Zdravstveno varstvo v drugih državah EU – pravice pacientov

POVZETEK:

Direktiva 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 24. aprila 2011. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 25. oktobra 2013.

OZADJE

Razlog, da je treba pojasniti pravila za čezmejno zdravstveno varstvo, je v tem, da so bila pripravljena na podlagi posameznih sodb Sodišča Evropske unije v obdobju več kot 10 let. Direktiva je bila predložena posebej za to, da se pojasnijo pravice do zdravstvenega varstva, ki izhajajo iz sodb Sodišča, ki temeljijo na členu 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in da se omogoči uporaba teh pravic v praksi. Cilj direktive je pojasniti odnos med njenimi pravili o čezmejnem zdravstvenem varstvu in obstoječem okviru, ki ga zagotavlja Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Čezmejno zdravstvo: zakonodajni okvir

AKT

Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45–65)

Nadaljnje spremembe Direktive 2011/24/EU so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Izvedbena direktiva Komisije 2012/52/EU z dne 20. decembra 2012 o določitvi ukrepov za olajšanje priznavanja zdravniških receptov, predpisanih v drugi državi članici (UL L 356, 22.12.2012, str. 68–70)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Poročilo Komisije o izvajanju Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (COM(2015) 421 final z dne 4. septembra 2015)

Delegirani sklep Komisije 2014/286/EU z dne 10. marca 2014 o določitvi meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati evropske referenčne mreže in izvajalci zdravstvenega varstva, ki se želijo pridružiti evropski referenčni mreži (UL L 147, 17.5.2014, str. 71–78)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/287/EU z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega znanja o ustanavljanju in vrednotenju takih mrež (UL L 147, 17.5.2014, str. 79–87)

Izvedbeni sklep Komisije 2011/890/EU z dne 22. decembra 2011 o pravilih za vzpostavitev, upravljanje in delovanje mreže nacionalnih organov, pristojnih za e-zdravje (UL L 344, 28.12.2011, str. 48–50)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/329/EU z dne 26. junija 2013 o pravilih za vzpostavitev, upravljanje in pregledno delovanje mreže nacionalnih organov ali teles, pristojnih za ocenjevanje zdravstvene tehnologije (UL L 175, 27.6.2013, str. 71–72)

Zadnja posodobitev 18.01.2016