ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.323.slv

Uradni list

Evropske unije

L 323

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
8. december 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki

11

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

8.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1088/2010

z dne 23. novembra 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (1) in zlasti člena 16 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev (2) določa skupne tehnične specifikacije in minimalna merila za opravljanje dveh vrst omrežnih storitev – storitev pregledovanja in iskanja.

(2)

Med omrežne storitve spadajo tudi storitve prenosa in preoblikovanja. Storitve prenosa so storitve, ki uporabnikom omogočajo dostop do informacij, zbranih v zbirkah prostorskih podatkov, ki se nanašajo na teme prostorskih podatkov iz Direktive 2007/2/ES. Zbirke prostorskih podatkov, ki so dostopne prek storitev prenosa, morajo biti v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1089/2010 (3). Storitve preoblikovanja so storitve, ki se lahko uporabijo za uskladitev zbirk prostorskih podatkov z navedeno uredbo.

(3)

Da se zagotovi medopravilnost infrastruktur za prostorske informacije, ki so jih vzpostavile države članice, je treba določiti tehnične specifikacije in minimalna merila za opravljanje storitev prenosa in preoblikovanja.

(4)

Uredbo (ES) št. 976/2009 je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Direktive 2007/2/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 976/2009 se spremeni:

1.

V drugem pododstavku člena 2 se doda točka 12:

„12.

Prenos z neposrednim dostopom (Direct Access Download) pomeni storitev prenosa, ki na podlagi poizvedbe omogoča dostop do prostorskih objektov v zbirkah prostorskih podatkov.“

2.

V členu 3 se dodata naslednji točki (c) in (d):

„(c)

posebnimi zahtevami in značilnostmi iz prilog I in IV za storitve prenosa;

(d)

posebnimi zahtevami in značilnostmi iz prilog I in V za storitve preoblikovanja.“

3.

V členu 4 se dodajo naslednji odstavki 3 do 6:

„3.   Države članice zagotovijo osnovno operativno zmogljivost za storitve prenosa najpozneje do 28. junija 2012.

4.   Države članice v skladu s to uredbo zagotovijo storitve prenosa najpozneje do 28. decembra 2012.

5.   Države članice zagotovijo osnovno operativno zmogljivost za storitve preoblikovanja najpozneje do 28. junija 2012.

6.   Države članice v skladu s to uredbo zagotovijo storitve preoblikovanja najpozneje do 28. decembra 2012.“

4.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

5.

Doda se Priloga IV iz Priloge II k tej uredbi.

6.

Doda se Priloga V iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.

(2)  UL L 274, 20.10.2009, str. 9.

(3)  Glej stran 11 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

„PRILOGA I

KAKOVOST STORITVE

Pri ocenjevanju kakovosti storitve se ne upošteva omrežnih storitev tretjih oseb, povezanih v skladu s členom 12 Direktive 2007/2/ES, da bi se izognili kakršnemu koli poslabšanju, ki bi lahko nastalo zaradi kaskadnih učinkov.

Za učinkovitost, zmogljivost in razpoložljivost se uporabljajo naslednja merila za ocenjevanje kakovosti storitev:

1.   UČINKOVITOST

Običajne razmere so obdobja brez največje obremenitve. Razmere so običajne 90 % časa.

Odzivni čas za pošiljanje prvega rezultata storitvi iskanja je v običajnih razmerah največ 3 sekunde.

Za podobo velikosti 470 kilobajtov (npr. 800 × 600 slikovnih pik z barvno globino 8 bitov) je odzivni čas pošiljanja prvega rezultata na zahtevo za ‚pridobivanje karte‘ (Get Map) storitvi pregledovanja v običajnih razmerah največ 5 sekund.

Za postopek ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘ je odzivni čas pošiljanja prvega rezultata v običajnih razmerah največ 10 sekund.

Za postopek ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘ in postopek ‚pridobivanje prostorskega objekta‘ ter za poizvedbo, ki vključuje izključno mejni pravokotnik, je odzivni čas pošiljanja prvega rezultata v običajnih razmerah največ 30 sekund; storitev prenosa prav tako v običajnih razmerah ohranja odzivnost, ki presega 0,5 megabajtov na sekundo ali 500 prostorskih objektov na sekundo.

Za postopek ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘ in postopek ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘ je odzivni čas pošiljanja prvega rezultata največ 10 sekund v običajnih razmerah; storitev prenosa prav tako v običajnih razmerah ohranja odzivnost, ki presega 0,5 megabajtov na sekundo ali 500 opisov prostorskih objektov na sekundo.

2.   ZMOGLJIVOST

Storitev iskanja mora v skladu z merilom za učinkovitost obdelati vsaj 30 zahtev na sekundo.

Storitev pregledovanja mora v skladu z merilom za učinkovitost obdelati vsaj 20 zahtev na sekundo.

Storitev preoblikovanja mora v skladu z merilom za učinkovitost obdelati vsaj 10 zahtev na sekundo. Število sočasno obdelanih zahtev se lahko omeji na 50.

Storitev preoblikovanja mora v skladu z merilom za učinkovitost obdelati vsaj 5 zahtev na sekundo.

3.   RAZPOLOŽLJIVOST

Omrežna storitev je na voljo 99 % časa.“


PRILOGA II

„PRILOGA IV

STORITVE PRENOSA

DEL A

Postopki prenosa

1.   SEZNAM POSTOPKOV

Zaradi zahteve po skladnosti s členom 11(1)(c) Direktive 2007/2/ES zagotavlja storitev prenosa vsaj postopke iz tabele 1 te priloge.

Tabela 1

Postopek

Opis

Pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa (Get Download Service Metadata)

Zagotavlja vse potrebne informacije o storitvi in razpoložljivih zbirkah prostorskih podatkov ter opisuje njene zmogljivosti.

Pridobivanje zbirke prostorskih podatkov (Get Spatial Data Set)

Postopek ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘ omogoča priklic zbirke prostorskih podatkov.

Opisovanje zbirke prostorskih podatkov (Describe Spatial Data Set)

Postopek vrne opis vseh vrst prostorskih objektov, ki so v zbirki prostorskih podatkov.

Povezovanje storitve prenosa (Link Download Service)

Omogoča, da javni organ ali tretja oseba določita razpoložljivost storitve prenosa za prenos zbirk prostorskih podatkov, ali če je to mogoče, prostorskih objektov, prek storitve prenosa države članice, hkrati pa ohranja zmogljivost prenosa na lokaciji javnega organa ali tretje osebe.

Parametri zahteve in odgovora vsakega postopka dopolnjujejo opis vsakega postopka in so sestavni del tehnične specifikacije storitve prenosa.

2.   POSTOPEK ‚PRIDOBIVANJE METAPODATKOV O STORITVI PRENOSA‘

2.1   Zahteva ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘

2.1.1   Parameter zahteve ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘

Parameter zahteve ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘ določa naravni jezik, v katerem se prikaže vsebina odgovora ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘.

2.2   Odgovor ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘

Odgovor ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘ vsebuje naslednje nabore parametrov:

metapodatki o storitvi prenosa (Download Service Metadata),

metapodatki o postopkih (Operations Metadata),

jeziki (Languages),

metapodatki o zbirkah prostorskih podatkov (Spatial Data Sets Metadata).

2.2.1   Parameter ‚metapodatki o storitvi prenosa‘ (Download Service Metadata)

Parametri ‚metapodatki o storitvi prenosa‘ obsegajo vsaj metapodatkovne elemente INSPIRE o storitvi prenosa.

2.2.2   Parameter ‚metapodatki o postopkih‘ (Operations Metadata)

Parameter ‚metapodatki o postopkih‘ zagotavlja metapodatke o postopkih, ki jih opravi storitev prenosa. Vsebovati mora vsaj opis vsakega postopka, med drugim vsaj opis izmenjanih podatkov in omrežni naslov.

2.2.3   Parameter ‚jezik‘

Zagotovita se dva parametra ‚jezik‘:

parameter ‚jezik odgovora‘ (Response Language), ki določa naravni jezik, uporabljen v parametrih odgovora ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘,

parameter ‚podprti jeziki‘ (Supported Languages), ki vsebuje seznam naravnih jezikov, ki jih podpira storitev prenosa.

2.2.4   Parametri ‚metapodatki o zbirkah prostorskih podatkov‘ (Spatial Data Sets Metadata)

Zagotovijo se metapodatkovni elementi INSPIRE o razpoložljivih zbirkah prostorskih podatkov. Poleg tega se za vsako zbirko prostorskih podatkov navede seznam koordinatnih referenčnih sistemov iz Uredbe (EU) št. 1089/2010, ki so na voljo.

3.   POSTOPEK ‚PRIDOBIVANJE ZBIRKE PROSTORSKIH PODATKOV‘

3.1   Zahteva ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘

Zahteva ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje naslednje parametre:

jezik (Language),

identifikator zbirke prostorskih podatkov (Spatial Data Set Identifier),

koordinatni referenčni sistem (Coordinate Reference System).

3.1.1   Parameter ‚jezik‘

Parameter ‚jezik‘ določa naravni jezik, ki se zahteva za zbirko prostorskih podatkov.

3.1.2   Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ (Spatial Data Set Identifier)

Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje enolični identifikator vira (Unique Resource Identifier) zbirke prostorskih podatkov.

3.1.3   Parameter ‚koordinatni referenčni sistem‘ (Coordinate Reference System).

Parameter ‚koordinatni referenčni sistem‘ vsebuje vsaj enega od koordinatnih referenčnih sistemov s seznama razpoložljivih koordinatnih referenčnih sistemov iz točke 2.2.4.

3.2   Odgovor ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘

3.2.1   Parameter odgovora ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘

Parameter odgovora ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘ je zahtevana zbirka prostorskih podatkov v zahtevanem jeziku in zahtevanem koordinatnem referenčnem sistemu.

4.   POSTOPEK ‚OPISOVANJE ZBIRKE PROSTORSKIH PODATKOV‘

4.1   Zahteva ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘

Zahteva ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje naslednje parametre:

jezik (Language),

identifikator zbirke prostorskih podatkov (Spatial Data Set Identifier).

4.1.1   Parameter ‚jezik‘

Parameter ‚jezik‘ določa naravni jezik, ki se zahteva za opis vrste prostorskega objekta.

4.1.2   Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ (Spatial Data Set Identifier)

Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje enolični identifikator vira (Unique Resource Identifier) zbirke prostorskih podatkov.

4.2   Odgovor ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘

4.2.1   Parameter odgovora ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘

Parameter odgovora ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘ je opis prostorskih objektov v zahtevani zbirki prostorskih podatkov in zahtevanem jeziku.

5.   POSTOPEK ‚POVEZOVANJE STORITVE PRENOSA‘

Postopek ‚povezovanje storitve prenosa‘ omogoča, da se določi, da je storitev prenosa v skladu s to uredbo na voljo za prenos virov prek storitve prenosa države članice, pri čemer viri ostanejo na lokaciji lastnika.

5.1   Zahteva ‚povezovanje storitve prenosa‘

5.1.1   Parameter zahteve ‚povezovanje storitve prenosa‘

Parameter zahteve ‚povezovanje storitve prenosa‘ zagotavlja vse informacije o storitvi prenosa javnega organa ali tretje osebe, ki je v skladu s to uredbo, s čimer se storitvi prenosa države članice omogoči dostop do zbirk prostorskih podatkov in po potrebi do prostorskih objektov prek storitve prenosa javnega organa ali tretje osebe.

DEL B

Postopki ‚prenos z neposrednim dostopom‘

6.   SEZNAM POSTOPKOV

Če storitev dostopa omogoča neposredni dostop do zbirk prostorskih podatkov, zagotavlja poleg postopkov iz tabele 1 tudi postopke iz tabele 2 te priloge.

Tabela 2

Postopek

Opis

Pridobivanje prostorskega objekta (Get Spatial Object)

Ta postopek omogoča priklic prostorskih objektov na podlagi poizvedbe.

Opisovanje vrste prostorskega objekta (Spatial Object Type)

Ta postopek vrne opis navedene vrste prostorskega objekta.

Parametri zahteve in odgovora vsakega postopka dopolnjujejo opis vsakega postopka in so sestavni del tehnične specifikacije storitve prenosa.

7.   POSTOPEK ‚PRIDOBIVANJE PROSTORSKEGA OBJEKTA‘

7.1   Zahteva ‚pridobivanje prostorskega objekta‘

Zahteva ‚pridobivanje prostorskega objekta‘ podpira naslednje parametre:

jezik (Language),

identifikator zbirke prostorskih podatkov (Spatial Data Set Identifier),

koordinatni referenčni sistemi (Coordinate Reference System),

poizvedba (Query).

7.1.1   Parameter ‚jezik‘

Parameter ‚jezik‘ določa naravni jezik, ki se zahteva za prostorske objekte.

7.1.2   Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ (Spatial Data Set Identifier)

Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje enolični identifikator vira (Unique Resource Identifier) zahtevane zbirke prostorskih podatkov. Če parameter ni naveden, se šteje, da so bili izbrane vse razpoložljive zbirke podatkov.

7.1.3   Parameter ‚koordinatni referenčni sistem‘ (Coordinate Reference System).

Parameter ‚koordinatni referenčni sistem‘ vsebuje vsaj enega od koordinatnih referenčnih sistemov s seznama koordinatnih referenčnih sistemov iz Uredbe (EU) št. 1089/2010.

7.1.4   Parameter ‚poizvedba‘

Parameter ‚poizvedba‘ vsebuje iskalne kriterije iz dela C.

7.2   Odgovor ‚pridobivanje prostorskega objekta‘

Odgovor ‚pridobivanje prostorskega objekta‘ vsebuje naslednja parametra:

zbirka prostorskih objektov (Spatial Objects Set),

metapodatki o zbirki prostorskih objektov (Spatial Objects Set Metadata).

7.2.1   Parameter ‚zbirka prostorskih objektov‘

Parameter ‚zbirka prostorskih objektov‘ je zbirka prostorskih objektov v skladu z Uredbo (EU) št. 1089/2010 v zahtevanem jeziku in koordinatnem referenčnem sistemu, ki ustreza iskalnim kriterijem poizvedbe.

7.2.2   Parameter ‚metapodatki o zbirki prostorskih objektov‘

Parameter ‚metapodatki o zbirki prostorskih objektov‘ vsebuje vsaj metapodatkovne elemente INSPIRE o zbirki prostorskih objektov.

8.   POSTOPEK ‚OPISOVANJE VRSTE PROSTORSKEGA OBJEKTA‘

8.1   Zahteva ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘

Zahteva ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘ vsebuje naslednja parametra:

jezik (Language),

vrsta prostorskega objekta (Spatial Object Type).

8.1.1   Parameter ‚jezik‘

Parameter ‚jezik‘ določa naravni jezik, ki se zahteva za opis vrste prostorskega objekta.

8.1.2   Parameter ‚vrsta prostorskega objekta‘

Parameter ‚vrsta prostorskega objekta‘ vsebuje jezikovno nevtralno ime vrste prostorskega objekta v skladu z Uredbo (EU) št. 1089/2010. Če parameter ni naveden, se šteje, da so bili izbrani vsi prostorski objekti.

8.2   Odgovor ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘

8.2.1   Parameter odgovora ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘

Parameter odgovora ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘ je opis vrste prostorskega objekta v skladu z Uredbo (EU) št. 1089/2010.

DEL C

Iskalni kriteriji za postopek ‚pridobivanje prostorskega objekta‘

Za postopek ‚pridobivanje prostorskega objekta‘ storitve prenosa se uporabljajo naslednji iskalni kriteriji:

enolični identifikator vira (Unique Resource Identifier) zbirke prostorskih podatkov,

vsi ustrezni ključni atributi in razmerje med prostorskimi objekti iz Uredbe (EU) št. 1089/2010, zlasti enolični identifikator prostorskega objekta (Unique Identifier of Spatial Object) in značilnosti časovne dimenzije, vključno z datumom zadnje posodobitve,

mejni pravokotnik, izražen v katerem koli od koordinatnih referenčnih sistemov iz Uredbe (EU) št. 1089/2010,

tema prostorskih podatkov.

Podprti so logični in primerjalni operatorji, da se omogoči iskanje prostorskih objektov s kombinacijo iskalnih kriterijev.“


PRILOGA III

„PRILOGA V

STORITVE PREOBLIKOVANJA

Postopki preoblikovanja

1.   SEZNAM POSTOPKOV

Zaradi zahteve po skladnosti s členom 11(1)(d) Direktive 2007/2/ES zagotavlja storitev preoblikovanja postopke iz tabele 1 v tej prilogi.

Tabela 1

Postopek

Opis

Pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja (Get Transformation Service Metadata)

Zagotavlja vse potrebne informacije o storitvi in opisuje zmogljivosti storitve, vključno s podprto kategorijo preoblikovanja, podprtimi preoblikovanji, dovoljenimi vrstami vhodnih podatkov, podprtimi opredelitvami modela in jeziki preslikovanja.

Preoblikovanje (Transform)

Izvaja dejanski proces preoblikovanja.

Povezovanje storitve preoblikovanja (Link Transformation Service)

Omogoča, da se določi, da je storitev preoblikovanja za zbirke prostorskih podatkov na voljo prek storitve preoblikovanja države članice, pri čemer zmogljivost preoblikovanja ostane na lokaciji javnega organa ali tretje osebe.

Parametri zahteve in odgovora vsakega postopka dopolnjujejo opis vsakega postopka in so sestavni del tehnične specifikacije storitve preoblikovanja.

2.   POSTOPEK ‚PRIDOBIVANJE METAPODATKOV O STORITVI PREOBLIKOVANJA‘

2.1   Zahteva ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘

2.1.1   Parameter zahteve ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘

Parameter zahteve ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘ določa naravni jezik, v katerem se prikaže vsebina odgovora ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘.

2.2   Odgovor ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘

Odgovor ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘ vsebuje naslednje parametre:

metapodatki o storitvi preoblikovanja (Transformation Service Metadata),

metapodatki o postopkih (Operations Metadata),

jeziki (Languages).

2.2.1   Parameter ‚metapodatki o storitvi preoblikovanja‘

Parameter ‚metapodatki o storitvi preoblikovanja‘ obsega vsaj metapodatkovne elemente INSPIRE o storitvi preoblikovanja.

2.2.2   Parameter ‚metapodatki o postopkih‘ (Operations Metadata)

Parameter ‚metapodatki o postopkih‘ zagotavlja metapodatke o postopkih, ki jih opravi storitev preoblikovanja.

Opiše vsak postopek, med drugim zagotovi vsaj opis izmenjanih podatkov in omrežni naslov, navede pa tudi naslednje:

kategorije preoblikovanja, ki jih sprejme postopek preoblikovanja,

kodiranje za vhodno zbirko prostorskih podatkov, ki ga sprejme postopek oblikovanja,

jeziki podatkovnega modela, ki jih sprejme postopek preoblikovanja,

jeziki preslikovanja modela, ki jih sprejme postopek preoblikovanja.

2.2.3   Parameter ‚jezik‘

Zagotovita se dva parametra:

parameter ‚jezik odgovora‘‚ ki določa naravni jezik, uporabljen v odgovoru, pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘,

parameter ‚podprti jeziki‘, ki vsebuje seznam naravnih jezikov, ki jih podpira storitev preoblikovanja.

3.   POSTOPEK ‚PREOBLIKOVANJE‘

3.1   Zahteva ‚preoblikovanje‘

Zahteva ‚preoblikovanje‘ vsebuje naslednje parametre:

vhodna zbirka prostorskih podatkov (Input Spatial Data Set),

izvorni model (Source Model),

ciljni model (Target Model),

preslikovanje modela (Model Mapping).

3.1.1   Parameter ‚vhodna zbirka prostorskih podatkov‘

Parameter ‚vhodna zbirka prostorskih podatkov‘ določa zbirko prostorskih podatkov, ki se preoblikuje.

3.1.2   Parameter ‚izvorni model‘

Parameter ‚izvorni model‘ določa model vhodne zbirke prostorskih podatkov.

3.1.3   Parameter ‚ciljni model‘

Parameter ‚ciljni model‘ določa model, v katerega se preoblikuje vhodna zbirka prostorskih podatkov.

3.1.4   Parameter ‚preslikovanje modela‘

Parameter ‚preslikovanje modela‘ določa preslikovanje izvornega modela v ciljni model.

3.2   Odgovor ‚preoblikovanje‘

3.2.1   Parameter odgovora ‚preoblikovanje‘

Parameter odgovora ‚preoblikovanje‘ vsebuje zbirko prostorskih podatkov, preoblikovano v skladu z Uredbo (EU) št. 1089/2010.

4.   POSTOPEK ‚POVEZOVANJE STORITVE PREOBLIKOVANJA‘

4.1   Zahteva ‚povezovanje storitve preoblikovanja‘

4.1.1   Parameter zahteve ‚povezovanje storitve preoblikovanja‘

Parameter zahteve ‚povezovanje storitve preoblikovanja‘ zagotavlja vse informacije o storitvi preoblikovanja javnega organa ali tretje osebe, ki je v skladu s to uredbo, s čimer se storitvi preoblikovanja države članice omogoči uporaba storitve preoblikovanja javnega organa ali tretje osebe.“


8.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1089/2010

z dne 23. novembra 2010

o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (1) in zlasti člena 7(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2007/2/ES določa splošna pravila za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti. V tej infrastrukturi morajo države članice zagotoviti zbirke podatkov, ki so povezane z eno ali več prilogami iz Direktive 2007/2/ES, in pripadajoče storitve v zvezi s prostorskimi podatki v skladu s tehničnimi ureditvami za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, za uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki.

(2)

V tehničnih ureditvah se upoštevajo vse pomembne uporabniške zahteve, zbrane z raziskavo o uporabniških zahtevah, v kateri so sodelovali upravljavci, in z analiziranjem prejetega referenčnega gradiva in ustreznih okoljskih politik Unije ter politik ali dejavnosti, ki lahko vplivajo na okolje.

(3)

Komisija je na podlagi rezultatov testiranja, ki so jih sporočili upravljavci, odgovorov, ki so jih na zahtevo po predložitvi informacij o stroških in koristi poslale države članice prek nacionalnih kontaktnih točk, ter ugotovitev študij, ki so jih opravile države članice o stroških in koristih infrastrukture prostorskih podatkov na regionalni ravni, analizirala izvedljivost tehničnih ureditev in njihovo sorazmernost glede na stroške in koristi.

(4)

Pri pripravi osnutkov tehničnih ureditev s predlaganimi strokovnjaki so lahko sodelovali predstavniki držav članic ter druge fizične in pravne osebe, ki se zanimajo za prostorske podatke, med drugim tudi uporabniki, proizvajalci, ponudniki storitev z dodano vrednostjo ter vsi ostali usklajevalni organi, med posvetovanjem z upravljavci in testiranjem pa so lahko ocenjevali tudi izvedbena pravila.

(5)

Da se doseže medopravilnost in upoštevajo prizadevanja uporabnikov in proizvajalcev so bili v koncepte in opredelitve elementov prostorskih podatkov iz prilog I, II ali III k Direktivi 2007/2/ES vključeni tudi mednarodni standardi.

(6)

Da se zagotovita medopravilnost in usklajenost tem prostorskih podatkov, morajo države članice izpolniti zahteve za skupne vrste podatkov, označevanje prostorskih objektov, metapodatke za medopravilnost, generični model omrežja ter druge koncepte in pravila, ki veljajo za vse teme prostorskih podatkov.

(7)

Da se zagotovita medopravilnost in usklajenost znotraj teme prostorskih podatkov, morajo države članice uporabljati razvrstitve in opredelitve prostorskih objektov, njihove glavne značilnosti in vloge asociacij, podatkovne tipe, zaloge vrednosti in posebna pravila, ki veljajo za posamezne teme prostorskih podatkov.

(8)

Ker vrednosti šifrantov, ki so potrebne za izvajanje te uredbe, v tej uredbi niso določene, začne ta uredba veljati šele, ko te postanejo pravno zavezujoče. Začetek veljavnosti te uredbe je zato treba odložiti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Direktive 2007/2/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa zahteve za tehnične ureditve za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, za uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki spadajo med teme iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov in opredelitve iz Priloge II, specifične za posamezno temo:

1.

„abstraktni tip“ (abstract type) pomeni tip, ki ga ni mogoče tvoriti, vendar lahko ima atribute in vloge asociacij;

2.

„vloga asociacije“ (association role) pomeni vrednost ali objekt, s katerim je tip v razmerju po členu 8(2b) Direktive 2007/2/ES;

3.

„atribut“ (attribute) pomeni značilnost tipa po členu 8(2c) Direktive 2007/2/ES;

4.

„kandidat za tip“ (candidate type) pomeni tip, ki se že uporablja v podrobnem opisu teme prostorskih podatkov iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, vendar bo v celoti opredeljen šele v temi prostorskih podatkov iz Priloge II ali III k Direktivi 2007/2/ES, kamor tematsko spada;

5.

„šifrant“ (code list) pomeni odprto oštevilčenje, ki ga je mogoče razširiti;

6.

„podatkovni tip“ (data type) pomeni v skladu s standardom ISO 19103 opisnik nabora vrednosti brez identitete,;

7.

„oštevilčenje“ (enumeration) pomeni podatkovni tip, čigar primerki tvorijo stalen seznam poimenovanih dobesednih vrednosti. Atributi oštevilčenega tipa lahko imajo samo vrednosti s tega seznama;

8.

„zunanji identifikator objekta“ (external object identifier) pomeni enolični identifikator objekta, ki ga objavi pristojni organ in ki zunanjim aplikacijam omogoča sklicevanje na prostorski objekt;

9.

„identifikator“ (identifier) pomeni v skladu s standardom EN ISO 19135 jezikovno neodvisno zaporedje znakov, ki lahko enolično in trajno določa tisto, na kar se nanaša;

10.

„tvoriti“ (instantiate) pomeni ustvariti objekt, ki je skladen z opredelitvijo, atributi, vlogami asociacij in omejitvami, določenimi za tvorjeni tip;

11.

„sloj“ (layer) pomeni osnovno enoto geografskih informacij, ki se lahko po EN ISO 19128 od strežnika zahteva v obliki karte;

12.

„informacije o življenjskem ciklu“ (life-cycle information) pomeni nabor lastnosti prostorskega objekta, ki opisujejo časovne značilnosti različice prostorskega objekta ali spremembe med različicami;

13.

„metapodatkovni element“ (metadata element) pomeni v skladu s standardom EN ISO 19115 ločeno enoto metapodatkov;

14.

„paket“ (package) pomeni splošnonamenski mehanizem za organiziranje elementov v skupine;

15.

„register“ (register) pomeni v skladu s standardom EN ISO 19135 nabor datotek, ki vsebujejo identifikatorje, dodeljene postavkam z opisi povezanih postavk;

16.

„tip prostorskega objekta“ (spatial object type) pomeni razvrstitev prostorskih objektov;

17.

„slog“ (style) pomeni preslikovanje s tipov prostorskih objektov ter njihovih lastnosti in omejitev na parametrizirane simbole, ki se uporabljajo za izdelavo kart;

18.

„podtip“ (sub-type of) pomeni razmerje med bolj specifičnim in bolj splošnim tipom, pri čemer je bolj specifični popolnoma skladen z bolj splošnim tipom in vsebuje dodatne informacije v skladu s standardom ISO 19103;

19.

„tip“ (type) pomeni tip prostorskega objekta ali podatkovni tip;

20.

„voidable“ (neobvezen) pomeni, da imata lahko atribut ali vloga asociacije vrednost „void“ (prazno), če v zbirki prostorskih podatkov, ki jo vzdržuje država članica, ni pripadajoče vrednosti ali če pripadajoče vrednosti ni mogoče izpeljati iz obstoječih vrednosti ob razumnih stroških. Če atribut ali vloga asociacije nista voidable, se celica tabele, v kateri je navedena njuna voidability (neobveznost), pusti prazna.

Člen 3

Skupni tipi

Tipi, ki so skupni več temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, so skladni z opredelitvami in omejitvami ter vsebujejo atribute in vloge asociacij iz Priloge I.

Člen 4

Tipi za izmenjavo in razvrstitev prostorskih objektov

1.   Države članice uporabljajo tipe prostorskih objektov in povezane podatkovne tipe, oštevilčenja in šifrante za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirk podatkov iz Priloge II, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 4 Direktive 2007/2/ES.

2.   Tipi prostorskih objektov in podatkovni tipi ustrezajo opredelitvam in omejitvam ter vsebujejo atribute in vloge asociacij iz Priloge II.

3.   Oštevilčenja, ki se uporabljajo v atributih ali vlogah asociacij tipov prostorskih podatkov ali podatkovnih tipov, so skladna z opredelitvami in vsebujejo vrednosti iz Priloge II. Vrednosti oštevilčenja so jezikovno nevtralne mnemonične oznake, namenjene računalnikom.

4.   Šifranti, ki se uporabljajo v atributih ali vlogah asociacij tipov prostorskih podatkov ali podatkovnih tipov, so skladni z opredelitvami iz Priloge II.

Člen 5

Tipi

1.   Vsem tipom iz te uredbe se dodeli jezikovno nevtralno ime, namenjeno računalnikom, zapisano v oklepaju v naslovu oddelka, ki določa zahteve za navedeni tip. To jezikovno nevtralno ime se uporablja za sklicevanje na pripadajoči tip v opredelitvi atributa ali na vloge asociacije.

2.   Tipi, ki so podtipi drugega tipa, vsebujejo vse atribute in vloge asociacije tega tipa.

3.   Abstraktni tipi se ne tvorijo.

4.   Kandidati za tipe se upoštevajo pri pripravi zahtev za temo prostorskih podatkov, v katero tematsko spadajo. Med njihovo pripravo se lahko podroben opis kandidata za tip spremeni samo z razširitvijo.

Člen 6

Šifranti in oštevilčenja

1.   Šifranti spadajo v enega od naslednjih tipov iz Priloge II:

(a)

šifranti, ki se vodijo v skupnem registru šifrantov in jih države članice ne dopolnjujejo;

(b)

šifranti, ki jih države članice lahko dopolnjujejo.

2.   Če država članica dopolni šifrant, se dovoljene vrednosti dopolnjenega šifranta vnesejo v register.

3.   Atributi ali vloge asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, ki se uvrščajo med tipe šifrantov, imajo lahko le tiste vrednosti, ki so veljavne glede na register, v katerem se šifrant vodi.

4.   Atributi ali vloge asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, ki imajo tip oštevilčenja, imajo lahko samo tiste vrednosti, ki so na seznamu, določenem za tip oštevilčenja.

Člen 7

Kodiranje

1.   Vsako pravilo kodiranja, ki se uporablja za kodiranje prostorskih podatkov, je skladno s standardom EN ISO 19118. Določati mora zlasti pravila za konverzijo sheme za vse tipe prostorskih objektov ter vse atribute, vloge asociacij in uporabljene strukture izhodnih podatkov.

2.   Vsako pravilo kodiranja, ki se uporablja za kodiranje prostorskih podatkov, mora biti na voljo.

Člen 8

Posodobitve

1.   Vsaka država članica redno zagotovi posodobitve podatkov.

2.   Vse posodobitve se opravijo najpozneje šest mesecev po nastanku spremembe v izvorni zbirki podatkov, razen če za posamezno temo prostorskih podatkov v Prilogi II ni določen drugačen rok.

Člen 9

Upravljanje identifikatorjev

1.   Podatkovni tip Identifier iz oddelka 2.1 Priloge I se uporablja kot tip za zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

2.   Zunanji identifikator objekta za enolično označevanje prostorskih objektov se med življenjskim ciklom prostorskega objekta ne spreminja.

Člen 10

Življenjski cikel prostorskih objektov

1.   Različice istega prostorskega objekta so vedno primerki istega tipa prostorskega objekta.

2.   Atributa namespace in localId zunanjega identifikatorja ostajata ista za vse različice prostorskega objekta.

3.   Če se uporabljata atributa beginLifespanVersion in endLifespanVersion, mora biti datum, ki ga določa vrednost atributa endLifespanVersion, kasnejši od datuma, ki ga določa vrednost atributa beginLifespanVersion.

Člen 11

Časovni referenčni sistemi

1.   Uporablja se privzeti časovno referenčni sistem iz točke 5 dela B Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1205/2008 (2), razen če za posamezno temo prostorskih podatkov v Prilogi II niso določeni drugi časovni referenčni sistemi.

2.   Če se uporabljajo drugi časovni referenčni sistemi, se ti navedejo v metapodatkih o zbirki podatkov.

Člen 12

Druge zahteve in pravila

1.   Zaloga vrednosti prostorskih značilnosti, opredeljena v tej uredbi, je omejena na podatkovno shemo Simple Feature v skladu s standardom EN ISO 19125-1, razen če ni drugače navedeno za posamezno temo ali tip prostorskega podatka.

2.   Vse merilne vrednosti se izražajo v enotah SI, razen če za posamezno temo ali tip prostorskega podatka ni drugače določeno.

3.   Če se uporabljata atributa validFrom in validTo, mora biti datum, ki ga določa vrednost atributa vaildFrom, mlajši od datuma, ki ga določa vrednost atributa validTo.

4.   Veljajo tudi vse zahteve za teme iz Priloge II.

Člen 13

Metapodatki za medopravilnost

Metapodatki, ki opisujejo zbirko prostorskih podatkov, vsebujejo naslednje metapodatkovne elemente, potrebne za medopravilnost:

1.   koordinatni referenčni sistem: opis koordinatnih referenčnih sistemov, ki se uporabljajo v zbirki podatkov;

2.   časovni referenčni sistem: opis časovnih referenčnih sistemov, ki se uporabljajo v zbirki podatkov.

Ta element je obvezen samo, če zbirka prostorskih podatkov vsebuje časovne informacije, ki se ne nanašajo na privzeti časovni referenčni sistem.

3.   kodiranje: opis konstrukta računalniškega jezika, ki določa prikaz podatkovnega objekta v zapisu, datoteki, sporočilu, pomnilniški napravi ali prenosnem kanalu;

4.   topološka doslednost: pravilnost eksplicitno kodiranih topoloških značilnosti zbirke podatkov, opisane v področju uporabe.

Ta element je obvezen samo, če zbirka podatkov vsebuje tipe generičnega modela omrežja (Generic Network Model) in omrežju ne zagotavlja topologije središčnice (povezljivost središčnic).

5.   kodiranje znakov: kodiranje znakov, ki se uporablja za zbirko podatkov.

Ta element je obvezen samo, če uporabljeno kodiranje ne temelji na naboru UTF-8.

Člen 14

Prikaz

1.   Za prikaz zbirk prostorskih podatkov prek omrežne storitve pregledovanja v skladu z Uredbo Komisije št. 976/2009 (3) mora biti zagotovljeno naslednje:

(a)

sloji iz Priloge II za temo ali teme, na katere se navezuje zbirka podatkov;

(b)

za vsak sloj vsaj privzeti slog prikazovanja, ki vsebuje najmanj pripadajoči naziv in enolični identifikator.

2.   Za vsak sloj Priloga II določa naslednje:

(a)

človeku razumljiv naziv sloja, ki se uporablja za prikaz v uporabniškem vmesniku;

(b)

tipe prostorskih objektov, ki tvorijo vsebino sloja.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati [dvajseti dan] po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 15. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.

(2)  UL L 326, 4.12.2008, str. 12.

(3)  UL L 274, 20.10.2009, str. 9.


PRILOGA I

SKUPNI TIPI

1.   TIPI, OPREDELJENI V EVROPSKIH IN MEDNARODNIH STANDARDIH

1.

Za tipe Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign in Velocity, ki se uporabljajo v opredelitvah atributov in vlog asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, se uporabljajo opredelitve iz standarda ISO 19103.

2.

Za tipe GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive in GM_Surface, ki se uporabljajo v prostorskih atributih ali vlogah asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, se uporabljajo opredelitve iz standarda EN ISO 19107.

3.

Za tip TM_Period, ki se uporablja v opredelitvah atributov in vlog asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, se uporabljajo opredelitve iz standarda EN ISO 19108.

4.

Za tipe CI_Citation in MD_Resolution, ki se uporabljajo v opredelitvah atributov in vlog asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, se uporabljajo opredelitve iz standarda EN ISO 19115.

5.

Za tipa LocalisedCharacterString in URI, ki se uporabljata v opredelitvah atributov in vlog asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, se uporabljajo opredelitve iz standarda ISO 19139.

2.   SKUPNI PODATKOVNI TIPI

2.1.   Identifikator (Identifier)

Zunanji enolični identifikator objekta, ki ga objavi pristojni organ in ki zunanjim aplikacijam omogoča sklicevanje na prostorski objekt.

Atributi podatkovnega tipa Identifier

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

localId

Lokalni identifikator, ki ga dodeli ponudnik podatkov. Lokalni identifikator je znotraj atributa namespace enoličen, kar pomeni, da noben drug prostorski objekt nima istega enoličnega identifikatorja.

CharacterString

 

namespace

Imenski prostor, ki enolično označuje vir podatkov prostorskega objekta.

CharacterString

 

versionId

Identifikator določene različice prostorskega objekta, dolžine največ 25 znakov. Če podroben opis tipa prostorskega objekta z zunanjim identifikatorjem objekta vsebuje informacije o življenjskem ciklu, se identifikator različice uporablja za razločevanje različic prostorskega objekta. V naboru različic prostorskega objekta je identifikator različice enoličen.

CharacterString

voidable

Omejitve podatkovnega tipa Identifier

Za atributa localId in namespace se uporablja samo naslednji nabor znakov: {„A“ … „Z“, „a“ … „z“, „0“ … „9“, „_“, „.“, „–“}, tj. dovoljene so samo črke latinske abecede, številke, podčrtaj, pika in vezaj.

3.   SKUPNA OŠTEVILČENJA

3.1.   Vertikalni položaj (VerticalPositionValue)

Relativni vertikalni položaj prostorskega objekta.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje VerticalPositionValue

Vrednost

Opredelitev

onGroundSurface

Prostorski objekt je v višini tal.

suspendedOrElevated

Prostorski objekta visi nad tlemi ali leži višje od tal.

underground

Prostorski objekt je pod tlemi.

4.   SKUPNI ŠIFRANTI

4.1.   Stanje objekta (ConditionOfFacilityValue)

Stanje objekta glede njegove dokončanosti in uporabe.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

4.2.   Oznaka države (CountryCode)

Oznaka države, kot je določena v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku Urada za publikacije Evropske unije.

5.   GENERIČNI MODEL OMREŽJA

5.1.   Tipi prostorskega objekta

5.1.1.   Navzkrižna referenca (CrossReference)

Referenca med dve elementoma v istem omrežju.

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta CrossReference

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

element

Navzkrižno referencirani elementi.

NetworkElement

 

5.1.2.   Generalizirani odsek (GeneralisedLink)

Abstraktni osnovni tip, ki ponazarja linijski element omrežja, ki se lahko pri linearnem referenciranju uporabi kot cilj.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je abstrakten.

5.1.3.   Izvennivojsko križanje (GradeSeparatedCrossing)

Indikator, ki ponazarja, kateri od dveh ali več elementov, ki se sekajo, leži spodaj ali zgoraj, in se uporablja, če višinskih koordinat ni ali te niso zanesljive.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta GradeSeparatedCrossing

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

element

Zaporedje odsekov, ki se križajo. Vrstni red ponazarja njihovo višino; prvi odsek je nižje ležeči.

Link

 

5.1.4.   Odsek (Link)

Ukrivljeni element omrežja, ki povezuje dva položaja in ponazarja homogeno pot v omrežju. Povezani odseki so lahko ponazorjeni kot vozlišča.

Tip je podtip tipa GeneralisedLink.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta Link

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

centrelineGeometry

Geometrija, ki ponazarja središčnico odseka.

GM_Curve

 

fictitious

Indikator, ki ponazarja, da je geometrija središčnice odseka ponazorjena z ravno črto brez vmesnih kontrolnih točk – razen če ravna črta ne ponazarja dejanske geometrije odseka na ravni ločljivosti zbirke podatkov.

Boolean

 


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta Link

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

endNode

Izbirno končno vozlišče za odsek. Končno vozlišče je lahko isti primerek kot začetno vozlišče.

Node

 

startNode

Izbirno začetno vozlišče za ta odsek.

Node

 

5.1.5.   Zaporedje odsekov (LinkSequence)

Element omrežja, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju odsekov pa se lahko določi z enim samim parametrom, npr. z dolžino.

Tip je podtip tipa GeneralisedLink.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta LinkSequence

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

link

Urejena zbirka usmerjenih odsekov, ki tvorijo zaporedje odsekov.

DirectedLink

 

5.1.6.   Nabor odsekov (LinkSet)

Zbirka zaporedij odsekov in/ali posameznih odsekov, ki ima posebno funkcijo ali pomen v omrežju.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je abstrakten.

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta LinkSet

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

link

Množica odsekov ali zaporedij odsekov, ki tvorijo nabor odsekov.

GeneralisedLink

 

5.1.7.   Omrežje (Network)

Omrežje je zbirka elementov omrežja.

Atributi tipa prostorskega objekta Network

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geographicalName

Zemljepisno ime omrežja.

GeographicalName

voidable


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta Network

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

elements

Zbirka elementov, ki tvorijo omrežje.

NetworkElement

 

5.1.8.   Območje omrežja (NetworkArea)

Dvorazsežni element v omrežju.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta NetworkArea

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Ponazarja geometrične lastnosti območja

GM_Surface

 

5.1.9.   Povezava omrežja (NetworkConnection)

Ponazarja logično povezavo med dvema ali več elementi omrežja v različnih omrežjih.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Atributi tipa prostorskega objekta NetworkConnection

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

type

Razvrstitev povezave omrežja.

ConnectionTypeValue

voidable

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta NetworkConnection

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

element

Elementi omrežja v različnih omrežjih.

NetworkElement

 

Omejitve tipa prostorskega objekta NetworkConnection

Vsi elementi morajo biti v različnih omrežjih.

5.1.10.   Element omrežja (NetworkElement)

Abstraktni osnovni tip, ki ponazarja element v omrežju. Vsak element v omrežju zagotavlja določeno funkcijo, ki je v interesu omrežja.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta NetworkElement

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta NetworkElement

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

inNetwork

Omrežja, ki vsebujejo element omrežja.

Network

voidable

5.1.11.   Lastnost omrežja (NetworkProperty)

Abstraktni osnovni tip, ki ponazarja pojave ob elementu omrežja ali vzdolž njega. Ta osnovni tip zagotavlja splošne lastnosti za povezovanje pojavov v zvezi v omrežjem (lastnosti omrežja) z elementi omrežja.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta NetworkProperty

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

networkRef

Prostorska referenca lastnosti, ki se nanaša na omrežje.

NetworkReference

voidable

5.1.12.   Vozlišče (Node)

Ponazarja pomemben položaj v mreži, ki je vedno na začetku ali koncu odseka.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta Node

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Lega vozlišča.

GM_Point

 


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta Node

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

spokeEnd

Odseki, ki vstopajo v vozlišče.

Link

voidable

spokeStart

Odseki, ki zapuščajo vozlišče.

Link

voidable

5.2.   Podatkovni tipi

5.2.1.   Usmerjeni odsek (DirectedLink)

Odsek v pozitivno ali negativno smer.

Atributi podatkovnega tipa DirectedLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

direction

Ponazarja, ali se usmerjeni odsek ujema (pozitivno) ali se ne ujema (negativno) s pozitivno smerjo odseka.

Sign

 


Povezovalne vloge podatkovnega tipa DirectedLink

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

link

Odsek.

Link

 

5.2.2.   Referenca odseka (LinkReference)

Omrežna referenca na linijski element omrežja.

Tip je podtip tipa NetworkReference.

Atributi podatkovnega tipa LinkReference

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

applicableDirection

Smeri generalizirane odseka, na katero se nanaša referenca. Če se lastnost ne nanaša na smer vzdolž odseka, ampak ponazarja pojav vzdolž odseka, se „inDirection“ nanaša na desno stran smeri odseka.

LinkDirectionValue

voidable

Omejitve podatkovnega tipa LinkReference

Cilji linearne reference morajo biti linijski elementi omrežja. To pomeni, da je cilj omrežne reference odsek ali zaporedje odsekov, če se uporabi linearno referenciranje ali če je smer pomembna.

5.2.3.   Omrežna referenca (NetworkReference)

Referenca na element omrežja.

Povezovalne vloge podatkovnega tipa NetworkReference

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

element

Referencirani element omrežja.

NetworkElement

 

5.2.4.   Enostavna linearna referenca (SimpleLinearReference)

Omrežna referenca, ki je omejena na del linijskega elementa omrežja. Je del elementa omrežja med položajema fromPosition in toPosition.

Tip je podtip tipa LinkReference.

Atributi podatkovnega tipa SimpleLinearReference

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

fromPosition

Začetni položaj linijskega elementa, izraženega kot oddaljenost od začetka linijskega elementa omrežja vzdolž geometrije njegove krivulje.

Length

 

offset

Odmik od geometrije središčnice generaliziranega odseka, če je pomembno; pozitivni odmik je na desno v smeri odseka, negativni pa v levo.

Length

voidable

toPosition

Končni položaj linijskega elementa, izraženega kot oddaljenost od začetka linijskega elementa omrežja vzdolž geometrije njegove krivulje.

Length

 

5.2.5.   Enostavna točkovna referenca (SimplePointReference)

Omrežna referenca, ki je omejena na točko na linijskem elementu omrežja. Ta točka se nahaja na elementu omrežja na položaju atPosition vzdolž omrežja.

Tip je podtip tipa LinkReference.

Atributi podatkovnega tipa SimplePointReference

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

atPosition

Položaj točke, izražen kot oddaljenost od začetka linijskega elementa omrežja vzdolž njegove zakrivljene geometrije.

Length

 

offset

Odmik od geometrije središčnice generaliziranega odseka, če je pomembno; pozitivni odmik je na desno v smeri odseka, negativni pa v levo.

Length

voidable

5.3.   Šifranti

5.3.1.   Tip povezave (ConnectionTypeValue)

Tipi povezav med različnimi omrežji.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

5.3.2.   Smer odseka (LinkDirectionValue)

Seznam vrednosti za smeri glede na odsek.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.


PRILOGA II

ZAHTEVE ZA TEME PROSTORSKIH PODATKOV IZ PRILOGE I K DIREKTIVI 2007/2/ES

1.   KOORDINATNI REFERENČNI SISTEMI

1.1.   Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporabljajo še naslednje opredelitve:

„datum“ pomeni parameter ali nabor parametrov, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo položaj izhodišča, merilo in orientacijo koordinatnega sistema,

„geodetski datum“ pomeni datum, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 opisuje razmerje med koordinatnim sistemom in Zemljo,

„koordinatni sistem“ pomeni nabor matematičnih pravil, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo, kako se koordinate pripisujejo točkam,

„koordinatni referenčni sistem“ pomeni koordinatni sistem, ki je v skladu s standardom EN ISO 19111 s stvarnim svetom povezan prek datuma. Ta opredelitev vključuje koordinatne sisteme, ki temeljijo na geodetskih ali kartezijskih koordinatah, in koordinatne sisteme, ki temeljijo na kartografskih projekcijah,

„kartografska projekcija“ pomeni v skladu s standardom EN ISO 19111 bijektivno preslikavo (ena-proti-ena) koordinat z geodetskega koordinatnega sistema na ravnino na podlagi istega datuma,

„sestavljeni koordinatni referenčni sistem“ pomeni koordinatni referenčni sistem, ki za opis položaja v skladu s standardom EN ISO 19111 uporablja dva različna neodvisna koordinatna referenčna sistema, enega za horizontalno in enega za vertikalno komponento,

„geodetski koordinatni sistem“ pomeni koordinatni sistem, v katerem se položaj v skladu s standardom EN ISO 19111 določa z geodetsko širino, geodetsko dolžino in (v primeru trirazsežnega koordinatnega sistema) elipsoidno višino.

1.2.   Datum za tri- in dvorazsežne koordinatne referenčne sisteme

Za tri- in dvorazsežne koordinatne referenčne sisteme ter za horizontalne komponente sestavljenih koordinatnih sistemov, ki se uporabljajo za zagotavljanje zbirk prostorskih podatkov, se na območjih njegovega geografskega obsega uporablja datum evropskega terestričnega referenčnega sistema 1989 (ETRS89), na območjih izven geografskega obsega ETRS89 pa se uporablja datum mednarodnega terestričnega referenčnega sistema (ITRS) ali drugega geodetskega koordinatnega referenčnega sistema, ki je skladen z ITRS. Skladnost z ITRS pomeni, da opredelitev sistema temelji na opredelitvi ITRS in da je v skladu s standardom EN ISO 19111 razmerje med sistemoma dobro dokumentirano.

1.3.   Koordinatni referenčni sistemi

Zbirke prostorskih podatkov so na voljo vsaj v enem od koordinatnih sistemov iz oddelkov 1.3.1, 1.3.2 in 1.3.3, razen če ne velja eden od pogojev iz oddelka 1.3.4.

1.3.1.   Trirazsežni koordinatni referenčni sistemi

trirazsežne kartezijske koordinate, ki temeljijo na datumu iz oddelka 1.2 in uporabljajo parametre elipsoida geodetskega referenčnega sistema 1980 (GRS80);

trirazsežne geodetske koordinate (širina, dolžina in elipsoidna višina), ki temeljijo na datumu iz oddelka 1.2 in uporabljajo parametre elipsoida GRS80.

1.3.2.   Dvorazsežni koordinatni referenčni sistemi

dvorazsežne geodetske koordinate (širina in dolžina), ki temeljijo na datumu iz oddelka 1.2 in uporabljajo parametre elipsoida GRS80;

ravninske koordinate, ki uporabljajo koordinatni referenčni sistem ETRS89 v Lambertovi azimutni ekvivalentni projekciji;

ravninske koordinate, ki uporabljajo koordinatni referenčni sistem ETRS89 v Lambertovi konformni konusni projekciji;

ravninske koordinate, ki uporabljajo koordinatni referenčni sistem ETRS89 v prečni Mercatorjevi projekciji.

1.3.3.   Sestavljeni koordinatni referenčni sistemi

1.

Za horizontalno komponento sestavljenega koordinatnega referenčnega sistema se uporablja eden od koordinatnih referenčnih sistemov iz oddelka 1.3.2.

2.

Za vertikalno komponento se uporablja eden od naslednjih koordinatnih sistemov:

za vertikalno komponento na kopnem se uporablja evropski vertikalni referenčni sistem (EVRS) za izražanje višin, določenih na podlagi težnosti, v njegovem geografskem obsegu. Na območjih izven geografskega obsega EVRS se za izražanje višin, določenih na podlagi težnosti, uporabljajo drugi vertikalni referenčni sistemi, ki temeljijo na Zemljinem težnostnem polju,

za vertikalno komponento v prosti atmosferi se uporablja barometrični pritisk, pretvorjen v višino prek mednarodne standardne atmosfere po standardu ISO 2533:1975.

1.3.4.   Drugi koordinatni referenčni sistemi

V naslednjih primerih se lahko uporabljajo drugi koordinatni referenčni sistemi kot tisti iz 1.3.1, 1.3.2 ali 1.3.3:

1.

Za posamezne teme prostorskih podatkov so lahko v tej prilogi določeni drugi koordinatni referenčni sistemi.

2.

Za območja zunaj celinske Evrope lahko države članice same opredelijo ustrezne koordinatne referenčne sisteme.

Geodetske oznake in parametri za opis teh koordinatnih referenčnih sistemov ter izvajanje postopkov pretvorbe in preoblikovanja se po standardih EN ISO 19111 in ISO 19127 dokumentirajo, ustvari pa se tudi identifikator.

1.4.   Koordinatni referenčni sistemi, ki se uporabljajo z omrežno storitvijo pregledovanja

Za prikazovanje zbirk prostorskih podatkov prek omrežne storitve pregledovanja v skladu z Uredbo št. 976/2009 morajo biti na voljo vsaj koordinatni referenčni sistemi za dvorazsežne geodetske koordinate (širina, dolžina).

1.5.   Identifikatorji koordinatnega referenčnega sistema

1.

Parametri in identifikatorji koordinatnih referenčnih sistemov se vodijo v enem ali več skupnih registrih za koordinatne referenčne sisteme.

2.

Za sklicevanje na koordinatne referenčne sisteme iz tega oddelka se uporabljajo samo identifikatorji iz skupnega registra.

2.   GEOGRAFSKA KOORDINATNA MREŽA

2.1.   Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporabljajo še naslednje opredelitve:

„mreža“ pomeni omrežje, sestavljeno iz dveh ali več nizov krivulj, kjer se pripadniki vsakega niza algoritmično sekajo s pripadniki drugega niza,

„mrežna celica“ pomeni celico, ki jo razmejujejo mrežne krivulje,

„mrežna točka“ pomeni točko, ki je na presečišču dveh ali več krivulj v mreži.

2.2.   Mreže

Mreža iz oddelka 2.2.1 se uporablja v infrastrukturi za prostorske informacije (INSPIRE), razen če ne velja eden od pogojev iz oddelka 2.2.2.

2.2.1.   Mreža za vseevropsko prostorsko analiziranje in poročanje

Mreža, opredeljena v tem oddelku, se uporablja kot georeferenčni okvir, ki mora biti sestavljen iz mrež z nespremenljivimi in nedvoumnimi položaji mrežnih celic enake površine.

Mreža temelji na koordinatnem referenčnem sistemu ETRS89 v lambertovi azimutni ekvivalentni projekciji (ETRS89-LAEA) s centrom projekcije v točki 52° N, 10° E ter navideznim pomikom proti vzhodu, x0 = 4 321 000 m in navideznim pomikom proti severu, y0 = 3 210 000 m.

Izhodišče mreže sovpada z reduciranim izhodiščem koordinatnega referenčnega sistema ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).

Mrežne točke mrež, ki temeljijo na ETRS89-LAEA, sovpadajo z mrežnimi točkami mreže.

Mreža je hierarhična, z ločljivostmi 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m in 100 000 m.

Usmerjenost mreže je jug–sever in zahod–vzhod.

Mreža je označena kot Grid_ETRS89-LAEA. Za označevanje posameznih ločljivosti se doda velikost celice, izražena v metrih.

Referenčna točka mrežne celice je v njenem spodnjem levem kotu.

Za nedvoumno referenciranje in označevanje mrežne celice se uporablja oznaka celice, ki je sestavljena iz velikosti celice in koordinat spodnjega levega kota v ETRS89-LAEA. Velikost celice se izraža v metrih („m“) za celice, velikosti do 100 m, ali v kilometrih („km“) za celice, velikosti 1 000 m in večje. Vrednosti za pomik proti severu in vzhodu se delita z 10n, pri čemer je n število sledečih ničel v vrednosti velikost celice.

2.2.2.   Druge mreže

Izjeme, ko se lahko uporabljajo druge mreže, in ne tiste iz oddelka 2.2.1, so naslednje:

1.

Za posamezne teme prostorskih podatkov so lahko v tej prilogi določene druge mreže. V tem primeru se za podatke, ki se izmenjajo s tako tematsko mrežo, uporabijo standardi, v katere je opredelitev mreže že vključena s podatki ali povezana prek sklica.

2.

Za referenciranje mrež v območjih zunaj celinske Evrope lahko države članice po načelih za mrežo iz oddelka 2.2.1 določijo lastno mrežno, ki temelji na geodetskem koordinatnem referenčnem sistemu, skladnem z ITRS in Lambertovo azimutno ekvivalentno projekcijo. V tem primeru se ustvari identifikator za koordinatni referenčni sistem.

3.   ZEMLJEPISNA IMENA

3.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tip prostorskega objekta se uporablja za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Zemljepisna imena“:

kraj z imenom.

3.1.1.   Kraj z imenom (NamedPlace)

Katera koli entiteta iz stvarnega sveta, ki ima eno ali več lastnih imen.

Atributi tipa prostorskega objekta NamedPlace

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija kraja z imenom. Podrobni opis podatka ne omejuje tipov geometrije.

GM_Object

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Ločljivost, izražena z indeksom merila ali razdaljo na tleh, nad katero kraja z imenom in pojavitev njegovih imen ni treba več prikazovati v osnovni storitvi pregledovanja.

MD_Resolution

voidable

localType

Opredelitev vrste entitete, poimenovane z zemljepisnimi imeni, ki jo opredeli upravljavec podatkov, v najmanj enem uradnem jeziku Evropske unije.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Ločljivost, izražena z indeksom merila ali razdaljo na tleh, pod katero kraja z imenom in pojavitev njegovih imen ni treba več prikazovati v osnovni storitvi pregledovanja.

MD_Resolution

voidable

name

Kraj z imenom.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifikator prostorskega objekta, ki ponazarja isto entiteto, vendar se morda pojavlja v drugih temah INSPIRE.

Identifier

voidable

type

Opredelitev vrste entitete, označene z zemljepisnimi imeni.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.   Podatkovni tipi

3.2.1.   Zemljepisno ime (GeographicalName)

Lastno ime, ki se uporablja za entiteto iz stvarnega sveta.

Atributi podatkovnega tipa GeographicalName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

grammaticalGender

Slovnična lastnost samostalnika, ki se odraža tudi na nanašajoči pridevniški besedi in samostalniškemu zaimku.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Slovnična kategorija samostalnikov, ki izraža razlike v številu.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Jezik imena, ki je v skladu s standardom ISO 639-3 ali ISO 639-5 izražen kot tričrkovna oznaka.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitativna informacija, ki omogoča razlikovati vrednost imena glede na stopnjo njegove standardizacije in/ali pomembnosti.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informacija, ki omogoča ugotoviti, ali gre za isto ime, ki se uporablja/se je uporabljalo v območju, na katerem je prostorski objekt lociran v trenutku, ko se ime uporablja ali se je uporabljalo.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Ustrezna, pravilna ali standardna (standardna v zadevni jezikovni skupnosti) izgovorjava zemljepisnega imena.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Prvotni vir podatkov, iz katerega je bilo zemljepisno ime vzeto in dodano v zbirko podatkov, v kateri se vodi/objavlja. Za nekatere poimenovane prostorske objekte se lahko nanaša na zbirko podatkov o objavi, če druge informacije niso na voljo.

CharacterString

voidable

spelling

Pravilen zapis zemljepisnega imena.

SpellingOfName

 

3.2.2.   Izgovorjava imena (PronunciationOfName)

Ustrezna, pravilna ali standardna (standardna v zadevni jezikovni skupnosti) izgovorjava imena.

Atributi podatkovnega tipa PronunciationOfName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

pronunciationIPA

Ustrezna, pravilna ali standardna (standardna v zadevni jezikovni skupnosti) izgovorjava imena, zapisana v mednarodni fonetični abecedi (International Phonetic Alphabet, IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Ustrezna, pravilna ali standardna (standardna v zadevni jezikovni skupnosti) izgovorjava imena, izražena s povezavo do zvočne datoteke.

URI

voidable

Omejitve podatkovnega tipa PronunciationOfName

Vsaj eden od dveh atributov pronunciationSoundLink in pronunciationIPA ne sme biti void (prazen).

3.2.3.   Črkovanje imena (SpellingOfName)

Pravilni zapis imena.

Atributi podatkovnega tipa SpellingOfName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

script

Nabor grafičnih znakov (npr. abeceda), ki se uporablja za zapis imena, po potrebi izražen s štiričrkovno oznako po standardu ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Zapis imena.

CharacterString

 

transliterationScheme

Način za pretvorbo zapisa imen med različnimi pisavami.

CharacterString

voidable

3.3.   Šifranti

3.3.1.   Slovnični spol (GrammaticalGenderValue)

Slovnični spol zemljepisnega imena.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

3.3.2.   Slovnično število (GrammaticalNumberValue)

Slovnično število zemljepisnega imena.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

3.3.3.   Status imena (NameStatusValue)

Status zemljepisnega imena je informacija, ki omogoča razlikovati vrednost imena glede na stopnjo njegove standardizacije in/ali pomembnosti.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

3.3.4.   Tip zemljepisnega imena(NamedPlaceTypeValue)

Tip zemljepisnega imena.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

3.3.5.   Izvor (NativenessValue)

Izvor zemljepisnega imena.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

3.4.   Sloji

Sloj teme prostorskih podatkov „Zemljepisna imena“

Ime sloja

Naziv sloja

Vrsta prostorskega objekta

GN.Geographicalnames

Zemljepisna imena

NamedPlace

4.   UPRAVNE ENOTE

4.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskega objekta se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Upravne enote“:

upravna meja,

upravna enota,

kondominij,

regija NUTS.

4.1.1.   Upravna meja (AdministrativeBoundary)

Razmejitvena črta med upravnimi enotami.

Atributi tipa prostorskega objekta AdministrativeBoundary

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

country

Dvočrkovna oznaka države, kot je določena v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku Urada za publikacije Evropske unije.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrična ponazoritev mejne črte.

GM_Curve

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

legalStatus

Pravni status upravne meje.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Hierarhične ravni vseh sosednjih upravnih enot, po katerih poteka ta meja.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Tehnični status upravne meje.

TechnicalStatusValue

voidable


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta AdministrativeBoundary

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

admUnit

Upravne enote, ki jih razmejuje ta upravna meja.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.2.   Upravna enota (AdministrativeUnit)

Upravna enota za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo.

Atributi tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

Voidable

country

Dvočrkovna oznaka države, kot je določena v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku Urada za publikacije Evropske unije.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

Voidable

geometry

Geometrična ponazoritev prostorskega območja, ki ga pokriva upravna enota.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

name

Uradno nacionalno zemljepisno ime upravne enote, po potrebi v različnih jezikih.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematski identifikator, ki ustreza nacionalnim administrativnim oznakam, določenimi v vsaki državi.

CharacterString

 

nationalLevel

Raven nacionalne administrativne hierarhije, na kateri je upravna enota ustanovljena.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Ime ravni v nacionalni administrativni hierarhiji, na kateri je upravna enota ustanovljena.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Center za nacionalno ali lokalno upravo.

ResidenceOfAuthority

voidable

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

administeredBy

Upravna enota, ustanovljena na isti ravni nacionalne administrativne hierarhije, ki upravlja to upravno enoto.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Upravne meje med to upravno enoto in vsemi sosednjimi enotami.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Upravna enota, ustanovljena na isti ravni nacionalne administrativne hierarhije, ki jo soupravlja ta upravna enota.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominij, s katerim upravlja ta upravna enota.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Enote, ustanovljene na nižji ravni nacionalne administrativne hierarhije, ki ji upravna enota pripada.

AdministrativeUnit

voidable

NUTS

Regija NUTS, ki topološko zajema to upravno enoto.

NUTSRegion

voidable

upperLevelUnit

Enota, ustanovljena na višji ravni nacionalne administrativne hierarhije, ki jo upravlja ta upravna enota.

AdministrativeUnit

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit

Vloga asociacije „kondominij“ se uporablja samo za upravne enote, za katere ima atribut nationalLevel vrednost „1st order“ (nacionalna raven).

Enote na najnižji ravni ne morejo tvoriti asociacij z enotami na nižji ravni.

Enote na najvišji ravni ne morejo tvoriti asociacij z enotami na višji ravni.

4.1.3.   Kondominij (Condominium)

Upravno območje, ki je ustanovljeno neodvisno od nacionalne administrativne razdelitve ozemlja in s katerim upravljata dve ali več držav.

Atributi tipa prostorskega objekta Condominium

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisna.

DateTime

voidable

geometry

Geometrična ponazoritev prostorskega območja, ki ga kondominij pokriva.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

name

Uradno zemljepisno ime tega kondominija, po potrebi v različnih jezikih.

GeographicalName

voidable


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta Condominium

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

admUnit

Upravna enota, ki upravlja kondominij.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.4.   Regija NUTS (NUTSRegion)

Statistična teritorialna enota, opredeljena v okviru Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Statistični okoliši“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Atributi tipa prostorskega objekta NUTSRegion

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

NUTSCode

Enolična oznaka statistične teritorialne enote, kot je opredeljena v okviru Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003.

CharacterString

 

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjene v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrična ponazoritev prostorskega območja, ki ga pokriva regija NUTS.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

4.2.   Podatkovni tipi

4.2.1.   Sedež organa (ResidenceOfAuthority)

Podatkovni tip, ki ponazarja naziv in položaj sedeža organa.

Atributi podatkovnega tipa ResidenceOfAuthority

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Položaj sedeža organa.

GM_Point

voidable

name

Naziv sedeža organa.

GeographicalName

 

4.3.   Oštevilčenja

4.3.1.   Pravni status (LegalStatusValue)

Opis pravnega statusa upravnih meja.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje LegalStatusValue

Vrednost

Opredelitev

agreed

Razpačena meja je bila dogovorjena med sosednjimi upravnimi enotami in je zdaj stabilna.

notAgreed

Razpačena meja še ni bila dogovorjena med sosednjimi upravnimi enotami in se lahko spremeni.

4.3.2.   Tehnični status (TechnicalStatusValue)

Opis tehničnega statusa upravnih meja.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje TechnicalStatusValue

Vrednost

Opredelitev

edgeMatched

Meje sosednjih upravnih enot imajo isti niz koordinat.

notEdgeMatched

Meje sosednjih upravnih enot nimajo istega niza koordinat.

4.4.   Šifranti

4.4.1.   Raven administrativne hierarhije (AdministrativeHierarchyLevel)

Administrativne ravni v nacionalni administrativni hierarhiji. Šifrant odraža raven hierarhične piramide administrativnih struktur, ki temelji na geometrični agregaciji ozemelj in ni nujno, da opisuje podrejenost med povezanimi administrativnimi organi.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

4.5.   Zahteve za teme

1.

Vsak primerek tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit, razen enote na nacionalni ravni, ki predstavljajo državo članico in soupravljane enote, se izrecno nanaša na eno enoto na višji ravni upravne hierarhije. To ujemanje se izrazi z vlogo asociacije upperLevelUnit tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit.

2.

Vsak primerek tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit, razen tisti na najnižji ravni, se nanaša na svoje zadevne enote na nižji ravni. To ujemanje se izrazi z vlogo asociacije lowelLevelUnit tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit.

3.

Če upravno enoto upravljata dve ali več upravnih enot, se uporablja vloga asociacije administeredBy. Enote, ki soupravljajo to enoto, uporabljajo inverzno vlogo coAdminister.

4.

Upravne enote na isti ravni upravne hierarhije si konceptualno ne delijo skupnih območij.

5.

Primerki tipa prostorskega objekta AdministrativeBoundary ustrezajo robovom v topološki strukturi celotnega mejnega grafa (z vsemi ravnmi).

6.

Prostorski obseg kondominija je lahko izven geometrije, ki ponazarja prostorski obseg upravne enote.

7.

Kondominije lahko upravljajo samo upravne enote na nacionalni ravni.

4.6.   Sloji

Sloj teme prostorskih podatkov „Upravne enote“

Ime sloja

Naziv sloja

Vrsta prostorskega objekta

AU.AdministrativeUnit

Upravna enota

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Upravna meja

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominij

Condominium

AU.NUTSRegion

Regija NUTS

NUTSRegion

5.   NASLOVI

5.1.   Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporablja še naslednja opredelitev:

„naslovljiv objekt“ pomeni prostorski objekt, ki mu je smiselno dodeliti naslov.

5.2.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskega objekta se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Naslovi“:

naslov,

ime naslovnega območja,

komponenta naslova,

ime upravne enote,

poštni deskriptor,

ime prometnice.

5.2.1.   Naslov (Address)

Oznaka nespremenljive lokacije nepremičnine z uporabo strukturirane zloženke iz zemljepisnih imen in identifikatorjev.

Atributi tipa prostorskega objekta Address

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

alternativeIdentifier

Zunanji, tematski identifikator prostorskega objekta Address, ki omogoča medopravilnost z obstoječimi podedovanimi sistemi ali aplikacijami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

locator

Človeku razumljiv označevalec ali ime.

AddressLocator

 

position

Položaj karakteristične točke, ki ponazarja lokacijo naslova v skladu z določenim podrobnim opisom, vključno z informacijami o položaju izhodišča.

GeographicPosition

 

status

Veljavnost naslova med življenjskim ciklom (različica) prostorskega objekta Address.

StatusValue

voidable

validFrom

Datum in čas, ko je ta različica naslova bila ali bo veljavna v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je ta različica naslova prenehala ali bo prenehala veljati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta Address

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

building

Stavba, ki ji je naslov dodeljen ali s katero je povezan.

Tip, ki se opredeli v temi prostorskih podatkov „Stavbe“.

voidable

component

Označuje, da je komponenta naslova del naslova.

AddressComponent

 

parcel

Katastrska parcela, ki ji je naslov dodeljen ali s katero je povezan.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Glavni (matični) naslov, s katerim je ta (pod)naslov tesno povezan.

Address

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta Address

Naslov ima prostorski objekt s komponento naslova upravne enote, ki je na ravni 1 (Country).

Naslov ima natanko eden privzeti geografski položaj (atribut „default“ prostorskega objekta GeographicPosition mora imeti vrednost „true“).

5.2.2.   Ime naslovnega območja (AddressAreaName)

Komponenta naslova, ki ponazarja ime geografskega območja ali kraja, ki zaradi dodeljevanja naslova združuje več naslovljivih objektov in ni upravna enota.

Tip je podtip tipa AddressComponent.

Atributi tipa prostorskega objekta AddressAreaName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Lastno ime, ki se uporablja za naslovno območje.

GeographicalName

 


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta AddressAreaName

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

namedPlace

Poimenovani kraj, ki ga to naslovno območje ponazarja.

NamedPlace

voidable

5.2.3.   Komponenta naslova (AddressComponent)

Identifikator ali zemljepisno ime določenega geografskega območja, lokacije ali drugega prostorskega objekta, ki določa obseg naslova.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta AddressComponent

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

alternativeIdentifier

Zunanji, tematski identifikator prostorskega objekta Address Component, ki omogoča medopravilnost z obstoječimi podedovanimi sistemi ali aplikacijami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

status

Veljavnost komponente naslova med življenjskim ciklom (različica) prostorskega objekta Address Component.

StatusValue

voidable

validFrom

Datum in čas, ko je ta različica komponente naslova bila ali bo veljavna v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je ta različica komponente naslova prenehala veljati ali ko bo prenehala veljati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta AddressComponent

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

situatedWithin

Druga komponenta naslova, v kateri je prostorski objekt, ki ga ponazarja ta komponenta naslova.

AddressComponent

voidable

5.2.4.   Ime upravne enote (AdminUnitName)

Komponenta naslova, ki ponazarja ime upravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo.

Tip je podtip tipa AddressComponent.

Atributi tipa prostorskega objekta AdminUnitName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

level

Administrativna raven v nacionalni administrativni hierarhiji.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Uradno zemljepisno ime upravne enote, po potrebi v različnih jezikih.

GeographicalName

 


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta AdminUnitName

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

adminUnit

Upravna enota, ki je vir vsebine imena upravne enote.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.   Poštni deskriptor (PostalDescriptor)

Komponenta naslova, ki za poštne namene ponazarja identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk v državi, regiji ali mestu.

Tip je podtip tipa AddressComponent.

Atributi tipa prostorskega objekta PostalDescriptor

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

postCode

Koda, ki se ustvari in vzdržuje za poštne namene za identifikacijo razdelitev naslovov in poštnih dostavnih točk.

CharacterString

 

postName

Eno ali več imen, ki se ustvarijo in vzdržujejo za poštne namene za identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk.

GeographicalName

 

Omejitve tipa prostorskega objekta PostalDescriptor

Če ni poštne številke, se zahteva ime pošte.

Če ni imena pošte, se zahteva poštna številka.

5.2.6.   Ime prometnice (ThoroughfareName)

Komponenta naslova, ki ponazarja ime prehoda ali poti od ene lokacije do druge.

Tip je podtip tipa AddressComponent.

Atributi tipa prostorskega objekta ThoroughfareName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Ime prometnice.

ThoroughfareNameValue

 


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta ThoroughfareName

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

transportLink

Ena ali več povezav prometnega omrežja, ki jim je bil dodeljen prostorski objekt Thoroughfare Name.

TransportLink

voidable

5.3.   Podatkovni tipi

5.3.1.   Lokator naslova (AddressLocator)

Človeku razumljiv označevalec ali ime, ki uporabniku ali aplikaciji omogoča, da se v področju uporabe imena prometnice, imena naslovnega območja, imena upravne enote ali poštnega deskriptorja, kjer je naslov lociran, sklicuje na naslov oziroma naslov razlikuje od sosednjih naslovov.

Atributi podatkovnega tipa AddressLocator

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Številka ali zaporedje znakov, ki enolično določa lokator v ustreznih področjih uporabe.

LocatorDesignator

 

level

Raven, na katero se lokator nanaša.

LocatorLevelValue

 

name

Zemljepisno ime ali opisno besedilo, ki se nanaša na nepremičnino, določeno z lokatorjem.

LocatorName

 

Povezovalne vloge podatkovnega tipa AddressLocator

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

withinScopeOf

Komponenta naslova, ki opredeljuje področje uporabe, v katerem se lokator naslova dodeljuje v skladu s pravili za zagotavljanje nedvoumnosti.

AddressComponent

voidable

Omejitve podatkovnega tipa AddressLocator

Če ni označevalca, se zahteva ime.

Če ni imena, se zahteva označevalec.

5.3.2.   Ponazoritev naslova (AddressRepresentation)

Ponazoritev prostorskega objekta Address za uporabo v zunanjih aplikacijskih shemah, ki morajo vsebovati berljive osnovne informacije in informacije o naslovu.

Atributi podatkovnega tipa AddressRepresentation

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

addressArea

Ime ali imena geografskega območja ali kraja, ki združuje več naslovljivih objektov zaradi dodeljevanja naslova in ni upravna enota.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Ime ali imena upravne enote, na območju katere država članica ima in/ali izvaja pristojnosti na lokalni, regionalni in državni ravni.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Številka ali zaporedje znakov, ki uporabniku ali aplikaciji omogoča, da lokator v ustreznem področju uporabe razlaga, razčlenjuje in oblikuje. Lokator lahko vsebuje več označevalcev lokatorja.

CharacterString

 

locatorName

Lastna imena, ki se uporabljajo za entiteto v stvarnem svetu, določeno z lokatorjem.

GeographicalName

 

postCode

Koda, ki se ustvari in vzdržuje za poštne namene za identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk.

CharacterString

voidable

postName

Eno ali več imen, ki se ustvarijo in vzdržujejo za poštne namene za identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Ime ali imena prehoda ali poti od ene lokacije do druge, npr. ceste ali vodotoka.

GeographicalName

voidable


Povezovalne vloge podatkovnega tipa AddressRepresentation

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

addressFeature

Referenca na prostorski objekt Address.

Address

voidable

5.3.3.   Geografski položaj (GeographicPosition)

Položaj karakteristične točke, ki ponazarja lokacijo naslova glede na podroben opis, vključno z informacijami o položaju izhodišča.

Atributi podatkovnega tipa GeographicalPosition

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

default

Določa, ali je treba ta položaj uporabljati kot privzeti.

Boolean

 

geometry

Položaj točke, izražen s koordinatami izbranega prostorskega referenčnega sistema.

GM_Point

 

method

Opis, kako in kdo je ustvaril ali izpeljal geografski položaj naslova.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informacija o podrobnem opisu, ki se uporablja za ustvarjanje ali izpeljavo tega geografskega položaja naslova.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.   Označevalec lokatorja (LocatorDesignator)

Številka ali zaporedje znakov, ki enolično določa lokator v ustreznih področjih uporabe.Za popolno označevanje lokatorja je lahko potreben eden ali več označevalcev lokatorja.

Atributi podatkovnega tipa LocatorDesignator

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Identifikacijski del označevalca lokatorja, sestavljen iz ene ali več številk ali drugih znakov.

CharacterString

 

type

Vrsta vrednosti lokatorja, ki aplikaciji omogoča, da razlaga, razčlenjuje in oblikuje na podlagi določenih pravil.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.   Ime lokatorja (LocatorName)

Lastno ime, ki se uporablja za entiteto v stvarnem svetu, določeno z lokatorjem.

Atributi podatkovnega tipa LocatorName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Identifikacijski del imena lokatorja.

GeographicalName

 

type

Vrsta vrednosti lokatorja, ki aplikaciji omogoča, da razlaga, razčlenjuje in oblikuje na podlagi določenih pravil.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.   Del imena (PartOfName)

Del polnega imena, ki je nastal iz razčlenitve imena prometnice v ločene, semantične dele z uporabo istega jezika in pisave, v katerem je zapisano polno ime prometnice.

Atributi podatkovnega tipa PartOfName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

part

Niz znakov, ki izraža ločeni del imena z uporabo istega jezika in pisave, v katerem je zapisano polno ime prometnice.

CharacterString

 

type

Razvrstitev dela imena na podlagi njegovega pomena v popolnem imenu prometnice.

PartTypeValue

 

5.3.7.   Vrednost imena prometnice (ThoroughfareNameValue)

Lastno ime, ki se lahko uporablja za prometnico, vključno z razčlenitvijo imena na dele.

Atributi podatkovnega tipa ThoroughfareNameValue

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Lastno ime, ki se uporablja za prometnico.

GeographicalName

 

nameParts

Eden ali več delov, v katere se lahko razdeli ime prometnice.

PartOfName

voidable

5.4.   Šifranti

5.4.1.   Geometrična metoda (GeometryMethodValue)

Opis, kako in kdo je ustvaril ali izpeljal ta geografski položaj naslova.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

5.4.2.   Podroben opis geometrije (GeometrySpecificationValue)

Informacija o podrobnem opisu, ki se uporablja za ustvarjanje ali izpeljavo tega geografskega položaja naslova.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

5.4.3.   Tip označevalca lokatorja (LocatorDesignatorTypeValue)

Opis pomena označevalca lokatorja.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

5.4.4.   Raven lokatorja (LocatorLevelValue)

Raven, na katero se lokator nanaša.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

5.4.5.   Tip imena označevalca (LocatorNameTypeValue)

Opis pomena imena označevalca.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

5.4.6.   Tip dela (PartTypeValue)

Razvrstitev dela imena na podlagi njegovega pomena v polnem imenu prometnice.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

5.4.7.   Status (StatusValue)

Trenutna veljavnost naslova ali komponente naslova v stvarnem svetu.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

5.5.   Zahteve za teme

5.5.1.   Položaj naslova

1.

V zbirki podatkov se položaj naslova ponazori s koordinatami dejanske lokacije z najboljšo razpoložljivo natančnostjo. Pri tem se uporabljajo najbolj natančne, neposredno zajete koordinate ali, če takih ni, koordinate, izpeljane iz ene od komponent naslova, pri čemer se da prednost komponenti, ki omogoča najbolj natančno določanje položaja.

2.

Če naslov vsebuje več kot eden položaj, se atributu specification dodelijo različne vrednosti za vsak položaj.

5.5.2.   Vloge asociacij

1.

Vloga asociacije withinScopeOf mora vsebovati vrednosti za vse lokatorje, ki so dodeljeni na podlagi pravil za zagotavljanje nedvoumnosti v posamezni komponenti naslova (tj. imenu prometnice, imenu naslovnega območja, poštnem označevalcu in imenu upravne enote).

2.

Vloga asociacije parentAddress mora vsebovati za vse naslove, ki so povezani z matičnim (ali glavnim) naslovom.

3.

Naslov tvori asociacijo na ime države, v kateri se nahaja. Poleg tega tvori naslov asociacijo tudi na dodatne komponente naslova, ki so potrebne za nedvoumno označevanje in lociranje primerka naslova.

5.6.   Sloji

Sloj teme prostorskih podatkov „Naslovi“

Ime sloja

Naziv sloja

Tip prostorskega objekta

AD.Address

Naslovi

Address

6.   KATASTRSKE PARCELE

6.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskega objekta se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Katastrske parcele“:

osnovna zemljiška nepremičninska enota,

katastrska meja,

katastrska parcela,

delitev na katastrske enote.

Katastrske parcele so vedno dostopne.

Osnovne zemljiške nepremičninske enote zagotavljajo države članice, pri čemer se enolični katastrski identifikatorji navedejo samo za osnovne zemljiške nepremičninske enote in ne za parcele.

Katastrske meje zagotavljajo države članice, pri čemer se za katastrsko mejo evidentirajo informacije o absolutni natančnosti položaja.

6.1.1.   Osnovna zemljiška nepremičninska enota (BasicPropertyUnit)

Osnovna enota lastnine, ki je evidentirana v zemljiških knjigah, katastrih nepremičnin ali enakovrednih registrih. Opredeljena je z enoličnimi lastninskimi pravicami in homogenimi stvarnimi pravicami na nepremičninah in je sestavljena iz ene ali več sosednjih ali geografsko ločenih parcel.

Atributi tipa prostorskega objekta BasicPropertyUnit

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

areaValue

Velikost – površina evidentiranega območja, ki kvantificira območje, projicirano na vodoravno ravnino katastrskih parcel, ki sestavljajo osnovno zemljiško nepremičninsko enoto.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta evidentirana v zbirki prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Tematski identifikator na nacionalni ravni, navadno popoln nacionalni identifikator osnovne zemljiške nepremičninske enote. Zagotavljati mora povezavo z nacionalnim zemljiškim katastrom ali enakovrednim registrom.

CharacterString

 

validFrom

Datum in čas, ko je bila ali bo osnovna zemljiška nepremičninska enota uradno evidentirana.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je bila ali bo osnovna zemljiška nepremičninska enota uradno izbrisana.

DateTime

voidable

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta BasicPropertyUnit

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

administrativeUnit

Upravna enota na najnižji upravni ravni, v kateri se ta osnovna zemljiška nepremičninska enota nahaja.

AdministrativeUnit

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta BasicPropertyUnit

Vrednost atributa areaValue se izrazi v kvadratnih metrih.

6.1.2.   Katastrska meja (CadastralBoundary)

Del obrisa katastrske parcele. Eno katastrsko parcelo si lahko delita dve sosednji katastrski parceli.

Atributi tipa prostorskega objekta CadastralBoundary

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirki prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Ocenjena absolutna natančnost položaja katastrske meje v uporabljenem koordinatnem referenčnem sistemu INSPIRE. Absolutna natančnost položaja je srednja vrednost položajne natančnosti za nabor položajev, pri čemer so položajne natančnosti razdalje med izmerjenim položajem in položajem, ki šteje za pravi položaj.

Length

voidable

geometry

Geometrija katastrske meje.

GM_Curve

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

validFrom

Datum in čas, ko je bila ali bo katastrska meja uradno evidentirana.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je bila ali bo katastrska meja uradno izbrisana.

DateTime

voidable

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta CadastralBoundary

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

parcel

Katastrske parcele, obrisane s to katastrsko mejo. Katastrska meja lahko obriše eno ali več katastrskih parcel.

CadastralParcel

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta CadastralBoundary

Vrednost atributa estimatedAccuracy se izrazi v metrih.

6.1.3.   Katastrska parcela (CadastralParcel)

Območja, ki jih opredeljujejo zemljiški kataster ali enakovredni registri.

Atributi tipa prostorskega objekta CadastralParcel

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

areaValue

Velikost – površina evidentiranega območja, ki kvantificira območje, projicirano na vodoravno ravnino katastrske parcele.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija katastrske parcele.

GM_Object

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

label

Besedilo, ki se splošno uporablja za identifikacijo katastrske parcele.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Tematski identifikator na nacionalni ravni, navadno popoln nacionalni identifikator katastrske parcele. Zagotavljati mora povezavo z nacionalnim zemljiškim katastrom ali enakovrednim registrom.

CharacterString

 

referencePoint

Točka na katastrski parceli.

GM_Point

voidable

validFrom

Datum in čas, ko je bila ali bo katastrska parcela uradno evidentirana.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je bila ali bo katastrska parcela uradno izbrisana.

DateTime

voidable

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta CadastralParcel

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

administrativeUnit

Upravna enota na najnižji upravni ravni, v kateri se ta katastrska parcela nahaja.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Osnovna zemljiška nepremičninska enota, v kateri se ta katastrska parcela nahaja.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Delitev na katastrske enote najnižje ravni, na katerem se ta katastrska parcela nahaja.

CadastralZoning

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta CadastralParcel

Vrednost atributa areaValue se izrazi v kvadratnih metrih.

Tip geometrije je GM_Surface ali GM_MultiSurface.

6.1.4.   Delitev na katastrske enote (CadastralZoning)

Vmesna območja, ki se uporabljajo za razdelitev državnega ozemlja na katastrske parcele.

Atributi tipa prostorskega objekta CadastralZoning

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Ocenjena absolutna natančnost položaja katastrskih parcel v delitvi na katastrske enote v uporabljenem koordinatnem referenčnem sistemu INSPIRE. Absolutna natančnost položaja je srednja vrednost položajne natančnosti za nabor položajev, pri čemer so položajne natančnosti razdalje med izmerjenim položajem in položajem, ki šteje za pravi položaj.

Length

voidable

geometry

Geometrija delitve na katastrske enote.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

label

Besedilo, ki se splošno uporablja za identifikacijo delitve na katastrske enote.

CharacterString

 

level

Raven delitve na katastrske enote v nacionalni katastrski hierarhiji.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Ime ravni delitve na katastrske enote v nacionalni katastrski hierarhiji, vsaj v enem uradnem Evropske unije.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Ime delitve na katastrske enote.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Tematski identifikator na nacionalni ravni, navadno popoln nacionalni identifikator delitve na katastrske enote.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Imenovalec merila izvirne papirne karte (če obstaja), na katerega se delitev na katastrske enote nanaša.

Integer

voidable

referencePoint

Točka v delitvi na katastrske enote.

GM_Point

voidable

validFrom

Datum in čas, ko je bila ali bo delitev na katastrske enote uradno evidentirana.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je bila ali bo delitev na katastrske enote uradno izbrisana.

DateTime

voidable

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta CadastralZoning

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

upperLevelUnit

Naslednja višja raven delitve na katastrske enote, pod katero spada to delitev na katastrske enote.

CadastralZoning

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta CadastralZoning

Vrednost atributa estimatedAccuracy se izrazi v metrih.

Delitev na katastrske enote na nižji ravni je del delitve na višji ravni.

6.2.   Šifranti

6.2.1.   Delitev na katastrske enote (CadastralZoningLevelValue)

Hierarhične ravni delitve na katastrske enote.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

6.3.   Zahteve za teme

6.3.1.   Ponazoritev geometrije

1.

Zaloga vrednosti prostorskih značilnosti, opredeljena v tem oddelku, ni omejena na podatkovno shemo Simple Feature po standardu EN ISO 19125-1.

2.

Če so katastrske meje zagotovljene, morajo katastrske meje, ki ustrezajo obrisu katastrske parcele, tvoriti zaključene poligone.

6.3.2.   Modeliranje reference objekta

Za vse primerke tipa prostorskega objekta CadastralParcel se atribut nationalCadastralReference uporablja kot tematski identifikator. Ta atribut mora uporabnikom omogočati, da ustvarjajo povezave do pravic, lastnikov in drugih katastrskih informacij, ki so v nacionalnih zemljiških katastrih ali enakovrednih registrih.

6.3.3.   Koordinatni referenčni sistemi

Če so podatki, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Katastrske parcele“, na voljo v ravninskih koordinatah z uporabo Lambertove konformne konusne projekcije, morajo biti na voljo tudi v najmanj enem dodatnem koordinatnem referenčnem sistemu iz oddelkov 1.3.1, 1.3.2 in 1.3.3.

6.4.   Pravila za prikazovanje

6.4.1.   Sloji

Sloj teme prostorskih podatkov „Katastrske parcele“

Ime sloja

Naziv sloja

Tip prostorskega objekta

CP.CadastralParcel

Katastrska parcela

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Delitev na katastrske enote

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Katastrska meja

CadastralBoundary

7.   PROMETNA OMREŽJA

7.1.   Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporabljajo še naslednje opredelitve:

„referenčna točka aerodroma“ pomeni določeni geografski položaj letališča, ki je blizu začetnega ali načrtovanega geometrijskega središča aerodroma in navadno ostaja tam, kjer je bila izvirno določena,

„letališče/heliport“ pomeni točno določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov/helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh,

„globokomorska pot“ pomeni pot na točno določenem območju znotraj opredeljenih meja, kjer je bilo morsko dno natančno izmerjeno in ki zagotavlja, da potopljene prepreke ne presežejo najmanjše dovoljene globine,

„intermodalna povezava“ pomeni povezavo med dvema elementoma v različnih prometnih omrežjih, ki uporabljajo različne načine prevoza in tako omogočajo prestopanje prevažanega medija (ljudi, blago itd.) z enega na drug način prevoza,

„linijski element“ pomeni enorazsežni objekt, ki se uporablja kot os za linearno referenciranje,

„linearno referenciranje“ pomeni navedbo podatkov o lokaciji glede na enorazsežni objekt kot meritve vzdolž (lahko tudi odmaknjeno od) tega elementa,

„oprema za pomoč pri navigaciji “ pomeni fizično opremo za pomoč pri navigaciji, ki je na zemeljskem površju, npr. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalizator in Tactical Air Navigation Beacon (TACAN), ki omogočajo varno vodenje zračnega prometa po obstoječih zračnih poteh,

„objektno referenciranje“ pomeni zagotavljanje prostorskega obsega objekta s sklicevanjem na obstoječi prostorski objekt ali zbirko prostorskih objektov,

„ranžirna postaja“ pomeni območje, ki ga sekajo številni vzporedni, medsebojno povezani železniški tiri (navadno več kot dva) in ki se uporablja za zaustavljanje vlakov zaradi natovarjanja ali raztovarjanja tovora brez oviranja prometa na glavni železniški progi,

„pomembna točka“ pomeni določeno geografsko lokacijo, ki se uporablja za opredelitev poti službe zračnega prometa (Air Traffic Service, ATS), pot leta zrakoplova ali druge navigacijske namene/namene ATS.

7.2.   Struktura teme prostorskih podatkov „Prometna omrežja“

Tipi, določeni za temo prostorskih podatkov „Prometna omrežja“, so strukturirani v naslednje pakete:

skupni elementi prometa,

omrežje zračnega prometa,

omrežje žičničnega prometa,

omrežje železniškega prometa,

omrežje cestnega prometa,

omrežje vodnega prometa.

7.3.   Skupni elementi prometa

7.3.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na skupne elemente prometa:

omejitev dostopa,

stanje objekta,

vzdrževalni organ,

označevalni stebriček,

lastniški organ,

omejitev za vozila,

smer toka prometa,

območje prometa,

prometni odsek,

zaporedje prometnih odsekov,

nabor prometnih odsekov,

prometno omrežje,

prometno vozlišče,

prometni objekt,

prometna točka,

lastnost prometa,

vertikalni položaj.

7.3.1.1.   Omejitev dostopa (AccessRestriction)

Omejitev dostopa do elementa prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta AccessRestriction

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

restriction

Vrsta omejitve dostopa.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Stanje objekta (ConditionOfFacility)

Stanje elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta ConditionOfFacility

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

currentStatus

Trenutna vrednost stanja elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Vzdrževalni organ (MaintenanceAuthority)

Organ, pristojen za vzdrževanje elementa prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta MaintenanceAuthority

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

authority

Naziv vzdrževalnega organa.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Označevalni stebriček (MarkerPost)

Označevalec oddaljenosti, postavljen vzdolž poti v prometnem omrežju, večinoma v rednih presledkih, ki označuje razdaljo od začetka poti ali druge referenčne točke do točke, kjer je označevalec.

Tip je podtip tipa TransportPoint.

Atributi tipa prostorskega objekta MarkerPost

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

location

Razdalja od začetka poti ali druge referenčne točke do točke, kjer je označevalni stebriček.

Distance

 


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta MarkerPost

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

route

Pot v prometnem omrežju, vzdolž katerega je postavljen označevalni stebriček.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Lastniški organ (OwnerAuthority)

Organ, ki je lastnik elementa prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta OwnerAuthority

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

authority

Naziv lastniškega organa.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Omejitev za vozila (RestrictionForVehicles)

Omejitev za vozila na elementu prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta RestrictionForVehicles

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

measure

Ukrep omejitve.

Measure

 

restrictionType

Tip omejitve.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Smer toka prometa (TrafficFlowDirection)

Kaže smer pretoka prometa glede na smer vektorja prometne povezave.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta TrafficFlowDirection

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

direction

Kaže smer pretoka prometa.

LinkDirectionValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta TrafficFlowDirection

Lastnost se lahko nanaša samo na prostorski objekt tipa Link ali LinkSequence.

7.3.1.8.   Območje prometa (TransportArea)

Površina, ki ponazarja prostorski obseg elementa prometnega omrežja.

Tip je podtip tipa NetworkArea.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta TransportArea

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je območje prometa začelo obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega območje prometa v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta TransportArea

Vsa območja prometa imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.9.   Prometni odsek (TransportLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost prometnega omrežja med dvema točkama v omrežju.

Tip je podtip tipa Link.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta TransportLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je prometni odsek začel obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega prometni odsek v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta TransportLink

Vsi prometni odseki imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.10.   Zaporedje prometnih odsekov (TransportLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke prometnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju prometnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element prometnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa LinkSequence.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta TransportLinkSequence

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je zaporedje prometnih odsekov začelo obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega zaporedje prometnih odsekov v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta TransportLinkSequence

Zaporedje prometnih odsekov mora biti sestavljeno iz prometnih odsekov, ki pripadajo istemu prometnemu omrežju.

Vsa zaporedja prometnih odsekov imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.11.   Nabor prometnih odsekov (TransportLinkSet)

Zbirka zaporedij prometnih odsekov in/ali posameznih prometnih odsekov, ki ima v prometnem omrežju posebno funkcijo ali pomen.

Tip je podtip tipa LinkSet.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta TransportLinkSet

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je nabor prometnih odsekov začel obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega nabor prometnih odsekov v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta TransportLinkSet

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

post

Označevalni stebriček vzdolž poti v prometnem omrežju.

MarkerPost

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta TransportLinkSet

Nabor prometnih odsekov mora biti sestavljen iz prometnih odsekov ali zaporedij prometnih odsekov, ki pripadajo istemu prometnemu omrežju.

Vsi nabori prometnih odsekov imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.12.   Prometno omrežje (TransportNetwork)

Zbirka elementov omrežja, ki pripada enemu načinu prevoza.

Tip je podtip tipa Network.

Atributi tipa prostorskega objekta TransportNetwork

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

typeOfTransport

Tip prometnega omrežja, temelječ na tipu infrastrukture, ki jo omrežje uporablja.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Prometno vozlišče (TransportNode)

Točkovni prostorski objekt, ki se uporablja za povezljivost.

Tip je podtip tipa Node.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta TransportNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je prometno vozlišče začelo obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega prometno vozlišče v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta TransportNode

Vsa prometna vozlišča imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.14.   Prometni objekt (TransportObject)

Osnova identitete objektov prometnega omrežja v stvarnem svetu.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta TransportObject

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geographicalName

Zemljepisno ime, ki se uporablja za identifikacijo objekta prometnega omrežja v stvarnem svetu. Zagotavlja „ključ“ za implicitno povezovanje različnih ponazoritev objekta.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Prometna točka (TransportPoint)

Točkovni prostorski objekt (ni vozlišče), ki ponazarja položaj elementa prometnega omrežja.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta TransportPoint

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Lokacija prometne točke.

GM_Point

 

validFrom

Čas, ko je prometna točka začela obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega prometna točka v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta TransportPoint

Vse prometne točke imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.16.   Lastnost prometa (TransportProperty)

Referenca na lastnost, ki se nanaša na omrežje. Lastnost lahko velja za celoten element omrežja, na katerega se nanaša; pri linijskih prostorskih objektih je lahko opisana z linearnim referenciranjem.

Tip je podtip tipa NetworkProperty.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta TransportProperty

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je lastnost prometa začela obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega lastnost prometa v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta TransportProperty

Vse lastnosti prometa imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.17.   Vertikalni položaj (VerticalPosition)

Vertikalna raven glede na druge elemente prometnega omrežja.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta VerticalPosition

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

verticalPosition

Relativni vertikalni položaj elementa prometa.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.   Oštevilčenja

7.3.2.1.   Tip prometa (TransportTypeValue)

Možni tipi prometnih omrežij.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje TransportTypeValue

Vrednost

Opredelitev

air

Prometno omrežje s prevozom po zraku.

cable

Prometno omrežje s prevozom z žičnico.

rail

Prometno omrežje s prevozom po tirih.

road

Prometno omrežje s prevozom po cesti.

water

Prometno omrežje s prevozom po vodi.

7.3.3.   Šifranti

7.3.3.1.   Omejitev dostopa (AccessRestrictionValue)

Tipi omejitve dostopa za element prometa.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.3.3.2.   Tip omejitve (RestrictionTypeValue)

Možne omejitve za vozila, ki imajo dostop do elementa prometa.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.   Omrežje zračnega prometa

7.4.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje zračnega prometa:

območje aerodroma,

kategorija aerodroma,

vozlišče aerodroma,

tip aerodroma,

zračni odsek,

zaporedje zračnih odsekov,

zračno vozlišče,

zračna pot,

odsek zračne poti,

območje zračnega prostora,

območje ploščadi,

stanje zračnega objekta,

določena točka,

dolžina elementa,

širina elementa,

nadmorska višina letališča,

postopek instrumentalnega prileta,

spodnja meja nadmorske višine,

pomoč pri navigaciji,

postopkovni odsek,

območje vzletno-pristajalne steze,

točka središčnice vzletno-pristajalne steze,

standardni instrumentalni prihod,

standardni instrumentalni odhod,

sestava površine,

območje vozne steze,

območje pristanka in vzleta,

zgornja meja nadmorske višine,

omejitev uporabe.

7.4.1.1.   Območje aerodroma (AerodromeArea)

Določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov in/ali helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.4.1.2.   Kategorija aerodroma (AerodromeCategory)

Kategorija aerodroma glede na področje uporabe in pomembnost služb zračnega prometa, ki se ponujajo od aerodroma in do njega.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta AerodromeCategory

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

aerodromeCategory

Vrednost za kategorijo aerodroma.

AerodromeCategoryValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta AerodromeCategory

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je vozlišče aerodroma ali območje aerodroma.

7.4.1.3.   Vozlišče aerodroma (AerodromeNode)

Vozlišče na referenčni točki aerodroma na letališču/heliportu, ki se uporablja za njegovo poenostavljeno ponazarjanje.

Tip je podtip tipa AirNode.

Atributi tipa prostorskega objekta AerodromeNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designatorIATA

Tričrkovni oznaka IATA za aerodrom (letališče/heliport).

CharacterString

Voidable

locationIndicatorICAO

Štiričrkovna oznaka lokacije ICAO za aerodrom (letališče/heliport) po dokumentu ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidable


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta AerodromeNode

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

controlTowers

Niz kontrolnih stolpov, ki pripadajo aerodromu (letališče/heliport).

Tip, ki se opredeli v temi prostorskih podatkov „Stavbe“.

voidable

7.4.1.4.   Tip aerodroma (AerodromeType)

Oznaka za tip aerodroma.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta AerodromeType

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

aerodromeType

Tip aerodroma.

AerodromeTypeValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta AerodromeType

Lastnost se lahko nanaša samo na prostorski objekt, ki je vozlišče aerodroma ali območje aerodroma.

7.4.1.5.   Zračni odsek (AirLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost zračnega omrežja med dvema točkama v omrežju.

Tip je podtip tipa TransportLink.

Tip je abstrakten.

7.4.1.6.   Zaporedje zračnih odsekov (AirLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke zračnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v zračnem omrežju.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Zračno vozlišče (AirNode)

Vozlišče, ki se pojavi v zračnem omrežju.

Tip je podtip tipa TransportNode.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta AirNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

significantPoint

Atribut, ki kaže, ali je zračno vozlišče pomembna točka.

Boolean

 

7.4.1.8.   Zračna pot (AirRoute)

Določena pot od konca vzleta in začetnega vzpenjanja do začetka prileta in pristajanja, namenjena usmerjanju prometa, ki je potrebno zaradi zagotavljanja službe zračnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.

Atributi tipa prostorskega objekta AirRoute

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

airRouteType

Razvrstitev poti.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Oznaka ali označevalec zračne poti.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Odsek zračne poti (AirRouteLink)

Del poti, kot ga določata dve zaporedni pomembni točki, ki se navadno preleti brez vmesnega postanka.

Tip je podtip tipa AirLink.

Atributi tipa prostorskega objekta AirRouteLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

airRouteLinkClass

Razred ali tip odseka zračne poti.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Območje zračnega prostora (AirspaceArea)

Določen obseg zračnega prostora, ki je opisan kot horizontalna projekcija z vertikalnimi mejami.

Tip je podtip tipa TransportArea.

Atributi tipa prostorskega objekta AirspaceArea

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

AirspaceAreaType

Oznaka, ki ponazarja splošno strukturo ali značilnosti posameznega zračnega prostora.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Območje ploščadi (ApronArea)

Točno določeno območje kopenskega aerodroma/heliporta, namenjeno vkrcavanju ali izkrcavanju potnikov, nakladanju ali razkladanju pošte ali tovora, polnjenju z gorivom, parkiranju ali vzdrževanju.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.4.1.12.   Stanje zračnega objekta (ConditionOfAirFacility)

Stanje zračnega elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.

Tip je podtip tipa ConditionOfFacility.

Omejitve tipa prostorskega objekta ConditionOfAirFacility

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je vozlišče aerodroma, območje aerodroma ali območje vzletno-pristajalne steze.

7.4.1.13.   Določena točka (DesignatedPoint)

Geografska lokacija, ki ni označena s krajem radio-navigacijskega sredstva in se uporablja za določanje poti ATS, poti leta zrakoplova ali za druge navigacijske namene ali namene ATS.

Tip je podtip tipa AirNode.

Atributi tipa prostorskega objekta DesignatedPoint

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Označevalec točke.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Dolžina elementa (ElementLength)

Fizična dolžina elementa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta ElementLength

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

length

Fizična dolžina elementa.

Measure

 

Omejitve tipa prostorskega objekta ElementLength

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je območje vzletno-pristajalne steze, območje vozne steze ali območje pristanka in vzleta.

7.4.1.15.   Širina elementa (ElementWidth)

Fizična širina elementa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta ElementWidth

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

width

Fizična širina elementa.

Measure

 

Omejitve tipa prostorskega objekta ElementWidth

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je območje vzletno-pristajalne steze, območje vozne steze ali območje pristanka in vzleta.

7.4.1.16.   Nadmorska višina letališča (FieldElevation)

Nadmorska višina aerodroma kot vertikalna razdalja med najvišjo točko pristajalnega območja aerodroma in srednjo višino morske gladine.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta FieldElevation

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

altitude

Vrednost nadmorske višine letališča

Measure

 

Omejitve tipa prostorskega objekta FieldElevation

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je vozlišče aerodroma ali območje aerodroma.

7.4.1.17.   Instrumentni prilet (InstrumentApproachProcedure)

Niz vnaprej določenih manevrov glede na letalske instrumente z določeno zaščito pred ovirami iz točke začetnega prileta, ali po potrebi od začetka točno določene poti prihoda do točke, iz katere je mogoče opraviti pristanek, in nato, če pristanek ni bil opravljen, do položaja, kjer veljajo merila za čakanje ali merila za višino ovir na poti prileta.

Tip je podtip tipa ProcedureLink.

7.4.1.18.   Spodnja meja nadmorske višine (LowerAltitudeLimit)

Nadmorska višina, ki določa spodnjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta LowerAltitudeLimit

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

altitude

Vrednost meje nadmorske višine.

Measure

 

Omejitve tipa prostorskega objekta LowerAltitudeLimit

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je odsek zračne poti ali območje zračnega prostora.

7.4.1.19.   Pomoč pri navigaciji (Navaid)

Eden ali več sistemov za pomoč pri navigaciji, ki zagotavljajo storitve navigacijske službe.

Tip je podtip tipa AirNode.

Atributi tipa prostorskega objekta Navaid

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Identifikator sistema za pomoč pri navigaciji.

CharacterString

voidable

navaidType

Tip pomoči pri navigaciji.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Postopkovni odsek (ProcedureLink)

Niz vnaprej določenih manevrov z določeno zaščito pred ovirami.

Tip je podtip tipa AirLink.

7.4.1.21.   Območje vzletno-pristajalne steze (RunwayArea)

Točno določeno pravokotno območje na kopenskem aerodromu/heliportu, pripravljeno za pristajanje in vzletanje zrakoplovov.

Tip je podtip tipa TransportArea.

Atributi tipa prostorskega objekta RunwayArea

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Polni tekstovni označevalec vzletno-pristajalne steze, ki se uporablja za njeno enolično označevanje na aerodromu/heliportu z več kot eno stezo.

CharacterString

voidable

runwayType

Tip vzletno-pristajalne steze, tj. vzletno-pristajalna steza za letala ali območje končnega prileta in vzleta (FATO) za helikopterje.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Točka središčnice vzletno-pristajalne steze (RunwayCentrelinePoint)

Operativno pomemben položaj na središčnici v smeri vzletno-pristajalne steze.

Tip je podtip tipa AirNode.

Atributi tipa prostorskega objekta RunwayCentrelinePoint

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

pointRole

Vloga točke vzdolž središčnice v smeri vzletno-pristajalne steze.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardni instrumentalni prihod (StandardInstrumentArrival)

Točno določena pot prihoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki pomembno točko, navadno pot ATS, povezuje s točko, od katere se lahko začne objavljeni postopek instrumentalnega prileta.

Tip je podtip tipa ProcedureLink.

Atributi tipa prostorskega objekta StandardInstrumentArrival

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Tekstovni označevalec standardnega instrumentnega prihoda.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Standardni instrumentalni odhod (StandardInstrumentDeparture)

Točno določena pot odhoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki povezuje aerodrom ali posamezno vzletno-pristajalno stezo aerodroma z določeno pomembno točko, ki se navadno nahaja na točno določeni ATS poti, kjer se začne en-route faza poleta.

Tip je podtip tipa ProcedureLink.

Atributi tipa prostorskega objekta StandardInstrumentDeparture

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Tekstovni označevalec standardnega instrumentnega odhoda.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Sestava površine (SurfaceComposition)

Sestava površine na aerodromu/heliportu.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta SurfaceComposition

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

surfaceComposition

Oznaka za sestavo površine na aerodromu/heliportu.

SurfaceCompositionValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta SurfaceComposition

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je območje vzletno-pristajalne steze, območje vozne steze, območje ploščadi ali območje pristanka in vzleta.

7.4.1.26.   Območje vozne steze (TaxiwayArea)

Točno določena pot na kopenskem aerodromu/heliportu, namenjena vožnji zrakoplovov/helikopterjev po letaliških manevrskih površinah in povezovanju enega dela aerodroma z drugim.

Tip je podtip tipa TransportArea.

Atributi tipa prostorskega objekta TaxiwayArea

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Tekstualni označevalec vozne steze.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Območje pristanka in vzleta (TouchDownLiftOff)

Utrjeno območje, na katerem helikopter lahko pristane ali vzleti.

Tip je podtip tipa AirNode.

Atributi tipa prostorskega objekta TouchDownLiftOff

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Tekstovni označevalec območja pristanka in vzleta.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Zgornja meja nadmorske višine (UpperAltitudeLimit)

Nadmorska višina, ki določa zgornjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta UpperAltitudeLimit

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

altitude

Vrednost meje nadmorske višine.

Measure

 

Omejitve tipa prostorskega objekta UpperAltitudeLimit

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je odsek zračne poti ali območje zračnega prostora.

7.4.1.29.   Omejitev uporabe (UseRestriction)

Omejitve uporabe objekta zračnega omrežja.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta UseRestriction

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

restriction

Tip omejitve uporabe objekta zračnega omrežja.

AirUseRestrictionValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta UseRestriction

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je zračna pot, zračni odsek (ali posebni zračni odsek), zračno vozlišče (ali posebno zračno vozlišče) ali območje aerodroma.

7.4.2.   Šifranti

7.4.2.1.   Kategorija aerodroma (AerodromeCategoryValue)

Možne kategorije aerodroma glede na področje uporabe in pomembnost služb zračnega prometa, ki se ponujajo od aerodroma in do njega.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.2.2.   Tip aerodroma (AerodromeTypeValue)

Oznaka, ki ponazarja, ali je pojavna oblika entitete aerodrom ali heliport.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.2.3.   Razred odseka zračne poti (AirRouteLinkClassValue)

Tip poti z navigacijskega stališča.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.2.4.   Tip zračne poti (AirRouteTypeValue)

Razvrstitev poti kot ATS poti ali severno-atlantske poti (North Atlantic Tracks).

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.2.5.   Omejitev zračne uporabe (AirUseRestrictionValue)

Omejitev uporabe objekta zračnega omrežja.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.2.6.   Tip območja zračnega prostora (AirspaceAreaTypeValue)

Uveljavljeni tipi zračnega prostora.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.2.7.   Tip pomoči pri navigaciji (NavaidTypeValue)

Tipi pomoči pri navigaciji.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.2.8.   Vloga točke (PointRoleValue)

Vloga točke središčnice vzletno-pristajalne steze.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.2.9.   Tip vzletno-pristajalne steze (RunwayTypeValue)

Oznaka, s katero se ločuje med vzletno-pristajalnimi stezami za letala in območji končnega prileta in vzleta (FATO) za helikopterje.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.4.2.10.   Sestava površine (SurfaceCompositionValue)

Oznaka za sestavo površine.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.5.   Omrežje žičničnega prometa

7.5.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje žičničnega prometa:

žičnični odsek,

zaporedje žičničnih odsekov,

nabor žičničnih odsekov,

žičnično vozlišče.

7.5.1.1.   Žičnični odsek (CablewayLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost žičničnega omrežja med dvema točkama v omrežju žičničnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportLink.

Atributi tipa prostorskega objekta CablewayLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

cablewayType

Tip žičničnega prevoza.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Zaporedje žičničnih odsekov (CablewayLinkSequence)

Urejena zbirka žičničnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Nabor žičničnih odsekov (CablewayLinkSet)

Zbirka zaporedij žičničnih odsekov in/ali posameznih žičničnih odsekov, ki ima v omrežju žičničnega prometa posebno funkcijo ali pomen.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Žičnično vozlišče (CablewayNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema zaporednima žičničnima odsekoma.

Tip je podtip tipa TransportNode.

7.5.2.   Šifranti

7.5.2.1.   Tip žičnice (CablewayTypeValue)

Možni tipi žičničnega prevoza.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.6.   Omrežje železniškega prometa

7.6.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje železniškega prometa:

računska hitrost,

nazivna tirna širina,

število tirov,

območje železnice,

elektrifikacija železnice,

železniška proga,

železniški odsek,

zaporedje železniških odsekov,

železniško vozlišče,

območje železniške postaje,

oznaka železniške postaje,

vozlišče železniške postaje,

tip železnice,

uporaba železnice,

območje ranžirne postaje,

vozlišče ranžirne postaje.

7.6.1.1.   Računska hitrost (DesignSpeed)

Navedba največje hitrosti, za katero je bila železniška proga načrtovana.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta DesignSpeed

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

speed

Navedba največje hitrosti, za katero je bila železniška proga načrtovana.

Velocity

 

Omejitve tipa prostorskega objekta DesignSpeed

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.2.   Nazivna tirna širina (NominalTrackGauge)

Nazivna razdalja med dvema zunanjima tirnicama železniškega tira.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta NominalTrackGauge

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

nominalGauge

Enotna vrednost, ki označuje tirno širino.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Tirna širina, izražena kot nejasna kategorija glede na standardno evropsko tirno širino.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta NominalTrackGauge

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.3.   Število tirov (NumberOfTracks)

Število tirov za železniškem odseku.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta NumberOfTracks

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Navaja, ali predstavlja število tirov največjo ali najmanjšo vrednost.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Število obstoječih tirov.

Integer

 

Omejitve tipa prostorskega objekta NumberOfTracks

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.4.   Območje železnice (RailwayArea)

Površina, ki jo zaseda železniški tir, vključno z balastom.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.6.1.5.   Elektrifikacija železnice (RailwayElectrification)

Navedba, ali ima železnica električnim sistem za napajanje vozil, ki se po njej premikajo.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta RailwayElectrification

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

electrified

Navaja, ali ima železnica električni sistem za napajanje vozil, ki se po njej premikajo.

Boolean

 

Omejitve tipa prostorskega objekta RailwayElectrification

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.6.   Železniška proga (RailwayLine)

Zbirka zaporedij železniških odsekov in/ali posameznih železniških odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.

Atributi tipa prostorskega objekta RailwayLine

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

railwayLineCode

Enolična oznaka železniške proge v državi članici.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Železniški odsek (RailwayLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost železniškega omrežja med dvema točkama v omrežju.

Tip je podtip tipa TransportLink.

Atributi tipa prostorskega objekta RailwayLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

fictitious

Železniški odsek ne ponazarja resničnega in obstoječega železniškega tira, ampak njegov navidezni potek.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Zaporedje železniških odsekov (RailwayLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke železniških odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v železniškem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju železniških odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element železniškega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Železniško vozlišče (RailwayNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja pomembno točko vzdolž železniškega omrežja ali presečišče železniških tirov, ki se uporablja za opisovanje njegove povezljivosti.

Tip je podtip tipa TransportNode.

Atributi tipa prostorskega objekta RailwayNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

formOfNode

Funkcija železniškega vozlišča v železniškem omrežju.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Območje železniške postaje (RailwayStationArea)

Ploskovni prostorski objekt, ki ponazarja topografske meje objektov na železniških postajah (zgradbe, ranžirne postaje, napeljavo in opremo), namenjene opravljanju dejavnosti železniških postaj.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.6.1.11.   Oznaka železniške postaje (RailwayStationCode)

Enolična oznaka, dodeljena železniški postaji.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta RailwayStationCode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

stationCode

Enolična oznaka, dodeljena železniški postaji.

CharacterString

 

Omejitve tipa prostorskega objekta RailwayStationCode

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.12.   Vozlišče železniške postaje (RailwayStationNode)

Železniško vozlišče, ki ponazarja lokacijo železniške postaje vzdolž železniškega omrežja.

Tip je podtip tipa RailwayNode.

Atributi tipa prostorskega objekta RailwayStationNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

numberOfPlatforms

Vrednost, ki ponazarja število razpoložljivih peronov na železniški postaji.

Integer

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta RailwayStationNode

Za vozlišče železniške postaje mora biti vrednost atributa formOfNode vedno RailwayStop.

7.6.1.13.   Tip železnice (RailwayType)

Tip železniškega prevoza, za katerega je bila proga načrtovana.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta RailwayType

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

type

Tip železniškega prevoza, za katerega je bila proga načrtovana.

RailwayTypeValue

 

Omejitev tipa prostorskega objekta RailwayType

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.14.   Uporaba železnice (RailwayUse)

Trenutna uporaba železnice.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta RailwayUse

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

use

Trenutna uporaba železnice.

RailwayUseValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta RailwayUse

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.15.   Območje ranžirne postaje (RailwayYardArea)

Ploskovni prostorski objekt, ki se uporablja za ponazoritev topografskih meja ranžirne postaje.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.6.1.16.   Vozlišče ranžirne postaje (RailwayYardNode)

Železniško vozlišče, ki je na območju ranžirne postaje.

Tip je podtip tipa RailwayNode.

Omejitve tipa prostorskega objekta RailwayYardNode

Za vozlišče ranžirne postaje mora biti vrednost atributa formOfNode vedno RailwayStop.

7.6.2.   Oštevilčenja

7.6.2.1.   Najmanjše ali največje število tirov (MinMaxTrackValue)

Vrednosti za označevanje, ali predstavlja število tirov največjo, najmanjšo ali srednjo vrednost.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje MinMaxTrackValue

Vrednost

Opredelitev

average

Število tirov je srednja vrednost za določeni del železniškega omrežja.

maximum

Število tirov je največja vrednost za določeni del železniškega omrežja.

minimum

Število tirov je najmanjša vrednost za določeni del železniškega omrežja.

7.6.2.2.   Kategorija tirne širine (TrackGaugeCategoryValue)

Možne kategorije tirov glede na njihovo nazivno tirno širino.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje TrackGaugeCategoryValue

Vrednost

Opredelitev

broad

Nazivna tirna širina je večja od standardne.

standard

Nazivna tirna širina je enaka evropskemu standardu (1 435 mm).

narrow

Nazivna tirna širina je manjša od standardne.

notApplicable

Opredelitev nazivne tirne širine se ne uporablja za to vrsto železniškega prevoza.

7.6.3.   Šifranti

7.6.3.1.   Oblika železniškega vozlišča (FormOfRailwayNodeValue)

Možne funkcije železniškega vozlišča v železniškem omrežju.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.6.3.2.   Tip železnice (RailwayTypeValue)

Možni tipi železniškega prevoza.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.6.3.3.   Uporaba železnice (RailwayUseValue)

Možne uporabe železnice.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.   Omrežje cestnega prometa

7.7.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje cestnega prometa:

evropska pot,

oblika ceste,

kategorija ceste,

število pasov,

cesta,

cestni svet,

cestni odsek,

zaporedje cestnih odsekov,

ime ceste,

cestno vozlišče,

cestno počivališče,

tip cestnega počivališča,

kategorija cestne površine,

širina ceste,

omejitev hitrosti,

vozišče.

7.7.1.1.   Evropska pot (ERoad)

Zbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, označena s številko evropske poti, ki ponazarja pot, ki je del mednarodnega omrežja evropskih poti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.

Atributi tipa prostorskega objekta ERoad

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

europeanRouteNumber

Oznaka poti v mednarodnem omrežju evropskih poti. Oznaka se vedno začne s črko E, sledi ji eno-, dvo- ali trimestno število.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Oblika ceste (FormOfWay)

Razvrstitev na podlagi fizičnih lastnosti cestnega odseka.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta FormOfWay

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

formOfWay

Fizična oblika ceste.

FormOfWayValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta FormOfWay

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.3.   Kategorija ceste (FunctionalRoadClass)

Razvrstitev na podlagi pomembnosti vloge, ki jo ima cesta v cestnem omrežju.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta FunctionalRoadClass

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

functionalClass

Kategorija cestnega odseka v cestnem omrežju.

FunctionalRoadClassValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta FunctionalRoadClass

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.4.   Število pasov (NumberOfLanes)

Število pasov cestnega elementa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta NumberOfLanes

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

direction

Navaja, na katero smer vožnje se nanaša število pasov.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Navaja, ali število pasov predstavlja največjo ali najmanjšo vrednost.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Število pasov.

Integer

 

Omejitve tipa prostorskega objekta NumberOfLanes

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.5.   Cesta (Road)

Zbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.

Atributi tipa prostorskega objekta Road

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

localRoadCode

Identifikacijska oznaka, ki jo cesti dodeli lokalni organ, pristojen za ceste.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Državna številka ceste.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Cestni svet (RoadArea)

Območje, ki se razteza do meje ceste, vključno s prometnimi površinami in drugimi deli ceste.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.7.1.7.   Cestni odsek (RoadLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost cestnega omrežja med dvema točkama v omrežju. Cestni odseki so lahko steze, kolesarske poti, ceste z enojnim voziščem, ceste z več vozišči in celo navidezne prečnice čez trge, prek katerih poteka promet.

Tip je podtip tipa TransportLink.

7.7.1.8.   Zaporedje cestnih odsekov (RoadLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke cestnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v cestnem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju cestnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element cestnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Ime ceste (RoadName)

Ime ceste, ki ji ga je dodelil pristojni organ.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta RoadName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Ime ceste.

GeographicalName

 

Omejitve tipa prostorskega objekta RoadName

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.10.   Cestno vozlišče (RoadNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema cestnima odsekoma ali pomemben prostorski objekt, npr. bencinsko črpalko ali krožišče.

Tip je podtip tipa TransportNode.

Atributi tipa prostorskega objekta RoadNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

formOfRoadNode

Opis funkcije cestnega vozlišča v omrežju cestnega prometa.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Cestno počivališče (RoadServiceArea)

Površina, priključena na cesto in namenjena ponujanju različnih cestnih storitev.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.7.1.12.   Tip cestnega počivališča (RoadServiceType)

Opis tipa cestnega počivališča in razpoložljivih storitev.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta RoadServiceType

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

availableFacility

Storitev, ki je na določenem cestnem počivališču.

ServiceFacilityValue

 

type

Tip cestnega počivališča.

RoadServiceTypeValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta RoadServiceType

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt tipa RoadServiceArea ali RoadNode (če je atribut formOfRoadNode enak atributu roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategorija cestne površine (RoadSurfaceCategory)

Navedba stanja površine pripadajočega cestnega elementa. Navaja, ali je cesta asfaltirana ali ne.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta RoadSurfaceCategory

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

surfaceCategory

Tip cestne površine.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta RoadSurfaceCategory

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.14.   Širina ceste (RoadWidth)

Širina ceste, merjena kot srednja vrednost.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta RoadWidth

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

measuredRoadPart

Navaja, za kateri del ceste velja atribut width.

RoadPartValue

voidable

width

Širina ceste.

Measure

 

Omejitve tipa prostorskega objekta RoadWidth

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.15.   Omejitev hitrosti (SpeedLimit)

Omejitev hitrosti za vozila na cesti.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta SpeedLimit

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

areaCondition

Omejitev hitrosti je odvisna od okoljskih pogojev.

AreaConditionValue

voidable

direction

Navaja, za katero smer vožnje velja omejitev hitrosti.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Število pasov (vključno z začetnim pasom), za katere velja omejitev hitrosti.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Navaja, ali je omejitev hitrosti najvišja, najnižja ali priporočena.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Vir omejitve hitrosti.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Vrednost omejitve hitrosti.

Velocity

 

startLane

Indeks prvega pasu, za katerega velja omejitev hitrosti. Za države s potekom prometa po desni strani ceste se indeks 1 nanaša na skrajni desni pas, povečuje pa se proti levi; za države s potekom prometa po levi strani se indeks 1 nanaša na skrajni levi pas, indeks pa se povečuje proti desni.

Integer

voidable

validityPeriod

Obdobje omejitve hitrosti.

TM_Period

voidable

vehicleType

Tip vozila, za katerega velja omejitev hitrosti.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Vremenske razmere, od katerih je odvisna omejitev hitrosti.

WeatherConditionValue

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta SpeedLimit

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.16.   Vozišče (VehicleTrafficArea)

Površina, ki ponazarja del ceste, ki se uporablja za običajen promet vozil.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.7.2.   Oštevilčenja

7.7.2.1.   Funkcionalni razred ceste (FunctionalRoadClassValue)

Vrednosti funkcijske razvrstitve cest. Razvrstitev temelji na pomembnosti vloge, ki jo ima cesta v cestnem omrežju.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje FunctionalRoadClassValue

Vrednost

Opredelitev

mainRoad

Najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

firstClass

Druge najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

secondClass

Tretje najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

thirdClass

Četrte najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

fourthClass

Pete najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

fifthClass

Šeste najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

sixthClass

Sedme najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

seventhClass

Osme najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

eighthClass

Devete najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

ninthClass

Najmanj pomembne ceste v določenem omrežju.

7.7.2.2.   Najmanjše ali največje število pasov (MinMaxLaneValue)

Vrednost, ki prikazuje, ali število pasov predstavlja največjo, najmanjšo ali srednjo vrednost.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje MinMaxLaneValue

Vrednost

Opredelitev

maximum

Število pasov je največja vrednost za določeni del cestnega omrežja.

minimum

Število pasov je najmanjša vrednost za določeni del cestnega omrežja.

average

Število pasov je srednja vrednost za določeni del cestnega omrežja.

7.7.2.3.   Vrsta omejitve hitrosti (SpeedLimitMinMaxValue)

Možne vrednosti za ponazoritev vrste omejitve hitrosti.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje SpeedLimitMinMaxValue

Vrednost

Opredelitev

maximum

Omejitev hitrosti je največja vrednost.

minimum

Omejitev hitrosti je najmanjša vrednost.

recommendedMaximum

Omejitev hitrosti je največja priporočena vrednost.

recommendedMinimum

Omejitev hitrosti je najmanjša priporočena vrednost.

7.7.3.   Šifranti

7.7.3.1.   Krajevni pogoj (AreaConditionValue)

Omejitev hitrosti, ki je odvisna od območja.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.3.2.   Oblika cestnega vozlišča (FormOfRoadNodeValue)

Funkcija cestnih vozlišč.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.3.3.   Oblika ceste (FormOfWayValue)

Razvrstitev na podlagi fizičnih lastnosti cestnega odseka.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.3.4.   Del ceste (RoadPartValue)

Navedba, za kateri del ceste velja vrednost meritve.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.3.5.   Tip cestnega počivališča (RoadServiceTypeValue)

Tipi cestnih počivališč.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.3.6.   Kategorija cestne površine (RoadSurfaceCategoryValue)

Vrednost, ki označuje, ali je cesta asfaltirana ali ne.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.3.7.   Storitve na počivališču (ServiceFacilityValue)

Možne storitve na cestnem počivališču.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.3.8.   Vir omejitve hitrosti (SpeedLimitSourceValue)

Možni viri omejitve hitrosti.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.3.9.   Tip vozila (VehicleTypeValue)

Možni tipi vozil.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.7.3.10.   Vremenske razmere (WeatherConditionValue)

Vrednosti za navajanje vremenskih razmer, ki vplivajo na omejitev hitrosti.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.8.   Omrežje vodnega prometa

7.8.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje vodnega prometa:

navigacijska oznaka,

boja,

razred CEMT,

stanje vodnega objekta,

območje plovne poti,

trajektna povezava,

uporaba trajekta,

notranja plovna pot,

pomorska plovna pot,

pristaniško območje,

pristaniško vozlišče,

omejitev za plovila,

shema ločene plovbe,

območje sheme ločene plovbe,

povezava sheme ločene plovbe,

pot sheme ločene plovbe,

krožišče sheme ločene plovbe,

separator sheme ločene plovbe,

zaporedje vodnih odsekov,

vodno vozlišče,

smer toka vodnega prometa,

plovna pot,

odsek plovne poti,

vozlišče plovne poti.

7.8.1.1.   Navigacijska oznaka (Beacon)

Izpostavljen, posebej zgrajen objekt, ki je dobro vidno znamenje na fiksni lokaciji, kot pomoč pri navigaciji ali hidrografskih meritvah.

Tip je podtip tipa TransportPoint.

7.8.1.2.   Boja (Buoy)

Plavajoči objekt, pritrjen na dno na posebnem mestu (označenem na karti), kot pomoč pri navigaciji ali drugih posebnih vrstah uporabe.

Tip je podtip tipa TransportPoint.

7.8.1.3.   Razred CEMT (CEMTClass)

Razvrstitev notranje plovne poti po sistemu CEMT (Evropska konferenca ministrov za promet).

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta CEMTClass

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

CEMTClass

Vrednost, ki označuje razvrstitev notranje plovne poti po sistemu CEMT (Evropska konferenca ministrov za promet).

CEMTClassValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta CEMTClass

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.4.   Stanje vodnega objekta (ConditionOfWaterFacility)

Stanje elementa omrežja vodnega prometa v smislu njegove dokončanosti in uporabe.

Tip je podtip tipa ConditionOfFacility.

Omejitve tipa prostorskega objekta ConditionOfWaterFacility

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.5.   Območje plovne poti (FairwayArea)

Glavni del plovne poti, po katerem se največ pluje.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.8.1.6.   Trajektna povezava (FerryCrossing)

Posebna plovna pot, ki naj bi olajšala prevoz potnikov, vozil ali drugega tovora prek vodnega telesa in ki se navadno uporablja za povezovanje dveh ali več vozlišč kopenskega prometnega omrežja.

Tip je podtip tipa Waterway.

7.8.1.7.   Uporaba trajekta (FerryUse)

Tip prevoza, ki se izvaja na trajektni povezavi.

Tip je podtip tipa TransportProperty.

Atributi tipa prostorskega objekta FerryUse

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

ferryUse

Vrednost, ki označuje tip prevoza, ki se izvaja na trajektni povezavi.

FerryUseValue

 

Omejitve tipa prostorskega objekta FerryUse

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.8.   Notranja plovna pot (InlandWaterway)

Plovna pot, ki je opredeljena v notranjih celinskih vodah.

Tip je podtip tipa Waterway.

7.8.1.9.   Pomorska plovna pot (MarineWaterway)

Plovna pot, ki je opredeljena v morskih vodah.

Tip je podtip tipa Waterway.

Atributi tipa prostorskega objekta MarineWaterway

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

deepWaterRoute

Atribut, ki označuje, ali je pomorska plovna pot globokomorska pot.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Pristaniško območje (PortArea)

Ploskovni prostorski objekt, ki ponazarja fizične meje vseh objektov, ki so del kopenske cone morskega ali celinskega pristanišča.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.8.1.11.   Pristaniško vozlišče (PortNode)

Točkovni prostorski objekt, ki poenostavljeno ponazarja morsko ali celinsko pristanišče, ki se nahaja blizu obrežja vodnega telesa, kjer je pristanišče.

Tip je podtip tipa Network.

7.8.1.12.   Omejitev za plovila (RestrictionForWaterVehicles)

Omejitev za plovila na elementu vodnega prometa.

Tip je podtip tipa RestrictionForVehicles.

Omejitve tipa prostorskega objekta RestrictionForWaterVehicles

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.13.   Shema ločene plovbe (TrafficSeparationScheme)

Shema, ki naj bi zmanjšala nevarnost trčenja na prezasičenih in/ali stekajočih se območjih, tako da ločuje promet, ki se premika protismerno ali skoraj protismerno.

Tip je abstrakten.

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta TrafficSeparationScheme

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

component

Sestavni del sheme ločene plovbe.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Zbirka pomorskih plovnih poti, povezanih s shemo ločene plovbe.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Označevalec, ki je sestavni del sheme ločene plovbe.

Beacon

 

markerBuoy

Označevalec, ki je sestavni del sheme ločene plovbe.

Buoy

 

7.8.1.14.   Območje sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeArea)

Ploskovni prostorski objekt, ki je sestavni del sheme ločene plovbe.

Tip je podtip tipa TransportArea.

Tip je abstrakten.

7.8.1.15.   Povezava sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Točno določeno območje, kjer se plovne poti križajo.

Tip je podtip tipa TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.16.   Pot sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeLane)

Območje s točno določenimi mejami, kjer poteka enosmerni promet.

Tip je podtip tipa TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.17.   Krožišče sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Shema ločene plovbe, v kateri se promet premika v nasprotni smeri urinega kazalca okoli določene točke ali cone.

Tip je podtip tipa TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18.   Separator sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Cona, ki ločuje poti, po katerih ladje plujejo protismerno ali skoraj protismerno, ali ki ločuje plovne poti, namenjene posebnim razredom ladij, ki plujejo v isti smeri.

Tip je podtip tipa TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19.   Zaporedje vodnih odsekov (WaterLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke odsekov plovnih poti ali vodotokov (če je to potrebno), ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v vodnem omrežju.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.8.1.20.   Vodno vozlišče (WaterNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportNode.

Tip je abstrakten.

7.8.1.21.   Smer pretoka vodnega prometa (WaterTrafficFlowDirection)

Kaže smer pretoka vodnega prometa glede na smer vektorja odseka vodnega prometa.

Tip je podtip tipa TrafficFlowDirection.

Omejitve tipa prostorskega objekta WaterTrafficFlowDirection

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.22.   Plovna pot (Waterway)

Zbirka zaporedij vodnih odsekov in/ali posameznih odsekov plovnih poti in/ali odsekov vodotokov (po potrebi), za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti, ki tvorijo plovne poti na vodnih telesih (oceani, morja, reke, jezera, kanali ali prekopi).

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.

Tip je abstrakten.

7.8.1.23.   Odsek plovne poti (WaterwayLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost omrežja vodnega prometa med dvema zaporednima vozliščema plovne poti ali vodotoka. Ponazarja linijski odsek na vodnem telesu, ki se uporablja za ladijski prevoz.

Tip je podtip tipa TransportLink.

7.8.1.24.   Vozlišče plovne poti (WaterwayNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa.

Tip je podtip tipa Network.

Atributi tipa prostorskega objekta WaterwayNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

formOfWaterwayNode

Opis funkcije vozlišča plovne poti v omrežju vodnega prometa.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.   Oštevilčenja

7.8.2.1.   Razred CEMT (CEMTClassValue)

Razvrstitev notranje plovne poti po resoluciji CEMT št. 92/2 (Evropska konferenca ministrov za promet).

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje CEMTClassValue

Vrednost

Opredelitev

I

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu I, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

II

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu II, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

III

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu III, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

IV

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu IV, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

Va

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu Va, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

Vb

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu Vb, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

VIa

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu VIa, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

VIb

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu VIb, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

VIc

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu VIc, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

VII

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu VII, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

7.8.3.   Šifranti

7.8.3.1.   Uporaba trajekta (FerryUseValue)

Tip prevoza, ki se izvaja s trajektom.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.8.3.2.   Oblika vozlišča plovne poti (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkcija vozlišča plovne poti v omrežju vodnega prometa.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

7.9.   Zahteve glede teme „Promet“

7.9.1.   Usklajenost zbirk prostorskih podatkov

1.

Upodobitve središčnice in vozlišč v prometnih omrežjih so vedno znotraj območja istega objekta.

2.

Povezljivost prometnih omrežij prek državnih meja in, če je potrebno, tudi prek regionalnih meja (in zbirk podatkov) v državah članicah vzpostavijo in vzdržujejo ustrezni organi, pri čemer uporabljajo mehanizme za čezmejno povezljivost, ki jih zagotavlja tip NetworkConnection.

7.9.2.   Modeliranje reference objekta

1.

Če se v podatkih prometnih omrežjih uporabi linearno referenciranje, se položaj referenciranih lastnosti na odsekih in zaporedjih odsekov izrazi kot razdalja, merjena vzdolž zagotovljene geometrije temeljnih odsekov.

2.

Intermodalna povezava se vedno nanaša na dva elementa, ki pripadata različnima omrežjema.

7.9.3.   Ponazoritev geometrije

1.

Zaključki prometnih odsekov se povezujejo vedno, ko obstaja presečišče med pojavi v stvarnem svetu, ki jih te ponazarjajo. Povezave se ne ustvarjajo pri križajočih se elementih omrežja, pri katerih ni mogoč prehod z enega na drugi element.

2.

V zbirki podatkov o prometnih omrežjih, ki vsebuje vozlišča, se ta vozlišča prisotna samo, kjer se prometni odseki stikajo ali končajo.

7.9.4.   Modeliranje reference objekta

Pri vodnih prometnih omrežjih se ponovno uporabi geometrija središčnice vodnega omrežja teme „Hidrografija“, če ta obstaja in je izvedljivo. Zato se objektno referenciranje uporabi za povezovanje poti vodnega prometa z obstoječo geometrijo vodnega omrežja v temi „Hidrografija“.

7.9.5.   Središčnice

Središčnice cestnih in železniških objektov so del obsega fizičnega objekta stvarnega sveta, ki ga ponazarjajo, če navedeni odsek ni označen s „fictitious“.

7.9.6.   Zagotavljanje povezljivosti omrežja

1.

Kadarkoli obstaja povezava v prometnem omrežju, morajo biti vsi povezani zaključki odsekov in neobvezna vozlišča, ki so del te povezave, pozicionirani na razdalji, ki je manjša od tolerance povezljivosti med njima.

2.

Zaključki odsekov in vozlišča, ki niso povezani, so vedno ločeni z razdaljo, ki je večja od tolerance povezljivosti.

3.

V zbirkah podatkov, ki vsebujejo prometne odseke in vozlišča, mora relativni položaj vozlišč in zaključkov odsekov glede na navedeno toleranco povezljivosti ustrezati asociacijam, ki obstajajo med njimi v zbirki podatkov.

7.10.   Sloji

Sloji teme prostorskih podatkov „Prometna omrežja“

Tip sloja

Naziv sloja

Tip prostorskega objekta

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Generično prometno vozlišče

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Generični prometni odsek

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Generično območje prometa

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Cestni odsek

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Vozišče

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Cestno počivališče

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Cestni svet

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Železniški odsek

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Območje železniške postaje

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Območje ranžirne postaje

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Območje železnice

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Odsek plovne poti

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Območje plovne poti

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Pristaniško območje

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Zračni odsek

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Območje aerodroma

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Območje vzletno-pristajalne steze

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Območje zračnega prostora

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Območje ploščadi

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Območje vozne steze

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Žičnični odsek

CablewayLink

8.   HIDROGRAFIJA

8.1.   Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporabljajo še naslednje opredelitve:

„vodonosnik“ pomeni kamninski sloj ali sloje ali druge geološke plasti pod zemeljsko površino, ki so dovolj porozne ali prepustne, da omogočajo pomemben tok podzemne vode ali odvzem pomembnih količin podzemne vode,

„podzemna voda“ pomeni vso vodo pod zemeljskim površjem v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem,

„porečje“ pomeni območje kopnega, s katerega ves površinski odtok teče skozi vrsto potokov, rek in lahko tudi jezer v določeno točko vodotoka (običajno v jezero ali sotočje rek).

8.2.   Struktura teme prostorskih podatkov „Hidrografija“

Tipi, določeni za temo prostorskih podatkov „Hidrografija“, so strukturirani v naslednje skupine:

hidrografija – baza,

hidrografija – mreža,

hidrografija – fizične vode,

hidrografija – poročanje.

8.3.   Hidrografija - baza

8.3.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tip prostorskega objekta se uporablja za izmenjavo in razvrstitev prostorskih objektov, ki se nanašajo na skupino „hidrografija – baza“:

hidrografski objekt.

8.3.1.1.   Hidrografski objekt (HydroObject)

Osnova identitete hidrografskih objektov (vključno z umetnimi) v stvarnem svetu.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta HydroObject

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geographicalName

Zemljepisno ime, ki se uporablja za identifikacijo hidrografskega objekta v stvarnem svetu. Zagotavlja „ključ“ za implicitno povezovanje različnih ponazoritev objekta.

GeographicalName

voidable

hydroId

Identifikator, ki se uporablja za identifikacijo hidrografskega objekta v stvarnem svetu. Zagotavlja „ključ“ za implicitno povezovanje različnih ponazoritev objekta.

HydroIdentifier

 


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta HydroObject

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

relatedHydroObject

Povezani hidrografski objekt, ki ponazarja isto entiteto iz stvarnega sveta.

HydroObject

voidable

8.3.2.   Podatkovni tipi

8.3.2.1.   Hidrografski identifikator (HydroIdentifier)

Hidrografski tematski identifikator.

Atributi podatkovnega tipa HydroIdentifier

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

classificationScheme

Opis identifikacijske sheme (nacionalne, evropske itd.), ki se uporablja.

CharacterString

 

localId

Lokalni identifikator, ki ga dodeli določen organ.

CharacterString

 

namespace

Kazalnik področja uporabe lokalnega identifikatorja.

CharacterString

 

8.4.   Hidrografija - mreža

8.4.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrstitev prostorskih objektov, ki se nanašajo na skupino „hidrografija – mreža“:

hidrografsko vozlišče,

odsek vodotoka,

zaporedje odsekov vodotoka,

izvennivojsko križanje vodotoka.

8.4.1.1.   Hidrografsko vozlišče (HydroNode)

Vozlišče v hidrografski mreži.

Tip je podtip tipa Node.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Atributi tipa prostorskega objekta HydroNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

hydroNodeCategory

Vrsta hidrografskega vozlišča.

HydroNodeCategoryValue

voidable

8.4.1.2.   Odsek vodotoka (WatercourseLink)

Segment vodotoka v hidrografski mreži.

Tip je podtip tipa Link.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Atributi tipa prostorskega objekta WatercourseLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

flowDirection

Smer vodnega toka na segmentu glede na digitalizacijo geometrije segmenta.

LinkDirectionValue

voidable

length

Dolžina segmenta mreže.

Length

voidable

8.4.1.3.   Zaporedje odsekov vodotoka (WatercourseLinkSequence)

Zaporedje odsekov vodotoka, ki ponazarja nerazvejano pot skozi hidrografsko mrežo.

Tip je podtip tipa LinkSequence.

Tip je podtip tipa HydroObject.

8.4.1.4.   Izvennivojsko križanje vodotoka (WatercourseSeparatedCrossing)

Element v hidrografski mreži, ki ponazarja nestično križanje odsekov vodotoka na različnih ravneh.

Tip je podtip tipa GradeSeparatedCrossing.

Tip je podtip tipa HydroObject.

8.4.2.   Šifranti

8.4.2.1.   Kategorija hidrografskega vozlišča (HydroNodeCategoryValue)

Določa kategorije različnih tipov vozlišč hidrografske mreže.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

8.5.   Hidrografija – fizične vode

8.5.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrstitev prostorskih objektov, ki se nanašajo na skupino „hidrografija – fizične vode“:

prehod,

jez,

prispevno območje,

nasip,

slap,

točka vodnega toka,

brod (prehod čez vodotok),

hidrografska pomembna točka,

hidroelektrarna,

poplavljeno območje,

meja kopnega,

splavnica,

umetni objekt,

oceansko območje,

cev,

črpalna postaja,

brzice,

povodje,

obala,

obalna konstrukcija,

zapornica,

stoječa voda,

površinska voda,

vodotok,

mokrišče.

8.5.1.1.   Prehod (Crossing)

Umetni objekt, ki omogoča pretok vode nad oviro ali pod njo.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

Atributi tipa prostorskega objekta Crossing

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

type

Tip prehoda.

CrossingTypeValue

voidable

8.5.1.2.   Jez (DamOrWeir)

Stalna ovira, postavljena čez vodotok, ki se uporablja za zajezitev vode ali nadzor njenega pretoka.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

8.5.1.3.   Prispevno območje (DrainageBasin)

Območje, s skupnim izlivom površinskih voda.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Atributi tipa prostorskega objekta DrainageBasin

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

area

Velikost prispevnega območja.

Area

voidable

basinOrder

Številka (oznaka), ki ponazarja stopnjo razvejanosti/delitve v sistemu prispevnega območja.

HydroOrderCode

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija prispevnega območja v obliki ploskve.

GM_Surface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

origin

Vrsta prispevnega območja.

OriginValue

voidable

Vloge asociacij tipa prostorskega objekta DrainageBasin

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

outlet

Izlivi površinskih voda v prispevnem območju.

SurfaceWater

voidable

containsBasin

Porečje, ki je del večjega prispevnega območja.

DrainageBasin

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta DrainageBasin

Povodje ne sme biti del drugega prispevnega območja.

8.5.1.4.   Nasip (Embankment)

Umetni podolgovati objekt iz zemljine ali drugega materiala.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja nevarnosti naravnih nesreč“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

8.5.1.5.   Slap (Falls)

Z višine padajoči del vodotoka.

Tip je podtip tipa FluvialPoint.

Atributi tipa prostorskega objekta Falls

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

height

Razdalja, merjena od najnižje točke vznožja ali vodne gladine (pobočne / nizvodne strani) do najvišje točke prostorskega objekta.

Length

voidable

8.5.1.6.   Točka vodnega toka(FluvialPoint)

Hidrografska pomembna točka, ki vpliva na tok vode.

Tip je podtip tipa HydroPointOfInterest.

Tip je abstrakten.

8.5.1.7.   Brod (Ford)

Plitvi del vodotoka, ki se lahko prečka s prometnimi sredstvi.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

8.5.1.8.   Hidrografska pomembna točka (HydroPointOfInterest)

Lokacija v naravi, kjer se voda pojavi, izgine ali spremeni svoj tok.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta HydroPointOfInterest

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija hidrografske pomembne točke v obliki točke, krivulje ali ploskve.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

levelOfDetail

Ločljivost, izražena z indeksom merila ali razdaljo na tleh.

MD_Resolution

 

8.5.1.9.   Hidroelektrarna (HydroPowerPlant)

Objekt, ki proizvaja električno energijo iz premikajoče se vode.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Energetski viri“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

8.5.1.10.   Poplavljeno območje (InundatedLand)

Območje, ki je občasno prekrito z vodo, vendar ne zaradi plimovanja.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja nevarnosti naravnih nesreč“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Atributi tipa prostorskega objekta InundatedLand

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija poplavljenega območja v obliki ploskve.

GM_Surface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

inundationReturnPeriod

Povratna doba ali povprečno obdobje med poplavami, izraženo v letih.

Number

voidable

inundationType

Vrsta zemljišča, ki je poplavljeno glede na vzrok poplave.

InundationValue

voidable

8.5.1.11.   Meja kopnega (LandWaterBoundary)

Črta, kjer se kopno stika z vodnim telesom.

Atributi tipa prostorskega objekta LandWaterBoundary

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana zbirki prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta nadomeščena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje umaknjena.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija meje kopnega v obliki krivulje.

GM_Curve

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

origin

Vrsta meje kopnega.

OriginValue

voidable

waterLevelCategory

Vodostaj, ki določa mejo kopnega.

WaterLevelValue

voidable

8.5.1.12.   Splavnica (Lock)

Ograjen prostor z dvema ali več zapornicami, ki se uporablja za dvigovanje ali spuščanje plovil, ko ta prečkajo splavnice z različnimi višinami gladin.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

8.5.1.13.   Umetni objekt (ManMadeObject)

Grajeni objekt, ki leži v vodnem telesu in ima eno od naslednjih funkcij: – zadržuje vodo; – uravnava količino vode; – spreminja smer toka vode; – omogoča križanje vodotokov.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta ManMadeObject

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

Condition

Stanje objekta kot celote na določeni lokaciji glede na načrtovanje, gradnjo, popravila in/ali vzdrževanje struktur in/ali opremo, ki sestavljajo objekt.

ConditionOfFacilityValue

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija umetnega objekta v obliki točke, krivulje ali ploskve.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

levelOfDetail

Ločljivost, izražena z indeksom merila ali razdaljo na tleh.

MD_Resolution

 

8.5.1.14.   Oceansko območje (OceanRegion)

Eno od treh velikih območij svetovnega oceana s pripadajočimi podobmočji in obrobnimi območji ter lastnimi hidrološkimi značilnostmi.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Morske regije“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Atributi tipa prostorskega objekta OceanRegion

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija oceanskega območja v obliki ploskve.

GM_Surface

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta OceanRegion

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

foreshore

Del obale ali plaže med najnižjo in zgornjo višino vode med običajnim valovanjem morja.

Shore

voidable

8.5.1.15.   Cev (Pipe)

Cev za prenos trdnih snovi, tekočin ali plinov.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Komunalne in javne storitve“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

8.5.1.16.   Črpalna postaja (PumpingStation)

Naprava za prenos trdnih snovi, tekočin ali plinov s pritiskom ali sesanjem.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Komunalne in javne storitve“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

8.5.1.17.   Brzice (Rapids)

Del vodotoka s pospešenim pretokom, vendar brez preloma na dnu struge, ki bi omogočil nastanek slapa.

Tip je podtip tipa FluvialPoint.

8.5.1.18.   Povodje (RiverBasin)

Območje kopnega, s katerega se ves površinski odtok vode skozi potoke, reke in tudi jezera izliva v morje skozi eno samo rečno ustje, estuarij ali delto.

Tip je podtip tipa DrainageBasin.

8.5.1.19.   Obala (Shore)

Ozek pas zemeljskega površja v neposrednem stiku z vodo, vključno z območjem med zgornjo in spodnjo višino vode.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Pokrovnost tal“ iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES.

Atributi tipa prostorskega objekta Shore

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

composition

Primarni tip materiala, iz katerega je sestavljen prostorski objekt razen površja.

ShoreTypeValue

voidable

delineationKnown

Navedba, da je razmejitev (npr. meje in informacije) prostorskega objekta znana.

Boolean

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija obale v obliki ploskve.

GM_Surface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

8.5.1.20.   Obalna konstrukcija (ShorelineConstruction)

Grajena struktura, ki ne spreminja položaja na meji z vodnim telesom.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

8.5.1.21.   Zapornica (Sluice)

Razbremenilni ali namakalni kanal, opremljen z vratci za reguliranje pretoka vode.

Tip je podtip tipa ManMadeObject.

8.5.1.22.   Stoječa voda (StandingWater)

Vodno telo, ki ga obkroža kopno.

Tip je podtip tipa SurfaceWater.

Atributi tipa prostorskega objekta StandingWater

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

elevation

Nadmorska višina.

Length

voidable

meanDepth

Povprečna globina vodnega telesa.

Length

voidable

surfaceArea

Površina vodnega telesa.

Area

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta StandingWater

Geometrija stoječe vode je lahko ploskev ali točka.

8.5.1.23.   Površinska voda (SurfaceWater)

Vsako znano celinsko vodno telo.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Tip je abstrakten.

Atributi tipa prostorskega objekta SurfaceWater

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija površinske vode: – krivulja ali ploskev za vodotok; – točka ali ploskev za stoječo vodo.

GM_Primitive

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

levelOfDetail

Ločljivost, izražena z indeksom merila ali razdaljo na tleh.

MD_Resolution

 

localType

Določa „lokalno“ ime za tip površinske vode.

LocalisedCharacterString

voidable

origin

Vrsta površinske vode.

OriginValue

voidable

persistence

Stalnost vode.

HydrologicalPersistenceValue

voidable

tidal

Označuje, ali na površinsko vodo učinkuje voda med plimovanjem.

Boolean

voidable


Vloge asociacij tipa prostorskega objekta SurfaceWater

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

bank

Obrežja s površinsko vodo.

Shore

voidable

drainsBasin

Prispevno območje, kamor spada površinska voda.

DrainageBasin

voidable

neighbour

Asociacija na drugi primerek istega vodnega telesa iz stvarnega sveta v drugi podatkovni zbirki.

SurfaceWater

voidable

8.5.1.24.   Vodotok (Watercourse)

Naravni ali umetni tok vode.

Tip je podtip tipa SurfaceWater.

Atributi tipa prostorskega objekta Watercourse

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

condition

Stanje vodotoka v smislu njegovega načrtovanja, gradnje, popravila in/ali vzdrževanja.

ConditionOfFacilityValue

voidable

delineationKnown

Navedba, da je razmejitev (npr. meje in informacije) prostorskega objekta znana.

Boolean

voidable

length

Dolžina vodotoka.

Length

voidable

level

Vertikalni položaj vodotoka glede na tla.

VerticalPositionValue

voidable

streamOrder

Številka (oznaka), ki ponazarja stopnjo razvejanosti v sistemu vodotokov.

HydroOrderCode

voidable

width

Širina vodotoka (kot razpon prečno na smer vodotoka) vzdolž vodotoka.

WidthRange

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta Watercourse

Geometrija vodotoka je lahko krivulja ali ploskev.

Atribut condition se lahko navede samo pri umetnih vodotokih.

8.5.1.25.   Mokrišče (Wetland)

Slabo odtočno ali občasno poplavljeno območje, kjer je zemljišče nasičeno z vodo in kjer uspevajo rastline.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Pokrovnost tal“ iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES.

Atributi tipa prostorskega objekta Wetland

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija mokrišča v obliki ploskve.

GM_Surface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

localType

Določa „lokalno“ ime za tip mokrišča.

LocalisedCharacterString

voidable

tidal

Označuje, ali na mokrišče učinkuje voda med plimovanjem.

Boolean

voidable

8.5.2.   Podatkovni tipi

8.5.2.1.   Hidrografska oznaka ravni (HydroOrderCode)

Število (ali oznaka), ki označuje stopnjo razvrščanja/deljenja vodnih tokov ali prispevnih območij.

Atributi podatkovnega tipa HydroOrderCode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

order

Številka (oznaka), ki ponazarja stopnjo razvejanosti ali delitve v sistemu vodotokov ali sistemu prispevnega območja.

CharacterString

 

orderScheme

Opis koncepta, na katerem temelji razvrščanje.

CharacterString

 

scope

Kazalnik področja uporabe ali izvor oznake hierarhične stopnje (vključno z njegovo ravnjo: nacionalno, nadnacionalno ali evropsko).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Razred širine (WidthRange)

Razred širine vzdolž vodotoka.

Atributi podatkovnega tipa WidthRange

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

lower

Spodnja širina.

Length

 

upper

Zgornja širina.

Length

 

8.5.3.   Oštevilčenja

8.5.3.1.   Izvor (OriginValue)

Tip oštevilčenja, ki določa hidrografske kategorije „izvora“ (naravne, umetne) za različne hidrografske objekte.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje OriginValue

Vrednost

Opredelitev

natural

Navedba, da je prostorski objekt naraven.

manMade

Navedba, da je prostorski objekt umeten.

8.5.4.   Šifranti

8.5.4.1.   Tip prehoda (CrossingTypeValue)

Tipi prehodov fizičnih vodotokov, ki jih je ustvaril človek.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

8.5.4.2.   Hidrološka stalnost (HydrologicalPersistenceValue)

Kategorije hidrološke stalnosti vodnega telesa.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

8.5.4.3.   Razlog poplave (InundationValue)

Vrsta poplavljenega zemljišča.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja nevarnosti naravnih nesreč“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

8.5.4.4.   Tip obale (ShoreTypeValue)

Kategorije sestave obalnega območja.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Pokrovnost tal“ iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

8.5.4.5.   Vodostaj (WaterLevelValue)

Višina vode / vodostaj, na katera se nanašajo globine in višine vode ter pri katerih je določena meja med kopnim in vodo.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

8.6.   Hidrološko poročanje

8.6.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrstitev prostorskih objektov, ki se nanašajo na „Hidrološko poročanje“:

obalno morje po vodni direktivi,

podzemna voda po vodni direktivi,

jezero po vodni direktivi,

reka po vodni direktivi,

reka ali jezero po vodni direktivi,

površinska voda po vodni direktivi,

somornica po vodni direktivi,

vodno telo po vodni direktivi.

8.6.1.1.   Obalno morje po vodni direktivi (WFDCoastalWater)

Površinska voda na kopenski strani črte, ki je v vsaki svoji točki oddaljena eno navtično miljo na morsko stran od najbližje točke temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja; kadar je primerno, se razteza do zunanje meje somornic.

Tip je podtip tipa WFDSurfaceWaterBody.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Omejitve tipa prostorskega objekta WFDCoastalWater

Geometrija obalnega morja mora biti ploskev.

8.6.1.2.   Telo podzemne vode po vodni direktivi (WFDGroundWaterBody)

Razločen volumen podzemne vode v vodonosniku ali vodonosnikih.

Tip je podtip tipa WFDWaterBody.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Atributi tipa prostorskega objekta WFDGroundWaterBody

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Geometrija telesa podzemne vode po vodni direktivi.

GM_Primitive

voidable

8.6.1.3.   Jezero po vodni direktivi (WFDLake)

Telo stoječe celinske površinske vode.

Tip je podtip tipa WFDRiverOrLake.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Omejitve tipa prostorskega objekta WFDLake

Geometrija jezera mora biti ploskev.

8.6.1.4.   Reka po vodni direktivi (WFDRiver)

Telo celinske vode, ki večji del teče po površini, del njenega toka pa lahko teče tudi pod zemljo.

Tip je podtip tipa WFDRiverOrLake.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Omejitve tipa prostorskega objekta WFDRiver

Geometrija reke mora biti krivulja.

Atributa main in large se ne smeta navajati pri prekopih.

8.6.1.5.   Reka ali jezero po vodni direktivi (WFDRiverOrLake)

Abstraktni razred, ki vsebuje skupne atribute za reko ali jezero po vodni direktivi.

Tip je podtip tipa WFDSurfaceWaterBody.

Tip je abstrakten.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Atributi tipa prostorskega objekta WFDRiverOrLake

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

large

Reke s prispevnimi površinami > 50 000 km2 ali reke in glavni pritoki s prispevnimi površinami med 5 000 km2 in 50 000 km2. Jezera s površino > 500 km2.

Boolean

voidable

main

Reke s prispevnimi površinami > 500 km2. Jezera s površino > 10 km2.

Boolean

voidable

8.6.1.6.   Telo površinske vode po vodni direktivi (WFDSurfaceWaterBody)

Ločen in pomemben sestavni del površinske vode.

Tip je podtip tipa WFDWaterBody.

Tip je abstrakten.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Atributi tipa prostorskega objekta WFDSurfaceWaterBody

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

artificial

„Umetno vodno telo“: telo površinske vode, ki ga je ustvaril človek.

Boolean

 

geometry

Geometrija telesa površinske vode po vodni direktivi: – ploskev za obalno morje; – ploskev za somornico; – krivulja za reko; – ploskev za jezero.

GM_Primitive

 

heavilyModified

„Močno preoblikovano vodno telo“: telo površinske vode, ki ga je določila država članica v skladu z določbami iz Priloge II k vodni direktivi in katerega značilnosti so znatno spremenjene zaradi fizičnih sprememb, ki jih je povzročilo človekovo delovanje.

Boolean

 

representativePoint

Reprezentativna točka vodnega telesa po vodni direktivi.

GM_Point

voidable

Omejitve tipa prostorskega objekta WFDSurfaceWaterBody

Atribut heavilyModified je dovoljen samo, če ne gre za umetno vodno telo.

8.6.1.7.   Somornica po vodni direktivi (WFDTransitionalWater)

Telesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki so zaradi bližine obalnih voda delno slana, vendar nanje znatno vplivajo tokovi sladke vode.

Tip je podtip tipa WFDSurfaceWaterBody.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Omejitve tipa prostorskega objekta WFDTransitionalWater

Geometrija somornice mora biti ploskev.

8.6.1.8.   Vodno telo po vodni direktivi (WFDWaterBody)

Abstraktni razred, ki ponazarja telo površinske vode ali telo podzemne vode po vodni direktivi.

Tip je podtip tipa HydroObject.

Tip je abstrakten.

Tip je kandidat za tip, ki ga je treba upoštevati pri temi prostorskih podatkov „Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote“ iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

Atributi tipa prostorskega objekta WFDWaterBody

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

8.7.   Zahteve glede teme „Hidrografija“

8.7.1.   Usklajenost zbirk prostorskih podatkov

1.

Hidrografski odseki, središčnice in vozlišča so vedno znotraj območja tega objekta.

2.

Povezljivost hidrografskih omrežij prek državnih meja in po potrebi tudi prek regionalnih meja (in zbirke podatkov) v državah članicah vzpostavijo in vzdržujejo ustrezni organi, pri čemer uporabljajo mehanizme za čezmejno povezljivost, ki jih zagotavlja tip NetworkConnection.

3.

Vsaka lastnost objektov v tej shemi je enaka ustrezni lastnosti istega objekta, ki se uporablja za obveznosti poročanja po Direktivi 2000/60/ES.

8.7.2.   Upravljanje identifikatorjev

1.

Če se zemljepisno ime uporablja kot enolični hidrološki identifikator za objekt v tem podrobnem opisu, se ime prevzame, če je to mogoče, iz vseevropskega imenika zemljepisnih imen ali drugega priznanega vseevropskega vira.

2.

Atribut localId zunanjega identifikatorja objekta prostorskega objekta je enak identifikatorju, ki se uporablja za obveznosti poročanja po Direktivi 2000/60/ES.

8.7.3.   Modeliranje reference objekta

1.

Če se isti objekt iz stvarnega sveta v zbirki podatkov izmenjuje prek prostorskih objektov iz več kot ene hidrografske aplikacijske sheme, potem imajo ti prostorski objekti isto enolično zemljepisno ime ali isti hidrološki tematski identifikator.

2.

Ko se v podatkih hidrografskega omrežja uporabi linearno referenciranje, se položaj referenciranih lastnosti na odsekih in zaporedjih odsekov izraža kot razdalja, merjena vzdolž zagotovljene geometrije temeljnih odsekov.

8.7.4.   Ponazoritev geometrije

1.

Če se prostorski podatki zagotavljajo v različnih prostorskih ločljivostih, mora biti prostorska ločljivost za vsak prostorski objekt navedena z atributom levelOfDetail, če je to mogoče.

2.

Odseki vodotokov se sekajo vedno, ko obstaja povezava med pojavi v stvarnem svetu, ki jih te ponazarjajo. Presečišča se ne ustvarjajo pri križajočih se elementih omrežja, če ni mogoč prehod vode z enega na drug element.

3.

V zbirki podatkov o hidrografskih omrežjih, ki vsebuje vozlišča, se ta vozlišča prisotna samo, kjer se odseki vodotokov stikajo ali končajo.

4.

Geometrija je enaka geometriji, ki se uporablja za obveznosti poročanja po Direktivi 2000/60/ES.

8.7.5.   Uporaba atributa DelineationKnown

1.

Atribut delineationKnown se ne uporablja za navajanje, da je točnost / natančnost določene geometrije slaba; to je treba navesti z ustreznimi elementi o kakovosti podatkov.

2.

Atribut delineationKnown se ne uporablja za navajanje sprememb geometrije skozi čas, če je sprememba geometrije znana.

8.7.6.   Središčnice

Središčnice vodnih tokov so del obsega fizičnega objekta stvarnega sveta, ki ga ponazarjajo, če odsek vodotoka nima oznake „fictitious“.

8.7.7.   Zagotavljanje povezljivosti hidrografske mreže

1.

Kadarkoli obstaja povezava v hidrografski mreži, morajo biti vsi povezani zaključki odsekov in neobvezna vozlišča, ki so del te povezave, pozicionirani na razdalji, ki je manjša od tolerance povezljivosti med njima.

2.

Zaključki odsekov in vozlišča, ki niso povezani, so vedno ločeni z razdaljo, ki je večja od tolerance povezljivosti.

3.

V zbirkah podatkov, ki vsebujejo prometne odseke in vozlišča, mora relativni položaj vozlišč in zaključkov odsekov glede na navedeno toleranco povezljivosti ustrezati asociacijam, ki med njimi obstajajo v zbirki podatkov.

8.8.   Sloji

Sloji teme prostorskih podatkov „Hidrografija“

Tip sloja

Naziv sloja

Tip prostorskega objekta

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Telo vode

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Meja kopnega

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Prispevna površina

DrainageBasin, RiverBasin

HY.Network

Hidrografska mreža

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Hidrografska pomembna točka

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Grajen objekt

Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction

HY.HydroObject

Obala, mokrišče

Shore, Wetland

HY.Reporting.WFDRiver

Reka po vodni direktivi

WFDRiver

HY.Reporting.WFDLake

Jezero po vodni direktivi

WFDLake

HY.Reporting.WFDTransitionalWater

Somornica po vodni direktivi

WFDTransitionalWater

HY.Reporting.WFDCoastalWater

Obalno morje po vodni direktivi

WFDCoastalWater

HY.OceanRegion

Oceansko območje

OceanRegion

9.   ZAVAROVANA OBMOČJA

9.1.   Tipi prostorskega objekta

Naslednji tip prostorskega objekta se uporablja za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Zavarovana območja“:

zavarovano območje.

9.1.1.   Zavarovano območje (ProtectedSite)

Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Unije z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

Atributi tipa prostorskega objekta ProtectedSite

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Geometrija, ki določa mejo zavarovanega območja.

GM_Object

 

inspireID

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

legalFoundationDate

Čas, ko je zavarovano območje postalo pravno veljavno. To je datum, ko je bil objekt ustvarjen v stvarnem svetu in ne, ko je bila njegova ponazoritev ustvarjena v informacijskem sistemu.

DateTime

voidable

legalFoundationDocument

URL ali sklic na pravni akt, s katerim je bilo zavarovano območje ustvarjeno.

CI_Citation

voidable

siteDesignation

Oznaka (tip) zavarovanega območja.

DesignationType

voidable

siteName

Ime zavarovanega območja.

GeographicalName

voidable

siteProtectionClassification

Razvrstitev zavarovanega območja glede na namen varovanja.

ProtectionClassificationValue

voidable

9.2.   Podatkovni tipi

9.2.1.   Tip oznake (DesignationType)

Podatkovni tip, ki vsebuje oznako zavarovanega območja, vključno z navedbo uporabljane sheme in vrednostjo v navedeni shemi.

Atributi podatkovnega tipa DesignationType

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designation

Dejanska oznaka območja.

DesignationValue

 

designationScheme

Shema, iz katere je oznaka vzeta.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Delež območja, ki spada pod oznako. Uporablja se zlasti za razvrstitev po IUCN (Svetovna zveza za varstvo narave). Če se za ta atribut ne navede vrednosti, je njegova privzeta vrednost 100 %.

Percentage

 

Omejitve podatkovnega tipa DesignationType

Za območja je treba uporabljati oznake iz ustrezne označevalne sheme, vrednosti oznake pa se morajo ujemati z označevalno shemo.

9.3.   Oštevilčenja

9.3.1.   Razvrstitev varovanja (ProtectionClassificationValue)

Razvrstitev zavarovanega območja glede na namen varovanja.

Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje ProtectionClassificationValue

Vrednost

Opredelitev

natureConservation

Območje, zavarovano zaradi ohranjanja biološke raznovrstnosti.

archaeological

Območje, zavarovano zaradi ohranjanja arheološke dediščine.

cultural

Območje, zavarovano zaradi ohranjanja kulturne dediščine.

ecological

Območje, zavarovano zaradi ohranjanja ekološkega ravnovesja.

landscape

Območje, zavarovano zaradi ohranjanja krajinskih značilnosti.

environment

Območje, zavarovano zaradi ohranjanja okoljskega ravnovesja.

geological

Območje, zavarovano zaradi ohranjanja geoloških značilnosti.

9.4.   Šifranti

9.4.1.   Označevalna shema (DesignationSchemeValue)

Shema, ki se uporablja za dodeljevanje oznak zavarovanim območjem.

Šifrant, ki ga države članice lahko razširijo.

9.4.2.   Oznaka (DesignationValue)

Abstraktni osnovni tip, ki vsebuje tipe razvrstitev in oznake iz različnih shem.

Tip je abstrakten.

9.4.3.   Oznaka IUCN (IUCNDesignationValue)

Šifrant za razvrstitveno shemo Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN).

Tip je podtip tipa DesignationValue.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

9.4.4.   Oznaka območja zavarovanih spomenikov po predpisih državah članice (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Šifrant za razvrstitveno shemo evidence spomenikov nacionalnega pomena.

Tip je podtip tipa DesignationValue.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

9.4.5.   Oznaka Natura2000 (Natura2000DesignationValue)

Šifrant za označevalno shemo Natura2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS (1) (direktiva o habitatih).

Tip je podtip tipa DesignationValue.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

9.4.6.   Oznaka Ramsar (RamsarDesignationValue)

Šifrant za označevalno shemo po Konvenciji o močvirjih, ki so mednarodnega pomena (Ramsarska konvencija).

Tip je podtip tipa DesignationValue.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

9.4.7.   Oznaka po Unescovem programu „Človek in biosfera“ (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Šifrant za razvrstitveno shemo po programu „Človek in biosfera“.

Tip je podtip tipa DesignationValue.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

9.4.8.   Oznaka po Unescovem programu svetovne dediščine (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Šifrant za označevalno shemo programa svetovne dediščine.

Tip je podtip tipa DesignationValue.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

9.5.   Sloji

Sloji teme prostorskih podatkov „Zavarovana območja“

Tip sloja

Naziv sloja

Tip prostorskega objekta

PS.ProtectedSite

Zavarovana območja

ProtectedSite


(1)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.