ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 143

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
17. junij 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Sodišče

 

SODIŠČE

2006/C 143/1

Prisega novega člana Sodišča

1

2006/C 143/2

Nastop funkcije novega sodnika na Sodišču

1

2006/C 143/3

Sklepi, ki jih je sprejelo Sodišče na upravni seji 16. maja 2006

1

2006/C 143/4

Seznam, ki služi za določitev sestave senatov

1

2006/C 143/5

Zadeva C-441/02: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Člena 8 A in 48 Pogodbe ES (po spremembi člena 18 ES in 39 ES) — Direktive 64/221/EGS, 73/148/EGS in 90/364/EGS — Uredba (EGS) št. 1612/68 — Prosto gibanje državljanov držav članic — Javni red — Pravica do spoštovanja družinskega življenja — Nacionalna zakonodaja na področju prepovedi prebivanja in izgona — Upravna praksa — Kazenska obsodba — Izgon)

2

2006/C 143/6

Združeni zadevi C-87/03 in C-100/03: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 30. marca 2006 — Kraljevina Španija proti Svetu Evropske unije (Ribištvo — Uredba, s katero so kvote ulova razdeljene med državami članicami — Akt o pristopu Španije — Konec prehodnega obdobja — Zahteva po relativni stabilnosti — Načelo prepovedi diskriminacije — Nove ribolovne možnosti)

3

2006/C 143/7

Zadeva C-408/03: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 23. marca 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Kršitev predpisov Skupnosti na področju pravice do prebivanja državljanov Unije — Nacionalna zakonodaja in upravna praksa glede pogoja, da je treba imeti zadostna lastna sredstva, in glede izdaje odredb o zapustitvi ozemlja zadevne države članice)

3

2006/C 143/8

Zadeva C- 436/03: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2006 — Evropski parlament proti Svetu Evropske unije (Ničnostna tožba — Uredba (ES) št. 1435/2003 — Evropska zadruga (SCE) — Izbira pravne podlage — Člen 95 ES — Člen 308 ES )

4

2006/C 143/9

Zadeva C-451/03: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte d'appello di Milano) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl proti Giuseppeju Calafioriju (Svoboda ustanavljanja — Svoboda opravljanja storitev — Konkurenčna pravila, ki se uporabljajo za podjetja — Državne pomoči — Centri za davčno pomoč — Opravljanje določenih storitev davčnega svetovanja in pomoči — Izključna pravica — Nadomestilo za te dejavnosti)

4

2006/C 143/0

Zadeva C-551/03 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. aprila 2006 — General Motors BV (prej General Motors Nederland BV in Opel Nederland BV) proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Člen 81 ES — Uredbi (EGS) št. 123/85 in (ES) št. 1475/95 — Distribucija motornih vozil znamke Opel — Razdelitev trga — Omejitve izvoza — Omejevalni sistem premij — Globa — Smernice o načinu določanja glob)

5

2006/C 143/1

Zadeva C-36/04: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 30. marca 2006 — Kraljevina Španija proti Svetu Evropske unije (Uredba (ES) št. 1954/2003 — Členi 3, 4 in 6 — Upravljanje ribolovnega napora — Ribolovni območja in viri Skupnosti — Akt o pogojih pristopa Kraljevine Španije in Portugalske Republike in o prilagoditvah Pogodb — Neločljivost — Nedopustnost)

5

2006/C 143/2

Zadeva C-46/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione) — Aro Tubi Trafilerie SpA proti Ministero dell'Economia e delle Finanze (Direktiva 69/335 — Posredni davki na zbiranje kapitala — Nacionalna ureditev, ki določa obračun proporcionalne takse za registracijo ob t. i. obratni združitvi v višini 1 % od vrednosti transakcije — Opredelitev kot dajatev na kapital — Povečanje kapitala družbe — Povečanje sredstev družbe — Povečanje vrednosti deležev družbe — Storitev člana — Odločitev o združitvi, ki so jo sprejeli člani člana)

6

2006/C 143/3

Zadeva C-96/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Niebüll) — Standesamt Stadt Niebüll proti Stefanu Grunkinu, Dorothee Regini Paul (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Določitev priimka otroka — Postopek za prenos pravice do določitve na enega od staršev — Nepristojnost Sodišča)

6

2006/C 143/4

Združeni zadevi C-131/04 in C-257/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. marca 2006 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal, Employment Tribunal) — C.D. Robinson-Steele proti R.D. Retail Services Ltd (C-131/04) — Michael Jason Clarke proti Frank Staddon Ltd (C-257/04) in J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes proti Hanson Clay Products Ltd, prej Marshalls Clay Products Ltd (C-257/04) (Socialna politika — Zaščita varnosti in zdravja delavcev — Direktiva 93/104/ES — Pravica do plačanega letnega dopusta — Vključitev regresa za letni dopust v urno ali dnevno postavko (rolled-up holiday pay)

7

2006/C 143/5

Zadeva C-184/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus) — Uudenkaupungin kaupunki (DDV — Odbitek vstopnega davka — Investicijsko blago — Nepremičnine — Popravki odbitkov)

8

2006/C 143/6

Zadeva C-217/04: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2006 — Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije (Uredba (ES) št. 460/2004 — Evropska agencija za varnost omrežij in informacij — Izbira pravne podlage)

8

2006/C 143/7

Zadeva C-245/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof) — EMAG Handel Eder OHG proti Finanzlanddirektion für Kärnten (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Šesta direktiva o DDV — Členi 8(1)(a) in (b), 28a(1)(a), prvi pododstavek, 28b(A)(1) in 28c(A)(a), prvi pododstavek — Odpošiljanje ali prevoz blaga znotraj Skupnosti — Dobave — Pridobitve blaga znotraj Skupnosti — Verižne transakcije — Kraj transakcij)

9

2006/C 143/8

Zadeva C-259/04: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Queen's Bench Division)) — Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128 Ltd (Znamke, ki zavajajo ali lahko zavajajo javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve — Znamka, ki jo imetnik prenese skupaj s podjetjem, ki izdeluje z znamko povezano blago — Direktiva 89/104/EGS)

10

2006/C 143/9

Zadeva C-274/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg) — ED & F Man Sugar Ltd proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Kmetijstvo — Uredba (EGS) št. 3665/87 — Izvozna nadomestila — Uporaba kazni zaradi dokončne odločbe o vračilu nadomestila — Možnost ponovnega preverjanja odločbe o kazni)

10

2006/C 143/0

Zadeva C-341/04: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court) v zadevi Eurofood IFCS Ltd — Enrico Bondi proti Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 1346/2000 — Postopki v primeru insolventnosti — Odločba o uvedbi postopkov — Središče dolžnikovih glavnih interesov — Priznanje postopka v primeru insolventnosti — Javni red)

11

2006/C 143/1

Zadeva C-410/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) proti Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA (Prosto opravljanje storitev — Storitev lokalnega javnega prevoza — Oddaja brez razpisa — Oddaja javnega organa delniški družbi, ki je v njegovi lasti)

12

2006/C 143/2

Zadeva C-417/04 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2006 — Regione Siciliana proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) — Ukinitev finančne pomoči — Ničnostna tožba — Dopustnost — Regionalna ali lokalna enota — Akti, ki to enoto neposredno in posamično zadevajo — Neposreden vpliv)

12

2006/C 143/3

Zadeva C-423/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Social Security Commissioner) — Sarah Margaret Richards proti Secretary of State for Work and Pensions (Enako obravnavanje moških in žensk v zadevah socialne varnosti — Direktiva 79/7/EGS — Zavrnitev starostne pokojnine v starosti 60 let transseksualcu, ki je kirurško spremenil spol iz moškega v ženski)

13

2006/C 143/4

Zadeva C-428/04: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 89/391/EGS — Ukrepi za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu — Nesporočanje o ukrepih prenosa — Nepravilen ali pomanjkljiv prenos — Členi 2(1), 7(3), 8(2), 11(2)(c) in (d), 13(2)(b) in 18)

13

2006/C 143/5

Združeni zadevi C-443/04 in C-444/04: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden) — H. A. Solleveld proti Staatssecretaris van Financiën (Šesta direktiva DDV — Člen 13(A)(1)(c) — Oprostitve — Zdravstvena oskrba pri opravljanju medicinske in paramedicinske poklicne dejavnosti — Terapevtsko zdravljenje, ki ga izvajata fizioterapevt in psihoterapevt — Paramedicinska poklicna dejavnost, kot jo opredeli zadevna država članica — Pooblastilo za odločanje po prostem preudarku — Omejitve)

14

2006/C 143/6

Zadeva C-456/04: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA proti Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pomorska kabotaža — Uredba (EGS) št. 3577/92 — Zakon, ki velja za posadko na ladjah, ki imajo bruto tonažo 650 ton ali več in izvajajo otoško kabotažo — Pojem prevoz opravljen pred ali po kabotaži)

15

2006/C 143/7

Zadeva C-493/04: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) — L. H. Piatkowski proti Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven (Prosto gibanje delavcev — Socialna varnost — Oseba, sočasno zaposlena na ozemlju ene države članice in samozaposlena na ozemlju druge države članice — Uporaba zakonodaje o socialni varnosti obeh držav članic — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 14c(ii) in Priloga VII — Prispevki za socialno varnost od obresti, ki jih je plačala družba s sedežem v eni državi članici državljanu, ki prebiva v drugi državi članici)

15

2006/C 143/8

Zadeva C-495/04: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden) — A.C. Smits-Koolhoven proti Staatssecretaris van Financiën (Direktiva 95/59 — Davki, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov — Zeliščne cigarete — Uporaba izključno v medicinske namene)

16

2006/C 143/9

Zadeva C-502/04: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. februarja 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht) — Ergün Torun proti Stadt Augsburg (Pridružitveni sporazum med EGS in Turčijo — Prosto gibanje delavcev — Člen 7, drugi pododstavek, Sklepa Pridružitvenega sveta št. 1/80 — Polnoletni otrok turškega delavca, ki je zaključil poklicno usposabljanje v državi članici gostiteljici — Kazenska obsodba — Učinek na pravico do prebivanja)

16

2006/C 143/0

Zadeva C-10/05: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative) — Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic proti Ministre du travail et de l'emploi (Prosto gibanje oseb — Delavci — Družinski člani — Pravica do zaposlitve državljana tretje države, ki je zakonec državljana Skupnosti — Pogoji)

17

2006/C 143/1

Zadeva C-15/05: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te Amsterdam) — Kawasaki Motors Europe NV proti Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (Skupna carinska tarifa — Tarifne številke — Uvrstitev transportne opreme — Traktorji — Avtomobili in vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi — Uredba (ES) št. 2518/98 — Točka 5 priložene preglednice — Neveljavnost)

17

2006/C 143/2

Zadeva C-27/05: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg) — Elfering Export GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Izvozna nadomestila — Materialni pogoj — Uredba (ES) št. 800/1999 — Goveje meso — Neobstoj dokaza o poreklu proizvodov — Veljavnost sankcij)

18

2006/C 143/3

Zadeva C-124/05: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te 's-Gravenhage) — Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) proti Staat der Nederlanden (Socialna politika — Zaščita varnosti in zdravja delavcev — Direktiva 93/104/ES — Pravica do plačanega letnega dopusta — Denarno nadomestilo za neizrabljen minimalni plačani letni dopust)

19

2006/C 143/4

Zadeva C-145/05: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation) — Levi Strauss & Co. proti Casucci SpA (Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Člen 5(1)(b) — Primeren trenutek za presojo verjetnosti zmede v zvezi z znamko in podobnim znakom — Izguba razlikovalnega učinka zaradi ravnanja imetnika znamke po tem, ko se je znak začel uporabljati)

19

2006/C 143/5

Zadeva C-180/05: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 92/100/EGS — Avtorski pravici sorodne pravice na področju intelektualne lastnine — Pravica do javnega posojanja — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

20

2006/C 143/6

Zadeva C-482/04 P: Sklep Sodišča z dne 21. novembra 2005 — SNF SAS proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Direktiva glede kozmetičnih izdelkov — Omejitve uporabe polakrilamidov v kozmetičnih proizvodih)

20

2006/C 143/7

Zadeva C-200/05: Pritožba, ki jo je vložil Carlos Correia de Matos 9. maja 2005 zoper sklep Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 23. februarja 2005 v zadevi T-454/04, Carlos Correia de Matos proti Komisiji

21

2006/C 143/8

Zadeva C-16/06 P: Pritožba, ki jo je 13. januarja 2006 vložila Les Éditions Albert René SARL zoper sodbo Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 27. oktobra 2005 v zadevi T-336/03: Les Éditions Albert Réné SARL proti Uradu za harmonizacijo na notranjem trgu (znamke in modeli)

21

2006/C 143/9

Zadeva C-142/06: Predlog za sprejem predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret 16. marca 2006 — Olicom A/S proti Skatteministeriet

22

2006/C 143/0

Zadeva C-145/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria di secondo grado di Trento 17. marca 2006 — Fendt Italiana Srl proti Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

22

2006/C 143/1

Zadeva C-146/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria di secondo grado di Trento 17. marca 2006 — Fendt Italiana Srl proti Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

23

2006/C 143/2

Zadeva C-147/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato, Quinta Sezione 20. marca 2006 — SECAP SpA proti Comune di Torino

23

2006/C 143/3

Zadeva C-162/06: Predlog za sprejem predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo 27. marca 2006 — International Mail Spain, S.L. proti Administración del Estado y Correos

24

2006/C 143/4

Zadeva C-168/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny Lodz 29. marca 2006 — Ceramika Paradyż sp. z oo proti Dyrektor Izby Skarbowej Lodz

24

2006/C 143/5

Zadeva C-170/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Napoli 30. marca 2006 — Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori proti Beth Israel Deaconess Medical Center

25

2006/C 143/6

Zadeva C-173/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria regionale di Genova 3. aprila 2006 — Agrover srl proti Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

25

2006/C 143/7

Zadeva C-177/06: Tožba, vložena 4. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

25

2006/C 143/8

Zadeva C-178/06: Tožba, vložena 5. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Estoniji

26

2006/C 143/9

Zadeva C-179/06: Tožba, vložena 5. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski Republiki

26

2006/C 143/0

Zadeva C-182/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative 10. aprila 2006 — država Veliko vojvodstvo Luksemburg proti Hansu Ulrichu Lakebrinku, Katrin Peters-Lakebrink

27

2006/C 143/1

Zadeva C-183/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München 13. aprila 2006 — RUMA GmbH proti Oberfinanzdirektion Nürnberg

27

2006/C 143/2

Zadeva C-203/06: Tožba, vložena 4. maja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Češki Republiki

28

2006/C 143/3

Zadeva C-204/06: Tožba, vložena 4. maja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Češki Republiki

28

2006/C 143/4

Zadeva C-294/03: Sklep predsednika Sodišča z dne 1. decembra 2005 — Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

28

2006/C 143/5

Zadeva C-526/03: Sklep predsednika Sodišča z dne 14. novembra 2005 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

29

2006/C 143/6

Zadeva C-279/04 : Sklep predsednika četrtega senata Sodišča z dne 15. decembra 2005 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Retten i Hørsholm) — Anklagemyndighedden proti Steffnu Ryborgu

29

2006/C 143/7

Zadeva C-352/04 : Sklep predsednika prvega senata Sodišča z dne 14. decembra 2005 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Köln) — mdm Versandservice GmbH proti Zvezni republiki Nemčiji

29

2006/C 143/8

Zadeva C-87/05: Sklep predsednika Sodišča z dne 7. septembra 2005 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

29

2006/C 143/9

Zadeva C-126/05: Sklep predsednika Sodišča z dne 5. decembra 2005 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

29

 

SODIŠČE PRVE STOPNJE

2006/C 143/0

Zadeva T-394/03: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. aprila 2006 — Angeletti proti Komisiji (Javni uslužbenci — Socialna varnost — Poklicna bolezen — Izpostavljanje azbestu — Zavrnitev priznanja poklicnega izvora bolezni — Obveznost odločanja v razumnem roku — Nepremoženjska škoda)

30

2006/C 143/1

Zadeva T-74/05: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 3. aprila 2006 — The International Institute for the Urban Environment proti Komisiji (Program za raziskave in tehnološki razvoj Pospeševanje inovacij in spodbujanje vključevanja MSP — Financiranje Skupnosti — Člena 230 ES in 238 ES — Arbitražna klavzula — Predlog za razglasitev ničnosti — Dopustnost)

30

2006/C 143/2

Zadeva T-420/05 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 4. aprila 2006 — Vischim proti Komisiji (Začasna odredba — Predlog za odlog izvršitve — Direktiva 91/414/EGS — Nujnost — Odsotnost)

31

2006/C 143/3

Zadeva T-106/06: Tožba, vložena 6. aprila 2006 — Demp Holding proti UUNT — BAU HOW (BAUHOW)

31

2006/C 143/4

Zadeva T-111/06: Tožba, vložena 12. aprila 2006 — Wesergold Getränkeindustrie proti UUNT — Lidl Stiftung (VITAL&FIT)

32

2006/C 143/5

Zadeva T-115/06: Tožba, vložena 7. aprila 2006 — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening in drugi proti Svetu

32

2006/C 143/6

Zadeva T-117/06: Tožba, vložena 13. aprila 2006 — DeTeMedien proti UUNT

33

2006/C 143/7

Zadeva T-124/06: Tožba, vložena 27. aprila 2006 — MIP METRO proti UUNT — MetroRED Telecom (MetroRED)

34

2006/C 143/8

Zadeva T-126/06: Tožba, vložena 24. aprila 2006 — Italija proti Komisiji

34

 

SODIŠČE ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

2006/C 143/9

Zadeva F-16/05: Sodba Sodišča za uslužbence (občna seja) z dne 26. aprila 2006 — Falcione proti Komisiji (Uradniki — Imenovanje — Razvrstitev v višji naziv kariere — Člena 5 in 31(2) Kadrovskih predpisov — Stroški — Člena 7(5) Priloge I Statuta Sodišča in 88 Poslovnika Sodišča prve stopnje)

36

2006/C 143/0

Zadeva F-35/06: Tožba, vložena 30. marca 2006 — Grünheid proti Komisiji

36

2006/C 143/1

Zadeva F-38/06: Tožba, vložena 14. aprila 2006 — Irène Bianchi proti Evropski ustanovi za usposabljanje

37

2006/C 143/2

Zadeva F-40/06: Tožba, vložena 8. aprila 2006 — Marcuccio proti Komisiji

37

2006/C 143/3

Zadeva F-43/06: Tožba, vložena 21. aprila 2006 — Talvela proti Komisiji

38

2006/C 143/4

Zadeva F-45/06: Tožba, vložena 25. aprila 2006 — Martin Avendano in drugi proti Komisiji

39

2006/C 143/5

Zadeva F-46/06: Tožba, vložena 4. maja 2006 — Skareby proti Komisiji

39

 

III   Obvestila

2006/C 143/6

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 131, 3.6.2006

41

SL

 


I Informacije

Sodišče

SODIŠČE

17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/1


Prisega novega člana Sodišča

(2006/C 143/01)

G. Paolo Mengozzi, ki je bil s sklepom predstavnikov vlad držav članic Evropskih skupnosti z dne 6. aprila 2006 (1) imenovan za generalnega pravobranilca na Sodišču Evropskih skupnosti, je 3. maja 2006 prisegel pred Sodiščem.


(1)  UL L 104, 13. 04. 2006, str. 36.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/1


Nastop funkcije novega sodnika na Sodišču

(2006/C 143/02)

G. Antonio Tizzano, ki je bil s sklepom predstavnikov vlad držav članic Evropskih skupnosti z dne 6. aprila 2006 (1) imenovan za sodnika na Sodišču Evropskih skupnosti, je nastopil svojo funkcijo 4. maja 2006.


(1)  UL L 104, 13. 04. 2006, str. 37.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/1


Sklepi, ki jih je sprejelo Sodišče na upravni seji 16. maja 2006

(2006/C 143/03)

Sodišče Evropskih skupnosti je na seji 16. maja 2006 odločilo, da se g. Tizzano razporedi v tretji in šesti senat.

Tretji in šesti senat so torej sestavljeni kot sledi.

III. senat

g. Rosas, predsednik senata

g. Malenovský, g. Puissochet, g. von Bahr, g. Tizzano, g. Borg Barthet, g. Lõhmus in g. Ó Caoimh.

VI. senat

g. Malenovský, predsednik senata

g. Puissochet, g. von Bahr, g. Tizzano, g. Borg Barthet, g. Lõhmus in g. Ó Caoimh.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/1


Seznam, ki služi za določitev sestave senatov

(2006/C 143/04)

Sodišče je na seji 16. maja 2006 sestavilo seznam iz člena 11b(2) Poslovnika za določitev sestave velikega senata kot sledi:

 

g. Puissochet

 

g. Bay Larsen

 

g. Schintgen

 

g. Ó Caoimh

 

ga. Colneric

 

g. Levits

 

g. von Bahr

 

g. Lõhmus

 

g. Tizzano

 

g. Klučka

 

g. Cunha Rodrigues

 

g. Malenovský

 

ga. Silva de Lapuerta

 

g. Ilešič

 

g. Lenaerts

 

g. Borg Barthet

 

g. Schiemann

 

g. Arestis

 

g. Makarczyk

 

g. Juhász

 

g. Kūris

Sodišče je na seji 16. maja 2006 sestavilo seznam iz člena 11c(2), prvi pododstavek, Poslovnika za določitev sestave III. senata, kot sledi:

 

g. Puissochet

 

g. Ó Caoimh

 

g. von Bahr

 

g. Lõhmus

 

g. Tizzano

 

g. Malenovský

 

g. Borg Barthet

Sodišče je na seji 16. maja 2006 sestavilo seznam iz člena 11c(2), drugi pododstavek, Poslovnika za določitev sestave VI. senata, kot sledi:

 

g. Puissochet

 

g. von Bahr

 

g. Tizzano

 

g. Borg Barthet

 

g. Lõhmus

 

g. Ó Caoimh


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-441/02) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Člena 8 A in 48 Pogodbe ES (po spremembi člena 18 ES in 39 ES) - Direktive 64/221/EGS, 73/148/EGS in 90/364/EGS - Uredba (EGS) št. 1612/68 - Prosto gibanje državljanov držav članic - Javni red - Pravica do spoštovanja družinskega življenja - Nacionalna zakonodaja na področju prepovedi prebivanja in izgona - Upravna praksa - Kazenska obsodba - Izgon)

(2006/C 143/05)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. O'Reilly in W. Bogensberger, zastopnika)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: W.-D. Plessing in A. Tiemann, zastopnika)

Intervenientka: Italijanska republika (zastopnika: I. M. Braguglia, zastopnik, skupaj z M. Fiorillijem, avocat)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Člena 8A in 48 Pogodbe EU (po spremembi postala člena 18 in 39 ES) — Člena 3 in 9 Direktive Sveta 64/221/EGS z dne 25. februarja 1964 o usklajevanju posebnih ukrepov, ki zadevajo gibanje in prebivanje tujih državljanov, utemeljenih z javno politiko, javno varnostjo ali zdravjem prebivalstva (UL L 56, str. 850) — Člen 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti (UL L 257, str. 2) — Členi 1, 4, 5, 8 in 10 Direktive Sveta 73/148/EGS z dne 21. maja 1973 o odpravi omejitev gibanja in bivanja v Skupnosti za državljane držav članic v zvezi z ustanavljanjem in opravljanjem storitev (UL L 172, str. 14) — Člena 1 in 2 Direktive Sveta 90/364/EGS z dne 28. junija 1990 o pravici do prebivanja (UL L 180, str. 26) — Nacionalna zakonodaja na področju prepovedi prebivanja in izgona iz razlogov javnega reda, zlasti v zvezi s kazenskimi obsodbami — Upravna praksa

Izrek

1)

Zvezna republika Nemčija s tem, da v člen 12(1) zakona o prebivanju državljanov držav članic Evropske skupnosti (Gesetz über Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) z dne 21. januarja 1980 ni dovolj jasno prenesla pogojev prava Skupnosti na področju omejevanja prostega gibanja, ni izpolnila obveznosti iz členov 39 ES, 3 Direktive Sveta 64/221/EGS z dne 25. februarja 1964 o usklajevanju posebnih ukrepov, ki zadevajo gibanje in prebivanje tujih državljanov, utemeljenih z javno politiko, javno varnostjo ali zdravjem prebivalstva, in 10 Direktive Sveta 73/148/EGS z dne 21. maja 1973 o odpravi omejitev gibanja in bivanja v Skupnosti za državljane držav članic v zvezi z ustanavljanjem in opravljanjem storitev.

2)

V preostalem se tožba zavrne.

3)

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

4)

Italijanska republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 31, 8.2.2003.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/3


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 30. marca 2006 — Kraljevina Španija proti Svetu Evropske unije

Združeni zadevi C-87/03 in C-100/03 (1)

(Ribištvo - Uredba, s katero so kvote ulova razdeljene med državami članicami - Akt o pristopu Španije - Konec prehodnega obdobja - Zahteva po relativni stabilnosti - Načelo prepovedi diskriminacije - Nove ribolovne možnosti)

(2006/C 143/06)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnica: N. Díaz Abad, zastopnica)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: G. Ramos Ruano in F. Florindo Gijón)

Intervenientki: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: T. van Rijn, F. Jimeno Fernandez in S. Pardo Quintillán, zastopniki), Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (zastopnika: D. Wyatt, QC, in K. Manji, zastopnik)

Predmet

Delna razglasitev ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 2341/2002 z dne 20. decembra 2002, o določitvi, za leto 2003, možnosti ribolova in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer se zahtevajo omejitve ulova (UL L 356, str. 12), kolikor pri razdelitvi novih ribolovnih možnosti, določenih v letih od 1992 do 1998, za Severno morje in Baltsko morje niso bili upoštevani interesi Španije, čeprav je konec prehodne ureditve — Diskriminacija — Izvajanje člena 20(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358, str. 59)

Izrek

1)

Tožbi se zavrneta.

2)

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.

3)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska in Komisija Evropskih skupnosti nosita svoje stroške.


(1)  UL C 135 z dne 7.6.2003.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/3


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 23. marca 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji

(Zadeva C-408/03) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Kršitev predpisov Skupnosti na področju pravice do prebivanja državljanov Unije - Nacionalna zakonodaja in upravna praksa glede pogoja, da je treba imeti zadostna lastna sredstva, in glede izdaje odredb o zapustitvi ozemlja zadevne države članice)

(2006/C 143/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. Condou-Durande in D. Martin, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija (zastopnik: E. Dominkovits, zastopnica)

Intervenient: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnika: C. Jackson, zastopnica, skupaj z E. Sharpstonovo, QC)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Kršitev predpisov Skupnosti na področju pravice do prebivanja državljanov Unije — Nacionalna zakonodaja in upravna praksa glede pogoja, da je treba imeti zadostna lastna sredstva, in glede izdaje odredb o zapustitvi ozemlja

Izrek

1)

a)

Kraljevina Belgija s tem, da je pri uporabi Direktive 90/364 za državljane države članice, ki se sklicujejo na pravice, ki izhajajo iz te direktive, in na člen 18 ES, izključila dohodke partnerja, ki prebiva v državi članici gostiteljici, če ni bila pri notarju sklenjena pogodba, ki vsebuje klavzulo o pomoči, ni izpolnila obveznosti iz navedenega člena 18 ES in navedene direktive;

b)

Kraljevina Belgija s tem, da je predvidela možnost, da se državljanom Unije, ki niso v predpisanem roku predložili zahtevanih dokumentov za pridobitev dovoljenja za prebivanje, avtomatično vroči odredba o zapustitvi nacionalnega ozemlja, ni izpolnila obveznosti iz člena 2 Direktive 90/364, člena 4 Direktive 68/360, člena 4 Direktive 73/148, člena 2 Direktive 93/96 in člena 2 Direktive 90/365.

2)

Kraljevini Belgiji se naloži plačilo stroškov.

3)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska nosi svoje stroške.


(1)  UL C 275, 15.11.2003.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/4


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2006 — Evropski parlament proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C- 436/03) (1)

(Ničnostna tožba - Uredba (ES) št. 1435/2003 - Evropska zadruga (SCE) - Izbira pravne podlage - Člen 95 ES - Člen 308 ES )

(2006/C 143/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopniki: R. Passos, E. Waldherr in J. L. Rufas Quintana, zastopniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: J.-P. Jacqué in M. C. Giorgi Fort, zastopnika)

Intervenientke: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Schmidt in J.-F. Pasquier, zastopnika); Kraljevina Španija (zastopnik: E. Braquehais Conesa, zastopnik); Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnik: R. Caudwell, zastopnik, skupaj z Lordom P. Goldsmithom in N. Painesom)

Predmet

Razglasitev ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE) (UL L 207, str. 1)

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Evropskemu parlamentu se naloži plačilo stroškov.

3)

Kraljevina Španija, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter Komisija Evropskih skupnosti nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 289, 29.11.2003.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/4


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte d'appello di Milano) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl proti Giuseppeju Calafioriju

(Zadeva C-451/03) (1)

(Svoboda ustanavljanja - Svoboda opravljanja storitev - Konkurenčna pravila, ki se uporabljajo za podjetja - Državne pomoči - Centri za davčno pomoč - Opravljanje določenih storitev davčnega svetovanja in pomoči - Izključna pravica - Nadomestilo za te dejavnosti)

(2006/C 143/09)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte d'appello di Milano

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl

Tožena stranka: Giuseppe Calafiori

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Corte d'appello di Milano — Razlaga členov 4, 10, 43, 48, 49, 82, 86, 87 in 98 ES — Združljivost nacionalne zakonodaje s področja napovedi dohodnine, ki centrom za davčno pomoč podeljuje izključno pravico glede opravljanja določenih dejavnosti davčnega svetovanja in pomoči podjetjem in njihovim zaposlenim

Izrek

1)

Člena 43 ES in 49 ES je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji, ki je sporna v postopku v glavni stvari, ki CDP podeljuje izključne pravice glede opravljanja določenih dejavnosti davčnega svetovanja in pomoči.

2)

Člen 87(1) ES je treba razlagati tako, da ukrep, s katerim država članica določa plačilo nadomestila iz državnih sredstev v korist določenih podjetij, katerih naloga je pomoč davčnim zavezancem pri pripravi in pošiljanju davčnih napovedi davčni upravi, pomeni državno pomoč v smislu člena 87(1) ES, takrat ko:

višina nadomestila presega to, kar je potrebno za kritje vseh ali dela stroškov, povzročenih z izvajanjem obveznosti javnih služb, z upoštevanjem ustreznih prihodkov kot tudi primerne koristi za izvajanje teh obveznosti,

nadomestilo ni določeno na podlagi analize stroškov, ki bi jih povprečno podjetje, dobro upravljano in ustrezno opremljeno s potrebnimi sredstvi, da lahko zadosti zahtevam javnih služb, imelo za izvajanje teh obveznosti, ob upoštevanju ustreznih prihodkov kot tudi primerne koristi za izvrševanje teh obveznosti.


(1)  UL C 7, 10.1.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/5


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. aprila 2006 — General Motors BV (prej General Motors Nederland BV in Opel Nederland BV) proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-551/03 P) (1)

(Pritožba - Omejevalni sporazumi - Člen 81 ES - Uredbi (EGS) št. 123/85 in (ES) št. 1475/95 - Distribucija motornih vozil znamke Opel - Razdelitev trga - Omejitve izvoza - Omejevalni sistem premij - Globa - Smernice o načinu določanja glob)

(2006/C 143/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: General Motors BV (prej General Motors Nederland BV in Opel Nederland BV)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: W. Mölls in A. Whelan, zastopnika, skupaj z J. Flynnom, QC)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (drugi senat) z dne 21. oktobra 2003 v zadevi General Motors Nederland in Opel Nederland proti Komisiji (T-368/00) — Razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije C(2000)2707 z dne 20. septembra 2000 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES (COMP/36.356 — Opel) in zmanjšanje globe, naložene pritožniku

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

General Motors BV se naloži plačilo stroškov postopka.


(1)  UL C 71 z dne 20.3.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/5


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 30. marca 2006 — Kraljevina Španija proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-36/04) (1)

(Uredba (ES) št. 1954/2003 - Členi 3, 4 in 6 - Upravljanje ribolovnega napora - Ribolovni območja in viri Skupnosti - Akt o pogojih pristopa Kraljevine Španije in Portugalske Republike in o prilagoditvah Pogodb - Neločljivost - Nedopustnost)

(2006/C 143/11)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: N. Díaz Abad, zastopnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: J. Monteiro in F. Florindo Gijón, zastopnika)

Intervenientka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: T. van Rijn in S. Pardo Quintillán, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti členov 3, 4 in 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1954/2003 z dne 4. novembra 2003 o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti ter o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredb (ES) št. 685/95 in (ES) št. 2027/95

Izrek

1)

Tožba se zavrže.

2)

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.

3)

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške.


(1)  UL C 71 z dne 20.3.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/6


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione) — Aro Tubi Trafilerie SpA proti Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Zadeva C-46/04) (1)

(Direktiva 69/335 - Posredni davki na zbiranje kapitala - Nacionalna ureditev, ki določa obračun proporcionalne takse za registracijo ob t. i. „obratni“ združitvi v višini 1 % od vrednosti transakcije - Opredelitev kot dajatev na kapital - Povečanje kapitala družbe - Povečanje sredstev družbe - Povečanje vrednosti deležev družbe - Storitev člana - Odločitev o združitvi, ki so jo sprejeli člani člana)

(2006/C 143/12)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Aro Tubi Trafilerie SpA

Tožena stranka: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Corte suprema di cassazione — Razlaga člena 4 Direktive Sveta 69/335/EGS z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (UL L 249, str. 25), kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 85/303/EGS z dne 10. junija 1985 (UL L 156, str. 23) — Posredne dajatve na kapital, ki se obračunajo kapitalskim družbam — Združitev dveh družb, od katerih ima ves kapital druge družbe.

Izrek

V okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, Direktiva Sveta 69/335/EGS z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 73/80/EGS z dne 9. aprila 1973 o določitvi skupnih stopenj za dajatev na kapital in Direktivo Sveta 85/303/EGS z dne 10. junija 1985, nasprotuje obračunu proporcionalne takse za registracijo v višini 1 % od vrednosti transakcije ob t.i. „obratni“ združitvi, torej združitvi s pripojitvijo, kadar so vsi družbeni deleži prevzemne družbe v lasti prevzete družbe.


(1)  UL C 94, 17.4.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/6


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Niebüll) — Standesamt Stadt Niebüll proti Stefanu Grunkinu, Dorothee Regini Paul

(Zadeva C-96/04) (1)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Določitev priimka otroka - Postopek za prenos pravice do določitve na enega od staršev - Nepristojnost Sodišča)

(2006/C 143/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Niebüll

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Standesamt Stadt Niebüll

Tožena stranka: Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Amtsgericht Niebüll — Razlaga členov 12 in 18 ES — Razlaga načel prava Skupnosti na področju evropskega državljanstva in prostega gibanja oseb — Mladoletnik, ki je rojen in prebiva v eni državi članici ter ima državljanstvo druge države članice — Zahteva, vložena v drugi državi članici, da se priimku očeta doda še priimek matere — Zavrnitev

Izrek

Sodišče Evropskih skupnosti ni pristojno, da odgovori na vprašanje, ki ga je postavilo Amtsgericht Niebüll v svoji odločbi z dne 2. junija 2003.


(1)  UL C 106, 30.4.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. marca 2006 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal, Employment Tribunal) — C.D. Robinson-Steele proti R.D. Retail Services Ltd (C-131/04) — Michael Jason Clarke proti Frank Staddon Ltd (C-257/04) in J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes proti Hanson Clay Products Ltd, prej Marshalls Clay Products Ltd (C-257/04)

(Združeni zadevi C-131/04 in C-257/04) (1)

(Socialna politika - Zaščita varnosti in zdravja delavcev - Direktiva 93/104/ES - Pravica do plačanega letnega dopusta - Vključitev regresa za letni dopust v urno ali dnevno postavko („rolled-up holiday pay“)

(2006/C 143/14)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveni sodišči

Court of Appeal, Employment Tribunal

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: C.D. Robinson-Steele (C-131/04), Michael Jason Clarke (C-257/04), J.C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes (C-257/04)

Tožene stranke: R.D. Retail Services Ltd (C-131/04), Frank Staddon Ltd (C-257/04), Hanson Clay Products Ltd, prej Marshalls Clay, Products Ltd (C-257/04)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Employment Tribunal — Razlaga člena 7 Direktive Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 307, str. 18) — Skladnost nacionalne ureditve, ki dopušča, da je regres za letni dopust zajet v delavčevo urno postavko ter izplačan kot del plačila za delovni čas, ni pa izplačan za čas dejanskega delavčevega dopusta („rolled up holiday pay“)

Izrek

1)

Člen 7(1) Direktive Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa nasprotuje temu, da je del plače, ki je delavcu izplačana iz naslova opravljenega dela, namenjen regresu letnega dopusta, ne da bi delavec iz tega naslova poleg plačila za opravljeno delo prejel dodatno plačilo. Od te pravice s pogodbenim dogovorom ni mogoče odstopiti.

2)

Člen 7 Direktive 93/104 nasprotuje temu, da je regres za minimalni letni dopust v smislu te določbe izplačan obročno med ustreznim enoletnim delom in izplačan skupaj s plačilom za opravljeno delo in ni izplačan iz naslova določenega obdobja, v katerem je delavec dejansko vzel dopust.

3)

Člen 7 Direktive 93/104 načeloma ne nasprotuje temu, da pregledno in razumljivo izplačani regresi iz naslova minimalnega letnega dopusta v smislu te določbe, izplačani obročno med ustreznim enoletnim delom in skupaj s plačilom za opravljeno delo, nadomestijo regres za določen dopust, ki ga je delavec dejansko vzel.


(1)  UL C 106, 30.4.2004.

UL C 217, 28.8.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus) — Uudenkaupungin kaupunki

(Zadeva C-184/04) (1)

(DDV - Odbitek vstopnega davka - Investicijsko blago - Nepremičnine - Popravki odbitkov)

(2006/C 143/15)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranka v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Uudenkaupungin kaupunki

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Helsingin hallinto-oikeuden — Razlaga člena 13 (C), drugi odstavek, člena 17(6) in člena 20 Direktive 77/388EGS: Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1) — Odbitek vstopnega davka, plačanega na nepremičnine, pridobljene kot investicijsko blago, ki se jih uporablja v okviru transakcij, glede katerih se je davčni zavezanec naknadno odločil za obdavčitev — Nacionalna zakondaja pogojuje pravico do odbitka z izvrševanjem izbire za obdavčitev v roku 6 mesecev od začetka obratovanja nepremičnine.

Izrek

1)

Člen 20 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero je treba razlagati tako, da ob upoštevanju določb odstavka 5 tega člena državam članicam nalaga, naj predvidijo popravke odbitkov DDV v zvezi z investicijskim blagom.

2)

Člen 20 Šeste direktive 77/388 je treba razlagati tako, da se popravek, ki ga predvideva, uporabi tudi v položaju, v katerem je bilo investicijsko blago namenjeno najprej za oproščeno dejavnost, davek ni odbiten, nato pa se je med obdobjem popravka uporabljalo za namene dejavnosti, ki je predmet DDV.

3)

Člen 13(C), drugi odstavek, Šeste direktive 77/388 je treba razlagati tako, da država članica, ki je dovolila davkoplačevalcem pravico do izbire za obdavčitev dajanja v najem nepremičnin, v skladu s to določbo ne sme izključiti odbitka DDV na nepremičninske naložbe, opravljene pred uveljavljanjem te pravice do izbire, če zahteva za uveljavljanje te izbire ni bila vložena v roku šestih mesecev od začetka obratovanja te nepremičnine.

4)

Člen 17(6) Šeste direktive 77/388 je treba razlagati tako, da država članica, ki je davkoplačevalcem dovolila pravico do izbire za obdavčitev dajanja v najem nepremičnine, v skladu s to določbo ne sme izključiti odbitka DDV na nepremičninske naložbe, opravljene pred uveljavljanjem te pravice do izbire, če zahteva za uveljavljanje te izbire ni bila vložena v roku šestih mesecev od začetka obratovanja te nepremičnine.


(1)  UL C 156, 12.6.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/8


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2006 — Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije

(Zadeva C-217/04) (1)

(Uredba (ES) št. 460/2004 - Evropska agencija za varnost omrežij in informacij - Izbira pravne podlage)

(2006/C 143/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: M. Bethell, zastopnik, skupaj z Lordom Goldsmithom in M. N. Painesom ter T. Wardom, barrister)

Toženi stranki: Evropski parlament (zastopnika: K. Bradley in U. Rösslein, zastopnika); Svet Evropske unije (zastopnika: M. Veiga in A. Lopes Sabino, zastopnika)

Intervenientki v podporo tožene stranke: Republika Finska (zastopnici: T. Pynnä in A. Guimaraes-Purokoski, zastopnici); Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: F. Benyon in M. Shotter, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (UL L 77, str. 1) — Izbira pravne podlage

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska se naloži plačilo stroškov.

3)

Republika Finska in Komisija Evropskih skupnosti nosita svoje stroške.


(1)  UL C 201, 7.8.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/9


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof) — EMAG Handel Eder OHG proti Finanzlanddirektion für Kärnten

(Zadeva C-245/04) (1)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Šesta direktiva o DDV - Členi 8(1)(a) in (b), 28a(1)(a), prvi pododstavek, 28b(A)(1) in 28c(A)(a), prvi pododstavek - Odpošiljanje ali prevoz blaga znotraj Skupnosti - Dobave - Pridobitve blaga znotraj Skupnosti - Verižne transakcije - Kraj transakcij)

(2006/C 143/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EMAG Handel Eder OHG

Tožena stranka: Finanzlanddirektion für Kärnten

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Verwaltungsgerichtshof — Razlaga člena 8(1)(a) Direktive 77/388/EGS: Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1) — Kraj dobave pri trikotnih transakcijah ali verižnih transakcijah — Nakup blaga s strani podjetja s sedežem v državi članici pri podjetju s sedežem v isti državi članici, v kateri blago dobavlja podjetje s sedežem v drugi državi članici tako, da dobavitelji blago pošljejo neposredno podjetju, ki je opravilo nakup

Izrek

1)

Kadar gre pri dveh zaporednih dobavah istega blaga, ki sta med davčnima zavezancema, ki delujeta kot taka, opravljeni za plačilo, za enotno odpošiljanje znotraj Skupnosti ali enotni prevoz znotraj Skupnosti tega blaga, se lahko to odpošiljanje ali ta prevoz pripiše samo eni od dveh dobav, ki bo edina oproščena na podlagi člena 28c(A)(a), prvi pododstavek, Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/7/ES z dne 10. aprila 1995.

Omenjena razlaga velja za katerega koli davčnega zavezanca — prvega prodajalca, vmesnega pridobitelja ali drugega pridobitelja — ki ima med odpošiljanjem ali prevozom pravico razpolaganja z blagom.

2)

Samo kraj dobave, pri kateri gre za odpošiljanje ali prevoz blaga znotraj Skupnosti, se določa v skladu s členom 8(1)(a) Šeste direktive 77/388, kot je bila spremenjena z Direktivo 95/7; šteje se, da je opravljena v državi članici, iz katere je bilo blago odposlano ali odpeljano. Kraj druge dobave se določa v skladu s členom 8(1)(b) iste direktive; šteje se, da je opravljena bodisi v državi članici odhoda bodisi v državi članici prispetja omenjene pošiljke ali omenjenega prevoza, odvisno od tega, ali je ta dobava prva ali druga od dveh zaporednih dobav.


(1)  UL C 251, 9.1.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/10


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Queen's Bench Division)) — Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128 Ltd

(Zadeva C-259/04) (1)

(Znamke, ki zavajajo ali lahko zavajajo javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve - Znamka, ki jo imetnik prenese skupaj s podjetjem, ki izdeluje z znamko povezano blago - Direktiva 89/104/EGS)

(2006/C 143/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Elizabeth Florence Emanuel

Tožena stranka: Continental Shelf 128 Ltd

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Razlaga členov 3(1)(g) in 12(2)(b) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) — Znamke, ki zavajajo ali lahko zavajajo javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve — Znamka, ki jo imetnik prenese skupaj s podjetjem, ki izdeluje z znamko povezano blago — Poročne obleke znamke „Elizabeth Emanuel“

Izrek

1)

Znamki, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov te znamke, se registracija ne more zavrniti samo zato, ker naj bi zavajala javnost v smislu člena 3(1)(g) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, zlasti ko so se stranke te znamke, ki je bila prej registrirana v drugačni grafični obliki, prenesle s podjetjem, ki izdeluje proizvode, označene s to znamko.

2)

Imetniku znamke, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov s to znamko, se pravice ne morejo razveljaviti zgolj zato, ker naj bi ta znamka lahko zavedla javnost v smislu člena 12(2)(b) Direktive 89/104, zlasti ko se stranke te znamke prenese s podjetjem, ki izdeluje proizvode te znamke.


(1)  UL C 217, 28.8.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/10


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg) — ED & F Man Sugar Ltd proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Zadeva C-274/04) (1)

(Kmetijstvo - Uredba (EGS) št. 3665/87 - Izvozna nadomestila - Uporaba kazni zaradi dokončne odločbe o vračilu nadomestila - Možnost ponovnega preverjanja odločbe o kazni)

(2006/C 143/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ED & F Man Sugar Ltd

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Finanzgericht Hamburg — Razlaga člena 11(1) in (3) Uredbe Komisije (EGS) št. 3665/87 z dne 27. novembra 1987 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (UL L 351, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2945/94 z dne 2. decembra 1994 (UL L 310, str. 57) — Kazni v primeru previsokega zaprosila za vračilo — Možnost, da nacionalni organi in/ali nacionalna sodišča v okviru pritožbenega postopka izvoznika zoper odločbo, s katero mu je bila naložena kazen, preverijo dokončno odločbo o povračilu neupravičeno prejetih zneskov — Napačna razlaga prava Skupnosti

Izrek

Člen 11(1), prvi pododstavek, Uredbe Komisije (EGS) št. 3665/87 z dne 27. novembra 1987 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2945/94 z dne 2. decembra 1994, je treba razlagati tako, da lahko nacionalni organi in sodišča v okviru pritožbenega postopka zoper odločbo o kazni, ki temelji na tem členu, preverijo, ali je izvoznik dejansko zahteval nadomestilo, ki je višje od nadomestila, ki bi se moralo uporabiti v smislu navedene določbe, čeprav je odločba o povračilu, predvidena v odstavku 3, prvi pododstavek, navedenega člena, postala dokončna pred sprejetjem odločbe o kazni.


(1)  UL C 228, 11.9.2001.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/11


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court) v zadevi Eurofood IFCS Ltd — Enrico Bondi proti Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders

(Zadeva C-341/04) (1)

(Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Uredba (ES) št. 1346/2000 - Postopki v primeru insolventnosti - Odločba o uvedbi postopkov - Središče dolžnikovih glavnih interesov - Priznanje postopka v primeru insolventnosti - Javni red)

(2006/C 143/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Enrico Bondi

Tožene stranke: Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Supreme Court — Razlaga členov 1, 2, 3 in 16 Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L 160, str. 1) — Sklep o imenovanju začasnega upravitelja za čas do izdaje dokončnega sklepa — Možnost, da se šteje, da je ta sklep odločba, s katero se uvede postopek v primeru insolventnosti — Sodišče, pristojno za uvedbo postopka v primeru insolventnosti

Izrek

1)

Kadar je dolžnik hčerinska družba, ki ima registrirani sedež v drugi državi članici kot družba mati, se domneva iz člena 3(1) drugi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti, da je središče glavnih interesov te hčerinske družbe v državi članici, v kateri ima registrirani sedež, lahko ovrže le, če je na podlagi dejstev, ki so objektivna in jih tretje osebe lahko preverijo, mogoče ugotoviti resnično stanje, ki je drugačno od tistega, ki ga odraža lokacija omenjenega registriranega sedeža. Tako bi lahko bilo zlasti v primeru družbe, ki na ozemlju države članice, v kateri ima sedež, ne bi opravljala nobene dejavnosti. Nasprotno pa, kadar družba opravlja dejavnost na ozemlju države članice, v kateri ima sedež, samo dejstvo, da družba mati, ustanovljena v drugi državi članici, nadzoruje ali lahko nadzoruje njene poslovne odločitve, ne zadostuje, da bi se ovrgla domneva, ki jo predpisuje zgoraj navedena uredba.

2)

Člen 16(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 1346/2000 je treba razlagati tako, da so sodišča drugih držav članic dolžna priznati glavni postopek v primeru insolventnosti, ki ga je uvedlo sodišče države članice, ne da bi imela možnost preveriti pristojnost sodišča države, v kateri je bil uveden postopek.

3)

Člen 16(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 1346/2000 je treba razlagati tako, da je odločba o uvedbi postopkov v primeru insolventnosti v smislu te določbe odločba sodišča države članice, ki je odločalo o predlogu, ki je temeljil na dolžnikovi insolventnosti in s katerim naj bi se uvedel postopek, določen v Prilogi A k isti uredbi, kadar ima ta odločba za posledico odvzem dolžnikovega premoženja in imenovanje upravitelja, določenega v Prilogi C k zgoraj navedeni uredbi. Ta odvzem premoženja pomeni, da dolžnik izgubi pooblastila za upravljanje svojega premoženja.

4)

Člen 26 Uredbe št. 1346/2000 je treba razlagati tako, da država članica lahko zavrne priznanje postopkov v primeru insolventnosti, ki so bili uvedeni v drugi državi članici, če je bila odločba o uvedbi postopkov v primeru insolventnosti sprejeta ob očitni kršitvi temeljne pravice do izjave udeleženca takega postopka.


(1)  UL C 251, 9.10.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/12


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) proti Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA

(Zadeva C-410/04) (1)

(Prosto opravljanje storitev - Storitev lokalnega javnega prevoza - Oddaja brez razpisa - Oddaja javnega organa delniški družbi, ki je v njegovi lasti)

(2006/C 143/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)

Tožena stranka: Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Skladnost nacionalne ureditve, ki dovoljuje, da javni organ lahko družbi, ki z izključno javnim kapitalom dodeli, upravljanje storitve lokalnega javnega prevoza, s členi 46, 49 in 86 ES — Dodelitev brez izvedbe postopkov, določenih v Direktivi Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev dodelitev (UL L 209, str. 1).

Izrek

Členi 43 ES, 49 ES in 86 ES ter načela enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva in preglednosti ne nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki javnemu organu omogoča neposredno oddajo javne službe družbi, ki je v celoti v njegovi lasti, pod pogojem, da javni organ to družbo nadzoruje tako kot svoje službe in da ta opravlja pretežni del dejavnosti z organom, ki je v njej udeležen.


(1)  UL C 300, 4.12.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/12


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. maja 2006 — Regione Siciliana proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-417/04 P) (1)

(Pritožba - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - Ukinitev finančne pomoči - Ničnostna tožba - Dopustnost - Regionalna ali lokalna enota - Akti, ki to enoto neposredno in posamično zadevajo - Neposreden vpliv)

(2006/C 143/22)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Regione Siciliana (zastopnika: A. Cingolo in G. Aiello, avocats)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: E. de March in L. Flynn, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 8. julija 2004 v zadevi Regione Siciliana proti Komisiji (T-341/02), s katerim je za nedopustno razglasilo tožbo za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije D (2002) 810439 z dne 5. septembra 2002 o ukinitvi finančne pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt „Autostrada Messina Palermo“.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

Regione Siciliana se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 300, 4.12.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/13


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Social Security Commissioner) — Sarah Margaret Richards proti Secretary of State for Work and Pensions

(Zadeva C-423/04) (1)

(Enako obravnavanje moških in žensk v zadevah socialne varnosti - Direktiva 79/7/EGS - Zavrnitev starostne pokojnine v starosti 60 let transseksualcu, ki je kirurško spremenil spol iz moškega v ženski)

(2006/C 143/23)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Social Security Commissioner

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sarah Margaret Richards

Tožena stranka: Secretary of State for Work and Pensions

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Social Security Commissioner — Razlaga členov 4 in 7 Direktive Sveta 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti — Zavrnitev pravice do starostne pokojnine ob dopolnjeni starosti 60 let transseksualcu, ki je spremenil spol iz moškega v žensko, ko bi bil upravičen do pokojnine, če bi bil rojen kot ženska

Izrek

1)

Člen 4(1) Direktive Sveta 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti je treba razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji, ki osebi, ki je v skladu s pogoji, ki jih določa nacionalno pravo, spremenila spol iz moškega v žensko, zavrača pravico do starostne pokojnine, ker ni dosegla starosti 65 let, medtem ko bi bila ta ista oseba do take pokojnine upravičena v starosti 60 let, če bi se jo po nacionalnem pravu štelo za žensko.

2)

Časovnega učinka te sodbe ni treba omejiti.


(1)  UL C 300, 4.12.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/13


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

(Zadeva C-428/04) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 89/391/EGS - Ukrepi za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu - Nesporočanje o ukrepih prenosa - Nepravilen ali pomanjkljiv prenos - Členi 2(1), 7(3), 8(2), 11(2)(c) in (d), 13(2)(b) in 18)

(2006/C 143/24)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: V. Kreuschitz, N. Yerrell in H. Kreppel, zastopniki)

Tožena stranka: Republika Avstrija (zastopnica: C. Pesendorfer, zastopnica)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Nepopoln in nepravilen prenos Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, str. 1).

Izrek

1)

Republika Avstrija s tem, da v nasprotju z zahtevami člena 18(1) Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu, s tem, da ni sprejela v predpisanem roku zakona o učiteljski službi na deželni ravni (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz), in s tem, da ni ali je zgolj nepopolno prenesla člene 2(1) za učitelje obveznega izobraževanja na Tirolskem, 7(3), 8(2), 11(2)(c) in (d) in 13(2)(b) te direktive, ni izpolnila obveznosti iz navedenih določb te direktive.

2)

Tožba se v preostalem zavrne.

3)

Republika Avstrija nosi svoje stroške in pet šestin stroškov Komisije Evropskih skupnosti.


(1)  UL C 314, 18.12.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/14


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden) — H. A. Solleveld proti Staatssecretaris van Financiën

(Združeni zadevi C-443/04 in C-444/04) (1)

(Šesta direktiva DDV - Člen 13(A)(1)(c) - Oprostitve - Zdravstvena oskrba pri opravljanju medicinske in paramedicinske poklicne dejavnosti - Terapevtsko zdravljenje, ki ga izvajata fizioterapevt in psihoterapevt - Paramedicinska poklicna dejavnost, kot jo opredeli zadevna država članica - Pooblastilo za odločanje po prostem preudarku - Omejitve)

(2006/C 143/25)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: H. A. Solleveld, J.E. van den Hout-van Eijnsbergen

Tožena stranka: Staatssecretaris van Financiën

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Hoge Raad der Nederlanden — Razlaga člena 13(A)(1)(c) Direktive 77/388/EGS: Šeste direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1) — Oprostitev storitev zdravstvene oskrbe pri opravljanju medicinske in paramedicinske poklicne dejavnosti, kot jih opredeli zadevna država članica — Dejavnosti, ki jih opravlja fizioterapevt izven okvira nacionalnih medicinskih ali paramedicinskih poklicnih dejavnosti

Izrek

Člen 13(A)(1)(c) Šeste direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, je treba razlagati tako, da podeljuje državam članicam pooblastilo za odločanje po prostem preudarku v zvezi z opredelitvijo paramedicinske poklicne dejavnosti in zdravstvene oskrbe, ki pripada tem poklicnim dejavnostim, za namene oprostitve, določene s to določbo. Vendar pa morajo države članice pri izvrševanju pooblastila do odločanja po prostem preudarku, spoštovati cilj, ki ga navedena določba zasleduje, to je zagotavljanje, da oprostitev velja samo za storitve, ki jih opravijo osebe z zahtevano strokovno usposobljenostjo, ter načelo davčne nevtralnosti.

Nacionalna zakonodaja, ki izključi poklic psihoterapevta iz opredelitve paramedicinskih poklicnih dejavnosti, nasprotuje navedenima cilju in načelu samo, če — kar mora presoditi predložitveno sodišče — bi bilo psihoterapevtsko zdravljenje, kadar ga izvajajo psihiatri, psihologi ali kateri koli drugi pripadniki medicinske ali paramedicinske poklicne dejavnosti, oproščeno DDV, medtem ko bi se lahko, če ga izvajajo psihoterapevti, obravnavalo glede na njihovo strokovno usposobljenost, kot da je enakovredne kvalitete.

Nacionalna zakonodaja, ki izključi določene posebne dejavnosti zdravstvene oskrbe, kot je zdravljenje z diagnostiko področij motenj, ki jih opravljajo fizioterapevti, iz opredelitve te paramedicinske poklicne dejavnosti, nasprotuje istima cilju in načelu samo, kolikor — kar je naloga predložitvenega sodišča, da presodi — bi bilo navedeno zdravljenje, če ga opravijo zdravniki ali zobozdravniki, oproščeno DDV, medtem ko bi se lahko, če ga izvajajo fizioterapevti, obravnavalo glede na njihovo strokovno usposobljenost, kot da je enakovredne kvalitete.


(1)  UL C 6, 8.1.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/15


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA proti Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Zadeva C-456/04) (1)

(Pomorska kabotaža - Uredba (EGS) št. 3577/92 - Zakon, ki velja za posadko na ladjah, ki imajo bruto tonažo 650 ton ali več in izvajajo otoško kabotažo - Pojem „prevoz“ opravljen pred ali po kabotaži)

(2006/C 143/26)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Agip Petroli SpA

Tožene stranke: Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Razlaga člena 3(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) (UL L 364, str. 7) — Zakon, ki velja za posadko ladij z bruto tonažo 650 ton ali več in izvajajo otoško pomorsko kabotažo — Pojem prevoza, kadar se prevoz opravi po ali pred prevozom v drugo državo ali iz druge države članice.

Izrek

Pojem „prevoza, opravljenega pred ali po kabotaži“ iz člena 3(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) načeloma obsega vsak prevoz iz druge države ali vanjo, ne glede na to, ali je na krovu tovor. Vendar niso dovoljeni prevozi brez tovora na krovu, ki bi z zlorabo obšli pravila, določena z Uredbo. Ugotovitev o obstoju navedene zlorabe zahteva na eni strani, da je posledica mednarodnega prevoza z balastom, čeprav so bili formalno izpolnjeni pogoji iz člena 3(3) te uredbe, to, da je ladjar glede vseh vprašanj, povezanih s posadko, bil upravičen do uporabe pravil države zastave in je bil s tem kršen namen člena 3(2) Uredbe, ki je to, da se za vsa vprašanja v zvezi s posadko pri otoški kabotaži uporabljajo pravila države gostiteljice. Po drugi strani mora iz celote objektivnih elementov prav tako izhajati, da je bistveni namen mednarodnega prevoza z balastom izogniti se uporabi člena 3(2) Uredbe št. 3577/92 v korist odstavka 3 tega člena.


(1)  UL C 19, 22.1.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/15


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) — L. H. Piatkowski proti Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven

(Zadeva C-493/04) (1)

(Prosto gibanje delavcev - Socialna varnost - Oseba, sočasno zaposlena na ozemlju ene države članice in samozaposlena na ozemlju druge države članice - Uporaba zakonodaje o socialni varnosti obeh držav članic - Uredba (EGS) št. 1408/71 - Člen 14c(ii) in Priloga VII - Prispevki za socialno varnost od obresti, ki jih je plačala družba s sedežem v eni državi članici državljanu, ki prebiva v drugi državi članici)

(2006/C 143/27)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Stranki(e) v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: L. H. Piatkowski

Tožena stranka: Inspecteur van de Belastingdienst grote ondernemingen Eindhoven

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Razlaga člena 14c(ii) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, v različici, v katero je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996 (UL L 28, str. 1), kot tudi Uredbo Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 v različici spremenjeni in posodobljeni z Uredbo št. 118/97 — Uporaba člena 14c(ii) skupaj s Prilogo VII, 1 — Socialna varnost — Hkratna uporaba zakonodaje obeh držav članic

Izrek

Člena 48 in 52 Pogodbe ES (po spremembi postala člena 39 ES in 43 ES) glede prostega gibanja delavcev in svobode ustanavljanja ter člen 14c(ii) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, v različici, ki je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29. junija 1998, je treba razlagati tako, da niso v nasprotju z nizozemsko zakonodajo, ki v osnovo za prispevke za socialno varnost vključuje obresti, kot so te, ki jih je v postopku v glavni stvari plačala družba s sedežem na Nizozemskem nizozemskemu državljanu, ki prebiva v Belgiji in za katerega se na podlagi navedene Uredbe ter ob upoštevanju narave njegovih poklicnih dejavnosti uporabljata zakonodaji o socialni varnosti teh dveh držav članic.


(1)  UL C 31, 5.2.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/16


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden) — A.C. Smits-Koolhoven proti Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-495/04) (1)

(Direktiva 95/59 - Davki, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov - Zeliščne cigarete - Uporaba izključno v medicinske namene)

(2006/C 143/28)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki(e) v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A.C. Smits-Koolhoven

Tožena stranka: Staatssecretaris van Financiën

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Hoge Raad der Nederlanden — Razlaga člena 7(2) Direktive Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L 291, str. 40) — Zdravilne cigarete — Izključno medicinska funkcija — Terapevtski in profilaktični nameni

Izrek

Člen 7(2) Direktive Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov, je treba razlagati tako, da se cigarete brez tobaka, ki ne vsebujejo sestavin, ki imajo zdravilni učinek, vendar so predstavljene in se tržijo kot pomoč osebam, ki želijo nehati kaditi, ne „uporabljajo izključno v medicinske namene“ v smislu drugega pododstavka te določbe.


(1)  UL C 31, 5.2.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/16


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. februarja 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht) — Ergün Torun proti Stadt Augsburg

(Zadeva C-502/04) (1)

(Pridružitveni sporazum med EGS in Turčijo - Prosto gibanje delavcev - Člen 7, drugi pododstavek, Sklepa Pridružitvenega sveta št. 1/80 - Polnoletni otrok turškega delavca, ki je zaključil poklicno usposabljanje v državi članici gostiteljici - Kazenska obsodba - Učinek na pravico do prebivanja)

(2006/C 143/29)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ergün Torun

Tožena stranka: Stadt Augsburg

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Bundesverwaltungsgericht — Razlaga členov 6, 7 in 14 Sklepa Pridružitvenega sveta 1/80 EGS/Turčija — Turški državljan, družinski član turškega delavca, vključen v zakoniti trg dela države članice, ki je bil obsojen na brezpogojno kazen odvzema prostosti za tri leta — Izguba pravice do prebivanja

Izrek

Polnoletni otrok turškega delavca migranta, ki je bil zakonito zaposlen v državi članici več kot tri leta, je uspešno zaključil poklicno usposabljanje v tej državi in izpolnjuje pogoje, navedene v členu 7, drugi pododstavek, Sklepa št. 1/80 z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve, ki ga je sprejel Pridružitveni svet, ustanovljen s sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo, izgubi pravico do prebivanja, ki je povezana s pravico sprejeti vsako ponujeno zaposlitev, ki jo navaja navedena določba, zgolj v primerih, ki jih določa člen 14(1) tega sklepa, ali če zapusti ozemlje države članice gostiteljice za daljše obdobje in brez upravičenih razlogov.


(1)  UL C 31, 5.2.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/17


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. marca 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative) — Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic proti Ministre du travail et de l'emploi

(Zadeva C-10/05) (1)

(Prosto gibanje oseb - Delavci - Družinski člani - Pravica do zaposlitve državljana tretje države, ki je zakonec državljana Skupnosti - Pogoji)

(2006/C 143/30)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic

Tožena stranka: Ministre du travail et de l'emploi

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Cour administrative — Razlaga člena 39 Pogodbe ES in Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti (UL L 257, str. 2) — Državljan tretje države, ki je zakonec državljanke države članice in ki zatrjuje, da ne potrebuje delovnega dovoljenja v tej državi članici — Zakonec državljanke Skupnosti, ki je opravila poklicno izobraževanje in pripravništvo v drugi državi članici

Izrek

V takih okoliščinah, kot so okoliščine v zadevi v glavni stvari, člen 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2434/92 z dne 27. julija 1992, državljanu tretje države ne daje pravice do zaposlitve v državi članici, ki ni država članica, v kateri je njegov zakonec, državljan Skupnosti, ki je izkoristil svojo pravico do prostega gibanja, zaposlen ali je bil zaposlen.


(1)  UL C 69, 19.3.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/17


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te Amsterdam) — Kawasaki Motors Europe NV proti Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

(Zadeva C-15/05) (1)

(Skupna carinska tarifa - Tarifne številke - Uvrstitev transportne opreme - Traktorji - Avtomobili in vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi - Uredba (ES) št. 2518/98 - Točka 5 priložene preglednice - Neveljavnost)

(2006/C 143/31)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof te Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Kawasaki Motors Europe NV

Tožena stranka: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Gerechtshof te Amsterdam — Veljavnost Uredbe Komisije (ES) št. 2518/98 z dne 23. novembra 1998 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (UL L 315, str. 3) — Nova vozila (za vožnjo po vsakem terenu), namenjena za vleko ali potiskanje drugih vozil, naprav ali tovora, primerna za prevoz oseb — Tarifna uvrstitev — Tarifna številka 8703 21 in tarifna številka 8701 90

Izrek

1)

Točka 5 preglednice iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2518/98 z dne 23. novembra 1998 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, zato ker za vozila, opisana v podštevilki 8703 21 20 kombinirane nomeklature, določa drugačno vlečno moč tovora — ki ima najmanj trikratno maso vozila — kot je tista, ki jo določa mnenje o uvrstitvi odbora za harmonizirani sistem, in tako razširja obseg številke, ki se nanaša na vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, je neveljavna.

2)

Nova štirikolesna vozila za vožnjo po vsakem terenu, ki imajo samo en sedež, krmilni sistem tipa Ackerman, ki se upravlja s krmilom, ki imajo vlečno kljuko in katerih tehnične lastnosti jim dovoljujejo vleko najmanj dvakratne njihove mase, uvrstiti v podštevilko 8701 90 te nomenklature. Gerechtshof te Amsterdam navedena vozila uvrsti v podštevilki, ki ustrezata moči njihovega motorja.


(1)  UL C 82, 2.4.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/18


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg) — Elfering Export GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Zadeva C-27/05) (1)

(Izvozna nadomestila - Materialni pogoj - Uredba (ES) št. 800/1999 - Goveje meso - Neobstoj dokaza o poreklu proizvodov - Veljavnost sankcij)

(2006/C 143/32)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Elfering Export GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Finanzgericht Hamburg — Razlaga členov 5(4) in 51(2) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (UL L 102, str. 11) — Podatek o skupnostnem poreklu proizvodov v izvozni deklaraciji — Neobstoj dokaza o poreklu proizvodov — Veljavnost sankcij

Izrek

Izjava o kupnostnem poreklu proizvoda, ki je predmet zahteve za nadomestilo, vsebovana v obrazcu izvozne deklaracije, je sestavni del podatkov, ki jih je treba predložiti, pod grožnjo sankcije na podlagi povezanih določb členov 51(2) in 5(4) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode.


(1)  UL C 82, 2.4.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/19


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te 's-Gravenhage) — Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) proti Staat der Nederlanden

(Zadeva C-124/05) (1)

(Socialna politika - Zaščita varnosti in zdravja delavcev - Direktiva 93/104/ES - Pravica do plačanega letnega dopusta - Denarno nadomestilo za neizrabljen minimalni plačani letni dopust)

(2006/C 143/33)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Tožena stranka: Staat der Nederlanden

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Gerechtshof te 's-Gravenhage — Razlaga člena 7(2) Direktive Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 307, str. 18) — Združljivost z nacionalnim predpisom, ki določa možnost pisnega dogovora v času trajanja pogodbe o zaposlitvi, da se delavcu zaradi neizrabljenega minimalnega letnega dopusta zagotovi denarno nadomestilo v naslednjem letu.

Izrek

Člen 7 Direktive Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa, kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/34/ES z dne 22. junija 2000, je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da nacionalna določba med trajanjem pogodbe o zaposlitvi ponuja možnost, da se letni dopust v smislu člena 7(1), ki ni bil izrabljen v enem letu, v naslednjem letu nadomesti z denarnim nadomestilom.


(1)  UL C 155, 25.6.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/19


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. aprila 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation) — Levi Strauss & Co. proti Casucci SpA

(Zadeva C-145/05) (1)

(Znamke - Direktiva 89/104/EGS - Člen 5(1)(b) - Primeren trenutek za presojo verjetnosti zmede v zvezi z znamko in podobnim znakom - Izguba razlikovalnega učinka zaradi ravnanja imetnika znamke po tem, ko se je znak začel uporabljati)

(2006/C 143/34)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Levi Strauss & Co.

Tožena stranka: Casucci SpA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Cour de cassation de Belgique — Razlaga člena 5(1) Direktive Sveta 89/104/EGS: Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 040, str. 1) — Primeren trenutek za presojo verjetnosti zmede v zvezi z znamko in podobnim znakom — Izguba razlikovalnega učinka zaradi ravnanja imetnika znamke po trenutku, ko se je znak začel uporabljati

Izrek

1)

Člen 5(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati v smislu, da mora sodišče pri določitvi obsega varstva znamke, ki je pravilno pridobila svoj razlikovalni učinek, upoštevati zaznavanje s strani upoštevne javnosti v trenutku, ko se je znak, ki krši zadevno znamko, začel uporabljati.

2)

Če pristojno sodišče ugotovi, da zadevni znak predstavlja kršitev znamke v trenutku, ko se je znak začel uporabljati, je to sodišče pristojno sprejeti ukrepe, ki se zdijo najprimernejši glede na okoliščine zadeve za zagotovitev pravice imetnika znamke iz člena 5(1)Direktiva 89/104, s tem da lahko ti ukrepi vključujejo še posebej odredbo o prenehanju uporabe navedenega znaka.

3)

Ni dovoljeno odrediti prenehanja uporabe zadevnega znaka, kadar je ugotovljeno, da je zadevna znamka izgubila svoj razlikovalni učinek zaradi ravnanja ali nedejavnosti njenega imetnika, tako da je postala obča oznaka v smislu člena 12(2) Direktiva 89/104, in znamka se zato razveljavi.


(1)  UL C 132, 28.5.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/20


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

(Zadeva C-180/05) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 92/100/EGS - Avtorski pravici sorodne pravice na področju intelektualne lastnine - Pravica do javnega posojanja - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

(2006/C 143/35)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: W. Wils, zastopnik)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopnik: M. S. Schreiner, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Kršitev členov 1 in 5 Direktive Sveta 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL L 346, str. 61)

Izrek

1)

Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da ni uporabilo določb o pravici do javnega posojanja, določenih v Direktivi Sveta 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine, ni izpolnilo obveznosti iz členov 1 in 5 te direktive.

2)

Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 171, 9.7.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/20


Sklep Sodišča z dne 21. novembra 2005 — SNF SAS proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva C-482/04 P) (1)

(Pritožba - Direktiva glede kozmetičnih izdelkov - Omejitve uporabe polakrilamidov v kozmetičnih proizvodih)

(2006/C 143/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: SNF SAS (Zastopnika: K. Van Maldegem in C. Mereu, avocats)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti (Zastopnika: X. Lewis in A. Caeiros, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 6. septembra 2004 v zadevi SNF S.A. proti Komisiji Evropskih skupnosti (zadeva T-213/02), s katerim je razglasilo kot nedopusten predlog za ugotovitev delne ničnosti šestindvajsete Direktive Komisije 2002/34/ES z dne 15. aprila 2002 o prilagoditvi Prilog II, III in VII k Direktivi Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku (UL L 102, str. 19).

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

SNF SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 19 z dne 22.01.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/21


Pritožba, ki jo je vložil Carlos Correia de Matos 9. maja 2005 zoper sklep Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 23. februarja 2005 v zadevi T-454/04, Carlos Correia de Matos proti Komisiji

(Zadeva C-200/05)

(2006/C 143/37)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Pritožnik: Carlos Correia de Matos (zastopnik: C. Correia de Matos)

Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti

Sodišče (prvi senat) je s sklepom z dne 16. marca 2006 odločilo, da je pritožba nedopustna.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/21


Pritožba, ki jo je 13. januarja 2006 vložila Les Éditions Albert René SARL zoper sodbo Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 27. oktobra 2005 v zadevi T-336/03: Les Éditions Albert Réné SARL proti Uradu za harmonizacijo na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-16/06 P)

(2006/C 143/38)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Les Éditions Albert René SARL (zastopnik: J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in Orange A/S

Predlogi pritožnice:

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje z dne 27. oktobra 2005 v zadevi T-336/03;

razveljavi odločbo odbora za pritožbe UUNT z dne 14. julija 2003 v zadevi R 559/2002-4;

zavrne zahtevo za registracijo MOBILIX št. 671396 za vse proizvode in storitve, za katere je zaprosila;

se UUNT naloži plačilo stroškov postopka pred Sodiščem prve stopnje in Sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da sodba Sodišča prve stopnje krši člen 63 Uredbe št. 40/94 in splošna načela skupnostnega upravnega in procesnega prava z ugotovitvijo, v nasprotju z izpodbijano odločbo odbora, da si nasprotujoči znamki, OBELIX in MOBILIX nista podobni, s čimer je sprejelo odločitev v škodo pritožnici o zadevi, ki ni bila ustrezno sprožena, in s tem prekoračilo pristojnost Sodišča prve stopnje, ko je preučevalo odločbe odborov za pritožbe UUNT v primeru, kot je ta.

Pritožnica nadalje trdi, da je Sodišče prve stopnje, čeprav je bilo upravičeno odločati o podobnosti nasprotujočih si znamk v škodo pritožnice, kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ko je uporabilo napačno pravno merilo pri ugotovitvi, da si nasprotujoči si znamki, OBILIX in MOBILIX, nista podobni, kot pri odločanju, da so si nekateri nasprotujoči proizvodi in storitve podobni, nekateri pa ne.

Pritožnica nadalje trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 74 Uredbe št. 40/94, ko ni priznalo, da je OBELIX dobro poznana znamka z velikim razlikovalnim učinkom.

Pritožnica še trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 63 Uredbe št. 40/94 in lasten Poslovnik, ko je razglasilo za nedopusten pritožničin zahtevek pred Sodiščem na razveljavitev izpodbijane odločbe odbora, ker ni uporabilo člena 8(5) Uredbe v tem primeru.

Pritožnica navaja, da je Sodišče prve stopnje kršilo člena 44 in 48 lastnega Poslovnika, ko je razglasilo za nedopusten zahtevek, postavljen podredno na zaslišanju, da Sodišče vrne zadevo odboru, da bi pritožnica lahko dokazala ugled znamke OBELIX.

Pritožnica nazadnje trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 63 Uredbe št. 40/94 in lasten Poslovnik, predvsem člen 135(4) zadnjega, ko je razglasilo za nedopustne nekatere dokumente, predložene Sodišču prve stopnje.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/22


Predlog za sprejem predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret 16. marca 2006 — Olicom A/S proti Skatteministeriet

(Zadeva C-142/06)

(2006/C 143/39)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret (vzhodno regijsko Sodišče); petnajsti senat, Kopenhagen Danska

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Olicom A/S

Tožena stranka: Skatteministeriet (danski davčni urad)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali naj se Prilogo I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije št. 3009/95 razlaga tako, da so sestavljene mrežno/modemske kartice, kot tiste iz postopka v glavni stvari, po 1. januarju 1996 podvržene carinskim dajatvam kot naprave za obdelavo podatkov iz tarifne številke 84 71 ali kot telekomunikacijski aparati iz tarifne številke 85 17?

V povezavi s tem naj Sodišče Evropskih skupnosti presodi, ali naj se pojem „posebne funkcije“ v okviru pomena Navodila 5(E) Poglavja 84 kombinirane nomenklature, kot je bil spremenjen z Uredbo št. 3009/95 razlaga tako, da spada ta razvrstitev pod tarifno številko, ki je druga od tarifne številke 84 71, ko je prisotna funkcija WAN, oziroma ali naj bo razvrstitev pod postavko, ki je druga od tarifne številke 84 71 samo kadar se lahko WAN funkcijo izvaja neodvisno od avtomatske naprave za obdelavo podatkov.

2.

Če bo Sodišče Evropskih skupnosti ugotovilo, da je funkcija WAN v sestavljeni mrežno/modemski kartici posebna funkcija, naj Sodišče razsodi, ali je za carinsko razvrščanje pomembno, da se lahko za glavno funkcijo proizvoda šteje funkcija LAN.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria di secondo grado di Trento 17. marca 2006 — Fendt Italiana Srl proti Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

(Zadeva C-145/06)

(2006/C 143/40)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria di secondo grado di Trento

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Fendt Italiana Srl

Tožena stranka: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je davčni režim, ki izhaja iz člena 62 zakonodajnega dekreta št. 504/95, združljiv z Direktivo št. 2003/96/ES (1), ki je prestrukturirala celoten okvir Skupnosti za obdavčitev energentov, medtem ko se slednji uporabljajo v različne namene in ne kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje?


(1)  UL L 283, str. 51.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria di secondo grado di Trento 17. marca 2006 — Fendt Italiana Srl proti Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

(Zadeva C-146/06)

(2006/C 143/41)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria di secondo grado di Trento

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Fendt Italiana Srl

Tožena stranka: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je davčni režim, ki izhaja iz člena 62 zakonodajnega dekreta št. 504/95, združljiv z Direktivo št. 2003/96/ES (1), ki je prestrukturirala celoten okvir Skupnosti za obdavčitev energentov, medtem ko se slednji uporabljajo v drugačne namene in ne kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje?


(1)  UL L 283, str. 51.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato, Quinta Sezione 20. marca 2006 — SECAP SpA proti Comune di Torino

(Zadeva C-147/06)

(2006/C 143/42)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SECAP SpA

Tožena stranka: Comune di Torino in drugi

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali vsebuje določba iz člena 30(4) Direktive 93/37/EGS (1), oziroma ustrezna določba iz člena 55(1) in (2) Direktive 2004/18/ES (2) (če slednji pride v poštev) — v skladu s katero mora naročnik pri ponudbi, ki je v primerjavi s storitvijo neobičajno nizka, preden takšno ponudbo lahko zavrne, zahtevati pisno pojasnilo o posameznih postavkah ponudbe in mora te posamezne postavke, ob upoštevanju podanih pojasnil, preizkusiti — temeljno načelo prava Skupnosti?

2)

V primeru negativnega odgovora na to vprašanje, ali je določba iz člena 30(4) Direktive 93/37/EGS, oziroma ustrezna določba iz člena 55(1) in (2) Direktive 2004/18/ES (če ta člen pride v poštev), v skladu s katero mora naročnik pri ponudbi, ki je v primerjavi s storitvijo neobičajno nizka, preden takšno ponudbo lahko zavrne, zahtevati pisno pojasnilo o posameznih postavkah ponudbe in mora te posamezne postavke, ob upoštevanju podanih pojasnil, preizkusiti, tudi če to ni temeljno načelo prava Skupnosti, izraz implicitne posledice, oziroma izvedenega načela iz načela konkurence, v povezavi z načeli preglednosti uprave in nediskriminacije na podlagi državljanstva in to pravilo zato kot tako velja neposredno in prednostno pred morebitnimi neskladnimi nacionalnimi predpisi, ki jih je sprejela država za oddajo javnih naročil gradenj, za katere pravo Skupnosti ne velja neposredno?


(1)  UL L 199, str. 54

(2)  UL L 134, str. 114


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/24


Predlog za sprejem predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo 27. marca 2006 — International Mail Spain, S.L. proti Administración del Estado y Correos

(Zadeva C-162/06)

(2006/C 143/43)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: International Mail Spain, S.L.

Tožena stranka: Administración del Estado y Correos

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 7(2) [preden je bil spremenjen z Direktivo 2002/39/ES] Direktive 97/67/ES (1) z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve, ki državam članicam dovoljuje, da čezmejne pošiljke uvrstijo med rezervirane poštne storitve, navedenim državam članicam dopušča, da jih rezervirajo le, če lahko dokažejo, da bi bilo sicer ogroženo finančno ravnovesje izvajalcev univerzalnih poštnih storitev, ali pa nasprotno tako rezervirane storitve lahko obdržijo zaradi drugih razlogov, kot je na primer razlog hitrosti, ki veljajo za celoten poštni sektor, vključno s stopnjo liberalizacije tega sektorja v času, ko pride do odločitve o rezervaciji?


(1)  UL L 15, 21.1.1998, str. 14.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny Lodz 29. marca 2006 — Ceramika Paradyż sp. z oo proti Dyrektor Izby Skarbowej Lodz

(Zadeva C-168/06)

(2006/C 143/44)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Wojewódzki Sąd Administracyjny Lodz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ceramika Paradyż sp. z oo

Tožena stranka: Dyrektor Izby Skarbowej Lodz

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali člen 2(2) Prve direktive Sveta z dne 11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (1) v povezavi s členi 2, 10(1)(a) in 10(2) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (2) prepoveduje, da države članice zavezancu za plačilo davka na dodano vrednost naložijo obveznost plačila dodatnega davčnega dolga, ki ustreza 30 % zneska, za katerega je bil davčni dolg prenizko določen, oziroma 30 % zneska, za katerega je davčni zavezanec previsoko izkazal razliko davka za vračilo oziroma vstopni davek za vračilo, ali za katerega je previsoko določil presežek vstopnega davka nad izstopnim davkom na dodano vrednost, ki ga je treba prenesti v naslednje obračunsko obdobje, če se ugotovi, da

(a)

je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost v oddani davčni napovedi kot davčni dolg izkazal znesek, ki je nižji od dolgovanega, ali

(b)

je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost v davčni napovedi izkazal znesek preplačane razlike davka ali preplačanega vstopnega davka, ki je višji od zneska izstopnega davka, ali

(c)

je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost v davčni napovedi izkazal razliko med zneskom vstopnega davka in zneskom izstopnega davka na dodano vrednost, ki se jo prenese v naslednji mesec, ali

(d)

je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost v davčni napovedi izkazal in obdržal znesek kot razliko davka, ki jo mora dobiti povrnjeno oziroma znesek kot preplačani vstopni davek, medtem ko bi moral izkazati znesek davčnega dolga, ki ga je treba plačati davčnemu uradu.

(e)

zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost ni oddal davčne napovedi in ni poravnal davčnega dolga?

2)

Ali se za „posebne ukrepe“ v smislu člena 27(1) Šeste direktive Sveta, upoštevajoč njihovo naravo in cilj, lahko šteje možnost, da se zavezancu za plačilo davka na dodano vrednost naloži plačilo dodatnega davčnega dolga, ki se določi z odločbo davčnega organa, če je se objektivno ugotovi, da je davčni zavezanec kot davčni dolg navedel prenizek znesek ali, da je kot razliko davka, ki jo mora dobiti povrnjeno, navedel previsok znesek ali, da je kot vstopni davek, ki ga mora dobiti povrnjenega, navedel previsok znesek?


(1)  UL 71, 14.4.1967, str. 1301.

(2)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Napoli 30. marca 2006 — Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori proti Beth Israel Deaconess Medical Center

(Zadeva C-170/06)

(2006/C 143/45)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Napoli

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori

Tožena stranka: Beth Israel Deaconess Medical Center

Vprašanje za predhodno odločanje

Razlaga člena 5(3) Bruseljske konvencije, glede vprašanja, ali je — razen v primerih več vrst škod -, merilo sodišča kraja, kjer je prišlo do škodnega dogodka lahko podlaga za pristojnost tudi sodišča kraja, kjer je oškodovanec izvedel za škodo, ki izvira iz ravnanja, ki se je zgodilo v drugi državi.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria regionale di Genova 3. aprila 2006 — Agrover srl proti Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

(Zadeva C-173/06)

(2006/C 143/46)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria regionale di Genova

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Agrover srl

Tožena stranka: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

Vprašanje za predhodno odločanje

1)

Ali se lahko člen 216 Carinskega zakonika Skupnosti (Uredba EGS št. 2913/92 (1) z dne 12. oktobra 1992) uporabi v primeru, kadar se za blago Skupnosti (riž), predhodno izvoženo v postopku aktivnega oplemenitenja s potrdilom EUR1 v tretjo državo (s katero je bil sklenjen sporazum, ki predvideva uporabo preferencialne tarifne obravnave), uporabijo uvozne carine ob ponovnem naknadnem kompenzacijskem uvozu istega blaga (enakega) iz tretje države, ki s Skupnostjo ni sklenila sporazuma?

2)

Ali lahko carinski organi dajatve, določene v členu 216 Carinskega zakonika Skupnosti, če niso bile zaračunane v okviru kompenzacijskega uvoza, zahtevajo naknadno, in ali vendarle ne gre za primer oprostitve iz člena 220 tega zakonika?


(1)  UL L 302, str. 1.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/25


Tožba, vložena 4. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-177/06)

(2006/C 143/47)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: F. Castillo de la Torre, zastopnik)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlogi tožeče stranke:

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

Ugotovi, da Kraljevina Španija s tem, da v določenem roku ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za uskladitev s členoma 2 in 3 Odločb Komisije z dne 20. decembra 2001 o programu pomoči, ki ga Španija izvaja v letu 1993 v korist novoustanovljenih podjetij v Álavi, Vizcayi in Guipúzcoi, dokumenti C (2001) 4448 konč. (1), C (2001) 4478 konč. (2) in C (2001) 4475 konč. (3), oziroma, v vsakem primeru, s tem, da v skladu s členom 4, o njihovem sprejetju ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz teh odločb in Pogodbe ES;

Kraljevini Španiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok, ki ga določa člen 4 teh odločb za to, da Kraljevina Španija sporoči izvedbene ukrepe, se je iztekel 1. marca 2002, pri čemer pa Komisija ni prejela nobenega obvestila v tej zvezi.


(1)  UL L 77, 24.3.2003, str. 1.

(2)  UL L 40, 14.2.2003, str. 11.

(3)  UL L 17, 22.1.2003, str. 20.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/26


Tožba, vložena 5. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Estoniji

(Zadeva C-178/06)

(2006/C 143/48)

Jezik postopka: estonščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: K. Simonsson in E. Randvere)

Tožena stranka: Republika Estonija

Tožeča stranka predlaga Sodišču, naj:

ugotovi, da Republika Estonija ni izpolnila obveznosti iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/39/ES z dne 10. junija 2002 o spremembah Direktive 97/67/ES glede nadaljnjega odpiranja trgov poštnih storitev v Skupnosti (1) s tem, ko v skladu z obveznostjo iz te direktive, ni sporočila vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za njen prenos.

Republiki Estoniji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos direktive se je iztekel 31. decembra 2002.


(1)  UL L 176, str. 21.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/26


Tožba, vložena 5. aprila 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski Republiki

(Zadeva C-179/06)

(2006/C 143/49)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: D. Recchia, zastopnik)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predlogi tožeče stranke:

Ugotovitev, da Italijanska republika s tem, da sta Comune di Altamura in Regione Puglia od decembra 2000 dalje soglašali s spremembo urbanističnega načrta, ki je obsegala več industrijskih gradbenih posegov, ki bi lahko pomembno vplivali na POO in pOPS IT 9120007 Murgia Alta, ne da bi bil opravljen predhoden postopek za presojo posledic vsaj v zvezi z učinki na POV, ni izpolnila obveznosti iz povezanih določb členov 6(3) in 7 Direktive 92/43/EGS (1);

naložitev stroškov Italijanski republiki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V zvezi s spremembo urbanističnega načrta glede objektov in naprav, ki sodijo v POO in pOPS IT 912007 Murgia Alta, ni bila opravljena ustrezna presoja posledic glede na cilje ohranjanja tega območja, kot določa člen 6(3) Direktive 92/43/EGS.

Odločitvi Občine Altamura in Regionalnega sveta, da soglašata s tako spremembo urbanističnega načrta, sta bili sprejeti v nasprotju z že omenjeno določbo Skupnosti, ker kljub temu, da bi imela taka sprememba lahko pomemben vpliv na POV in pOPS IT 9120007 Murgia Alta, postopek za presojo posledic ni bil opravljen.

Obrazložitev, zakaj taka presoja ni bila opravljena, je očitno v nasprotju z ureditvijo Skupnosti. Razlog je namreč, da so bili posegi manjši od pragov, ki jih določajo notranji predpisi za prenos Direktive 85/337/EGS, kot je bila spremenjena (2), in Direktive 92/43/EGS. Vendar pa člen 6(3) Direktive 92/43/EGS določa obveznost, da je treba za „vsak načrt ali projekt“, ki bi lahko pomembno vplival na območje, presoditi posledice, in izvajanja te obveznosti ne omejuje s seznamom projektov, ki bi bili večji od predvidenih pragov.


(1)  UL L 206, str. 7.

(2)  UL L 175, str. 40.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative 10. aprila 2006 — država Veliko vojvodstvo Luksemburg proti Hansu Ulrichu Lakebrinku, Katrin Peters-Lakebrink

(Zadeva C-182/06)

(2006/C 143/50)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative.

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: država Veliko vojvodstvo Luksemburg.

Tožena stranka: Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 39 ES razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršno je uvedlo Veliko vojvodstvo Luksemburg s členom 157b LIR, na podlagi katere državljan Skupnosti, nerezident Luksemburga, ki prejema dohodke iz zaposlitve iz luksemburškega vira in je ta dohodek bistveni del obdavčljivih sredstev, ne more uveljavljati svojih negativnih dohodkov iz najema v zvezi z nepremičninami, v katerih ne prebiva in ki se nahajajo v drugi državi članici, v tem primeru v Nemčiji, za namene določitve davčne stopnje, ki se uporablja za njegove dohodke z virom v Luksemburgu?


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München 13. aprila 2006 — RUMA GmbH proti Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Zadeva C-183/06)

(2006/C 143/51)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht München

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ruma GmbH

Tožena stranka: Oberfinanzdirektion Nürnberg

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba kombinirano nomenklaturo (KN) iz besedila Priloge I k Uredbi (ES) št. 1789/2003 (1) z dne 30. oktobra 2003 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi razlagati tako, da se numerične tipkovnice, ki imajo na spodnji strani neprevodne kontakte, uvrščajo pod tarifno številko 8538?


(1)  UL L 281, str. 1.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/28


Tožba, vložena 4. maja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Češki Republiki

(Zadeva C-203/06)

(2006/C 143/52)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: K. Walkerová in H. Støvlbæk, zastopnika)

Tožena stranka: Češka Republika

Tožeča stranka predlaga Sodišču, naj:

ugotovi, da Češka Republika s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta z dne 5. aprila 1993 o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi (1), oziroma da jih v vsakem primeru ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz člena 44 te direktive;

Češki Republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok, določen za prenos direktive, se je iztekel 30. aprila 2004.


(1)  Direktiva Sveta 93/16/EGS z dne 5. aprila 1993 o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi (UL L 165, str. 1).


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/28


Tožba, vložena 4. maja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Češki Republiki

(Zadeva C-204/06)

(2006/C 143/53)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: K. Walkerová and H. Støvlbæk, zastopnika)

Tožena stranka: Češka Republika

Tožeča stranka predlaga Sodišču, naj:

ugotovi, da Češka Republika s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 78/686/EGS z dne 25. julija 1978 o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah zobozdravnikov in o ukrepih za olajšanje uresničevanja pravice do ustanavljanja podjetij in pravice do zagotavljanja storitev (1) oziroma jih v vsakem primeru ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz člena 24 te direktive;

Češki Republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok, določen za prenos direktive, se je iztekel 30. aprila 2004.


(1)  UL 1978 L 233, str. 1.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/28


Sklep predsednika Sodišča z dne 1. decembra 2005 — Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

(Zadeva C-294/03) (1)

(2006/C 143/54)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 213, 6.9.2003.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/29


Sklep predsednika Sodišča z dne 14. novembra 2005 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

(Zadeva C-526/03) (1)

(2006/C 143/55)

Jezik postopka: grščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 71, 20.3.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/29


Sklep predsednika četrtega senata Sodišča z dne 15. decembra 2005 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Retten i Hørsholm) — Anklagemyndighedden proti Steffnu Ryborgu

(Zadeva C-279/04 ) (1)

(2006/C 143/56)

Jezik postopka: danščina

Predsednik četrtega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 228, 11.9.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/29


Sklep predsednika prvega senata Sodišča z dne 14. decembra 2005 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Köln) — mdm Versandservice GmbH proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-352/04 ) (1)

(2006/C 143/57)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 262, 23.10.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/29


Sklep predsednika Sodišča z dne 7. septembra 2005 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

(Zadeva C-87/05) (1)

(2006/C 143/58)

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 93, 16.4.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/29


Sklep predsednika Sodišča z dne 5. decembra 2005 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

(Zadeva C-126/05) (1)

(2006/C 143/59)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 132, 20.5.2005.


SODIŠČE PRVE STOPNJE

17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/30


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. aprila 2006 — Angeletti proti Komisiji

(Zadeva T-394/03) (1)

(„Javni uslužbenci - Socialna varnost - Poklicna bolezen - Izpostavljanje azbestu - Zavrnitev priznanja poklicnega izvora bolezni - Obveznost odločanja v razumnem roku - Nepremoženjska škoda“)

(2006/C 143/60)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Flavia Angeletti (Nica, Francija) (zastopnika: najprej K. Devolvé in J. Iturriagagoitia Bassas, avocats, nato J. Iturriagagoitia Bassas)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Predmet zadeve

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 7. oktobra 2003 o zavrnitvi priznanja poklicnega izvora bolezni, ki jo ima tožeča stranka zaradi njenega domnevnega izpostavljanja azbestu, predlog za razglasitev ničnosti mnenja zdravstvene komisije v zvezi s tem, predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o naložitvi določenih stroškov in honorarjev članov te komisije tožeči stranki ter odškodninski zahtevki, da naj Komisija plača zdravstvene stroške in honorarje.

Izrek sodbe

1)

Komisiji se naloži plačilo odškodnine 12 000 evrov tožeči stranki.

2)

V preostalem se tožba zavrne.

3)

Komisija poleg svojih stroškov nosi tudi polovico stroškov tožeče stranke skupaj s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 47, 21.2.2004.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/30


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 3. aprila 2006 — The International Institute for the Urban Environment proti Komisiji

(Zadeva T-74/05) (1)

(„Program za raziskave in tehnološki razvoj ‚Pospeševanje inovacij in spodbujanje vključevanja MSP‘ - Financiranje Skupnosti - Člena 230 ES in 238 ES - Arbitražna klavzula - Predlog za razglasitev ničnosti - Dopustnost“)

(2006/C 143/61)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: The International Institute for the Urban Environment (Delft, Nizozemska) (Zastopnik: P. ter Burg, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (Zastopnika: L. Ström van Lier, zastopnik, skupaj z J. Stuyck, avocat)

Predmet zadeve

Tožba na podlagi členov 230 ES in 238 ES v zvezi s plačilom, ki ga zahteva tožeča stranka v okviru izvršitve dveh pogodb IPS-1999-00016 in IPS-1999-00022, sklenjenih v okviru programa za raziskave in tehnološki razvoj „Pospeševanje inovacij in spodbujanje vključevanja MSP“.

Izrek sklepa

1)

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2)

Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 106 z dne 30.4.2005.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/31


Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 4. aprila 2006 — Vischim proti Komisiji

(Zadeva T-420/05 R)

(„Začasna odredba - Predlog za odlog izvršitve - Direktiva 91/414/EGS - Nujnost - Odsotnost“)

(2006/C 143/62)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Vischim Srl (Cesano Maderno, Italija) (zastopnika: C. Mereu in K. Van Maldegem, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: B. Doherty, zastopnik)

Predmet zadeve

Predlog po eni strani za odlog izvršitve Direktive Komisije 2005/53/ES z dne 16. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve klorotalonila, klorotolurona, cipermetrina, daminozida in tiofanat-metila kot aktivnih snovi (UL L 241, str. 51) in po drugi strani, naj se odredijo nekateri drugi predhodni ukrepi.

Izrek sklepa

1)

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2)

Odločitev o stroških se pridrži.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/31


Tožba, vložena 6. aprila 2006 — Demp Holding proti UUNT — BAU HOW (BAUHOW)

(Zadeva T-106/06)

(2006/C 143/63)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Demp Holding B.V. (Maastricht, Nizozemska) (zastopniki: Rechtsanwälte R.-D. Härer, C. Schultze, J. Ossing und C. Weber)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: BAU HOW GmbH (Hattersheim/Okriftel, Nemčija)

Predlogi tožeče stranke

razveljavitev odločbe oddelka za ugovore z dne 28. novembra 2003 in odločbe četrtega odbora za pritožbe z dne 31. januarja 2006 v zadevi R 92/2004-4;

ugoditev ugovoru in zavrnitev prijave znamke in

naložitev vseh stroškov, tj. stroškov postopka z ugovorom, postopka pred odborom za pritožbe in tega postopka, UUNT.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: BAU HOW GmbH.

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka „BAUHOW“ za proizvode in storitve iz razredov 7, 8, 11, 19, 20, 36, 37 in 40 (prijava št. 1 740 133)

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Tožeča stranka

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Figurativna znamka „BAUHAUS“ kot znamka Beneluxa št. 570 351 in kot mednarodna znamka št. 646 757 za proizvode in storitve iz razredov 1, 2, 6-9, 11, 12, 16, 17, 19-21, 25, 27, 31 in 40 kot tudi irska prijava znamke št. 2000/03158

Odločba oddelka za ugovore: Zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev načela kontradiktornosti in kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 (1), ker obstaja verjetnost zmede v zvezi z nasprotujočima si znamkama.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/32


Tožba, vložena 12. aprila 2006 — Wesergold Getränkeindustrie proti UUNT — Lidl Stiftung (VITAL&FIT)

(Zadeva T-111/06)

(2006/C 143/64)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Nemčija) (Zastopniki: P. Godenmaum, T. Melchert in I. Rohr, Rechtsanwälte)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Nemčija)

Predlogi tožeče stranke

razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 16. februarja 2006 (R 3/2005-2) in

naložitev plačila stroškov Uradu.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Tožeča stranka.

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka „VITAL&FIT“ za proizvode iz razreda 32 (prijava št. 1 457 951).

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Lidl Stiftung & Co. KG.

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Nemška besedna znamka „VITAFIT“ št. 1 050 163 za proizvode iz razreda 32.

Odločba oddelka za ugovore: Ugoditev ugovoru.

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: Napačna presoja pritožbenega razloga s strani odbora za pritožbe (člen 62(1) Uredbe (ES) št. 40/94 (1)); kršitev pravice do zaslišanja ter obveznosti obrazložitve (člen 73 Uredbe št. 40/94); kršitev obveznosti upoštevanja dejstev in dokazov, ki so bili predloženi v ustreznem času (člen 73 uredbe 40/94); kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, saj v zvezi z nasprotujočima znamkama ni verjetnosti zmede.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/32


Tožba, vložena 7. aprila 2006 — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening in drugi proti Svetu

(Zadeva T-115/06)

(2006/C 143/65)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (Oslo, Norveška), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (Trondheim, Norveška), Salmar Farming AS (Frøya, Norveška), Hydroteck AS (Kristiansund, Norveška), Hallvard Lerøy AS (Bergen, Norveška), Lerøy Midnor AS (Hestvika, Norveška) (zastopnika: B. Servais in T.S. Paulsen, lawyers)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Tožeče stranke predlagajo Sodišču prve stopnje, naj:

razveljavi Uredbo Sveta (ES) št. 85/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz lososa s poreklom iz Norveške; in

Svetu naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke, ki so norveški proizvajalci lososa, kmetje in izvozniki ali predstavniki takih podjetij, predlagajo razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 85/2006 z dne 17. januarja 2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz gojenega lososa s poreklom iz Norveške (1) („izpodbijana uredba“), ker menijo, da Uredba krši več členov Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna uredba“).

Službe Komisije so v postopku sprejetja izpodbijane uredbe soglašale s spremembo ukrepov iz carin na minimalne uvozne cene. To je potrdila izpodbijana uredba.

Tožeče stranke v utemeljitvi tožbe zatrjujejo, da vzorec norveških ribogojcev/izvoznikov, ki je omejen na proizvajalce izvoznike in ne zajema kmetov neizvoznikov in izvoznikov neproizvajalcev, ni bil reprezentativen za strukturo norveške industrije lososa in ni bil v skladu s prejšnjimi odločitvami o vzorcih norveškega trga lososa.

Poleg tega tožeče stranke zatrjujejo, da tožena stranka ni uporabila pravila nižje dajatve, določenega v členu 9(4) osnovne uredbe. Tožeče stranke menijo, da je tehtana povprečna stopnja dampinga nižja od tehtane povprečne stopnje škode, zato bi morali biti minimalna uvozna cena in fiksna carinska stopnja določeni na podlagi tehtane povprečne stopnje dampinga in ne na podlagi tehtane povprečne stopnje škode. V zvezi z izračunom nedampinške minimalne uvozne cene tožeče stranke dalje zatrjujejo, da je uporaba triletnega menjalnega tečaja za pretvorbo iz NOK v EUR v času preiskave, namesto povprečnega menjalnega tečaja umetno povišala nedampinško minimalno uvozno ceno.

Tožeče stranke poleg tega trdijo, da minimalna uvozna cena za lososove filete ni temeljila na reprezentativnih podatkih, in da je bila določena s kršitvijo členov 3(5) in 20 osnovne uredbe in kršitvijo načel dobrega upravljanja, zaupanja v pravo ter pravic obrambe.

Končno, tožeče stranke menijo, da je ocena škode in njenih vzrokov napačna. Prvič, pri oceni škode se je tožena stranka oprla na skupni uvoz kot „dampinški uvoz“, ne da bi upoštevala dejstvo, da pri eni družbi damping ni bil ugotovljen. Drugič, glede na to, da imajo vsi vzorčeni proizvajalci Skupnosti sedež v Združenem Kraljestvu, je očitno znižanje cen v industriji Skupnosti povzročila pretvorba GBP v EUR in ne uvoz. Tretjič, tožena stranka ni zadostno raziskala morebitnega vpliva rasti proizvodnih stroškov v Skupnosti na položaj industrije Skupnosti.


(1)  UL 2006, L 15, str. 1.

(2)  UL 1996, L 56, str. 1.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/33


Tožba, vložena 13. aprila 2006 — DeTeMedien proti UUNT

(Zadeva T-117/06)

(2006/C 143/66)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: DeTeMedien, Deutsche Telekom Medien GmbH (Frankfurt, Nemčija) (zastopnika: J. Fesenmair in I. Gehring, Rechtsanwälte)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi tožeče stranke

razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe z dne 30. januarja v zadevi R 287/2005-1, in

naložitev stroškov postopka Uradu za usklajevanje na notranjem trgu.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: Besedna znamka „suchen.de“ za proizvode in storitve iz rezredov 9, 16, 35, 36, 38 in 42 (prijava št. 3 915 329).

Odločba preizkuševalca: Delna zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Prijavljena znamka naj bi imela razlikovalni učinek in naj ne bi bila le opisna; zato ne obstajajo absolutni razlogi proti njeni registraciji v skladu s členom 7(1)(b) in (c) in členom 7(2) Uredbe (ES) št. 40/94 (1).


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/34


Tožba, vložena 27. aprila 2006 — MIP METRO proti UUNT — MetroRED Telecom (MetroRED)

(Zadeva T-124/06)

(2006/C 143/67)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG (Düsseldorf, Nemčija) (zastopnik: R. Kaase, lawyer)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: MetroRED Telecom Group Ltd (Hamilton, Bermudi)

Predlogi tožeče stranke

razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe z dne 16. februarja 2006, kolikor je bila pritožba zavrnjena iz razlogov, ki niso v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: MetroRED Telecom Group Ltd.

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka „MetroRED“ za storitve iz razredov 35, 38 in 42 — prijava št. 2 189 512

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Tožeča stranka

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Nacionalna figurativna znamka „METRO“ za proizvode in storitve iz razredov od 1 do 36 in od 38 do 42

Odločba oddelka za ugovore: Delna zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: Delna zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 40/94, ker obstaja verjetnost zmede, saj v znamki „MetroRED“ prevladuje element „Metro“, ki je enak ugovarjajoči znamki. Po mnenju tožeče stranke element „RED“ nima ralikovalnega učinka in ga bo potrošnik spregledal.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/34


Tožba, vložena 24. aprila 2006 — Italija proti Komisiji

(Zadeva T-126/06)

(2006/C 143/68)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italijanska republika (Zastopnik: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti dopisa z dne 13. februarja 2006, št. 0147 (št. dok. 1) Evropske komisije, Generalni direktorat za regionalno politiko — Programi in projekti za Ciper, Grčijo, Madžarsko, Italijo, Malto in Nizozemsko, katerega predmet je izplačilo zneska s strani Evropske komisije, ki se razlikuje od zahtevanega zneska. Ref. Program POR za Kampanijo (št. CCI 1999 IT 16 1 PO 007);

razglasitev ničnosti dopisa z dne 21. februarja 2006, št. 01778 (št. dok. 2) Evropske komisije, Generalni direktorat za regionalno politiko — Programi in projekti za Ciper, Grčijo, Madžarsko, Italijo, Malto in Nizozemsko, katerega predmet je izplačilo zneska s strani Evropske komisije, ki se razlikuje od zahtevanega zneska. Ref. Program DOCUP za Toskano Cilj 2 (št. CCI 2000 IT 16 2 DO 001);

razglasitev ničnosti dopisa z dne 21. februarja 2006, št. 01780 (št. dok. 3) Evropske komisije, Generalni direktorat za regionalno politiko — Programi in projekti za Ciper, Grčijo, Madžarsko, Italijo, Malto in Nizozemsko, katerega predmet je izplačilo zneska s strani Evropske komisije, ki se razlikuje od zahtevanega zneska. Ref. Program DOCUP Cilj 2 „Lazio“ 2000-2006 (št. CCI 2000 IT 16 2 DO 009);

razglasitev ničnosti dopisa z dne 3. marca 2006, št. 02114 (št. dok. 4) Evropske komisije, Generalni direktorat za regionalno politiko — Programi in projekti za Ciper, Grčijo, Madžarsko, Italijo, Malto in Nizozemsko, katerega predmet je izplačilo zneska s strani Evropske komisije, ki se razlikuje od zahtevanega zneska. Ref. Program DOCUP za Lombardijo (št. CCI 2000 IT 16 2 DO 014);

razglasitev ničnosti dopisa z dne 31. marca 2006, št. 02983 (št. dok. 5) Evropske komisije, Generalni direktorat za regionalno politiko — Programi in projekti za Ciper, Grčijo, Madžarsko, Italijo, Malto in Nizozemsko, katerega predmet je izplačilo zneska s strani Evropske komisije, ki se razlikuje od zahtevanega zneska. Ref. Program POR za Sardinijo 2000-2006 (št. CCI 1999 IT 16 1 PO 010);

kot tudi razglasitev ničnosti vseh povezanih in izhodiščnih aktov ter posledična naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih Skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v zadevi Italijanska republika proti Komisiji, T-345/04.


SODIŠČE ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/36


Sodba Sodišča za uslužbence (občna seja) z dne 26. aprila 2006 — Falcione proti Komisiji

(Zadeva F-16/05) (1)

(Uradniki - Imenovanje - Razvrstitev v višji naziv kariere - Člena 5 in 31(2) Kadrovskih predpisov - Stroški - Člena 7(5) Priloge I Statuta Sodišča in 88 Poslovnika Sodišča prve stopnje)

(2006/C 143/69)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nicola Falcione (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: V. Joris in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 24. marca 2004, s katero je Komisija Evropskih skupnosti tožečo stranko po zaposlitvi dokončno razvrstila v naziv A 5, plačilni razred 4

Izrek sodbe

1)

Tožba se zavrne.

2)

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 143, 11.6.2005 (Zadeva, najprej vpisana pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-132/05 in potem prenesena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/36


Tožba, vložena 30. marca 2006 — Grünheid proti Komisiji

(Zadeva F-35/06)

(2006/C 143/70)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Sabine Grünheid (Overijse, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe z dne 20. julija 2004, ki ni bila vročena tožeči stranki, toda je zanjo izvedela slučajno 23. junija 2005, ob priložnosti zavrnitve njene druge pritožbe, vložene in oštevilčene pod R/162/05, s katero se je na njeno zahtevo seznanila 29. junija, ki tožečo stranko dokončno uvršča v naziv A7, plačilni razred 3 ter razglasitev ničnosti kakršnega koli kasnejšega in/ali od te odločbe odvisnega akta;

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 16. decembra 2005, vročene 10. januarja 2006, o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, ki je bila vpisana 22. septembra 2005 pod opravilno številko R/732/05;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

V podporo svoji tožbi, tožeča stranka podaja tožbene razloge, podobne tistim v zadevi F-101/05 (1), ki jo je prav tako vložila tožeča stranka.


(1)  UL C 10, 14.1.2004, str. 26 (zadeva je bila vložena na Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti in vpisana pod številko T-388/05).


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/37


Tožba, vložena 14. aprila 2006 — Irène Bianchi proti Evropski ustanovi za usposabljanje

(Zadeva F-38/06)

(2006/C 143/71)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Irène Bianchi (Turin, Italija) (zastopnik: M.-A. Lucas, avocat)

Tožena stranka: Evropska ustanova za usposabljanje

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe direktorice Ustanove, da se pogodba o zaposlitvi tožeče stranke kot začasnega uslužbenca ne podaljša, ki ji je bila vročena z obvestilom z dne 24. oktobra 2005;

naložitev plačila za pretrpljeno premoženjsko in nepremoženjsko škodo tožeče stranke skupaj z zakonitimi obrestmi Ustanovi;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je bila leta 2000 zaposlena na Ustanovi na podlagi pogodbe o zaposlitvi začasnega uslužbenca najprej sklenjene za obdobje treh let in nato podaljšane do 15. aprila 2006, izpodbija odločbo o zavrnitvi podaljšanja njene pogodbe o zaposlitvi po tem datumu.

V utemeljitev svoje ničnostne tožbe tožeča stranka navaja štiri tožbene razloge, prvi je kršitev splošnega načela pravic obrambe in člena 26 Kadrovskih predpisov, ker negativne presoje, ki jih je vodja finančnega oddelka naslovil na direktorico Ustanove, naj ne bi bile niti poslane tožeči stranki niti vložene v njeno osebno mapo.

Drugi tožbeni razlog je kršitev obveznosti obrazložitve, ki izhaja iz odločbe direktorice Ustanove z dne 26. februarja 1997 glede podaljšanja pogodb, in člena 25, drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov, ker tožeča stranka naj ne bi bila obveščena o razlogih za izpodbijano odločbo.

Tretji tožbeni razlog so kršitve postopka, ki so bili storjene z zgoraj navedeno odločbo z dne 26. februarja 1997.

Četrti tožbeni razlog so kršitve pooblastila za odločanje po prostem preudarku, ki naj bi jih storila direktorica Ustanove pri določanju strokovnosti, ki jo potrebuje tožeča stranka za mesta administratorjev zlasti na podlagi reforme, načina opravljanja njene funkcije in interesa službe.

V utemeljitev svoje odškodninske tožbe tožeča stranka zatrjuje, da naj bi bilenezakonitosti izpodbijane odločbe nepravilnosti, ki so ji in ki ji še povzročajo resno nepremoženjsko in premoženjsko škodo.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/37


Tožba, vložena 8. aprila 2006 — Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-40/06)

(2006/C 143/72)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (Zastopnik: V. Messa, avvocato)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z molkom organa, s katero je bila zavrnjena zahteva z dne 1. marca 2005, ki jo je tožeča stranka vložila pri Organu, pristojnem za imenovanja (OPI), z namenom prejema kopije izvirnika tovornega lista za zatrjevano pošiljko osebnih stvari iz Angole v Italijo;

naložitev toženi stranki, da iz naslova povrnitve škode zaradi sprejetja izpodbijanega akta plača tožeči stranki znesek 10 000 evrov ali višji ali nižji znesek, ki ga bo iz tega naslova kot ustreznega prisodilo Sodišče prve stopnje;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, bivši stalni uslužbenec Komisije, ki se je upokojil 30. maja 2005, je od omenjene institucije zahteval tovorni list za svoje osebne stvari in druge stvari, ki jih je imel v svojem bivališču v Angoli, državi, v katero je bil napoten kot gospodarski svetovalec pri delegaciji Komisije.

Maja 2003 je tožena stranka s selitvenim organom urejala izpraznitev službenega stanovanja tožeče stranke, ki navaja, da so bile njegove osebne stvari odpeljane samo deloma. Z obvestilom z dne 16. maja 2005 je tožena stranka tožečo stranko obvestila, da so bile njene osebne stvari in njen avtomobil poslane v Italijo in jo pozvala, naj stopi v stik s špediterjem, da mu izroči dostavljeno blago.

Z dopisom z dne 1. marca 2005 je tožeča stranka med drugim zahtevala podroben seznam, blaga, ki naj bi ji bilo izročeno in kopijo tovornega lista. Na to zahtevo ni dobila odgovora, kot tudi na pritožbo, ki jo je tožeča stranka vložila 2. septembra 2005.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je odločba z molkom organa, s katero je bila zavrnjena pritožba, nezakonita zaradi absolutne neobrazloženosti, kršitve zakona, kršitve dolžnosti skrbnega ravnanja, dolžnosti preglednosti, dolžnosti dobre uprave, kot tudi kršitve načela neminem laedere.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/38


Tožba, vložena 21. aprila 2006 — Talvela proti Komisiji

(Zadeva F-43/06)

(2006/C 143/73)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Tuomo Talvela (Oslo, Norveška) (zastopnik: E Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi karierno ocenjevalno poročilo (REC) tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 in odločba drugostopenjskega ocenjevalca z dne 31. avgusta 2005, ki je potrdila in dokončno odobrila navedeno REC;

za nično naj se razglasita domnevana odločba o zavrnitvi zahteve tožeče stranke z dne 25. februarja 2005 in vsak nadaljnji akt in/ali s to odločbo povezan akt;

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 11. januarja 2006, prejeta 13. januarja 2006, o zavrnitvi ugovora tožeče stranke, ki ga je vložila 23. septembra 2005 in s katerim je predlagala razglasitev ničnosti izpodbijanih odločb;

dodeli naj se odškodnina — za premoženjsko in nepremoženjsko škodo in za oviranje kariere — ocenjena ex aequo et bono na 4 000 evrov, z možnostjo sprememb med postopkom;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka najprej zatrjuje kršitev členov 25, pododstavek 2, 26 in 43 Kadrovskih predpisov, in tudi kršitev splošnih izvedbenih določb glede uporabe člena 43, kot jih je sprejela tožeča stranka 3. marca 2004, posebnih pravil za zaposlene, napotene na zunanje službe, in ocenjevalnih navodil.

Poleg tega zatrjuje, da je tožeča stranka kršila splošne izvedbene določbe — ki jih je izdala 28. aprila 2004 — o poteku upravnih preiskav in disciplinskih postopkov.

Dalje zatrjuje bistvene kršitve postopka, nespoštovanje takih splošnih pravnih načel, kot so spoštovanje pravice do obrambe, načelo dobre uprave in dolžne skrbnosti, načelo enakega obravnavanja in tistih načel, na podlagi katerih je OPI dolžan odločbo izdati samo na podlagi zakonsko dopustnih razlogov, torej na podlagi razlogov, ki so upoštevni in pri katerih ne gre za očitno napačno oceno dejanskega ali pravnega stanja.

Tožeča stranka nazadnje zatrjuje, da OPI s tem, ko je v navedenih okoliščinah izdal sporno oceno za obdobje 2004, očitno ni pravilno uporabil in razlagal določb kadrovskih predpisov in navedenih načel. Njena odločba naj bi torej temeljila na nepravilnih obrazložitvah tako dejanskega kot pravnega stanja. Tožeča stranka naj bi bila posledično v diskriminatornem upravnem položaju, ki ni v skladu z njenimi zakonitimi pričakovanji in interesi.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/39


Tožba, vložena 25. aprila 2006 — Martin Avendano in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-45/06)

(2006/C 143/74)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeče stranka: Martin Avendano in drugi (zastopnika: S. Rodrigues in A. Jaume, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), o zavrnitvi vpisa na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2005 napredujejo v naziv A*10 in B*10, kot to implicitno izhaja iz upravnega obvestila št. 85-2005 z dne 23. novembra 2005;

OPI naj se navede posledice razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb, in predvsem ponovna uvrstitev tožečih strank v nazive, in sicer — odvisno od primera — v naziv A*10 z retroaktivnim učinkom od 1. marca 2005, ali v naziv B*10 z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2005;

podredno, po eni strani, naj se toženi stranki naloži, da se tožečim strankam prizna, da lahko ob svojem prihodnjem napredovanju napredujejo v naziv A*10 oziroma v naziv B*10, in, po drugi strani, naj se toženi stranki naloži povračilo škode, ki je tožečim strankam nastala zaradi nenapredovanja v naziv — odvisno od primera — A*10 od 1. marca 2005 oziroma v naziv B*10 od 1. januarja 2005;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke so nekdanji uradniki nazivov A7 oziroma B2. Z začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov je bil na podlagi člena 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom njihov naziv spremenjen v naziv A*8 oziroma B*8. Zatrjujejo, da se je njihova kariera upočasnila, ker novi sistem uvrščanja določa vzpostavitev dodatnih nazivov A*9 in B*9 med nekdanja razreda A7 (postal A*8) in A6 (postal A*10) in med nekdanja razreda B2 (postal B*8) in B1 (postal B*10).

Tožeče stranke v podporo svojim tožbam zatrjujejo nezakonitost uporabe člena 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom zanje, ne da bi bil predviden poseben ukrep za povrnitev škode, nastale glede kariere. Ta ugovor nezakonitosti temelji najprej na kršitvi načela enakovrednosti med nekdanjim in novim kariernim sistemom — načelom, ki ga določa člen 6 Kadrovskih predpisov. Ob uporabi tega načela bi OPI moral tožeče stranke uvrstiti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2005 napredujejo v naziv A*10 in B*10.

Tožeče stranke prav tako menijo, da so bile žrtve kršitve načela enakega obravnavanja uradnikov glede na svoje kolege nazivov A7 in B2, ki so napredovali pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov.

Tožeče stranke nazadnje zatrjujejo, po eni strani, kršitev legitimnega pričakovanja, ki sta ga jim ustvarila Svet in Komisija glede dejstva, da novi karierni sistem ne bo poslabšal njihovih delovnih pogojev, in, po drugi strani, kršitev pridobljenih pravic in zlorabo pooblastil.


17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/39


Tožba, vložena 4. maja 2006 — Skareby proti Komisiji

(Zadeva F-46/06)

(2006/C 143/75)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carina Skareby (Bichkek, Kirghizistan) (zastopnika: S. Rodrigues in Y. Minatchy, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 25. januarja 2006, ki se nanaša na odgovor na pritožbo tožeče stranke, kot tudi karierno ocenjevalno poročilo (REC) ki je bilo zanjo izdano za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004;

tožeči stranki prisodi odškodnino zaradi pretrpljene poklicne, premoženjske in nepremoženjske škode v znesku, ki ga je v enem delu ocenila tožeča stranka na 20 000 evrov, in ki ga bo v drugem delu primerno ovrednotilo Sodišče prve stopnje;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka najprej zatrjuje nespoštovanje pravil o sestavi REC. Uprava naj bi kršila pravila postopka, ki ga določajo Splošne določbe za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov, pooblastila za odločanje po prostem preudarku in obveznost obrazložitve.

Tožeča stranka nato zatrjuje kršitev pravic obrambe, dolžnost skrbnega ravnanja in načela dobrega upravljanja.

Na koncu zatrjuje, da naj bi uprava zlorabila pooblastilo in postopek.


III Obvestila

17.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 143/41


(2006/C 143/76)

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unije

UL C 131, 3.6.2006

Prejšnje objave

UL C 121, 20.5.2006

UL C 108, 6.5.2006

UL C 96, 22.4.2006

UL C 86, 8.4.2006

UL C 74, 25.3.2006

UL C 60, 11.3.2006

Ti teksti so na voljo na:

 

EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX: http://europa.eu.int/celex