ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 162

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
14. julij 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila, smernice in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Svet

2007/C 162/01

Osnutek resolucije Sveta z dne 31. maja 2007 o strategiji potrošniške politike EU (2007-2013)

1

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 162/02

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

4

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 162/03

Menjalni tečaji eura

5

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2007/C 162/04

Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

6

2007/C 162/05

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

10

2007/C 162/06

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o merilnih instrumentih ( 1 )

13

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2007/C 162/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4652 – National Grid/TenneT/BritNed JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

15

2007/C 162/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4773 – 3i/Eltel) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

16

2007/C 162/09

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4682 – INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business) ( 1 )

17

2007/C 162/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

18

2007/C 162/11

Državna pomoč – Avstrija – Državna pomoč št. C 16/07 (ex NN 55/06) – Javna podpora za Postbus v okrožju Lienz – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES ( 1 )

19

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila, smernice in mnenja

RESOLUCIJE

Svet

14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/1


OSNUTEK RESOLUCIJE SVETA

z dne 31. maja 2007

o strategiji potrošniške politike EU (2007-2013)

(2007/C 162/01)

SVET EVROPSKE UNIJE –

OPOZARJA, da v skladu s členom 153 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti:

(a)

Skupnost prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov potrošnikov, pa tudi k spodbujanju njihove pravice do obveščenosti, izobraževanja in samoorganiziranja za zaščito njihovih interesov;

(b)

se pri opredeljevanju in izvajanju drugih politik in dejavnosti Skupnosti upoštevajo zahteve varstva potrošnikov.

SE ZAVEDA pomembne vloge potrošniške politike pri oblikovanju notranjega trga in njene sinergije s politikami notranjega trga. Zaupanje potrošnikov in podjetij je nujno za dobro delovanje notranjega trga, poleg tega pa daje zagon konkurenčnosti, inovacijam in gospodarskemu razvoju. Obveščeni in usposobljeni potrošniki, ki imajo dejanske pravice in vanje zaupajo, so gonilna sila gospodarskega napredka in sprememb.

SE ZAVEDA koristi, ki jih z odstranjevanjem ovir in večanjem priložnosti za potrošnike in trgovce na drobno potrošnikom in podjetjem ponuja maloprodajni notranji trg, ki pa je še vedno precej nacionalno razdrobljen.

SE ZAVEDA priložnosti, ki pri odzivanju na izbire potrošnikov in večanju dostopa do novih trgov izhajajo iz novih tehnologij, še zlasti digitalnega okolja, in inovacij, pa tudi izzivov pri zagotavljanju zadostnih, jasnih, preglednih in zajamčenih pravic potrošnikov ter nadaljnjega razvoja mehanizmov za trajnostno potrošnjo in razumevanje vedenja potrošnikov.

POUDARJA, ob upoštevanju načela subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, pomen prava Skupnosti za zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov ter potrebo po učinkovitih mehanizmih za izvrševanje zakonodaje, tudi na področju čezmejnih potrošniških transakcij.

SE STRINJA, da bi morali biti interesi potrošnikov vključeni v vsa področja evropske politike. To je nujno za učinkovito potrošniško politiko ter predstavlja dobro podlago za doseganje lizbonskih ciljev. Na številna ožja področja politike se navezujejo zlasti vprašanja gospodarskih interesov potrošnikov in obveščanja potrošnikov. Vključitev interesov potrošnikov na druga področja politike, tudi storitev v splošnem interesu, je skupna naloga institucij EU in držav članic.

I.

POZDRAVLJA razvoj strategije Komisije za potrošniško politiko za leta 2007-2013 (1) na ravni EU, katere osrednji namen je z usposabljanjem potrošnikov kar najbolj povečati njihovo možnost izbire in zaupanje, pa tudi varovati potrošnike, spodbujati delovna mesta in rast ter razširiti konkurenčne trge; poleg tega si strategija prizadeva doseči bolj povezan in učinkovit maloprodajni notranji trg.

II.

POZIVA KOMISIJO, naj uresniči to strategijo in njene tri glavne cilje ter pri tem zlasti:

1.

nadalje izvaja svojo potrošniško politiko, usmerjeno v preglednost trga in krepitev zmožnosti notranjega trga, da izpolni pričakovanja potrošnikov. Potrošniška politika, usmerjena v učinkovite trge, prispeva k rasti in delovnim mestom ter izboljšuje blagostanje;

2.

prednostno zagotovi visoko raven varstva potrošnikov in jim omogoči izbiro in dostop znotraj Skupnosti ter tako pridobi njihovo zaupanje v čezmejne nakupe in pogodbe, poleg tega pa posebno pozornost posveti razvoju potrošniške politike in ukrepov za varstvo potrošnikov na področju storitev;

3.

zagotovi skladnost operativnih ciljev s cilji, ki so podlaga Sklepa št. 1926/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o uvedbi programa ukrepov Skupnosti na področju potrošniške politike (2007-2013) (2);

4.

podpira in varuje interese potrošnikov v vedno bolj globaliziranem svetu in jih podpira tudi v okviru mednarodnih odnosov in prek mednarodnih sporazumov;

5.

pregleda pravni red Skupnosti o varstvu potrošnikov in ga poenostavi, posodobi, izboljša predpise, odstrani trenutne neskladnosti in ga prilagodi zahtevam novih tehnologiji ter pri tem ustrezno upošteva načelo subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Poleg tega naj po potrebi in ob upoštevanju izida posvetovanj o zeleni knjigi o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov, predstavi predloge za ustrezno prilagoditev pravnega reda, pod pogojem da zadevne pravice in obveznosti zagotavljajo visoko raven varstva potrošnikov ter izboljšajo delovanje notranjega trga;

6.

preveri možnosti, da bi lahko samoregulativni in koregulativni mehanizmi dopolnjevali veljavne zakonodajne določbe;

7.

podpira vsestranske raziskave v korist potrošnikov, ocenjevanje delovanja trga, pričakovanj potrošnikov in vedenja potrošnikov, da bi lahko vzpostavili mehanizme za spremljanje potrošnikov, ki bodo podlaga za usmerjanje in ocenjevanje potrošniške politike, in z uporabo ustreznega strokovnega znanja razvije primerne kazalce;

8.

podpira sodelovanje med institucijami pri izvrševanju potrošniških predpisov in zakonodaje o varnosti proizvodov, podpira vzpostavljanje mrež, nadalje razvije informacijske sisteme ter razširi mednarodne sporazume o upravnem sodelovanju med EU in tretjimi državami;

9.

nenehno spremlja učinkovitost obstoječih priporočil, ki vsebujejo posebna najmanjša jamstva za postopke alternativnega reševanja sporov, ter si prizadeva zagotoviti širšo uporabo in okrepitev načel takšnega reševanja sporov in poleg tega zagotovi boljše povezovanje med obstoječimi mehanizmi za alternativno reševanje sporov ter bolje posreduje informacije o obstoječih informacijskih orodjih;

10.

skrbno preuči mehanizme kolektivnih pravnih sredstev in predstavi rezultate trenutnih ustreznih študij, da bi bili lahko oblikovani morebitni predlogi ali ukrepi;

11.

pri dokončnem oblikovanju storitev notranjega trga in finančnih storitev posebno pozornost posveti zahtevanemu varstvu potrošnikov, možnosti izbire in udobju potrošnikov, saj so odločitve o finančnih produktih za potrošnike, tj. glede pokojninskega zavarovanja in financiranja nepremičnin, bistvenega pomena;

12.

pripiše večji pomen temeljiti oceni učinka vseh politik, ki vplivajo na dolgoročne interese potrošnikov;

13.

bolj vključi ustrezne zainteresirane strani na področju potrošniške politike v posvetovanja, ki se nanašajo na predloge z velikim vplivom na potrošnike, a so organizirana v okviru drugih politik.

III.

POZIVA KOMISIJO IN DRŽAVE ČLANICE, naj

14.

še naprej spodbujajo boljše usklajevanje z interesi in prednostnimi nalogami na področjih posameznih politik ter svoje potrošniške politike tesneje povežejo z drugimi specializiranimi politikami, še zlasti gospodarsko, prometno, okoljsko, energetsko in telekomunikacijsko politiko;

15.

si prizadevajo za učinkovito varstvo in izobraževanje potrošnikov v vseh državah članicah ter tako zagotovijo, da bodo potrošniki na celotnem področju notranjega trga enako dejavni in usposobljeni, tudi kar zadeva izobraževanje o trajnostni potrošnji;

16.

nadalje okrepijo sisteme za izvrševanje zakonodaje v državah članicah in sodelovanje med državami članicami pri varstvu potrošnikov ter hkrati spodbujajo sodelovanje pri izvrševanju zakonodaje o varstvu potrošnikov;

17.

še naprej varujejo interese potrošnikov na področju storitev v splošnem interesu ter ustrezno ozaveščajo potrošnike o njihovih pravicah;

18.

v shemah standardizacije in označevanja na evropski pa tudi nacionalni ravni upoštevajo interese potrošnikov ter si prizadevajo zavarovati interese potrošnikov na mednarodni ravni;

19.

priznajo velik pomen učinkovitih in predstavniških zvez potrošnikov, tako da bodo lahko neodvisno zastopale interese potrošnikov na ravni Skupnosti pa tudi v državah članicah;

20.

nenehno podpirajo mrežo evropskih potrošniških centrov (ECC-Net) in v vseh državah članicah zagotovijo točke za stike, da bi tako pomagali potrošnikom pri učinkovitem čezmejnem reševanju sporov.

IV.

POZIVA DRŽAVE ČLANICE, naj zagotovijo, da bodo njihove nacionalne politike upoštevale cilje strategije potrošniške politike.

V.

POZIVA Evropsko komisijo, naj:

(a)

se redno posvetuje z državami članicami, da bi ocenila izvajanje strategije ter po potrebi v drugi fazi vnesla spremembe in prilagoditve ter

(b)

poroča o napredku doseženem v potrošniški politiki in poleg tega do marca 2011 predstavi vmesno poročilo o izvajanju strategije potrošniške politike, do decembra 2015 pa naknadno ocenjevalno poročilo.


(1)  Dok. 7503/07

(2)  UL L 404, 30.12.2006, str. 39.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/4


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 162/02)

Datum sprejetja odločitve

30.4.2007

Št. pomoči

N 28/07

Država članica

Italija

Regija

Molise

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Cantieri Navali di Termoli SpA

Pravna podlaga

Deliberazione della giunta regionale del 18.9.2006 n. 1358 — regolamento che disciplina la concessione dei finanziamenti per il salvataggio delle imprese in difficoltà

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Reševanje podjetij v težavah

Oblika pomoči

Ugodno posojilo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 3 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

6 mesecev

Gospodarski sektorji

Ladjedelništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Molise — Italia

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/5


Menjalni tečaji eura (1)

13. julija 2007

(2007/C 162/03)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3782

JPY

japonski jen

168,68

DKK

danska krona

7,4416

GBP

funt šterling

0,67795

SEK

švedska krona

9,1560

CHF

švicarski frank

1,6579

ISK

islandska krona

82,92

NOK

norveška krona

7,9130

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5842

CZK

češka krona

28,318

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

245,70

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6969

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,7487

RON

romunski leu

3,1340

SKK

slovaška krona

33,238

TRY

turška lira

1,7540

AUD

avstralski dolar

1,5879

CAD

kanadski dolar

1,4414

HKD

hongkonški dolar

10,7756

NZD

novozelandski dolar

1,7531

SGD

singapurski dolar

2,0877

KRW

južnokorejski won

1 263,74

ZAR

južnoafriški rand

9,5926

CNY

kitajski juan

10,4323

HRK

hrvaška kuna

7,2900

IDR

indonezijska rupija

12 434,81

MYR

malezijski ringit

4,7479

PHP

filipinski peso

62,915

RUB

ruski rubelj

35,0920

THB

tajski bat

41,996


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/6


Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

(2007/C 162/04)

Številka pomoči: XA 120/06

Država članica: Italija

Regija: Regione Piemonte

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Pravna podlaga: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 250 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: Največji možni prispevek na podjetje bo lahko kril do 80 % stroškov prvih dveh let prilagajanja kontrolnemu sistemu po Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 (1), in sicer v višini do največ 800 EUR na podjetje za dveletno obdobje 2005-2006

Datum začetka izvajanja: 15. decembra 2006, vendar se prva pomoč odobri, šele ko Komisija sporoči identifikacijsko številko, ki jo dodeli po prejemu povzetka podatkov

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 30. junija 2007

Cilj pomoči: Spodbuditi poljedelce in živinorejce, da preusmerijo konvencionalno pridelavo v ekološko, s prispevkom za stroške kontrole ekološke pridelave po Uredbi (EGS) št. 2092/91

Upravičeni so stroški, ki so jih imela podjetja med letoma 2005 in 2006 za kontrolo po Uredbi (EGS) št. 2092/91

Uporabljeni členi Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 (2): člen 13(2)(g)

Zadevni sektorji: Kmetijska podjetja za poljedelstvo in živinorejo.

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Spletni naslov: www.regione.piemonte.it/agri

Drugi podatki: Prispevek velja za delujoča kmetijska podjetja, ki so ob predložitvi vloge vključena v kontrolni sistem po Uredbi (EGS) št. 2092/91, imajo svoje osrednje prostore in večino zemljišč v Piemontu ter začnejo ali so začela preusmerjati konvencionalne pridelave v ekološko med 1. januarjem 2005 in 31. decembrom 2006

Prispevek se dodeli po naslednjem prednostnem vrstnem redu:

Številka pomoči: XA 121/06

Država članica: Italija

Regija: Marche

Naziv sheme pomoči: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Pravna podlaga:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Največji načrtovani izdatek za leto 2006 je 150 000 EUR. Za naslednja leta izvajanja sheme bodo največje načrtovane izdatke določili zadevni proračunski zakoni, ki v nobenem primeru ne bodo presegli 1 000 000 EUR za posamezno leto

Največja intenzivnost pomoči: Bruto intenzivnost pomoči ne more presegati 30 % upravičenih stroškov (40 % stroškov na območjih z omejenimi možnostmi)

Do sredstev upravičena naložba ne more presegati zgornje meje 60 000 EUR

Naložba mora biti namenjena zmanjševanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in razvejitvi proizvodnih dejavnosti, izboljšanju kakovosti proizvodov, varstvu in izboljšanju naravnega okolja ter higienskih razmer in dobrega počutja živali

Vrste upravičenih posegov morajo ustrezati eni od naslednjih kategorij:

Datum začetka izvajanja: Najmanj 10 delovnih dni po predložitvi tega obrazca, kot je določeno v členu 19(1) Uredbe (ES) št. 1/2004

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Trajanje ni določeno ter je vezano na proračunska sredstva, ki jih vsako leto dodeli dežela Marke, in na čas veljavnosti Uredbe, ki ureja odstopanje (Uredba (ES) št. 1/2004)

Cilj pomoči: Izboljšati dohodek ter življenjske in delovne razmere v kmetijskih in društvenih zadrugah, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom, zato da se zmanjšajo proizvodni stroški, izboljšajo in razvejijo proizvodne dejavnosti, izboljša kakovost proizvodov, varujejo in izboljšajo naravno okolje ter higienske razmere in dobro počutje živali

Upravičenci:

1.

Društvene zadruge vrste B, vpisane v register, ustanovljen z Deželnim zakonom št. 34 z dne 18. decembra 2001, za društvene zadruge, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom;

2.

Kmetijske zadruge in njihovi konzorciji s statusom poklicnega kmetijskega podjetnika (Imprenditore agricolo professionale, IAP)

Zadevni sektorji: Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Spletni naslov:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Drugi podatki: Prispevki se dodelijo izključno naložbam v kmetijstvo, upravičenci se izberejo z javnimi razpisi

Številka pomoči: XA 122/06

Država članica: Italija

Regija: Marche

Naziv sheme pomoči: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali

Pravna podlaga:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Največji načrtovani izdatek za leto 2006 je 350 000 EUR. Za naslednja leta izvajanja sheme bodo največje načrtovane izdatke določili zadevni proračunski zakoni, ki v nobenem primeru ne bodo presegli 1 000 000 EUR za posamezno leto

Največja intenzivnost pomoči: Do prispevka upravičeni izdatek ni manjši od 30 000 EUR

Prispevek ne bo večji od 75 % takšnih izdatkov in je v skladu s členom 14 Uredbe št. 1/2004 v vsakem primeru manjši od 100 000 EUR na upravičenca v triletnem obdobju

Datum začetka izvajanja: Najmanj 10 delovnih dni po predložitvi tega obrazca, kot je določeno v členu 19(1) Uredbe (ES) št. 1/2004

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Trajanje ni določeno ter je vezano na proračunska sredstva, ki jih vsako leto dodeli dežela Marke, in čas veljavnosti Uredbe, ki ureja odstopanje (Uredba (ES) št. 1/2004)

Cilj pomoči: Spodbujati proces združevanja obstoječih zadrug, širjenja njihovih članov, združevanja novih podjetij v zadružno obliko zaradi povečanja konkurenčnosti strukture zadrug, omogočiti zadrugam, da najdejo nova tržišča ter strnejo in preuredijo ponudbo kmetijskih in gozdarskih proizvodov

Upravičenci: Zadruge ali konzorciji zadrug, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom, živilskopredelovalno industrijo in agroživilstvom, imajo pravni sedež na ozemlju dežele in so vpisani v državni register zadružnih družb, ustanovljen z dekretom Ministrstva za proizvodne dejavnosti z dne 23. junija 2004

Zadevni sektorji: Ni posebnih zadevnih sektorjev

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Spletni naslov:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Drugi podatki: Prispevki se dodelijo izključno projektom na kmetijskem področju, upravičenci se izberejo z javnimi razpisi

Pomoči gozdarskim zadrugam se izplačajo pod istimi pogoji ob upoštevanjem nekmetijske de minimis pomoči iz Uredbe Komisije (ES) št. 69/2001 z dne 12. januarja 2001 (3)

Številka XA: XA 123/06

Država članica: Nizozemska

Regija: Provincie Limburg

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Premestitev kmetijskega gospodarstva s kravami molznicami Snijders v južnem Limburgu)

Pravna podlaga: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Enkratni skupni znesek province v višini 100 000 EUR na premestitev

Največja intenzivnost pomoči: Največja intenzivnost pomoči za rejca krav molznic znaša 40 % stroškov premestitve, pri čemer je največja pomoč 100 000 EUR. Zgoraj navedeni znesek pomoči je enak dovoljeni pomoči za kmetovalca, če premestitev v splošnem interesu prispeva k modernejšim obratom in povečanju proizvodnih zmogljivosti. V primeru povečanja vrednosti zadevnih obratov in proizvodnih zmogljivosti mora znesek kmetovalca znašati najmanj 60 % povečane vrednosti zadevnih obratov ali izdatkov, povezanih s povečanjem zmogljivosti To je v skladu s členom 6(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1/2004. Živinorejec krije najmanj 60 % stroškov. Kmetijsko gospodarstvo s kravami molznicami Snijders: predvideni stroški: 1 524 792 EUR

Datum začetka izvajanja: Odločba o dodelitvi subvencije bo sprejeta, potem ko bo EU potrdila prejem tega obvestila

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Od decembra 2006 do 31. decembra 2008

Cilj pomoči: Pomoč zadeva premestitev perspektivnih kmetijskih gospodarstev s kravami molznicami v skupnem interesu v območjih z omejitvami, zlasti pri urejanju prostora, kjer je prisotnost kmetijskih gospodarstev bistvena za vzdrževanje kakovosti okolja in podeželja. V skladu s cilji province mora biti premestitev usmerjena v kakovost podeželja in okolja ter trajnost

Zadevni gospodarski sektorji: Pomoč je namenjena intenzivnih kmetijskim gospodarstvom s kravami molznicami (malim in srednje velikim podjetjem) v velikosti 75 nizozemskih enot velikosti (Nederlandse grootte eenheden—NGE) ali več, ki ležijo v območjih južnega Limburga z naklonom več kot 2 %

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Spletna stran: www.limburg.nl

Številka XA: XA 124/06

Država članica: Nizozemska

Regija: Provincie Limburg

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Premestitev kmetijskega gospodarstva s kravami molznicami Milgens v južnem Limburgu)

Pravna podlaga: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Enkratni skupni znesek province v višini 100 000 EUR na premestitev

Največja intenzivnost pomoči: Največja intenzivnost pomoči za rejca krav molznic znaša 40 % stroškov premestitve, pri čemer je največja pomoč 100 000 EUR. Zgoraj navedeni znesek pomoči je enak dovoljeni pomoči za kmetovalca, če premestitev v splošnem interesu prispeva k modernejšim obratom in povečanju proizvodnih zmogljivosti. V primeru povečanja vrednosti zadevnih obratov in proizvodnih zmogljivosti mora znesek kmetovalca znašati najmanj 60 % povečane vrednosti zadevnih obratov ali izdatkov, povezanih s povečanjem zmogljivosti To je v skladu s členom 6(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1/2004. Živinorejec krije najmanj 60 % stroškov. Kmetijsko gospodarstvo s kravami molznicami Mingels: predvideni stroški: 1 874 970 EUR

Datum začetka izvajanja: Odločba o dodelitvi subvencije bo sprejeta, potem ko bo EU potrdila prejem tega obvestila

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Od decembra 2006 do 31. decembra 2008

Cilj pomoči: Pomoč zadeva premestitev perspektivnih kmetijskih gospodarstev s kravami molznicami v skupnem interesu v območjih z omejitvami, zlasti pri urejanju prostora, kjer je prisotnost kmetijskih gospodarstev bistvena za vzdrževanje kakovosti okolja in podeželja. V skladu s cilji province mora biti premestitev usmerjena v kakovost podeželja in okolja ter trajnost

Zadevni gospodarski sektorji: Pomoč je namenjena intenzivnih kmetijskim gospodarstvom s kravami molznicami (malim in srednje velikim podjetjem) v velikosti 75 nizozemskih enot velikosti (Nederlandse grootte eenheden—NGE) ali več, ki ležijo v območjih južnega Limburga z naklonom več kot 2 %

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Spletna stran: www.limburg.nl


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1.

(2)  UL L 1, 3.1.2004, str. 1.

(3)  UL L 10, 13.1.2001, str. 30.


14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/10


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

(2007/C 162/05)

Št. pomoči

XA 7005/07

Država članica

Češka

Regija, v kateri se shema uporablja (NUTS II)

Jihovýchod

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme dodatno individualno pomoč

Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

Pravna podlaga

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Načrtovani letni izdatki po shemi

Skupni letni znesek po shemi: 5 000 000 CZK (0,181 milijona EUR)

Največja intenzivnost pomoči

Na podlagi člena 4 Direktive.

Da

Do 50 % upravičenih izdatkov za naložbe v gradnjo in tehnologijo

Datum začetka izvajanja

Od 1.3.2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji so upravičeni do regionalne pomoči za naložbe

Ne

Pomoč je omejena na nekatere sektorje:

predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kot je navedeno v Prilogi I k Pogodbi ES, razen proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.

Šifra NACE Rev. 1.1  (1)15

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Tél. (420) 564 60 22 08

brom.m@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-7-2006.pdf


Št. pomoči

XA 7006/07

Država članica:

Češka

Regija

Vysočina

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Pravna podlaga

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Do 600 000 CZK

Največja intenzivnost pomoči

Znesek pomoči: do 50 % upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški, ki se lahko sofinancirajo znašajo med 5 000 CZK in 250 000 CZK na posamezni projekt.

Največji znesek finančnega prispevka na upravičenca ali nosilca projekta znaša 1 750 000 CZK za obdobje 2007-2013

Datum začetka izvajanja

Od 1.3.2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31.12.2013

Cilj pomoči

Pomoč je namenjena povečanju strokovne usposobljenosti oseb, ki se ukvarjajo predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES, da se poveča delovna učinkovitost in produktivnost.

Ta pomoč je v skladu s splošno veljavno zakonodajo na Češkem, s cilji in prednostnimi nalogami „Razvojnega programa za regijo Vysočina“ ter „Pravili regionalnega predstavništva Vysočina o dodelitvi finančnih prispevkov za podporo kmetijstvu v regiji Vysočina za obdobje 2007-2013 iz proračuna regije Vysočina in metodo nadzora njihove uporabe“. Pomoč ureja Uredba (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški so: izdatki za organizacijo tekmovanj in razstav v zvezi s predelovanjem in trženjem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES, vključno s stroški sodelovanja razstavljalcev na takih prireditvah; izdatki za organizacijo usposabljanj v zvezi s predelovanjem in trženjem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES v obliki tečajev, seminarjev ali delavnic; izdatki za tehnološko in gospodarsko svetovanje kmetijskim podjetnikom

Zadevni gospodarski sektorju

Vsi sektorji

 

ali

 

Premogovništvo

 

Vse predelovalne dejavnosti

 

ali

 

Jeklarstvo

 

Ladjedelništvo

 

Industrija sintetičnih vlaken

 

Industrija motornih vozil

 

Druge predelovalne dejavnosti

 

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

Da

Vse storitve

 

ali

 

Storitve prevoza

 

Finančne storitve

 

Druge storitve

 

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Drugi podatki

Regija Vysočina izjavlja, da bodo pogoji iz Uredbe (ES) št. 70/2001 z dne 15. decembra 2006 izpolnjeni, tj. da bo pomoč namenjena malim in srednjim podjetjem ter da bodo finančne meje iz te uredbe upoštevane


Številka pomoči

XA 7008/07

Država članica

Avstrija

Regija, v kateri se Uredba izvaja (NUTS II)

Vse regije skupno odobrene Karte za podporo območjem za regionalno pomoč v Avstriji od 2007 do 2013; N 492/06

Naziv sheme pomoči

ERP-Landwirtschaftsprogramm

Nachfolgeregelung des ERP-Landwirtschafts-programms, N 519/00

Pravna podlaga

Richtlinien für das ERP-Landwirtschaftsprogramm

Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr

Načrtovani letni izdatki po shemi

Letni skupni znesek v okviru Uredbe

do približno: 5 milijonov EUR skupnega zneska kredita

= približno 0,6 milijonov EUR bruto ekvivalenta dotacije (BED)

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4 Uredbe

Ja

Začetek veljavnosti

1.1.2007

Trajanje

Do 31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, ki jih zadevajo regionalne pomoči za investicije

Ne

Dotacija je omejena na določene gospodarske sektorje

Ja

Sektor za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

ERP-Fonds

Ungargasse 37

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 501-75 DW 466

e.kober@awsg.at

www.awsg.at/2007plus www.erp-fonds.at


(1)  NACE Rev. 1.1 je Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropskih skupnostih.


14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/13


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o merilnih instrumentih

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Referenca za nadomestni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomestnega standarda

Opomba 1

CEN

EN 1359:1998

Plinomeri – Mehovni plinomeri

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Toplotni števci – 1. del: Splošne zahteve

 

CEN

EN 1434-2:2007

Toplotni števci – 2. del: Konstrukcijske zahteve

 

CEN

EN 1434-4:2007

Toplotni števci – 4. del: Preskusi za odobritev tipa

 

CEN

EN 1434-5:2007

Toplotni števci – 5. del: Preskusi prve overitve

 

CEN

EN 12261:2002

Plinomeri – Turbinski plinomeri

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Plinomeri – Korektorji – 1. del: Volumska konverzija

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Plinomeri – Plinomeri z rotacijskimi bati

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Vodomeri – 1. del: Splošne zahteve

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Vodomeri – 2. del: Napeljava in pogoji uporabe

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Vodomeri – 3. del: Preskusne metode in oprema

 

CEN

EN 14236:2007

Ultrazvočni plinomeri za gospodinjstva

 

Opomba 1

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 3

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta, spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel. (32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel. (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

Komisija

14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/15


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4652 – National Grid/TenneT/BritNed JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 162/07)

1.

Komisija je 6. julija 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji National Grid plc („National Grid“, Združeno kraljestvo) in TenneT Holding B.V. („TenneT“, Nizozemska) z nakupom delnic v novo ustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobita skupni nadzor nad podjetjem BritNed Development Ltd („BritNed“, Združeno kraljestvo) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za National Grid: upravljanje visokonapetostnega prenosnega omrežja v Združenem kraljestvu; upravljanje prenosnega sistema za plin v Združenem kraljestvu;

za TenneT: upravljanje visokonapetostnega prenosnega omrežja za električno energijo na Nizozemskem;

za BritNed: izgradnja in upravljanje visokonapetostnega povezovalnega voda med Združenim kraljestvom in Nizozemsko.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4652 – National Grid/TenneT/BritNed JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/16


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4773 – 3i/Eltel)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 162/08)

1.

Komisija je 6. julija 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje 3i Group Plc („3i“, Združeno kraljestvo) z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Eltel Group Corporation („Eltel“, Finska) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za 3i: naložbe zasebnega kapitala;

za Eltel: vzpostavljanje in vzdrževanje telekomunikacijske in električne infrastrukture.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklica COMP/M.4773 – 3i/Eltel na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/17


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4682 – INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 162/09)

1.

Komisija je 6. julija 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje INEOS („INEOS“, Združeno kraljestvo) z nakupom delnic pridobi izključni nadzor nad poslovno dejavnostjo inženirskih termoplastičnih smol, trenutno pod nadzorom podjetja Lanxess, („Lanxess business“, Nemčija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za INEOS: proizvodnja posebnih vrst kemikalij in vmesnih kemičnih produktov;

za Lanxess business: svetovno podjetje za inženirske termoplastične smole, natančneje kopolimere na osnovi stirena.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4682 – INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/18


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 162/10)

1.

Komisija je 10. julija 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje CRH Nederland B.V. („CRH“, Nizozemska), ki je del CRH plc Group („CRH plc“, Irska), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Cementbouw B.V. („Cementbouw“, Nizozemska) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje CRH: proizvodnja in distribucija gradbenih materialov (kot so cement, agregati, materiali za prekrivanje površine, svež beton) in proizvodov za gradbeno industrijo (kot so gotovi betonski elementi, opeka in plošče);

za podjetje CRH plc: proizvodnja in distribucija materialov in izdelkov za gradbeno industrijo;

za podjetje Cementbouw: veleprodaja cementa in drugih vezivnih sredstev ter proizvodnja svežega betona.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/19


DRŽAVNA POMOČ – AVSTRIJA

Državna pomoč št. C 16/07 (ex NN 55/06) – Javna podpora za Postbus v okrožju Lienz

Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 162/11)

Z dopisom v verodostojnem jeziku z dne 30. maja 2007 na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija uradno obvestila Zvezno republiko Avstrijo o svoji odločitvi, da sproži postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES v zvezi z zgoraj navedenim ukrepom.

Zainteresirane strani lahko svoje pripombe o ukrepih, v zvezi s katerimi bo Komisija uvedla postopek, v enem mesecu od dneva objave tega povzetka in dopisa, pošljejo na naslov:

Commission européenne

Direction générale de l'Energie et des Transports

Direction A Affaires générales

B-1049 Bruxelles

Telefaks (32-2) 296 41 04

Te pripombe bodo posredovane Zvezni republiki Avstriji. Zainteresirana stran, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.

BESEDILO POVZETKA

POSTOPKI

Z dopisoma, ki ju je Komisija prejela 2. avgusta 2002 in 23. avgusta 2002, je avstrijsko avtobusno prevozno podjetje podalo pritožbo glede domnevnih državnih pomoči, ki naj bi jih tirolsko javno združenje prevoznih podjetij (Verkehrsverbund Tyrol GmbH) dodelilo podjetju Postbus AG (v nadaljevanju Postbus), ki izvaja storitve v okrožju Lienz, Tirolska. Z dopisom z dne 14. julija 2005 je Komisija od avstrijske vlade zahtevala dodatna pojasnila glede tega financiranja. Vlada je odgovorila z dopisom z dne 3. oktobra 2005.

OPIS UKREPA/POMOČI, V ZVEZI S KATERIM/KATERO KOMISIJA SPROŽA POSTOPEK

16. aprila 1997 in 20. junija 1997 so zvezna država, dežela Tirolska, Postbus in druga avtobusna prevozna podjetja sklenili „dobavno pogodbo za Verkehrsverbund Tyrol“, katere predmet je ustanovitev združenja Verkehrsverbund Tyrol na podlagi nadomestila avtobusnim prevoznim podjetjem v skladu z Alteinnahmegarantie. Verkehrsverbund Tirol GmbH, v nadaljevanju VVT, je agencija zasebnega prava, katere naloga je načrtovanje in usklajevanje avtobusnih prevozov v vzhodnotirolski regiji. VVT v skladu z zveznim zakonom Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs od zvezne države vsako leto prejme plačilo za organizacijo javnega prevoza v svoji regiji.

Ker člen 19(1) ÖPNRV-G zavezuje Verkehrsverbundgesellschaften, da v roku petih let z začetkom leta 1999 sistem Alteinnahmegarantie nadomesti s sistemom pogodb za izvajanje javne službe, sta VVT in Postbus med drugim začela tudi pogajanja za takšno pogodbo za okrožje Lienz.

Dne 12. julija 2002 je VVT z družbo Postbus sklenil pogodbo za izvajanje javne službe za javni potniški prevoz na avtobusnih progah št. 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 in 5052 v tirolskem okrožju Lienz. Postbus je ob sklenitvi pogodbe že bil imetnik operativnih licenc za navedene proge.

Ker je Postbus za licence za izvajanje storitev na navedenih progah zaprosil na lastno pobudo, v skladu z avstrijsko zakonodajo upravljanje zadevne proge velja za „eigenwirtschaftlich“. Zato zadevna pogodba ni bila predmet javnega razpisa, saj avstrijska zakonodaja za proge, ki so upravljane „eigenwirtschaftlich“, te obveznosti ne določa.

Postbus je bil tako izbran predvsem na podlagi dejstva, da je bil edino podjetje, ki je imelo potrebno koncesijo za izvajanje takšne prevozne storitve v okrožju Lienz.

OCENA UKREPA/POMOČI

Prisotnost pomoči: Ker gre za pogodbo o izvajanju javne službe, je treba uporabiti sodbo Altmark Sodišča Evropskih skupnosti (1). Pregled Komisije je pokazal, da je izpolnjeno merilo 1 sodbe Altmark, tj. zadolžitev družbe Postbus za izvajanje obveznosti jasno določene javne službe, saj pogodba za izvajanje javne službe jasno določa obveznosti javne službe, ki jih mora Postbus izvajati. Vendar je Komisija zaključila, da v zadevnem primeru ni izpolnjeno merilo 2 sodbe Altmark, saj parametri, na podlagi katerih se izračuna nadomestilo, niso bili določeni vnaprej na objektiven in transparenten način. Ker so izpolnjena ostala merila iz člena 87(1) Pogodbe ES, Komisija ugotavlja, da zadevni ukrepi predstavljajo pomoč.

Pravna podlaga za oceno združljivosti: Komisija meni, da bi bila morebitna pomoč lahko delno ali v celoti združljiva s skupnim trgom na podlagi člena 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 1191/69. Vendar Komisija vseeno dvomi, ali so pogoji iz člena 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 1191/69 izpolnjeni. Dvom je vezan na odsotnost prekomernega nadomestila.

Iz informacij, ki jih je predložila avstrijska vlada, je na eni strani razvidno, da skupni strošek storitev, ki jih opravlja Postbus, znaša 2 217 000 EUR, kar povprečno pomeni 1,92 EUR na kilometer; na drugi strani pa, da je cena, ki jo za opravljanje storitev plačuje VVT, skupaj 2 217 000 EUR ali 1,92 EUR na kilometer. Nadomestila, ki jih prejema Postbus, so torej popolnoma enakovredna stroškom.

Avstrijski organi so Komisijo obvestili, da je VVT pred sklenitvijo pogodbe stroške družbe Portbus za izvajanje pogodbe preveril na tri različne načine. Ti načini so stroški na kilometer (Prüfung nach Kilometersätzen), stroški glede na stroškovno postavko (Prüfung nach Kostensätzen) in stroški glede na različne stroškovne kategorije (Prüfung nach Einzelkostenpositionen).

Komisija meni, da so avstrijski organi tako zagotovili informacije, ki bi lahko dokazale, da znesek nadomestila za Postbus ne presega nujnega zneska za kritje stroškov iz izvajanja obveznosti javne službe, ob upoštevanju s tem povezanih prejemkov in razumnega dobička za izvajanje teh obveznosti. Zato bi bila plačila, ki jih Postbus prejema iz pogodbe z VVT o izvajanju javne službe in ki predstavljajo državno pomoč, lahko združljiva s skupnim trgom na podlagi člena 14 Uredbe (EGS) št. 1191/69/ES.

Vendar Komisija meni, da je treba zaradi dejstva, da ni bilo javnega razpisa, in ker neposredni konkurent Postbus trdi, da Postbus prejema prekomerno nadomestilo, v tem primeru navedenemu konkurentu in vsem tretjim zainteresiranim stranem dati možnost, da se izrečejo o načinih, na katere Avstrija preverja stroške, preden lahko sklene, da Postbus ne prejema prekomernega nadomestila. Komisija trenutno torej ne more odločiti, da Postbus ne prejema prekomernega nadomestila za svoje prevozne storitve.

V skladu s členom 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 se lahko vse nezakonite pomoči izterjajo od prejemnika.

BESEDILO DOPISA

„Die Europäische Kommission (nachfolgend ‚die Kommission‘) teilt Österreich mit, dass sie nach Prüfung der von den österreichischen Behörden über die vorerwähnte Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.

1.   VERFAHREN

1.

Mit Schreiben vom 2.8.2002 und 23.8.2002, registriert unter den Nummern TREN (2002) A/63803 und TREN (2002) A/68846, hat ein österreichisches Busunternehmen bei der Kommission Beschwerde wegen mutmaßlicher staatlicher Beihilfen eingereicht, die das öffentliche Beförderungsunternehmen Verkehrsverbund Tirol GmbH 2002 dem im Bezirk Lienz (Tirol) tätigen Unternehmen Postbus AG (nachstehend Postbus) gewährt haben soll.

2.

In der Zwischenzeit wurde das Unternehmen Postbus AG durch ÖBB-Postbus ersetzt, das dessen sämtliche rechtliche Verpflichtungen, einschließlich des in diesem Beschluss behandelten öffentlichen Dienstleistungsvertrags, übernommen hat.

3.

Mit Schreiben vom 14.7.2005, registriert unter der Nummer TREN (2005) D/113701, forderte die Kommission von der österreichischen Regierung ergänzende Informationen an. Die Antwort ging am 3.10.2005 bei der Kommission ein und wurde unter der Nummer TREN (2006) A/15295 registriert.

2.   AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

2.1.   Österreichische Rechtsvorschriften zur Organisation des öffentlichen Busnahverkehrs

4.

In Österreich ist der öffentliche Busnahverkehr im Wesentlichen in drei Gesetzen geregelt, dem Kraftfahrliniengesetz (KflG) (2), dem Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) (3) und dem Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) (4).

Kraftfahrliniengesetz

5.

Im Kraftfahrliniengesetz (KflG) sind die Bedingungen festgelegt, die für die Erteilung von Konzessionen zum Betrieb einer Busverbindung gelten. Die Konzessionen werden von der zuständigen Aufsichtsbehörde erteilt, die zu prüfen hat, ob das antragstellende Unternehmen die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit und finanzielle Leistungsfähigkeit.

6.

Beantragt ein Unternehmen von sich aus eine Konzession für eine Strecke und erfolgt deren Bedienung aufgrund dieser Konzession, so wird die Strecke definitionsgemäß ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient.

7.

Bei der Konzessionserteilung muss die Aufsichtsbehörde, d. h. der Landeshauptmann, außerdem die Konzessionen berücksichtigen, die in der betreffenden Region bereits erteilt wurden. Wenn durch die Erteilung einer neuen Konzession die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer bereits erteilten Konzession gefährdet werden könnte, kann die Aufsichtsbehörde die Konzession verweigern (vgl. § 7 KflG).

8.

In der Regel beträgt die Konzessionsdauer 10 Jahre (§ 15 KflG).

9.

Die Unternehmen, denen eine Konzession erteilt wird, sind verpflichtet, die betreffende Strecke während der gesamten Konzessionsdauer zu bedienen. Sie müssen die vom österreichischen Gesetzgeber vorgesehenen Tarife einhalten, insbesondere für Schüler, Lehrlinge und kinderreiche Familien.

10.

Für die Erteilung der Konzessionen sind keine Ausschreibungen notwendig. Laut Gesetz sind allerdings Ausschreibungen vorgesehen, wenn die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft einen Busdienst auf einer Strecke anzubieten beabsichtigt, für die kein Unternehmen eine Konzession beantragt hat (§ 23(2) KflG). Eine solche Strecke wird dann ‚gemeinwirtschaftlich‘ betrieben.

Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs

11.

Das Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) legt die Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum Österreichs fest (6 1 ÖPNRV-G).

12.

Die Finanzierungsstrukturen des öffentlichen Nahverkehrs in Österreich gemäß § 20 Abs. 3 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 1997 werden vom ÖPNRV-G nicht berührt (§ 6 ÖPNRV-G). Diese Bestimmungen sehen vor, dass Verluste im öffentlichen Nahverkehr vom Bund abgedeckt werden.

13.

Gemäß § 10(1) ÖPNRV-G werden Forderungen zur Abdeckung von Verlusten im Eigentum des Bundes befindlicher Kraftfahrlinienunternehmen, z. B. Postbus, sofern sie bis zum 1. Juni 1999 geltend gemacht wurden, durch den Bund abgedeckt (Alteinnahmegarantie).

14.

Für die Zeit nach dem 1. Juni 1999 überweist der Bund einen Betrag, der dem Betrag entspricht, der gemäß der Alteinnahmegarantie jährlich an die für die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs zuständigen Regionalorgane, die Verkehrsverbundgesellschaften, gezahlt wird. Diese verwenden die Mittel für die Bestellung von Verkehrsdiensten bei Busunternehmen. Vor Bestellung dieser Verkehrsdienste müssen die Verkehrsverbundgesellschaften die Verkehrsleistungen in ihrer Region gemäß §§ 11, 20 und 31 ÖPNRV-G planen (§ 10(2) ÖPNRV-G). Diese Paragraphen enthalten betriebswirtschaftliche und qualitätsbezogene Kriterien, die im öffentlichen Nahverkehr zu erfüllen sind.

15.

Ab dem Jahr 2001 werden die Zahlungen des Bundes an die Verkehrsverbundgesellschaften jährlich um ein Fünftel reduziert (§ 10(3) ÖPNRV-G).

16.

In den §§ 14 ff ÖPNRV-G sind die Bedingungen für die Bildung und Organisation der Verkehrsverbundgesellschaften festgelegt. Die Verkehrsverbundgesellschaften sind laut § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein neues System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen.

Familienlastenausgleichsgesetz

17.

Gemäß §§ 30 f und 30 j FLAG ist das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen einen entsprechenden Ausgleich leistet, wenn die Unternehmen Schüler und Lehrlinge zu einem ermäßigten Fahrpreis oder unentgeltlich befördern.

18.

Aufgrund dieser Bestimmungen hat das Ministerium am 11. Juni 1979, am 8. Februar 1980 und am 22. Oktober 1993 mit Postbus Verträge geschlossen, in denen die an Postbus geleisteten Ausgleichszahlungen genau geregelt sind.

2.2.   Organisation des öffentlichen Nahverkehrs im Bezirk Lienz

19.

Am 16.4.1997 und 20.6.1997 haben der Bund, das Land Tirol, Postbus sowie weitere Busunternehmen einen Vertrag über die Erbringung von Verkehrsdiensten für den Verkehrsverbund Tirol geschlossen. Gegenstand dieses Vertrags war die Bildung des Verkehrsverbunds Tirol auf der Grundlage von Ausgleichsleistungen, die den Busunternehmen gemäß der Alteinnahmegarantie gezahlt werden. Der Verkehrsverbund Tirol GmbH (VVT) ist eine privatrechtliche Einrichtung, die für die Planung und Organisation des Busverkehrs in Osttirol zuständig ist. Wie oben im Abschnitt Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs erläutert, erhält der VVT vom Bund jährliche Zahlungen für die Organisation des Nahverkehrs in seiner Region.

20.

Da die Verkehrsverbundgesellschaften gemäß § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet sind, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen, haben der VVT und Postbus entsprechende Vertragsverhandlungen für den Bezirk Lienz aufgenommen.

21.

Am 12.7.2002 hat der VVT mit Postbus für die Buslinien 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 und 5052 im Tiroler Bezirk Lienz einen öffentlichen Dienstleistungsvertrag für die Personenbeförderung geschlossen. Zu jenem Zeitpunkt verfügte Postbus bereits über eine Konzession für diese Linien.

22.

Da Postbus die Konzession für diese Strecken aus eigenem Antrieb beantragt hatte, wird nach österreichischem Recht davon ausgegangen, dass die Strecken ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient werden. Demzufolge wurde besagter Vertrag ohne Ausschreibung geschlossen, da dies nach österreichischem Recht für ‚eigenwirtschaftlich‘ bediente Strecken nicht vorgeschrieben ist.

23.

Das Unternehmen Postbus wurde auch deshalb ausgewählt, weil es als einziges über die erforderliche Konzession für den betreffenden Verkehrsdienst im Bezirk Lienz verfügte.

24.

Mit Schreiben vom 22.5.2002 hat ein konkurrierendes Busunternehmen sein Interesse an der Bedienung der fraglichen Strecken bekundet. Mit Schreiben vom 28.5.2002 stellte der VVT unter Bezugnahme auf Artikel 23(1) KflG fest, dass eine Ausschreibung nicht notwendig ist, da laut diesem Artikel jene Unternehmen Vorrang besitzen, die bereits über eine Konzession für die betreffenden Strecken verfügen.

25.

Mit Schreiben vom 3.10.2005 teilten die österreichischen Behörden der Kommission ferner mit, dass es sich nach ihrer Ansicht um kein ernsthaftes Interesse des Mitbewerbers handelte, da er weder über die nötige Konzession noch über das erforderliche Material verfügte. Angesichts der langen Verfahrensdauer zur Erlangung einer Berechtigung und der Dringlichkeit, einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten, halten die österreichischen Behörden eine direkten Vertragsabschluss mit Postbus für gerechtfertigt.

26.

Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus gegen Entgelt. Er trat am 1. Januar 2002 rückwirkend in Kraft und gilt auf unbestimmte Dauer. Die Parteien können den Vertrag unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist erstmals zum Dezember 2006 kündigen.

Bestimmung des Begriffs öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus

27.

In dem Vertrag (Teil IV) verpflichtet sich Postbus, auf den vorerwähnten Strecken, für die es eine Konzession besitzt, Busverkehrsdienste zu erbringen. Für das Jahr 2002 verpflichtet sich Postbus zur Erbringung von Verkehrsdiensten auf nachstehenden Strecken (Teil IV Nummer (2)):

KFL

Strecke

Fahrplan km

5002

Lienz — Nußdorf Debant — Zell am See

79 356

5008

Lienz — Huben i.O. — Kals — Taurer

167 811

5010

Lienz — Matrei i.O. — Kitzbühel

148 769

5012

Lienz Bf. — Matrei i.O. — Ströden

312 436

5014

Lienz Bf. — Huben i..O. — Stallersattel

199 982

5050

Sillian — Maria Luggau — Mauthen

112 054

5052/5004

Lienz Bf. — Oberdrauburg — Nöbling/Lavant Peggetz — Lienz Bf. — Peggetz — Nußdorf Ort

137 160

 

Gesamtkilometer

1 157 568

28.

Für die Folgejahre wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden. Diese Unterscheidung ist zum für die Vergütung von Bedeutung (siehe unten), und zum anderen für die Bedingungen einer Änderung der Dienstleistung (siehe folgende Absätze). Bestellleistungen sind laut Vertrag ein bestimmter Umfang an Busverkehrsdiensten, der von dem Unternehmen nicht verändert werden darf. Unter Bestandsleistungen werden Dienstleistungen verstanden, deren Umfang das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen verändern kann.

29.

Bestellleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 204 807 km aus Bestellleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus untersagt, die im Rahmen der Bestellleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige schriftliche Genehmigung des VVT zu verringern. Daher muss Postbus ab 2003 auf den 7 Strecken, die Gegenstand des Vertrags sind, mindestens 204 807 km erbringen.

30.

Bestandsleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 952 761 km aus Bestandsleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus erlaubt, die im Rahmen der Bestandsleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige Zustimmung des VVT zu verringern. Allerdings muss Postbus den VVT mindestens drei Monate vorher über die Verringerung des Angebots in Kenntnis setzen.

31.

In Teil V ist die Qualität der zu erbringenden Verkehrsdienste festgelegt. Danach muss Postbus für die Verkehrsdienste über 25 Busse mit einem Durchschnittsalter von höchstens 6 Jahren verfügen, von denen jährlich rund 10 % durch neue Busse zu ersetzen sind. Ferner müssen die Fahrer über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um sich mit den Kunden angemessen verständigen zu können.

32.

In Teil V(2) wird die Qualität neu angeschaffter Busse genau geregelt. Die Fahrzeuge müssen demnach über eine Klimaanlage, bequeme Sitze, eine Funkverbindung mit der Betriebszentrale und einen Fahrscheinautomat verfügen. Ferner muss es sich bei einem Teil der Fahrzeuge um Niederflurbusse handeln.

33.

Im Fall der Nichterfüllung der Qualitätskriterien sind Vertragsstrafen vorgesehen.

Berechnung der an Postbus gezahlten Vergütung

34.

Für die Berechnung der Vergütung wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden.

35.

Bestellleistungen: In Teil XIII(1) des Vertrags ist vorgesehen, dass Postbus jährlich 527 000 EUR zuzüglich Umsatzsteuer erhält. Gemäß Nummer (2) werden die Zahlungen in zwölf über das Jahr verteilte Raten geleistet.

36.

In Teil XIII(3) ist vorgesehen, dass die Parteien für die Zeit ab 2007 ein Übereinkommen treffen.

37.

Bestandsleistungen: Die Teile X bis XII betreffen die Berechnung des Preises für die Bestandsleistungen.

38.

In Teil X(2) wird die Vergütung für die Bestandsleistungen des Jahres 2002 auf 1 690 000 EUR festgelegt. Gemäß Teil X(3) setzt sich diese Vergütung aus folgenden Beträgen zusammen:

der Verbundabgeltung, deren Höhe jedes Jahr für jede Strecke entsprechend dem Fahrgastaufkommen festgesetzt wird;

den Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf ohne Umsatzsteuer;

den Zahlungen des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend, die als Ausgleich für die Schülern und Lehrlingen gemäß § 29 ÖPNRV-G gewährten Fahrpreisermäßigungen sowie aufgrund der nach §§ 30 f und 30 j FLAG zwischen dem Ministerium und Postbus geschlossenen Verträge geleistet werden.

39.

Für das erste Vertragsjahr wurde festgelegt, dass die Verbundabgeltung 1 690 000 EUR abzüglich der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf und den für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen beträgt. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen bekannt. Der Gesamtbetrag der Verbundabgeltung ist somit im Vertrag nicht festgelegt.

40.

Die österreichische Regierung teilte der Kommission mit, dass im Jahr 2002 die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf sich auf 386 961,85 EUR beliefen und die für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen auf 914 216,82 EUR. Die Verbundabgeltung wurde somit auf 388 821,33 EUR festgesetzt.

41.

In den Folgejahren setzen sich die Zahlungen aus den jeweiligen Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf, dem für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleich und der Verbundabgeltung zusammen, deren Höhe gemäß den Bestimmungen in Teil XI des Vertrags angepasst wird.

42.

In Teil XI(2) des Vertrags heißt es zunächst, dass die für 2002 berechnete Verbundabgeltung anteilig zu den auf den einzelnen Strecken erzielten Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf hinzugerechnet wird.

43.

Für 2003 und die Jahre danach wird die Verbundabgeltung einzeln für jede Strecke berechnet. Ist in einem Jahr der Dienstleistungsumfang genauso groß oder noch größer als 2002, so wird für die betreffende Strecke dieselbe Verbundabgeltung geleistet wie 2002.

44.

Wird der Dienstleistungsumfang verringert, so wird die Verbundabgeltung in demselben Maße verringert wie die Dienste. Sollte Postbus anschließend die Zahl der Fahrten wieder erhöhen, so bleibt die Verbundabgeltung unverändert auf dem niedrigeren Stand.

45.

Aufgrund dieses Berechnungsverfahrens beläuft sich somit der vom VVT an Postbus zu zahlende Gesamtbetrag auf 2 217 000 EUR.

3.   RECHTLICHE WÜRDIGUNG

3.1.   Position des Beschwerdeführers

46.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag Gegenstand einer Ausschreibung hätte sein müssen, da der Vertrag einen unter die Richtlinie 92/50/EG fallenden Verkehrsvertrag darstelle.

47.

Der Beschwerdeführer ist auch der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehene jährliche Zahlung eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstelle, die Österreich der Kommission vorab hätte melden müssen und erst nach Genehmigung durch die Kommission hätte gewähren dürfen.

48.

Der Beschwerdeführer führt insbesondere aus, dass der Vertrag einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung 1191/69/EG und nicht eine Auferlegung von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung 1191/69/EG darstelle. Folglich seien die vertraglich vereinbarten Zahlungen nicht von der in Artikel 16 der Verordnung 1191/69/EG vorgesehenen Befreiung von der Anmeldepflicht abgedeckt.

49.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehenen Zahlungen eine Überkompensation für Postbus umfassten, da sie nicht Ergebnis einer Ausschreibung gewesen seien.

3.2.   Position der österreichischen Regierung

50.

Die österreichische Regierung ist der Auffassung, dass der fragliche Vertrag ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst werde, und folglich Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags auf diesen Vertrag keine Anwendung finde.

3.3.   Rechtliche Würdigung durch die Kommission

51.

Die Kommission weist als erstes das Argument der österreichischen Regierung zurück, wonach Artikel 87 Absatz 1 nicht auf einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes anwendbar sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst wird.

52.

Bei der Verordnung 1191/69/EG handelt es sich um eine Verordnung, die es unter anderem erlaubt, bestimmte Beihilfen für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, die von den Mitgliedstaaten in Form eines Ausgleichs für die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewährt werden, was die Mitgliedstaaten von der in Artikel 88 Absatz 3 vorgesehenen Pflicht zur Anmeldung der Beihilfen vor ihrer Gewährung bei der Kommission befreit.

53.

Die in der Verordnung 1191/69/EG festgelegten Regeln für staatliche Beihilfen gelten jedoch ausschließlich für Maßnahmen, die eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Mit anderen Worten handelt es sich bei der Verordnung 1191/69/EG um eine Verordnung zur Vereinbarkeit.

54.

Es ist daher an erster Stelle zu prüfen, ob die im Vertrag zwischen Postbus und dem VVT vorgesehenen Zahlungen staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Ist dies der Fall, muss anschließend geprüft werden, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.

3.3.1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

55.

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind, ‚soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen‘.

56.

Postbus erhält die Beihilfen vom VTT, der durch das Land Tirol und den Bund finanziert wird. Die Zahlung erfolgt also aus staatlichen Mitteln.

57.

Die Busbetreiber üben eine wirtschaftliche Tätigkeit aus: die Personenbeförderung gegen Entgelt; sie sind demnach Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags.

58.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Busbetreiber einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen. Der Gerichtshof hat die Kriterien, anhand deren beurteilt wird, ob es sich um einen gerechten Ausgleich für eine öffentliche Dienstleistung handelt, in seinem Urteil ‚Altmark Trans‘  (5) dargelegt:

Öffentliche Zuschüsse, die den Betrieb von Liniendiensten im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr ermöglichen sollen, fallen jedoch nicht unter diese Bestimmung, soweit sie als Ausgleich anzusehen sind, der die Gegenleistung für Leistungen darstellt, die von den begünstigten Unternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erbracht werden. […]:

59.

Dies ist dem EuGH zufolge dann der Fall, wenn folgende vier Kriterien erfüllt sind:

erstens ist das begünstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut worden, und diese Verpflichtungen sind klar definiert worden,

zweitens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufgestellt worden,

drittens geht der Ausgleich nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz oder teilweise zu decken,

viertens ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs, wenn die Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, auf der Grundlage einer Analyse der Kosten bestimmt worden, die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen, das so angemessen mit Transportmitteln ausgestattet ist, dass es den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen genügen kann, bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen zu berücksichtigen sind.

3.3.1.1.   Tatsächlich mit der Erfüllung klar definierter gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betrautes Unternehmen

60.

In Anhang 1 des Weißbuches zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (6) werden gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen wie folgt definiert: ‚Besondere Anforderungen staatlicher Behörden an den Anbieter des betreffenden Dienstes, mit denen sichergestellt werden soll, dass bestimmte Gemeinwohlinteressen erfüllt werden […]‘.

61.

Die zwischen Postbus und dem Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend geschlossenen Verträge schreiben die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen vor und entsprechen insofern einem Ziel der öffentlichen Ordnung, als solche Verträge mit sämtlichen Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs der Republik Österreich bestehen.

62.

Die zwischen Postbus und dem VVT geschlossenen Verträge enthalten für den Dienstleister spezifische Anforderungen, um angesichts des ländlichen Charakters, der geringen Bevölkerungsdichte und der geografischen Gegebenheiten der bedienten Gebiete für die Schaffung eines ausgewogenen Beförderungsnetzes zu sorgen. Diese Faktoren bilden für die Unternehmen keinen Anreiz, diese Dienste auf rein kommerzieller Basis anzubieten. Das Unternehmen Postbus muss diese Dienste und Fahrzeiten anbieten, und die entsprechenden Strecken sind, wie in Nummer 2 dieses Beschlusses erläutert, vertraglich festgelegt.

63.

Somit ist Postbus aufgrund dieser öffentlichen Dienstleistungsverträge mit der Erbringung eines öffentlichen Verkehrsdienstes im Bezirk Lienz beauftragt. Das erste Altmark-Kriterium ist daher erfüllt.

3.3.1.2.   Zuvor objektiv und transparent aufgestellte Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird

64.

Zweitens sollte festgestellt werden, ob zuvor die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs objektiv und transparent aufgestellt worden sind.

65.

Im Vertrag wird zwischen Zahlungen für Bestellleistungen und Zahlungen für Bestandsleistungen differenziert.

66.

Für die Bestellleistungen sieht der Vertrag einen Pauschalpreis von 527 000 EUR vor. Daher ist davon auszugehen, dass dieser Preis im Voraus festgelegt worden ist.

67.

Anschließend stellt sich die Frage, ob die Festlegung objektiv und transparent erfolgte. Der Vertrag enthält keinerlei Bestimmung, aus der sich erschließen ließe, wie die Parteien diesen Preis ermittelt haben. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs für die Bestellleistungen zwar im Voraus, jedoch nicht objektiv und transparent aufgestellt worden sind. Damit ist nach Ansicht der Kommission das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

68.

Für die Bestandsleistungen ist im Vertrag für 2002 eine Gesamtvergütung von 1 690 000 EUR für 952 761 Kilometer vorgesehen. Ferner legt der Vertrag die drei Bestandteile der Vergütung fest, nämlich die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf, die Ausgleichszahlungen des Bundes für die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen sowie die Verbundabgeltung, die dem Differenzbetrag zwischen 1 690 000 EUR und der Summe der beiden ersten Bestandteile entspricht.

69.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien allerdings weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen des Bundes bekannt. Somit wurden die drei Bestandteile, aus denen sich der Ausgleich zusammensetzt, nicht vor dem Abschluss des Vertrags festgelegt. Damit ist auch für die Bestandsleistungen das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

70.

Die Kommission ist daher der Ansicht, dass im vorliegenden Fall das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt ist.

71.

Da es sich um vier kumulative Kriterien handelt und eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, gelangt die Kommission unmittelbar zu dem Schluss, dass die betreffenden Zahlungen für das Unternehmen Postbus als ein wirtschaftlicher Vorteil anzusehen sind.

3.3.1.3.   Wettbewerbsverfälschungen und Auswirkungen auf den Handel

72.

Das Unternehmen ÖBB Postbus ist auf dem Markt für Verkehrsleistungen mit Kraftomnibussen in ganz Österreich tätig und verfügt über einen großen Marktanteil. Die Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils zugunsten dieses Unternehmens kann daher zu Wettbewerbsverfälschungen führen.

73.

Im vorliegenden Fall können sich Wettbewerbsverfälschungen insbesondere dadurch ergeben, dass die öffentliche Finanzierung dem Unternehmen gewährt wird, das die Genehmigung für den Busverkehr in dem betreffenden Bezirk innehat. Diese öffentliche Finanzierung kann daher möglicherweise andere Unternehmen daran hindern, Betriebsgenehmigungen für Nahverkehrslinien zu erhalten, da sie die Stellung der begünstigten Unternehmen stärkt und es ihnen ermöglicht, zum Zeitpunkt der Erneuerung der Genehmigungen attraktivere kommerzielle Bedingungen zu bieten.

74.

Was die Möglichkeit angeht, dass die verfahrensgegenständliche Maßnahme den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, stellt die Kommission als erstes fest, dass der Markt für Beförderungsleistungen im örtlichen oder regionalen öffentlichen Verkehr in Österreich und anderen Mitgliedstaaten dem Wettbewerb offen steht, da kein nationales Monopol für ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt besteht.

75.

In diesem Zusammenhang weist die Kommission Österreich auf die Randnummern 77 ff. des Urteils in der Rechtssache Altmark Trans hin, in denen der Gerichtshof Folgendes befunden hat:

 

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich ein öffentlicher Zuschuss, der einem Unternehmen gewährt wird, das ausschließlich örtliche oder regionale Verkehrsdienste und keine Verkehrsdienste außerhalb seines Heimatstaats leistet, gleichwohl auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken kann.

 

Gewährt nämlich ein Mitgliedstaat einem Unternehmen einen öffentlichen Zuschuss, so kann dadurch die Erbringung von Verkehrsdiensten durch dieses Unternehmen beibehalten oder ausgeweitet werden, so dass sich die Chancen der in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Unternehmen, ihre Verkehrsdienste auf dem Markt dieses Staates zu erbringen, verringern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Juli 1988 in der Rechtssache 102/87, Frankreich/Kommission, Slg. 1988, 4067, Randnr. 19, vom 21. März 1991 in der Rechtssache C-305/89, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1603, Randnr. 26, und Spanien/Kommission, Randnr. 40).

 

Im vorliegenden Fall ist diese Feststellung nicht nur hypothetischer Natur; wie sich insbesondere aus den Erklärungen der Kommission ergibt, haben nämlich mehrere Mitgliedstaaten bereits 1995 begonnen, einzelne Verkehrsmärkte dem Wettbewerb durch in anderen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen zu öffnen, so dass mehrere Unternehmen bereits ihre Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehrsdienste in anderen Mitgliedstaaten als ihrem Heimatstaat anbieten.

 

Sodann gilt die Mitteilung der Kommission vom 6. März 1996 über ‚De minimis‘-Beihilfen (ABl. C 68, S. 9) nicht für den Verkehrssektor, wie sich aus ihrem vierten Absatz ergibt. Auch die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf ‚De-minimis‘-Beihilfen (ABl. L 10, S. 30) gilt nach ihrer dritten Begründungserwägung und ihrem Artikel 1 Buchstabe a nicht für diesen Sektor.

 

Schließlich gibt es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes keine Schwelle und keinen Prozentsatz, bis zu der oder dem man davon ausgehen könnte, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt wäre. Weder der verhältnismäßig geringe Umfang einer Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe Größe des begünstigten Unternehmens schließt nämlich von vornherein die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten aus (Urteile Tubemeuse, Randnr. 43, und Spanien/Kommission, Randnr. 42).

 

Die zweite Anwendungsvoraussetzung von Artikel 92 Absatz 1 des EG-Vertrags, wonach die Beihilfe geeignet sein muss, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, hängt daher nicht ab vom örtlichen oder regionalen Charakter der erbrachten Verkehrsdienste oder von der Größe des betreffenden Tätigkeitsgebiets.

76.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Chancen in anderen Mitgliedstaaten niedergelassener Unternehmen, Verkehrsdienste auf dem österreichischen Markt zu erbringen, durch die fragliche Maßnahme verringert werden.

77.

Folglich birgt die öffentliche Finanzierung zugunsten von Postbus durch den VVT die Gefahr der Schaffung von Wettbewerbsverfälschungen und Beeinträchtigungen des Handels zwischen Mitgliedstaaten.

3.3.1.4.   Schlussfolgerung

78.

Da das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt wird und alle anderen Bedingungen von Artikel 87 Absatz 1 erfüllt sind, ist die Kommission der Auffassung, dass die fraglichen Zahlungen eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Es ist daher zu prüfen, ob diese Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

3.3.2.   Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt

79.

Artikel 73 des EG-Vertrags sieht für den Landverkehr vor: ‚Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen.

3.3.2.1.   Die Rechtsprechung in der Rechtssache Altmark zur Anwendbarkeit von Artikel 73

80.

Dem Gerichtshof zufolge sind ‚nach Artikel 77 (nunmehr Artikel 73) des EG-Vertrags (…) Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem des EG-Vertrags vereinbar. […] Nach dem Erlass der Verordnung Nr. 1107/70 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr sind die Mitgliedstaaten nicht mehr befugt, sich außerhalb der im abgeleiteten Gemeinschaftsrecht genannten Fälle auf Artikel 77 des EG-Vertrags zu berufen, wonach Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Soweit die Verordnung Nr. 1191/69 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist und die im Ausgangsverfahren fraglichen Zuschüsse unter Artikel 92 Absatz 1 (nach der Änderung Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags fallen, legt die Verordnung Nr. 1107/70 infolgedessen abschließend fest, unter welchen Voraussetzungen die Behörden der Mitgliedstaaten Beihilfen im Sinne von Artikel 77 des EG-Vertrags gewähren können.‘  (7)

81.

Es stellt sich somit die Frage, ob die Verordnung Nr. 1191/69/EG oder die Verordnung Nr. 1107/70/EG Regeln über die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen enthält, die im vorliegenden Fall anwendbar sind.

3.3.2.2.   Vereinbarkeit auf der Grundlage der Verordnung 1191/69/EG

Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG

82.

Der Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ist in Artikel 1 Absatz 1 und 2 wie folgt bestimmt:

1.

Diese Verordnung gilt für Verkehrsunternehmen, die Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs betreiben. Die Mitgliedstaaten können die Unternehmen, deren Tätigkeit ausschließlich auf den Betrieb von Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdiensten beschränkt ist, vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausnehmen.

2.

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

‚Stadt- und Vorortverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, die die Verkehrsbedürfnisse sowohl in einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum als auch zwischen einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum und seinem Umland befriedigen,

‚Regionalverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, um die Verkehrsbedürfnisse in einer Region zu befriedigen.

83.

Österreich hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bestimmte Unternehmen aus dem Anwendungsbereich der Verordnung auszunehmen: Nach Artikel 2 des Privatbahnunterstützungsgesetzes 1998  (8) sind Unternehmen vom Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ausgenommen, die ausschließlich Dienste im Stadt- und Vorortverkehr betreiben.

84.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den fraglichen Diensten jedoch um regionale Dienste. Folglich findet die Verordnung 1191/69/EG Anwendung.

Von Österreich gewählte Regelung

85.

In Artikel 1 Absatz 3 bis 5 der Verordnung 1191/69/EG sind die beiden unterschiedlichen Regelungen beschrieben, nämlich die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und die Vertragsvergabe, zwischen denen die Mitgliedstaaten bei der Organisation und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs wählen können.

(3)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten heben die auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs auferlegten, in dieser Verordnung definierten Verpflichtungen auf, die mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbunden sind.

(4)

Um insbesondere unter Berücksichtigung sozialer, umweltpolitischer und landesplanerischer Faktoren eine ausreichende Verkehrsbedienung sicherzustellen oder um Sondertarife für bestimmte Gruppen von Reisenden anzubieten, können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit einem Verkehrsunternehmen Verträge über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes abschließen. Die Bedingungen und Einzelheiten dieser Verträge sind in Abschnitt V festgelegt.

(5)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können jedoch im Stadt-, Vorort- und Regionalpersonenverkehr Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne des Artikels 2 beibehalten oder auferlegen. Die diesbezüglichen Bedingungen und Einzelheiten, einschließlich der Ausgleichsmethoden, sind in den Abschnitten II, III und IV festgelegt. Ist ein Verkehrsunternehmen außer auf dem Gebiet der Verkehrsdienste, für die Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes gelten, noch in anderen Bereichen tätig, so sind die Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes in einem gesonderten Unternehmensbereich zu erbringen, der mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

a)

getrennte Rechnungsführung für jeden dieser Tätigkeitsbereiche und entsprechende Zuordnung der Aktiva nach den geltenden Buchungsregeln;

b)

Ausgleich der Ausgaben durch die Betriebseinnahmen und durch die Zahlungen der öffentlichen Hand ohne die Möglichkeit von Transfers von oder zu anderen Unternehmensbereichen.

(6)

Ferner haben die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Möglichkeit, im Bereich der Personenbeförderung die Absätze 3 und 4 nicht auf die im Interesse einer oder mehrerer besonderer sozialer Gruppen festgelegten Beförderungstarife und -bedingungen anzuwenden.

86.

Österreich hat sich für die Vertragsvergabe entschieden. So sieht § 19 ÖPNRV-G vor, dass die Verkehrsverbünde das System der Alteinnahmegarantie innerhalb von fünf Jahren durch ein Vertragssystem ersetzen (siehe die obige Darlegung). Folglich sind für die in Frage stehenden Maßnahmen die Regeln in Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG anwendbar.

Anwendung von Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG

87.

Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG umfasst einen einzigen Artikel, Artikel 14, mit folgendem Wortlaut:

(1)

Ein ‚Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes‘ ist ein Vertrag, der zwischen den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen abgeschlossen wird, um der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

Ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes kann insbesondere folgendes umfassen:

Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen;

zusätzliche Verkehrsdienste;

Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen;

eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

(2)

In einem Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes werden unter anderem folgende Punkte geregelt:

a)

die Einzelheiten des Verkehrsdienstes, vor allem die Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität;

b)

der Preis für die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, der die Tarifeinnahmen ergänzt oder die Einnahmen miteinschließt, sowie die Einzelheiten der finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Parteien;

c)

Vertragszusätze und Vertragsänderungen, um insbesondere unvorhersehbare Veränderungen zu berücksichtigen;

d)

die Geltungsdauer des Vertrages;

e)

die Sanktionen bei Nichterfüllung des Vertrages.

(3)

Das Sachanlagevermögen, das für die Erbringung von Verkehrsdiensten eingesetzt wird, die Gegenstand eines Vertrages über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sind, kann sich im Besitz des Unternehmens befinden oder ihm zur Verfügung gestellt werden.

(4)

Ein Unternehmen, das einen Verkehrsdienst, den es der Allgemeinheit kontinuierlich und regelmäßig bietet und der nicht unter die Vertragsregelung oder das System der Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes fällt, einstellen oder wesentlich ändern möchte, teilt dies den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten mit. Die zuständigen Behörden können darauf verzichten, unterrichtet zu werden. Durch diese Bestimmung bleiben die einschlägigen anderen einzelstaatlichen Verfahren betreffend das Recht auf Einstellung oder Änderung von Verkehrsdiensten unberührt.

(5)

Nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 4 können die zuständigen Behörden vorschreiben, dass der betreffende Verkehrsdienst noch höchstens ein Jahr lang, gerechnet vom Zeitpunkt der Kündigung an, aufrechterhalten wird; sie teilen diese Entscheidung dem Unternehmen mindestens einen Monat vor Ablauf der Kündigungsfrist mit. Die Behörden können ferner von sich aus die Einrichtung oder die Änderung eines solchen Verkehrsdienstes aushandeln.

(6)

Für die Kosten, die den Verkehrsunternehmen aus den Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 5 erwachsen, erhalten diese einen Ausgleich nach den in den Abschnitten II, III und IV genannten gemeinsamen Methoden.

88.

Der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag ist ein Vertrag zwischen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen mit dem Zweck, der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

89.

Der Vertrag umfasst insbesondere Folgendes: Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen; Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen; eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

90.

Der Vertrag kann somit als Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG angesehen werden.

91.

Die Kommission stellt fest, dass sowohl der Zweck (‚der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten‘) als auch der Inhalt der öffentlichen Dienstleistungsverträge (‚Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität‘, Festlegung der Tarife und Bedingungen ‚für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen‘, ‚Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf‘ usw.) nicht von denen abweichen, die Gegenstand gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, die vom Staat oder seinen Körperschaften auferlegt werden, sein können. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass der im Vertrag festgelegte Preis für solche Leistungen nicht dem Marktpreis entspricht und somit als staatliche Beihilfe zugunsten des Vertragspartners angesehen werden kann.

92.

Diesbezüglich stellt die Kommission als erstes fest, dass der Gesetzgeber mit der Annahme der Verordnung 1191/69 festzulegen bezweckte, unter welchen Bedingungen ‚Beihilfen, die […] der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen‘, die in Artikel 73 des EG-Vertrags genannt werden, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Die Anwendung von Artikel 73, somit auch die Anwendung der Verordnung 1191/69, setzt jedoch das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags voraus. Wenn der Inhalt des Vertrags durch den Begriff des Artikels 73, ‚mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängende Leistungen‘, erfasst werden kann, sollte die Form des Instruments, ein Vertrag statt einseitig auferlegter Verpflichtungen, für sich genommen kein Hindernis dafür sein, möglicherweise im Preis enthaltene Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklären zu können. Der für die Bewertung einer Leistung, sei sie vom Staat auferlegt oder von den Parteien in einem Vertrag vereinbart, als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung ausschlaggebende Faktor ergibt sich aus der Substanz der Leistung und nicht aus der Form, die ihrer Entstehung zugrunde liegt (9). Die Kommission schließt daraus, dass rechtlich nichts dagegen spricht, dass eine Beihilfe, die im Preis von Leistungen enthalten ist, der in einem öffentlichen Dienstleistungsvertrag vorgesehen ist, von der Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

93.

In Ermangelung genauer Bedingungen für die Vereinbarkeit in der Verordnung 1191/69 ist die Kommission der Auffassung, dass die sich aus dem EG-Vertrag, der Rechtsprechung und der Entscheidungspraxis der Kommission in anderen Bereichen ergebenden allgemeinen Grundsätze zur Beurteilung der Vereinbarkeit solcher Beihilfen herangezogen werden können.

94.

Diese Grundsätze wurden von der Kommission im Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (10), allgemein zusammengefasst. Bezüglich der Vereinbarkeit von Beihilfen, die in dem Preis enthalten sind, den eine öffentliche Stelle einem Erbringer einer öffentlichen Dienstleistung zahlt, sieht dieser Gemeinschaftsrahmen folgendes vor:

Die Höhe des Ausgleichs darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Darin enthalten sind sämtliche vom Staat oder aus staatlichen Mittel in jedweder Form gewährten Vorteile. Die angemessene Rendite kann ganz oder teilweise die Produktivitätsgewinne mit einschließen, die von den betreffenden Unternehmen über einen ganz bestimmten, zuvor festgelegten Zeitraum ohne Reduzierung der vom Staat vorgegebenen Qualität erzielt wurden.

95.

Die Zahlungen des VVT an Postbus sind daher als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, falls die ‚Höhe des Ausgleichs […] nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken‘.

96.

Aus den von der österreichischen Regierung übermittelten Informationen ergibt sich, dass sich die Kosten der Leistungen von Postbus auf insgesamt 2 217 000 EUR belaufen, was einem Durchschnittspreis von 1,92 EUR/km entspricht. Zum anderen geht aus den Informationen hervor, dass der vom VVT für die erbrachten Leistungen gezahlte Preis insgesamt 2 217 000 EUR oder 1,92 EUR/km beträgt.. Die Postbus gewährten Ausgleichszahlungen entsprechen somit genau den Kosten.

97.

Die österreichischen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass die Postbus bei der Erfüllung des Vertrags entstehenden Kosten vor Vertragsschluss vom VVT mit drei unterschiedlichen Methoden überprüft wurden. Bei diesen drei Methoden handelt es sich um die Prüfung nach Kilometersätzen, die Prüfung nach Kostensätzen und die Prüfung nach Einzelkostenpositionen.

98.

Prüfung nach Kilometersätzen. Der an Postbus gezahlte Kilometersatz beträgt 1,92 EUR. Die österreichischen Behörden sehen einen solchen Satz als verhältnismäßig niedrig an, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich beim Bezirk Lienz um eine Gebirgsregion handelt, was im Vergleich zu einer durchschnittlichen Region besonders im Winter höhere Kosten pro Kilometer zur Folge hat.

99.

Für vollkommen annehmbar halten die österreichischen Behörden einen solchen Kilometersatz auch im Lichte des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen Dienstes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf der Schiene, der Straße und auf Binnenschifffahrtswegen vom 26. Juli 2000 (11). In diesem Verordnungsvorschlag wird in Ziffer 2.2.3 der Begründung Bezug genommen auf eine Isotope-Studie von 1997, wonach die durchschnittlichen Kosten pro Kilometer für den Kraftomnibusverkehr in Märkten mit geregeltem Wettbewerb 2,26 EUR betragen.

100.

Prüfung nach Kostensätzen. Für die Prüfung nach Kostensätzen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Sachkosten ohne Fahrzeugkosten, Fahrzeugkosten (Abschreibungen) und Verwaltungskosten verwendet. Die Kosten für Leistungen, die den von Postbus erbrachten vergleichbar sind, belaufen sich nach dieser Methode auf 2 425 495,16 EUR. Bei einer zu erbringenden Kilometerleistung von 1 157 568 km ergeben sich mit dieser Methode somit Kosten von 2,09 EUR/km.

101.

Prüfung nach Einzelpositionen. Zur Prüfung nach Einzelpositionen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Fahrzeugkosten, Kosten für Kraftstoffe, Reifen und Instandhaltung der Busse, Versicherungskosten und Verwaltungskosten verwendet. Nach dieser Methode entstünden Postbus Kosten von insgesamt 2 207 000 EUR oder 1,90 EUR/km.

102.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die österreichischen Behörden somit Informationen vorgelegt haben, mit denen belegt werden kann, dass die Höhe des an Postbus gezahlten Ausgleichs nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Folglich könnten die Zahlungen, die Postbus aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsvertrags mit dem VVT erhält und die staatliche Beihilfen darstellen, auf der Grundlage von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.

103.

Angesichts der Tatsache, dass keine Ausschreibung stattgefunden hat und ein unmittelbarer Wettbewerber von Postbus behauptet, Postbus habe eine Überkompensation erhalten, ist die Kommission jedoch der Auffassung, dass es im vorliegenden Fall angezeigt ist, diesem Wettbewerber sowie allen betroffenen Dritten die Möglichkeit zu geben, sich zu den Methoden der von Österreich vorgenommenen Kostenprüfung zu äußern, bevor mit Sicherheit geschlossen werden kann, dass Postbus keine Überkompensation erhält. Die Kommission äußert daher zum gegenwärtigen Stadium Zweifel, ob Postbus nicht eine Überkompensation für Verkehrsleistungen erhält.

4.   BESCHLUSS

104.

Aus den dargelegten Gründen fordert die Kommission daher Österreich im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags auf, sich innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens zu dem Sachverhalt zu äußern und alle für die Beurteilung der betreffenden Maßnahmen sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie bittet die österreichischen Behörden, dem Empfänger der etwaigen Beihilfe unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

105.

Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.“


(1)  Sodba Sodišča z dne 24. marca 2003, zadeva C-280/00, Altmark Trans. 2003, str. I-7747.

(2)  Bundesgesetzblatt I 1999/203 in der Fassung Bundesgesetzblatt I 2002/77, 2003/62 und 2004/151.

(3)  Bundesgesetzblatt I 2002/32.

(4)  Bundesgesetzblatt I 1972/284.

(5)  Urteil des EuGH vom 24. Juli 2003, Altmark Trans, Rechtssache C-280/00.

(6)  Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2004 an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, KOM(2004) 374 endg.

(7)  Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rechtsache C-280/00, Altmark Trans, Randnrn. 101, 106, 107.

(8)  Bundesgesetzblatt I 1994/519.

(9)  Vgl. in diesem Sinne das Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rs. C-280/00, Altmark Trans, das einen deutschen öffentlichen Dienstleistungsvertrag betraf. Dies hat den Gerichtshof nicht daran gehindert zu beurteilen, ob es sich um eine Beihilfe handelt oder nicht, und sich dabei auf den Inhalt und nicht die Form des Instruments zu stützen. Vgl. Artikel 4 der Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden (ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67), in der ebenfalls von der Form des Instruments abgesehen wird.

(10)  ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4.

(11)  KOM(2000) 7 endg.