ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 46

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
17. februar 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 133/2009 z dne 16. februarja 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 134/2009 z dne 16. februarja 2009 o spremembi priloge XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ( 1 )

3

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/127/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 18. decembra 2008 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom

6

Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom

8

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/128/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer

36

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/129/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (NJRM)

40

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/130/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

43

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/131/SZVP z dne 16. februarja 2009 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za krizo v Gruziji

47

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/132/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Republiko Moldavijo

50

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/133/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz

53

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/134/SZVP z dne 16. februarja 2009 o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan

57

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/135/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Afganistanu

61

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/136/SZVP z dne 16. februarja 2009 o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu

65

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/137/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu

69

 

*

Skupno stališče sveta 2009/138/SZVP z dne 16. februarja 2009 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2002/960/SZVP

73

 

*

Skupno stališče Sveta 2009/139/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

76

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 77/2009 z dne 26. januarja 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (UL L 23, 27.1.2009)

79

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 133/2009

z dne 16. februarja 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. februarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

129,4

JO

68,6

MA

43,2

TN

134,4

TR

87,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

164,1

ZZ

156,1

0709 90 70

MA

85,2

TR

128,4

ZZ

106,8

0709 90 80

EG

164,4

ZZ

164,4

0805 10 20

EG

49,2

IL

51,8

MA

64,3

TN

46,4

TR

71,0

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

144,4

MA

91,8

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

88,6

JM

85,4

MA

150,0

PK

47,6

TR

65,9

ZZ

87,5

0805 50 10

EG

44,9

MA

55,8

TR

52,5

ZZ

51,1

0808 10 80

CN

71,6

MK

32,6

US

105,7

ZZ

70,0

0808 20 50

AR

113,7

CL

79,6

CN

84,1

US

107,3

ZA

115,2

ZZ

100,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 134/2009

z dne 16. februarja 2009

o spremembi priloge XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 so proizvajalci ali uvozniki Skupnosti dolžni registrirati snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih, pri čemer morajo registracijski zavezanci v registracijsko dokumentacijo vključiti informacije, ki se zahtevajo v prilogah VI do XI.

(2)

Priloga XI registracijskim zavezancem pod posebnimi pogoji dovoljuje, da opustijo testiranja v skladu z oddelkoma 8.6 in 8.7 Priloge VIII ter v skladu s Prilogo IX in Prilogo X k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(3)

Da bi se izognili dvomu, je treba pojasniti, da se sklic na oddelka 8.6 in 8.7 v oddelku 3.1 nanaša samo na Prilogo VIII.

(4)

Treba je določiti kriterije za to, kaj je ustrezna utemeljitev za opustitev testiranj v skladu z oddelkoma 8.6 in 8.7 Priloge VIII ter v skladu s Prilogo IX in Prilogo X k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(5)

Na podlagi izkušenj, pridobljenih s pripravo navodila za oceno kemijske varnosti snovi na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006, so bili ugotovljeni trije različni kriteriji za možnost opustitve glede na izpostavljenost. Po prvem kriteriju je treba dokazati in dokumentirati, da je izpostavljenost v vseh scenarijih precej nižja od ustrezne DNEL ali PNEC, izpeljane pod posebnimi pogoji. Po drugem kriteriju je treba dokazati in dokumentirati, da so v celotnem življenjskem ciklu izpolnjeni strogo nadzorovani pogoji. Po tretjem kriteriju mora biti snov tedaj, ko je vključena v nek izdelek, vanj vključena tako, da izpostavljenost ni mogoča in se snov v svojem celotnem življenjskem ciklu ne sprošča, s snovjo pa se na vseh stopnjah proizvodnje ravna pod strogo nadzorovanimi pogoji. Te kriterije utemeljitve za opustitev testiranj je zato treba vključiti v Uredbo (ES) št. 1907/2006.

(6)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila popravljena v UL L 136, 29.5.2007, str. 3.


PRILOGA

Oddelek 3 Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se nadomesti z naslednjim:

„3.   TESTIRANJE NA PODLAGI IZPOSTAVLJENOSTI, PRILAGOJENO SNOVI

3.1   Testiranje v skladu z oddelkoma 8.6 in 8.7 Priloge VIII ter v skladu s Prilogo IX in Prilogo X se lahko opusti na podlagi scenarijev izpostavljenosti, oblikovanih v poročilu o kemijski varnosti.

3.2   V vseh primerih se zagotovita primerna utemeljitev in dokumentacija. Utemeljitev je oblikovana na temeljiti in dosledni oceni izpostavljenosti v skladu z oddelkom 5 Priloge I in izpolnjuje vsaj enega od naslednjih kriterijev:

(a)

proizvajalec ali uvoznik dokaže in dokumentira, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(i)

rezultati ocenjevanja izpostavljenosti, ki zajemajo vse zadevne izpostavljenosti v celotnem življenjskem ciklu snovi, kažejo, da v nobenem scenariju proizvodnje in nobeni uporabi, kot so opredeljene v skladu z oddelkom 3.5 Priloge VI, ni nikakršne izpostavljenosti ali pa je ta nepomembna;

(ii)

DNEL ali PNEC je mogoče izpeljati iz rezultatov razpoložljivih podatkov o testih zadevne snovi, pri čemer se v celoti upošteva, da se zaradi opustitve zahteve po informacijah poveča negotovost, poleg tega pa je treba poiskati DNEL ali PNEC, ki je glede na zahtevo po informacijah, ki se opusti, in oceno tveganja pomembna in ustrezna (1);

(iii)

primerjava izpeljane DNEL ali PNEC z rezultati ocene izpostavljenosti kaže, da je izpostavljenost vedno precej nižja od izpeljane DNEL ali PNEC.

(b)

če snov ni vsebovana v nobenem izdelku, proizvajalec ali uvoznik za vse zadevne scenarije dokaže in dokumentira, da so v celotnem življenjskem ciklu izpolnjeni strogo nadzorovani pogoji iz člena 18(4)(a) do (f).

(c)

če je snov vsebovana v nekem izdelku, v katerem je trajno vključena v matriks ali drugače dosledno zadrževana s tehničnimi sredstvi, je mogoče dokazati in dokumentirati, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji:

(i)

snov se v svojem celotnem življenjskem ciklu ne sprošča;

(ii)

verjetnost, da bi bili delavci, širša javnost ali okolje pod običajnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe lahko izpostavljeni snovi, je zanemarljiva in

(iii)

s snovjo se na vseh stopnjah proizvodnje, vključno z ravnanjem z odpadki za to snov na vseh stopnjah, ravna v skladu s pogoji iz člena 18(4)(a) do (f).

3.3   Posebne pogoje uporabe je treba sporočati po dobavni verigi v skladu s členom 31 ali 32, kakor je ustrezno.


(1)  Za namen pododstavka 3.2(a)(ii) in brez poseganja v stolpec 2 oddelka 8.7 prilog IX in X se šteje, da DNEL, pridobljena s presejalnim testom strupenosti za razmnoževanje/razvoj, ni primerna utemeljitev za opustitev študije strupenosti za prenatalni razvoj ali dvogeneracijske študije strupenosti za razmnoževanje. Za namen pododstavka 3.2(a)(ii) in brez poseganja v stolpec 2 oddelka 8.6 prilog IX in X se šteje, da DNEL, pridobljena z 28-dnevno študijo strupenosti pri ponovljenih odmerkih, ni primerna utemeljitev za opustitev 90-dnevne študije strupenosti pri ponovljenih odmerkih.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/6


SKLEP SVETA

z dne 18. decembra 2008

o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom

(2009/127/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 280 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavkom člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 14. decembra 2000 pooblastil Komisijo za pogajanja s Švicarsko konfederacijo o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Skupnosti in njenih držav članic, vključno z davkom na dodano vrednost in trošarinami.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta z dne 26. oktobra 2004 o podpisu v imenu Evropske skupnosti, Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom in ob upoštevanju njegove poznejše sklenitve, je bil Sporazum podpisan dne 26. oktobra 2004.

(3)

Sporazum ustanavlja skupni odbor s pristojnostmi sprejemanja odločitev na določenih področjih, zato je treba natančno opredeliti, kdo bo v tem odboru predstavljal Skupnost.

(4)

Sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), in sklepna listina se odobrita v imenu Evropske skupnosti.

Besedilo Sporazuma in sklepna listina sta priložena temu sklepu (2).

Člen 2

V skupnem odboru, ki ga ustanavlja člen 39 Sporazuma, bo Skupnost v tistih zadevah, ki so v njeni izključni pristojnosti, zastopala Komisija.

Čeprav se pri glasovanju o stališčih, ki jih bo Skupnost zastopala pri izvajanju Sporazuma glede sklepov ali priporočil skupnega odbora, jih bo Svet na predlog Komisije sprejemal s kvalificirano večino. Pri glasovanju o stališču, ki pokriva področje, za katerega se zahteva soglasnost za sprejetje notranjih pravil, Svet odloča soglasno.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti pošlje uradno obvestilo iz člena 44(2) Sporazuma (3).

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti uradno izjavi, da lahko Skupnost v okviru svojih pristojnosti uporablja Sporazum že pred začetkom njegove veljavnosti v odnosih z vsemi drugimi pogodbenicami, ki so podale enako izjavo, v skladu s členom 44(3) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL C 304 E, 1.12.2005, str. 106.

(2)  Glej stran 8 tega Uradnega lista.

(3)  Generalni sekretariat Sveta bo objavil datum začetka veljavnosti sporazuma v Uradnem listu Evropske unije.

(4)  Generalni sekretariat bo objavil datum začetka uporabe sporazuma med Skupnostjo in Švico v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 44(3) sporazuma.


SPORAZUM

o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom

EVROPSKA SKUPNOST,

KRALJEVINA BELGIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA

na eni strani in

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA –

OB UPOŠTEVANJU tesnih odnosov med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani,

V ŽELJI, da bi bili učinkoviti v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom pogodbenic,

OB UPOŠTEVANJU potrebe po okrepitvi upravne pomoči na teh področjih,

PREPRIČANI, da mora biti pravna pomoč, ki vključuje preiskave in odvzeme, usklajena, vključno z vsemi primeri tihotapstva in izogibanja posrednemu obdavčevanju, zlasti davka na dodano vrednost, carin in trošarin,

OB PRIZNAVANJU pomena boja proti pranju denarja –

ODLOČILI SKLENITI NASLEDNJI SPORAZUM:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

Predmet tega sporazuma je širitev upravne in pravne pomoči na kazenskem področju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti nezakonitim dejanjem, predvidenim v členu 2.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta sporazum se uporablja za:

(a)

upravno in kazensko preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje, zasledovanje in pregon goljufij in vseh drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom pogodbenic, kar zadeva:

blagovno menjavo, ki krši carinsko in kmetijsko zakonodajo,

trgovanje z blagom ali storitvami, ki krši davčno zakonodajo na področju davka na dodano vrednost, posebnih davkov na potrošnjo in trošarin,

pobiranje ali zadržanje sredstev – vključno s porabo teh sredstev v druge namene, za katere so bila prvotno odobrena – ki izhajajo iz proračuna pogodbenic ali proračuna, ki ga le-te upravljajo, ali jih upravljajo za njihov račun, kot so subvencije in nadomestila,

postopke oddaje javnih naročil s strani pogodbenic;

(b)

zaseg in izterjava dolžnih ali nezakonito prejetih zneskov, ki izvirajo iz nezakonitih dejanj iz točke (a).

2.   Sodelovanja v smislu naslova II (upravna pomoč) in naslova III (pravna pomoč) ni možno zavrniti samo iz razloga, da se zahteva nanaša na kršitev, ki jo zaprošena pogodbenica opredeli kot davčno kršitev, ali da zakonodaja zaprošene pogodbenice ne pozna določene vrste dajatev ali izdatkov oziroma ne vsebuje enakih predpisov ali enake pravne kvalifikacije dejanj kot zakonodaja pogodbenice prosilke.

3.   Področje uporabe tega sporazuma vključuje pranje premoženjskih koristi iz dejanj, ki jih zajema ta sporazum, pod pogojem, da se dejanja, ki predstavljajo predhodno kršitev, kaznujejo v skladu s pravom obeh pogodbenic z najvišjo zagroženo kaznijo odvzema prostosti ali z varnostnim ukrepom omejevanja prostosti, ki traja najmanj šest mesecev.

4.   Neposredni davki so izvzeti s področja uporabe tega sporazuma.

Člen 3

Primeri majhne vrednosti

1.   Organ zaprošene pogodbenice lahko zavrne zahtevo za sodelovanje, če domnevni znesek, ki ni bil plačan ali je bil utajen, ne presega 25 000 EUR, ali če domnevna vrednost blaga, ki je bilo uvoženo ali izvoženo brez dovoljenja, ne presega 100 000 EUR, razen če pogodbenica prosilka ne meni, da je zadeva, zaradi okoliščin ali osebe, osumljene prestopka, zelo resna.

2.   Organ zaprošene pogodbenice nemudoma obvesti organ pogodbenice prosilke o razlogih zavrnitve zahteve za sodelovanje.

Člen 4

Javni red

Sodelovanje se lahko zavrne, če zaprošena pogodbenica oceni, da bi izvršitev zahteve lahko škodovala suverenosti, varnosti, javnemu redu ali drugim bistvenim interesom zaprošene pogodbenice.

Člen 5

Posredovanje informacij in dokazov

1.   Za informacije in dokaze, sporočene ali prejete v kateri koli obliki na podlagi tega sporazuma, velja poklicna tajnost in uživajo zaščito, ki jo podobnim informacijam zagotavlja nacionalna zakonodaja pogodbenice, ki jih je prejela, in ustrezne določbe, ki se uporabljajo za institucije Skupnosti.

Zlasti se takšne informacije in dokazi ne smejo razkriti drugim osebam kakor osebam v institucijah Evropskih skupnosti, državah članicah ali Švicarski konfederaciji, katerih funkcija zahteva poznavanje teh informacij, niti se ne smejo uporabljati v druge namene kakor tiste, ki spadajo na področje uporabe tega sporazuma.

2.   Informacije in dokazi, ki jih pridobi pogodbenica prosilka po tem sporazumu, se lahko posredujejo vsaki pogodbenici, če ta pogodbenica vodi preiskavo, za katero sodelovanje ni izključeno, ali če obstajajo konkretni pokazatelji, da bi ta pogodbenica lahko koristno vodila tako preiskavo. Tako posredovanje se ne sme uporabiti za nobene druge namene razen za tiste, predvidene s tem sporazumom.

3.   Posredovanje informacij in dokazov, pridobljenih na podlagi tega sporazuma, drugi pogodbenici ali več pogodbenicam, ne sme biti predmet pritožbe pri prvotno zaprošeni pogodbenici.

4.   Vsaka pogodbenica, ki se ji v skladu z odstavkom 2 posredujejo informacije in dokazi, spoštuje omejitve njihove uporabe, ki jih postavi zaprošena pogodbenica pogodbenici prosilki prvega posredovanja.

5.   Pogodbenica, ki na podlagi tega sporazuma pridobljene informacije in dokaze posreduje tretji državi, mora za to predhodno pridobiti dovoljenje pogodbenice, od katere te informacije in dokazi izvirajo.

Člen 6

Zaupnost

Pogodbenica prosilka lahko zahteva od zaprošene pogodbenice zagotovilo, da bosta zahteva in njena vsebina ostali zaupni, razen v primeru, ko to ni združljivo z izpolnitvijo zahteve. Če zaprošena pogodbenica ne more izpolniti zahtev o zaupnosti, o tem predhodno obvesti organ pogodbenice prosilke.

NASLOV II

UPRAVNA POMOČ

POGLAVJE 1

Splošne določbe

Člen 7

Povezava z drugimi sporazumi

Ta naslov ne vpliva na določbe, ki se uporabljajo za pravno pomoč na kazenskem področju, niti na širše obveznosti na področju upravne pomoči, ali ugodnejše določbe dvo- ali večstranskih dogovorov o sodelovanju med pogodbenicama, zlasti ne na Dodatni protokol z dne 9. junija 1997 o carinskem sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah.

Člen 8

Obseg

1.   Pogodbenici si nudita medsebojno pomoč v boju proti nezakonitim dejanjem, predvidenim v tem sporazumu, zlasti pri preprečevanju in odkrivanju operacij in drugih dejanj ter opustitev, ki so v nasprotju z ustrezno zakonodajo, ter pri vodenju s tem povezanih preiskav.

2.   Pomoč iz tega naslova zadeva vsak pristojni upravni organ pogodbenic, ki deluje v okviru pooblastil na področju upravnih preiskav ali kazenskega pregona, vključno kadar izvajajo pooblastila na zahtevo sodnih organov.

Če kazensko preiskavo opravlja ali vodi sodni organ, ta določi, ali so zahteve po medsebojni pomoči ali sodelovanju predloženi na podlagi določb o pravni pomoči na kazenskem področju, ali na podlagi tega naslova.

Člen 9

Pristojnosti

1.   Organi pogodbenic uporabljajo določbe tega naslova v okviru pristojnosti, ki so jim dodeljene na podlagi njihove nacionalne zakonodaje. Nobene določbe tega naslova si ni mogoče razlagati kot spremembo pristojnosti, ki so bile po nacionalni zakonodaji dodeljene organom pogodbenic v smislu tega naslova.

Postopajo, kot da bi delovali v svojem imenu ali na zahtevo drugega organa iste pogodbenice. V ta namen izvajajo vsa pravna pooblastila, s katerimi razpolagajo v okviru svoje nacionalne zakonodaje, da ugodijo zahtevi.

2.   Zahteve, naslovljene na organe, ki niso pristojni, se brez odlašanja posredujejo pristojnemu organu.

Člen 10

Sorazmernost

Organ zaprošene pogodbenice lahko zavrne zahtevo za sodelovanje, če je očitno, da:

(a)

število in vrsta zahtev, ki jih je vložila pogodbenica prosilka v danem obdobju, predstavlja za organ zaprošene pogodbenice nesorazmerne upravne stroške;

(b)

organ pogodbenice prosilke ni izčrpal običajnih virov informacij, ki bi jih lahko glede na okoliščine uporabil za pridobitev zahtevanih informacij, ne da bi ogrozil doseganje želenih rezultatov.

Člen 11

Centralne službe

1.   Vsaka pogodbenica določi eno ali več centralnih služb, pristojnih za obravnavo zahtev za upravno pomoč v smislu tega naslova.

Te službe se za izvedbo zahtevane pomoči povežejo z vsemi pristojnimi upravnimi organi.

2.   Centralne službe komunicirajo neposredno med seboj.

3.   Dejavnost centralnih služb ne izključuje, zlasti v nujnih primerih, neposrednega sodelovanja med ostalimi pristojnimi organi pogodbenic na področjih uporabe tega sporazuma. Centralne službe so obveščene o vsakem dejanju, ki poziva k takemu neposrednemu sodelovanju.

4.   Pogodbenici ob uradnem obvestilu iz člena 44(2) sporočita, kateri organi se štejejo za centralne službe v smislu tega člena.

POGLAVJE 2

Pomoč po zaprosilu

Člen 12

Zaprosila za informacije

1.   Po zaprosilu organa pogodbenice prosilke organ zaprošene pogodbenice tej v mejah področja uporabe tega sporazuma sporoči vse informacije, ki jih ima na razpolago sam ali drugi organi iste pogodbenice in organu pogodbenice prosilke omogočajo preprečevanje, raziskovanje in kaznovanje nezakonitih dejanj v smislu tega sporazuma ali so potrebni za izterjavo terjatve. Organ zaprošene pogodbenice opravi vse potrebne upravne poizvedbe za pridobitev teh informacij.

2.   Posredovanim informacijam je treba priložiti poročila in druge dokumente ali overjene kopije ali izvlečke teh poročil in dokumentov, na katerih temeljijo posredovane informacije in s katerimi razpolagajo organi zaprošene pogodbenice ali so bili pripravljeni ali pridobljeni za ugoditev zaprosilu za informacije

3.   S soglasjem med organom pogodbenice prosilke in organom zaprošene pogodbenice ter v skladu z natančnimi navodili slednjega ima od organov pogodbenice prosilke pooblaščeno osebje dostop v urade organov zaprošene pogodbenice, do dokumentov in informacij v smislu odstavka 1, ki se nanašajo na natančno določena nezakonita dejanja s področja uporabe tega sporazuma ter jih posedujejo organi te pogodbenice. To osebje je pooblaščeno za izdelovanje kopij navedene dokumentacije.

Člen 13

Zaprosilo za nadzor

Na zahtevo organa pogodbenice prosilke organ zaprošene pogodbenice izvaja v mejah možnosti nadzor nad menjavo blaga, ki krši zakonodajo, navedeno v členu 2. Ta nadzor se lahko nanaša na osebe, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da so sodelovale ali sodelujejo pri izvajanju teh nezakonitih dejavnosti ali pri pripravah za njihovo izvedbo, tako kot na nadzor lokacij, transportnih sredstev in blaga, ki so povezani s temi dejavnostmi.

Člen 14

Vročitev in posredovanje po pošti

1.   Na zahtevo organa pogodbenice prosilke organ zaprošene pogodbenice naslovniku vroči ali naroči, da se temu v skladu z nacionalnimi določbami zaprošene pogodbenice vročijo vsi dokumenti ali odločitve pristojnih organov pogodbenice prosilke, ki so s področja uporabe tega sporazuma.

2.   Zahtevkom za vročitev, v katerih mora biti naveden predmet dokumenta ali odločitve, ki jo je treba vročiti, je priložen prevod v uradnem jeziku zaprošene pogodbenice ali v jeziku, sprejemljivem za to pogodbenico.

3.   Pogodbenici lahko neposredno po pošti udeleženim, ki jih zadeva tretja in četrta alinea člena 2(1)(a) in prebivajo na ozemlju druge pogodbenice, pošiljata akte vročitve in zaprosila za posredovanje informacij in dokumentov.

Te osebe lahko zahtevkom ugodijo in dostavijo dokumente in ustrezne informacije v obliki, ki jih predvidevajo pravila in dogovori, v skladu s katerimi so bila sredstva odobrena.

Člen 15

Zahteve za preiskavo

1.   Na zahtevo pogodbenice prosilke zaprošena pogodbenica začne ali sproži potrebne preiskave glede dejanj ali vedenj, ki so nezakonita dejanja, opredeljena v tem sporazumu, ali ki pri organu pogodbenice prosilke vzbujajo utemeljeni sum, da so bila takšna nezakonita dejanja storjena.

2.   Zaprošena pogodbenica uporabi vsa sredstva preiskave, ki so na razpolago v njenem pravnem redu, pod pogoji, pod katerimi bi lahko uporabila ta sredstva, če bi delovala v svojem imenu ali na zahtevo katerega drugega notranjega organa, vključno z vključitvijo ali po potrebi s pooblastilom sodnih organov.

Ta določba ne vpliva na dolžnost sodelovanja gospodarskih subjektov v smislu člena 17.

Organ zaprošene pogodbenice sporoči rezultate preiskave organu pogodbenice prosilke. Smiselno se uporabi člen 12(2).

3.   Organ zaprošene pogodbenice razširi pomoč na vse okoliščine, predmete in osebe, ki so v očitni zvezi s predmetom zaprosila za pomoč, dodatno zaprosilo pri tem ni potrebno. V primeru dvoma organ zaprošene pogodbenice najprej naveže stik z organom pogodbenice prosilke.

Člen 16

Prisotnost pooblaščenih uslužbencev pristojnega organa pogodbenice prosilke

1.   Po sporazumu med organom pogodbenice prosilke in organom zaprošene pogodbenice so lahko uslužbenci, ki jih določi organ pogodbenice prosilke, prisotni pri preiskavah iz prejšnjega člena. Za to prisotnost ni potrebno soglasje osebe ali gospodarskega subjekta, pri katerem preiskava poteka.

2.   Uslužbenci organa zaprošene pogodbenice v vsakem trenutku zagotovijo vodenje preiskave. Uslužbenci organa pogodbenice prosilke ne morejo na lastno pobudo izvrševati pooblastil, ki so dodeljena uslužbencem organa zaprošene pogodbenice.

Nasprotno pa imajo dostop do istih prostorov in do istih dokumentov kot uslužbenci organa zaprošene pogodbenice, z njihovim posredovanjem in izključno za potrebe tekoče preiskave.

3.   Dovoljenje je lahko omejeno s pogoji.

4.   Informacije, dane v vednost organu pogodbenice prosilke, se ne smejo uporabljati kot dokazi, dokler ni dovoljeno posredovanje dokumentov, ki se nanašajo na obravnavo.

Člen 17

Dolžnost sodelovanja

Gospodarski subjekti morajo sodelovati pri izvedbi zaprosila za upravno pomoč tako, da omogočijo dostop do svojih prostorov, prevoznih sredstev in dokumentacije, ter s posredovanjem vseh ustreznih informacij.

Člen 18

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč

1.   Zaprosila za pomoč se vložijo pisno. Priloženi so jim dokumenti, potrebni za njihovo obravnavo.

V nujnih primerih so sprejemljiva ustna zaprosila, vendar morajo biti ta potrjena pisno, takoj ko je to mogoče.

2.   Zaprosilom so priloženi naslednji podatki:

(a)

organ prosilec;

(b)

zaprošeni ukrep;

(c)

predmet in razlog zaprosila;

(d)

zakonodaja, predpisi in drugi pravni elementi;

(e)

čimbolj natančni in popolni podatki o fizičnih ali pravnih osebah, o katerih teče preiskava;

(f)

povzetek ustreznih dejstev in že opravljenih poizvedb, razen v primerih, predvidenih v členu 14.

3.   Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošene pogodbenice ali v jeziku, ki je za to pogodbenico sprejemljiv.

4.   Nepravilne ali nepopolne zahteve se lahko popravijo ali dopolnijo. Medtem se lahko odredijo ukrepi, potrebni za obravnavanje zaprosila.

Člen 19

Uporaba informacij

1.   Pridobljene informacije se uporabljajo izključno za namene tega sporazuma. Če ena od pogodbenic zahteva uporabo takšnih informacij v druge namene, mora zaprositi za predhodno pisno dovoljenje organ, ki je te informacije priskrbel. Za uporabo teh informacij potem veljajo omejitve, ki jih določi ta organ.

2.   Odstavek 1 ne izključuje uporabe informacij v sodnih ali upravnih postopkih, sproženih zaradi nespoštovanja zakonodaje, navedene v zaprosilu za upravno pomoč, če so za te postopke na razpolago ista sredstva pomoči. Pristojni organ pogodbenice, ki je te informacije pridobil, je nemudoma obveščen o takšni uporabi.

3.   Pogodbenici lahko zbrane informacije in dokumente, v katere sta imeli vpogled, v skladu z določbami tega sporazuma uporabljata kot dokazno sredstvo v svojih dokaznih spisih, poročilih, pri zasliševanju prič ter v postopkih in tožbah, ki tečejo pred sodišči.

POGLAVJE 3

Pomoč na lastno pobudo

Člen 20

Pomoč na lastno pobudo

1.   Oblike sodelovanja iz prejšnjega poglavja lahko potekajo brez predhodne zahteve druge pogodbenice.

2.   Organ pogodbenice, ki posreduje informacije, lahko v skladu z nacionalno zakonodajo dopolni s pogoji način uporabe teh informacij s strani organa pogodbenice, ki so ji namenjene.

3.   Vsi organi pogodbenic so vezani na te pogoje.

POGLAVJE 4

Posebne oblike sodelovanja

Člen 21

Skupni ukrepi

1.   Pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga, ko obseg transakcij in tveganja, ki iz tega izhajajo glede davkov in subvencij, lahko povzročijo pomembne izgube v proračunu pogodbenic, se lahko ti dogovorita o skupnih čezmejnih ukrepih za preprečevanje in pregon nezakonitih dejanj, ki spadajo v področje uporabe tega sporazuma.

2.   Usklajevanje in načrtovanje čezmejnih ukrepov sta v pristojnosti centralne službe ali urada, ki ga ta določi.

Člen 22

Posebne skupne preiskovalne skupine

1.   Organi več držav članic lahko na podlagi vzajemnega dogovora ustanovijo posebno skupno preiskovalno skupino, ki ima sedež v eni od držav članic.

2.   Preiskovalna skupina izvaja težje preiskave, ki zahtevajo mobilizacijo znatnih sredstev, in usklajuje skupne ukrepe.

3.   Sodelovanje v taki ekipi predstavnikom organov pogodbenice, ki jo sestavljajo, ne daje nobenih pooblastil za posredovanje na ozemlju pogodbenice, kjer se preiskave izvajajo.

Člen 23

Uradniki za zvezo

1.   Pristojni organi pogodbenic se lahko dogovorijo o napotitvi uradnikov za zvezo ene pogodbenice k pristojnim službam druge pogodbenice za določen ali nedoločen čas s ciljem zagotavljanja vzajemne podpore pri izvajanju upravne pomoči.

2.   Naloga uradnikov za zvezo je svetovanje in pomoč. Nimajo pooblastila za ukrepanje na ozemlju pogodbenice, ki jih je sprejela. S soglasjem ali na zahtevo pristojnih organov pogodbenic lahko:

(a)

olajšajo in pospešijo izmenjavo informacij;

(b)

nudijo pomoč pri preiskavah;

(c)

sodelujejo pri obravnavi zaprosil za pomoč;

(d)

svetujejo in pomagajo pogodbenici gostiteljici pri pripravi in izvajanju čezmejnih ukrepov;

(e)

izvajajo vse ostale naloge, o katerih se lahko pogodbenici med seboj dogovorita.

3.   Pristojni organi pogodbenic določijo podrobnosti s skupnim dogovorom.

4.   Uradniki za zvezo lahko zastopajo interese ene ali več pogodbenic.

POGLAVJE 5

Izterjava

Člen 24

Izterjava

1.   Na zahtevo pogodbenice prosilke zaprošena pogodbenica začne postopek izterjave terjatev, ki spadajo v področje uporabe tega sporazuma, kot če bi šlo za njene lastne terjatve.

2.   Zahtevku za izterjavo terjatve mora biti priložena uradna ali overjena kopija dokumenta, ki predstavlja izvršilni naslov, ki jo izda pogodbenica prosilka in, če je to potrebno, izvirnik ali overjena kopija drugih dokumentov, ki so potrebni za izterjavo.

3.   Zaprošena pogodbenica za zagotovitev izterjave terjatve uporabi previdnostne ukrepe.

4.   Organ zaprošene pogodbenice nakaže organu pogodbenice prosilke znesek terjatve, ki jo je izterjal. S soglasjem pogodbenice prosilke lahko od zneska odtegne odstotek, ki ustreza nastalim administrativnim stroškom.

5.   Kljub prvemu odstavku pa terjatve, ki jih je treba izterjati, ne uživajo nujno prednostnega statusa primerljivih terjatev, nastalih pri zaprošeni pogodbenici.

NASLOV III

PRAVNA POMOČ

Člen 25

Povezava z drugimi sporazumi

1.   Določbe tega naslova naj bi dopolnile Evropsko konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959 in Konvencijo o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, z dne 8. novembra 1990 ter olajšale njuno uporabo med pogodbenicama.

2.   Te določbe ne vplivajo na ugodnejše določbe, ki izhajajo iz dvo- ali večstranskih sporazumov med pogodbenicama.

Člen 26

Postopki, v katerih je odobrena pravna pomoč

1.   Pravna pomoč se prav tako odobri v:

(a)

postopkih zaradi dejanj, ki so kazniva po nacionalnem pravu ene od dveh pogodbenic ali obeh pogodbenic in jih kot kršitve predpisov preganjajo upravni organi, zoper odločbo katerih je možen postopek pred sodiščem, pristojnim za kazenske zadeve;

(b)

civilnih tožbah v zvezi s kazenskimi postopki, dokler kazensko sodišče še ni dokončno odločilo v kazenskem postopku;

(c)

za dejanja ali kršitve, za katere je lahko odgovorna pravna oseba pogodbenice prosilke.

2.   Pravna pomoč je prav tako odobrena za preiskave in postopke, ki zadevajo zaseg in zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kršitvijo, in sredstev, uporabljenih pri njeni povzročitvi.

Člen 27

Pošiljanje zaprosil

1.   Zaprosila na podlagi tega naslova predloži organ pogodbenice prosilke ali pa se predložijo preko pristojnega osrednjega organa zaprošene pogodbenice ali neposredno pri organu pogodbenice, pristojnem za obravnavanje zaprosila pogodbenice prosilke. Organ pogodbenice prosilke in po potrebi organ zaprošene pogodbenice pošljeta kopijo zaprosila svojemu osrednjemu organu v vednost.

2.   Vsaka listina v zvezi z zaprosilom ali njegovo obravnavo se lahko pošlje na enak način. Poslana je, vsaj kot kopija, neposredno organu pogodbenice prosilke.

3.   Če organ pogodbenice, ki prejme zaprosilo, ni pristojen za dodelitev pravne pomoči, jo nemudoma prenese pristojnemu organu.

4.   Napačna ali nepopolna zaprosila se ne glede na njihove poznejše popravke s strani organa pogodbenice prosilke obravnavajo, kolikor vsebujejo bistvene informacije za obravnavo. Organ zaprošene pogodbenice o pomanjkljivostih opozori organ pogodbenice prosilke in mu določi rok za popravek.

Organ zaprošene pogodbenice nemudoma pošlje organu pogodbenice prosilke vsak drug podatek, ki bi slednjemu lahko omogočil dopolnitev zaprosila ali njegovo razširitev na druge ukrepe.

5.   Pogodbenici sporočita ob uradnem obvestilu iz člena 44(2), kateri osrednji organi so pristojni za namene tega člena.

Člen 28

Posredovanje po pošti

1.   V postopkih v zvezi z nezakonitimi dejanji v smislu tega sporazuma pošljeta pogodbenici osebam, ki se nahajajo na ozemlju druge pogodbenice, procesne listine praviloma neposredno po pošti.

2.   Če organ pogodbenice, ki je izdal listino, ve ali upravičeno domneva, da naslovnik razume samo neki drug jezik, je treba listino ali vsaj pomembnejše dele listine prevesti v ta drugi jezik.

3.   Organ pogodbenice pošiljateljice opozori prejemnika, da na ozemlju druge pogodbenice ne more neposredno izvršiti nobenega prisilnega ukrepa ali sankcije.

4.   Vsem procesnim listinam je priložen zaznamek z navedbo, da lahko naslovnik od organa, navedenega v zaznamku, pridobi informacije o njegovih pravicah in dolžnostih v zvezi z listino.

Člen 29

Začasni ukrepi

1.   V mejah svoje nacionalne zakonodaje in svojih zadevnih pristojnosti ter po zaprosilu organa pogodbenice prosilke pristojni organ zaprošene pogodbenice odredi potrebne začasne ukrepe za vzdrževanje obstoječega stanja, zaščito ogroženih pravnih interesov ali za ohranitev dokaznih sredstev, če zaprosilo za pravno pomoč ni očitno nedopustno.

2.   Preventivna zamrznitev in zaseg se odredita za premoženjsko korist, pridobljeno s kršitvijo, zaradi katere se zaprosi za pravno pomoč, in za sredstva, uporabljena pri njeni povzročitvi. Če premoženjska korist, pridobljena s kršitvijo, ne obstaja več v celoti ali delno, se ti ukrepi odredijo za premoženje na ozemlju zaprošene pogodbenice, ki ustreza vrednosti zadevne premoženjske koristi.

Člen 30

Prisotnost organov pogodbenice prosilke

1.   Zaprošena pogodbenica na zaprosilo pogodbenice prosilke predstavnikom njenih organov dovoli, da so prisotni pri obravnavanju zaprosila za pravno pomoč. Za to prisotnost ni potrebno soglasje osebe, ki jo ukrep zadeva.

Dovoljenje je lahko omejeno s pogoji.

2.   Prisotne osebe imajo dostop do istih prostorov in do istih dokumentov kot predstavniki organa zaprošene pogodbenice, z njihovim posredovanjem in izključno za potrebe obravnave zaprosila za pravno pomoč. Lahko so še zlasti pooblaščene za postavljanje vprašanj ali predlaganje ukrepov v zvezi s preiskavo.

3.   Ta prisotnost ne sme povzročiti, da za dejstva s kršitvijo uradne tajnosti ali pravic zadevne osebe zvedo druge osebe, ki niso pooblaščene na podlagi predhodnih odstavkov. Informacije, dane v vednost organu pogodbenice prosilke, se ne morejo uporabiti kot dokazno sredstvo, dokler odločitev o prenosu listin v zvezi z obravnavo ni pravnomočna.

Člen 31

Preiskave in zaseg predmetov

1.   Pogodbenici ne pogojujeta dopustnosti zaprosila za pravno pomoč za preiskavo ali zaseg z drugimi pogoji kot:

(a)

da se dejanje, v zvezi s katerim je bilo poslano zaprosilo za pravno pomoč, po zakonodaji obeh pogodbenic kaznuje z najvišjo zagroženo kaznijo odvzema prostosti ali z varnostnim ukrepom omejitve prostosti v trajanju najmanj šest mesecev, ali da se kaznuje po zakonodaji ene od pogodbenic z enakovredno kaznijo in ga po zakonodaji druge pogodbenice kot kršitev predpisov preganjajo upravni organi, zoper odločbe katerih je možen postopek pred sodiščem, ki je pristojno predvsem za kazenske zadeve;

(b)

izvršitev zaprosila za pravno pomoč je skladna z zakonodajo zaprošene pogodbenice.

2.   Zaprosila za pravno pomoč pri preiskavi in zasegu zaradi pranja denarja, ki spada v področje uporabe tega sporazuma, so prav tako dopustna pod pogojem, da se dejanja, ki predstavljajo predhodno kršitev, po pravu obeh pogodbenic kaznujejo z najvišjo zagroženo kaznijo odvzema prostosti ali z varnostnim ukrepom omejitve prostosti v trajanju najmanj šest mesecev.

Člen 32

Zaprosilo za bančne in finančne podatke

1.   Če so izpolnjeni pogoji člena 31, zaprošena pogodbenica obravnava zaprosila za pravno pomoč, ki zadevajo pridobitev in posredovanje bančnih in finančnih podatkov, vključno s:

(a)

poizvedovanji in informacijami o bančnih računih, odprtih v bankah, ustanovljenih na njenem ozemlju in katerih imetniki ali pooblaščenci so osebe v preiskavi ali izvajajo kontrolo, ter o informacijah v zvezi s temi bančnimi računi;

(b)

poizvedovanji in informacijami o bančnih poslih in operacijah, ki se izvajajo iz, na ali preko enega ali več bančnih računov ali s strani določenih oseb v določenem času, ter o informacijah v zvezi s temi bančnimi posli.

2.   V okviru tega, kar je dovoljeno na podlagi njenega kazenskega procesnega prava pri primerljivih notranjih primerih, lahko zaprošena pogodbenica odredi, da se v točno določenem obdobju izvaja nadzor nad bančnimi posli, ki se opravljajo iz, na ali preko bančnih računov ali s strani določenih oseb, ter sporočanje rezultatov pogodbenici prosilki. Odločitev o nadzoru nad posli in sporočanju rezultatov sprejmejo pristojni organi zaprošene pogodbenice za vsak posamezen primer in mora biti v skladu z nacionalno zakonodajo te pogodbenice. O praktičnih ukrepih nadzora se dogovorijo pristojni organi pogodbenice prosilke in zaprošene pogodbenice.

3.   Vsaka pogodbenica izvede potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da finančne institucije zadevni stranki in tretjim ne razkrijejo, da se izvajajo ukrepi po zaprosilu pogodbenice prosilke ali da je v teku preiskava, dokler je to potrebno, da se ne ogrozi njihov rezultat.

4.   Organ pogodbenice, ki je izdal zaprosilo:

(a)

določi razloge, zaradi katerih meni, da bi zahtevane informacije lahko bile bistvenega pomena za preiskavo glede kršitve;

(b)

natančno določi razloge, zaradi katerih domneva, da banke, ki se nahajajo na ozemlju zaprošene pogodbenice, vodijo zadevne račune, ter v okviru razpoložljivih dokazov navede, katere banke bi to lahko zadevalo;

(c)

sporoči vsako informacijo, ki bi lahko olajšala obravnavo zaprosila.

5.   Pogodbenica se ne sklicuje na bančno tajnost kot na razlog za zavrnitev sodelovanja v zvezi z zaprosilom za pravno pomoč druge pogodbenice.

Člen 33

Nadzorovane dobave

1.   Pristojni organ zaprošene pogodbenice se zavezuje, da bodo na zaprosilo organa pogodbenice prosilke na njegovem ozemlju lahko dovoljene nadzorovane dobave v okviru kazenskih preiskav o kršitvah, ki bi lahko povzročile izročitev.

2.   Odločitev o izvajanju nadzorovanih dobav sprejmejo pristojni organi zaprošene pogodbenice za vsak primer posebej ob upoštevanju svojega nacionalnega prava.

3.   Nadzorovane dobave se vršijo v skladu s postopki, predvidenimi z zakonodajo zaprošene pogodbenice. Pooblastilo za delovanje, vodenje in nadzor delovanja imajo njeni pristojni organi.

Člen 34

Izročitev zaradi zaplembe ali vrnitve

1.   Na zaprosilo pogodbenice prosilke so lahko predmeti, dokumenti, denarna sredstva ali druge vrednosti, ki so bile zaplenjene iz previdnosti, izročeni zaradi zaplembe ali vrnitve tistemu, ki ima do njih pravico.

2.   Zaprošena pogodbenica ne more zavrniti izročitve z utemeljitvijo, da denarna sredstva ustrezajo davčnemu ali carinskemu dolgu.

3.   Pravice, ki jih tretja oseba v dobri veri uveljavlja do teh predmetov, ostanejo pridržane.

Člen 35

Pospešitev medsebojne pomoči

1.   Organ zaprošene pogodbenice obravnava zaprosilo za pravno pomoč takoj, ko je mogoče, pri čemer skrbno upošteva roke postopka, ki jih določi organ pogodbenice prosilke, ali druge roke. Slednji pojasni razloge za roke, ki jih je določil.

2.   Če zaprosilo ne more biti obravnavano ali ne more biti obravnavano v celoti v skladu z zahtevami organa pogodbenice prosilke, organ zaprošene pogodbenice o tem nemudoma obvesti organ pogodbenice prosilke in navede pogoje, pod katerimi bi zaprosilo lahko bilo obravnavano. Oba organa se lahko naknadno dogovorita o nadaljnjem postopku pri obravnavi zaprosila ter to, če je potrebno, podredita upoštevanju navedenih pogojev.

Če je možno predvideti, da roka, ki ga je določil organ pogodbenice prosilke za obravnavo svojega zaprosila, ne bo mogoče upoštevati in če razlogi, navedeni v drugem stavku odstavka 1, jasno kažejo, da bo vsaka zamuda znatno ovirala postopek, ki ga vodi ta organ, organ zaprošene pogodbenice nemudoma navede predvideni čas, potreben za obravnavo zaprosila. Organ pogodbenice prosilke nemudoma navede, ali kljub temu še vztraja pri zahtevi. Oba organa se lahko nato dogovorita o nadaljnjem reševanju zaprosila.

Člen 36

Uporaba informacij in dokaznih sredstev

Informacije in dokazna sredstva, posredovana v okviru postopka pravne pomoči, se lahko razen v postopku, za katerega je bila zagotovljena pravna pomoč, uporabijo še v:

(a)

kazenskem postopku pri pogodbenici prosilki, ki se vodi proti ostalim osebam, ki so sodelovale pri povzročitvi kršitve, za katero je bila odobrena pravna pomoč;

(b)

primerih, ko dejanja, na katerih temelji zaprosilo, predstavljajo kršitev, za katero bi morala biti pravna pomoč prav tako odobrena;

(c)

postopkih v zvezi z zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kršitvijo, za katero bi morala bila odobrena pravna pomoč, in sredstev, uporabljenih pri njeni povzročitvi, ter v odškodninskih postopkih v zvezi z dejanji, za katera je bila zagotovljena pravna pomoč.

Člen 37

Posredovanje dokazov na lastno pobudo

1.   V mejah svoje nacionalne zakonodaje in svojih pristojnosti lahko sodni organi pogodbenice na lastno pobudo posredujejo informacije in dokazna sredstva sodnemu organu druge pogodbenice, če ocenijo, da bi organu pogodbenice prejemnice lahko koristili pri uvedbi ali vodenju preiskav ali postopkov, ali pa bi te informacije in dokazna sredstva lahko povzročile, da bi ta organ vložil zaprosilo za pravno pomoč.

2.   Organ pogodbenice, ki posreduje informacije in dokazna sredstva, lahko v skladu s svojo nacionalno zakonodajo pri uporabi teh informacij in dokaznih sredstev organu pogodbenice prejemnice postavi pogoje.

3.   Vsi organi pogodbenic so vezani na te pogoje.

Člen 38

Postopki pri zaprošeni pogodbenici

Zaprosilo po pravni pomoči ne posega v pravice, ki bi za pogodbenico prosilko lahko izhajale iz njenega položaja civilne stranke v notranjih kazenskih postopkih pred organi zaprošene pogodbenice.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 39

Skupni odbor

1.   Ustanovi se Skupni odbor, sestavljen iz predstavnikov pogodbenic, ki je odgovoren za pravilno uporabo tega sporazuma. V ta namen sestavlja priporočila in sprejema odločitve v primerih, predvidenih s sporazumom. Odloča soglasno.

2.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik, ki med ostalimi določbami vsebuje načine sklica sej, imenovanja svojega predsednika in določitve njegovih funkcij.

3.   Skupni odbor se sestane po potrebi in najmanj enkrat na leto. Vsaka pogodbenica lahko zahteva sklic seje.

4.   Skupni odbor lahko odloči ustanoviti delovno skupino ali skupino strokovnjakov, ki mu pomaga pri izvajanju njegovih nalog.

Člen 40

Reševanje sporov

1.   Vsaka pogodbenica lahko skupnemu odboru predloži spor, ki se nanaša na razlago ali uporabo tega sporazuma, zlasti ko meni, da druga pogodbenica večkrat zaporedoma ne ugodi zahtevam za sodelovanje, ki so ji bile poslane.

2.   Skupni odbor si prizadeva rešiti spor v najkrajšem času. Skupnemu odboru se dajo na razpolago vse koristne informacije, ki omogočajo poglobljeno obravnavo zadeve pri iskanju sprejemljive rešitve. V ta namen skupni odbor preveri vse možnosti, ki omogočajo nadaljnje dobro delovanje tega sporazuma.

Člen 41

Vzajemnost

1.   Organ zaprošene pogodbenice lahko zavrne zahtevo za sodelovanje, če pogodbenica prosilka večkrat zaporedoma ne ugodi zahtevi za sodelovanje v podobnih primerih.

2.   Pred zavrnitvijo zahteve za sodelovanje na podlagi vzajemnosti je skupni odbor obveščen, tako da ima priložnost, da se o vprašanju izreče.

Člen 42

Spremembe

Če ena od pogodbenic želi spremembo tega sporazuma, predloži v ta namen predlog Skupnemu odboru, ki oblikuje priporočila, zlasti glede začetka pogajanj.

Člen 43

Ozemeljska veljavnost

Ta sporazum se uporablja na ozemlju Švicarske konfederacije na eni strani in na ozemljih, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti pod pogoji, predvidenimi s to pogodbo, na drugi strani.

Člen 44

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

2.   Pogodbenici ratificirata ali odobrita Sporazum v skladu s svojimi postopki. Veljati začne prvi dan drugega meseca po zadnjem uradnem obvestilu o listinah o ratifikaciji ali odobritvi.

3.   Do začetka veljavnosti tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica pri uradnem obvestilu iz odstavka 2 ali kadar koli pozneje izjavi, da se ta sporazum zanjo uporablja v njenih odnosih z vsako drugo pogodbenico, ki je podala enako izjavo. Te izjave začnejo veljati devetdeset dni po datumu prejema uradnega obvestila.

Člen 45

Odstop

Evropska skupnost ali Švicarska konfederacija lahko odstopita od tega sporazuma z uradnim obvestilom o svoji odločitvi drugi pogodbenici. Odstop začne veljati šest mesecev po datumu prejema obvestila o odstopu.

Člen 46

Časovna uporaba

Določbe tega sporazuma se uporabljajo za zaprosila v zvezi z nezakonitimi dejanji, storjenimi najmanj šest mesecev po datumu njegovega podpisa.

Člen 47

Razširitev sporazuma na nove države članice EU

1.   Vsaka država, ki postane država članica Evropske unije, lahko z uradnim pisnim obvestilom pogodbenicama postane pogodbenica tega sporazuma.

2.   Besedilo sporazuma v jeziku nove pridružene države članice, ki ga sestavi Svet Evropske unije, se potrdi na podlagi izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo. Velja kot verodostojno besedilo v smislu člena 48.

3.   Ta sporazum začne veljati za vsako novo državo članico, ki vstopi v Evropsko unijo, devetdeset dni po prejemu uradnega obvestila o njeni listini o pristopu ali na dan začetka veljavnosti sporazuma, če ta še ni začel veljati ob izteku omenjenega roka devetdesetih dni.

4.   Če ta sporazum še ni začel veljati ob uradnem obvestilu o listinah o pristopu novih držav članic, se za njih uporablja člen 44(3).

Člen 48

Jeziki

1.   Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

2.   Različico v malteškem jeziku bodo pogodbenice overile na podlagi izmenjave pisem. Ta različica bo enako verodostojna kot različice v jezikih, ki so našteti v prejšnjem odstavku.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image


SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci

KRALJEVINE BELGIJE,

ČEŠKE REPUBLIKE,

KRALJEVINE DANSKE,

ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

REPUBLIKE ESTONIJE,

HELENSKE REPUBLIKE,

KRALJEVINE ŠPANIJE,

FRANCOSKE REPUBLIKE

IRSKE,

ITALIJANSKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE CIPER,

REPUBLIKE LATVIJE,

REPUBLIKE LITVE,

VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,

REPUBLIKE MADŽARSKE,

REPUBLIKE MALTE,

KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

REPUBLIKE AVSTRIJE,

REPUBLIKE POLJSKE,

PORTUGALSKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE SLOVENIJE,

SLOVAŠKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE FINSKE,

KRALJEVINE ŠVEDSKE,

ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

EVROPSKE SKUPNOSTI

na eni strani in

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

na drugi strani,

zbranih dne 26. oktobra 2004 za podpis sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom, so sprejeli skupni deklaraciji, omenjeni v nadaljnjem besedilu in priloženi tej sklepni listini:

1.

Skupna deklaracija o pranju denarja;

2.

Skupna deklaracija o sodelovanju Švicarske konfederacije z Eurojustom in, če je možno, z Evropsko pravosodno mrežo.

Pooblaščenci držav članic Evropske unije in njenih držav članic ter pooblaščenci Švicarske konfederacije so nadalje sprejeli potrjeni zapisnik o pogajanjih, ki je priložen tej sklepni listini. Potrjeni zapisnik je zavezujoč.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tũkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage égalerment la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

SKUPNA DEKLARACIJA O PRANJU DENARJA

Pogodbenici se strinjata, da člen 2(3) sporazuma o sodelovanju pri preprečevanju pranja denarja kot predhodne kršitve vključuje davčne goljufije ali profesionalno tihotapstvo po švicarskem pravu. Informacije, prejete na podlagi zaprosila, ki se nanašajo na pranje denarja, se lahko uporabijo v postopkih zaradi pranja denarja, razen v postopkih proti švicarskim osebam, če so bila vsa dejanja, povezana s kršitvijo, izvršena izključno v Švici.

SKUPNA DEKLARACIJA O SODELOVANJU ŠVICARSKE KONFEDERACIJE Z EUROJUSTOM IN, ČE JE MOŽNO, Z EVROPSKO PRAVOSODNO MREŽO

Pogodbenici se seznanita z željo Švicarske konfederacije, da bi proučili možnost sodelovanja Švicarske konfederacije pri delu Eurojusta in, če je možno, pri delu Evropske pravosodne mreže.

POTRJEN ZAPISNIK POGAJANJ O SPORAZUMU O SODELOVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER ŠVICARSKO KONFEDERACIJO NA DRUGI STRANI, V BOJU PROTI GOLJUFIJAM IN VSEM DRUGIM NEZAKONITIM DEJAVNOSTIM, KI ŠKODIJO NJIHOVIM FINANČNIM INTERESOM

Pogodbene stranke so se dogovorile o naslednjem:

K členu 2(1)(a)

Izrazi „goljufija in vsako drugo nezakonito dejanje“ vključuje tudi tihotapljenje, korupcijo in pranje premoženjske koristi, ki jih zajema ta sporazum, ob upoštevanju člena 2(3).

Izrazi „menjava blaga, ki krši carinsko in kmetijsko zakonodajo“ se razumejo neodvisno od prehoda blaga (odhoda, namembnega kraja ali tranzita) ali ne preko ozemlja druge pogodbene stranke.

Izrazi „menjava, ki krši davčno zakonodajo na področju davka na dodano vrednost, posebnih davkov na porabo in trošarin“ se razumejo neodvisno od prehoda blaga ali storitev (odhoda, namembnega kraja ali tranzita) ali ne preko ozemlja druge pogodbene stranke.

K členu 15(2)

Izraz „sredstvo preiskave“ vključuje zaslišanje oseb, obiske in preiskave prostorov in transportnih sredstev, kopijo dokumentov, zahtevo podatkov in zaseg predmetov, dokumentov in vrednostnih predmetov.

K drugemu pododstavku člena 16(2)

Ta pododstavek pomeni tudi, da so lahko navzoče osebe pooblaščene za postavljanje vprašanj in predlaganje ukrepov za preiskave.

K členu 25(2)

Pojem večstranski sporazumi med pogodbenimi strankami vključuje zlasti sporazum od njegovega začetka veljavnosti med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o švicarski pridružitvi k izvajanju, uporabi in razvoju Schengenskega pravnega reda.

K členu 35(1)

Z „zahtevo po medsebojni pravni pomoči“ se prav tako razume posredovanje podatkov in dokazov pristojnemu organu pogodbene stranke prosilke.

K členu 43

Evropska komisija bo najpozneje v času podpisa sporazuma sporočila okvirno listo ozemelj, kjer se uporablja ta sporazum.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/36


SKUPNI UKREP SVETA 2009/128/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. februarja 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/112/SZVP, (1) s katerim je imenoval g. Roelanda VAN DE GEERJA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za območje afriških Velikih jezer.

(2)

Svet je 12. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/108/SZVP (2) o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/108/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za obdobje 12 mesecev.

(4)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Roelanda VAN DE GEERJA, posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za območje afriških Velikih jezer, se podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Cilji politike

Naloge PPEU temeljijo na ciljih politike Evropske unije (EU) v zvezi z nadaljnjo stabilizacijo in utrjevanjem razmer po koncu konfliktov na območju afriških Velikih jezer, pri čemer je posebna pozornost namenjena regionalni razsežnosti razvoja dogodkov v zadevnih državah. Ti cilji, ki zlasti podpirajo ravnanje, ki je v skladu z osnovnimi pravili demokracije in dobrega upravljanja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in pravne države, vključujejo:

(a)

dejavno in učinkovito prispevanje k dosledni, trajnostni in odgovorni politiki EU na območju afriških Velikih jezer zaradi spodbujanja enotnega splošnega pristopa EU v regiji. PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v regiji;

(b)

zagotavljanje trajne zaveze EU k procesom stabilizacije in obnove na omenjenem območju, in sicer z dejavno prisotnostjo na kraju samem in v ustreznih mednarodnih forumih, vzdrževanje stikov s ključnimi akterji in sodelovanje pri kriznem upravljanju;

(c)

sodelovanje v obdobju po prehodu v Demokratični republiki Kongo (DRK), zlasti v političnem procesu utrjevanja novih institucij in pri opredelitvi širšega mednarodnega okvira za politično svetovanje in usklajevanje z novo vlado;

(d)

tesno sodelovanje z Združenimi narodi/MONUC pri mednarodnih prizadevanjih za podporo celoviti reformi varnostnega sektorja v DRK, zlasti glede na usklajevalno vlogo, ki jo je EU pripravljena prevzeti v zvezi s tem;

(e)

sodelovanje pri ustreznih nadaljnjih ukrepih v zvezi z mednarodno konferenco o območju Velikih jezer, zlasti z vzpostavitvijo tesnih stikov s sekretariatom Velikih jezer in njegovo izvršno sekretarko, pa tudi s trojko, v okviru mehanizma nadaljnjega ukrepanja ter s spodbujanjem dobrososedskih odnosov na tem območju;

(f)

obravnavanje še vedno velikega problema oboroženih skupin, ki delujejo čezmejno, kar povzroča tveganje, da pride do destabilizacije držav na tem območju in poslabšanja njihovih notranjih problemov;

(g)

sodelovanje pri stabilizaciji razmer v obdobju po konfliktih v Burundiju, Ruandi in Ugandi, zlasti s soudeležbo na mirovnih pogajanjih z oboroženimi skupinami, kot sta FNL in LRA.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli cilje politike EU, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

vzpostaviti in vzdrževati tesne stike z državami območja Velikih jezer, Združenimi narodi, Afriško unijo, ključnimi afriškimi državami in glavnimi partnerji DRK in EU, pa tudi z regionalnimi in subregionalnimi afriškimi organizacijami, drugimi zadevnimi tretjimi državami in ključnimi regionalnimi voditelji;

(b)

svetovati in poročati o možnostih za podporo EU procesu stabilizacije in utrjevanja razmer ter o najboljšem načinu za uresničevanje njenih pobud;

(c)

nuditi svetovanje in pomoč pri reformi varnostnega sektorja (RVS) v DRK;

(d)

sodelovati pri nadaljnjem ukrepanju v zvezi z mednarodno konferenco o območju Velikih jezer, zlasti s podporo regionalnim politikam, katerih cilj sta nenasilje in skupna obramba pri reševanju konfliktov, ter – kar zadeva regionalno sodelovanje – s spodbujanjem človekovih pravic in demokratizacije, dobrega upravljanja, pravosodnega sodelovanja ter boja proti nekaznovanju in proti nezakonitemu izkoriščanju naravnih virov;

(e)

prispevati k boljšemu razumevanju vloge EU med posamezniki, ki odločilno vplivajo na oblikovanje javnega mnenja na tem območju;

(f)

prispevati, če je zaprošen, k pogajanjem o mirovnih sporazumih in sporazumih o premirju med vpletenimi stranmi in njihovi izvedbi ter v primeru, da te strani ne ravnajo skladno s pogoji iz teh sporazumov, stopiti v stik z njimi po diplomatski poti; glede na to, da trenutno potekajo pogajanja z LRA, bi bilo treba takšne dejavnosti izvajati v tesnem sodelovanju s PPEU za Sudan;

(g)

prispevati k izvajanju politike in smernic EU o človekovih pravicah, zlasti smernic EU o otrocih v oboroženih spopadih, ter politike EU glede Resolucije Varnostnega sveta ZN 1325(2000) o ženskah, miru in varnosti, pa tudi spremljati razvoj dogodkov in poročati v zvezi s tem.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, predvidenih v njegovem mandatu, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) vzdržuje prednostne odnose s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške smernice in politične usmeritve.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 1 425 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Vzpostavitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, pri tem pa je v celoti vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU o sestavi ekipe obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo.

2.   Države članice in institucije EU lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija EU. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic EU.

3.   Vse začasno dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga pošilja, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

O privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico oziroma pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varovanje tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh pomembnih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti tako, da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo misije;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalnega sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, in da se za GS/VP, Svet in Komisijo redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravi poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU se zavzema za usklajenost med akterji skupne zunanje in varnostne politike/evropske varnostne in obrambne politike in splošno politično usklajevanje na ravni EU. PPEU pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje ciljev politike EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

2.   Na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev držav članic. Slednji mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je v stiku tudi z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

3.   PPEU skrbi za skladnost dejavnosti misij EUSEC RD Congo in EUPOL RD Congo ter zagotavlja lokalne politične smernice vodjema teh misij. PPEU prispeva k usklajevanju, ki ga uresničuje z drugimi mednarodnimi akterji, udeleženimi v reformi varnostnega sektorja v DRK. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi medsebojno posvetujeta.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki EU za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2009 GS/VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za odločitev Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 46, 16.2.2007, str. 79.

(2)  UL L 38, 13.2.2008, str. 22.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/40


SKUPNI UKREP SVETA 2009/129/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (NJRM)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. oktobra 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/724/SZVP (1) o imenovanju g. Erwana FOUÉRÉJA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (NJRM).

(2)

Svet je 18. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/129/SZVP (2) o podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2009.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/129/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati do 30. septembra 2009 –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G. Erwanu FOUÉRÉJU se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (NJRM) podaljša do 30. septembra 2009.

Člen 2

Politični cilj

Mandat PPEU temelji na političnem cilju Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (NJRM), tj. prispevati k utrjevanju mirnega političnega procesa in izvajanju Ohridskega okvirnega sporazuma v celoti ter s tem omogočiti nadaljnji napredek v smeri evropskega združevanja prek stabilizacijskega in pridružitvenega procesa.

PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) na tem območju.

Člen 3

Naloge

Z namenom doseči politični cilj, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

ohraniti tesne stike z vlado Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (NJRM) in stranmi, ki so vključene v politični proces;

(b)

nuditi nasvete in pomoč Evropske unije v političnem procesu;

(c)

zagotoviti usklajevanje prizadevanj mednarodne skupnosti za pomoč pri izvajanju in trajnostnem značaju določb Okvirnega sporazuma z dne 13. avgusta 2001, kakor je določeno v Sporazumu in prilogah k Sporazumu;

(d)

budno spremljati varnostna in medetnična vprašanja ter poročati o njih, v ta namen pa vzpostaviti stike z vsemi zadevnimi organi;

(e)

sodelovati pri razvoju in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji(NJRM), in sicer v skladu s politiko in smernicami Evropske unije na področju človekovih pravic.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politične smernice.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 30. septembra 2009 znaša 305 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, pri tem pa je v celoti vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahtevajo naloge. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija EU. Za PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja imajo državljanstvo ene od držav članic EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga je dodelila, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu misije PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico/pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh pomembnih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice po potrebi zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti tako, da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter načrt obvladovanja primerov ogrožanja varnosti, vključno z načrtom misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno zunaj EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

PPEU se zavzema za splošno politično usklajevanje na ravni EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

Na terenu vzdržuje tesne stike s predsedstvom, Komisijo in z vodji predstavništev držav članic, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2009 GS/VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku. To poročilo predstavlja osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov GS/VP naslovi na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 272, 18.10.2005, str. 26.

(2)  UL L 43, 19.2.2008, str. 19.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/43


SKUPNI UKREP SVETA 2009/130/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. oktobra 2006 sprejel Sklep 2006/670/SZVP (1) o imenovanju g. Pierra MORELA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za srednjo Azijo.

(2)

Svet je 12. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/107/SZVP (2) o spremembah in podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2009.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/107/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev.

(4)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G.Pierru MORELU se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za srednjo Azijo podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

Mandat PPEU temelji na ciljih politike EU v srednji Aziji. Ti cilji vključujejo:

(a)

spodbujanje dobrih in tesnih odnosov med državami srednje Azije in Evropsko unijo na podlagi skupnih vrednot in interesov, kot je določeno v ustreznih sporazumih;

(b)

prispevanje h krepitvi stabilnosti in sodelovanja med državami na tem območju;

(c)

prispevanje h krepitvi demokracije, pravne države, dobrega upravljanja ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v srednji Aziji;

(d)

obravnavanje ključnih groženj, zlasti specifičnih problemov z neposrednimi posledicami za Evropo;

(e)

povečanje učinkovitosti in prepoznavnosti Evropske unije v regiji, tudi s tesnejšim sodelovanjem z drugimi ustreznimi partnerji in mednarodnimi organizacijami, kot je OVSE.

Člen 3

Naloge

1.   Z namenom doseči cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

spodbujati splošno politično usklajevanje Evropske unije v srednji Aziji in zagotavljati doslednost zunanjepolitičnega delovanja Evropske unije na tem območju, brez poseganja v pristojnosti Skupnosti;

(b)

v imenu visokega predstavnika in v skladu s svojimi nalogami, skupaj s Komisijo in predsedstvom ter brez poseganja v pristojnosti Skupnosti, spremljati postopek izvedbe strategije EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo, pripravljati priporočila in redno poročati ustreznim organom Sveta;

(c)

pomagati Svetu pri nadaljnjem razvoju celovite politike do srednje Azije;

(d)

tesno spremljati politične dogodke v srednji Aziji z razvijanjem in vzdrževanjem tesnih stikov z vladami, parlamenti, pravosodnimi organi, civilno družbo in množičnimi mediji;

(e)

spodbujati Kazahstan, Kirgiško republiko, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan, da sodelujejo pri regionalnih vprašanjih skupnega interesa;

(f)

razvijati ustrezne stike in sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji in vsemi relevantnimi regionalnimi in mednarodnimi organizacijami, vključno s Šanghajsko organizacijo za sodelovanje (SCO), Evrazijsko gospodarsko skupnostjo (EURASEC), Konferenco za sodelovanje in za ukrepe izgradnje zaupanja v Aziji (CICA), Organizacijo na podlagi Pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), Programom za regionalno gospodarsko sodelovanje v srednji Aziji (CAREC) in Srednjeazijskim regionalnim centrom za informacije in koordinacijo (CARICC);

(g)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic Evropske unije na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z ženskami in otroki na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov;

(h)

v tesnem sodelovanju z OVSE prispevati k preprečevanju konfliktov in k iskanju rešitev, in sicer z navezovanjem stikov z oblastmi in drugimi lokalnimi akterji (nevladnimi organizacijami, političnimi strankami, manjšinami, verskimi skupinami in njihovimi vodji);

(i)

prispevati k oblikovanju vidikov glede zanesljivosti oskrbe z energijo in boja proti drogam v kontekstu SZVP v srednji Aziji.

2.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) in ima pregled nad vsemi dejavnostmi Evropske unije v tej regiji.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen (GS/VP) in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog PPEU od PVO dobiva strateške usmeritve in politično vodenje.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 998 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti, z izjemo, da nobeno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU obvešča GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga je država članica ali institucija EU začasno dodelila PPEU, krije zadevna država članica oziroma institucija EU. Tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile generalnemu sekretariatu Sveta, se lahko zaposlijo pri PPEU. Mednarodno pogodbeno osebje ima državljanstvo države članice EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga pošilja, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov osebja, se dogovorijo s pogodbenico gostiteljico/pogodbenicami gostiteljicami, glede na potrebo. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta PPEU zagotovijo dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice, glede na potrebo, zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V PEU napoteno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti tako, da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter načrt obvladovanja primerov ogrožanja varnosti ter načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo misije;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravlja pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU redno pripravlja ustna in pisna poročila za GS/VP in PVO. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje EU. Pomaga zagotoviti, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev, ki jih je določila EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, pa tudi z dejavnostmi PPEU za Afganistan. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

Na terenu vzdržuje tesne stike s predsedstvom, Komisijo in z vodji misij držav članic, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. Prav tako so v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno regijo se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2009 predloži GS/VP, Svetu in Komisiji poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah ter s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede napotitve GS/VP naslovi na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 275, 6.10.2006, str. 65.

(2)  UL L 38, 13.2.2008, str. 19.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/47


SKUPNI UKREP SVETA 2009/131/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za krizo v Gruziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. septembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/760/SZVP (1) o imenovanju g. Pierrra MORELA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za krizo v Gruziji do 28. februarja 2009.

(2)

Po pregledu Skupnega ukrepa 2008/760/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za šest mesecev.

(3)

PPEU bo svoj mandat izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in lahko škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G. Pierre MOREL se imenuje za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za krizo v Gruziji za obdobje od dne sprejetja tega skupnega ukrepa do 31. avgusta 2009.

Člen 2

Cilji

Mandat PPEU temelji na ciljih, opredeljenih v Sklepih predsedstva izrednega Evropskega sveta v Bruslju, dne 1. septembra 2008, in v Sklepih Sveta o Gruziji, sprejetih dne 15. septembra 2008.

PPEU mora povečati učinkovitost in prepoznavnost prispevka EU k reševanju spora v Gruziji.

Člen 3

Mandat

Mandat PPEU je:

(a)

na eni strani prispevati k pripravi mednarodnih pogovorov, predvidenih v točki 6 Sporazuma z dne 12. avgusta 2008, na katerih bodo obravnavani zlasti:

način zagotavljanja varnosti in stabilnosti v regiji,

vprašanje beguncev in notranje razseljenih oseb, in sicer na podlagi mednarodno priznanih načel, ter

vse druge zadeve, o katerih se dogovorijo strani;

na drugi strani pa tudi prispevati k opredelitvi vloge EU in zastopati EU v teh mednarodnih pogovorih;

(b)

olajševanje izvajanja Sporazuma, sklenjenega 8. septembra 2008 v Moskvi in Tbilisiju, v tesnem sodelovanju z Združenimi narodi in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi;

v okviru dejavnosti, navedenih zgoraj, prispevati k izvajanju politike EU na področju človekovih pravic in usmeritev EU na tem področju, zlasti usmeritev glede otrok in žensk.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje svojega mandata, pri tem pa je podrejen generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP) in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) vzdržuje prednostne odnose s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške in politične usmeritve.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 31. avgusta 2009 znaša 445 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Oblikovanje in sestava ekipe

1.   V okviru svojega mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev je PPEU odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP in polni vključenosti Komisije. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije EU lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma institucija EU. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja morajo imeti državljanstvo ene od držav članic EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga je dodelila, in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izvrševanje in dobro opravljanje nalog PPEU ter članov osebja, doseže dogovor s stranjo oziroma stranmi gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotavljajo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde varovanja tajnosti, opredeljene v Sklepu Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh pomembnih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe napoteno izven EU, PPEU v skladu s svojim mandatom in varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselne potrebne ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti tako da:

(a)

po potrebi posebej za misijo vzpostavi varnostni načrt, ki temelji na usmeritvah generalnega sekretariata Sveta in vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega ter obvladovanje primerov ogrožanja varnosti, vključno z načrtom misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in načrtom za evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na razmere na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravlja pisna poročila o izvajanju teh priporočil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnega poročila in poročila o izvrševanju mandata.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravi poročila, namenjena Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v tej regiji, zlasti pa z dejavnostmi PPEU za Južni Kavkaz ob upoštevanju ciljev, specifičnih za njegov mandat. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Komisije.

2.   Vzdržuje se tesne stike s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev držav članic, ki mu pri izvajanju mandata pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi pobudami Evropske unije sta predmet rednega pregledovanja. PPEU pred koncem maja 2009 predloži GS/VP, Svetu in Komisiji izčrpno poročilo o izvrševanju svojega mandata. To poročilo predstavlja osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in v PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila glede odločitve Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 259, 27.9.2008, str. 16.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/50


SKUPNI UKREP SVETA 2009/132/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Republiko Moldavijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. februarja 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/107/SZVP (1) o imenovanju g. Kálmána MIZSEIJA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Republiko Moldavijo.

(2)

Svet je 12. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/106/SZVP (2) o podaljšanju mandata PPEU za Republiko Moldavijo.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/106/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev.

(4)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G. Kálmánu MIZSEIJU se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Republiko Moldavijo podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

1.   Mandat PPEU temelji na ciljih politike Evropske unije (EU) v Republiki Moldaviji. Ti cilji vključujejo:

(a)

prispevati k mirni rešitvi spora v Pridnestrju ter uresničitvi mirne rešitve na podlagi izvedljive rešitve, ob spoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti Republike Moldavije v okviru njenih mednarodno priznanih meja;

(b)

prispevati h krepitvi demokracije, pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse državljane Republike Moldavije;

(c)

spodbujati dobre in tesne odnose med Republiko Moldavijo in EU na podlagi skupnih vrednot in interesov ter v skladu z akcijskim načrtom evropske sosedske politike (ESP);

(d)

pomagati pri boju zoper trgovino z ljudmi, orožjem ter drugim blagom, ki poteka iz Republike Moldavije in skozi njo;

(e)

prispevati h krepitvi stabilnosti in sodelovanja v regiji;

(f)

povečati učinkovitost in prepoznavnost EU v Republiki Moldaviji ter v regiji;

(g)

povečati učinkovitost mejnih in carinskih kontrol ter dejavnosti za varovanje meje v Republiki Moldaviji in Ukrajini vzdolž njune skupne meje, s posebnim poudarkom na območju Pridnestrja zlasti v okviru misije EU na meji.

2.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) Republiki Moldaviji in regiji.

Člen 3

Naloge

1.   Da bi dosegel cilje politike EU, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

okrepiti prispevek EU k rešitvi spora v Pridnestrju v skladu z dogovorjenimi cilji politike EU ter ob tesnem usklajevanju z OVSE, s predstavljanjem EU na primerne načine in v okviru dogovorjenih forumov ter z razvijanjem in vzdrževanjem tesnih stikov z vsemi ustreznimi akterji;

(b)

po potrebi pomagati pri pripravi prispevka EU za uresničevanje dolgoročne rešitve spora;

(c)

tesno spremljati politične dogodke v Republiki Moldaviji, vključno z območjem Pridnestrja, z razvijanjem in vzdrževanjem tesnih stikov z vlado Republike Moldavije ter drugimi notranjimi akterji, in ponuditi ustrezno svetovanje ter pomoč EU;

(d)

pomagati pri nadaljnjem razvoju politike EU do Republike Moldavije in regije, zlasti glede preprečevanja in reševanja sporov;

(e)

prek podporne skupine, ki jo vodi visoki politični svetovalec PPEU:

(i)

zagotoviti politični pregled razvoja dogodkov in dejavnosti, povezanih z moldavsko–ukrajinsko državno mejo;

(ii)

preučiti politično zavezanost Republike Moldavije in Ukrajine k izboljšanju upravljanja z mejami;

(iii)

podpirati sodelovanje med Republiko Moldavijo in Ukrajino v zvezi z mejami, tudi z namenom zagotovitve predpogojev za rešitev spora v Pridnestrju;

(f)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic EU na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov.

2.   PPEU zaradi izpolnjevanja svojega mandata vzdržuje pregled nad vsemi dejavnostmi EU, zlasti nad ustreznimi vidiki akcijskega načrta ESP.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške smernice in politične usmeritve.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 1 280 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za posebna politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU obvešča GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije EU lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica ali institucija EU. Strokovnjaki, dodeljeni generalnemu sekretariatu Sveta s strani držav članic, se lahko dodelijo PPEU. Mednarodno pogodbeno osebje ima državljanstvo države članice EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga pošilja, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico/pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varovanje tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh pomembnih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice po potrebi zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno zunaj EU, PPEU v skladu s svojim mandatom in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti tako, da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter načrt obvladovanja primerov ogrožanja varnosti, vključno z načrtom za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo misije;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

PPEU pospešuje splošno politično usklajevanje EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Zato so dejavnosti PPEU usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev držav članic. Slednji mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki EU za zadevno regijo se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2009 predloži GS/VP, Svetu in Komisiji poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno pisno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah ter s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 46, 16.2.2007, str. 59.

(2)  UL L 38, 13.2.2008, str. 15.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/53


SKUPNI UKREP SVETA 2009/133/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/121/SZVP (1), s katerim je g. Petra SEMNEBYJA imenoval za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz.

(2)

Svet je 18. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/132/SZVP (2) o spremembi in podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2009.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/132/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnjih dvanajst mesecev.

(4)

Posebni predstavnik Evropske unije bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G.Petru Semnebyju se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

1.   Naloge PPEU temeljijo na političnih ciljih EU v Zakavkazju. Ti cilji vključujejo:

(a)

pomoč Armeniji, Azerbajdžanu in Gruziji pri izvajanju političnih in gospodarskih reform, zlasti na področjih pravne države, demokratizacije, človekovih pravic, dobrega vodenja, razvoja in odpravljanja revščine;

(b)

preprečevanje konfliktov na tem območju v skladu z obstoječimi mehanizmi, prispevati k mirnemu reševanju konfliktov, vključno z zavzemanjem za vrnitev beguncev in notranje razseljenih oseb;

(c)

konstruktivno sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji;

(d)

spodbujanje in podpora nadaljnjemu sodelovanju med državami v regiji, zlasti med državami Zakavkazja, vključno s sodelovanjem pri gospodarskih vprašanjih ter vprašanjih energije in transporta;

(e)

povečanje učinkovitosti in vidnosti Evropske unije v tej regiji.

2.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v tej regiji.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli politične cilje, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

razvijati stike z vladami, parlamenti, sodno oblastjo in civilno družbo v regiji;

(b)

spodbujati Armenijo, Azerbajdžan in Gruzijo k sodelovanju pri regionalnih vprašanjih skupnega interesa, kot so grožnje skupni varnosti, boj proti terorizmu, trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu;

(c)

prispevati k preprečevanju konfliktov in pomagati pri ustvarjanju ugodnih razmer za reševanje konfliktov, vključno s priporočili za ukrepe, povezane s civilno družbo in sanacijo ozemelj, brez poseganja v pristojnosti Komisije, ki izhajajo iz Pogodbe ES;

(d)

prispevati k reševanju konfliktov in lažji uveljavitvi takšnih rešitev ob tesnem sodelovanju z generalnim sekretarjem Združenih narodov in njegovim posebnim predstavnikom za Gruzijo, skupino prijateljstva generalnega sekretarja Združenih narodov z Gruzijo, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter njeno skupino iz Minska in mehanizmom za reševanje konfliktov v Južni Osetiji;

(e)

zagotavljati politično vodstvo vodji nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia);

(f)

krepiti dialog Evropske unije z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji;

(g)

pomagati Svetu pri nadaljnjem razvoju celovite politike do Zakavkazja;

(h)

prek podporne skupine pa:

pripraviti poročila o razmerah na meji in redne ocene teh razmer za Evropsko unijo;

pripomoči h krepitvi zaupanja med Gruzijo in Rusko federacijo in s tem zagotavljati učinkovito sodelovanje in povezanost z vsemi zadevnimi akterji;

vzpostaviti ustrezne stike v nemirnih regijah, da bi skupina v okviru mandata, o katerem se bodo dogovorili z gruzijsko vlado in po posvetovanju z vsemi udeleženimi stranmi, lahko prispevala h krepitvi zaupanja ter ocenila mejna vprašanja v teh regijah (operativne dejavnosti na mestu samem v Abhaziji in Južni Osetiji so izključene);

pomagati gruzijski obmejni policiji in drugim pristojnim vladnim institucijam v Tbilisiju pri pripravi celovite strategije integriranega varovanja meja;

sodelovati z gruzijskimi organi za izboljšanje stikov med Tbilisijem in mejo, vključno z mentorstvom. To se doseže s tesnim sodelovanjem z vsemi ravnmi strukture poveljevanja med Tbilisijem in mejo (operativne dejavnosti na mestu samem v Abhaziji in Južni Osetiji so izključene);

(i)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic EU na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem razvoja dogodkov v zvezi s tem in odzivanjem nanj.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 2 510 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom, ki mu pomaga GS/VP, in v celoti sodeluje s Komisijo. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija EU. Za PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Mednarodno pogodbeno osebje ima državljanstvo države članice EU.

3.   Vse začasno dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga pošilja, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico oziroma pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh pomembnih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno zunaj EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse ukrepe za varnost vsega osebja v njegovi neposredni pristojnosti, ki so v razumnih mejah izvedljivi, zlasti tako, da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter načrt obvladovanja primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno zunaj Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na razmere na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni zunaj Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na stopnje tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa se redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU si prizadeva za splošno politično usklajevanje na ravni EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za uresničitev političnih ciljev EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v tej regiji, zlasti z dejavnostmi PPEU za krizo v Gruziji, ob upoštevanju posebnih ciljev mandata PPEU za krizo v Gruziji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev. Slednji mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU vodji nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia) zagotavlja politično vodstvo. PPEU in poveljnik civilne operacije se med sabo po potrebi posvetujeta. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2009 generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji predstavi poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvajanju nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 49, 21.2.2006, str. 14.

(2)  UL L 43, 19.2.2008, str. 30.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/57


SKUPNI UKREP SVETA 2009/134/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. aprila 2007 sprejel Sklep 2007/238/SZVP (1) o imenovanju g. Torbena BRYLLEJA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Sudan.

(2)

Svet je 12. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/110/SZVP (2) o spremembi in podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2009.

(3)

Na podlagi revizije Skupnega ukrepa 2008/110/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnje obdobje 12 mesecev.

(4)

PPEU bo svoje naloge opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Torbena BRYLLEJA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Sudan se podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

1.   Mandat PPEU temelji na ciljih politike Evropske unije (EU) v Sudanu, zlasti kar zadeva: prizadevanja, tako na ravni mednarodne skupnosti kot v podporo Afriški uniji (AU) in Združenim narodom (ZN), za pomoč stranem v Sudanu, AU in ZN, da se doseže politična rešitev konflikta v Darfurju, pa tudi pri izvajanju mirovnega sporazuma za Darfur (DPA) in za lažje izvajanja celovitega mirovnega sporazuma (CPA) ter za spodbujanje dialoga jug-jug in tudi izvajanje mirovnega sporazuma za vzhodni Sudan (ESPA), pri čemer se ustrezno upoštevajo posledice zadevnih vprašanj za to regijo in načelo lastne odgovornosti Afrike.

2.   Mandat PPEU poleg tega temelji na političnih ciljih EU v zvezi s Skupnim ukrepom Sveta 2007/677/SZVP z dne 15. oktobra 2007 o vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (3) (EUFOR Tchad/RCA).

Člen 3

Naloge

1.   Da bi se dosegli cilji politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

vzdrževanje stikov z AU, sudansko vlado, vlado južnega Sudana, oboroženimi gibanji v Darfurju in drugimi stranmi v Sudanu ter darfursko civilno družbo in nevladnimi organizacijami ter vzdrževanje tesnega sodelovanja z ZN in drugimi ustreznimi mednarodnimi akterji, z namenom doseči cilje politike Evropske unije;

(b)

zastopanje Evropske unije na pogovorih med vpletenimi stranmi v Darfurju, na srečanjih skupnega odbora na visoki ravni in po potrebi na drugih zadevnih srečanjih;

(c)

kadar je to mogoče, zastopanje Evropske unije v komisijah za presojo v okviru CPA in DPA;

(d)

spremljanje razvoja dogodkov v zvezi z izvajanjem ESPA;

(e)

zagotavljanje usklajenosti med prispevkom Evropske unije h kriznemu upravljanju v Darfurju in splošnimi političnimi odnosi Evropske unije s Sudanom;

(f)

v zvezi s človekovimi pravicami, vključno s pravicami otrok in žensk, ter bojem proti nekaznovanosti v Sudanu, spremljanje razmer in vzdrževanje rednih stikov s sudanskimi organi, AU in ZN, zlasti z Uradom visokega komisarja za človekove pravice, opazovalci razmer na področju človekovih pravic, ki so dejavni na tem območju, in tožilstvom mednarodnega kazenskega sodišča;

(g)

vzdrževanje stikov s predsedstvom, generalnim sekretarjem/visokim predstavnikom (GS/VP), poveljnikom operacije EU in poveljnikom sil EU za operacijo EUFOR Tchad/RCA, da se zagotovi dobra usklajenost njihovih dejavnosti glede izvajanja Skupnega ukrepa 2007/677/SZVP; zagotovi se tudi tesno sodelovanje z lokalnimi delegacijami Komisije;

(h)

glede izvajanja Skupnega ukrepa 2007/677/SZVP, pomoč GS/VP v stikih z Združenimi narodi, organi Čada, Srednjeafriške republike in sosednjih držav ter drugimi ustreznimi udeleženci;

(i)

brez poseganja v vojaško strukturo poveljevanja, predlaganje političnih smernic poveljniku sil EU za operacijo EUFOR Tchad/RCA, zlasti glede vprašanj z regionalno politično razsežnostjo;

(j)

v zvezi z nalogami, povezanimi z operacijo EUFOR Tchad/RCA, posvetovanje s poveljnikom sil EU glede političnih vprašanj z varnostno razsežnostjo.

2.   Pri opravljanju svojih nalog PPEU med drugim:

(a)

ohranja pregled nad vsemi dejavnostmi Evropske unije;

(b)

zagotavlja tesno sodelovanje in usklajenost dejavnosti Evropske unije glede operacije EUFOR Tchad/RCA;

(c)

podpira politične procese in dejavnosti, povezane z izvajanjem CPA, DPA in ESPA; ter

(d)

spremlja, kako sudanske strani spoštujejo ustrezne resolucije Varnostnega sveta ZN, zlasti resolucije 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006), 1769 (2007) in 1778 (2007), ter o tem poroča.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP) in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške smernice in politične usmeritve.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 1 800 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, pri tem pa je v celoti vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahtevajo naloge. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija EU. Pri PPEU se lahko zaposlijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja imajo državljanstvo ene od držav članic EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga je dodelila, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu misije PPEU.

4.   V Kartumu in Jubi se ohranita urada PPEU, ki ju sestavljajo politični svetovalec ter potrebno upravno in logistično podporno osebje. Če urada v Kartumu in Jubi ne moreta zagotavljati vse potrebne podpore osebju PPEU, razporejenemu v regiji Darfur, se lahko v skladu z nalogami PPEU, opisanimi v členu 3, ustanovi tudi podurad v Darfurju.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico/pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (4), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh pomembnih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotavljajo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov z zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter obvladovanja primerov ogrožanja varnosti, in ki vključuje načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim pogodbenim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

1.   PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

2.   PPEU redno poroča PVO o razmerah v Darfurju in razmerah v Sudanu kot celoti, pa tudi o razmerah v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki v zvezi z EUFOR Tchad/RCA.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU se zavzema za splošno politično usklajevanje na ravni EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

2.   Na terenu vzdržuje tesne stike s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev držav članic. Le-ti PPEU pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno regijo se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2009 generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. GS/VP v okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 103, 20.4.2007, str. 52.

(2)  UL L 38, 13.2.2008, str. 28.

(3)  UL L 279, 23.10.2007, str. 21.

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/61


SKUPNI UKREP SVETA 2009/135/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Afganistanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. julija 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/612/SZVP (1) o imenovanju g. Ettorja F. SEQUIJA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Afganistanu do 28. februarja 2009.

(2)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/612/SZVP je treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev.

(3)

PPEU bo svoj mandat izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Imenovanje

Mandat G. Ettoreja F. SEQUIJA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Afganistan se podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

Naloge PPEU temeljijo na ciljih politike Evropske unije v Afganistanu. PPEU zlasti:

(a)

prispeva k izvajanju Skupne izjave EU-Afganistan in Afganistanskega dogovora ter ustreznih resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov („ZN“) in drugih ustreznih resolucij ZN;

(b)

spodbuja pozitivne prispevke regionalnih akterjev v Afganistanu in sosednjih državah k mirovnemu procesu v Afganistanu in s tem prispeva k utrjevanju afganistanske države;

(c)

podpira osrednjo vlogo ZN, zlasti posebnega predstavnika generalnega sekretarja; in

(d)

podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v regiji.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli politične cilje, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

posredovanje mnenj Evropske unije glede političnega procesa, pri tem pa se opira na ključna načela, dogovorjena med Afganistanom in mednarodno skupnostjo, zlasti na Skupno izjavo EU-Afganistan in Afganistanski dogovor;

(b)

vzpostavitev in vzdrževanje tesnih stikov z afganistanskimi predstavniškimi institucijami, zlasti vlado in parlamentom, ter zagotavljanje podpore. Prav tako bi moral vzdrževati stike z drugimi afganistanskimi političnimi osebnostmi in drugimi ustreznimi akterji znotraj in zunaj države;

(c)

vzdrževanje tesnih stikov z ustreznimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, zlasti z lokalnimi predstavniki ZN;

(d)

ohranitev tesnih stikov s sosednjimi in drugimi zainteresiranimi državami na tem območju z namenom, da se njihovi pogledi na razmere v Afganistanu in razvoj sodelovanja med temi državami in Afganistanom upoštevajo pri oblikovanju politike Evropske unije;

(e)

svetovanje v zvezi z napredkom, doseženim pri izpolnjevanju ciljev iz Skupne izjave EU–Afganistan in Afganistanskega dogovora, zlasti na naslednjih področjih:

dobro upravljanje in vzpostavitev institucij pravne države,

reforme varnostnega sektorja, vključno z vzpostavitvijo pravosodnih institucij, nacionalne vojske in policije,

spoštovanje človekovih pravic vseh prebivalcev Afganistana, ne glede na spol, etnično in versko pripadnost,

spoštovanje demokratičnih načel, pravne države, pravic pripadnikov manjšin, pravic žensk in otrok ter načel mednarodnega prava,

spodbujanje udeležbe žensk v javni upravi in civilni družbi,

spoštovanje mednarodnih obveznosti Afganistana, vključno s sodelovanjem v mednarodnih prizadevanjih v boju proti terorizmu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in trgovini z ljudmi,

zagotavljanje humanitarne pomoči in urejena vrnitev beguncev in notranje razseljenih oseb;

(f)

pomoč, v posvetovanju s predstavniki držav članic in Komisijo, pri zagotavljanju, da se politični pristop Evropske unije odraža v njenih ukrepih za razvoj Afganistana;

(g)

aktivno sodelovanje, skupaj s Komisijo, v skupnem odboru za spremljanje in usklajevanje, ki je bil vzpostavljen v okviru Afganistanskega dogovora;

(h)

svetovanje glede udeležbe in stališč Evropske unije na mednarodnih konferencah o Afganistanu.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, predvidenih v njegovem mandatu, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) vzdržuje prednostne odnose s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO dobiva strateške usmeritve in politične nasvete.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 2 830 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojega mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, pri tem pa je v celoti vključena tudi Komisija. Ekipa mora vključevati strokovnjake za posebna politična vprašanja, ki se obravnavajo v okviru mandata. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija EU. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic EU.

3.   Vse začasno dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga pošilja, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter člane osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico/pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh pomembnih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice po potrebi zagotovijo logistično podporo na tem območju.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V pogodbe napoteno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti tako da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter obvladovanje primerov ogrožanja varnosti, vključno z načrtom misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru poročila o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravi poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC).

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU pospešuje splošno politično usklajevanje EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi PPEU za srednjo Azijo. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Komisije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji misij, ki mu pri izvajanju mandata pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU vodji policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL Afghanistan) zagotavlja lokalne politične smernice. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi medsebojno posvetujeta. PPEU je v stiku tudi z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2009 predloži GS/VP, Svetu in Komisiji poročilo o napredku ter do sredine novembra 2009 izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno mandata v ustreznih delovnih skupinah in v PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 197, 25.7.2008, str. 60.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/65


SKUPNI UKREP SVETA 2009/136/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. julija 2003 sprejel Skupni ukrep 2003/537/SZVP (1) o imenovanju g. Marca OTTEJA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za mirovni proces na Bližnjem vzhodu.

(2)

Svet je 18. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/133/SZVP (2) o spremembi in podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2009.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/133/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnje obdobje 12 mesecev.

(4)

PPEU bo svoje naloge opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Marca OTTEJA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za mirovni proces na Bližnjem vzhodu se podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

1.   Mandat PPEU temelji na političnih ciljih Evropske unije v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu.

2.   Ti cilji vključujejo:

(a)

rešitev soobstoja dveh držav, Izraela in demokratične, trdne, miroljubne in suverene palestinske države, ki v miru živita druga ob drugi znotraj varnih in priznanih meja ter vzdržujeta normalne odnose s svojimi sosedi v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN) 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) in 1402 (2002) ter načeli madridske konference;

(b)

rešitev izraelsko-sirskega in izraelsko-libanonskega vprašanja;

(c)

pošteno rešitev zapletenega vprašanja Jeruzalema in pravično, izvedljivo ter sporazumno rešitev problema palestinskih beguncev;

(d)

nadaljnje ukrepanje po mirovnem procesu iz Annapolisa, ki vodi do sporazuma o dokončnem statusu in ustanovitve palestinske države, vključno s krepitvijo vloge četverice kot varuha časovnega načrta, zlasti pri spremljanju izvajanja obveznosti, ki so bile obema stranema dodeljene s časovnim načrtom, in v skladu z vsemi mednarodnimi prizadevanji za dosego vsestranskega arabsko-izraelskega miru;

(e)

vzpostavitev trajnostnih in učinkovitih ter z najboljšimi mednarodnimi standardi skladnih policijskih struktur, v palestinski pristojnosti, v sodelovanju s programi Evropske skupnosti za izgradnjo institucij in drugimi mednarodnimi prizadevanji v širšem varnostnem okviru, vključno z reformo kazenskega prava;

(f)

ponovno odprtje mejnih prehodov v Gazi, vključno z mejnim prehodom Rafa, in zagotovitev prisotnosti tretje strani na podlagi soglasja obeh strani, in sicer v sodelovanju s prizadevanji Evropske skupnosti za izgradnjo institucij.

3.   Ti cilji temeljijo na zavezanosti Evropske unije, da:

(a)

sodeluje z vpletenima stranema in partnerji znotraj mednarodne skupnosti, še posebej v okviru bližnjevzhodne četverice, in si prizadeva, da se izkoristi vsaka priložnost za mir in dostojno prihodnost vseh ljudi na tem območju;

(b)

še naprej nudi pomoč pri palestinskih političnih in upravnih reformah, volitvah in varnostnih reformah;

(c)

v celoti sodeluje v procesu vzpostavljanja miru in ponovne oživitve palestinskega gospodarstva kot dejavnika razvoja na tem območju.

4.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) na tem območju, med drugim tudi v okviru bližnjevzhodne četverice.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegel cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

s strani Evropske unije zagotavlja aktivne in učinkovite prispevke k ukrepom in pobudam, ki vodijo do končne rešitve izraelsko-palestinskega, izraelsko-sirskega in izraelsko-libanonskega spora;

(b)

spodbuja in vzdržuje tesne stike z vsemi vpletenimi stranmi v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, drugimi državami na tem območju, članicami bližnjevzhodne četverice in drugimi zadevnimi državami, pa tudi z ZN in drugimi ustreznimi mednarodnimi organizacijami, da bi skupaj okrepili mirovni proces;

(c)

zagotavlja stalno prisotnost Evropske unije na kraju samem in v ustreznih mednarodnih organih ter je udeležen v procesu kriznega upravljanja in preprečevanja kriz;

(d)

spremlja in podpira mirovna pogajanja med vpletenimi stranmi in po potrebi ponudi nasvete Evropske unije oziroma vso njeno podporo;

(e)

če je k temu pozvan, prispeva k izvajanju mednarodnih sporazumov, doseženih med vpletenimi stranmi, in z njimi naveže stik po diplomatski poti, če ne ravnajo skladno z navedenimi sporazumi;

(f)

posebno pozornost namenja dejavnikom, ki so pomembni za regionalno razsežnost bližnjevzhodnega procesa;

(g)

ohranja konstruktivne odnose s podpisnicami sporazumov v okviru mirovnega procesa in tako spodbuja spoštovanje temeljnih načel demokracije, med drugim spoštovanje človekovih pravic in pravne države;

(h)

sodeluje pri izvajanju politike in smernic EU na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov;

(i)

poroča o tem, kakšne so možnosti za posredovanje Evropske unije v mirovnem procesu in kako bi lahko najbolje nadaljevali s pobudami Evropske unije in tekočimi prizadevanji Evropske unije v okviru bližnjevzhodnega mirovnega procesa – npr. z delom Evropske unije v okviru palestinskih reform – vključno s političnimi vidiki zadevnih razvojnih projektov Evropske unije;

(j)

spremlja ukrepe vseh vpletenih strani za uresničitev časovnega načrta in vse dejavnosti, ki bi lahko neugodno vplivale na izid pogajanj o dokončnem statusu, da bi bližnjevzhodna četverica lahko bolje ocenila, ali vse strani spoštujejo dogovore;

(k)

skupaj z Evropsko komisijo in varnostnim koordinatorjem ZDA obsežno sodeluje pri reformi varnostnega sektorja in spodbuja sodelovanje pri varnostnih vprašanjih z vsemi zadevnimi akterji;

(l)

prispeva k boljšemu razumevanju vloge Evropske unije pri posameznikih, ki odločilno vplivajo na oblikovanje javnega mnenja na tem območju.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) ohranja tesen stik s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojih nalog od PVO dobiva strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 1 190 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU za vse odhodke odgovarja Komisiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahtevajo naloge. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica ali institucija EU. Tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile generalnemu sekretariatu Sveta, se lahko dodelijo PPEU. Člani mednarodnega pogodbenega osebja imajo državljanstvo ene od držav članic EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga je dodelila, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu nalog PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico/pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice po potrebi zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov z zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter načrtovanje obvladovanja primerov ogrožanja varnosti ter načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo misije;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev držav članic. Ti PPEU pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU vodjema Policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS) in Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah) zagotavlja lokalne politične smernice. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi posvetujeta. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2009 GS/VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah ter s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 184, 23.7.2003, str. 45.

(2)  UL L 43, 19.2.2008, str. 34.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/69


SKUPNI UKREP SVETA 2009/137/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 10. junija 1999 sprejel Resolucijo št. 1244.

(2)

Svet je 15. septembra 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/623/SZVP (1) o ustanovitvi enote, ki bo prispevala k pripravam za vzpostavitev morebitnega mednarodnega civilnega urada na Kosovu, vključno s posebnim predstavnikom Evropske unije (enota za pripravo MCU/PPEU).

(3)

Evropski svet je 13. in 14. decembra 2007 poudaril, da je Evropska unija (EU) pripravljena prevzeti vodilno vlogo pri krepitvi stabilnosti v tej regiji in izvajanju dogovora o prihodnjem statusu Kosova. Opozoril je na pripravljenost EU, da pomaga Kosovu do trajne stabilnosti, tudi z misijo evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) in prispevkom k vzpostavitvi mednarodnega civilnega urada v okviru mednarodnega posredovanja.

(4)

Svet je 4. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO) (2) in Skupni ukrep 2008/123/SZVP (3), s katerim je g. Pietra FEITHA do 28. februarja 2009 imenoval za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) na Kosovu.

(5)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/123/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnjih dvanajst mesecev.

(6)

Stabilizacijsko-pridružitveni proces predstavlja strateški okvir za politiko EU do območja Zahodnega Balkana; instrumenti te politike se uporabljajo za Kosovo, vključno z evropskim partnerstvom, političnim in tehničnim dialogom v okviru mehanizma sledenja SPP ter z njimi povezani programi pomoči Skupnosti.

(7)

Mandat PPEU bi bilo treba izvajati usklajeno s Komisijo, da se zagotovi skladnost z drugimi zadevnimi dejavnostmi, ki so v pristojnosti Skupnosti.

(8)

Svet določa, da se pooblastila in pristojnosti PPEU ter pooblastila in pristojnosti mednarodnega civilnega predstavnika dodelijo eni in isti osebi.

(9)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Pietra FEITHA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) na Kosovu se podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

Mandat PPEU temelji na ciljih politike Evropske unije (EU) na Kosovu. Med te cilje spada prevzemanje vodilne vloge pri krepitvi stabilnosti v tej regiji in izvajanju dogovora o prihodnjem statusu Kosova, pa tudi stabilno, trdno, mirno, demokratično in večetnično Kosovo, ki na podlagi dobrih sosedskih odnosov prispeva k sodelovanju in stabilnosti v regiji; ter Kosovo, kjer velja pravna država in kjer so manjšine ter kulturna in verska dediščina zaščiteni.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli cilje politike EU na Kosovu, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

zagotavljati svetovanje in podporo Evropske unije v političnem procesu;

(b)

spodbujati splošno politično usklajevanje EU na Kosovu;

(c)

zagotavljati lokalne politične smernice vodji misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO), vključno s političnimi vidiki vprašanj, povezanih z izvršilnimi pristojnostmi;

(d)

zagotavljati doslednost in skladnost ukrepov EU v odnosu do javnosti. Predstavnik PPEU je glavna oseba za stike EU s kosovskimi mediji glede vprašanj skupne zunanje in varnostne politike/evropske varnostne in obrambne politike (SZVP/EVOP). Vse dejavnosti obveščanja medijev in javnosti bodo potekale v tesnem in stalnem sodelovanju z uradnim tiskovnim predstavnikom generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP)/tiskovno službo sekretariata Sveta;

(e)

prispevati k razvoju in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Kosovu, vključno v zvezi z ženskami in otroki, v skladu s politiko in smernicami EU na področju človekovih pravic.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje mandata, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog prejema PPEU od PVO strateške smernice in politično vodenje.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 645 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti. Državljani držav zahodnobalkanske regije se lahko udeležijo javnih razpisov.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   Pri izvajanju nalog in prispevanju k doslednosti, prepoznavnosti in učinkovitosti celotne dejavnosti EU na Kosovu PPEU pomaga dodeljeno osebje EU. V okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev je PPEU odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP in polni vključenosti Komisije. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica oziroma institucija Evropske unije. Za PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja imajo državljanstvo ene od držav članic EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga je dodelila, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se dogovorijo privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebni za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varovanje tajnih podatkov

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (4), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   GS/VP je pooblaščen, da v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti posreduje NATO/KFOR tajne podatke in dokumente EU do stopnje tajnosti „CONFIDENTIEL UE“, ki so nastali za namene ukrepa.

3.   GS/VP je pooblaščen, da glede na operativne potrebe PPEU in v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti Združenim narodom (ZN) in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) posreduje tajne podatke in dokumente EU do stopnje tajnosti „RESTREINT UE“, ki so nastali za namene ukrepa. V ta namen se sklenejo lokalni dogovori.

4.   GS/VP je pooblaščen, da tretjim stranem, povezanim s tem skupnim ukrepom, posreduje dokumente EU, ki niso tajne narave, v zvezi z odločitvami Sveta glede ukrepanja in za katere velja obveznost varovanja poklicne tajnosti v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (5).

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta PPEU zagotovijo dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice po potrebi zagotovijo logistično podporo na tem območju.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotovitvijo, da je vse osebje, napoteno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovitvijo, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo napoteni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na stopnjo ogroženosti, ki jo je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovitvijo, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, in pripravo rednih pisnih poročil o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog za GS/VP, Svet in Komisijo.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje EU. Pomaga zagotoviti, da se vsi instrumenti EU na terenu uporabljajo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Zato so dejavnosti PPEU po potrebi usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v tej regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Komisije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev držav članic. Slednji mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU zagotavlja lokalne politične smernice vodji misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO), vključno s političnimi vidiki vprašanj, povezanih z izvršilnimi pristojnostmi. Poveljnik civilne operacije in PPEU se po potrebi medsebojno posvetujeta.

3.   Prav tako pa je v stiku z ustreznimi lokalnimi organi ter drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

4.   PEU skupaj z drugimi akterji EU na terenu zagotovi razširjanje in izmenjavo informacij med akterji EU na območju operacije, da bi tako dosegli skupno razumevanje položaja in presojo razmer.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2009 GS/VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvajanju svojega mandata. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov GS/VP naslovi na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 253, 16.9.2006, str. 29.

(2)  UL L 42, 16.2.2008, str. 92.

(3)  UL L 42, 16.2.2008, str. 88.

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

(5)  Sklep 2006/683/ES, Euratom z dne 15. septembra 2006 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 285, 16.10.2006, str. 47).


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/73


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2009/138/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2002/960/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. decembra 2002 sprejel Skupno stališče 2002/960/SZVP (1) v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 733 (1992), 1356 (2001) in 1425 (2002) o embargu na orožje proti Somaliji.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 20. novembra 2008 sprejel Resolucijo VSZN 1844 (2008) o uvedbi dodatnih omejitvenih ukrepov proti tistim, ki poskušajo preprečiti ali zavirati miroljuben politični proces, ali tistim, ki s silo grozijo prehodnim zveznim institucijam Somalije ali misiji Afriške unije v Somaliji (AMISOM) ali s svojimi dejanji spodkopavajo stabilnost Somalije ali regije.

(3)

Zaradi jasnosti bi bilo treba ukrepe, ki so bili uvedeni s Skupnim stališčem 2002/960/SZVP, in ukrepe, ki naj bi se uvedli na podlagi RVSZN 1844 (2008), združiti v en sam pravni instrument.

(4)

Skupno stališče 2002/960/SZVP bi bilo treba zaradi tega razveljaviti.

(5)

Za izvedbo nekaterih ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1.   Dobava ali prodaja orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za zgoraj našteto, v Somalijo je za državljane držav članic ali z ozemlja držav članic prepovedana, ne glede na to, ali ti predmeti izvirajo z ozemlja držav članic ali ne.

2.   Neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo, vključno z zlasti tehničnim usposabljanjem in pomočjo, ki sta povezana s pošiljanjem, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo predmetov iz odstavka 1, je za državljane držav članic ali z ozemlja držav članic prepovedano.

3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za:

(a)

dobavo ali prodajo orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne ter druge pomoči in usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo izključno za podporo in uporabo s strani misije, kakor je določeno v odstavku 4 RVSZN 1744 (2007);

(b)

za dobavo ali prodajo orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, namenjenega izključno pomoči pri razvoju institucij na varnostnem področju, kar je skladno s političnim procesom, določenim v odstavkih 1, 2 in 3 RVSZN 1744 (2007), in če odbor, ustanovljen z odstavkom 11 RVSZN 751 (1992) (v nadaljnjem besedilu „Odbor za sankcije“), v petih delovnih dneh od prejema zadevnega uradnega obvestila ne sprejme negativne odločitve;

(c)

za dobave nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno človekoljubni ali zaščitni rabi, ali materiala, namenjenega programom Unije, Skupnosti ali držav članic za izgradnjo institucij, ki se, vključno z varnostnim področjem, izvajajo v okviru mirovnega in spravnega procesa in ki jih je vnaprej odobril Odbor za sankcije, niti se ne uporabljata za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih osebje Združenih narodov, predstavniki medijev in delavci človekoljubnih in razvojnih organizacij, skupaj s pridruženim osebjem, izključno za osebno rabo začasno izvozijo v Somalijo.

Člen 2

Omejitveni ukrepi, določeni v členu 3, členu 4(1) ter členu 5(1) in (2), se uveljavijo za naslednje osebe in subjekte, ki jih določi Odbor za sankcije:

ki so bili vključeni v ali so zagotavljali podporo za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Somalije, vključno z dejanji, ki ogrožajo sporazum iz Džibutija z dne 18. avgusta 2008 ali politični proces, ali s silo grozijo prehodnim zveznim institucijam Somalije ali AMISOM;

ki so kršili embargo na orožje in s tem povezane ukrepe, kot je navedeno v členu 1;

ki ovirajo dostavo humanitarne pomoči Somaliji, dostop do nje ali njeno razdeljevanje.

Ustrezne osebe in subjekti so navedeni v Prilogi.

Člen 3

Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se osebam ali subjektom iz člena 2 prepreči dobava ali prodaja orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se osebam iz člena 2 prepreči vstop na njihovo ozemlje ali tranzit preko njega.

2.   Odstavek 1 držav članic ne zavezuje k temu, da lastnim državljanom zavrnejo vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja v primeru, da Odbor za sankcije:

(a)

za vsak primer posebej ugotovi, da je takšen vstop ali tranzit utemeljen iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi;

(b)

za vsak primer posebej ugotovi, da bi izjema sicer pospešila uresničevanje cilja doseganja miru in nacionalne sprave v Somaliji ter stabilnosti v regiji.

4.   V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, ki jih je določil Odbor za sankcije, je dovoljenje omejeno na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 5

1.   Zamrznejo se vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so v lasti oseb ali subjektov iz člena 2 oziroma jih ti neposredno ali posredno nadzorujejo ali pa so v lasti subjektov oziroma jih neposredno ali posredno nadzorujejo ti subjekti oziroma osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih in so našteti v Prilogi.

2.   Osebam ali subjektom iz odstavka 1 se ne sme neposredno niti posredno dati na razpolago sredstev, finančnega premoženja ali gospodarskih virov niti ne smejo od njih imeti koristi.

3.   Države članice lahko dopustijo izjeme od ukrepov iz odstavkov 1 in 2 glede sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, ki so:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev ali drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov;

(d)

potrebni za izredne stroške, potem ko zadevna država članica o njih uradno obvesti Odbor za sankcije in jih ta odobri;

(e)

predmet pravice do zaplembe ali odločbe sodišča, upravne enote ali razsodišča; v tem primeru se lahko sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te pravice do zaplembe ali odločbe, pod pogojem, da pravica do zaplembe ali odločba, nastala preden Odbor za sankcije določi zadevno osebo ali subjekt, ni v korist osebe ali subjekta iz člena 2 in da je zadevna država članica o tem uradno obvestila Odbor za sankcije.

4.   Izjeme iz odstavka 3(a), (b) in (c) se smejo dovoliti, potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor za sankcije o svoji nameri, da bo po potrebi dovolila dostop do teh sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, in če Odbor za sankcije v treh delovnih dnevih po takšnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

5.   Odstavek 2 ne velja za pripise na blokirane račune, in sicer:

(a)

obresti ali drugih donosov na teh računih ali

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko so za te račune začeli veljati omejitveni ukrepi,

pod pogojem, da takšne obresti, druge donose in plačila še vedno ureja odstavek 1.

Člen 6

Svet sestavi seznam iz Priloge in sprejme njegove spremembe v skladu z odločitvami Odbora za sankcije.

Člen 7

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 8

To skupno stališče se po potrebi pregleda, spremeni oziroma razveljavi v skladu z ustreznimi odločitvami Varnostnega sveta Združenih narodov.

Člen 9

Skupno stališče 2002/960/SZVP se razveljavi.

Člen 10

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 334, 11.12.2002, str. 1.


PRILOGA

Seznam oseb in subjektov iz členov 2, 3, 4 in 5


17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/76


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2009/139/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. februarja 2008 sprejel Skupno stališče 2008/160/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije (1). To skupno stališče se uporablja do 27. februarja 2009.

(2)

Na podlagi ponovne preučitve Skupnega stališča 2008/160/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev.

(3)

Prilogi I in II k Skupnemu stališču 2008/160/SZVP bi bilo treba spremeniti zaradi sprememb funkcij določenih oseb, ki jih zadevajo omejevalni ukrepi –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2008/160/SZVP se podaljša do 27. februarja 2010.

Člen 2

Prilogi I in II k Skupnemu stališču 2008/160/SZVP se nadomestita z besedili, ki sta navedeni v prilogah I in II k temu skupnemu stališču.

Člen 3

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 51, 26.2.2008, str. 23.


PRILOGA I

„PRILOGA I

Seznam oseb iz člena 1(1)(i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolajevič, ‚predsednik‘, rojen 23. oktobra 1941 v Habarovsku, Ruska federacija, ruski potni list št. 50No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevič, sin osebe št. 1 in ‚predsednik državnega carinskega odbora‘, rojen 3. aprila 1961 v Kupjansku, Harkovska oblast ali Novaja Kahovka, Hersonska oblast, Ukrajina, ruski potni list št. 50No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevič, sin osebe št. 1 in ‚svetovalec državnega carinskega odbora‘, ‚član Vrhovnega sovjeta‘, rojen 8. avgusta 1967 v Novaji Kahovki, Hersonska oblast, Ukrajina, ruski potni list št. 60No1907537.

4.

MARAKUCA, Grigorij Stepanovič, ‚član Vrhovnega sovjeta‘, ‚posebni predstavnik Vrhovnega sovjeta za medparlamentarne odnose‘, rojen 15. oktobra 1942 v Teji, okrožje Grigoriopol, Republika Moldavija, stari sovjetski potni list št. 8BM724835.

5.

LITSKAJ, Valerij Anatoljevič, nekdanji ‚minister za zunanje zadeve‘, rojen 13. februarja 1949 v Tveru, Ruska federacija, ruski potni list št. 51No0076099, izdan 9. avgusta 2000.

6.

HADZEJEV, Stanislav Galimovič, ‚minister za obrambo‘, rojen 28. decembra 1941 v Čeljabinsku, Ruska federacija.

7.

ANTJUFEJEV, Vladimir Jurijevič, imenovan tudi ŠEVTSOV, Vadim, ‚minister za državno varnost‘, rojen 1951 v Novosibirsku, Ruska federacija, ruski potni list.

8.

KOROLJOV, Aleksander Ivanovič, ‚podpredsednik‘, rojen 24. oktobra 1958 v Vroclavu, Poljska, ruski potni list.

9.

BALALA, Viktor Aleksejevič, nekdanji ‚minister za pravosodje‘, rojen leta 1961 v Vinici, Ukrajina.

10.

ZAHAROV, Viktor Pavlovič, nekdanji ‚tožilec v pridnestrski regiji‘, rojen leta 1948 v Kamenki, Republika Moldavija.

11.

GUDIMO, Oleg Andrejevič, ‚član Vrhovnega sovjeta‘, ‚predsednik Odbora Vrhovnega sovjeta za varnost, obrambo in vzdrževanje miru‘, nekdanji ‚namestnik ministra za varnost‘, rojen 11. septembra 1944 v Alma-Ati, Kazahstan, ruski potni list št. 51No0592094.

12.

KRASNOSELSKI, Vadim Nikolajevič, ‚minister za notranje zadeve‘, rojen 14. aprila 1970 v Dauriji, Zabajkalski kraj, Čitska oblast, Ruska federacija.

13.

ATAMANJUK, Vladimir, ‚namestnik ministra za obrambo‘.“


PRILOGA II

„PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 1(1)(ii)

1.

URSKAJA, Galina Vasiljevna, nekdanja ‚ministrica za pravosodje‘, rojena 10. decembra 1957 v vasi Pjatiletka, Brjansko okrožje, Brjanska oblast, Ruska federacija.

2.

MAZUR, Igor Leonidovič, ‚načelnik državne uprave v okrožju Dubosar‘, rojen 29. januarja 1967 v Dubosarju, Republika Moldavija.

3.

PLATONOV, Jurij Mihajlovič, poznan kot Jurij PLATONOV, ‚načelnik državne uprave v okrožju Ribnica in mestu Ribnica‘, rojen 16. januarja 1948 v Klimkovu, okrožje Podorsk, Novgorodska oblast, ruski potni list št. 51No0527002, ki ga je izdalo rusko veleposlaništvo v Kišinjevu 4. maja 2001.

4.

ČERBULENKO, Alla Viktorovna, ‚namestnica načelnika državne uprave v Ribnici‘, pristojna za izobraževanje.

5.

KOGUT, Večeslav Vasiljevič, ‚načelnik državne uprave v Benderju‘, rojen 16. februarja 1950 v Tarakliji, okrožje Čadir-Lunga, Republika Moldavija.

6.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovič, ‚načelnik državne uprave v Tiraspolu‘, rojen 24. maja 1948, Komsomolsk na Amure, Habarovski kraj, Ruska federacija.“


Popravki

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/79


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 77/2009 z dne 26. januarja 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

( Uradni list Evropske unije L 23 z dne 27. januarja 2009 )

Na strani 8 v točki 24 Priloge:

besedilo:

„Datum določitve iz člena 7(2): 16.6.2005“,

se glasi:

„Datum določitve iz člena 7(2): 27.1.2009“;

Na strani 15 v točki 122 Priloge:

besedilo:

„Položaj/razlog za uvrstitev na seznam; identifikacijski podatki: Pomočnik inšpektorja vojske Zimbabveja.“,

se glasi:

„Položaj/razlog za uvrstitev na seznam; identifikacijski podatki: Pomočnik inšpektorja policije Zimbabveja.“.