ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 90

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
25. april 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila, smernice in mnenja

 

MNENJA

 

Svet

2007/C 090/01

Obvestilo osebam, skupinam in organizacijam s seznama iz člena 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

1

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 090/02

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

2

2007/C 090/03

Objava vloge za spremembo na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

5

2007/C 090/04

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

10

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 090/05

Menjalni tečaji eura

16

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2007/C 090/06

Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

17

2007/C 090/07

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2204/2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči na področju zaposlovanja ( 1 )

19

2007/C 090/08

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2204/2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči na področju zaposlovanja ( 1 )

22

2007/C 090/09

Malteški postopek za dodelitev prometnih pravic

25

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2007/C 090/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4602 – Atlas Copco/Dynapac) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

29

 

DRUGI AKTI

 

Svet

2007/C 090/11

Osnutek obvestila za osebe, subjekte in organe, ki jih je Svet vključil na seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja člen 7(2) Uredbe Sveta (ES) 423/2007 (Priloga V)

30

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Resolucije, priporočila, smernice in mnenja

MNENJA

Svet

25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/1


Obvestilo osebam, skupinam in organizacijam s seznama iz člena 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

(2007/C 90/01)

Osebe, skupine in organizacije, vključene na seznam Sklepa Sveta 2006/379/ES (1) in Sklepa Sveta 2006/1008/ES (2), se seznanjajo z naslednjimi informacijami:

Svet Evropske unije je ugotovil, da so razlogi za vključitev oseb, skupin in organizacij na zgornji seznam oseb, skupin in organizacij, za katere veljajo omejevalni ukrepi, predvideni v Uredbi Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (3), še zmeraj veljavni. Zato bo Svet te osebe, skupine in organizacije obdržal na omenjenem seznamu.

Uredba Sveta (ES) 2580/2001 določa, da se zamrznejo vsakršna denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki pripadajo zadevnim osebam, skupinam in organizacijam, ter da se slednjim ne smejo dati na razpolago, bodisi neposredno ali posredno, nikakršna denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri.

Zadevne osebe, skupine in organizacije je treba opozoriti, da lahko pri pristojnem organu zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, navedenem na seznamu v Prilogi k Uredbi, vložijo prošnjo za pridobitev dovoljenja glede uporabe zamrznjenih sredstev za nujne potrebe ali posebna plačila (glej člen 5 Uredbe). Posodobljeni seznam pristojnih organov se nahaja na medmrežju na naslednjem spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Zadevne osebe, skupine in entitete lahko Svetu predložijo zahtevek za pridobitev utemeljitve, na podlagi katere se obdržijo na zgornjih seznamih (če jim ta utemeljitev še ni bila poslana). Zadevne osebe, skupine in organizacije se opozarja na prihodnji pregled seznama s strani Sveta v skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP (4).

Prav tako lahko zadevne osebe, skupine in entitete Svetu skupaj z dokazili predložijo zahtevek, da se sklep o njihovi vključitvi na zgornje sezname ponovno preuči. Vse tovrstne zahtevke je treba predložiti v roku enega meseca od datuma objave tega obvestila

Vse tovrstne zahtevke je treba poslati na naslednji naslov: Council of the European Union (Attn: UNSCR 1373 designations), Rue de la Loi 175, B-1048 Brussels.


(1)  UL L 144, 31.5.2006, str. 21.

(2)  UL L 379, 28.12.2006, str. 123.

(3)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(4)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/2


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 90/02)

Datum sprejetja odločitve

14.12.2004

Št. pomoči

NN 63/04 (ex N 472/03)

Država članica

Portugalska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Reprivatização (primeira fase) da TAP — Transportes Aéreos Portugueses S.A.

Pravna podlaga

Lei 11/90 de 5 de Abril de 1990, Decreto-lei 122/98 de 9 de Maio de 1998, Decreto-lei 34/2000 de 14 de Marco de 2000, Decreto-lei 57/2003 de 28 de Marco de 2003

Vrsta ukrepa

Cilj

Sklep o potrditvi prve faze reprivatizacije Transportes Aereos Portugueses S.A. (delna reprivatizacija Serviços Portugueses de Handling S.A.)

Oblika pomoči

Proračun

Intenzivnost

Ukrep ni pomoč

Trajanje

Gospodarski sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

23.11.2005

Št. pomoči

N 311/05

Država članica

Irska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Refund of social security contributions to employers in respect of the employment of seafarers on certain ships

Pravna podlaga

Social Welfare Act 1997, Social Welfare (Consolidated Contributions and Insurability) (Amendment) (No 2) (Refunds) Regulations, 1997 (as amended)

Vrsta ukrepa

Cilj

Pomorski promet

Oblika pomoči

Proračun

Do 4 milijonov EUR

Intenzivnost

Trajanje

2004-2010

Gospodarski sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

22.3.2006

Št. pomoči

N 313/05

Država članica

Litva

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimas

Pravna podlaga

Įstatymo dėl valstybinio socialinio draudimo pakeitimo įstatymo projektas

Vrsta ukrepa

Cilj

Pomoč pomorskemu sektorju z ohranjanjem flote Skupnosti in zaščito delovnih mest pomorščakov iz držav Skupnosti in EGP, ki so zaposleni na plovilih Skupnosti

Oblika pomoči

Proračun

Do 4,63 milijona EUR letno (27,80 milijona v 6 letih)

Intenzivnost

Trajanje (obdobje)

1.1.2006-1.1.2012

Gospodarski sektorji

Pomorski promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

19.1.2005

Št. pomoči

N 321/04

Država članica

Francija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aide à l'industrie houillère française destinée à couvrir les coûts de fermeture pour l'exercice 2004

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo

Vrsta ukrepa

Cilj

Kritje stroškov zapiranja zadnjih rudnikov za leto 2004

Oblika pomoči

Proračun

887,9 milijona EUR

Intenzivnost

Trajanje

2004

Gospodarski sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

22.2.2006

Št. pomoči

N 420/05

Država članica

Francija

Regija

Naziv (in /ali ime upravičenca)

Allongement de la durée des concessions de sociétés d'autoroutes du Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et du Tunnel Maurice Lemaire (TML/APRR)

Pravna podlaga

Vrsta ukrepa

Cilj

Oblika pomoči

Proračun

Za družbo APRR javna subvencija v znesku 35 milijonov EUR

Intenzivnost

Trajanje

Za družbo ATMB podaljšanje trajanja koncesije do leta 2050

Za družbo APRR podaljšanje trajanja koncesije do leta 2068

Gospodarski sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/5


Objava vloge za spremembo na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

(2007/C 90/03)

Ta objava daje pravico do ugovora zoper vlogo za spremembo na podlagi člena 7 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1). Izjavo o ugovoru mora Komisija prejeti v šestih mesecih po dnevu te objave.

VLOGA ZA SPREMEMBO

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

Vloga za spremembo po členu 9 in členu 17(2)

„MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA“

ES št.: IT/PDO/117/0014/20.09.2002

ZOP ( X ) ZGO ( )

Zahtevana(-e) sprememba(-e)

Razdelek(-ki) specifikacije:

Image

Ime proizvoda

X

Opis proizvoda

X

Geografsko območje

Image

Dokazilo o poreklu

X

Metoda pridobivanja

Image

Povezava

X

Označevanje

Image

Nacionalne zahteve

Sprememba(-e):

Opis

Poleg obstoječih oblik se vključijo tudi jajčaste, ki so prav tako značilne. Najmanjša teža se spremeni z 20 na 10 gramov. Za sire v obliki „kite “se določi največja dovoljena teža 3 kg.

Geografsko območje

Geografsko območje se razširi, tako da vključuje:

1.

nekatere sosednje občine v pokrajini Latina (Santi Cosma e Damiano) v deželi Lacij, v pokrajini Neapelj (Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Mugnano) v deželi Kampanija in v pokrajini Isernia (Venafro) v deželi Molize ter

2.

nekatere občine (Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale) in dele nekaterih drugih (Cerignola, Foggia, Lucera, Torremaggiore, Apricena, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis) v osrednjem območju pokrajine Foggia v deželi Apuliji,

vsem navedenim občinam oziroma delom občin so bili priznani povezava z območjem, dokazilo o poreklu in tradicija pridobivanja.

Metoda pridobivanja

Določene so zahteve glede surovin, podrobno pa so opisane različne stopnje proizvodnega postopka.

Surovina je neposneto sveže bivolje mleko. To je določeno zato, da se prepreči uporaba zamrznjenega ali globoko zamrznjenega mleka.

Kot pasma bivolov se navede „italijanska sredozemska pasma “(„razza mediterranea italiana“), ki je nacionalno priznana.

Najmanjša vsebnost maščobe (povečana s 7 % na 7,2 %) in najmanjša vsebnost beljakovin (v specifikacijo vnesena kot 4,2 %) sta prav tako omenjeni, da se zagotovi uporaba mleka najboljše kakovosti.

V zvezi s proizvodnim postopkom je najdaljši dovoljeni čas, ki preteče med molžo in začetkom predelave v sirarni, določen na 60 ur, zahteva po dostavi mleka v sirarno najpozneje v 16 urah po molži je bila črtana, izrecno pa je navedeno, da se lahko mleko pasterizira in/ali toplotno obdela, kar se je po tradiciji delalo, kadar je bil čas, v katerem se naj bi mleko uporabilo, predolg, da bi se ohranila njegova kakovost.

Poleg tega so postopki predelave mleka v ZOP „Mozarella di Bufala Campana “bolje opisani: navedeno je, da se mleko in sirna gruda kisata z dodajanjem naravne sirotke za usirjenje, pridobljene iz predhodne obdelave bivoljega mleka v istem obratu ali sosednjih obratih. Najvišja temperatura segrevanja mleka je spremenjena s 36 na 39 °C. Izrecno je navedeno, da je sirilo naravno sirilo, pridobljeno iz telet.

Glede lastnosti zaščitne tekočine, v katero je potopljen proizvod od trenutka pakiranja (ta poteka v istem obratu kot proizvodnja) do uporabe, je navedeno, da je kisla (lahko se uporabita mlečna ali citronska kislina) in lahko tudi slana.

Označevanje

Opredeljene so barvne značilnosti znaka za zaščiteno označbo porekla in nekatere dodatne navedbe, kot je sklicevanje na Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 o registraciji.

Dodatne geografske navedbe iz proizvodne specifikacije („Piana del Sele“, „Piana del Volturno“, „Aversana “in „Pontina“), ki jih ne ščitijo pravila Skupnosti, se črtajo, ker se ne uporabljajo. Poleg tega je uvedena prepoved v imenu proizvoda uporabljati kakršen koli geografski opis, drugačen od besede „Campana“.

POVZETEK

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA“

ES št.: IT/PDO/117/0014/20.09.2002

ZOP ( X ) ZGO ( )

Ta povzetek zajema glavne elemente specifikacije proizvoda za informativne namene.

1.   Pristojna služba v državi članici:

Naziv:

Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali

Naslov:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Telefon:

(39) 06 481 99 68

Telefaks:

(39) 06 42 01 31 26

E-naslov:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Vlagatelj:

Naziv:

Consorzio tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana

Naslov:

Viale Carlo III, 128

I-San Nicola la Strada (CE)

Telefon:

(39) 0823 42 47 80

Telefaks:

(39) 0823 45 27 82

E-naslov:

Sestava:

proizvajalci/predelovalci ( X ) drugi ( )

3.   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.3 – Siri

4.   Specifikacija:

(povzetek zahtev v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 510/2006)

4.1.   Naziv: „Mozzarella di Bufala Campana“

4.2   Opis: Pri dajanju na trg za porabo ima sir „Mozzarella di Bufala Campana “naslednje lastnosti:

Oblika: poleg zaobljene oblike so dovoljene tudi druge oblike, značilne za področje proizvodnje, na primer: za grižljaj veliki kosi (podobni polnjenim bonbonom), kite, kroglice, „češnje“, vozli, „jajčka“;

Teža: od 10 do 800 gramov, odvisno od oblike. Kos sira z obliko kite lahko tehta do 3 kg;

Zunanji videz: porcelanasto bela barva, zelo tanka skorja (približno en milimeter), gladka površina, ki ni sluzasta ali luskasta;

Konsistenca: struktura iz tankih lističev; v prvih osmih do desetih urah po proizvodnji in obdelavi je sir nekoliko raztegljiv, potem pa postane bolj tekoč; brez napak v strukturi (na primer lukenj), ki jih povzroča plinasta ali nepravilna fermentacija; brez konzervansov, inhibitorjev in barvil; pri rezanju se izloča nežen masten izcedek, podoben sirotki, z vonjem po mlečnih fermentih;

Okus: značilen in nežen;

Vsebnost maščobe v suhi snovi: najmanj 52 %;

Najvišja vsebnost vlage: 65 %.

4.3   Geografsko območje: Območje porekla mleka za predelavo in proizvodnjo sira „Mozzarella di Bufala Campana “vključuje upravna območja občin v pokrajinah Benevento, Caserta, Neapelj, Salerno, Frosinone, Latina, Rim, Foggia in Isernia, ki so navedene v proizvodni specifikaciji in so v deželah Kampanija, Lacij, Apulija in Molize.

4.4   Dokazilo o poreklu: Vsaka stopnja proizvodnega postopka se mora spremljati in za vsako se morajo evidentirati vstopni in izstopni proizvodi. To in vpisovanje kmetov, proizvajalcev in pakirnic v posebne sezname, ki jih vodi nadzorni organ, zagotavlja sledljivost proizvoda od začetka do konca proizvodne verige. Med vsemi stopnjami proizvodnje samo surovino pozorno spremlja pristojni organ. Nadzorni organ preverja vse fizične in pravne osebe, ki so vpisane v ustrezne registre, v skladu s proizvodno specifikacijo in zadevnim načrtom nadzora. Če nadzorni organ ugotovi neskladja, tudi če so v enem samem členu proizvodne verige, se proizvod ne sme prodajati pod zaščiteno označbo porekla „Mozzarella di Bufala Campana“.

4.5   Metoda pridobivanja: Specifikacija med drugim zahteva, da se sir „Mozzarella di Bufala Campana “proizvaja izključno iz neposnetega svežega bivoljega mleka. Med postopkom obdelave se mora uporabljati surovo mleko, lahko tudi toplotno obdelano ali pasterizirano, dobljeno od bivolov, vzrejenih na proizvodnem območju, določenem v členu 2 specifikacije.

Mleko se mora predelati v sir „Mozzarella di Bufala Campana “v 60 urah od prve molže.

Mleko in sirna gruda se kisata z dodajanjem naravnega sirila sirotke, ki se pridobi iz predhodne predelave bivoljega mleka v istem obratu ali v sosednjih obratih v omejenem proizvodnem območju. Po segretju mleka na temperaturo 33-39 °C se mleko usiri, ko se doda naravno sirilo, pridobljeno iz telet.

Po mešanju z vrelo vodo se sirna gruda premeša, razreže in/ali oblikuje v posamezne kose predvidene oblike in velikosti, ki se potem položijo v pitno vodo za toliko časa, da se strdijo, ta čas je odvisen od njihove velikosti.

Soljenje poteka v slanici. Nato sledi pakiranje, ki se mora opraviti v istem obratu, v katerem poteka proizvodnja.

Pakirani proizvod mora biti do končne uporabe potopljen v zaščitno tekočino, ki je kisla in lahko tudi slana. Značilna kislost zaščitne tekočine se doseže z dodajanjem mlečne ali citronske kisline.

Proizvod se lahko dimi, vendar le z uporabo naravnih tradicionalnih metod; v tem primeru mora označbi porekla slediti izraz „affumicata “(„dimljen“).

4.6   Povezava: Pokrajine, na katere se nanaša ZOP, so na ozemlju, ki je v več pogledih homogeno. To so območja, ki so bila v preteklosti močvirnata, zdaj pa zaradi obsežnega osuševanja niso več, prečkajo jih srednje velike ali majhne reke in veliko kanalov, ki regulirajo odtok vode. Prst je večinoma vulkanskega in aluvialnega izvora. Podnebje je milo, povprečna letna temperatura se giblje med 17,5 °C in 16,5 °C; padavin je med 804 in 918 mm. Bivole redijo na ravninskih območjih ali na nizkih gričih; nižine obdajajo hribi, ki jih varujejo pred hladnimi severnimi vetrovi, podnebje pa je blago tudi zaradi bližine morja, ki omejuje nihanja temperature. Te značilnosti so v Evropi in Italiji edinstvene, zlasti zaradi vulkanskega izvora prsti, pridobljene predvsem z izsuševanjem močvirij, ter zaradi prisotnosti srednje velikih in majhnih rek.

Bivoli se redijo na ekstenziven in polekstenziven način, napredne kmetije pa imajo živino večinoma v napol odprtih hlevih. Hranijo se s krmo, pridelano na območju z aluvialno prstjo, pomešano z vulkanskimi ostanki. Na zorenje sirne grude in končnega proizvoda brez dvoma vpliva podnebje, zaradi katerega ima sir „Mozzarella di Bufala Campana “značilnosti, ki jih ni mogoče doseči nikjer izven zadevnega omejenega območja.

Taka kombinacija proizvodnih in podnebnih dejavnikov v zadevnem omejenem območju ustvarja najboljše možne pogoje za dosego posebnih in značilnih lastnosti proizvoda, zaradi katerih je ta proizvodnja edinstvena na svojem gospodarskem področju. Veliko dokumentov potrjuje, da je reja bivolov v južni Italiji gospodarsko pomembna že od konca 13. stoletja.

4.7   Nadzorni organ:

Naziv:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Naslov:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Telefon:

(39) 0445 36 60 94

Telefaks:

(39) 0445 38 26 72

E-naslov:

csqa@csqa.it

4.8   Označevanje: Ko se sir z ZOP „Mozzarella di Bufala Campana “da na trg za porabo, mora na embalaži imeti pritrjen logotip s številko, ki jo dodeli vlagatelj, in navedbo uredbe Komisije, s katero je označba registrirana, kot garancijo, da proizvod izpolnjuje določene predpisane standarde.

Na vrhu logotipa ZOP „Mozzarella di Bufala Campana “je rdeče sonce, iz katerega se širijo žarki, na sredini je črna silhueta bivolje glave v profilu, v spodnjem delu pa napis „Mozzarella di Bufala “z belimi črkami na zeleni podlagi, na dnu je zelen napis„Campana“.

Podrobnosti logotipa so določene v proizvodni specifikaciji.

Če je proizvod proizveden iz surovega mleka, mora oznaka to izrecno navajati. V imenu ali pri predstavitvi proizvoda z ZOP „Mozarella di Bufala Campana “je prepovedano uporabiti kak drug geografski opis.


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/10


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 90/04)

Datum sprejetja odločitve

19.7.2006

Št. pomoči

NN 53/05

Država članica

Madžarska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

A magyar szénipar állami támogatása 2004-2006 között

Pravna podlaga

A Kormány 2002. március 26-i 1028/2002. (III. 26.) határozata, és a 2002. december 29-i 56/2002. (XII. 29.) rendelet

Vrsta ukrepa

Cilj

Varnost oskrbe z energijo s proizvodnjo premoga

Oblika pomoči

Proračun

12 069 819 408 HUF (48 137 970,071 EUR) leta 2004, 10 775 000 000,00 HUF (42 977 598,981 EUR) leta 2005, 10 053 000,000 HUF (41 315 474 EUR) leta 2006

Intenzivnost

12 069 819 408 HUF (48 137 970,071 EUR) leta 2004, 10 775 000 000,00 HUF (42 977 598,981 EUR) leta 2005, 10 053 000,000 HUF (41 315 474 EUR) leta 2006

Trajanje

3 leta

Gospodarski sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

21.2.2007

Št. pomoči

N 62/05

Država članica

Italija

Regija

Friuli Venezia Giulia

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Contratto di servizio pubblico per una linea marittima regolare di passeggeri tra la Regione Friuli Venezia Giulia da un lato e la Croazia e la Slovenia dall'altro

Pravna podlaga

Regolamento per la gestione dei servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia di cui all'articolo 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Vrsta ukrepa

Pogodba o izvajanju javne službe

Cilj

Javna služba

Oblika pomoči

Nadomestilo za izvajanje javne službe

Proračun

1 645 796 EUR

Intenzivnost

Trajanje

5 let

Gospodarski sektorji

Pomorski promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Via Trento, 2

I-34100 Trieste

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

19.7.2006

Št. pomoči

N 330/05

Država članica

Litva

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Laivybos bendrovėms taikoma tonažo mokesčio schema

Pravna podlaga

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 11, 19, 47, 50, 51, 53 straipsnius iš dalies keičiančio ir papildančio bei 38 straipsniu papildančio įstatymo projektas

Vrsta ukrepa

Cilj

Oblika pomoči

Proračun

2,1 milijona LTL (0,6 milijona EUR) letno

Intenzivnost

Trajanje

10 let

Gospodarski sektorji

Pomorski prevoz

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

J. Tumo – Vaižganto 8a/2

LT-01512 Vilnius

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

16.5.2006

Št. pomoči

N 562/05

Država članica

Italija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Proroga della durata della concessione della Società Italiana del Traforo del Monte Bianco (SITMN)

Pravna podlaga

Vrsta ukrepa

Cilj

Oblika pomoči

Proračun

Intenzivnost

Trajanje

Za podjetje SITMN: podaljšanje koncesije do leta 2050

Gospodarski sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

17.11.2006

Št. pomoči

NN 63/06

Država članica

Nemčija

Regija

Naziv (in /ali ime upravičenca)

Ausgleich für die Zahlung der Sozialabgaben der Seeleute an Bord von Seeschiffen

Pravna podlaga

Richtlinien vom 17. Dezember 2003 zur Senkung der Lohnnebenkosten in der Deutschen Seeschifffahrt

Vrsta ukrepa

Pomoč za zmanjšanje socialnih bremen na plačah pomorščakov, ki delajo na ladjah za pomorski prevoz

Cilj

Ladjarje razbremeniti plačila socialnih prispevkov za svoje pomorščake, ki delajo na ladjah za pomorski prevoz

Oblika pomoči

Neposredno izplačilo na podlagi števila pomorščakov in njihovih kvalifikacij

Proračun

58,2 milijona EUR na EUR

Intenzivnost

Trajanje

4 leta (2006-2009)

Gospodarski sektorji

Pomorski promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

PwC AG

New-York Ring 13

D-22297 Hamburg

Drugi podatki

Podaljšanje sheme, ki je bila prvič sprejeta z odločitvijo Komisije z dne 5. junija 2002 za primer NN 49/02

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

6.12.2006

Št. pomoči

N 400/06

Država članica

Italija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aiuti per l'installazione di filtri antiparticolato sugli autobus diesel in Lombardia

Pravna podlaga

Deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VIII/2484 dell'11 maggio 2006 avente ad oggetto: „Progetto di assegnazione di contributi per l'installazione di filtri antiparticolato su autobus diesel“.

Decreto della direzione generale Qualità dell'ambiente n. 6283 del 6 giugno 2006„Approvazione del bando di assegnazione contributi per l'installazione di filtri antiparticolato su autobus diesel“, come modificato dal decreto 10154 del 18.9.2006.

Vrsta ukrepa

Cilj

Zmanjšanje onesnaženja (emisij delcev) z dodatno namestitvijo filtrov za delce na stare in nove dizelske potniške avtobuse (novi avtobusi morajo biti v vsakem primeru v skladu z Direktivo 1999/96)

Oblika pomoči

Okoljska pomoč

Proračun

20 milijonov EUR

Intenzivnost

Največ 30 %

Trajanje

Od odobritve Komisije do 31. decembra 2010

Gospodarski sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

22.11.2006

Št. pomoči

N 640/06

Država članica

Malta

Regija

Border, West, South West and South East regions

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Air Route Development Scheme for Malta

Pravna podlaga

Civil Aviation Act (Cap 232)

Vrsta ukrepa

Cilj

Oblika pomoči

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 5 milijonov MTL (11,6 milijona EUR)

Skupni znesek: 25 milijonov MTL (58 milijonov EUR)

Intenzivnost

V skladu z odstavkom 79(f) Smernic Skupnosti o financiranju letališč in zagonski državni pomoči letalskim družbam z odhodi z regionalnih letališč (2005/C312/01)

Trajanje

Do 30.9.2011

Gospodarski sektorji

Zračni promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministry for Competitiveness and Communications,

Casa Leoni

St. Joseph High Road

MT-St. Venera CMR 02

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

4.12.2006

Št. pomoči

N 656/06

Država članica

Francija

Regija

Île de la Réunion

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Prolongation avec modifications du régime N 607/04, tel que modifié par le régime N 236/06, concernant des aides individuelles à caractère social au titre de l'article 87.2 a) du Traité instauré au bénéfice de certaines catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la Réunion à la France métropolitaine

Pravna podlaga

Article 60 de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, décret no 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer, arrêté du 7 février 2006 fixant pour l'année 2006 la répartition de la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer, et délibération no DAE/2006-0429 du 11 juillet 2006 de la commission permanente du conseil régional de la Réunion portant amélioration du dispositif de continuité territoriale

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Spodbujati odpiranje otoka Réunion z uvedbo sistema socialnih pomoči za nekatere kategorije potnikov in prebivalce otoka ter se tako boriti proti oviram zaradi otoške lege

Oblika pomoči

Znižanje cen letalskih vozovnic za potnike – posredna pomoč letalskim družbam

Proračun

8,6 mio. EUR letno

Intenzivnost

Med 50 in 100 %

Trajanje

10 let

Gospodarski sektorji

Letalski prevoz

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Conseil régional de la Réunion

Drugi podatki

Odločitev o nevložitvi ugovora proti ukrepu, saj je skladen s členom 87(2)(a) Pogodbe ES in s Sporočilom o državnih pomočeh v sektorju letalskega prevoza

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

Komisija

25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/16


Menjalni tečaji eura (1)

24. aprila 2007

(2007/C 90/05)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3582

JPY

japonski jen

161,39

DKK

danska krona

7,4522

GBP

funt šterling

0,67930

SEK

švedska krona

9,1930

CHF

švicarski frank

1,6387

ISK

islandska krona

87,58

NOK

norveška krona

8,1030

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5820

CZK

češka krona

28,065

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

245,84

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6995

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,7872

RON

romunski leu

3,3350

SKK

slovaška krona

33,655

TRY

turška lira

1,8185

AUD

avstralski dolar

1,6424

CAD

kanadski dolar

1,5223

HKD

hongkonški dolar

10,6154

NZD

novozelandski dolar

1,8305

SGD

singapurski dolar

2,0566

KRW

južnokorejski won

1 259,39

ZAR

južnoafriški rand

9,6035

CNY

kitajski juan

10,4936

HRK

hrvaška kuna

7,3843

IDR

indonezijska rupija

12 344,00

MYR

malezijski ringit

4,6478

PHP

filipinski peso

64,440

RUB

ruski rubelj

34,9830

THB

tajski bat

44,191


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/17


Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

(2007/C 90/06)

Številka pomoči: XA 111/06

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: Vzhodna Anglija

Naziv sheme pomoči: Izboljšati konkurenčnost kmetijsko-poslovnega sektorja v vzhodni Angliji

Pravna podlaga: Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998.

Načrtovani letni izdatki po shemi:

29. december 2006 – 31. marec 2007 

120 000 GBP

1. april 2007 – 31. marec 2008

240 000 GBP

1. april 2008 – 31. marec 2009

240 000 GBP

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči je 100 %

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme: Do 31. marca 2009.

Cilj pomoči: Sektorski razvoj. Shema pomoči zagotavlja informativne, svetovalne in izobraževalne storitve kmetom, podjetjem, ki jih upravljajo kmetje, in drugim podjetjem v verigi dobave kmetijskih proizvodov v vzhodni Angliji

Shema zagotavlja svetovanje pri sodelovanju, da bi se izboljšalo poslovanje kmetij in njihova učinkovitost, ter pomoč pri izpopolnitvi trženja kmetijskih proizvodov

Pomoč bo izplačana v skladu s členom 14 Uredbe št. 1/2004; upravičeni stroški bodo svetovalne storitve in stroški organizacije programov usposabljanja

Zadevni sektor: Shema je namenjena predvsem podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in sicer žit, poljščin in rdečega mesa. Vendar so lahko upravičena tudi nekatera podjetja v drugih delih širše dobavne verige (vključno s predelavo in trženjem). Shema je torej dostopna podjetjem, ki proizvajajo (ali predelujejo ali tržijo) žita in druge poljščine ter svinjsko, goveje in ovčje meso ali izdelke, ki so narejeni iz omenjenih proizvodov

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

East of England Development Agency

The Business Centre

Station Rd

Histon

Cambridge CB4 9LQ

United Kingdom

Spletni naslov: http://www.eeda.org.uk/files/Improving_competiveness.pdf

Dostop do podatkov o tej shemi je mogoč tudi prek osrednjega spletnega seznama Združenega kraljestva o izvzetih shemah državnih pomoči za kmetijstvo:

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Drugi podatki: Shema bo na voljo podjetjem v verigi dobave kmetijskih proizvodov, ki predelujejo ali tržijo proizvode, ki niso navedeni v Prilogi 1 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Pomoč takšnim podjetjem bo izplačana v skladu z Uredbo št. 69/2001 o pomoči de minimis ali katero koli uredbo, ki jo zamenjuje

Prejemniki pomoči ne morejo izbrati svojega izvajalca storitev. Izvajalec storitev bo EFFP, ki je bil izbran in bo plačan v skladu s tržnimi načeli

Podpisano in datirano v imenu Službe za okolje, prehrano in podeželje (Department of Environment, Food and Rural Affairs) – pristojnega organa Združenega kraljestva

Neil Marr

Agricultural State Aid Advisor

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Številka pomoči: XA 112/06

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: North West Regional Development Agency

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Lancashire Tea Company Limited.

Pravna podlaga: The Governments powers for Regional Selective Assistance (RSA) and Selective Finance for Investment in England (SFIE) are provided in Section 7 of the Industrial Development Act 1982. Section 7(1) of the Act provides for financial assistance to be given on a discretionary basis in order to provide, maintain or safeguard employment in the Assisted Areas (AAs). Offers of assistance in England are subject to the consent of the Treasury.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Dotacija SFIE v višini 83 000 GBP, izplačana v dveh obrokih v 18-mesečnem obdobju

Največja intenzivnost pomoči: Dotacija SFIE v višini 83 000 GBP predstavlja 30 % vseh izdatkov investicijskega projekta podjetja (276 000 GBP)

Datum začetka izvajanja: Projekt se začne izvajati 29. decembra 2006

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Dotacija bo izplačana v dveh obrokih, ko bodo uresničeni cilji v zvezi z naložbami v osnovna sredstva, ustvarjanjem delovnih mest in rastjo produktivnosti. Zadnji obrok bo izplačan 31. marca 2009

Cilj pomoči: Cilj je regionalna pomoč. Dotacija je v skladu s členom 7 Uredbe Evropske komisije (ES) št. 1/2004 o naložbah v proizvodnjo, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Upravičen strošek bo nakup novega obrata in obratne opreme, tj. stroja za pakiranje za gostinske potrebe, stroja za zavijanje s folijo, stroja za spravljanje v vreče in pomožne opreme

Zadevni gospodarski sektor: Glavna dejavnost podjetja „Lancashire Tea Company Limited “je predelava in pakiranje čajnih vrečk posebne regionalne mešanice čaja

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

North West Regional Development Agency

PO Box 37, Renaissance House

Centre Park

Warrington WA1 1XB

United KIngdom

Spletni naslov: http://www.nwda.co.uk/RelatedContent.aspx?area=86&subarea=252&item=20029190203189955

Desno spodaj na tej strani kliknite „Defra State Aid“

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Drugi podatki: Dotacija je dodeljena na podlagi sheme Selektivna finančna sredstva za naložbe (Selective Finance for Investment), ki je bila odobrena kot regionalna selektivna pomoč (Regional Selective Assistance) v skladu z N731/2000. Ker je predelava proizvodov iz Priloge 1 izvzeta iz odobritve sheme N731/2000, proizvodi podjetja „Lancashire Tea “spadajo med proizvode iz Priloge 1. Dotacija je zato prijavljena na podlagi Uredbe št. 1/2004. Podjetje „Lancashire Tea Company Ltd “ima sedež v regiji iz Cilja 1 Merseyside

Projekt bo upravičen tudi v okviru sheme za jamčenje posojil, ki so ravno tako državna pomoč. Vse državne pomoči skupaj pa ne presegajo 50 % meje intenzivnosti pomoči

Podrobnosti o ciljih ponudbe so na voljo v dokumentu s popolnim besedilom

Podpisano in datirano v imenu Službe za okolje, prehrano in podeželje (Department of Environment, Food and Rural Affairs) – pristojnega organa Združenega kraljestva

Neil Marr

Agricultural State Aid Advisor

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/19


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2204/2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči na področju zaposlovanja

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 90/07)

Št. pomoči

XE 1/07

Država članica

Madžarska

Regija

Magyarország teljes területe

Naziv sheme pomoči

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból nyújtott munkahelyteremtő támogatás

Pravna podlaga

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 7,8 mio. EUR; skupni znesek načrtovane pomoči: –

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)-(5), členom 5 in členom 6 Uredbe

Datum začetka izvajanja

1.12.2006

Trajanje sheme pomoči

30.6.2008

Cilj

Člen 4: Ustvarjanje delovnih mest

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji Skupnosti (1), upravičeni do pomoči za zaposlovanje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pozsonyi út 56.

H-1133 Budapest

Drugi podatki

Program financirata finančni mehanizem EGP in norveški finančni mehanizem. Ne prejema nobenega financiranja iz madžarskih javnih sredstev.


Št. pomoči

XE 3/07

Država članica

Italija

Regija

Calabria

Naziv sheme pomoči

Aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Creazione di posti di lavoro per disoccupati/inoccupati calabresi

Pravna podlaga

Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approvazione del POR Calabria

Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 16 mio. EUR; skupni znesek načrtovane pomoči: –

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)-(5), členom 5 in členom 6 Uredbe

Datum začetka izvajanja

15.12.2006

Trajanje sheme pomoči

31.12.2006

Cilj

Člen 4 – Ustvarjanje delovnih mest

Člen 5 – Zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov

Člen 6 – Zaposlovanje invalidnih delavcev

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji Skupnosti (2), upravičeni do pomoči za zaposlovanje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Calabria

Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali, cooperazione e volontariato

Piazza Matteotti, 7

I-88100 Catanzaro

Dirigente generale: dott. Franco Petramala

Tel. (39) 0961 72 76 42

E-mail: f.petramala@regcal.it

Drugi podatki

Shemo pomoči sofinancira Evropski socialni sklad v okviru regionalnega operativnega programa Calabria 2000-2006. Ukrepi 3.2, 3.4, 3.13


Št. pomoči

XE 4/07

Država članica

Italija

Regija

Veneto

Naziv sheme pomoči

Aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili

Pravna podlaga

Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali», articolo 5

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 2 mio. EUR; skupni znesek načrtovane pomoči: –

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členoma 5 in 6 Uredbe

Datum začetka izvajanja

1.1.2007

Trajanje sheme pomoči

30.6.2007

Cilj

Člen 5: Zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov; Člen 6 Zaposlovanje invalidnih delavcev

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji Skupnosti (3), upravičeni do pomoči za zaposlovanje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Veneto

Segreteria regionale Bilancio e finanza

Direzione Risorse finanziarie

Tel. (39) 041 279 11 94

Santa Croce 1187

I-30125 Venezia


Št. pomoči

XE 5/07

Država članica

Italija

Regija

Calabria

Naziv sheme pomoči

Aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Creazione di posti di lavoro per disoccupati provenienti da aziende e settori in crisi della Calabria

Pravna podlaga

Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approvazione del POR Calabria

Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo

Proračun

Načrtovani letni izdatki 16 mio EUR; skupni znesek načrtovane pomoči: –

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)-(5), členom 5 in členom 6 Uredbe

Datum začetka izvajanja

15.12.2006

Trajanje sheme pomoči

31.12.2006

Cilj

Člen 4 – Ustvarjanje delovnih mest

Člen 5 – Zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov

Člen 6 – Zaposlovanje invalidnih delavcev

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji Skupnosti (4), upravičeni do pomoči za zaposlovanje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Calabria

Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali, cooperazione e volontariato

Piazza Matteotti, 7

I-88100 Catanzaro

Dirigente generale: dott. Franco Petramala

Tel. (39) 0961 72 76 42

E-mail: f.petramala@regcal.it

Drugi podatki

Shemo pomoči sofinancira Evropski socialni sklad v okviru regionalnega operativnega programa Calabria 2000-006. Ukrepi 3.2


(1)  Razen sektorja ladjedelništva in drugih sektorjev, za katere veljajo posebna pravila iz uredb in direktiv, ki urejajo vse zadevne državne pomoči.

(2)  Razen sektorja ladjedelništva in drugih sektorjev, za katere veljajo posebna pravila iz uredb in direktiv, ki urejajo vse zadevne državne pomoči.

(3)  Razen sektorja ladjedelništva in drugih sektorjev, za katere veljajo posebna pravila iz uredb in direktiv, ki urejajo vse zadevne državne pomoči.

(4)  Razen sektorja ladjedelništva in drugih sektorjev, za katere veljajo posebna pravila iz uredb in direktiv, ki urejajo vse zadevne državne pomoči.


25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/22


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2204/2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči na področju zaposlovanja

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 90/08)

Št. pomoči

XE 7/07

Država članica

Italija

Regija

Naziv sheme pomoči

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 27 dicembre 2006, n. 296 — legge finanziaria 2007)

Lavoratrici donne rientrate nella definizione di lavoratore svantaggiato

Pravna podlaga

Articolo 1, comma 266, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che introduce il comma 4 sexies all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 1 mio. EUR; skupni znesek načrtovane pomoči: –

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)-(5), členom 5 in členom 6 Uredbe

Datum začetka izvajanja

1.1.2007

Trajanje sheme pomoči

31.12.2008

Cilj

Člen 5: Zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji Skupnosti (1), upravičeni do pomoči za zaposlovanje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministero dell'Economia e delle finanze

Via Pastrengo, 22

I-00187 Roma


Št. pomoči

XE 8/07

Država članica

Italija

Regija

Molise

Naziv sheme pomoči

Aiuti all'occupazione

Pravna podlaga

Avviso pubblico (lex specialis) approvato con determinazione direttoriale n. 164 del 23 ottobre 2006, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise n. 31 del 31 ottobre 2006

Proračun

Načrtovani letni izdatki: –; skupni znesek načrtovane pomoči: 0,62 mio. EUR

Največja intenzivnost pomoči

50 % stroškov zaposlovanja za prvo leto po zaposlitvi

Datum začetka izvajanja

1.11.2006

Trajanje sheme pomoči

30.9.2008

Cilj

Člen 5: Zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji Skupnosti (2), upravičeni do pomoči za zaposlovanje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Molise — Direzione generale VI^

Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro

Via Toscana, 51

I-86100 Campobasso

Tel. (39) 0874 42 43 68

Fax (39) 0874 42 43 69

E-mail: c.iapalucci1197@regione.molise.it


Št. pomoči

XE 9/07

Država članica

Nemčija

Regija

Bayern

Naziv sheme pomoči

Förderung von neuen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse:

Förderung der Einstellung und der betrieblichen Einarbeitung von nicht ausreichend qualifizierten Arbeitslosen in neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse.

Die Förderung richtet sich nach der Beschreibung im EPPD zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 in Schwerpunkt 2 „Wettbewerbsfähige Unternehmen — zukunftsfähige Arbeitsplätze, Maßnahme 4 “Unterstützung der Modernisierung, der Wettbewerbsfähigkeit und Förderung des endogenen Potenzials, Einzelmaßnahme (e) „Förderung von neuen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse an Arbeitgeber “der Programmergänzung zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 (Programmregelung)

Pravna podlaga

BayVwVfG, BayHO (insb. Art. 23 und 44)

EPPD zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 und Programmergänzung zu Ziel 2 (Schwerpunkt 2, Maßnahme 4, Einzelmaßnahme e)

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 0,6 mio. EUR; skupni znesek načrtovane pomoči: –

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)-(5), členom 5 in členom 6 Uredbe

Datum začetka izvajanja

22.2.2007

Trajanje sheme pomoči

30.6.2008

Cilj

Člen 5: Zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji Skupnosti (3), upravičeni do pomoči za zaposlovanje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Hegelstraße 4

D-95447 Bayreuth

Drugi podatki

Shema se delno financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada


Št. pomoči

XE 11/07

Država članica

Madžarska

Regija

Magyarország egész területe

Naziv sheme pomoči

Magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásának támogatása, hátrányos helyzetű személyek és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható bértámogatás, valamint rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatása

Pravna podlaga

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16. § és 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11. §-a, 18. § (1) bekezdés b) pontja és 19/B. §-a

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 78 mio. EUR; skupni znesek načrtovane pomoči: –

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)-(5), členom 5 in členom 6 Uredbe

Datum začetka izvajanja

17.2.2007

Trajanje sheme pomoči

30.6.2008

Cilj

Člen 4: Ustvarjanje delovnih mest; Člen 5: Zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov; Člen 6: Zaposlovanje invalidnih delavcev

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji Skupnosti (4), upravičeni do pomoči za zaposlovanje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alkotmány utca 3.

H-1054 Budapest


Št. pomoči

XE 12/07

Država članica

Španija

Regija

Cantabria

Naziv sheme pomoči

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Pravna podlaga

Sección 7a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 0,1 mio. EUR; skupni znesek načrtovane pomoči: –

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)-(5), členom 5 in členom 6 Uredbe

Datum začetka izvajanja

2.3.2007

Trajanje sheme pomoči

31.12.2013

Cilj

Člen 4: Ustvarjanje delovnih mest; Člen 5: Zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov; Člen 6: Zaposlovanje invalidnih delavcev

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji Skupnosti (5), upravičeni do pomoči za zaposlovanje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Conserjería de Ganadería

Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


(1)  Razen sektorja ladjedelništva in drugih sektorjev, za katere veljajo posebna pravila iz uredb in direktiv, ki urejajo vse zadevne državne pomoči.

(2)  Razen sektorja ladjedelništva in drugih sektorjev, za katere veljajo posebna pravila iz uredb in direktiv, ki urejajo vse zadevne državne pomoči.

(3)  Razen sektorja ladjedelništva in drugih sektorjev, za katere veljajo posebna pravila iz uredb in direktiv, ki urejajo vse zadevne državne pomoči.

(4)  Razen sektorja ladjedelništva in drugih sektorjev, za katere veljajo posebna pravila iz uredb in direktiv, ki urejajo vse zadevne državne pomoči.

(5)  Razen sektorja ladjedelništva in drugih sektorjev, za katere veljajo posebna pravila iz uredb in direktiv, ki urejajo vse zadevne državne pomoči.


25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/25


MALTEŠKI POSTOPEK ZA DODELITEV PROMETNIH PRAVIC

(2007/C 90/09)

V skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 847/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o pogajanjih in izvajanju sporazumov o letalskih prevozih med državami članicami in tretjimi državami Evropska komisija objavlja naslednji nacionalni postopek za razdelitev prometnih pravic med upravičenimi letalskimi prevozniki Skupnosti, če so te pravice omejene v skladu s sporazumi o letalskih prevozih s tretjimi državami.

Prometne pravice znotraj Skupnosti

Glede na zahteve iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti sme letalski prevoznik z veljavno operativno licenco, ki mu jo je država članica ES izdala v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2407/92, uresničevati prometne pravice na progah med Malto in Skupnostjo.

Prometne pravice za lete med Malto in državami, ki niso članice ES

Zahtevki, ki jih upravičeni letalski prevozniki pošljejo vodji Urada za civilno letalstvo, da bi uresničevali razpoložljive prometne pravice, bodo samodejno odobreni, če prometne pravice niso omejene glede na število izbranih prevoznikov ali pogostost.

Prometne pravice z omejeno razpoložljivostjo, določene v dvostranskih sporazumih o letalskih prevozih, ki jih je Malta sklenila z državami, ki niso članice Skupnosti, se dodelijo v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 847/2004 o pogajanjih in izvajanju sporazumov o letalskih prevozih med državami članicami in tretjimi državami.

(i)   Upravičenost

Letalski prevoznik lahko zaprosi za prometne pravice, če:

je do tega upravičen zaradi svojega lastništva in ureditve kot letalski prevoznik Skupnosti (na podlagi Uredbe (EGS) št. 2407/92);

izpolnjuje predpisane varnostne standarde in je pod učinkovitim regulativnim nadzorom pristojnega organa v Skupnosti;

ima sedež na Malti.

(ii)   Cilji

Dodelitev prometnih pravic z omejeno razpoložljivostjo se na Malti izvaja v skladu z naslednjimi cilji:

vzdrževanjem visoke ravni varnosti in zaščite okolja;

povečanjem prednosti za potrošnike z zagotavljanjem gospodarnih, učinkovitih in konkurenčnih letalskih prevozov;

zagotavljanjem stalnih letalskih prevozov;

razvojem turizma na Malti;

zmanjšanjem geografske izoliranosti in povečanjem mednarodne povezanosti.

(iii)   Preglednost

Dodelitev prometnih pravic z omejeno razpoložljivostjo se izvaja na podlagi postopka, s katerim se zagotavlja, da imajo vse strani z upravičenim interesom možnost, da ta interes izrazijo. Zato bodo postopek in podatki o še nerazdeljenih prometnih pravicah z omejeno razpoložljivostjo redno objavljeni na spletni strani Urada za civilno letalstvo. Nadalje bo vodja Urada prek obvestil na spletni strani Urada javno opozarjal na načrtovana dvostranska pogajanja glede letalskih prevozov. Vsak letalski prevoznik, ki se ne strinja z odločitvijo o dodelitvi nezadostnih prometnih pravic, se lahko pritoži pri Odboru za pritožbe v zvezi s prometnimi pravicami.

(iv)   Prepoved diskriminacije

Vsi prevozniki s spričevalom letalskega prevoznika in operativno licenco (imenovano tudi licenca za letalske prevoze) na podlagi Uredbe (EGS) št. 2407/92, ki ju je izdala država članica ES, ter sedežem na Malti lahko vložijo zahtevek za dodelitev prometnih pravic.

Merila za oceno zahtevkov zajemajo, vendar niso omejena na posebne značilnosti proge in zlasti njen morebitni prispevek k povečanju turizma na Malti; pospeševanje trgovine med Malto in tretjimi državami; kakovost predlaganega letalskega prevoza; najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, ki se ponudi potrošnikom; ter sredstva, ki so bila in bodo vložena v progo.

(v)   Dodeljevanje prometnih pravic in nadzorovanje dodeljenih prometnih pravic

Prometne pravice se ne smejo prenašati med prevozniki in vodja Urada jih sme preklicati. Letalski prevoznik, kateremu so bile prometne pravice dodeljene, mora opravljati nov letalski prevoz v sprejemljivem časovnem okviru in pravice izgubi, če ne more dokazati, da so pri njihovem uresničevanju nastale zamude zaradi izrednih razmer, ki jih ni mogel nadzorovati.

(vi)   Postopek

Kadar so prometne pravice omejene in je njihova dodelitev lahko odvisna od interesa več kot enega letalskega prevoznika, se upošteva naslednji postopek za dodeljevanje prometnih pravic:

(1)

Vsak zainteresirani letalski prevoznik posebej mora vložiti zahtevek za opravljanje letalskih prevozov na določeni progi vodji Urada.

(2)

Da bi se zagotovili stalni letalski prevozi, ima letalski prevoznik, ki že leti na določeni progi, prednost pred drugimi vlagatelji zahtevkov, če lahko še naprej učinkovito uresničuje prometne pravice, ki so mu bile dodeljene.

(3)

Kadar dva ali več letalskih prevoznikov vložijo nove zahtevke za letenje na isti (novi) progi, ima tisti letalski prevoznik, ki letalske prevoze najbolje opravlja, prednost in dovoljenje, da še naprej uresničuje prometne pravice, če to izvaja učinkovito.

(4)

Razen v primeru nepredvidenih razmer ali razmer, ki jih letalski prevoznik ne more nadzorovati, se proti letalskemu prevozniku, ki ne opravlja vseh prevozov, za katere je vložil zahtevek v zadevnem letu ali sezoni, uvedejo sankcije pri njegovem ponovnem zahtevku za opravljanje prevozov na isti progi v prihodnjem letu ali sezoni; tak letalski prevoznik lahko tudi izgubi pravice do opravljanja prevozov na tej progi.

(5)

Za letalskega prevoznika, ki opravlja prevoze na določeni progi le med sezono, ne velja, da je prenehal z letalskimi prevozi ob koncu sezone niti da je izgubil pravico do opravljanja letov na tej progi, razen če letov ne opravlja več kot 12 mesecev.

(6)

Sestavi se poročilo o opremi in ravni prevozov, ki se bodo opravljali na progi.

(7)

Vodja Urada povabi zadevne letalske prevoznike na zasebni pogovor, da bi ob upoštevanju njihovega mnenja lahko odločil o dodelitvi prometnih pravic z omejeno razpoložljivostjo.

(8)

Vodja Urada sporoči odločitev o odobritvi/zavrnitvi zahtevka za prometne pravice v 30 dneh po koncu navedenih pogovorov.

(vii)   Pristojbine

Pristojbina za izdajo prometnih pravic (odobritev prog) se plača na podlagi Pravilnika o civilnem letalstvu (Dovoljenja za letalske prevoze, Pristojbine; Pravno obvestilo 429 iz leta 2004) (Civil Aviation (Air Transport Licensing)(Fees) Regulations (Legal Notice 429 of 2004)).

Obrazec zahtevka

Zahtevek za opravljanje letalskih prevozov na določeni progi se vloži, tako da se izpolni ustrezen obrazec, ki se lahko prenese s spletne strani Urada za civilno letalstvo (DCA > Air Transport Section > Forms and Circulars).

Veljavna zakonodaja

Zakon o civilnem letalstvu iz leta 1972 (kot je bil spremenjen) – Poglavje 232 (Civil Aviation Act 1972, Chapter 232)

Pravilnik o civilnem letalstvu (Dovoljenja za letalske prevoze) iz leta 2004 – Pravno obvestilo 78/2004 (Civil Aviation (Air Transport Licensing) Regulations, 2004 – LN 78/2004)

Pravilnik o civilnem letalstvu (Dovoljenja za letalske prevoze, Pristojbine) iz leta 2004 – Pravno obvestilo 429/2004 (Civil Aviation (Air Transport Licensing) (Fees) Regulations, 2004 – LN 78/2004)

Pravilnik o civilnem letalstvu (Razdelitev prometnih pravic) iz leta 2007 – Pravno obvestilo 23/2007 (Civil Aviation (Distribution of Traffic Rights) Regulations, 2007 – LN 23/2007)

Uredbe (EGS) št. 2407/92, št. 2408/92, (ES) št. 847/2004

J. SULTANA

Generalni direktor

Civilno letalstvo

26. februarja 2007

„PO 23 iz leta 2007

ZAKON O CIVILNEM LETALSTVU

(POGLAVJE 232)

Pravilnik o civilnem letalstvu (Razdelitev prometnih pravic), 2007

Minister za konkurenco in komunikacije je na podlagi pooblastil iz člena 3 Zakona o civilnem letalstvu izdal naslednjo odločbo:

1.

Naslov odločbe je Pravilnik o civilnem letalstvu (Razdelitev prometnih pravic), 2007 (Civil Aviation (Distribution of Traffic Rights) Regulations, 2007).

2.

Vodja Urada za civilno letalstvo na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 847/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pogajanjih in izvajanju sporazumov o letalskih prevozih med državami članicami in tretjimi državami razdeli prometne pravice med upravičene letalske prevoznike ob upoštevanju nediskriminacijskega in preglednega postopka.

3.

(1)

Pritožba se vloži pri Odboru za pritožbe v zvezi s prometnimi pravicami zoper vsako odločitev, ki jo na podlagi predpisa 2 izda vodja Urada za civilno letalstvo.

(2)

Stran, ki se z odločitvijo ne strinja, ima pravico do pritožbe.

(3)

Pritožba se pri Odboru lahko vloži na podlagi naslednjih razlogov:

(a)

vsebinska napaka v zvezi z dejstvi,

(b)

vsebinska napaka v zvezi s postopkom,

(c)

pravna napaka,

(d)

pomembno neskladje z zakonom,vključno z nerazumnostjo ali nesorazmernostjo.

(4)

Odbor navede razloge za svojo odločitev in poskrbi, da so njegove odločitve dostopne javnosti, pri tem pa ne navede imen vpletenih oseb ali drugih podatkov, če meni, da to ne bi bilo primerno zaradi trgovskih in varnostnih razlogov.

(5)

Pri obravnavi pritožbe na podlagi tega predpisa lahko Odbor

a)

zavrne pritožbo ali

b)

razveljavi odločitev.

Kadar Odbor razveljavi odločitev, njeno izvajanje preda vodji Urada za civilno letalstvo.

4.

(1)

Odbor za pritožbe v zvezi s prometnimi pravicami sestavljajo trije člani, predseduje pa jim tisti, ki ima izkušnje na področju prava.

(2)

Člane Odbora imenuje minister, ki je pristojen za civilno letalstvo za obdobje, navedeno v njihovem pisnem imenovanju, lahko pa so imenovani tudi za nadaljnja obdobja, če je to po mnenju ministra primerno.

(3)

Imenovanje člana Odbora se lahko izpodbija ali kandidat za člana Odbora se lahko odpove imenovanju iz enakih razlogov, zaradi katerih se lahko izpodbija imenovanje sodnika ali zaradi katerih se lahko imenovanju odpove kandidat za sodnika v skladu s členom 734 Zakonika o organiziranju in pravdnem postopku (Code of Organization and Civil Procedure). V takšnem primeru minister imenuje osebo, ki je enako usposobljena kot član, katerega imenovanje se izpodbija ali ki se imenovanju odpove, da opravlja vlogo člana Odbora namesto zadevnega člana.

5.

(1)

Odbor je pristojen za obravnavanje vseh pritožb in odločanje o njih v skladu z določbami teh predpisov; na podlagi predpisa 6 so odločitve Odbora končne in zavezujoče.

(2)

Odbor lahko pri opravljanju svojega dela pokliče katero koli osebo, da mu predloži dokaze in listine, njegov predsednik pa jo lahko zapriseže. Odbor lahko imenuje strokovnjake, da mu svetujejo pri tehničnih vprašanjih, ki imajo lahko pomembno vlogo pri njegovi odločitvi.

(3)

Za navedene namene ima Odbor enaka pooblastila, kot jih ima po zakonu civilno sodišče prve stopnje.

(4)

Odbor sam vodi postopek.

6.

(1)

Vsaka stran v pritožbenem postopku Odbora, ki se ne strinja z njegovo odločitvijo, se lahko na podlagi pravnega vprašanja pritoži na pritožbeno sodišče (z nižjo pristojnostjo), kot je določeno v skladu s členom 41(6) Zakonika o organiziranju in pravdnem postopku, tako da v tridesetih dneh od datuma, ko je bila obveščena o odločitvi Odbora, na prijavnem uradu pritožbenega sodišča vloži pritožbo.

(2)

Pristojbine iz seznama A (Schedule A) Zakonika o organiziranju in pravdnem postopku (Code of Organization and Civil Procedure) se nanašajo na urejanje pravnih aktov v zvezi s pritožbami na podlagi tega predpisa.“


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

Komisija

25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/29


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4602 – Atlas Copco/Dynapac)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 90/10)

1.

Komisija je 18. aprila 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 in po predložitvi v skladu s členom 4(5) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Atlas Copco AB („Atlas Copco“, Švedska) z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Dynapac („Dynapac“, Švedska) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Atlas Copco: ponudnik industrijsko-produkcijskih rešitev, kot so oprema za stisnjeni zrak in plin, generatorji, oprema za gradnjo in rudarstvo, industrijska orodja in zbiralni sistemi ter sorodne poprodajne storitve;

za Dynapac: proizvodnja in distribucija opreme za tlakovanje in mehansko stabilizacijo tal.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4602 – Atlas Copco/Dynapac na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


DRUGI AKTI

Svet

25.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/30


Osnutek obvestila za osebe, subjekte in organe, ki jih je Svet vključil na seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja člen 7(2) Uredbe Sveta (ES) 423/2007 (Priloga V)

(2007/C 90/11)

Osebam, subjektom in organom, navedenim na seznamu iz Priloge k Sklepu Sveta 2007/242/ES z dne 23. aprila 2007, sporočamo naslednje (1):

Svet Evropske unije je ugotovil, da osebe, subjekti in organi, ki so na zgoraj navedenem seznamu, izpolnjujejo merila iz člena 7(2) Uredbe Sveta (ES) 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (2) in so bili torej na podlagi zgoraj omenjenega sklepa vključeni v Prilogo V k tej uredbi. Ta uredba določa, da se zamrznejo vsakršna denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki pripadajo zadevnim osebam, subjektom ali organom, ter da se tem ne smejo dati v razpolaganje, bodisi neposredno ali posredno, nobena denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri.

Zadevne osebe, subjekte in organe je treba opozoriti, da lahko pri pristojnem organu zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, kakor je navedeno na spletnih mestih v Prilogi III k Uredbi, vložijo prošnjo za pridobitev dovoljenja glede uporabe zamrznjenih sredstev za nujne potrebe ali posebna plačila (glej člene 8, 9 in 10 Uredbe).

Prav tako lahko osebe, subjekti in organi Svetu skupaj z dokazili predložijo zahtevek, da se sklep o njihovi vključitvi na zgornji seznam ponovno preuči.

Vsak tovrstni zahtevek je treba poslati na naslednji naslov: Svet Evropske unije, Generalni sekretariat, Rue de la Loi 175, B-1048 Bruselj.

Obenem je treba opozoriti, da je vsaki zadevni osebi, subjektu oziroma organu omogočeno, da v skladu s pogoji iz člena 230(4) in (5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti pri Sodišču prve stopnje izpodbija sklep Sveta.


(1)  UL L 106, 24.4.2007, str. 51.

(2)  UL L 103, 20.4.2007, str. 1.