ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 138

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
22. junij 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila, smernice in mnenja

 

MNENJA

 

Komisija

2007/C 138/01

Mnenje Komisije z dne 21. junija 2007 o spremenjenem načrtu za odstranitev radioaktivnih odpadkov iz obrata za dekontaminacijo in ekstrakcijo urana SOCATRI v Tricastinu v Franciji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

1

2007/C 138/02

Mnenje Komisije z dne 21. junija 2007 o načrtu za odstranitev radioaktivnih odpadkov, nastalih ob razgradnji jedrske elektrarne Obrigheim v Zvezni republiki Nemčiji, v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

2

2007/C 138/03

Mnenje Komisije z dne 21. junija 2007 o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov zaradi spremembe dovoljenj za izpust plinastih in tekočih radioaktivnih snovi za razgradnjo INB 91 in spremembe nalog INB 141 pri jedrski elektrarni Creys-Malville v Franciji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

3

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 138/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Pripravljalni akti

 

Komisija

2007/C 138/05

Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

5

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 138/06

Menjalni tečaji eura

13

2007/C 138/07

Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

14

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2007/C 138/08

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

18

2007/C 138/09

Povzetek, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov

24

2007/C 138/10

Povzetek podatkov, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov

31

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2007/C 138/11

Zadnja objava dokumentov KOM, razen zakonodajnih predlogov in zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija
UL C 126, 7.6.2007

36

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Komisija

2007/C 138/12

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom, med drugim, iz Rusije

37

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2007/C 138/13

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

39

2007/C 138/14

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

40

2007/C 138/15

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

41

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila, smernice in mnenja

MNENJA

Komisija

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/1


MNENJE KOMISIJE

z dne 21. junija 2007

o spremenjenem načrtu za odstranitev radioaktivnih odpadkov iz obrata za dekontaminacijo in ekstrakcijo urana SOCATRI v Tricastinu v Franciji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/C 138/01)

Dne 25. oktobra 2006 je Evropska komisija v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom od francoske vlade prejela splošne podatke v zvezi s spremenjenim načrtom za odstranitev radioaktivnih odpadkov iz obrata za dekontaminacijo in ekstrakcijo urana SOCATRI.

Na podlagi splošnih podatkov in po posvetovanju s skupino strokovnjakov je Komisija oblikovala naslednje mnenje:

1)

Razdalja med obratom in najbližjo točko na ozemlju druge države članice, v tem primeru Italije, znaša približno 170 km.

2)

Splošni namen načrtovanih sprememb je povišanje dovoljenih vrednosti plinastih radioaktivnih odpadkov, kar zadeva tritij, ogljik 14 in radionuklide, ki se proizvedejo z obdelavo odpadkov, ki tvorijo spekter ponovno predelanega urana.

3)

Med običajnim postopkom načrtovane spremembe ne bodo povzročile izpostavljenosti, ki lahko vpliva na zdravje prebivalstva v drugih državah članicah.

4)

V primeru nenačrtovanih izpustov tekočih radioaktivnih odpadkov zaradi nesreče, ki bi bila take vrste in razsežnosti, kakor navajajo splošni podatki, načrtovane spremembe ne bodo pomembno vplivale na količine v drugih državah članicah, ki lahko vplivajo na zdravje prebivalstva.

Komisija zato meni, da izvajanje spremenjenega načrta za odlaganje radioaktivnih odpadkov v kateri koli obliki iz obrata za dekontaminacijo in ekstrakcijo urana SOCATRI v Tricastinu v Franciji med običajnim obratovanjem in v primeru nesreče vrste in razsežnosti, predvidenih v splošnih podatkih, ne more povzročiti radioaktivnega onesnaženja vode, tal ali ozračja druge države članice.


22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/2


MNENJE KOMISIJE

z dne 21. junija 2007

o načrtu za odstranitev radioaktivnih odpadkov, nastalih ob razgradnji jedrske elektrarne Obrigheim v Zvezni republiki Nemčiji, v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2007/C 138/02)

Dne 18. septembra 2006 je Evropska komisija v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom od vlade Zvezne republike Nemčije prejela splošne podatke v zvezi z načrtom za odstranitev radioaktivnih odpadkov, nastalih ob razgradnji jedrske elektrarne Obrigheim.

Na podlagi teh podatkov in po posvetovanju s skupino strokovnjakov je Komisija oblikovala naslednje mnenje:

1)

Razdalja med elektrarno in najbližjo točko v drugi državi članici, v tem primeru v Franciji, je približno 80 km.

2)

Med običajnim postopkom razgradnje odvajanje tekočih in plinastih izpustov ne bo povzročilo izpostavljenosti, ki bi lahko vplivala na zdravje prebivalstva v drugih državah članicah.

3)

Trdni radioaktivni odpadki, ki bodo nastali pri razgradnji, bodo pred dokončno odstranitvijo v dogovorjeno skladišče deponirani na kraju samem. Trdni neradioaktivni odpadki in snovi, ki ustrezajo ravni opustitve nadzora, bodo izvzeti iz regulativnega nadzora in odstranjeni kot običajni odpadki ali reciklirani ali ponovno uporabljeni. To bo opravljeno v skladu z merili, določenimi v temeljnih varnostnih standardih (Direktiva Sveta 96/29/Euratom).

4)

V primeru nenačrtovanih izpustov radioaktivnih snovi zaradi nesreče, ki bi bila take vrste in razsežnosti, kakor navajajo splošni podatki, količine, ki bi prešle v druge države članice, ne bi vplivale na zdravje prebivalstva.

Komisija zato meni, da izvajanje načrta za odlaganje radioaktivnih odpadkov v kateri koli obliki, nastalih ob razgradnji jedrske elektrarne Obrigheim v Zvezni republiki Nemčiji, med običajnim obratovanjem in v primeru nesreče, ki bi bila take vrste in razsežnosti, kakor navajajo splošni podatki, ne more povzročiti radioaktivnega onesnaženja vode, tal ali ozračja druge države članice.


22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/3


MNENJE KOMISIJE

z dne 21. junija 2007

o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov zaradi spremembe dovoljenj za izpust plinastih in tekočih radioaktivnih snovi za razgradnjo INB 91 in spremembe nalog INB 141 pri jedrski elektrarni Creys-Malville v Franciji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/C 138/03)

Evropska komisija je 6. septembra 2006 v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom prejela od vlade Francije splošne podatke o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov zaradi spremembe dovoljenj za izpust plinastih in tekočih radioaktivnih snovi za razgradnjo INB 91 in spremembe nalog INB 141 pri jedrski elektrarni Creys-Malville.

Na podlagi teh podatkov in dodatnih podatkov, ki jih je Komisija zahtevala 15. januarja 2007 in so jih francoski organi predložili 13. februarja 2007, ter po posvetovanju s skupino izvedencev, je Komisija oblikovala naslednje mnenje:

1)

Razdalja med obratom in najbližjo točko na ozemlju druge države članice, v tem primeru Italije, je približno 96 km.

2)

Ob upoštevanju novih dovoljenj za izpust, ki so bila zahtevana, med običajnim postopkom odvajanje tekočih in plinastih izpustov ne bo povzročilo izpostavljenosti, ki bi lahko vplivala na zdravje prebivalstva v drugih državah članicah.

3)

Trdni radioaktivni odpadki, ki nastanejo pri postopkih, se shranijo na kraju samem ali prenesejo v obrate za ravnanje z odpadki v Franciji. Izvedenci priporočajo, naj pregledi običajnih odpadkov, ki se izvajajo kot previdnostni ukrep za potrditev odsotnosti kontaminacije, zagotovijo skladnost z merili za odpravo nadzora, ki jih določajo temeljni varnostni standardi (Direktiva Sveta 96/29/EURATOM).

4)

V primeru nenačrtovanih izpustov radioaktivnih snovi zaradi nesreče, ki bi bila take vrste in razsežnosti, kot navajajo splošni podatki, načrtovane spremembe ne bodo povzročile doz izpostavljenosti v drugih državah članicah, ki bi lahko vplivale na zdravje prebivalstva.

Komisija zato meni, da izvajanje načrta za odlaganje radioaktivnih odpadkov v zvezi s spremembami dovoljenj za izpust plinastih in tekočih radioaktivnih snovi za razgradnjo INB 91 in spremembe nalog INB 141 pri jedrski elektrarni Creys-Malville, tako med običajnim postopkom kot v primeru nesreče, ki bi bila take vrste in razsežnosti, kot navajajo splošni podatki, ne more povzročiti radioaktivnega onesnaženja vode, tal ali ozračja druge države članice.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 138/04)

Dne 22. novembra 2006 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32006M4432. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://eur-lex.europa.eu)


III Pripravljalni akti

Komisija

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/5


Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

(2007/C 138/05)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2006) 473

 

14.9.2006

Spremenjeni predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o medsebojni upravni pomoči za zaščito finančnih interesov Evropske skupnosti pred goljufijami in drugimi oblikami nezakonitega ravnanja

KOM(2006) 476

 

1.9.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES v zvezi s skupnim stališčem Sveta o sprejetju Sklepa o uvedbi programa Kultura 2007 (2007-2013)

KOM(2006) 628

 

24.10.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES v zvezi s skupnim stališčem Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

KOM(2006) 682

 

10.11.2006

Mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembah skupnega stališča Sveta, ki jih je predložil Evropski parlament, glede predloga sklepa o uvedbi programa Kultura 2007 (2007-2013) (COM(2004) 469 konč.)

KOM(2006) 692

 

16.11.2006

Spremenjeni predlog: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov (Kodificirana različica)

KOM(2006) 700

 

14.11.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES glede skupnega stališča Sveta o sprejetju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju potrošniške politike (2007-2013)

KOM(2006) 701

 

24.11.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij

KOM(2006) 705

 

14.11.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES v zvezi s skupnim stališčem Sveta o sprejetju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu medkulturnega dialoga (2008)

KOM(2006) 706

 

14.11.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES v zvezi s skupnim stališčem Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi podatkov o iztovoru ribiških proizvodov v državah članicah

KOM(2006) 707

 

15.11.2006

Mnenje Komisije v skladu s tretjim pododstavkom člena 251(2)(c) Pogodbe ES o spremembah Skupnega stališča Sveta, ki jih je predložil Evropski parlament, glede predloga sklepa o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2007-2013 (COM(2005) 116 konč.)

KOM(2006) 718

 

16.11.2006

Mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembah skupnega stališča Sveta, ki jih je predložil Evropski parlament, glede predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu

KOM(2006) 751

 

1.12.2006

Spremenjeni predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („Vročanje listin“)

KOM(2006) 759

 

28.11.2006

Mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembah skupnega stališča Sveta, ki jih je predložil Evropski parlament, glede predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (Life+)

KOM(2006) 775

 

6.12.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ocenjevanju in obvladovanju poplav

KOM(2006) 797

 

6.12.2006

Mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembah Evropskega parlamenta, predlaganih k skupnemu stališču Sveta v zvezi s predlogom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za evropski plačilni nalog

KOM(2006) 803

 

6.12.2006

Mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembah Evropskega parlamenta, predlaganih k skupnemu stališču Sveta v zvezi s predlogom Odločbe Evropskega parlamentain Sveta o 7. okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013)

KOM(2006) 805

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta glede sprejetja uredbe Sveta in Evropskega parlamenta o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza

KOM(2006) 809

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva)

KOM(2006) 810

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES glede skupnega stališča Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varnosti civilnega letalstva

KOM(2006) 811

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi Direktive Sveta 76/211/EGS

KOM(2006) 842

 

15.12.2006

Mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembi skupnega stališča Sveta, ki jo predlaga Evropski parlament, v zvezi s predlogom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, spremembi Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

KOM(2006) 859

 

18.12.2006

Mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembah Evropskega parlamenta k skupnemu stališču Sveta v zvezi s predlogom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta Evropskega Parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (preoblikovano)

KOM(2006) 860

 

15.12.2006

Mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembah skupnega stališča Sveta, ki jih je predložil Evropski parlament, glede predloga: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost med spoloma

KOM(2007) 6

 

16.1.2007

Predlog: Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 7

 

16.1.2007

Predlog: Sklep Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 8

 

16.1.2007

Predlog: Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 11

 

19.1.2007

Predlog: Sklep Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2001/822/ES o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti

KOM(2007) 12

 

17.1.2007

Predlog: Uredba Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 1883/78 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka

KOM(2007) 17

 

24.1.2007

Predlog: Uredba Sveta o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave ter o spremembi določenih uredb

KOM(2007) 20

 

31.1.2007

Predlog: Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi s Somalijo

KOM(2007) 21

 

25.1.2007

Predlog: Sklep Sveta o podaljšanju obdobja uporabe ukrepov iz Sklepa 2002/148/ES o sklenitvi posvetovanj z Zimbabvejem po členu 96 Partnerskega sporazuma AKP-ES

KOM(2007) 25

 

25.1.2007

Predlog: Uredba Sveta o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenega polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Indonezije, Malezije, Republike Koreje, Tajske in Tajvana po pregledu zaradi izteka ukrepov in delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(2) in 11(3) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96

KOM(2007) 26

 

25.1.2007

Predlog: Uredba Sveta o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 2026/97

KOM(2007) 37

 

14.2.2007

Predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

KOM(2007) 38

 

31.1.2007

Predlog: Sklep Sveta o stališču Skupnosti v Skupnem odboru EU-Mehika

KOM(2007) 40

 

31.1.2007

Predlog: Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 234/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Liberiji

KOM(2007) 42

 

6.2.2007

Predlog: Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2007/2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

KOM(2007) 43

 

6.2.2007

Predlog: Sklep Sveta o stališču, ki naj bo v imenu Skupnosti sprejeto v Mednarodnem svetu za sladkor glede podaljšanja Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992

KOM(2007) 44

 

6.2.2007

Predlog: Sklep Sveta o stališču, ki naj bo v imenu Skupnosti sprejeto v Mednarodnem svetu za žita v zvezi s podaljšanjem Konvencije o trgovanju z žiti iz leta 1995

KOM(2007) 46

 

7.2.2007

Predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu

KOM(2007) 47

 

7.2.2007

Predlog: Sklep Sveta o stališču Skupnosti v okviru Pridružitvenega sveta EU – Čile o oblikovanju seznama arbitrov v skladu z zahtevami iz člena 185(2) Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani

KOM(2007) 48

 

7.2.2007

Predlog: Uredba Sveta o odstopanja od Uredbe (ES) št. 2597/97 glede konzumnega mleka, proizvedenega v Estoniji

KOM(2007) 51

 

9.2.2007

Predlog: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja

KOM(2007) 54

 

13.2.2007

Predlog: Uredba Sveta o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

KOM(2007) 55

1

14.2.2007

Predlog: Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske Unije, ki so se sestali v okviru Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o dogovorjenih načelih za posodobitev obstoječega sistema uporabe transsibirskih zračnih poti med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani

KOM(2007) 55

2

14.2.2007

Predlog: Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske Unije, ki so se sestali v okviru Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o dogovorjenih načelih za posodobitev obstoječega sistema uporabe transsibirskih zračnih poti med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani

KOM(2007) 57

 

15.2.2007

Predlog: Sklep Sveta o stališču, ki naj ga zavzame Skupnost v okviru Sveta ministrov AKP-ES glede sklepa o spremembi Sklepa Sveta ministrov AKP-ES št. 3/2001 o dodelitvi sredstev iz 8. in 9. Evropskega razvojnega sklada Somaliji

KOM(2006) 587

 

13.10.2006

Predlog: Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike

KOM(2006) 820

 

24.1.2007

Predlog: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah

KOM(2006) 836

 

19.12.2006

Predlog: Sklep Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o spremembi Pridružitvenega sporazuma med ES in Jordanijo

KOM(2006) 850

 

10.1.2007

Predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki energetike

KOM(2006) 861

 

9.1.2007

Predlog: Uredba Sveta o spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOM(2006) 867

 

9.1.2007

Predlog: Uredba Sveta o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 601/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki ter o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3943/90, (ES) št. 66/98 in (ES) št. 1721/1999

KOM(2006) 869

 

30.1.2007

Predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 954/79 o ratifikaciji ali pristopu držav članic h Konvenciji Združenih narodov o Kodeksu vedenja linijskih konferenc

KOM(2007) 36

 

14.2.2007

Predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES

KOM(2007) 53

 

14.2.2007

Predlog: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za trženje proizvodov

KOM(2007) 68

 

23.2.2007

Predlog: Sklep Sveta o sklenitvi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

KOM(2007) 69

 

23.2.2007

Predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj

KOM(2007) 70

 

26.2.2007

Predlog: Uredba Sveta o spremembi Prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti

KOM(2007) 74

 

27.2.2007

Predlog: Uredba Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 41/2007 v zvezi z načrtom za obnovo staleža modroplavutega tuna, ki ga je priporočila Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna

KOM(2007) 75

 

28.2.2007

Predlog: Uredba Sveta o odobritvi odstopanj Bolgariji in Romuniji od nekaterih določb Uredbe (ES) št. 2371/2002 glede referenčnih ravni ribiškega ladjevja

KOM(2007) 76

 

12.3.2007

Predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti

KOM(2007) 77

 

27.2.2007

Predlog: Sklep Sveta o podpisu Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in opcijskega protokola k njej v imenu Evropske Skupnosti

KOM(2007) 84

 

7.3.2007

Predlog: Sklep Sveta o stališču Skupnosti v Pridružitvenem svetu o izvajanju člena 80 Evro-sredozemskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani

KOM(2007) 88

 

9.3.2007

Predlog: Uredba Sveta o zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki veljajo za uvoz sintetičnih rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Saudove Arabije, Belorusije in Republike Koreje

KOM(2007) 93

 

9.3.2007

Predlog: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

KOM(2007) 95

 

13.3.2007

Predlog: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 97

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 98

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 104

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 105

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 109

 

13.3.2007

Predlog: Uredba Sveta o omejevalnih ukrepih proti Iranu

KOM(2007) 110

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 111

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 113

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 114

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 115

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 117

 

16.3.2007

Predlog: Sklep Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOM(2007) 123

 

16.3.2007

Predlog: Uredba Sveta o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev in sprostitvi začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih zamrznjenih jagod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/13


Menjalni tečaji eura (1)

21. junija 2007

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3397

JPY

japonski jen

165,50

DKK

danska krona

7,4435

GBP

funt šterling

0,67210

SEK

švedska krona

9,2543

CHF

švicarski frank

1,6613

ISK

islandska krona

84,03

NOK

norveška krona

8,0345

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5837

CZK

češka krona

28,605

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

248,91

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6962

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,7957

RON

romunski leu

3,2036

SKK

slovaška krona

33,814

TRY

turška lira

1,7592

AUD

avstralski dolar

1,5819

CAD

kanadski dolar

1,4303

HKD

hongkonški dolar

10,4657

NZD

novozelandski dolar

1,7546

SGD

singapurski dolar

2,0587

KRW

južnokorejski won

1 241,90

ZAR

južnoafriški rand

9,6033

CNY

kitajski juan

10,2069

HRK

hrvaška kuna

7,3305

IDR

indonezijska rupija

12 077,40

MYR

malezijski ringit

4,6287

PHP

filipinski peso

61,827

RUB

ruski rubelj

34,7680

THB

tajski bat

43,404


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/14


Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

(2007/C 138/07)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2004) 795

 

9.12.2004

Sporočilo Komisije Svetu o predlogih Komisije za akcijske načrte v okviru Evropske sosedske politike (ESP)

KOM(2004) 819

 

21.12.2004

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o nezavezujočih smernicah za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu

KOM(2005) 482

 

11.10.2005

Sporočilo Komisije: Letno poročilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu o delovanju sistema Evropskih šol

KOM(2007) 1

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije Evropskemu Svetu in Evropskemu parlamentu: Energetska politika za Evropo

KOM(2007) 2

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Omejevanje globalnih podnebnih sprememb na 2 stopinji Celzija – Pot do leta 2020 in naprej

KOM(2007) 5

 

16.1.2007

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o ciljih iz člena 7(2)(b) Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih

KOM(2007) 13

 

19.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Predlog za skupno poročilo o socialni zaščiti in socialni vključenosti za leto 2007

KOM(2007) 14

 

17.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu o začetku posvetovanja s Fidžijem v skladu s členom 96 Sporazuma iz Cotonouja

KOM(2007) 19

 

7.2.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Rezultati pregleda strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil

KOM(2007) 22

 

7.2.2007

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo v 21. stoletju

KOM(2007) 30

 

29.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Pregled upravljanja staležev globokomorskih rib

KOM(2007) 39

 

5.2.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izboljšanju kazalnikov ribolovne zmogljivosti in napora na podlagi skupne ribiške politike

KOM(2007) 61

 

21.2.2007

Sporočilo Komisije: Skladen okvir kazalnikov in meril za spremljanje napredka pri doseganju lizbonskih ciljev v izobraževanju in usposabljanju

KOM(2006) 744

 

8.2.2007

Zelena knjiga o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov

KOM(2006) 768

 

5.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu v skladu s členom 19(1) Direktive Sveta 2003/96/ES (obdavčitev utekočinjenega naftnega plina, ki se uporablja v industrijske namene, in obdavčitev premoga)

KOM(2006) 794

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu v skladu s členom 19(1) Direktive Sveta 2003/96/ES (ambulantni prodajalci)

KOM(2006) 795

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije Svetu v skladu s členom 19(1) Direktive Sveta 2003/96/ES (regionalna odstopanja)

KOM(2006) 816

 

12.12.2006

Sporočilo Komisije za spomladansko zasedanje Evropskega sveta izvajanje prenovljene Lizbonske strategije za rast in delovna mesta „Leto uresničevanja“

KOM(2006) 819

 

24.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Akcijski načrt za zmogljivost letališč, učinkovitost in varnost v Evropi

KOM(2006) 821

 

24.1.2007

Poročilo Komisije o uporabi Direktive Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996

KOM(2006) 835

 

10.1.2007

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju Sklepa Sveta 1999/784/ES z dne 22. novembra 1999, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2239/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta, o sodelovanju Skupnosti v Evropskem avdiovizualnem observatoriju

KOM(2006) 841

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Možnosti za notranji trg s plinom in električno energijo

KOM(2006) 843

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Trajnostna proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv: cilj: skoraj nične emisije do leta 2020

KOM(2006) 844

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Usmeritveni jedrski program Predložen v skladu s členom 40 Pogodbe Euratom v mnenje Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru

KOM(2006) 845

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Poročilo o napredku na področju biogoriv Poročilo o napredku pri uporabi biogoriv in drugih obnovljivih goriv v državah članicah Evropske unije

KOM(2006) 846

 

23.2.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Prednostni načrt medsebojnega povezovanja

KOM(2006) 847

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij k evropskemu strateškemu načrtu za energetsko tehnologijo

KOM(2006) 848

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Časovni načrt obnovljive energije Obnovljiva energija v 21. stoletju: izgradnja trajnejše prihodnosti

KOM(2006) 849

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Spremljanje izvajanja Zelene knjige Poročilo o napredku na področju električne energije iz obnovljivih virov

KOM(2006) 851

 

10.1.2007

Sporočilo Komisije: Preiskava na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1/2003 v panogi plina in elektroenergetski panogi (končno poročilo)

KOM(2007) 3

 

12.1.2007

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Poročilo o programu PHARE, predpristopnih in prehodnih instrumentih za leto 2005

KOM(2007) 23

 

24.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Akcijski program za zmanjševanje upravnih obremenitev v Evropski uniji

KOM(2007) 32

 

31.1.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Razširitev glavnih vseevropskih prometnih osi na sosednje države Smernice za promet v Evropi in sosednjih regijah

KOM(2007) 35

 

14.2.2007

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Notranji trg blaga: temelj konkurenčnosti Evrope

KOM(2007) 45

 

6.2.2007

Poročilo Komisije Svetu o izvajanju Priloge X h Kadrovskim predpisom (Uredba Sveta št. 3019/1987 z dne 5. oktobra 1987) Leto 2005

KOM(2007) 49

 

7.2.2007

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Svetu in Odboru regij o enakosti med spoloma – 2007

KOM(2007) 50

 

8.2.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Hiter dostop do spektra za brezžične elektronske komunikacijske storitve z večjo prilagodljivostjo

KOM(2007) 59

 

21.2.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: o Razlaga o odpadkih in stranskih proizvodih

KOM(2007) 60

 

22.2.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Enotni trg za državljane – Vmesno poročilo za spomladansko zasedanje Evropskega sveta leta 2007

KOM(2007) 62

 

21.2.2007

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Izboljšanje kakovosti in produktivnosti pri delu: strategija Skupnosti 2007-2012 za zdravje in varnost pri delu

KOM(2007) 63

 

26.2.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Pregled stanja družbene realnosti – Vmesno poročilo spomladanskem Evropskem svetu 2007

KOM(2007) 65

 

21.2.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Letna strategija politik za leto 2008

KOM(2007) 66

 

23.2.2007

Poročilo Komisije proračunskemu organu o jamstvih, ki jih krije splošni proračun, stanje na dan 30. junija 2006

KOM(2007) 67

 

28.2.2007

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Dosežki politik leta 2006

KOM(2007) 71

 

26.2.2007

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o delu Skupnega foruma EU za transferne cene na področju izogibanja sporom in postopkov reševanja sporov ter v zvezi s smernicami o vnaprejšnjih cenovnih sporazumih v EU

KOM(2007) 73

 

26.2.2007

Sporočilo Komisije o orodjih za upravljanje ribištva na podlagi pravic

KOM(2007) 81

 

5.3.2007

Drugo poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izkušnjah držav članic z GSO, danimi v promet v skladu z Direktivo 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje

KOM(2007) 82

 

5.3.2007

Poročilo Komisije Svetu: Protidampinški postopek glede uvoza pentaeritritola s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Rusije, Turčije, Ukrajine in Združenih držav Amerike

KOM(2007) 87

 

7.3.2007

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o nadaljevanju delovnega programa za boljše izvajanje Direktive o varstvu podatkov

KOM(2007) 101

 

15.3.2007

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Vzpostavitev enotnega evropskega neba s funkcionalnimi bloki zračnega prostora: Vmesno poročilo o stanju

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/18


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

(2007/C 138/08)

Številka XA

XA 7012/07

Država članica

Italija

Regija

Lazio

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Pravna podlaga

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

10 milijonov EUR (1).

Največja intenzivnost pomoči

Do 40 % stroškov za nakup ali zakup novih proizvodnih strojev in orodja

Datum začetka izvajanja

Dan po tem, ko je Sklep Deželnega odbora št. 115 z dne 27. februarja 2007 objavljen na spletni strani organa, ki upravlja s pomočjo (MCC spa) www.incentivi.mcc.it  (2)

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Neomejeno. Vendar je shema pomoči izvzeta iz obveznosti uradnega obvestila iz člena 88(3) Pogodbe ES do 30. junija 2008, ko bo Uredba št. 70/2001 prenehala veljati, razen če ne bo podaljšana.

Cilj pomoči

Shema pomoči je namenjena za pomoč pri naložbah.

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji

 

ali

 

Premogovništvo

 

Vse predelovalne dejavnosti

 

ali

 

Jeklarstvo

 

Ladjedelništvo

 

Industrija sintetičnih vlaken

 

Industrija motornih vozil

 

Druge predelovalne dejavnosti

 

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

Da

Vse storitve

 

ali

 

Prevozne storitve

 

Finančne storitve

 

Druge storitve

 

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Drugi podatki

Shemo pomoči je predhodno odobrila Komisija z dopisom št. D/55254 z dne 18. oktobra 2000 – Pomoč N 659/A/97.


Številka XA

XA 7013/07

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Cumbria

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Pravna podlaga

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

1,2 milijonov GBP

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2) – (6) in členom 5 Uredbe

Da

Datum začetka izvajanja

Od 1.4.2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 30.6.2009

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za MSP

Ne

Pomoč, omejena na posebne sektorje

Da

Premogovništvo

 

Vsa predelovalna industrija

 

ali

 

Jeklarstvo

 

Ladjedelništvo

 

Industrija sintetičnih vlaken

 

Industrija motornih vozil

 

Druge predelovalne dejavnosti

 

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

Da

Vse storitve

 

ali

 

Prevozne storitve

 

Finančne storitve

 

Druge storitve

 

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Dodelitev individualnih pomoči z visokimi zneski

V skladu s členom 6 Uredbe

Da


Številka pomoči

XA 7014/07

Država članica

Španija

Regija

La Rioja

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Pravna podlaga

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

2,75 milijonov EUR

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)-(6) in členom (5) Uredbe

Da

Datum začetka izvajanja

Od 10.3.2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31.12.2008

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za MSP

Ne

Pomoč je omejena na posebne sektorje.

Da

Premogovništvo

 

Vsa predelovalne dejavnosti

 

ali

 

Jeklarstvo

 

Ladjedelništvo

 

Industrija sintetičnih vlaken

 

Industrija motornih vozil

 

Druge predelovalne dejavnosti

 

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

Da

Vse storitve

 

ali

 

transportne storitve

 

Finančne storitve

 

Druge storitve

 

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da


Številka pomoči

XA 7015/07

Država članica

Španija

Regija

La Rioja

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Programa estratégico de comercio exterior

Pravna podlaga

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek (2007)

1 700 000 EUR

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)-(6) in členom 5 Uredbe

Da

Datum začetka izvajanja

Od 10.3.2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31.12.2008

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za MSP

Da

Pomoč je omejena na posebne sektorje.

 

Premogovništvo

 

Vse predelovalne dejavnosti

 

ali

 

Jeklarstvo

 

Ladjedelništvo

 

Industrija sintetičnih vlaken

 

Industrija motornih vozil

 

Druge predelovalne dejavnosti

 

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov(*)

Da

Vse storitve

 

ali

 

Storitve pomorskega prevoza

 

Finančne storitve

 

Druge storitve

 

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da


Št. pomoči

XA 7019/07

Država članica

Republika Litva.

Regija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Pravna podlaga

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

1 milijon LTL ali 0,29 milijona EUR po uradnem menjalnem tečaju

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členoma 4(2)–(6) in 5 Uredbe

Da

Datum začetka izvajanja

1.5.2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 30.6.2008 (3)

Cilj pomoči

Pomoč za MSP

Da

Zadevni sektorji

Pomoč, omejena na posebne sektorje

Da

Vsi sektorji proizvodnje

Vse storitve

Proizvodnja (vključno s predelavo kmetijskih proizvodov) in storitve na podeželju.

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da


Št. pomoči

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Država članica

Republika Litva.

Regija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Pravna podlaga

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

4 milijoni LTL ali 1,16 milijona EUR po uradnem menjalnem tečaju

Zavarovana posojila

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

Zavarovana posojila

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členoma 4(2)–(6) in 5 Uredbe

Da

Datum začetka izvajanja

1.5.2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 30.6.2008 (4)

Cilj pomoči

Pomoč za MSP

Da

Zadevni sektorji

Pomoč, omejena na posebne sektorje

Da

Vsi sektorji proizvodnje

Vse storitve

Proizvodnja (vključno s predelavo kmetijskih proizvodov) in storitve na podeželju.

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da


(1)  Navedeni letni izdatki vključujejo izdatke, predvidene v okviru sheme z enako pravno podlago in namenjene MSP, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 70/2001 za sektorje, ki jih ta obrazec ne zajema, ali za katere se uporablja Uredba (ES) št. 1857/2006.

(2)  Navedeni sklep bo objavljen na navedeni spletni strani v desetih delovnih dneh od dne, ko je bil ta obrazec poslan Evropski komisiji.

(3)  Če Komisija spremeni Uredbo (ES) št. 70/2001 in podaljša njeno veljavnost, se po potrebi podaljša tudi trajanje sheme, Komisija pa bo o tem uradno obveščena.

(4)  Če Komisija spremeni Uredbo (ES) št. 70/2001 in podaljša njeno veljavnost, se po potrebi podaljša tudi trajanje sheme, Komisija pa bo o tem uradno obveščena.


22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/24


Povzetek, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov

(2007/C 138/09)

Številka XA: XA 39/07

Država članica: Italija

Regija: Sardinija

Naziv sheme pomoči: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Pravna podlaga: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Načrtovani letni izdatki po shemi: Skupni načrtovani izdatki za leto 2006 znašajo 600 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: Pomoč bo znašala 70 % izgub in se izračuna na naslednji način:

Datum začetka izvajanja: Upravičenost do pomoči se začne od pogina živali septembra 2006

Trajanje sheme: December 2010

Cilj pomoči: Pomoč se bo uporabljala v skladu s členom 10 Uredbe in je namenjena kot nadomestilo kmetom zaradi izgube proizvodnje po poginu ovc in koz

Glede na to, da se ovce na Sardiniji redijo predvsem zaradi proizvodnje mleka in ovce v regiji proizvajajo mleko sezonsko (praviloma med januarjem in julijem), je izguba proizvodnje izračunana za obdobje enega leta ob upoštevanju, da je težko nadomestiti živali v mesecih po poginu (zaradi prepovedi selitve živali in zato ker do jeseni v letu po nastopu izgube ne bodo na voljo živali, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za proizvodnjo)

Izguba je izračunana ob upoštevanju vrednosti izgubljene proizvodnje, neto vmesnih stroškov, ki jih ni povzročil kmet (nakup krme ali veterinarski stroški), z razlikovanjem med nečistokrvnimi ovcami in kozami in tistimi, ki so evidentirane v rodovniških knjigah (prosimo, glejte obrazložitveno razpredelnico pod „Največja intenzivnost pomoči“)

Zadevni gospodarski sektor: Živalska proizvodnja: ovce in koze

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Spletna stran: http://www.regione.sardegna.it

Številka XA: XA 44/07

Država članica: Belgija

Regija: Flemish Authority: Department for Agriculture and Fisheries

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Pravna podlaga:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 – Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 – Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 9 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: 100 % (pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev)

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Subvencija je dodeljena za proračunsko leto 2007

Cilj: Pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem ter sektorski razvoj;

Člen 15(2)(c): Na področju oglaševalskih storitev, ki jih opravljajo tretje strani in niso stroški stalnih ali ponavljajočih se storitev, kot so običajni poslovni stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje

Zadevni gospodarski sektorji: Perutnina in kunci

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Spletna stran: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Drugi podatki: —

Jules Van Liefferinge

Generalni sekretar

Številka XA: XA 47/07

Država članica: Belgija

Regija: Flamska uprava: Oddelek za kmetijstvo in ribištvo

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Pravna podlaga:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 – Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 – Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 1 194 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: Člen16(1)(a): pomoč v višini do 100 % upravnih stroškov vzpostavitve in vzdrževanja rodovniških knjig

Člen16(1)(b): pomoč v višini do 70 % stroškov testov za določitev genetske kakovosti ali donosa živali, ki jih izvedejo tretje osebe ali so izvedeni v njihovem imenu; za pomoč za kritje stroškov kontrol, ki jih izvede lastnik živali, se ne uporablja izjema, prav tako pa tudi ne za pomoč za kritje stroškov rutinskih kontrol kakovosti mleka

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Pomoč se dodeli za proračunsko leto 2007

Cilj pomoči: Pomoč malim in srednje velikim podjetjem ter sektorski razvoj

Člen16(1)(a): pomoč v višini do 100 % upravnih stroškov vzpostavitve in vzdrževanja rodovniških knjig

Člen16(1)(b): pomoč v višini do 70 % stroškov testov za določitev genetske kakovosti ali donosa živali, ki jih izvedejo tretje osebe ali so izvedeni v njihovem imenu; za pomoč za kritje stroškov kontrol, ki jih izvede lastnik, se ne uporablja izjema, prav tako pa tudi ne za pomoč za kritje stroškov rutinskih kontrol kakovosti mleka

Zadevni gospodarski sektorji: Govedo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Spletni naslov: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Drugi podatki: —

Jules Van Liefferinge

Generalni sekretar

Številka XA: XA 49/07

Država članica: Italija

Regija: Lazio

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Pravna podlaga: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini“) e s.m.i

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 10 milijonov EUR (1)

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči znaša največ 40 % upravičenih naložb ali 50 % upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi ali območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene Uredbe. Skupni znesek pomoči, dodeljene posameznemu podjetju, v nobenem primeru ne sme preseči 400 000 EUR v obdobju treh let ali 500 000 EUR, če se podjetje nahaja na območju z omejenimi možnostmi ali območju iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene Uredbe

Datum začetka izvajanja: Dan po tem, ko je Sklep Deželnega odbora št. 115 z dne 27. februarja 2007 objavljen na spletni strani organa, ki upravlja s pomočjo (MCC spa) www.incentivi.mcc.it (2)

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Neomejeno. Vendar je shema pomoči izvzeta iz obveznosti uradnega obvestila iz člena 88(3) Pogodbe ES do 31. decembra 2013, ko bo Uredba (ES) št. 1857/2006 prenehala veljati, razen če ne bo podaljšana

Cilj pomoči: Pomoč za naložbe – namen sheme pomoči je s subvencioniranjem obrestnih mer spodbuditi nakup ali zakup novih proizvodnih strojev ali orodja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št 1857/2006

Zadevni gospodarski sektorji: Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za mala in srednje velika podjetja v skladu z Uredbo (ES) št. 1857/2006

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Spletna stran: www.incentivi.mcc.it

Drugi podatki: Shemo pomoči je predhodno odobrila Komisija z dopisom št. D/55254 z dne 18. oktobra 2000 – Pomoč N 659/A/97

Številka XA: XA 51/07

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: England – Dorset (vključno z enotnima območjema oblasti Bournemouth in Poole)

Naziv sheme pomoči ali naziv podjetja, ki prejme individualno pomoč: Dorset Agricultural Advisory Service

Pravna podlaga: Local Government Act 2000 (Part I)

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Od 23. junija 2007 do 31. marca 2008: 69 000 GBP

Od 1. aprila 2008 do 30. septembra 2008: 31 000 GBP

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči je 100 %

Datum začetka izvajanja: Shema bo na voljo od 23. junija 2007.

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Shema bo na voljo od 23. junija 2007. Zaključi se 30. septembra 2008. Zadnje plačilo bo opravljeno 10. oktobra 2008

Cilj pomoči: Cilj pomoči je sektorski razvoj za podeželski poslovni sektor. Pomoč se izvaja v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006. Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev

Zadevni gospodarski sektorji: Shema se nanaša na proizvodnjo kmetijskih proizvodov

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč: Z zakonom določeni organ, pristojen za shemo:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Organizacija, ki izvaja shemo:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Spletni naslov: www.kmc.ac.uk/daas

Dokumentacijo o državni pomoči lahko najdete pod novicami na omenjeni strani

Dodatne informacije o tej shemi lahko najdete na spletni strani Defre pri temi o državnih pomočeh na spodnjem spletnem naslovu:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Drugi podatki: Nadaljnje in podrobnejše podatke glede upravičenosti in pravil za shemo najdete na navedenih spletnih povezavah

Pomoč za kmetijsko predelavo in trženje ter nekmetijske poslovne dejavnosti se dodeli v skladu z Uredbo (ES) št. 1998/2006, ki ureja dodeljevanje pomoči de minimis. Pomoč de minimis je posebna kategorija pomoči, ki ne potrebuje odobritve Evropske komisije. Takšna podpora je omejena na 200 000 EUR (približno 120 000 GBP) za tri leta za vsako poslovno dejavnost in lahko zajema katero koli dejavnost.

Vsak nosilec nekmetijske poslovne dejavnosti, ki zaprosi za storitev, mora DAAS predložiti podrobnosti o vseh takšnih podporah, ki jih je v zadnjih treh letih prejel iz katerega koli vira centralne ali lokalne vlade ali drugih javnih skladov.

Nosilci poslovnih dejavnosti, ki so že prejeli pomoč do te vrednosti, ne bodo upravičeni za DAAS

Podpisano in datirano v imenu službe za okolje, prehrano in podeželje (Department for Environment, Food and Rural Affairs – pristojni organ Združenega kraljestva)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Številka XA: XA 52/07

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: Anglija

Naziv sheme pomoči ali naziv podjetja, ki prejme individualno pomoč: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Pravna podlaga: Shema ni predpisana z zakonom. The Agriculture Act 1986 (section 1) predstavlja pravno podlago za vladno svetovanje v povezavi s katero koli kmetijsko dejavnostjo

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 1. julij 2007–30. junij 2008; 980 000 GBP

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči je 100 %

Datum začetka izvajanja: Shema bo na voljo od 1. julija 2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Shema bo na voljo od 1. julija 2007. Zaključila se bo 30. junija 2008. Zadnji rok za prijave je 15. oktober 2007. Zadnje plačilo bo opravljeno 15. februarja 2008

Cilj pomoči: Sektorski razvoj. Ta shema je namenjena kmetom, ki dejansko opravljajo kmetijsko dejavnost. Namen sheme, ki vsebuje vrsto konferenc, delavnic, obhodov kmetij, srečanj skupin za samopomoč, seminarjev za usposabljanje, predstavitvenih dejavnosti na kmetijah in drugih dogodkov, je pomagati kmetom razumeti trenutna pereča vprašanja, ki lahko vplivajo na njihovo dejavnost, kot so uvedba novih shem okoljskega upravljanja, in kaj pomenijo v smislu zahtev za upravljanje. To bo povečalo strokovnost sektorja. Pomoč bo plačana v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006 in upravičeni stroški bodo stroški organizacije in izvajanja programov usposabljanja. Plačila se ne bodo izvrševala neposredno upravičencu

Zadevni gospodarski sektorji: Shema velja za podjetja, ki so dejavna izključno na področju kmetijske proizvodnje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč: Z zakonom določeni organ, pristojen za shemo:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizacija, ki izvaja shemo

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Spletni naslov: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Kliknite „Farming Activities Programme (England)“. Lahko pa neposredno obiščete glavno spletno stran Združenega kraljestva za državne pomoči na področju kmetijstva:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Drugi podatki: Nadaljnje in podrobnejše informacije glede upravičenosti in pravil za shemo najdete na zgoraj navedenih spletnih povezavah. Pomoč podjetjem, ki se ukvarjajo s pridelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, in nekmetijskim podjetjem se bo plačala v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 o pomoči de minimis

Podpisala in datirala služba za okolje, prehrano in podeželje (Department for Environment, Food and Rural Affairs – pristojni organ Združenega kraljestva).

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Navedeni letni izdatki vključujejo izdatke, predvidene v okviru sheme z enako pravno podlago in namenjene malim in srednje velikim podjetjem, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 70/2001, kakor je bila spremenjena (vključno s pomočjo za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov).

(2)  Navedeni sklep bo objavljen na navedeni spletni strani v desetih delovnih dneh od dne, ko je bil ta formular poslan Evropski komisiji.


22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/31


Povzetek podatkov, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov

(2007/C 138/10)

Številka XA: XA 53/07

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: Anglija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Pravna podlaga: Shema ni predpisana z zakonom. The Agriculture Act 1986 (section 1) predstavlja pravno podlago za vladno svetovanje v povezavi s katero koli kmetijsko dejavnostjo

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 1. julij 2007-30. junij 2008: 400 000 GBP

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči je 100 %

Datum začetka izvajanja: Shema bo na voljo od 1. julija 2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Shema bo na voljo od 1. julija 2007. Zaključila se bo 30. junija 2008. Zadnji rok za prijave je 15. september 2007. Zadnje plačilo bo opravljeno 30. novembra 2007

Cilj pomoči: Sektorski razvoj. Ta shema je namenjena kmetom, ki dejansko opravljajo kmetijsko dejavnost. Namen sheme, ki vsebuje vrsto delavnic na kmetijah, obhodov kmetij, telefonsko linijo za pomoč uporabnikom in spletno stran, je kmetom, njihovim svetovalcem in kmetijskim pogodbenikom omogočiti jasno in usmerjeno vodenje v zvezi z obveznimi zahtevami za upravljanje (SMR) in zahtevami dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (GAEC) ter njihovim pomenom pri zahtevanem upravljanju kmetij. S tem se bo povečala strokovnost sektorja

Pomoč bo plačana v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006 in upravičeni stroški bodo stroški organizacije ter izvajanja programov usposabljanja. Plačila se ne bodo izvrševala neposredno upravičencu

Zadevni gospodarski sektorji: Shema velja za podjetja, ki so dejavna izključno na področju kmetijske proizvodnje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč: Z zakonom določeni organ, pristojen za shemo:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizacija, ki izvaja shemo:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Spletni naslov: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Kliknite „Cross Compliance“. Lahko pa neposredno obiščete glavno spletno stran Združenega kraljestva za državne pomoči na področju kmetijstva:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Drugi podatki: Nadaljnje in podrobnejše informacije glede upravičenosti in pravil za shemo najdete na zgoraj navedenih spletnih povezavah

Podpisala in datirala služba za okolje, prehrano in podeželje (Department for Environment, Food and Rural Affairs – pristojni organ Združenega kraljestva)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Številka XA: XA 54/07

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: Purbeck

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Purbeck Natural Landscape Programme

Pravna podlaga: Z zakonom National Heritage Act 1980 je bil ustanovljen sklad National Heritage Memorial Fund (NHMF). Zakon je bil več krat spremenjen, predvsem z zakonoma National Heritage Act 1997 in National Lottery Act 1993 in 1998

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju:

Vir

2007–2008

2008–2009

Finančna podpora za tradicionalne krajine

The Frome Valley Project

634 200 GBP

15 000 GBP

The Purbeck Ridge Project

41 277 GBP

4 600 GBP

Vmesni seštevek

105 427 GBP

19 600 GBP

Tehnična podpora za tradicionalne krajine

Svetovanje (vključno s študijami izvedljivosti)

73 400 GBP

12 400 GBP

Izobraževanje o ohranjanju in dogodki

2 350 GBP

550 GBP

Vmesni seštevek

75 750 GBP

12 950 GBP

Skupaj

181 177 GBP

32 550 GBP

Največja intenzivnost pomoči: Ta shema obsega dva ukrepa: investicijska dela in tehnična podpora. Intenzivnost pomoči za tehnično podporo bo 100 % v skladu s členom 15. Največja intenzivnost pomoči za investicijska dela bo 100 %, če se subvencija dodeli za ohranjanje značilnosti neproizvodne dediščine. Največja intenzivnost pomoči pa se bo, če bo proizvodna, zmanjšala v skladu z vrednostmi iz člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006. Če se pomoč plača v skladu s členom 4, bo največja plačana intenzivnost pomoči 40 % upravičene naložbe

Datum začetka izvajanja: Shema je na voljo od 30. aprila 2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Shema začne veljati 30. aprila 2007. Zaključi se 1. novembra 2009. Zadnje plačilo bo opravljeno 30. novembra 2009

Cilj pomoči: Ohranjanje dediščine – splošni cilj sheme je, da se z ohranjanjem tradicionalne krajine krepi in pomaga varovati bogate in raznolike habitate okrožja Purbeck, predvsem doline Frome in slemena Purbeck

Za element investicijskih del sheme bodo upravičeni stroški dejanski stroški, nastali z investicijskimi deli, namenjenimi za ohranjanje tradicionalne krajine. To je v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1857/2006. Za investicijska dela, ki zahtevajo naložbo v kmetijska gospodarstva in ki so namenjena pomoči pri gojenju goveda, ki je del ohranitvene črede, bo upravičeni strošek 40 % stroškov, nastalih z investicijskimi deli za ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja. To je v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1857/2006

Za element tehnične podpore sheme bodo za upravičene veljali stroški usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijah, predvsem stroški organizacije programov usposabljanja, in svetovalne storitve. Pomoč bo zagotovljena v obliki storitev pod prednostnimi pogoji; proizvajalci ne bodo prejeli neposrednih plačil. To je v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006

Zadevni gospodarski sektorji: Ta shema velja za proizvodnjo vseh kmetijskih proizvodov

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Spletni naslov: Spletni naslov, kjer je na voljo celotno besedilo meril sheme in pogoji:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Dostop do podatkov o tej shemi je mogoč tudi na spletni strani Defra na spletnem naslovu

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Drugi podatki: —

Podpisala in datirala služba za okolje, prehrano in podeželje (Department for Environment, Food and Rural Affairs – pristojni organ Združenega kraljestva)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Številka XA: XA 55/07

Država članica: Nemčija

Regija: Saarland

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Smernica za podporo trženju ekološko in regionalno pridelanih proizvodov

Pravna podlaga: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 250 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: 50-100 % (brez pomoči za stroške, povezane s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov)

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči:

Cilj pomoči: Podpora trženju ekološko in regionalno pridelanih proizvodov na podlagi členov 14 in 15;

Do pomoči so upravičeni le stroški poslovanja

Za ukrepe iz odstavkov od e) do h) se pomoč dodeli samo za storitve, ki jih opravijo tretje strani, ne sme pa biti dodeljena za izdatke za naložbe

Za rabljene naprave in stroje se lahko dodeli pomoč, če niso starejši od enega leta ali jim še ni potekla amortizacijska doba in če zanje še ni bila dodeljena pomoč

Pomoč ni upravičena za izdatke za lastno osebje, lastne storitve ter zamenjave in popravila

Zadevni gospodarski sektorji: Ekološko in regionalno pridelani proizvodi

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Spletni naslov: http://www.saarland.de/22497.htm

Drugi podatki: Kontaktni podatki: Ministerium für Umwelt, Referat B/1

Dorothee Wehlen (odgovorna oseba)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Številka XA: XA 60/07

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: Anglija

Naziv sheme pomoči ali naziv podjetja, ki prejme individualno pomoč: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008.

Pravna podlaga: Shema ni predpisana z zakonom. The Agriculture Act 1986 (section 1) predstavlja pravno podlago za vladno svetovanje v povezavi s katero koli kmetijsko dejavnostjo

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 5. maj 2007-31. marec 2008: 1,6 milijonov GBP

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči je 100 %

Datum začetka izvajanja: Shema bo na voljo od 5. maja 2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Shema se bo zaključila 31. marca 2008. Zadnji rok za plačila je 30. junij 2008

Cilj pomoči: Tehnična pomoč. Usposabljanje in nasveti v zvezi s proaktivnim načrtovanjem zdravstvenega varstva na kmetijah, ki bodo kmetom pomagali doseči visoke standarde glede zdravja in dobrega počutja živali ter jim pokazali, da je bolezni živali bolje preprečiti kot zdraviti

Upravičeni stroški bodo stroški organizacije programov usposabljanja in svetovalnih storitev v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006.

Zadevni gospodarski sektorji: Shema velja za kmetijska podjetja, ki se ukvarjajo z govedorejo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Spletni naslov: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Lahko pa neposredno obiščete glavno spletno stran Združenega kraljestva za državne pomoči na področju kmetijstva: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Kliknite „Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008“.

Drugi podatki: Pomoč bo zagotovljena v obliki storitev. Kmetje ne bodo neposredno prejeli denarja

Usposabljanje in svetovanje bosta na voljo podjetjem, ki se ukvarjajo z načrtovanjem zdravstvenega varstva živali in ki niso kmetje (na primer kmetijski svetovalci in živinozdravniki). Pomoč se bo plačala v skladu z Uredbo (ES) št. 1998/2006 o pomoči de minimis

Številka XA: XA 61/07

Država članica: Republika Litva

Regija: —

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Pravna podlaga: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Načrtovani letni proračun znaša 5 000 000 LTL (1,45 milijonov EUR po uradnem menjalnem tečaju)

Največja intenzivnost pomoči: Največja intenzivnost pomoči za vsak projekt je 40 % upravičenih stroškov

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 31. decembra 2013

Cilj pomoči: Pomoč za MSP. Pomoč iz te sheme je namenjena naložbam v kmetijska gospodarstva

Namen te sheme je ustvariti ugodnejše kreditne pogoje in s tem prispevati k spodbujanju naložb v podeželska območja

Shema je izdelana v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006

Del izdatkov zaradi obresti se povrne, če upravičeni stroški projekta spadajo v naslednje kategorije:

Zadevni gospodarski sektorji: Primarna pridelava kmetijskih pridelkov

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Spletna stran: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Drugi podatki: Intenzivnost državne pomoči bo izračunana po metodi, ki je bila priglašena Komisiji in ki jo je Komisija odobrila z odločbami o ukrepih državne pomoči N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti“ (Odločba C(2006)6786), N 112/05 „Parama žemės pirkimui“ (Odločba C(2006)5704), N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui“ (Odločba C(2006)6867)

Številka XA: XA 62/07

Država članica: Republika Litva.

Regija: —

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Pravna podlaga: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Načrtovani letni proračun znaša 7 500 000 LTL (2,18 milijonov EUR po uradnem menjalnem tečaju)

Največja intenzivnost pomoči: Največja intenzivnost pomoči za vsak projekt je 40 % upravičenih stroškov

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 31.12.2013

Cilj pomoči: Pomoč za MSP.

Pomoč iz te sheme je namenjena naložbam v kmetijska gospodarstva

Namen te sheme je ustvariti ugodnejše kreditne pogoje in s tem prispevati k spodbujanju naložb v podeželska območja

Shema je izdelana v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006.

V zameno za jamstva, ki jih prevzame „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (Jamstveni kreditni sklad za podeželje – zasebna družba z omejeno odgovornostjo), plačajo upravičenci družbi varščino (v višini do 7 % zneska zavarovanega posojila). Upravičenci do zavarovanih posojil lahko dobijo povrnjen del plačane varščine (80 %)

Del varščine se povrne, če upravičeni stroški projekta spadajo v naslednje kategorije:

Zadevni gospodarski sektorji: Primarna pridelava kmetijskih pridelkov

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Spletna stran: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Drugi podatki: Intenzivnost državne pomoči bo izračunana po metodi, ki je bila priglašena Komisiji in ki jo je Komisija odobrila z odločbami o ukrepih državne pomoči N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti“ (Odločba C(2006)6786), N 112/05 „Parama žemės pirkimui“ (Odločba C(2006)5704) in N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui“


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Komisija

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/36


Zadnja objava dokumentov KOM, razen zakonodajnih predlogov in zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

(2007/C 138/11)

UL C 126, 7.6.2007

Pregled prejšnjih objav:

UL C 78, 11.4.2007

UL C 332, 30.12.2006

UL C 317, 23.12.2006

UL C 303, 13.12.2006

UL C 225, 19.9.2006

UL C 184, 8.8.2006


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Komisija

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/37


Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom, med drugim, iz Rusije

(2007/C 138/12)

Komisija se je na lastno pobudo odločila za delni vmesni pregled v skladu s členom 11(3) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“) (1). Pregled je omejen na vidike dampinga v zvezi s proizvajalci izvozniki/člani skupine TMK (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant and Seversky Tube Works) in njihovimi povezanimi družbami („družbe“).

1.   Izdelek

Izdelek, ki se pregleduje, zajema brezšivne cevi iz železa ali jekla s krožnim prerezom zunanjega premera do vključno 406,4 mm z ekvivalentom ogljika (CEV) do vključno 0,86 v skladu s formulo in kemično analizo Mednarodnega inštituta za varilstvo (2) s poreklom iz Rusije („zadevni izdelek“), ki se trenutno uvršča pod oznake KN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 in ex 7304 59 93 (3). Te oznake KN so zgolj informativne.

2.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 954/2006.

3.   Razlogi za pregled

Komisiji so na voljo zadostni prima facie dokazi, da so se okoliščine, na podlagi katerih so bili uvedeni ukrepi, spremenile, in da so spremembe trajne. V skladu z informacijami, ki so na voljo Komisiji, se je struktura družbe po obdobju, na podlagi katerega so bili uvedeni obstoječi ukrepi, znatno in trajno spremenila.

Poleg tega bi se s primerjavo normalne vrednosti, ki temelji na domačih cenah družbe, in njenih izvoznih cen damping znižal znatno pod raven trenutnega ukrepa. Zato nadaljevanje ukrepov na obstoječih ravneh, ki temeljijo na prej vzpostavljeni ravni dampinga, za izravnavo dampinga ne bi bilo več potrebno.

4.   Postopek za ugotavljanje dampinga

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki opravičujejo začetek delnega vmesnega pregleda, zato začenja ta pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

Preiskava bo pokazala, ali je potrebno nadaljevanje, odprava ali sprememba obstoječih ukrepov v zvezi z zgoraj navedeno skupino družb.

(a)   Vprašalniki

Da bi Komisija pridobila informacije, za katere meni, da so potrebne za njeno preiskavo, bo skupini družb in organom zadevne države izvoznice poslala vprašalnike. Komisija mora te informacije in dokazila prejeti v roku, določenem v točki 5(a).

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

Vse zainteresirane stranke so vabljene, da izrazijo svoja stališča, predložijo poleg izpolnjenih vprašalnikov še druge informacije in zagotovijo ustrezna dokazila. Komisija mora te informacije in dokazila prejeti v roku, določenem v točki 5(a).

Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane stranke, če te vložijo zahtevek in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane. Ta zahtevek mora biti vložen v roku, določenem v točki 5(b).

5.   Roki

(a)   Rok, v katerem se stranke lahko javijo, predložijo izpolnjene vprašalnike in kakršne koli druge informacije

Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 40 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni drugače določeno. Opozoriti je treba, da je uveljavljanje večine pravic v postopku, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se stranka javi v navedenem roku.

(b)   Zaslišanja

Vse zainteresirane stranke lahko pri Komisiji zaprosijo tudi za zaslišanje v istem 40-dnevnem roku.

6.   Pisna stališča, izpolnjeni vprašalniki in korespondenca

Vsa stališča in zahtevki zainteresiranih strank morajo biti predloženi v pisni obliki (ne v elektronski obliki, razen če ni drugače določeno) in vsebovati ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka ter številka telefaksa zainteresirane stranke. Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, zahtevanimi v tem obvestilu, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane stranke predložijo na zaupni osnovi, se opremijo z oznako „Interno (4)“ ter se jim v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priloži nezaupna različica, ki je opremljena z oznako „V pregled zainteresiranim strankam“.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

B-1049 Bruselj

Telefaks: (32-2) 295 65 05.

7.   Nesodelovanje

V primerih, ko katera koli zainteresirana stranka zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne zagotovi v določenih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stranka predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te ne upoštevajo, v skladu s členom 18 osnovne uredbe pa se lahko uporabijo razpoložljiva dejstva. Če zainteresirana stranka ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in se zato uporabijo razpoložljiva dejstva, je lahko izid za to stranko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5).


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str.1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  CEV se določi v skladu s tehničnim poročilom, 1967, MIV dok. IX-535-67, ki ga je izdal Mednarodni inštitut za varilstvo (MIV)

(3)  Kot je sedaj opredeljeno v Uredbi Komisije (ES) št. 1549/2006 z dne 17. oktobra 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 301, 31.10.2006, str. 1). Izdelek je opredeljen s kombinacijo opisa izdelka iz člena 1(1) Uredbe Sveta (ES) št. 954/2006 (UL L 175, 29.6.2006, str. 4) in opisa izdelka ustreznih oznak KN.

(4)  To pomeni, da je dokument samo za interno uporabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Je zaupen dokument v skladu s členom 19 osnovne uredbe in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum).

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str.1.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

Komisija

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/39


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 138/13)

1.

Komisija je 13. junija 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Nikko Principal Investments Ltd („Nikko Principal Investments“, Združeno kraljestvo) in Eastmerchant GmbH („Eastmerchant“, Nemčija) z nakupom delnic pridobita skupni nadzor nad podjetjem Sachsenfonds Holding GmbH („Sachsenfonds“, Nemčija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje Nikko Principal Investments: podjetje, ki se ukvarja z naložbami zasebnega kapitala;

za podjetje Eastmerchant: podjetje, ki se ukvarja s finančnimi naložbami;

za podjetje Sachsenfonds: oblikovanje, vzpostavljanje, razporeditev in upravljanje zaprtih naložbenih skladov.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/40


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 138/14)

1.

Komisija je 14. junija 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje CEVA Group Logistics Plc („CEVA“, Združeno kraljestvo), ki je pod nadzorom sklada zasebnega kapitala Apollo Group („Apollo“, Združene države), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem EGL, Inc. („EGL“, Združene države) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za CEVA: zagotavljanje pogodbenih logističnih storitev;

za Apollo Group: sklad zasebnega kapitala;

za EGL: zagotavljanje špediterskih in logističnih storitev.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4693 – Apollo/CEVA/EGL na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/41


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 138/15)

1.

Komisija je 15. junija 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje TA Acquisition Company („TAC“, ZDA) [pod nadzorom Cerberus Group, ZDA] z nakupom sredstev pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Tower Automotive Inc. („Tower“, ZDA), vključno z njegovim poslovanjem v tujini, v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Cerberus Group: naložbeno podjetje;

za Tower Automotive Inc.: oblikovalec in proizvajalec strukturnih kovinskih elementov, ki jih uporabljajo proizvajalci avtomobilov.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32