17.6.2006, str. 37.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/55


Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 19. oktobra 2007 – M proti Evropski agenciji za zdravila (EMEA)

(Zadeva F-23/07) (1)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Invalidnost - Invalidska komisija - Zavrnitev sklica - Očitna nedopustnost)

(2008/C 22/106)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: M (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMEA) (zastopnika: V. Salvatore, zastopnik, in S. Vanlievendael, zastopnica)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe EMEA z dne 25. oktobra 2006, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za sklic invalidske komisije – Odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

1)

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 117, 26.5.2007, str. 35.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/55


Tožba, vložena 28. septembra 2007 – Bernard proti Europolu

(Zadeva F-99/07)

(2008/C 22/107)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Marjorie Bernard (Woerden, Nizozemska) (zastopnik: P. de Casparis, odvetnica)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba o ugovoru z dne 26. junija 2007, ki je bila izdana 28. junija 2007, ter oceni z dne 5. februarja 2007 in 25. julija 2007;

Europolu naj se naloži:

da tožeči stranki odobri zvišanje mesečne plače od 1. septembra 2006 dalje skupaj z obrestmi;

plačilo odškodnine do višine 7 500 eurov neto;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov, vključno s honorarjem za svetovalca.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta postopek se nanaša na ocenjevanje dela tožeče stranke v obdobju od 1. septembra 2005 do 31. avgusta 2006. Delo tožeče stranke je bilo ocenjeno z „2“, kar ustreza opredelitvi „zahtev ne izpolnjuje v celoti“.

Tožeča stranka je vložila ugovor zoper oceno ter zoper to, da ni bilo odločeno o odobritvi zvišanja mesečne plače, in se v tem okviru sklicevala na smernice za ocenjevanje, ki veljajo v Europolu. Tožeča stranka poudarja, da je ocena očitno napačna.

Tožeča stranka uveljavlja zlasti, da so bili njeni očitki z odločbo z dne 26. junija 2007 razglašeni za neutemeljene, in navaja kršitev načela obveznosti obrazložitve, ker ta zavrnitev ni bila obrazložena. Direktor Europola pa navaja, da je bila ocena umaknjena in da se bo opravilo novo ocenjevanje. Ta nova ocena je bila narejena 25. julija 2007.

Ta tožba se torej nanaša na odločbo o ugovoru in na oceno z dne 25. julija 2007.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/56


Tožba, vložena 15. oktobra 2007 – Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-108/07)

(2008/C 22/108)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Belgija) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predlogi tožeče stranke

odločba Evropskega računskega sodišča o obnovi mandata generalnega sekretarja računskega sodišča za ponovnih šest let, ki začne veljati s 1. julijem 2007, naj se razglasi za nično;

podredno naj se za nična razglasita dva akta, ki nameravata ustvariti „odločbe organa, pristojnega za imenovanje (OPI)“, z dne 8. decembra 2006, ki se nanaša na izvršitev sodbe Sodišče prve stopnje z dne 3. oktobra 2006 v zadevi T-171/05 oziroma z dne 12. julija 2007 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z dne 12. marca 2007.

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo tožbe tožeča stranka navaja med drugim naslednja dejstva: i) generalni sekretar Računskega sodišča naj bi ravnal nezakonito, saj naj bi, namesto da bi zadevo predložil uradu OLAF, izrecno zavrnil sprejetje ukrepov ali presojo vprašanja, ko je bil obveščen in so mu bili predloženi dokumenti glede obstoja goljufije v škodo ureditve invalidske pokojnine; ii) uradnik naj bi svoje naloge opravljal nezakonito; iii) odločbe o napredovanju in njihovi datumi večkrat niso bili objavljeni iv) volitve Odbora osebja za leti 2004 in 2006 naj bi bile nezakonite iz več razlogov; v) prišlo naj bi do več kršitev postopka za napredovanje in tudi do zlorabe pooblastil za imenovanje, ki jih ima šef enote, prisotni naj bi bili osebni interesi, ki bi lahko ogrozili neodvisnost OPI skoraj pri vseh njegovih odločitvah; vi) „odločbe OPI“ naj bi izhajale iz osebnih interesov vseh nadrejenih tožeče stranke in iz poneverbe imenovanja sodelavke za začasno opravljanje nadrejene funkcije in iz dejstva, da zadeva ni bila predložena uradu OLAF; vii) OPI naj bi izpodbijane odločbe utemeljil z enakimi očitnimi napakami kot prvotne odločbe, ki jih potrjujejo, sklicujoč se na sodbo, ki nima moči že razsojene stvari, in ne da bi bila zavrnjena katerakoli trditev tožeče stranke; viii) odbori za postopek ocenjevanja in napredovanja naj ne bi bili obveščeni o neodvisnosti, ki je dogovorjena med nadrejenimi tožeče stranke.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/56


Tožba, vložena 23. oktobra 2007 – Behmer proti Parlamentu

(Zadeva F-124/07)

(2008/C 22/109)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Joachim Behmer (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa Evropskega parlamenta, pristojnega za imenovanja (OPI), o dodelitvi dveh točk za delovno uspešnost tožeči stranki za leto 2005;

za nično naj se razglasi odločba OPI o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem obdobju 2006;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je uradnik Evropskega parlamenta z nazivom AD 12, se sklicuje predvsem na nezakonitost odločb OPI o dodelitvi dveh točk za delovno uspešnost tožeči stranki za leto 2005 na eni strani in o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem obdobju 2006 na drugi strani.

Tožeča stranka navaja očitno napako pri presoji, kršitev obveznosti obrazložitve, kršitev točke I.6 ukrepov za izvajanje v zvezi z dodelitvijo točk za delovno uspešnost in z napredovanjem ter kršitev splošnih načel upravičenosti do kariere in enakega obravnavanja.

Zlasti uveljavlja kršitev člena 45 ter člena 110(1) Kadrovskih predpisov, ugovor nezakonitosti in kršitev načela zaupanja v pravo.

Nazadnje tožeča stranka poudarja, da je bila diskriminirana zaradi svojih dejavnosti zastopanja uslužbencev, kar je kršitev člena 1d in 24b Kadrovskih predpisov, člena 1(6) Priloge II h Kadrovskim predpisom ter člena 17 Okvirnega sporazuma z dne 12. julija 1990 med Evropskim parlamentom in sindikati ali poklicnimi združenji uslužbencev te institucije.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/57


Tožba, vložena 30. oktobra 2007 – Van Beers proti Komisiji

(Zadeva F-126/07)

(2008/C 22/110)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), o zavrnitvi kandidature tožeče stranke za certifikacijsko obdobje 2006 naj se razglasi za nično;

člen 4(2) splošnih določb za izvajanje (v nadaljevanju: SDI) člena 45a Kadrovskih predpisov naj se v delu, v katerem naj se ne bi upoštevala dejanska stopnja nalog, ki jih je izvedel kandidat pri certifikaciji, ali pa naj bi se ohranjala razlika med nekdanjimi kategorijami C* in B* po 30. aprilu 2006, ugotovi za ničnega;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnica Komisije z nazivom AST 6, je vložila svojo kandidaturo v okviru certifikacijskega obdobja 2006. OPI je 29. marca 2007 dokončno potrdil svojo odločbo z dne 22. februarja 2007, po pritožbi tožeče stranke zoper to odločbo, da ne dovoli njene kandidature za certifikacijo 2006.

V utemeljitev svoje tožbe se tožeča stranka najprej sklicuje na očitno napako pri presoji.

Poleg tega zatrjuje nezakonitost člena 4(2) SDI člena 45a Kadrovskih predpisov.

Tožeča stranka se zlasti sklicuje na kršitev načela enakega obravnavanja in nediskriminacije ter sorazmernosti, kršitev načela dobrega upravljanja in upravičenosti do kariere ter načela varstva zaupanja v pravo.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/57


Tožba, vložena 30. oktobra 2007 – Coto Moreno proti Komisiji

(Zadeva F-127/07)

(2008/C 22/111)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Bocvana) (zastopnika: K. Lemmens in C. Doutrelepont, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 12. februarja 2007 s katero je natečajna komisija EPSO/AD/28/05 zavrnila vpis tožeče stranke na rezervni seznam tega natečaja, naj se razglasi za nično, in posledično:

naj se ji dodeli odškodnina za nepremoženjsko škodo v znesku 25 000 eurov;

naj se ji dodeli nadomestilo za pokritje stroškov odvetnikov, ki znašajo 8 000 eurov in za katere so bili predloženi dokazi;

naj se presodi, primarno, da morajo pristojni organi sprejeti vse ukrepe, da se pravično izravnajo neugodnosti, nastale z aktom, ki je bil razglašen za ničnega, namreč vpis tožeče stranke na rezervni seznam oziroma

podredno naj se tožeči stranki, ker ni bila vpisana na ta seznam, dodeli odškodnina za premoženjsko škodo, ki znaša 384 000 eurov;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se je udeležila natečaja EPSO/AD/28/05. Natečajna komisija je zavrnila vpis tožeče stranke na rezervni seznam tega natečaja z odločbo z dne 12. februarja 2007, za katero tožeča stranka zahteva razglasitev ničnosti.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge:

Prvi tožbeni razlog je primarno očitno napačna presoja, samostojno ali skupaj z neobrazložitvijo, oziroma kršitev načela patere legem quam ipse fecisti. Natečajna komisija, katere stališče glede tega je dvoumno, je menila, da je tožeča stranka dala „zadostne“ odgovore, ki pa so bili pomanjkljivi. Očitno ni šlo za tak primer, še zlasti ker je tožeča stranka odgovorila v skladu s pravili Komisije.

Drugi tožbeni razlog je, še vedno primarno, kršitev objave natečaja in načela enakosti, samostojno ali skupaj s kršitvijo načela razumnosti.

Tretji tožbeni razlog je, še vedno primarno, kršitev dolžnosti obrazložitve, ker naj bi tožeča stranka jasno vprašala natečajno komisijo, zakaj je bil odgovor, ki ga je dala na ustnem preizkusu, ocenjen kot nepravilen oziroma nezadosten. Tožeča stranka naj ne bi dobila odgovora kljub obveznosti obrazložitve.

Tožeča stranka nazadnje podredno navaja očitno napačno presojo, samostojno ali skupaj s kršitvijo načela enakosti in načela sorazmernosti. Dodeljena ocena je bila poleg tega nesorazmerna glede na rezultate (dobila je oceno 25/50) in je kršila načelo enakosti, ker bi tožeča stranka morala biti obravnavana kot kateri koli drugi kandidat, ki bi dal odgovore, ocenjene zadostno, ne le na ravni znanja ampak tudi glede drugih meril.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/58


Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 5. decembra 2007 – Moschonaki proti Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (FEACVT)

(Zadeva F-3/07) (1)

(2008/C 22/112)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je zaradi sporazumne rešitve spora odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 56, 10.3.2007, str. 43.


26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/58


Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 28. novembra 2007 – Karatzoglou proti Evropski agenciji za obnovo (EAR)

(Zadeva F-71/07) (1)

(2008/C 22/113)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik prvega senata je zaradi sporazume rešitve spora odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 269, 10.11.2007, str. 70.