ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

C 198

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
12. avgust 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Svet

2005/C 198/1

Akcijski načrt Sveta in Komisije o izvajanju Haaškega programa za krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji

1

SL

 


I Informacije

Svet

12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 198/1


Akcijski načrt Sveta in Komisije o izvajanju Haaškega programa za krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji

(2005/C 198/01)

1.   SPLOŠNE USMERITVE

Namen Sveta in Komisije je, da bo ta akcijski načrt referenčni okvir za njuno delo v naslednjih petih letih, pri tem pa se razume:

da bo dopolnjen z akcijskim načrtom za boj proti drogam, predloženim v odobritev Svetu/Evropskemu svetu (8652/1/05 REV 1 + COR 1), z načrtom ukrepov za boj proti terorizmu, ki ga je Evropski svet sprejel na zasedanju 17. in 18. junija 2004 (10586/04), in s strategijo o zunanjih vidikih območja svobode, varnosti in pravice, ki bo Evropskemu svetu predložena decembra 2005;

da mora ohraniti stopnjo prožnosti, na primer za največje možno upoštevanje potreb tekočih dogodkov;

da bo dopolnjen konec leta 2006, tako da bo Evropski svet lahko oblikoval zakonodajne in operativne prednostne naloge Unije na področju pravosodja in notranjih zadev;

da določi seznam zakonodajnih (v ležečem tisku) in nezakonodajnih ukrepov, ki so po mnenju Sveta in Komisije potrebni za uresničitev smernic, določenih v Haaškem programu. Sprejetje seznama ne posega v področje uporabe ali vsebino predlogov za ukrepe, o katerih se bo pogajalo v skladu z določbami Pogodb. Razen kjer je določeno drugače, načrt posebej določa datum, do katerega se pričakuje, da bosta Komisija ali država članica prevzeli pobudo;

da se bo izvajal ob strogem upoštevanju pravnih podlag iz Pogodb ter načel solidarnosti, subsidiarnosti in sorazmernosti;

da bo zagotavljal boljšo usklajenost pravnih instrumentov;

da ne posega v pravico Komisije do pobude v zadevah iz Naslova IV PES ali v pravico do pobude Komisije in držav članic v zadevah iz Naslova VI PEU;

da primerno upošteva razprave v okviru Evropskega parlamenta, za namene in na podlagi predstavitve sporočila Komisije (8922/05), ter ne posega v institucionalna pooblastila Evropskega parlamenta.

1.1   OCENJEVANJE

Vpeljava sistema za objektivno in nepristransko ocenjevanje izvajanja ukrepov EU na področju svobode, varnosti in pravice

Sporočilo in predlog za vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma, kakor je predvideno v členu III-260 Ustavne pogodbe (2006)

1.2   SPOŠTOVANJE IN AKTIVNO SPODBUJANJE TEMELJNIH PRAVIC

Okvirni program „Temeljne pravice in pravosodje“ v okviru novih finančnih perspektiv (2005)

(a)

Predlog sklepa o vzpostavitvi posebnega programa o državljanstvu in temeljnih pravicah (2005)

(b)

Predlog sklepa o vzpostavitvi posebnega programa o boju proti nasilju (Daphne) ter preprečevanju drog in obveščanju o njih (2005)

Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (neuradne razprave se začnejo v letu 2005)

(c)

Predlog za povečanje pristojnosti Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije zaradi njegovega preoblikovanja v Agencijo za človekove pravice (predlog v letu 2005)

Spodbujanje in varstvo pravic žensk in otrok

(d)

Program Daphne II: delovni program 2006 (2005)

(e)

Študija o preventivnih ukrepih za boj proti nasilju nad ženskami (2006)

(f)

Sporočilo o varstvu otrokovih pravic (2005)

Varstvo osebnih podatkov

(g)

Sporočilo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z delovnim programom o boljšem izvajanju Direktive o varstvu podatkov (2005)

(h)

Sporočilo o PET (tehnologije za krepitev tajnosti) (2005)

(i)

Predlog zakonodaje o varstvu osebnih podatkov v okviru policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (glej točko 3.1 (c))

1.3   EVROPSKO SODIŠČE

(a)

Predlog o sredstvih, ki bodo Evropskemu sodišču omogočili obravnavo zahtevkov za predhodno odločanje na področju svobode, varnosti in pravice (2006).

1.4   EVROPSKA STRATEGIJA O DROGAH

Akcijska načrta EU o boju proti drogam za obdobji 2005-2008 (2005) in 2009-2012 (2009)

(a)

Stalno ocenjevanje akcijskega načrta EU o boju proti drogam za obdobje 2005-2008 (letno)

(b)

Zelena knjiga o vlogi civilne družbe pri oblikovanju politike za področje drog (2006)

(c)

Poročilo o izvajanju in delovanju Okvirnega sklepa o trgovanju z drogami (2007)

(d)

Poročilo o napredku in presoja vpliva akcijskega načrta EU za boj proti drogam za obdobje 2005-2008 (2008)

(e)

Sporočilo o akcijskem načrtu EU za boj proti drogam za obdobje 2009-2012 (2009)

1.5   ZUNANJI ODNOSI

Strategija o vseh zunanjih vidikih politike Unije o svobodi, varnosti in pravici, zasnovani na ukrepih, razvitih v Haaškem programu (2005)

Sporočilo o zunanjih vidikih politike Unije o svobodi, varnosti in pravici (sredi leta 2005 — prispevek k strategiji).

2.   KREPITEV SVOBODE

2.1   DRŽAVLJANSTVO UNIJE

(a)

Poročila o uporabi direktiv 90/364, 90/365 in 93/96 o pravici do stalnega prebivališča za upokojence, študente in neaktivne osebe ter

(b)

Direktiva 93/109/ES o pravici glasovanja na volitvah v EP, vključno z novimi državami članicami in, če je primerno, s predlogi za spremembo omenjene direktive (2005/2006)

(c)

Predlog za pospeševanje diplomatske in konzularne zaščite (2006)

(d)

Predlog o določbah in pogojih, potrebnih za pobudo evropskih državljanov (2007)

(e)

Proučitev možnih ukrepov za krepitev in povečanje pravic, določenih v določbah Pogodb (člen 22 PES) v zvezi z državljanstvom (2008)

Omogočiti državljanom EU in njihovim družinskim članom prosto gibanje znotraj Evropske unije pod podobnimi pogoji, ki veljajo za državljane države članice za gibanje oziroma spremembo stalnega prebivališča v svoji lastni državi

(f)

Nadzor prenosa, skladnosti in pravilne uporabe Direktive 2004/38/ES o prostem gibanju in prebivanju (2006)

(g)

Poročilo o uporabi direktiv 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS o prostem gibanju in prebivanju ter o položaju državljanov novih držav članic (2006)

(h)

Poročilo o uporabi Direktive 2004/38/ES o prostem gibanju in prebivanju ter, če je primerno, predlogi za spremembo Direktive (2008)

2.2   AZIL, MIGRACIJA IN POLITIKA MEJA

Okvirni program „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“ v okviru novih finančnih perspektiv (2005)

Skupna analiza migracijskih pojavov z vseh njihovih vidikov (okrepitev zbiranja, zagotavljanja, izmenjave in učinkovite uporabe najnovejših informacij in podatkov)

(a)

Letna poročila o migracijski in azilni statistiki (v pripravi)

(b)

Sprejetje okvirne uredbe EU o zbiranju migracijskih in azilnih statističnih podatkov (2005)

(c)

Zelena knjiga o prihodnosti evropske migracijske mreže (2005), ki ji bo mogoče sledil predlog o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje migracij (2006)

(d)

Predlog za vzajemni informacijski sistem o migracijskih vprašanjih (2005)

2.3   SKUPNI EVROPSKI AZILNI SISTEM

(a)

Sprejetje Direktive o azilnih postopkih (2005)

(b)

Sklenitev tako imenovanih „vzporednih sporazumov“ z Dansko v okviru „Dublin II“ in „Eurodac“ (2005)

Ocenjevanje pravnih instrumentov prve faze

(c)

Spremljanje prenosa in izvajanja instrumentov prve faze (2005, v pripravi)

Druga stopnja razvoja skupnega evropskega azilnega sistema, vzpostavitev skupnega azilnega postopka in enotnega statusa za tiste, ki uživajo azil ali subsidiarno zaščito

(d)

Predlog o dolgoročnem statusu bivanja za upravičence do mednarodne zaščite (2005)

(e)

Instrumenti in ukrepi druge faze, ki jih je treba predložiti Svetu in Evropskemu parlamentu (sprejetje pred koncem leta 2010)

Študije o posledicah, ustreznosti in izvedljivosti skupnega obravnavanja vlog za azil

(f)

Študija o skupnem obravnavanju vlog za azil znotraj Unije (2006)

(g)

Študija, vodena v tesnem posvetovanju z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR), o skupnem obravnavanju vlog za azil zunaj ozemlja EU (2006)

Sodelovanje med državami članicami v zvezi s skupnim evropskim azilnim sistemom, po oblikovanju skupnega azilnega postopka

(h)

Vzpostavitev struktur, ki vključujejo nacionalne azilne službe držav članic, za spodbujanje sodelovanja (Sporočilo - 2005)

(i)

Vzpostavitev evropskega urada za podporo, ki skrbi za vse oblike sodelovanja v zvezi z skupnim azilnim sistemom na podlagi ocenjevanja.

Vzpostavitev Evropskega sklada za begunce (ERF) za obdobje 2005-2013 za pomoč državam članicam pri obravnavanju vlog za azil in sprejemanju določenih kategorij državljanov tretjih držav

(j)

Končno poročilo o Evropskem skladu za begunce (2005)

(k)

Predlog spremembe Odločbe o Evropskem skladu za begunce za pomoč državam članicam pri sprejemanju določenih kategorij državljanov tretjih držav (2005)

(l)

Odobritve večletnega nacionalnega načrtovanja programov Evropskega sklada za begunce (2005, 2008 in 2011)

2.4   ZAKONITA MIGRACIJA, VKLJUČNO S POSTOPKI SPREJEMA

Razvoj politike o zakoniti migraciji

(a)

Ocena in spremljanje prenosa ter izvajanja prvostopenjskih direktiv o zakonitih migracijah (od 2005 dalje)

(b)

Razprava o Zeleni knjigi o ekonomski migraciji (2005)

(c)

Predstavitev načrta politike o zakonitih migracijah, vključno s postopki sprejema, na podlagi izida javnega posvetovanja o Zeleni knjigi o ekonomskih migracijah (2005)

2.5   VKLJUČEVANJE DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV

Vzpostavitev usklajenega evropskega okvira za vključevanje

(a)

Sporočilo o usklajenem evropskem okviru za vključevanje (2005)

Spodbujanje strukturirane izmenjave izkušenj in informacij o vključevanju  (1)

(b)

Upravljanje pripravljalnih ukrepov INTI (2005-2006)

(c)

Letna poročila o priseljevanju in vključevanju (2005, v pripravi)

(d)

Priročnik o vključevanju (druga izdaja 2006, v pripravi)

(e)

Razvoj spletne strani na internetu (2006)

2.6   BOJ PROTI NEZAKONITEMU PRISELJEVANJU

(a)

Prispevek k upravljanju povezovalnih mrež priseljevanja v ustreznih tretjih državah (2005, v pripravi)

(b)

Letno poročilo o skupni politiki o nezakonitih migracijah (2005, v pripravi)

(c)

Sprejetje Odločbe Komisije o vzpostavitvi varnega spletnega informacijskega omrežja za migracijske službe držav članic (ICONET) (2005)

(d)

Predlog za sklenitev in podpis Konvencije Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z ljudmi (CAHTEH) (2005)

(e)

Uresničitev ciljev za zmanjšanje sive ekonomije, opredeljenih v evropski strategiji zaposlovanja, s strani držav članic

(f)

Predstavitev poročila s strani Komisije, ki lahko vključuje instrumente za boj proti delu na črno

Oblikovanje učinkovite politike odstranjevanja in vračanja, ki temelji na skupnih standardih in tesnejšem sodelovanju ter medsebojni tehnični podpori

(g)

Predlog o postopkih vrnitve (2005)

(h)

Začetek pripravljalnih ukrepov za finančno podporo pri upravljanju vrnitve (2005)

(i)

Imenovanje posebnega predstavnika Komisije za skupno politiko ponovnega sprejema (2005)

(j)

Sklenitev sporazumov Skupnosti o ponovnem sprejemu in upravljanje obstoječih sporazumov (pravočasno)

2.7   ZUNANJA RAZSEŽNOST AZILA IN MIGRACIJ

Sodelovanje s tretjimi državami pri upravljanju migracij in azila

(a)

Sporočilo o migracijah in razvoju (2005)

(b)

Popravljena različica referenčnega dokumenta programa AENEAS za leto 2006, za obdobje 2004-2006 (2005) (2)

(c)

Zaključek vključevanja migracij v državne in regionalne strateške dokumente za vse ustrezne tretje države (2005)

(d)

Sklepi za pospešitev sodelovanja držav članic pri preprečevanju nadaljnje izgube življenj zaradi poskusov nezakonitega vstopa v EU, zlasti na območju Sredozemlja (2005)

Razvoj regionalnih programov EU za zaščito

(e)

Načrt ukrepov za regionalne programe EU za zaščito, vključno s shemo EU za ponovno naseljevanje (2005)

(f)

Začetek pilotskih programov zaščite (2005)

Okrepljeno sodelovanje s tranzitnimi državami, da se tem državam omogoči boljše upravljanje migracij in poskrbi za ustrezno zaščito beguncev

(g)

Poročilo o napredku in rezultatih v zvezi z azilom in migracijami v okviru evropske sosedske politike (2005)

2.8   UPRAVLJANJE MEJA, BIOMETRIČNI PODATKI, INFORMACIJSKI SISTEMI IN VIZUMSKA POLITIKA

Ukinitev nadzora nad osebami na notranjih mejah

(a)

Predlog o pravnih instrumentih SIS II (2005)

(b)

Začetek ocenjevanja izvajanja pravnega reda Skupnosti, ki ni povezan s SIS II, v novih državah članicah (2006)

(c)

Ocenjevanje pravnega reda Skupnosti, povezanega s SIS II, v novih državah članicah (potem, ko bo SIS II začel delovati - 2007)

(d)

Sprejetje Odločbe Sveta o ukinitvi nadzora na mejah z novimi državami članicami in med njimi, potem ko bodo izpolnjene vse zahteve v zvezi z uporabo schengenskega pravnega reda in potem ko bo schengenski informacijski sistem (SIS II) začel delovati (2007)

(e)

Predlog za dopolnitev obstoječega schengenskega mehanizma za ocenjevanje z nadzornim mehanizmom (2007)

Vzpostavitev integriranega sistema upravljanja zunanjih meja

(f)

Predlog o oblikovanju, pooblastilih in financiranju skupin nacionalnih strokovnjakov za nudenje tehnične in operativne pomoči državam članicam pri kontroli in nadzoru zunanjih meja v okviru Agencije za upravljanje mej (2007)

(g)

„Navodila za obmejne stražnike“ (po sprejetju zakonika Skupnosti o pravilih, ki upravljajo gibanje oseb čez mejo)

(h)

Poročilo o oceni Agencije za zunanje meje, vključno s pregledom nalog Agencije in presoja, če naj bi se ukvarjala tudi z drugimi vidiki upravljanja mej (vključno z oceno delovanja skupin nacionalnih strokovnjakov in izvedljivostjo sistema evropskih mejnih stražnikov) (2007)

Delna uporaba schengenskega pravnega reda

(i)

Sprejetje Sklepa Sveta o delnem izvajanju schengenskega pravnega reda s strani Irske (2006)

(j)

Sprejetje Sklepa Sveta o delnem izvajanju schengenskega pravnega reda (SIS) s strani Združenega kraljestva (2005)

Skladen pristop in usklajene rešitve EU v zvezi z biometričnimi identifikatorji in podatki

(k)

Predlog spremembe Skupnih konzularnih navodil, ki zadevajo standarde in postopke za preverjanje biometričnih podatkov, vključno z obvezo zagotavljanja teh podatkov in navedbo izjem od te obveze (2005)

(l)

Priprava na oblikovanje minimalnih standardov za nacionalne osebne izkaznice (od leta 2005 dalje)

(m)

Priprava na oblikovanje minimalnih standardov za posebne osebne izkaznice za sektorje, če je primerno (od leta 2005 dalje)

(n)

Razširjena uporaba biometričnih identifikatorjev v zvezi s potnimi listinami, vizumi, dovoljenji za bivanje, potnimi listi državljanov EU in informacijskimi sistemi (od leta 2006 dalje) (3)

(o)

Sporočilo o povečanih sinergijah med SIS II, VIS in Eurodac (2006)

2.9   VIZUMSKA POLITIKA, VKLJUČNO Z RAZVOJEM VIZUMSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (VIS)

(a)

Srečanja s tretjimi državami s pozitivnega seznama vizumov, da se za državljane držav članic zagotovi potovanje brez vizuma v vse te tretje države v okviru kmalu sprejetega vzajemnega mehanizma (v pripravi, povezano s pregledom seznama vizumov)

(b)

Predlogi v zvezi s potrebnimi spremembami za nadaljnje izboljšanje vizumske politike in vzpostavitev skupnih prijavnih centrov za vizume (2005)

(c)

Redni pregled seznama vizumov (Uredba (ES) št. 539/2001) (redno)

(d)

Predlog o poenostavitvi vizumskih postopkov za člane olimpijske družine — Torino 2006 (2005)

(e)

Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1295/2003 „o poenostavitvi vizumskih postopkov za člane olimpijske družine — Atene 2004“ (2005)

(f)

Predlog spremembe Skupnih konzularnih navodil glede pristojbin za vizume (2005)

(g)

Predlogi glede tranzita (2005)

(h)

Priporočilo za pogajalske smernice za sporazume o odpravi vizumov med ES in tretjimi državami glede pogojev za prosto gibanje znotraj Unije za obdobje med tremi in šestimi meseci (2005, v pripravi)

(i)

Sprejetje predloga o vzpostavitvi režima obmejnega prometa (2005)

(j)

Poročilo o delovanju tranzitne sheme za Kaliningrad (2005)

(k)

Vir za Kaliningrad (4)

(l)

Schengenski vir za sedem držav članic

(m)

Posebna priporočila za pogajalske smernice o poenostavitvi vizumskih postopkov za vsak primer posebej s tretjimi državami v okviru politike ES o ponovnem sprejemu, kjer je to mogoče, in na podlagi vzajemnosti za namen razvoja pravega partnerstva pri vprašanjih upravljanja migracij (2005-2009)

(n)

Predlog za pregled Skupnih konzularnih navodil, predvsem v zvezi z lokalnim konzularnim sodelovanjem (2006)

(o)

Tehnično izvajanje VIS, najprej s funkcijami za obdelavo alfanumeričnih podatkov in fotografij (2006) in nato še s funkcijami za biometrične podatke (2006)

(p)

Predlog o ustanovitvi skupnih konzularnih uradov (2007)

3.   KREPITEV VARNOSTI

Okvirni program „Varnost in varovanje svoboščin“ v okviru novih finančnih perspektiv (2005)

(a)

Predlog sklepa o vzpostavitvi posebnega programa za „preprečevanje in boj proti kriminalu“ (2005)

(b)

Predlog sklepa o vzpostavitvi posebnega programa za „preprečevanje, pripravljenost in upravljanje posledic terorizma“ (2005)

3.1   IZMENJAVA INFORMACIJ MED ORGANI KAZENSKEGA PREGONA IN PRAVOSODNIMI ORGANI TER SOČASNO ISKANJE PRAVEGA RAVNOVESJA MED ZASEBNOSTJO IN VARNOSTJO

(a)

Sprejetje zakonodajnega instrumenta o hranjenju podatkov, obdelanih v povezavi z zagotavljanjem javnih storitev elektronskih komunikacij za odkrivanje, preiskavo in pregon kaznivih dejanj (2005)

Načelo dostopnosti in varstvo osebnih podatkov

(b)

Predlog o oblikovanju načela dostopnosti koristnih informacij za kazenski pregon (2005)

(c)

Predlog o ustrezni zaščiti in učinkovitih pravnih sredstvih za prenos osebnih podatkov za namene policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (2005)

(d)

Sprejetje predloga okvirnega sklepa o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic EU (2005)

(e)

Predlog o dostopu organov kazenskega pregona do VIS (2006)

(f)

Razvoj informacijskega sistema Europola (2006)

(g)

Razvoj povezav med SIS II in informacijskim sistemom Europola (2007)

(h)

Izvajanje načela dostopnosti v zvezi z naslednjimi področji:

DNA (2005)

prstni odtisi (2006)

balistični podatki (2006)

telefonske številke (2006)

registracije vozil (2006)

civilni registri (2006)

(i)

Sporočilo o povečanih sinergijah med SIS II, VIS in Eurodac (2006)

(j)

Predlog za splošno strukturo Skupnosti o sodnih/policijskih podatkovnih bazah (2008)

(k)

Opredelitev politike za skladen pristop k razvoju informacijske tehnologije za podporo zbiranja, hrambe, obdelave, analize in izmenjave informacij (2005)

Izmenjava podatkov o PNR

(l)

Predlog v zvezi s skupnim pristopom EU k uporabi podatkov o potnikih za varnost meja in letalstva ter druge namene kazenskega pregona (2005)

(m)

Skupni pregled sporazuma o evidenci imen letalskih potnikov (PNR) z ZDA (2005)

(n)

Zaključek pogajanj o sporazumih PNR s Kanado in Avstralijo (2005) ter drugimi državami, kolikor je to potrebno

(o)

Opredelitev mednarodnih smernic za zagotovitev visoke stopnje varovanja zasebnosti za dostop do podatkov PNR v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO)

3.2   TERORIZEM

Nadaljnji razvoj splošnega pristopa k boju proti terorizmu

(a)

Nadaljnje izvajanje akcijskega načrta EU o boju proti terorizmu

(b)

Nadaljnji ukrepi v zvezi s pilotskim projektom za žrtve terorizma (2006)

(c)

Krepitev sodelovanja med pristojnimi organi v boju proti terorizmu, in sicer z oblikovanjem posebnih kontaktnih točk v državah članicah, ki bodo imele dostop do vseh potrebnih informacij in obveščevalnih podatkov v zvezi s terorističnimi dejavnostmi, ki vključujejo osebe, skupine ali subjekte (2005)

(d)

Preučitev potrebe in izvedljivosti vzpostavitve Evropske mreže kazenskega pregona (LEN) za boj proti terorizmu (2005) ter po potrebi predlog za njeno vzpostavitev (2006)

(e)

Sporočilo o večji varnosti eksplozivov, opreme za izdelavo bomb (2005)

(f)

Sporočilo Komisije o nasilni radikalizaciji in strategiji Sveta o radikalizaciji in novačenju (2005)

(g)

Predlog za preprečevanje zlorabe dobrodelnih organizacij za namen financiranja terorizma (2006)

(h)

Sporočilo o rezultatih mehanizma medsebojnega ocenjevanja glede terorizma v 25 državah članicah (2006/2007)

(i)

Določitev potrebe in obsega pravnih sredstev za zagotovitev, da lahko vse države članice preventivno zamrznejo premoženje določenih oseb v skladu s posebnimi priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje (2007)

(j)

Prispevek k tekočemu delu v zvezi z zmanjševanjem proizvodnje in širitve kemičnega, jedrskega in biološkega orožja (2007)

(k)

Razvoj sodelovanja ATLAS in njegov pravni okvir (2006)

(l)

Oblikovanje zmogljivosti v tretjih državah za boj proti terorizmu in vključitev ustreznih klavzul o boju proti terorizmu v sporazume, ki jih EU/ES sklene s tretjimi državami

(m)

Razvoj javnih/zasebnih partnerstev za izboljšanje preprečevanja in boja proti terorizmu

Pregled in prilagoditev zakonodaje EU vzporedno z ukrepi, ki jih je treba sprejeti z namenom boja proti terorizmu

(n)

Drugo poročilo, ki temelji na členu 11 Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (2005) in ocena (2006)

3.3   PREPREČEVANJE IN BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

(a)

Sporočilo o razvoju strategije za boj proti organiziranemu kriminalu (2005)

Izboljšanje znanja o organiziranem in hudem kriminalu ter okrepitev zbiranja in analize informacij

(b)

Sporočilo o akcijskem načrtu — Kriminalna statistika EU (2005)

(c)

Delovni dokument Komisije o kazenskem pregonu na podlagi obveščevalnih podatkov o kaznivih dejanjih (2005)

(d)

Priporočila za standardno metodologijo za odkrivanje šibkih točk pri preprečevanju kriminala (2007)

(e)

Predstavitev poročila o evropskem kriminalu (2007)

(f)

Analiza nevarnosti organiziranega kriminala s strani Europola (od 2006 dalje)

Krepitev preprečevanja organiziranega kriminala

(g)

Oblikovanje zakonodaje, ki ne bo dopuščala zlorab, in vključevanje ukrepov za preprečevanje kriminala v proizvode in storitve (2005)

(h)

Poročilo o rezultatih študije na podlagi Resolucije Sveta iz leta 2001 o prispevku civilne družbe k iskanju pogrešanih ali spolno zlorabljenih otrok (2005)

(i)

Akcijski načrt o zasebnih/javnih partnerstvih za zaščito javnih organizacij in zasebnih podjetij pred organiziranim kriminalom (2006)

(j)

Izboljšanje evropskega usklajevanja in sodelovanje med enotami za boj proti kriminaliteti visoko razvite tehnologije v državah članicah in z zasebnim sektorjem (Obveščevalna mreža o kibernetski kriminaliteti), vključno z razvojem priročnika o evropski kibernetski kriminaliteti (2006)

(k)

Sporočilo o kibernetskem kriminalu in kibernetski varnostni politiki (2006)

Protikorupcijski ukrepi:

(l)

Preučitev potrebe po kodeksu ravnanja o etiki in integriteti javnih uslužbencev (2007)

(m)

Predlog za uvedbo določenih dolžnosti za določene kategorije uradnikov v zvezi s poročanjem o podkupovanju ter razkritju premoženja in poslovnih interesov (2009)

Krepitev orodij za obravnavanje finančnih vidikov organiziranega kriminala

(n)

Pobude za večjo uporabo finančnih preiskav kot oblike kazenskega pregona in za vzpostavitev skupnih minimalnih standardov usposabljanja (2005-2007)

(o)

Skupen niz standardov usposabljanja v finančnem preiskovalnem znanju (2005)

(p)

Priporočilo za Memorandum o soglasju glede povratnih informacij obveščevalnih finančnih enot poročevalnim organom o sumljivih transakcijskih poročilih (2006)

(q)

Priporočilo in/ali predlog za povečanje preglednosti pravnih oseb za namen zmanjšanja dovzetnosti za infiltracijo organiziranega kriminala (2006)

(r)

Spodbujanje vzpostavitve obveščevalnih enot za kriminalne zadeve v državah članicah EU (trajno)

(s)

Preučevanje standardov za vračilo zaseženih ali izgubljenih sredstev kot nadomestilo oziroma povrnitev identificiranim žrtvam kriminala ali dobrodelnim organizacijam (2008)

Izpopolnitev zakonodaje in pregled obstoječih pravnih instrumentov, kjer je potrebno

(a)

Sprejetje okvirnega sklepa o sodelovanju v kriminalni organizaciji (2006)

(b)

Zakonodajni paket o boju proti ponarejanju (2005)

(c)

Sporočilo o trgovini z ljudmi (2005)

(d)

Pregled in, kjer je primerno, nadaljnji razvoj sedanje zakonodaje o trgovini z ljudmi, na primer zaradi pospeševanja javno-zasebnega sodelovanja, usklajevanja na ravni EU in sodelovanja Europola (2006)

(e)

Pregled in po potrebi nadaljnji razvoj pravnega okvira za preprečevanje in boj proti trgovini s človeškimi organi, tkivi in celicami (2006)

(f)

Pregled in po potrebi krepitev sedanje zakonodaje o zaplembi sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji (2008)

(g)

Primerjalna študija za opredelitev potrebe po instrumentih za boj proti dejavnostim organiziranega kriminala, povezanih z utajami v državah članicah EU in državah pristopnicah ter državah kandidatkah (2005)

(h)

Na podlagi študije - predlog zakonodaje na področju kazenskih zadev v okviru organiziranega kriminala, povezanega z davčnimi goljufijami, ali o standardih in najboljših praksah za izboljšanje sodelovanja pri kazenskem pregonu (2007)

(i)

Predlog o kraji identitete in ukrepi za upravljanje identitete (2007)

(j)

Preučitev pobude o boju proti goljufijam pri javnih razpisih (2006)

(k)

Študija in raziskava o potrebi po nadaljnjem približevanju zakonodaje, na primer na področju nedovoljene trgovine z orožjem, izsiljevanja in oderuštva (2008)

Izboljšanje spremljanja in ocenjevanja

(l)

Drugo poročilo na podlagi člena 6 Okvirnega sklepa Sveta z dne 26. junija 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (2005)

(m)

Drugo poročilo na podlagi člena 14 Okvirnega sklepa Sveta z dne 28. maja 2001 o boju proti goljufiji in ponarejanju negotovinskih plačilnih sredstev (2005)

(n)

Poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa „Korupcija v zasebnem sektorju“ (2005)

(o)

Poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa z dne 27. januarja 2003 o kazenskopravnem varstvu okolja (2005)

(p)

Poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa o zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, pripomočkov za kazniva dejanja in lastnine, pridobljene s kaznivimi dejanji (2007)

(q)

Ocena glede izvajanja carinskega sodelovanja držav članic (Neapeljska konvencija II), vključno s stanjem ratifikacije (2007)

(r)

Ocena protikorupcijskih politik držav članic (2009)

(s)

Ocena ukrepov za boj proti finančnemu kriminalu (2010)

3.4   SODELOVANJE MED POLICIJO IN CARINO

(a)

Izvajanje in ocena delovnega programa o carinskem sodelovanju, ki ga je Svet PNZ odobril 30. marca 2004 na podlagi Resolucije Sveta z dne 2. oktobra 2003 o strategiji za carinsko sodelovanje (2004-2006)

(b)

Sporočilo o boju proti nedovoljeni čezmejni trgovini omejenega ali prepovedanega blaga (2007)

(c)

Predlog o razvoju Europola in vlogi Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov pri preverjanju dejavnosti Europola (začetek veljavnosti najkasneje 1. januarja 2008)

Izboljšanje sodelovanja organov kazenskega pregona in razvoj schengenskega pravnega reda v zvezi s čezmejnim operativnim sodelovanjem organov kazenskega pregona

(d)

Nadaljnji ukrepi v zvezi s sporočilom in predlogom o izboljšanju sodelovanja organov kazenskega pregona, zlasti na notranjih mejah med državami članicami (2005)

(e)

Sporočilo in predlog direktive o izboljšani varnosti prevoza in povečani varnosti z oblikovanjem območja policijskega in pravosodnega sodelovanja pri vseevropskem prometnem omrežju (2005)

(f)

Posodobitev priročnika SIRENE (2005)

(g)

Nadaljnje delo v zvezi s policijskimi standardi (policijska etika, programi spremljanja) (2008)

(h)

Opredelitev standardov kakovosti sodnomedicinskih laboratorijev (2008)

Programi sistematične izmenjave uslužbencev organov kazenskega pregona

(i)

Sprejetje predloga, namenjenega spremembi Sklepa o vzpostavitvi CEPOL (Evropska policijska akademija) kot telesa Unije (2005)

(j)

Ocena CEPOL (2006) in po potrebi nadaljnji razvoj (2006)

Izboljšanje operativnega sodelovanja

(k)

Oblikovanje skupne metodologije in vzpostavitev kratkotrajnih skupnih carinskih in policijskih operacij in/ali multidisciplinarnih ekip (trajno)

(l)

Uvedba minimalnih standardov za čezmejno uporabo preiskovalnih tehnik (2006)

(m)

Vodnik po najboljših praksah za spodbujanje in širitev uporabe posebnih oblik sodelovanja za carinske uprave, kakor predvideva Neapeljska konvencija II (2008)

(n)

Izboljšanje evropskega sodelovanja med protikorupcijskimi telesi in preučitev vzpostavitve mreže med protikorupcijskimi organi (vključno s policijo, sodišči, tožilstvi in carino) (2007)

(o)

Opredelitev politike o odnosu med Europolom in Eurojustom (najpozneje do leta 2008)

(p)

Opredelitev vloge varnostnega odbora (COSI) (najpozneje do 1. novembra 2006)

(q)

Pregled in po potrebi nadaljnji razvoj sistemov IT (trajno)

(r)

Izvajanje sklepov Sveta z dne 19. novembra 2004, povezanih z bojem proti organiziranemu kriminalu na območju Zahodnega Balkana

3.5   OBVLADOVANJE KRIZ V EVROPSKI UNIJI

(a)

Integrirani postopki EU za obvladovanje kriz (izvajano od 1. julija 2006)

(b)

Odločba Komisije o vzpostavitvi varnega splošnega sistema hitrega opozarjanja (ARGUS) in kriznega centra Komisije za usklajevanje obstoječih sistemov opozarjanja (2005)

(c)

Predlog za vzpostavitev omrežja opozorilnih informacij o kritični infrastrukturi (CIWIN) (2005)

(d)

Načrt o zaščiti kritičnih infrastruktur (2005)

3.6   SPLOŠNO PREPREČEVANJE KRIMINALA

(a)

Krepitev in profesionalizacija preprečevanja kaznivih dejanj, vključno z Evropsko mrežo za preprečevanje kriminala (2005)

(b)

Oblikovanje evropskih instrumentov za zbiranje, analizo in primerjavo informacij o kriminaliteti in viktimizaciji ter njunem gibanju v državah članicah z uporabo nacionalnih statističnih podatkov in drugih virov informacij kot dogovorjenih kazalcev.

4.   KREPITEV PRAVICE

Glej tudi okvirni program „Temeljne pravice in pravosodje“ v okviru novih finančnih perspektiv (2005)

(a)

Predlog sklepa o vzpostavitvi posebnega programa o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah (2005)

(b)

Predlog sklepa o vzpostavitvi posebnega programa o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah (2005)

4.1   KREPITEV ZAUPANJA IN MEDSEBOJNO ZAUPANJE

(a)

Sistematična, objektivna in nepristranska ocena izvajanja politik EU na področju pravosodja zaradi krepitve medsebojnega zaupanja, ob polnem upoštevanju neodvisnosti sodstva (sporočilo — 2006)

(b)

Sporočilo Komisije o pravosodnem usposabljanju v EU (2005), razvoj na podlagi pilotskega projekta za izmenjavo sodnikov (2005) in pripravljalni ukrepi (2006)

(c)

Vzpostavitev učinkovitega evropskega omrežja za usposabljanje pravosodnih organov za civilne in kazenske zadeve na podlagi obstoječih struktur (2007)

(d)

Delavnice EU za spodbujanje sodelovanja med pravniki z namenom določitve najboljših praks (2006)

4.2   PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH

Nadaljevanje izvajanja načela vzajemnega priznavanja

(a)

Sporočilo o vzajemnem priznavanju odločitev v kazenskih zadevah in okrepitev vzajemnega zaupanja med državami članicami (2005)

(b)

Bela knjiga o izmenjavi podatkov o obsodbah in učinek teh obsodb v EU (2005)

(c)

Predlog o upoštevanju obsodb v državah članicah Evropske unije v okviru novih kazenskih postopkov (2005)

(d)

Predlog o posredovanju podatkov o kazenskih obsodbah državi članici, v kateri ima obsojeni državljanstvo, ter hranjenju teh podatkov (2005)

(e)

Sporočilo o ustanovitvi indeksa nedržavljanov EU, ki so bili obsojeni v državi članici EU (2005), in zakonodajni predlog (2006)

(f)

Pobuda za evropski nalog za izvršbo in premeščanje obsojenih oseb med državami članicami EU (2005)

(g)

Predlog o vzajemnem priznavanju nadzornih ukrepov brez odvzema prostosti pred sojenjem (2005)

(h)

Sporočilo o izključitvi (2005)

(i)

Poročila o izvajanju Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2005 in 2006)

(j)

Pobuda o priznavanju in izvrševanju prepovedi v Evropski uniji, ki izhajajo iz obsodb za kazniva dejanja spolne zlorabe otrok (2005)

(k)

Predlog o prepovedi vožnje (2006)

(l)

Poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v EU (2006)

(m)

Poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa o uporabi načela vzajemnega priznavanja finančnih kazni (2007)

(n)

Predlog o priznavanju in izvrševanju alternativnih kazni in o odloženih izvršitvah kazni (2007)

(o)

Predlog o dopolnitvi evropskega dokaznega naloga (2007)

Približevanje

(a)

Zelena knjiga o sporih glede sodne pristojnosti in prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari (ne bis in idem) (2005)

(b)

Zelena knjiga o domnevni nedolžnosti (2005)

(c)

Drugo poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskih postopkih (2005)

(d)

Tretje poročilo o Okvirnem sklepu z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskih postopkih (2006)

(e)

Predlog o sporih glede sodne pristojnosti in načelu ne bis in idem (2006)

(f)

Zelena knjiga o ravnanju z dokazi (2006)

(g)

Zelena knjiga o sojenju v odsotnosti (in absentia) (2006)

(h)

Predlog o minimalnih standardih glede pridobivanja dokazov za namen vzajemne dopustnosti (2007)

(i)

Predlog o sojenju v odsotnosti (in absentia) (2007)

(j)

Nadaljnji ukrepi v zvezi z Zeleno knjigo o približevanju kazenskih sankcij in po potrebi zakonodajni predlog (2008)

(k)

Analiza minimalnih standardov v postopkih pripora do začetka sojenja in običajnih postopkih za redni pregled razlogov za pripor (2007)

Drugi instrumenti na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah:

(a)

Priporočilo o minimalnih standardih za zbiranje in izmenjavo elektronskih dokazov (2006)

(b)

Predlog glede namernega uničenja dokazne dokumentacije (2007)

(c)

Predlog o zaščiti prič in sodelavcev sodišča (2007)

(d)

Pobuda za pospešitev sodnega pregona v zvezi s cestno prometnimi prekrški (2005)

(e)

Ocenjevanje učinkovitosti specializiranih pravosodnih organov za obravnavanje preiskav zadev, povezanih z organiziranim kriminalom (2009)

(f)

Nadaljnji razvoj Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah (trajno)

Eurojust

(g)

Drugo poročilo o pravnem prenosu Sklepa Sveta z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta (2005)

(h)

Predlog o Eurojustu v skladu s členom III — 273 (začetek veljavnosti najkasneje 1. januarja 2008)

Mednarodni pravni red

(i)

Aktivna vključenost dejavnosti Sveta Evrope in drugih mednarodnih organizacij ter forumov (G8, ZN, OECD, OVSE, FATF) v kazenske zadeve (2005-2009)

(j)

Preučitev primera za sporazume med EU in tretjimi državami o izročitvi (2005-2009)

(k)

Preučitev primera za sporazume med EU in tretjimi državami o medsebojni pravni pomoči (2005-2009)

(l)

Predlog o sklenitvi in podpisu Konvencije Sveta Evrope proti pranju denarja in financiranju terorizma v imenu ES (2005/2006)

(m)

Vključitev določb o pomoči za boj proti terorizmu v predlagano revizijo obstoječih instrumentov, ki urejajo zunanjo pomoč (2006)

(n)

Predlog o sklenitvi Konvencije Združenih narodov proti korupciji v imenu ES (2006)

(o)

Predlog o sklenitvi Protokola Združenih narodov proti nedovoljeni proizvodnji in trgovini z orožjem, njegovimi sestavnimi deli in strelivom v imenu ES (2007)

4.3   PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH

Medsebojno priznavanje odločitev in odstranitev ovir za nemoten potek postopkov

(a)

Zelena knjiga o dedovanju (2005)

(b)

Zelena knjiga o koliziji zakonov in sporih glede sodne pristojnosti v zadevah, povezanih z razvezo (Rim III) (2005)

(c)

Predlog o koliziji zakonov glede pogodbenih obveznosti (Rim I) (2005)

(d)

Predlog o majhnih zahtevkih (2005)

(e)

Predlogi o obveznostih glede vzdrževanja (2005)

(f)

Sprejetje predloga Rim II o koliziji zakonov glede nepogodbenih obveznosti (2006)

(g)

Sprejetje uredbe o vzpostavitvi postopka za evropski plačilni nalog (2006)

(h)

Sprejetje direktive o določenih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (2006)

(i)

Zelena knjiga o koliziji zakonov v zadevah v zvezi z ureditvijo zakonske lastnine, vključno z vprašanjem sodne pristojnosti in vzajemnega priznavanja (2006)

(j)

Zelena(-e) knjiga(-e) o učinkovitem izvrševanju sodnih odločb (2006-2007)

(k)

Zelena knjiga o minimalnih standardih za določene vidike procesnega prava (2008)

(l)

Ocena možnosti za zaključek odprave eksekvature (2006-2010) in po potrebi zakonodajni predlogi

(m)

Predlog spremembe Uredbe (ES) št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

Okrepljeno sodelovanje

(n)

Poročilo o delovanju Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (2005) ter predlog za spremembo, če je primerno (2006)

(o)

Nenehno razvijanje Evropske pravosodne mreže v civilnih zadevah in podatkovnih baz o sodni praksi, v povezavi z evropskimi instrumenti (trajno)

(p)

Stalno posodabljanje in izboljševanje Evropskega pravosodnega atlasa (trajno)

(q)

Podpora EU mrežam pravosodnih organizacij in institucij (trajno)

(r)

Delavnice EU za spodbujanje sodelovanja med pravniki z namenom opredeljevanja najboljših praks (2006)

(s)

Letni Evropski dan civilnega sodstva (trajno)

Nadaljnji ukrepi v zvezi z izvajanjem sprejetih aktov

(t)

Poročilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1206/2001 o pridobivanju dokazov in predlog za spremembo, če je ustrezno (2007)

(u)

Poročilo o uporabi Uredbe Bruselj I (2007) in predlog za spremembo, če je ustrezno (najkasneje 2009)

(v)

Poročilo o uporabi Direktive 2004/80/ES o odškodnini za žrtve kaznivih dejanj

Zagotavljanje doslednosti

(w)

Končno raziskovalno poročilo, ki vsebuje tudi skupni referenčni okvir s področja evropskega pogodbenega prava (2007)

(x)

Sprejetje skupnega referenčnega okvira (SRO) s področja evropskega pogodbenega prava (2009)

Mednarodni pravni red

(a)

Predlog za sklenitev nove luganske konvencije (2006)

(b)

Predlog za zaključek vzporednih sporazumov z Dansko o Bruslju I in vročanju listin (2005)

(c)

Zaključek pogajanj o konvenciji o izbiri foruma (2005)

(d)

Pristop Skupnosti k Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu (2006)

(e)

Zaključek pogajanj o konvenciji o obveznostih glede vzdrževanja (2007)

(f)

Ratifikacija Haaške konvencije o pristojnosti, veljavni zakonodaji, priznanju, izvrševanju in sodelovanju v zvezi z odgovornostjo staršev in ukrepi za varstvo otrok

(g)

Nadaljevanje pogajanj in sklenitev mednarodnih sporazumov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah.


(1)  Poleg tega se v okviru evropske strategije zaposlovanja in procesa socialnega vključevanja izvajajo dopolnilne dejavnosti.

(2)  Upošteva naj se v okviru novih finančnih perspektiv.

(3)  Ob upoštevanju razvoja v zvezi z overjanjem, potrjevanjem, digitalnimi podpisi in storitvami e-uprave.

(4)  Vir za Kaliningrad bo nadomeščen s posebnimi določbami v okviru predlaganega Sklada za zunanje meje za obdobje 2007-2013 kot del okvirnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“.