Državna pomoč za železniška podjetja

 

POVZETEK:

Smernice Komisije o državni pomoči za prevoznike v železniškem prometu

Člen 93 PDEU – Usklajevanje prometa

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC?

Te smernice Evropske komisije pojasnjujejo pravila, določena v pogodbah EU, za javno financiranje železniških podjetij in podajajo napotke glede skladnosti državne pomoči za železniška podjetja s pogodbami EU.

KLJUČNE TOČKE

Pravila EU o državni pomoči

Področje uporabe

Smernice se uporabljajo za železniška podjetja, pa tudi za prevoznike v mestnem, primestnem ali regionalnem prevozu potnikov za pomoč pri nakupu in obnovi voznega parka.

Ukrepi podpore

Smernice zajemajo več vrst ukrepov podpore:

Ta vrsta podpore se ocenjuje glede na cilj skupnega interesa, h kateremu pomoč prispeva. Pravila so opredeljena za naslednje vrste kategorij pomoči:

Pod določenimi pogoji se lahko plačilo dolga šteje kot pomoč, združljiva z enotnim trgom, če je njen namen olajšati prehod na odprt železniški trg, ne da bi nesorazmerno izkrivljala konkurenco in trgovino med državami EU.

Združljivost državne pomoči za prestrukturiranje podjetij v težavah v železniškem sektorju se oceni na podlagi smernic o pomoči za prestrukturiranje iz leta 2014.

Poseg organov oblasti, s katerim želijo usmeriti razvoj prevoznega sektorja v skupnem interesu, ima lahko več oblik:

Smernice podrobno določajo način določanja upravičenih stroškov in tudi pogoje, ki omogočajo, da pomoč izpolnjuje pogoje združljivosti, navedene v pogodbah.

Pravila, ki se uporabljajo za državno pomoč v obliki poroštev, vključno s področjem železniškega prometa, so določena v obvestilu Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES (zdaj člena 107 in 108 PDEU).

OZADJE

GLAVNI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije – Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za prevoznike v železniškem prometu (UL C 184, 22.7.2008, str. 13–31).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VI – Prevoz – Člen 93 (prejšnji člen 73 Pogodbe ES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 86).

Zadnja posodobitev 10.11.2016