ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 137

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
10. junij 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2006/C 137/1

Menjalni tečaji eura

1

2006/C 137/2

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV) ( 1 )

2

2006/C 137/3

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4251 — Berkshire/Iscar Metalworking Companies) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

3

2006/C 137/4

Poziv k predložitvi pripomb v zvezi z osnutkom Uredbe Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis

4

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Komisija

10.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 137/1


Menjalni tečaji eura (1)

9. junija 2006

(2006/C 137/01)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2659

JPY

japonski jen

144,25

DKK

danska krona

7,4564

GBP

funt šterling

0,68685

SEK

švedska krona

9,2243

CHF

švicarski frank

1,5569

ISK

islandska krona

93,43

NOK

norveška krona

7,8165

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5750

CZK

češka krona

28,225

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

264,12

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6961

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,9605

RON

romunski leu

3,5159

SIT

slovenski tolar

239,65

SKK

slovaška krona

37,866

TRY

turška lira

1,9499

AUD

avstralski dolar

1,6902

CAD

kanadski dolar

1,4067

HKD

hongkonški dolar

9,8247

NZD

novozelandski dolar

1,9999

SGD

singapurski dolar

2,0183

KRW

južnokorejski won

1 208,30

ZAR

južnoafriški rand

8,4831

CNY

kitajski juan

10,1500

HRK

hrvaška kuna

7,2565

IDR

indonezijska rupija

11 899,46

MYR

malezijski ringit

4,642

PHP

filipinski peso

67,257

RUB

ruski rubelj

34,1820

THB

tajski bat

48,532


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


10.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 137/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV)

(2006/C 137/02)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 23. maja 2006 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij;

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32006M4203. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


10.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 137/3


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4251 — Berkshire/Iscar Metalworking Companies)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(2006/C 137/03)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 1. junija 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Berkshire Hathaway Inc. (Berkshire, ZDA) z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Metalworking IMC International Metalworking Companies (IMC, Izrael) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Berkshire: premoženjsko in nezgodno zavarovanje, investicijske dejavnosti;

za IMC: rezalno orodje in aplikacije za obdelavo kovin.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M. 4251 — Berkshire/Iscar Metalworking Companies na naslov:

European Commission

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


10.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 137/4


Poziv k predložitvi pripomb v zvezi z osnutkom Uredbe Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis

(2006/C 137/04)

Zainteresirane strani lahko pošljejo svoje pripombe v roku enega meseca od dneva objave tega osnutka uredbe na naslednji naslov:

Commission européenne

Directorate-General for Competition

Consultation on de minimis (HT 368)

State-Aid Registry

B-1049 Brussels

Telefaks: (32-2) 296 12 42

E-naslov: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Besedilo bo tudi na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/sar.html

Osnutek uredba o uporabi členov 87 in 88 pogodbe es pri pomoči de minimis

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) in zlasti člena 2 Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe (2),

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št 994/98 pooblašča Komisijo, da z uredbo določi prag, pod katerim se šteje, da ukrepi pomoči ne izpolnjujejo vseh pogojev iz člena 87(1) Pogodbe in zato niso zavezani postopku uradne priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe.

(2)

Komisija je uporabila člena 87 in 88 Pogodbe in je zlasti v številnih odločbah pojasnila pojem pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe. Komisija je tudi razložila svojo politiko v zvezi z zgornjo mejo pomoči de minimis, pod katero se lahko šteje, da se člen 87(1) ne uporablja, najprej v svojem obvestilu o pravilu de minimis za državno pomoč (3) in nato v Uredbi Komisije (ES) št. 69/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri de minimis pomoči (4). Glede na pridobljene izkušnje pri uporabi navedene uredbe in ob upoštevanju gibanja inflacije ter bruto domačega proizvoda v Skupnosti se zdi primerno, da se spremeni nekatere pogoje, določene v Uredbi (ES) št. 69/2001, in da se navedena uredba nadomesti z novo.

(3)

Ker za kmetijstvo, ribištvo, ribogojstvo in transport (5) veljajo posebni predpisi in ker obstaja nevarnost, da bi pri teh sektorjih že majhni zneski pomoči lahko izpolnili merila iz člena 87(1) Pogodbe, je primerno, da ta uredba za zadevne sektorje ne velja. Na podlagi podobnosti med predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na eni ter nekmetijskih proizvodov na drugi strani naj bi se kljub temu ta uredba ob izpolnjevanju določenih pogojev uporabljala tudi za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Sodišče Evropskih skupnosti je odločilo, da so, takoj ko Skupnost izda predpise za uvedbo skupne ureditve trga v določenem sektorju kmetijstva, države članice zavezane, da se vzdržijo sprejemanja vseh ukrepov, ki bi lahko to ureditev trga omajali ali povzročili izjeme od nje. Iz tega razloga se ta uredba ne bi smela uporabljati za pomoči, katerih višina je določena na podlagi cene ali količine kupljenih proizvodov ali proizvodov, danih na trg, niti za podporo de minimis, ki bi bila povezana z obveznostjo, de se deli s primarnimi proizvajalci.

(4)

Ta uredba ne sme izvzeti izvozne pomoči ali pomoči, ki daje prednost domačim proizvodom pred uvoženimi. Poleg tega se ne sme uporabljati za pomoč za financiranje vzpostavitve in delovanja distribucijske mreže v ostalih državah članicah Skupnosti. Pomoč za stroške, povezane s sodelovanjem na sejmih, raziskave ali svetovalne storitve, potrebne za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem tržišču, ponavadi ne predstavlja izvozne pomoči.

(5)

Izkušnje Komisije so pokazale, da pomoč, ki ne presega zgornje meje 200 000 EUR v katerem koli obdobju treh let, ne vpliva na trgovino med državami članicami in/ali ne izkrivlja ali ne grozi, da bo izkrivila konkurenco, in zato ne sodi v člen 87(1) Pogodbe. Pri tem se štejejo proračunska leta, kakor so določena za proračunske namene v zadevni državi članici. Triletno obdobje je treba obravnavati spremenljivo glede na vsak primer pomoči, kar pomeni, da je pri vsaki novi dodelitvi pomoči de minimis treba določiti skupni znesek pomoči de minimis, dodeljene v zadevnem proračunskem letu ter v prejšnjih dveh proračunskih letih. Pomoč, ki jo dodeli kakršen koli državni organ ali telo, je treba v ta namen upoštevati tudi, če se v celoti ali delno financira iz sredstev Skupnosti.

(6)

Pomoč de minimis je treba v skladu z načeli, ki urejajo pomoč iz člena 87(1) Pogodbe, šteti kot dodeljeno v trenutku, ko se zakonska pravica prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi nacionalnega pravnega režima, ki se uporablja. Pravilo de minimis ne vpliva na možnost, da lahko podjetja prejmejo državno pomoč, ki jo odobri Komisija ali je zajeta v uredbi o skupinski izjemi.

(7)

Zaradi preglednosti, enakega obravnavanja in pravilne uporabe najvišjih zgornjih mej pomoči de minimis, morajo države članice uporabljati enake načine obračunavanja. Da bi poenostavili obračunavanje, in v skladu z dosedanjo prakso pri uporabi pravil de minimis, je primerno, da se zneski pomoči, ki niso v obliki dotacije, preračunajo v njihov bruto ekvivalent dotacije. [Poleg tega je treba to uredbo za zagotovitev učinkovitega spremljanja uporabljati samo za transparentne ukrepe pomoči, pri katerih je mogoče brez težav opredeliti vrednost pomoči.] Izračun ekvivalenta dotacije drugih transparentnih vrst pomoči razen dotacij ali pomoči, plačljive v več obrokih, zahteva uporabo tržnih obrestnih mer, ki veljajo v času odobritve. Z namenom oblikovanja enotne, pregledne in preproste uporabe pravil o državni pomoči za namen te uredbe kot tržne obrestne mere štejejo referenčne mere. Referenčne mere na podlagi objektivnih meril periodično določa Komisija in so objavljene v Uradnem listu Evropske unije ali na internetu.

(8)

Dolžnost Komisije je, da poskrbi za spoštovanje pravil o državni pomoči in še zlasti, da pomoč dodeljena po pravilih de minimis spoštuje pogoje teh pravil. V skladu z načelom sodelovanja iz člena 10 Pogodbe morajo države članice olajšati izpolnjevanje te naloge z vzpostavitvijo potrebnih mehanizmov, da se tako zagotovi, da skupni znesek pomoči, dodeljene istemu upravičencu po pravilu de minimis, ne preseže zgornje meje 200 000 EUR v obdobju treh let. Zato bi morale države članice pri dodeljevanju pomoči de minimis s sklicevanjem na sedanjo uredbo obvestiti zadevno podjetje, da gre pri ukrepu za pomoč de minimis, od podjetja pridobiti popolne informacije o ostalih pomočeh de minimis, prejetih v preteklih treh proračunskih letih, in natančno preveriti, ali z zadnjo pomočjo de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis. Spoštovanje zgornje meje se lahko zagotavlja tudi s centralni registrom.

(9)

Uredba (ES) št. 69/2001 preneha veljati 31. decembra 2006. Zato se ta uredba uporablja od 1. januarja 2007.

10)

Ob upoštevanju izkušenj Komisije in zlasti potrebe, da se na splošno politika državnih pomoči redno revidira, je primerno omejiti obdobje uporabe te uredbe. Če se ta uredba po poteku veljavnosti ne podaljša, je treba državam članicam omogočiti šestmesečno prilagoditveno obdobje v zvezi s pomočjo de minimis, ki jo zajema ta uredba —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba velja za pomoči, dodeljene podjetjem v vseh sektorjih, razen za:

(a)

sektor transporta (6);

(b)

dejavnosti, povezane z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (7);

(c)

dejavnosti, povezane s primarno proizvodnjo (kmetijstvo) kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I Pogodbe;

(d)

pomoč, dodeljeno podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I Pogodbe, za katero je znesek določen na podlagi cene ali količine zadevnih kupljenih proizvodov ali proizvodov, danih na trg, ali je pogojen s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce (kmeti);

(e)

pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom, t.j. pomoči, ki so neposredno povezane z izvoženimi količinami ter pomoč, katere pogoj je, da ima uporaba domačega blaga prednost pred uporabo uvoženega blaga;

(f)

vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže ali za druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo v drugih državah članicah;

2.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„kmetijski proizvodi“ pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi I Pogodbe ES, razen ribiških proizvodov;

(b)

„predelava kmetijskih proizvodov“ je postopek na kmetijskem proizvodu, pri katerem je končni proizvod prav tako kmetijski proizvod;

(c)

„trženje kmetijskih proizvodov“ pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja na trg.

3.   Ta uredba se uporablja samo za pomoč, dodeljeno v obliki dotacij, in za druge vrste pomoči, pri katerih je mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije.

Pomoč, ki zajema posojila, garancije, ukrepe rizičnega kapitala, dotok svežega kapitala se ne obravnava kot pomoč de minimis, če skupna vrednost zadevne transakcije ne presega zgornje meje, določene v členu 2(2).

Člen 2

Pomoč de minimis

1.   Za ukrepe pomoči se šteje, da ne izpolnjujejo vseh meril člena 87(1) Pogodbe in so zato izvzeti iz zahteve glede priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če izpolnjujejo pogoje, določene v odstavkih 2 in 3.

2.   Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200 000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči ali zastavljeni cilj ter ne glede na dejstvo, ali se pomoč, ki jo dodeli država članica, v celoti ali delno financira s sredstvi Skupnosti. Obdobje se določi ob upoštevanju proračunskih let, ki veljajo v zadevni državi članici.

Če skupni znesek pomoči v času, ko se dodeli, ali v kasnejšem obdobju to zgornjo mejo preseže, za navedeno pomoč ali le za del pomoči, ki zgornje meje ne presega, ta uredba ne velja.

3.   Zgornja meja iz odstavka 2 se izrazi v denarni dotaciji. Vsi uporabljeni zneski so bruto zneski, t.j. pred odbitkom davkov ali drugih dajatev. Kadar se pomoč dodeli v obliki, ki ni dotacija, je znesek pomoči enak bruto ekvivalentu dotacije.

Pomoč, plačljiva v več obrokih, se diskontira do svoje vrednosti, ki jo ima ob dodelitvi. Obrestna mera, ki jo je treba uporabiti za diskontiranje in izračun bruto ekvivalenta dotacije, je referenčna mera, ki velja v času dodelitve.

Člen 3

Kumulacija in spremljanje

1.   Če namerava država članica podjetju dodeliti pomoč de minimis, to podjetje pisno obvesti o znesku pomoči (izraženem v bruto ekvivalentu dotacije) in ob izrecnem sklicevanju na to uredbo, z navedbo naslova in mesta objave v Uradnem listu Evropske unije, navede, da gre za pomoč de minimis. Od zadevnega podjetja prav tako pridobi pisno izjavo o kakršni koli drugi pomoči de minimis [ali državni pomoči], ki jo je to prejelo v prejšnjih dveh in v tekočem proračunskem letu.

Država članica dodeli novo pomoč de minimis šele, ko je preverila, da s tem ne bo zvišan celotni znesek pomoči de minimis, prejete v zadevnem triletnem obdobju, na nivo nad določeno zgornjo mejo v členu 2(2).

2.   Če je država članica vzpostavila centralni register pomoči de minimis, ki vsebuje popolne informacije o vseh pomočeh de minimis, ki jih dodeljuje kateri koli organ v tej državi, prvi pododstavek odstavka 1 ne velja od trenutka, ko register zajema obdobje treh proračunskih let.

3.   Država članica evidentira in zbira vse podatke v zvezi z uporabo te uredbe. Takšne evidence vsebujejo vse potrebne informacije, da se ugotovi, ali so bili izpolnjeni pogoji za uporabo te uredbe. Evidence o individualni pomoči de minimis se hranijo 10 proračunskih let od datuma dodelitve pomoči, evidence o shemah pomoči de minimis pa 10 let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja individualna pomoč v okviru takšne sheme. Komisija lahko od zadevne države članice pisno zahteva, da v 20 delovnih dneh ali daljšem roku, če je tako določeno v zahtevku, predloži vse informacije, za katere Komisija meni, da so potrebne za oceno, ali so izpolnjeni pogoji iz te uredbe, še zlasti skupni znesek pomoči de minimis, ki ga je prejelo katero koli podjetje.

Člen 4

Prehodni ukrepi

1.   Ta uredba se uporablja za pomoč, dodeljeno pred njenim začetkom veljavnosti, če izpolnjuje vse pogoje iz členov 1, 2 in 3. Vsako pomoč, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev, Komisija oceni v skladu z ustreznimi okviri, smernicami, sporočili in obvestili.

2.   Za vsako pomoč de minimis, dodeljeno med 2. februarjem 2001 in 30. junijem 2007, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe (ES) št. 69/2001, se šteje, da ne izpolnjuje vseh meril člena 87(1) Pogodbe in je zato izvzeta iz zahteve glede priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe.

3.   Po prenehanju veljavnosti te uredbe lahko izvajanje kakršne koli pomoči de minimis, ki izpolnjuje pogoje iz te uredbe, poteka še nadaljnjih šest mesecev.

Člen 5

Začetek in trajanje veljavnosti

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, …

Za Komisijo

...

Članica Komisije


(1)  UL L 142, 14.5.1998, str. 1.

(2)  UL C …

(3)  UL C 68, 6.3.1996, str. 9.

(4)  UL L 10, 13.1.2001, str. 30.

(5)  Kar zadeva transport in premogovništvo ta osnutek na tej stopnji zaradi enostavnosti ponavlja področje uporabe Uredbe (ES) št. 69/2001. Vendar to ne določa vnaprej rezultata trenutnih pogajanj glede uporabe uredbe de minimis za te sektorje (2005/C 144/02).

(6)  Kar zadeva transport in premogovništvo ta osnutek na tej stopnji zaradi enostavnosti ponavlja področje uporabe Uredbe (ES) št. 69/2001. Vendar to ne določa vnaprej rezultata trenutnih pogajanj glede uporabe uredbe de minimis za te sektorje (2005/C 144/02).

(7)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.