ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 40

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
17. februar 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Svet

2006/C 040/1

Izjava Nizozemske v skladu s členom 5 in členom 97 Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

1

2006/C 040/2

Upravnega dogovora med Kraljevino Španijo In Svetom Evropske unije

2

2006/C 040/3

Izjava Slovaške republike na podlagi člena 5 Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

4

 

Komisija

2006/C 040/4

Menjalni tečaji eura

6

2006/C 040/5

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1595/2004 z dne 8. septembra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči malim in srednje velikim podjetjem za proizvodnjo, predelavo in trženje ribiških proizvodov ( 1 )

7

2006/C 040/6

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4138 — DZ Equity/L-Bank/Hornschuch) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

9

2006/C 040/7

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3865 — Trinecke/VVT) ( 1 )

10

2006/C 040/8

Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov

11

 

III   Obvestila

 

Komisija

2006/C 040/9

Razpis za zbiranje predlogov — eTEN 2006/1

12

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Svet

17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/1


Izjava Nizozemske v skladu s členom 5 in členom 97 Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

(2006/C 40/01)

Nizozemska vlada vam želi sporočiti naslednje informacije.

V skladu s členom 5 in členom 97 Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, morajo države članice v izjavi navesti zakone o socialni varnosti, za katere se ta uredba uporablja, in vas o tem obvestiti.

Nizozemska vlada bi želela spremeniti eno od točk izjave. Ta sprememba je povezana z začetkom veljavnosti novega zakona.

1. januarja 2006 je bil Zakon o zavarovanju v primeru nezmožnosti za delo nadomeščen z Zakonom o delu in dohodku glede na zmožnost za delo. Zakon o zavarovanju v primeru nezmožnosti za delo se uporablja samo še za osebe, ki trenutno že prejemajo nadomestilo.

Zaradi tega je prišlo do naslednje spremembe:

Zakoni in sistemi iz člena 4(1) in (2) Uredbe

Invalidske dajatve, vključno s tistimi, ki so namenjene vzdrževanju ali izboljšanju zmožnosti pridobivanja zaslužka:

„Zakon z dne 18. februarja 1966 (Uradni list Nizozemske 1966, 84) o zavarovanju v primeru nezmožnosti za delo“ se nadomesti z „Zakonom z dne 10. novembra 2005 (Uradni list Nizozemske 2005, 572) o pospeševanju opravljanja dela ali povratka na delo zavarovancev, ki so delno nezmožni za delo, in sicer glede na njihovo zmožnost za delo, in o prilagoditvi pravil, ki urejajo dohodke teh oseb kot tudi zavarovancev, ki so popolnoma in trajno nezmožni za delo (Zakon o delu in dohodku glede na zmožnost za delo)“.


17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/2


UPRAVNEGA DOGOVORA MED KRALJEVINO ŠPANIJO IN SVETOM EVROPSKE UNIJE

(2006/C 40/02)

Kraljevina Španija na eni strani in Svet Evropske unije na drugi strani,

ob upoštevanju sklepov, ki jih je Svet sprejel 13. junija 2005 in se nanašajo na uradno uporabo dodatnih jezikov v Svetu in po možnosti v drugih institucijah in organih Evropske unije,

ker v Uniji obstajajo tudi jeziki, na katere se Uredba Sveta št. 1/1958 ne nanaša in katerih status je priznan po ustavi države članice na celotnem ozemlju te države ali delu tega ozemlja oziroma, ki se lahko po zakonu uporabljajo kot državni jezik,

ker je treba v okviru prizadevanj za približanje Unije njenim državljanom bolj upoštevati bogastvo njene jezikovne raznolikosti in ker je možnost, da državljani pri svojih stikih z institucijami lahko uporabljajo druge jezike, pomemben dejavnik spodbujanja njihovega istovetenja s politično idejo Evropske unije,

sta se dogovorila o sklenitvi tega UPRAVNEGA DOGOVORA, s katerim se v Svetu omogoči uradna uporaba jezikov, ki imajo poleg španščine/kastiljščine po španski ustavi uradni status.

Pisna sporočila, naslovljena na Svet Evropske unije

1.

Kadar želi španski državljan v skladu s špansko zakonodajo nasloviti na Svet pisno sporočilo v jeziku, ki ni španščina/kastiljščina in katerega uradni status je priznan po španski ustavi:

a)

to sporočilo naslovi na pristojni organ, ki ga v ta namen imenuje španska vlada in ki generalnemu sekretariatu Sveta posreduje to sporočilo skupaj z njegovim prevodom v španščini/kastiljščini; za datum prejema sporočila, zlasti kadar je Svetu na voljo rok za odgovor državljanu, šteje datum, ko Svet prejme prevod od zadevnega organa.

b)

Svet pošlje svoj odgovor v španščini/kastiljščini zadevnemu organu, kateremu je španska vlada zaupala nalogo, da državljanu posreduje prevod tega odgovora v jeziku sporočila.

c)

Svet v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za te prevode; v besedilu prevodov je treba to izrecno navesti.

1.

Če ima državljan, ki je napisal sporočilo, na voljo rok, da odgovori na odgovor Sveta, Svet z odstopanjem od točke 1(a) pošlje svoj odgovor v španščini/kastiljščini neposredno državljanu, obenem pa tudi pristojnemu organu. Svet v tem odgovoru državljana opozori, da rok, v katerem lahko odgovori na odgovor Sveta, začne teči od datuma prejema odgovora v španščini/kastiljščini. Svet pošlje svoj odgovor zadevnemu organu, kateremu je španska vlada zaupala nalogo, da državljanu posreduje prevod tega odgovora v jeziku sporočila. Svet o tem obvesti zadevnega državljana. Svet v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za te prevode; v besedilu prevodov je treba to izrecno navesti.

2.

Kadar španski državljan naslovi sporočilo neposredno na Svet, pri čemer uporabi enega izmed jezikov iz točke 1, Svet vrne to sporočilo pošiljatelju in ga obvesti o možnosti, da mu pošlje zadevno sporočilo v istem jeziku, in sicer preko posrednika, pristojnega organa, ki ga v ta namen imenuje španska vlada.

3.

Stranki tega upravnega dogovora se zavezujeta, da bosta sprejeli potrebne ukrepe, da bi se v vsakem primeru spoštovali predpisi v zvezi z zaupnostjo sporočil, ki so predmet tega dogovora, zlasti kar zadeva prevod, ki ga opravi pristojni organ, imenovan s strani španske vlade.

Govori med zasedanjem Sveta

4.

Predstavniki Španije lahko uporabijo med zasedanjem Sveta jezik, ki ima poleg španščine/kastiljščine po španski ustavi uradni status, pod naslednjimi pogoji:

a)

Stalno predstavništvo Španije pošlje generalnemu sekretariatu Sveta na začetku vsakega polletja seznam zasedanj Sveta, za katere bi bila lahko vložena prošnja za uporabo enega izmed omenjenih jezikov.

b)

Stalno predstavništvo Španije pošlje generalnemu sekretariatu Sveta najmanj sedem tednov pred zasedanjem Sveta prošnjo predstavnikov Španije, ki bi lahko pri svojih govorih uporabili enega od omenjenih jezikov (pasivno tolmačenje); prošnja se dokončno potrdi najkasneje 14 koledarskih dni pred zasedanjem Sveta.

c)

Načeloma se tej prošnji ugodi, razen če generalni sekretariat Sveta po posvetovanju z GD SCIC obvesti stalno predstavništvo Španije, da ne razpolaga s potrebnim osebjem in opremo.

5.

Neposredne in posredne stroške pasivnega tolmačenja, vključno z njegovo odpovedjo, ki jih GD SCIC zaračuna Svetu, plača stalno predstavništvo Španije v skladu s točkama 11 in 12 spodaj.

Objava aktov, sprejetih v postopku soodločanja

6.

Španska vlada ali organ, ki ga vlada imenuje v ta namen, lahko poskrbi za overovljene prevode aktov Evropske unije, sprejetih v postopku soodločanja in objavljenih v Uradnem listu Evropske unije, v omenjene jezike, in jih po elektronski pošti pošlje generalnemu sekretariatu Sveta.

7.

Svet arhivira te overovljene prevode in kopijo na zahtevo pošlje državljanom Unije, v mejah možnosti po elektronski pošti.

8.

Svet vzpostavi povezavo s svoje spletne strani na spletno stran španske vlade, ki zagotavlja omenjene prevode. Na spletni strani Sveta se navede v uradnih in delovnih jezikih, da institucije Unije ne prevzemajo odgovornosti za te prevode in da prevodi nimajo pravne veljave.

10.

V vsakem overjenem prevodu se opozori, da institucije Unije ne prevzemajo odgovornosti za ta prevod in da nima pravne veljave. V ta namen se navede ustrezna omemba v zadevnem jeziku na prvi strani vsakega overjenega prevoda in v glavi vsake izmed naslednjih strani, kakor tudi na domači strani spletišča španske vlade, na katerem so dostopni prevodi.

Stroški

11.

Španska vlada prevzame neposredne ali posredne stroške, ki bi jih Svet imel zaradi izvajanja tega upravnega dogovora.

12.

Generalni sekretariat Sveta v ta namen predloži vsakih šest mesecev stalnemu predstavništvu Španije račun z nadrobno navedbo zadevnih stroškov. Znesek za poplačilo stroškov mora stalno predstavništvo Španije povrniti v enem mesecu po tem obvestilu.

Končne določbe

13.

Ta dogovor velja od datuma, ko španska vlada obvesti generalni sekretariat Sveta o organu, ki ga je imenovala za pripravo prevodov iz točk 1, 2 in 7, pod pogojem, da je generalni sekretariat Sveta obvestil špansko vlado, da je uvedel potrebne ukrepe za izvajanje tega dogovora.

14.

Stranki se lahko soglasno dogovorita glede revidiranja ali ukinitve tega upravnega dogovora. Stranki preverita izvajanje tega dogovora leto dni po začetku njegove veljavnosti.


17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/4


Izjava Slovaške republike na podlagi člena 5 Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

(2006/C 40/03)

I.   ZAKONI IN SISTEMI IZ ČLENA 4(1) IN (2) UREDBE (EGS) št. 1408/71

1.   Zavarovanje za bolezen in materinstvo

Zakon št. 140/1998 zb. z dne 21. maja 1998 o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki spreminja Zakon št. 455/1991 zb. o malem gospodarstvu (Zakon o izdajanju dovoljenj), kakor je bil spremenjen, ter spreminja in dopolnjuje Zakon državnega sveta Slovaške republike št. 220/1996 zb. o oglaševanju.

Zakon št. 73/1998 zb. z dne 17. februarja 1998 o državni službi pripadnikov policijskih sil, slovaške obveščevalne službe, varnostnikov na sodiščih, čuvajev v zaporih in železniške policije, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 462/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o denarnem nadomestilu v času začasne nezmožnosti za delo ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

Zakon št. 576/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o zdravstvenem varstvu in z njim povezanih storitvah ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

Zakon št. 577/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o obsegu zdravstvenega varstva v okviru javnega zdravstvenega zavarovanja in o povračilu stroškov v zvezi z zdravstvenim varstvom, kakor je bil spremenjen s kasnejšimi predpisi.

Zakon št. 578/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o ponudnikih zdravstvenih storitev, zdravstvenih delavcih in poklicnih organizacijah v zdravstvu ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen s kasnejšimi predpisi.

Zakon št. 579/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o nujni medicinski pomoči ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

Zakon št. 580/2004 zb. z dne 21.oktobra 2004 o zdravstvenem zavarovanju ter spremembi in dopolnitvi Zakona št. 95/2002 zb. o zavarovalništvu ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 581/2004 zb. z dne 21. oktobra 2004 o zavarovalniških družbah in nadzorom zdravstvenega varstva ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen.

2.   Dajatve za invalidnost

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

3.   Dajatve za starost

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30.oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 43/2004 zb. z dne 20. januarja 2004 o varčevalnih shemah za starostne pokojnine ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

Zakon št. 410/2004 zb. z dne 25. junija 2004 o plačilu nekratnega prispevka upokojencem za leto 2004 in spremembi Zakona o eksistenčni ravni.

Zakon št. 100/1988 zb. z dne 16. junija 1988 o socialni varnosti, kakor je bil spremenjen – razveljavljen s 1. januarjem 2004; nanaša se na pokojnine kot edini vir dohodka pred januarjem 2004, kot je navedeno v Prilogi IIa Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71.

4.   Dajatve za preživele osebe

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 43/2004 zb. z dne 20. januarja 2004 o varčevalnih shemah za starostne pokojnine ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

5.   Nesreče pri delu in poklicne bolezni

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 73/1998 zb. z dne 17. februarja 1998 o državni službi pripadnikov policijskih sil, slovaške obveščevalne službe, varnostnikov na sodiščih, čuvajev v zaporih in železniške policije, kakor je bil spremenjen.

6.   Dajatve za brezposelnost

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 5/2004 zb. z dne 4. decembra 2003 o zavodih za zaposlovanje ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 73/1998 zb. z dne 17. februarja 1998 o državni službi pripadnikov policijskih sil, slovaške obveščevalne službe, varnostnikov na sodiščih, čuvajev v zaporih in železniške policije, kakor je bil spremenjen.

7.   Družinske dajatve

Zakon št. 235/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o dodatku za rojstvo otroka in dodatkih za starše trojčkov ali več kot treh otrok, rojenih hkrati, ter starše, ki so se jim rodili dvojčki več kot enkrat v dveh letih, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 236/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o otroških dodatkih za otroke vojaškega osebja, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 265/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o rejništvu in prispevkih za rejništvo, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 280/2002 zb. z dne 16. maja 2002 o starševskem dodatku, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 600/2003 zb. z dne 6. novembra 2003 o dajatvah za otroka ter spremembi in dopolnitvi Zakona št. 461/2003 zb. o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen.

8.   Pomoči ob smrti

Zakon št. 238/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o pogrebnini, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

II.   MINIMALNE DAJATVE IZ ČLENA 50 UREDBE (EGS) št. 1408/71

Se ne uporabljajo.

III.   DAJATVE IZ ČLENOV 77 IN 78 UREDBE (EGS) št. 1408/71

1.   Dajatve iz člena 77

Zakon št. 235/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o dodatku za rojstvo otroka in dodatkih za starše trojčkov ali več kot treh otrok, rojenih hkrati, ter starše, ki so se jim rodili dvojčki več kot enkrat v dveh letih, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 600/2003 zb. z dne 6. novembra 2003 o dajatvah za otroka ter spremembi in dopolnitvi Zakona št. 461/2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen.

2.   Dajatve iz člena 78

Zakon št. 461/2003 zb. z dne 30. oktobra 2003 o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen, ali Zakon št. 328/2002 zb. z dne 29. maja 2002 o socialni varnosti policistov in vojakov ter spremembi in dopolnitvi določenih zakonov, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 235/1998 zb. z dne 1. julija 1998 o dodatku za rojstvo otroka in dodatkih za starše trojčkov ali več kot treh otrok, rojenih hkrati, ter starše, ki so se jim rodili dvojčki več kot enkrat v dveh letih, kakor je bil spremenjen.

Zakon št. 600/2003 zb. z dne 6. novembra 2003 o dajatvah za otroka ter spremembi in dopolnitvi Zakona št. 461/2003 zb. o socialnem zavarovanju, kakor je bil spremenjen.

IV.   POSEBNE DAJATVE, ZA KATERE SE NE PLAČUJEJO PRISPEVKI IZ ČLENA 4(2)(a) UREDBE (EGS) št. 1408/71

Se ne uporabljajo.


Komisija

17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/6


Menjalni tečaji eura (1)

16. februarja 2006

(2006/C 40/04)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1858

JPY

japonski jen

140,11

DKK

danska krona

7,4663

GBP

funt šterling

0,68425

SEK

švedska krona

9,3940

CHF

švicarski frank

1,5588

ISK

islandska krona

75,66

NOK

norveška krona

8,1070

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5745

CZK

češka krona

28,360

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

250,93

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6961

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,7633

RON

romunski leu

3,5200

SIT

slovenski tolar

239,47

SKK

slovaška krona

37,370

TRY

turška lira

1,5783

AUD

avstralski dolar

1,6090

CAD

kanadski dolar

1,3742

HKD

hongkonški dolar

9,2025

NZD

novozelandski dolar

1,7666

SGD

singapurski dolar

1,9422

KRW

južnokorejski won

1 155,62

ZAR

južnoafriški rand

7,2287

CNY

kitajski juan

9,5451

HRK

hrvaška kuna

7,2900

IDR

indonezijska rupija

10 936,04

MYR

malezijski ringit

4,412

PHP

filipinski peso

61,187

RUB

ruski rubelj

33,5150

THB

tajski bat

46,738


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/7


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1595/2004 z dne 8. septembra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči malim in srednje velikim podjetjem za proizvodnjo, predelavo in trženje ribiških proizvodov

(2006/C 40/05)

(Besedilo velja za EGP)

Št. pomoči: XF 4/2005

Država članica: Italija

Naslov sheme pomoči: Programski sporazum, sklenjen med regionalno vlado Benečije in panožnimi skupinami ribiške industrije dežele Veneto v sklopu ribiške zadružne zveze Federcoopesca, zveze ribičev Lega pesca in zadružne zveze Italije (AGCI)

Pravna podlaga: Normative di riferimento: Legge n. 41 del 17.2.82 — VIo Piano Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2000-2002, approvato con Decreto Ministeriale 25 maggio 2000 (GU del 27 luglio 2000, n. 174)

Proračun (skupni in letni znesek): Celotna denarna sredstva, potrebna za izvedbo programskega sporazuma, znašajo 1 113 606 EUR. Ta so bila dodeljena regionalnemu proračunu pod stroškovno postavko 100038, stroški za dejavnosti iz Šestega triletnega načrta za ribištvo in ribogojstvo 2000-03 po Zakonu z dne 17. februarja 1982 in v skladu z ministrskima uredbama z dne 29. decembra 2000 in 1. avgusta 2002 (za 2000 in 2001).

Ker program pomoči traja dve leti, je letni znesek 556 803 EUR

Intenzivnost pomoči: Odstotek dodeljene pomoči regionalnim skupinam prejemnikov v sklopu ribiške zadružne zveze Federcoopesca, zveze ribičev Lega pesca in zadružne zveze Italije (AGCI) za ukrepe, navedene v programskem sporazumu, znaša 100 % upravičenih stroškov skupin, ki izvajajo programe v splošnem interesu, katerih rezultati so objavljeni

Datum začetka izvajanja: Izvajanje se začne z dnem objave programa pomoči v Uradnem listu Evropske unije

Trajanje: dve leti

Cilj pomoči:

Ribiški viri in nadzor ribiških dejavnosti:

Pobude za dvig ozaveščenosti med beneškimi ribiči o tekočih okoljskih vprašanj z rednim informiranjem in izobraževanjem o zadevah, ki se vplivajo na ta sektor v smislu zmanjšanja ribolovnega napora;

Trženje proizvoda:

Organizacija in/ali udeležba na sejmih in konferencah ter objava informacij (npr. zgoščenke, plakati in publikacije);

Raziskave in razvoj:

Pobude za zmanjšanje priobalnega ribolovnega napora s spodbujanjem in krepitvijo podobnih in/ali alternativnih dejavnosti ribištvu, vključno z ljubiteljskim ribolovom in ekološkim ribogojstvom.

Zgoraj navedeni cilji so v skladu s cilji, ki jih je EU nedavno določila v okviru svoje politike o ribištvu in ribogojstvu.

Upravičeni stroški po shemi: Ukrepi temeljijo na vrsti pomoči, navedeni v Uredbi (ES) št. 1595/2004, člen 4 (Pomoč za skupine proizvajalcev ali združenja ali člane panoge).

Upravičeni stroški, na podlagi katerih je bila izračunana pomoč, temeljijo na določbah uredb (ES) št. 2792/99, 1685/2000 (kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 448/2004) in 438/2001.

Tako sta zagotovljena tehnična/gospodarska pomoč in svetovanje za tehnično in informacijsko upravljanje v skladu z odstavkoma 2.1.1 in 2.1.2 Odločbe Komisije 2001/C/19/05.

Predvideni proračun za izvedbo teh ukrepov ne presega sredstev, ki so najnujnejša za doseganje ciljev.

Pomoč za tehnično in gospodarsko usposabljanje ribiškega osebja, pomoč za razširjanje novih tehnik in pomoč za tehnično/gospodarsko podporo so namenjene izključno povečanju ozaveščenosti med ribiškimi panožnimi skupinami o zadevah, ki se nanašajo na trajnostno gospodarjenje in ohranjanje ribiških virov z znatnim pozitivnim vplivov na okolje.

Podpora posameznim podjetjem je upravičena (dodeli se jim lahko le nadomestilo stroškov, nastalih pri izvajanju načrtovanih ukrepov)

Podatki o shemi pomoči in pojasnjevalne opombe: Programski sporazum, sklenjen med deželno vlado Benečije in panožnimi skupinami ribiške industrije te dežele v okviru ribiške zadružne zveze Federcoopesca, zveze ribičev Lega pesca in zadružne zveze Italije (AGCI).

Pravna podlaga za izvajanje tega sporazuma na regionalni ravni je Zakon št. 41 z dne 17. februarja 1982 in šesti triletni načrt za ribištvo in ribogojstvo 2000–02, odobren z ministrsko uredbo z dne 25. maja 2000 (Uradni list Italije št. 174 z dne 27. julija 2000). Sporazum z dodeljenimi sredstvi financira centralna vlada dežele Benečije (ministrski uredbi z dne 29. decembra 2000 in 1. avgusta 2002).

Ukrepi iz programskega sporazuma so v skladu s členom 15(2) – Delovanje udeležencev v prometu – Uredbe (ES) št. 2792/99. Ta odstavek določa, da „države članice lahko spodbujajo kratkoročno delovanje v skupnem interesu, ki ima širši obseg kakor običajno delovanje zasebnih podjetij, ki ga z aktivnim sodelovanjem izvajajo sami člani panoge ali ga izvajajo organizacije, ki delujejo v imenu proizvajalcev, ali druge organizacije, priznane s strani upravljalnega organa, in ki prispevajo k doseganju ciljev skupne ribiške politike“.

Pomoč pokriva določbe Zakona št. 41/82 in poznejših triletnih načrtov za ribištvo in ribogojstvo, kar postavlja panožne skupine v vlogo izvajalcev programskih sporazumov z naslednjimi cilji:

doseči največji donos od regionalnih ribjih proizvodov;

varovati in pospeševati zaposlovanje;

zaščititi naravne vire in obalna področja.

Programski sporazumi, odobreni z zgoraj navedeno nacionalno zakonodajo, se prav tako izvajajo na regionalni ravni ob upoštevanju:

posebnega zgodovinskega in socialnega pomena panožnih skupin v ribiškem sektorju dežele Benečije kot predstavnika celotne podjetniške strukture regije in v smislu gospodarske pomembnosti;

potrebe po okrepitvi vloge združenj pri upravljanju in vodenju poslovnega prestrukturiranja v skladu s prednostnimi nalogami Šestega triletnega načrta za ribištvo;

potrebe po dodelitvi praktičnih nalog s področja proizvodnih storitev (trženje, objavljanje, razvojna pomoč) tem združenjem za podporo vsem komercialnim ribičem, dokler se ne vzpostavi ustreznih pooblaščenih centrov za pomoč, ki so podobni dobro uveljavljenemu sistemu kmetijskih storitev.

Skupine prejemnikov morajo do izteka roka, navedenega v programskem sporazumu, pristojnemu regionalnemu tehničnemu uradu predložiti naslednje podatke:

letne poslovne načrte, v pregled in odobritev regionalnim oblastem, skupaj z izjavami o učinkovitosti obratovalne zmogljivosti;

polletno poročila o tehničnem napredku odobrenega programskega sporazuma (nastali stroški, vmesni rezultati in ostale informacije, pomembne za polletno presojo opravljenega dela);

končna tehnična poročila (in ustrezne obračune poslovanja) ter spremljajočo dokumentacijo (pravočasno plačane račune in kopije bančnih izpiskov kot dokaz izvršenih nakazil) najkasneje 15 dni po izteku letnega programa, kot je to določeno v programskem sporazumu

Pristojni regionalni organi:

Regione Veneto — Segreteria del Settore Primario

Unità Complessa Politiche Faunistico-Venatorie e della Pesca

Via Torino 110 — I-30172 Mestre — Venezia;

Telefon (Segreteria dell'Unità Complessa Politiche Faunistico-Venatorie e della Pesca):

 

(39-41) 279 55 30, Telefaks: (39-41) 279 55 04.

 

e-naslov: cacciapesca@regione.veneto.it

Direktor:

 

Mario Richieri (Tel.: (39-41) 279 55 81)

 

e-naslov: mario.richieri@regione.veneto.it

Vodja urada:

 

Diego Tessari (Tel.: (39-41) 279 55 15)

 

e-naslov: diego.tessari@regione.veneto.it


17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/9


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4138 — DZ Equity/L-Bank/Hornschuch)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(2006/C 40/06)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 9. februarja 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji DZ Equity Partner GmbH („DZ Equity“, Nemčija), ki je pod nadzorom DZ Bank AG („DZ Bank“, Nemčija), in Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank („L-Bank“, Nemčija) z nakupom delnic pridobita skupni nadzor nad podjetjem Konrad Hornschuch AG („Hornschuch“, Nemčija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje DZ Equity: financiranje srednje velikih podjetij z vlaganjem;

za podjetje DZ Bank: zadružna in poslovna banka;

za podjetje L–Bank: poslovna banka zvezne dežele Baden-Württemberg (Nemčija);

za podjetje Hornschuch: proizvodnja in trženje prevlek, tapet in podlog za končne potrošnike in industrijo.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko Komisiji pošljete po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4138 — DZ Equity/L-Bank/Hornschuch, na naslov:

European Commission

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/10


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.3865 — Trinecke/VVT)

(2006/C 40/07)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 21. septembra 2005 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij;

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32005M3865. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/11


Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(2006/C 40/08)

Poleg objave obvestila o bližnjem izteku ukrepov (1), po kateri ni bila prejeta nobena zahteva za pregled, Komisija obvešča, da se bodo v kratkem iztekli spodaj navedeni protidampinški ukrepi.

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 (2) o zaščiti pred dampinškim uvozom iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti.

Proizvod

Država(-e) porekla ali izvoza

Ukrepi

Sklicevanje

Datum poteka veljavnosti

Magnetni diski (mikrodiski 3,5')

Hongkong

Republika Koreja

Protidampinška dajatev

Uredba Sveta (ES) št 311/2002 (UL L 50, 21.2.2002, str. 13)

22.2.2006

Magnetni diski (mikrodiski 3,5')

Ljudska republika Kitajska

Japonska

Protidampinška dajatev

Uredba Sveta (ES) št 312/2002 (UL L 50, 21.2.2002, str. 24)

22.2.2006


(1)  UL C 139, 8.6.2005, str. 2.

(2)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).


III Obvestila

Komisija

17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/12


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV — eTEN 2006/1

(2006/C 40/09)

1.   CILJI IN OPIS

eTEN je program Evropske skupnosti za pomoč pri vzpostavitvi storitev prek telekomunikacijskih omrežij (e-storitve) skupnega interesa s transevropsko dimenzijo. Informacije o programu eTEN so objavljene na internetni strani programa eTEN:

http://europa.eu.int/eten

V skladu z delovnim programom eTEN 2006 Komisija poziva konzorcije, da predložijo predloge za naslednje vrste dejavnosti, ki pokrivajo najmanj eno od naslednjih tem:

Vrste dejavnosti:

1.

začetne postavitve;

2.

preverjanje trga.

Teme:

Predlogi morajo pokrivati najmanj eno od naslednjih tem, določenih v delovnem programu eTEN za leto 2006:

1.

eVlada;

2.

eZdravje;

3.

eVključenost;

4.

eUčenje;

5.

zaupanje in varnost;

6.

storitve za mala in srednja podjetja.

2.   UPRAVIČENI KONZORCIJI

Ta razpis je odprt za predloge pravnih oseb iz 25 držav članic EU, Bolgarije in Romunije ter se lahko odpre za predloge iz Islandije, Lihtenštajna in Norveške kot pogodbenic Sporazuma o EGP, pod pogojem, da je bila ustrezna pravna podlaga vzpostavljena pravočasno (1). Pravne osebe drugih držav lahko sodelujejo v posameznih primerih, če je tako sodelovanje v posebnem interesu. Te pravne osebe ne bodo prejele sredstev Skupnosti.

3.   OCENJEVANJE IN IZBIRA

Prejete predloge bo Komisija ocenila s pomočjo neodvisnih strokovnjakov. Merila za ocenjevanje so opredeljena v delovnem programu eTEN. Pozitivno ocenjeni predlogi bodo razvrščeni po kakovosti.

Postopek ocenjevanja vlog za donacije Komisije je določen v finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.

4.   PODPORA SKUPNOSTI

Financiranje izbranih predlogov bo potekalo v naslednjih oblikah:

Vrsta dejavnosti 1: Projekti začetne postavitve – sofinanciranje upravičenih stroškov posameznih partnerjev konzorcija do največ 30 % ocenjenih skupnih naložbenih stroškov.

Vrsta dejavnosti 2: Projekti preverjanja trga – sofinanciranje upravičenih stroškov posameznih partnerjev konzorcija do največ 50 % skupnih stroškov partnerjev konzorcija, ki delujejo v okviru popolnega stroškovnega modela, ali do največ 100 % njihovih skupnih stroškov partnerjev konzorcija, ki delujejo v okviru dodatnega stroškovnega modela. To financiranje bo omejeno na prag 10 % ocenjenih skupnih naložbenih stroškov.

Nadaljnje informacije o stroškovnih modelih in mejah financiranja lahko najdete v priročniku eTEN za predlagatelje v letu 2006.

V vsakem primeru financiranje Skupnosti ne sme učinkovati tako, da bi ustvarjalo dobiček za prejemnika.

5.   RAZPISNA SREDSTVA

Celoten obseg sredstev za ta razpis je 45,6 milijonov EUR.

Predlogi za začetno postavitev, ki se štejejo za ustrezne za financiranje, bodo imeli prednost pred predlogi za preverjanje trga do okvirne vsote 60 % skupnih razpisnih sredstev.

6.   ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGA

Predlogi se predložijo samo elektronsko s programom, ki ga v ta namen da na razpolago Komisija.

Predloge je treba predložiti pred

19. majem 2006 do 16:00 (po bruseljskem lokalnem času).

Predlogi, predloženi po tem roku, pri ocenjevanju ne bodo upoštevani.

V primeru večkratne predložitve predloga bo Komisija pregledala zadnjo različico, prejeto pred rokom.

7.   ČASOVNI RAZPORED

Komisija namerava obvestiti predlagatelje o izidu ocenjevanja in izbire v petih mesecih po roku za predložitev in dokončati pogajanja z izbranimi predlagatelji v osmih mesecih po roku za predložitev. Izvajanje projektov se bo začelo po končanih pogajanjih.

8   DODATNE INFORMACIJE

Podrobne informacije o pripravi in predložitvi predlogov najdete v priročniku eTEN za predlagatelje v letu 2006. Ta dokument in delovni program eTEN 2006 ter vse druge informacije v zvezi s tem razpisom in ocenjevanjem lahko naložite s spodaj navedene spletne strani:

http://europa.eu.int/eten

Identifikacijsko oznako razpisa eTEN 2006/1 je treba navesti v vsej korespondenci v zvezi s tem razpisom.

Vsi prejeti predlogi bodo obravnavani strogo zaupno.


(1)  Za nadaljnje informacije glej spletno stran eTEN.