Globalna strategija EU za pomoč in opazovanje na volitvah

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2000) 191 final) o pomoči in opazovanju EU na volitvah

Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA IN ČLENA PEU?

Namen tega sporočila je pomagati pri opredelitvi skladne politične usmeritve EU glede pomoči na volitvah* in opazovanja na volitvah* s strateškim in metodološkim pristopom ob upoštevanju izkušenj iz preteklosti.

Člen 2 PEU določa vrednote EU, tj. vrednote spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

KLJUČNE TOČKE

Pravica vseh, da sodelujejo pri upravljanju svoje države, je določena v Splošni deklaraciji človekovih pravic (SDČP). V primeru volitev je za dobro upravljanje potreben ustrezen zakonodajen in regulativen sklop pravil. Za zagotovitev spoštovanja načela pravne države potrebuje tudi pregledno in odgovorno upravljanje volitev, zlasti neodvisen nadzor in spremljanje. Bistveno je tudi, da so državljani obveščeni in vključeni v celoten volilni proces. Merila, določena v SDČP za potrditev opazovanih volitev, so mednarodno sprejeta. Volitve morajo biti svobodne, pravične in poštene ter morajo potekati redno in s tajnim glasovanjem.

Podpora EU človekovim pravicam, demokraciji in načelu pravne države je določena v pogodbah EU. Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji jasno določa, da EU temelji na načelih, kot so svoboda, demokracija, spoštovanje človekovih pravic in pravna država, ki so temeljne vrednote, skupne vsem državam EU. Misije za opazovanje volitev so sprejete kot del mandata EU.

Pridobljene izkušnje

Sporočilo vsebuje pregled izkušenj, pridobljenih iz misij EU za pomoč in opazovanje na volitvah med letoma 1993 in 2000:

Priporočila za prihodnost

Sporočilo poudarja, da mora EU sprejeti strategijo za pomoč in spremljanje na volitvah, ki:

Odločitev o začetku misije EU za opazovanje volitev bi morala temeljiti na oceni, na podlagi katere je misija priporočljiva, izvedljiva in koristna. Svet je v zvezi s tem opredelil merila, ki so določena v Prilogi III k Sporočilu. V tej prilogi so navedeni tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati opazovalci, da bi lahko izvajali svoje delo.

Odločitev o zagotavljanju pomoči na volitvah bi lahko temeljila na naslednjih merilih:

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe in ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) je slednja dejavno vključena v misije za opazovanje volitev, pri čemer tesno sodeluje s pristojnimi službami Komisije (Službo za instrumente zunanje politike, ki je na isti lokaciji kot ESZD).

V zvezi s financiranjem misij se preučujejo različni načini za pospešitev in poenostavitev odločanja o dodelitvi denarnih sredstev in izvajanju odhodkov.

V skladu s Sporočilom dogovorjena izbirna merila (Priloga IV) in kodeks ravnanja za opazovalce EU (Priloga III) določajo dobro podlago za zaposlovanje opazovalcev.

Smernice za uspeh

Da bi bile misije za pomoč in opazovanje na volitvah uspešne, Sporočilo priporoča upoštevanje naslednjih vidikov:

Da bi se ocenil rezultat volitev, sporočilo poziva k uporabi meril, določenih v Prilogi III.

Sporočilo za izboljšanje prepoznavnosti volilnih dejavnosti EU vsebuje naslednje predloge:

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Pomoč na volitvah: tehnična in materialna podpora v volilnih procesih, vključno s pomočjo pri opredelitvi pravnega okvira volitev, registraciji političnih strank ali volivcev in zagotavljanju državljanskega izobraževanja in usposabljanja za lokalne opazovalce in novinarje. Pomoč na volitvah dopolnjuje opazovanje na volitvah.
Opazovanje na volitvah: cilji so:

Temelji na načelih popolnega pokrivanja, nepristranskosti, preglednosti in profesionalnosti.

GLAVNA DOKUMENTA

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov I – Skupne določbe – Člen 2 (UL C 202, 7.6.2016, str. 17).

Sporočilo Komisije o pomoči in opazovanju EU na volitvah (COM(2000) 191 final z dne 11. aprila 2000).

POVEZANI DOKUMENTI

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o misiji EU za spremljanje volitev: cilji, postopki delovanja in prihodnji izzivi (UL C 271E, 12.11.2009, str. 31–38).

Sklepi Sveta o pomoči in opazovanju na volitvah – Sporočilo za javnost Sveta za razvoj, str. I–V, 31. maj 2001 (ni objavljeno v UL).

Resolucija Evropskega parlamenta o Sporočilu Komisije o pomoči in opazovanju EU na volitvah (UL C 343, 5.12.2001, str. 270–277).

Zadnja posodobitev 02.03.2018