Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav Evropske unije

Direktiva določa s stališča konkurence nevtralna pravila za obdavčitev dividend in dobička, ki jih odvisne družbe plačujejo matičnim družbam. Gre za skupni sistem, ki je bil zasnovan z namenom lažjega združevanja podjetij v Evropski uniji (EU), da bi zagotovili učinkovito delovanje notranjega trga.

AKT

Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic

Direktiva Sveta 2014/86/EU z dne 8. julija 2014 o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic

POVZETEK

Cilj te direktive, ki je splošno znana tudi kot direktiva o matičnih in odvisnih družbah, je oprostitev davčnega odtegljaja od? dividend in drugih oblik distribucije dobička, ki ga odvisne družbe izplačujejo svojim matičnim družbam[,], in odprava dvojne obdavčitve takšnih prihodkov na ravni matične družbe.

Zajete oblike družb

Direktiva zadeva naslednje oblike družb: javne delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, nekatere zadruge, vzajemne družbe, hranilnice, sklade, evropske družbe in evropske zadruge.

Družbe ne smejo imeti davčnega domicila zunaj EU in so zavezane plačilu davka od dobička pravnih oseb brez možnosti izbire ali oprostitve.

Status matične družbe se podeli družbi iz države EU, ki ima najmanj 10-odstotni delež v kapitalu družbe iz druge države EU.

Prejemanje dobička

Matična družba ali njena stalna poslovna enota ima možnost prejemanja dobička, in sicer celo zunaj obdobja likvidacije. V tem primeru se država EU [kjer je sedež?] matične družbe ali njene stalne poslovne enote bodisi vzdrži obdavčenja takšnega dobička bodisi ta dobiček obdavči in hkrati matični družbi in stalni poslovni enoti dovoli, da od zneska izračunanega davka odbije del davka od dobička pravnih oseb, ki se nanaša na ta dobiček in ki ga je izplačala odvisna družba in katera koli odvisna družba nižjega ranga.

Da bi država EU [kjer je sedež?] matične družbe ali stalne poslovne enote preprečila čezmejnim družbam verižno izplačevanje znotraj skupine, s katerim želijo izkoristiti dvojno neobdavčevanje, mora obdavčiti prejeti dobiček, če se ta odvisni družbe odbije.

Države EU ohranijo možnost odločitve, da se stroški, ki se nanašajo na delež, in izgube, ki izhajajo iz distribucije dobička odvisne družbe, ne odbijejo od obdavčljivega dobička matične družbe.

Dobiček, ki ga odvisna družba distribuira svoji matični družbi, se oprosti pri viru odtegnjenega davka. Država EU [kjer je sedež?] matične družbe tudi ne sme naložiti pri viru odtegnjenega davka na dobiček, ki ga ta družba prejme od odvisne družbe. Toda te določbe ne veljajo za akontacije ali predplačila davka od dobička pravnih oseb državi EU, v kateri ima sedež odvisna družba, v zvezi z distribucijo dobička njeni matični družbi.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/96/EU

18.1.2012

18.1.2012

UL L 345, 29.12.2011

Direktiva 2014/86/EU

14.8.2014

31.12.2015

UL L 219, 25.7.2014

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2013/13/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 141, 28.5.2013)

Zadnja posodobitev: 25.11.2014