Evropska standardizacija

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1025/2012 o evropski standardizaciji

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Uredba uvaja pravila, ki urejajo:

Uredba zajema standarde za storitve in proizvode, med zahtevane lastnosti proizvoda ali storitve pa morata biti vključena tudi varstvo okolja in varovanje javnega zdravja.

Široka udeležba v postopku določanja standardov

Zahteve za standardizacijo, predložene evropskim organizacijam za standardizacijo

Komisija lahko od ene ali več evropskih organizacij za standardizacijo zahteva pripravo evropskega standarda, ki mora biti tržno usmerjen in upoštevati javni interes ter cilje politike EU. Komisija določi zahteve in roke, ki jih je treba izpolniti. Države EU sporočijo Komisiji vse zahteve, posredovane institucijam za standardizacijo, za pripravo tehničnih specifikacij ali standarda za določen proizvod zaradi priprave osnutka tehničnih predpisov.

Priznavanje in uporaba tehničnih specifikacij

Javni organi bi morali pri naročanju strojne in programske opreme ter storitev informacijske tehnologije uporabiti vse zadevne tehnične specifikacije. Tehnične specifikacije so tržno sprejemljive in ne ovirajo interoperabilnosti z obstoječimi standardi EU ali mednarodnimi standardi.

Letni program dela in nasprotovanje harmoniziranim standardom

Letni program dela določa strateške prednostne naloge ob upoštevanju dolgoročnih strategij EU za rast. Komisija vzpostavi sistem obveščanja zainteresiranih strani, da bi zagotovila ustrezno posvetovanje in pomembnost za trg pred sprejetjem letnega programa dela ali zahtev za standardizacijo ali pred sprejetjem odločitve o nasprotovanju harmoniziranim standardom s strani držav EU ali Evropskega parlamenta.

Poročanje

Evropske organizacije za standardizacijo pošljejo Komisiji letno poročilo o izvajanju te uredbe.

Spremembe po objavi

Uredba je bila po objavi spremenjena, da bi izrecno zajela naslednje posebne standarde:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12–33).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1025/2012 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Strateška vizija za evropske standarde: za boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020 (COM(2011) 311 final z dne 1. junija 2011).

Zadnja posodobitev 22.05.2019