ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 14

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
19. januar 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2008/C 014/01

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika

1

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 014/02

Sporočilo Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj

6

2008/C 014/03

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

10

2008/C 014/04

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

14

2008/C 014/05

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

18

2008/C 014/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4886 – Petroplus/Shell French Refineries) ( 1 )

20

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2008/C 014/07

Sklep Sveta z dne 15. oktobra 2007 o imenovanju člana Združenega kraljestva v upravnem odboru Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

21

 

Komisija

2008/C 014/08

Menjalni tečaji eura

22

2008/C 014/09

Pristojnosti in naloge – Strokovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

23

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2008/C 014/10

Razpis za zbiranje prijav na podlagi Sklepa Komisije 2007/675/ES o ustanovitvi strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

27

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Komisija

2008/C 014/11

Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta – Zahteva države članice

34

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2008/C 014/12

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) ( 1 )

35

2008/C 014/13

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

36

2008/C 014/14

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4961 – Cookson/Foseco) ( 1 )

37

2008/C 014/15

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

38

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

MNENJA

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/1


Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika

(2008/C 14/01)

EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 286 Pogodbe,

ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije in zlasti člena 8 Listine,

ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov ter zlasti člena 41 Uredbe (2),

ob upoštevanju prošnje za mnenje v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki jo je 29. maja 2007 prejel od Komisije –

SPREJEL NASLEDNJE MNENJE

1.   Uvod

1.

Komisija je 29. maja 2007 v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 poslala ENVP predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (v nadaljnjem besedilu „predlog“) in zaprosila za mnenje. Revidirano različico predloga je predložila 6. julija 2007. ENVP pozdravlja dejstvo, da je v preambuli uredbe, kakor jo predlaga Komisija, omenjeno, da je bil zaprošen za mnenje.

2.

Cilj tega predloga je nadomestiti Direktiva Sveta 96/26/ES z dne 29. aprila 1996 o dovoljenju za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu ter o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za olajšanje uresničevanja pravic teh prevoznikov do ustanavljanja prevoznih podjetij v domačem in mednarodnem prometu (3), v kateri so bile ugotovljene pomanjkljivosti.. V tej direktivi so določene minimalne zahteve glede dobrega ugleda, finančnega položaja in strokovne usposobljenosti, ki jih morajo izpolnjevati podjetja. V obrazložitvenem memorandumu k predlogu je pojasnjeno, da je Direktiva 96/26/ES del zakonodajnega okvira za notranji trg cestnega prevoza. V njem je navedeno tudi, da se direktiva uporablja in izvršuje na različne načine, saj so zakonodajne določbe dvoumne, nepopolne ali niso več v skladu z razvojem sektorja. Zato je bilo ugotovljeno, da direktiva škoduje pošteni konkurenci. Za nemoteno delovanje notranjega trga cestnega prevoza so potrebna nova pravila.

3.

V predlogu je povzetih več določb iz Direktive 96/62/ES, v njem pa je tudi nekaj novih elementov, naštetih v odstavku 3.1. obrazložitvenega memoranduma. ENVP, katerega naloga je, da institucijam in organom Skupnosti svetuje glede vseh zadev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ne bo razpravljal o vseh teh elementih, pač pa se bo osredotočil na tiste dele predloga, ki so posebej pomembni za varstvo osebnih podatkov. V predlogu so predstavljeni predvsem elektronski registri držav članic, ki so med seboj povezani zaradi lažje izmenjave informacij med državami. Z njim je uvedena tudi obveznost organov, da prevoznika opozorijo, če ne izpolnjuje več zahtev o dobrem ugledu, finančnem položaju oziroma strokovni usposobljenosti. Gre za eno od številnih pravil, s katerimi naj bi se zagotovilo, da so te zahteve izpolnjene.

4.

V predlogu so torej elementi, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke vsebujejo navedeni registri (člen 15 predloga). S tem v zvezi je treba poudariti, da predlog vključuje pravice in obveznosti podjetij in upravljavcev prevozov. Iz opredelitve v členu 1(2)(d) je razvidno, da fizične osebe niso samo upravljavci prevoza, ampak tudi podjetja. V takih primerih sodi v področje uporabe zakonodaje o varstvu podatkov tudi obdelava podatkov o podjetjih.

5.

ENVP v tem mnenju obravnava naslednje člene predloga:

člen 6 o pogojih v zvezi z zahtevo po dobrem ugledu,

člene 9–14 o izdaji dovoljenj ter nadzoru s strani pristojnih organov,

člen 15, v skladu s katerim naj bi v vsaki državi članici uvedli elektronski register podjetij, ki ga bo treba medsebojno povezati na ravni Skupnosti, in sicer ob upoštevanju pravil o varstvu osebnih podatkov,

člen 16, v katerem so navedena bistvena veljavna pravila v zvezi z varstvom osebnih podatkov v skladu z Direktivo 95/46/ES.

2.   Člen 6

6.

V členu 6 so navedeni pogoji v zvezi z zahtevo po dobrem ugledu. Ena od zahtev v členu 6(1)(b) se nujno nanaša na ravnanje fizičnih oseb in sodi v področje uporabe zakonodaje Skupnosti o obdelavi osebnih podatkov. Druge zahteve, naštete v členu 6(1)(a) in (c), se lahko nanašajo na ravnanje fizičnih oseb.

7.

V skladu z določbo iz člena 6(1)(b) se zahteva, da upravljavec prevoza ni bil obsojen ali mu ni bila naložena kazen zaradi hujših kršitev ali manjših ponavljajočih se kršitev. Vendar pa v predlogu ni jasno opredeljena razlika med hujšimi in manjšimi kršitvami. Ta razlika je nakazana v uvodni izjavi (7). V njej je navedeno, da [dober ugled upravljavca zahteva, da ni bil obsojen za] „hujša kazniva dejanja ali [deležen] resnih sankcij, zlasti zaradi kršitve predpisov Skupnosti na področju cestnega prevoza“. V tej navedbi pa ni zadostnega pojasnila. Ali je na primer obsodba, ki se nanaša na predpise Skupnosti o času vožnje in počitka voznikov, „resna“ ali ne, oziroma pod kakšnimi pogoji se obsodbe, ki niso povezane s predpisi o cestnem prevozu, obravnavajo kot „resne“?

8.

K razjasnitvi tega vprašanja bo pripomogla izvedbena uredba Komisije (pripravljena ob pomoči odbora za regulativni postopek s pregledom, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic), ki vsebuje seznam kategorij, vrst in stopnje teže kršitev ter navaja, kako pogosto se morajo manjše kršitve ponavljati, da to povzroči izgubo dobrega ugleda (člen 6(2)). ENVP opozarja na pomen te izvedbene uredbe. V točki 4.2.4. obrazložitvenega memoranduma je pravilno navedeno, da je seznam predpogoj za vsako izmenjavo informacij med državami članicami in za opredelitev skupnih pragov za odvzem dovoljenja (4). Po mnenju ENVP gre poleg tega za instrument, ki je nujen za zagotavljanje uporabe načel v zvezi s kakovostjo podatkov (5); to so na primer načela, v skladu s katerimi morajo biti osebni podatki primerni, ustrezni in ne pretirani glede na namene, za katere se zbirajo, pa tudi točni in posodabljani. Seznam je nujen tudi zaradi pravne varnosti zadevnih oseb. Upoštevati pa je treba tudi, da so podatki o kršitvah bistvenega pomena za oceno o tem, ali je določena oseba primerna za izvajanje dela upravljavca prevoza, ter da obdelava teh podatkov z vidika varstva zasebnosti nedvomno predstavlja tveganje. To je še toliko bolj pomembno zato, ker bo od podatkov odvisno, kakšna bo vsebina nacionalnih elektronskih registrov iz člena 15 predloga.

9.

Po mnenju ENVP bo izvedbena uredba vsebovala bistvene elemente sistema v zvezi z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in izvajanjem te dejavnosti, kar je glede na člen 1 poglavitna vsebina tega predloga. Zato bi bilo bolje, da bi določili vsaj glavne elemente seznama iz člena 6(2) samega predloga; po možnosti v prilogi in bolj natančno kot v členu 6(2)(a)–(c). ENVP predlaga takšno prilagoditev predloga tudi zato, da bo v skladu z načeli o kakovosti podatkov. Ne strinja se s predlogi na osnovi člena 6(2), tj. da seznam vsebuje samo nebistvene elemente.

10.

ENVP opozarja tudi na člen 6(1)(a) predloga – države članice v skladu z njim zagotovijo, da podjetja izpolnjujejo zahtevo po tem, da ni tehtnih razlogov za dvom o njihovem dobrem ugledu. Iz predloga in obrazložitvenega memoranduma ni jasno, kako naj bi države članice podrobneje opredelile to nedoločno pravilo, ki naj bi sicer očitno veljalo za primere, ko podjetje ali upravljavec prevoza sicer ni bil obsojen ali mu ni bila naložena kazen, še vedno pa je v nevarnosti njegov dober ugled. ENVP predlaga, naj zakonodajalec Skupnosti podrobneje opredeli primere, ki naj bi jih ta določba zajemala, zlasti glede na to, da je cilj predloga nemoteno delovanje notranjega trga cestnega prevoza. S stališča varstva podatkov je to še toliko bolj pomembno, saj so podjetja lahko fizične osebe; v povezavi z njimi pa se bo uporabljala zakonodaja o varstvu podatkov.

3.   Členi 9–14

11.

V členih 9–14 o izdaji dovoljenj in nadzoru sta določena osrednja vloga pristojnih organov držav članic in izvajanje sistema. Pooblastila pristojnih organov so določena v členu 9, mednje pa spadajo preučitev vlog podjetij za cestni prevoz za izdajo dovoljenj, izdaja ter začasni ali trajni odvzem dovoljenja, razglasitev neprimernosti upravljavca prevoza in preverjanje.

12.

ENVP pozdravlja to osrednjo vlogo pristojnih organov, na podlagi katere so odgovorni tudi za obdelavo osebnih podatkov, kar je neizogiben del njihovih dejavnosti. S tem v zvezi je ENVP opazil, da je predlog na nekaterih mestih dvoumen, vendar pa bi bilo to mogoče rešiti brez spreminjanja sistema. Iz naslova člena 10 je zlasti razvidno, da naj bi se nanašal na vknjižbo vlog. Toda v drugem odstavku člena 10 – odstavku o vknjižbi – se zdi, da gre za vknjižbo dovoljenj. Če pa to pomeni, da naj bi zakonodajalec Skupnosti v register zabeležil tudi vloge, vključno z imenom upravljavca prevoza, je to treba izrecno poudariti. Hkrati pa so pristojni organi odgovorni za vnose v nacionalne elektronske registre in zanje niso izrecno odgovorni (glej točko 17 tega mnenja).

13.

Posebno vprašanje v poglavju o izdaji dovoljenj in nadzoru so popravljalni ukrepi. Popravljalni ali drugi ukrepi z enakovrednim učinkom so v skladu s členom 6(3) potrebni za povrnitev dobrega ugleda. V členu 14(1) je določeno, da morajo države članice v svojih odločitvah podrobno navesti popravljalne ukrepe, ki veljajo v primeru odobritve opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika, začasnega odvzema dovoljenja ali razglasitve neprimernosti Predlog pa kljub temu pristojnost za določitev razlogov in vsebine ter rokov za povrnitev ugleda v celoti prepušča državam članicam. Bolje bi bilo, če bi pristojnosti držav članic omejili, saj bi s tem pripomogli k nemotenemu delovanju notranjega trga cestnega prometa ter izvajanju načela o kakovosti podatkov in načela pravne varnosti zadevnih oseb.

4.   Člen 15

14.

V členu 15(1) je določeno, da vse države članice vodijo nacionalni elektronski register podjetij, katerim so izdale dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Ta register vključuje podatke iz drugega dela odstavka, ki vsebujejo osebne podatke. Nekateri osebni podatki iz registrov, zlasti podatki, kot so imena oseb, ki so bile razglašene kot neprimerne za opravljanje prevozne dejavnosti podjetja (6), pomenijo posebno tveganje za posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

15.

ENVP pozdravlja odločitev, da se dostop do teh podatkov jasno omeji na tiste nacionalne organe, ki so pristojni za zadeve v zvezi z vsebino predloga. Jasno je omejen tudi namen registrov in sicer za izvajanje uredbe, v skladu s členi 10 do 13 predloga, ter za namen iz člena 26 predloga, tj. obvezna poročila o delovanju uredbe.

16.

V členu 15(2) je določeno, da podatki o začasnem ali trajnem odvzetju dovoljenj ali osebi, razglašeni za neprimerno za opravljanje dejavnosti, ostanejo v registru dve leti. ENVP je zadovoljen, ker je hranjenje podatkov omejeno na določeno obdobje dveh let. V besedilu pa bi bilo treba tudi določiti, da je treba podatke o osebah, ki so bile razglašene za neprimerne za opravljanje dejavnosti, odstraniti iz registra takoj po sprejetju popravljalnih ukrepov iz člena 6(3). V zvezi s tem bi se lahko sklicevali na člen 6(1) Direktive 95/46/ES (7).

17.

Poleg tega je treba v besedilu uredbe razjasniti vprašanje odgovornosti za vodenje registra in obdelavo podatkov, ki jih vsebuje. V skladu s terminologijo iz Direktive 95/46/ES: kateri subjekt je lahko določen za upravljavca? (8) Zdi se logično, da je upravljavec pristojni organ, ampak v predlogu to ni navedeno. ENVP predlaga, da se to vprašanje v predlogu razjasni. To je še toliko bolj potrebno, ker uredba predvideva, da bo do konca leta 2010 vzpostavljena medsebojna povezava nacionalnih elektronskih registrov in določena točka za stike za izmenjavo informacij med državami članicami. Vsi pristojni organi pa ne bodo tudi točke za stike: v vsaki državi je lahko več pristojnih organov, točka za stike pa je ena sama.

18.

Na to se nanaša pripomba v zvezi s povezavo nacionalnih elektronskih registrov. V členu 15(4) je določeno, da se medsebojna povezava izvede tako, da lahko pristojni organ katere koli države članice išče podatke v elektronskih registrih vseh držav članic. Drugače povedano: v predlogu je predviden sistem neposrednega dostopa. Kot je ENVP pojasnil v mnenju o predlogu okvirnega sklepa Sveta o izmenjavi informacij v skladu z načelom dostopnosti (9), neposredni dostop pomeni, da ima dostop do zbirke podatkov večje število oseb, kar povečuje nevarnost zlorabe. V primeru neposrednega dostopa s strani pristojnih organov druge države članice organi države članice izvora nimajo nadzora nad dostopom in nadaljnjo uporabo podatkov. Na primer: kako lahko pristojni organ države članice izvora zagotovi, da bo organ v drugi državi članici, ki je imel dostop do podatkov, obveščen o naknadnih spremembah v registru?

19.

S tem bi se morala Komisija ukvarjati v določbah o medsebojnih povezavah v členu 15(5) in (6) predloga. ENVP pozdravlja zlasti splošne predpise o formatih in tehničnih postopkih za samodejna posvetovanja, ki jih bo sprejela Komisija. V vsakem primeru ne sme biti nobenega dvoma o tem, kdo je odgovoren za dostop in nadaljnjo uporabo podatkov. ENVP predlaga, da se členu 15(5) doda naslednji stavek: „V teh splošnih predpisih je določeno, kdo je odgovoren za dostop do podatkov ter njihovo nadaljnjo uporabo in posodabljanje potem, ko je bil omogočen dostop do njih; v ta namen bi morali vključevati tudi predpise o vnašanju in nadzoru teh podatkov“.

5.   Člen 16

20.

Člen 16 se nanaša na varstvo osebnih podatkov. Prvi stavek tega člena 16 potrjuje, da se za osebne podatke v registrih v celoti uporablja Direktiva 95/46/ES. V njem je poudarjen je pomen varstva podatkov, hkrati pa je tudi uvod v posebne določbe člena 16(a), (b), (c) in (d).

21.

ENVP meni, da posebne določbe člena 16 ne prinašajo dodane vrednosti. Opozarjajo namreč na pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v Direktivi 95/46/ES (v členih 12 in 14), v poenostavljeni obliki in brez kakršnih koli podrobnejših opredelitev (razen elementa, navedenega v točki 23 tega mnenja). Poenostavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, tudi povzroča pravno negotovost in bi torej lahko povzročilo slabšo varnost tega posameznika. Člen 16 predloga je dvoumen glede vprašanja, ali se podrobnejše določbe Direktive 95/46/ES uporabljajo v celoti, v okviru področja uporabe predloga, za zahteve posameznikov, na katere se podatki nanašajo, za dostop do podatkov, ki jih zadevajo. Člen 16 predloga – poseben predpis (lex specialis) v primerjavi s členoma 12 in 14 Direktive 95/46/ES – določa zlasti, da se zagotovijo elementi iz člena 16(a), (b), (c) in (d). Po mnenju ENVP to ne pomeni, da niso zagotovljeni tudi drugi elementi; dejstvo pa je, da besedilo glede tega ni popolnoma jasno.

22.

Nasprotno pa bi člen 16 lahko prinašal dodatno vrednost, če bi podrobno določal pravice, ki so vključene v direktivo. Na primer, člen 16 bi lahko vključeval:

pojasnilo, kateri organ je pristojen za zagotavljanje informacij; v skladu s terminologijo iz Direktive 95/46/ES: kateri subjekt je lahko določen za upravljavca? (glej tudi točko 17 tega mnenja),

določitev formata za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo,

dodatno opredelitev pravice do ugovora.

23.

Člen 16(b) omejuje pravico do dostopa iz člena 12 Direktive 95/46/ES, kar ni v skladu s to direktivo. Določa, da se ta pravica se zagotovi brez omejitev, v ustreznih časovnih obdobjih in brez odloga ali prekomernih stroškov za organ, ki je odgovoren za obdelavo teh podatkov, in za prosilca. Cilj člena 12 Direktive 95/46/ES pa je varstvo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, če zahteva dostop brez omejitev in brez večjih zamud ali stroškov. ENVP predlaga spremembo člena 16(b) – črtanje dela besedila in sicer „pri organu, ki je odgovoren za obdelavo teh podatkov“ –, da bo člen skladen z Direktivo 95/46/ES. Če obstajajo pomisleki glede stroškov v zvezi z zahtevo za dostop, bi bilo treba navesti, da zahteva „brez večjih stroškov“ v členu 12 Direktive ne preprečuje upravljavcem podatkov, da zaračunajo manjšo pristojbino (dovolj nizko, da ne odvrača od uveljavljanja pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo). Organi imajo poleg tega v skladu z nacionalno zakonodajo običajno pravne možnosti za preprečevanje zlorabe pravic nekaterih posameznikov, na katere se nanašajo podatki.

24.

ENVP predlaga ponovno oblikovanje člena 16, pri katerem bi bilo treba upoštevati navedene točke tega mnenja.

25.

Direktiva 95/46/ES in zlasti člen 16 se uporabljata tudi za upravno sodelovanje med državami članicami, na katerega se nanaša člen 17, saj se obveščanje med državami članicami o podatkih v zvezi s kršitvami in sankcijami zoper fizične osebe obravnava kot obdelava osebnih podatkov. To med drugim pomeni, da je v skladu z Direktivo 95/46/ES in členom 16 te uredbe treba obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

6.   Zaključki

26.

ENVP predlaga, naj zakonodajalec Skupnosti podrobneje opredeli primere, ki naj bi jih zajemal člen 6(1)(a), zlasti glede na to, da je cilj predloga nemoteno delovanje notranjega trga cestnega prevoza. Predlaga tudi spremembo predloga, da bi določili vsaj glavne elemente seznama iz člena 6(2); po možnosti v prilogi in bolj natančno kot v členu 6(2)(a)–(c).

27.

ENVP pozdravlja osrednjo vlogo pristojnih organov, na podlagi katere so odgovorni tudi za obdelavo osebnih podatkov, kar je neizogiben del njihovih dejavnosti. S tem v zvezi je ENVP opazil, da je predlog na nekaterih mestih dvoumen, vendar pa bi bilo to mogoče rešiti brez spreminjanja sistema.

28.

ENVP je zadovoljen, ker sta dostop do nacionalnih elektronskih registrov in njihov namen jasno omejena. Pozdravlja tudi dejstvo, da je hranjenje podatkov omejeno na določeno obdobje dveh let. V besedilu pa bi bilo treba tudi določiti, da je treba podatke o osebah, ki so bile razglašene za neprimerne za opravljanje dejavnosti, odstraniti iz registra takoj pa sprejetju popravljalnih ukrepov iz člena 6(3).

29.

V besedilu uredbe je treba razjasniti vprašanje odgovornosti za hranjenje elektronskega registra in obdelavo podatkov, ki jih vsebuje. V zvezi z medsebojno povezavo nacionalnih elektronskih registrov pa bi bilo treba členu 15(5) dodati naslednji stavek: „V teh splošnih predpisih je določeno, kdo je odgovoren za dostop do podatkov ter njihovo nadaljnjo uporabo in posodabljanje potem, ko je bil omogočen dostop do njih; v ta namen bi morali vključevati tudi predpise o vnašanju in nadzoru teh podatkov“.

30.

ENVP predlaga ponovno oblikovanje člena 16, pri katerem naj se upošteva, da je treba:

pojasniti, ali se podrobnejše določbe Direktive 95/46/ES v celoti uporabljajo, v okviru področja uporabe predloga, za zahteve posameznikov, na katere se podatki nanašajo, za dostop do podatkov, ki jih zadevajo;

zagotoviti dodano vrednost, kar pomeni podrobno opredeliti pravice, ki jih določa Direktiva, na primer tako, da se pojasni, kateri organ je pristojen za zagotavljanje informacij, predpiše določen format za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in natančno opredelijo dodatne možnosti za pravico do ugovora;

črtati del besedila v zvezi s prekomernim odlogom ali stroški, ki bi nastali zaradi zahteve za dostop, in sicer „pri organu, ki je odgovoren za obdelavo teh podatkov“.

V Bruslju, 12. septembra 2007

Peter HUSTINX

Evropski nadzornik za varstvo podatkov


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  UL L 124, 23.5.1996, str. 1.

(4)  Tudi iz uvodne izjave (8) je jasno, da je potrebna skupna opredelitev.

(5)  Kot je določeno v členu 6 Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31.).

(6)  Ti podatki so podrobno navedeni v uvodni izjavi (13) predloga.

(7)  Ta določba navaja, da morajo biti osebni podatki „shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali za katere se naprej obdelujejo“.

(8)  V členu 2(d) Direktive 95/46/ES je določeno, da „upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

(9)  UL C 116, 17.5.2006, str. 8.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/6


Sporočilo Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj

(2008/C 14/02)

(To sporočilo nadomesti prejšnja obvestila o metodi določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj)

REFERENČNE OBRESTNE MERE IN DISKONTNE STOPNJE

Komisija v okviru nadzora Skupnosti nad državnimi pomočmi uporablja referenčne obrestne mere in diskontne stopnje. Referenčne obrestne mere in diskontne stopnje se uporabljajo kot približek za tržno stopnjo in za izračun ekvivalenta dotacije pomoči, zlasti kadar je slednja izplačana v več obrokih, ter za izračun elementa pomoči, ki izhaja iz shem subvencioniranja obresti. Prav tako se uporabljajo za preverjanje skladnosti s pravilom de minimis in uredbami o skupinskih izjemah.

OZADJE REFORME

Glavni razlog za ponovno proučitev metodologije za določanje referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj je ta, da potrebni finančni parametri niso vedno na voljo v vseh državah članicah, zlasti ne v novih državah članicah (1). Poleg tega bi se lahko sedanja metoda izboljšala z namenom upoštevanja kreditne sposobnosti in zavarovanj dolžnika.

V tem sporočilu je tako predstavljena spremenjena metoda določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj. Predlagani pristop temelji na trenutnem modelu, ki so ga sprejele vse države članice in je preprost za uporabo, njegov cilj pa je razvoj nove metode, ki bi ublažila nekatere sedanje pomanjkljivosti, je združljiva z različnimi finančnimi sistemi v EU (zlasti v novih državah članicah) in bo še naprej preprosta za uporabo.

ŠTUDIJA

Študija, ki jo je po naročilu GD za konkurenco izdelal Deloitte & Touche (2), predlaga sistem, ki temelji na dveh stebrih: na „standardnem“ pristopu in „naprednem“ pristopu.

Standardni pristop

Pri tem pristopu Komisija vsako četrtletje objavi izhodiščno obrestno mero, izračunano za različne dospelosti – 3 mesece, 1 leto, 5 let in 10 let – in za različne valute. Uporabljajo se obrestne mere IBOR (3) in cena valutnih zamenjav na strani povpraševanja ali – v primeru, da ti parametri niso na voljo – obrestne mere državnih obveznic. Premija, uporabljena za izračun referenčne obrestne mere za posojilo, se izračuna glede na kreditno sposobnost in zavarovanje posojilojemalca. Skladno z oceno kreditne sposobnosti podjetja (v primeru večjih družb dajo „oceno“ agencije za ocenjevanje kreditne sposobnosti, v primeru MSP pa banke) se za standardne primere (običajna ocena in običajno zavarovanje (4)) uporabi razlika 220 bazičnih točk. V primeru slabe ocene kreditne sposobnosti ali slabega zavarovanja se premija lahko poveča do 1 650 bazičnih točk.

Napredni pristop

Ta pristop bi državam članicam omogočil, da imenujejo neodvisnega agenta za izračun, na primer centralno banko, ki bi bil pristojen za redno objavljanje primerne referenčne obrestne stopnje za večje število dospelosti in pogosteje kot pri standardnem pristopu. Ta pristop bi upravičilo dejstvo, da ta institucija bolje pozna ter je bližje finančnim in bančnim podatkom kot Komisija. V navedenem primeru bi Komisija in zunanji revizor potrdila metode izračuna. Pri tem pristopu bi se v nekaterih primerih lahko razmislilo o odločitvi o nesodelovanju („opting out“).

Pomanjkljivosti

Kljub ekonomski ustreznosti obeh metod je mogoče poudariti nekatere težave.

Standardni pristop

ne reši problema v zvezi s pomanjkanjem finančnih podatkov v novih državah članicah in dodaja nove parametre, ki niso preprosto dostopni,

ta standardna metoda bi lahko dajala prednost večjim družbam na škodo MSP, za katera ocena kreditne sposobnosti ni na voljo ali pa je ta ocena manj ugodna (zlasti zaradi nesorazmernosti informacij glede na posojilodajalca). Lahko bi privedla do številnih sporov glede metod izračuna za uporabljene premije v skladu s kreditno sposobnostjo in stopnjo zavarovanja,

ne poenostavlja naloge držav članic, zlasti glede izračunov, namenjenih preverjanju skladnosti s pravilom de minimis in uredbami o skupinskih izjemah.

Napredna metoda

uporaba napredne metode bi se lahko izkazala za problematično pri shemah pomoči. Nestanovitnost tržnih obrestnih mer bi lahko privedla do razlike med obrestnimi merami, na katerih je osnovana shema posojila, in tedaj veljavno referenčno obrestno mero, ki bi bila tako ugodna za posojilojemalca, da bi nekateri ukrepi postali nezdružljivi s pravili o državnih pomočeh,

četrtletna prilagoditev obrestnih mer bi otežila obravnavo primerov, saj se izračunani zneski pomoči med začetkom faze ocenjevanja in dnem sprejetja končne odločitve s strani Komisije lahko precej razlikujejo,

te določbe se zdijo zelo zapletene in lahko ne zagotovijo doslednega pravičnega obravnavanja v državah članicah.

NOVA METODOLOGIJA

Da bi Komisija preprečila take težave, predlaga metodo, ki:

je preprosta za uporabo (zlasti za države članice pri obravnavi ukrepov v okviru pravila de minimis ali uredb o skupinskih izjemah),

zagotavlja enako obravnavanje v državah članicah z najmanj odstopanji od sedanjega načina in olajša uporabo referenčnih obrestnih mer za nove države članice,

uporablja poenostavljena merila, ki upoštevajo kreditno sposobnost podjetij namesto same velikosti podjetij, kar se zdi preveč poenostavljeno merilo.

Poleg tega se je s to metodo mogoče izogniti povečanju negotovosti in zapletenosti metod izračuna v spreminjajočem se bančnem in finančnem okolju kot posledici izvajanja okvira Basel II, kar bi lahko pomembno vplivalo na razporeditev kapitala in tudi na obnašanje bank. Komisija bo še naprej spremljala to spreminjajoče se okolje in, če je potrebno, določila nadaljnje smernice.

OBVESTILO KOMISIJE

Glavni razlog za ponovno proučitev metodologije za določanje referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj je ta, da potrebni finančni parametri niso vedno na voljo v vseh državah članicah. Poleg tega bi se lahko sedanja metoda izboljšala z namenom upoštevanja kreditne sposobnosti in zavarovanj dolžnika.

Komisija zato sprejme naslednjo metodologijo za določanje referenčnih obrestnih mer:

Osnova za izračun: 1-letna obrestna mera IBOR

Izhodiščna obrestna mera temelji na 1-letnih obrestnih merah na denarnem trgu, ki so na voljo v skoraj vseh državah članicah, pri čemer si Komisija pridržuje pravico do uporabe krajše ali daljše dospelosti v primerih, v katerih se to zdi smiselno.

Kadar te obrestne mere niso na voljo, se bodo uporabile 3-mesečne obrestne mere na denarnem trgu.

Če ni zanesljivih ali enakovrednih podatkov oziroma v izjemnih okoliščinah lahko Komisija, v tesnem sodelovanju z zadevno(-imi) državo(-ami) članico(-ami) in načeloma na podlagi podatkov centralne banke zadevne države članice, določi drugo osnovo za izračun.

Razlike (5)

Uporabljajo se naslednje razlike, načeloma odvisno od ocene zadevnega podjetja in ponujenega zavarovanja (6).

Razlika pri posojilu v bazičnih točkah

Ocena kreditne sposobnosti

Zavarovanje

Visoko

Običajno

Slabo

Zelo dobra (AAA-A)

60

75

100

Dobra (BBB)

75

100

220

Zadovoljiva (BB)

100

220

400

Šibka (B)

220

400

650

Slaba/Finančne težave (CCC in manj)

400

650

1 000 (7)

Običajno se doda k izhodiščni obrestni meri 100 bazičnih točk. To velja za (i) posojila podjetjem z zadovoljivo oceno in visokim zavarovanjem ali za (ii) posojila podjetjem z dobro oceno in običajnim zavarovanjem.

Za posojilojemalce, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali ocene, ki bi temeljila na metodi izračuna iz računovodskih izkazov, kot so nekatera podjetja za posebne namene ali novoustanovljena podjetja, je treba izhodiščno obrestno mero povečati za najmanj 400 bazičnih točk (odvisno od zavarovanja, ki je na voljo), razlika pa nikoli ne more biti manjša od tiste, ki bi se uporabila za matično podjetje.

Ocen ni treba pridobiti od posebnih agencij za ocenjevanje kreditne sposobnosti, enako so sprejemljivi tudi nacionalni sistemi za ocenjevanje kreditne sposobnosti ali sistemi za ocenjevanje kreditne sposobnosti, ki jih uporabljajo banke za izražanje stopnje neplačil (8).

Razlike, navedene zgoraj, se lahko občasno spremenijo glede na tržne razmere.

Posodobitev

Posodobitev referenčne obrestne mere se bo izvedla vsako leto. Izhodiščna obrestna mera se bo tako izračunala na osnovi 1-letne obrestne mere IBOR, beležene septembra, oktobra in novembra v predhodnem letu. Tedaj določena izhodiščna obrestna mera bo začela veljati s 1. januarjem. Za obdobje med 1. julijem 2008 in 31. decembrom 2008 se bo referenčna obrestna mera zaradi uporabe naslednjega odstavka izjemoma izračunala na osnovi 1-letne obrestne mere IBOR, beležene februarja, marca in aprila 2008.

Poleg tega se bo z namenom upoštevanja znatnih in nenadnih nihanj posodobitev izvedla vsakič, ko bo povprečna obrestna mera, izračunana na podlagi treh predhodnih mesecev, odstopala od veljavne obrestne mere za več kot 15 %. Ta nova obrestna mera bo začela veljati prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecem, uporabljenim v izračunu.

Diskontna stopnja: izračun neto sedanje vrednosti

Referenčno obrestno mero je treba za izračun sedanjih vrednosti uporabljati tudi kot diskontno stopnjo. Zaradi tega se bo načeloma uporabila izhodiščna obrestna mera, povečana za fiksno stopnjo 100 bazičnih točk.

Sedanja metodologija bo začela veljati s 1. julijem 2008.


(1)  Sedanje referenčne obrestne mere za te države članice so tiste, ki so jih posamezne države članice posredovale kot ustrezne tržne obrestne mere. Metodologija za izračun teh obrestnih mer se med državami članicami razlikuje.

(2)  Na voljo na spletni strani GD za konkurenco:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/.

(3)  Medbančna obrestna mera na denarnem trgu.

(4)  Primeri, v katerih je bil prejemnik zadovoljivo ocenjen (BB) in je stopnja izgube ob neplačilu med 31 % in 59 %.

(5)  Kot izhaja iz študije, je ta razlika v veliki meri neodvisna od zapadlosti posojila.

(6)  Običajno zavarovanje je treba razumeti kot stopnjo zavarovanja, ki jo običajno zahtevajo finančne institucije kot jamstvo za svoje posojilo. Stopnja zavarovanja je lahko izmerjena kot izguba ob neplačilu (LGD), kar je pričakovana izguba v odstotkih izpostavljenosti dolžnika ob upoštevanju izterljivih zneskov od zavarovanja in postopka likvidacije; LGD je tako obratno sorazmerna z veljavnostjo zavarovanj. Za sedanje sporočilo velja, da „visoko“ zavarovanje pomeni LGD, ki je nižja ali enaka 30 %, „običajno“ zavarovanje pomeni LGD, ki je med 31 % in 59 %, „slabo“ zavarovanje pa pomeni LGD, ki je višja ali enaka 60 %. Za več podrobnosti o pojmu LGD glej Basel II: Mednarodno približevanje merjenja kapitalske ustreznosti in kapitalskih standardov: spremenjen okvir – celovita raličica je na voljo na:

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf.

(7)  Ob upoštevanju posebnih določb za pomoč za reševanje in prestrukturiranje, kot je trenutno določeno v Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, UL C 244, 1.10.2004, str. 2, in zlasti v členu 25(a) navedenih smernic, ki se nanaša na obrestno mero, ki je „vsaj primerljiva z obrestno mero, ki jo plačujejo zdrava podjetja, in zlasti z referenčnimi merami, ki jih je sprejela Komisija“. Za primere pomoči za reševanje se zato uporabi 1-letna obrestna mera IBOR, povečana za vsaj 100 bazičnih točk.

(8)  Za primerjavo med najpogosteje uporabljenimi mehanizmi za oceno kreditne sposobnosti glej npr. razpredelnico 1 v Delovnem dokumentu št. 207 Banke za mednarodne poravnave:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf.


19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/10


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/03)

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 522/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Loi de programme pour l'outre-mer

Pravna podlaga

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Zmanjšanje davčne osnove

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 360 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction générale des impôts

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 524/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Naziv (in/ali ime upravičenca)

TVA non perçue récupérable

Pravna podlaga

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Znižanje davčne stopnje

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 200 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction générale des impôts

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 529/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Octroi de mer

Pravna podlaga

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Znižanje davčne stopnje

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 165 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction générale des douanes et des droits indirects

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

28.11.2007

Št. pomoči

N 385/07

Država članica

Nemčija

Regija

Freistaat Sachsen

Naziv (in/ali ime upravičenca)

ARISE Technologies Corporation

Pravna podlaga

35. GA-Rahmenplan

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 7 440 000 mio. EUR

Intenzivnost

15 %

Trajanje

1.11.2006-31.10.2009

Gospodarski sektorji

Industrija električne in optične opreme

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

30.11.2007

Št. pomoči

N 496/07

Država članica

Italija

Regija

Lombardia

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Fondo NEXT

Pravna podlaga

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Rizični kapital

Oblika pomoči

Zagotavljanje rizičnega kapitala

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 12,23 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

20.8.2007-10.10.2016

Gospodarski sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Lombardia

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.


19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/14


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/04)

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 540/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM)

Pravna podlaga

Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail

Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Zmanjšanje prispevkov za socialno varnost

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 32 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Directeurs des agences locales pour l'emploi

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 542/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Exonération des charges sociales patronales

Pravna podlaga

Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité sociale

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Zmanjšanje prispevkov za socialno varnost

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 850 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Caisse générale de sécurité sociale

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 559/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM

Pravna podlaga

Article 217 bis du code général des impôts

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Zmanjšanje davčne osnove

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 75 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction générale des impôts

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 560/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Taxe réduite sur les salaires

Pravna podlaga

Article 231 du code général des impôts

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Znižanje davčne stopnje

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 105 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction générale des impôts

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 627/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Fonds de garantie «Fonds DOM»

Pravna podlaga

Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris (15.9.1999)

Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 8,1 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises)

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.


19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/18


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/05)

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 667/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)

Pravna podlaga

Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du travail

Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 2004

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Zmanjšanje prispevkov za socialno varnost

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 0,957 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 668/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Prime à la création d'emploi

Pravna podlaga

Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 0,867 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

28.11.2007

Št. pomoči

N 388/07

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Post Office Ltd: Transformation Programme

Pravna podlaga

Postal Services Act 2000

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Storitve splošnega gospodarskega pomena

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva, ugodno posojilo

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 334 mio. GBP; skupni znesek načrtovane pomoči: 634 mio. GBP

Intenzivnost

100 %

Trajanje

1.4.2008-31.3.2011

Gospodarski sektorji

Pošta in telekomunikacije, maloprodajne storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.


19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/20


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4886 – Petroplus/Shell French Refineries)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/06)

Dne 11. januarja 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M4886. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Svet

19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/21


SKLEP SVETA

z dne 15. oktobra 2007

o imenovanju člana Združenega kraljestva v upravnem odboru Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

(2008/C 14/07)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, zlasti člena 4 Uredbe (1),

ob upoštevanju predloga za imenovanje, ki ga je predložila vlada Združenega kraljestva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepom z dne 18. septembra 2006 (2) imenoval člane upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za obdobje od 18. septembra 2006 do 17. septembra 2009.

(2)

Zaradi odstopa Pauline CHARLES se je izpraznilo mesto člana upravnega odbora Centra v skupini vladnih predstavnikov.

(3)

Član Združenega kraljestva v upravnem odboru omenjenega Centra bi moral biti imenovan za preostanek sedanjega mandata, ki se izteče 17. septembra 2009 –

SKLENIL:

Edini člen

Za člana upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja se za preostanek mandata, ki se izteče 17. septembra 2009, imenuje:

I.   PREDSTAVNIK VLADE

ZDRUŽENO KRALJESTVO: Nicola SAMS

V Luxembourgu, 15. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

L. AMADO


(1)  UL L 39, 13.2.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 1).

(2)  UL C 240, 5.10.2006, str. 1.


Komisija

19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/22


Menjalni tečaji eura (1)

18. januarja 2008

(2008/C 14/08)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,4674

JPY

japonski jen

157,70

DKK

danska krona

7,4539

GBP

funt šterling

0,74810

SEK

švedska krona

9,4283

CHF

švicarski frank

1,6144

ISK

islandska krona

95,41

NOK

norveška krona

7,9915

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

26,118

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

256,13

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6988

PLN

poljski zlot

3,6165

RON

romunski leu

3,6749

SKK

slovaška krona

33,693

TRY

turška lira

1,7341

AUD

avstralski dolar

1,6697

CAD

kanadski dolar

1,5024

HKD

hongkonški dolar

11,4550

NZD

novozelandski dolar

1,9127

SGD

singapurski dolar

2,1050

KRW

južnokorejski won

1 383,90

ZAR

južnoafriški rand

10,2954

CNY

kitajski juan

10,6266

HRK

hrvaška kuna

7,3367

IDR

indonezijska rupija

13 863,26

MYR

malezijski ringit

4,7999

PHP

filipinski peso

59,723

RUB

ruski rubelj

35,9230

THB

tajski bat

45,450

BRL

brazilski real

2,6026

MXN

mehiški peso

16,0269


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/23


Pristojnosti in naloge – Strokovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

(2008/C 14/09)

Komisija poziva posameznike, da oddajo prijavo za sestavo seznama strokovnjakov, katere bi lahko povabili k sodelovanju v strokovni skupini, ki se ukvarja z vprašanji, povezanimi z evropsko politiko za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi.

1.   Ozadje

Za krepitev boja proti trgovini z ljudmi na evropski ravni in v skladu z Bruseljsko deklaracijo (1) (2002), ki je izrazila potrebo, da Komisija ustanovi strokovno skupino za boj proti trgovini z ljudmi, je bila skupina ustanovljena s Sklepom Komisije 2003/209/ES (2). Posvetovalna skupina ima naziv „strokovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi“.

Ob upoštevanju dragocenega dela, ki ga je od leta 2003 opravila strokovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi in ki je Komisiji omogočilo, da nadalje razvije svojo politiko na tem področju, ter ob upoštevanju vse večjega pomena področja politike trgovine z ljudmi na globalni ravni mora strokovna skupina nadaljevati svoje delo. Zaradi širitve Evropske unije je potreben nov sklep (3) Komisije. Poleg tega je treba tudi razširiti področje delovanja strokovne skupine, da bo lahko imela koristi od širšega obsega strokovnega znanja, ki ga zahteva spreminjajoč se pojav trgovine z ljudmi.

2.   Strokovna skupina

Komisija se lahko posvetuje s skupino glede katere koli zadeve v zvezi s trgovino z ljudmi.

Naloga skupine je:

(a)

vzpostaviti sodelovanje med državami članicami, drugimi strankami, navedenimi v členu 3(2)(b), in Komisijo o vrsti vprašanj, povezanih s trgovino z ljudmi;

(b)

pomagati Komisiji z izdajanjem mnenj v zvezi s trgovino z ljudmi in zagotavljati skladen pristop na tem področju;

(c)

pomagati Komisiji pri oceni razvoja politike na področju trgovine z ljudmi na nacionalni, evropski in mednarodni ravni;

(d)

pomagati Komisiji pri ugotavljanju in opredeljevanju morebitnih ustreznih ukrepov in dejavnosti na evropski in nacionalni ravni na številnih področjih politike boja proti trgovanju.

(e)

Strokovna skupina izdaja mnenja ali poroča Komisiji na njeno zahtevo ali na lastno pobudo ob ustreznem upoštevanju izvajanja in nadaljnjega razvoja načrta EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi (4) in s tem povezanih oblik izkoriščanja na ravni EU. Upoštevala bo tudi vprašanje spolov.

3.   Sestava

Skupino sestavlja 21 članov. Člane imenuje Komisija. Strokovna skupina se ustanovi za triletno obdobje, ki ga lahko Komisija podaljša.

4.   Upravičenost

Prijave lahko predložijo fizične osebe, ki so državljani države članice EU ali, če je primerno, države pristopnice ali države članice Evropskega gospodarskega prostora.

Za člane strokovne skupine se imenujejo strokovnjaki s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju boja proti trgovini z ljudmi, vključno s področjem izkoriščanja delovne sile kot delom trgovine z ljudmi, in sicer:

(a)

iz uprav držav članic (do 11 članov);

(b)

iz medvladnih, mednarodnih in nevladnih organizacij, dejavnih na evropski ravni (do 5 članov);

(c)

iz vrst socialnih partnerjev in združenj delodajalcev, ki delujejo na evropski ravni (do 4 člani);

(d)

iz Europola (1 član);

(e)

iz vrst posameznikov z izkušnjami, pridobljenimi na podlagi akademskih raziskav v javnih ali zasebnih univerzah ali inštitutih v državah članicah (do 2 člana).

Od morebitnih strokovnjakov se pričakuje, da imajo ali so imeli funkcijo v zadevni interesni skupini, navedeni zgoraj. Od njih se pričakuje, da imajo:

strokovno usposobljenost in znanje, ustrezni za področja dejavnosti, za katera bi lahko bila potrebna njihova pomoč;

visoko raven strokovne uspešnosti na področju boja proti trgovanju in najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj;

ustrezno jezikovno znanje, vključno z dokazljivo sposobnostjo za delo v angleškem jeziku.

Navedena dokazila bodo ocenjena na podlagi izpolnjenega življenjepisa in obrazca za prijavo.

5.   Razpis za zbiranje prijav

Prijave je mogoče predložiti samo na podlagi izpolnitve vzorca obrazca za prijavo (Priloga 1) in vzorca življenjepisa (Priloga 2), ki sta priložena razpisu za zbiranje prijav. Kandidati morajo v svoji prijavi jasno navesti področje boja proti trgovini z ljudmi, na katerem imajo posebno strokovno znanje in priložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da predlagani član izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Prijave je treba poslati najpozneje do 15. februarja 2008 po elektronski pošti ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-general Justice, Freedom and Security

Unit D2 Secretariat

LX 46 3/131

B-1049 Brussels

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Vsaka prijava bo proučena na podlagi meril, določenih v razpisu za zbiranje prijav. Komisija bo kandidate obvestila o izidu razpisa in zlasti o tem, ali so bili vključeni ali ne na seznam strokovnjakov.

Ob upoštevanju politike preglednosti evropskih institucij in potrebe po obveščanju javnosti o identiteti in usposobljenosti strokovnjakov, ki svetujejo institucijam, bodo splošni osebni podatki javno dostopni (5) v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 (6) v registru strokovnih skupin za obdobje trajanje članstva in/ali do zahteve za izbris z javno dostopne spletne strani.

6.   Končno oblikovanje sestave skupine

Komisija se o sestavi strokovne skupine odloči na podlagi prijav, poslanih kot odziv na razpis za zbiranje prijav.

Komisija bo pri ocenjevanju prijav upoštevala naslednja merila:

dokazane sposobnosti in izkušnje na področjih, pomembnih za boj proti trgovini z ljudmi, na evropski in/ali mednarodni ravni,

potrebo po vzpostavitvi ravnovesja v strokovni skupini v smislu zastopanosti kandidatov, spola in geografskega porekla,

potrebo po vzpostavitvi uravnoteženega strokovnega znanja o različni oblikah trgovanja, vključno z izkoriščanjem delovne sile in spolnim izkoriščanjem, o različnih vidikih, kot so preprečevanje, pregon in pomoč žrtvam, ter na področju človekovih pravic, pravic otrok, kazenskega prava, dela in migracije,

potrebo po spodbujanju kontinuitete dela prejšnje strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi (vzpostavljene s Sklepom Komisije z dne 25. marca 2003),

člani strokovne skupine morajo biti državljani države članice Evropske unije ali, če je primerno, države pristopnice ali države članice Evropskega gospodarskega prostora.

Člani Komisijo pravočasno obvestijo o kakršnem koli navzkrižju interesov, ki bi lahko negativno vplivalo na njihovo objektivnost.

Seznam s člani strokovne skupine bo objavljen na spletni strani GD JLS in v Uradnem listu Evropske unije, serija C. Imena članov se zbirajo, obdelujejo in objavijo v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člani se imenujejo za obdobje 3 let z možnostjo podaljšanja in ostanejo na svojih položajih do zamenjave ali do izteka mandata.

Člane je mogoče do izteka njihovega mandata zamenjati v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

kadar da član odpoved;

(b)

kadar član ne more več učinkovito prispevati k razpravam skupine;

(c)

kadar član ne ravna v skladu s členom 287 Pogodbe;

(d)

kadar član v primeru navzkrižja interesov Komisije ne obvesti pravočasno.

7.   Zaupnost

Za zagotovitev potrebne varnosti občutljivih informacij bodo strokovnjaki, ki so vabljeni, da sodelujejo v strokovni skupini, morali podpisati sporazum o nerazkritju informacij (NDA). Pri vsem svojem delu morajo spoštovati popolno zaupnost informacij in dokumentov, s katerimi pridejo v stik.

8.   Delovanje

Skupina izmed svojih članov z navadno večino izvoli predsednika in dva podpredsednika.

V dogovoru s Komisijo se lahko v okviru skupine ustanovijo podskupine za proučitev posebnih vprašanj v okviru nalog in pristojnosti, ki jih določi skupina. Podskupine sestavlja največ 9 članov in se razrešijo takoj po preteku njihovega mandata.

Skupina in njene podskupine se običajno sestajajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki jih določi Komisija. Komisija zagotovi tajniške storitve za sestanke skupine in njenih podskupin. Sestankov skupine in podskupin se lahko udeležijo predstavniki zainteresiranih služb Komisije.

Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija.

Komisija lahko objavi kakršen koli povzetek, sklepno ugotovitev, delno sklepno ugotovitev ali delovni dokument skupine v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta.

9.   Kompenzacija

Komisija bo povrnila potne stroške strokovnjakov, povabljenih k sodelovanju v strokovni skupini.

Stroški sestankov se povrnejo v mejah letnega proračuna, ki ga pristojne službe Komisije dodelijo skupini.


(1)  Bruseljska deklaracija je bila sprejeta na Evropski konferenci o preprečevanju in boju proti trgovanju z ljudmi – globalni izziv za 21. stoletje, ki je potekala od 18.–20. septembra 2002, UL C 137, 12.6.2003, str. 1.

(2)  UL L 79, 26.3.2003, str. 25.

(3)  Sklep Komisije 2007/675/ES z dne 17. oktobra 2007 o ustanovitvi strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, UL L 277, 20.10.2007, str. 29.

(4)  UL C 311, 9.12.2005, str. 1.

(5)  Podatki bodo objavljeni v registru strokovnih skupin: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/.

(6)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Komisija

19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/27


Razpis za zbiranje prijav na podlagi Sklepa Komisije 2007/675/ES o ustanovitvi strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

(2008/C 14/10)

Komisija je s Sklepom 2007/675/ES (1) ustanovila strokovno skupino za boj proti trgovini z ljudmi. Komisija se lahko posvetuje s skupino glede katere koli zadeve v zvezi s trgovino z ljudmi.

Naloga strokovne skupine je zlasti:

(a)

vzpostaviti sodelovanje med državami članicami, drugimi strankami, navedenimi v členu 3(2)(b), in Komisijo o vrsti vprašanj, povezanih s trgovino z ljudmi;

(b)

pomagati Komisiji z izdajanjem mnenj v zvezi s trgovino z ljudmi in zagotavljati skladen pristop na tem področju;

(c)

pomagati Komisiji pri oceni razvoja politike na področju trgovine z ljudmi na nacionalni, evropski in mednarodni ravni;

(d)

pomagati Komisiji pri ugotavljanju in opredeljevanju morebitnih ustreznih ukrepov in dejavnosti na evropski in nacionalni ravni na številnih področjih politike boja proti trgovanju;

(e)

Strokovna skupina izdaja mnenja ali poroča Komisiji na njeno zahtevo ali na lastno pobudo ob ustreznem upoštevanju izvajanja in nadaljnjega razvoja načrta EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi (2) in s tem povezanih oblik izkoriščanja na ravni EU. Upoštevala bo tudi vprašanje spolov.

Komisija zato objavlja razpis za zbiranje prijav, da se oblikuje seznam kandidatov za sestavo strokovne skupine.

1.

Strokovno skupino sestavlja 21 članov, ki so imenovani osebno in bodo v skladu s členom 3 navedenega sklepa usposobljeni posamezniki, ki jih je izbrala Komisija.

Od morebitnih strokovnjakov se pričakuje, da imajo ali so imeli funkcijo v zadevni interesni skupini, navedeni v zadevnem sklepu Komisije. Od njih se pričakuje, da imajo:

strokovno usposobljenost in znanje, ustrezni za področja dejavnosti za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi, za katera bi lahko bila potrebna njihova pomoč,

visoko raven strokovne uspešnosti na področju boja proti trgovanju in najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,

ustrezno jezikovno znanje, vključno z dokazljivo sposobnostjo za delo v angleškem jeziku.

Navedena dokazila bodo ocenjena na podlagi izpolnjenega življenjepisa in obrazca za prijavo.

2.

Komisija bo pri ocenjevanju prijav upoštevala naslednja merila:

dokazane sposobnosti in izkušnje na področjih, pomembnih za boj proti trgovini z ljudmi, na evropski in/ali mednarodni ravni,

potrebo po vzpostavitvi ravnovesja v strokovni skupini v smislu zastopanosti kandidatov, spola in geografskega porekla,

potrebo po vzpostavitvi uravnoteženega strokovnega znanja o različni oblikah trgovanja, vključno z izkoriščanjem delovne sile in spolnim izkoriščanjem, o različnih vidikih, kot so preprečevanje, pregon in pomoč žrtvam, ter na področju človekovih pravic, pravic otrok, kazenskega prava, dela in migracije,

potrebo po spodbujanju kontinuitete dela prejšnje strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi (ustanovljene s Sklepom Komisije z dne 25. marca 2003),

člani strokovne skupine morajo biti državljani države članice Evropske unije ali, če je primerno, države pristopnice ali države članice Evropskega gospodarskega prostora.

Prijave je mogoče predložiti samo na podlagi izpolnitve vzorca obrazca za prijavo (Priloga 1) in vzorca življenjepisa (Priloga 2). Kandidati morajo v svoji prijavi jasno navesti področje boja proti trgovini z ljudmi, na katerem imajo posebno strokovno znanje.

Ob upoštevanju politike preglednosti evropskih institucij in potrebe po obveščanju javnosti o identiteti in usposobljenosti strokovnjakov, ki svetujejo institucijam, bodo splošni osebni podatki javno dostopni (3) v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 (4) v registru strokovnih skupin za obdobje trajanje članstva in/ali do zahteve za izbris z javno dostopne spletne strani.

3.

Ustrezno podpisane prijave je treba poslati najpozneje do 15. februarja 2008 po elektronski pošti ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-general Justice, Freedom and Security

Unit D2 Secretariat

LX 46 3/131

B-1049 Brussels

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

Komisija izbere člane, ki delujejo v svojem imenu, za obdobje 3 let z možnostjo podaljšanja. Člani dajo Komisiji neodvisna mnenja, brez zunanjih vplivov, in spoštujejo pogoje zaupnosti iz člena 4 Sklepa Komisije o ustanovitvi strokovne skupine.

5.

Komisija bo povrnila potne stroške in dnevnice v zvezi z dejavnostmi strokovne skupine v skladu z veljavnimi določbami Komisije, člani za opravljanje svojih nalog ne dobijo plačila.

6.

Seznam članov strokovne skupine bo objavljen na spletni strani GD JLS in v Uradnem listu Evropske unije. Imena članov so zbrana, obdelana in objavljena v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001.

7.

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na Enikő FELFÖLDI, telefon: (32-2) 295 49 33, telefaks: (32-2) 296 76 33, e-naslov: eniko.felfoldi@ec.europa.eu.


(1)  UL L 277, 20.10.2007, str. 29.

(2)  UL C 311, 9.12.2005, str. 1.

(3)  Podatki bodo objavljeni v registru strokovnih skupin: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/.

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


PRILOGA I

Image

Image

Image


PRILOGA II

Image

Image


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Komisija

19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/34


Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Zahteva države članice

(2008/C 14/11)

Dne 10. januarja 2008 je Komisija prejela zahtevo v okviru člena 30(4) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1). Prvi delovni dan po prejemu zahteve je bil 11. januarja 2008.

Ta zahteva, ki izvira iz Republike Avstrije, zadeva proizvodnjo električne energije v tej državi. Navedeni člen 30 določa, da se Direktiva 2004/17/ES ne uporablja, kadar je zadevna dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, kamor dostop ni omejen. Presoja teh okoliščin se izvede izključno v okviru Direktive 2004/17/ES in ne vpliva na uporabo pravil o konkurenci.

Komisija sprejme odločitev o tej zahtevi v roku treh mesecev od delovnega dne, navedenega zgoraj. Rok se torej izteče 11. aprila 2008.

Določbe iz tretjega pododstavka navedenega odstavka 4 se ne uporabljajo. To pomeni, da se rok za odgovor Komisije lahko podaljša za tri mesece. Takšno podaljšanje se objavi.


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

Komisija

19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/35


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/12)

1.

Komisija je 11. januarja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Henkel KGaA („Henkel“, Nemčija) z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotno poslovno dejavnostjo sredstev za lepljenje in elektronskih materialov („A&E Business“), ki ga je podjetje Akzo Nobel N.V. („Akzo“, Nizozemska) nedavno pridobilo od podjetja Imperial Chemical Industries PLC („ICI“, Združeno kraljestvo), v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta. Poslovni dejavnosti „A&E Businesses“ sta trenutno del podjetja National Starch and Chemical Company, ki je del ICI.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Henkel: proizvodnja in dobava pralnih sredstev in čistil za dom, kozmetike, proizvodov za osebno higieno, lepilnih sredstev, tesnilnih mas in sredstev za površinsko obdelavo,

A&E Business: proizvodnja in dobava industrijskih lepilnih sredstev in elektronskega materiala ter določenih industrijskih sredstev za površinsko obdelavo.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/36


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/13)

1.

Komisija je 10. januarja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH („REWE International“, Nemčija), ki spada v skupino REWE Group („REWE“, Nemčija), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem UAB Palink (Litva) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za REWE: veleprodaja ter maloprodaja hrane in neprehrambenih proizvodov (vključno s supermarketi, diskontnimi prodajalnami, specializiranimi prodajalnami), potovanja in turizem, predvsem v Nemčiji,

za UAB Palink: maloprodaja hrane in neprehrambenih proizvodov v Litvi in Latviji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/37


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4961 – Cookson/Foseco)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/14)

1.

Komisija je 15. januarja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Cookson plc („Cookson“, Združeno kraljestvo) z javno dražbo, objavljeno 11. oktobra 2007, pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Foseco plc („Foseco“, Združeno kraljestvo) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Cookson: Podjetje Cookson se ukvarja z vedo o materialih ter deluje po vsem svetu na področju industrije keramike, elektronike in žlahtnih kovin. Oddelek keramike v podjetju Cookson je predvsem dobavitelj ognjevzdržnih materialov za številne industrijske panoge, na primer železarsko in jeklarsko industrijo, v manjši meri pa zagotavlja tehnično keramiko (zlasti filtre) za steklarsko industrijo, industrijo sončne energije in livarsko industrijo,

za Foseco: Foseco je zlasti dobavitelj potrošnih izdelkov za uporabo v livarnah (npr. filtrov), v manjši meri pa zagotavlja ognjevzdržne izdelke za uporabo pri proizvodnji železa in jekla. Podjetje je dejavno na svetovni ravni.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4961 – Cookson/Foseco na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/38


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/15)

1.

Komisija je 7. januarja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetja Reitan Servicehandel AS („Reitan“, ki pripada Reitan group, Norveška), SAS AB („SAS“, Švedska), Norges Statsbaner AS („NSB“, Norveška), Marked AS („Marked“, Norveška) in Vizz AS („Vizz“, Norveška) z nakupom delnic ali kako drugače pridobijo skupni nadzor nad podjetjem Travel AS („Travel“, Norveška) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Reitan: franšiza diskontov in trgovin z mešanim blagom,

za SAS: letalski prevozi,

za NSB: železniški in avtobusni prevozi,

za Marked: ni dejavnosti,

za Vizz: ni dejavnosti,

za Travel: storitve IT, povezane z rezervacijo storitev na področju potovanj.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.