Zavarovanje in pozavarovanje

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva, znana kot Solventnost II, od zavarovalniških družb zahteva, da imajo dovolj finančnih sredstev. Poleg tega določa pravila za upravljanje in nadzor.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva obsega družbe za neživljenjsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje in pozavarovanje.

Dovoljenje

Zavarovalniška družba lahko izvaja svoje dejavnosti, ko pridobi dovoljenja nadzornega organa v državi. Dovoljenja so veljavna v vsej EU.

Zahtevani kapital

Da lahko zagotovijo dovolj finančnih sredstev za kljubovanje finančnim težavam, morajo zavarovalniške družbe imeti v lasti kapital v skladu s svojimi profili tveganja. Upoštevati morajo naslednje zahteve glede kapitala:

Če družba ne upošteva dveh zahtevanih kapitalskih zneskov, mora ukrepati nadzornik.

Sistem za obvladovanje tveganja

Primeren sistem upravljanja

Zavarovalniške družbe morajo zagotoviti primeren in pregleden sistem upravljanja z jasno dodelitvijo odgovornosti. Zagotoviti morajo upravno sposobnost za soočanje z različnimi težavami, vključno z obvladovanjem tveganja, skladnostjo z zakonodajo in notranjo revizijo.

Lastna ocena tveganja in solventnosti

Zavarovalniške družbe morajo redno izvajati lastno oceno tveganja in solventnosti (ORSA). To vključuje oceno solventnostnega tveganja v povezavi z njihovimi profili tveganja ter skladnosti z zahtevanimi finančnimi sredstvi.

Nadzor

Pregled nadzora

Zakonodaja določa „postopek nadzornega pregleda“, ki omogoča nadzornikom, da pregledajo in ocenijo skladnost zavarovalniške družbe s predpisi. Cilj je pomagati nadzornikom, da prepoznajo družbe, ki bi se lahko soočale s težavami. Zavarovalniške družbe morajo informacije tudi javno razkriti.

Nadzornik skupine

Vsaka zavarovalniška skupina, tj. družba s subjekti, ki zagotavlja storitve v eni evropski državi ali več, mora imeti nadzornika skupine, ki ima posebne pristojnosti ob tesnem sodelovanju z vključenimi nacionalnimi nadzorniki.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2016.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletni strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1–155).

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/138/ES so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1542 z dne 8. junija 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v zvezi z izračunom regulativnih kapitalskih zahtev za določene kategorije sredstev, ki jih imajo v posesti zavarovalnice in pozavarovalnice (infrastrukturna podjetja) (UL L 236, 14.9.2017, str. 14–21).

Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L 347, 28.12.2017, str. 35–80).

Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, str. 37–85).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1–797).

Naknadne spremembe in popravki Delegirane uredbe (EU) št. 2015/35 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica se uporablja le kot napotilo.

Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 153, 22.5.2014, str. 1–61).

Direktiva 2013/58/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi Direktive 2009/138/ES (Solventnost II) glede datumov za prenos in uporabo ter datuma razveljavitve nekaterih direktiv (Solventnost I) (UL L 341, 18.12.2013, str. 1–3).

Direktiva 2012/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2012 o spremembi Direktive 2009/138/ES (Solventnost II) glede rokov za prenos in uporabo ter datuma za razveljavitev nekaterih direktiv (UL L 249, 14.9.2012, str. 1–2).

Direktiva 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L 326, 8.12.2011, str. 113–141).

Zadnja posodobitev 05.10.2018