ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 283

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
28. oktober 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1054/2008 z dne 27. oktobra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1055/2008 z dne 27. oktobra 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril in poročil o kakovosti statistike plačilne bilance

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1056/2008 z dne 27. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami ( 1 )

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1057/2008 z dne 27. oktobra 2008 o spremembi Dodatka II Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003 o certifikatu pregleda plovnosti (obrazec EASA 15a) ( 1 )

30

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1058/2008 z dne 27. oktobra 2008 o preklicu registracije označbe, registrirane v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Arroz del Delta del Ebro (ZGO))

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1059/2008 z dne 27. oktobra 2008 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Arroz del Delta del Ebro ali Arròs del Delta de l’Ebre (ZOP))

34

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (Kodificirana različica) ( 1 )

36

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/815/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2008 o odobritvi nekaterih nacionalnih programov za nadzor salmonele v jatah pitovnih piščancev vrste Gallus gallus (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5699)  ( 1 )

43

 

 

2008/816/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2008 o spremembi Odločbe 2003/467/ES v zvezi s priznanjem statusa, da so nekatere administrativne regije Poljske uradno proste enzootske goveje levkoze (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5987)  ( 1 )

46

 

 

2008/817/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 22. oktobra 2008 o spremembi Odločbe 2007/777/ES glede uvoza nekaterih mesnih izdelkov iz Nove Kaledonije v Skupnost (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6050)  ( 1 )

49

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1054/2008

z dne 27. oktobra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1055/2008

z dne 27. oktobra 2008

o izvajanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril in poročil o kakovosti statistike plačilne bilance

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 184/2005 vzpostavlja skupni okvir za sistematično izdelavo statistike Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb.

(2)

Treba je določiti skupne standarde za kakovost ter vsebino in pogostost poročil o kakovosti v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 184/2005.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za plačilno bilanco, ustanovljenim z Uredbo (ES) št. 184/2005,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice vsako leto predložijo poročilo o kakovosti, sestavljeno v skladu s predpisi iz Priloge.

Člen 2

Države članice predložijo poročila o kakovosti vsako leto do 30. novembra.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2008

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 35, 8.2.2005, str. 23.


PRILOGA

1.   Uvod

Poročilo o kakovosti vsebuje kvantitativne in kvalitativne kazalnike kakovosti. Komisija (Eurostat) predloži izide kvantitativnih kazalnikov za vsako državo članico, ki se izračunajo na podlagi predloženih podatkov. Države članice jih pojasnijo in navedejo svoje pripombe v skladu s svojimi metodologijami zbiranja podatkov.

2.   Časovna razporeditev

Komisija (Eurostat) državam članicam vsako leto do konca oktobra predloži osnutke dokumentov za poročila o kakovosti, deloma predhodno izpolnjene z večino kvantitativnih kazalnikov in drugimi podatki, ki so na voljo Komisiji (Eurostatu).

Države članice Komisiji (Eurostatu) vsako leto do 30. novembra predložijo izpolnjena poročila o kakovosti.

3.   Merila kakovosti

Kot pomembna so bila opredeljena naslednja merila kakovosti: pravočasnost in zajetje podatkov, metodološka ustreznost, stabilnost, verodostojnost, usklajenost in natančnost. Čeprav je komponenta „natančnost“ konceptualno pomembna, se bo obravnavala posebej, kot stranska komponenta, saj je povezana s kakovostjo pri vnosu podatkov.

3.1   Pravočasnost in zajetje podatkov, predloženih Komisiji (Eurostatu)

Ta komponenta se nanaša na upoštevanje rokov za prenos podatkov in razpoložljivost podatkov glede na referenčna obdobja ter geografske razčlenitve, razčlenitve po točkah in dejavnostih.

3.2   Metodološka ustreznost

Metodološka ustreznost se nanaša na skladnost z mednarodno sprejetimi standardi, smernicami in dobrimi praksami.

Ta komponenta bo vključevala omejeno število vprašanj o metodologiji, ki se iz leta v leto spreminjajo, pri čemer bo najpomembneje izpolnjevanje mednarodno dogovorjenih standardov. Države članice bodo tudi opisale glavne metodološke spremembe med referenčnim obdobjem in njihov vpliv na kakovost podatkov.

3.3   Stabilnost

Stabilnost se nanaša na čim večjo skladnost med začetno ocene vrednosti in končno vrednostjo.

Sem sodijo preučitev obsega revizij, njihove usmeritve ter usklajenost med gibanji na podlagi začetnih in končnih ocen.

3.4   Verodostojnost

Verodostojnost se nanaša na nujnost razlage sprememb.

Države članice ocenijo svoje postopke notranjega nadzora (prednosti in pomanjkljivosti) ter opišejo nadaljnje načrte za izboljšanje.

3.5   Usklajenost

Usklajenost pomeni analizo povezanosti med predloženimi bazami podatkov (notranja usklajenost) in drugimi ustreznimi podobnimi bazami podatkov (zunanja usklajenost).

3.6   Natančnost

Natančnost se nanaša na čim večjo skladnost med (končno) oceno in dejansko vrednostjo populacije.

Pri tem se uporabi opisna analiza najpomembnejših izzivov za izboljšanje zajetja podatkov, ki bo temeljila na nizu parametrov. To merilo bo obravnavano kot dodatna komponenta kakovosti in se pri splošni oceni kakovosti ne bo upoštevalo.


28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1056/2008

z dne 27. oktobra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(6) Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (2), je Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljevanju „Agencija“) ocenila pomen določb Priloge I (Del M) k tej uredbi.

(2)

Agencija je sklenila, da so sedanje določbe Priloge I (Del M) k Uredbi (ES) št. 2042/2003 prestroge za zrakoplove, ki se ne ukvarjajo s komercialnim letalskim prevozom, zlasti za zrakoplove, ki niso razvrščeni kot „kompleksni zrakoplov na motorni pogon“.

(3)

Zaradi izteka obdobja, v katerem so imele države članice možnost uporabiti odstopanje za zrakoplove, ki se ne ukvarjajo s komercialnim letalskim prevozom, kot je določeno v členu 7(3)(a) Uredbe (ES) št. 2042/2003, ki ga je večina držav članic dejansko uporabila, se določbe Priloge I (Del M) v vseh državah članicah v celoti uporabljajo od 28. septembra 2008, razen če se pravočasno ne sprejmejo spremembe.

(4)

Agencija je predlagala pomembne spremembe Uredbe (ES) št. 2042/2003 in zlasti Priloge I (Dela M) k tej uredbi, in sicer zaradi prilagoditve obstoječih zahtev zahtevnosti različnih kategorij zrakoplovov in vrstam operacij brez poslabšanja ravni varnosti.

(5)

Da bi se pristojni organi držav članic in zainteresirane strani lahko dovolj dobro seznanili z novimi zahtevami Dela M in se jim prilagodili, morajo države članice imeti možnost odložiti uporabo Dela M za zrakoplove, ki se ne ukvarjajo s komercialnim letalskim prevozom, za nadaljnje leto ali dve, odvisno od zadevnih določb.

(6)

Uredbo (ES) št. 2042/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Določbe te uredbe upoštevajo Sporočilo Komisije z dne 11. januarja 2008„Agenda za trajnostni razvoj splošnega in poslovnega letalstva“ (3).

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju Agencije v skladu s členoma 17(2)(b) in 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(9)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2042/2003 se spremeni, kakor sledi:

1.

V členu 2 se dodata naslednji točki (k) in (l):

„(k)

‚zrakoplov ELA1‘ pomeni naslednji evropski lahki zrakoplov:

(i)

letalo, jadralno letalo ali motorno jadralno letalo z največjo vzletno maso (MTOM) manj kot 1 000 kg, ki ni razvrščeno kot kompleksni zrakoplov na motorni pogon;

(ii)

balon z največjo deklarirano prostornino vzgonskega plina ali prostornino toplega zraka, ki ne presega 3 400 m3 za toplozračne balone, 1 050 m3 za prostoleteče plinske balone, 300 m3 za vezane plinske balone;

(iii)

zračno ladjo, namenjeno največ dvema potnikoma in z največjo deklarirano prostornino vzgonskega plina ali prostornino toplega zraka, ki ne presega 2 500 m3 za toplozračne zračne ladje in 1 000 m3 za plinske zračne ladje;

(l)

‚zrakoplov LSA‘ pomeni lahko športno letalo, ki ima vse naslednje značilnosti:

(i)

največjo vzletno maso (MTOM), ki ne presega 600 kg;

(ii)

najvišjo prevlečno hitrost v konfiguraciji za pristanek (VS0), ki ne presega 45 vozlov kalibrirane hitrosti (CAS) pri najvišji certificirani vzletni masi zrakoplova in najbolj kritičnem centru gravitacije;

(iii)

sedeže za največ dve osebi, vključno s pilotom;

(iv)

enojni, neturbinski motor s propelerjem;

(v)

kabina, ki ni pod pritiskom.“

2.

V členu 3 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Za zrakoplove, ki se ne uporabljajo za komercialni letalski prevoz, je potrdilo o pregledu plovnosti ali enakovreden dokument, izdan v skladu z zahtevami države članice in veljaven na dan 28. septembra 2008, veljavno do datuma izteka veljavnosti ali do 28. septembra 2009, kar nastopi prej. Po izteku veljavnosti lahko pristojni organ ponovno izda ali enkrat podaljša potrdilo o pregledu plovnosti ali enakovredni dokument za eno leto, če to dovoljujejo zahteve države članice. Po ponovnem izteku veljavnosti lahko pristojni organ ponovno izda ali enkrat podaljša potrdilo o pregledu plovnosti ali enakovredni dokument za eno leto, če to dovoljujejo zahteve države članice. Ponovna izdaja ali podaljšanje ni dovoljena. Če so bile pri prenosu registracije zrakoplova znotraj EU uporabljene določbe te točke, se v skladu z M.A.904 izda novo potrdilo o pregledu plovnosti.“

3.

V členu 4 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Potrdila o sprostitvi v obratovanje in dovoljenja za sprostitev v uporabo, izdana pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, ki jih je izdala vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu z zahtevami države članice, se štejejo za enakovredna tistim, ki jih zahtevata točki M.A.801 in M.A.802 Priloge I (Del M).“

4.

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Potrditveno osebje je usposobljeno v skladu z določbami Priloge III, razen kot je predvideno v točkah M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) in M.A.803 Priloge I ter v točki 145.A.30(j) Priloge II (Del 145) in Dodatka IV k Prilogi II (Del 145).“

5.

Člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Z odstopanjem od odstavka 1:

(a)

se določbe Priloge I, razen za točki M.A.201(h)(2) in M.A.708(c), uporabljajo od 28. septembra 2005;

(b)

točka M.A.201(f) Priloge I se uporablja za zrakoplove, ki se ne uporabljajo za komercialni letalski prevoz in ki jih upravljajo prevozniki tretjih držav, od 28. septembra 2009.“

(b)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

določb Priloge I za zrakoplov, ki se ne ukvarja s komercialnim letalskim prevozom, do 28. septembra 2009;“

(ii)

vstavi se naslednja točka (g):

„(g)

za zrakoplov, ki se ne ukvarja s komercialnim letalskim prevozom, razen za velike zrakoplove, potreba po skladnosti s Prilogo III (Del 66) v naslednjih določbah, do 28. septembra 2010:

Priloga I (Del M) M.A.606(g) in M.A.801(b)2,

Priloga II (Del 145) 145.A.30(g) in (h).“

6.

Prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2008

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 315, 28.11.2003, str. 1.

(3)  COM(2007) 869 konč.


PRILOGA

1.

Priloga I (Del M) k Uredbi (ES) št. 2042/2003 se spremeni, kot sledi:

1.

V odstavku 4 v točki M-1 se doda naslednja točka (iii):

„(iii)

Z odstopanjem od odstavka 4(i), ko stalno plovnost zrakoplova, ki se ne ukvarja s komercialnim letalskim prevozom, upravlja organizacija za vodenje stalne plovnosti, odobrena v skladu z Oddelkom A, Poddelom G te priloge (Del M), ki ni predmet pregleda države članice registracije, in le v primeru dogovora z državo članico registracije pred odobritvijo programa vzdrževanja:

(a)

organ, ki ga imenuje država članica, odgovorna za pregled nad organizacijo za vodenje stalne plovnosti, ali

(b)

Agencija, če je organizacija za vodenje stalne plovnosti v tretji državi.“

2.

V točki M.A.201 se odstavek (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

Lastnik zrakoplova lahko za izpolnjevanje odgovornosti odstavka (a)

(i)

sklene pogodbo za izvajanje nalog, povezanih s stalno plovnostjo, z organizacijo za vodenje stalne plovnosti, potrjeno v skladu z Oddelkom A, Poddelom G te priloge (Del M). V tem primeru organizacija za vodenje stalne plovnosti prevzame odgovornost za pravilno izvedbo teh nalog.

(ii)

Lastnik, ki se odloči upravljati stalno plovnost zrakoplova pod svojo odgovornostjo, brez pogodbe v skladu z Dodatkom I, lahko kljub temu sklene omejeno pogodbo z organizacijo za vodenje stalne plovnosti, potrjeno v skladu z Oddelkom A, Poddelom G te priloge (Del M), za razvoj programa vzdrževanja in njegovo potrditev v skladu s točko M.A.302. V tem primeru omejena pogodba odgovornost za razvoj in potrjevanje programa vzdrževanja prenese na pogodbeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti.“

3.

V odstavku (i) v točki M.A.201 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim: „Kadar država članica zahteva, da ima operator potrdilo za svoje komercialne operacije, razen za komercialni letalski prevoz, potem:“

4.

V točki M.A.202 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Vsaka oseba ali organizacija, odgovorna po M.A.201, poroča pristojnemu organu, ki ga imenuje država registracije, organizaciji, odgovorni za projekt tipa ali dodatni projekt tipa in ustrezno državi članici operatorja, o kakršnem koli ugotovljenem stanju zrakoplova ali komponente, ki ogroža varnost poleta.“

5.

Točka M.A.302 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.302   Program vzdrževanja zrakoplova

(a)

Vzdrževanje zrakoplova je organizirano v skladu s programom vzdrževanja zrakoplova.

(b)

Program vzdrževanja zrakoplova in vse nadaljnje spremembe odobri pristojni organ.

(c)

Ko stalno plovnost zrakoplova upravlja organizacija za vodenje stalne plovnosti, potrjena v skladu z Oddelkom A, Poddelom G te priloge (Del M), se lahko program vzdrževanja zrakoplova in njegove spremembe odobrijo s postopkom posredne odobritve.

(i)

V tem primeru postopek posredne odobritve vzpostavi organizacija za vodenje stalne plovnosti kot del priročnika za vodenje stalne plovnosti in ga odobri pristojni organ, odgovoren za to organizacijo za vodenje stalne plovnosti.

(ii)

Organizacija za vodenje stalne plovnosti ne uporablja postopka posredne odobritve, ko ta organizacija ni pod nadzorom države članice registracije, razen če obstaja dogovor v skladu z odstavkom 4(ii) ali 4(iii) točke M.1, kot velja, ki odgovornost za potrditev programa vzdrževanja zrakoplova prenaša na pristojni organ, odgovoren za organizacijo za vodenje stalne plovnosti.

(d)

Program vzdrževanja zrakoplova mora vzpostaviti skladnost z:

(i)

navodili, ki jih izda pristojni organ;

(ii)

navodili za stalno plovnost, ki so jih izdali nosilci certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami, dodatnega certifikata tipa, odobritve načrta velikega popravila, dovoljenja ETSO ali katere koli druge zadevne odobritve, izdane v skladu z Uredbo (ES) št. 1702/2003 in njeno Prilogo (Del 21);

(iii)

dodatnimi ali alternativnimi navodili, ki jih predlaga lastnik ali organizacija za vodenje stalne plovnosti, ko je potrjena v skladu s točko M.A.302, razen za naloge, povezane z intervali varnosti, iz odstavka (e), ki se lahko stopnjujejo, pod pogojem, da so pregledi zadostni, izvedeni v skladu z odstavkom (g), in samo če so predmet neposredne odobritve v skladu s točko M.A.302(b).

(e)

Program vzdrževanja zrakoplova vsebuje podrobnosti, vključno s pogostostjo vsega vzdrževanja, ki ga je treba opraviti, vključno s specifičnimi nalogami, povezanimi z vrsto in specifičnostjo operacij.

(f)

Za velike zrakoplove, ko program vzdrževanja temelji na logiki Skupine za upravljanje vzdrževanja ali na spremljanju stanja, program vzdrževanja zrakoplova vključuje program zanesljivosti.

(g)

Program vzdrževanja zrakoplova je predmet rednih pregledov, po potrebi pa se ustrezno spremeni. S temi pregledi se zagotovi, da je program veljaven glede na obratovalne izkušnje in navodila pristojnega organa, ob upoštevanju novih in/ali spremenjenih navodil za vzdrževanje, ki jih razglasijo nosilci certifikata tipa in dodatnega certifikata tipa in katere koli druge organizacije, ki take podatke objavljajo v skladu s Prilogo (Del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003.“

6.

V točki M.A.305 se odstavek (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Evidenco o stalni plovnosti zrakoplova sestavljajo:

1.

knjiga zrakoplova, knjiga(-e) motorja ali kontrolne kartice modula motorja, knjiga(-e) propelerja in kontrolne kartice za vsako komponento z omejeno obratovalno življenjsko dobo, kot je primerno, in

2.

ko to zahteva točka M.A.306 za komercialni letalski prevoz ali država članica za komercialne operacije, ki niso komercialni letalski prevoz, operaterjev tehnični dnevnik.“

7.

V odstavku (b) točke M.A.403 se besede „v skladu z M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 ali Delom 145“ nadomestijo z besedami „v skladu s točkami M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) ali Prilogo II (Del 145)“.

8.

V odstavku (a) točke M.A.501 se besede „v Delu 145 in Poddelu F drugače opredeljeno“ nadomestijo z besedami „v Prilogi (Del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003, Prilogi II (Del 145) ali Poddelu F v Oddelku A Priloge I k tej uredbi drugače opredeljeno.“

9.

Točka M.A.502 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.502   Vzdrževanje komponent

(a)

Vzdrževanje komponent opravljajo vzdrževalne organizacije, ustrezno potrjene v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M) ali s Prilogo II (Del 145).

(b)

Z odstopanjem od odstavka (a) lahko vzdrževanje komponente v skladu s podatki za vzdrževanje zrakoplova ali, če to dovoli pristojni organ, v skladu s podatki za vzdrževanje komponent opravi organizacija ratinga A, potrjena v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M) ali v skladu s Prilogo II (Del 145), ali pa potrditveno osebje iz točke M.A.801(b)2, a le, ko so te komponente nameščene na zrakoplovu. Kljub temu lahko taka organizacija ali potrditveno osebje to komponento začasno odstrani zaradi vzdrževanja, zato da olajša dostop do komponente, razen če taka odstranitev povzroči potrebo po dodatnem vzdrževanju, ki ni predmet določb tega odstavka. Vzdrževanje komponent, opravljeno v skladu s tem odstavkom, ni predmet izdaje obrazca EASA 1, zanj pa veljajo zahteve o sprostitvi zrakoplova iz točke M.A.801.

(c)

Z odstopanjem od odstavka (a) lahko vzdrževanje komponente motorja/pomožne pogonske enote (APU) v skladu s podatki za vzdrževanje motorja/APU ali, če to dovoli pristojni organ, v skladu s podatki za vzdrževanje komponent, opravi organizacija ratinga B, potrjena v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M) ali v skladu s Prilogo II (Del 145), a le, ko so te komponente nameščene na motorju/APU. Kljub temu lahko taka organizacija ratinga B to komponento začasno odstrani zaradi vzdrževanja, zato da olajša dostop do komponente, razen če taka odstranitev povzroči potrebo po dodatnem vzdrževanju, ki ni predmet določb tega odstavka.

(d)

Z odstopanjem od odstavka (a) in točke M.A.801(b)2 lahko vzdrževanje komponente, nameščene ali začasno odstranjene z zrakoplova ELA1, ki se ne uporablja za komercialni letalski prevoz, ki se izvaja v skladu s podatki za vzdrževanje komponente, opravlja potrditveno osebje iz točke M.A.801(b)2, razen za:

1.

Obnovo komponent, ki niso motorji in propelerji; in

2.

Obnovo motorjev in propelerjev za zrakoplove, ki niso CZ-VLA, CZ-22 in LSA.

Vzdrževanje komponent, opravljeno v skladu z odstavkom (d), ni predmet izdaje obrazca EASA 1, zanj pa veljajo zahteve o sprostitvi zrakoplova iz točke M.A.801.“

10.

Točka M.A.503 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.503   Komponente z omejeno življenjsko dobo

Vgrajene komponente z omejeno življenjsko dobo ne smejo presegati potrjene omejitve življenjske dobe, kot je opredeljeno v potrjenem programu vzdrževanja in plovnostno tehničnih zahtevah, razen kot je določeno v točki M.A.504(c).“

11.

V točki M.A.504 se odstavek (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Neuporabne komponente se označijo in hranijo na varnem pod nadzorom potrjene organizacije za vzdrževanje do sprejema sklepa o prihodnjem statusu takšne komponente. Kljub temu lahko za zrakoplov, ki se ne uporablja v komercialnem letalskem prevozu in ki ni velik zrakoplov, oseba ali organizacija, ki je komponento razglasila za neuporabno, hrambo te komponente, potem ko je bila označena za neuporabno, prenese na lastnika zrakoplova, pod pogojem, da je ta prenos zabeležen v knjigi zrakoplova ali knjigi motorja ali knjigi komponente.“

12.

Točka M.A.601 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.601   Področje uporabe

Ta poddel določa zahteve za organizacijo, da izpolnjuje pogoje za izdajo ali podaljšanje odobritve za vzdrževanje zrakoplovov in komponent, ki niso navedene v točki M.A.201(g).“

13.

V točki M.A.604(a) se točki 5 in 6 nadomestita z naslednjim:

„5.

seznam potrditvenega osebja z obsegom odobritve in

6.

seznam lokacij, kjer se vzdrževanje izvaja, skupaj s splošnim opisom objektov;“.

14.

V točki M.A.606 se doda naslednji odstavek (h):

„(h)

Z odstopanjem od odstavka (g) lahko organizacija uporabi potrditveno osebje, usposobljeno v skladu z naslednjimi določbami, ko operaterjem, udeleženim pri komercialnih operacijah, omogoča podporo pri vzdrževanju, v skladu z ustreznimi postopki, ki se potrdijo kot del priročnika organizacije:

1.

za ponavljajočo predpoletno plovnostno tehnično zahtevo, ki posebej navaja, da sme to plovnostno tehnično zahtevo izvesti letalska posadka, lahko organizacija izda omejeno pooblastilo za potrjevanje vodji zrakoplova na osnovi licence, ki jo ima letalska posadka, pod pogojem, da organizacija zagotovi, da se opravi dovolj praktičnega usposabljanja za zagotovitev, da lahko ta oseba izpolni plovnostno tehnično zahtevo po zahtevanem standardu;

2.

če zrakoplov deluje drugje kot na lokaciji, kjer se izvajajo podporne dejavnosti, lahko organizacija izda omejeno pooblastilo za potrjevanje vodji letala na osnovi dane licence letalske posadke, pod pogojem, da organizacija zagotovi, da se opravi dovolj praktičnega usposabljanja za zagotovitev, da taka oseba lahko izpolni določeno nalogo po zahtevanem standardu.“

15.

Točka M.A.607 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.607   Potrditveno osebje

(a)

Poleg M.A.606(g) lahko potrditveno osebje izvaja svoje pravice samo, če je organizacija zagotovila:

1.

da potrditveno osebje lahko izkaže izpolnjevanje zahtev iz točke 66.A.20(b) Priloge III (Del 66), razen ko Priloga III (Del 66) navaja predpis države članice; v tem primeru osebje izpolnjuje zahteve takega predpisa; in

2.

da potrditveno osebje primerno pozna ustrezen zrakoplov in/ali komponente zrakoplova, ki jih je treba vzdrževati, prav tako pa organizacijske postopke s tem v zvezi.

(b)

V naslednjih nepredvidenih primerih, ko je zrakoplov ostal na zemlji na lokaciji, ki ni glavna baza in kjer ni na voljo ustreznega potrditvenega osebja, lahko vzdrževalna organizacija, s katero je sklenjena pogodba za zagotavljanje podpore pri vzdrževanju, izda enkratno pooblastilo za potrjevanje:

1.

enemu svojih uslužbencev, ki ima kvalifikacije za tip zrakoplova podobne tehnologije, konstrukcije in sistemov; ali

2.

kateri koli osebi z najmanj triletnimi izkušnjami z vzdrževanjem in z veljavno ICAO licenco za vzdrževanje zrakoplova, veljavno za tip zrakoplova, ki ga je treba potrditi, pod pogojem, da na omenjeni lokaciji ni nobene organizacije, ustrezno potrjene po tem delu, in da organizacija, s katero je bila sklenjena pogodba, pridobi in ima kartotečno evidenco o izkušnjah in licenci te osebe.

O vseh teh primerih je treba poročati pristojnemu organu v sedmih dneh od izdaje takega pooblastila za potrjevanje. Potrjena vzdrževalna organizacija, ki izdaja enkratno pooblastilo za potrjevanje, zagotovi, da se vsako tako vzdrževanje, ki bi lahko vplivalo na varnost leta, ponovno preveri.

(c)

Potrjena vzdrževalna organizacija dokumentira vse podrobnosti v zvezi s potrditvenim osebjem in ohranja tekoči seznam vsega potrditvenega osebja, skupaj z obsegom odobritve, in sicer kot del priročnika organizacije po točki M.A.604(a)5.“

16.

V točki M.A.608(a) se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

ima opremo in orodje, opredeljeno v podatkih za vzdrževanje iz točke M.A.609, ali preverjeno enakovredno orodje, kot je navedeno v priročniku vzdrževalne organizacije in je potrebno za vsakodnevno vzdrževanje v obsegu odobritve; in“

17.

Točka M.A.610 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.610   Delovni nalogi za vzdrževanje

Pred začetkom vzdrževanja se organizacija in organizacija, ki zahteva vzdrževanje, dogovorita o pismenem delovnem nalogu, da bi jasno določili vzdrževanje, ki ga je treba opraviti.“

18.

V točki M.A.613 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Ob zaključku vsega zahtevanega vzdrževanja komponent v skladu s tem poddelom, se po M.A.802 izda potrdilo o sprostitvi komponente v obratovanje. Izda se obrazec EASA 1, razen za komponente, vzdrževane v skladu s točkama M.A.502(b) in M.A.502(d), in komponente, izdelane v skladu s točko M.A.603(b).“

19.

Točka M.A.615 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.615   Privilegiji organizacije

Vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M), lahko:

(a)

vzdržuje vsak zrakoplov in/ali komponento, za katero je potrjena, na lokacijah, opredeljenih v potrdilu o odobritvi in priročniku vzdrževalne organizacije;

(b)

uredi izvajanje specializiranih storitev, ki so pod nadzorom vzdrževalne organizacije, pri drugi organizaciji, ki je ustrezno kvalificirana, v skladu z ustreznimi postopki, vzpostavljenimi kot del priročnika vzdrževalne organizacije, ki ga neposredno potrdi pristojni organ;

(c)

vzdržuje vsak zrakoplov in/ali komponento, za katero je potrjena, na kateri koli lokaciji, pod pogojem, da potreba po tem vzdrževanju izhaja iz neuporabnosti zrakoplova ali iz potrebe po podpiranju občasnega vzdrževanja, ob upoštevanju pogojev iz priročnika vzdrževalne organizacije;

(d)

izda potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja, v skladu s točko M.A.612 ali M.A.613.“

20.

Točka M.A.703 se spremeni na naslednji način:

(i)

odstavek (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Odobritev se navede na potrdilu, vključenem v Dodatek VI, ki ga izda pristojni organ.“;

(ii)

doda naslednji odstavek (c):

„(c)

Obseg dela, ki naj bi predstavljal odobritev, se določi v priročniku za vodenje stalne plovnosti v skladu s točko M.A.704.“

21.

Točka M.A.704 se spremeni na naslednji način:

(i)

točka 3 odstavka (a) se nadomesti z naslednjim:

„3.

naziv(-e) in ime(-na) osebe(-) iz M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) in M.A.706(i);“

(ii)

v odstavku (a) se doda točka 9:

„9.

seznam potrjenih programov vzdrževanja zrakoplova ali, za zrakoplove, ki niso udeleženi v komercialnem letalskem prevozu, seznam ‚generičnih‘ in ‚osnovnih‘ programov vzdrževanja“;

(iii)

odstavek (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Ne glede na odstavek (b) se lahko manjše spremembe priročnika odobrijo posredno s postopkom posredne odobritve. Postopek posredne odobritve opredeljuje upravičene manjše spremembe, vzpostavlja ga organizacija za vodenje stalne plovnosti kot del priročnika in potrdi pristojni organ, odgovoren za to organizacijo za vodenje stalne plovnosti.“

22.

V točki M.A.706 se dodata naslednja odstavka (i) in (j):

„(i)

Za organizacije, ki podaljšujejo potrdila o pregledu plovnosti v skladu s točkama M.A.711(a)4 in M.A.901(f), organizacija imenuje osebe, pooblaščene za to, v skladu s potrditvijo pristojnega organa.

(j)

Organizacija v priročniku za vodenje stalne plovnosti opredeli in posodablja naziv(-e) in ime(-na) osebe(-) iz M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) in M.A.706(i).“

23.

V točki M.A.707 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Da bi bila potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti potrjena za opravljanje pregledov plovnosti, mora imeti ustrezno osebje za pregled plovnosti za izdajo potrdil ali priporočil za pregled plovnosti iz Poddela I Oddelka A.

1.

Za vse zrakoplove, ki se uporabljajo v komercialnem letalskem prevozu, in za zrakoplove z MTOM nad 2 730 kg, razen za balone, mora to osebje imeti:

(a)

vsaj petletne izkušnje s stalno plovnostjo; in

(b)

ustrezno licenco v skladu s Prilogo III (Del 66) ali nacionalno priznano kvalifikacijo vzdrževalnega osebja, primerno za kategorijo zrakoplova (ko Priloga III (Del 66) navaja nacionalna pravila), ali diplomo iz aeronavtike ali enakovredno spričevalo; in

(c)

formalno usposabljanje iz letalskega vzdrževanja; in

(d)

položaj z ustreznimi odgovornostmi v potrjeni organizaciji.

(e)

Ne glede na točke ‚a‘ do ‚d‘ lahko zahtevo iz točke M.A.707(a)1b nadomestijo petletne izkušnje v stalni plovnosti poleg tistih, ki jih že zahteva točka M.A.707(a)1a.

2.

Za zrakoplove, ki se ne uporabljajo v komercialnem letalskem prevozu in z MTOM 2 730 kg in manj, ter balone, mora to osebje imeti:

(a)

vsaj triletne izkušnje s stalno plovnostjo; in

(b)

ustrezno licenco v skladu s Prilogo III (Del 66) ali nacionalno priznano kvalifikacijo vzdrževalnega osebja, primerno za kategorijo zrakoplova (ko Priloga III (Del 66) navaja nacionalna pravila) ali diplomo iz aeronavtike ali enakovredno spričevalo; in

(c)

ustrezno usposabljanje iz letalskega vzdrževanja; in

(d)

položaj z ustreznimi odgovornostmi v potrjeni organizaciji.

(e)

Ne glede na točke ‚a‘ do ‚d‘ lahko zahtevo iz točke M.A.707(a)2b nadomestijo štiriletne izkušnje v stalni plovnosti poleg tistih, ki jih že zahteva točka M.A.707(a)2a.“

24.

V točki M.A.708(b) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

predstavi program vzdrževanja zrakoplova in njegove spremembe pristojnemu organu za odobritev, razen če tega ne zajema postopek posredne odobritve v skladu s točko M.A.302(c), ter zagotovi kopijo programa lastniku zrakoplova, ki ga upravlja v nekomercialne namene,“.

25.

Točka M.A.709 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.709   Dokumentacija

(a)

Potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti ima in uporablja veljavne tekoče podatke za vzdrževanje v skladu s točko M.A.401 pri izvajanju nalog stalne plovnosti iz točke M.A.708. Te podatke lahko zagotovi lastnik ali operater, pod pogojem, da je s takšnim lastnikom ali operaterjem sklenjena ustrezna pogodba. V tem primeru mora organizacija za vodenje stalne plovnosti hraniti te podatke samo v času trajanja pogodbe, razen če točka M.A.714 ne predvideva drugače.

(b)

Za zrakoplove, ki se ne uporabljajo v komercialnem letalskem prevozu, lahko potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti razvije ‚osnovne‘ in/ali ‚generične‘ programe vzdrževanja, da bi omogočila začetno odobritev in/ali podaljšanje obsega odobritve brez pogodb iz Dodatka I k tej prilogi (Del M). Ti ‚osnovni‘ in/ali ‚generični‘ programi vzdrževanja pa ne izključujejo potrebe po pravočasni vzpostavitvi ustreznega programa vzdrževanja zrakoplova v skladu s točko M.A.302, pred izvajanjem privilegijev iz točke M.A.711.“

26.

Točka M.A.711 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.711   Privilegiji organizacije

(a)

Organizacija za vodenje stalne plovnosti, potrjena v skladu s Poddelom G Oddelka A te priloge (Del M), lahko:

1.

vodi stalno plovnost zrakoplova za nekomercialni letalski prevoz, kot je navedeno v potrdilu o odobritvi;

2.

vodi stalno plovnost zrakoplova za komercialni letalski prevoz, kadar je naveden v potrdilu o odobritvi in na spričevalu letalskega prevoznika (AOC);

3.

se dogovori za opravljanje omejenih nalog stalne plovnosti s katero koli pogodbeno organizacijo, ki dela pod njenim sistemom kakovosti, kot je navedeno v potrdilu o odobritvi;

4.

podaljša, pod pogoji točke M.A.901(f), potrdilo o pregledu plovnosti, ki ga je izdal pristojni organ ali druga organizacija za vodenje stalne plovnosti, potrjena v skladu s Poddelom G Oddelka A te priloge (Del M).

(b)

Potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti, registrirana v eni izmed držav članic, je lahko poleg tega potrjena za opravljanje pregledov plovnosti iz točke M.A.710 in lahko:

1.

izda povezano potrdilo o pregledu plovnosti in ga pravočasno podaljša pod pogoji iz točk M.A.901(c)2 ali M.A.901(e)2, in

2.

izda priporočilo za pregled plovnosti pristojnemu organu države članice registracije.“

27.

V točki M.A.712 se odstavek (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

V manjši organizaciji, ki ne vodi stalne plovnosti zrakoplova, ki se uporablja v komercialnem letalskem prometu, je mogoče sistem kakovosti nadomestiti z opravljanjem rednih organizacijskih pregledov, pod pogojem, da jih odobri pristojni organ, razen ko organizacija izda potrdilo o pregledu plovnosti za zrakoplov z MTOM nad 2 730 kg, razen za balone. Ob odsotnosti sistema kakovosti organizacija za opravljanje nalog vodenja stalne plovnosti ne sklene pogodbe z drugimi strankami.“

28.

V točki M.A.714 se odstavek (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Če ima organizacija za vodenje stalne plovnosti pravico iz točke M.A.711(b), obdrži kopijo vsakega izdanega ali podaljšanega potrdila in priporočila o pregledu plovnosti, skupaj z vsemi spremljajočimi dokumenti. Poleg tega organizacija obdrži kopijo katerega koli potrdila o pregledu plovnosti, ki ga je podaljšala v skladu s pravico iz točke M.A.711(a)4.“

29.

Točka M.A.801 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.801   Potrdilo o sprostitvi zrakoplova v obratovanje

(a)

Razen za zrakoplov, ki ga je v obratovanje sprostila vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Prilogo II (Del 145), se potrdilo o sprostitvi v obratovanje izda skladno s tem poddelom.

(b)

Noben zrakoplov se ne sprosti v obratovanje, če ob zaključku vzdrževanja ni bilo izdano potrdilo o sprostitvi v obratovanje, ko je dokazano, da je bilo vse potrebno vzdrževanje primerno opravljeno. Potrdilo izda:

1.

ustrezno potrditveno osebje v imenu vzdrževalne organizacije, potrjene v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M); ali

2.

potrditveno osebje v skladu z zahtevami iz Priloge III (Del 66), razen za opravljanje nalog zahtevnega vzdrževanja, navedenih v Dodatku VII k tej prilogi, za katero velja točka 1; ali

3.

lastnik pilot v skladu s točko M.A.803.

(c)

Z odstopanjem od točke M.A.801(b)2 za zrakoplove ELA1, ki se ne uporabljajo v komercialnem letalskem prevozu, lahko naloge zahtevnega vzdrževanja zrakoplova iz Dodatka VIII potrdi potrditveno osebje iz točke M.A.801(b)2.

(d)

Z odstopanjem od točke M.A.801(b), v nepredvidenih okoliščinah, ko je zrakoplov prizemljen na lokaciji, kjer ni na voljo ustrezne potrjene vzdrževalne organizacije, primerno potrjene po tej prilogi ali Prilogi II (Del 145) in ni na voljo ustreznega potrditvenega osebja, lahko lastnik pooblasti katero koli osebo, ki ima najmanj tri leta ustreznih izkušenj z vzdrževanjem in ki ima primerne kvalifikacije, da v skladu s standardi iz Poddela D te priloge vzdržuje zrakoplov in ga sprosti v obratovanje. V tem primeru lastnik:

1.

pridobi in v zrakoplovu hrani podrobnosti o vsem opravljenem delu in o kvalifikacijah, ki jih ima oseba, ki je izdala potrdilo, in

2.

zagotovi, da tako vzdrževanje ponovno preveri in potrdi ustrezno pooblaščena oseba iz točke M.A.801(b) ali organizacija, potrjena v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M) ali s Prilogo II (Del 145), in sicer ob prvi priložnosti, a najpozneje v sedmih dneh, in

3.

obvesti organizacijo, odgovorno za vodenje stalne plovnosti zrakoplova, ko je z njo sklenjena pogodba v skladu s točko M.A.201(e), ali v odsotnosti take pogodbe pristojni organ, in sicer v roku 7 dni od izdaje takega pooblastila za potrjevanje.

(e)

Ob sprostitvi v obratovanje v skladu s točko M.A.801(b)2 ali točko M.A.801(c) lahko potrditvenemu osebju pri izvrševanju nalog vzdrževanja pomaga ena ali več oseb pod njegovim/njenim neposrednim in stalnim nadzorom.

(f)

Potrdilo o sprostitvi v obratovanje vsebuje najmanj:

1.

osnovne podrobnosti o opravljenem vzdrževanju; in

2.

datum, ko je bilo tako vzdrževanje zaključeno; in

3.

identiteto organizacije in/ali osebe, ki izda potrdilo o sprostitvi v obratovanje, vključno s:

(i)

sklicem na odobritev vzdrževalne organizacije, potrjene v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M), in potrditvenega osebja, ki izda tako potrdilo; ali

(ii)

v primeru potrdila iz točke M.A.801(b)2 ali M.A.801(c) o sprostitvi v obratovanje, identiteto in, če je ustrezno, številko licence potrditvenega osebja, ki izdaja tako potrdilo;

4.

omejitve plovnosti ali operacij, če te obstajajo.

(g)

Z odstopanjem od odstavka (b) in ne glede na določbe odstavka (h), ko naročenega vzdrževanja ni mogoče zaključiti, se lahko potrdilo o sprostitvi v obratovanje izda v okviru potrjenih omejitev zrakoplova. To dejstvo se, skupaj z morebitnimi veljavnimi omejitvami plovnosti ali operacij, vpiše v potrdilo o sprostitvi zrakoplova v obratovanje pred izdajo tega potrdila kot del informacij, zahtevanih v odstavku (f)4.

(h)

Potrdilo o sprostitvi v obratovanje se ne izda v primeru kakršne koli znane neskladnosti, ki ogroža varnost poleta.“

30.

Točka M.A.802 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.802   Potrdilo o sprostitvi komponente v obratovanje

(a)

Potrdilo o sprostitvi v obratovanje se izda ob zaključku kakršnega koli vzdrževanja komponente zrakoplova v skladu s točko M.A.502.

(b)

Potrdilo o sprostitvi v obratovanje, identificirano kot obrazec EASA 1, predstavlja dovoljenje za sprostitev komponente v uporabo, razen ko je bilo tako vzdrževanje komponent zrakoplova opravljeno v skladu s točko M.A.502(b) ali M.A.502(d); v tem primeru so za vzdrževanje predpisani postopki sprostitve zrakoplova v skladu s točko M.A.801.“

31.

Točka M.A.803 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.803   Pooblastilo pilota-lastnika

(a)

Pilot lastnik mora:

1.

imeti veljavno pilotsko licenco (ali enakovredno dokazilo), ki ga je izdala ali potrdila država članica za rating tipa ali razreda zrakoplova; in

2.

imeti v svoji ali skupni lasti zrakoplov; ta lastnik mora biti:

(i)

ena izmed fizičnih oseb v registracijskem obrazcu; ali

(ii)

član neprofitne rekreativne pravne osebe, kjer je pravna oseba na registracijskem dokumentu opredeljena kot lastnica ali operaterka, ta član pa je neposredno udeležen pri postopku sprejemanja odločitev pravne osebe in ga ta pravna oseba imenuje za izvajanje vzdrževanja pilota-lastnika.

(b)

Za vsak zasebno upravljani nekompleksni zrakoplov na motorni pogon z MTOM 2 730 kg in manj, jadralno letalo, motorno jadralno letalo ali balon lahko pilot-lastnik izda potrdilo o sprostitvi v obratovanje po omejenem vzdrževanju pilota-lastnika, kot je opredeljeno v Dodatku VIII.

(c)

Obseg omejenega vzdrževanja pilota-lastnika je opredeljen v programu vzdrževanja zrakoplova iz točke M.A.302.

(d)

Potrdilo o sprostitvi v obratovanje se vpiše v tehnične knjige in vsebuje osnovne podrobnosti o opravljenem vzdrževanju, uporabljene podatke za vzdrževanje, datum, ko je bilo to vzdrževanje zaključeno, in identiteto, podpis ter številko pilotske licence lastnika-pilota, ki izdaja tako potrdilo.“

32.

Točka M.A.901 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.901   Pregled plovnosti zrakoplova

Za zagotovitev veljavnosti potrdila o plovnosti zrakoplova se redno opravlja pregled plovnosti zrakoplova in njegove evidence o stalni plovnosti.

(a)

Potrdilo o pregledu plovnosti je izdano v skladu z Dodatkom III (obrazec EASA 15a ali 15b) ob zaključku zadovoljivega pregleda plovnosti. Potrdilo o pregledu plovnosti velja eno leto.

(b)

Zrakoplov v nadzorovanem okolju je zrakoplov, (i) ki ga je v preteklih 12 mesecih vodila enotna organizacija za vodenje stalne plovnosti, potrjena v skladu s Poddelom G Oddelka A te priloge (Del M), in (ii) ki ga je v preteklih 12 mesecih vzdrževala vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M) ali v skladu s Prilogo II (Del 145). To vključuje naloge vzdrževanja iz točke M.A.803(b), opravljene in sproščene v obratovanje v skladu s točko M.A.801(b)2 ali M.A.801(b)3.

(c)

Za vse zrakoplove, ki se uporabljajo v komercialnem letalskem prevozu, in zrakoplove z MTOM nad 2 730 kg, razen balonov, ki so v nadzorovanem okolju, lahko organizacija iz točke (b), ki vodi stalno plovnost zrakoplova, ob ustrezni odobritvi in pod pogojem skladnosti z odstavkom (k):

1.

izda potrdilo o pregledu plovnosti v skladu s točko M.A.710; in

2.

za potrdila o pregledu plovnosti, ki jih je izdala, ko je zrakoplov ostal v nadzorovanem okolju, dvakrat podaljšati veljavnost potrdila o pregledu plovnosti, vsakokrat za obdobje enega leta.

(d)

Za vse zrakoplove, ki se uporabljajo v komercialnem letalskem prometu, in zrakoplove z MTOM nad 2 730 kg, razen balonov, ki (i) niso v nadzorovanem okolju ali (ii) katerih stalno plovnost vodi organizacija za vodenje stalne plovnosti, ki nima pravice za opravljanje pregledov plovnosti, potrdilo o pregledu plovnosti izda pristojni organ po zadovoljivi oceni, ki temelji na priporočilu organizacije za vodenje stalne plovnosti, ustrezno potrjene v skladu s Poddelom G Oddelka A te priloge (Del M), poslanem skupaj z zahtevkom lastnika ali operatorja. To priporočilo temelji na pregledu plovnosti, opravljenem v skladu z M.A.710.

(e)

Za zrakoplove, ki se ne uporabljajo v komercialnem letalskem prevozu, z MTOM 2 730 kg in manj, in balone, lahko organizacija za vodenje stalne plovnosti, potrjena v skladu s Poddelom G Oddelka A te priloge (Del M) in ki jo imenuje lastnik ali operater, ob ustrezni odobritvi in v skladu z odstavkom (k):

1.

izda potrdilo o pregledu plovnosti v skladu z M.A.710; in

2.

za potrdila o pregledu plovnosti, ki jih je izdala, ko je zrakoplov ostal v nadzorovanem okolju pod njenim vodenjem, dvakrat podaljša veljavnost potrdila o pregledu plovnosti, vsakokrat za obdobje enega leta.

(f)

Z odstopanjem od točk M.A.901(c)2 in M.A.901(e)2 lahko za zrakoplove, ki so v nadzorovanem okolju, organizacija iz (b), ki vodi stalno plovnost zrakoplova, pod pogojem skladnosti z odstavkom (k), dvakrat podaljša, vsakič za obdobje enega leta, veljavnost potrdila o pregledu plovnosti, ki ga je izdal pristojni organ ali druga organizacija za vodenje stalne plovnosti, potrjena v skladu s Poddelom G Oddelka A te priloge (Del M).

(g)

Z odstopanjem od točk M.A.901(e) in M.A.901(i)2 lahko za zrakoplove ELA1, ki se ne uporabljajo v komercialnem letalskem prevozu in ki jih ne zadeva točka M.A.201(i), potrdilo o pregledu plovnosti izda tudi pristojni organ po zadovoljivi oceni, ki temelji na priporočilu potrditvenega osebja, formalno potrjenega od pristojnega organa in skladnega z določbami Priloge III (Del 66) in tudi zahtevami iz točke M.A.707(a)2(a), poslanem skupaj z zahtevkom lastnika ali operaterja. To priporočilo temelji na pregledu plovnosti, opravljenem v skladu s točko M.A.710, in se ne izda za več kot dve zaporedni leti.

(h)

Kadar koli okoliščine kažejo na potencialno ogroženost varnosti, pristojni organ sam opravi pregled plovnosti in izda potrdilo o pregledu plovnosti.

(i)

Poleg odstavka (h) lahko pristojni organ opravi tudi pregled plovnosti in sam izda potrdilo o pregledu plovnosti v naslednjih primerih:

1.

za zrakoplove, ki se ne uporabljajo za komercialni letalski promet, ko zrakoplov vodi organizacija za vodenje stalne plovnosti, potrjena v skladu s Poddelom G Oddelka A te priloge (Del M), ki se nahaja v tretji državi;

2.

za vse balone in druge zrakoplove z MTOM 2 730 kg in manj, če to zahteva lastnik.

(j)

Ko pristojni organ sam opravi pregled plovnosti in/ali izda potrdilo o pregledu plovnosti, lastnik ali operater pristojnemu organu zagotovi:

1.

dokumentacijo, ki jo pristojni organ zahteva; in

2.

primerno namestitev na ustrezni lokaciji za njegovo osebje; in

3.

po potrebi podporo osebja, ustrezno usposobljenega v skladu s Prilogo III (Del 66) ali enakovrednimi zahtevami za osebje, določenimi v točki 145.A.30(j)(1) in (2) Priloge II (Del 145).

(k)

Potrdila o pregledu plovnosti ni mogoče izdati ali podaljšati, če obstajajo dokazi ali razlogi, ki nakazujejo, da zrakoplov ni ploven.“

33.

V točki M.A.904 se odstavka (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

Pri uvozu zrakoplova v državo članico registra iz tretje države prosilec:

1.

zaprosi državo članico registracije za izdajo novega spričevala o plovnosti v skladu s Prilogo (Del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003; in

2.

za zrakoplov, ki ni nov, naroči zadovoljiv pregled plovnosti v skladu s točko M.A.901; in

3.

naroči izvedbo vsega vzdrževanja za izpolnjevanje potrjenega programa vzdrževanja v skladu s točko M.A.302.

(b)

Ko se organizacija za vodenje stalne plovnosti zadovoljivo prepriča, da zrakoplov izpolnjuje ustrezne zahteve, po potrebi pošlje dokumentirano priporočilo za izdajo potrdila o pregledu plovnosti državi članici registracije.“

34.

Točka M.B.301 se spremeni na naslednji način:

(i)

v odstavku (b) se „M.A.302(e)“ nadomesti s „točki M.A.302(c)“;

(ii)

v odstavku (d) se „M.A.302(c) in (d)“ nadomesti z „točkah M.A.302(d), (e) in (f)“.

35.

V točki M.B.302 se „po členu 10(3)“ nadomesti z „po členu 14(4)“.

36.

V točki M.B.303 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Pristojni organ pripravi program pregleda za spremljanje in nadzor statusa plovnosti flote zrakoplovov v svojem registru.“

37.

V točki M.B.303 se doda naslednji odstavek (i):

„(i)

Za pospešitev ustreznega ukrepa za uveljavljanje si pristojni organi izmenjajo informacije o neskladnostih, opredeljenih v skladu z odstavkom (h).“

38.

Točka M.B.606 se nadomesti z naslednjim:

„M.B.606   Spremembe

(a)

Pristojni organ izpolnjuje veljavne elemente začetne odobritve za vse spremembe organizacije, sporočene v skladu s točko M.A.617.

(b)

Pristojni organ lahko določi pogoje, pod katerimi lahko potrjena vzdrževalna organizacija deluje med takimi spremembami, razen če določi, da je treba odobritev začasno ukiniti zaradi narave ali obsega sprememb.

(c)

Za vse spremembe priročnika vzdrževalne organizacije:

1.

Ob neposredni odobritvi sprememb v skladu s točko M.A.604(b) pristojni organ preveri, da so postopki, opredeljeni v priročniku, skladni s to prilogo (Del M), preden formalno obvesti potrjeno organizacijo o odobritvi.

2.

Če se za odobritev sprememb uporabi postopek posredne odobritve v skladu s točko M.A.604(c), pristojni organ zagotovi, (i) da spremembe ostanejo manjše, in (ii) da ima primeren nadzor nad odobritvijo sprememb za zagotovitev, da te ostanejo skladne z zahtevami te priloge (Del M).“

39.

Točka M.B.706 se nadomesti z naslednjim:

„M.B.706   Spremembe

(a)

Pristojni organ izpolnjuje veljavne elemente začetne odobritve za vse spremembe organizacije, sporočene v skladu s točko M.A.713.

(b)

Pristojni organ lahko določi pogoje, pod katerimi lahko potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti deluje med takimi spremembami, razen če določi, da je treba odobritev začasno ukiniti zaradi narave ali obsega sprememb.

(c)

Za vse spremembe priročnika za vodenje stalne plovnosti:

1.

Ob neposredni odobritvi sprememb v skladu s točko M.A.704(b) pristojni organ preveri, da so postopki, opredeljeni v priročniku, skladni s to prilogo (Del M), preden formalno obvesti potrjeno organizacijo o odobritvi.

2.

Če se za odobritev sprememb uporabi postopek posredne odobritve v skladu s točko M.A.704(c), pristojni organ zagotovi, (i) da spremembe ostanejo manjše, in (ii) da ima primeren nadzor nad odobritvijo sprememb za zagotovitev, da te ostanejo skladne z zahtevami te priloge (Del M).“

40.

V točki M.B.901 se „M.A.902(d)“ nadomesti s „točko M.A.901“.

41.

Točka M.B.902 se nadomesti z naslednjim:

„M.B.902   Pregled plovnosti, ki ga opravi pristojni organ

(a)

Ko pristojni organ opravi pregled plovnosti in izda potrdilo o pregledu plovnosti obrazec EASA 15a (Dodatek III), pristojni organ opravi pregled plovnosti v skladu s točko M.A.710.

(b)

Za opravljanje pregledov plovnosti ima pristojni organ ustrezno osebje za pregled plovnosti.

1.

Za vse zrakoplove, ki se uporabljajo v komercialnem letalskem prevozu, in za zrakoplove z MTOM nad 2 730 kg, razen za balone, mora to osebje imeti:

(a)

vsaj petletne izkušnje s stalno plovnostjo; in

(b)

ustrezno licenco v skladu s Prilogo III (Del 66) ali nacionalno priznano kvalifikacijo vzdrževalnega osebja, primerno za kategorijo zrakoplova (ko Priloga III (Del 66) navaja nacionalna pravila) ali diplomo iz aeronavtike ali enakovredno spričevalo; in

(c)

formalno usposabljanje iz letalskega vzdrževanja; in

(d)

položaj z ustreznimi pristojnostmi.

Ne glede na točke ‚a‘ do ‚d‘, zgoraj lahko zahtevo iz točke M.B.902(b)1b nadomestijo petletne izkušnje v stalni plovnosti poleg tistih, ki jih že zahteva točka M.B.902(b)1a.

2.

Za zrakoplove, ki se ne uporabljajo v komercialnem letalskem prevozu in z MTOM 2 730 kg in manj, ter za balone, mora to osebje imeti:

(a)

vsaj triletne izkušnje s stalno plovnostjo; in

(b)

ustrezno licenco v skladu s Prilogo III (Del 66) ali nacionalno priznano kvalifikacijo vzdrževalnega osebja, primerno za kategorijo zrakoplova (ko Priloga III (Del 66) navaja nacionalna pravila) ali diplomo iz aeronavtike ali enakovredno spričevalo; in

(c)

ustrezno usposabljanje iz letalskega vzdrževanja; in

(d)

položaj z ustreznimi pristojnostmi.

Ne glede na točke ‚a‘ do ‚d‘ zgoraj lahko zahtevo iz točke M.B.902(b)2b nadomestijo štiriletne izkušnje v stalni plovnosti poleg tistih, ki jih že zahteva točka M.B.902(b)2a.

(c)

Pristojni organ hrani evidenco za vse osebje za pregled plovnosti, vključno s podrobnostmi o ustreznih kvalifikacijah, ki se hranijo skupaj s povzetkom ustreznih izkušenj in usposabljanja iz vodenja stalne plovnosti.

(d)

Pristojno osebje ima pri izvajanju pregleda plovnosti dostop do veljavnih podatkov, kot je opredeljeno v M.A.305, M.A.306 in M.A.401.

(e)

Osebje, ki izvaja pregled plovnosti, izda obrazec 15a po zadovoljivem zaključku pregleda plovnosti.“

42.

Točki 5.1 in 5.2 Dodatka I „Ureditev stalne plovnosti“ se nadomestita z naslednjim:

„5.1

Obveznosti potrjene organizacije:

1.

imeti mora tip zrakoplova v obsegu odobritve;

2.

upoštevati mora spodnje pogoje za vzdrževanje stalne plovnosti zrakoplova:

(a)

pripraviti mora program vzdrževanja za zrakoplov, vključno s pripravljenim programom zanesljivosti, če je to primerno;

(b)

razglasiti mora naloge vzdrževanja (v programu vzdrževanja), ki jih lahko opravi pilot-lastnik v skladu s točko M.A.803(c);

(c)

organizirati mora odobritev programa vzdrževanja zrakoplova;

(d)

ko je ta potrjen, mora lastniku dati kopijo programa vzdrževanja zrakoplova;

(e)

organizirati mora premostitven inšpekcijski pregled predhodnega programa vzdrževanja zrakoplova;

(f)

organizirati mora, da vse vzdrževanje opravi potrjena vzdrževalna organizacija;

(g)

organizirati mora uporabo vseh veljavnih plovnostno-tehničnih zahtev;

(h)

organizirati mora, da vse okvare, odkrite med načrtovanim vzdrževanjem pregleda plovnosti ali tiste, ki jih sporoči lastnik, popravi potrjena vzdrževalna organizacija;

(i)

uskladiti mora načrtovano vzdrževanje, uporabo plovnostno tehničnih zahtev, zamenjavo delov z omejeno življenjsko dobo in zahteve pregleda komponent;

(j)

obvestiti mora lastnika vsakič, ko je zrakoplov priveden k potrjeni vzdrževalni organizaciji;

(k)

upravljati mora vsa tehnična poročila;

(l)

arhivirati mora vsa tehnična poročila;

3.

organizirati mora odobritev vsake spremembe zrakoplova v skladu s Prilogo (Del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003 še pred njeno vključitvijo;

4.

organizirati mora odobritev vsakega popravila zrakoplova v skladu s Prilogo (Del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003 še pred izvedbo;

5.

obvestiti mora pristojni organ države članice registracije, ko lastnik ne predstavi zrakoplova potrjeni vzdrževalni organizaciji, kot to zahteva potrjena organizacija;

6.

obvestiti mora pristojni organ države članice registracije, ko ta ureditev ni bila upoštevana;

7.

po potrebi mora opraviti pregled plovnosti zrakoplova in izdati potrdilo o pregledu plovnosti ali priporočilo pristojnemu organu države članice registracije;

8.

v roku 10 dni mora pristojnemu organu države članice registracije poslati kopijo izdanega ali podaljšanega potrdila o pregledu plovnosti;

9.

izvesti mora vse poročanje o dogodkih, ki ga nalagajo veljavni predpisi;

10.

obvestiti mora pristojni organ države članice registracije, kadar katera od strani ne upošteva te ureditve.

5.2

Obveznosti lastnika

1.

na splošno mora razumeti potrjeni program vzdrževanja;

2.

na splošno mora razumeti to prilogo (Del M);

3.

zrakoplov mora predstaviti potrjeni vzdrževalni organizaciji, kot je dogovorjeno s potrjeno organizacijo, in sicer v času, ki ga določi potrjena organizacija;

4.

zrakoplova ne sme preoblikovati brez predhodnega posvetovanja s potrjeno organizacijo;

5.

potrjeno organizacijo mora obvestiti o vsem vzdrževanju, ki je izjemoma opravljeno brez vedenja in nadzora potrjene organizacije;

6.

potrjeni organizaciji mora s knjigo zrakoplova sporočiti vse okvare, odkrite med operacijami;

7.

obvestiti mora pristojni organ države članice registracije, ko katera od strani ne upošteva te ureditve;

8.

pristojni organ države članice registracije in potrjeno organizacijo mora obvestiti o prodaji zrakoplova;

9.

izvesti mora vse poročanje o dogodkih, ki ga nalagajo veljavni predpisi;

10.

potrjeno organizacijo mora redno obveščati o urah letenja zrakoplova in o drugih podatkih o izkoriščenosti, kot je dogovorjeno s potrjeno organizacijo;

11.

potrdilo o sprostitvi v obratovanje mora vpisati v tehnične knjige, kot je navedeno v točki M.A.803(d), ko se izvaja vzdrževanje pilota-lastnika, brez preseganja omejitev seznama nalog vzdrževanja, kot je razglašeno v potrjenem programu vzdrževanja v skladu s točko M.A.803(c);

12.

potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti, odgovorno za vodenje stalne plovnosti zrakoplova, mora najpozneje v 30 dneh po zaključku nalog vzdrževanja pilota-lastnika obvestiti v skladu s točko M.A.305(a).“

43.

Dodatek II, Oddelek 2 „POTRDILA O SPROSTITVI, KI JIH IZPOLNI PREDLAGATELJ“ se spremeni:

(a)

V stolpcu 13 se osma alineja 4. pododstavka nadomesti z naslednjim:

„—

Potrdilo o sprostitvi komponente v obratovanje iz točke M.A.613“:

(b)

Stolpec 19 se nadomesti z naslednjim:

„Stolpec 19 Za vse vzdrževanje, ki ga opravi vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Poddelom F Oddelka A Priloge I (Del M) k Uredbi (ES) št. 2042/2003, se možnost „drugi predpisi, opredeljeni v stolpcu 13“ označi, v stolpcu 13 pa se poda izjava o potrdilu o sprostitvi v obratovanje.

V stolpec 13 se vključi naslednja izjava o potrdilu o sprostitvi komponente v obratovanje iz točke M.A.613:

„Potrjuje, da, razen če je v tem stolpcu drugače določeno, je bilo delo, opredeljeno v stolpcu 12 in opisano v tem stolpcu, zaključeno v skladu z zahtevami Poddela F Oddelka A Priloge I (Del M) k Uredbi (ES) št. 2042/2003, in se v zvezi s tem delom predmet šteje za pripravljenega za sprostitev v obratovanje. TO NI SPROSTITEV PO PRILOGI II (DEL 145) K UREDBI (ES) ŠT. 2042/2003.“

Izjava potrdila „razen če je v tem stolpcu drugače določeno“ je namenjena obravnavi naslednjega primera:

(i)Ko vzdrževanja ni bilo mogoče zaključiti.(ii)Ko se je vzdrževanje razlikovalo od standarda, ki ga zahteva ta priloga (Del M).(iii)Ko je bilo vzdrževanje opravljeno v skladu z zahtevo, ki ni opredeljena v tej prilogi (Del M). V tem primeru se v stolpec 13 navede določen nacionalni predpis.

V stolpcu 13 se opredeli kateri koli primer ali kombinacija primerov.“

44.

Dodatek III se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek III

Potrdila o pregledu plovnosti

Image

Image

45.

V Dodatku IV se odstavka 4 in 5 nadomestita z naslednjim:

„4.

Rating razreda kategorije A pomeni, da lahko vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M), izvaja vzdrževanje na zrakoplovu in komponentah (vključno z motorji in/ali pomožnimi pogonskimi enotami (APU), v skladu s podatki za vzdrževanje zrakoplova ali, če to dovoli pristojni organ, v skladu s podatki za vzdrževanje komponente, a le, ko so take komponente nameščene na zrakoplovu. Kljub temu lahko potrjena vzdrževalna organizacija ratinga A začasno odstrani komponento zaradi vzdrževanja, zato da se olajša dostop do komponente, razen če taka odstranitev povzroči potrebo po dodatnem vzdrževanju, ki ni predmet določb tega odstavka. To je predmet postopka nadzora v priročniku vzdrževalne organizacije, sprejemljivem za državo članico. Oddelek o omejitvah bo opredelil obseg takega vzdrževanja in tako navedel obseg odobritve.

5.

Rating razreda kategorije B pomeni, da lahko vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M), izvaja vzdrževanje na nenameščenem motorju in/ali APU in komponentah motorja in/ali APU v skladu s podatki za vzdrževanje motorja in/ali APU ali, če to dovoli pristojni organ, v skladu s podatki za vzdrževanje komponente, a le, ko so take komponente nameščene na motorju in/ali APU. Kljub temu lahko taka potrjena vzdrževalna organizacija ratinga B komponento začasno odstrani zaradi vzdrževanja, zato da se olajša dostop do te komponente, razen če taka odstranitev povzroči potrebo po dodatnem vzdrževanju, ki ni predmet določb tega odstavka. Oddelek o omejitvah bo opredelil obseg takega vzdrževanja in tako navedel obseg odobritve. Vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Poddelom F Oddelka A te priloge (Del M) z ratingom razreda kategorije B lahko tudi izvaja vzdrževanje na nameščenem motorju med vzdrževanjem ‚v bazi‘ in ‚linijskim‘ vzdrževanjem, če je predmet postopka nadzora v priročniku vzdrževalne organizacije. Obsega dela priročnika vzdrževalne organizacije odraža tako dejavnost, kjer to dovoli država članica.“

46.

Dodatek VI se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek VI

Potrdilo o odobritvi organizacije za vodenje stalne plovnosti iz Poddela G Priloge I (Del M)

Image

Image

47.

Dodatek VII se spremeni:

(a)

prvi stavek se nadomesti z naslednjim: „Naslednje predstavlja naloge zahtevnega vzdrževanja iz točk M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 in M.A.801(c):“

(b)

dodajo se naslednje točke 3, 4 in 5:

„3.

Izvajanje naslednjega vzdrževanja na batnem motorju:

(a)

razstavljanje in ponovno sestavljanje batnega motorja, razen zaradi (i) lažjega dostopa do sklopov bata/valja; ali (ii) za odstranitev zadnje pomožne plošče zaradi pregleda in/ali zamenjave delov oljne črpalke, kjer tako delo ne zajema odstranitve in ponovne vgradnje notranjih prestav;

(b)

razstavljanje in ponovno sestavljanje redukcijskih sklopk;

(c)

varjenje in spajkanje spojev, razen manjših popravil z varjenjem na izpušnih enotah, ki jih izvede ustrezno odobren ali pooblaščen varilec, a brez zamenjave komponent;

(d)

poseg v posamezne dele, ki se dobavijo kot predhodno testirane enote, razen za zamenjavo ali prilagoditev predmetov, ki se običajno zamenjajo ali prilagodijo v uporabi.

4.

Uravnoteženje propelerja, razen

(a)

za certificiranje statičnega uravnoteženja, kjer to zahteva priročnik za vzdrževanje;

(b)

dinamičnega uravnoteženja nameščenih propelerjev z uporabo elektronske opreme za uravnoteženje, kjer to dovoljuje priročnik za vzdrževanje ali drugi odobreni podatki za plovnost;

5.

Katera koli dodatna naloga, ki zahteva:

(a)

posebno orodje, opremo ali objekte, ali

(b)

precej postopkov usklajevanja zaradi dolgotrajnosti nalog in sodelovanja več oseb.“

48.

Dodatek VIII se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek VIII

Omejeno vzdrževanje pilota-lastnika

Poleg zahtev iz Priloge I (Del M) je treba upoštevati naslednja osnovna načela, preden se izvede naloga vzdrževanja pod pogoji vzdrževanja pilota-lastnika:

(a)

Sposobnost in odgovornost

1.

Pilot-lastnik je vedno odgovoren za vsako vzdrževanje, ki ga izvaja.

2.

Pred izvajanjem nalog vzdrževanja pilota-lastnika se mora pilot-lastnik prepričati, da je sposoben opraviti nalogo. Piloti-lastniki se morajo seznaniti s standardnimi praksami vzdrževanja za zrakoplove in s programom vzdrževanja zrakoplova. Če pilot-lastnik ni sposoben opraviti naloge, je pilot-lastnik tudi ne sme opraviti.

3.

Pilot-lastnik (ali njegova pogodbena organizacija za vodenje stalne plovnosti iz Poddela G Oddelka A te priloge) je odgovoren za identifikacijo nalog pilota-lastnika v skladu s temi osnovnimi načeli v programu vzdrževanja in za zagotovitev, da je dokument pravočasno posodobljen.

4.

Odobritev programa vzdrževanja se izvede v skladu s točko M.A.302.

(b)

Naloge

Pilot-lastnik lahko opravi preproste vizualne preglede ali operacije za preverjanje splošnega stanja in očitne poškodbe ter običajnega delovanja ogrodja, motorjev, sistemov in komponent.

Nalog vzdrževanja pilot-lastnik ne opravlja, ko je naloga:

1.

kritično nevarna, nepravilno opravljanje pa bo drastično vplivalo na plovnost zrakoplova, ali pa gre za nalogo vzdrževanja, ki vpliva na varnost letenja, kot je opredeljeno v točki M.A.402(a), in/ali

2.

zahteva odstranitev večjih komponent ali večjih sklopov; in/ali

3.

izvedena v skladu s plovnostno tehnično zahtevo (AD) ali točko omejitve plovnosti (ALI), razen če je to posebej dovoljeno v AD ali v ALI; in/ali

4.

zahteva uporabo posebnih orodij, umerjenih orodij (razen navornih ključev in orodij za zvijanje); in/ali

5.

zahteva uporabo preskusne opreme ali posebnega preskušanja (npr. NDT (neporušitveno preskušanje), preskušanj sistemov ali operativnih preverjanj); in/ali

6.

sestavljena iz nenačrtovanih posebnih pregledov (npr. pregled podvozja); in/ali

7.

vpliva na sisteme, ki so pomembni za operacije IFR (pravila instrumentnega letenja); in/ali

8.

navedena v Dodatku VII, ali je naloga vzdrževanja komponente v skladu s točko M.A.502.

Zgornjih meril 1 do 8 ne morejo nadomestiti manj omejevalna navodila, izdana v skladu z ‚M.A.302(d) Program vzdrževanja‘.

Vsaka naloga, opisana v priročniku za letenje za zrakoplov kot priprava zrakoplova na let (primer: sestavljanje kril jadralnega letala ali pregled pred poletom), je naloga pilota in se ne šteje za nalogo vzdrževanja pilota-lastnika ter zato ne zahteva potrdila o sprostitvi v obratovanje.

(c)

Izvajanje vzdrževalnih nalog pilota-lastnika in evidence

Podatki za vzdrževanje, opredeljeni v točki M.A.401, morajo biti vedno na voljo med izvajanjem vzdrževanja pilota-lastnika in jih je treba upoštevati. Podrobnosti podatkov, navedenih v izvajanju vzdrževanja pilota-lastnika, morajo biti vključene v potrdilo o sprostitvi v obratovanje v skladu s točko M.A.803(d).

Pilot-lastnik mora potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti, odgovorno za vodenje stalne plovnosti zrakoplova, (po potrebi) najpozneje v 30 dneh po zaključku nalog vzdrževanja pilota-lastnika obvestiti v skladu s točko M.A.305(a).“

2.

Priloga II (Del 145) k Uredbi (ES) št. 2042/2003 se spremeni:

1.

V točki 145.A.50 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Potrdilo o sprostitvi v obratovanje izda ustrezno pooblaščeno potrditveno osebje v imenu organizacije, ko je bilo ugotovljeno, da je organizacija vse naročeno vzdrževanje pravilno opravila v skladu s postopki iz točke 145.A.70 ob upoštevanju razpoložljivosti in uporabe podatkov za vzdrževanje, opredeljenih v točki 145.A.45, in da niso znane neskladnosti, ki ogrožajo varnost poleta.“

2.

V Dodatku II „Sistem ratingov in razredov odobritve organizacije“ se odstavka 4 in 5 nadomestita z naslednjim:

„4.

Rating razreda kategorije A pomeni, da lahko vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Prilogo II (Del 145), izvaja vzdrževanje na zrakoplovu in komponentah (vključno z motorji in/ali pomožnimi pogonskimi enotami (APU), v skladu s podatki za vzdrževanje zrakoplova ali, če to dovoli pristojni organ, v skladu s podatki za vzdrževanje komponente, a le, ko so take komponente nameščene na zrakoplovu. Kljub temu lahko taka vzdrževalna organizacija ratinga A, potrjena v skladu s Prilogo II (Del 145), komponento začasno odstrani zaradi vzdrževanja, zato da se olajša dostop do te komponente, razen če taka odstranitev povzroči potrebo po dodatnem vzdrževanju, ki ni predmet določb tega odstavka. To je predmet postopka nadzora v priročniku vzdrževalne organizacije, sprejemljivem za državo članico. Oddelek o omejitvah bo opredelil obseg takega vzdrževanja in tako navedel obseg odobritve.

5.

Rating razreda kategorije B pomeni, da lahko vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu z Delom 145, izvaja vzdrževanje na nenameščenem motorju in/ali APU in komponentah motorja in/ali APU v skladu s podatki za vzdrževanje motorja in/ali APU ali, če to dovoli pristojni organ, v skladu s podatki za vzdrževanje komponente, a le, ko so take komponente nameščene na motorju in/ali APU. Kljub temu lahko taka vzdrževalna organizacija ratinga B, potrjena v skladu s Prilogo II (Del 145), komponento začasno odstrani zaradi vzdrževanja, zato da se olajša dostop do te komponente, razen če taka odstranitev povzroči potrebo po dodatnem vzdrževanju, ki ni predmet določb tega odstavka. Oddelek o omejitvah bo opredelil obseg takega vzdrževanja in tako navedel obseg odobritve. Vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Prilogo II (Del 145), z ratingom razreda kategorije B, lahko tudi izvaja vzdrževanje na nameščenem motorju med vzdrževanjem ‚v bazi‘ in ‚linijskim‘ vzdrževanjem, če je predmet postopka nadzora v priročniku vzdrževalne organizacije. Obsega dela priročnika vzdrževalne organizacije odraža tako dejavnost, kjer to dovoli država članica.“


28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1057/2008

z dne 27. oktobra 2008

o spremembi Dodatka II Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003 o certifikatu pregleda plovnosti (obrazec EASA 15a)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (2), je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1056/2008 (3).

(2)

Certifikat pregleda plovnosti, določen v Dodatku II Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (4), je treba zamenjati, da bi ta odražal spremembe Uredbe (ES) št. 2042/2003.

(3)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, temeljijo na mnenju Agencije (5) v skladu s členoma 17(2)(b) in 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(4)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatek II (certifikat pregleda plovnosti, obrazec EASA 15a Priloge (Del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003) se nadomesti z besedilom, določenim v Prilogi k tej uredbi:

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2008

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 315, 28.11.2003, str. 1.

(3)  Glej stran 5 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6.

(5)  Mnenje 02/2008.


PRILOGA

„Dodatek II

Certifikat pregleda plovnosti

Image


28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1058/2008

z dne 27. oktobra 2008

o preklicu registracije označbe, registrirane v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Arroz del Delta del Ebro (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z drugim pododstavkom člena 12(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Španije za preklic registracije imena „Arroz del Delta del Ebro“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba to oznako preklicati.

(3)

Zaradi navedenega je treba označbo črtati iz „Registra zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb“.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in zaščitene označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Registracija označbe iz Priloge k tej uredbi se prekliče.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 314, 22.12.2007, str. 44.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ŠPANIJA

Arroz del Delta del Ebro (ZGO)


28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1059/2008

z dne 27. oktobra 2008

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Arroz del Delta del Ebro ali Arròs del Delta de l’Ebre (ZOP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Španije za registracijo imena „Arroz del Delta del Ebro“ ali „Arròs del Delta de l’Ebre“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 314, 22.12.2007, str. 46.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ŠPANIJA

Arroz del Delta del Ebro ali Arròs del Delta de l’Ebre (ZOP)


DIREKTIVE

28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/36


DIREKTIVA 2008/94/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 22. oktobra 2008

o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca

(Kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 137(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Listina Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev, ki je bila sprejeta 9. decembra 1989, v točki 7 določa, da mora dokončna vzpostavitev notranjega trga voditi k izboljšanju življenjskih in delovnih razmer delavcev v Skupnosti in da mora to izboljšanje po potrebi zajemati izpopolnjevanje določenih vidikov delovnega prava, kot so postopki kolektivnega odpuščanja in postopki v zvezi s stečaji.

(3)

V primeru plačilne nesposobnosti delodajalca je treba zavarovati delavce in jim zagotoviti minimalno raven zaščite, zlasti jamčiti izplačilo njihovih neporavnanih terjatev ter, kakor tudi hkrati upoštevati, da mora biti gospodarski in socialni razvoj v Skupnosti uravnotežen. V ta namen bi morale države članice ustanoviti organ, ki zagotavlja plačilo neporavnanih terjatev delavcev.

(4)

Da bi zagotovili enakovredno varstvo delavcev, bi bilo treba opredeliti plačilno nesposobnost v luči zakonodajnih trendov v državah članicah in v koncept plačilne nesposobnosti in poleg likvidacije delodajalca vključiti tudi druge postopke poravnave. Z namenom določiti odgovornost jamstvene ustanove bi morale v tem kontekstu države članice omogočiti, da se v primerih, ko ima plačilna nesposobnost za posledico več postopkov poravnave, nastali položaj obravnava v enem samem postopku.

(5)

Zagotoviti bi bilo treba, da delavci, o katerih govorijo Direktiva 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, ki so ga sklenile UNICE, CEEP in ETUC (5), Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, ki so ga sklenile ETUC, UNICE in CEEP (6) in Direktiva Sveta 91/383/EGS z dne 25. junija 1991 o dopolnitvi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu za delavce z delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem (7) niso izključeni iz področja uporabe te direktive.

(6)

Da bi zagotovili pravno varnost za delavce v primeru plačilne nesposobnosti podjetij, ki opravljajo svoje dejavnosti v več državah članicah, in da bi okrepili pravice delavcev v skladu s prakso Sodišča Evropskih skupnosti, bi bilo treba predvideti določbe, ki izrecno določajo, katera ustanova je odgovorna za poravnavo terjatev za plačila v teh primerih, in ki določajo kot cilj sodelovanja med pristojnimi upravnimi organi držav članic čim hitrejšo poravnavo neporavnanih terjatev delavcev. Poleg tega je treba zagotoviti pravilno izvajanje pomembnih določb s tem, da se predvidi sodelovanje med pristojnimi upravnimi organi v državah članicah.

(7)

Države članice lahko določijo omejitve glede odgovornosti jamstvenih ustanov, ki morajo biti v skladu s socialnim ciljem te direktive, in upoštevajo različne ravni terjatev.

(8)

Za lažjo določitev postopka poravnave v primeru plačilne nesposobnosti, zlasti v čezmejnih položajih, bi bilo treba določiti, da države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o vrstah postopkov poravnave, v katerih je potrebno posredovanje jamstvenih ustanov.

(9)

Ker ciljev te direktive države članice ne morejo zadovoljivo doseči in jih je lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev.

(10)

Komisija bi morala predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju in uporabi te direktive, zlasti kar zadeva nove oblike delovnih razmerij, ki se pojavljajo v državah članicah.

(11)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu C Priloge I –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

Člen 1

1.   Ta direktiva se uporablja za terjatve delavcev, ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij, do delodajalcev, ki so plačilno nesposobni v smislu člena 2(1).

2.   Države članice lahko izjemoma izključijo terjatve določenih kategorij delavcev iz področja uporabe te direktive na podlagi obstoja drugih oblik jamstva, če se ugotovi, da te osebam zagotavljajo enako raven varstva, kot izhaja iz te direktive.

3.   Kadar se v nacionalni zakonodaji držav članic taka določba že uporablja, lahko še naprej iz področja uporabe te direktive izključujejo:

(a)

hišne pomočnike/ce, zaposlene pri fizičnih osebah;

(b)

ribiče, plačane po deležu ulova.

Člen 2

1.   Za namene te direktive se šteje, da je delodajalec plačilno nesposoben, če je bila podana zahteva za sprožitev kolektivnih postopkov, ki temeljijo na plačilni nesposobnosti delodajalca, določenimi z zakoni in drugimi predpisi države članice, in vključuje delni ali popolni odvzem delodajalčevih sredstev ter imenovanje likvidacijskega upravitelja ali osebe, ki opravlja podobno nalogo, in ko je organ, ki je pristojen v skladu z navedenimi določbami:

(a)

odločil, da se sproži postopek; ali

(b)

ugotovil, da je podjetje ali obrat delodajalca dokončno zaprto in da razpoložljivo premoženje ne zadošča, da bi bila upravičena sprožitev postopka.

2.   Ta direktiva ne vpliva na nacionalno zakonodajo, kar zadeva opredelitev izrazov „delavec“, „delodajalec“, „plačilo“, „pravica, ki zagotavlja takojšnjo upravičenost“ in „pravica, ki zagotavlja upravičenost v prihodnosti“.

Vendar pa države članice ne smejo izločiti iz področja uporabe te direktive:

(a)

delavcev, zaposlenih za krajši delovni čas v skladu z Direktivo 97/81/ES;

(b)

delavcev s pogodbo o zaposlitvi za določen čas v skladu z Direktivo 1999/70/ES;

(c)

delavcev v začasnem delovnem razmerju v skladu s členom 1(2) Direktive 91/383/EGS.

3.   Države članice ne smejo določiti minimalnega trajanja pogodbe o zaposlitvi ali delovnega razmerja, da bi bili delavci upravičeni do terjatev v skladu s to direktivo.

4.   Ta direktiva ne preprečuje državam članicam, da področje varstva delavcev razširijo na druge posamezne primere plačilne nesposobnosti, na primer take, ko so plačila dejansko trajno zaustavljena, ki se ugotovijo z drugimi postopki, kot so navedeni v odstavku 1, določenimi z nacionalno zakonodajo.

Vendar pa se s takimi postopki ne ustvari obveznost jamstva za ustanove drugih držav članic v primerih, navedenih v poglavju IV.

POGLAVJE II

PREDPISI O JAMSTVENIH USTANOVAH

Člen 3

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo, da jamstvene ustanove, ob upoštevanju člena 4, jamčijo plačilo neporavnanih terjatev delavcev, ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij, ki vključujejo, kadar to zahteva nacionalna zakonodaja, odpravnino ob prenehanju delovnega razmerja.

Terjatve, ki jih prevzamejo jamstvene ustanove, so neporavnane terjatve za plačila, vezane na obdobje pred in/ali, kot je ustrezno, po danem datumu, ki ga določijo države članice.

Člen 4

1.   Države članice imajo možnost, da omejijo obveznost jamstvenih ustanov iz člena 3.

2.   Kadar države članice izkoristijo možnost iz odstavka 1, morajo navesti trajanje obdobja, za katero mora jamstvena ustanova kriti neporavnane terjatve. Vendar pa to obdobje ne sme biti krajše od obdobja, ki zajema nadomestilo za zadnje tri mesece delovnega razmerja pred in/ali po dnevu iz člena 3(2).

Države članice lahko vključijo to minimalno obdobje treh mesecev v priporočljivo obdobje, ki ni krajše od šestih mesecev.

Države članice, katerih priporočljivo obdobje ni krajše od 18 mesecev, lahko omejijo obdobje, za katero jamstvena ustanova krije neporavnane obveznosti, na osem tednov. V tem primeru se za izračun minimalnega obdobja uporabijo obdobja, ki so za delavca najugodnejša.

3.   Države članice lahko določijo zgornjo mejo za plačila, ki jih opravi jamstveni sklad. Te zgornje meje ne smejo biti nižje od ravni, ki je s socialnega vidika skladna s socialnim ciljem te direktive.

Kadar države članice izkoristijo to možnost, morajo obvestiti Komisijo o metodah, ki so jih uporabile za določitev zgornje meje.

Člen 5

Za organizacijo, financiranje in delovanje jamstvenih ustanov države članice določijo podrobna pravila, ki morajo upoštevati predvsem naslednja načela:

(a)

premoženje sklada mora biti neodvisno od delodajalčevih obratnih sredstev in nedostopno za stečajni postopek;

(b)

delodajalec prispeva k financiranju sklada, razen če financiranja v celoti ne prevzamejo državni organi;

(c)

obveznosti sklada ne smejo biti odvisne od tega, ali se obveznosti za njegovo financiranje izpolnjujejo ali ne.

POGLAVJE III

PREDPISI O SOCIALNI VARNOSTI

Člen 6

Države članice se lahko odločijo, da se členi 3, 4 in 5 ne uporabljajo za prispevke obveznega socialnega zavarovanja ali dodatnega podjetniškega ali medpodjetniškega pokojninskega zavarovanja izven obveznega socialnega zavarovanja.

Člen 7

Za primer, ko delodajalec zavarovalnim ustanovam v okviru državnega sistema socialnega zavarovanja ne plačuje obveznih prispevkov, še preden postane plačilno nesposoben, države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da to ne prizadene delavčeve upravičenosti do nadomestil pri teh zavarovalnih ustanovah do tiste mere, do katere so bili prispevki delavcev obračunani pri viru izplačevanja njegovih dohodkov.

Člen 8

Države članice zagotovijo potrebne ukrepe za varstvo interesov delavcev in oseb, ki so že zapustili delodajalčevo podjetje ali dejavnost na dan, ko ta postane plačilno nesposoben, v zvezi s priznano ali bodočo upravičenostjo do starostnih prejemkov, vključno z družinskimi prejemki, iz naslova dodatnega pokojninskega podjetniškega ali medpodjetniškega zavarovanja izven obveznega socialnega zavarovanja.

POGLAVJE IV

DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA NADNACIONALNE SITUACIJE

Člen 9

1.   Kadar je podjetje, ki opravlja dejavnosti na ozemljih vsaj dveh držav članic, plačilno nesposobno v skladu s členom 2(1), je za pokrivanje neporavnanih terjatev delodajalca odgovorna ustanova v državi članici, na ozemlju katere delavci opravljajo delo ali ga običajno opravljajo.

2.   Obseg pravic delavcev se določi z zakonom, ki ureja pristojno jamstveno ustanovo.

3.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se v primerih iz odstavka 1 tega člena upoštevajo odločitve, sprejete v zvezi s postopki poravnave v primerih plačilne nesposobnosti iz člena 2(1), za katere se zaprosi v drugi državi članici, ko se določa plačilna nesposobnost delodajalca v skladu s to direktivo.

Člen 10

1.   Za namene izvajanja člena 9 predvidijo države članice izmenjavo pomembnih podatkov med njihovimi pristojnimi upravnimi organi in/ali jamstvenimi ustanovami iz člena 3(1), pri čemer morajo zlasti omogočiti obveščanje jamstvene ustanove, ki je odgovorna za pokrivanje neporavnanih terjatev delavcev.

2.   Države članice sporočijo Komisiji in drugim državam članicam natančne podatke o svojih pristojnih upravnih organih in/ali jamstvenih ustanovah. Komisija poskrbi, da so te informacije javno dostopne.

POGLAVJE V

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Direktiva ne vpliva na pravico držav članic, da uporabljajo ali uvajajo zakone in druge predpise, ki so za delavce ugodnejši.

Izvajanje te direktive ne sme biti v nobenem primeru razlog za poslabšanje glede na obstoječi položaj v državah članicah in v zvezi s splošno ravnijo varstva delavcev na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 12

Direktiva ne vpliva na možnost držav članic:

(a)

da sprejmejo ukrepe za preprečevanje zlorab;

(b)

da odklonijo ali zmanjšajo obveznosti iz člena 3 ali obvezno jamstvo iz člena 7, če se izkaže izpolnitev obveznosti neupravičena zaradi posebnih povezav med delavcem in delodajalcem ali zaradi njunih skupnih interesov, ki lahko vodijo do tajnega dogovora med njima;

(c)

zavrniti ali zmanjšati odgovornost iz člena 3 ali obveznost jamstva iz člena 7 v primerih, ko je bil delavec sam ali skupaj s svojimi bližnjimi sorodniki lastnik bistvenega deleža delodajalčevega podjetja ali obrata in je imel znaten vpliv na dejavnosti podjetja.

Člen 13

Države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o vrstah nacionalnih postopkov v primeru plačilne nesposobnosti, ki sodijo v področje uporabe te direktive, in o morebitnih spremembah v zvezi z njo.

Komisija objavi ta obvestila v Uradnem listu Evropske Unije.

Člen 14

Države članice Komisijo obvestijo o besedilu določb zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 15

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 8. oktobra 2010 poročilo o izvajanju in uporabi členov 1 do 4, členov 9 in 10, drugega odstavka člena 11, točke (c) člena 12 ter členov 13 in 14 v državah članicah.

Člen 16

Direktiva 80/987/EGS, kakor je bila spremenjena z akti, navedenimi v Prilogi I, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu C Priloge I.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi II.

Člen 17

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 18

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, dne 22. oktobra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 75.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2007 (UL C 146 E, 12.6.2008, str. 71) in Sklep Sveta z dne 25. septembra 2008.

(3)  UL L 283, 28.10.1980, str. 23.

(4)  Glej Prilogo I, Dela A in B.

(5)  UL L 14, 20.1.1998, str. 9.

(6)  UL L 175, 10.7.1999, str. 43.

(7)  UL L 206, 29.7.1991, str. 19.


PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva z njenimi zaporednimi spremembami

(iz člena 16)

Direktiva Sveta 80/987/EGS

(UL L 283, 28.10.1980, str. 23).

Direktiva Sveta 87/164/EGS

(UL L 66, 11.3.1987, str. 11).

Direktiva 2002/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 270, 8.10.2002, str. 10).

DEL B

Nerazveljavljeni akt o spremembi

(iz člena 16)

Akt o pristopu iz leta 1994

DEL C

Roki za prenos v nacionalno pravo in začetek uporabe

(iz člena 16)

Direktiva

Roki za prenos

Datum začetka uporabe

80/987/EGS

23. oktober 1983

 

87/164/EGS

 

1. januar 1986

2002/74/ES

7. oktober 2005

 


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Direktiva 80/987/EGS

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 8a

Člen 9

Člen 8b

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Člen 10

Člen 12

Člen 10a

Člen 13

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 14

Člen 12

Člen 15

Člen 16

Člen 17

Člen 13

Člen 18

Priloga I

Priloga II


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/43


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. oktobra 2008

o odobritvi nekaterih nacionalnih programov za nadzor salmonele v jatah pitovnih piščancev vrste Gallus gallus

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5699)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/815/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili (1), in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen Uredbe (ES) št. 2160/2003 je zagotoviti sprejetje ustreznih in učinkovitih ukrepov za odkrivanje in nadzor salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz v vseh ustreznih fazah proizvodnje, predelave in distribucije, zlasti na ravni primarne proizvodnje, da se zmanjša njihova razširjenost in tveganje, ki ga predstavljajo za javno zdravje.

(2)

Navedena uredba določa, da se določijo cilji Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti zoonoz in povzročiteljev zoonoz iz Priloge I k Uredbi pri nekaterih živalskih populacijah.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 646/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonella enteritidis in Salmonella typhimurium v pitovnih piščancih (2) določa cilj Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonella enteritidis in Salmonella typhimurium v pitovnih piščancih na ravni primarne proizvodnje.

(4)

Za izpolnitev cilja Skupnosti morajo države članice pripraviti nacionalne programe za nadzor salmonele v jatah pitovnih piščancev vrste Gallus gallus in jih predložiti Komisiji v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003.

(5)

Nekatere države članice so predložile takšne programe, za katere se je ugotovilo, da so v skladu z ustrezno veterinarsko zakonodajo Skupnosti in zlasti z Uredbo (ES) št. 2160/2003.

(6)

Navedene nacionalne programe za nadzor je zato treba odobriti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Nacionalni programi za nadzor salmonele v jatah pitovnih piščancev vrste Gallus gallus, ki so jih predložile države članice, navedene v Prilogi, se odobrijo.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. decembra 2008.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(2)  UL L 151, 13.6.2007, str. 21.


PRILOGA

Belgija

Bolgarija

Češka

Danska

Nemčija

Estonija

Irska

Grčija

Španija

Francija

Italija

Ciper

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Madžarska

Nizozemska

Avstrija

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovenija

Slovaška

Finska

Švedska

Združeno kraljestvo


28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/46


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. oktobra 2008

o spremembi Odločbe 2003/467/ES v zvezi s priznanjem statusa, da so nekatere administrativne regije Poljske uradno proste enzootske goveje levkoze

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5987)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/816/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti Priloge D(I)(E) k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga D k Direktivi 64/432/EGS določa, da se država članica ali del države članice glede čred goveda lahko šteje za območje, uradno prosto enzootske goveje levkoze, če so izpolnjeni nekateri pogoji iz navedene direktive.

(2)

Seznam regij držav članic, razglašenih za proste enzootske goveje levkoze, je naveden v Odločbi Komisije 2003/467/ES z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (2).

(3)

Poljska je Komisiji predložila dokumentacijo z dokazili, da 29 upravnih regij (okrožij) v okviru višjih upravnih regij (vojvodstev) Mazowieckie, Podlaskie in Warminsko-mazurskie izpolnjuje ustrezne pogoje iz Direktive 64/432/EGS, tako da se navedene regije lahko štejejo kot regije Poljske, uradno proste enzootske goveje levkoze.

(4)

Pregled navedene dokumentacije je potrdil, da je treba navedene regije (okrožja) na Poljskem priznati kot regije navedene države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze.

(5)

Odločbo 2003/467/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga III k Odločbi 2003/467/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  UL L 156, 25.6.2003, str. 74.


PRILOGA

V poglavju 2 Priloge III k Odločbi 2003/467/ES se drugi del, ki zadeva Poljsko, nadomesti z naslednjim:

„Na Poljskem:

Vojvodstvo Dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Vojvodstvo Lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Vojvodstvo Kujawsko-pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Vojvodstvo Łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Vojvodstvo Małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Vojvodstvo Mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Vojvodstvo Opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Vojvodstvo Podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Vojvodstvo Podlaskie

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Vojvodstvo Śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Vojvodstvo Świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Vojvodstvo Warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Vojvodstvo Wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.“


28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/49


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. oktobra 2008

o spremembi Odločbe 2007/777/ES glede uvoza nekaterih mesnih izdelkov iz Nove Kaledonije v Skupnost

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6050)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/817/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (1), ter zlasti člena 10(2)(a) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz izdelkov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (2), ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega odstavka člena 8(1) in člena 8(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/777/ES z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi, in o razveljavitvi Odločbe 2005/432/ES (3) določa pravila v zvezi z uvozom v Skupnost pošiljk nekaterih mesnih izdelkov za prehrano ljudi. Del 2 Priloge II k navedeni odločbi vsebuje seznam tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih se dovoli uvoz navedenih izdelkov. Navedena odločba določa tudi vzorce spričeval ter pravila o obdelavah, ki se zahtevajo za navedene izdelke.

(2)

Nova Kaledonija je zaprosila za dovoljenje uvoza v Skupnost mesnih izdelkov, pripravljenih iz domačega goveda in nekatere divjadi ter nekaterih delov navedenih živali.

(3)

Komisija je v Novi Kaledoniji izvedla revizijo, iz katere je razvidno, da pristojni veterinarski organ navedene tretje države zagotavlja ustrezna jamstva v zvezi z izpolnjevanjem zakonodaje Skupnosti v skladu s prvim pododstavkom člena 8(1) Direktive 2002/99/ES.

(4)

Zato je ustrezno dovoliti uvoz mesnih izdelkov, pripravljenih iz domačega goveda in nekaterih lovnih živali ter nekaterih delov navedenih živali, iz Nove Kaledonije v Skupnost, pri čemer se navedeni izdelki zaradi zdravstvenega varstva živali obdelajo v skladu s splošno obdelavo iz dela 4 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES.

(5)

Odločbo 2007/777/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Del 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES se nadomesti z besedilom Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

(2)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(3)  UL L 312, 30.11.2007, str. 49.


PRILOGA

„DEL 2

Tretje države ali deli tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev v EU

(Glej del 4 te priloge za razlago oznak, uporabljenih v preglednici)

Oznaka ISO

Država izvora ali njen del

1.

Domače govedo

2.

Gojena parkljasta divjad

(razen prašičev)

Domače ovce/koze

1.

Domači prašiči

2.

Gojena parkljasta divjad

(prašiči)

Domači kopitarji

1.

Perutnina

2.

Gojena pernata divjad

(razen ratitov)

Gojeni ratiti

Domači kunci ter gojeni zajci in kunci

Divja parkljasta divjad

(razen prašičev)

Divji prašiči

Divji kopitarji

Divji zajci in kunci

Divje ptice

Divji kopenski sesalci

(razen parkljarjev, kopitarjev, zajcev in kuncev)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Avstralija

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrajn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazilija

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazilija BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brazilija BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazilija BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Bocvana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belorusija

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Švica (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Čile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kitajska

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Kitajska CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbija

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grenlandija

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Hrvaška

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Indija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islandija

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Južna Koreja

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Črna gora

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mavricij

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mehika

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malezija MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malezija MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibija (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nova Kaledonija

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nova Zelandija

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paragvaj

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Srbija (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Rusija

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazi

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tajska

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunizija

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turčija

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Združene države

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Urugvaj

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Južna Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabve (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Spričevalo ni določeno, mesni izdelki in obdelani želodci, mehurji in čreva, ki vsebujejo meso teh vrst, pa niso odobreni.“


(1)  Glej del 3 te priloge za najmanjše zahteve glede obdelave, ki se uporablja za pasterizirane mesne izdelke in na soncu sušene mesne rezine (biltong).

(2)  Za mesne izdelke in obdelane želodce, mehurje in čreva, pripravljene iz svežega mesa, pridobljenega iz živali, zaklanih po 1. marcu 2002.

(3)  V skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi.

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki v nobenem primeru ne vpliva na dokončno nomenklaturo za to državo, ki bo dogovorjena po končanih pogajanjih, ki trenutno potekajo na to temo pri Združenih narodih.

(5)  Razen Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

XXX

Spričevalo ni določeno, mesni izdelki in obdelani želodci, mehurji in čreva, ki vsebujejo meso teh vrst, pa niso odobreni.“


28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.