Zaščita telet, namenjenih za zakol

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/119/ES – minimalni pogoji za zaščito telet

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa minimalne standarde za zaščito telet, ki se redijo za prehrano ljudi.

KLJUČNE TOČKE

Skupina ali individualni boksi

Teža živali v kg

Površina v m2

< 150

1,5

< 220

1,7

> 220

1,8

Zdravje

Prehrana

Nadzor živali

Teleta v hlevski reji je treba pregledati najmanj dvakrat na dan, mehansko opremo pa vsaj enkrat dnevno. Če se uporablja sistem umetnega prezračevanja, je treba zagotoviti alarmni sistem (ki se redno preskuša) in rezervni sistem za prezračevanje.

Raven osvetljenosti

Teleta bi bilo treba nastaniti v pogojih z naravno ali umetno osvetlitvijo (enakovredno obdobju naravne svetlobe med 9. in 17. uro).

Pregledi

Uvozi

Za uvoz živali iz držav zunaj EU je potrebno spričevalo, ki potrjuje, da so bile živali deležne enakovredne obravnave kakor živali z izvorom v EU.

Posebna pravila

Države EU lahko na svojem ozemlju uporabljajo strožja pravila od tistih, ki so določena s to direktivo. V tem primeru morajo Komisijo vnaprej obvestiti o teh ukrepih.

Uredba o uradnem nadzoru

Uredba (EU) 2017/625, nova zakonodaja EU o izvajanju uradnega nadzora živil in krme, spreminja nekatere manjše tehnične podrobnosti direktive. Te spremembe začnejo veljati 14. decembra 2019.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 4. februarja 2009. Direktiva kodificira in razveljavlja predhodno zakonodajo (Direktivo 91/629/EGS), ki jo je bilo treba vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1994.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2008/119/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (Kodificirana različica) (UL L 10, 15.1.2009, str. 7–13).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1–44).

Zadnja posodobitev 27.09.2017