Listina temeljnih pravic

 

POVZETEK:

Listina EU o temeljnih pravicah

KAJ JE NAMEN TE LISTINE?

Ta listina vključuje v pravo Evropske unije (EU) vrsto osebnih, državljanskih, političnih, ekonomskih in socialnih pravic državljanov in rezidentov EU.

KLJUČNE TOČKE

Vsebina

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina) ob upoštevanju pristojnosti in nalog EU ter načela subsidiarnosti potrjuje pravice, ki izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in mednarodnih obveznosti držav EU, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejela EU in Svet Evrope, ter sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. S tem, ko so postale temeljne pravice jasnejše in vidnejše, je bila v EU zagotovljena pravna varnost.

Listina o temeljnih pravicah vsebuje preambulo in 54 členov, ki so združeni v sedem naslovov:

Obseg

Listina se uporablja za evropske institucije ob spoštovanju načela subsidiarnosti, le-te pa pod nobenimi pogoji ne smejo razširiti pooblastil in nalog, ki jih imajo v skladu s Pogodbami. Listina se prav tako uporablja za države EU, če izvajajo zakonodajo EU.

Če kakršna koli pravica ustreza pravicam, zagotovljenim z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah iz leta 1950, sta pomen in obseg teh pravic enaka, kot določa konvencija, čeprav lahko zakonodaja EU predvideva obširnejše varstvo.

Letna poročila

Evropska komisija od leta 2010 vsako leto objavi letno poročilo. Ta spremlja napredek pri uporabi Listine.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7.6.2016, str. 389-405).

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Poročilo o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah za leto 2015 (COM(2016) 265 final, 18.5.2016).

Zadnja posodobitev 17.10.2016