ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 172

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
25. julij 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Svet

2006/C 172/1

Sklepi Sveta o Evropskem kazalniku jezikovnih kompetenc

1

 

Komisija

2006/C 172/2

Menjalni tečaji eura

4

2006/C 172/3

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

5

2006/C 172/4

Poziv k predložitvi pripomb v zvezi z osnutkom Uredbe Komisije

6

2006/C 172/5

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja ( 1 )

8

2006/C 172/6

Obvestilo o izravnalnih ukrepih, ki veljajo za uvoz bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije v Skupnost: sprememba imena družbe, za katero velja individualna stopnja izravnalne dajatve

21

2006/C 172/7

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

22

2006/C 172/8

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

23

 

III   Obvestila

 

Komisija

2006/C 172/9

Razpis za zbiranje predlogov za neposredne dejavnosti v okviru večletnega programa Skupnosti za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi (Program eVsebineplus) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Razpis za zbiranje predlogov — Skupni usklajeni program Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave

26

2006/C 172/1

Razpis za zbiranje predlogov — Skupni usklajeni program Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave

34

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Svet

25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/1


Sklepi Sveta o Evropskem kazalniku jezikovnih kompetenc

(2006/C 172/01)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju:

strateškega cilja Evropske unije, določenega na zasedanju Evropskega sveta v Lizboni 23. in 24. marca 2000 in ponovno potrjenega na zasedanju Evropskega sveta v Stockholmu 23. in 24. marca 2001, „da postane najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti s številčnejšimi in boljšimi delovnimi mesti ter z večjo socialno kohezijo“;

pooblastila, ki ga je na zasedanju Evropskega sveta v Lizboni dobil Svet (Izobraževanje), „da na splošno preuči konkretne prihodnje cilje izobraževalnih sistemov, s poudarkom na zadevah skupnega pomena in prednostnih nalogah, ob čemer upošteva nacionalno raznolikost… (1);

Resolucije Sveta z dne 14. februarja 2002 o spodbujanju jezikovne raznolikosti in učenja jezikov (2), v kateri je med drugim poudarjeno naslednje:

znanje jezikov je ena od osnovnih spretnosti, ki jih mora osvojiti vsak državljan, da bi bil lahko dejavno udeležen v evropski družbi znanja, ter zato omogoča lažje vključevanje v družbo in socialno kohezijo; in

s kulturnega stališča so vsi evropski jeziki enakovredni in enako dostojanstveni ter predstavljajo bistven del evropske kulture in civilizacije,

države članice pa so povabljene, naj vzpostavijo sisteme vrednotenja kompetenc znanja jezikov, ki bodo temeljili na skupnih evropskih okvirih učenja in poučevanja jezikov, ki jih je razvil Svet Evrope;

sklepov Evropskega sveta v Barceloni 15. in 16. marca 2002 (3), ki:

potrjujejo podroben delovni program za nadgradnjo ciljev sistemov izobraževanja in usposabljanja (4);

pozivajo k nadaljnjim ukrepom za izboljšanje obvladanja osnovnih spretnosti, zlasti s poučevanjem najmanj dveh tujih jezikov od zelo zgodnje starosti dalje; in

pozivajo k oblikovanju kazalnika jezikovnih kompetenc v letu 2003;

sklepov Sveta iz maja 2005 glede novih kazalnikov na področjih izobraževanja in usposabljanja (5);

Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu Evropski kazalnik jezikovnih kompetenc  (6) ;

predloga priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih sposobnostih za vseživljenjsko učenje (7), ki kot ključno opredeljuje sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku;

Sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Nova okvirna strategija za večjezičnost  (8) ;

PONOVNO POTRJUJE, da:

sta znanje tujih jezikov in pomoč pri spodbujanju boljšega medsebojnega razumevanja med različnimi narodi predpogoja za mobilno delovno silo in lahko pripomoreta k večji konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije;

je redno spremljanje dosežka in napredka z uporabo kazalcev in meril ključen del lizbonskega procesa, saj omogoča opredelitev dobrih praks z namenom zagotavljanja strateških smernic ter določanja kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov delovnega programa „Izobraževanje in usposabljanje 2010“;

PRIZNAVA, da:

so potrebni ukrepi za odpravo sedanjega pomanjkanja zanesljivih primerljivih podatkov o rezultatih poučevanja in učenja tujih jezikov;

morajo ti ukrepi temeljiti na podatkih, pridobljenih s pomočjo objektivnih testov jezikovnih spretnosti, pripravljenih in izvedenih na način, ki zagotavlja njihovo zanesljivost, točnost in veljavnost;

ti podatki lahko pripomorejo k opredelitvi in širjenju dobre prakse politik jezikovnega izobraževanja in metod poučevanja jezikov s pomočjo okrepljene izmenjave informacij in izkušenj;

države članice potrebujejo jasnejšo sliko o praktičnih in finančnih ukrepih, ki jih bo vsaka izmed njih morala sprejeti za izvajanje Evropskega kazalnika jezikovnih kompetenc;

POUDARJA, da:

naj se pri razvoju Evropskega kazalnika jezikovnih kompetenc v celoti spoštuje odgovornost držav članic za organizacijo lastnih izobraževalnih sistemov ter naj se zadevnim organizacijam in institucijam ne nalaga neupravičenih administrativnih ali finančnih bremen;

naj se pri metodi zbiranja podatkov upošteva že opravljeno delo na tem področju na mednarodni ravni ali na ravni Evropske Unije oz. njenih držav članic, ter da naj se ta metoda zasnuje in izvaja finančno učinkovito;

naj se v najkrajšem možnem času uvede Evropski kazalnik jezikovnih kompetenc v skladu s spodaj navedenim obsegom nalog:

podatki o kompetencah pri prvem in drugem tujem jeziku se zberejo:

s pomočjo skupne serije testov, izvedenih v reprezentativnem vzorcu ciljne populacije v vsaki od držav članic;

s pomočjo reprezentativnega vzorca učencev v programu izobraževanja in usposabljanja ob zaključku ravni ISCED 2;

če se drugi tuj jezik ne poučuje pred zaključkom ISCED 2, se lahko države članice v prvem krogu zbiranja podatkov odločijo, da podatke za drugi tuj jezik zberejo pri učencih, vključenih v raven ISCED 3;

za tiste jezike, za katere v zadevni državi članici obstaja primeren reprezentativni vzorec učencev;

rezultati testov naj temeljijo na lestvicah skupnih evropskih okvirov učenja in poučevanja jezikov (9);

spada spoštovanje jezikovne raznolikosti med ključne vrednote Evropske unije, zato mora kazalnik temeljiti na podatkih o znanju vseh uradnih jezikov Evropske unije, ki se poučujejo kot tuji jeziki na ozemlju EU; vendar pa bi bilo v prvem krogu zbiranja podatkov iz praktičnih razlogov priporočljivo omogočiti teste v tistih uradnih jezikih Evropske unije, ki se v državah članicah največ poučujejo, kolikor ti omogočajo dovolj širok vzorec testiranih učencev;

naj države članice same določijo, znanje katerega od teh uradnih jezikov se preverja;

naj bi kazalnik ocenil vse štiri produktivne in receptivne sposobnosti; vendar pa bi bilo iz praktičnih razlogov priporočljivo v prvem krogu zbiranja podatkov omogočiti teste tistih treh jezikovnih spretnosti, ki jih je najlažje oceniti (to so slušno in bralno razumevanje ter pisno izražanje);

naj se metodologijo testiranja da na razpolago tistim državam članicam, ki jo želijo uporabljati pri svojem razvoju testiranj v drugih jezikih;

je treba tudi zbrati primerne podatke o širšem okviru za pomoč pri ocenjevanju vzročnih dejavnikov —

POZIVA Komisijo, naj:

čim prej ustanovi svetovalni odbor (Svetovalni odbor EKJK), ki ga bodo sestavljali po en predstavnik za vsako državo članico in predstavnik Sveta Evrope, njegova naloga pa bo svetovati Komisiji glede tehničnih zadev, denimo:

določb v razpisu za vzpostavitev orodij preverjanja;

ocene dela pogodbenega izvajalca;

primernih ureditev, standardov in tehničnih postopkov za dejavnosti zbiranja podatkov v državah članicah, ob upoštevanju potrebe po preprečevanju nepotrebnega upravnega in finančnega bremena za države članice;

da bi državam članicam pomagali pri opredelitvi organizacijskih posledic in sredstev, je treba opredeliti začetno nalogo tega odbora, in sicer določitev časovnega razporeda dela in natančnejši opis zgradbe in uporabe testov, vključno z:

velikostjo vzorca;

prednostno metodo testiranja in

prednostnimi ukrepi za izvedbo testov ob upoštevanju možnosti za elektronsko testiranje;

najmanjšim vzorcem, na podlagi katerega naj se državam članicam omogoči test za določen jezik;

do konca leta 2006 pripravi pisno poročilo Svetu o napredovanju dela ter po potrebi vseh nerešenih zadevah;

POZIVA DRŽAVE ČLANICE, naj:

sprejmejo vse potrebne ukrepe za nadaljevanje procesa vzpostavljanja Evropskega kazalnika jezikovnih kompetenc.


(1)  Dok. SN 100/1/00 REV 1, odstavek 27.

(2)  UL C 50, 23.2.2002, str. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  sprejel Svet (Izobraževanje) 14. februarja 2002 (UL C 142, 14.6.2002, str. 1).

(5)  UL C 141, 10.6.2005, str. 7.

(6)  Dok. 11704/05 – COM (2005) 356 konč.

(7)  Dok. 13425/05 – COM (2005) 548 konč.

(8)  Dok. 14908/05 – COM (2005) 596 konč.

(9)  „Skupni evropski okviri učenja in poučevanja jezikov: učenje, poučevanje, ocenjevanje“, kot jih je izdelal Svet Evrope.


Komisija

25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/4


Menjalni tečaji eura (1)

24. julija 2006

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2633

JPY

japonski jen

147,32

DKK

danska krona

7,4604

GBP

funt šterling

0,68160

SEK

švedska krona

9,2595

CHF

švicarski frank

1,5746

ISK

islandska krona

93,48

NOK

norveška krona

7,9540

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5750

CZK

češka krona

28,435

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

276,06

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6960

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,9433

RON

romunski leu

3,5640

SIT

slovenski tolar

239,65

SKK

slovaška krona

38,385

TRY

turška lira

1,9600

AUD

avstralski dolar

1,6773

CAD

kanadski dolar

1,4405

HKD

hongkonški dolar

9,8256

NZD

novozelandski dolar

2,0321

SGD

singapurski dolar

2,0025

KRW

južnokorejski won

1 202,41

ZAR

južnoafriški rand

8,9041

CNY

kitajski juan

10,0868

HRK

hrvaška kuna

7,2540

IDR

indonezijska rupija

11 603,41

MYR

malezijski ringit

4,667

PHP

filipinski peso

65,875

RUB

ruski rubelj

34,0175

THB

tajski bat

48,030


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/5


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(2006/C 172/03)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 13. julija 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Fogeca Multiauto S.A. („Fogeca“, Portugalska) in Mapfre Mutualidad de Seguros („Mapfre“, Španija) z nakupom delnic v novo ustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobita skupni nadzor nad skupnim podjetjem („JV“, Španija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Fogeca: sestavljanje motornih vozil, proizvodnja avtomobilskih delov, distribucija motornih vozil in rezervnih delov;

Mapfre: zavarovalništvo, finančne storitve;

JV: distribucija motornih vozil in poprodajne storitve, zavarovanje motornih vozil, gospodarjenje z nepremičninami v Španiji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/6


Poziv k predložitvi pripomb v zvezi z osnutkom Uredbe Komisije

(2006/C 172/04)

Zainteresirane strani lahko pošljejo svoje pripombe v roku enega meseca od dneva objave tega osnutka uredbe na naslednji naslov:

Commission européenne

Directorate-General for Competition

Consultation (HT 364)

State-Aid Registry

B-1049 Brussels

Telefaks (32-2) 296 12 42

E-naslov: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Osnutek Uredba Komisije (ES) št. …/…

z dne […]

o spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 70/2001 in (ES) št. 68/2001 glede obdobja uporabe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči (1)

in zlasti točk (a)(i), (ii), (iv) in (b) člena 1(1) Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe (2),

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

1.

Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ES za državne pomoči na področju zaposlovanja (3), Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (4) in Uredba Komisije (ES) št. 68/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (5) bodo prenehale veljati 31. decembra 2006. Komisija je v svojem Akcijskem načrtu državnih pomoči (6) predlagala združitev teh uredb v eno samo uredbo o skupinski izjemi in po možnosti dopolnitev z drugimi področji, navedenimi v členu 1 in členu 2 Uredbe (ES) 994/98.

2.

Vsebina prihodnje uredbe o skupinski izjemi je odvisna zlasti od izidov javnih posvetovanj, sproženih v okviru Akcijskega načrta državnih pomoči in Dokumenta Komisije o posvetovanju o državni pomoči za inovacije (7). Razprave s predstavniki držav članic so prav tako potrebne, da se določijo vrste pomoči, ki se lahko štejejo za združljive s Pogodbo. Za nadaljevanje trenutnih posvetovanj in analize njihovih izidov je primerno podaljšati veljavnost uredb (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 70/2001, (ES) št. 68/2001 do konca leta 2007.

3.

Uredbe (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 68/2001 in (ES) št. 70/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

4.

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za državne pomoči —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 8(1) Uredbe (ES) št. 68/2001 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2007.“

Člen 2

V členu 10(1) Uredbe (ES) št. 70/2001 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2007.“

Člen 3

V členu 11(1) Uredbe (ES) št. 2204/2002 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2007.“

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Komisijo

[…]

Član Komisije


(1)  UL L 142, 14.5.1998, str. 1.

(2)  UL …

(3)  UL L 337, 13.12.2002, str. 3.

(4)  UL L 10, 13.1.2001, str. 33. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 364/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 22).

(5)  UL L 10, 13.1.2001, str. 20. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 363/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 20).

(6)  COM(2005) 107 konč.

(7)  COM(2005) 436 konč.


25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/8


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

(2006/C 172/05)

(Besedilo velja za EGP)

Številka pomoči

XS 54/04

Država članica

Italija

Regija

Emilia — Romagna

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Razvoj industrijskih laboratorijev

Pravna podlaga

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

3 mio EUR

Zavarovana posojila

 

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

 

Zavarovana posojila

 

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)–(6) in členom 5 Uredbe

Da

 

Datum začetka izvajanja

20. januar 2004

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31. decembra 2005

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za MSP

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Regione Emilia — Romagna

Naslov

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

 

Ne


Številka pomoči

XS 68/05

Država članica

Latvija

Regija

Latvija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Posojila za MSP, ki hitro rastejo

Pravna podlaga

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni znesek (zavarovana posojila)

20 (1) mio LVL (28,457 mio EUR)

Skupni letni znesek — povprečni znesek posojil, odobrenih v letu

3 mio LVL (4,268 mio EUR)

Zavarovana posojila

 

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

 

Zavarovana posojila

 

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členoma 4(2)-(6) in 5 Uredbe

Da

Največ 15 %

 

Datum začetka izvajanja

1. julij 2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31. decembra 2019

Če določbe programa pomoči niso več v skladu s pravili, ki urejajo nadzor pomoči za tržne dejavnosti, bodo določbe za dodelitev pomoči v okviru programa pomoči pregledane v skladu s členom 88(1) Pogodbe ES

Cilj pomoči

Pomoč za MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za MSP

Da

Razen:

 

proizvodnja, predelava in sprostitev za porabo proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi ES

X

finančno posredništvo in zavarovanje

X

igre na srečo

X

proizvodnja in dobava ter trgovina z orožjem

X

proizvodnja in specializirana trgovina za tobak

X

premogovništvo

X

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Državna delniška družba „Latvijas Hipotçku un zemes banka“

Naslov:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da

 


Številka pomoči

XS 69/05

Država članica

Latvija

Regija

Latvija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Posojila (vključno z mikro krediti) za ustanavljanje podjetij

Pravna podlaga

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek,

10,665 mio LVL (15,175 (2) mio EUR)

od katerega:

 

v letu 2005: 5,333 mio LVL (7,588 mio EUR)

 

v letu 2007: 5,332 mio LVL (7,586 mio EUR)

Dodatna sredstva, zavarovana z državnim poroštvom:

10,665 mio LVL (15,175 mio EUR)

Skupni letni znesek — povprečni znesek posojil, odobrenih v letu

3 mio LVL (4,268 mio EUR)

Zavarovana posojila

 

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

 

Zavarovana posojila

 

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členoma 4(2)-(6) in 5 Uredbe

Da

Največ 15 %

 

Datum začetka izvajanja

1. julij 2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31. decembra 2019

Če določbe programa pomoči niso več v skladu s pravili, ki urejajo nadzor pomoči za tržne dejavnosti, bodo določbe za dodelitev pomoči v okviru programa pomoči pregledane v skladu s členom 88(1) Pogodbe ES.

Cilj pomoči

Pomoč za MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za MSP

Da

Razen:

 

proizvodnja, predelava in sprostitev za porabo proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi ES

X

finančno posredništvo in zavarovanje

X

igre na srečo

X

proizvodnja in dobava ter trgovina z orožjem

X

proizvodnja in specializirana trgovina za tobak

X

premogovništvo

X

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Državna delniška družba „Latvijas Hipotçku un zemes banka“

Naslov:

Doma laukumā 4,

Rīgā, LV-1977

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da

 


Številka pomoči

XS 89/05

Država članica

Italija

Regija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Evropska razsežnost za mala podjetja in dodatki za koncentracijo

Pravna podlaga

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

34 mio EUR leta 2005;

110 mio EUR leta 2006;

57 mio EUR leta 2007.

Zavarovana posojila

 

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

 

Zavarovana posojila

 

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)–(6) in s členom 5 Uredbe

Da (člen 5)

 

Datum začetka izvajanja

17. 3. 2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do leta 2007

(Italia se zavezuje k spremembi določbe, da bi jo prilagodila uredbi, ki bo nadomestila Uredbo (ES) št. 70/2001)

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, v katerih je upravičena pomoč MSP

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Naslov:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da

 


Številka pomoči

XS 138/05

Država članica

Grčija

Regija

Država v celoti

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Pomoč malim in srednjim podjetjem za izdatke za študije in svetovanje v okviru investicijskih programov na podlagi Zakona št. 3299/2004 o spodbudah za zasebne naložbe, namenjene pospeševanju gospodarskega razvoja in regionalne kohezije.

Pravna podlaga

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

40 mio EUR

Zavarovana posojila

 

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

 

Zavarovana posojila

 

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členoma 4(2)–(6) in 5 Uredbe

Da

 

Datum začetka izvajanja

15. junij 2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31. decembra 2006

Cilj pomoči

Pomoč za MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Pomoč, omejena na posebne sektorje

Da

Industrija motornih vozil

Da

Druga področja predelovalne industrije

Da

Druge storitve

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Naslov:

Νίκης 5-7,

GR-ΤΚ 10180, Αθηνα

Naziv:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Naslov:

Μεσογείων 199,

GR-ΤΚ 10192, Αθηνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da

 


Številka pomoči

XS 154/05

Država članica

Italija

Regija

Dežela Lombardija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Cilj 2 EPD 2000–2006 — Ukrep 1.5 „Podpiranje ustanavljanja novih podjetij“, Podukrep b) „Ustanavljanje podjetij“: kompleksne pobude

Pravna podlaga

Docup ob.2 2000-2006

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Leto 2005/2006: 3 000 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s pragovi, dovoljenimi z Uredbo Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001.

Natančneje:

stroški za materialne in nematerialne naložbe:

majhna podjetja 15 % BED;

srednje velika podjetja 7,5 % BED;

za območja, upravičena do odstopanja po členu 87(3)(c) Pogodbe EU, znašajo zgoraj navedene intenzivnosti:

majhna podjetja 8 % NED + 10 % BED;

srednje velika podjetja 8 % NED + 6 % BED;

stroški za nakup storitev in svetovanja:

majhna in srednje velika podjetja: 50 % BED

Skupni odobreni znesek prispevka ne sme v nobenem primeru presegati 30 % nominalne vrednosti skupnega zneska za stroške naložb in pridobivanja storitev. Če je ta prag presežen, se prispevek, odobren za pridobivanje storitev, zmanjša do navedenega odstotka v višini 30 %

Datum začetka izvajanja

Datum objave razvrstitvenega seznama (3. avgust 2005)

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Pomoči se lahko dodeljujejo do 31. decembra 2006

Cilj pomoči

Spodbujati naložbe v nove poslovne pobude v sektorju industrije, obrtništva, turizma in storitev z dodeljevanjem pomoči za začetne naložbe in pridobivanje podpornih storitev v okviru skupine kompleksnih pobud.

Zadevni gospodarski sektorji

Industrija

Obrtništvo

Turizem

Storitve

Za nekatere sektorje, ki jih urejajo pravila Skupnosti, so predvidene omejitve in izključitve iz pomoči, zlasti:

izključen je sektor prometa, proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ter sektor ribištva;

dodatne omejitve veljajo za projekte iz sektorja jeklarstva, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken in industrije motornih vozil.

Ukrepi, predvideni v okviru sheme, so opredeljeni na podlagi člena 2 in člena 5 Uredbe št. 70/01

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Naslov

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Drugi podatki

Pomoč se dodeli v okviru izvajanja cilja 2 EPD 2000–2006


Številka pomoči

XS 155/05

Država članica

Italija

Regija

Dežela Lombardija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Cilj 2 EPD 2000–2006 — Ukrep 1.1 „Spodbude za naložbe za podjetja“, Podukrep f) „Pomoči za podporo konkurenčnosti podjetij“, Ukrep 3): Integrirani paketi spodbud za naložbe v tehnološke inovacije in/ali varstvo okolja — člen 11 Zakona 598/94 ter za ustrezni nakup ali najem delovnih in/ali proizvodnih strojev — Zakon 1329/65

Pravna podlaga

Docup ob.2 2000-2006

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Leto 2005/2006: 3 500 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s pragovi, dovoljenimi z Uredbo Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001.

Natančneje:

a)

stroški za materialne in nematerialne naložbe:

majhna podjetja 15 % BED;

srednje velika podjetja 7,5 % BED;

za območja, upravičena do odstopanja po členu 87(3)(c) Pogodbe EU, znašajo zgoraj navedene intenzivnosti:

majhna podjetja 8 % ESN + 10 % BED;

srednje velika podjetja 8 % ESN + 6 % BED;

b)

stroški za pridobivanje storitev in svetovanja:

majhna in srednje velika podjetja: 50 % BED

c)

stroški predkonkurenčnega razvoja:

majhna in srednje velika podjetja 35 % BED

d)

stroški industrijskih raziskav:

majhna in srednje velika podjetja 60 % BED

Skupni odobreni znesek prispevka ne sme v nobenem primeru presegati 30 % nominalne vrednosti skupnega zneska za stroške naložb, pridobivanja storitev, raziskav in razvoja.

Datum začetka izvajanja

Odprti postopek za javni razpis: začetek 18. april 2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Pomoči se lahko dodeljujejo do 31. decembra 2006

Cilj pomoči

Integrirano podpiranje naložb podjetij, ki se odločijo za uporabo ukrepa 1 in ukrepa 2 (člen 11 Zakona 598/94 in Zakon 1329/65) za izvedbo integriranih dejavnosti za tehnološke inovacije z ustreznim nakupom strojev in naprav. Podjetja, ki nameravajo izvesti takšne integrirane naložbe, so lahko upravičena do ugodnosti s predložitvijo ene same vloge na podlagi investicijskega načrta, ki vključuje oba ukrepa.

Ukrepi, predvideni v okviru sheme, so opredeljeni na podlagi člena 2 in člena 5 Uredbe št. 70/01

Zadevni gospodarski sektorji

Ekstraktivna in predelovalna industrija (oddelka C in D klasifikacije gospodarskih dejavnosti ISTAT), gradbeništvo (oddelek F klasifikacije gospodarskih dejavnosti ISTAT), proizvodnja in distribucija električne energije, pare in tople vode (oddelek E klasifikacije gospodarskih dejavnosti ISTAT) in proizvodne storitve, ki bodo imele pozitiven učinek na razvoj zgoraj navedenih dejavnosti.

Pomoč se ne dodeli sektorju prometa, proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ter sektorju ribištva;

V skladu z večsektorskim okvirom za regionalno pomoč, namenjeno večjim investicijskim projektom, (2002/C70/04) z dne 19.3.2003 sta izvzeta sektor jeklarstva iz Priloge B k večsektorskemu okviru za regionalno pomoč, namenjeno večjim investicijskim projektom, (2002/C70/04) z dne 19.3.2003 in industrija sintetičnih vlaken iz Priloge D k navedenemu okviru.

Za projekte, katerih upravičeni stroški so višji od 50 mio EUR ali pomoči višje od 5 mio EUR v BED, bo največja intenzivnost pomoči znašala 30 % ustrezne najvišje regionalne pomoči

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Naslov

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Drugi podatki

Pomoč se dodeli v okviru izvajanja cilja 2 EPD 2000–2006


Številka pomoči

XS 156/05

Država članica

Italija

Regija

Dežela Lombardija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Cilj 2 EPD 2000–2006 — Ukrep 1.2 „Podpiranje povpraševanja po kakovostnih poslovnih storitvah“, Podukrep e) „Spodbude za inovacije“: kompleksne pobude.

Pravna podlaga

Docup ob.2 2000-2006

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Leto 2005/2006: 5 000 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s pragovi, dovoljenimi z Uredbo Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001.

Natančneje:

stroški za materialne in nematerialne naložbe:

majhna podjetja 15 % BED;

srednje velika podjetja 7,5 % BED;

za območja, upravičena do odstopanja po členu 87(3)(c) Pogodbe EU, znašajo zgoraj navedene intenzivnosti:

majhna podjetja 8 % NED + 10 % BED;

srednje velika podjetja 8 % NED + 6 % BED;

stroški za pridobivanje storitev in svetovanja:

majhna in srednje velika podjetja: 50 % BED

Skupni odobreni znesek prispevka za naložbe in pridobivanje storitev ne sme v nobenem primeru presegati 30 % skupnih upravičenih stroškov

Datum začetka izvajanja

Datum objave razvrstitvenega seznama: september 2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Pomoči se lahko dodeljujejo do 31. decembra 2006

Cilj pomoči

Spodbujati inovativnost MSP na podlagi spodbud za izvajanje projektov, namenjenih pridobivanju podpornih storitev za organizacijske in komercialne inovacije, računalniške inovacije, razširjanje e-poslovanja, tehnološke inovacije in dejavnosti raziskav in razvoja.

Pobude, ki jih predlagajo podjetja, morajo soditi v skupino kompleksnih pobud.

Ukrepi, predvideni v okviru sheme, so opredeljeni na podlagi člena 2 in člena 5 Uredbe št. 70/01

Zadevni gospodarski sektorji

Svetovalne storitve za podjetja.

Za nekatere sektorje, ki jih urejajo pravila Skupnosti, so predvidene omejitve in izključitve iz pomoči (promet, ribištvo, proizvodnja, predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, jeklarstvo, ladjedelništvo, industrija sintetičnih vlaken, industrija motornih vozil)

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Naslov:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Drugi podatki

Pomoč se dodeli v okviru izvajanja cilja 2 EPD 2000–2006


Številka pomoči

XS 183/05

Država članica

Italija

Regija

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Pomoč MSP za sprejetje ukrepov industrijske politike v podporo konkurenčnemu razvoju

Pravna podlaga

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomočii

Skupni letni znesek

2005: 14,5 mio EUR

2006: 9,5 mio EUR

2007: 9,5 mio EUR

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)–(6) in členom 5 Uredbe

Da

Datum začetka izvajanja

5.10.2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 30.6.2007

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

Zadevni gospodarski sektorji

Pomoč omejena na posebne sektorje

Da

Druge predelovalne industrije

Da

Vse storitve

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Naslov:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Telefono (39-0432) 55 59 71

Fax (39-0432) 55 59 52

e-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da


Št. pomoči

XS 186/05

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

West Wales & The Valleys (regija iz cilja 1)

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Projekti Cotton

Pravna podlaga

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

 

Zavarovana posojila

 

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

119 902 GBP

Zavarovana posojila

 

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členoma 4(2)–(6) in 5 Uredbe

Da

 

Datum začetka izvajanja

Od 31. oktobra 2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31. decembra 2006

Opomba: Kot je navedeno zgoraj, je bila pomoč dodeljena pred 31. decembrom 2006. Plačila po tej obveznosti se lahko (v skladu z N+2) nadaljujejo do 31. decembra 2007.

Cilj pomoči

Pomoč za MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Pomoč, omejena na posebne sektorje

Da

Druge storitve (gradbeništvo)

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

National Assembly for Wales

Naslov:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da

 


Številka pomoči

XS192/05

Država članica

Italija

Regija

Dežela PIemont

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Pomoč za nakup ali zakup novih orodij ali strojev za proizvodnjo (zakon „Sabatini“)

Pravna podlaga

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

25 mio EUR (3)

Zavarovana posojila

 

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

 

Zavarovana posojila

 

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)–(6) in s členom 5 Uredbe

Da

 

Datum začetka izvajanja

27.9.2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31.12.2006

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči MSP

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Naslov

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. 011.4321461 — Fax 011.4323483

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da

 


Številka pomoči

XS 193/05

Država članica

Italija

Regija

Dežela Piemont

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Pomoč za nakup ali zakup novih orodij ali strojev za proizvodnjo (zakon „Sabatini“ s spremenjenim deležem obrokov).

Pravna podlaga

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

25 milioni di EUR (4)

Zavarovana posojila

 

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

 

Zavarovana posojila

 

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)–(6) in s členom 5 Uredbe

Da

 

Datum začetka izvajanja

27.9.2005

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 31.12.2006

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči MSP

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Naslov:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. 011.4321461 — Fax 011.4323483

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da

 


Številka pomoči

XS 212/05

Država članica

Italija

Regija

Campania

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Shema pomoči, namenjena malim podjetjem, dejavnim v obrtniškem, trgovskem, storitvenem in turističnem sektorju.

Merila in smernice za javni razpis za integrirane projekte regionalnih parkov

Pravna podlaga

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Načrtovani letni izdatki po shemi

Shema pomoči

Skupni letni znesek

17 488 433,50 EUR

Zavarovana posojila

NE

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)–(6) in členom 5 Uredbe

Da

 

Datum začetka izvajanja

Od 31. januarja 2006

Trajanje sheme

Do 31. decembra 2006

Cilj pomoči

Pomoč MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za MSP

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Naslov:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: 081 7963050

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da

 


Številka pomoči

XS 216/05

Država članica

Španija

Regija

Celotno ozemlje

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Državne pomoči za podpiranje in razvoj reje konj, namenjene nekmetijskim majhnim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo z rejo konj

Pravna podlaga

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Shema pomoči

Skupni letni znesek

0,5 mio EUR

Zavarovana posojila

 

Individualna pomoč

Skupni znesek pomoči

 

Zavarovana posojila

 

Največja intenzivnost pomoči

V skladu s členom 4(2)–(6) in s členom 5 Uredbe

Da

 

Datum začetka izvajanja

Po objavi v Uradnem listu države in začetku veljavnosti

Trajanje sheme ali individualne pomoči

Do 30. junija 2007

Cilj pomoči

Pomoč za MSP

Da

 

Zadevni gospodarski sektorji

Pomoč, omejena na posebne sektorje

Da

Druge storitve

Da

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Naziv:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Naslov:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Individualne pomoči v visokih zneskih

V skladu s členom 6 Uredbe

Da

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL

(2)  1 EUR = 0,702804 LVL

(3)  Navedena letna poraba vključuje sredstva, zagotovljena na podlagi drugih predvidenih predpisov, navedenih v pravni podlagi in predmet zadevnega obvestila o izjemi

(4)  Navedena letna poraba vključuje sredstva, zagotovljena na podlagi drugih predvidenih predpisov, navedenih v pravni podlagi in predmet zadevnega obvestila o izjemi.


25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/21


Obvestilo o izravnalnih ukrepih, ki veljajo za uvoz bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije v Skupnost: sprememba imena družbe, za katero velja individualna stopnja izravnalne dajatve

(2006/C 172/06)

Za uvoz bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije se uporablja dokončna izravnalna dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 74/2004 (1)z dne 13. januarja 2004.

Anunay Fab. Pvt. Ltd, družba v Indiji, ki v Skupnost izvaža bombažno posteljno perilo, za katero se uporablja izravnalna dajatev v višini 7,6 %, uvedena s členom 1(3) Uredbe Sveta (ES) št. 74/2004, je Komisijo obvestila, da je 23. novembra 2005 zaradi spremembe pravne oblike družbe spremenila svoje ime v Anunay Fab. Ltd.

Družba meni, da sprememba imena ne vpliva na upravičenost družbe do individualne stopnje dajatve, ki se je za to družbo uporabljala pod njenim prejšnjim imenom Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Komisija je preučila predloženo informacijo in ugotovila, da sprememba imena nikakor ne vpliva na ugotovitve Uredbe Sveta (ES) št. 74/2004. Zato se mora v Prilogi k Uredbi (ES) št. 74/2004 sklicevanje na Anunay Fab. glasiti Anunay Fab. Ltd.

Dodatna oznaka TARIC A498, prej dodeljena družbi Anunay Fab. Pvt. Ltd., se uporablja za Anunay Fab. Ltd.


(1)  UL L 12, 17.1.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 122/2006 z dne 23. januarja 2006 (UL L 22, 26.1.2006, str. 3).


25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/22


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(2006/C 172/07)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 13. julija 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Crédit Agricole SA („Crédit Agricole“, Francija) z javno ponudbo, objavljeno 13. junija 2006, pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Emporiki Bank of Greece SA („Emporiki“, Grčija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Crédit Agricole: bančne in zavarovalniške storitve;

za Emporiki: bančne in zavarovalniške storitve.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/23


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(2006/C 172/08)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 14. julija 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Blackstone Group („Blackstone“, ZDA) z nakupom delnic pridobi izključni nadzor nad celotnim podjetjem Travelport Inc. („Travelport“, ZDA) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Blackstone: zasebna trgovska banka, dejavna zlasti na področju storitev finančnega svetovanja, zasebnih kapitalskih naložb in naložb v nepremičnine;

Travelport: geografsko raznolika skupina blagovnih znamk in podjetij za distribucijo potovanj.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


III Obvestila

Komisija

25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/24


Razpis za zbiranje predlogov za neposredne dejavnosti v okviru večletnega programa Skupnosti za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi (Program eVsebineplus)

(2006/C 172/09)

(Besedilo velja za EGP)

1.   Cilji in opis

Za izvajanje programa „eVsebineplus“ je Evropska komisija sprejela delovni program in razpis za zbiranje predlogov (1).

Ta razpis je odprt za predloge za neposredne dejavnosti, ki zajemajo naslednja področja in ukrepe:

Geografski podatki

3.1

Ciljni projekti za geografske podatke

3.2

Tematska mreža o geografskih podatkih

Izobraževalne vsebine

4.1

Ciljni projekti za izobraževalne vsebine

4.2

Tematska mreža o izobraževalnih vsebinah

Digitalne knjižnice (kulturne in znanstvene/akademske vsebine)

5.1

Ciljni projekti za digitalne knjižnice

5.2

Tematska mreža o kulturnih vsebinah

Krepitev sodelovanja med stranmi, zainteresiranimi za digitalne vsebine

6.1.

Tematska mreža o javni domeni in s tem povezanih vprašanjih

2.   Upravičeni vlagatelji

Programa „eVsebineplus“ se lahko udeležijo pravne osebe, ustanovljene v 25 državah članicah.

Poleg tega se ga lahko udeležijo pravne osebe, ustanovljene v Bolgariji, na Hrvaškem, v Romuniji, Turčiji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, če je bil z ustrezno državo sklenjen dvostranski sporazum. Udeležijo se ga lahko tudi pravne osebe, ustanovljene v državah Efte, ki so države pogodbenice Sporazuma EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška), v skladu z določbami navedenega sporazuma (2).

Pravne osebe, ustanovljene v tretjih državah ali v okviru mednarodnih organizacij, se programa lahko udeležijo brez finančne podpore Skupnosti.

3.   Proračun

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju neposrednih dejavnosti, je ocenjen na 27,3 milijona EUR.

4.   Rok

Komisija bo obravnavala vse predloge, prispele na njen naslov do 19. oktobra 2006 do 17.00 ure (po luksemburškem lokalnem času).

5.   Dodatne informacije

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov in obrazci vloge so na voljo na naslednji spletni strani:

http://europa.eu.int/econtentplus

Vse vloge morajo izpolnjevati zahteve in pogoje, opisane v popolnem besedilu razpisa za zbiranje predlogov, delovnem programu in priročniku za vlagatelje, ki so na voljo v angleškem jeziku na zgoraj navedeni spletni strani Komisije. Ta dokumentacija vsebuje navodila za pripravo in vložitev predlogov.

Ocenjevanje predlogov bo potekalo v skladu z načeli preglednosti in enakosti obravnave. Ocenjevanje bo izvedla Komisija s pomočjo zunanjih strokovnjakov. Vsi predlogi bodo ocenjeni na podlagi meril za ocenjevanje, določenih v delovnem programu „eVsebineplus“.

Komisija bo vse prejete predloge obravnavala strogo zaupno.


(1)  Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 456/2005/ES z dne 9. marca 2005 o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi (UL L 79, 24.3.2005, str. 1).

(2)  Najnovejši podatki o tem, katere države so del programa, so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Posodobljeni seznam držav je na voljo tudi na spletni strani programa http://europa.eu.int/econtentplus.


25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/26


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

Skupni usklajeni program Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave

(2006/C 172/10)

1.   OZADJE

Evropska komisija objavlja razpis za zbiranje predlogov (ref. ECFIN/2006/A3-03) za izvajanje raziskav v okviru Skupnega usklajenega programa Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave (ki ga je Komisija odobrila 29. novembra 2000) v državah članicah EU in državah kandidatkah. Ta razpis za zbiranje predlogov je namenjen Luksemburgu, Malti, Hrvaški in Turčiji.

Cilj programa je zbrati podatke o gospodarskem položaju držav članic EU, da bi lahko njihove gospodarske cikle primerjali za namene upravljanja EMU (Evropske monetarne unije). Program je postal nepogrešljivo orodje za ekonomsko nadzorovanje EMU kot tudi za namene splošne gospodarske politike.

2.   NAMEN IN TEHNIČNE ZAHTEVE UKREPA

2.1   Cilji

V Skupnem usklajenem programu sodelujejo specializirani organi/inštituti, ki na podlagi skupnega financiranja izvajajo javnomnenjske raziskave. Komisija bo sklenila enoletne sporazume o donaciji z organi in inštituti, ki so primerno usposobljeni, da bodo v obdobju od maja 2007 do aprila 2008 izvajali najmanj eno od naslednjih raziskav:

raziskave na področju maloprodaje in storitev v Luksemburgu;

raziskave na področju naložb, gradbeništva, maloprodaje in storitev na Malti;

raziskave na področju naložb, gradbeništva, maloprodaje, storitev in industrije na Hrvaškem;

raziskave na področju naložb, gradbeništva, maloprodaje, storitev, industrije in potrošništva v Turčiji;

Ad hoc raziskave o aktualnih gospodarskih vprašanjih: ad hoc raziskave se izvajajo le občasno poleg mesečnih raziskav. Pri njih se uporabljajo isti uveljavljeni vzorci kot pri mesečnih raziskavah z namenom pridobiti podatke o določenih gospodarsko-političnih vprašanjih.

Raziskave zajemajo podjetnike v industrijskem, investicijskem, gradbenem, maloprodajnem in storitvenem kot tudi potrošniškem sektorju.

2.2   Tehnične zahteve

2.2.1   Časovni razpored raziskav in poročanje rezultatov

Spodnja tabela vsebuje pregled raziskav, predvidenih na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov:

Naslov raziskave

Število zajetih sektorjev/velikostni razred

Število mesečno zastavljenih vprašanj

Število četrtletno zastavljenih vprašanj

Raziskava na področju industrije

56/-

7

9

Raziskava na področju naložb

8/6

2 vprašanji marca/aprila

4 vprašanja oktobra/novembra

Raziskava na področju gradbeništva

5/-

5

1

Raziskava na področju maloprodaje

9/-

6

Raziskava na področju storitev

19/-

6

1

Raziskava na področju potrošništva

25/-

14

3

Mesečne raziskave je treba izvesti v prvih dveh tednih vsakega meseca, rezultate pa je treba poslati Komisiji po elektronski pošti najmanj 4 delovne dni pred koncem meseca v skladu s koledarjem iz sporazuma o donaciji.

Četrtletne raziskave je treba izvesti v prvih dveh tednih prvega meseca vsakega četrtletja (januar, april, julij in oktober), rezultate pa je treba poslati Komisiji po elektronski pošti najmanj 4 delovne dni pred koncem januarja, aprila, julija in oktobra v skladu s koledarjem iz sporazuma o donaciji.

Šestmesečne raziskave na področju naložb je treba izvesti marca/aprila in oktobra/novembra, rezultate pa je treba sporočiti Komisiji po elektronski pošti najmanj štiri delovne dni pred koncem maja in decembra v skladu s koledarjem iz sporazuma o donaciji.

Pri ad hoc raziskavah je upravičenec zavezan, da bo spoštoval zanje določene časovne razporede.

Podroben opis ukrepa lahko prenesete z naslednjega internetnega naslova:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2   Metodologija in vprašalniki Skupnega usklajenega programa EU za podjetniške in potrošniške raziskave

Podrobnosti o metodologiji so na voljo v navodilih za uporabnike na internetnem naslovu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   UPRAVNE DOLOČBE IN TRAJANJE

3.1   Upravne določbe

Organ ali inštitut bo izbran za obdobje največ 12 mesecev. V ta namen bodo stranke sklenile enoletni sporazum, v katerem bodo opredelile splošne cilje in vrsto načrtovanega ukrepa. Sporazum o donaciji bo zajemal obdobje od maja 2007 do aprila 2008.

3.2   Trajanje

Raziskave se bodo izvajale od 1. maja 2007 do 30. aprila 2008. Ukrepa se ne sme izvajati dlje kot 12 mesecev (13 mesecev pri raziskavi na področju naložb).

4.   FINANČNI OKVIR

4.1   Finančni viri Skupnosti

Izbrane dejavnosti bodo financirane iz proračunske postavke 01.02.02 – Uskladitev in nadzor ekonomske in monetarne unije.

4.2   Predvideni skupni proračun Skupnosti za ta razpis

Skupni letni proračun za te raziskave znaša približno 360 000 EUR.

Upravičencev bo največ 17.

4.3   Odstotek sofinanciranja Skupnosti

Delež Komisije pri skupnem sofinanciranju ne sme preseči 50 % upravičenih stroškov, ki upravičencu nastanejo z vsako raziskavo.

4.4   Upravičenčevo financiranje ukrepa in nastali upravičeni stroški

Stroški se štejejo za upravičene potem, ko vse stranke podpišejo sporazum o donaciji. V izjemnih primerih lahko pride do odstopanja, vendar se stroški pod nobenim pogojem ne bodo šteli za upravičene pred oddajo vloge za donacijo. Prispevki v naravi se ne štejejo za upravičene stroške.

Upravičenec bo moral oddati podroben pregled stroškov, ki bo vključeval predvidene stroške in financiranje ukrepa v EUR. Pregled stroškov bo sporazumu dodan v prilogi. Komisija lahko te podatke uporabi za namene revizije.

5.   MERILA UPRAVIČENOSTI

5.1.   Pravni položaj vlagateljev

Razpis za zbiranje predlogov je namenjen organom in inštitutom (pravnim osebam) s pravnim položajem v eni od držav članic EU ali v eni od držav pristopnic ali držav kandidatk. Vlagatelji morajo dokazati, da so pravne osebe in v ta namen predložiti standardni obrazec za pravne osebe.

5.2.   Razlogi za izključitev

Vloge ne bodo upoštevane, če so vlagatelji v enem od naslednjih položajev (1):

(a)

če je proti vlagateljem sprožen stečajni ali likvidacijski postopek ali sodni postopek, če je sklenil dogovor z upniki, prenehal poslovati, je proti njemu uveden postopek, ki se nanaša na te postopke, ali je v kakršnem koli podobnem položaju, ki nastane iz podobnega postopka, predvidenega v nacionalni zakonodaji ali drugih predpisih;

(b)

če so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

(c)

če jim lahko naročnik na kakršni koli podlagi dokaže hujšo kršitev poslovnih pravil;

(d)

če niso izpolnili obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež, države naročnika ali države, v kateri se bo pogodba izvajala;

(e)

če so bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi ali katerem koli nezakonitem ravnanju, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;

(f)

če je bila pri postopku oddaje javnih naročil ali dodelitvi donacij, ki se financirajo iz proračuna Skupnosti, ugotovljena resna kršitev pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;

(g)

če gre za navzkrižje interesov;

(h)

če so vlagatelji pri predložitvi zahtevanih podatkov navajali zavajajoče podatke ali jih niso zagotovili.

Vlagatelji morajo na standardnem obrazcu podpisati izjavo, da niso v enem od položajev iz točke 5.2.

5.3   Upravne in denarne kazni

1.

Brez poseganja v izrekanje kazni, določenih v pogodbi, se kandidati ali ponudniki in izvajalci, ki so podali lažne izjave ali za katere je bilo ugotovljeno, da v prejšnjem postopku oddaje javnih naročil niso izpolnili svojih pogodbenih obveznosti, izključijo iz vseh naročil in donacij, ki se financirajo iz proračuna Skupnosti, za največ dve leti od ugotovitve kršitve, ki se potrdi v kontradiktornem postopku z izvajalcem. To obdobje se lahko v primeru ponovne kršitve v petih letih od prve kršitve podaljša na tri leta.

Ponudnikom ali kandidatom, ki so podali lažne izjave, se naložijo denarne kazni v višini 2 % do 10 % skupne vrednosti odobrenega naročila.

Pogodbenikom, ki niso izpolnili pogodbenih obveznosti, se naložijo denarne kazni v višini 2 % do 10 % skupne vrednosti zadevnega naročila. Ta delež se lahko v primeru ponovne kršitve v petih letih od prve kršitve poveča na 4 % do 20 %.

2.

V primerih iz točk 5.2 (a), (c) in (d) se kandidati ali ponudniki izključijo iz vseh naročil in donacij za največ dve leti od ugotovitve kršitve, ki se potrdi v kontradiktornem postopka z izvajalcem.

V primerih iz točk 5.2 (b) in (e) se kandidati ali ponudniki izključijo iz vseh naročil in donacij za najmanj eno leto in največ štiri leta od uradnega obvestila o sodbi.

Ta obdobja se lahko v primeru ponovne kršitve v petih letih od prve kršitve ali prve sodbe podaljšajo na pet let.

3.

Primeri iz točke 5.2 (e) so naslednji:

(a)

primeri goljufije, navedeni v členu 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, ki temelji na aktu Sveta z dne 26. julija 1995;

(b)

primeri korupcije iz člena 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, ki je zajeta v Aktu Sveta z dne 26. maja 1997;

(c)

primeri sodelovanja v hudodelnih združbah, kakor so opredeljeni v členu 2(1) skupnega ukrepa Sveta 98/733/JHA;

(d)

primeri pranja denarja, kakor so opredeljeni v členu 1 Direktive Sveta 91/308/EGS.

6.   MERILA ZA IZBOR

Vlagatelji morajo imeti stalna in zadostna sredstva za financiranje dejavnosti v obdobju, v katerem se izvaja ukrep. Morajo biti strokovno usposobljeni in imeti znanje, potrebno za izvedbo predlaganega ukrepa ali delovnega programa.

6.1   Finančna sposobnost vlagateljev

Vlagatelji morajo biti finančno sposobni izvesti predlagani ukrep in morajo predložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnji dve proračunski leti, za kateri so bili pripravljeni računovodski izkazi. Ta določba ne velja za javne organe in mednarodne organizacije.

6.2   Poslovna sposobnost vlagateljev

Vlagatelji morajo biti poslovno sposobni izvesti predlagani ukrepi in morajo zagotoviti ustrezno spremno dokumentacijo.

Za presojo sposobnosti vlagateljev se bodo uporabljala naslednja merila:

Najmanj tri leta izkušenj s pripravljanjem in izvajanjem kvalitativnih podjetniških in potrošniških raziskav.

Izkušnje na najmanj dveh od naslednjih področjih:

1)

ocenjevanje rezultatov podjetniških in potrošniških raziskav, metodološka vprašanja (vzorci, vprašalniki in časovni potek) in analize;

2)

določitev kazalnikov na podlagi rezultatov podjetniških in potrošniških raziskav;

3)

uporaba rezultatov podjetniških in potrošniških raziskav za ciklične in makroekonomske analize ter raziskave z uporabo statističnih in ekonometričnih metod, vključno s sektorskimi analizami;

4)

ekonometrični modeli in druga orodja napovedovanja.

Sposobnost uporabljanja metodologije Skupnega usklajenega programa EU za podjetniške in potrošniške raziskave ter skladnost z navodili Komisije: upoštevanje mesečnih rokov za predložitev poročil, izvajanje izboljšav in sprememb raziskovalnega programa, kot jih zahtevajo službe Komisije in kot je bilo dogovorjeno na koordinacijskih sestankih s predstavniki sodelujočih organov/inštitutov.

7.   MERILA ZA DODELITEV

Pri dodelitvi sporazumov uspešnim kandidatom se bodo uporabljala naslednja merila:

Kandidatova stopnja strokovnosti in izkušenj na področjih iz točke 6.2.

Uspešnost predlagane raziskovalne metodologije, vključno s projektiranjem vzorca, velikostjo vzorca, stopnjo obsega in stopnjo odgovorov.

Kandidatova stopnja usposobljenosti in znanja o posebnih značilnostih raziskav v sektorju in državi, v kateri nameravajo opraviti raziskave.

Uspešnost kandidatove delovne organizacije glede fleksibilnosti, infrastrukture, usposobljenega osebja in zmogljivosti za izvajanje del, poročanja rezultatov, udeležbe pri pripravi raziskav v okviru Skupnega usklajenega programa in pri stikih s Komisijo.

Cenovna primernost.

8.   DEJANSKI POTEK

8.1   Priprava in oddaja predlogov

Predlogi morajo vsebovati izpolnjen in podpisan standardni obrazec za dodelitev donacije in vso spremno dokumentacijo, navedeno na obrazcu.

Vsak predlog mora biti sestavljen iz treh delov:

upravnega dela predloga,

tehničnega dela predloga,

finančnega dela predloga.

Pri Komisiji so na voljo naslednji standardni obrazci:

standardni obrazec za dodelitev donacije,

vzorec pregleda predvidenih stroškov raziskave in finančni načrt,

standardni obrazec za finančno identifikacijo,

standardni obrazec za pravni položaj,

standardna izjava o upravičenosti,

standardna izjava o pripravljenosti podpisa standardnega sporazuma o donaciji,

standardni obrazec za podpogodbe,

ter dokumentacija o finančnih vidikih donacije:

opomnik za pripravo finančnih napovedi in finančnih izkazov,

vzorec sporazuma o donaciji,

(a)

ki jih prenesete z naslednjega internega naslova:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

(b)

Če to ni mogoče, pišite Komisiji na naslov:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Telefaks: (32-2) 296 36 50

E-naslov: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisija si pridržuje pravico do sprememb teh standardnih dokumentov, če to zahteva Skupni usklajeni program in/ali če omejujejo upravljanje proračuna.

Predloge je treba predložiti v enem od uradnih jezikov Evropske skupnosti skupaj s prevodom v angleškem, francoskem in nemškem jeziku, če je potrebno.

Vlagatelj mora predložiti en podpisan original predloga in dve dodatni kopiji.

Predloge je treba poslati v dveh zapečatenih ovojnicah.

Na zunanji ovojnici je treba navesti naslov iz točke 8.3.

Zapečatena notranja ovojnica mora biti označena s „Call for Proposals — ECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department“.

Po prejemu predlogov bo Komisija obvestila kandidate o prejemu tako, da jim bo vrnila potrdilo o prejemu.

8.2   Vsebina predlogov

8.2.1   Upravni del predloga

Upravni del predloga mora vsebovati:

pravilno podpisan standardni obrazec za dodelitev donacije,

pravilno izpolnjen in podpisan standardni obrazec za pravni položaj in zahtevano spremno dokumentacijo, ki potrjuje pravni položaj organa ali inštituta,

pravilno izpolnjen in podpisan standardni obrazec za finančno identifikacijo,

pravilno podpisano standardno izjavo o upravičenosti vlagatelja,

organigram organa ali inštituta z imeni in vodstvenimi položaji ter službe, odgovorne za izvajanje raziskav,

pravilno podpisano standardno izjavo o pripravljenosti do podpisa sporazuma o donaciji v primeru izbire,

dokazilo o dobrem finančnem položaju: bilanca stanja in računovodski izkazi za zadnji dve proračunski leti, za kateri so bili pripravljeni računovodski izkazi.

8.2.2   Tehnični del predloga

Tehnični del predloga mora vsebovati:

opis dejavnosti organa ali inštituta, ki omogoča oceno njegove usposobljenosti in obsega ter obdobje izkušenj na zahtevanih področjih iz točke 6.2. To zajema študije, naročila storitev, svetovanje, raziskave, publikacije ali drugo dejavnost, opravljeno v preteklosti, pri čemer je treba navesti ime stranke in ali je bila storitev opravljena za Evropsko komisijo. Priložiti je treba najpomembnejše študije in/ali rezultate;

podroben opis izvajalske organizacije, ki izvaja raziskave. Priložiti je treba ustrezno dokumentacijo o infrastrukturi, zmogljivostih, virih in usposobljenem osebju (kratke življenjepise), ki so vlagatelju na voljo;

podroben opis metodologije pri raziskavah: metode vzorčenja, napake pri vzorčenju in intervale zaupanja, velikost vzorca, stopnjo obsega in predvideno stopnjo odgovorov.

pravilno izpolnjen standardni obrazec za podizvajalce, ki bodo sodelovali pri ukrepu, vključno z natančnim opisom nalog, ki jim bodo dodeljene.

8.2.3   Finančni del predloga

Finančni del predloga mora vsebovati:

Pravilno in natančno izpolnjen standardni vzorec za pregled stroškov (v EUR) za obdobje 12 mesecev za vsako raziskavo, ki vsebuje finančni načrt ukrepa in natančno členitev skupnih upravičenih stroškov in upravičenih stroškov na enoto za izvajanje raziskav, vključno s stroški za podizvajalce.

Po potrebi potrdilo o oprostitvi DDV, če je primerno.

Po potrebi dokument, ki potrjuje finančne prispevke drugih organizacij (sofinanciranje).

8.3   Naslov in roki za oddajo predlogov

Zainteresirani vlagatelji svoje vloge oddajo Evropski komisiji:

(a)

s priporočeno pošto ali zasebno kurirsko službo do najpozneje 25. septembra 2006 (velja poštni žig) na naslednji naslov:

S priporočeno pošto:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Z zasebno kurirsko službo:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

(b)

ali jih osebno izročijo glavni poštni službi Evropske komisije (osebno ali prek pooblaščenega zastopnika vlagatelja, npr. z zasebno kurirsko službo) na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

najpozneje do 25. septembra 2006 do 16. ure (po bruseljskem lokalnem času). V tem primeru bo sprejemni uradnik iz zgoraj navedenega oddelka izdal podpisano in z datumom označeno potrdilo, ki bo veljalo kot dokazilo o prejemu.

Vloge, ki jih bo Komisija prejela po roku za oddajo, ne bodo upoštevane.

9.   KAJ SE ZGODI S PREJETIMI VLOGAMI?

Vse vloge bodo preverjene, ali izpolnjujejo formalne pogoje upravičenosti.

Predlogi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjeni z ocenami glede na zgoraj določena merila za dodelitev.

Postopek izbire predlogov bo potekal oktobra oz. novembra leta 2004. V ta namen bo ustanovljen izbirni odbor pod okriljem Generalnega direktorja za ekonomske in finančne zadeve. Sestavljen bo iz najmanj treh oseb, ki bodo zastopale vsaj dve različni specializirani enoti, ki med seboj nista hierarhično povezani. Imel bo tudi svoje tajništvo, ki bo pristojno za korespondenco z uspešnimi kandidati po postopku izbire. Neuspešni kandidati bodo obveščeni posamično.

10.   POMEMBNO OPOZORILO

Ta razpis za zbiranje predlogov Komisiji ne nalaga kakršnih koli obveznosti do katerega koli organa/inštituta, ki bo na njegovi podlagi predložil predlog. Vsa korespondenca v zvezi s tem razpisom mora biti pisna.

Vlagatelji morajo upoštevati pogodbene določbe, ki bodo v primeru dodelitve zanje obvezujoče.


(1)  V skladu s členoma 93 in 94 finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.


25.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/34


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

Skupni usklajeni program Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave

(2006/C 172/11)

1.   OZADJE

Evropska komisija objavlja razpis za zbiranje predlogov (ref. ECFIN/2006/A3-02) za izvajanje raziskav v okviru Skupnega usklajenega programa Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave (ki ga je Komisija odobrila 29. novembra 2000) v državah članicah EU. Ta razpis za zbiranje predlogov je namenjen Nizozemski in Finski.

Cilj programa je zbrati podatke o gospodarskem položaju držav članic EU, da bi lahko njihove gospodarske cikle primerjali za namene upravljanja EMU (Evropske monetarne unije). Program je postal nepogrešljivo orodje za ekonomsko nadzorovanje EMU kot tudi za namene splošne gospodarske politike.

2.   NAMEN IN TEHNIČNE ZAHTEVE UKREPA

2.1   Cilji

V Skupnem usklajenem programu sodelujejo specializirani organi/inštituti, ki na podlagi skupnega financiranja izvajajo javnomnenjske raziskave. Komisija bo sklenila šestnajstmesečne sporazume o donaciji z organi in inštituti, ki so primerno usposobljeni, da bodo v obdobju od januarja 2007 do aprila 2008 izvajali najmanj eno od naslednjih raziskav:

raziskave na področju maloprodaje in storitev na Nizozemskem;

raziskave na področju maloprodaje na Finskem;

Ad hoc raziskave o aktualnih gospodarskih vprašanjih: ad hoc raziskave se izvajajo le občasno poleg mesečnih raziskav. Pri njih se uporabljajo isti uveljavljeni vzorci kot pri mesečnih raziskavah z namenom pridobiti podatke o določenih gospodarsko-političnih vprašanjih.

Raziskave zajemajo podjetnike v investicijskem, gradbenem, maloprodajnem in storitvenem sektorju.

2.2   Tehnične zahteve

2.2.1   Časovni razpored raziskav in poročanje rezultatov

Spodnja tabela vsebuje pregled raziskav, predvidenih na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov:

Naslov raziskave

Število zajetih sektorjev/velikostni razred

Število mesečno zastavljenih vprašanj

Število četrtletno zastavljenih vprašanj

Raziskava na področju maloprodaje

9/-

6

Raziskava na področju storitev

19/-

6

1

Mesečne raziskave je treba izvesti v prvih dveh tednih vsakega meseca, rezultate pa je treba poslati Komisiji po elektronski pošti najmanj 4 delovne dni pred koncem meseca v skladu s koledarjem iz sporazuma o donaciji.

Četrtletne raziskave je treba izvesti v prvih dveh tednih prvega meseca vsakega četrtletja (januar, april, julij in oktober), rezultate pa je treba poslati Komisiji po elektronski pošti najmanj 4 delovne dni pred koncem januarja, aprila, julija in oktobra v skladu s koledarjem iz sporazuma o donaciji.

Pri ad hoc raziskavah je upravičenec zavezan, da bo spoštoval zanje določene časovne razporede.

Podroben opis ukrepa lahko prenesete z naslednjega internetnega naslova:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2   Metodologija in vprašalniki Skupnega usklajenega programa EU za podjetniške in potrošniške raziskave

Podrobnosti o metodologiji so na voljo v navodilih za uporabnike na internetnem naslovu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   UPRAVNE DOLOČBE IN TRAJANJE

3.1   Upravne določbe

Organ ali inštitut bo izbran za obdobje največ 16 mesecev. V ta namen bodo stranke sklenile šestnajstmesečni sporazum, v katerem bodo opredelile splošne cilje in vrsto načrtovanega ukrepa. Sporazum o donaciji bo zajemal obdobje od januarja 2007 do aprila 2008.

3.2   Trajanje

Raziskave se bodo izvajale od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2008. Ukrepa se ne sme izvajati dlje kot 16 mesecev.

4.   FINANČNI OKVIR

4.1   Finančni viri Skupnosti

Izbrane dejavnosti bodo financirane iz proračunske postavke 01.02.02 – Uskladitev in nadzor ekonomske in monetarne unije.

4.2   Predvideni skupni proračun Skupnosti za ta razpis

Skupni letni proračun za te raziskave znaša približno 90 000 EUR.

Upravičenci bodo največ trije.

4.3   Odstotek sofinanciranja Skupnosti

Delež Komisije pri skupnem sofinanciranju ne sme preseči 50 % upravičenih stroškov, ki upravičencu nastanejo z vsako raziskavo.

4.4   Upravičenčevo financiranje ukrepa in nastali upravičeni stroški

Stroški se štejejo za upravičene potem, ko vse stranke podpišejo sporazum o donaciji. V izjemnih primerih lahko pride do odstopanja, vendar se stroški pod nobenim pogojem ne bodo šteli za upravičene pred oddajo vloge za donacijo. Prispevki v naravi se ne štejejo za upravičene stroške.

Upravičenec bo moral oddati podroben pregled stroškov, ki bo vključeval predvidene stroške in financiranje ukrepa v EUR. Pregled stroškov bo sporazumu dodan v prilogi. Komisija lahko te podatke uporabi za namene revizije.

5.   MERILA UPRAVIČENOSTI

5.1.   Pravni položaj vlagateljev

Razpis za zbiranje predlogov je namenjen organom in inštitutom (pravnim osebam) s pravnim položajem v eni od držav članic EU ali v eni od držav pristopnic ali držav kandidatk. Vlagatelji morajo dokazati, da so pravne osebe in v ta namen predložiti standardni obrazec za pravne osebe.

5.2.   Razlogi za izključitev

Vloge ne bodo upoštevane, če so vlagatelji v enem od naslednjih položajev (1):

(a)

če je proti vlagateljem sprožen stečajni ali likvidacijski postopek ali sodni postopek, če je sklenil dogovor z upniki, prenehal poslovati, je proti njemu uveden postopek, ki se nanaša na te postopke, ali je v kakršnem koli podobnem položaju, ki nastane iz podobnega postopka, predvidenega v nacionalni zakonodaji ali drugih predpisih;

(b)

če so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

(c)

če jim lahko naročnik na kakršni koli podlagi dokaže hujšo kršitev poslovnih pravil;

(d)

če niso izpolnili obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež, države naročnika ali države, v kateri se bo pogodba izvajala;

(e)

če so bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi ali katerem koli nezakonitem ravnanju, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;

(f)

če je bila pri postopku oddaje javnih naročil ali dodelitvi donacij, ki se financirajo iz proračuna Skupnosti, ugotovljena resna kršitev pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;

(g)

če gre za navzkrižje interesov;

(h)

če so vlagatelji pri predložitvi zahtevanih podatkov navajali zavajajoče podatke ali jih niso zagotovili.

Vlagatelji morajo na standardnem obrazcu podpisati izjavo, da niso v enem od položajev iz točke 5.2.

5.3   Upravne in denarne kazni

1.

Brez poseganja v izrekanje kazni, določenih v pogodbi, se kandidati ali ponudniki in izvajalci, ki so podali lažne izjave ali za katere je bilo ugotovljeno, da v prejšnjem postopku oddaje javnih naročil niso izpolnili svojih pogodbenih obveznosti, izključijo iz vseh naročil in donacij, ki se financirajo iz proračuna Skupnosti, za največ dve leti od ugotovitve kršitve, ki se potrdi v kontradiktornem postopku z izvajalcem. To obdobje se lahko v primeru ponovne kršitve v petih letih od prve kršitve podaljša na tri leta.

Ponudnikom ali kandidatom, ki so podali lažne izjave, se naložijo denarne kazni v višini 2 % do 10 % skupne vrednosti odobrenega naročila.

Pogodbenikom, ki niso izpolnili pogodbenih obveznosti, se naložijo denarne kazni v višini 2 % do 10 % skupne vrednosti zadevnega naročila. Ta delež se lahko v primeru ponovne kršitve v petih letih od prve kršitve poveča na 4 % do 20 %.

2.

V primerih iz točk 5.2 (a), (c) in (d) se kandidati ali ponudniki izključijo iz vseh naročil in donacij za največ dve leti od ugotovitve kršitve, ki se potrdi v kontradiktornem postopka z izvajalcem.

V primerih iz točk 5.2 (b) in (e) se kandidati ali ponudniki izključijo iz vseh naročil in donacij za najmanj eno leto in največ štiri leta od uradnega obvestila o sodbi.

Ta obdobja se lahko v primeru ponovne kršitve v petih letih od prve kršitve ali prve sodbe podaljšajo na pet let.

3.

Primeri iz točke 5.2 (e) so naslednji:

(a)

primeri goljufije, navedeni v členu 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, ki temelji na aktu Sveta z dne 26. julija 1995;

(b)

primeri korupcije iz člena 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, ki je zajeta v Aktu Sveta z dne 26. maja 1997;

(c)

primeri sodelovanja v hudodelnih združbah, kakor so opredeljeni v členu 2(1) skupnega ukrepa Sveta 98/733/JHA;

(d)

primeri pranja denarja, kakor so opredeljeni v členu 1 Direktive Sveta 91/308/EGS.

6.   MERILA ZA IZBOR

Vlagatelji morajo imeti stalna in zadostna sredstva za financiranje dejavnosti v obdobju, v katerem se izvaja ukrep. Morajo biti strokovno usposobljeni in imeti znanje, potrebno za izvedbo predlaganega ukrepa ali delovnega programa.

6.1   Finančna sposobnost vlagateljev

Vlagatelji morajo biti finančno sposobni izvesti predlagani ukrep in morajo predložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnji dve proračunski leti, za kateri so bili pripravljeni računovodski izkazi. Ta določba ne velja za javne organe in mednarodne organizacije.

6.2   Poslovna sposobnost vlagateljev

Vlagatelji morajo biti poslovno sposobni izvesti predlagani ukrepi in morajo zagotoviti ustrezno spremno dokumentacijo.

Za presojo sposobnosti vlagateljev se bodo uporabljala naslednja merila:

Najmanj tri leta izkušenj s pripravljanjem in izvajanjem kvalitativnih podjetniških in potrošniških raziskav.

Izkušnje na najmanj dveh od naslednjih področjih:

1)

ocenjevanje rezultatov podjetniških in potrošniških raziskav, metodološka vprašanja (vzorci, vprašalniki in časovni potek) in analize;

2)

določitev kazalnikov na podlagi rezultatov podjetniških in potrošniških raziskav;

3)

uporaba rezultatov podjetniških in potrošniških raziskav za ciklične in makroekonomske analize ter raziskave z uporabo statističnih in ekonometričnih metod, vključno s sektorskimi analizami;

4)

ekonometrični modeli in druga orodja napovedovanja.

Sposobnost uporabljanja metodologije Skupnega usklajenega programa EU za podjetniške in potrošniške raziskave ter skladnost z navodili Komisije: upoštevanje mesečnih rokov za predložitev poročil, izvajanje izboljšav in sprememb raziskovalnega programa, kot jih zahtevajo službe Komisije in kot je bilo dogovorjeno na koordinacijskih sestankih s predstavniki sodelujočih organov/inštitutov.

7.   MERILA ZA DODELITEV

Pri dodelitvi sporazumov uspešnim kandidatom se bodo uporabljala naslednja merila:

Kandidatova stopnja strokovnosti in izkušenj na področjih iz točke 6.2.

Uspešnost predlagane raziskovalne metodologije, vključno s projektiranjem vzorca, velikostjo vzorca, stopnjo obsega in stopnjo odgovorov.

Kandidatova stopnja usposobljenosti in znanja o posebnih značilnostih raziskav v sektorju in državi, v kateri nameravajo opraviti raziskave.

Uspešnost kandidatove delovne organizacije glede fleksibilnosti, infrastrukture, usposobljenega osebja in zmogljivosti za izvajanje del, poročanja rezultatov, udeležbe pri pripravi raziskav v okviru Skupnega usklajenega programa in pri stikih s Komisijo.

Cenovna primernost.

8.   DEJANSKI POTEK

8.1   Priprava in oddaja predlogov

Predlogi morajo vsebovati izpolnjen in podpisan standardni obrazec za dodelitev donacije in vso spremno dokumentacijo, navedeno na obrazcu.

Vsak predlog mora biti sestavljen iz treh delov:

upravnega dela predloga,

tehničnega dela predloga.

finančnega dela predloga,

Pri Komisiji so na voljo naslednji standardni obrazci:

standardni obrazec za dodelitev donacije,

vzorec pregleda predvidenih stroškov raziskave in finančni načrt,

standardni obrazec za finančno identifikacijo,

standardni obrazec za pravni položaj,

standardna izjava o upravičenosti,

standardna izjava o pripravljenosti podpisa standardnega sporazuma o donaciji,

standardni obrazec za podpogodbe,

ter dokumentacija o finančnih vidikih donacije:

opomnik za pripravo finančnih napovedi in finančnih izkazov,

vzorec sporazuma o donaciji,

(a)

ki jih prenesete z naslednjega internega naslova:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

(b)

Če to ni mogoče, pišite Komisiji na naslov:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Telefaks: (32-2) 296 36 50

E-naslov: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisija si pridržuje pravico do sprememb teh standardnih dokumentov, če to zahteva Skupni usklajeni program in/ali če omejujejo upravljanje proračuna.

Predloge je treba predložiti v enem od uradnih jezikov Evropske skupnosti skupaj s prevodom v angleškem, francoskem in nemškem jeziku, če je potrebno.

Vlagatelj mora predložiti en podpisan original predloga in dve dodatni kopiji.

Predloge je treba poslati v dveh zapečatenih ovojnicah.

Na zunanji ovojnici je treba navesti naslov iz točke 8.3.

Zapečatena notranja ovojnica mora biti označena s „Call for Proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department“.

Po prejemu predlogov bo Komisija obvestila kandidate o prejemu tako, da jim bo vrnila potrdilo o prejemu.

8.2   Vsebina predlogov

8.2.1   Upravni del predloga

Upravni del predloga mora vsebovati:

pravilno podpisan standardni obrazec za dodelitev donacije,

pravilno izpolnjen in podpisan standardni obrazec za pravni položaj in zahtevano spremno dokumentacijo, ki potrjuje pravni položaj organa ali inštituta,

pravilno izpolnjen in podpisan standardni obrazec za finančno identifikacijo,

pravilno podpisano standardno izjavo o upravičenosti vlagatelja,

organigram organa ali inštituta z imeni in vodstvenimi položaji ter službe, odgovorne za izvajanje raziskav,

pravilno podpisano standardno izjavo o pripravljenosti do podpisa sporazuma o donaciji v primeru izbire,

dokazilo o dobrem finančnem položaju: bilanca stanja in računovodski izkazi za zadnji dve proračunski leti, za kateri so bili pripravljeni računovodski izkazi.

8.2.2   Tehnični del predloga

Tehnični del predloga mora vsebovati:

opis dejavnosti organa ali inštituta, ki omogoča oceno njegove usposobljenosti in obsega ter obdobje izkušenj na zahtevanih področjih iz točke 6.2. To zajema študije, naročila storitev, svetovanje, raziskave, publikacije ali drugo dejavnost, opravljeno v preteklosti, pri čemer je treba navesti ime stranke in ali je bila storitev opravljena za Evropsko komisijo. Priložiti je treba najpomembnejše študije in/ali rezultate;

podroben opis izvajalske organizacije, ki izvaja raziskave. Priložiti je treba ustrezno dokumentacijo o infrastrukturi, zmogljivostih, virih in usposobljenem osebju (kratke življenjepise), ki so vlagatelju na voljo;

podroben opis metodologije pri raziskavah: metode vzorčenja, napake pri vzorčenju in intervale zaupanja, velikost vzorca, stopnjo obsega in predvideno stopnjo odgovorov.

pravilno izpolnjen standardni obrazec za podizvajalce, ki bodo sodelovali pri ukrepu, vključno z natančnim opisom nalog, ki jim bodo dodeljene.

8.2.3   Finančni del predloga

Finančni del predloga mora vsebovati:

Pravilno in natančno izpolnjen standardni vzorec za pregled stroškov (v EUR) za obdobje 16 mesecev za vsako raziskavo, ki vsebuje finančni načrt ukrepa in natančno členitev skupnih upravičenih stroškov in upravičenih stroškov na enoto za izvajanje raziskav, vključno s stroški za podizvajalce.

Po potrebi potrdilo o oprostitvi DDV, če je primerno.

Po potrebi dokument, ki potrjuje finančne prispevke drugih organizacij (sofinanciranje).

8.3   Naslov in roki za oddajo predlogov

Zainteresirani vlagatelji svoje vloge oddajo Evropski komisiji:

(a)

s priporočeno pošto ali zasebno kurirsko službo do najpozneje 25. septembra 2006 (velja poštni žig) na naslednji naslov:

S priporočeno pošto:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Z zasebno kurirsko službo:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

(b)

ali jih osebno izročijo glavni poštni službi Evropske komisije (osebno ali prek pooblaščenega zastopnika vlagatelja, npr. z zasebno kurirsko službo) na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

najpozneje do 25. septembra 2006 do 16. ure (po bruseljskem lokalnem času). V tem primeru bo sprejemni uradnik iz zgoraj navedenega oddelka izdal podpisano in z datumom označeno potrdilo, ki bo veljalo kot dokazilo o prejemu.

Vloge, ki jih bo Komisija prejela po roku za oddajo, ne bodo upoštevane.

9.   KAJ SE ZGODI S PREJETIMI VLOGAMI?

Vse vloge bodo preverjene, ali izpolnjujejo formalne pogoje upravičenosti.

Predlogi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjeni z ocenami glede na zgoraj določena merila za dodelitev.

Postopek izbire predlogov bo potekal oktobra oz. novembra leta 2004. V ta namen bo ustanovljen izbirni odbor pod okriljem Generalnega direktorja za ekonomske in finančne zadeve. Sestavljen bo iz najmanj treh oseb, ki bodo zastopale vsaj dve različni specializirani enoti, ki med seboj nista hierarhično povezani. Imel bo tudi svoje tajništvo, ki bo pristojno za korespondenco z uspešnimi kandidati po postopku izbire. Neuspešni kandidati bodo obveščeni posamično.

10.   POMEMBNO OPOZORILO

Ta razpis za zbiranje predlogov Komisiji ne nalaga kakršnih koli obveznosti do katerega koli organa/inštituta, ki bo na njegovi podlagi predložil predlog. Vsa korespondenca v zvezi s tem razpisom mora biti pisna.

Vlagatelji morajo upoštevati pogodbene določbe, ki bodo v primeru dodelitve zanje obvezujoče.


(1)  V skladu s členoma 93 in 94 finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.