Dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Svoboda opravljanja storitev

Prevoznik sme izvajati mednarodne linijske prevoze, vključno s posebnimi linijskimi prevozi in občasnimi avtobusnimi prevozi, brez diskriminacije na podlagi državljanstva ali kraja sedeža, če:

Licenca EU (Skupnosti)

Linijski prevozi, za katere se zahteva dovoljenje

Kabotaža *

Kabotaža je dovoljena za naslednje prevoze:

Kontrole in kazni

Pandemija COVID-19

Uredba (EU) 2020/698 določa posebne in začasne ukrepe zaradi izbruha COVID‐19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje. Uredba podaljšuje veljavnost licence Skupnosti, določene v Uredbi (EU) št. 1073/2009, za šest mesecev.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja od 4. decembra 2011. Uredba (ES) št. 1073/2009 prenavlja in nadomešča uredbi (EGS) št. 684/92 in (ES) št. 12/98 (in njene nadaljnje spremembe).

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Višja sila: neobičajne in nepredvidljive okoliščine, ki jih ni povzročil zadevni prevoznik in katerih posledicam se kljub ustrezni skrbnosti ni bilo mogoče izogniti.
Kabotaža: nacionalni prevoz potnikov, ki ga opravljajo prevozniki nerezidenti.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (prenovitev) (UL L 300, 14.11.2009, str. 88–105).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1073/2009 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID‐19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje (UL L 165, 27.5.2020, str. 10–24).

Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1–14).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 30.07.2020