ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 256

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
12. oktober 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1513 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nekaterih snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1514 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

8

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1515 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenilamin in oksadiksil v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

33

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1516 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za penoksulam, triflumizol in triflumuron v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

45

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1517 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) 2018/581 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatero blago, ki se vgrajuje v zrakoplove ali se v njih uporablja

58

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1518 z dne 9. oktobra 2018 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banco de España

63

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1519 z dne 9. oktobra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/150/EU o izvedbi začasnega poskusa z določitvijo nekaterih odstopanj pri trženju populacij rastlinskih vrst pšenice, ječmena, ovsa in koruze v skladu z Direktivo Sveta 66/402/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5470)  ( 1 )

65

 

*

Sklep Komisije (EU) 2018/1520 z dne 9. oktobra 2018 o razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

67

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1521 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Odločbe 2009/11/ES o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov v Španiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6507)

84

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1522 z dne 11. oktobra 2018 o skupni obliki za nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka v skladu z Direktivo (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6549)  ( 1 )

87

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja ( 1 )

103

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1524 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6560)  ( 1 )

108

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2018 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 28. septembra 2018 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunska leta 2001, 2002 in 2003 [2018/1525]

117

 

*

Sklep št. 2/2018 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 28. septembra 2018 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunska leta 2004, 2005 in 2006 [2018/1526]

118

 

*

Sklep št. 3/2018 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 28. septembra 2018 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunska leta 2007 do 2016 [2018/1527]

119

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

12.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1513

z dne 10. oktobra 2018

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nekaterih snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa merila za razvrščanje kemičnih snovi v razrede nevarnosti, vključno z razredi nevarnosti rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B. Snovi, ki so razvrščene v katerega koli od navedenih treh razredov nevarnosti, se skupaj imenujejo snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (v nadaljnjem besedilu: snovi CMR).

(2)

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 določa omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov. Komisija je oblikovala merila za prepoznavanje izdelkov, ki vsebujejo snovi CMR in bi jih potrošniki lahko uporabili, v zvezi s katerimi bi bilo primerno v Prilogi XVII dodati novo omejitev, in sicer po poenostavljenem postopku iz člena 68(2) navedene uredbe. V skladu z merili, ki jih je oblikovala Komisija, se oblačila, drugi tekstil in obutev obravnavajo prednostno (3).

(3)

Nekatere snovi CMR so v oblačilih in pripadajočih dodatkih, drugem tekstilu in obutvi prisotne kot nečistoče iz proizvodnega postopka ali pa so jim bile namenoma dodane zaradi posebnih lastnosti.

(4)

Informacije javnih organov in poročila zainteresiranih strani kažejo na to, da bi potrošniki lahko bili izpostavljeni snovem CMR, ki so prisotne v oblačilih in pripadajočih dodatkih, drugem tekstilu ali obutvi, prek stika s kožo ali z vdihavanjem. Ti proizvodi so potrošnikom v veliki meri na voljo v zasebne namene ali ko proizvod uporabijo v okviru storitve, zagotovljene širši javnosti (na primer bolnišnično posteljno perilo ali pohištveni tekstil v javni knjižnici). Da bi čim bolj zmanjšali takšno izpostavljenost potrošnikov, bi morali prepovedati dajanje v promet snovi CMR v industriji oblačil in pripadajočih dodatkov (vključno med drugim s športnimi oblačili in torbami) ali obutve za potrošnike, kadar so snovi CMR prisotne v koncentracijah nad določeno ravnjo. Iz istega razloga bi omejitev morala veljati tudi takrat, kadar so snovi CMR v navedenih koncentracijah prisotne v drugem tekstilu, ki pride v stik s človeško kožo v podobnem obsegu kot obleke (na primer posteljno perilo, odeje, pohištveni tekstil ali plenice za večkratno uporabo).

(5)

Komisija se je z zainteresiranimi stranmi posvetovala o snoveh in izdelkih, ki bi jih bilo treba vključiti v novo omejitev v skladu s členom 68(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (4), ter je z njimi v okviru tehničnih delavnic (5) razpravljala o posebnih vidikih omejitve (vključno z mejnimi koncentracijami in razpoložljivostjo testnih metod).

(6)

Snovi, ki jih je treba omejiti, imajo različne lastnosti ter se uporabljajo v različnih postopkih v industriji oblačil in pripadajočih dodatkov, tekstilij in obutve. Zato bi bilo treba določiti najvišje mejne koncentracije bodisi za posamezne snovi ali skupine snovi, ob upoštevanju tehnične izvedljivosti doseganja navedenih mejnih vrednosti ter dostopnosti ustreznih analiznih metod. Formaldehid se zaradi svojih strukturnih in ognjevarnih lastnosti uporablja v jaknah in plaščih ter pohištvenem tekstilu. Zaradi pomanjkanja informacij o ustreznih drugih možnostih bi bilo treba za formaldehid v jaknah, plaščih ali pohištvenem tekstilu za omejeno obdobje uporabiti manj strogo koncentracijsko vrednost ter gospodarskim subjektom omogočiti, da se prilagodijo na omejitev.

(7)

Nova omejitev, ki naj bi se sprejela s to uredbo, ne bi smela zajemati oblačil, pripadajočih dodatkov in obutve ali delov oblačil, pripadajočih dodatkov in obutve, ki so v celoti izdelani iz naravnega usnja, krzna ali kože, ker se za njihovo proizvodnjo uporabljajo drugačne kemične snovi in postopki. Iz istega razloga nova omejitev ne bi smela zajemati netekstilnih zadrg in dekorativnih dodatkov.

(8)

Talne obloge in tekstilna talna prekrivala za notranjo uporabo, preproge in tekači se za zdaj izvzamejo iz nove omejitve, saj bi sicer lahko prišlo do regulatornega prekrivanja in ker so za njih morda relevantne druge snovi. Komisija bi morala proučiti to izvzetje in tudi ustreznost ločene omejitve.

(9)

Iz nove omejitve bi bilo treba izvzeti osebno varovalno opremo iz Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta (6) ter medicinske pripomočke iz Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta (7), ker morajo taka oprema in pripomočki izpolnjevati posebne zahteve glede varnosti in funkcionalnosti.

(10)

Komisija se je med postopkom priprave omejitve posvetovala s forumom Evropske agencije za kemikalije za izmenjavo informacij o izvrševanju iz člena 76(1)(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 in upoštevala njegova priporočila.

(11)

Gospodarskim subjektom bi bilo treba omogočiti dovolj časa, da sprejmejo ustrezne ukrepe za uskladitev z omejitvijo, sprejeto s to uredbo. Nova omejitev bi se zato morala začeti uporabljati šele od določenega datuma, ki je poznejši od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(12)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24801/attachments/1/translations/?locale=sl.

(4)  http://ec.europa.eu/growth/content/consultation-possible-restriction-hazardous-substances-cmr-1a-and-1b-textile-articles-and-0_sl.

(5)  http://ec.europa.eu/growth/content/technical-workshop-potential-restriction-cmrs-1a-and-1b-textiles-0_sl.

(6)  Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L 81, 31.3.2016, str. 51).

(7)  Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1).


PRILOGA

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

(1)

doda se naslednji vnos:

„72

Snovi iz stolpca 1 preglednice v Dodatku 12

1.

Se po 1. novembru 2020 ne dajejo v promet v naslednjih:

(a)

oblačilih ali pripadajočih dodatkih;

(b)

v drugem tekstilu, ki niso oblačila in ki v običajnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe pridejo v stik s človeško kožo v podobnem obsegu kot oblačila;

(c)

obutvi,

če potrošnik uporablja oblačilo, pripadajoči dodatek, tekstil, ki ni oblačilo, ali obutev ter je snov prisotna v koncentraciji, izmerjeni v homogenem materialu, ki je enaka ali večja od vrednosti, določene za navedeno snov v Dodatku 12.

2.

Z odstopanjem od navedenega, v zvezi z dajanjem v promet formaldehida [št. CAS 50–00–0] v jaknah, plaščih ali pohištvenem tekstilu, ustrezna koncentracija za namene odstavka 1 znaša 300 mg/kg v obdobju med 1. novembrom 2020 in 1. novembrom 2023. Koncentracija iz Dodatka 12 se uporablja po tem datumu.

3.

Odstavek 1 se ne uporablja za:

(a)

oblačila, pripadajoče dodatke ali obutev ali dele oblačil, pripadajočih dodatkov ali obutve, ki so v celoti izdelani iz naravnega usnja, krzna ali kože;

(b)

netekstilne zadrge in netekstilne dekorativne dodatke;

(c)

rabljena oblačila, pripadajoče dodatke, tekstil, ki ni oblačilo ali obutev;

(d)

talne obloge in tekstilna talna prekrivala za notranjo uporabo, preproge in tekači.

4.

Odstavek 1 se ne uporablja za oblačila, pripadajoče dodatke, tekstil, ki ni oblačilo, ali obutev iz Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta (*) ali Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta (**).

5.

Odstavek 1(b) se ne uporablja za tekstil za enkratno uporabo. 'Tekstil za enkratno uporabo' pomeni tekstil, ki je namenjen enkratni uporabi ali uporabi v omejenem času in ni predviden za ponovno uporabo za enak ali podoben namen.

6.

Odstavka 1 in 2 se uporabljata brez poseganja v uporabo strožjih omejitev, določenih v tej prilogi ali drugi zakonodaji Unije, ki se uporablja.

7.

Komisija prouči izvzetje iz odstavka 3(d) in po potrebi ustrezno spremeni navedeno točko.

(*)

Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L 81, 31.3.2016, str. 51).

(**)

Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1).“

(2)

doda se naslednji Dodatek 12:

Dodatek 12

Vnos 72 – omejene snovi in najvišje mejne vrednosti masnih koncentracij v homogenih materialih

Snovi

Indeks št.

Št. CAS

Št. ES

Mejna vrednost masne koncentracije

Kadmij in njegove spojine (navedeni v Prilogi XVII, vnos 28, 29, 30, dodatki 1–6)

1 mg/kg po ekstrakciji (izražen kot kovinski Cd, ki ga je mogoče pridobiti iz materiala)

Kromove VI spojine (navedene v Prilogi XVII, vnos 28, 29, 30, dodatki 1–6)

1 mg/kg po ekstrakciji (izražen kot Cr VI, ki ga je mogoče pridobiti iz materiala)

Arzenove spojine (navedene v Prilogi XVII, vnos 28, 29, 30, dodatki 1–6)

1 mg/kg po ekstrakciji (izražen kot kovinski As, ki ga je mogoče pridobiti iz materiala)

Svinec in njegove spojine (navedeni v Prilogi XVII, vnos 28, 29, 30, dodatki 1–6)

1 mg/kg po ekstrakciji (izražen kot kovinski Pb, ki ga je mogoče pridobiti iz materiala)

Benzen

601-020-00-8

71-43-2

200-753-7

5 mg/kg

Benz[a]antracen

601-033-00-9

56-55-3

200-280-6

1 mg/kg

Benz[e]acefenantrilen

601-034-00-4

205-99-2

205-911-9

1 mg/kg

benzo[a]piren; benzo[def]krizen

601-032-00-3

50-32-8

200-028-5

1 mg/kg

Benzo[e]piren

601-049-00-6

192-97-2

205-892-7

1 mg/kg

Benzo[j]fluoranten

601-035-00-X

205-82-3

205-910-3

1 mg/kg

benzo[k]fluoranten

601-036-00-5

207-08-9

205-916-6

1 mg/kg

Krizen

601-048-00-0

218-01-9

205-923-4

1 mg/kg

Dibenz[a,h]antracen

601-041-00-2

53-70-3

200-181-8

1 mg/kg

α, α,α, 4-tetraklorotoluen; p-klorobenzotriklorid

602-093-00-9

5216-25-1

226-009-1

1 mg/kg

α, α,α-triklorotoluen; benzotriklorid

602-038-00-9

98-07-7

202-634-5

1 mg/kg

α-klorotoluen; benzil klorid

602-037-00-3

100-44-7

202-853-6

1 mg/kg

Formaldehid

605-001-00-5

50-00-0

200-001-8

75 mg/kg

1,2-benzendikarboksilna kislina; di-C6–8-razvejani alkilni estri, bogati s C7

607-483-00-2

71888-89-6

276-158-1

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

Bis(2-metoksietil) ftalat

607-228-00-5

117-82-8

204-212-6

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

Diizopentilftalat

607-426-00-1

605-50-5

210-088-4

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

di-n-pentil ftalat (DPP)

607-426-00-1

131-18-0

205-017-9

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

Di-n-heksil ftalat (DnHP)

607-702-00-1

84-75-3

201-559-5

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

N-metil-2-pirolidon; 1-metil-2-pirolidon (NMP)

606-021-00-7

872-50-4

212-828-1

3 000 mg/kg

N,N-dimetilacetamid (DMAC)

616-011-00-4

127-19-5

204-826-4

3 000 mg/kg

N,N-dimetilformamid; dimetilformamid (DMF)

616-001-00-X

68-12-2

200-679-5

3 000 mg/kg

1,4,5,8-tetraminoantrakinon; C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

2475-45-8

219-603-7

50 mg/kg

Benzenamin, 4,4′-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen)dianilin hidroklorid; C.I. Basic Red 9

611-031-00-X

569-61-9

209-321-2

50 mg/kg

[4-[4,4′bis(dimetilamino)benzohidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid; C.I. Basic Violet 3 z ≥ 0,1 % Michlerjevega ketona (št. ES 202-027-5)

612-205-00-8

548-62-9

208-953-6

50 mg/kg

4-kloro-o-toluidinium klorid

612-196-00-0

3165-93-3

221-627-8

30 mg/kg

2-naftilamonijev acetat

612-071-00-0

553-00-4

209-030-0

30 mg/kg

4-metoksi-m-fenilendiamonijev sulfat; 2,4-diaminoanizolijev sulfat

612-200-00-0

39156-41-7

254-323-9

30 mg/kg

2,4,5-trimetilanilinijev hidroklorid

612-197-00-6

21436-97-5

30 mg/kg

Kinolin

613-281-00-5

91-22-5

202-051-6

50 mg/kg


12.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/8


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1514

z dne 10. oktobra 2018

o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 5(1) in člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za abamektin, acibenzolar-S-metil, fenheksamid, fluazifop-P, izofetamid in tebukonazol so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za klopiralid, emamektin in fenpirazamin so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi. Kar zadeva Pasteuria nishizawae Pn1 in talk E553B, niso bile določene posebne MRL in navedeni snovi nista bili vključeni v Prilogo IV k navedeni uredbi, tako da se uporablja privzeta vrednost 0,01 mg/kg iz člena 18(1)(b) navedene uredbe.

(2)

V okviru postopka za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov abamektin, za uporabo na citrusih je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(3)

Za acibenzolar-S-metil je bila taka vloga vložena za jajčevce in bučnice. Za klopiralid je bila taka vloga vložena za spomladansko čebulo in por. Za emamektin je bila taka vloga vložena za listnate kapusnice, fižol (s stroki) in grah (s stroki). Za fenheksamid je bila taka vloga vložena za slive, borovnice, ameriške brusnice, ribez, kosmulje in fižol (s stroki). Za fenpirazamin je bila taka vloga vložena za solato, solatnice, špinačo in podobne liste. Za fluazifop-P je bila taka vloga vložena za paradižnik. Za izofetamid je bila taka vloga vložena za paradižnik, papriko, jajčevce, okro in bučnice z užitno lupino. Za tebukonazol je bila taka vloga vložena za oljke, riž, zelišča in užitne cvetove ter zeliščne čaje iz cvetov, listov in zelišč.

(4)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice navedene vloge ocenile in Komisiji posredovale ocenjevalna poročila.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in ocenjevalna poročila, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (2). Navedena mnenja je poslala vložnikom, Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(6)

Agencija je glede vseh vlog ugotovila, da v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Upoštevala je najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže.

(7)

Za abamektin je vložnik predložil tudi validirane analitske metode za matrikse kmetijskih rastlin z visoko vsebnostjo vode in kisline. Za tebukonazol je vložnik predložil tudi validirane analitske metode za vse matrikse kmetijskih rastlin. Zadevne opombe bi bilo zato treba črtati iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(8)

V postopku odobritve aktivne snovi Pasteuria nishizawae Pn1 je bila v skladu s členom 8(1)(g) Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3) v povzetek dokumentacije vključena vloga za mejno vrednost ostankov. To vlogo so ocenile zadevne države članice v skladu s členom 11(2) navedene uredbe. Agencija je ocenila vlogo in pripravila sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo, v katerem je priporočila vključitev Pasteuria nishizawae Pn1 v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 (4).

(9)

Talk E553B je odobren kot osnovna snov z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/691 (5). Pogoji uporabe navedene snovi naj ne bi privedli do prisotnosti ostankov v živilih ali krmi, ki bi lahko pomenili tveganje za potrošnika. Navedeno snov je zato primerno vključiti v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(10)

Iz obrazloženih mnenj in sklepov Agencije ter ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(11)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila EFSA so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za abamektin v citrusih). EFSA Journal (2018);16(4):5254.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za acibenzolar-S-metil v jajčevcih ter bučnicah z užitno in neužitno lupino). EFSA Journal (2018);16(4):5256.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za klopiralid v spomladanski čebuli/zimskem luku in poru). EFSA Journal (2018);16(1):5149.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za emamektin v listnatih kapusnicah ter fižolu in grahu s stroki). EFSA Journal (2018);16(4):5255.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fenheksamid v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal (2018);16(1):5158.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fenpirazamin v solati, solatnicah, špinači in podobnih listih). EFSA Journal (2018);16(3):5231.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fluazifop-P v paradižniku). EFSA Journal (2018);16(4):5253.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za izofetamid v paradižniku, papriki, jajčevcih, okri in bučnicah z užitno lupino). EFSA Journal (2018);16(5):5264.

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried) (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za tebukonazol v oljkah, rižu, zeliščih in zeliščnih čajih (sušenih)). EFSA Journal (2018);16(5):5257.

(3)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1 (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo Pasteuria nishizawae Pn1). EFSA Journal (2018);16(2):5159.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/691 z dne 7. maja 2018 o odobritvi osnovne snovi talk E553B v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 117, 8.5.2018, str. 6).


PRILOGA

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo:

(1)

v Prilogi II se stolpci za abamektin, acibenzolar-s-metil, fenheksamid, fluazifop-p, izofetamid in tebukonazol nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Abamektin (vsota avermektina B1a, avermektina B1b in delta-8,9 izomera avermektina B1a, izražena kot avermektin B1a) (F) (R)

Acibenzolar-s-metil (vsota acibenzolar-s-metila in acibenzolarjeve kisline (proste in konjugirane), izražena kot acibenzolar-s-metil)

Fenheksamid (F)

Fluazifop-p (vsota vseh sestavnih izomerov fluazifopa, njegovih estrov in njegovih konjugatov, izražena kot fluazifop)

Izofetamid

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusi

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

5

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Limone

 

 

 

 

 

5

0110040

Limete

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

5

0110990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Lupinarji

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

Mandeljni

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

Kostanj

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

Lešniki

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

Pekani

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

Pinjole

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

Pistacije

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

Orehi

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

Jabolka

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

Hruške

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

Kutine

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

Nešplje

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

Japonske nešplje

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

Drugo (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Koščičasto sadje

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Marelice

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

Češnje

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

Breskve

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

Slive

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

0,5

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

(b)

Jagode

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

Robide

0,08

 

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

Maline (rdeče in rumene)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

Borovnice

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0,15

20

 

4

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

Šipek

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

Bezgove jagode

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Mešano sadje

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

(a)

Užitna lupina

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Dateljni

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

Fige

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

Namizne oljke

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Kumkvati

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

Karambole

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

Kakiji

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

Jamun

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

Liči

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

Pasijonke/marakuje

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Banane

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

Mango

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

Papaje

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

Granatna jabolka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Čirimoje

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Gvave

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananasi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Sadeži kruhovca

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Durian

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Plodovi trnaste anone

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

(a)

Krompir

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

Korenje

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

Gomoljna zelena

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

Hren

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

Pastinak

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

Koren peteršilja

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

Redkev

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

Podzemna koleraba

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

Repa

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

Drugo (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

Česen

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

Čebula

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

Šalotka

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Zelenjava – plodovke

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

Paprika

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

Jajčevci

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

Okra/jedilni oslez

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

Bučke

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

Melone

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Orjaške buče

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

Brokoli

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Cvetača

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

 

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

 

 

 

0242990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

Kitajski kapus

0,05

 

 

 

 

 

0243020

Listnati ohrovt

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

Motovilec

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Solata

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

Endivija/eskarijolka

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Rana barbica

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

Rukvica/rukola

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Ogrščica

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

Špinača

 

0,6

 

 

 

 

0252020

Tolščakovke

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Listi blitve

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

Prava krebuljica

2

 

 

 

 

 

0256020

Drobnjak

2

 

 

 

 

 

0256030

Listi zelene

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

Peteršilj

2

 

 

 

 

 

0256050

Žajbelj

2

 

 

 

 

 

0256060

Rožmarin

2

 

 

 

 

 

0256070

Materina dušica

2

 

 

 

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

2

 

 

 

 

 

0256090

Lovorovi listi

2

 

 

 

 

 

0256100

Pehtran

2

 

 

 

 

 

0256990

Drugo (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Stročnice

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Fižol (s stroki)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

Grah (s stroki)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

Grah (brez strokov)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

Leča

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Stebelna zelenjava

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

Šparglji/beluši

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

Kardij

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

Belušna zelena

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

Sladki komarček

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

Artičoke

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

Por

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

Rabarbara

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

Bambusovi vršički

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

Palmovi srčki

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

STROČNICE

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

Fižol

 

 

 

 

 

0,3

0300020

Leča

 

 

 

 

 

0,2

0300030

Grah

 

 

 

 

 

0,2

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

 

 

0,2

0300990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Semena oljnic

 

 

 

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

Mak

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

Sezamova semena

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Sončnična semena

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

Semena oljne ogrščice

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

Soja

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

Gorčična semena

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

Bombaževo seme

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

Bučna semena

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Semena navadnega rumenika

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Semena borage

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

Seme navadnega rička

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

Konopljina semena

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Semena kloščevca

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Drugo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Plodovi oljnic

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Koščice oljne palme

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

Kapokovec

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

ŽITA

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Ječmen

 

0,05

 

 

 

2

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

Koruza

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

Proso

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

Oves

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

Riž

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

Sirek

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

Pšenica

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

Čaji

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Kavna zrna

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

Kamilica

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

 

 

 

0631030

Vrtnice

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

 

0631990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

0632990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0,15

0633990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Kakavova zrna

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Rožiči

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

HMELJ

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

Janež

 

 

 

 

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

 

 

 

0810030

Zelena

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

 

 

 

0810060

Koper

 

 

 

 

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

 

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

 

 

 

0810990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodovi

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

Piment

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

Kumina

 

 

 

 

 

1,5

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

Brinove jagode

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

Tamarinda

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Skorja

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

 

0830990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

(+)

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingver (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Drugo (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Brsti

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

 

 

 

0850990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Žafran

 

 

 

 

 

 

0860990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

 

 

 

0870990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

 

 

0,5

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

Drugo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

 

 

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

(a)

Prašiči

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Mišičevje

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

Maščevje

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

Jetra

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

Ledvice

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

Drugo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

 

1012010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

Maščevje

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

Jetra

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

Ledvice

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

 

 

 

1013010

Mišičevje

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

Maščevje

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

Jetra

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

Ledvice

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

(d)

Koze

 

 

 

 

 

 

1014010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

Maščevje

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

Jetra

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

Ledvice

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

 

 

 

 

1015010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

Maščevje

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

Jetra

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

Ledvice

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

(f)

Perutnina

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

Mišičevje

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

Maščevje

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

Ledvice

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

Drugo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

 

 

 

1017010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

Maščevje

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

Jetra

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

Ledvice

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Mleko

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Govedo

 

 

 

(+)

 

 

1020020

Ovce

 

 

 

(+)

 

 

1020030

Koze

 

 

 

(+)

 

 

1020040

Konji

 

 

 

 

 

 

1020990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Kokoši

 

 

 

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

 

 

 

1030990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

topen v maščobi

Abamektin (vsota avermektina B1a, avermektina B1b in delta-8,9 izomera avermektina B1a, izražena kot avermektin B1a) (F) (R)

(R)

=

opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

abamektin – oznaka 1000000 razen 1040000 : avermektin B1a

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 19. novembra 2017, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0120010

Mandeljni

0120060

Lešniki

0120110

Orehi

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 19. novembra 2017, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130000

Pečkato sadje

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0163040

Papaje

0231010

Paradižnik

0251010

Motovilec

0251020

Solata

0251030

Endivija/eskarijolka

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 19. novembra 2017, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0255000

(e)

Vitlof

0256030

Listi zelene

Acibenzolar-s-metil (vsota acibenzolar-s-metila in acibenzolarjeve kisline (proste in konjugirane), izražena kot acibenzolar-s-metil)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 26. junija 2016, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0163030

Mango

Fenheksamid (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in parametrih dobre kmetijske prakse navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 23. julija 2017, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

Fluazifop-p (vsota vseh sestavnih izomerov fluazifopa, njegovih estrov in njegovih konjugatov, izražena kot fluazifop)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 29. junija 2018, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0631000

(a)

Cvetovi

0632000

(b)

Listi in zelišča

0633000

(c)

Korenine

0700000

HMELJ

0810000

Semena

0820000

Plodovi

0840000

Korenine ali korenike

1011010

Mišičevje

1011020

Maščevje

1011030

Jetra

1011040

Ledvice

1012010

Mišičevje

1012020

Maščevje

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1013010

Mišičevje

1013020

Maščevje

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1014010

Mišičevje

1014020

Maščevje

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

1016010

Mišičevje

1016020

Maščevje

1016030

Jetra

1020010

Govedo

1020020

Ovce

1020030

Koze

1030000

Ptičja jajca

Tebukonazol (R)

(R)

=

opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

tebukonazol – oznaka 1000000 razen 1040000 : vsota tebukonazola, hidroksi-tebukonazola in njunih konjugatov, izražena kot tebukonazol

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 25. januarja 2016, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0140020

Češnje

0151020

Vinsko grozdje

0153020

Ostrožnice

0153990

Drugo (2)

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

0231030

Jajčevci

0233010

Melone

0260010

Fižol (s stroki)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0260030

Grah (s stroki)

0270030

Belušna zelena

(2)

v delu A Priloge III se stolpci za klopiralid, emamektin in fenpirazamin nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (2)

Klopiralid

Emamektin benzoat B1a, izražen kot emamektin

Fenpirazamin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

0110000

Citrusi

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Grenivke

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

 

0120000

Lupinarji

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

Mandeljni

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

Jabolka

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

0130040

Nešplje

 

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

0130990

Drugo (2)

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

0,5

 

 

0140010

Marelice

 

0,02

5

0140020

Češnje

 

0,01 (*2)

4

0140030

Breskve

 

0,03

4

0140040

Slive

 

0,02

3

0140990

Drugo (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

0,5

0,05

3

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,5

0,05

3

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

Robide

 

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

 

0153990

Drugo (2)

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,01 (*2)

 

0154010

Borovnice

0,5

 

4

0154020

Ameriške brusnice

4

 

0,01 (*2)

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

Šipek

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

Murve (črne in bele)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

Bezgove jagode

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

Drugo (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Mešano sadje

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

0161010

Dateljni

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

0161030

Namizne oljke

 

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

 

0161050

Karambole

 

 

 

0161060

Kakiji

 

 

 

0161070

Jamun

 

 

 

0161990

Drugo (2)

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

0162990

Drugo (2)

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaje

 

 

 

0163050

Granatna jabolka

 

 

 

0163060

Čirimoje

 

 

 

0163070

Gvave

 

 

 

0163080

Ananasi

 

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

 

 

0163990

Drugo (2)

 

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

(a)

Krompir

0,5

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

1

 

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

1

 

 

0213020

Korenje

0,5

 

 

0213030

Gomoljna zelena

0,5

 

 

0213040

Hren

0,5

 

 

0213050

Topinambur/laška repa

0,5

 

 

0213060

Pastinak

0,5

 

 

0213070

Koren peteršilja

0,5

 

 

0213080

Redkev

0,5

 

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

0,5

 

 

0213100

Podzemna koleraba

1,5

 

 

0213110

Repa

1,5

 

 

0213990

Drugo (2)

0,5

 

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Česen

0,5

 

 

0220020

Čebula

0,5

 

 

0220030

Šalotka

0,5

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

0,7

 

 

0220990

Drugo (2)

0,5

 

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,5

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

0,02

 

0231010

Paradižnik

 

 

3

0231020

Paprika

 

 

3

0231030

Jajčevci

 

 

3

0231040

Okra/jedilni oslez

 

 

0,01 (*2)

0231990

Drugo (2)

 

 

0,01 (*2)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0,01 (*2)

0,7

0232010

Kumare

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

 

0232990

Drugo (2)

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0233010

Melone

 

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

 

0233030