Prodaja vrednostnih papirjev na kratko

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 236/2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Uredba:

Izvedbeni in delegirani akti

Pandemija COVID-19 – sklepi ESMA

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. novembra 2012.

OZADJE

V časih finančne negotovosti nekatere finančne transakcije, kot so prodaja na kratko in posli kreditnih zamenjav, nosijo tveganje dodatnega prispevanja k padcu cen delnic, zlasti v finančnih institucijah, kar bi ogrozilo njihov obstoj in povzročilo tveganje za celoten finančni sistem. Takšna negotovost se lahko s finančnih trgov prelije v realno gospodarstvo.

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Prodaja na kratko: transakcija, v kateri finančna institucija proda finančni produkt, ki si ga je izposodila, z namenom, da ga pozneje odkupi nazaj. Institucija upa, da se bo v vmesnem času cena produkta znižala, tako da bo zanj morala plačati manj od cene, ki jo je pridobila s prodajo.
Posli kreditnih zamenjav: zelo tvegani neregulirani izvedeni finančni instrumenti.
Izjemne razmere: v okviru te uredbe:
Nekrita prodaja na kratko: se razume kot bolj tvegana od normalne prodaje na kratko – predvsem kadar si prodajalec niti ne izposodi finančnega produkta.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 86, 24.3.2012, str. 1–24).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 236/2012 so bile vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (EU) 2020/525 z dne 16. marca 2020, da morajo fizične ali pravne osebe, ki imajo neto kratke pozicije, začasno znižati pragove za priglasitev neto kratkih pozicij v zvezi z izdanim kapitalom družb, katerih delnice so bile uvrščene v trgovanje na reguliranem trgu, in če presegajo določen prag, obvestiti pristojne organe v skladu s točko (a) člena 28(1) Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 116, 15.4.2020, str. 5–13).

Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L 175, 30.6.2016, str. 1–7).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 918/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z opredelitvami pojmov, izračunom neto kratkih pozicij, kritimi posli kreditnih zamenjav državnih vrednostnih papirjev, pragovi za priglasitev, pragovi likvidnosti za odložitev omejitev, znatnimi padci vrednosti finančnih instrumentov in neugodnimi dogodki (UL L 274, 9.10.2012, str. 1–15).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 919/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede metode za izračun padca vrednosti za likvidne delnice in druge finančne instrumente (UL L 274, 9.10.2012, str. 16–17).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 827/2012 z dne 29. junija 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede sredstev za javno razkritje neto pozicij v delnicah, oblike informacij, ki jih je treba predložiti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v zvezi z neto kratkimi pozicijami, vrst dogovorov, ureditev in ukrepov za ustrezno zagotovitev, da so delnice ali državni vrednostni papirji na voljo za poravnavo, ter datumov in obdobij za določanje glavnega mesta trgovanja z delnico v skladu z Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 251, 18.9.2012, str. 11–18).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 826/2012 z dne 29. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za priglasitev in razkritje neto kratkih pozicij, natančnih informacij o neto kratkih pozicijah, ki se posredujejo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, in metod za izračun prometa za določitev izvzetih delnic (UL L 251, 18.9.2012, str. 1–10).

Zadnja posodobitev 18.12.2020