ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 157E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
6. julij 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2005 — 2006

 

Ponedeljek, 4. julij 2005

2006/C 157E/1

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Popravki glasovanj s predhodnih sej

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Počastitev spomina

Izjava Predsednika

Sestava Parlamenta

Sestava odborov

Razlaga Poslovnika

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predložitev dokumentov

Sklepi o določenih dokumentih

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (razprava)

Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija (razprava)

Letno poročilo ECB za leto 2004 — Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU (razprava)

Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II (razprava)

Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije (razprava)

Tematska strategija o onesnaževanju zraka (razprava)

Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

12

PRILOGA II

13

 

Torek, 5. julij 2005

2006/C 157E/2

ZAPISNIK

14

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Popravki glasovanj s predhodnih sej

Predložitev dokumentov

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II (razprava)

Čas glasovanja

Obvladovanje krompirjevih ogorčic * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Protokol k Sporazumu o pomorskem prometu s Kitajsko * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Afriško-evrazijske selitvene vodne ptice * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II (glasovanje)

Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I (glasovanje)

Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (glasovanje)

Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija (glasovanje)

Letno poročilo ECB za leto 2004 (glasovanje)

Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU (glasovanje)

Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije (glasovanje)

Izkoriščanje in delo otrok v državah v razvoju (glasovanje)

Dobrodošlica

Slavnostna seja — Italija

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

ESRR, ESS in Kohezijski sklad *** — Kohezijski sklad *** — Evropski sklad za regionalni razvoj ***I — Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***I — Evropski socialni sklad ***I — Evropski sklad za ribištvo * (razprava)

Rok za vložitev predlogov sprememb

Vloga žensk v Turčiji (razprava)

Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***I (razprava)

Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti (Rim II) ***I (razprava)

Seznami z imeni potnikov, ki se ne smejo vkrcati na letalo/PNR (razprava)

Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji (razprava)

Pravila o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

27

PRILOGA I

29

PRILOGA II

34

SPREJETA BESEDILA

53

P6_TA(2005)0261Obvladovanje krompirjevih ogorčic *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o obvladovanju krompirjevih ogorčic (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262Protokol k Sporazumu o pomorskem prometu s Kitajsko *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Ljudsko republiko Kitajsko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263Afriško-evrazijske selitvene vodne ptice *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic s strani Evropske skupnosti (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264Zahteva za zaščito imunitete Umberta BossijaSklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265Zahteva za odvzem imunitete Ashleya MoteaSklep Evropskega parlamenta o zahtevi za odvzem imunitete Ashleya Motea (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalati v igračah in predmetih za nego otrok) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 5. julija 2005 z namenom sprejetja Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok)

58

PRILOGA

61

P6_TA(2005)0267Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za ohranjanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložbah v infrastrukturo (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 5. julija 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo

62

P6_TA(2005)0268Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija

69

1.   Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM))

69

2.   Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM))

70

3.   Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM))

71

P6_TA(2005)0269Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa MarchianijaSklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Jeana-Charlesa Marchianija (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMUResolucija Evropskega parlamenta o izvajanju informacijske in komunikacijske strategije v zvezi z eurom ter Ekonomsko in monetarno unijo (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologijeResolucija Evropskega parlamenta o Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za Evropsko unijo (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272Izkoriščanje in delo otrok v državah v razvojuResolucija Evropskega parlamenta o izkoriščanju otrok v državah v razvoju s posebnim poudarkom na delu otrok (2005/2004(INI))

84

 

Sreda, 6. julij 2005

2006/C 157E/3

ZAPISNIK

92

POTEK SEJE

Otvoritev seje

EU in Irak — Okvir za udejstvovanje (razprava)

Afrika in izzivi globalizacije — Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: izkoreninimo revščino (razprava)

Čas glasovanja

Zaščita potnikov pri čelnih trkih *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Nevarne snovi v električnih in elektronskih napravah (glasovanje)

Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II (glasovanje)

Register izpustov in prenosov onesnaževal ***I (glasovanje)

ESRR, ESS in Kohezijski sklad (glasovanje)

Kohezijski sklad (glasovanje)

Evropski sklad za regionalni razvoj ***I (glasovanje)

Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***I (glasovanje)

Evropski socialni sklad ***I (glasovanje)

Evropski sklad za ribištvo * (glasovanje)

Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***I (glasovanje)

Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti (Rim II) ***I (glasovanje)

Protokol OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal * (glasovanje)

Usklajevalni postopek (proračun 2006) (glasovanje)

Vloga žensk v Turčiji (glasovanje)

EU in Irak — Okvir za udejstvovanje (glasovanje)

Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: izkoreninimo revščino (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Prihodnost Balkana deset let po Srebrenici (razprava)

Odnosi med Evropsko unijo, Kitajsko in Tajvanom ter varnost na Daljnem vzhodu (razprava)

Svet brez min (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Zahteva za zaščito poslanske imunitete

1. Sporazum ES-Švica (zahteva za azil), 2. Sporazum EU in ES-Švica (Schengen) * (razprava)

Vpliv posojilnih dejavnosti ES v državah v razvoju (razprava)

Izvrševanje akcijskega načrta FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) (razprava)

Obračun in poravnava v Evropski uniji (razprava)

Razmere v Bolgariji po volitvah — Doseženi napredek Bolgarije in Romunije na poti k pristopu za prihodnje poročilo o napredku (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

110

PRILOGA I

112

PRILOGA II

136

SPREJETA BESEDILA

263

P6_TA(2005)0273Zaščita potnikov pri čelnih trkih ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Uredbi št. 94 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri čelnih trkih in k Uredbi št. 95 o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri bočnih trkih (KOM(2004)0672 — 7590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274Nevarne snovi v električni in elektronski opremiResolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (KOM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276Register izpustov in prenosov onesneževal ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal ter o spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal ter o spremembi Direktive Sveta 91/689/EGS in Direktive Sveta 96/61/ES

266

PRILOGA I

275

PRILOGA II

279

PRILOGA III

283

P6_TA(2005)0277ESRR, ESS in Kohezijski sklad ***Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278Kohezijski skladResolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279Evropski sklad za regionalni razvoj ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj

293

P6_TA(2005)0280Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje (ESOS)

308

P6_TA(2005)0281Evropski socialni sklad ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu

313

P6_TA(2005)0282Evropski sklad za ribištvo *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o Evropskem skladu za ribištvo (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk glede zaposlovanja in poklica (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu

350

PRILOGA I

366

PRILOGA IIKorelacijska tabela

367

P6_TA(2005)0284Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti (Rim II) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti (Rim II) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti (RIM II)

371

P6_TA(2005)0285Protokol OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal v imenu Evropske skupnosti (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286Usklajevalni postopek (proračun 2006)Resolucija Evropskega parlamenta o mandatu za usklajevalni postopek za proračun za leto 2006 pred prvo obravnavo Sveta (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287Vloga žensk v TurčijiResolucija Evropskega parlamenta o vlogi žensk v Turčiji v družbenem, gospodarskem in političnem življenju (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288EU in Irak — Okvir za udejstvovanjeResolucija Evropskega parlamenta o Evropski uniji in Iraku — Okvir za udejstvovanje (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289Svetovni poziv proti revščiniResolucija Evropskega parlamenta o svetovnem pozivu k ukrepom proti revščini: Izkoreninimo revščino

397

 

Četrtek, 7. julij 2005

2006/C 157E/4

ZAPISNIK

401

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Popravki glasovanj s predhodnih sej

Predložitev dokumentov

Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***I (razprava)

Tekstil in oblačila po letu 2005 (razprava)

Sestava Parlamenta

Predložitev skupnih stališč Sveta

Sporočilo predsednika

Čas glasovanja

Osnovne plače in dodatki za osebje Europola * (glasovanje)

Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***I (glasovanje)

1. Sporazum ES-Švica (zahteva za azil), 2. Sporazum EU in ES-Švica (Schengen) * (glasovanje)

Sporazum ES-Kanada o dodatnih informacijah o potnikih API/PNR * (glasovanje)

Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji (glasovanje)

Prihodnost Balkana deset let po Srebrenici (glasovanje)

Odnosi med Evropsko unijo, Kitajsko in Tajvanom ter varnost na Daljnem vzhodu (glasovanje)

Svet brez min (glasovanje)

Vpliv posojilnih dejavnosti ES v državah v razvoju (glasovanje)

Izvrševanje akcijskega načrta FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) (glasovanje)

Obračun in poravnava v Evropski uniji (glasovanje)

Razmere v Bolgariji po volitvah — Doseženi napredek Bolgarije in Romunije na poti k pristopu za prihodnje poročilo o napredku (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Izvozna nadomestila za živo govedo tretjim državam (pisna izjava)

Tekstil in oblačila po letu 2005 (nadaljevanje razprave)

Kmetijstvo v najbolj obrobnih regijah Unije * (razprava)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Časovni razpored za proračun

Čas glasovanja

Zimbabve (glasovanje)

Trgovanje z otroki v Gvatemali (glasovanje)

Človekove pravice v Etiopiji (glasovanje)

Kmetijstvo v najbolj obrobnih regijah Unije * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

417

PRILOGA I

418

PRILOGA II

428

SPREJETA BESEDILA

450

P6_TA(2005)0290Osnovne plače in dodatki za osebje Europola *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o pobudi Velikega vojvodstva Luksemburg z namenom sprejetja Sklepa Sveta o uskladitvi osnovnih plač in dodatkov za osebje Europola (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) (KOM(2004)0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 7. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)

451

PRILOGA IOKVIRNA PODROČJA IN UKREPI, UPRAVIČENI DO SREDSTEV

460

PRILOGA IIMERILA ZA PRENOS NALOG IZVAJANJA PRORAČUNA

462

PRILOGA IIISPODBUJANJE NVO, KI DELUJEJO PREDVSEM NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

463

P6_TA(2005)0292Sporazum ES-Švica (zahteva za azil) *Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v imenu Evropske skupnosti med Evropsko skupnostjo in Švico o kriterijih in mehanizmih za določitev države, pristojne za obravnavo zahteve za pridobitev azila, ki je vložena v državi članici ali v Švici (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293Sporazum EU in ES-Švica (Schengen) *Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v imenu Evropske skupnosti med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294Sporazum ES-Kanada o informacijah o potnikih *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o obdelavi izpopolnjenih informacij o potnikih (API)/podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295Politične razmere in neodvisnost medijev v BelorusijiResolucija Evropskega parlamenta o političnih razmerah in neodvisnosti medijev v Belorusiji

465

P6_TA(2005)0296Balkan: 10 let po SrebreniciResolucija Evropskega parlamenta o Srebrenici

468

P6_TA(2005)0297Odnosi med EU, Kitajsko in TajvanomResolucija Evropskega parlamenta o odnosih med EU, Kitajsko in Tajvanom ter varnosti na Daljnem vzhodu

471

P6_TA(2005)0298Svet brez minResolucija Evropskega parlamenta o svetu brez min

473

P6_TA(2005)0299Vpliv posojilnih dejavnosti ES v državah v razvojuResolucija Evropskega parlamenta o vplivu posojilnih dejavnosti Evropske skupnosti v državah v razvoju (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300Uveljavitev zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdovResolucija Evropskega parlamenta o pospešitvi uresničevanja akcijskega načrta EU glede uveljavitve zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT)

482

P6_TA(2005)0301Obračun in poravnava v Evropski unijiResolucija Evropskega parlamenta o obračunu in poravnavi v Evropski uniji (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302Napredek Bolgarije in RomunijeResolucija Evropskega parlamenta o pristopnem procesu Bolgarije in Romunije

490

P6_TA(2005)0303ZimbabveResolucija Evropskega parlamenta o Zimbabveju

491

P6_TA(2005)0304Trgovanje z otroki v GvatemaliResolucija Evropskega parlamenta o Gvatemali

494

P6_TA(2005)0305Človekove pravice v EtiopijiResolucija Evropskega parlamenta o človekovih pravicah v Etiopiji

495

P6_TA(2005)0306Kmetijstvo v najbolj obrobnih regijah Unije *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o specifičnih ukrepih na področju kmetijstva v najbolj obrobnih regijah Unije (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307Izvozna nadomestila za živo govedo tretjim državamIzjava Evropskega parlamenta o izvoznih nadomestilih za živo govedo tretjim državam

504

SL

 


I (Obvestila)

EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2005 — 2006

Ponedeljek, 4. julij 2005

6.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 157/1


ZAPISNIK

(2006/C 157 E/01)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

1.   Nadaljevanje zasedanja

Seja se je pričela ob 17.05.

2.   Popravki glasovanj s predhodnih sej

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Datum seje: 09.06.2005

Poročilo: Duarte Freitas — A6-0157/2005

eno samo glasovanje

za: Jean-Louis Bourlanges

Datum seje: 23.06.2005

Poročilo: Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

predlog spremembe 1

proti: Poul Nyrup Rasmussen

člen 27, odstavek 2

za: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

4.   Počastitev spomina

Predsednik je v imenu Parlamenta počastil spomin na Filipa Adwenta, ki je skupaj s članoma svoje družine umrl v prometni nesreči 18. junija 2005. Povedal je, da je pokojnikovi soprogi izrazil sožalje v imenu Parlamenta.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

5.   Izjava Predsednika

Predsednik je podal izjavo o boju proti revščini in vrhu G8 v Edinburghu. Povedal je, da bo kot del podpore Parlamenta Svetovnemu boju proti revščini okrog sejne dvorane v času tega zasedanja izobešen bel trak in poslance pozval, naj svojo solidarnost izrazijo s tem, da se na trak podpišejo.

6.   Sestava Parlamenta

Zaradi smrti Filipa Adwenta je Parlament potrdil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 27.6.2005 in o tem obvestil zadevno državo članico.

Pristojni nemški organi so dne 30.6.2005 sporočili, da je bil Armin Laschet imenovan za ministra zvezne dežele Severno Porenje — Vestfalija.

Ker ta funkcija v skladu s členom 7(1) Akta o uvedbi splošnih neposrednih volitev poslancev Evropskega parlamenta ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament v skladu s členom 4(4) Poslovnika potrdil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 30.06.2005 in o tem obvestil zadevno državo članico.

7.   Sestava odborov

Na predlog skupine PPE-DE je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

Odbor INTA:

Jean-Pierre Audy

8.   Razlaga Poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 201(3) Poslovnika Parlamentu sporočil sledečo razlago člena 162(2) Poslovnika, kot jo je podal Odbor za ustavne zadeve, ki je bil zaprošen za mnenje o tej določbi:

„“Če pred začetkom glasovanja najmanj petina poslancev, ki sestavljajo Parlament, poda zahteva za tajno glasovanje, je Parlament dolžan glasovati na ta način."

Če tej razlagi pred sprejetjem zapisnika te seje ne bo nasprotovala nobena od političnih skupin oziroma najmanj 37 poslancev (člen 201(4) Poslovnika) bo razglašena za sprejeto. V nasprotnem primeru bo Parlament o njej glasoval.

9.   Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika Evropskega parlamenta v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2236/95 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih omrežij (3615/2005 — C6-0217/2005 — 2003/0086(COD))

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih (3606/2005 — C6-0215/2005 — 2003/0325(COD))

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter Direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3618/2005 — C6-0218/2005 — 2003/0172(COD))

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede deleža žvepla v gorivih za plovila (3619/2005 — C6-0216/2005 — 2002/0259(COD))

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah glede dostopa služb držav članic, odgovornih za izdajanje potrdil o registraciji vozil, do schengenskega informacijskega sistema (3628/2005 — C6-0219/2005 — 2003/0198(COD))

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o sestavljanju četrtletnih nefinančnih računov po institucionalnih sektorjih (3633/2005 — C6-0220/2005 — 2003/0296(COD)).

10.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od odborov

1.1)

poročila:

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk glede zaposlovanja in poklica (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Poročevalec: Niebler Angelika (A6-0176/2005).

*** Vmesno poročilo o predlogu Uredbe Sveta o splošnih določilih o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Odbor za regionalni razvoj —

Poročevalci: Hatzidakis Konstantinos (A6-0177/2005).

*** Vmesno Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Odbor za regionalni razvoj —

Poročevalci: Andria Alfonso (A6-0178/2005).

Poročilo o smernicah za potrditev Evropske komisije (2005/2024(INI)) — Odbor za ustavne zadeve

Poročevalec: Duff Andrew (A6-0179/2005).

Poročilo o obračunu in poravnavi v Evropski uniji (2004/2185(INI)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve —

Poročevalci: Kauppi Piia-Noora, Villiers Theresa (A6-0180/2005).

Poročilo o vplivu posojilnih dejavnosti Evropske skupnosti v državah v razvoju (2004/2213(INI)) — Odbor za razvoj

Poročevalec: Zimmer Gabriele (A6-0183/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Fava Giovanni Claudio (A6-0184/2005).

Poročilo o izkoriščanju otrok v državah v razvoju s posebnim poudarkom na delu otrok (2005/2004(INI)) — Odbor za razvoj

Poročevalec: Mavrommatis Manolis (A6-0185/2005).

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic s strani Evropske skupnosti (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Florenz Karl-Heinz (A6-0187/2005).

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil ter Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih (COM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Drčar Murko Mojca (A6-0191/2005).

* Poročilo o predlogu Direktive Sveta o obvladovanju krompirjevih ogorčic (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Daul Joseph (A6-0192/2005).

Poročilo o sektorju tekstila in oblačil po letu 2005 (2004/2265(INI)) — Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Saïfi Tokia (A6-0193/2005).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o specifičnih ukrepih na področju kmetijstva v najbolj obrobnih regijah Unije (COM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)) — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Freitas Duarte (A6-0195/2005).

Poročilo o izvajanju informacijske in komunikacijske strategije v zvezi z eurom ter ekonomsko in monetarno unijo (2005/2078(INI)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Maaten Jules (A6-0197/2005).

Poročilo o Evropski uniji in Iraku — Okvir za udejstvovanje (2004/2168(INI)) — Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Dimitrakopoulos Giorgos (A6-0198/2005).

* Poročilo

1.

o predlogu Sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske skupnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico o merilih in mehanizmih za določitev države, pristojne za obravnavo zahteve za pridobitev azila, ki je vložena v državi članici ali v Švici (13049/2004 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS);

2.

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske unije Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Kirkhope Timothy (A6-0201/2005).

Poročilo o Letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2004 (2005/2048(INI)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Lauk Kurt Joachim (A6-0203/2005).

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Ljudsko republiko Kitajsko na drugi strani, zaradi upoštevanje pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Costa Paolo (A6-0205/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Olbrycht Jan (A6-0206/2005).

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Jeana-Charlesa Marchianija (2005/2105(IMM)) — Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Speroni Francesco Enrico (A6-0208/2005).

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2203(IMM)) — Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Wallis Diana (A6-0209/2005).

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM)) — Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Wallis Diana (A6-0210/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Wallis Diana (A6-0211/2005).

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Ashleya Motea (2005/2037(IMM)) — Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Lehne Klaus-Heiner (A6-0213/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Silva Peneda José Albino (A6-0216/2005).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o Evropskem ribiškem skladu (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Odbor za ribištvo

Poročevalec: Casa David (A6-0217/2005).

*** Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Uredbi št. 94 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri čelnih trkih in k Uredbi št. 95 o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri bočnih trkih (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)) — Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Barón Crespo Enrique (A6-0218/2005).

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. Report on the mandate for the 2006 budget conciliation procedure before the Council's first reading (2005/2080(BUD)) — Odbor za proračun

Poročevalec: Pittella Giovanni (A6-0223/2005).

1.2)

priporočila za drugo obravnavo:

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalati) in o spremembi Direktive Sveta 88/378/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z varnostjo igrač (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Trakatellis Antonios (A6-0196/2005).

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Rocard Michel (A6-0207/2005).

2)

od poslancev Parlamenta

2.1)

vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika)

Luisa Morgantini v imenu Odbor DEVE Svetu: Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: izkoreninimo revščino (B6-0248/2005);

Luisa Morgantini v imenu Odbor DEVE: Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: Izkoreninimo revščino (B6-0249/2005);

Enrique Barón Crespo v imenu Odbor INTA Komisiji: Pravila o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (B6-0329/2005).

2.2)

vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika) (B6-0247/2005)

Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, Ludford Sarah, Sjöstedt Jonas, Davies Chris, Coveney Simon, Moraes Claude, Evans Robert, Casaca Paulo, Tannock Charles, Ries Frédérique, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Meyer Pleite Willy, Newton Dunn Bill, Martin David, Pafilis Athanasios, Bushill-Matthews Philip, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Beglitis Panagiotis, Protasiewicz Jacek, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Lucas Caroline, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Miguélez Ramos Rosa, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pflüger Tobias

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Czarnecki Ryszard, Martin David, Mitchell Gay, Andersson Jan, Moraes Claude, Papastamkos Georgios, Badía i Cutchet María, Protasiewicz Jacek, Kinnock Glenys, Van Lancker Anne, Papadimoulis Dimitrios, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Hedh Anna, De Vits Mia, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Gaľa Milan, Paleckis Justas Vincas, Lucas Caroline, Staes Bart, Karim Sajjad, Segelström Inger, Sjöstedt Jonas, Ludford Sarah, Sonik Bogusław, Romeva i Rueda Raül, Coveney Simon, Matsouka Maria, Karatzaferis Georgios, Evans Robert, Herrero-Tejedor Luis, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Newton Dunn Bill, Stihler Catherine, Morgantini Luisa, Westlund Åsa, Hennicot-Schoepges Erna, Casaca Paulo, Posselt Bernd, Antoniozzi Alfredo, Beglitis Panagiotis, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Baco Peter, Riis-Jørgensen Karin, Guardans Cambó Ignasi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Demetriou Panayiotis, Ibrisagic Anna, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, McAvan Linda, Van Hecke Johan, Belet Ivo, Salinas García María Isabel, Rutowicz Leopold Józef, Kacin Jelko, El Khadraoui Saïd, Miguélez Ramos Rosa, Valenciano Martínez-Orozco María Elena, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Pflüger Tobias, Tannock Charles, Ries Frédérique, Ayala Sender Inés

2.3)

predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

Poli Bortone Adriana, Mantovani Mario, Sbarbati Luciana — Predlog Resolucije o uvozu obutve iz Kitajske (B6-0393/2005)

posredovano

pristojni: INTA

2.6)

pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika)

Alessandra Mussolini o širitvi EU (39/2005);

Alessandra Mussolini o energetskih virih in alternativnih tehnologijah (40/2005).

11.   Sklepi o določenih dokumentih

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 45 Poslovnika)

Odbor ECON:

Strateška revizija Mednarodnega denarnega sklada (2005/2121(INI))

(mnenje: AFET, DEVE, INTA)

Obdavčevanje podjetij v Evropski uniji: skupna konsolidirana davčna osnova za pravne osebe (2005/2120(INI))

Odbor ITRE:

Izvajanje Evropske listine za mala podjetja (2005/2123(INI))

(mnenje: ECON, EMPL)

Ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije (2005/2122(INI))

(mnenje: ENVI)

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 192(1) Poslovnika)

Odbor PETI:

Poročilo o letnem poročilu za leto 2004 Evropskega varuha človekovih pravic (2005/2136(INI))

Odločitve Odbora za peticije v parlamentarnem letu 2004 — 2005 (2005/2135(INI))

12.   Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razdeljeno je bilo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med obema aprilskima zasedanjema.

13.   Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje julija (PE 357.481/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

Seje: 04.07.2005 — 07.07.2005

ponedeljek

Zahteva skupine ALDE, da se izvede skupna razprava o poročilih avtorjev Kurta Joachima Lauka (točka 3 PDOJ) in Julesa Maatena (točka 3 PDOJ).

Govorila sta Jules Maaten v imenu skupine ALDE, ki je utemeljil zahtevo, in predsednica Odbora ECON Pervenche Berès.

Parlament je odobril zahtevo.

torek

Zahteva Odbora AGRI, da se poročilo Nielsa Buska (A6-0126/2005), predvideno za čas za glasovanje v torek (točka 76 PDOJ), se ponovno pošlje v obravnavo odboru v skladu s členom 168(1) Poslovnika.

Govoril je Joseph Daul, predsednik Odbora AGRI, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je odobril zahtevo.

Zahteva skupine PSE, da se čas za vprašanja Komisiji umakne z dnevnega reda v korist skupne razprave o strukturnih skladih (točke 10, 11, 12, 13, 14 in 15 PDOJ).

Govorili so Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, ki je najprej v imenu svoje skupine izrazil sožalje družini Filipa Adwenta, nato pa utemeljil zahtevo, Françoise Grossetête v imenu skupine PPE-DE, in Bill Newton Dunn v imenu skupine ALDE.

Parlament je odobril zahtevo (EG) (134 glasov za, 70 glasov proti, 14 vzdržani).

sreda

Zahteva Othmarja Karasa in 38 poslancev, da se na dnevni red doda izjava Komisije o razmerah v Bolgariji po volitvah in o napredku Bolgarije na poti k pristopu.

Govorili so Othmar Karas, ki je utemeljil zahtevo, Hartmut Nassauer v imenu skupine PPE-DE, in Graham Watson v imenu skupine ALDE.

Parlement je s PG (vlagatelji) (110 za, 93 proti, 21 vzdržani) odobril zahtevo.

Rebecca Harms in Othmar Karas sta povedala, da sta želela glasovati za zahtevo. Erika Mann je povedala, da je želela glasovati proti odobritvi zahteve.

Točka je bila uvrščena na konec sredinega dnevnega reda.

Rok za vložitev:

predlogi resolucij: torek 5.7.2005 ob 10.00.

predlogi sprememb in skupni predlogi resolucij: sreda 6.7.2005 ob 10.00.

četrtek

Zahteva Odbora LIBE, da Evropski parlament potrdi zavrnitev poročila Claudea Moraesa (A6-0139/2005) na plenarnem zasedanju, ki je bilo ponovno poslano v obravnavo odboru (točka 8.3, Zapisnik z dne 26.05.2005) tako, da sprejme zakonodajno resolucijo, s katero se zaključi postopek posvetovanja.

Parlament je odobril zahtevo.

Glasovanje bo v četrtek.

Zahteva Odbora LIBE, da se podaljša rok za obravnavo poročila Alexandera Nuna Alvara (A6-0174/2005), ki je bilo ponovno poslano v obravavo odboru (točka 6.8, Zapisnik z dne 07.06.2005).

Parlament je odobril zahtevo.

Govorila sta Jean-Marie Cavada, predsednik Odbora LIBE, in Hannes Swoboda.

*

* *

S tem je bil določen razpored dela.

14.   Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios Karatzaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen in Simon Busuttil.

PREDSEDSTVO: Ingo FRIEDRICH

podpredsednik

15.   Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (razprava)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalka: Diana Wallis (A6-0210/2005)

Diana Wallis je predstavila poročilo.

Govorila sta Klaus-Heiner Lehne v imenu skupine PPE-DE, in Maria Berger v imenu skupine PSE.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8, Zapisnik z dne 05.07.2005.

16.   Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija (razprava)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Jeana-Charlesa Marchianija (2005/2105(IMM)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

Francesco Enrico Speroni je predstavil poročilo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9, Zapisnik z dne 05.07.2005.

17.   Letno poročilo ECB za leto 2004 — Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU (razprava)

Poročilo: Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2004 (2005/2048(INI)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

Poročilo: Izvajanje informacijske in komunikacijske strategije v zvezi z eurom ter ekonomsko in monetarno unijo (2005/2078(INI)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Jules Maaten (A6-0197/2005)

Kurt Joachim Lauk je predstavil poročilo.

Jules Maaten je predstavil poročilo.

Govorili so Jean-Claude Trichet, predsednik ECB in Joaquín Almunia (član Komisije).

Govorili so Ján Hudacký v imenu skupine PPE-DE, in Manuel António dos Santos v imenu skupine PSE.

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredsednik

Govorili so Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Sahra Wagenknecht v imenu skupine GUE/NGL, John Whittaker v imenu skupine IND/DEM, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Alexander Radwan, Katerina Batzeli, Margarita Starkevičiūtė, Georgios Toussas, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Pervenche Berès, Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Andreas Schwab, Benoît Hamon, Avril Doyle, Antolín Sánchez Presedo, Stanisław Jałowiecki, Joseph Muscat, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Joaquín Almunia in Jean-Claude Trichet.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10, Zapisnik z dne 05.07.2005.

18.   Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalati v igračah in predmetih za nego otrok) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005)

Antonios Trakatellis je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Günther Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Horst Schnellhardt v imenu skupine PPE-DE, Dan Jørgensen v imenu skupine PSE, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE, Jonas Sjöstedt v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Irena Belohorská samostojna poslanka, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Jens-Peter Bonde, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz in Günther Verheugen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6, Zapisnik z dne 05.07.2005.

19.   Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije (razprava)

Poročilo: Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za Evropsko unijo (2004/2131(INI)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalka: Riitta Myller (A6-0141/2005)

Riitta Myller je predstavila poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Rebecca Harms (pripravljalka mnenja Odbora ITRE), Chris Davies v imenu skupine ALDE, Cristina Gutiérrez-Cortines in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12, Zapisnik z dne 05.07.2005.

20.   Tematska strategija o onesnaževanju zraka (razprava)

Izjava Komisije: Tematska strategija o onesnaževanju zraka

Stavros Dimas (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so John Bowis v imenu skupine PPE-DE, Dorette Corbey v imenu skupine PSE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Richard Seeber in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.

21.   Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za ohranjanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložbah v infrastrukturo (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalec: Giles Chichester (A6-0099/2005)

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

Giles Chichester je predstavil poročilo.

Govorili so Manuel António dos Santos (pripravljalec mnenja Odbora ECON), András Gyürk v imenu skupine PPE-DE, Reino Paasilinna v imenu skupine PSE, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Anna Elzbieta Fotyga v imenu skupine UEN, Leopold Józef Rutowicz samostojni poslanec, Paul Rübig, Lena Ek, Vladimír Remek in Andris Piebalgs

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7, Zapisnik z dne 05.07.2005.

22.    Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 357/481/OJMA).

23.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.05.

Julian Priestley

generalni sekretar

Mario Mauro

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.   Sprememba dnevnega reda

Za: 110

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brepoels, Březina, Busuttil, Caspary, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Duchoň, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaľa, Goepel, Gräßle, Grossetête, Guellec, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hudacký, Itälä, Jordan Cizelj, Kasoulides, Klamt, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Lulling, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, von Wogau, Záborská, Zvěřina

PSE: Batzeli, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Piecyk

UEN: Libicki

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith

Proti: 93

ALDE: Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Drčar Murko, Duquesne, Ek, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, de Brún, Flasarová, Ransdorf, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Karatzaferis, Rogalski

NI: Mote

PPE-DE: Beazley, Chichester, Deva, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Jałowiecki, Sonik, Strejček, Tannock

PSE: Andersson, Ayala Sender, Barón Crespo, Berès, Calabuig Rull, Christensen, Corbett, Cottigny, De Rossa, Désir, Dobolyi, Ettl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Reynaud, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Wiersma

Verts/ALE: Staes, Voggenhuber

Vzdržan: 21

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Titford

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Doyle, Fajmon, Kauppi

PSE: Beňová, Whitehead

UEN: Fotyga, Janowski

Verts/ALE: Rühle


Torek, 5. julij 2005

6.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 157/14


ZAPISNIK

(2006/C 157 E/02)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO

podpredsednik

1.   Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.00.

2.   Popravki glasovanj s predhodnih sej

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Datum seje: 09.06.2005

Poročilo: Duarte Freitas — A6-0157/2005

eno samo glasovanje: Jean-Louis Bourlanges

Datum seje: 04.07.2005

Sprememba dnevnega reda — zahteva Othmarja Karasa

proti: Katerina Batzeli

3.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od Sveta in Komisije

Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za pomoč pri sanaciji in obnovi v državah, ki jih je prizadel cunami, v skladu s točko 24 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 (COM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI)).

posredovano

pristojni: BUDG

 

mnenje: AFET, DEVE

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 22/2005 — Oddelek III — Komisija (SEC(2005)0821 — C6-0212/2005 — 2005/2144(GBD)).

posredovano

pristojni: BUDG

2)

od odborov, naslednje poročilo:

* Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o obdelavi izpopolnjenih informacij o potnikih (API)/podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3)

od poslancev Parlamenta, pisne izjave za zabeležbo v register (člen 116 Poslovnika)

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou in Grażyna Staniszewska o revmatičnih boleznih (41/2005).

4.   Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Pisne izjave št. 13, 14, 15, 16/2005 niso pridobile zadostnega števila podpisov in so zato v skladu s členom 116(5) postale brezpredmetne.

5.   Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.

ZIMBABVE

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, o Zimbabveju (B6-0416/2005);

Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, o Zimbabveju (B6-0421/2005);

Pasqualina Napoletano in Glenys Kinnock v imenu skupine PSE, o Zimbabveju (B6-0430/2005);

Elizabeth Lynne in Cecilia Malmström v imenu skupine ALDE, o Zimbabveju (B6-0432/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, o Zimbabveju (B6-0434/2005);

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, o Zimbabveju (B6-0439/2005);

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis in Eoin Ryan v imenu skupine UEN, o razmerah v Zimbabveju (B6-0442/2005).

II.

TRGOVANJE Z OTROKI V GVATEMALI

Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger in Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah glede človekovih pravic v Gvatemali, vključno s trgovino z otroki (B6-0415/2005);

Philippe Morillon in Antoine Duquesne v imenu skupine ALDE, o trgovini z otroki v Gvatemali (B6-0419/2005);

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà in Edite Estrela v imenu skupine PSE, o trgovini z otroki v Gvatemali (B6-0431/2005);

Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto in Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah glede človekovih pravic v Gvatemali, vključno s trgovino z otroki (B6-0435/2005);

Rolandas Pavilionis in Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, o trgovini z otroki v Gvatemali (B6-0436/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, o posvojitvah v Gvatemali (B6-0438/2005).

III.

ČLOVEKOVE PRAVICE V ETIOPIJI

Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Etiopiji (B6-0417/2005);

Philippe Morillon in Fiona Hall v imenu skupine ALDE, o razmerah v Etiopiji (B6-0418/2005);

Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE, o razmerah v Etiopiji (B6-0422/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, o Etiopiji (B6-0433/2005);

Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE, o razmerah glede človekovih pravic v Etiopiji (B6-0437/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN, o razmerah v Etiopiji (B6-0441/2005).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.

6.   Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Joaquín Almunia (član Komisije).

Govorili so Piia-Noora Kauppi v imenu skupine PPE-DE, Maria Berger v imenu skupine PSE, Toine Manders v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Thomas Wise v imenu skupine IND/DEM, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Margaret Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani in Manuel Medina Ortega.

PREDSEDSTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

podpredsednik

Govorili so Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter in Joaquín Almunia.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3, Zapisnik z dne 06.07.2005.

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

podpredsednica

7.   Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi I k temu zapisniku.

7.1.   Obvladovanje krompirjevih ogorčic * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sveta o obvladovanju krompirjevih ogorčic (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalec: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0261)

7.2.   Protokol k Sporazumu o pomorskem prometu s Kitajsko * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Ljudsko republiko Kitajsko na drugi strani, zaradi upoštevanje pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Odbor za promet in turizem.

Poročevalec: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0262)

7.3.   Afriško-evrazijske selitvene vodne ptice * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic s strani Evropske skupnosti (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 3)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0263)

7.4.   Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2203(IMM)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalka: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0264)

7.5.   Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea (2005/2037(IMM)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0265)

7.6.   Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalati v igračah in predmetih za nego otrok) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

(kvalificirana večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 6)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2005)0266)

7.7.   Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za ohranjanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložbah v infrastrukturo (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalec: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0267)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0267)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Giles Chichester (poročevalec) glede glasovanja.

7.8.   Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalka: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 8)

PREDLOG SKLEPA št.1

Sprejeto (P6_TA(2005)0268)

PREDLOG SKLEPA št. 2

Sprejeto (P6_TA(2005)0268)

PREDLOG SKLEPA št. 3

Sprejeto (P6_TA(2005)0268)

7.9.   Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Jeana-Charlesa Marchianija (2005/2105(IMM)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 9)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2005)0269)

7.10.   Letno poročilo ECB za leto 2004 (glasovanje)

Poročilo: Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2004 (2005/2048(INI)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

7.11.   Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU (glasovanje)

Poročilo: Izvajanje informacijske in komunikacijske strategije v zvezi z eurom ter ekonomsko in monetarno unijo (2005/2078(INI)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0270)

7.12.   Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije (glasovanje)

Poročilo: Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za Evropsko unijo (2004/2131(INI)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalka: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0271)

7.13.   Izkoriščanje in delo otrok v državah v razvoju (glasovanje)

Poročilo: Izkoriščanje otrok v državah v razvoju s posebnim poudarkom na delu otrok (2005/2004(INI)) — Odbor za razvoj.

Poročevalec: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Manolis Mavrommatis (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika.

Sprejeto (P6_TA(2005)0272)

8.   Dobrodošlica

Predsednica je v imenu Parlamenta izrekla dobrodošlico delegaciji indijskega parlamenta pod vodstvom podpredsednika Sveta držav Rahmana Khana, ki se je nahajala na častni galeriji.

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

9.   Slavnostna seja — Italija

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska predsednika Italijanske republike Carla Azeglia Ciampija.

Carlo Azeglio Ciampi je podal izjavo.

Mario Borghezio je ob podpori drugih poslancev, članov Severne lige, ki so dvigovali plakate, hrupno prekinil govornika. Predsednik je po neuspešnih opominih na red v skladu s členom 146 Poslovnika naročil, naj se jih odstrani iz sejne dvorane.

Carlo Azeglio Ciampi je nadaljeval s svojo izjavo.

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

podpredsednica

Govoril je Bruno Gollnisch o osnutku ustavne pogodbe.

10.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Diana Wallis — A6-0209/2005: Luca Romagnoli

Poročilo: Jules Maaten — A6-0197/2005: ndreas Mölzer

11.   Popravki glasovanja

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Poročilo: Antonios Trakatellis — A6-0196/2005

sklop 1 (predlogi sprememb 18-21)

za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

vzdržani: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Poročilo: Kurt Joachim Lauk — A6-0203/2005

predlog spremembe 11

za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poročilo: Jules Maaten — A6-0197/2005

predlog spremembe 8

za: Caroline Lucas

proti: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Poročilo: Manolis Mavrommatis — A6-0185/2005

predlog spremembe 4

za: Paul Rübig

proti: Gunnar Hökmark

vzdržani: Paul Marie Coûteaux

resolucija (kot celota)

za: Lena Ek

(Seja, ki se je prekinila ob 12.50, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Mario MAURO

podpredsednik

12.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

13.   ESRR, ESS in Kohezijski sklad *** — Kohezijski sklad *** — Evropski sklad za regionalni razvoj ***I — Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***I — Evropski socialni sklad ***I — Evropski sklad za ribištvo * (razprava)

Vmesno poročilo: Predlog Uredbe Sveta o splošnih določilih o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Vmesno poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve.

Poročevalec: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o Evropskem skladu za ribištvo (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Odbor za ribištvo.

Poročevalec: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis je predstavil poročilo (A6-0177/2005).

Alfonso Andria je predstavil poročilo (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava je predstavil poročilo (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht je predstavil poročilo (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda je predstavil poročilo (A6-0216/2005).

David Casa je predstavil poročilo (A6-0217/2005).

Govoril je Alun Michael (predsedujoči Svetu).

Govorili so Danuta Hübner (članica Komisije), Vladimír Špidla (član Komisije) in Joe Borg (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO

podpredsednik

Govorili so Nathalie Griesbeck (pripravljalka mnenja Odbora BUDG) o poročilih A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 in A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (pripravljalec mnenja Odbora EMPL) o poročilu A6-0177/2005, Bogusław Sonik (pripravljalec mnenja Odbora ENVI) o poročilih A6-0177/2005 in A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (pripravljalka mnenja Odbora FEMM) o poročilih A6-0177/2005 in A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (pripravljalec mnenja Odbora TRAN) o poročilu A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (pripravljalka mnenja Odbora EMPL) o poročilu A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (pripravljalec mnenja Odbora ITRE) o poročilu A6-0184/2005, Gábor Harangozó (pripravljalec mnenja Odbora AGRI) o poročilu A6-0184/2005, Marta Vincenzi (pripravljalka mnenja Odbora FEMM) o poročilu A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (pripravljalka mnenja Odbora REGI) o poročilu A6-0216/2005, Jim Higgins (pripravljalec mnenja Odbora REGI) o poročilu A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo v imenu skupine PPE-DE, Constanze Angela Krehl v imenu skupine PSE, Jean Marie Beaupuy v imenu skupine ALDE, Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Vladimír Železný v imenu skupine IND/DEM, Adam Jerzy Bielan v imenu skupine UEN, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder in Salvatore Tatarella.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredsednik

Govorili so James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla in Joe Borg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.5, Zapisnik z dne 06.07.2005, točka 4.6, Zapisnik z dne 06.07.2005, točka 4.7, Zapisnik z dne 06.07.2005, točka 4.8, Zapisnik z dne 06.07.2005, točka 4.9, Zapisnik z dne 06.07.2005 in točka 4.10, Zapisnik z dne 06.07.2005.

(Seja, ki se je prekinila ob 19.15, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

podpredsednik

14.   Rok za vložitev predlogov sprememb

Naslednje poročilo je bilo sprejeto v odboru v skladu s postopkom iz členom 131 Poslovnika:

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o obdelavi izpopolnjenih informacij o potnikih (API)/podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) — Odbor za za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)).

Poročevalka: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Rok za vložitev predlogov sprememb je določen za 06.07.2005 do 10.00.

15.   Vloga žensk v Turčiji (razprava)

Poročilo: Vloga žensk v Turčiji v družbenem, gospodarskem in političnem življenju (2004/2215(INI)) — Odbor za pravice žensk in enakost spolov.

Poročevalka: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt je predstavila poročilo.

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Govorili so Doris Pack v imenu skupine PPE-DE, Lissy Gröner v imenu skupine PSE, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Feleknas Uca v imenu skupine GUE/NGL, Georgios Karatzaferis v imenu skupine IND/DEM, Koenraad Dillen samostojni poslanec, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli in Olli Rehn.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.15, Zapisnik z dne 06.07.2005.

16.   Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk glede zaposlovanja in poklica (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Odbor za pravice žensk in enakost spolov.

Poročevalka: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Joachim Wuermeling (za poročevalca) je predstavil poročilo.

Govorili so Marie Panayotopoulos-Cassiotou (pripravljalka mnenja Odbora EMPL), Katalin Lévai (pripravljalka mnenja Odbora JURI), Anna Záborská v imenu skupine PPE-DE, Bernadette Vergnaud v imenu skupine PSE, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla et Hiltrud Breyer, ki je zastavila vprašanje Komisiji, na katerega je odgovoril Vladimír Špidla.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.11, Zapisnik z dne 06.07.2005.

17.   Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti („Rim II“) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti („Rim II“) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalka: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Diana Wallis je predstavila poročilo.

Govorili so Barbara Kudrycka (pripravljalka mnenja Odbora LIBE), Rainer Wieland v imenu skupine PPE-DE, Katalin Lévai v imenu skupine PSE, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, in Franco Frattini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.12, Zapisnik z dne 06.07.2005.

18.   Seznami z imeni potnikov, ki se ne smejo vkrcati na letalo/PNR (razprava)

Izjava Komisije: Seznami z imeni potnikov, ki se ne smejo vkrcati na letalo/PNR

Franco Frattini (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Stavros Lambrinidis in Franco Frattini

Razprava se je zaključila.

19.   Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji (razprava)

Izjava Komisije: Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Bogdan Klich v imenu skupine PPE-DE, Marek Maciej Siwiec v imenu skupine PSE, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka in Aldis Kušķis v imenu skupine PPE-DE, o pomoči neodvisnim medijem v Belorusiji (B6-0411/2005);

Graham Watson in Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE, o neodvisnih medijih v Belorusiji (B6-0413/2005);

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček in Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE, o neodvisnosti medijev in političnih razmerah v Rusiji (B6-0420/2005);

Jonas Sjöstedt in André Brie v imenu skupine GUE/NGL, o Belorusiji (B6-0424/2005);

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec in Joseph Muscat v imenu skupine PSE, (B6-0426/2005);

Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański in Inese Vaidere v imenu skupine UEN, (B6-0428/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5, Zapisnik z dne 07.07.2005.

20.   Pravila o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavil Enrique Barón Crespo, Komisiji: Pravila o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih(B6-0329/2005)

Enrique Barón Crespo je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

László Kovács (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Maria Martens v imenu skupine PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine PSE, in László Kovács.

Razprava se je zaključila.

21.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 357.481/OJME).

22.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 00.05.

Julian Priestley

generalni sekretar

Janusz Onyszkiewicz

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García- Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen- Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

-

zavrnjeno

brezpredmetno

U

umaknjeno

PG (..., ..., ...)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (..., ..., ...)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po delih

glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

Č

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u.i.

uvodna izjava

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

TG

tajno glasovanje

1.   Obvladovanje krompirjevih ogorčic *

Poročilo: Joseph DAUL (A6-0192/2005)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

2.   Protokol k Sporazumu o pomorskem prometu s Kitajsko *

Poročilo: Paolo COSTA (A6-0205/2005)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

3.   Afriško-evrazijske selitvene vodne ptice *

Poročilo: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0187/2005)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

4.   Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija

Poročilo: Diana WALLIS (A6-0209/2005)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

EG

+

200, 180, 24

5.   Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea

Poročilo: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0213/2005)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

6.   Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Antonios TRAKATELLIS (A6-0196/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

sklop št. 1

„kompromisni paket“

18-21

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

PG

+

487, 9, 10

sklop št. 2

1-17

odbor

 

 

člen 1

22

IND/DEM

 

-

 

po u. i. 9

23

IND/DEM

 

-

 

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE-DE: sklop št. 1

Verts/ALE: sklop št. 1

7.   Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I

Poročilo: Giles CHICHESTER (A6-0099/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

predlogi sprememb pristojnega odbora — glasovanje v sklopu

47-72

odbor

 

+

 

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

Razno:

Predlogi sprememb od 1 do 46 so bili umaknjeni.

8.   Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija

Poročilo: Diana WALLIS (A6-0210/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlog sklepa št. 1

glasovanje: sklep (kot celota)

 

+

 

Predlog sklepa št. 2

glasovanje: sklep (kot celota)

 

+

 

Predlog sklepa št. 3

glasovanje: sklep (kot celota)

 

+

 

9.   Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija

Poročilo: Francesco Enrico SPERONI (A6-0208/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

glasovanje: sklep (kot celota)

 

+

 

10.   Letno poročilo ECB za leto 2004

Poročilo: Kurt Joachim LAUK (A6-0203/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

2

4

PSE

 

-

 

10

Verts/ALE

 

-

 

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 3

5

PSE

 

-

 

§

originalno besedilo

loč.

-

 

§ 4

12

Verts/ALE

 

-

 

6

PSE

 

-

 

§

originalno besedilo

loč.

+

 

po § 4

13

Verts/ALE

 

-

 

§ 5

11

Verts/ALE

PG

-

223, 350, 49

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 11

IND/DEM

 

-

 

7

PSE

 

-

 

§ 14

14

Verts/ALE

 

-

 

§ 20

8

PSE

 

-

 

u. i. B

2

PSE

 

-

 

po u. i. B

9

Verts/ALE

 

-

 

u. i. D

§

originalno besedilo

loč.

+

 

po u. i. J

3

PSE

 

-

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

EG

-

287, 296, 41

Zahteve za ločeno glasovanje

PSE: u.i D, § 5

Verts/ALE: §§ 2 in 4

ALDE: § 3

Zahteve za poimensko glasovanje

Verts/ALE: p.s. 11

11.   Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU

Poročilo: Jules MAATEN (A6-0197/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

§ 1

IND/DEM

 

-

 

§ 2

7

IND/DEM

 

-

 

§ 4

IND/DEM

PG

-

119, 488, 11

12

PSE

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

-

262, 317, 36

2

ALDE

 

+

 

§

originalno besedilo

 

 

po § 4

13

PSE

EG

-

297, 310, 4

§ 5

15

PPE-DE

EG

+

330, 277, 10

§ 6

3

ALDE

 

+

 

§ 9

IND/DEM

PG

-

128, 487, 9

§ 16

14

PSE

 

+

 

§ 18

10Č

IND/DEM

 

-

 

§ 19

16Č

IND/DEM

 

-

 

4=

11=

ALDE

IND/DEM

 

+

 

u. i. D

5

IND/DEM

 

-

 

po u. i. D

1

ALDE

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

PG

+

493, 117, 14

Zahteve za glasovanje po delih

GUE/NGL

p.s. 1

1. del: Celotno besedilo brez „kljub dejstvu, da je bil prehod politično ... z zgolj 0,2-odstotnim vplivom na inflacijo;“

2. del: te besede

p.s. 12

1. del:„meni, da je za ključne oblikovalce politike bistveno ... Ustavi za Evropo“

2. del:„zaradi tega se mora komunikacijska ... zaupanje in podporo javnosti;“

Zahteve za poimensko glasovanje

IND/DEM p.s. 8, 9, končno glasovanje

12.   Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije

Poročilo: Riitta MYLLER (A6-0141/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

§ 6

1

PSE

 

+

 

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

13.   Izkoriščanje in delo otrok v državah v razvoju

Poročilo: Manolis MAVROMMATIS (A6-0185/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

§ 6

3

PPE-DE

PG

+

583, 10, 14

§ 9

4

PPE-DE

PG

+

571, 9, 13

§ 12

5

PPE-DE

PG

+

597, 10, 14

§ 14

6

PPE-DE

PG

+

593, 9, 14

po § 20

1

PSE

 

+

 

§ 23

7

PPE-DE

PG

+

604, 8, 15

§ 27

10

GUE/NGL

 

+

 

sklicevanje 2

GUE/NGL

EG

+

354, 246, 23

sklicevanje 3

9

GUE/NGL

 

+

 

u. i. A

2

PPE-DE

PG

+

610, 7, 13

glasovanje: resolucija (kot celota)

PG

+

618, 10, 4

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE-DE p.s. 2, 3, 4, 5, 6, 7 in končno glasovanje


PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.   Priporočilo Trakatellis A6-0196/2005

Za: 487

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Chiesa, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Kułakowski, Lax, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Proti: 9

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister

Vzdržan: 10

ALDE: Prodi

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Coveney, Schmitt Ingo, Schnellhardt

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Poročilo Lauk A6-0203/2005

Za: 223

ALDE: Bourlanges

GUE/NGL: Meijer, Morgantini

NI: Czarnecki Marek Aleksander

PPE-DE: Gklavakis, Kasoulides, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Samaras, Trakatellis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Lagendijk

Vzdržan: 49

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PSE: Hänsch, Rosati

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

3.   Poročilo Maaten A6-0197/2005

Za: 119

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Rossa

UEN: Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Onesta, Schlyter

Proti: 488

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržan: 11

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Attard-Montalto, Ferreira Anne, Hedh

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

4.   Poročilo Maaten A6-0197/2005

Za: 128

ALDE: Gentvilas, Malmström, Väyrynen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Protasiewicz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Pahor, Sánchez Presedo, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Proti: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vzdržan: 9

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Muscat

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Poročilo Maaten A6-0197/2005

Za: 493

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 117

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels, Hedh

UEN: Camre

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Vzdržan: 14

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez

PPE-DE: Wijkman

UEN: Bielan, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Poročilo Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 583

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Elles, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Korhola, Šťastný

Vzdržan: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Martinez, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Poročilo Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 571

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Coûteaux

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Vzdržan: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Poročilo Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 597

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Cederschiöld, Fatuzzo, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Vzdržan: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Poročilo Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Vzdržan: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Poročilo Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 8

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Korhola, Sumberg

Vzdržan: 15

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Poročilo Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 610

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 7

ALDE: Malmström

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Vzdržan: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Poročilo Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 618

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 10

ALDE: Ek

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

Vzdržan: 4

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Knapman

NI: Mote

Verts/ALE: van Buitenen


SPREJETA BESEDILA

 

P6_TA(2005)0261

Obvladovanje krompirjevih ogorčic *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o obvladovanju krompirjevih ogorčic (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0151) (1),

ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0116/2005),

ob upoštevanju členov 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0192/2005),

1.

odobri predlog Komisije;

2.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0262

Protokol k Sporazumu o pomorskem prometu s Kitajsko *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Ljudsko republiko Kitajsko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2004)0864) (1),

ob upoštevanju členov 71(1), 80 in 300(2) Pogodbe ES,

ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0180/2005),

ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0205/2005),

1.

odobri sklenitev protokola;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Ljudske republike Kitajske.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0263

Afriško-evrazijske selitvene vodne ptice *

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic s strani Evropske skupnosti (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2004)0531) (1),

ob upoštevanju Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic s strani Evropske skupnosti,

ob upoštevanju člena 175(1) in prvega stavka prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0048/2005),

ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

ob upoštevanju členov 51, 83(7) in 35 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0187/2005),

1.

odobri predlog Sklepa Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s sklenitvijo sporazuma;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA KOMISIJA

SPREMEMBE PARLAMENTA

Sprememba 1

Sklicevanje 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) v zvezi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) ter prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) v zvezi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2), prvim pododstavkom člena 300(3) in členom 300 (4) Pogodbe,

Sprememba 2

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

(5a) Selitvene vodne ptice imajo pomembno vlogo v svetovni raznolikosti vrst in jih je treba ohraniti za prihodnje rodove v skladu s Konvencijo o biološki raznovrstnosti iz leta 1992.

Sprememba 3

Uvodna izjava 7 a (novo)

 

(7a) Kolikor se Komisija v imenu Skupnosti in v okviru svojega pooblastila pogodi za spremembe akcijskega načrta iz Priloge III k Sporazumu, mora upoštevati zlasti ukrepe za ohranitev, navedene v členu III(2) Sporazuma.

Sprememba 4

Člen 3

Komisija je pooblaščena, da se v imenu Skupnosti pogaja in odobri vse morebitne spremembe akcijskega načrta , predvidene v členu IV Sporazuma, ter spremembe Sporazuma, predvidene v členu X . Komisija naj vodi ta pogajanja ob posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet. Zagotovi, da so odločitve, sprejete v okviru Sporazuma, v skladu z obstoječo zakonodajo Skupnosti in s cilji politik Skupnosti.

Komisija je pooblaščena, da v imenu Skupnosti v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti Skupnosti, odobri spremembe prilog Sporazuma, sprejetih v skladu s členom X(5) Sporazuma.

 

Komisij o pri izvajanju te naloge podpira posebni odbor, ki ga imenuje Svet.

Kadar konferenca pogodbenih strani ne prenese spremembe prilog Sporazuma v roku devetdesetih dni od njenega sprejetja v ustrezno zakonodajo Skupnosti, Komisija v zvezi s to spremembo v skladu s členom X(6) izrazi pridržek z uradnim pisnim obvestilom, ki ga naslovi na depozitarko. Kolikor se sprememba potem prenese, Komisija nemudoma umakne pridržek.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TA(2005)0264

Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija

Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2203(IMM))

Evropski parlament,

ob upoštevanju zahteve odvetnika, ki zastopa Umberta Bossija, za zaščito imunitete v zvezi s potekajočim postopkom pred sodiščem v Padovi, z dne 3. avgusta 2004, ki je bila na plenarnem zasedanju objavljena 13. septembra 2004,

ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

ob upoštevanju razsodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986 (1),

ob upoštevanju členov 6(3) in 7 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0209/2005),

A.

ker je bil Umberto Bossi poslanec Evropskega parlamenta v četrtem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 19. julija 1994, preverjanje veljavnosti mandata 15. novembra 1994, prenehanje mandata 19. julija 1999) in petem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 20. julija 1999, preverjanje veljavnosti mandata 15. decembra 1999, prenehanje mandata 10. junija 2001 zaradi nezdružljivosti),

B.

ker se zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel ali oddal pri opravljanju svojih dolžnosti (2),

C.

ker imuniteta pred sodnimi postopki, ki jo uživajo poslanci Evropskega parlamenta, vključuje tudi imuniteto pred civilnimi postopki,

1.

sklene, da ščiti imuniteto in privilegije Umberta Bossija;

2.

predlaga, da v skladu s členom 9 omenjenega Protokola in ob upoštevanju postopkov zadevne države članice razglasi, da se zadevni postopki ne smejo nadaljevati; zato poziva sodišče, da sprejme ustrezne zaključke;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora posreduje sodišču v Padovi.


(1)  Glej primer 101/63, Wagner/Fohrmann in Krier; Zbirka primerov 1964, str. 195, str. 47, in primer 149/85, Wybot/- Faure in drugi, Zbirka primerov 1986, str. 2391.

(2)  Člen 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

P6_TA(2005)0265

Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea

Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za odvzem imunitete Ashleya Motea (2005/2037(IMM))

Evropski parlament,

ob upoštevanju zahteve za zaščito imunitete, ki jo je na zahtevo državnega tožilca predložilo stalno predstavništvo Združenega kraljestva pri Evropski uniji in je bila objavljena na plenarnem zasedanju 23. februarja 2005,

ob upoštevanju zagovora Ashleya Motea v skladu s členom 7(3) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju členov 8, 9, 10 in 19 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986 (1),

ob upoštevanju členov 6(2) 7 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0213/2005),

1.

sklene, da odvzame imuniteto Ashleyu Moteu;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo svojega odbora posreduje pristojnemu organu Združenega kraljestva.


(1)  Primer 101/63: Wagner proti Fohrmannu in Krierju, Zbirka primerov 1964, str. 195, in primer 149/85: Wybot proti Faureju in drugimi, Zbirka primerov 1986, str. 2391.

P6_TA(2005)0266

Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalati v igračah in predmetih za nego otrok) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (5467/1/2005 — C6-C6-0092/2005),

ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave (1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(1999)0577) (2),

ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0196/2005),

ob upoštevanju izjav Komisije, ki so priložene k tej zakonodajni resoluciji in bodo objavljene skupaj z zakonodajnim aktom v Uradnem listu,

1.

odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  UL C 121, 24.4.2001, str. 410.

(2)  UL C 116 E, 26.4.2000, str. 14.

P6_TC2-COD(1999)0238

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 5. julija 2005 z namenom sprejetja Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 14 Pogodbe določa območje brez notranjih meja, kjer je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.

(2)

Prizadevanja na področju notranjega trga naj izboljšajo kakovost življenja, varovanje zdravja in varnost potrošnikov. Ta direktiva je v skladu z zahtevo, da naj se v opredelitvi in izvajanju vseh politik in dejavnosti Skupnosti zagotavlja visoka raven varovanja zdravja in varnosti potrošnikov.

(3)

Uporabo določenih ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok, ki so narejeni iz plastificiranih materialov ali vključujejo dele, narejene iz njih, je treba prepovedati, ker prisotnost določenih ftalatov predstavlja ali lahko predstavlja tveganje za zdravje otrok. Igrače in predmeti za nego otrok, ki se, čeprav niso temu namenjeni, lahko dajo v usta, lahko v nekaterih primerih ogrožajo zdravje malih otrok, če so narejeni iz plastificiranih materialov ali vključujejo dele, narejene iz plastificiranih materialov, ki vsebujejo nekatere ftalate .

(4)

Znanstveni odbor za strupenost, strupenost za ekosisteme in okolje (SCTEE) je po posvetovanju s Komisijo podal mnenja o tveganjih za zdravje, ki jih predstavljajo ftalati.

(5)

Priporočilo Komisije 98/485/ES z dne 1. julija 1998 o predmetih za nego otrok in igračah iz mehkega PVC, ki vsebujejo določene ftalate in ki so namenjeni za to, da jih dajejo v usta otroci, mlajši od treh let (4), poziva države članice, da sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja otrok glede teh izdelkov.

(6)

Na podlagi sprejetja Odločbe Komisije 1999/815/ES (5) v okviru Direktive Sveta 92/59/EGS z dne 29. junija 1992 o splošni varnosti proizvodov (6) je od leta 1999 na ravni Evropske unije uporaba šestih ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok, ki so namenjeni za to, da jih dajejo v usta otroci, mlajši od treh let, začasno prepovedana. Veljavnost te odločbe se redno podaljšuje.

(7)

Omejitve za dajanje na trg igrač in predmetov za nego otrok zaradi vsebnosti ftalatov, ki so jih nekatere države članice že sprejele, neposredno vplivajo na dokončno vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Zato je treba približati zakonodaje držav članic na tem področju in posledično spremeniti Prilogo I Direktive 76/769/EGS (7).

(8)

Previdnostno načelo je treba uporabiti, kadar se z znanstveno oceno tveganja ne da določiti dovolj zanesljivo, da bi se lahko zagotovila visoka raven zaščite zdravja, zlasti zdravja otrok.

(9)

Kot organizmi v razvoju so otroci zlasti občutljivi na snovi, strupene za razmnoževanje. Zato je treba kar najbolj zmanjšati izpostavljenost otrok virom emisij teh snovi, ki se jim je dejansko mogoče izogniti, zlasti tistim emisijam, ki izvirajo iz izdelkov, ki jih otroci dajejo v usta.

(10)

Med ocenjevanjem tveganja in/ali v okviru Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (8) so bile DEHP, DBP in BBP opredeljene kot snovi, strupene za razmnoževanje, in so bile zato razvrščene v 2. skupino strupenosti za razmnoževanje.

(11)

Znanstvenih podatkov o DINP, DIDP in DNOP ni ali pa so si nasprotujoči, ni pa mogoče izključiti, da te snovi ne predstavljajo potencialnega tveganja, če se uporabljajo v igračah in predmetih za nego otrok, ki so sami po sebi izdelani za otroke.

(12)

Negotovosti pri ocenjevanju izpostavljenosti tem ftalatom, kot npr. čas držanja v ustih in izpostavljenost emisijam iz drugih virov, zahtevajo, da se upoštevajo previdnostni razlogi. Zato je treba uvesti omejitve pri uporabi teh ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok ter pri dajanju teh predmetov na trg. Zaradi sorazmernosti pa naj bodo omejitve za DINP, DIDP in DNOP manj stroge kot predlagane omejitve za DEHP, DBP in BBP.

(13)

Komisija bo preučila druge uporabe izdelkov, ki so narejeni iz plastificiranih materialov ali vključujejo dele, narejene iz plastificiranih materialov, ki lahko ljudi izpostavijo tveganju, zlasti izdelkov, ki se uporabljajo v zdravstvu.

(14)

V skladu s Sporočilom Komisije o previdnostnem načelu se morajo ukrepi, ki temeljijo na tem načelu, ponovno preučiti v luči novih znanstvenih podatkov.

(15)

V sodelovanju z organi držav članic, ki so odgovorni za nadzor trga in izvrševanje ureditve za igrače in predmete za nego otrok, in ob posvetovanju z ustreznimi organizacijami proizvajalcev in uvoznikov, mora Komisija spremljati uporabo ftalatov in drugih snovi za plastificiranje igrač in predmetov za nego otrok.

(16)

Za namene Direktive 76/769/EGS je treba opredeliti pojem „predmet za nego otrok.“

(17)

V skladu z odstavkom 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljšem pripravljanju zakonodaje (9) mora Sveta države članice spodbujati, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj kar se da nazorno prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo.

(18)

Komisija bo preučila uporabo ftalatov, naštetih v Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS v drugih izdelkih, ko bo zaključena ocena tveganja po Uredbi Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (10).

(19)

Ta direktiva se uporablja brez poseganja v zakonodajo Skupnosti o minimalnih zahtevah za zaščito delavcev, ki jo vsebuje Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (11), in posebne direktive, ki na njej temeljijo, zlasti Direktiva Sveta 90/394/EGS z dne 28. junija 1990 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu (12) in Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (13)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 76/769/EGS se spremeni:

1)

V členu 1(3) se doda naslednja točka:

„c)

„predmet za nego otrok“ pomeni vsak izdelek, namenjen lajšanju spanja, sproščanju, higieni ali hranjenju otrok ali za to, da ga otroci sesajo."“

2)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Komisija do... (14) ponovno oceni ukrepe, ki jih predvideva Direktiva 76/769/EGS, v luči novih znanstvenih podatkov o snoveh, opisanih v Prilogi k tej direktivi, in njihovih nadomestkih in po potrebi te ukrepe ustrezno spremeni.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do... (15). O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od ... (16).

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ..., ...

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik


(1)  UL C 116 E, 26.4.2000, str. 14.

(2)  UL C 117, 26.4.2000, str. 59.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2000 (UL C 121, 24.4.2001, str. 410), Skupno stališče Sveta z dne 4. aprila 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2005.

(4)  UL L 217, 5.8.1998, str. 35.

(5)  UL L 315, 9.12.1999, str. 46. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/781/ES (UL L 344, 20.11.2004, str. 35).

(6)  UL L 228, 11.8.1992, str. 24. Direktiva, kakor je bila razveljavljena z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 11, 15.1.2002, str. 4).

(7)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/98/ES (UL L 305, 1.10.2004, str. 63).

(8)  UL L 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).

(9)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(10)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(11)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(12)  UL L 196, 26.7.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila razveljavljena z Direktivo 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 158, 30.4.2004, str. 50).

(13)  UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

(14)  Štiri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive.

(15)  Šest mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive.

(16)  Dvanajst mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive.

PRILOGA

Prilogi I Direktive 76/769/EGS se dodata naslednji točki:

[XX.] Naslednji ftalati (ali druge številke po CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):

bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)

št. CAS 117-81-7

št. EINECS 204-211-0

dibutil ftalat (DBP)

št. CAS 84-74-2

št. EINECS 201-557-4

benzil butil ftalat (BBP)

št. CAS 85-68-7

št. EINECS 201-622-7

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za nego otrok kot snovi ali sestavine pripravkov v koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega% plastificiranega materiala.

Igrače in predmeti za nego otrok, ki vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge številke po CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):

di-„isononil“ ftalat (DINP)

št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0

št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9

di-„izodecil“ ftalat (DIDP)

št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1

št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)

št. CAS 117-84-0

št. EINECS 204-214-7

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za nego otrok, ki jih otroci lahko dajejo v usta, kot snovi ali sestavine pripravkov v koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega% plastificiranega materiala.

Igrače in predmeti za nego otrok, ki vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.

P6_TA(2005)0267

Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za ohranjanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložbah v infrastrukturo (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2003)0740) (1),

ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C5-0643/2003),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (A6-0099/2005),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

P6_TC1-COD(2003)0301

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 5. julija 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/54/ES z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo  (3) je pomemben korak k oblikovanju notranjega trga z električno energijo. Zagotavljanje visoke stopnje zanesljivosti oskrbe je ključnega pomena za uspešno delovanje notranjega trga, ta direktiva pa omogoča državam članicam, da elektroenergetskim podjetjem naložijo obveznosti javnih služb, med drugim tudi glede zanesljivosti oskrbe. Te obveznosti, ki jih je treba opredeliti čim bolj natančno in dosledno, naj ne bi povzročile ustvarjanja proizvodne zmogljivosti, ki bi presegala zmogljivost, potrebno za preprečevanje neupravičene prekinitve oskrbe končnih odjemalcev z električno energijo.

(2)

Povpraševanje po električni energiji se navadno predvidi za srednjeročno obdobje na podlagi podatkov, ki jih pripravijo upravljavci prenosnega omrežja ali druge organizacije, ki so jih sposobne pripraviti na zahtevo države članice.

(3)

Konkurenčni enotni trg z električno energijo v EU zahteva pregledno in nediskriminatorno politiko zanesljivosti oskrbe z električno energijo, združljivo z zahtevami takšnega trga. Odsotnost tovrstne politike v posameznih državah članicah ali znatne razlike med politikami držav članic bi privedle do izkrivljanja konkurence. Opredelitev jasnih vlog in odgovornosti vseh pristojnih organov in tudi samih držav članic ter vseh zadevnih udeležencev na trgu je zato nujna pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo in učinkovitega delovanja notranjega trga, hkrati pa je treba preprečiti nastajanje ovir za nove udeležence na trgu, na primer za podjetja, ki proizvajajo ali dobavljajo električno energijo v državi članici in ki so v tej državi članici začela pred kratkim obratovati; preprečiti je treba tudi izkrivljanje notranjega trga z električno energijo ali večje težave udeležencev na trgu, vključno s podjetji z majhnim tržnim deležem, na primer proizvajalcev ali dobaviteljev z zelo majhnim tržnim deležem na zadevnem trgu Skupnosti.

(4)

Odločba št. 1229/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o določitvi vrste smernic za vseevropska energetska omrežja (4) opredeljuje vrsto smernic za politiko Skupnosti na področju vseevropskih energetskih omrežij. Uredba (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (5) med drugim opredeljuje splošna načela in podrobna pravila v zvezi z razreševanjem prezasedenosti.

(5)

Pri spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije je treba zagotoviti tudi s tem povezane razpoložljive rezervne zmogljivosti, kjer je to tehnično potrebno, da bi omrežje lahko še naprej zagotavljalo zanesljivo oskrbo.

(6)

Da se izpolnijo okoljske zaveze Skupnosti in zmanjša odvisnost od uvoza energije, je pomembno upoštevati dolgoročne učinke vse večjega povpraševanja po električni energiji.

(7)

Sodelovanje med nacionalnimi upravljavci prenosnega omrežja v zadevah, povezanih z varnostjo omrežja, vključno z opredelitvijo prenosne zmogljivosti, zagotavljanjem informacij in oblikovanjem omrežja, je bistvenega pomena za razvoj dobro delujočega notranjega trga ter bi se lahko dodatno izboljšalo. Pomanjkanje usklajevanja pri varnosti omrežja slabo vpliva na razvoj enakih pogojev konkurence.

(8)

Poglavitni namen ustreznih tehničnih predpisov in priporočil, kakor jih vsebuje Priročnik delovanja UCTE (Unija za koordinacijo prenosa električne energije), ter podobni predpisi in priporočila, ki so jih razvili NORDEL, Baltic Grid Code, in tisti, ki so jih razvili za omrežja Združenega kraljestva in Irske, je zagotoviti podporo tehničnemu upravljanju povezanega omrežja in tako prispevati k zadovoljitvi potrebe po neprekinjenem obratovanju omrežja v primeru izpada omrežja na posamezni točki ali na točkah omrežja in k čim večjemu zmanjšanju stroškov, povezanih z ublažitvijo takih motenj oskrbe.

(9)

Od upravljavcev omrežja prenosa in distribucije bi se moralo zahtevati, da končnega odjemalca oskrbijo s kakovostnimi storitvami v smislu pogostosti prekinitev oskrbe odjemalcev in trajanja teh prekinitev.

(10)

Ukrepi, ki se lahko uporabijo za vzdrževanje ustreznega obsega rezervnih zmogljivosti proizvodnje, naj bodo tržno usmerjeni in nediskriminatorni in lahko vključujejo ukrepe, kot so pogodbena jamčenja in dogovori, opcijske zmogljivosti ali obvezne zmogljivosti. Ti ukrepi se lahko dopolnijo tudi z drugimi nediskriminatornimi instrumenti, kot so plačila zmogljivosti.

(11)

Da se zagotovi, da so ustrezne predhodne informacije na voljo, bi morale države članice objavijo ukrepe, ki vzdržujejo ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem dejanskih in možnih investitorjev v proizvodnjo ter med odjemalci električne energije.

(12)

Brez poseganja v člene 86, 87 in 88 Pogodbe je pomembno, da države članice oblikujejo jasen , ustrezen in stabilen okvir, ki bo omogočal zanesljivost oskrbe z električno energijo in spodbujal naložbe v proizvodne zmogljivosti ter metode uravnavanja povpraševanja. Pomembno je tudi sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev pravnega okvira, ki bo spodbujal naložbe v nove medsebojne povezave prenosnih omrežij, zlasti med državami članicami.

(13)

Evropski svet je v Barceloni določil stopnjo medsebojne povezanosti med državami članicami. Posledica nizke stopnje medsebojne povezanosti je razdrobljenost trga in zaviranje razvoja konkurence. Obstoj zadostne zmogljivosti fizičnih medsebojnih prenosnih povezav , čezmejnih ali ne, je bistvenega pomena, a ni zadosten pogoj za popolnoma učinkovito konkurenco. V interesu končnih odjemalcev bi moralo biti razmerje med morebitnimi ugodnostmi novih projektov medsebojnih povezav in stroški teh projektov ustrezno uravnoteženo.

(14)

Čeprav je pomembno določiti največje razpoložljive prenosne zmogljivosti brez kršenja zahtev varnega delovanja omrežja, je v zvezi s tem pomembno zagotoviti tudi popolno preglednost izračunavanja zmogljivosti in postopka dodeljevanja v prenosnem omrežju. Na ta način bi lahko omogočili boljšo uporabo obstoječih zmogljivosti, lažni znaki pomanjkanja energije pa ne bi prišli na trg, kar bo podpiralo vzpostavitev popolnoma konkurenčnega notranjega trga, kakor predvideva Direktiva 2003/54/ES.

(15)

Upravljavci prenosnega in distribucijskega omrežja potrebujejo ustrezen in stabilen pravni okvir za naložbe , vzdrževanje in obnovo omrežij.

(16)

Člen 4 Direktive 2003/54/ES zahteva, da države članice spremljajo zanesljivost oskrbe z električno energijo in o tem predložijo poročilo. Poročilo mora obsegati kratko-, srednje- in dolgoročne dejavnike, pomembne za zanesljivost oskrbe, vključno z namerami upravljavcev prenosnih omrežij glede naložb v omrežje. Od držav članic se bo pričakovalo, da bodo ob pripravi poročila vanj vključile podatke in ocene, ki so jih upravljavci prenosnih omrežij že izvedli na individualni in kolektivni ravni, vključno z evropsko ravnijo.

(17)

Države članice bi morale zagotoviti učinkovito izvajanje te direktive.

(18)

V skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, določenima v členu 5 Pogodbe, države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev predlaganega ukrepa, namreč zanesljive oskrbe z električno energijo, ki bi temeljila na pošteni konkurenci in oblikovanju v celoti delujočega notranjega trga z električno energijo; ta cilj pa se lahko, glede na obseg in učinke tega ukrepa, bolje doseže na ravni Skupnosti. Ta direktiva se omejuje na minimalne zahteve, potrebne za dosego teh ciljev, in ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za ta namen

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.    Ta direktiva določa ukrepe za ohranjanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo , da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga EU z električno energijo in se zagotovi

ustrezne ravni proizvodne zmogljivosti,

ustreznega ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem,

ustrezne ravni medomrežnih povezav med državami članicami za razvoj notranjega trga.

2.    Direktiva določa okvir, v katerem države članice opredelijo pregledno, stabilno in nediskriminatorno politiko za zanesljivost oskrbe z električno energijo, združljivo z zahtevami konkurenčnega notranjega trga z električno energijo.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo opredelitve pojmov, vsebovane v členu 2 Direktive 2003/54/ES. Poleg tega se uporabljajo tudi naslednje opredelitve pojmov:

a)

„regulatorni organ“ pomeni regulatorne organe v državah članicah, kakor so določeni v skladu s členom 23 Direktive 2003/54/ES;

b)

„zanesljivost oskrbe z električno energijo“ pomeni zmožnost elektroenergetskega omrežja, da končne odjemalce oskrbi z električno energijo, kakor je predvideno s to direktivo;

c)

„operativna zanesljivost omrežja“ je neprekinjeno obratovanje prenosnega in, kjer je to primerno, distribucijskega omrežja v nepredvidljivih okoliščinah;

d)

„ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem“ pomeni zadovoljitev predvidljivega povpraševanja odjemalcev po električni energiji, ne da bi bili pri tem potrebni obvezni ukrepi za zmanjšanje porabe.

Člen 3

Splošne določbe

1.    Države članice zagotovijo visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe z električno energijo s sprejetjem ustreznih ukrepov za zagotovitev stabilne naložbene klime, z opredelitvijo vloge in odgovornosti pristojnih organov in vseh zadevnih udeležencev na trgu ter z objavo informacij o tem. Zadevni udeleženci na trgu med drugim vključujejo upravljavce prenosnega in distribucijskega omrežja, proizvajalce električne energije, dobavitelje in končne odjemalce.

2.   Pri izvajanju ukrepov iz odstavka 1 države članice upoštevajo:

a)

pomen zagotavljanja neprekinjene oskrbe z električno energijo;

b)

pomen preglednega in stabilnega regulativnega okvira ;

c)

notranji trg in možnosti čezmejnega sodelovanja v zvezi z zanesljivostjo oskrbe z električno energijo;

d)

potrebo po rednem vzdrževanju in, če je to potrebno, obnovi prenosnega in distribucijskega omrežja, da se ohrani uspešno obratovanje omrežja ;

e)

pomen zagotavljanja pravilnega izvajanja Direktive 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo (6) in Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo (7), kjer se njune določbe nanašajo na zanesljivost oskrbe z električno energijo ;

f)

potrebo po zagotovitvi zadostnih rezervnih zmogljivosti prenosa in proizvodnje za stabilno obratovanje; ter

g)

pomen spodbujanja vzpostavitve likvidnih grosističnih trgov.

3.     Pri izvajanju ukrepov iz odstavka 1 lahko države članice upoštevajo tudi:

a)

stopnjo raznolikosti v proizvodnji električne energije na nacionalni ali ustrezni regionalni ravni;

b)

pomen zmanjševanja dolgoročnih učinkov vedno večjega povpraševanja po električni energiji;

c)

pomen spodbujanja energetske učinkovitosti in uvajanja novih tehnologij, zlasti tehnologij za uravnavanje povpraševanja, tehnologij, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in porazdeljene proizvodnje; ter

d)

pomen odprave upravnih ovir za naložbe v infrastrukturo in proizvodne zmogljivosti.

4.   Države članice zagotovijo, da nobeden od ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo, ni diskriminatoren ter da ne neupravičeno obremenjuje udeležencev na trgu , vključno z novimi udeleženci na trgu in podjetji z majhnim tržnim deležem. Države članice pred sprejetjem ukrepov upoštevajo učinek le-teh na ceno električne energije za končne odjemalce.

5.     Države članice morajo pri zagotavljanju ustrezne stopnje medomrežnih povezav, kakor je navedeno v tretji alinei člena 1(1), posebno pozornost posvetiti:

posebnemu geografskemu položaju vsake države članice,

vzdrževanju razumnega ravnotežja med stroški gradnje novih povezovalnih vodov in koristmi za končnega porabnika ter

zagotovilu, da se obstoječi povezovalni vodi uporabljajo čim bolj učinkovito in sorazmerno z zanesljivostjo oskrbe.

Člen 4

Operativna zanesljivost omrežja

1.

(a)

Države članice ali pristojni organi zagotovijo, da upravljavci prenosnega omrežja določijo minimalne operativne predpise in zahteve glede varnosti omrežja.

Pred določitvijo predpisov in zahtev se posvetujejo z zadevnimi udeleženci v tistih državah, s katerimi obstaja medomrežna povezava.

(b)

Ne glede na prvi pododstavek točke (a) države članice lahko zahtevajo, da upravljavci prenosnih omrežij predložijo te predpise in zahteve pristojnemu organu v odobritev.

(c)

Države članice zagotovijo, da upravljavci prenosnega in, kjer je to primerno, distribucijskega omrežja, upoštevajo pravila v zvezi z minimalnimi operativnimi predpisi in obveznostmi glede zanesljivosti omrežja.

(d)

Države članice zahtevajo, da upravljavci prenosnih omrežij vzdržujejo primerno raven operativne zanesljivosti omrežja.

V ta namen upravljavci prenosnih omrežij vzdržujejo ustrezno raven tehnične rezervne prenosne zmogljivosti za operativno zanesljivost omrežja in sodelujejo z zadevnimi upravljavci prenosnega omrežja, s katerim so medsebojno povezani. Raven predvidljivih okoliščin, v katerih je treba vzdrževati zmogljivost, je opredeljena v predpisih o operativni zanesljivosti omrežja.

(e)

Države članice zlasti zagotovijo, da si upravljavci prenosnega in, kjer je to primerno, distribucijskega omrežja, izmenjujejo podatke v zvezi z delovanjem omrežij pravočasno in učinkovito v skladu z minimalnimi operativnimi zahtevami. Enake zahteve veljajo, kjer je to primerno, za upravljavce prenosnega in distribucijskega omrežja, ki so medsebojno povezani z upravljavci omrežja izven Skupnosti.

2.    Države članice ali pristojni organi zagotovijo, da upravljavci prenosnega in , kjer je to primerno, distribucijskega omrežja, določijo in uresničijo cilje kakovosti oskrbe in zanesljivosti obratovanja omrežja. Te cilje odobrijo države članice ali pristojni organi, ki hkrati spremljajo njihovo izvajanje. Cilji so objektivni, pregledni in nediskriminatorni ter se objavijo.

3.     Države članice pri sprejemanju ukrepov iz člena 24 Direktive 2003/54/ES in člena 6 Uredbe (ES) št. 1228/2003 ne razlikujejo med čezmejnimi pogodbami in nacionalnimi pogodbami.

Države članice zagotovijo, da omejitev oskrbe v izrednih razmerah temelji na predhodno opredeljenih merilih v zvezi z upravljanjem neravnotežij s strani upravljavcev prenosnega omrežja. Vsi zaščitni ukrepi se sprejmejo ob natančnem posvetovanju z drugimi zadevnimi upravljavci prenosnega omrežja ob upoštevanju ustreznih dvostranskih sporazumov, vključno s sporazumi o izmenjavi podatkov.

Člen 5

Vzdrževanje ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem

1.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za vzdrževanje ravnovesja med povpraševanjem po električni energiji in razpoložljivimi proizvodnimi zmogljivostmi.

Države članice zlasti

brez poseganja v posebne zahteve majhnih izdvojenih omrežij spodbujajo oblikovanje okvira trga na debelo, ki nudi ustrezne cenovne signale za proizvodnjo in porabo;

zahtevajo od upravljavcev prenosnega omrežja , da zagotovijo ustrezen obseg rezerv proizvodnih zmogljivosti, ki so na voljo za namene uravnoteženja, in/ali da sprejmejo enakovredne tržno usmerjene ukrepe.

2.     Brez poseganja v člena 87 in 88 Pogodbe lahko države članice sprejmejo tudi dodatne ukrepe, ki vključujejo naslednje, a na navedeno niso omejeni:

a)

določbe za spodbujanje novih proizvodnih zmogljivosti in vstop novih proizvodnih podjetij na trg;

b)

odstranitev ovir, ki preprečujejo uporabo pogodb z možnostjo prekinitve;

c)

odstranjevanje ovir, ki preprečujejo sklenitev pogodb različnih dolžin za izdelovalce in odjemalce;

d)

ukrepe za spodbujanje sprejetja tehnologij upravljanja s povpraševanjem v realnem času kot so najnovejši merilni sistemi;

e)

ukrepe za spodbujanje ukrepov za ohranjanje energije;

f)

javni razpisi ali kakršni koli drugi enakovredni postopki glede preglednosti in nediskriminatornosti v skladu s členom 7(1) Direktive 2003/54/ES.

3.   Države članice objavijo ukrepe, sprejete v skladu s tem členom, in zagotovijo njihovo največje možno razširjanje.

Člen 6

Naložbe v omrežje

1.   Države članice vzpostavijo pravni okvir za

dajanje signalov za naložbe tako za upravljavce prenosnega omrežja kakor tudi za upravljavce distribucijskega omrežja, da tako razvijejo svoja omrežja in zadovoljijo predvidene potrebe trga;

lajšanje vzdrževanja in, kjer je to potrebno, za obnovo omrežij.

2.    Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1228/2003, lahko države članice dovolijo komercialne naložbe v medsebojne povezave.

Države članice zagotovijo, da se odločitve o naložbah v medsebojne povezave sprejmejo v tesnem sodelovanju z ustreznimi upravljavci prenosnega omrežja.

Člen 7

Poročanje

1.    Države članice zagotovijo, da poročilo iz člena 4 Direktive 2003/54/ES, zajema podatke o tem, v kolikšni meri lahko omrežje zadosti tekočemu in načrtovanemu povpraševanju po električni energiji, ter vključuje naslednje vidike:

varnost obratovanja omrežja,

načrtovano ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem za obdobje naslednjih petih let,

obeti za zanesljivost oskrbe z električno energijo za obdobje od 5 do 15 let od dneva tega poročila,

nameravane naložbe, za naslednjih pet ali več koledarskih let, upravljavcev prenosnega omrežja in poznane naložbe drugih strank v zvezi z zagotavljanjem zmogljivosti čezmejnih medsebojnih povezav.

2.    Države članice ali pristojni organi pripravijo poročilo v tesnem sodelovanju z upravljavci prenosnih omrežij. Upravljavci prenosnega omrežja se, če je to primerno, posvetujejo s sosednjimi upravljavci prenosnega omrežja.

3.    Del poročila iz prve alinee odstavka 1, ki se nanaša na naložbe v medsebojne povezave, upošteva:

a)

načela uravnavanja prenatrpanosti, kakor so določena v Uredbi (ES) št. 1228/2003,

b)

obstoječe in načrtovane prenosne daljnovode,

c)

pričakovan razvoj proizvodnje, dobave, čezmejnih izmenjav in porabe ob upoštevanju ukrepov za uravnavanje povpraševanja ter

d)

regionalne, nacionalne in evropske cilje trajnostnega razvoja vključno s projekti v okviru Smeri za prednostne projekte, kakor so določeni v Prilogi I k Odločbi št. 1229/2003/ES.

Države članice zagotovijo, da upravljavci prenosnega omrežja predložijo podatke o svojih nameravanih naložbah, ali o poznanih naložbah drugih strank v zvezi z zagotavljanjem zmogljivosti čezmejnih medsebojnih povezav.

Države članice lahko od upravljavcev prenosnega omrežja tudi zahtevajo, da predložijo informacije o naložbah v zvezi z gradnjo notranjih daljnovodov, ki materialno vplivajo na zagotavljanje čezmejne medsebojne povezave.

4.    Države članice ali pristojni organi zagotovijo, da se upravljavcem prenosnega omrežja in/ali pristojnim organom omogoči sredstva, ki so potrebna za dostop do pomembnih podatkov, kjer je to primerno pri izpolnjevanju te naloge.

Zagotovi se, da ne pride do razkritja zaupnih podatkov.

5.    Na podlagi informacij iz četrte alinee odstavka 1, Komisija poroča državam članicam, pristojnim organom in Skupini evropskih regulatorjev za električno energijo in plin, ustanovljeni s Sklepom Komisije 2003/796/ES z dne 11. novembra 2003 (8), o načrtovanih naložbah in njihovem prispevku k ciljem, določenim v členu 1(1).

To poročilo se lahko vključi v poročanje, predvideno v členu 28(1)(c) Direktive 2003/54/ES, in se objavi.

Člen 8

Izvajanje

1.   Države članice z vsemi potrebnimi ukrepi zagotovijo izvajanje nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive.

2.   Države članice Komisijo uradno obvestijo o teh določbah najpozneje do 1. decembra 2007 ter jo nemudoma uradno obvestijo o kakršnih koli poznejših spremembah teh določb.

Člen 9

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do ... (9) . O tem takoj obvestijo Komisijo.

2.   Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 10

Poročanje

Komisija spremlja in pregleda uporabo te direktive ter Evropskemu parlamentu in Svetu do ... (10) predloži poročilo o napredku.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 12

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ..., ...

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik


(1)  UL C 120, 20.5.2005, str. 119 .

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2005.

(3)  UL L 176, 15.7.2003, str. 37. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2004/85/ES (UL L 236, 7.7.2004, str. 10).

(4)  UL L 176, 15.7.2003, str. 11.

(5)  UL L 176, 15.7.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1223/2004 (UL L 233, 2.7.2004, str. 3).

(6)  UL L 283, 27.10.2001, str. 33. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(7)  UL L 52, 21.2.2004, str. 50.

(8)  UL L 296, 14.11.2003, str. 34.

(9)  24 mesecev od dneva začetka veljavnosti te direktive.

(10)  48 mesecev od dneva začetka veljavnosti te direktive.

P6_TA(2005)0268

Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija

 

1.

Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM))

Evropski parlament,

ob upoštevanju zahteve zagovornika, ki zastopa Umberta Bossija, za zaščito imunitete v zvezi s kazenskim postopkom pred okrožnim sodiščem v Brescii z dne 7. maja 2004, ki je bila na plenarnem zasedanju objavljena 22. julija 2004,

ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

ob upoštevanju razsodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986 (1),

ob upoštevanju členov 6(3) in 7 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0210/2005),

A.

ker je bil Umberto Bossi poslanec Evropskega parlamenta v četrtem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 19. julija 1994, preverjanje veljavnosti mandata 15. novembra 1994, prenehanje mandata 19. julija 1999) in v petem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 20. julija 1999, preverjanje veljavnosti mandata 15. decembra 1999, prenehanje mandata 10. junija 2001 zaradi nezdružljivosti),

B.

ker se zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti (2),

1.

sklene, da ščiti imuniteto in privilegije Umberta Bossija;

2.

predlaga, da v skladu s členom 9 omenjenega Protokola in ob upoštevanju postopkov zadevne države članice razglasi, da se zadevni postopki ne smejo nadaljevati; zato poziva sodišče, da sprejme ustrezne zaključke;

3.

naroča svojemu predsedniku, naj sklep in poročilo pristojnega odbora posreduje okrožnemu sodišču v Brescii.


(1)  Primer 101/63, Wagner/Fohrmann in Krier, Zbirka primerov 1964, str. 195, str. 47, in primer 149/85, Wybot/Faure in drugi, Zbirka primerov 1986, str. 2391.

(2)  Člen 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

2.

Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM))

Evropski parlament,

ob upoštevanju zahteve zagovornika, ki zastopa Umberta Bossija, za zaščito imunitete v zvezi s kazenskim postopkom pred okrožnim sodiščem v Bergamu z dne 7. maja 2004, ki je bila na plenarnem zasedanju objavljena 22. julija 2004,

ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

ob upoštevanju razsodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986 (1),

ob upoštevanju členov 6(3) in 7 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0210/2005),

A.

ker je bil Umberto Bossi poslanec Evropskega parlamenta v četrtem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 19. julija 1994, preverjanje veljavnosti mandata 15. novembra 1994, prenehanje mandata 19. julija 1999) in v petem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 20. julija 1999, preverjanje veljavnosti mandata 15. decembra 1999, prenehanje mandata 10. junija 2001 zaradi nezdružljivosti),

B.

ker se zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti (2),

1.

sklene, da ščiti imuniteto in privilegije Umberta Bossija;

2.

predlaga, da se v skladu s členom 9 omenjenega Protokola in ob upoštevanju postopkov zadevne države članice razglasi, da se zadevni postopki ne smejo nadaljevati; zato poziva sodišče, da sprejme ustrezne zaključke;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj takoj ta sklep in poročilo pristojnega odbora posreduje okrožnemu sodišču v Bergamu.


(1)  Primer 101/63, Wagner/Fohrmann in Krier, Zbirka primerov 1964, str. 195, str. 47, in primer 149/85, Wybot/Faure in drugi, Zbirka primerov 1986, str. 2391.

(2)  Člen 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

3.

Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM))

Evropski parlament,

ob upoštevanju zahteve zagovornika, ki zastopa Umberta Bossija za zaščito imunitete v zvezi s kazenskim postopkom pred sodiščem v Milanu z dne 7. maja 2004, ki je bila na plenarnem zasedanju objavljena 22. julija 2004,

ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

ob upoštevanju razsodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986 (1),

ob upoštevanju členov 6(3) in 7 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0210/2005),

A.

ker je bil Umberto Bossi poslanec Evropskega parlamenta v četrtem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 19. julija 1994, preverjanje veljavnosti mandata 15. novembra 1994, prenehanje mandata 19. julija 1999) in v petem parlamentarnem obdobju (nastop mandata 20. julija 1999, preverjanje veljavnosti mandata 15. decembra 1999, prenehanje mandata 10. junija 2001 zaradi nezdružljivosti),

B.

ker poslanci Evropskega parlamenta v svoji državi uživajo enako imuniteto pred sodnim postopkom kot poslanci parlamenta te države (2),

C.

ker je v primeru, ki ga ureja sodba sodišča v Milanu, Umberto Bossi proti italijanskim policistom, ki so opravljali preiskavo na milanskem sedežu stranke Lega Nord, ki jo je odredil javni tožilec iz Verone, uporabil nasilje ter jim grozil,

D.

ker je bil ob tem času Umberto Bossi poslanec italijanskega parlamenta in je italijansko ustavno sodišče dne 17. maja 2001 odločilo, da ne uživa parlamentarne imunitete, saj razžalitve, upiranje in nasilje nikakor niso dejanja, za katera se lahko uporablja parlamentarni privilegij,

E.

ker se v takem primeru lahko uporabi le člen 10(a) omenjenega protokola in ker se zdi, da poslanci italijanskega parlamenta ne uživajo parlamentarne imunitete v zvezi s sodnimi postopki v takšnih okoliščinah,

1.

sklene, da ne zaščiti imunitete in privilegijev Umberta Bossija v zvezi s kazenskim postopkom pred sodiščem v Milanu.


(1)  Primer 101/63, Wagner/Fohrmann in Krier, Zbirka primerov 1964, str. 195, str. 47, in primer 149/85, Wybot/Faure in drugi, Zbirka primerov 1986, str. 2391.

(2)  Člen 10(a) Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

P6_TA(2005)0269

Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija

Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Jeana-Charlesa Marchianija (2005/2105(IMM))

Evropski parlament,

ob upoštevanju zahteve Jeana-Charlesa Marchianija za zaščito imunitete z dne 19. maja 2005, ki je bila na plenarnem zasedanju objavljena 26. maja 2005,

ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

ob upoštevanju razsodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986 (1),

ob upoštevanju členov 6(3) in 7 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0208/2005),

A.

ker je bil poslanec Jean-Charles Marchiani izvoljen v Evropski parlament na petih splošnih neposrednih volitvah 13. junija 1999, ker je veljavnost njegovega mandata preveril Parlament 15. decembra 1999 (2) in ker je njegov mandat potekel 19. julija 2004,

B.

ker so v obdobju, ko je bil poslanec Evropskega parlamenta, francoski pravosodni organi prisluškovali nekaterim telefonskim pogovorom med poslancem Marchianijem in drugimi,

C.

ker med zasedanji Evropskega parlamenta poslanci uživajo na nacionalnem teritoriju imuniteto, ki je priznana poslancem parlamenta njihove države (3),

D.

ker v skladu s členom 100-7 Kazenskega zakonika Republike Francije ni dovoljeno prestrezanje telefonskih pogovorov na linijah poslancev in senatorjev, ne da bi bil predsednik zadevne skupščine predhodno o tem obveščen s strani preiskovalnega sodnika,

E.

ker francosko Kasacijsko sodišče, ob neupoštevanju načela iura novit curia, ni uporabilo člena 10 prej omenjenega protokola v svoji sodbi št. 1784 z dne 16. marca 2005, s čemer je poslancu Jeanu-Charlesu Marchianiju odreklo imuniteto, ki jo za nacionalne parlamentarce določa člen 100-7 Kazenskega zakonika,

1.

sklene, da ščiti imuniteto in privilegije nekdanjega poslanca Jeana-Charlesa Marchianija;

2.

zahteva razveljavitev ali preklic ter da v vsakem primeru preneha kakršna koli praktična ali pravna posledica sodbe št. 1784 z dne 16. marca 2005 francoskega Kasacijskega sodišča;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje Kasacijskemu sodišču, vladi, nacionalni skupščini in senatu Republike Francije.


(1)  Primer 101/63, Wagner/Fohrmann in Krier, Zbirka primerov 1964, str. 195, str. 47, in primer 149/85, Wybot/Faure in drugi, Zbirka primerov 1986, str. 2391.

(2)  Sklep Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 1999 o preverjanju mandatov 5. splošnih neposrednih volitev v Evropski parlament, ki so potekale od 10. do 13.6.1999 (UL C 296, 18.10. 2000, str. 93).

(3)  Glej člen 10(1)(a) Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

P6_TA(2005)0270

Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU

Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju informacijske in komunikacijske strategije v zvezi z eurom ter Ekonomsko in monetarno unijo (2005/2078(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju informacijske in komunikacijske strategije v zvezi z eurom ter Ekonomsko in monetarno unijo (KOM(2004)0552),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski centralni banki — prvo poročilo o praktičnih pripravah za prihodnjo razširitev euroobmočja (KOM(2004)0748),

ob upoštevanju svojih stališč z dne 16. junija 2000 (1) o določbah, povezanih z uvedbo eura,

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2000 (2) o informacijski in komunikacijski strategiji v zvezi z Ekonomsko in monetarni uniji (EMU) in eurom do leta 2002,

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2001 o sredstvih za pomoč gospodarskim subjektom pri prevzemanju eura (3),

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0197/2005),

A.

ker po šestih letih obstoja projekt vzpostavitve EMU in uvedbe eura na splošno šteje za zelo uspešnega,

B.

ker je to podprto z velikim ugledom eura na mednarodnih finančnih trgih, vse pogostejšim izdajanjem računov v eurih in naraščajočo menjavo rezerv centralnih bank po svetu iz dolarjev v eure,

C.

ker se na tej stopnji ne more več resno dvomiti v koristi enotne valute in njenih spremljajočih instrumentov — enotno monetarno politiko in boljšo uskladitev gospodarskih politik — cenejše financiranje, ki je na voljo zaradi preteklih nizkih ravni obrestnih mer, preglednost zvišanih cen, ki srednjeročno vodi k nižjim cenam, odprava tveganja, povezanega z menjalnim tečajem v euroobmočju, olajševanje trgovanja in potovanja znotraj EU, pobuda državam članicam, da izvajajo fiskalno politiko, ki je usmerjena k stabilnosti,

D.

ker ima določen del evropske javnosti do eura kljub temu negativen odnos, še zlasti v državah članicah, v katerih je nacionalna valuta vključena v visok menjalni tečaj v primerjavi z eurom; ker javnomnenjske raziskave Eurobarometra kažejo, da ta težnja narašča, glede na to, da je bila podpora valuti v euroobmočju malo pred prehodom na euro 68-odstotna, takoj po prehodu 75-odstotna in v prvi polovici leta 2004 66-odstotna; ker so negativni izidi referendumov na Švedskem in Danskem tudi dokaz nasprotovanja javnosti enotni valuti v Evropi; ker javnomnenjske raziskave v novih državah članicah kažejo nekaj nasprotovanj sprejetju eura, ki jih povzroča predvsem pomanjkanje ustreznih informacij,

E.

ker gre takšno naziranje kljub dejstvu, da je bil prehod politično in tehnično koristna ter zelo uspešna operacija z zgolj 0,2-odstotnim vplivom na inflacijo, v veliki meri pripisati nekaterim napakam pri prehodu; ker je bilo premalo pozornosti posvečene posledicam, ki jih je imel prehod za povprečnega potrošnika, saj je ta zaznal porast cen izdelkov in storitev za vsakdanjo rabo, ter za mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so bila neprimerno obveščena in so imela premajhne zaloge gotovine; ker je zdaj, naknadno, jasno, da je bila prekinitev kampanje obveščanja o euru tako hitro po njegovi dejanski uvedbi napaka,

F.

ker je pomembno imeti razen kvantitativnih raziskav Eurobarometra tudi kvalitativne raziskave o globljih razlogih o odnosu državljanov do eura; ker se samo s poglobljenimi razgovori lahko ugotovijo dejanski razlogi, zakaj določene skupine ljudi zavračajo euro in zakaj so skeptične glede EMU, in se uporabijo kot osnova za usmerjanje informacijske strategije, izbiro (euro-skeptičnih) socialnih skupin morajo določiti država članica in strokovni sodelavci za obveščanje,

G.

ker se izkušnje v industriji in ugotovitve študij medijev o „poprodajnem trženju“ lahko uporabijo, da se potrdi pomembnost sporočila tudi po uvedbi eura; ker je prav tako pomembno pridobiti si ne samo zaupanje ljudi pred sprejetjem eura in vse do sprejetja, ampak tudi potrditi zaupanje pri tistih, ki so bili prepričani o pravilnosti svojih odločitev, in s komunikacijskimi sporočili in dogodki celo po uvedbi eura vplivati na njihova mnenja,

H.

ker je potrebna usklajena, ambiciozna in trajna komunikacijska strategija o euru in EMU zaradi podpore enotne valute, izognitve preteklim napakam in priprave novih udeleženk na gladek prehod; ker sta Komisija in Evropska centralna banka (ECB), pod demokratičnim nadzorom Evropskega parlamenta in skupaj s finančnimi organi držav članic, glavna organa, odgovorna za uspešnost te strategije,

I.

ker je nekoliko višja inflacija v novih državah članicah kot na euroobmočju v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju ne glede na uvedbo eura neizbežna zaradi bistvenih in stalnih razlik na ravni cen in zapletenega pojava dohajanja,

J.

ker mora v smislu evropskega procesa demokratizacije vsaka informacijska in komunikacijska politika o evropski zadevi zaradi učinkovitosti postati del splošne informacijske in komunikacijske strategije EU, ki bo širši javnosti dosledno dokazovala koristi, ki jih prinaša EU v vsakdanjem življenju,

1.

pozdravlja ugodnosti EMU, kot so stabilnost cen, zmanjšanje stroškov transakcij, večja preglednost cen znotraj euroobmočja, zmanjšana spremenljivost cen na mednarodnih tečajih valute in varovanje pred zunanjimi šoki, zgodovinsko nizke obrestne mere, nizke hipotekarne stopnje in lažje potovanje; podpira euro kot močan simbol evropskega povezovanja in sredstva za približevanje evropskih državljanov idealom, na katerih temelji Unija;

2.

ugotavlja očitno nepriljubljenost eura pri nekaterih državljanih; meni, da je to v nasprotju z dejstvom, da je euro verjetno najbolj uspešen projekt doslej; meni, da enotna valuta ostaja komunikacijska prednostna naloga EU; je prepričan, da je treba ugodnosti eura in EMU — stabilnost cen, nizke hipotekarne stopnje, lažje potovanje, zaščita pred nihanji menjalnih tečajev in zunanjimi pretresi — še naprej oglaševati in podrobno razlagati javnosti; je prepričan, da mora biti poseben poudarek namenjen zlasti obveščanju o novostih evropskih državljanov, potrošnikov ter MSP, ki nimajo ustreznih zmogljivosti, da se takoj prilagodijo transakcijam v eurih;

3.

je prepričan, da se mora kampanja za euro in EMU osredotočiti na majhna mesta in oddaljene regije, kjer so možnosti za obveščanje javnosti, celo v današnjem času, še vedno omejene; meni, da naj se dvojno označevanje cen (v nacionalni valuti in v eurih) ohrani, vse dokler se državljani, zlasti v takih regijah, v celoti ne seznanijo s tem sistemom, če država članica tako želi;

4.

meni, da je za ključne oblikovalce politike bistveno, da s polno politično odgovornostjo prispevajo k nadaljnjemu razvoju skupne monetarne politike in okrepljenega gospodarskega usklajevanja ker bo stanje eura prispevalo k splošnemu napredku Unije in ker je priljubljenost eura prav tako pomembna v zvezi z možno ratifikacijo Pogodbe o Ustavi za Evropo;

5.

podpira boljšo usklajenost gospodarske politike med državami članicami in previdno finančno poslovodenje znotraj meja reformiranega, vendar učinkovitega pakta stabilnosti in rasti; je prepričan, da spremenjeni pakt stabilnosti in rasti, kot je bil načeloma sprejel na Evropskem svetu v Bruslju 22. in 23. marca 2005, in ustrezne uredbe Skupnosti v zvezi z določenimi temami s skladnim izvajanjem v državah članicah prispevajo k dolgoročni gospodarski stabilnosti držav članic in njihovi prilagodljivosti ciljem Lizbonske strategije; poudarja, da nizke gospodarske rasti po uvedbi eura ni povzročil prehod valute, ampak neupoštevanje širših smernic ekonomske politike, neizpolnjevanje Lizbonske strategije in dejstva, da strukturne reforme niso bile izvedene;

6.

pozdravlja zadnje poročilo Komisije o njeni komunikacijski strategiji v zvezi z eurom, vendar ugotavlja, da je njen ton preveč optimističen glede na prevladujočo nepriljubljenost; poziva Komisijo, da sledi svojim glavnim komunikacijskim ciljem in natančneje opredeli ukrepe, potrebne za to, da se dosežejo; poudarja pomembnost bolj intenzivne uporabe sodobnih tehnik trženja pri predstavljanju EMU javnosti, uveljavljanja EMU, eura in njegovih ugodnosti kot privlačnega „paketa“;

7.

se strinja s Komisijo, da mora biti obveščevalna kampanja prilagojena kulturi, jeziku, mnenju širše javnosti in težavam državljanov različnih držav ter vprašanju, ali je država že znotraj euroobmočja, ali bo vanj vstopila v kratkoročnem ali srednjeročnem obdobju, ali pa si želi ostati zunaj euroobmočja;

8.

še naprej podpira program PRINCE in zahteva povečanje sredstev, namenjenih za ta program; je prepričan, da je medinstitucionalni dialog o euru mogoče izboljšati prek medinstitucionalne skupine za informiranje; svari, da načelo sofinanciranja, ki je osnova programa PRINCE, lahko vodi do znatnih težav in zamud pri uvajanju eura v novih državah članicah, ki jim primanjkuje potrebnih proračunskih sredstev;

9.

je prepričan, da je pomembno upoštevati zadeve državljanov iz treh starih držav članic, ki niso v euroobmočju — Združeno kraljestvo, Švedska in Danska — in poziva Komisijo, da pomaga vladam tistih držav članic, ki si prizadevajo pridobiti skeptično javnost, če si te vlade to želijo;

10.

je prepričan, da bo nedavna širitev EU postavila EMU pred pomembne izzive in enotno valuto; meni, da se mora Komisija osredotočiti na svoja prizadevanja za pomoč novim državam članicam, da pripravi njihove državljane na sprejetje eura z zavzemanjem za intenzivne obveščevalne kampanje, da nadzira njihovo izvajanje in spodbuja redno poročanje o izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov za sprejetje eura, če se je takšna kampanja že začela;

11.

ugotavlja, da lahko zahteva po dvojnem označevanju cen vsaj tri mesece pred uvedbo eura in največ 12 mesecev po tem, prvič, zmanjša strah ljudi pred porastom cen zaradi eura in, drugič, prepreči podjetjem in ponudnikom storitev, da bi preračunavanje v eure uporabljali kot izgovor za porast cen; meni, da je dvojno označevanje cen kot nacionalna pravna zahteva ali prek prostovoljnega kodeksa ravnanja trgovinske zbornice ali sporazuma med gospodarskimi in socialnimi partnerji pokazalo svojo vrednost ob uvedbi eura v mnogih državah prve dvanajsterice v euroobmočju;

12.

poziva Komisijo, da upošteva strah pred naraščanjem cen, ki ga izraža javnost v novih državah članicah; je prepričan, da se morajo izkušnje z nepravilnostmi in pretiranim zaokroževanjem v sedanjih članicah euroobmočja upoštevati pri državah, ki bodo vstopile v euroobmočje s preprečevanjem podobnih dogodkov; je prepričan, da je treba razliko med letno inflacijo in porastom cen, ki ga povzroči uvedba eura, razložiti vsem državljanom držav članic;

13.

ugotavlja, da je v novih državah članicah v primerjavi s starimi državami članicami več finančnih transakcij v obliki gotovine kot v obliki elektronskih plačilnih sredstev; poziva Komisijo, države članice in nacionalne centralne banke, da to upoštevajo pri pripravi prehoda v novih državah članicah; spodbuja jih, da ta prehod izkoristijo za povečanje števila elektronskih plačil in plačil s karticami; je prepričan, da je krajše obdobje uporabe obeh valut najboljša možnost za uspešen prehod v novih državah članicah;

14.

verjame, da sta najboljša praksa in znanje, pridobljena pri prejšnjih prehodih, uporabna za prehod v novih državah članicah in prihodnjih širitvah ter pripravah novih držav prosilk;

15.

poziva Komisijo, da skupaj s socialnimi partnerji posveti večjo pozornost posvetovalnim postopkom, da bodo upoštevali potrebe javnosti in predvsem posameznih socialnih in gospodarskih organizacij;

16.

zahteva dodatna finančna sredstva za vzpostavitev nacionalnih forumov za euro v vsaki državi članici pod odgovornostjo finančnega ministra in v tesnem sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami, saj je ta sistem v preteklosti že dokazal svojo uporabnost; meni, da mora EU privzeti model „povezovanja“ na ravni finančnega ministrstva v centralnih bankah, pri čemer lahko stare države članice pripomorejo k širjenju najboljših praks in prenosu strokovnega znanja; poziva Komisijo, da pripravi posebna poročila, ki bodo temeljila na najboljših praksah in spodbujala nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, da ustanovijo središča lokalnega poročanja, kjer lahko kdor koli prijavi kakršno koli zlorabo, kot je na primer neupravičen dvig cen;

17.

poziva Komisijo, da prepozna pomen dejavne vloge Evropskega parlamenta, državnih parlamentov ter regionalnih in lokalnih organov v smislu načrtovanja in izvajanja komunikacijske strategije o euru in EMU; je prepričan, da bodo dejavnosti teh institucij vzpostavile bolj demokratičen dialog o komunikacijski strategiji, ki bo boljše vključevala javna vprašanja;

18.

poziva ECB, da v svoje letno poročilo ali posebno poročilo vključi kvantitativno analizo — o kateri naj razpravlja Evropski parlament — o koristih, ki jih je euro prinesel navadnim državljanom, s ponazorjenimi primeri, kako euro pozitivno vpliva na vsakdanje življenje ljudi;

19.

poziva Komisijo, da izvede posebne raziskave mnenj v MSP po vsej Evropi, da oceni raven sprejemanja valute v tem sektorju; poudarja pomembnost vključevanja avtomatizacije v komunikacijsko strategijo in strategijo pretvorbe, ker imata pomembno vlogo pri sprejetju novih kovancev in bankovcev v vsakdanjem življenju državljanov;

20.

poziva bančni sektor, da zagotovi bančne avtomate, ki bodo omogočili strankam več manjših poimenovalnih kategorij — ker večina gotovinskih plačil v povprečju ne presega 15 do 20 EUR — da se zmanjšajo količine gotovine, ki jo imajo trgovci v svojih blagajnah, hkrati pa tudi tveganje kraje; poleg tega ugotavlja, da to zmanjšuje tveganje za potrošnike, da bi prejemali ponarejen denar;

21.

poziva Komisijo, da objavi analizo, o kateri bo razpravljal Evropski parlament, v zvezi s presežkom bankovcev za 500 EUR, ki so v obtoku in katerih izdaja se je v letu 2005 podvojila na 190 milijonov bankovcev zaradi povečanega povpraševanja gospodarskih subjektov z euroobmočja; razume prednosti bankovca za 500 EUR kot sredstva za hranjenje premoženja, vendar svari pred možnimi tveganji, povezanimi z bankovcem tako visoke vrednosti v smislu pranja denarja in kaznivih dejanj;

22.

opozarja na dvig elektronskega poslovanja pri transakcijah in zato dvomi v pomen ohranitve bankovcev za 500 EUR, ki je bil prvotno utemeljen s potrebo po upoštevanju navad potrošnikov v nekaterih državah članicah;

23.

zahteva, da ECB objavi prošnje različnih centralnih bank za razdelitev bankovcev za 500 EUR;

24.

obžaluje še vedno visoke stroške čezmejnih nakazil prebivalstva v eurih, čeprav je Uredba (ES) št. 2560/2001 o čezmejnih plačilih v eurih (4) prinesla pomembna znižanja stroškov za čezmejna nakazila v eurih, in podpira vzpostavitev enotnega evropskega plačilnega območja; poziva Komisijo, da sestavi celovito zakonodajo na tem področju ter da izkoristi to priložnost za uskladitev elektronskih plačilnih sistemov v EU, da se zmanjšajo stroški, ki jih običajno nosijo potrošniki in MSP; poudarja, da učinkovitost sistema temelji na zaupanju potrošnikov, ki je odvisno od priznavanja njihovih pravic;

25.

pozdravlja dejstvo, da je ECB zaposlena z drugo generacijo bankovcev; je prepričan, da je euro zaradi svojega obsega še posebej občutljiv za ponarejanje ter poziva ECB, da je zelo pozorna in upošteva dosedanje izkušnje pri oblikovanju nove generacije bankovcev; meni, da je nujno, da Europol in policijske enote držav članic to zadevo obravnavajo kot prednostno nalogo;

26.

je prepričan, da je medinstitucionalni dialog o euru mogoče izboljšati prek medinstitucionalne skupine za informiranje; poziva Komisijo, da še naprej pošilja četrtletna pisna poročila Evropskemu parlamentu o programu PRINCE;

27.

potrjuje svojo odločnost, izraženo v svoji resoluciji z dne 12. maj 2005 o izvajanju informacijske in komunikacijske strategije Evropske unije (5), da poglobi medinstitucionalno sodelovanje pri tej zadevi s pripravo velike letne razprave na podlagi poročila Komisije in ob sodelovanju odborov s celotno ali delno odgovornostjo za posamezne zadeve ter Sveta;

28.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  UL C 67, 1.3.2001, str. 324.

(2)  UL C 121, 24.4.2001, str. 459.

(3)  UL C 65 E, 14.3.2002, str. 162.

(4)  UL L 344, 28.12.2001, str. 13.

(5)  Sprejeta besedila s tega dne, P6_TA(2005)0183.

P6_TA(2005)0271

Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije

Resolucija Evropskega parlamenta o Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za Evropsko unijo (2004/2131(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za Evropsko unijo (KOM(2004)0038),

ob upoštevanju členov 6 in 174 Pogodbe o ES, postopka iz Cardiffa (sklepi Evropskega sveta v Cardiffu, 15.-16. junij 1998) in strategije trajnostnega razvoja (sklepi Evropskega sveta v Göteborgu, 15. — 16. junij 2001),

ob upoštevanju Lizbonske strategije (sklepi Evropskega sveta v Barceloni, 15. — 16. marec 2002),

ob upoštevanju svetovnega vrha o trajnostnem razvoju in načrta za izvajanje iz Johannesburga (2002),

ob upoštevanju sklepov na temo „Čisto, pametno, konkurenčno“: Priložnosti za ekološko učinkovite inovacije v okviru lizbonskega procesa (sklepi Sveta za okolje z dne 14. oktobra 2004),

ob upoštevanju šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti (1),

ob upoštevanju petega (2) in šestega (3) okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti,

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. aprila 2004 o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na temo „Integrirana politika do proizvodov — temeljno načelo življenjskega cikla okolja“ (4),

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (5),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o deležu obnovljivih virov energije v EU (KOM(2004)0366),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na temo „Gradimo našo skupno prihodnost — Politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije za obdobje 2007-2013“ (KOM(2004)0101),

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru za vključevanje okoljskih vidikov v evropsko standardizacijo (KOM(2004)0130),

ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije — Priročnik za okoljska javna naročila (SEK(2004)1050),

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0141/2005),

A.

ker je trajnostni razvoj — razvoj, ki izpolnjuje potrebe sedanjih generacij in hkrati upošteva potrebe prihodnjih generacij — jasen cilj Evropske unije,

B.

ker trajnostni razvoj ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta v Göteborgu temelji na treh stebrih, in sicer na varstvu okolja, gospodarskem razvoju in socialni koheziji,

C.

ker se trajnostni razvoj ne more doseči brez razvoja nove okoljske tehnologije in novosti,

D.

ker Lizbonska strategija — narediti EU najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu s trajno gospodarsko rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo — v svojem prizadevanju za dosego trajnostnega razvoja potrebuje cilje na področju gospodarske, socialne in okoljske politike, ki so združljivi in zmožni zagotavljati večjo gospodarsko rast,

E.

ker je v zvezi s tem bistveno krepiti in izrabljati pozitivne učinke sinergije varovanja okolja in konkurenčnosti ter ločiti gospodarsko rast od slabšanja stanja okolja; in ker so pomembno sredstvo na poti do cilja okoljske tehnologije (vse tehnologije, katerih uporaba je znatno manj škodljiva v zvezi s celotnim vplivom na okolje od vseh možnih alternativ),

F.

ker bo le zadostno povpraševanje po okoljskih tehnologijah pospešilo prihod inovacij na trg (raziskave, razvoj izdelkov, proizvodnja, predstavitev na trgu),

G.

ker mora Evropska unija imeti okoljsko politiko, ki je dovolj ambiciozna, da ustvarja povpraševanje po okoljskih tehnologijah, z jasno opredeljenimi in ambicioznimi okoljskimi cilji, dogovorjenimi okoljskimi kazalci za merjenje okoljske obremenitve, internalizacijo okoljskih (eksternih) stroškov in ugodnostmi za tiste, ki prevzemajo vodilno vlogo, ne pa za tiste, ki ostajajo v ozadju,

H.

ker je povpraševanje strank po okoljskih tehnologijah pomembno; ker mora družba sprejeti veliko odgovornost za oblikovanje primernih okvirjev za hiter razvoj takih tehnologij,

I.

ker akcijski načrt okoljskih tehnologij Evropske komisije (ANOT) ne vključuje mehanizmov, primernih za širjenje znanja, prenose tehnologij, novosti in razvoj,

J.

ker je finančna podpora pomembna tako za raziskave in razvoj kot tudi za razvoj izdelka do faze, ko ga je možno uvesti na trg, je treba okrepiti prizadevanja za iskanje rešitev v povezavi s tveganim kapitalom,

K.

ker morajo biti politike znotraj Evropske unije koherentne in delovati v smeri istega cilja; tehnološke rešitve za spodbujanje trajnosti je treba zato upoštevati pri pripravah proračuna in pri oblikovanju sedmega okvirnega programa za raziskave; sredstva iz Strukturnih in Kohezijskega sklada je treba razporejati tako, da ti skladi podpirajo razvoj okoljskih tehnologij,

L.

ker trajnostni razvoj zahteva globalne rešitve in mora EU potemtakem zagotoviti skladnost notranje in zunanje politike, ne samo v kontekstu bilateralnega sodelovanja in kreditnih izvoznih poslov, temveč tudi v povezavi z dogajanjem na ravni Združenih narodov, STO, OECD in Svetovne banke,

Povečevanje povpraševanja po okoljskih tehnologijah

1.

pozdravlja sporočilo Komisije kot dobrodošlo osnovo za razpravo in razvoj bolj konkretnih predlogov glede povečanja rabe okoljskih tehnologij, vendar meni, da je treba dati več poudarka razvoju povpraševanja po takšnih tehnologijah; poziva k nadomestitvi razdrobljenega pristopa, pri obravnavi okoljske politike in trajnostnega razvoja na splošno ter izrecno tega akcijskega načrta, s pristopom k okoljski politiki, ki temelji na sistemih in upoštevanju življenjskega kroga v skladu z okvirom integrirane politike do proizvodov (IPP), kjer so zelo pomembne novosti in razvoj okolju prijaznih tehnologij, ter končno, poudarja pomembnost usklajevanja med EU in državami članicami;

2.

meni, da je pomembno v strategijo konkurenčnosti EU vključiti okoljske vidike; opaža, da se mora ob pregledovanju Lizbonske strategije stanje okolja in izboljšanje stopnje zaposlovanja obravnavati kot priložnost za doseganje ciljev oblikovanja najbolj konkurenčnega gospodarstva, ki temelji na znanju; meni, da imata razvoj in uvedba okoljskih tehnologij pomembno vlogo na tem področju;

3.

opozarja na potencial rasti in zaposlovanja v sektorju okoljskih tehnologij, kjer bodo lahko ustvarjene številne nove poslovne priložnosti in zato nova delovna mesta — zlasti znotraj MSP — kar bi odločilno prispevalo k doseganju lizbonskih ciljev;

4.

poudarja, da mora EU, če želi doseči cilje Lizbonske strategije, bolj tesno sodelovati z MSP, in obžaluje napako za zagotovitev primerne vključitve MSP v ANOT;

5.

poziva Komisijo, da določi faktorje, ki nalagajo največje obremenitve okolju danes, in nato obravnava, po posameznih sektorjih, kakšne tehnološke novosti so potrebne za reševanje teh težav; predlaga, da je pri tem treba upoštevati tudi naslednje:

(a)

Katere težave je treba obravnavati?

(b)

Katere ovire onemogočajo premagovanje določenih težav?

(c)

Kaj je cilj Unije v zvezi s težavami?

(d)

Kako je bil oblikovan prednostni seznam ukrepov/ciljev?

(e)

Kateri so cilji učinkovitosti, povezani z vsakim področjem?

(f)

Katere so različne politične možnosti za zmanjševanje ovir in v povezavi s katerimi tehnologijami bi se lahko razne politične možnosti najbolje uporabljale?

(g)

Kaj so prednosti in slabosti teh možnosti in katere politike je treba izvajati?

(h)

Kakšno financiranje se uporabi za vsak določen ukrep?

(i)

Kateri obvezni ukrepi se bodo sprejeli in do kdaj?

6.

priznava vlogo okoljskih politik kot nosilcev inovacij na področju tržnih gospodarstev, kjer novosti spodbujajo natančne zahteve; opozarja, da so stroge okoljske norme privedle k vodstvu EU v več rastnih sektorjih, in poudarja, da si mora EU prizadevati, da bo ostala vodja na trgu novih tehnologij in konceptualnih novosti; zato tudi poziva Komisijo k nadaljnjemu razvijanju metod in scenarijev za predvidevanje razvoja na področju okoljskih tehnologij;

7.

poudarja, da mora cilj okoljske zakonodaje EU stalno izboljševati stanje okolja in dosegati najvišjo možno stopnjo varstva okolja; meni, da mora zakonodaja temeljiti na najboljši razpoložljivi tehnologiji in mora biti poleg tega, da je ambiciozna, tudi stalna in predvidljiva, tako da ustvari zahtevano povpraševanje, ki temelji na trgu, po okoljskih tehnologijah v proizvodnji in podjetjih; opozarja, da je direktiva o oblikovanju ekoloških izdelkov, ki trenutno spada pod postopek soodločanja, prikaz, kako se lahko oblikuje okvir za pomembne izboljšave pri oblikovanju izdelka in okoljski učinkovitosti;

8.

poziva Komisijo, da določi ambiciozen cilj za globalni tržni delež EU glede okoljskih tehnologij; meni, da bi morala EU v desetih letih doseči tržni delež najmanj 50 %; opozarja, da trg za okoljske dobrine in storitve hitro raste in da morajo evropska podjetja ohraniti pomembno vlogo na tem trgu ter izkoristiti začetne prednosti;

9.

pozdravlja idejo o določitvi visokih ciljev učinkovitosti za vse vrste proizvodnje, storitev in razvoja izdelkov, še zlasti na prednostnih področjih, določenih v šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti; poudarja, da bodo ti cilji evropski industriji pomagali povečati konkurenčnost in ustvariti več delovnih mest ter zmanjšali obremenitev okolja; poziva Komisijo, da v kratkem zagotovi prvi seznam ciljev učinkovitosti na podlagi načela življenjskega cikla, ki jih je treba izvajati prek obveznih najmanjših zahtev ali prostovoljnih sporazumov, če dosežejo cilje politike hitreje ali lažje kot obvezne zahteve;

10.

obžaluje, da sporočilo ne vključuje prvega seznama jasno določenih ciljev učinkovitosti na ključnih področjih okolja; poziva Komisijo, da v predloge za novo zakonodajo in predloge za spremembo obstoječe zakonodaje vključi ambiciozne cilje učinkovitosti; zavzema stališče, da morajo cilji temeljiti na najboljši razpoložljivi tehnologiji in jih je treba redno posodabljati glede na tehnološki napredek za zagotovitev intenzivnega spodbujanja za stalne novosti v industriji;

11.

poziva Komisijo, da državam članicam naroči, da oblikujejo načrt za izpolnjevanje zahtev, določenih v akcijskem načrtu okoljskih tehnologij (AKOP), ki morajo vključevati roke, ustrezajoče rokom, določenim v akcijskem načrtu okoljskih tehnologij, in povezave do ciljev učinkovitosti, tako da so vsi glavni cilji povezani in ovrednoteni na ravni države članice in EU ter imajo točno določene roke;

12.

poziva Komisijo, da pomaga industriji v tekočem postopku integrirane politike do proizvodov (IPP) in ponovno razmisli o tradicionalnih poslovnih modelih v prizadevanju za spodbujanje razvoja bolj enotnih praks, ki temeljijo na sistemih, ter nameni posebno pozornost priložnostim, ki jih omogoča razvrščanje različnih proizvodnih dejavnosti, tako da se omogoči ostankom materialov iz enega postopka proizvodnje, da postanejo vnosi drugih proizvodnih postopkov, na primer uporaba komunalnih odpadkov za doseganje prihranka energije, s čimer se lahko pridobi gospodarske in tudi okoljske ugodnosti;

13.

poudarja, da bosta učinkovitost sredstev in učinkovitost materialov zmanjšali stroške za industrije in gospodinjstva, sprostili vire za druge naložbe ter povzročili manjšo odvisnost gospodarstva EU od redkih virov in hitro minljivih trgov sredstev; zato poziva Komisijo, da predlaga zakonodajo za zmanjšanje uporabe obnovljivih in neobnovljivih virov;

14.

poudarja, da je treba uvajanje okoljskih tehnologij kombinirati z večjo učinkovitostjo izrabe virov in spremembo obnašanja potrošnikov, da bi lahko dosegli trajnostno rast v EU;

15.

poziva Komisijo, da pomaga pri razvoju metod in okoljskih kazalcev za merjenje obremenitve okolja, ki jo povzročajo različni proizvodi, storitve in procesi, da bi lahko vsi udeleženci sprejemali odločitve na osnovi informacij; poziva Komisijo in države članice, da začnejo s kampanjo, ki temelji na takšnih podatkih v zvezi z okoljsko učinkovitostjo, po EU za spodbujanje potrošnikov, da začnejo s povpraševanjem po okolju prijaznih tehnologijah;

16.

ugotavlja, da je proces internalizacije eksternih (okoljskih) stroškov zelo počasen, in izpostavlja dejstvo, da bi rešitev tega problema na ravni Skupnosti (davki, davčne olajšave, subvencije, tržljiva dovoljenja, takse za uporabnike in povzročitelje onesnaževanja okolja itd.) bistveno prispevala k povečanju povpraševanja po okoljskih tehnologijah;

17.

pozdravlja Direktivo Sveta 2003/96/ES o prestruktiriranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, kar je sicer majhen korak v pravo smer, vendar poudarja, da je na tem področju treba storiti več; poziva Komisijo, Svet in države članice, da so napredne pri predlaganju in sprejemanju novih pobud za krepitev sektorja obnovljivih virov energije;

18.

poziva Komisijo, da določi ambiciozen cilj ob upoštevanju vloge javnega naročila za zagotovitev, da morajo vsa javna naročila kot splošno pravilo vključevati okoljske kriterije in da morajo države članice razviti standardizirane smernice za najbolj pomembne izdelke in storitve do leta 2007 ter tudi javnim posrednikom zagotoviti usposabljanje v zvezi s temi smernicami; poudarja, da je mehanizem potrjevanja okoljskih tehnologij ključni instrument za povečanje zelenih javnih naročil;

19.

pozdravlja trud, ki ga je Komisija vložila v pripravo priročnika za okoljska javna naročila, in z veseljem pričakuje oceno njegovega učinka, da bi ugotovili, ali obstaja potreba po bolj obvezujočih pravilih; odobrava priporočila v poročilu Wima Koka, ki ugotavlja, da morajo nacionalni in lokalni organi oblikovati akcijske načrte za okolju prijazna javna naročila;

Oblikovanje pravičnega in konkurenčnega trga okoljskih tehnologij

20.

poudarja pomembnost priznavanja in odprave vseh ovir, ki upočasnjujejo širšo uporabo okoljskih tehnologij; poziva Evropsko agencijo za okolje, da analizira, do kolikšne mere pravila Skupnosti delujejo kot ovira pri uporabi in širjenju okoljskih tehnologij, ter zahteva, da Komisija posledično oblikuje dejanski akcijski program za odstranjevanje ugotovljenih ovir, vključno s časovnim razporedom; v zvezi s tem zahteva od Komisije, da naredi osnutek poročila o najboljših praksah, ki so povečale uporabo okoljskih tehnologij zunaj EU, na primer na Japonskem;

21.

poziva Komisijo, da daje prednost ustvarjanju „pravih tržnih pogojev“ za okoljske tehnologije, predvsem z odločitvami na ravni Skupnosti, na primer izvajanje načela onesnaževalec plača, in tako zagotovi, da so podjetja, ki ponujajo čiste tehnologije, nagrajena;

22.

poziva Komisijo in države članice, da pospešijo ukrepe za zmanjšanje okolju škodljivih subvencij in jih sčasoma dokončno odpravijo; ugotavlja, da je obseg takšnih subvencij precejšen; ter poziva poziva Komisijo in države članice, da si kot prednostno nalogo zastavijo reformo subvencij z namenom zmanjšanja ali ukinitve tistih subvencij, ki imajo pomembne negativne učinke na okolje in niso skladne s trajnostnim razvojem; ugotavlja, da je obseg takšnih subvencij precejšen, in poziva Evropsko agencijo za okolje, da sestavi seznam subvencij, ki posredno ali neposredno spodbujajo proizvodnjo in porabo onesnaženja ter s tem ustvarjajo nelojalno konkurenco za čistejše tehnologije;

23.

ugotavlja, da so razvoj okoljskih tehnologij, predvsem v energetskem sektorju, ovirale obsežne državne subvencije za fosilna goriva in jedrsko energijo v Skupnosti; podpira načelo vključevanja eksternih stroškov v ceno energije iz različnih virov, to načelo naj bi bila tudi osnova za pregled smernic državne pomoči v državah EU, ki naj bi bile sprejete proti koncu leta 2005; ugotavlja tudi, da so ekološki davki pomembno sredstvo za oblikovanje realističnih cen energije;

24.

meni, da se mora za zagotovitev tekočega delovanja notranjega trga ukrepati na ravni Skupnosti, in poziva Komisijo, da predlaga ambiciozne pobude za zagotovitev prenosa okoljskih stroškov porabe energije v dajatvah, če odprta metoda usklajevanja ne ustvari rezultatov;

25.

zaskrbljen je zaradi slabe uporabe že dostopnih rešitev okoljske tehnologije; pozdravlja pobude za krepitev instrumentov za financiranje naložb energetske učinkovitosti in učinkovitost materialov ter zahteva, da je investicijska pomoč javnosti na splošno pogojena z izbiro okolju prijaznih proizvodnih metod; še naprej poziva Evropsko investicijsko banko (EIB) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) k povečanju financiranja projektov, ki vključujejo novosti in tehnologijo na področju okolja, zlasti z malimi in srednje velikimi podjetji;

Zadovoljevanje povpraševanja po okoljskih tehnologijah

26.

poudarja, da je treba za raziskovalno dejavnost zagotoviti zadostna sredstva in ponovno poziva k sporazumu iz leta 2002 v Barceloni, po katerem je treba v EU do leta 2010 povečati izdatke za raziskave in razvoj na 3% BDP; pozdravlja pobude za povečanje financiranja in usklajevanje prizadevanj na tem področju;

27.

poudarja, da mora sedmi okvirni program zagotoviti financiranje okoljskih tehnologij; poziva Komisijo v predlogih za naslednji okvirni program raziskav, da s posvetovanjem z zadevnimi strankami (proizvajalci, okoljske organizacije, univerze, raziskovalni inštituti in potrošniki) pripravi strateško raziskovalno strategijo za gospodarski sektor;

28.

opozarja na potrebo po spodbujanju in podpori modelom QSAR (kvantitativni odnos struktura — dejavnost), da bi nadomestili določeno vrsto raziskav, ki vključujejo raziskave in poskuse na živalih;

29.

verjame, da je za širjenje trajnostnega razvoja potrebno tudi vzpodbujati raziskovanje in inovacije na področju tehnologij, namenjenih preprečevanju ter ohranjanju naravnih, kulturnih in zgodovinskih virov;

30.

pozdravlja spodbujanje teh okoljskih tehnoloških platform; vendar pa vztraja, da morajo biti take platforme, v zvezi s sodelovanjem in dostopom do podatkov, odprte za vse zainteresirane strani pod enakimi pogoji; poudarja, da je uspešnost teh platform odvisna od sodelovanja in sofinanciranja s strani industrije; opaža, da so te tehnološke platforme potrebne tudi na drugih področjih in ne le v obstoječih močnih industrijskih sektorjih; meni, da je izredno pomembno, da so te platforme v povezavi z nacionalnimi raziskovalnimi in tehnološkimi programi;

31.

poziva Komisijo k podpori posebnih tehnoloških ukrepov za premostitev ovir med raziskovalnimi dejavnostmi, predstavitvenimi projekti in vstopom na trg ter da večji poudarek nameni oblikovanju trga in širjenju programov ter instrumentom, ki naj bi se uporabljali za oblikovanje trgov za okoljske tehnologije;

32.

poudarja pomembnost uporabe okoljsko učinkovitih informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri zmanjševanju obremenitve okolja (dematerializacija) ter poziva države članice, da spodbujajo takšno mišljenje;

33.

podpira različne predloge za širjenje obstoječih tehnologij, npr. priprava kataloga EU o obstoječih direktorijih in podatkovnih bazah o okoljskih tehnologijah, tehnoloških platformah itd.;

34.

obžaluje, da Komisiji v to pobudo ni uspelo vključiti Evropskega patentnega urada, in zahteva obvezno razkritje rezultatov raziskav o okoljski tehnologiji, financiranih iz javnih sredstev;

Koherentne politike na notranji in zunanji ravni

35.

poziva Komisijo, da pripravi oceno internih in eksternih učinkov prelivanja med politikami znotraj Evropske unije s stališča trajnostnega razvoja, z namenom zagotovitve izpolnjevanja ciljev EU; ugotavlja, da je treba akcijski načrt okoljskih tehnologij uskladiti z obstoječimi pobudami, in poudarja pomembnost uporabe že dogovorjenih instrumentov, kot npr. Cardiffski postopek, v okviru rokov, predlaganih v Kokovem poročilu;

36.

poudarja, da je pomemben način rabe Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, ki mora biti skladen s ciljem trajnostnega razvoja in ki mora spodbujati predvsem investicije v okoljske tehnologije; spodbuja rabo skladov za integracijo okoljskih tehnologij, ko se ob koncu običajnega življenjskega cikla kapital obnovi;

37.

poudarja pomembnost vključevanja ekoloških inovacij v vse bodoče instrumente financiranja Skupnosti in meni, da je izredno pomembno, da je financiranje okoljskih tehnologij osrednji element v Programu konkurenčnosti in novosti (CIP), ki se še pripravlja;

38.

poudarja, da trajnostni razvoj zahteva globalne rešitve, in pozdravlja vse pobude za širjenje in spodbujanje okoljskih tehnologij v državah v razvoju; meni, da se morajo izvozi zastarelih tehnologij in tehnologij, ki onesnažujejo okolje, v tretje države preprečevati; poudarja, da mora EU prevzeti vodilno vlogo pri prenosu tehnologij, in poziva države članice k spodbujanju javnega sektorja, zasebnega sektorja in mednarodnih finančnih institucij k širjenju in podpiranju okoljskih tehnologij ter da dajo prednost okoljskim tehnologijam pri posojanju, pri tem pa odklonijo podporo zastarelim tehnologijam in tehnologijam, ki onesnažujejo okolje; pozdravlja nedavno sprejeto priporočilo OECD o skupnih pristopih na področju okolja in javno podprtih kreditnih izvoznih poslov;

39.

spodbuja Komisijo, da v okvir mednarodnih trgovinskih pogajanj vključi tudi okoljske vidike, in poudarja, da je treba dovoliti, da se v uresničevanje mednarodnih pravil trgovanja vključi tudi te vidike;

40.

opozarja, da so redki viri pogosto izvor regionalnih sporov v svetu v razvoju; meni, da bi lahko bili prenosi okoljskih tehnologij EU prav tako orodje za preprečevanje sporov;

41.

opozarja na potrebo spodbujanja uporabe tehnologij z namenom preprečevanja naravnih nesreč oziroma dejavnosti, ki bi lahko uničile ali poslabšale kakovost virov oziroma ogrožale javnost;

*

* *

42.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, Evropski investicijski banki, Evropski banki za obnovo in razvoj ter vladam in parlamentom držav članic.


(1)  Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti (UL L 242, 10.9.2002, str. 1).

(2)  Sklep št. 182/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 1998 o petem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti (1998-2002) (UL L 26, 1.2.1999, str. 1).

(3)  Sklep št. 1513/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in k inovacijam (UL L 232, 29.8.2002, str. 1).

(4)  UL C 104 E, 30.4.2004, str. 725.

(5)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/75/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 100).

P6_TA(2005)0272

Izkoriščanje in delo otrok v državah v razvoju

Resolucija Evropskega parlamenta o izkoriščanju otrok v državah v razvoju s posebnim poudarkom na delu otrok (2005/2004(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju členov 177, 178, 180 in 181 Pogodbe ES,

ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah otrok (1), zlasti členov 28 in 32 Konvencije,

ob upoštevanju Izbirnih protokolov I in II iz leta 2002 h Konvenciji o prodaji otrok, otroški prostituciji in otroški pornografiji ter o udeležbi otrok v oboroženih spopadih,

ob upoštevanju Konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO) št. 138 o najnižji starosti za sklenitev delovnega razmerja (1973) in št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo (1999),

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, podpisanega v Cotonouju, Benin, junija 2000,

ob upoštevanju drugih mednarodnih sredstev za okrepitev varstva otrokovih pravic, kot je Mednarodni pakt OZN o državljanskih in političnih pravicah (2), Mednarodni pakt OZN o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (3), Konvencija OZN proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (4), Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (5) in Konvencijo o prepovedi uporabe, skladiščenja, proizvodnje in transferja protipehotnih min in o njihovem uničevanju (6),

ob upoštevanju Afriške listine o pravicah in dobrobiti otrok, sprejeti julija 1990 v Nairobiju, Kenija,

ob upoštevanju razvojnih ciljev tisočletja, še zlasti ciljev 1 in 2, ter dogodka novega tisočletja na najvišji ravni v OZN, ki bo septembra 2005 v New Yorku,

ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in resolucij Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (7),

ob upoštevanju Mednarodnega programa za odpravo dela otrok (IPEC), ki ga je začela ILO leta 1992 in se izvaja v 51 državah,

ob upoštevanju poročil in drugih dejavnosti ILO in UNESCO o izobraževanju (8),

ob upoštevanju svetovnega foruma o izobraževanju v Dakarju, Senegal leta 2000 (vrh v Dakarju), na katerem so sprejeli dokument „Izobraževanje za vse“,

ob upoštevanju člena 26 Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki izobraževanje opredeljuje kot temeljno človekovo pravico,

ob upoštevanju posebnega zasedanja Generalne skupščine OZN o otrocih v New Yorku maja 2002 in njegovega zaključnega dokumenta z naslovom „Svet za otroke“,

ob upoštevanju smernic EU o otrocih v oboroženih spopadih (9),

ob upoštevanju Deklaracije iz Librevilla o trgovini z otroki, ki jo je leta 2002 sprejelo 21 afriških držav (10),

ob upoštevanju sporočila Komisije: „Sodelovanje nedržavnih udeležencev v razvojni politiki ES“ (KOM(2002)0598),

ob upoštevanju resolucije Sveta o socialni odgovornosti podjetij (11),

ob upoštevanju sporočila Komisije o socialni odgovornosti podjetij: prispevek podjetij k trajnostnemu razvoju (KOM(2002)0347),

ob upoštevanju smernic OECD za večnacionalna podjetja (12),

ob upoštevanju poročila visokega komisarja za človekove pravice OZN o odgovornosti nadnacionalnih družb in povezanih podjetij v zvezi s človekovimi pravicami (13),

ob upoštevanju Tristranske izjave načel v zvezi z večnacionalnimi podjetji in socialno politiko, ki jo je sprejela ILO novembra 1977,

ob upoštevanju petega načela Globalnega dogovora OZN, in sicer „Podjetja morajo podpirati učinkovito odpravo dela otrok“,

ob upoštevanju poročila Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU o napredku pri zagotavljanju splošnega osnovnošolskega izobraževanja in enakosti spolov v državah AKP v zvezi z razvojnimi cilji tisočletja, sprejetega v Bamaku, Mali, aprila 2005,

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A6-0185/2005),

A.

ker je po opredelitvi UNICEF „delo otrok“ vsaka oblika dela, ki ga izvaja otrok, mlajši od 18 let, ki je nevarno ali posega v otrokovo izobraževanje ali je škodljivo za otrokovo zdravje ali njegov telesni, duševni, duhovni, moralni ali socialni razvoj,

B.

ker 352 milijonov otrok obeh spolov na svetu dela, 179 milijonov od njih pa je žrtev tega, kar ILO opredeljuje kot najhujše oblike dela otrok,

C.

ker je večina otrok, ki delajo, zaposlenih v kmetijskem sektorju,

D.

ker 5 milijonov otrok izkoriščajo na delovnih mestih v vzhodni Evropi in sredozemski regiji, zlasti (kot kaže) v državah članicah EU, kar je še zlasti nesprejemljivo,

E.

ker so Konvencijo o otrokovih pravicah iz leta 1989 ratificirale vse države podpisnice, razen dveh, in sicer Združenih držav Amerike in Somalije,

F.

ker ni treba, da je revščina nepremostljiva ovira, zaradi katere revni otroci ne morejo prenehati delati in niso deležni rednega izobraževanja, ko so sprejeti ustrezni ukrepi: ukinjanje dela otrok ni odvisno od tega, da se najprej odpravi revščina,

G.

ker delo otrok ohranja revščino in ovira razvoj z zniževanjem plač, odpuščanjem starejših delavcev in onemogočanjem izobraževanja otrok,

H.

ker ima vsak otrok ob rojstvu pravico do prijave in s tem do neposredne povezave z izvajanjem pomembnih standardov človekovih pravic, ki preprečujejo izkoriščanje otrok z delom,

I.

ker je razvoj splošnega izobraževanja ena najučinkovitejših strategij, ki so na razpolago za rešitev iz kroga revščine, in je ključni element v trajnostnem človeškem razvoju ter v prizadevanjih za doseganje zastavljenih ciljev v zvezi s človekovim razvojem, ki morajo biti uresničeni (kot je dogovorjeno na mednarodni ravni) do leta 2015,

J.

ker sta Komisija in Svet 10. novembra 2000 izdala skupno sporočilo o splošnem osnovnošolskem izobraževanju in priznavanju izobraževanja kot prednostne naloge za razvoj; ker je poleg tega Evropski parlament v številnih resolucijah priznal povezavo med izobraževanjem in odpravo dela otrok,

K.

ker 121 milijonov otrok (od katerih je 65 milijonov deklet) še ni obiskovalo šole, čeprav ima vsak otrok neizpodbitno pravico do izobraževanja,

L.

ker delo številnim otrokom preprečuje obiskovanje šole, ki šteje za razkošje, kadar je njihov dohodek bistven za zagotavljanje preživetja celotne družine; ker je 120 milijonov celotnega števila otrok, ki delajo, zaposlenih za polni delovni čas, zaradi česar je njihova izobrazba nezadostna ali je sploh nimajo; ker je v nekaterih primerih v državah, kot sta Indija in Kitajska, otrokovo šolanje prekinjeno, ker se starši selijo, zato da delajo v tujini, in ne morejo pustiti otroka brez nadzora, da nadaljuje svoje šolanje,

M.

ker pravica otroka do šolanja ne more biti predmet pogajanj in ker sta izobraževanje in poklicno usposabljanje bistvena, zlasti za dekleta in ženske, v boju proti revščini; ob poudarjanju politične zavezanosti Komisije k povečanju sredstev za izobraževanje in usposabljanje v zvezi z razvojnim sodelovanjem,

N.

ker je Svet jasno izrazil zavezanost v zvezi z razvojnimi cilji tisočletja, ki predvidevajo izkoreninjenje revščine, zagotavljanje splošne osnovnošolske izobrazbe in doseganje enakosti med spoloma,

O.

ker so se proizvajalci športnih izdelkov leta 1978 zavezali k uresničevanju kodeksa ravnanja FIFE, ki prepoveduje izkoriščanje dela otrok v proizvodnji izdelkov, za katere podeljuje licence,

P.

ker so podjetja, vključno z večnacionalnimi, etično in socialno zavezana k sodelovanju pri odpravi dela otrok v vseh vidikih izdelave in proizvodnje,

Q.

ker so odzivi posameznih sektorjev na delo otrok redko učinkoviti,

R.

ker nizko kakovostno in/ali nepomembno izobraževanje odvrača otroke in jih izpostavlja tveganju izkoriščanja,

1.

poziva vse države, da čim prej ratificirajo in uvedejo Konvencijo OZN o otrokovih pravicah in njene izbirne protokole;

2.

zahteva od dveh držav članic, ki nista ratificirali Konvencij ILO št. 138 in 182, da ju ratificirata in uveljavita, ker bi katero koli drugo stališče nasprotovalo Listini o temeljnih pravicah;

3.

priporoča, da Komisija vključi temeljne delovne standarde kot trajen element v vsa dvostranska posvetovanja na vseh ravneh, tako z državami, kjer prihaja do kršitev, kot tudi z državami, ki so vključene v kršitve prek trgovine in naložb;

4.

meni, da sta ratifikacija in ravnanje v skladu s Konvencijama ILO št. 138 in 182 zahtevi, ki ju morata Komisija in Svet naložiti državam, ki so zaprosile za pridružitev k Evropski uniji;

5.

poudarja, da mora biti boj za odpravo izkoriščanja otrok in dela otrok politična prednostna naloga EU, ter poziva Komisijo, da ustvari proračunsko postavko, ki se bo osredotočala na varstvo pravic otrok v zvezi z Evropsko pobudo za demokracijo in človekove pravice;

6.

poziva Komisijo, da pravice otrok, vključno z odpravo dela otrok, v celoti in skladno vključi v vse svoje dejavnosti, zlasti v državne in regionalne strateške dokumente, nacionalne/regionalne programe in revizijski postopek izjave o razvojni politiki, ter da se osredotoči na bistveno vlogo izobraževanja;

7.

poziva Komisijo, da zagotovi usklajenost trgovinskih politik EU z zavezanostjo k varstvu in spodbujanju pravic otrok ter k izvedbi temeljite raziskave o uvedbi sheme EU za označevanje v EU uvoženih proizvodov, za potrditev, da ti niso bili na nobeni stopnji v proizvodni ali dobavni verigi proizvedeni z delom otrok, in uvedbi oznake „brez dela otrok“ za te proizvode, ob zagotovitvi, da je ta shema v skladu z mednarodnimi trgovinskimi pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO); zahteva, da se rezultati raziskave predložijo Odboru za mednarodno trgovino; potrjuje, da bi morali biti v vmesnem času proizvodi in izdelki iz držav v razvoju označeni z „odgovorno gojeno/izdelano brez dela otrok“;

8.

priporoča, da Komisija v vse dvostranske trgovinske sporazume in strateška partnerstva vključi klavzulo o izvajanju temeljnih delovnih standardov, vključno s prepovedjo dela otrok ter s posebnim določilom glede najnižje spodnje starostne meje za zaposlitev;

9.

zahteva od Komisije, da zagotovi, da vprašanje dela otrok in varovanje otrok pred vsako obliko zlorabe, izkoriščanja in diskriminacije postaneta ključna zadeva v odborih in podskupinah za človekove pravice, ki so bili ustanovljeni v skladu s sporazumi o trgovini in sodelovanju;

10.

poziva Svet in Komisijo, da vključita uradne prijave rojstva otroka v politiko razvojnega sodelovanja kot temeljno pravico in pomembno sredstvo za varstvo pravic otrok;

11.

poziva Komisijo, da zadevo uradne prijave rojstva otroka obravnava v vseh svojih sporočilih v zvezi z razvojno politiko in da predlaga smernice za spodbujanje razširjanja te prakse;

12.

pozdravlja ustanovitev skupine komisarjev za temeljne pravice znotraj Komisije in imenovanje osebnega predstavnika za človekove pravice ter jih poziva, da vzamejo varstvo in spodbujanje otrokovih pravic ter odpravo dela otrok za eno do svojih najpomembnejših prednostnih nalog;

13.

poziva Komisijo, da spodbuja tehnično podporno strategijo za tiste države, v katerih je razširjena težava pomanjkanja uradne prijave rojstva otroka;

14.

poziva Komisijo, da pripravi letno sporočilo o pravicah otrok in tako zagotovi skladen okvir za varstvo otrokovih pravic in odpravo dela otrok;

15.

pozdravlja dokončno oblikovanje Strateškega partnerstva za razvojno sodelovanje z ILO, ki si je kot prednostni cilj skupnih dejavnosti postavilo odpravo dela otrok, predvsem najmlajših starostnih skupin, in poziva Komisijo, da ga začne čimprej izvajati ter da o tem redno poroča Parlamentu; poziva Komisijo, da redno poroča Parlamentu o napredku na področjih, ki jih pokriva to sodelovanje; poziva Komisijo, da razvije podobno sodelovanje z drugimi pomembnimi organizacijami, kot je UNICEF;

16.

poziva Svet in njegovo predsedstvo kot glas EU, da spodbujata otrokove pravice in odpravo dela otrok na dogodku tisočletja na najvišji ravni v OZN septembra 2005 v New Yorku;

17.

poziva Komisijo in Skupno parlamentarno skupščino AKP-EU, da upoštevata izid posebnega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov o otrocih pri pogajanjih o reviziji Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, in poziva vse države članice Sporazuma in EU, da spoštujejo obveznosti, ki so jih sprejele na tem zasedanju;

18.

ponovno opozarja, da Cotonoujski sporazum vključuje posebno določbo glede trgovinskih in delovnih standardov, s katero se pogodbene strani zavezujejo, da bodo izpolnile temeljne delovne standarde in predvsem odpravile najhujše oblike dela otrok; poziva Komisijo, da zagotovi izvajanje člena 50 Cotonoujskega sporazuma;

19.

pozdravlja določbo v okviru novega sistema GSP+, ki nudi dodatne preferenciale državam v razvoju, ki ratificirajo in izvajajo socialne/ILO standarde, in poziva Komisijo, da skrbno nadzoruje njeno izvajanje ter da o tem letno poroča Parlamentu,

20.

poziva k spodbujanju pozitivne interakcije med liberalizacijo mednarodne trgovine in izpolnjevanjem temeljnih delovnih standardov; priporoča, da Komisija izvede kratkoročno in dolgoročno presojo vpliva za različne elemente, povezane z uvajanjem ukrepov liberalizacije trgovine in potencialni rezultat Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) glede enakosti pri dostopu do socialnih storitev in javnih služb;

21.

meni, da je možno boj proti delu otrok pospešiti z uravnoteženim ekonomsko-socialnim razvojem in zmanjšanjem revščine; priporoča, naj EU poveže svoja prizadevanja za odpravo dela otrok z enako močnimi prizadevanji za dosego drugih delovnih standardov in odraslim delavcem zagotovi plače, ki omogočajo preživetje;

Povezava med izobraževanjem, revščino in odpravo dela otrok

22.

ponovno poudarja svoje stališče, da obstaja razmerje medsebojne krepitve med pomanjkanjem izobraževanja in delom otrok, zaradi česar je izobraževanje temeljni instrument za doseganje cilja 2 razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015;

23.

zahteva, da se nameni posebna pozornost osnovni izobrazbi deklet, ki se srečujejo z več ovirami kot fantje (pri čemer so pomembni kulturni dejavniki, kot so zgodnja poroka, diskriminacija, njihova vloga v družbi in družini itd.) in jim ni dovoljeno, da se vpišejo v šole in dokončajo študij; nadalje trdi, da imajo dekleta, ki so se izobraževala, manjše in bolj zdrave družine ter tako pomagajo, da se izboljša produktivnost in zmanjša revščina;

24.

poziva Komisijo, da uporabi svoj položaj glavnega donatorja uradne razvojne pomoči med mednarodnimi ustanovami, kot so UNESCO, UNICEF, Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad, da spodbudi večstranske donatorje k izvajanju pritiska za oblikovanje politike za odpravo dela otrok ter oblikovanje in izvajanje politike izobraževanja in programov, ki vključujejo vse otroke, ki delajo, in tiste, ki ne obiskujejo šole, v formalno redno izobraževanje brez diskriminacije na podlagi spola, invalidnosti, etničnega ali rasnega porekla, vere ali kulture, do dovoljene starosti za zaposlitev v skladu s Konvencijo ILO 138;

25.

poziva Komisijo, naj z izvajanjem pritiska zagotovi, da sta starost za dokončanje obveznega izobraževanja in najnižja dovoljena starost za delo v skladu s Konvencijo 138, ki določa, da najnižja starost za zaposlitev „ne sme biti nižja od povprečne starosti za dokončanje obveznega šolanja in v nobenem primeru ne sme biti nižja od 15 let“;

26.

Podpira 6 ukrepov za odpravo dela otrok, h katerim je pozval UNICEF:

takojšnja ukinitev zaposlovanja otrok za nevarna dela,

organizacija brezplačnega in obveznega izobraževanja do starosti 16 let,

večja pravna zaščita otrok,

registracija vseh otrok ob njihovem rojstvu, da se lahko določi njihova starost in izključi možnost goljufanja,

ustrezno zbiranje in preverjanje podatkov za natančno ugotavljanje obsega dela otrok,

vzpostavitev kodeksov ravnanja;

27.

obžaluje dejstvo, da po vrhu v Dakarju ni bil dosežen znaten napredek pri obravnavanju krize v izobraževanju in opozarja na to, da je trenutno 113 milijonom otrok, ki so primerne starosti za šolo, od tega dvema tretjinama deklet, odvzeto celo osnovno izobraževanje;

28.

meni, da nobenemu otroku ne bi smela biti odvzeta temeljna pravica do izobraževanja zaradi nezmožnosti plačila, in ponovno poziva vse vlade, da oblikujejo jasen časovni razpored za hitro ukinitev posrednih in neposrednih šolnin za osnovnošolsko izobraževanje ob ohranitvi visoke stopnje ali izboljšanju kakovosti izobrazbe ter z vsemi ustreznimi sredstvi vsem otrokom zagotovijo srednješolsko, tehnično in visoko izobraževanje; poudarja, da vključevanje otrok in skupnosti samih v postopek odločanja o šolah prispeva k oblikovanju izobraževanja, ki bolj ustreza potrebam otrok;

29.

meni, da so podatki v zvezi z obstoječimi izobraževalnimi programi in programi usposabljanja ključni dejavnik za uspešno izvajanje teh programov in poziva Komisijo, da nameni posebno pozornost zagotavljanju, da dobijo ženske in otroci ustrezne podatke, ker jim lahko izobrazba pomaga, da se ubranijo pred katero koli obliko izkoriščanja;

30.

poziva Komisijo, da določi jasne cilje za spodbujanje splošnega osnovnega izobraževanja največje kakovosti v nacionalnih okvirnih programih, s posebnim poudarkom na dostopnosti dekletom, otrokom v predelih, ki so jih prizadeli konflikti, in otrokom iz marginaliziranih in ranljivejših družbenih skupin do izobraževalnih programov;

31.

predlaga, da Komisija podpre sprostitvene programe in prehodne izobraževalne programe s posebnim poudarkom na učinkovitosti strategij za vključevanje otrok, ki delajo, v formalno izobraževanje v dnevnem času, npr. v premostitvene šole in pouk, ki pomagajo otrokom, ki se nikoli niso formalno izobraževali, da se prilagodijo šolskemu okolju ob pomoči ustrezno usposobljenih učiteljev;

32.

poziva Evropsko unijo, da prisili države s statuti, ki že prepovedujejo delo otrok, da povsem odpravijo odelo otrok v svojih državah in da te otroke ter adolescente, ki so v zaostanku, v triletnem podaljšanem roku vključijo v šole;

33.

prosi EU, da poveča proračunsko podporo za povečanje števila šol in učiteljev na območjih, ki to potrebujejo;

34.

meni, da se delo otrok pojavi zaradi neuravnovešenega socialno-ekonomskega razvoja; priporoča, da je treba pri prizadevanjih za odpravo dela otrok upoštevati družbene razmere in revščino v državah v razvoju ter predlagati ukrepe za povečanje dohodka gospodinjstev, na primer z zagotavljanjem najnižje plače za odrasle delavce, ker delo otrok uničuje plače odraslih;

35.

meni, da je odprava revščine edini način za ustvarjanje pogojev za izkoreninjenje izkoriščanja otrok in poudarja pomembnost, ki ga lahko ima mikro kreditni sistem pri zvišanju dohodkov družine;

36.

poziva Komisijo, naj spremlja celotno financiranje EU za osnovno izobraževanje v zvezi s prispevkom k boju proti tistim oblikam dela otrok, zaradi katerih otroci izostajajo od rednega pouka, ne da bi to omejevalo prispevke humanitarne pomoči v obliki hrane in druge pomoči za razvoj infrastrukture v regijah;

37.

poudarja, da je zahteva splošnega rednega izobraževanja izobraževalni sistem, ki vključuje strategije za vključitev otrok, ki delajo (ali ne obiskujejo šole iz katerega drugega razloga), v reden šolski sistem; poziva Evropsko unijo k zagotovitvi, da vsi izobraževalni programi, ki jih financira Skupnost, vsebujejo široke strategije, kot sta socialna motivacija in popravni tečaji za starejše učence;

38.

pozdravlja dejavnosti Mednarodnega programa za odpravo dela otrok (IPEC) in podpira pobude, ki jih program predlaga za šolanje otrok, kot so brezplačni obroki za otroke in druga pomoč za njihove družine;

39.

podpira delo ILO in njeno sodelovanje s Svetovno trgovinsko organizacijo; vključno z rednim dialogom, in predlaga, da se sodelovanje še bolj okrepi;

Najhujše oblike izkoriščanja otrok

40.

izraža svojo zaskrbljenost nad resnimi kršitvami pravic otrok, kot so določene v Konvenciji OZN o pravicah otrok, vključno s pravico do zdravja, izobrazbe in prehrane ter pravico do zaščite pred nasiljem, izkoriščanjem in zlorabo;

41.

poziva Komisijo, da podpira programe za boj proti manj pogostim oblikam dela otrok, kot sta gospodinjsko delo in prodaja otrok za plačilo družinskih dolgov (držanje v dolžništvu);

42.

pozdravlja dejstvo, da je Komisija prevzela pobudo za sestavo sporočila o trgovini z ljudmi (2005);

43.

ponovno poudarja svoj predlog za imenovanje posebnega predstavnika EU za otroke, žrtve oboroženega spopada, vojn, razselitve, suše, lakote, naravnih nesreč ali AIDSA, ali otroke, ki so ujeti v trgovino z ljudmi, in za zagotovitev, da bo takim razmeram namenjena ustrezna pozornost;

44.

zahteva podporo STO v obliki prepovedi dela otrok v trgovanju in predlaga, da se izdelki, ki jih niso izdelali otroci, označijo in etiketirajo kot taki, da se bodo potrošniki zavedali odgovornih načinov ravnanja;

45.

poziva Komisijo, da opomni Evropsko unijo in države v razvoju na njihove obveznosti iz konvencije o meddržavnih posvojitvah in zlasti da zagotovi, da so vse države, ki prejemajo pomoč EU, podpisale in ratificirale konvencijo; ter da tistim državam pomaga preprečevati škodo, ki je bila povzročena otrokom z neustreznimi ali neupravičenimi postopki posvojitve v državah ali med njimi;

Odgovornost podjetij

46.

pozdravlja dejstvo, da je Komisija prevzela pobudo za sestavo sporočila o socialni odgovornosti podjetij, katerega rok je bil april 2005;

47.

priporoča, da Komisija na ravni EU preuči oblikovanje primernih pravnih nadzornih ukrepov in mehanizmov za identifikacijo in preganjanje uvoznikov s sedežem v EU, ki uvažajo izdelke, pri katerih proces izdelave dopušča kršenje temeljnih konvencij ILO, vključno z izkoriščanjem dela otrok v katerem koli delu dobavnega postopka; zato zahteva, da Komisija prouči možnosti uvedbe spodbud za uvoznike iz EU, ki redno in neodvisno spremljajo proizvodnjo svojih izdelkov v vseh tretjih državah, ki so del proizvodne verige;

48.

poziva Komisijo in Svet, da spodbujata pobude za pošteno trgovino, še zlasti v novih državah članicah, s spremljanjem proizvajalcev, da bodo njihove metode v skladu s standardi poštenega trgovanja;

49.

priporoča, da Komisija razišče in identificira družbe, ki neprestano in sistematično zaposlujejo otroke v katerem koli delu proizvodne in dobavne verige ter poziva, da se uvoznikom iz EU omogoči dostop do tega seznama;

50.

poziva države članice, da povečajo osveščenost potrošnikov o socialni odgovornosti podjetij in da podpirajo pobude za promocijo izdelkov, zlasti kmetijskih in športnih, katerih proizvodnja ni vključevala izkoriščanje dela otrok;

51.

poziva lokalne vlade k sodelovanju z mednarodnimi organizacijami za spremljanje industrije in kmetijstva za preprečevanje dela otrok ter k sodelovanju pri gradnji in vzdrževanju ustreznih rednih izobraževalnih objektov s kvalificiranim učiteljskim osebjem, brezplačnim prevozom in obroki hrane, tako da lahko vsi otroci obiskujejo šolo;

52.

poziva Komisijo in države članice, da prispevajo k razvoju norm OZN glede odgovornosti nadnacionalnih družb in drugih podjetij na področju človekovih pravic ter tako prispevajo k oblikovanju učinkovitega splošnega instrumenta za preprečevanje dela otrok in drugih možnih kršitev človekovih pravic s strani družb;

53.

poziva Komisijo, da izpolnjevanje temeljnih delovnih standardov določi za predpogoj v okviru nakupne in pogodbene politike; poziva Komisijo, da v ta namen razvije politiko, ki bo tudi malim proizvajalcem v državah v razvoju omogočila izpolnjevanje teh standardov;

54.

poziva Svet, da podpira smernice OECD za večnacionalna podjetja in Globalni dogovor OZN;

55.

priporoča, da Komisija predlaga razširitev obsega smernic OECD za večnacionalna podjetja in poleg naložb vključi tudi trgovino, izboljšanje instrumentov za izvajanje ter doseganje sporazumov z vladami držav v razvoju glede možnega načina prispevka družb k učinkoviti odpravi dela otrok;

56.

spodbuja nadnacionalna podjetja, da sprejmejo socialno odgovorne poslovne prakse pri vseh svojih dejavnostih in dobavnih verigah, v sodelovanju z vsemi pomembnimi strankami, in da o tem poročajo;

57.

poziva Komisijo, da če vlade držav v razvoju ne bodo upoštevale smernic OECD, sproži postopek za ugotavljanje kršitev ter javno objavi imena družb in večnacionalnih podjetij, ki pri proizvodnji dobro znanih izdelkov izkoriščajo delo otrok;

58.

spodbuja vlade matičnih držav nadnacionalnih podjetij, da spremljajo izvajanje smernic OECD za večnacionalna podjetja in periodično objavljajo poročila o prispevku tovrstnih družb k učinkoviti odpravi dela otrok in izvajanju temeljnih delovnih standardov ILO;

59.

pozdravlja podpis Protokola za gojenje in predelavo kakavovih zrn in njihovih proizvodov s strani proizvajalcev kakava na mednarodni ravni in rezultate izvajanja načrta za omejevanje izkoriščanja otrok v proizvodnji (šivanja) nogometnih žog v Pakistanu ter podpira kakršno koli podobno prizadevanje;

60.

podpira pobude o odpravi dela otrok v zasebnem sektorju, vključno s kodeksi ravnanja, ter spodbuja k večjem sodelovanju, preglednosti in skladnosti teh pobud, ki naj bodo zasnovane na temeljnih delovnih standardih ILO in pod neodvisnim nadzorom;

*

* *

61.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, sopredsedujočima Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, UNICEF in drugim zadevnim agencijam OZN.


(1)  Sprejeta leta 1989 in začela veljati leta 1990.

(2)  Sprejet decembra 1966 in začel veljati marca 1976.

(3)  Sprejet decembra 1966 in začel veljati januarja 1976.

(4)  Sprejeta decembra 1984 in začela veljati junija 1987.

(5)  Sprejeta decembra 1979 in začela veljati septembra 1981.

(6)  Sprejeta septembra 1997 in začela veljati marca 1999.

(7)  Zlasti svojih resolucij z dne 3. julija 2003 o trgovini z otroki in otroki vojaki (UL C 74 E, 24.3.2004, str. 854), z dne 15. maja 2003 o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izobraževanju in usposabljanju v zvezi z zmanjševanjem revščine v deželah v razvoju (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 285), z dne 6. septembra 2001 o osnovnem izobraževanju v državah v razvoju v zvezi s posebnim zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov o otrocih (UL C 72 E, 21.3.2002, str. 360), z dne 11. aprila 2002 o stališču EU na posebnem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov o otrocih (UL C 127 E, 29.5.2003, str. 691), z dne 13. junija 2002 o delu otrok v proizvodnji športne opreme (UL C 261 E, 30.10.2003, str. 587) in resolucije Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU o pravicah otrok in še zlasti otrok vojakov (UL C 26, 29.1.2004, str. 17).

(8)  Zlasti poročila ILO z naslovi „Prihodnost brez dela otrok“ (2002), „Z izobraževanjem proti delu otrok“ (2003), „Vlaganje v vsakega otroka∜ (2004) in poročila UNESCO/OECD z naslovom „Financiranje izobraževanja — vlaganja in rezultati“ (2002).

(9)  Sprejeta na Svetu dne 10. decembra 2003 (Dok. št. 15634/03).

(10)  Sprejeta na prvem vrhu voditeljev držav AKP in vlade v Librevillu, Gabon, 7. novembra 1997.

(11)  Sprejeta na Svetu dne 10. januarja 2003 (Dok. št. 5049/03).

(12)  Letno poročilo o smernicah za večnacionalna podjetja: Izdaja iz leta 2000.

(13)  Dok. OZN št. E/CN. 4/2005/91, 15. februar 2005.


Sreda, 6. julij 2005

6.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 157/92


ZAPISNIK

(2006/C 157 E/03)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

1.   Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.05.

2.   EU in Irak — Okvir za udejstvovanje (razprava)

Poročilo: Evropska unija in Irak — Okvir za udejstvovanje (2004/2168(INI)) — Odbor za zunanje zadeve.

Poročevalec: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

Giorgos Dimitrakopoulos je predstavil poročilo.

Govorila sta Jack Straw (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Luisa Morgantini (pripravljalka mnenja Odbora DEVE), Daniel Caspary (pripravljalec mnenja Odbora INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE, Véronique De Keyser v imenu skupine PSE, Cecilia Malmström v imenu skupine ALDE, Joost Lagendijk v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, in Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredsednik

Govorili so Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (predsednik Odbora AFET), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner in Jack Straw.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.16, Zapisnik z dne 06.07.2005.

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

3.   Afrika in izzivi globalizacije — Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: izkoreninimo revščino (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Afrika in izzivi globalizacije

Vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavil Luisa Morgantini, Svetu: Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: izkoreninimo revščino (B6-0248/2005)

Vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavil Luisa Morgantini, Komisiji: Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: Izkoreninimo revščino (B6-0249/2005).

Jack Straw (predsedujoči Svetu) in Louis Michel (član Komisije) so podali izjave.

Luisa Morgantini je predstavil vprašanja za ustni odgovor.

Govoril je Maria Martens v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredsednik

Govorili so Miguel Angel Martínez Martínez v imenu skupine PSE, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Marie-Hélène Aubert v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine IND/DEM, Eoin Ryan v imenu skupine UEN, Alessandro Battilocchio samostojni poslanec, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann in Martin Schulz.

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

Govoril je Hilary Benn (predsedujoči Svetu).

Govoril je Martin Schulz, ki je ob omembi hrupa v sejni dvorani zahteval, da se v prihodnosti seje pred začetkom časa za glasovanje seje prekinejo za 10 minut, s čimer bi govornikom v razpravi omogočili, da v miru zaključijo svoje govore. Predsednik je poslance prosil, naj sedejo in naj bodo tiho ter pomožnemu osebju naročil, naj iz dvorane odstanijo tiste poslance, ki se zadržujejo v prehodih med sedeži.

Govoril je Charles Tannock o zahtevi predsednika.

Govorila sta Louis Michel in Alessandra Mussolini (predsednik ji je odvzel besedo, ker se njen govor ni nanašal na vprašanje pravilnosti postopka).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

Maria Martens in John Bowis v imenu skupine PPE-DE, o svetovnem pozivu k ukrepom proti revščini: Izkoreninimo revščino (B6-0398/2005);

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis in Eoin Ryan v imenu skupine UEN, o svetovnem pozivu k ukrepom proti revščini: Izkoreninimo revščino (B6-0402/2005);

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, o ukrepih proti revščini (B6-0403/2005);

Fiona Hall, Thierry Cornillet in Danutė Budreikaitė v imenu skupine ALDE, o svetovnem pozivu k ukrepom proti revščini: Izkoreninimo revščino (B6-0406/2005);

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, o ukrepih proti lakoti in revščini (B6-0407/2005);

Miguel Angel Martínez Martínez v imenu skupine PSE, o svetovnem pozivu k ukrepom proti revščini: Izkoreninimo revščino (B6-0410/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.17, Zapisnik z dne 06.07.2005.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA

podpredsednik

4.   Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi I k temu zapisniku.

4.1.   Zaščita potnikov pri čelnih trkih *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Uredbi št. 94 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri čelnih trkih in k Uredbi št. 95 o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri bočnih trkih (COM(2004)0672/7590/2005— C6 0209/2004 — 2004/0243(AVC)) — Odbor za mednarodno trgovino.

Poročevalec: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0273)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.

4.2.   Nevarne snovi v električnih in elektronskih napravah (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 81 Poslovnika vložil Odbor ENVI, o predlogu Komisije za Odločbo Sveta o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (B6-0392/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0274)

*

* *

Alfonso Andria je zahteval, da se glasovanja o poročilih, ki so del sklopa o strukturnih skladih, ponovno razporedijo in se o glasovanje o njegovem poročilu prestavi (predsednik je sklenil, da ugodi njegovi zahtevi).

4.3.   Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalec: Michel Rocard (A6-0207/2005)

(kvalificirana večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 3)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Govoril je Michel Rocard (poročevalec).

Zavrnjeno

Akt ni bil sprejet.

(Zakonodajna resolucija, s katero je bilo zavrnjeno skupno stališče: (P6_TA(2005)0275)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Hans-Gert Poettering v imenu skupine PPE-DE in Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE o zavrnitvi skupnega stališča in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije), ki se je zavezala, da bo s Parlamentom preučila nadaljnje postopke.

4.4.   Register izpustov in prenosov onesnaževal ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal ter o spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (COM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Johannes Blokland (A6-0169/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Johannes Blokland je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0276)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0276)

4.5.   ESRR, ESS in Kohezijski sklad (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o splošnih določilih o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0277)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Poročevalec je podal ustna predloga sprememb k predlogoma sprememb 27 in 39, ki sta bila upoštevana.

4.6.   Kohezijski sklad (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Alfonso Andria (A6-0178/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0278)

4.7.   Evropski sklad za regionalni razvoj ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0279)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0279)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Poročevalec je natančneje pojasnil stališče skupine PSE o predlogu spremembe 118.

4.8.   Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Odbor za regionalni razvoj.

Poročevalec: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0280)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0280)

4.9.   Evropski socialni sklad ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve.

Poročevalec: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0281)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0281)

*

* *

Govorila je Rosa Miguélez Ramos, ki je zahtevala, da se v tistem trenutku glasuje o poročilu David Casa (A6-0217/2005), da bi se glasovanja o strukturnih skladih združila v en sklop (predsednik je ugodil njeni zahtevi).

4.10.   Evropski sklad za ribištvo * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o Evropskem skladu za ribištvo (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Odbor za ribištvo.

Poročevalec: David Casa (A6-0217/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0282)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0282)

4.11.   Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk glede zaposlovanja in poklica (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Odbor za pravice žensk in enakost spolov.

Poročevalka: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0283)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0283)

4.12.   Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti („Rim II“) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti („Rim II“) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Odbor za pravne zadeve.

Poročevalka: Diana Wallis (A6-0211/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0284)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0284)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Poročevalec je podal ustni predlog spremembe k členoma 26 in 27, ki je bil upoštevan.

4.13.   Protokol OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal v imenu Evropske skupnosti (COM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Johannes Blokland (A6-0170/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 13)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0285)

4.14.   Usklajevalni postopek (proračun 2006) (glasovanje)

Poročilo: Mandat za usklajevalni postopek za proračun za leto 2006 pred prvo obravnavo Sveta (2005/2080(BUD)) — Odbor za proračun.

Poročevalec: Giovanni Pittella (A6-0223/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0286)

4.15.   Vloga žensk v Turčiji (glasovanje)

Poročilo: Vloga žensk v Turčiji v družbenem, gospodarskem in političnem življenju (2004/2215(INI)) — Odbor za pravice žensk in enakost spolov.

Poročevalka: Emine Bozkurt (A6-0175/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0287)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Poročevalec je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3, ki ni bil upoštevan, ker je temu nasprotovalo 37 poslancev.

4.16.   EU in Irak — Okvir za udejstvovanje (glasovanje)

Poročilo: Evropska unija in Irak — Okvir za udejstvovanje (2004/2168(INI)) — Odbor za zunanje zadeve.

Poročevalec: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0288)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Poročevalec je podal ustna predloga sprememb k predlogu spremembe 4 in uvodni izjavi B(a), ki sta bila upoštevana.

*

* *

Govoril je Reinhard Rack, ki je nasprotoval dolžini glasovanj.

Predsednik je sporočil, da bilo za kraj olimpijskih iger leta 2012 izbrano mesto London.

Govoril je Timothy Kirkhope in se zahvalil preostalim mestom, ki so kandidirala.

4.17.   Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: izkoreninimo revščino (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 in B6-0410/2005

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga I, točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0398/2005

(ki nadomešča B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 in B6-0410/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Maria Martens, John Bowis in Fernando Fernández Martín v imenu skupine PPE-DE,

Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock in Miguel Angel Martínez Martínez v imenu skupine PSE,

Thierry Cornillet in Fiona Hall v imenu skupine ALDE,

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE,

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL,

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis in Eoin Ryan v imenu skupine UEN.

Sprejeto (P6_TA(2005)0289)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Miguel Angel Martínez Martínez v imenu skupine PSE je podal ustna predloga sprememb k predlogu spremembe 2 in uvodni izjavi A, ki sta bila upoštevana.

*

* *

Govoril je Bernd Posselt, ki je nasprotoval dolžini glasovanj in zahteval upoštevanje časovnega razporeda.

PREDSEDSTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

podpredsednica

5.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Michel Rocard — A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary in Sarah Ludford Poročilo: Emine Bozkurt — A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poročilo: Giovanni Claudio Fava — A6-0184/2005, Poročilo: Alfonso Andria — A6-0178/2005, Poročilo:

Konstantinos Hatzidakis — A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi

6.   Popravki glasovanja

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Poročilo: Michel Rocard — A6-0207/2005

predlogi sprememb 62, 65 in 71 (identični)

za: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Poročilo: Johannes Blokland — A6-0169/2005

predlog spremembe 53

za: Maria da Assunção Esteves

proti: Alain Lipietz

Poročilo: Konstantinos Hatzidakis — A6-0177/2005

predlog spremembe 28

proti: Edite Estrela

predlog spremembe 56

za: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

proti: Lissy Gröner

predlog spremembe 31

proti: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

predlog spremembe 15

za: Anne Van Lancker

predlog spremembe 16

proti: Jamila Madeira

predlog spremembe 17

za: Karin Scheele

predlog spremembe 57

za: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

predlog spremembe 18

proti: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

predlog spremembe 59

proti: Hans-Peter Martin

predlog spremembe 8

proti: Claude Turmes, Jamila Madeira

predlogi sprememb 6 in 48 (identična)

proti: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

odstavek 38, 2. del

za: Hans-Peter Martin

predlog spremembe 34

proti: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

predlog spremembe 32

za: Claude Turmes

resolucija (kot celota)

za: Richard Howitt

Poročilo: Alfonso Andria — A6-0178/2005

odstavek 1, alinea 3

za: Alfonso Andria, Rosa Díez González

predlogi sprememb 1, 12 in 14 (identični)

za: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

proti: Richard Corbett

predlog spremembe 5

za: Seán Ó Neachtain

predlogi sprememb 2, 13 in 15 (identični)

proti: Claude Turmes

Poročilo: Giovanni Claudio Fava — A6-0184/2005

predlogi sprememb 110, 213, 124 in 126 (identični)

proti: Jamila Madeira

spremenjen predlog

za: Othmar Karas

zakonodajna resolucija (v celoti)

za: Othmar Karas

Poročilo: Jan Olbrycht — A6-0206/2005

predlog spremembe 43

za: Emanuel Jardim Fernandes

Poročilo: David Casa — A6-0217/2005

predlog spremembe 171

za: Linda McAvan

spremenjen predlog

proti: Glyn Ford

predlog spremembe 174

proti: Karin Riis-Jørgensen

zakonodajna resolucija (v celoti)

za: Martin Schulz, Alexander Radwan

proti: Claude Moraes

Poročilo: Angelika Niebler — A6-0176/2005

predlog spremembe 46

za: Hans-Peter Martin

Poročilo: Diana Wallis — A6-0211/2005

predlog spremembe 26, 1. del

za: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

predlog spremembe 26, 2. del

za: Anna Hedh

proti: Jean-Marie Cavada

predlog spremembe 26, 3. del

za: Anna Hedh

proti: Jean-Marie Cavada

predlog spremembe 24, 1. del

za: Jean-Marie Cavada

predlog spremembe 24, 2. del

proti: Jean-Louis Bourlanges

predlog spremembe 24, 3. del

proti: Jean-Louis Bourlanges

Poročilo: Giovanni Pittella — A6-0223/2005

odstavek 10

za: Catherine Stihler

proti: Bruno Gollnisch

Poročilo: Emine Bozkurt — A6-0175/2005

resolucija (kot celota)

vzdržani: Koenraad Dillen

Poročilo: Giorgos Dimitrakopoulos — A6-0198/2005

predlog spremembe 6

za: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

proti: Avril Doyle

vzdržani: Linda McAvan

predlog spremembe 7

za: Claude Turmes, Alain Lamassoure

proti: Richard Corbett

predlog spremembe 1

proti: Anna Hedh

predlog spremembe 29

proti: Christa Prets, Simon Busuttil

predlog spremembe 2

za: Claude Turmes

predlog spremembe 10

vzdržani: Linda McAvan

predlog spremembe 3

za: Pervenche Berès

resolucija (kot celota)

vzdržani: Edite Estrela

Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: izkoreninimo revščino — RC-B6-0398/2005

predlog spremembe 3

za: Louis Grech

predlog spremembe 7

proti: Rainer Wieland

*

* *

Klaus-Heiner Lehne je sporočil, da se ni udeležil glasovanja o poročilih Konstantinos Hatzidakis, Giovanni Claudio Fava in Alfonso Andria.

Kurt Joachim Lauk je podal izjavo o finančnih interesih v skladu s Prilogo I Poslovnika in se ni udeležil glasovanja o poročilu Michel Rocard.

(Seja, ki se je prekinila ob 14.15, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

podpredsednik

7.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Dagmar Roth-Behrendt, ki je predsedovala seji med časom za glasovanje, je sporočila, da se ni udeležila včerajšnjega glasovanja in da bi glasovala kot njena skupina.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

8.   Prihodnost Balkana deset let po Srebrenici (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Prihodnost Balkana deset let po Srebrenici

Douglas Alexander (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Doris Pack v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Ryszard Czarnecki samostojni poslanec, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander in Olli Rehn.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach in Sepp Kusstatscher v imenu skupine Verts/ALE (B6-0395/2005);

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin in István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE (B6-0397/2005);

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor v imenu skupine PSE (B6-0401/2005);

Brian Crowley, Adriana Poli Bortone in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN (B6-0404/2005);

Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer in Jonas Sjöstedt v imenu skupine GUE/NGL (B6-0408/2005);

Doris Pack, Elmar Brok in Anna Ibrisagic v imenu skupine PPE-DE (B6-0409/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6, Zapisnik z dne 07.07.2005.

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredsednik

9.   Odnosi med Evropsko unijo, Kitajsko in Tajvanom ter varnost na Daljnem vzhodu (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Odnosi med Evropsko unijo, Kitajsko in Tajvanom ter varnost na Daljnem vzhodu

Douglas Alexander (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Glyn Ford v imenu skupine PSE, István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Fernand Le Rachinel samostojni poslanec, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE (B6-0394/2005);

Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström in István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE (B6-0396/2005);

Konrad Szymański v imenu skupine UEN (B6-0399/2005);

Glyn Ford, Pasqualina Napoletano in Alexandra Dobolyi v imenu skupine PSE (B6-0400/2005);

Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer in Ursula Stenzel v imenu skupine PPE-DE (B6-0405/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7, Zapisnik z dne 07.07.2005.

10.   Svet brez min (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Svet brez min

Douglas Alexander (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Geoffrey Van Orden v imenu skupine PPE-DE, Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE, Jelko Kacin v imenu skupine ALDE, Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE in Douglas Alexander.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Angelika Beer, Caroline Lucas in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE (B6-0414/2005);

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin in Philippe Morillon v imenu skupine ALDE (B6-0423/2005);

Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer in Adamos Adamou v imenu skupine GUE/NGL (B6-0425/2005);

Geoffrey Van Orden in Karl von Wogau v imenu skupine PPE-DE (B6-0427/2005);

Ana Maria Gomes in Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE (B6-0429/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN (B6-0440/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8, Zapisnik z dne 07.07.2005.

(Seja, ki se je prekinila ob 17.50 za čas za vprašanja, se je nadaljevala ob 18.05.)

PREDSEDSTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

podpredsednica

11.   Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0247/2005).

Vprašanje 1 (Dimitrios Papadimoulis): Partenonski frizi

Douglas Alexander (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Dimitrios Papadimoulis in David Martin.

Vprašanje 2 (Sajjad Karim): Mučenje preko posrednikov

Douglas Alexander (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Sajjad Karim.

Vprašanje 3 (Sarah Ludford): Izvajanje instrumentov boja proti terorizmu iz tretjega stebra

Douglas Alexander (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Sarah Ludford.

Vprašanje 4 (Jonas Sjöstedt): Izid primera Egitim Sen v Turčiji

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Jonas Sjöstedt, David Martin in Åsa Westlund.

Vprašanje 5 (Chris Davies): Ciper

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Chris Davies.

Vprašanje 6 (Simon Coveney): Burma — človekove pravice in civilisti ljudstva Shan

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Mairead McGuinness (namesto vlagatelja).

Vprašanje 7 (Claude Moraes): Zaščita manjšin v EU

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews in Charles Tannock.

Vprašanje 8 (Robert Evans): Bančni stroški

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Robert Evans in Mairead McGuinness.

Vprašanje 9 (Paulo Casaca): Hujskanje k nasilju v Libanonu preko javnih telekomunikacijskih storitev

Vprašanje 10 (Charles Tannock): Oddajanje televizije al-Manar in vztrajno kršenje direktiv EU

Vprašanje 11 (Frédérique Ries): Televizija Al Manar

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatna vprašanja, ki so jih postavili Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries in Ryszard Czarnecki.

Vprašanje 12 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 13 (James Hugh Allister): Služba za zunanje ukrepanje

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila James Hugh Allister in Richard Corbett.

Vprašanje 14 (Willy Meyer Pleite): Izpolnjevanje mednarodnih obveznosti z vidika terorističnih dejanj

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Willy Meyer Pleite.

Vprašanje 15 (Bill Newton Dunn): Skupne preiskovalne skupine

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bill Newton Dunn.

Vprašanje 16 (David Martin): Izid srečanja G8 za institucije EU

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila David Martin in Gay Mitchell.

Vprašanje 17 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 18 (Philip Bushill-Matthews): Direktiva o delovnem času

Douglas Alexander je odgovoril na dodatno vprašanje, ki ga je zastavila Erna Hennicot-Schoepges.

Vprašanje 19 (Gay Mitchell): Evtanazija

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Gay Mitchell.

Vprašanje 20 (Bernd Posselt): Razmere v Togu

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 21 (Panagiotis Beglitis): Sodelovanje Cipra in Malte v postopkih evropske varnostne in obrambne politike

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Panagiotis Beglitis.

Vprašanje 22 (Jacek Protasiewicz): Človekove pravice na Kubi

Douglas Alexander je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bogusław Sonik (namesto vlagatelja).

Na vprašanja 23 do 43 bo odgovorjeno pisno.

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.

(Seja, ki se je prekinila ob 19.30, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO

podpredsednik

12.   Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Giovanni Claudio Fava je dne 05.7.2005 z dopisom predsedniku zahteval, da Parlament ukrepa pri pristojnih italijanski oblasteh zaradi zaščite njegove parlamentarne imunitete v postopku, ki teče pred sodiščem v Palermu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) Poslovnika posredovana Odboru JURI.

13.   1. Sporazum ES-Švica (zahteva za azil), 2. Sporazum EU in ES-Švica (Schengen) * (razprava)

Poročilo:

1.

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico o kriterijih in mehanizmih za določitev države, pristojne za obravnavo zahteve za pridobitev azila, ki je vložena v državi članici ali v Švici

[13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS)]

2.

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

[13054/2004 — COM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Poročevalec: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Timothy Kirkhope je predstavil poročilo.

Govorili so Karl von Wogau v imenu skupine PPE-DE, Andreas Schwab, Carlos Coelho in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3, Zapisnik z dne 07.07.2005.

14.   Vpliv posojilnih dejavnosti ES v državah v razvoju (razprava)

Poročilo: Vpliv posojilnih dejavnosti Evropske skupnosti v državah v razvoju (2004/2213(INI)) — Odbor za razvoj.

Poročevalka: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

Gabriele Zimmer je predstavila poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Govorili so Nirj Deva v imenu skupine PPE-DE, Alexandra Dobolyi v imenu skupine PSE, Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, Alessandro Battilocchio samostojni poslanec, in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9, Zapisnik z dne 07.07.2005.

15.   Izvrševanje akcijskega načrta FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) (razprava)

Izjava Komisije: Izvrševanje akcijskega načrta FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

Louis Michel (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so John Bowis v imenu skupine PPE-DE, Linda McAvan v imenu skupine PSE, in Fiona Hall v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredsednik

Govorili so Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Chris Davies in Louis Michel.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Anders Wijkman in John Bowis v imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock in Marie-Arlette Carlotti v imenu skupine PSE, Chris Davies in Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Satu Hassi, Monica Frassoni in Alain Lipietz v imenu skupine Verts/ALE, Jonas Sjöstedt in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis in Inese Vaidere v imenu skupine UEN, Johannes Blokland, za pospešitev izvajanja akcijskega načrta EU za uveljavitev zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) (B6-0412/2005)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10, Zapisnik z dne 07.07.2005.

16.   Obračun in poravnava v Evropski uniji (razprava)

Poročilo: Obračun in poravnava v Evropski uniji (2004/2185(INI)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalka: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005)

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Piia-Noora Kauppi je predstavila poročilo.

Govorili so Astrid Lulling v imenu skupine PPE-DE, Ieke van den Burg v imenu skupine PSE, Margarita Starkevičiūtė v imenu skupine ALDE, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Benoît Hamon in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.11, Zapisnik z dne 07.07.2005.

17.   Razmere v Bolgariji po volitvah — Doseženi napredek Bolgarije in Romunije na poti k pristopu za prihodnje poročilo o napredku (razprava)

Izjava Komisije: Razmere v Bolgariji po volitvah — Doseženi napredek Bolgarije in Romunije na poti k pristopu za prihodnje poročilo o napredku

Olli Rehn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE-DE, Alexandra Dobolyi v imenu skupine PSE, Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon in Olli Rehn.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Graham Watson v imenu skupine ALDE, o sprejemu parlamentarnih opazovalcev iz Bolgarije in Romunije (B6-0443/2005);

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici in Alexandra Dobolyi v imenu skupine PSE, o pristopnem procesu Bolgarije in Romunije (B6-0445/2005);

Othmar Karas v imenu skupine PPE-DE, o opazovalcih iz Bolgarije in Romunije (B6-0446/2005);

Joost Lagendijk in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Bolgariji po volitvah in napredku, ki sta ga Bolgarija in Romunija naredili glede naslednjega poročila o napredku (B6-0447/2005);

André Brie v imenu skupine GUE/NGL, o pristopnem procesu Bolgarije in Romunije (B6-0448/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.12, Zapisnik z dne 07.07.2005.

18.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 357.481/OJJE).

19.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.15.

Julian Priestley

generalni sekretar

Alejo Vidal-Quadras Roca

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

-

zavrnjeno

brezpredmetno

U

Umaknjeno

PG (..., ..., ...)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (..., ..., ...)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po

delih glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

Č

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u.i.

uvodna izjava

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

TG

tajno glasovanje

1.   Zaščita potnikov pri čelnih trkih ***

Priporočilo: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0218/2005)

Predmet

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

2.   Nevarne snovi v električnih in elektronskih napravah

Predlog resolucije: B6-0392/2005

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Predlog resolucije B6-0392/2005 Odbora ENVI

glasovanje: resolucija (kot celota)

 

+

 

3.   Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II

Priporočilo za drugo obravnavo Michel ROCARD (A6-0207/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

Zavrnitev skupnega stališča

62=

65=

71=

IND/DEM, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

PG

+

648, 14, 18

skupno stališče zavrnjeno - akt ni sprejet

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE-DE, ALDE, IND/DEM, Verts/ALE, GUE/NGL: p.s. 62, 65 in 71

4.   Register izpustov in prenosov onesnaževal ***I

Poročilo: Johannes BLOKLAND (A6-0169/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

sklop št. 1 kompromisni sklop

1-4

9-10

12

15-16

25-52

odbor

PPE-DE, PSE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, IND/DEM

 

+

 

sklop št. 2 predlogi sprememb odbora

5-8

11

13-14

17-24

odbor

 

 

priloga 1, točka 7a

§

originalno besedilo

loč.

+

 

u.i. 9

53

PPE-DE IND/DEM

PG

+

554, 82, 16

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

 

+

 

Zahteve za poimensko glasovanje

Verts/ALE: p.s. 53

Zahteve za ločeno glasovanje

ALDE: Priloga 1, točka 7a

5.   Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad

Vmesno poročilo: Konstantinos HATZIDAKIS (A6-0177/2005)

Predmet

P.s. št.

Predlagatelj

PG itd.

Glasovanje

PG/EG — pripombe

pred § 1

28

GUE/NGL

po delih

 

 

1/PG

-

113, 535, 5

2/PG

-

65, 587, 10

po § 1

42

PPE-DE

 

+

 

43

PPE-DE

 

+

 

po § 2

29

GUE/NGL

PG

-

231, 416, 14

51

BEREND idr.

 

-

 

po § 3

35

PSE

 

+

 

56

GUTIERREZ-CORTINES idr.

PG

-

142, 519, 8

§ 4

9

ALDE

 

-

 

po § 4

14

Verts/ALE

 

-

 

30

GUE/NGL

 

 

31

GUE/NGL

PG

-

72, 579, 22

41

Verts/ALE

 

-

 

po § 5

15

Verts/ALE

 

 

§ 7

16

Verts/ALE

PG

-

130, 530, 9

44

PPE-DE

 

+

 

po § 7

17

Verts/ALE

PG

-

160, 500, 9

§ 8

60

IND/DEM

 

-

 

57

GALEOTE QUECEDO idr.

PG

+

443, 210, 16

§ 9

18

Verts/ALE

PG

-

282, 366, 26

59

Verts/ALE GUE/NGL

PG

-

312, 333, 28

§ 10

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

+

393, 235, 33

po § 11

19

Verts/ALE

 

-

 

po § 12

10

ALDE

 

+