Strategija za boj proti terorizmu

 

POVZETEK:

Člen 83 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

Strategija EU za boj proti terorizmu

KAJ JE NAMEN TE STRATEGIJE EU ZA BOJ PROTI TERORIZMU?

Člen 83 PDEU Evropskemu parlamentu in Svetu daje pristojnost za sprejetje minimalnih pravil glede opredelitve posebno hudih oblik kriminala s čezmejnimi posledicami, primer katerih je terorizem.

KLJUČNE TOČKE

Cilji

Strategija se za učinkovit boj proti terorizmu osredotoča na štiri prednostne naloge (stebre):

V okviru strategije je v vseh stebrih upoštevan pomen sodelovanja z državami zunaj EU in mednarodnimi institucijami.

Preprečevanje

Ena od ključnih prednostnih nalog EU je spoprijeti se z vzroki radikalizacije in novačenja teroristov. Namen stebra „preprečevanje“ je boj proti radikalizaciji in novačenju teroristov z opredelitvijo metod, propagande in instrumentov, ki jih uporabljajo teroristi. EU pomaga usklajevati nacionalne politike, opredeliti dobre prakse in izmenjevati informacije.

Namen Revidirane strategije EU za boj proti radikalizaciji in novačenju teroristov, ki je bila revidirana leta 2014, je boj proti radikalizaciji in novačenju ob upoštevanju novih trendov, kot so teroristični napadi individualnih teroristov, tuji bojevniki in uporaba družbenih medijev s strani teroristov. Strategija je bila nadalje spremenjena s sklopom sklepov Sveta o odzivu na teroristične napade na ozemlju EU.

Zaščita

Druga prednostna naloga strategije EU za boj proti terorizmu je zaščita državljanov in infrastrukture ter zmanjšanje izpostavljenosti napadom. To vključuje:

Primeri sedanjega dela so:

Pregon

Namen tretjega stebra je čezmejni pregon teroristov ob hkratnem spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava. EU se za dosego teh ciljev osredotoča na:

Primer sedanjega dela je izvajanje akcijskega načrta za leto 2016 za okrepitev boja proti financiranju terorizma.

Odzivanje

Četrti cilj strategije EU za boj proti terorizmu je priprava na posledice terorističnih napadov ter njihovo obvladovanje in zmanjševanje. To je mogoče doseči z izboljšanjem zmogljivosti:

Med prednostne naloge na tem področju spadajo med drugim:

Primer sedanjega dela je vzpostavitev centra EU za žrtve terorizma (pilotni projekt Evropskega parlamenta).

Sodelovanje z mednarodnimi partnerji

Varnost EU je tesno povezana z razmerami v drugih, zlasti sosednjih državah.

Evropski svet je junija 2014 pozval k učinkoviti politiki za boj proti terorizmu, ki vključuje notranje in zunanje vidike. Voditelji EU so 9. februarja 2015, po napadu na uredništvo časnika Charlie Hebdo, poudarili, da mora EU bolje sodelovati z državami zunaj EU pri varnostnih vprašanjih in boju proti terorizmu.

Svet je v sklepih o zunanjem delovanju EU na področju boja proti terorizmu z dne 19. junij 2017 poudaril potrebo po:

Poudaril je tudi, da morajo imeti misije in operacije skupne varnostne in obrambne politike večjo vlogo v boju proti terorizmu.

Boj proti terorizmu se v odnosih EU s tretjimi državami pojavlja v različnih oblikah, med drugim:

EU pri boju proti terorizmu sodeluje z državami:

Sodelovanje z ZDA je temeljni sestavni del strategije EU. V zadnjih letih so bili sklenjeni sporazumi o sodelovanju na področjih, kot so financiranje terorizma, promet in meje, medsebojna pravna pomoč in izročitve. Organi ZDA vedno tesneje sodelujejo z Europolom in Eurojustom.

EU tesno sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami in forumi, da bi dosegli mednarodno soglasje in spodbujali mednarodne standarde za boj proti terorizmu.

OZADJE

GLAVNA DOKUMENTA

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov V – Območje svobode, varnosti in pravice – Poglavje 4 – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – člen 83 (prejšnji člen 31 PEU) (UL C 202, 7.6.2016, str. 80–81).

Svet Evropske unije, 30. novembra 2005: Strategija Evropske unije za boj proti terorizmu.

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt za okrepitev pripravljenosti na kemična, biološka, radiološka in jedrska varnostna tveganja (COM(2017) 610 final z dne 18. oktobra 2017).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt za podporo pri varovanju javnih prostorov (COM(2017) 612 final z dne 18. oktobra 2017).

Sklepi Sveta o zunanjem delovanju EU na področju boja proti terorizmu (19. junij 2017).

Direktiva (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L 137, 24.5.2017, str. 22–39).

Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53–114).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu za okrepitev boja proti financiranju terorizma (COM(2016) 50 final z dne 2. februarja 2016).

Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/457 z dne 17. marca 2015 o razveljavitvi Sklepa 2007/124/ES, Euratom o uvedbi posebnega programa „Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo“ kot dela Splošnega programa o varnosti in varstvu svoboščin, za obdobje 2007–2013 (UL L 76, 20.3.2015, str. 1–2).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropska agenda za varnost (COM(2015) 185 final z dne 28. aprila 2015).

Revidirana strategija EU za boj proti radikalizaciji in novačenju teroristov (19. maj 2014).

Sklep Sveta 2010/412/EU z dne 13. julija 2010 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (UL L 195, 27.7.2010, str. 3–4).

Nadaljnja dopolnila k Sklepu Sveta 2010/412/EU so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (UL L 195, 27.7.2010, str. 5–14).

Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 70–75).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 23.07.2018