ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 139

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
14. junij 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Evropski parlament
Svet
Komisija

2006/C 139/1

Medinstitucionalni sporazum — Med Evropskim Parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

1

 

Komisija

2006/C 139/2

Menjalni tečaji eura

18

2006/C 139/3

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

19

2006/C 139/4

Rok za ugovor za registracijo v skladu s 7. členom Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

21

2006/C 139/5

Rok za ugovor za registracijo v skladu s 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

22

2006/C 139/6

Seznam mednarodnih kontrolnih in nadzornih služb (v nadaljevanju nadzorne službe), ki so jih odobrile države članice v skladu s Prilogo VI k Uredbi Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999— Ta seznam nadomešča seznam, objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 215 z dne 2. septembra 2005, stran 4

23

2006/C 139/7

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf) ( 1 )

28

2006/C 139/8

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag) ( 1 )

28

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Evropski parlament Svet Komisija

14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 139/1


MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM

Med Evropskim Parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2006/C 139/01)

EVROPSKI PARLAMENT, SVET EVROPSKE UNIJE IN KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI,

v nadaljevanju „institucije“,

SO SE DOGOVORILI:

1.

Namen tega sporazuma je izvajanje proračunske discipline in izboljšanje delovanja letnega proračunskega postopka ter sodelovanja med institucijami v proračunskih zadevah, kakor tudi zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja.

2.

Proračunska disciplina po tem sporazumu zajema vse odhodke. Zavezujoča je za vse institucije, dokler velja Sporazum.

3.

Sporazum ne spreminja proračunskih pooblastil institucij, kakor jih določajo pogodbe. Ob sklicevanju na to točko bo Svet odločal s kvalificirano večino, Evropski parlament pa z večino svojih članov ter s tremi petinami oddanih glasov, v skladu s pravili glasovanja iz petega pododstavka člena 272(9) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju „Pogodba ES“).

4.

Če se Pogodba med tekočim večletnim finančnim okvirom 2007-2013 (v nadaljevanju „finančni okvir“) spremeni tako, da ima sprememba proračunske posledice, se skladno s tem opravijo potrebne prilagoditve.

5.

Vsaka sprememba Sporazuma zahteva soglasje vseh institucij. Spremembe finančnega okvira je treba sprejeti po postopkih, določenih v Sporazumu za ta namen.

6.

Sporazum ima tri dele:

del I vsebuje opredelitev in izvedbene določbe finančnega okvira ter se uporablja za obdobje trajanja tega finančnega okvira;

del II se nanaša na izboljšanje medinstitucionalnega sodelovanja v proračunskem postopku;

del III vsebuje določbe v zvezi z dobrim finančnim poslovodenjem sredstev EU.

7.

Komisija predloži poročilo o uporabi Sporazuma, po potrebi skupaj s predlogi sprememb, kadar je to potrebno, in v vsakem primeru hkrati s predlogom novega finančnega okvira, ki ga predloži v skladu s točko 30.

8.

Sporazum začne veljati 1. januarja 2007 in nadomesti:

Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (1),

Medinstitucionalni sporazum z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (2).

DEL I — FINANČNI OKVIR

OPREDELITEV IN IZVEDBENE DOLOČBE

A.   Vsebina in obseg finančnega okvira

9.

Finančni okvir je določen v Prilogi I. Pomeni referenčni okvir za medinstitucionalno proračunsko disciplino.

10.

Namen finančnega okvira je zagotoviti, da se odhodki Evropske unije, razčlenjeni na širše kategorije, srednjeročno razvijajo urejeno in v mejah lastnih sredstev.

11.

Finančni okvir za vsako leto od 2007 do 2013 ter za vsak razdelek ali podrazdelek določa zneske odhodkov v smislu sredstev za prevzem obveznosti. Skupni letni zneski odhodkov so prikazani v smislu sredstev za prevzem obveznosti in v smislu odobritev plačil.

Vsi zneski so izraženi v cenah iz leta 2004.

Finančni okvir ne upošteva proračunskih postavk, ki se financirajo z namenskimi prejemki v smislu člena 18 Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), v nadaljevanju „Finančna uredba“.

Informacije o ukrepih, ki niso vključeni v splošni proračun Evropske unije, in o predvidenem razvoju različnih kategorij lastnih sredstev Skupnosti bodo prikazane v posebnih razpredelnicah. Te informacije se bodo vsako leto posodobile ob tehnični prilagoditvi finančnega okvira.

12.

Institucije potrjujejo, da vsak absolutni znesek, prikazan v finančnem okviru, pomeni letno zgornjo mejo odhodkov v breme splošnega proračuna Evropske unije. Brez poseganja v spremembe teh zgornjih mej v skladu z določbami tega sporazuma se institucije zavezujejo uporabiti svoja pooblastila na način, da se v vsakem proračunskem postopku in pri izvrševanju proračuna za navedeno leto upoštevajo vse letne zgornje meje odhodkov.

13.

S sklenitvijo tega sporazuma, se obe veji proračunskega organa strinjata, da sprejmeta stopnje povečanja neobveznih odhodkov, ki izhajajo iz proračunov, določenih v okviru zgornjih mej iz finančnega okvira za celotno obdobje njegovega trajanja.

Zaradi dobrega finančnega poslovodenja, razen za podrazdelek 1B finančnega okvira (kohezija za rast in zaposlovanje), institucije v čim večji meri zagotovijo, da v proračunskem postopku in ob sprejemanju proračuna za različne razdelke ostane na razpolago zadostna razlika do zgornjih mej.

14.

Noben akt, ki ga v postopku soodločanja sprejmeta Evropski parlament in Svet, ali akt, ki ga sprejme Svet in presega razpoložljiva proračunska sredstva ali dodelitve v finančnem okviru v skladu s točko 12, se finančno ne more izvajati, dokler ni sprejeta sprememba proračuna in po potrebi ustrezno spremenjen finančni okvir v skladu z ustreznim postopkom za vsakega od teh dveh primerov.

15.

V vsakem letu, ki ga zajema finančni okvir, skupne potrebne odobritve plačil po letni prilagoditvi ter ob upoštevanju vseh drugih prilagoditev in sprememb ne smejo biti tolikšne, da bi vpoklicna stopnja za lastna sredstva presegla zgornjo mejo, ki velja za ta sredstva.

Po potrebi se obe veji proračunskega organa v skladu s točko 3 odločita znižati zgornje meje iz finančnega okvira, da bi bile v skladu z zgornjimi mejami lastnih sredstev.

B.   Letne prilagoditve finančnega okvira

Tehnične prilagoditve

16.

Komisija vsako leto pred začetkom proračunskega postopka za leto n+1 opravi naslednje tehnične prilagoditve finančnega okvira:

(a)

revalorizacijo zgornjih mej ter skupnih zneskov sredstev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v cenah iz leta n+1;

(b)

izračun razpoložljive razlike do zgornje meje lastnih sredstev.

Komisija te tehnične prilagoditve opravi na podlagi fiksnega deflatorja 2 % letno.

Rezultati teh tehničnih prilagoditev ter gospodarske napovedi, ki so podlaga zanje, se sporočijo obema vejama proračunskega organa.

Dodatne tehnične prilagoditve za zadevno leto, bodisi med zadevnim letom bodisi kot naknadni popravki v naslednjih letih, niso mogoče.

17.

Če se ugotovi, da se akumulirani BDP katere koli izmed držav članic za obdobje 2007-2009 razlikuje za več kot ±5 % od akumuliranega BDP, ocenjenega pri pripravi tega sporazuma, Komisija v svoji tehnični prilagoditvi za leto 2011 prilagodi zneske, dodeljene zadevni državi članici za navedeno obdobje iz skladov, ki podpirajo kohezijo. Skupni neto učinek teh prilagoditev, naj bo pozitiven ali negativen, ne sme presegati 3 milijard EUR. Če je neto učinek pozitiven, se skupna dodatna sredstva omejijo na raven neporabljenih sredstev do zgornjih mej podrazdelka 1B za obdobje 2007-2010. Potrebne prilagoditve se v enakih razmerjih razporedijo v obdobju 2011-2013 in zadevne zgornje meje se ustrezno spremenijo.

Prilagoditve v zvezi z izvajanjem

18.

Komisija hkrati z obvestilom o tehničnih prilagoditvah finančnega okvira predloži obema vejama proračunskega organa predloge za prilagoditve skupnih odobritev plačil, za katere meni, da so potrebna z vidika izvajanja, da bi zagotovila urejeno povečevanje glede na sredstva za prevzem obveznosti. Evropski parlament in Svet sprejmeta odločitve o teh predlogih pred 1. majem leta n v skladu s točko 3.

Posodabljanje napovedi za odobritve plačil po letu 2013

19.

Leta 2010 Komisija posodobi napovedi za odobritve plačil po letu 2013. Ta posodobitev upošteva dejansko izvrševanje proračunskih sredstev za prevzem obveznosti in proračunskih odobritev plačil ter napovedi glede izvrševanja proračuna. Prav tako upošteva pravila, s katerimi naj bi zagotovili, da se odobritve plačil urejeno razvijajo v primerjavi s sredstvi za prevzem obveznosti, ter napovedi glede rasti bruto nacionalnega dohodka (BND) Evropske unije.

Prilagoditve, povezane s čezmernim javnofinančnim primanjkljajem

20.

Če se v okviru postopka v zvezi s čezmernih javnofinančnim primanjkljajem prekliče začasna ukinitev proračunskih sredstev za prevzem obveznosti iz Kohezijskega sklada, Svet na predlog Komisije in v skladu z ustreznim temeljnim predpisom odobri prenos začasno ukinjenih obveznosti na naslednja leta. Začasno ukinjene obveznosti za leto n ni mogoče ponovno vključiti v proračun po letu n+2.

C.   Sprememba finančnega okvira

21.

Poleg rednih tehničnih prilagoditev in prilagoditev v skladu s pogoji izvajanja, se lahko finančni okvir ob nepredvidenih okoliščinah, na predlog Komisije, spremeni v skladu z zgornjo mejo lastnih sredstev.

22.

Praviloma je treba vsak predlog za spremembo iz točke 21 predložiti in sprejeti pred začetkom proračunskega postopka za zadevno leto ali za prvo od zadevnih let.

Spremembo finančnega okvira do 0,03 % BND Evropske unije v okviru razlike za nepredvidene odhodke skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa v skladu s točko 3.

Vsako spremembo finančnega okvira nad 0,03 % BND Skupnosti v okviru razlike za nepredvidene odhodke skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa, pri čemer jo mora Svet sprejeti soglasno.

23.

Brez poseganja v točko 40 institucije preverijo možnosti za prerazporeditev odhodkov med programi, ki jih zajema razdelek, na katero se nanaša sprememba, pri čemer zlasti upoštevajo pričakovanje, da proračunska sredstva ne bodo porabljena v celoti. Prizadevati si je treba, da ostane bistven znesek, in sicer v absolutnem smislu in kot delež novih načrtovanih odhodkov, v okviru obstoječe zgornje meje zadevnega razdelka.

Institucije preverijo možnosti za izravnavo za vsako zvišanje zgornje meje enega razdelka z znižanjem zgornje meje drugega razdelka.

Vsaka sprememba obveznih odhodkov v finančnem okviru ne pomeni zmanjšanja zneska, ki je na razpolago za neobvezne odhodke.

Vsaka sprememba mora ohraniti ustrezno razmerje med obveznostmi in plačili.

D.   Posledice, kadar ni skupne odločitve o prilagoditvi ali spremembi finančnega okvira

24.

Kadar ni skupne odločitve Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi ali spremembi finančnega okvira, ki jo predlaga Komisija, se kot zgornje meje odhodkov za zadevno leto še naprej upoštevajo pred tem določeni zneski po letni tehnični prilagoditvi.

E.   Rezerva za nujno pomoč

25.

Rezerva za nujno pomoč je namenjena za omogočanje hitrega odziva na posamezne potrebe tretjih držav po pomoči ob dogodkih, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi proračuna, predvsem za humanitarne operacije, pa tudi za civilno upravljanje kriz in za civilno zaščito, kadar to zahtevajo okoliščine. Letni znesek rezerve v stalnih cenah znaša 221 milijonov EUR za obdobje trajanja finančnega okvira.

Ta rezerva je vključena v splošni proračun Evropske unije kot rezervacija. Ustrezna sredstva za prevzem obveznosti se bodo vključila v proračun po potrebi dodatno in čez zgornje meje ustreznih razdelkov iz Priloge I.

Kadar Komisija meni, da je treba uporabiti sredstva iz rezerve, obema vejama proračunskega organa predlaga prenos sredstev iz te rezerve v ustrezne proračunske vrstice.

Preden Komisija predlaga prenos, da bi se črpala sredstva iz rezerve, je treba vsakič preveriti možnosti za prerazporeditev proračunskih sredstev.

Ko Komisija predlaga prenos, hkrati začne postopek tristranskih pogovorov, po potrebi v poenostavljeni obliki, za pridobitev soglasja obeh vej proračunskega organa glede potrebe po uporabi rezerve in glede potrebnega zneska. Prenosi se bodo opravili v skladu s členom 26 Finančne uredbe.

F.   Solidarnostni sklad Evropske unije

26.

Solidarnostni sklad Evropske Unije je namenjen hitri finančni pomoči v primeru večjih nesreč na ozemlju države članice ali države kandidatke, kakor je opredeljeno v ustreznem temeljnem aktu. Zgornja meja letnega zneska, ki je na razpolago Skladu, znaša 1 milijardo EUR (v tekočih cenah). Vsako leto 1. oktobra ostane na razpolago vsaj ena četrtina letnega zneska za pokrivanje potreb, ki bi nastale do konca leta. Del letnega zneska, ki ni vključen v proračun, se ne more prenesti v naslednja leta.

V izjemnih primerih in če finančna sredstva, ki so na razpolago v Skladu v letu nastanka nesreče, kakor je opredeljeno v ustreznem temeljnem aktu, ne zadostujejo za pokritje zneska pomoči, za katerega proračunski organ meni, da je potreben, lahko Komisija predlaga financiranje razlike iz letnih zneskov namenjenih za naslednje leto. Letni znesek Sklada, ki se vsako leto vključi v proračun, v nobenem primeru ne sme preseči 1 milijarde EUR.

Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo Sklada, kakor so določeni v ustreznem temeljnem aktu, Komisija pripravi predlog za njegovo uporabo. Če obstajajo možnosti za prerazporeditev proračunskih sredstev v okviru razdelka, v katerem so potrebni dodatni odhodki, Komisija to upošteva pri pripravi potrebnega predloga, in sicer v skladu s Finančno uredbo in z uporabo ustreznega proračunskega instrumenta. Odločitev o uporabi Sklada skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa v skladu s točko 3.

Ustrezna sredstva za prevzem obveznosti se bodo vključila v proračun po potrebi dodatno in čez zgornje meje ustreznih razdelkov iz Priloge I.

Ko Komisija predlaga odločitev o uporabi Sklada, hkrati začne postopek tristranskih pogovorov, po potrebi v poenostavljeni obliki, za pridobitev soglasja obeh vej proračunskega organa glede potrebe po uporabi Solidarnostnega sklada in glede potrebnega zneska.

G.   Instrument prilagodljivosti

27.

Instrument prilagodljivosti z letno zgornjo mejo v višini 200 milijonov EUR (v tekočih cenah) je namenjen financiranju, in sicer v danem proračunskem letu in do višine točno določenega zneska, jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

Del letnega zneska, ki se ne porabi, je mogoče prenesti do leta n+2. Če se instrument prilagodljivosti uporabi, se najprej črpajo prenesena sredstva, in sicer najprej najstarejša. Del letnega zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n+2, zapade.

Komisija pripravi predlog za uporabo instrumenta prilagodljivosti, ko preuči vse možnosti za prerazporeditev proračunskih sredstev v okviru razdelka, v katerem so potrebni dodatni odhodki.

Predlog prikaže načelo uporabe instrumenta prilagodljivosti ter opredeli potrebe, ki jih je treba kriti, in znesek. Za katero koli dano proračunsko leto se lahko predloži v proračunskem postopku. Predlog Komisije se vključi v predhodni predlog proračuna ali pa ga v skladu s Finančno uredbo spremlja ustrezen proračunski instrument.

Odločitev o uporabi instrumenta prilagodljivosti skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa v skladu s točko 3. Dogovor se doseže s spravnim postopkom iz Priloge II, del C.

H.   Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji

28.

Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji je namenjen zagotavljanju dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, da se jim pomaga pri njihovi ponovni vključitvi v trg dela.

Sklad ne sme presegati najvišjega letnega zneska v višini 500 milijonov EUR (v tekočih cenah), ki se lahko črpa iz neporabljenih sredstev v okviru katere koli razlike do skupne zgornje meje odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1B finančnega okvira.

Ta proračunska sredstva se bodo vključila v splošni proračun Evropske unije kot rezervacija z običajnim proračunskim postopkom, takoj ko Komisija opredeli zadostna sredstva v okviru razlik do zgornje meje in/ali zapadle obveznosti, kakor je opredeljeno zgoraj.

Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo Sklada, kakor so določeni v ustreznem temeljnem aktu, Komisija pripravi predlog za njegovo uporabo. Odločitev o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa v skladu s točko 3.

Ko Komisija predlaga odločitev o uporabi Sklada, hkrati začne postopek tristranskih pogovorov, po potrebi v poenostavljeni obliki, za pridobitev soglasja obeh vej proračunskega organa glede potrebe po uporabi Sklada in glede potrebnega zneska ter obema vejama proračunskega organa predlaga prenos sredstev v ustrezne proračunske vrstice.

Prenosi v zvezi s Skladom se bodo opravili v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe.

Ustrezna sredstva za prevzem obveznosti se bodo vključila v proračun v ustrezen razdelek po potrebi dodatno in čez zgornje meje ustreznih razdelkov iz Priloge I.

I.   Prilagoditve finančnega okvira zaradi širitve

29.

Če v obdobju, ki ga zajema finančni okvir, k Evropski uniji pristopijo nove države članice, Evropski parlament in Svet na predlog Komisije in v skladu s točko 3 skupaj prilagodita finančni okvir, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, ki izhajajo iz rezultatov pristopnih pogajanj.

J.   Trajanje finančnega okvira in posledice, kadar finančni okvir ni sprejet

30.

Komisija predloži predloge za novi srednjeročni finančni okvir do 1. julija 2011.

Če se obe veji proračunskega organa ne moreta dogovoriti o novem finančnem okviru in razen če ena od institucij tega sporazuma izrecno odpove obstoječi finančni okvir, se zgornje meje za zadnje leto iz obstoječega finančnega okvira prilagodijo v skladu s točko 16, tako da se ohranijo zgornje meje za leto 2013 v stalnih cenah. Če nove države članice pristopijo k Evropski uniji po letu 2013 in če je potrebno, se podaljšani finančni okvir prilagodi, da se upoštevajo rezultati pristopnih pogajanj.

DEL II

IZBOLJŠANJE MEDINSTITUCIONALNEGA SODELOVANJA V PRORAČUNSKEM POSTOPKU

A.   Postopek medinstitucionalnega sodelovanja

31.

Institucije se strinjajo, da se vzpostavi postopek medinstitucionalnega sodelovanja v proračunskih zadevah. Podrobnosti tega sodelovanja so prikazane v Prilogi II.

B.   Določitev proračuna

32.

Komisija vsako leto predloži predhodni predlog proračuna, ki prikazuje dejanske potrebe Skupnosti po financiranju.

Pri tem upošteva:

(a)

napovedi v zvezi s strukturnimi skladi, ki jih predložijo države članice,

(b)

sposobnost za porabo proračunskih sredstev, pri čemer si prizadeva ohraniti natančno razmerje med sredstvi za prevzem obveznosti in odobritvami plačil,

(c)

možnosti za začetek novih politik prek pilotnih projektov in/ali novih pripravljalnih ukrepov ali za nadaljevanje večletnih ukrepov, ki se zaključujejo, ko oceni, ali bo mogoče zagotoviti temeljni akt v smislu člena 49 Finančne uredbe (opredelitev temeljnega akta, nujnost sprejetja temeljnega akta za izvrševanje in izjeme),

(d)

potrebo po zagotovitvi, da je vsakršna sprememba odhodkov glede na prejšnje leto v skladu z omejitvami v okviru proračunske discipline.

Predhodnemu predlogu proračuna so priložena poročila o dejavnostih, vključno z informacijami, kot so zahtevane v skladu s členom 27(3) in členom 33(2)(d) Finančne uredbe (informacije o ciljih, kazalcih in ocenah).

33.

Institucije se skušajo čim bolj izogibati, da bi v proračun vključevale postavke, pri katerih so zneski odhodkov iz poslovanja nepomembni.

Obe veji proračunskega organa se tudi zavezujeta, da bosta upoštevali oceno možnosti za izvrševanje proračuna, ki jo pripravi Komisija v svojih predhodnih predlogih in v zvezi z izvrševanjem tekočega proračuna.

Pred drugo obravnavo v Svetu bo Komisija predsedniku Odbora Evropskega parlamenta za proračun poslala dopis, pri čemer bo poslala kopijo drugi veji proračunskega organa, s pripombami glede izvedljivosti sprememb predloga proračuna, ki ga Evropski parlament sprejme na prvi obravnavi.

Obe veji proračunskega organa upoštevata te pripombe v okviru spravnega postopka iz Priloge II, del C.

Zaradi dobrega finančnega poslovodenja in učinka večjih sprememb naslovov in poglavij v proračunski nomenklaturi na obveznosti služb Komisije glede poročanja o poslovodenju se obe veji proračunskega organa zavezujeta, da se bosta v spravnem postopku o vseh takih večjih spremembah posvetovali s Komisijo.

C.   Klasifikacija odhodkov

34.

Institucije menijo, da so obvezni odhodki tisti, ki jih proračunski organ mora vključiti v proračun zaradi pravne obveze, izhajajoče iz pogodb ali aktov, sprejetih na podlagi teh pogodb.

35.

Predhodni predlog proračuna mora vsebovati predlog za klasifikacijo vsake nove proračunske postavke in vsake postavke, katere pravna podlaga je spremenjena.

Če Evropski parlament in Svet ne sprejmeta klasifikacije, predlagane v predhodnem predlogu proračuna, preučita klasifikacijo te proračunske postavke na podlagi Priloge III. Dogovor se skuša doseči v spravnem postopku iz Priloge II, del C.

D.   Najvišja stopnja povečanja neobveznih odhodkov, kadar finančni okvir ni sprejet

36.

Brez poseganja v prvi odstavek točke 13 se institucije dogovorijo o naslednjih določbah:

(a)

samostojna rezerva Evropskega parlamenta za ukrepanje za namene četrtega pododstavka člena 272(9) Pogodbe ES – v višini polovice najvišje stopnje – se uporablja od predloga proračuna, ki ga določi Svet na prvi obravnavi, vključno s pisnimi predlogi spremembe proračuna.

Najvišja stopnja se upošteva za letni proračun, vključno s spremembami proračuna. Brez poseganja v možnost določitve nove stopnje vsak neporabljen del najvišje stopnje ostane na razpolago in se lahko uporabi, kadar se obravnavajo spremembe proračuna;

(b)

če se v proračunskem postopku izkaže, da je za zaključek postopka potreben dogovor o določitvi nove stopnje povečanja neobveznih odhodkov za odobritve plačil in/ali nove stopnje za sredstva za prevzem obveznosti (stopnja za te odobritve je lahko drugačna od stopnje za odobritve plačil), si institucije prizadevajo doseči dogovor med obema vejama proračunskega organa v spravnem postopku iz Priloge II, del C, brez poseganja v točko (a).

E.   Vključitev finančnih določb v zakonodajne akte

37.

Vsak zakonodajni akt o večletnem programu, sprejet v postopku soodločanja, vsebujejo določbo, v kateri zakonodajni organ določi finančna sredstva programa.

Ta znesek pomeni prednostni referenčni okvir za proračunski organ v letnem proračunskem postopku.

Proračunski organ in Komisija se zavezujeta, da se pri pripravi svojega predhodnega predloga proračuna ne bosta oddaljevala od tega zneska za več kot 5 % v celotnem obdobju trajanja zadevnega programa, razen če nastanejo nove objektivne dolgoročne okoliščine, za katere so navedeni izrecni in natančni razlogi, pri čemer se upoštevajo rezultati izvajanja programa, zlasti na podlagi ocen. Vsako povečanje na podlagi take spremembe mora ostati v okviru obstoječe zgornje meje zadevnega razdelka, brez poseganja v uporabo instrumentov, navedenih v tem sporazumu.

Ta točka se ne uporablja za proračunska sredstva za kohezijo, ki so bila sprejeta v postopku soodločanja in so jih države članice vnaprej dodelile ter zajemajo finančna sredstva za celotno trajanje programa.

38.

Zakonodajni instrumenti o večletnih programih, za katere ne velja postopek soodločanja, ne vsebujejo „predvidenega potrebnega zneska“.

Če Svet želi vključiti finančni referenčni okvir, se ta upošteva kot izraz želje zakonodajnega organa in ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa, opredeljene v Pogodbi ES. Ta določba se omeni v vseh zakonodajnih aktih, ki vključujejo tak finančni referenčni okvir.

Če je za znesek sprejet dogovor v skladu s spravnim postopkom, predvidenim v Skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 4. marca 1975 (4), se ta znesek upošteva kot referenčni znesek v smislu točke 37 tega sporazuma.

39.

Finančni izkaz iz člena 28 Finančne uredbe v finančnem smislu izraža cilje predlaganega programa in vključuje časovni načrt za celotno trajanje programa. Po potrebi se spremeni ob pripravi predhodnega predloga proračuna, pri čemer se upošteva obseg izvedbe programa. Spremenjeni izkaz se pošlje proračunskemu organu ob predložitvi predhodnega predloga proračuna in po sprejetju proračuna.

40.

V okviru najvišjih stopenj povečanja neobveznih odhodkov iz prvega pododstavka točke 13 se obe veji proračunskega organa zavezujeta, da bosta upoštevali dodelitve sredstev za prevzem obveznosti, kakor so določene v ustreznih osnovnih aktih o strukturnih ukrepih, razvoju podeželja in Evropskem skladu za ribištvo.

F.   Odhodki v zvezi s sporazumi o ribištvu

41.

Institucije se dogovorijo o financiranju odhodkov za sporazume o ribištvu v skladu z ureditvijo iz Priloge IV.

G.   Financiranje skupne zunanje in varnostne politike (SZVP)

42.

V zvezi z odhodki za SZVP, ki v skladu s členom 28 Pogodbe o Evropski uniji bremenijo splošni proračun Evropskih skupnosti, si institucije prizadevajo v spravnem postopku iz Priloge II, del C, in na podlagi predhodnega predloga proračuna, ki ga določi Komisija, vsako leto doseči dogovor o znesku odhodkov za operativne odhodke v breme proračuna Skupnosti in o razdelitvi tega zneska med člene proračunskega poglavja o SZVP, predlagane v četrtem odstavku te točke. Če takega dogovora ni, se razume, da Evropski parlament in Svet vključita v proračun znesek iz prejšnjega proračuna ali znesek iz predhodnega predloga proračuna, kateri koli je nižji.

Skupni znesek operativnih odhodkov SZVP se v celoti vključi v eno proračunsko poglavje (SZVP) in se razdeli med člene tega poglavja, kakor so predlagani v četrtem odstavku te točke. Ta znesek naj bi pokrival realne predvidljive potrebe, ocenjene v okviru določitve predhodnega predloga proračuna na podlagi napovedi, ki jih vsako leto pripravi Svet, in razumno razliko za nepredvidene ukrepe. Sredstva se ne morejo vključiti kot rezerva. Vsak člen bo pokrival že sprejete instrumente, instrumente, ki so predvideni, a še niso bili sprejeti, ter vse prihodnje – tj. nepredvidene – instrumente, ki naj bi jih sprejel Svet v zadevnem proračunskem letu.

Ker je Komisija v skladu s Finančno uredbo pristojna, da samostojno prerazporeja proračunska sredstva med členi znotraj enega proračunskega poglavja, tj. dodelitve za SZVP, je tako zagotovljena prilagodljivost, potrebna za hitro izvedbo ukrepov SZVP. Če znesek poglavja proračuna za SZVP v proračunskem letu ne zadostuje za pokrivanje potrebnih stroškov, Evropski parlament in Svet na predlog Komisije in ob upoštevanju točke 25 skušata najti rešitev, kar se obravnava kot prednostna zadeva.

V okviru proračunskega poglavja o SZVP se členi, v katere se vključijo ukrepi SZVP, lahko glasijo:

operacije za krizno upravljanje, preprečevanje in reševanje sporov ter stabilizacija, spremljanje in izvajanje mirovnih in varnostnih procesov;

neširjenje orožja in razoroževanje;

nujni ukrepi;

pripravljalni in nadaljnji ukrepi;

posebni predstavniki Evropske unije.

Evropski parlament, Svet in Komisija se strinjajo, da je za SZVP v obdobju 2007-2013 na razpolago vsaj 1 740 milijonov EUR in da znesek za ukrepe v členu iz tretje alinee ne sme presegati 20 % celotnega zneska proračunskega poglavja o SZVP.

43.

Vsako leto se predsedstvo Sveta posvetuje z Evropskim parlamentom o perspektivnem dokumentu Sveta, in se pošlje do 15. junija za zadevno leto ter določa glavne vidike in osnovne usmeritve SZVP, vključno s finančnimi posledicami za splošni proračun Evropske unije in oceno ukrepov, začetih v letu n-1. Poleg tega predsedstvo Sveta v okviru običajnega političnega dialoga o SZVP Evropski parlament vsaj petkrat letno obvešča na skupnih posvetovanjih, o katerih se dogovorita najpozneje na spravnem sestanku pred drugo obravnavo v Svetu. Teh posvetovanj se udeležijo:

Evropski parlament: predsedstvi obeh zadevnih odborov;

Svet: veleposlanik (predsednik Političnega in varnostnega odbora).

Komisija je vključena v te sestanke in na njih sodeluje.

Kadar Svet sprejme odločitev na področju SZVP, ki ima za posledico odhodke, takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v petih delovnih dneh po sprejetju končne odločitve, Evropskemu parlamentu pošlje oceno predvidenih stroškov („finančni izkaz“), zlasti stroškov v zvezi s časovnim okvirom, zaposlenim osebjem, uporabo prostorov in druge infrastrukture, transportno infrastrukturo, zahtevami po usposabljanju ter varnostno ureditvijo.

Vsako četrtletje Komisija obvesti proračunski organ o izvajanju ukrepov SZVP in finančnih napovedih za preostanek leta.

DEL III

DOBRO FINANČNO POSLOVODENJE SREDSTEV EU

A.   Zagotavljanje učinkovite in integrirane notranje kontrole sredstev Skupnosti

44.

Institucije se strinjajo, da je pomembno okrepiti notranjo kontrolo brez povečevanja upravnega bremena, za kar je poenostavitev temeljne zakonodaje osnovni pogoj. V zvezi s tem ima prednost dobro finančno poslovodenje, katerega namen je pridobitev pozitivne izjave o zanesljivosti za sredstva v okviru deljenega upravljanja. Določbe v ta namen se lahko po potrebi opredelijo v zadevnih temeljnih zakonodajnih aktih. Ustrezni revizijski organi v državah članicah v okviru svojih povečanih odgovornosti za strukturne sklade in v skladu z nacionalnimi ustavnimi pravili pripravijo oceno skladnosti upravljavskih in kontrolnih sistemov s predpisi Skupnosti.

Države članice se zato zavezujejo, da bodo na ustrezni nacionalni ravni pripravile letni povzetek revizij in izjav, ki jih imajo na razpolago.

B.   Finančna uredba

45.

Institucije se strinjajo, da se bo ta sporazum izvajal in proračun izvrševal v okviru dobrega finančnega poslovodenja na podlagi načel gospodarnosti, uspešnosti, učinkovitosti, zaščite finančnih interesov, sorazmernosti upravnih stroškov in uporabniku prijaznih postopkov. Institucije sprejmejo ustrezne ukrepe, zlasti s Finančno uredbo, ki jo je treba sprejeti po spravnem postopku, uvedenem s Skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 4. marca 1975 in sicer v duhu, ki je omogočil sporazum v letu 2002.

C.   Finančno programiranje

46.

Komisija dvakrat letno, in sicer prvič maja ali junija (skupaj z dokumenti, priloženimi predhodnemu predlogu proračuna) in drugič decembra ali januarja (po sprejetju proračuna), predloži popolno finančno programiranje za razdelke 1A, 2 (za okolje in ribištvo), 3A, 3B in 4 finančnega okvira. V dokumentu, razdeljenem po razdelkih, področjih in proračunskih vrsticah, morata biti opredeljeni:

(a)

veljavna zakonodaja, pri kateri je treba razlikovati med večletnimi programi in enoletnimi ukrepi:

za večletne programe mora Komisija navesti postopek, v katerem so bili sprejeti (soodločanje ali posvetovanje), njihovo trajanje, referenčne zneske, delež, dodeljen za upravne odhodke;

za enoletne ukrepe (pilotne projekte, pripravljalne ukrepe, agencije) in ukrepe, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije, mora Komisija navesti večletne ocene ter (za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe) razlike, ki ostanejo do odobrenih zgornjih mej, predvidenih v Prilogi II, del D;

(b)

zakonodaja v postopku sprejemanja: obravnavani predlogi Komisije, ki se sklicujejo na proračunsko vrstico (na nižji ravni), poglavje in področje. Potreben je mehanizem za posodabljanje razpredelnic vsakič, ko je sprejet nov predlog, da se ocenijo finančne posledice.

Komisija mora preučiti načine za navzkrižno sklicevanje med finančnim programiranjem in svojim zakonodajnim programiranjem, da se zagotovijo natančnejše in zanesljivejše napovedi. Za vsak zakonodajni predlog mora Komisija navesti, ali je vključen v programiranje od maja do decembra ali ne. Proračunski organ mora biti obveščen zlasti o:

(a)

vseh novih zakonodajnih aktih, ki so bili sprejeti, ampak niso vključeni v dokument za obdobje od maja do decembra (z ustreznimi zneski);

(b)

vseh zakonodajnih predlogih, ki so v postopku sprejemanja, ampak niso vključeni v dokument za obdobje od maja do decembra (z ustreznimi zneski);

(c)

zakonodaji, predvideni v letnem zakonodajnem delovnem programu Komisije, z navedbo ukrepov, ki imajo lahko finančni vpliv (da/ne).

Kadar koli je to potrebno, mora Komisija navesti, ko se programiranje spremeni zaradi predlagane nove zakonodaje.

Na podlagi podatkov, ki jih zagotovi Komisija, je treba pregledati stanje na vsakem tristranskem sestanku, predvidenem v tem sporazumu.

D.   Agencije in evropske šole

47.

Ob pripravi predloga za ustanovitev nove agencije Komisija oceni proračunske posledice za zadevni razdelek odhodkov. Na podlagi teh podatkov in brez poseganja v zakonodajne postopke, ki urejajo ustanovitev zadevne agencije, se obe veji proračunskega organa v okviru proračunskega sodelovanja zavezujeta, da bosta pravočasno dosegli sporazum o financiranju agencije.

Ko se predvidi ustanovitev nove evropske šole, se uporabi podoben postopek.

E.   Prilagoditev strukturnih skladov, Kohezijskega sklada, Sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za ribištvo glede na okoliščine njihovega izvajanja

48.

Če so po 1. januarju 2007 sprejeta nova pravila ali programi, ki urejajo strukturne sklade, Kohezijski sklad, Sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo, se obe veji proračunskega organa zavezujeta, da bosta na predlog Komisije odobrili prenos dodelitev, ki niso porabljene v letu 2007, na naslednja leta, in sicer dodatno na ustrezne zgornje meje odhodkov.

Evropski parlament in Svet sprejmeta odločitve o predlogih Komisije o prenosu neporabljenih dodelitev iz leta 2007 do 1. maja 2008 v skladu s točko 3.

F.   Novi finančni instrumenti

49.

Instutucije se strinjajo, da je uvedba mehanizmov za sofinanciranje potrebna, da se okrepi učinek finančnega vzvoda, ki ga ima proračun Evropske unije, s povečanjem spodbude k financiranju.

Strinjajo se, da je treba spodbujati razvoj ustreznih večletnih finančnih instrumentov, ki delujejo kot pobudniki za javne in zasebne vlagatelje.

Ob predložitvi predhodnega predloga proračuna Komisija proračunskemu organu poroča o dejavnostih, ki jih financirajo Evropska investicijska banka, Evropski investicijski sklad in Evropska banka za obnovo in razvoj za podporo naložbam v raziskave in razvoj, vseevropska omrežja ter mala in srednje velika podjetja.

V Strasbourgu, 17. maja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

W. SCHÜSSEL

Za Komisijo

D. GRYBAUSKAITĖ

Članica Komisije


(1)  UL L 172, 18.6.1999, str. 1.

(2)  UL C 283, 20.11.2002, str. 1.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL C 89, 22.4.1975.


PRILOGA I

Finančni okvir za obdobje 2007-2013

(V mio EUR – cenah iz leta 2004)

Odobritve za prevzem obveznosti

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vsota

2007-2013

1.

Trajnostna rast

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

1a.

Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

1b.

Kohezija za rast in zaposlovanje

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2.

Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna izplačila

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a.

Svoboda, varnost in pravica

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b.

Državljanstvo

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

EU kot globalni akter

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Uprava (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Nadomestila

419

191

190

 

 

 

 

800

Odobritve za prevzem obveznosti skupaj

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

kot odstotek BND

1,10 %

1,08 %

1,07 %

1,04 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

Odobritve plačil skupaj

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

kot odstotek BND

1,06 %

1,06 %

0,97 %

1,00 %

0,96 %

0,97 %

0,94 %

1,00 %

Razpoložljiva razlika

0,18 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,28 %

0,27 %

0,30 %

0,24 %

Zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Odhodki za pokojnine, ki so vključeni v okvir tega razdelka, so za obdobje 2007-2013 izračunani brez prispevkov zaposlenih za ustrezno shemo in lahko znašajo največ 500 milijonov EUR v cenah iz leta 2004.


PRILOGA II

Medinstitucionalno sodelovanje na proračunskem področju

A.

Po tehnični prilagoditvi finančnega okvira za prihodnje proračunsko leto, ob upoštevanju letne strategije politik, ki jo predloži Komisija, in pred odločitvijo Komisije o predhodnem predlogu proračuna, se skliče tristranski sestanek zaradi razprave glede možnih prednostnih nalog za proračun za zadevno leto. Pri tem se ustrezno upoštevajo pristojnosti institucij ter predviden razvoj potreb za prihajajoče proračunsko leto in za naslednja leta, ki jih zajema finančni okvir. Upoštevajo se tudi novi dejavniki, ki se pojavijo po določitvi začetnega finančnega okvira ter imajo lahko pomemben in trajen finančni vpliv na proračun Evropske unije.

B.

Za obvezne odhodke Komisija pri predložitvi svojega predhodnega predloga proračuna opredeli:

(a)

proračunska sredstva, povezana z novo ali načrtovano zakonodajo;

(b)

proračunska sredstva, izhajajoča iz uporabe zakonodaje, ki je obstajala že ob sprejetju prejšnjega proračuna.

Komisija skrbno oceni finančne posledice obveznosti Skupnosti, ki izhajajo iz pravil. Po potrebi med proračunskim postopkom svoje ocene posodobi. Proračunskemu organu predloži vse ustrezno utemeljene razloge, ki jih ta zahteva.

Če Komisija meni, da je to potrebno, lahko obema vejama proračunskega organa predloži ad hoc pisni predlog spremembe, da se posodobijo zneski, ki so bili podlaga za oceno kmetijskih odhodkov v predhodnem predlogu proračuna, in/ali da se na podlagi najnovejših razpoložljivih informacij o sporazumih o ribištvu, ki veljajo 1. januarja zadevnega proračunskega leta, popravijo zneski ter njihova razdelitev na proračunska sredstva, vključena v postavke za poslovanje v zvezi mednarodnimi sporazumi o ribištvu, in proračunska sredstva, vključena v rezervo.

Ta pisni predlog spremembe proračuna mora biti poslan proračunskemu organu pred koncem oktobra.

Če je pisni predlog spremembe predložen Svetu manj kot en mesec pred prvo obravnavo v Evropskem parlamentu, jo Svet praviloma obravnava na drugi obravnavi predloga proračuna.

Zato skušata pred drugo obravnavo proračuna v Svetu obe veji proračunskega organa izpolniti potrebne pogoje, da vsaka od institucij sprejme pisni predlog spremembe proračuna z eno obravnavo.

C.

1.

Za vse odhodke se uvede spravni postopek.

2.

Namen spravnega postopka je, da:

(a)

se nadaljuje razprava o splošnih gibanjih odhodkov in v tem okviru o splošnih okvirih proračuna za prihodnje leto, ob upoštevanju predhodnega predloga proračuna Komisije;

(b)

se doseže dogovor med obema vejama proračunskega organa o:

proračunskih sredstvih iz točke B(a) in B(b), vključno s sredstvi, predlaganimi v ad hoc pisnemu predlogu spremembe iz točke B,

zneskih, ki se vključijo v proračun za neobvezne odhodke, v skladu s točko 40 tega sporazuma, in

zlasti zadevah, v zvezi s katerimi se v tem sporazumu omenja ta postopek.

3.

Postopek se začne s tristranskim sestankom, ki se skliče pravočasno, da lahko institucije dosežejo dogovor najkasneje do dne, ki ga zastavi Svet za določitev svojega predloga proračuna.

Rezultati teh tristranskih pogovorov se uskladijo v spravnem postopku med Svetom in delegacijo Evropskega parlamenta, pri čemer sodeluje tudi Komisija.

Če v tristranskih pogovorih ni določeno drugače, spravni sestanek poteka na tradicionalnem sestanku med istimi udeleženci na dan, ki ga zastavi Svet za določitev predloga proračuna.

4.

Po potrebi se lahko na pisni predlog Komisije ali pa na pisno prošnjo predsednika Odbora Evropskega parlamenta za proračun ali predsednika Sveta (proračun) pred prvo obravnavo v Evropskem parlamentu skliče nov tristranski sestanek. Odločitev o sklicu tega tristranskega sestanka sprejmejo institucije po sprejetju predloga proračuna Sveta in pred glasovanjem o spremembah na prvi obravnavi Odbora Evropskega parlamenta za proračun.

5.

Institucije nadaljujejo spravni postopek po prvi obravnavi proračuna v vsaki od obeh vej proračunskega organa, da bi dosegli dogovor o obveznih in neobveznih odhodkih ter zlasti da bi razpravljali o pisnem predlogu spremembe iz točke B.

Tristranski sestanek v ta namen se skliče po prvi obravnavi v Evropskem parlamentu.

O rezultatih tristranskih pogovorov se razpravlja na drugem spravnem sestanku, ki se skliče na dan druge obravnave v Svetu.

Po potrebi institucije nadaljujejo svojo razpravo o neobveznih odhodkih po drugi obravnavi v Svetu.

6.

Na teh tristranskih sestankih vodijo delegacije institucij predsednik Sveta (proračun), predsednik Odbora Evropskega parlamenta za proračun in član Komisije, pristojen za proračun.

7.

Vsaka veja proračunskega organa ukrene vse potrebno, da se zagotovi upoštevanje rezultatov, doseženih v spravnem postopku, v celotnem tekočem proračunskem postopku.

D.

Da bi lahko Komisija pravočasno ocenila izvedljivost sprememb, ki jih proračunski organ predvidi in, ki povzročijo nove ali podaljšanje obstoječih pripravljalnih ukrepov/pilotnih projektov, obe veji proračunskega organa o svojih namerah v zvezi s tem obvestita Komisijo do sredine junija v zvezi s tem, tako da na prvi obravnavi v Svetu že lahko steče prva razprava. Uporabljajo se tudi nadaljnji koraki spravnega postopka, predvideni v delu C, in določbe o izvedljivosti iz točke 36.

Poleg tega se institucije strinjajo z omejitvijo skupnega zneska proračunskih sredstev za pilotne projekte na 40 milijonov EUR v katerem koli proračunskem letu. Prav tako se strinjajo z omejitvijo skupnega zneska proračunskih sredstev za nove pripravljalne ukrepe na 50 milijonov EUR v katerem koli proračunskem letu in skupnega zneska proračunskih sredstev, za katerega se dejansko prevzamejo obveznosti za pripravljalne ukrepe, na 100 milijonov EUR.


PRILOGA III

Klasifikacija odhodkov

RAZDELEK 1

Trajnostna rast

 

1a

Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

Neobvezni odhodki (NO)

1b

Kohezija za rast in zaposlovanje

NO

RAZDELEK 2

Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

NO

 

Razen:

 

 

Odhodki na področju skupne kmetijske politike, povezani s tržnimi ukrepi in neposrednimi pomočmi, vključno s tržnimi ukrepi za ribištvo in sporazumi o ribištvu, sklenjenimi s tretjimi osebami

Obvezni odhodki (OO)

RAZDELEK 3

Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

NO

3a

Svoboda, varnost in pravica

NO

3b

Državljanstvo

NO

RAZDELEK 4

EU kot globalni akter

NO

 

Razen:

 

 

Odhodki iz mednarodnih sporazumov, ki jih je Evropska unija sklenila s tretjimi osebami

OO

 

Prispevki mednarodnim organizacijam ali institucijam

OO

 

Prispevki za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada

OO

RAZDELEK 5

Uprava

NO

 

Razen:

 

 

Pokojnine in odpravnine

OO

 

Nadomestila in razni prispevki ob prenehanju delovnega razmerja

OO

 

Pravni stroški

OO

 

Odškodnine

OO

RAZDELEK 6

Nadomestila

OO


PRILOGA IV

Financiranje odhodkov, ki izhajajo iz sporazumov o ribištvu

A.

Odhodki, povezani s sporazumi o ribištvu, se financirajo iz dveh postavk, ki spadata na področje „ribištva“ (sklicevanje na nomenklaturo k dejavnostim usmerjenega proračuna):

(a)

mednarodni sporazumi o ribolovu (11 03 01);

(b)

prispevki mednarodnim organizacijam (11 03 02).

Vsi zneski, povezani s sporazumi in protokoli, ki veljajo 1. januarja zadevnega leta, se vključijo v razdelek 11 03 01. Zneski, povezani z vsemi novimi ali obnovljivimi sporazumi, ki začnejo veljati po 1. januarju zadevnega leta, se vključijo v razdelek 40 02 41 02 – Rezerve/diferencirana proračunska sredstva (obvezni odhodki).

B.

V spravnem postopku iz Priloge II, del C, na podlagi predloga Komisije Evropski parlament in Svet skušata doseči dogovor o znesku, ki se vključi v proračunske razdelke in v rezervo.

C.

Komisija se zavezuje, da bo Evropski parlament redno obveščala o pripravah in poteku pogajanj, vključno s proračunskimi posledicami.

Institucije se zavezujejo, da bodo v zakonodajnem postopku v zvezi s sporazumi o ribištvu storile vse, kar je v njihovi moči, da se vsi postopki čim hitreje izvedejo.

Če se izkaže, da proračunska sredstva v zvezi s sporazumi o ribištvu (vključno z rezervo) ne zadostujejo, Komisija proračunskemu organu predloži potrebne informacije za izmenjavo mnenj v obliki tristranskih pogovorov, po možnosti poenostavljenih, o vzrokih za take razmere in ukrepih, ki jih je mogoče sprejeti po ustaljenih postopkih. Po potrebi Komisija predlaga ustrezne ukrepe.

Vsako četrtletje Komisija predloži proračunskemu organu podrobne informacije o izvajanju veljavnih sporazumov in finančnih napovedih za preostanek leta.


IZJAVE

1.   IZJAVA KOMISIJE O OCENI DELOVANJA MEDINSTITUCIONALNEGA SPORAZUMA

V zvezi s točko 7 Medinstitucionalnega sporazuma Komisija pripravi poročilo o delovanju Medinstitucionalnega sporazuma do konca leta 2009 in mu po potrebi priloži ustrezne predloge.

2.   IZJAVA O TOČKI 27 MEDINSTITUCIONALNEGA SPORAZUMA

V okviru letnega proračunskega postopka bo Komisija obvestila proračunski organ o znesku, ki je na razpolago za instrument prilagodljivosti iz točke 27 Medinstitucionalnega sporazuma.

Za vsako odločitev o uporabi instrumenta prilagodljivosti za znesek, ki presega 200 milijonov EUR, je potrebna odločitev o prenosu.

3.   IZJAVA O PREGLEDU VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA

1.

V skladu s sklepi Evropskega sveta je bila Komisija pozvana, naj pripravi celovit in obsežen pregled, ki bo zajemal vse vidike porabe EU, vključno s Skupno kmetijsko politiko, in sredstev EU, vključno z zmanjšanjem za Združeno kraljestvo, ter o tem poroča v letu 2008/2009. Ta pregled mora spremljati ocena delovanja Medinstitucionalnega sporazuma. Evropski parlament je vključen v ta pregled na vseh stopnjah njegovega postopka na podlagi naslednjih določb:

ko Komisija predloži pregled, sledi faza preverjanja, v kateri se zagotovijo ustrezne razprave z Evropskim parlamentom na podlagi običajnega političnega dialoga med institucijami in ustrezno upoštevanje stališč Parlamenta;

Evropski svet v skladu s svojimi sklepi iz decembra 2005 „lahko sprejema odločitve o vseh zadevah, ki jih pregled obravnava“. Evropski parlament je udeležen pri vseh formalnih nadaljnjih ukrepih v skladu z ustreznimi postopki in s popolnim spoštovanjem njegovih uveljavljenih pravic.

2.

Komisija se zavezuje, da se bo pri analizi položaja, in sicer kot del procesa posvetovanja in razmisleka, na podlagi katerega pripravi pregled, opirala na poglobljeno izmenjavo mnenj s Parlamentom. Prav tako je seznanjena z namenom Evropskega parlamenta, da skliče konferenco, na kateri bodo sodelovali Evropski parlament in nacionalni parlamenti, za pregled sistema lastnih sredstev. Rezultate vsake take konference upošteva kot prispevek v okviru zgoraj omenjenega procesa posvetovanja. Razume se, da je za predložitev predlogov Komisije v celoti odgovorna ona sama.

4.   IZJAVA O DEMOKRATIČNI PRESOJI IN SKLADNOSTI ZUNANJIH UKREPOV

Evropski parlament, Svet in Komisija priznavajo potrebo po racionalizaciji različnih instrumentov zunanjih ukrepov. Strinjajo se, da taka racionalizacija instrumentov ob povečevanju skladnosti in odzivnosti ukrepov Evropske unije ne bi smela vplivati na pristojnosti zakonodajnega organa – zlasti pri njegovem političnem nadzoru nad strateškimi odločitvami – niti proračunskega organa. Besedilo zadevnih predpisov mora izražati ta načela ter po potrebi vključevati potrebno vsebino politik in okvirno razčlenitev sredstev ter po potrebi klavzulo o pregledu za ovrednotenje izvajanja predpisa najpozneje v treh letih.

Na podlagi temeljnih aktov, sprejetih v postopku soodločanja, Komisija sistematično obvešča Evropski parlament in Svet ter se z njima posvetuje, tako da jima pošilja osnutke državnih, regionalnih in tematskih strateških dokumentov.

Kadar se Svet odloči o prehodu potencialnih kandidatk v predpristopni status v obdobju, ki ga zajema Medinstitucionalni sporazum, Komisija pregleda orientacijski večletni okvir ter o njem obvesti Evropski parlament in Svet v skladu s členom 4 Uredbe o instrumentu za predpristopno pomoč (IPA), da se upoštevajo potrebe po odhodkih, ki izhajajo iz takega prehoda.

Komisija v predhodnem predlogu proračuna poskrbi za nomenklaturo, ki zagotavlja proračunskemu organu pooblastila za zunanje ukrepe.

5.   IZJAVA KOMISIJE O DEMOKRATIČNI PRESOJI IN SKLADNOSTI ZUNANJIH UKREPOV

Komisija se zavezuje, da bo redno vzpostavljala dialog z Evropskim parlamentom o vsebini osnutkov državnih, regionalnih in tematskih strateških dokumentov ter da bo pri izvajanju teh strategij ustrezno upoštevala stališče Evropskega parlamenta.

Ta dialog bo vključeval razpravo o prehodu potencialnih kandidatk med kandidatke s predpristopnim statusom v obdobju trajanja Medinstitucionalnega sporazuma.

6.   IZJAVA O SPREMEMBI FINANČNE UREDBE

V okviru revizije Finančne uredbe se institucije zavezujejo, da bodo izboljšale izvrševanje proračuna ter povečale razpoznavnost in korist financiranja EU za državljane, ne da bi zanikale napredek, dosežen s preoblikovanjem Finančne uredbe v letu 2002. Prav tako si v zadnji fazi pogajanj o spremembi Finančne uredbe in njenih izvedbenih pravil čim bolj prizadevajo za pravo ravnovesje med zaščito finančnih interesov, načelom sorazmernosti upravnih stroškov in uporabniku prijaznimi postopki.

Revizija Finančne uredbe se izvede na podlagi spremenjenega predloga Komisije po spravnem postopku, določenem v Skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 4. marca 1975, in sicer v duhu, ki je omogočil, da je bil dosežen sporazum v letu 2002. Prav tako si institucije prizadevajo za tesno in konstruktivno medinstitucionalno sodelovanje za hitro sprejetje izvedbenih pravil, da se poenostavijo postopki financiranja in hkrati zagotovi visoka raven zaščite finančnih interesov Skupnosti.

Evropski parlament in Svet sta trdno odločena, da bosta pogajanja o Finančni uredbi končala tako, da bo ta lahko, če bo le mogoče, začela veljati 1. januarja 2007.

7.   IZJAVA KOMISIJE O SPREMEMBI FINANČNE UREDBE

V okviru revizije Finančne uredbe se Komisija zavezuje:

da bo Evropski parlament in Svet obvestila, če meni, da se je v predlogu zakonodajnega akta treba oddaljiti od določb Finančne uredbe, ter navedla natančne razloge za to;

da bo zagotavljala redne ocene zakonodajnega učinka, in sicer ob ustreznem upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti, pri pomembnih zakonodajnih predlogih in vseh bistvenih spremembah teh predlogov.

8.   IZJAVA O NOVIH FINANČNIH INSTRUMENTIH

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo in Evropsko investicijsko banko (EIB), naj vsaka v okviru svojih pristojnosti pripravita predloge:

za povečanje zmogljivosti EIB za posojila in jamstva za raziskave in razvoj do 10 milijard EUR v obdobju 2007-2013, pri čemer bi prispevek EIB znašal do 1 milijarde EUR iz rezerv za financiranje na osnovi delitve tveganja, v skladu s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2005;

za okrepitev instrumentov za vseevropska omrežja ter mala in srednje velika podjetja, da bodo posojila in jamstva znašala približno do 20 milijard EUR oziroma do 30 milijard EUR, pri čemer bi prispevek EIB znašal do 0,5 milijarde EUR iz rezerv (vseevropska omrežja) oziroma do 1 milijarde EUR (konkurenčnost in inovacije).

9.   IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA O PROSTOVOLJNI MODULACIJI

Evropski parlament je seznanjen s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2005 o prostovoljni modulaciji iz vsote iz odhodkov, povezanih s trgom, in neposrednih plačil Skupne kmetijske politike v razvoj podeželja do največ 20 % ter o zmanjšanju za tržne odhodke. Pri oblikovanju podrobnih določb te modulacije v ustreznih pravnih aktih bo Evropski parlament ocenil izvedljivost teh določb glede na načela EU, kot so pravila konkurence in druga pravila; Evropski parlament trenutno še ni izrazil svojega stališča o rezultatih tega postopka. Meni, da bi bilo koristno oceniti vprašanje sofinanciranja kmetijstva v okviru pregleda v letu 2008/2009.

10.   IZJAVA KOMISIJE O PROSTOVOLJNI MODULACIJI

Komisija je seznanjena s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2005 (točka 62), v skladu s katerimi lahko države članice prenesejo dodatne vsote iz odhodkov, povezanih s trgom, in neposrednih plačil Skupne kmetijske politike v razvoj podeželja do največ 20 % zneskov, ki jih bodo dobile iz odhodkov, povezanih s trgom, in neposrednih plačil.

Pri oblikovanju podrobnih določb te modulacije v ustreznih pravnih aktih si Komisija prizadeva omogočiti prostovoljno modulacijo in hkrati narediti vse, kar lahko, za zagotovitev, da tak mehanizem čim natančneje izraža osnovna pravila, ki urejajo politiko razvoja podeželja.

11.   IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA O OMREŽJU NATURA 2000

Evropski parlament izraža zaskrbljenost glede sklepov Evropskega sveta iz decembra 2005 v zvezi z zmanjšanjem odhodkov, povezanih s trgom, in neposrednih plačil Skupne kmetijske politike in posledicah tega na sofinanciranje Skupnosti za omrežje Natura 2000. Komisijo poziva, naj oceni posledice teh določb pred pripravo novih predlogov. Meni, da bi moralo imeti vključevanje omrežja Natura 2000 v strukturne sklade in Sklad za razvoj podeželja ustrezno prednost. Kot del zakonodajnega organa trenutno še ni izrazil svojega stališča o rezultatih tega postopka.

12.   IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA O ZASEBNEM SOFINANCIRANJU IN DDV ZA KOHEZIJO ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE

Evropski parlament je seznanjen s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2005 o prehodni uporabi pravila o samodejnem prenehanju prevzetih obveznosti „n+3“; Komisijo poziva, naj pri oblikovanju podrobnih določb za izvajanje tega pravila v ustreznih pravnih aktih zagotovi skupna pravila za zasebno sofinanciranje in DDV za kohezijo za rast in zaposlovanje.

13.   IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA O FINANCIRANJU OBMOČJA SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

Evropski parlament meni, da mora Komisija ob predložitvi predhodnega predloga proračuna skrbno oceniti načrtovane dejavnosti za območje svobode, varnosti in pravice ter da je treba o financiranju teh dejavnosti razpravljati v okviru postopkov iz Priloge II Medinstitucionalnega sporazuma.


Komisija

14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 139/18


Menjalni tečaji eura (1)

13. junija 2006

(2006/C 139/02)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2571

JPY

japonski jen

144,14

DKK

danska krona

7,4544

GBP

funt šterling

0,68335

SEK

švedska krona

9,2553

CHF

švicarski frank

1,5517

ISK

islandska krona

94,19

NOK

norveška krona

7,8080

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5750

CZK

češka krona

28,333

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

270,73

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6961

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

4,0340

RON

romunski leu

3,5379

SIT

slovenski tolar

239,64

SKK

slovaška krona

38,100

TRY

turška lira

2,0260

AUD

avstralski dolar

1,6970

CAD

kanadski dolar

1,3905

HKD

hongkonški dolar

9,7590

NZD

novozelandski dolar

2,0254

SGD

singapurski dolar

2,0066

KRW

južnokorejski won

1 208,89

ZAR

južnoafriški rand

8,6083

CNY

kitajski juan

10,0668

HRK

hrvaška kuna

7,2582

IDR

indonezijska rupija

11 936,16

MYR

malezijski ringit

4,632

PHP

filipinski peso

67,029

RUB

ruski rubelj

34,0650

THB

tajski bat

48,438


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 139/19


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(2006/C 139/03)

Datum sprejetja odločitve:

Država članica: Italija (Kampanja)

Št. pomoči: N 77/06

Naziv: Intervencije na kmetijskih območjih, ki so jih prizadele naravne nesreče (slana v obdobju med 31. januarjem in 8. marcem 2005 v pokrajini Salerno)

Cilj: Nadomestilo škode kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer

Pravna podlaga: Decreto legislativo n. 102/2004

Proračun: Glej odobreno shemo (NN 54/A/04)

Intenzivnost ali znesek pomoči: Do 100 %

Trajanje: Do konca plačil

Drugi podatki: Ukrep za uporabo sheme pomoči, ki ga je odobrila Komisija v okviru državne pomoči NN 54/A/2004 (dopis Komisije C(2005) 1622 konč. z dne 7. junija 2005)

Verodostojno besedilo odločitve, iz katere so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve:

Država članica: Združeno kraljestvo

Št. pomoči: N 88/2006

Naziv: Obvezni program za rejo za odpornost ovc proti TSE

Cilj: Vzpostavitev obveznega programa za rejo za odpornost ovc proti TSE z genotipizacijo in odstranitvijo ovnov, nosilcev alela VRQ

Pravna podlaga: Še nepopolna. Uredbe o genotipiziranju ovc 2006 naj bi začele veljati aprila 2006

Proračun: 53,1 milijona GBP (77,8 milijona EUR)

Intenzivnost ali znesek pomoči: Do 100 %

Trajanje: Od aprila 2006 do aprila 2011

Verodostojno besedilo odločitve, iz katere so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve:

Država članica: Francija

Št. pomoči: N 105/06

Naziv: Podaljšanje: Pomoč za sektor dišavnih, aromatičnih in zdravilnih rastlin

Cilj: Podaljšanje pomoči za sektor dišavnih, aromatičnih in zdravilnih rastlin za 5 let s povečanjem proračuna

Pravna podlaga: Code Rural legislative part, Articles L 621-1 to 621-11

Proračun: Povečanje proračuna: 250 000 EUR (50 000 EUR na leto)

Intenzivnost ali znesek pomoči: Do 100 %

Trajanje: Podaljšanje za 5 let do 2011

Verodostojno besedilo sklepa, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve:

Država članica: Češka

Št. pomoči: N 111/2005

Naziv: Pomoč, ki jo dodeli vinski sklad

Cilj: Pomoč za spodbujanje proizvodnje in trženja kakovostnih vin, ukrep tehnične podpore glede širjenja informacij o vinogradništvu in pridelavi vina ter oglaševanju vin, proizvedenih v skladu s členi 54 do 58 Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino

Pravna podlaga:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria, způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované Vinařským fondem

Proračun: Letni proračun: 70 000 000 CZK (približno 2,3 milijona EUR)

Intenzivnost ali znesek pomoči: Spremenljiva

Trajanje: Neomejeno

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve:

Država članica: Portugalska

Št. pomoči: N 291/2005

Naziv: Kreditna linija za krmo za živali

Cilj: Izplačati odškodnine lastnikom kmetijskih gospodarstev z ekstenzivno rejo govedi, ovc in koz ter čebelarjem v območjih intervencije regionalnih direktoratov za kmetijstvo Tras-os-Montes, Beira Interior e Oeste in Alentejo e Algarve zaradi suše, ki na Portugalskem traja od novembra 2004

Pravna podlaga: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.

Proračun: 2,25 milijona EUR

Intenzivnost ali znesek pomoči: Največ 4,5 %

Trajanje: Do konca leta 2006

Verodostojno(-a) besedilo(-a) odločitve, iz katerega(-ih) so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je(so) na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve:

Država članica: Češka

Št. pomoči: N 427/2005

Naziv: Nacionalni program za izkoreninjenje infektivnega govejega mesa Rhinotraheitis (IBR)

Cilj: Pomoč za preprečevanje bolezni živali

Pravna podlaga: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství; Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v České republice

Proračun: Skupni proračun: 458 000 000 CZK (približno 16 131 000 EUR)

Letno:

2006 – 112 000 000 CZK

2007 – 63 000 000 CZK

2008 – 62 000 000 CZK

2009 – 69 000 000 CZK

2010 – 70 000 000 CZK

2011 – 55 000 000 CZK

2012 – 27 000 000 CZK

Intenzivnost ali znesek pomoči: 50 %

Trajanje: 2006–2012

Verodostojno besedilo sklepa, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 139/21


Rok za ugovor za registracijo v skladu s 7. členom Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

(2006/C 139/04)

Tretje države, fizične ali pravne osebe, z upravičenim interesom, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v tretji državi, lahko prav tako podajo ugovore Komisiji o načrtovani registraciji, v skladu s 7. členom omenjene uredbe. Za ta namen, se obdobje za rok iz člena 7(1) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 začne z dnem objave tega sporočila za naslednje zahtevke:

 

UL vir

Baena

C 321, 1.12.2003, str. 49.

Miel de Galicia o Mel de Galicia

C 30, 5.2.2005, str. 16.

Salame Cremona

C 126, 25.5.2005, str. 14.

Sardegna

C 224, 3.9.2005, str. 7.

Huile d'olive de Nîmes

C 225, 14.9.2005, str. 3.

Huile d'olive de Corse ou Oliu di Corsica

C 233, 22.9.2005, str. 9.

Pataca de Galicia o Patata de Galicia

C 240, 30.9.2005, str. 28.

Clémentine de Corse

C 240, 30.9.2005, str. 32.

Carota dell'altopiano del Fucino

C 240, 30.9.2005, str. 23.

Stelvio o Stilfser

C 251, 11.10.2005, str. 20.

Poniente de Granada

C 274, 5.11.2005, str. 10.

Azeitona de Elvas e Campo Maior

C 288, 19.11.2005, str. 5.

Limone Femminello del Gargano

C 314, 10.12.2005, str. 5.

Gata Hurdes

C 320, 15.12.2005, str. 2.

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

C 323, 20.12.2005, str. 2.

Agneau de Sisteron

C 323, 20.12.2005, str. 16.

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

C 329, 24.12.2005, str. 10.

Patatas de Prades

C 331, 28.12.2005, str. 2.

Sangueira de Barroso-Montalegre

C 334, 30.12.2005, str. 59.

Geraardsbergse Mattentaart

C 3, 6.1.2006, str. 9.

Batata de Tras-os-montes

C 3, 6.1.2006, str. 6.

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

C 3, 6.1.2006, str. 3.

Salpicão de Barroso-Montalegre

C 30, 7.2.2006, str. 6.

Mantequilla de Soria

C 32, 8.2.2006, str. 2.

Alheira de Barroso-Montalegre

C 32, 8.2.2006, str. 8.

Cordeiro de Barroso o Anho de Barroso o Cordeiro de leite de Barroso

C 32, 8.2.2006, str. 11.


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 139/22


Rok za ugovor za registracijo v skladu s 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (1)

(2006/C 139/05)

Tretje države, fizične ali pravne osebe, z upravičenim interesom, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v tretji državi, lahko prav tako podajo ugovore Komisiji o načrtovani registraciji, v skladu s 9. členom omenjene uredbe. Za ta namen, se obdobje za rok iz člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 začne z dnem objave tega sporočila za naslednje zahtevke:

 

UL vir

Boerenkaas

C 316, 13.12.2005, str. 16.


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 139/23


Seznam mednarodnih kontrolnih in nadzornih služb (v nadaljevanju „nadzorne službe“), ki so jih odobrile države članice v skladu s Prilogo VI k Uredbi Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999

Ta seznam nadomešča seznam, objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 215 z dne 2. septembra 2005, stran 4

(2006/C 139/06)

1.   SPLOŠNO

Na podlagi člena 16(1)(b) in (2)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (1) so nadzorne službe, ki jih odobrijo države članice, pooblaščene za izdajo potrdil za iztovarjanje in uvoz kmetijskih proizvodov, za katere velja izvozno nadomestilo za izvoz v tretjo državo, ali vsaj potrdil o prispetju teh proizvodov v namembni kraj v tretji državi.

Poleg tega so nadzorne službe, ki jih odobrijo in spremljajo države članice ali uradna služba države članice v skladu s členom 16(a) do (f) Uredbe (ES) št. 800/1999, odgovorne za izvajanje nadzora, predvidenega v členu 3 Uredbe Komisije (ES) št. 639/2003 (zahteve za odobritev izvoznih nadomestil v zvezi z dobrim počutjem živega goveda med prevozom).

Države članice so odgovorne za odobritev in spremljanje teh nadzornih služb.

Odobritev nadzorne službe s strani ene države članice velja za vse države članice. To pomeni, da se lahko potrdila, ki jih izdajo odobrene nadzorne službe, uporabljajo po vsej Skupnosti ne glede na državo članico, v kateri ima nadzorna služba svoj sedež.

Za informiranje izvoznikov Skupnosti o kmetijskih proizvodih Komisija občasno objavi seznam vseh nadzornih služb, ki so jih odobrile države članice. Priloženi seznam je bil posodobljen 1. aprila 2006.

2.   OBVESTILO

Komisija opozarja izvoznike na naslednje:

Dejstvo, da je nadzorna služba omenjena na seznamu, ne zagotavlja avtomatsko, da so potrdila, ki jih je ta služba izdala, sprejemljiva. Zahtevajo se lahko dodatna dokazila. Lahko se tudi naknadno ugotovi, da izdana potrdila niso točna.

Službo se lahko kadarkoli umakne s seznama. Preden se izvoznik obrne na službo, mora pri nacionalnih organih preveriti, če je zadevna služba še vedno odobrena (glej Prilogo X k Uredbi (ES) št. 800/1999).

Če izvoznik želi več informacij o eni od teh služb, se lahko informira pri nacionalnem organu, ki jo je odobril.


(1)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).


PRILOGA

Seznam nadzornih služb, ki so jih odobrile države članice

DANSKA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Telefon: (45) 86 21 62 11

Telefaks: (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

Obdobje odobritve: od 21.7.2005 do 20.7.2008

NEMČIJA

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Telefon: (49-51) 616 03 90

Telefaks: (49-51) 616 03 91 01

ipc@ipc-hormann.com

Obdobje odobritve: od 1.4.2006 do 31.3.2009

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26 A

D-13355 Berlin

Telefon: (49-30) 283 05 73-0

Telefaks: (49-30) 283 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

Obdobje odobritve: od 1.6.2005 do 31.5.2008

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt- Block T

Alter Wandrahm 12

D-20457 Hamburg

Telefon:(49-40) 309 76 60

Telefaks: (49-40) 32 14 86

igebhh@t-online.de

Obdobje odobritve: od 1.1.2006 do 31.12.2008

ŠPANIJA

SGS Espaňola de Control S.A. (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Telefon: (34-91) 313 80 00

Telefaks: (34-91) 313 80 80

www.sgs.es

e-naslov: david.perez@sgs.com

Obdobje odobritve: od 6.5.2005 do 5.5.2008

BSI Inspectorate Española, SA (1)

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28043 Madrid

Telefon: (34-91) 597 22 72

Telefaks: (34-91) 597 46 06

www.bsi-global.com/inspectorate

e-naslov: fcampillay@bsi-inspectorate.es

Obdobje odobritve: od 23.5.2005 do 22.5.2008

FRANCIJA

SGS AGRI MIN

191, Avenue Aristide-Briand

F-94 237 Cachan cedex

Telefon: (33-2) 32 18 81 00

Telefaks: (33-2) 321 28 81 20

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

Obdobje odobritve: od 6.10.2004 do 6.10.2007

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13 110 Port de Bouc

Telefon: (33-4) 42 35 04 60

Telefaks: (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

Obdobje odobritve: od 6.10.2004 do 6.10.2007

ITALIJA

SOCIETÀ SGS ITALIA Spa

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Telefon: (39-02) 73 931

Telefaks: (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

Obdobje odobritve: od 14.3.2005 do 13.3.2008

SOCIETÀ VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C.ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Telefon: (39-05) 44 42 22 42

Telefaks: (39-05) 44 59 07 65

controlli@viglienzoni.it

Obdobje odobritve: od 14.2.2006 do 13.2.2009

SOCIETÀ BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Telefon: (39-010) 57 16-1

Telefaks: (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

Obdobje odobritve: od 15.6.2004 do 14.6.2007

NIZOZEMSKA

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Telefon: (31-10) 282 33 90

Telefaks: (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

Obdobje odobritve: od 1.11.2005 do 31.10.2008

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Telefon: (31-10) 460 99 11

Telefaks: (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

Obdobje odobritve: od 1.2.2004 do 31.1.2007

AVSTRIJA (2)

Vetcontrol GmbH

Scheifling 7

A- 9300 St. Veit/Glan

Telefon: (43-42) 122 88 75

Telefaks: (43-42) 12 28 87 54

office@vetcontrol.at

Obdobje odobritve: od 1.1.2004 do 31.12.2006

POLJSKA

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

PL-81-404 Gdynia

Telefon: (48-58) 660 77 20

Telefaks: (48-58) 600 77 21

www.hamilton.net.pl

Obdobje odobritve: od 3.12.2004 do 3.12.2007

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

PL-70-900 Szczecin

Telefon: (48-91) 434 02 11

Telefaks: (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

Obdobje odobritve: od 3.12.2004 do 3.12.2007

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

PL-01-233 Warszawa

Telefon: (48-22) 329 22 22

Telefaks: (48-22) 329 22 20

www.sgs.pl

Obdobje odobritve: od 3.12.2004 do 3.12.2007

FINSKA

SGS INSPECTION SERVICES OY

Särkiniementie 3

P.O. Box 128

FIN-00211 Helsinki

Telefon: (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Telefaks: (358-9) 692 46 73

Pirjo.alhola@sgs.com

Obdobje odobritve: od 15.3.2005 do 15.3.2008

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FIN-00500 Helsinki

Telefon: (358-9) 47 63 63 00

Telefaks: (358-9) 47 63 63 63

average.finland@krogius.com

www.krogius.com

Obdobje odobritve: od 24.3.2006 do 24.3.2009

ZDRUŽENO KRALJESTVO

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Telefon: (44-2890) 74 04 51

Telefaks: (44-2890) 74 02 72

info@cuireland.com

Obdobje odobritve: od 1.3.2006 do 1.3.2009

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Telefon: (44-1708) 68 02 00

Telefaks: (44-1708) 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com

Obdobje odobritve: od 4.4.2004 do 4.4.2007


(1)  To podjetje je bilo prav tako odobreno za izvajanje nadzora v tretjih državah v okviru Uredbe (ES) št. 639/2003 (dobro počutje živega goveda med prevozom).

(2)  Odobritev za izdajanje potrdil temu podjetju je omejena na določeno število tretjih držav. Informacije o seznamu teh držav se lahko dobijo pri finskih organih.

(3)  To podjetje je bilo odobreno za izvajanje nadzora v tretjih državah v okviru Uredbe (ES) št. 639/2003 (dobro počutje živega goveda med prevozom).


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 139/28


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf)

(2006/C 139/07)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 30. marca 2006 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij;

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32006M4148. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 139/28


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag)

(2006/C 139/08)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 21. januarja 2004 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij;

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32004M3344. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)